National Geographic 260NE Handleiding

Categorie
Digitale lichaamsthermometers
Type
Handleiding
Indoor/Outdoor Wireless Heat Index Thermometer
Thermomètre sans fil intérieur/extérieur avec indice de chaleur
Draadlozebinnen-/buitenthermometer met warmte-index
Drahtloses Wärmeindex-Thermometer für drinnen und draußen
Termómetro inalámbrico de interior / exterior con índice térmico
Innendørs/utendørs Trådløst varmeindekstermometer
Trådlös inomhus-/utomhus-termometer med värmeindex
Indendørs/udendørs trådløst varmeindekstermometer
Zewnętrzny/Wewnętrzny termometr bezprzewodowy z indeksem cieplnym
ǯȍȒȖȜȠȓȞȚȜȚȓȠȞȒșȭȖȕȚȓȞȓțȖȗȏȝȜȚȓȧȓțȖȖȏțȓȝȜȚȓȧȓțȖȭȟȢȡțȘȤȖȓȗ
ȜȝȞȓȒȓșȓțȖȭȫȢȢȓȘȠȖȏțȜȗȠȓȚȝȓȞȍȠȡȞȩ
UK
FR
NL
DE
ES
NO
SW
DK
PL
RU
'+%C:
3 - 8
9 - 14
17 - 22
23 - 28
29 - 34
35 - 40
41 - 46
47 - 52
53 - 58
59 - 64
&*
Draadloze
binnen-/buitenthermometer met warmte-index
Gebruiksaanwijzing
Hoofdunit:
A. Meetschaal gevoelstemperatuur
B. Pictogram batterij
C. Warmte-index/humidex
D. Pictogram signaaldetectie
E. Buitentemperatuur
F. Luchtvochtigheid buiten
G. Binnentemperatuur
1. Max/min-toets
2. Heat-Index/Humidex-toets (warmte-index/humidex)
3. Clear-toets
4. Re-sync-toets (opnieuw synchroniseren)
5. C/F-toets
6. Reset-toets
Externe sensor:
7. Select-toets
8. ºC/ºF-toets
9. Reset-toets
1.0 Heat Index (warmte-index)
De hoofdunit geeft de warmte-index weer vanaf het moment dat hij ingeschakeld
wordt. De warmte-index is een combinatie van de temperatuur en de luchtvochtigheid
buiten uitgedrukt in een getal dat de gevoelstemperatuur weergeeft. Het is een maat
voor hoe de lucht “aanvoelt”. Als de luchtvochtigheid toeneemt, stijgt de warmte-
index en heeft men het gevoel dat het warmer is.
Zie bijlage A met de tabel van warmte-indexwaarden
BELANGRIJK: De Warmte index is toepasselijk wanneer de temperatuur tussen 26,6°C
en 56,1°C ligt, en de vochtigheidsgraad van de buitenlucht 35% of meer is. Buiten dit
bereik is er geen meting. Wanneer de buitentemperatuur onder het bereik is, dan is er
geen overeenkomstige Warmte index. De display zal streepjes tonen(--°C).
2.0 Humidex
Druk op de toets Heat Index/Humidex om de humidex-meetresultaten te zien op
de hoofdunit. De humidex geeft ook weer hoe de lucht “aanvoelt” volgens dezelfde
principes als de warmte-index maar gebruikt de Canadese standaardberekening
waardoor de waarde over het algemeen hoger is dan de warmte-index.
Zie bijlage B voor de tabel met humidex-waarden.
BELANGRIJK: Humidex is toepasselijk wanneer de temperatuur tussen 21°C (69.8°F)
en 43°C (109.4°F) ligt, en de vochtigheidsgraad van de buitenlucht 20% of meer is.
Buiten dit bereik is er geen meting. Wanneer de buitentemperatuur onder het bereik
is, dan is er geen overeenkomstige Humidex waarde. De display zal streepjes tonen(-
-°C).
