Master B 35 B 70 B 100 B 150 CED de handleiding

Categorie
Ruimteverwarmingstoestellen
Type
de handleiding
BELANGRIJK: Lees deze handleiding en zorg dat u hem begrijpt alvorens het heteluchtkanon in elkaar te zetten,
aan te zetten of er onderhoud aan uit te voeren. Verkeerd gebruik van dit heteluchtkanon kan tot ernstig letsel
leiden. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.
NL
VERPLAATSBARE HETELUCHTKANONNEN
GEBRUIKERSHANDLEIDING
VEILIGHEIDSINFORMATIE
!
WAARSCHUWING
BELANGRIJK: Lees deze gebruikershandleiding
aandachtig en volledig door alvorens het heteluchtkanon
in elkaar te zetten, aan te zetten of er onderhoud aan uit
te voeren. Verkeerd gebruik van dit heteluchtkanon kan
leiden tot letsel of de dood als gevolg van brandwonden,
brand, ontplof ng, elektrische schok of koolmonoxydev
ergiftiging.
!
GEVAAR: Koolmonoxydevergiftiging kan de dood
tot gevolg hebben!
Koolmonoxydevergiftiging:Aanvankelijke symptomen
van koolmonoxydevergiftiging lijken op griep met hoofdpijn,
duizeligheiden/of misselijkheid. Als u deze symptomen vertoont,
kan het zijn dat het heteluchtkanon niet naar behoren werkt.
Zorg dat u onmiddellijk frisse lucht krijgt! Laat de kachel na-
kijken. Sommige mensen hebben meer last van koolmonoxyde-
vergiftiging dan anderen. Hieronder vallen zwangere vrouwen,
mensen met hart- of longziekten of bloedarmoede, mensen on-
der de invloed van alcohol en mensen die zich op grote hoogte
boven zeeniveau bevinden.
Zorg dat u alle waarschuwingen leest en begrijpt. Bewaar deze
handleiding voor toekomstig gebruik. Deze handleiding biedt
uitkomst voor het veilige en juiste gebruik van deze kachel.
Gebruik uitsluitend huisbrandolie nr. 1 (hbo 1) om brand- en
explosiegevaar te beperken. Gebruik nooit benzine, nafta, verf-
verdunner, alcohol of andere brandgevaarlijke brandstoffen.
Bijvullen
a) Het personeel dat brandstof toedient dient bevoegd te zijn
en goed bekend met de aanwijzingen van de fabrikant en de
toepasselijke voorschriften voor het bijvullen van hetelucht-
kanonnen.
b) Uitsluitend het soort brandstof opgegeven op het ge-
gevensplaatje van het heteluchtkanon mag worden gebruikt.
c) Voor het bijvullen moeten alle vlammen, met inbegrip van
het waakvlammetje, worden gedoofd en moet het hetelucht-
kanon afkoelen.
d) Tijdens het bijvullen moeten alle brandsto eidingen en
-aansluitingen op lekken worden gecontroleerd. Lekken mo-
eten worden gerepareerd alvorens het heteluchtkanon weer
in gebruik te nemen.
e) Nooit mag een voorraad verwarmingsbrandstof voor meer
dan één dag in een gebouw in de nabijheid van het hetelucht-
kanon worden opgeslagen. Grote hoeveelheden brandstof
dienen buiten het gebouw te worden opgeslagen.
f) Alle brandstof dient ten minste 8 m van heteluchtkanonnen,
blaaslampen, lasapparatuur en soortgelijke ontstekingsbron-
nen te worden opgeslagen (behalve de brandstoftank van het
heteluchtkanon).
g) Zo mogelijk dient brandstof te worden opgeslagen op plaat-
sen waar geen mogelijkheid bestaat dat de brandstof door de
vloer op een lager gelegen vuur druppelt of daardoor wordt
ontstoken.
h) De brandstof moet worden opgeslagen conform de voorschrif-
ten van de competente landelijke of plaatselijke overheid.
Gebruik het heteluchtkanon nooit in de buurt van benzine,
verfverdunner of brandgevaarlijke dampen.
Volg alle wettelijke voorschriften bij gebruik van dit hetelucht-
kanon.
Heteluchtkanonnen die worden gebruikt in de nabijheid van
dekkleden, canvas of soortgelijk bedekkingsmateriaal dienen
zich op veilige afstand van deze stoffen te bevinden. De
aanbevolen minimumafstand is 3 m. Het wordt verder aan-
bevolen brandvertragend bedekkingsmateriaal te gebruiken.
Dit bedekkingsmateriaal moet stevig worden vastgemaakt om
te voorkomen dat het bij een windstoot ontbrandt of het hete-
luchtkanon doet omvallen.
Alleen in goed geventileerde ruimtengebruiken. Zorg voor ten
minste één opening van 2800 cm² voor iedere 29 kW vermo-
gen voor de toevoer van frisse buitenlucht.
Gebruik het heteluchtkanon niet in ruimten met hoge concen-
traties van brandbare dampen of stof.
Sluit het heteluchtkanon uitsluitend aan op de netspanning die
op het modelplaatje is aangegeven.
Gebruik uitsluitend een geaard verlengsnoer.
Minimum afstand tussen het heteluchtkanon en brandbaar
materiaal: uitlaatopening 2,5 m; zij-, boven- en achterkant:
1,25 m.
Plaats het heteluchtkanon op een stevige en vlakke ondergrond
zolang dit heet of in werking is; anders kan er brand ontstaan.
Houd het heteluchtkanon recht tijdens het verplaatsen of op-
bergen; anders zal er brandsto ekkage optreden.
Houd kinderen en dieren uit de buurt van het heteluchtkanon.
Neem de stekker uit het stopcontact wanneer het heteluchtka-
non niet in gebruik is.
Bij gebruik van de thermostaat kan het heteluchtkanon te allen
tijden automatisch aanslaan.
Gebruik het heteluchtkanon nooit in woon- of slaapvertrekken.
Blokkeer nooit de toevoeropening (achterkant) of de uitlaato-
pening (voorkant) van het heteluchtkanon.
Een werkende, hete of op het lichtnet aangesloten kachel
mag niet verplaatst, gehanteerd of bijgevuld worden en er
mag geen onderhoud aan uitgevoerd worden.
Bevestig nooit een buizensysteem aan de voor- of achterkant
van het heteluchtkanon.
PRODUKTIDENTIFIKATIE
(zie guur 1 en 2, pagina 6)
A. Heteluchtuitlaat, B. Handvat, C. Ventilatorrooster, D.
Lucht lterdeksel, E. Dop brandstoftank, F. Netsnoer, G. AN/
UIT-schakelaar met lampje, H. Zijpaneel, I. Brandstoftank, L.
Onderste deel van behuizing, M. Bovenste deel van behuizing,
N. Reset-knop vlamdovingssysteem.
UITPAKKEN
1. Verwijder al het verpakkingsmateriaal dat voor verzending
gebruikt is.
2. Haal alle onderdelen uit de doos.
3. Controleer alle onderdelen op eventuele schade, opgelopen
tijdens verzending. Als het heteluchtkanon beschadigd is,
dient u onmiddellijk de leverancier bij wie u het gekocht hebt,
op de hoogte te brengen.
2
NL
BRANDSTOFFEN
WAARSCHUWING: Gebruikuitsluitend huisbrandolie nr. 1
(hbo 1) om branden explosiegevaar te beperken.
Huisbrandolie nr. 2 (hbo 2) of diesel nr. 2 mag niet gebruikt wor-
den. Gebruik van deze brandstoffen leidt tot:
• verstopping van brandstof lter en sproeier;
• verkoling van bougie;
• noodzaak voor niet-giftig antivries in brand.bij zeer koud weer
BELANGRIJK: Gebruik een container die UITSLUITEND
VOOR DIESEL bestemd is. Zorg dat de container schoon is.
Vuil in de brandstof, zoals roest of water, stellen het vlamdo-
vingssysteem in werking waardoor het heteluchtkanon afslaat.
Daarnaast moet als gevolg van vuil het brandstofsysteem vaker
worden schoongemaakt.
MONTAGE -(Allen voor modellen 29 en 44 kW)-
Deze modellen zijn voorzien van een onderstel met wielen en
hendels. De wielen, hendels en montage-onderdelen bevinden
zich in de doos.
Benodigd gereedschap
Een middelgrote kruiskopschroevedraaier.
Een steeksleutel of Engelse sleutel CH 8.
Een hamer.
1.Schuif de as door het onderstel. Installeer de wielen op de as.
BELANGRIJK: Zorg dat de wielen met de kant met de uitsteken-
de naaf naar het frame toe worden aangebracht (zie guur 3).
2.Breng de asmoeren aan op de uiteinden van de as. Klop voor-
zichtig met een hamer op de moeren om ze vast te zetten.
3. Leg het heteluchtkanon op het onderstel. Zorg dat de luchtin-
laatopening (achterkant) zich boven de wielen bevindt. Breng
de gaten in de rand rond de brandstoftank in lijn met de gaten
in het onderstel.
4. Plaats de voorste en achterste hendel op de rand rond de
tank. Steek de schroeven door de hendels, de rand rond de
tank en het onderstel. Bevestig na het aanbrengen van iedere
schroef een moer; draai deze met de hand vast.
5. Draai alle moeren stevig vast nadat alle schroeven zijn aang-
ebracht.
(zie guur 3, pagina 2)
A. Heteluchtuitlaat, B. Schroef, C. Voorste hendel, D. Achterste
hendel, E. Luchtinlaat, F. Uitstekende naaf, G. As, H. Wiel, I.
Moer, L. Asmoer, M. Onderstel, N. Rand rond brandstoftank.
VENTILATIE
WAARSCHUWING: Het voorschrift voor minimale
toevoer vanfrisse buitenlucht moet opgevolgd worden.
Als voldoende frisse buitenlucht niet voorhanden is, kan
koolmonoxydevergiftiging optreden.
Zorg voor een opening voor frisse lucht van ten minste 2800 cm²
voor iedere aan vermogen. Zorg voor meer toevoer van frisse
lucht indien meerdere kachels worden gebruikt.
Voorbeeld: Een heteluchtkanon van 44 kW vereist een van de
volgende:
• een dubbele garagedeur [5 meter breed] die 9 cm van de
grond geopend is.
• een enkele garagedeur [2,75 meter breed] die 15,25 cm van
de grondgeopend is.
• twee ramen met een breedte van 76 cm geopend op 28 cm.
OVERZICHT VAN DE WERKING
Het brandstofsysteem: De luchtpomp pompt lucht door de
luchtslang. De lucht wordt vervolgens door de sproeier van
de branderkop gestuurd. Deze lucht zuigt brandstof uit de
tank aan. Een nevel van brandstof wordt vervolgens in de
verbrandingskamer gespoten.
Het luchtsysteem: De motor drijft de ventilator aan. De
ventilator stuwt lucht in en rond de verbrandingskamer. Deze
lucht wordt verwarmd en levert een schone, hete luchtstroom.
Het ontstekingssysteem: De elektronische ontsteking stuurt
spanning naar de bougie. De bougie ontsteekt het mengsel van
brandstof en lucht.
Het vlamdovingssysteem: Dit systeem dient om het
heteluchtkanon uit te schakelen wanneer de vlam uitgaat.
(zie guur 4, pagina 2)
A. Schone heteluchtstroom, B. Verbrandingskamer, C. Bou-
gie, D. Branderkop, E. Ventilator, F. Motor, G. Huchtpomp, H.
Luchtinlaat lter, I. Koele lucht naar binnen, L. Luchtuitlaat lter,
M. Elektronisch ontstekingsmechanisme, N. Luchtslang naar
brander, O. Brandstof lter, P. Sproeier, Q. Brandstoftank, R.
Lucht voor brandstofsysteem, S. Lucht voor verbranding en ver-
warming, T. Brandstof.
BEDIENING
WAARSCHUWING: Lees de waarschuwingen in het
hoofdstuk Veiligheids-informatie nogmaals door en zorg
dat u ze begrijpt.
HET HETELUCHTKANON AANZETTEN
1.Volg alle informatie over installatie, ventilatie en veiligheid.
