National Geographic 259NE Handleiding

Categorie
Digitale lichaamsthermometers
Type
Handleiding
Indoor/Outdoor Memory Thermometer
Thermomètre intérieur/extérieur avec mémoire
Draadloze binnen-/buitenthermometer met geheugen
Innen- /Außenthermometer mit Speicherfunktion
Termómetro de interior / exterior con memoria
Innendørs/utendørs termometer med minne
Trådlös inomhus-/utomhustermometer med minne
Indendørs/udendørs termometer med hukommelse
Wewnętrzny i zewnętrzny termometr z pamięcią
DZȓȞȚȜȚȓȠȞȟȝȍȚȭȠȪȬȒșȭȖȕȚȓȞȓțȖȗȏȝȜȚȓȧȓțȖȖȏțȓȝȜȚȓȧȓțȖȭ
UK
FR
DU
DE
ES
NL
SW
DK
PL
RU
'*.C:
3 - 7
8 - 12
13 - 17
18 - 22
23 - 27
28 - 32
33 - 37
38 - 42
43 - 47
48 - 52
&(
Binnen-/buitenthermometer
met geheugen
Hoofdunit:
A. Dag van de week
B. Pictogram batterij
C. Buitentemperatuur
D. Binnentemperatuur
E. Hoogste geregistreerde temperatuur en datum
F. Laagste geregistreerde temperatuur en datum
G. Pictogram signaaldetectie
H. Datum
I. Tijd
1. Max/min-toets
2. History-toets (historie)
3. Clear-toets (wistoets)
4. (+)-toets
5. Set-toets (insteltoets)
6. (-)-toets
7. Re-sync-toets (opnieuw synchroniseren)
8. ºC/ºF-toets
9. Reset-toets
Externe sensor :
10. Reset-toets
Voor u begint
1.0 Instelprocedure:
1. Plaats eerst de batterijen in de hoofdunit en druk daarna één keer op de RESET-
toets.
2. Plaats de hoofdunit zo dicht mogelijk naast de externe sensor en plaats de bat-
terijen in de externe sensor. Druk daarna op de RESET-toets.
BELANGRIJK: De datum en de tijd moeten eerst ingesteld worden voor de hoofdunit
het signaal van de externe sensor kan ontvangen. (Zie hoofdstuk 3.0)
3. Plaats de hoofdunit en de externe sensor binnen het zendbereik dat onder normale
omstandigheden 30 tot 45 meter bedraagt. Het bereik is afhankelijk van de gebruik-
te bouwmaterialen en de plaats waar de hoofdunit en de externe sensor opgehangen
worden. Probeer verschillende locaties uit en kijk wat het beste resultaat geeft.
OPMERKING: Hang de externe sensor in de schaduw voor nauwkeurige meetresultaten.
1.1 Beginnen
Nadat de externe sensor ingeschakeld is (of nadat er op de RESET-toets is gedrukt),
moet u eerst de datum en de tijd instellen. Nadat dit gebeurd is, zendt de sensor een
signaal naar de hoofdunit. De hoofdunit probeert 5 minuten om het signaal te vinden.
Als het signaal opgevangen wordt, veranderen de streepjes (--.-°F) op de hoofdunit
in de buitentemperatuur van dat moment. Druk op de RE-SYNC-toets op de hoofdunit
als de buitentemperatuur na 5 minuten niet op het scherm verschijnt. De hoofdunit
probeert nu gedurende 6 minuten het signaal te vinden.
&)
2.0 Problemen oplossen
Druk op de RESET-toets (--.- °F) telkens wanneer er streepjes op het scherm verschijnen
en/of om ervoor te zorgen dat de externe sensor op een lijn ligt met de hoofdunit.
Als de buitentemperatuur niet ontvangen kan worden, controleer dan:
1. De afstand tussen de hoofdunit of de externe sensor en interferentiebronnen zoals
computerschermen en televisietoestellen dient minstens 0,9 tot 1,2 meter te bedragen.
2. Plaats de hoofdunit niet in de onmiddellijke nabijheid van metalen raamkozijnen.
3. Het gebruik van andere elektrische apparatuur zoals koptelefoons en luidsprekers op
dezelfde signaalfrequentie (433 MHz) kan de correcte verzending en ontvangst van
signalen verstoren.
4. Buren die elektrische apparatuur gebruiken die werkt op een signaalfrequentie van 433
MHz kunnen ook interferentie veroorzaken.