&+
Situatie Temperatuur-
niveau
Warmte-index/
humidex-waarde
Lichamelijke reactie
Koud Onder
9,4 °C/49 °F
Fris 10 °C tot 20 °C
50 °F tot 69 °F
Aangenaam 21 °C tot 26 °C
70 °F tot 79 °F
Voorzichtig 27 °C tot 31 °C
80 °F tot 89 °F
• Vermoeidheid mogelijk bij
langere blootstelling en
fysieke activiteit
Uiterste
voorzich-
theid
geboden
32 °C tot 40 °C
90 °F tot 104 °F
• Zonnesteek, spierkrampen
en hitte-uitputting zijn
mogelijk door langere
blootstelling en fysieke
activiteit
Gevaar 41 °C tot 53 °C
105 °F tot 129 °F
• Zonnesteek, spierkrampen
en hitte-uitputting zijn
waarschijnlijk
• Zonnesteek mogelijk bij
langere blootstelling en
fysieke activiteit
Extreem
gevaar
54 °C/130 °F of
hoger
• Hitteberoerte en
zonnesteek waarschijnlijk
3.0 Meetschaal gevoelstemperatuur
De warmte-index is een meetwaarde voor het effect van de luchtvochtigheid – voor
hoe “warm het aanvoelt”. Omdat het belangrijkste afkoelmechanisme van het lichaam
bestaat uit transpireren en het verkoelend effect van verdamping langs de huid krijgen
we het warmer wanneer de luchtvochtigheid toeneemt en er minder vocht verdampt
via de huid.
4.0 Op een bepaald moment worden hoge warmte-indexwaarden een
gezondheidsprobleem en een ernstig probleem voor mensen die moeten werken
of sporten in de hitte. De LCD-schaal in kleur geeft de meetwaarden voor de
gevoelstemperatuur weer en legt een verband met het effect op de gezondheid
volgens onderstaande tabel:



















&,
Voor u begint
4.0 Instelprocedure:
1. Plaats eerst de batterijen in de hoofdunit en druk daarna één keer op de RESET-
toets.
2. Plaats de hoofdunit zo dicht mogelijk naast de externe sensor en plaats de
batterijen in de externe sensor. Druk daarna op de RESET-toets.
3. Plaats de hoofdunit en de externe sensor binnen het zendbereik dat onder normale
omstandigheden 30 tot 45 meter bedraagt. Het bereik is afhankelijk van de
gebruikte bouwmaterialen en de plaats waar de hoofdunit en de externe sensor
opgehangen worden. Probeer verschillende locaties uit en kijk wat het beste
resultaat geeft.
Opmerking: Hang de externe sensor in de schaduw voor nauwkeurige meetresultaten.
4.1 Beginnen
Op het moment dat de externe sensor ingeschakeld wordt (of wanneer er op de
RESET-toets wordt gedrukt) zendt de sensor een signaal naar de hoofdunit. De
hoofdunit probeert 5 minuten om het signaal te vinden.
Als het signaal opgevangen wordt, veranderen de streepjes (--.-°F) op de hoofdunit
in de buitentemperatuur van dat moment. Druk op de RE-SYNC-toets op de hoofdunit
als de buitentemperatuur na 5 minuten niet op het scherm verschijnt. De hoofdunit
probeert nu gedurende 6 minuten het signaal te vinden.
5.0 Problemen oplossen
Druk op de RESETtoets (--.- °F) telkens wanneer er streepjes op het scherm
verschijnen en/of om ervoor te zorgen dat de externe sensor in een lijn ligt met de
hoofdunit.
Als de buitentemperatuur niet ontvangen kan worden, controleer dan:
1. De afstand tussen de hoofdunit of de externe sensor en interferentiebronnen
zoals computerschermen en televisietoestellen dient minstens 0,9 tot 1,2 meter te
bedragen.