2. Vul de tank met huisbrandolie nr. 1 (hbo 1).
3. Draai de dop op de tank.
4. Steek de stekker van de kachel in een standaard, geaard
stopcontact van 230~V/50 Hz. Gebruik eventueel een verlengsnoer.
Gebruik uitsluitend geaarde stekkers met drie pennen.
Verlengsnoeren
Gebruik 1,0 mm² geleider voor kabels met een lengte van
minder dan 30,5 m.
Gebruik 1,5 mm² geleider voor kabels met een lengte van 30,5
m tot 61 m.
Duw de AAN/UIT-schakelaar naar AAN (ON) en het
heteluchtkanon hoort aan te slaan. Als het heteluchtkanon niet
aanslaat, druk dan op de reset-knop van het vlamdovingssysteem
(zie guur 5 en 6).
HET HETELUCHTKANON UITZETTEN
Duw de AAN/UIT-schakelaar naar UIT (OFF).
HET HETELUCHTKANON OPNIEUW
AANZETTEN
1. Wacht 2 minuten na het uitzetten van de kachel.
2.Herhaal de procedure op pagina 5 onder Het heteluchtkanon
aanzetten.
(zie guur 5 en 6, pagina 2)
A. AN/UIT-schakelaar met lampje, B. Reset-knopvlamdovings-
systeem
OPSLAG, VERVOER OF VERZENDING
Let op: Bij verzending vereisen transportbedrijven dat de
brandstoftanks leeg zijn.
1. Laat de brandstoftank leeglopen.
Let op: Sommige modellen hebben een aftapstop aan de
onderkant van de brandstoftank. Als deze aanwezig is,
verwijder de aftapstop dan om alle brandstof te laten
weglopen. Als het heteluchtkanon geen aftapstop heeft, moet
de brandstof via de opening voor de brandstofdop verwijderd
worden. Zorg dat alle brandstof uit de tank verwijderd wordt.
2. Breng de aftapstop weer aan, indien van toepassing.
3. Als u deeltjes in de oude brandstof ziet, giet dan 1 of 2 liter
schone petroleum in de tank. Roeren en weer aftappen.
Hierdoor wordt voorkomen dat overtollige deeltjes bij
toekomstig gebruik de lters verstoppen.
BRANDSTOFFEN
MONTAGE
VENTILATIE
OVERZICHT VAN DE WERKING
BEDIENING
OPSLAG, VERVOER OF VERZENDING
3
NL
PREVENTIEF ONDERHOUD
PROBLEMEN OPLOSSEN
4. Breng de brandstofdop of aftapstop weer aan. Werp oude
en vuile brandstof op verantwoorde wijze weg. Raadpleeg
plaatselijke benzinestations die olie recyclen.
5. Berg het heteluchtkanon op een droge plaats op. Controleer
of op deze plaats geen stof en roestvormende dampen
aanwezig zijn.
BELANGRIJK:Gebruik petroleum die tijdens de zomermaanden
opgeslagen is geweest, nooit in het volgende stookseizoen.
Het gebruik van oude brandstof kan het heteluchtkanon
beschadigen.
PREVENTIEF ONDERHOUD
WAARSCHUWING: Voer nooit onderhoud uit aan de kachel als de stekker niet uit het stopcontact is verwijderd
of als de kachel nog werkt of heet is. Ernstige brandwonden of elektrische schok kunnen het gevolg zijn.
Onderdeel Wanneer? Onderhoud
Brandstoftank Na iedere 150-200 bedrijfsuren of zonodig
uitspoelen
Zie Opslag, Vervoer of Verzending.
Luchtuitlaat- en lint lter Na 500 bedrijfsuren of eens per jaar vervangen Zie Het luchtuitlaat luchtinlaat- en lint lter,
pagina 4.
Luchtinlaat lter Iedere 500 bedrijfsuren of zonodig met water en
zeep wassen en laten drogen
Zie Het luchtuitlaat-, luchtinlaat en lint lter,
pagina 4.
Brandstof lter Tweemaal per stookseizoen of zonodig
schoonmaken
Zie Brandstof lter, pagina 4.
Bougie Iedere 600 bedrijfsuren schoonmaken en
elektrodeafstand instellen of zonodig vervangen.
Zie Bougie, pagina 4.
Ventilatorschoepen Eenmaal per stookseizoen of zo nodig
schoonmaken
Zie Ventilator, pagina 5.
Motor Niet vereist/permanente smering
PROBLEMEN OPLOSSEN
WAARSCHUWING: Voer nooit onderhoud uit aan de kachel als de stekker niet uit het stopcontact is verwijderd
of als de kachel nog werkt of heet is. Ernstige brandwonden of elektrische schok kunnen het gevolg zijn.
PROBLEEM MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING
Kachel slaat aan maar
vlamdovings-sys-teem zet de
kachel na enige tijd uit.
1. Verkeerde pompdruk.
2. Vuile luchtuitlaat-, luchtinlaat- en lint-
lter.
3. Vuile brandstof lter
4. Vuil in sproeier
5. Vuile fotocellens
6. Defekt vlamdovingssysteem
1. Zie De pompdruk bijstellen, pagina 4.
2. Zie Het luchtuitlaat-, luchtinlaat- en lint lter, pa-
gina 4.
3. Zie Brandstof lter, pagina 4.
4. Zie Sproeier, pagina 5.
5. Lens van fotocel schoonmaken.
6. Vlamdovingssysteem vervangen.
Kachel slaat niet aan maar motor
werktenige tijd.
1. Verkeerde pompdruk
2. Koolstofafzetting op bougie of verkeerde
elektrodeafstand
3. Vuile brandstof lter
4. Vuil in sproeier
5. Water in brandstoftank
6. Elektronisch ontstekingsmechanisme
niet geaard
7. Defect elektronisch ontstekingsmecha-
nisme
1. Zie De pompdruk bijstellen, pagina 4.
2. Zie Bougie, pagina 4.
3. Zie Brandstof lter, pagina 4.
4. Zie Sproeier, pagina 5.
5. Tank laten leeglopen en uitspoelen met schone
lichtpetroleum. Zie Opslag, Vervoer of Verzen-
ding, pagina 2.
6. Zorg dat elektronisch ontstekings-mechanisme
goed bevestigd is.
7. Elektronisch ontstekingsmechanisme vervangen.
Motor wil niet aanslaan wanneer
stekker instopcontact is gestoken,
ventilator draaitslechts langzaam
of helemaal niet.
1. Reset-knop vlamdovingssysteem niet
ingedrukt.
2. Rotor van pomp klemt
1.Op reset-knop van vlamdovingssysteem drukken,
zie guur 5 en 6.
2. Als ventilator slechts met moeite kan worden
gedraaid, zie Pomprotor, pagina 4.
WAARSCHUWING: Hoogspanning!
4
NL
ONDERHOUDSPROCEDURES
ONDERHOUDSPROCEDURES
WAARSCHUWING: Voer nooit onderhoud uit aan de kachel
als de stekker niet uit het stopcontact is verwijderd of als
de kachel nog werkt of heet is. Ernstige brandwonden of
elektrischeschok kunnen het gevolg zijn.
DE BEHUIZING VERWIJDEREN
1. Verwijder schroeven aan beide zijden van kachel met een
dopsleutel CH 8. Met deze schroeven worden boven- en on-
derkant van behuizing aan elkaar bevestigd.
2. Til bovenste deel van de behuizing van kachel af.
3. Verwijder ventilatorrooster.
BRANDSTOFFILTER -(Modellen 10 kW en 20 kW)-
1. Verwijder schroeven van zijpaneel meteen dopsleutel CH 8.
2. Verwijder zijpaneel.
3. Trek rubber brandstofslang van aansluiting op brandstof lter.
4. Verwijder lter en bus voorzichtig uit brandstoftank.
5.Was lter met schone brandstof en plaats hem weer terug.
6.Breng rubber slang weer aan op aansluiting van lter.
7.Plaats zijpaneel weer terug.
BRANDSTOFFILTER -(Modellen 29 kW en 44 kW)-
1. Verwijder schroeven van zijpaneel meteen dopsleutel CH8.
2. Verwijder zijpaneel.
3. Trek bovenste brandstofslang van aan-sluiting op brandstof-
lter.
4. Verwijder voorzichtig bus, onderstebrandstofslang en lter uit
brandstoftank.
5. Was lter met schone brandstof enplaats hem weer terug.
6. Breng bovenste slang weer aan op aansluiting van lter.
7.Plaats zijpaneel weer terug.
(zie guur 7 en 8, pagina 2)
A. Bovenste deel van behuizing, B. Ventilatorrooster
(zie guur 9, pagina 2)
A. Brandstof lter, B. Zijpaneel, C. Brandstofslang.
(zie guur 10, pagina 2)
A. Brandstof lter, bus en onderste brandstofslang, B.Bovenste
brandstofslang, C. Zijpaneel.
BOUGIE -(model 10 kW)-
1.Verwijder bovenste deel van behuizing (zie guur 7-8).
2.Verwijder ventilator (zie pagina 5).
3.Maak brandstof- en luchtslang los van sproeier.
4.Maak bougiekabel los van bougie.
5.Draai de twee schroeven los met een dopsleutel CH 8
enverwijder branderbeugel.
6.Plaats zeshoekige gedeelte van bougie in een bankschroef
enzet het vast.
7.Draai bevestigingsmoer van bougie los met een steeksleutel CH 17.
8.Verwijder branderbeugel van bougie.
9.Maak bougie schoon en stel elektrodeafstand in (1,4 mm).
10.Plaats branderbeugel weer terug op bougie.
Draaibranderbeugel zodanig dat elektroden zich in de juiste
standbevinden (zie guur 13).
11.Zet bougie vast met bevestigingsmoer.
12.Neem bougie uit bankschroef.
13.Plaats branderbeugel weer op verbrandingskamer.
14.Bevestig bougiekabel aan bougie.
15.Breng brandstof- en luchtslang weer op sproeier aan.
16.Plaats ventilator weer terug (zie pagina 5).
17.Breng ventilatorrooster en bovenste deel van behuizing weer
aan.
(zie guur 11, pagina 2)
A.Verbrandingskamer, B.Bevestigingsmoer bougie,
C.Branderbeugel, D.Bougie, E.Bougiekabel, F.Sproeier,
G.Brandstofslang, H.Luchtslang
(zie guur 12, pagina 2)
A.Hier buigen om elektrodeafstand in te stellen
(zie guur 13, pagina 3)
A.Branderbeugel.
BOUGIE -(modellen 20, 29 en 44 kW)-
1.Verwijder bovenste deel van behuizing (zie guur 7-8).
2.Verwijder ventilator (zie pagina 5).
3.Maak bougiekabel los van bougie.
4.Draai bougie los uit branderkop met een steeksleutel CH 21.
5. Maak bougie schoon en stel elektrodeafstand: 20, 30 kW Mo-
dellen: 1,9 mm; 44 kW Model: 2,8 mm
6.Draai bougie weer in branderkop.
7.Bevestig bougiekabel aan bougie.
8.Plaats ventilator weer terug (zie pagina 5).
9.Breng ventilatorrooster en bovenste deel van behuizing weer
aan.
(zie guur 14, pagina 3)
A.Branderkop, B.Bougiekabel, C.Bougie
(zie guur 15, pagina 3)
A.Hier buigen om elektrodeafstand in te stellen, B.
Elektrodeafstand
HET LUCHTUITLAAT-, LUCHTINLAAT- EN LINT-
FILTER
1. Verwijder bovenste deel van behuizing (zie guur 7-8).
2. Verwijder schroeven uit lterdekselmet een dopsleutel CH8.
3. Verwijder lterdeksel.
4. Vervang luchtuitlaat- en lint lter.
5. Was of vervang luchtinlaat lter (zie Preventief onderhoud,
pag. 3).
6. Breng lterdeksel weer aan.
7. Breng ventilatorrooster en bovenstedeel van behuizing weer
aan.