5. Signalen van andere huishoudelijke apparaten zoals deurbellen en huisbeveiligings-
systemen kunnen tijdelijk interfereren met de units en de ontvangst verstoren. De
verzending en ontvangst van temperatuurmetingen wordt hervat wanneer de interfe-
rentie verdwenen is.
Het maximale zendbereik is 45 meter van de externe sensor tot de hoofdunit (in
open veld). Maar afhankelijk van het soort omgeving en het interferentieniveau kan
het bereik kleiner zijn. Het temperatuursignaal wordt in een rechte lijn van de externe
sensor naar de hoofdunit gezonden. Het signaal gaat niet met een bocht rond een
voorwerp. Als er geen ontvangst mogelijk is, terwijl er rekening gehouden wordt met
deze factoren, zullen alle units gereset moeten worden.
OPMERKING: Voor het resetten van de units zie Instelprocedure. (Zie hoofdstuk 1.0).
3.0 Datum en tijd instellen
1. Houd de SET-toets ingedrukt om de instelmodus van de datum te activeren.
2. Druk de + of - toets in tot u bij het juiste jaar komt.
3. Druk op de SET-toets om te bevestigen.
4. Herhaal stap 2 en 3 om datum, tijd en de 12- of 24-uurweergave in te stellen.
4.0 Hoogste en laagste geregistreerde temperaturen
De hoogste en laagste geregistreerde buitentemperaturen worden steeds op het
scherm weergegeven. Als de buitentemperatuur boven of onder deze waarde komt,
wordt de waarde op de display onmiddellijk aangepast aan deze nieuwe waarde. Deze
gegevens blijven bewaard in het geheugen van de hoofdunit zelfs als de batterij
verwijderd of de unit gereset wordt.
BELANGRIJK: De hoogste en laagste gemeten temperaturen worden opgeslagen op
datum. Om deze reden MOET de datum juist ingesteld worden voor de unit in gebruik
genomen wordt.
5.0 Vijf jaar historie
De hoofdunit slaat de dagelijkse max/min-waarden van de buitentemperatuur
gedurende 5 jaar op.
1. Houd de HISTORY-toets ingedrukt tot de datum begint te knipperen.
2. Druk de + of - toetsen in tot u bij het gewenste jaar komt en druk op de HISTORY-
toets om te bevestigen.
3. Herhaal stap 2 om de gewenste maand en dag in te stellen.
4. De gemeten max/min-waarde van de buitentemperatuur voor die bepaalde datum
verschijnt 5 seconden op de display.
5. Als er geen waarde geregistreerd is voor die datum verschijnt --.- °C of --.- °F op de
display.
&*
OPMERKING: De gegevens worden vijf jaar bewaard zelfs als de batterij verwijderd
of de unit gereset wordt. Na vijf jaar worden de oudste waarden vervangen door de
laatst geregistreerde temperatuurgegevens.
6.0 Historie van dezelfde datum in een ander jaar
Het is mogelijk om de geregistreerde max/min-buitentemperaturen van dezelfde
datum vorig jaar, 2 jaar geleden enz. op te roepen.
Bijvoorbeeld: Als de datum van vandaag 25.3.2007 is, dan zal het toestel de max/
min-temperatuur voor 25.3.2006, 25.3.2005, 25.3.2004 enz. tot 5 jaar geleden
oproepen.
1. Druk eenmaal op de HISTORY-toets en de hoofdunit geeft de max/min-temperatuur
van dezelfde datum van vorig jaar weer. Om de temperatuur van twee jaar geleden
te zien, drukt u nogmaals op de HISTORY-toets enz.
7.0 Maximum- en minimumtemperatuur
1. Druk eenmaal op de MAX/MIN-toets om de gemeten maximumwaarden te zien.
Druk nogmaals op de MAX/MIN-toets om de gemeten minimumwaarden te zien.
2. Om het geheugen te wissen, drukt u op de CLEAR-toets terwijl de max/min-
temperatuur wordt weergegeven. Het record van het weergegeven veld wordt
gewist.
OPMERKING: Als u de max/min-temperatuur wist, dan wordt de hoogste en laagste
geregistreerde temperatuur niet gewist.
8.0 ºC/ºF schakelbaar
De standaardeenheid voor temperatuur is °F, druk op de ºC/ºF-toets om te wisselen
tussen °C en °F.
9.0 Signaaldetectie
De signaalindicator op de hoofdunit zal het volgende weergeven in het venster van de
buitentemperatuur:
10.0 Verzorging van de thermometer
Stel de thermometer niet bloot aan extreme temperaturen, water of harde
schokken.