2. Plaats de hoofdunit niet in de onmiddellijke nabijheid van metalen raamkozijnen.
3. Het gebruik van andere elektrische apparatuur zoals koptelefoons en luidsprekers
op dezelfde frequentie (433 MHz) kan de correcte verzending en ontvangst van
signalen verstoren.
4. Buren die elektrische apparatuur gebruiken die werkt op een signaalfrequentie van
433 MHz kunnen ook interferentie veroorzaken.
5. Signalen van andere huishoudelijke apparaten zoals deurbellen en
huisbeveiligingssystemen kunnen tijdelijk interfereren met de units en de ontvangst
verstoren. De verzending en ontvangst van temperatuurmetingen wordt hervat
wanneer de interferentie verdwenen is.
Het maximale zendbereik is 45 meter van de externe sensor tot de hoofdunit (in open
veld). Maar afhankelijk van het soort omgeving en het interferentieniveau kan het
bereik kleiner zijn. Het temperatuursignaal wordt in een rechte lijn van de externe
sensor naar de hoofdunit gezonden. Het signaal gaat niet met een bocht rond een
voorwerp. Als er geen ontvangst mogelijk is, terwijl er rekening gehouden wordt met
deze factoren, zullen alle units gereset moeten worden.
Opmerking: Voor het resetten van de units zie Instelprocedure. (Zie hoofdstuk 1.0).
&-
6.0 Maximum- en minimumtemperatuur
1. Druk eenmaal op de MAX/MIN-toets om de gemeten maximumwaarden te zien.
Druk nogmaals op de MAX/MIN-toets om de gemeten minimumwaarden te zien.
2. Om het geheugen te wissen, drukt u op de CLEAR-toets terwijl de max/min-
temperatuur en luchtvochtigheid worden weergegeven. Het record van het
weergegeven veld wordt gewist.
7.0 ºC/ºF schakelbaar
De standaardeenheid voor temperatuur is °F, druk op de ºC/ºF-toets om te wisselen
tussen °C en °F.
8.0 Signaaldetectie
De signaalindicator op de hoofdunit zal het volgende weergeven in het venster van de
buitentemperatuur:
9.0 Externe sensor
1. Druk op de ºC/ºF-toets aan de achterkant van de externe sensor om de
temperatuurmeting te wijzigen in Celsius of Fahrenheit.
2. Druk de SELECT-toets in om te wisselen tussen de meetresultaten van de
temperatuur en de luchtvochtigheid.
10.0 Verzorging van de thermometer
• Stel de thermometer niet bloot aan extreme temperaturen, water of harde
schokken.
• Vermijd contact met bijtende materialen zoals alcohol, schoonmaakmiddelen of
parfum.
• Stel de thermometer niet bloot aan extreme krachten, schokken, temperaturen,
overmatig stof of vocht. Deze omstandigheden verkorten de levensduur van de
thermometer.
• Knoei niet met de componenten binnen in de thermometer.
Hierdoor vervalt de garantie en kan schade ontstaan.
Geen signaal waargenomen
Signaal waargenomen
Succesvolle ontvangst
&.