BELANGRIJK: Breng geen olie aan op de lters
DE POMPDRUK BIJSTELLEN
1. Verwijder manometerplug uit lterdeksel.
2. Monteer manometer (onderdeelnr. 4109.427).
3. Zet kachel aan (zie Bediening, pagina 2).Laat motor op volle
snelheid komen.
4. Stel druk bij. Draai overdrukklep naarrechts voor hogere druk
en naar linksvoor lagere druk. Zie gegevens hiernaastvoor
juiste druk voor diverse modellen.
5.Verwijder manometer. Brengmanometerplug weer in
lterdeksel aan (Modellen 10 kW en 20 kW afgebeeld).
(zie guur 16 en 17, pagina 3)
A.Luchtinlaat lter, B.Filterdeksel, C.Ventilatorrooster,
D.Luchtuitlaat lter, E.Lint lter.
Model Pompdruk (Bar/PSI)
10 kW 0,207 / 3
20 kW 0,365 / 5,3
29 kW 0,275 / 4
44 kW 0,337 / 4,9
(zie guur 18, pagina 3)
A. Manometerplug, B. Overdrukklep, C. Plastic kap
5
NL
ONDERHOUDSPROCEDURES
(zie guur 19, pagina 3)
A. Manometer
SPROEIER -(model 10 kW)-
1. Verwijder bovenste deel van behuizing (zie guur 7-8).
2. Verwijder ventilator (pagina 5).
3. Maak brandstof- en luchtslang los van sproeier.
4. Draai sproeier kwartslag naar links en trek hem naar motor
toe om hem teverwijderen.
5. Zet plastic zeskantig gedeelte losjes in een bankschroef
vast.
6. Verwijder sproeier voorzichtig uit sproeieradapter met een
dopsleutel CH 16.
7. Blaas perslucht door voorkant van sproeier. Hierdoor komt
eventueel vuil uit sproeier los.
8. Controleer sproeierafdichting op beschadiging.
9. Draai sproeier weer in sproeieradapter tot deze op zijn plaats
zit. Nog 1/3 slag aandraaien met een dopsleutel CH 16 tot 4,5
à 5,1 N-m.
10.Bevestig sproeier op branderbeugel.
11.Bevestig brandstof- en luchtslang aan sproeier. Zie
Vervangen en juiste plaatsing van brandstof- en luchtslang.
12.Plaats ventilator terug (zie guur 27-28).
13.Plaats ventilatorrooster en bovenste deel van behuizing
terug.
(zie guur 20 en 21, pagina 3)
A. Verbrandingskamer, B. Branderbeugel, C. Sproeier, D.
Brandstofslang, E. Luchtslang
(zie guur 22, pagina 3)
A. Voorkantsproeier, B. Sproeierafdichting, C. Brandstof-
slangnippel, D. Luchtslangnippel, E. Sproeieradapter, F.
Sproeier
SPROEIER -(model 20, 29 en 44 kW)-
1.Verwijder bovenste deel van behuizing (zie guur 7-8).
2.Verwijder ventilator (zie pagina 5).
3.Maak brandstof- en luchtslang los van branderkop.
4.Maak bougiekabel los van bougie.
5.Draai bougie uit branderkop met een steeksleutel CH 21.
6.Verwijder drie schroeven met een dopsleutel CH 8 en neem
branderkop uit verbrandingskamer.
7.Zet branderkop losjes in bankschroef vast.
8.Draai sproeier voorzichtig uit branderkop met een steeksleutel
CH 16 (zie guur 24).
9.Blaas perslucht door voorkant van sproeier waardoor eventu-
eel vuil loskomt.
10.Controleer sproeierafdichting op beschadigingen.
11.Breng sproeier weer aan in branderkop en draai hem stevig
vast (9,1-12,4 N.m).
12.Bevestig branderkop aan verbrandingskamer.
13.Breng bougie in branderkop aan.
14.Bevestig bougiekabel aan bougie.
15.Bevestig lucht- en brandstofslang aan branderkop.
16.Plaats ventilator weer terug (zie pagina 5).
17.Breng ventilatorrooster en bovenste deel van behuizing weer
aan.
(zie guur 23, pagina 3)
A. Verbrandingskamer, B. Branderkop, C. Bougiekabel, D. Bou-
gie, E. Brandstofslang, F. Luchtslang, G. Schroef
(zie guur 24, pagina 3)
A. Voorkantsproeier, B. Sproeierafdichting, C. Brandstof-
slangnippel, D. Luchtslangnippel, E. Branderkop, F. Sproeier
POMPROTOR
(Procedure voor klemmende pomprotor)
1. Verwijder bovenste deel van behuizing (zie guur 7-8).
2. Draai schroeven van lterdeksel losmet een dopsleutel CH 8.
3. Verwijder lterdeksel en lucht lters.
4. Draai schroeven van pompplaat los meteen dopsleutel CH 8.
5. Verwijder pompplaat.
6. Verwijder rotor, inzetstuk en schoepen.
7. Controleer of er vuil in pomp is. Even-tueel schoonblazen met
perslucht.
8. Breng inzetstuk en rotor weer aan.
9. Controleer speling rond rotor. Steleventueel bij op 0,076-
0,101 mm (zie guur 27).
Let op: Draai rotor één volledige slag om er voor te zorgen dat
daar waar rotor dichtst bij behuizing komt, de speling 0,076-
0,101 mm is. Zonodig bijstellen.
10.Plaats schoepen, pompplaat, lucht ltersen lterdeksel weer
terug.
11.Breng ventilatorrooster en bovenstedeel van behuizing weer
aan.
12.Stel pompdruk bij (zie pagina 4).
Let op: Volg onderstaande stappen als rotor nog steeds
klemt.
13.Volg stap 1 t/m 6 hierboven.
14.Leg vel jn schuurpapier (nr. 600) op vlakke ondergrond.
Schuur rotor lichtjes vier keer in een 8-baan patroon (zie
guur 28).
15.Breng inzetstuk en rotor weer aan.
16.Voer bovenstaande stappen 10 t/m 12 uit.
(zie guur 25 en 26, pagina 3)
A. Schoep, B. Pompplaat, C. Luchtinlaat lter, D. Filterdeksel
E. Ventilatorrooster, F. Luchtuitlaat lter, G. Rotor, H. Inzetstuk
(zie guur 27, pagina 3)
A. Stelschroef speling, B. Speling (0,076-0,101 mm) gemeten
met een voelermaat, C. Schoep
(zie guur 28, pagina 3)
A. Schuurpapier
VENTILATOR
BELANGRIJK: Verwijder ventilator van motoras alvorens motor
uit kachel te nemen. Als gewicht van motor op ventilator komt te
rusten, kan spoed van ventilator veranderd worden.
1. Verwijder bovenste deel van behuizing (zie guur 7-8).
2. Gebruik een inbussleutel CH 2,5 voor losdraaien van
stelschroef waarmee ventilator op motoras zit.
3. Schuif ventilator van motoras af.
4. Maak ventilator schoon met een met lichtpetroleum of
oplosmiddel vochtig gemaakte, zachte doek.
5. Droog ventilator grondig.
6. Plaats ventilator weer op motoras. Zorg dat uiteinde van
motoras gelijk ligt met naaf van ventilator ( g. 28).
7.Plaats stelschroef op platte gedeelte van as en draai hem
stevig aan.
8. Breng ventilatorrooster en bovenste deel van behuizing weer
aan.
(zie guur 25 en 26, pagina 3)
A.Ventilator, B.Motoras, C.Stelschroef, D. Gelijk.
6
NL
ACCESSOIRES
GARANTIE EN REPARATIESERVICE
ACCESSOIRES
Verkrijgbaar bij de plaatselijke dealer.
MANOMETERSET - 4109.427
Voor alle modellen. Speciaal voor het con-troleren van de
pompdruk.
ZWAAR UITGEVOERD ONDERSTEL EN
HENDEL - 4103.925
Voor zwaar werk. Maakt het heteluchtkanon makkelijker
verplaatsbaar. Voor modellen 10 kW en 20 kW.
GARANTIE EN REPARATIESERVICE
WAARBORG ALGEMENE APPARATUUR - BEPERKTE GARANTIE GEDURENDE 1 JAARG
DESA Italia garandeert dat door DESA verkochte nieuwe produkten vrij zijn
van gebreken in materiaal en afwerking gedurende 1 jaar na de datum van
aanvankelijke levering aan de eerste koper onderhevig aan de volgende
voorwaarden:
Verplichtingen en aansprakelijkheid van DESA Italia voortvloeiend uit dit contract
blijven uitdrukkelijk beperkt tot het naar goeddunken van DESA Italia repareren
of vervangen van onderdelen waarvan DESA Italia na controle meent dat ze
wellicht defekt waren in materiaal of afwerking ten tijde van verzending vanaf
de fabriek. Deze onderdelen worden kosteloos aan de gebruiker beschikbaar
gesteld bij een door de fabriek erkend servicecentrum of op de fabriek gedurende
normale openingstijden. De Garantie is niet van toepassing op onderdelen of
accessoires van produkten dieniet door DESA Italia zijn vervaardigd en waarop
de garantie van de fabrikant van toepassing is of op normaal onderhoud (zoals
bijv. het bijstellen van de druk) of op vervangingsonderdelen voor normaal
onderhoud (zoals ltersen bougies). Onderdelen ter reparatie of vervanging
aangebrachtin het onder deze garantie vallende Produkt zijn uitsluitend
gegarandeerd voor de resterende geldigheidsperiode van deze Garantie,
alsof dergelijke onderdelen originele onderdelen waren van voornoemd
Produkt. DESA ITALIA BIEDT GEEN ANDERE UITDRUKKELIJKE GARANTIE.
VOOR ZOVER TOEGESTAAN IN DE WET BIEDT DESA ITALIA GEEN
IMPLICIETE GARANTIE EN GEEN GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID
OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IMPLICIETE GARANTIES
MET INBEGRIP VAN DE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID EN
GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL BLIJVEN IN IEDER GEVAL
BEPERKT TOT DE GELDIGHEIDSPERIODE VAN DEZE UITDRUKKELIJKE
GARANTIE.
Alle verzendkosten, installatiekosten, invoerrechten, belastingen of welke
andere kosten dan ook worden door de gebruiker betaald. Verplichtingen van
DESA Italia voortvloeiend uit deze beperkte Garantie omvatten geen enkele
aansprakelijkheid voor directe, indirecte, incidentele schade ofgevolgschade
of oponthoud. Op verzoek van DESA Italia moeten Produkten of onderdelen
waarop garantie wordt geclaimd, naar de fabriek worden geretourneerd waarbij
verzendkosten vooraf door de gebruiker worden betaald. Verkeerd gebruik van
welke aard dan ook met inbegrip van gebruik na het constateren van defekte
of versleten onderdelen, gebruik buiten het vermogen, niet door DESA Italia
goedgekeurde vervanging van onderdelen of aanpassingen van welke aard
dan ook of reparatie door anderen op zodanige wijze dat het Produkt naar
mening van DESA Italia aanmerkelijk en ten ongunste is gewijzigd, doen deze
Garantie vervallen.
GEEN WERKNEMER OF VERTEGENWOORDIGER IS TOEGESTAAN
OP WELKE WIJZE DAN OOK VERANDERINGEN AAN TE BRENGEN IN
DEZE GARANTIE OF EEN ANDERE GARANTIE TE VERLENEN TENZIJ
EEN DERGELIJKE GARANTIE SCHRIFTELIJK WORDT VERSTREKT
EN OP HAAR HOOFDKANTOOR WORDT ONDERTEKEND DOOR EEN
FUNCTIONARIS VAN DESA ITALIA.
GARANTIESERVICE
Vermeld in uw schrijven altijd het model- en serienummer.
Wij behouden het recht voor om deze technische gegevens te allen tijde zonder kennisgeving te wijzigen.
De enige van toepassing zijnde garantie is de gebruikelijke, schriftelijke garantie van DESA Italia. Wij
geven geen andere garantie, expliciet of impliciet.