Vermijd contact met bijtende materialen zoals alcohol, schoonmaakmiddelen of
parfum.
Stel de thermometer niet bloot aan extreme krachten, schokken, temperaturen,
overmatig stof of vocht. Deze omstandigheden verkorten de levensduur van de
thermometer.
Knoei niet met de componenten binnen in de thermometer. Hierdoor vervalt de
garantie en kan schade ontstaan.
Geen signaal waargenomen
Signaal waargenomen
Succesvolle ontvangst
&+
11.0 Technische specificaties
iiÌLiÀiÊÌi«iÀ>ÌÕÕÀ
Hoofdunit -20 °C tot 70 °C met 0,1 °C resolutie
-4 °F tot 158 °F met 0,2 °F resolutie
Externe sensor -50 °C tot 70 °C met 0,1 °C resolutie
-58 °F tot 158 °F met 0,2 °F resolutie
ÌÀiÌiÀÛ>ÊÌi«iÀ>ÌÕÕÀ
Hoofdunit Elke 32 seconden
Externe sensor Elke 16 seconden
6i`}ÃLÀ
>iÊL>ÌÌiÀiÊ>>LiÛi®
Hoofdunit 2 x AA batterijen, 1,5 V batterijen
Externe sensor 2 x AA batterijen, 1,5 V batterijen
Levensduur batterijen Ongeveer 12 maanden
12.0 Externe sensor
Plaats de externe sensor niet in direct zonlicht of in de buurt van het afvoerkanaal
van de airconditioning of de cv om onjuiste temperatuurmetingen te voorkomen. De
externe sensor is spatwaterdicht. Dompel de sensor niet onder in water en stel hem
niet bloot aan hevige regenval.
Hoofdunit
De hoofdunit kan opgehangen worden aan een muur of weggezet worden op een
vlakke ondergrond.
&,
13.0 Afvoeren van het toestel (milieu)
Na afloop van de levenscyclus van het product mag u het niet met het
normale huishoudelijke afval weggooien, maar moet u het naar een
inzamelpunt brengen voor recycling van elektrische en elektronische
apparatuur. Dit wordt aangeduid door het symbool op het product, in de
handleiding en/of op de verpakking.
Sommige materialen waaruit het product is vervaardigd kunnen worden hergebruikt
als u ze naar een inzamelpunt brengt. Door onderdelen of grondstoffen van gebruikte
producten te hergebruiken, levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het
milieu. Wend u tot de plaatselijke overheid voor meer informatie over de inzamelpunten
bij u in de buurt.
Verwijder de batterijen voordat u het toestel naar een inzamelpunt brengt.
Voer de batterijen op een milieuvriendelijke manier af volgens de regels die gelden in
uw land.
14.0 Garantie
Garantietermijn
De Topcom-toestellen hebben een garantietermijn van 24 maanden. De garantietermijn
gaat in op de dag waarop het nieuwe toestel wordt aangeschaft.
Verbruiksartikelen en defecten die een verwaarloosbaar effect hebben op de werking of
waarde van het toestel worden niet gedekt door de garantie.
De garantie moet worden bewezen door het kunnen voorleggen van de originele
aankoopbon waarop de aankoopdatum en het toestelmodel staan aangegeven.
Afwikkeling van garantieclaims
Een defect toestel moet worden geretourneerd aan het onderhoudscentrum van
Topcom, samen met een geldige aankoopbon.
Als het toestel defect raakt tijdens de garantietermijn, zal Topcom of een van haar
officieel aangewezen servicecentra defecten ingevolge materiaal- of fabricagefouten
kosteloos repareren.
Topcom zal naar eigen inzicht voldoen aan haar garantieverplichtingen door defecte
toestellen, of onderdelen ervan, te repareren dan wel te vervangen. In het geval van
vervanging kunnen de kleur en het model verschillend zijn van het oorspronkelijk
aangeschafte toestel.
De oorspronkelijke aankoopdatum bepaalt wanneer de garantietermijn ingaat. De
garantietermijn wordt niet verlengd als het toestel wordt vervangen of gerepareerd
door Topcom of een van haar aangewezen servicecentra.
Garantiebeperkingen
Schade of defecten als gevolg van een onjuiste behandeling of onjuist gebruik en schade
als gevolg van het gebruik van niet-originele onderdelen of accessoires die niet worden
aanbevolen door Topcom, vallen buiten de garantie.