Gebruikershandleidingen zijn verkrijgbaar door te schrijven naar de Technical Service Department
(Afdeling Technische Service) van:
4
EC CONFORMITY DECLARATION
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ À LA CE
EU-ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG
CONFORMITEITSVERKLARINGVOOR DE EU
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
DECLARACION DE CONFORMIDAD CON LA CE
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
EU:N VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
EU-SAMSVAR
DEKLARACJA ZGODNOCI Z ZALECENIAMI WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
ɁAəBɅEHɂE O COOTBETCTBɂɂ TPEȻOBAHɂəɆ CTAHȾAPTOB EC
EC MEGFELELėSÉGI NYILATKOZAT
PROHLÁŠENÍ O DODRŽENÍ NAěÍZENÍ EC
EC ATITIKTIES DEKLARACIJA
EL VASTAVUSAVALDUS
EC ATBILSTƮBAS DEKLARƖCIJA
ǻǾȁȍȈǾ ȈȊȂȂȅȇĭȍȈǾȈ ǼȀ
AT UYGUNLUK BEYANI
VYHLÁSENIE ZHODY S ODPORÚýANIAMI EURÓPSKEHO SPOLOýENSTVA
DECLARAğIA DE CONFORMITATE CU RECOMANDĂRILE COMUNITĂğII EUROPENE
ȾȿɄɅȺɊȺɐɂə ɁȺ ɋɔɈɌȼȿɌɋɌȼɂȿ ɇȺ ȿȼɊɈɉȿɃɋɄȺɌȺ ɈȻɓɇɈɋɌ
DEKLARACIJA USKLAĈENOSTI S PREPORUKAMA EUROPSKE UNIJE
SPRIýEVALO KAKOVOS
DESA ITALIA s.r.l. Via Tione, 12 - 37010 - Pastrengo (VR) ITALY
Portable forced air heaters: - Appareils de chauffage individuels à air forcé: - Tragbare hochdruck-heissluftturbinen: - Mobiele
ventilator-luchtverwarmer: - Generatore d’aria calda: - Calentadores móviles de aire forzado: - Portabel värme äkt med forcerat
luft öde: - Siirrettävä kuumailmapuhallin: - Flytbare luftcirkulations apparater: - Flyttbar varmekanon: - PrzenoĞne nagrzewnice
powietrza pod ciĞnieniem: - Ɍɟɩɥɨɜɨɣ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪ: - Hordozható hĘlégfúvók: - PĜenosná topná tČlesa na dm chan vzduch:
- Kilnojami aukšto slgio oro šildytuvai: - Kaasaskantav õhusoojendi: - PƗrvietojamie gaisa sildƯtƗji ar piespiedu gaisa padevi: -
ĭȠȡȘIJȘ șİȡµĮıIJȡĮ İȟĮȞĮȖțĮıµİȞȘı ȡȠȘı ĮİȡĮ: - Priprava za vpihavanje toploga zraka: - Portatıf basinçli hava isiticilar: - Prenosný
tlakový teplovzdušný ohrievaþ: - Încălzitoare portabile de aer: - ɉɪɟɧɨɫɢɦɢ ɨɬɨɩɥɢɬɟɥɢ ɩɨɞ ɧɚɥɹɝɚɧɟ: - Ureÿaj za upuh toploga
zraka: - Priprava za vpihavanje toploga zraka:
B 35 CED - B 70 CED - B 100 CED - B 150 CED
It is declared that these models conform to: - Ces modèles ont été déclarés conformes à:
Hiermit wird bescheinigt, daß diese Modelle in Übereinstimmung: - Hierbij wordt verklaard dat deze modellen:
Si dichiara che questi generatori sono conformi: - Se declara por este medio que estos modelos:
Ovanstående modeller överensstämmer: - Näiden mallien todistetaan täten noudattavan:
Det attesteres herved, at anførte modeller er i overensstemmelse: - Det erklæres at disse modellene er i samsvar:
OĞwiadcza siĊ, Īe niniejsze modele zgodne są z zarządzeniem: - Hacɬoɹɳɢɦ ɦɵ ɡaɹɜɥɹɟɦ, ɱɬɨ ɷɬɢ ɧɚɝɪeɜaɬɟɥɢ oɬɜɟɱɚɸɬ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɧɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ: - Kijelentjük, hogy fenti modellek megfelelnek
Prohlašujeme, že tyto modely odpovídají NaĜízení pro stroje: - Vastab järgmistele el direktiividele ja standarditele:
Atbilst sekojošu es standartu un direktƯvu prasƯbƗm: - ǻȘȜȫȞİIJĮȚ ȩIJȚ ĮȣIJȐ IJĮ µȠȞIJȑȜĮ İȓȞĮȚ ıİ ıȣµµȩȡijȦıȘ µİ IJȘȞ ȠįȘȖȓĮ ʌİȡȓ
ȂȘȤĮȞȘµȐIJȦȞ: - òġbu modellerin: - Potvrdzujeme, že tieto modely sú zhodné s nariadením: - Declară că modelele sunt produse
conform hotărârii: - Ⱦɟɤɥɚɪɢɪɚ, ɱɟ ɝɨɪɟɩɨɫɨɱɟɧɢɬɟ ɦɨɞɟɥɢ ɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɚɬ Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɚɬɚ ɡɚ: - Oþituje se da su spomenuti modeli
sukladni sa uredbom: - Kendi sorumlulu÷u altında beyan eder:
2004/108 EEC, 2006/95 EEC
EN 55014-1-2-2A/1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50366, EN 60335-1, EN 60335-2-102
Pastrengo, 06/04/2008
Augusto Millan (managing Director)
IT - Smaltimento del prodotto
- Questo prodotto è stato progettato e fabbricato con materiali e compo-
nenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.
- Quando ad un prodotto è attaccato il simbolo del bidone con le ruote
segnato da una croce, signi ca che il prodotto è tutelato dalla Direttiva
Europea 2002/96/EC.
- Si prega di informarsi in merito al sistema locale di raccolta differenziata
per i prodotti elettrici ed elettronici.
- Rispettare le norme locali in vigore e non smaltire i prodotti vecchi nei normali
ri uti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuta ad evitare possibili
conseguenze negative per la salute dell’ambiente e dell’uomo.
GB - Disposal of your old product
- You product is designed and manufactured with high quality materials
and components, which can be recycled and reused.
- When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it
means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- Please inform yourself about the local separate collection system for
electrical and electronic products.
- Please act according to your local rules and do not dispose of your
oldproduct with your normal household waste. The correct disposal of
your old product will help prevent potential negative consequences for
the environment and human health.
DE - Entsorgung Ihres Altgerätes
- Ihr Produkt ist aus hochqualitativen Materialien und Bestandteilen herge-
stellt, die dem Recycling zugeführt und wiederverwertet werden können.
- Falls dieses symbol eines durchgestrichenen Müllcontainers auf Rollen
auf diesem Produkt angebracht ist, bedeutet dies, class es von der Eu-
ropäischen Richtlinie 2002/96/EG erfasst wird.
- Bitte informieren Sie sich über die örtlichen sammelstellen für Elektropro-
dukte und elektronische geräte.
- Bitte beachten Sie die lokalen Vorschriften und entsorgen Sie Ihre Alt-
geräte nicht mit dem normalen Haushaltsmüll. Die korrekte Entsorgung
Ihres Altgerätes ist ein Beitrag zur Vermeidung möglicher negativer Fol-
gen für die Umwelt und die menschliche gesundhei.
ES - Cómo deshacerse del producto usado
- Su producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes
de alta calidad, que pueden ser reciclados y reutilizados.
- Cuando vea este símbolo de una papelera con ruedas tachada junto a un producto,
esto signi ca que el producto está bajo la Directiva Europea 2002/96/EC.
- Deberá informarse sobre el sistema de rciclaje local separado para
productos eléctricos y electrónicos.
- Siga las normas locales y no se deshaga de los productos usados tirándolos
en la basura normal de su hogar. El reciclaje correcto de su producto usado
ayudará a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud
de las personas.
FR - Se débarrasser de votre produit usagé
- Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants
de haute qualité, qui peuvent être recyclés et utilisés de nouveau.
- Lorsque ce symbole d’une poubelle à roue barrée à un produit, cela signi e
que le produit est couvert par la Directive Européenne 2002/96/EC.
- Veuillez vous informer du système local de séparation des déchets
électriques et électroniques.
- Veuillez agir selon les règles locales et ne pas jeter vos produits usagés
avec les déchets domestiques usuels. Jeter correctement votre produit
usagé aidera à prévenir les conéquences négatives potentielles contre
l’environnement et la santé humaine.
NL - Wegwerpen van uw afgedankt apparaat
- Uw apparaat werd ontworpen met en vervaardigd uit onderdelen en materialen
van superieure kwaliteit, die gerecycleerd en opnieuw gebruikt kunnen worden.
- Wanneer het symbool van een doorstreepte vuilnisemmer op wielen op een
product is bevestigd, betekent dit dat het product conform is de Europese
Richtlijn 2002/96/EC.
- Gelieve u te informeren in verband met het plaatselijke inzamelingsysteem
voor elektrische en elekronische apparaten.
- Gelieve u te houden aan de plaatselijke reglementering en apparaten
niet met het gewone huisvuil mee te geven. Door afgedankte apparaten
op een correcte manier weg te werpen helpt u mogelijke negatieve
gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen.
PT - Descartar-se do seu produto velho
- O seu produto está concebido e fabricado com materiais e componentes
da mais alta qualidade, os quais podem ser reciclados e reutilizados.
- Quando o símbolo de um caixote do lixo com rodas e traçado or uma
cruz estiver anexado a um produto, isto signi ca que o produto se
encontra coberto pela Directiva Europeia 2002/96/EC.
- Por favor informe-se sobre o sistema local para a separação e recolha
de produtos eléctricos e electrónicos.
- Actúe por favor em conformidade com as suas regras locais e, não se
desfaça de produtos velhos conjuntamente com os seus desperdícios
caseiros. Desfazer-se correctamente do seu produto velho ajudará a evitar
conseqüências potencialmente negativas para o ambiente e saúde humana.
DK - Bortskaffelse af dit gamle produkt
- Dit produkt er designet og produceret met materialer af høj kvalitet, som
kan blive genbrugt.
- Når du ser symbolet med en skraldespand, der er kryds over, betyder
det, at produktet er dækket af EU direktiv nr. 2002/96/EC.
- Venligst sæt dig ind i de danske regler om indsamling af elektriske og
elektroniske produkter.
- Venligst overhold de danske regler og smid ikke dine gamle produkter ud sammen
med dit normale husholdningsaffald. den korrekte bortskaffelsesmetode vil
forebygge negative følger for miljøet og folkesundheden.
FI - Vanhan tuotteen hävittämine
- Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista
ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudell.
- Kun tuotteessa on tämä ylivedetyn pyörillä olevan roskakorin symboli,
tuote täyttää Euroopan Direktiivin 2002/96/EC.
- Ole hyvä ja etsi tieto lähimmästä erillisestä sähköllä toimivien tuotteiden
keräysjärjestelmästä.
- Toimipaikallisten sääntöjen mukaisesti äläkä hävitä vanhaa tuotetta
normaalin kotitalousjätteen joukossa. Tuotteen oikeanlainen hävittäminen
auttaa estämää mahdolliset vaikutukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle.
NO - Kaste det gamle apparatet
- Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes i atskilte
gjenbruksstasjoner son er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
- Når dette symbolet med en søppeldunk med kryss på er festet til et
produkt, betyr det at produktet dekkes av EU-direktivet 2002/96/EF.
- Riktig avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å forhindre
mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
- Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle
apparater, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallsh
åndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.
SV - Undangörande av din gamla produk
- Din produkt är designad och tillverkad med material och komponenter av
högsta kvalitet, vilka kan återvinnas och återanvändas.
- När den här överstrukna sopkorgen på en produkt, betyder det att
produkten täcks av Europeiska Direktiv 2002/96/EC.
- Informera dig själv om lokala återvinnings och sophanteringssystem för
elektriska och elektroniska produkter.
- Agera i enlighet med dina lokala regler och släng inte dina gamla produkter
tillsammans med ditt normala hushållsavfall. Korrekt sophantering av din
gamla produkt kommer att hjälpa till att för naturen och människors häls.
PL - Usuwanie starego produktu
- Zakupiony produkt zaprojektrowano i wykonano z materiałów najwyższej jakości
i komponentów, które podlegają recyklingowi i mogą być ponownie użyte.
- Jeżeli produkt jest oznaczony powyższym symbolem przekreślonego
kosza na śmiecie, oznacza to że produkt spełnia wymagania Dyrektywy
Europejskiej 2002/96/EC.
- Zaleca się zapoznanie z lokalnym systemem odbioru produktów
elektrycznych i elektronicznych.
- Zaleca się działanie zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucanie
zużytych produktów do pojemników na odpady gospodarcze. Właściwe
usuwanie starych produktów pomoże uniknąć potencjalnych negatywnych
konsekwencji oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi.
RU - Утилизация старого устройства
- Bаше устройство спроектировано и изготовлено из
высококачественных Материалов и компонентов, которые можно
утилизировать и использовать повторно
- Если товар имеет с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это
означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/EC.
- Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических
и электронных товаров.
- Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов.
Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить
возможные отрицательные последствия для окружающей среды и
человеческого здоровья.

Documenttranscriptie

NL VERPLAATSBARE HETELUCHTKANONNEN GEBRUIKERSHANDLEIDING BELANGRIJK: Lees deze handleiding en zorg dat u hem begrijpt alvorens het heteluchtkanon in elkaar te zetten, aan te zetten of er onderhoud aan uit te voeren. Verkeerd gebruik van dit heteluchtkanon kan tot ernstig letsel leiden. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. VEILIGHEIDSINFORMATIE ! WAARSCHUWING BELANGRIJK: Lees deze gebruikershandleiding aandachtig en volledig door alvorens het heteluchtkanon in elkaar te zetten, aan te zetten of er onderhoud aan uit te voeren. Verkeerd gebruik van dit heteluchtkanon kan leiden tot letsel of de dood als gevolg van brandwonden, brand, ontploffing, elektrische schok of koolmonoxydev ergiftiging. ! GEVAAR: Koolmonoxydevergiftiging kan de dood tot gevolg hebben! Koolmonoxydevergiftiging:Aanvankelijke symptomen van koolmonoxydevergiftiging lijken op griep met hoofdpijn, duizeligheiden/of misselijkheid. Als u deze symptomen vertoont, kan het zijn dat het heteluchtkanon niet naar behoren werkt. Zorg dat u onmiddellijk frisse lucht krijgt! Laat de kachel nakijken. Sommige mensen hebben meer last van koolmonoxydevergiftiging dan anderen. Hieronder vallen zwangere vrouwen, mensen met hart- of longziekten of bloedarmoede, mensen onder de invloed van alcohol en mensen die zich op grote hoogte boven zeeniveau bevinden. Zorg dat u alle waarschuwingen leest en begrijpt. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. Deze handleiding biedt uitkomst voor het veilige en juiste gebruik van deze kachel. ● Gebruik uitsluitend huisbrandolie nr. 1 (hbo 1) om brand- en explosiegevaar te beperken. Gebruik nooit benzine, nafta, verfverdunner, alcohol of andere brandgevaarlijke brandstoffen. ● Bijvullen a) Het personeel dat brandstof toedient dient bevoegd te zijn en goed bekend met de aanwijzingen van de fabrikant en de toepasselijke voorschriften voor het bijvullen van heteluchtkanonnen. b) Uitsluitend het soort brandstof opgegeven op het gegevensplaatje van het heteluchtkanon mag worden gebruikt. c) Voor het bijvullen moeten alle vlammen, met inbegrip van het waakvlammetje, worden gedoofd en moet het heteluchtkanon afkoelen. d) Tijdens het bijvullen moeten alle brandstofleidingen en -aansluitingen op lekken worden gecontroleerd. Lekken moeten worden gerepareerd alvorens het heteluchtkanon weer in gebruik te nemen. e) Nooit mag een voorraad verwarmingsbrandstof voor meer dan één dag in een gebouw in de nabijheid van het heteluchtkanon worden opgeslagen. Grote hoeveelheden brandstof dienen buiten het gebouw te worden opgeslagen. f) Alle brandstof dient ten minste 8 m van heteluchtkanonnen, blaaslampen, lasapparatuur en soortgelijke ontstekingsbronnen te worden opgeslagen (behalve de brandstoftank van het heteluchtkanon). g) Zo mogelijk dient brandstof te worden opgeslagen op plaatsen waar geen mogelijkheid bestaat dat de brandstof door de vloer op een lager gelegen vuur druppelt of daardoor wordt ontstoken. h) De brandstof moet worden opgeslagen conform de voorschriften van de competente landelijke of plaatselijke overheid. ● Gebruik het heteluchtkanon nooit in de buurt van benzine, verfverdunner of brandgevaarlijke dampen. ● Volg alle wettelijke voorschriften bij gebruik van dit heteluchtkanon. ● Heteluchtkanonnen die worden gebruikt in de nabijheid van dekkleden, canvas of soortgelijk bedekkingsmateriaal dienen zich op veilige afstand van deze stoffen te bevinden. De aanbevolen minimumafstand is 3 m. Het wordt verder aanbevolen brandvertragend bedekkingsmateriaal te gebruiken. Dit bedekkingsmateriaal moet stevig worden vastgemaakt om te voorkomen dat het bij een windstoot ontbrandt of het heteluchtkanon doet omvallen. ● Alleen in goed geventileerde ruimtengebruiken. Zorg voor ten minste één opening van 2800 cm² voor iedere 29 kW vermogen voor de toevoer van frisse buitenlucht. ● Gebruik het heteluchtkanon niet in ruimten met hoge concentraties van brandbare dampen of stof. ● Sluit het heteluchtkanon uitsluitend aan op de netspanning die op het modelplaatje is aangegeven. ● Gebruik uitsluitend een geaard verlengsnoer. ● Minimum afstand tussen het heteluchtkanon en brandbaar materiaal: uitlaatopening 2,5 m; zij-, boven- en achterkant: 1,25 m. ● Plaats het heteluchtkanon op een stevige en vlakke ondergrond zolang dit heet of in werking is; anders kan er brand ontstaan. ● Houd het heteluchtkanon recht tijdens het verplaatsen of opbergen; anders zal er brandstoflekkage optreden. ● Houd kinderen en dieren uit de buurt van het heteluchtkanon. ● Neem de stekker uit het stopcontact wanneer het heteluchtkanon niet in gebruik is. ● Bij gebruik van de thermostaat kan het heteluchtkanon te allen tijden automatisch aanslaan. ● Gebruik het heteluchtkanon nooit in woon- of slaapvertrekken. ● Blokkeer nooit de toevoeropening (achterkant) of de uitlaatopening (voorkant) van het heteluchtkanon. ● Een werkende, hete of op het lichtnet aangesloten kachel mag niet verplaatst, gehanteerd of bijgevuld worden en er mag geen onderhoud aan uitgevoerd worden. ● Bevestig nooit een buizensysteem aan de voor- of achterkant van het heteluchtkanon. PRODUKTIDENTIFIKATIE (zie figuur 1 en 2, pagina 6) A. Heteluchtuitlaat, B. Handvat, C. Ventilatorrooster, D. Luchtfilterdeksel, E. Dop brandstoftank, F. Netsnoer, G. AN/ UIT-schakelaar met lampje, H. Zijpaneel, I. Brandstoftank, L. Onderste deel van behuizing, M. Bovenste deel van behuizing, N. Reset-knop vlamdovingssysteem. UITPAKKEN 1. Verwijder al het verpakkingsmateriaal dat voor verzending gebruikt is. 2. Haal alle onderdelen uit de doos. 3. Controleer alle onderdelen op eventuele schade, opgelopen tijdens verzending. Als het heteluchtkanon beschadigd is, dient u onmiddellijk de leverancier bij wie u het gekocht hebt, op de hoogte te brengen. 2 NL BRANDSTOFFEN MONTAGE VENTILATIE OVERZICHT VAN DE WERKING BRANDSTOFFEN WAARSCHUWING: Gebruikuitsluitend huisbrandolie nr. 1 (hbo 1) om branden explosiegevaar te beperken. Huisbrandolie nr. 2 (hbo 2) of diesel nr. 2 mag niet gebruikt worden. Gebruik van deze brandstoffen leidt tot: • verstopping van brandstoffilter en sproeier; • verkoling van bougie; • noodzaak voor niet-giftig antivries in brand.bij zeer koud weer BELANGRIJK: Gebruik een container die UITSLUITEND VOOR DIESEL bestemd is. Zorg dat de container schoon is. Vuil in de brandstof, zoals roest of water, stellen het vlamdovingssysteem in werking waardoor het heteluchtkanon afslaat. Daarnaast moet als gevolg van vuil het brandstofsysteem vaker worden schoongemaakt. MONTAGE -(Allen voor modellen 29 en 44 kW)- BEDIENING OPSLAG, VERVOER OF VERZENDING Het luchtsysteem: De motor drijft de ventilator aan. De ventilator stuwt lucht in en rond de verbrandingskamer. Deze lucht wordt verwarmd en levert een schone, hete luchtstroom. Het ontstekingssysteem: De elektronische ontsteking stuurt spanning naar de bougie. De bougie ontsteekt het mengsel van brandstof en lucht. Het vlamdovingssysteem: Dit systeem dient om het heteluchtkanon uit te schakelen wanneer de vlam uitgaat. (zie figuur 4, pagina 2) A. Schone heteluchtstroom, B. Verbrandingskamer, C. Bougie, D. Branderkop, E. Ventilator, F. Motor, G. Huchtpomp, H. Luchtinlaatfilter, I. Koele lucht naar binnen, L. Luchtuitlaatfilter, M. Elektronisch ontstekingsmechanisme, N. Luchtslang naar brander, O. Brandstoffilter, P. Sproeier, Q. Brandstoftank, R. Lucht voor brandstofsysteem, S. Lucht voor verbranding en verwarming, T. Brandstof. Deze modellen zijn voorzien van een onderstel met wielen en hendels. De wielen, hendels en montage-onderdelen bevinden zich in de doos. Benodigd gereedschap ● Een middelgrote kruiskopschroevedraaier. ● Een steeksleutel of Engelse sleutel CH 8. ● Een hamer. 1.Schuif de as door het onderstel. Installeer de wielen op de as. BELANGRIJK: Zorg dat de wielen met de kant met de uitstekende naaf naar het frame toe worden aangebracht (zie figuur 3). 2.Breng de asmoeren aan op de uiteinden van de as. Klop voorzichtig met een hamer op de moeren om ze vast te zetten. 3. Leg het heteluchtkanon op het onderstel. Zorg dat de luchtinlaatopening (achterkant) zich boven de wielen bevindt. Breng de gaten in de rand rond de brandstoftank in lijn met de gaten in het onderstel. 