De garantie dekt geen schade te wijten aan externe factoren, zoals bliksem, water en
brand, noch enige tijdens transport veroorzaakte schade.
Er kan geen aanspraak worden gemaakt op garantie als het serienummer op de toestellen
is veranderd, verwijderd of onleesbaar gemaakt.

Documenttranscriptie

'*.C: Indoor/Outdoor Memory Thermometer Thermomètre intérieur/extérieur avec mémoire Draadloze binnen-/buitenthermometer met geheugen Innen- /Außenthermometer mit Speicherfunktion Termómetro de interior / exterior con memoria Innendørs/utendørs termometer med minne Trådlös inomhus-/utomhustermometer med minne Indendørs/udendørs termometer med hukommelse Wewnętrzny i zewnętrzny termometr z pamięcią DZȓȞȚȜȚȓȠȞȟȝȍȚȭȠȪȬȒșȭȖȕȚȓȞȓțȖȗȏȝȜȚȓȧȓțȖȖȏțȓȝȜȚȓȧȓțȖȭ UK FR DU DE ES NL SW DK PL RU 3 8 13 18 23 28 33 38 43 48 - 7 12 17 22 27 32 37 42 47 52 Binnen-/buitenthermometer met geheugen Hoofdunit: A. Dag van de week B. Pictogram batterij C. Buitentemperatuur D. Binnentemperatuur E. Hoogste geregistreerde temperatuur en datum F. Laagste geregistreerde temperatuur en datum G. Pictogram signaaldetectie H. Datum I. Tijd 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Max/min-toets History-toets (historie) Clear-toets (wistoets) (+)-toets Set-toets (insteltoets) (-)-toets Re-sync-toets (opnieuw synchroniseren) ºC/ºF-toets Reset-toets Externe sensor : 10.Reset-toets Voor u begint 1.0 Instelprocedure: 1. Plaats eerst de batterijen in de hoofdunit en druk daarna één keer op de RESETtoets. 2. Plaats de hoofdunit zo dicht mogelijk naast de externe sensor en plaats de batterijen in de externe sensor. Druk daarna op de RESET-toets. BELANGRIJK: De datum en de tijd moeten eerst ingesteld worden voor de hoofdunit het signaal van de externe sensor kan ontvangen. (Zie hoofdstuk 3.0) 3. Plaats de hoofdunit en de externe sensor binnen het zendbereik dat onder normale omstandigheden 30 tot 45 meter bedraagt. Het bereik is afhankelijk van de gebruikte bouwmaterialen en de plaats waar de hoofdunit en de externe sensor opgehangen worden. Probeer verschillende locaties uit en kijk wat het beste resultaat geeft. OPMERKING: Hang de externe sensor in de schaduw voor nauwkeurige meetresultaten. 1.1 Beginnen Nadat de externe sensor ingeschakeld is (of nadat er op de RESET-toets is gedrukt), moet u eerst de datum en de tijd instellen. Nadat dit gebeurd is, zendt de sensor een signaal naar de hoofdunit. De hoofdunit probeert 5 minuten om het signaal te vinden. Als het signaal opgevangen wordt, veranderen de streepjes (--.-°F) op de hoofdunit in de buitentemperatuur van dat moment. Druk op de RE-SYNC-toets op de hoofdunit als de buitentemperatuur na 5 minuten niet op het scherm verschijnt. De hoofdunit probeert nu gedurende 6 minuten het signaal te vinden. &( 2.0 Problemen oplossen Druk op de RESET-toets (--.- °F) telkens wanneer er streepjes op het scherm verschijnen en/of om ervoor te zorgen dat de externe sensor op een lijn ligt met de hoofdunit. Als de buitentemperatuur niet ontvangen kan worden, controleer dan: 1. De afstand tussen de hoofdunit of de externe sensor en interferentiebronnen zoals computerschermen en televisietoestellen dient minstens 0,9 tot 1,2 meter te bedragen. 2. Plaats de hoofdunit niet in de onmiddellijke nabijheid van metalen raamkozijnen. 3. Het gebruik van andere elektrische apparatuur zoals koptelefoons en luidsprekers op dezelfde signaalfrequentie (433 MHz) kan de correcte verzending en ontvangst van signalen verstoren. 4. Buren die elektrische apparatuur gebruiken die werkt op een signaalfrequentie van 433 MHz kunnen ook interferentie veroorzaken. 