4. Plaats de voorste en achterste hendel op de rand rond de tank. Steek de schroeven door de hendels, de rand rond de tank en het onderstel. Bevestig na het aanbrengen van iedere schroef een moer; draai deze met de hand vast. 5. Draai alle moeren stevig vast nadat alle schroeven zijn aangebracht. BEDIENING (zie figuur 3, pagina 2) HET HETELUCHTKANON UITZETTEN A. Heteluchtuitlaat, B. Schroef, C. Voorste hendel, D. Achterste hendel, E. Luchtinlaat, F. Uitstekende naaf, G. As, H. Wiel, I. Moer, L. Asmoer, M. Onderstel, N. Rand rond brandstoftank. VENTILATIE WAARSCHUWING: Het voorschrift voor minimale toevoer vanfrisse buitenlucht moet opgevolgd worden. Als voldoende frisse buitenlucht niet voorhanden is, kan koolmonoxydevergiftiging optreden. Zorg voor een opening voor frisse lucht van ten minste 2800 cm² voor iedere aan vermogen. Zorg voor meer toevoer van frisse lucht indien meerdere kachels worden gebruikt. Voorbeeld: Een heteluchtkanon van 44 kW vereist een van de volgende: • een dubbele garagedeur [5 meter breed] die 9 cm van de grond geopend is. • een enkele garagedeur [2,75 meter breed] die 15,25 cm van de grondgeopend is. • twee ramen met een breedte van 76 cm geopend op 28 cm. OVERZICHT VAN DE WERKING Het brandstofsysteem: De luchtpomp pompt lucht door de luchtslang. De lucht wordt vervolgens door de sproeier van de branderkop gestuurd. Deze lucht zuigt brandstof uit de tank aan. Een nevel van brandstof wordt vervolgens in de verbrandingskamer gespoten. WAARSCHUWING: Lees de waarschuwingen in het hoofdstuk Veiligheids-informatie nogmaals door en zorg dat u ze begrijpt. HET HETELUCHTKANON AANZETTEN 1.Volg alle informatie over installatie, ventilatie en veiligheid. 2. Vul de tank met huisbrandolie nr. 1 (hbo 1). 3. Draai de dop op de tank. 4. Steek de stekker van de kachel in een standaard, geaard stopcontact van 230~V/50 Hz. Gebruik eventueel een verlengsnoer. Gebruik uitsluitend geaarde stekkers met drie pennen. Verlengsnoeren Gebruik 1,0 mm² geleider voor kabels met een lengte van minder dan 30,5 m. Gebruik 1,5 mm² geleider voor kabels met een lengte van 30,5 m tot 61 m. Duw de AAN/UIT-schakelaar naar AAN (ON) en het heteluchtkanon hoort aan te slaan. Als het heteluchtkanon niet aanslaat, druk dan op de reset-knop van het vlamdovingssysteem (zie figuur 5 en 6). Duw de AAN/UIT-schakelaar naar UIT (OFF). HET HETELUCHTKANON OPNIEUW AANZETTEN 1. Wacht 2 minuten na het uitzetten van de kachel. 2.Herhaal de procedure op pagina 5 onder Het heteluchtkanon aanzetten. (zie figuur 5 en 6, pagina 2) A. AN/UIT-schakelaar met lampje, B. Reset-knopvlamdovingssysteem OPSLAG, VERVOER OF VERZENDING Let op: Bij verzending vereisen transportbedrijven dat de brandstoftanks leeg zijn. 1. Laat de brandstoftank leeglopen. Let op: Sommige modellen hebben een aftapstop aan de onderkant van de brandstoftank. Als deze aanwezig is, verwijder de aftapstop dan om alle brandstof te laten weglopen. Als het heteluchtkanon geen aftapstop heeft, moet de brandstof via de opening voor de brandstofdop verwijderd worden. Zorg dat alle brandstof uit de tank verwijderd wordt. 2. Breng de aftapstop weer aan, indien van toepassing. 3. Als u deeltjes in de oude brandstof ziet, giet dan 1 of 2 liter schone petroleum in de tank. Roeren en weer aftappen. Hierdoor wordt voorkomen dat overtollige deeltjes bij toekomstig gebruik de filters verstoppen. PREVENTIEF ONDERHOUD PROBLEMEN OPLOSSEN 3 NL BELANGRIJK:Gebruik petroleum die tijdens de zomermaanden opgeslagen is geweest, nooit in het volgende stookseizoen. Het gebruik van oude brandstof kan het heteluchtkanon beschadigen. 4. Breng de brandstofdop of aftapstop weer aan. Werp oude en vuile brandstof op verantwoorde wijze weg. Raadpleeg plaatselijke benzinestations die olie recyclen. 5. Berg het heteluchtkanon op een droge plaats op. Controleer of op deze plaats geen stof en roestvormende dampen aanwezig zijn. PREVENTIEF ONDERHOUD WAARSCHUWING: Voer nooit onderhoud uit aan de kachel als de stekker niet uit het stopcontact is verwijderd of als de kachel nog werkt of heet is. Ernstige brandwonden of elektrische schok kunnen het gevolg zijn. Onderdeel Wanneer? Brandstoftank Na iedere 150-200 bedrijfsuren of zonodig Zie Opslag, Vervoer of Verzending. uitspoelen Onderhoud Luchtuitlaat- en lintfilter Na 500 bedrijfsuren of eens per jaar vervangen Luchtinlaatfilter Iedere 500 bedrijfsuren of zonodig met water en Zie Het luchtuitlaat-, luchtinlaat en lint filter, zeep wassen en laten drogen pagina 4. Brandstoffilter Tweemaal per schoonmaken Bougie Iedere 600 bedrijfsuren schoonmaken en elektrodeafstand instellen of zonodig vervangen. Zie Bougie, pagina 4. Ventilatorschoepen Eenmaal per stookseizoen of zo nodig schoonmaken Zie Ventilator, pagina 5. Motor Niet vereist/permanente smering stookseizoen of Zie Het luchtuitlaat luchtinlaat- en lint filter, pagina 4. zonodig Zie Brandstoffilter, pagina 4. PROBLEMEN OPLOSSEN WAARSCHUWING: Voer nooit onderhoud uit aan de kachel als de stekker niet uit het stopcontact is verwijderd of als de kachel nog werkt of heet is. Ernstige brandwonden of elektrische schok kunnen het gevolg zijn. PROBLEEM MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING 1. Zie De pompdruk bijstellen, pagina 4. Kachel slaat aan maar 1. Verkeerde pompdruk. vlamdovings-sys-teem zet de 2. Vuile luchtuitlaat-, luchtinlaat- en lint- 2. Zie Het luchtuitlaat-, luchtinlaat- en lint filter, pagina 4. kachel na enige tijd uit. filter. 3. Vuile brandstoffilter 3. Zie Brandstoffilter, pagina 4. 4. Vuil in sproeier 4. Zie Sproeier, pagina 5. 5. Vuile fotocellens 5. Lens van fotocel schoonmaken. 6. Defekt vlamdovingssysteem 6. Vlamdovingssysteem vervangen. Kachel slaat niet aan maar motor 1. Verkeerde pompdruk werktenige tijd. 2. Koolstofafzetting op bougie of verkeerde elektrodeafstand 3. Vuile brandstoffilter 4. Vuil in sproeier 5. Water in brandstoftank 1. Zie De pompdruk bijstellen, pagina 4. 2. Zie Bougie, pagina 4. 3. Zie Brandstoffilter, pagina 4. 4. Zie Sproeier, pagina 5. 5. Tank laten leeglopen en uitspoelen met schone lichtpetroleum. Zie Opslag, Vervoer of Verzending, pagina 2. WAARSCHUWING: Hoogspanning! 6. Elektronisch ontstekingsmechanisme niet geaard 7. Defect elektronisch ontstekingsmechanisme Motor wil niet aanslaan wanneer 1. Reset-knop vlamdovingssysteem niet ingedrukt. stekker instopcontact is gestoken, ventilator draaitslechts langzaam 2. Rotor van pomp klemt of helemaal niet. 6. Zorg dat elektronisch ontstekings-mechanisme goed bevestigd is. 7. Elektronisch ontstekingsmechanisme vervangen. 1.Op reset-knop van vlamdovingssysteem drukken, zie figuur 5 en 6. 2. Als ventilator slechts met moeite kan worden gedraaid, zie Pomprotor, pagina 4. 4 ONDERHOUDSPROCEDURES NL ONDERHOUDSPROCEDURES WAARSCHUWING: Voer nooit onderhoud uit aan de kachel als de stekker niet uit het stopcontact is verwijderd of als de kachel nog werkt of heet is. Ernstige brandwonden of elektrischeschok kunnen het gevolg zijn. DE BEHUIZING VERWIJDEREN 1. Verwijder schroeven aan beide zijden van kachel met een dopsleutel CH 8. Met deze schroeven worden boven- en onderkant van behuizing aan elkaar bevestigd. 2. Til bovenste deel van de behuizing van kachel af. 3. Verwijder ventilatorrooster. C.Branderbeugel, D.Bougie, E.Bougiekabel, F.Sproeier, G.Brandstofslang, H.Luchtslang (zie figuur 12, pagina 2) A.Hier buigen om elektrodeafstand in te stellen (zie figuur 13, pagina 3) A.Branderbeugel. BOUGIE -(modellen 20, 29 en 44 kW)- 1. Verwijder schroeven van zijpaneel meteen dopsleutel CH 8. 2. Verwijder zijpaneel. 3. Trek rubber brandstofslang van aansluiting op brandstoffilter. 4. Verwijder filter en bus voorzichtig uit brandstoftank. 5.Was filter met schone brandstof en plaats hem weer terug. 6.Breng rubber slang weer aan op aansluiting van filter. 7.Plaats zijpaneel weer terug. 1.Verwijder bovenste deel van behuizing (zie figuur 7-8). 2.Verwijder ventilator (zie pagina 5). 3.Maak bougiekabel los van bougie. 4.Draai bougie los uit branderkop met een steeksleutel CH 21. 5.Maak bougie schoon en stel elektrodeafstand: 20, 30 kW Modellen: 1,9 mm; 44 kW Model: 2,8 mm 6.Draai bougie weer in branderkop. 7.Bevestig bougiekabel aan bougie. 8.Plaats ventilator weer terug (zie pagina 5). 9.Breng ventilatorrooster en bovenste deel van behuizing weer aan. BRANDSTOFFILTER -(Modellen 29 kW en 44 kW)- (zie figuur 14, pagina 3) BRANDSTOFFILTER -(Modellen 10 kW en 20 kW)- 1. Verwijder schroeven van zijpaneel meteen dopsleutel CH8. 2. Verwijder zijpaneel. 3. Trek bovenste brandstofslang van aan-sluiting op brandstoffilter. 4. Verwijder voorzichtig bus, onderstebrandstofslang en filter uit brandstoftank. 5. Was filter met schone brandstof enplaats hem weer terug. 6. Breng bovenste slang weer aan op aansluiting van filter. 7.Plaats zijpaneel weer terug. (zie figuur 7 en 8, pagina 2) A. Bovenste deel van behuizing, B. Ventilatorrooster (zie figuur 9, pagina 2) A. Brandstoffilter, B. Zijpaneel, C. Brandstofslang. (zie figuur 10, pagina 2) A. Brandstoffilter, bus en onderste brandstofslang, B.Bovenste brandstofslang, C. Zijpaneel. BOUGIE -(model 10 kW)- 1.Verwijder bovenste deel van behuizing (zie figuur 7-8). 2.Verwijder ventilator (zie pagina 5). 3.Maak brandstof- en luchtslang los van sproeier. 4.Maak bougiekabel los van bougie. 5.Draai de twee schroeven los met een dopsleutel CH 8 enverwijder branderbeugel. 6.Plaats zeshoekige gedeelte van bougie in een bankschroef enzet het vast. 7.Draai bevestigingsmoer van bougie los met een steeksleutel CH 17. 8.Verwijder branderbeugel van bougie. 9.Maak bougie schoon en stel elektrodeafstand in (1,4 mm). 10.Plaats branderbeugel weer terug op bougie. Draaibranderbeugel zodanig dat elektroden zich in de juiste standbevinden (zie figuur 13). 11.Zet bougie vast met bevestigingsmoer. 12.Neem bougie uit bankschroef. 13.Plaats branderbeugel weer op verbrandingskamer. 14.Bevestig bougiekabel aan bougie. 15.Breng brandstof- en luchtslang weer op sproeier aan. 16.Plaats ventilator weer terug (zie pagina 5). 17.Breng ventilatorrooster en bovenste deel van behuizing weer aan. (zie figuur 11, pagina 2) A.Verbrandingskamer, B.Bevestigingsmoer bougie, A.Branderkop, B.Bougiekabel, C.Bougie (zie figuur 15, pagina 3) A.Hier buigen om elektrodeafstand in te stellen, B. Elektrodeafstand HET LUCHTUITLAAT-, LUCHTINLAAT- EN LINTFILTER 1. Verwijder bovenste deel van behuizing (zie figuur 7-8). 2. Verwijder schroeven uit filterdekselmet een dopsleutel CH8. 3. Verwijder filterdeksel. 4. Vervang luchtuitlaat- en lintfilter. 5. Was of vervang luchtinlaatfilter (zie Preventief onderhoud, pag. 3). 6. Breng filterdeksel weer aan. 7. Breng ventilatorrooster en bovenstedeel van behuizing weer aan. BELANGRIJK: Breng geen olie aan op defilters DE POMPDRUK BIJSTELLEN 1. Verwijder manometerplug uit filterdeksel. 2. Monteer manometer (onderdeelnr. 4109.427). 3. Zet kachel aan (zie Bediening, pagina 2).Laat motor op volle snelheid komen. 4. Stel druk bij. Draai overdrukklep naarrechts voor hogere druk en naar linksvoor lagere druk. Zie gegevens hiernaastvoor juiste druk voor diverse modellen. 5.Verwijder manometer. Brengmanometerplug weer in filterdeksel aan (Modellen 10 kW en 20 kW afgebeeld). (zie figuur 16 en 17, pagina 3) A.Luchtinlaatfilter, B.Filterdeksel, D.Luchtuitlaatfilter, E.Lintfilter. Model Pompdruk (Bar/PSI) 10 kW 0,207 / 3 20 kW 0,365 / 5,3 29 kW 0,275 / 4 44 kW 0,337 / 4,9 C.Ventilatorrooster, (zie figuur 18, pagina 3) A. Manometerplug, B. Overdrukklep, C. Plastic kap ONDERHOUDSPROCEDURES 5 NL (zie figuur 19, pagina 3) A. Manometer SPROEIER -(model 10 kW)1. Verwijder bovenste deel van behuizing (zie figuur 7-8). 2. Verwijder ventilator (pagina 5). 3. Maak brandstof- en luchtslang los van sproeier. 4. Draai sproeier kwartslag naar links en trek hem naar motor toe om hem teverwijderen. 5. Zet plastic zeskantig gedeelte losjes in een bankschroef vast. 6. Verwijder sproeier voorzichtig uit sproeieradapter met een dopsleutel CH 16. 7. Blaas perslucht door voorkant van sproeier. Hierdoor komt eventueel vuil uit sproeier los. 8. Controleer sproeierafdichting op beschadiging. 9. Draai sproeier weer in sproeieradapter tot deze op zijn plaats zit. Nog 1/3 slag aandraaien met een dopsleutel CH 16 tot 4,5 à 5,1 N-m. 10.Bevestig sproeier op branderbeugel. 11.Bevestig brandstof- en luchtslang aan sproeier. Zie Vervangen en juiste plaatsing van brandstof- en luchtslang. 12.Plaats ventilator terug (zie figuur 27-28). 13.Plaats ventilatorrooster en bovenste deel van behuizing terug. (zie figuur 20 en 21, pagina 3) A. Verbrandingskamer, B. Branderbeugel, C. Sproeier, D. Brandstofslang, E. Luchtslang (zie figuur 22, pagina 3) A. Voorkantsproeier, B. Sproeierafdichting, C. Brandstofslangnippel, D. Luchtslangnippel, E. Sproeieradapter, F. Sproeier POMPROTOR (Procedure voor klemmende pomprotor) 1. Verwijder bovenste deel van behuizing (zie figuur 7-8). 2. Draai schroeven van filterdeksel losmet een dopsleutel CH 8. 3. Verwijder filterdeksel en luchtfilters. 4. Draai schroeven van pompplaat los meteen dopsleutel CH 8. 5. Verwijder pompplaat. 6. Verwijder rotor, inzetstuk en schoepen. 7. Controleer of er vuil in pomp is. Even-tueel schoonblazen met perslucht. 8. Breng inzetstuk en rotor weer aan. 9. Controleer speling rond rotor. Steleventueel bij op 0,0760,101 mm (zie figuur 27). Let op: Draai rotor één volledige slag om er voor te zorgen dat daar waar rotor dichtst bij behuizing komt, de speling 0,0760,101 mm is. Zonodig bijstellen. 10.Plaats schoepen, pompplaat, luchtfiltersen filterdeksel weer terug. 11.Breng ventilatorrooster en bovenstedeel van behuizing weer aan. 12.Stel pompdruk bij (zie pagina 4). Let op: Volg onderstaande stappen als rotor nog steeds klemt. 13.Volg stap 1 t/m 6 hierboven. 14.Leg vel fijn schuurpapier (nr. 600) op vlakke ondergrond. Schuur rotor lichtjes vier keer in een 8-baan patroon (zie figuur 28). 15.Breng inzetstuk en rotor weer aan. 16.Voer bovenstaande stappen 10 t/m 12 uit. (zie figuur 25 en 26, pagina 3) A. Schoep, B. Pompplaat, C. Luchtinlaatfilter, D. Filterdeksel E. Ventilatorrooster, F. Luchtuitlaatfilter, G. Rotor, H. Inzetstuk (zie figuur 27, pagina 3) SPROEIER -(model 20, 29 en 44 kW)- 1.Verwijder bovenste deel van behuizing (zie figuur 7-8). 2.Verwijder ventilator (zie pagina 5). 3.Maak brandstof- en luchtslang los van branderkop. 4.Maak bougiekabel los van bougie. 5.Draai bougie uit branderkop met een steeksleutel CH 21. 6.Verwijder drie schroeven met een dopsleutel CH 8 en neem branderkop uit verbrandingskamer. 7.Zet branderkop losjes in bankschroef vast. 8.Draai sproeier voorzichtig uit branderkop met een steeksleutel CH 16 (zie figuur 24). 9.Blaas perslucht door voorkant van sproeier waardoor eventueel vuil loskomt. 10.Controleer sproeierafdichting op beschadigingen. 11.Breng sproeier weer aan in branderkop en draai hem stevig vast (9,1-12,4 N.m). 12.Bevestig branderkop aan verbrandingskamer. 13.Breng bougie in branderkop aan. 14.Bevestig bougiekabel aan bougie. 15.Bevestig lucht- en brandstofslang aan branderkop. 16.Plaats ventilator weer terug (zie pagina 5). 17.Breng ventilatorrooster en bovenste deel van behuizing weer aan. (zie figuur 23, pagina 3) A. Verbrandingskamer, B. Branderkop, C. Bougiekabel, D. Bougie, E. Brandstofslang, F. Luchtslang, G. Schroef (zie figuur 24, pagina 3) A. Voorkantsproeier, B. Sproeierafdichting, C. Brandstofslangnippel, D. Luchtslangnippel, E. Branderkop, F. Sproeier A. Stelschroef speling, B. Speling (0,076-0,101 mm) gemeten met een voelermaat, C. Schoep (zie figuur 28, pagina 3) A. Schuurpapier VENTILATOR BELANGRIJK: Verwijder ventilator van motoras alvorens motor uit kachel te nemen. Als gewicht van motor op ventilator komt te rusten, kan spoed van ventilator veranderd worden. 1. Verwijder bovenste deel van behuizing (zie figuur 7-8). 2. Gebruik een inbussleutel CH 2,5 voor losdraaien van stelschroef waarmee ventilator op motoras zit. 3. Schuif ventilator van motoras af. 4. Maak ventilator schoon met een met lichtpetroleum of oplosmiddel vochtig gemaakte, zachte doek. 5. Droog ventilator grondig. 6. Plaats ventilator weer op motoras. Zorg dat uiteinde van motoras gelijk ligt met naaf van ventilator (fig. 28). 7.Plaats stelschroef op platte gedeelte van as en draai hem stevig aan. 8. Breng ventilatorrooster en bovenste deel van behuizing weer aan. (zie figuur 25 en 26, pagina 3) A.Ventilator, B.Motoras, C.Stelschroef, D. Gelijk. 6 NL ACCESSOIRES GARANTIE EN REPARATIESERVICE ACCESSOIRES Verkrijgbaar bij de plaatselijke dealer. MANOMETERSET - 4109.427 Voor alle modellen. Speciaal voor het con-troleren van de pompdruk. ZWAAR UITGEVOERD ONDERSTEL EN HENDEL - 4103.925 Voor zwaar werk. Maakt het heteluchtkanon makkelijker verplaatsbaar. Voor modellen 10 kW en 20 kW. GARANTIE EN REPARATIESERVICE WAARBORG ALGEMENE APPARATUUR - BEPERKTE GARANTIE GEDURENDE 1 JAARG DESA Italia garandeert dat door DESA verkochte nieuwe produkten vrij zijn van gebreken in materiaal en afwerking gedurende 1 jaar na de datum van aanvankelijke levering aan de eerste koper onderhevig aan de volgende voorwaarden: Verplichtingen en aansprakelijkheid van DESA Italia voortvloeiend uit dit contract blijven uitdrukkelijk beperkt tot het naar goeddunken van DESA Italia repareren of vervangen van onderdelen waarvan DESA Italia na controle meent dat ze wellicht defekt waren in materiaal of afwerking ten tijde van verzending vanaf de fabriek. Deze onderdelen worden kosteloos aan de gebruiker beschikbaar gesteld bij een door de fabriek erkend servicecentrum of op de fabriek gedurende normale openingstijden. De Garantie is niet van toepassing op onderdelen of accessoires van produkten dieniet door DESA Italia zijn vervaardigd en waarop de garantie van de fabrikant van toepassing is of op normaal onderhoud (zoals bijv. het bijstellen van de druk) of op vervangingsonderdelen voor normaal onderhoud (zoals filtersen bougies). Onderdelen ter reparatie of vervanging aangebrachtin het onder deze garantie vallende Produkt zijn uitsluitend gegarandeerd voor de resterende geldigheidsperiode van deze Garantie, alsof dergelijke onderdelen originele onderdelen waren van voornoemd Produkt. DESA ITALIA BIEDT GEEN ANDERE UITDRUKKELIJKE GARANTIE. VOOR ZOVER TOEGESTAAN IN DE WET BIEDT DESA ITALIA GEEN IMPLICIETE GARANTIE EN GEEN GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IMPLICIETE GARANTIES MET INBEGRIP VAN DE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL BLIJVEN IN IEDER GEVAL BEPERKT TOT DE GELDIGHEIDSPERIODE VAN DEZE UITDRUKKELIJKE GARANTIE. Alle verzendkosten, installatiekosten, invoerrechten, belastingen of welke andere kosten dan ook worden door de gebruiker betaald. Verplichtingen van DESA Italia voortvloeiend uit deze beperkte Garantie omvatten geen enkele aansprakelijkheid voor directe, indirecte, incidentele schade ofgevolgschade of oponthoud. Op verzoek van DESA Italia moeten Produkten of onderdelen waarop garantie wordt geclaimd, naar de fabriek worden geretourneerd waarbij verzendkosten vooraf door de gebruiker worden betaald. Verkeerd gebruik van welke aard dan ook met inbegrip van gebruik na het constateren van defekte of versleten onderdelen, gebruik buiten het vermogen, niet door DESA Italia goedgekeurde vervanging van onderdelen of aanpassingen van welke aard dan ook of reparatie door anderen op zodanige wijze dat het Produkt naar mening van DESA Italia aanmerkelijk en ten ongunste is gewijzigd, doen deze Garantie vervallen. GEEN WERKNEMER OF VERTEGENWOORDIGER IS TOEGESTAAN OP WELKE WIJZE DAN OOK VERANDERINGEN AAN TE BRENGEN IN DEZE GARANTIE OF EEN ANDERE GARANTIE TE VERLENEN TENZIJ EEN DERGELIJKE GARANTIE SCHRIFTELIJK WORDT VERSTREKT EN OP HAAR HOOFDKANTOOR WORDT ONDERTEKEND DOOR EEN FUNCTIONARIS VAN DESA ITALIA. GARANTIESERVICE Vermeld in uw schrijven altijd het model- en serienummer. Wij behouden het recht voor om deze technische gegevens te allen tijde zonder kennisgeving te wijzigen. De enige van toepassing zijnde garantie is de gebruikelijke, schriftelijke garantie van DESA Italia. Wij geven geen andere garantie, expliciet of impliciet. Gebruikershandleidingen zijn verkrijgbaar door te schrijven naar de Technical Service Department (Afdeling Technische Service) van: 4 EC CONFORMITY DECLARATION DÉCLARATION DE CONFORMITÉ À LA CE EU-ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG CONFORMITEITSVERKLARINGVOOR DE EU DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DECLARACION DE CONFORMIDAD CON LA CE FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE EU:N VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING EU-SAMSVAR DEKLARACJA ZGODNOCI Z ZALECENIAMI WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ ɁAəBɅEHɂE O COOTBETCTBɂɂ TPEȻOBAHɂəɆ CTAHȾAPTOB EC EC MEGFELELėSÉGI NYILATKOZAT PROHLÁŠENÍ O DODRŽENÍ NAěÍZENÍ EC EC ATITIKTIES DEKLARACIJA EL VASTAVUSAVALDUS EC ATBILSTƮBAS DEKLARƖCIJA ǻǾȁȍȈǾ ȈȊȂȂȅȇĭȍȈǾȈ ǼȀ AT UYGUNLUK BEYANI VYHLÁSENIE ZHODY S ODPORÚýANIAMI EURÓPSKEHO SPOLOýENSTVA DECLARAğIA DE CONFORMITATE CU RECOMANDĂRILE COMUNITĂğII EUROPENE ȾȿɄɅȺɊȺɐɂə ɁȺ ɋɔɈɌȼȿɌɋɌȼɂȿ ɇȺ ȿȼɊɈɉȿɃɋɄȺɌȺ ɈȻɓɇɈɋɌ DEKLARACIJA USKLAĈENOSTI S PREPORUKAMA EUROPSKE UNIJE SPRIýEVALO KAKOVOS DESA ITALIA s.r.l. Via Tione, 12 - 37010 - Pastrengo (VR) ITALY Portable forced air heaters: - Appareils de chauffage individuels à air forcé: - Tragbare hochdruck-heissluftturbinen: - Mobiele ventilator-luchtverwarmer: - Generatore d’aria calda: - Calentadores móviles de aire forzado: - Portabel värmefläkt med forcerat luftflöde: - Siirrettävä