5. Signalen van andere huishoudelijke apparaten zoals deurbellen en huisbeveiligingssystemen kunnen tijdelijk interfereren met de units en de ontvangst verstoren. De verzending en ontvangst van temperatuurmetingen wordt hervat wanneer de interferentie verdwenen is. Het maximale zendbereik is 45 meter van de externe sensor tot de hoofdunit (in open veld). Maar afhankelijk van het soort omgeving en het interferentieniveau kan het bereik kleiner zijn. Het temperatuursignaal wordt in een rechte lijn van de externe sensor naar de hoofdunit gezonden. Het signaal gaat niet met een bocht rond een voorwerp. Als er geen ontvangst mogelijk is, terwijl er rekening gehouden wordt met deze factoren, zullen alle units gereset moeten worden. OPMERKING: Voor het resetten van de units zie Instelprocedure. (Zie hoofdstuk 1.0). 3.0 Datum en tijd instellen 1. Houd de SET-toets ingedrukt om de instelmodus van de datum te activeren. 2. Druk de + of - toets in tot u bij het juiste jaar komt. 3. Druk op de SET-toets om te bevestigen. 4. Herhaal stap 2 en 3 om datum, tijd en de 12- of 24-uurweergave in te stellen. 4.0 Hoogste en laagste geregistreerde temperaturen De hoogste en laagste geregistreerde buitentemperaturen worden steeds op het scherm weergegeven. Als de buitentemperatuur boven of onder deze waarde komt, wordt de waarde op de display onmiddellijk aangepast aan deze nieuwe waarde. Deze gegevens blijven bewaard in het geheugen van de hoofdunit zelfs als de batterij verwijderd of de unit gereset wordt. BELANGRIJK: De hoogste en laagste gemeten temperaturen worden opgeslagen op datum. Om deze reden MOET de datum juist ingesteld worden voor de unit in gebruik genomen wordt. 5.0 Vijf jaar historie De hoofdunit slaat de dagelijkse max/min-waarden van de buitentemperatuur gedurende 5 jaar op. 1. Houd de HISTORY-toets ingedrukt tot de datum begint te knipperen. 2. Druk de + of - toetsen in tot u bij het gewenste jaar komt en druk op de HISTORYtoets om te bevestigen. 3. Herhaal stap 2 om de gewenste maand en dag in te stellen. 4. De gemeten max/min-waarde van de buitentemperatuur voor die bepaalde datum verschijnt 5 seconden op de display. 5. Als er geen waarde geregistreerd is voor die datum verschijnt --.- °C of --.- °F op de display. &) OPMERKING: De gegevens worden vijf jaar bewaard zelfs als de batterij verwijderd of de unit gereset wordt. Na vijf jaar worden de oudste waarden vervangen door de laatst geregistreerde temperatuurgegevens. 6.0 Historie van dezelfde datum in een ander jaar Het is mogelijk om de geregistreerde max/min-buitentemperaturen van dezelfde datum vorig jaar, 2 jaar geleden enz. op te roepen. Bijvoorbeeld: Als de datum van vandaag 25.3.2007 is, dan zal het toestel de max/ min-temperatuur voor 25.3.2006, 25.3.2005, 25.3.2004 enz. tot 5 jaar geleden oproepen. 1. Druk eenmaal op de HISTORY-toets en de hoofdunit geeft de max/min-temperatuur van dezelfde datum van vorig jaar weer. Om de temperatuur van twee jaar geleden te zien, drukt u nogmaals op de HISTORY-toets enz. 7.0 Maximum- en minimumtemperatuur 1. Druk eenmaal op de MAX/MIN-toets om de gemeten maximumwaarden te zien. Druk nogmaals op de MAX/MIN-toets om de gemeten minimumwaarden te zien. 2. Om het geheugen te wissen, drukt u op de CLEAR-toets terwijl de max/mintemperatuur wordt weergegeven. Het record van het weergegeven veld wordt gewist. OPMERKING: Als u de max/min-temperatuur wist, dan wordt de hoogste en laagste geregistreerde temperatuur niet gewist. 8.0 ºC/ºF schakelbaar De standaardeenheid voor temperatuur is °F, druk op de ºC/ºF-toets om te wisselen tussen °C en °F. 9.0 Signaaldetectie De signaalindicator op de hoofdunit zal het volgende weergeven in het venster van de buitentemperatuur: Geen signaal waargenomen Signaal waargenomen Succesvolle ontvangst 10.0 Verzorging van de thermometer • Stel de thermometer niet bloot aan extreme temperaturen, water of harde schokken. • Vermijd contact met bijtende materialen zoals alcohol, schoonmaakmiddelen of parfum. • Stel de thermometer niet bloot aan extreme