kuumailmapuhallin: - Flytbare luftcirkulations apparater: - Flyttbar varmekanon: - PrzenoĞne nagrzewnice powietrza pod ciĞnieniem: - Ɍɟɩɥɨɜɨɣ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪ: - Hordozható hĘlégfúvók: - PĜenosná topná tČlesa na dm chan vzduch: - Kilnojami aukšto sl gio oro šildytuvai: - Kaasaskantav õhusoojendi: - PƗrvietojamie gaisa sildƯtƗji ar piespiedu gaisa padevi: ĭȠȡȘIJȘ șİȡµĮıIJȡĮ İȟĮȞĮȖțĮıµİȞȘı ȡȠȘı ĮİȡĮ: - Priprava za vpihavanje toploga zraka: - Portatıf basinçli hava isiticilar: - Prenosný tlakový teplovzdušný ohrievaþ: - Încălzitoare portabile de aer: - ɉɪɟɧɨɫɢɦɢ ɨɬɨɩɥɢɬɟɥɢ ɩɨɞ ɧɚɥɹɝɚɧɟ: - Ureÿaj za upuh toploga zraka: - Priprava za vpihavanje toploga zraka: B 35 CED - B 70 CED - B 100 CED - B 150 CED It is declared that these models conform to: - Ces modèles ont été déclarés conformes à: Hiermit wird bescheinigt, daß diese Modelle in Übereinstimmung: - Hierbij wordt verklaard dat deze modellen: Si dichiara che questi generatori sono conformi: - Se declara por este medio que estos modelos: Ovanstående modeller överensstämmer: - Näiden mallien todistetaan täten noudattavan: Det attesteres herved, at anførte modeller er i overensstemmelse: - Det erklæres at disse modellene er i samsvar: OĞwiadcza siĊ, Īe niniejsze modele zgodne są z zarządzeniem: - Hacɬoɹɳɢɦ ɦɵ ɡaɹɜɥɹɟɦ, ɱɬɨ ɷɬɢ ɧɚɝɪeɜaɬɟɥɢ oɬɜɟɱɚɸɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɧɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ: - Kijelentjük, hogy fenti modellek megfelelnek Prohlašujeme, že tyto modely odpovídají NaĜízení pro stroje: - Vastab järgmistele el direktiividele ja standarditele: Atbilst sekojošu es standartu un direktƯvu prasƯbƗm: - ǻȘȜȫȞİIJĮȚ ȩIJȚ ĮȣIJȐ IJĮ µȠȞIJȑȜĮ İȓȞĮȚ ıİ ıȣµµȩȡijȦıȘ µİ IJȘȞ ȠįȘȖȓĮ ʌİȡȓ ȂȘȤĮȞȘµȐIJȦȞ: - òġbu modellerin: - Potvrdzujeme, že tieto modely sú zhodné s nariadením: - Declară că modelele sunt produse conform hotărârii: - Ⱦɟɤɥɚɪɢɪɚ, ɱɟ ɝɨɪɟɩɨɫɨɱɟɧɢɬɟ ɦɨɞɟɥɢ ɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɚɬ Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɚɬɚ ɡɚ: - Oþituje se da su spomenuti modeli sukladni sa uredbom: - Kendi sorumlulu÷u altında beyan eder: 2004/108 EEC, 2006/95 EEC EN 55014-1-2-2A/1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50366, EN 60335-1, EN 60335-2-102 Pastrengo, 06/04/2008 Augusto Millan (managing Director) IT - Smaltimento del prodotto - Questo prodotto è stato progettato e fabbricato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati. - Quando ad un prodotto è attaccato il simbolo del bidone con le ruote segnato da una croce, significa che il prodotto è tutelato dalla Direttiva Europea 2002/96/EC. - Si prega di informarsi in merito al sistema locale di raccolta differenziata per i prodotti elettrici ed elettronici. - Rispettare le norme locali in vigore e non smaltire i prodotti vecchi nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuta ad evitare possibili conseguenze negative per la salute dell’ambiente e dell’uomo. GB - Disposal of your old product - You product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. - When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC. - Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products. - Please act according to your local rules and do not dispose of your oldproduct with your normal household waste. The correct disposal of your old product will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. DE - Entsorgung Ihres Altgerätes - Ihr Produkt ist aus hochqualitativen Materialien und Bestandteilen hergestellt, die dem Recycling zugeführt und wiederverwertet werden können. - Falls dieses symbol eines durchgestrichenen Müllcontainers auf Rollen auf diesem Produkt angebracht ist, bedeutet dies, class es von der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG erfasst wird. - Bitte informieren Sie sich über die örtlichen sammelstellen für Elektroprodukte und elektronische geräte. - Bitte beachten Sie die lokalen Vorschriften und entsorgen Sie Ihre Altgeräte nicht mit dem normalen Haushaltsmüll. Die korrekte Entsorgung Ihres Altgerätes ist ein Beitrag zur Vermeidung möglicher negativer Folgen für die Umwelt und die menschliche gesundhei. ES - Cómo deshacerse del producto usado - Su producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que pueden ser reciclados y reutilizados. - Cuando vea este símbolo de una papelera con ruedas tachada junto a un producto, esto significa que el producto está bajo la Directiva Europea 2002/96/EC. - Deberá informarse sobre el sistema de rciclaje local separado para productos eléctricos y electrónicos. - Siga las normas locales y no se deshaga de los productos usados tirándolos en la basura normal de su hogar. El reciclaje correcto de su producto usado ayudará a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de las personas. FR - Se débarrasser de votre produit usagé - Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité, qui peuvent être recyclés et utilisés de nouveau. - Lorsque ce symbole d’une poubelle à roue barrée à un produit, cela signifie que le produit est couvert par la Directive Européenne 2002/96/EC. - Veuillez vous informer du système local de séparation des déchets électriques et électroniques. - Veuillez agir selon les règles locales et ne pas jeter vos produits usagés avec les déchets domestiques usuels. Jeter correctement votre produit usagé aidera à prévenir les conéquences négatives potentielles contre l’environnement et la santé humaine. NL - Wegwerpen van uw afgedankt apparaat - Uw apparaat werd ontworpen met en vervaardigd uit onderdelen en materialen van superieure kwaliteit, die gerecycleerd en opnieuw gebruikt kunnen worden. - Wanneer het symbool van een doorstreepte vuilnisemmer op wielen op een product is bevestigd, betekent dit dat het product conform is de Europese Richtlijn 2002/96/EC. - Gelieve u te informeren in verband met het plaatselijke inzamelingsysteem voor elektrische en elekronische apparaten. - Gelieve u te houden aan de plaatselijke reglementering en apparaten niet met het gewone huisvuil mee te geven. Door afgedankte apparaten op een correcte manier weg te werpen helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen. PT - Descartar-se do seu produto velho - O seu produto está concebido e fabricado com materiais e componentes da mais alta qualidade, os quais podem ser reciclados e reutilizados. - Quando o símbolo de um caixote do lixo com rodas e traçado or uma cruz estiver anexado a um produto, isto significa que o produto se encontra coberto pela Directiva Europeia 2002/96/EC. - Por favor informe-se sobre o sistema local para a separação e recolha de produtos eléctricos e electrónicos. - Actúe por favor em conformidade com as suas regras locais e, não se desfaça de produtos velhos conjuntamente com os seus desperdícios caseiros. Desfazer-se correctamente do seu produto velho ajudará a evitar conseqüências potencialmente negativas para o ambiente e saúde humana. DK - Bortskaffelse af dit gamle produkt - Dit produkt er designet og produceret met materialer af høj kvalitet, som kan blive genbrugt. - Når du ser symbolet med en skraldespand, der er kryds over, betyder det, at produktet er dækket af EU direktiv nr. 2002/96/EC. - Venligst sæt dig ind i de danske regler om indsamling af elektriske og elektroniske produkter. - Venligst overhold de danske regler og smid ikke dine gamle produkter ud sammen med dit normale husholdningsaffald. den korrekte bortskaffelsesmetode vil forebygge negative følger for miljøet og folkesundheden. FI - Vanhan tuotteen hävittämine - Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudell. - Kun tuotteessa on tämä ylivedetyn pyörillä olevan roskakorin symboli, tuote täyttää Euroopan Direktiivin 2002/96/EC. - Ole hyvä ja etsi tieto lähimmästä erillisestä sähköllä toimivien tuotteiden keräysjärjestelmästä. - Toimipaikallisten sääntöjen mukaisesti äläkä hävitä vanhaa tuotetta normaalin kotitalousjätteen joukossa. Tuotteen oikeanlainen hävittäminen auttaa estämää mahdolliset vaikutukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle. NO - Kaste det gamle apparatet - Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes i atskilte gjenbruksstasjoner son er satt ut av statlige eller lokale myndigheter. - Når dette symbolet med en søppeldunk med kryss på er festet til et produkt, betyr det at produktet dekkes av EU-direktivet 2002/96/EF. - Riktig avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen. - Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle apparater, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallsh åndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet. SV - Undangörande av din gamla produk - Din produkt är designad och tillverkad med material och komponenter av högsta kvalitet, vilka kan återvinnas och återanvändas. - När den här överstrukna sopkorgen på en produkt, betyder det att produkten täcks av Europeiska Direktiv 2002/96/EC. - Informera dig själv om lokala återvinnings och sophanteringssystem för elektriska och elektroniska produkter. - Agera i enlighet med dina lokala regler och släng inte dina gamla produkter tillsammans med ditt normala hushållsavfall. Korrekt sophantering av din gamla produkt kommer att hjälpa till att för naturen och människors häls. PL - Usuwanie starego produktu - Zakupiony produkt zaprojektrowano i wykonano z materiałów najwyższej jakości i komponentów, które podlegają recyklingowi i mogą być ponownie użyte. - Jeżeli produkt jest oznaczony powyższym symbolem przekreślonego kosza na śmiecie, oznacza to że produkt spełnia wymagania Dyrektywy Europejskiej 2002/96/EC. - Zaleca się zapoznanie z lokalnym systemem odbioru produktów elektrycznych i elektronicznych. - Zaleca się działanie zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucanie zużytych produktów do pojemników na odpady gospodarcze. Właściwe usuwanie starych produktów pomoże uniknąć potencjalnych negatywnych konsekwencji oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi. RU - Утилизация старого устройства Bаше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных Материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно - Если товар имеет с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/EC. - Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. - Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3
  • Page 4 4