krachten, schokken, temperaturen, overmatig stof of vocht. Deze omstandigheden verkorten de levensduur van de thermometer. • Knoei niet met de componenten binnen in de thermometer. Hierdoor vervalt de garantie en kan schade ontstaan. &* 11.0 Technische specificaties iiÌLiÀiˆŽÊÌi“«iÀ>ÌÕÕÀ Hoofdunit -20 °C tot 70 °C met 0,1 °C resolutie -4 °F tot 158 °F met 0,2 °F resolutie Externe sensor -50 °C tot 70 °C met 0,1 °C resolutie -58 °F tot 158 °F met 0,2 °F resolutie œ˜ÌÀœi‡ˆ˜ÌiÀÛ>ÊÌi“«iÀ>ÌÕÕÀ Hoofdunit Elke 32 seconden Externe sensor Elke 16 seconden 6œi`ˆ˜}ÃLÀœ˜ ­Ž>ˆ˜iÊL>ÌÌiÀˆi˜Ê>>˜Liۜi˜® Hoofdunit 2 x AA batterijen, 1,5 V batterijen Externe sensor 2 x AA batterijen, 1,5 V batterijen Levensduur batterijen Ongeveer 12 maanden 12.0 Externe sensor Plaats de externe sensor niet in direct zonlicht of in de buurt van het afvoerkanaal van de airconditioning of de cv om onjuiste temperatuurmetingen te voorkomen. De externe sensor is spatwaterdicht. Dompel de sensor niet onder in water en stel hem niet bloot aan hevige regenval. Hoofdunit De hoofdunit kan opgehangen worden aan een muur of weggezet worden op een vlakke ondergrond. &+ 13.0 Afvoeren van het toestel (milieu) Na afloop van de levenscyclus van het product mag u het niet met het normale huishoudelijke afval weggooien, maar moet u het naar een inzamelpunt brengen voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Dit wordt aangeduid door het symbool op het product, in de handleiding en/of op de verpakking. Sommige materialen waaruit het product is vervaardigd kunnen worden hergebruikt als u ze naar een inzamelpunt brengt. Door onderdelen of grondstoffen van gebruikte producten te hergebruiken, levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu. Wend u tot de plaatselijke overheid voor meer informatie over de inzamelpunten bij u in de buurt. Verwijder de batterijen voordat u het toestel naar een inzamelpunt brengt. Voer de batterijen op een milieuvriendelijke manier af volgens de regels die gelden in uw land. 14.0 Garantie Garantietermijn De Topcom-toestellen hebben een garantietermijn van 24 maanden. De garantietermijn gaat in op de dag waarop het nieuwe toestel wordt aangeschaft. Verbruiksartikelen en defecten die een verwaarloosbaar effect hebben op de werking of waarde van het toestel worden niet gedekt door de garantie. De garantie moet worden bewezen door het kunnen voorleggen van de originele aankoopbon waarop de aankoopdatum en het toestelmodel staan aangegeven. Afwikkeling van garantieclaims Een defect toestel moet worden geretourneerd aan het onderhoudscentrum van Topcom, samen met een geldige aankoopbon. Als het toestel defect raakt tijdens de garantietermijn, zal Topcom of een van haar officieel aangewezen servicecentra defecten ingevolge materiaal- of fabricagefouten kosteloos repareren. Topcom zal naar eigen inzicht voldoen aan haar garantieverplichtingen door defecte toestellen, of onderdelen ervan, te repareren dan wel te vervangen. In het geval van vervanging kunnen de kleur en het model verschillend zijn van het oorspronkelijk aangeschafte toestel. De oorspronkelijke aankoopdatum bepaalt wanneer de garantietermijn ingaat. De garantietermijn wordt niet verlengd als het toestel wordt vervangen of gerepareerd door Topcom of een van haar aangewezen servicecentra. Garantiebeperkingen Schade of defecten als gevolg van een onjuiste behandeling of onjuist gebruik en schade als gevolg van het gebruik van niet-originele onderdelen of accessoires die niet worden aanbevolen door Topcom, vallen buiten de garantie. De garantie dekt geen schade te wijten aan externe factoren, zoals bliksem, water en brand, noch enige tijdens transport veroorzaakte schade. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op garantie als het serienummer op de toestellen is veranderd, verwijderd of onleesbaar gemaakt. &,
1 / 1