11.0 Technische specificaties
iiÌLiÀiÊÌi«iÀ>ÌÕÕÀ
v`ÕÌ ÓäʨÊÌÌÊÇäʨÊiÌÊä]£Ê¨ÊÀiÃÕÌiÊ
{ʨÊÌÌÊ£xnʨÊiÌÊä]ÓʨÊÀiÃÕÌi
ÝÌiÀiÊÃiÃÀ xäʨÊÌÌÊÇäʨÊiÌÊä]£Ê¨ÊÀiÃÕÌiÊ
xnʨÊÌÌÊ£xnʨÊiÌÊä]ÓʨÊÀiÃÕÌi
ÌÀiÌiÀÛ>ÊÌi«iÀ>ÌÕÕÀ
v`ÕÌ iÊÎÓÊÃiV`i
ÝÌiÀiÊÃiÃÀ iÊ£ÈÊÃiV`i
iiÌLiÀiÊÕVÌÛVÌ}i`
ÕÌi £ä¯ÊÌÌÊä¯
6i`}ÃLÀÊ
>iÊL>ÌÌiÀiÊ>>LiÛi®
v`ÕÌ ÓÊÝÊÊL>ÌÌiÀi]Ê£]xÊ6ÊL>ÌÌiÀi
ÝÌiÀiÊÃiÃÀ ÓÊÝÊÊL>ÌÌiÀi]Ê£]xÊ6ÊL>ÌÌiÀi
iÛiÃ`ÕÕÀÊL>ÌÌiÀi "}iÛiiÀÊ£ÓÊ>>`i
12.0 Externe sensor
Plaats de externe sensor niet in direct zonlicht of in de buurt van het afvoerkanaal
van de airconditioning of de cv om onjuiste temperatuurmetingen te voorkomen. De
externe sensor is spatwaterdicht. Dompel de sensor niet onder in water en stel hem
niet bloot aan hevige regenval.
Hoofdunit
De hoofdunit kan opgehangen worden
aan een muur of weggezet worden
op een vlakke ondergrond.
'%
13.0 Afvoeren van het toestel (milieu)
Na afloop van de levenscyclus van het product mag u het niet met
het normale huishoudelijke afval weggooien, maar moet u het naar een
inzamelpunt brengen voor recycling van elektrische en elektronische
apparatuur. Dit wordt aangeduid door het symbool op het product, in de
handleiding en/of op de verpakking.
Sommige materialen waaruit het product is vervaardigd kunnen worden hergebruikt
als u
ze naar een inzamelpunt brengt. Door onderdelen of grondstoffen van gebruikte
producten te hergebruiken, levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het
milieu. Wend u tot de plaatselijke overheid voor meer informatie over de inzamelpunten
bij u in de buurt.
Verwijder de batterijen voordat u het toestel naar een inzamelpunt brengt.
Voer de batterijen op een milieuvriendelijke manier af volgens de regels die gelden in
uw land.
14.0 Garantie
Garantietermijn
De Topcom-toestellen hebben een garantietermijn van 24 maanden. De garantietermijn
gaat in op de dag waarop het nieuwe toestel wordt aangeschaft.
Verbruiksartikelen en defecten die een verwaarloosbaar effect hebben op de werking of
waarde van het toestel worden niet gedekt door de garantie.
De garantie moet worden bewezen door het kunnen voorleggen van de originele
aankoopbon waarop de aankoopdatum en het toestelmodel staan aangegeven.
Afwikkeling van garantieclaims
Een defect toestel moet worden geretourneerd aan het onderhoudscentrum van
Topcom, samen met een geldige aankoopbon.
Als het toestel defect raakt tijdens de garantietermijn, zal Topcom of een van haar
officieel aangewezen servicecentra defecten ingevolge materiaal- of fabricagefouten
kosteloos repareren.
Topcom zal naar eigen inzicht voldoen aan haar garantieverplichtingen door defecte
toestellen, of onderdelen ervan, te repareren dan wel te vervangen. In het geval van
vervanging kunnen de kleur en het model verschillend zijn van het oorspronkelijk
aangeschafte toestel.
De oorspronkelijke aankoopdatum bepaalt wanneer de garantietermijn ingaat. De
garantietermijn wordt niet verlengd als het toestel wordt vervangen of gerepareerd
door Topcom of een van haar aangewezen servicecentra.
Garantiebeperkingen
Schade of defecten als gevolg van een onjuiste behandeling of onjuist gebruik en schade
als gevolg van het gebruik van niet-originele onderdelen of accessoires die niet worden
aanbevolen door Topcom, vallen buiten de garantie.
De garantie dekt geen schade te wijten aan externe factoren, zoals bliksem, water en
brand, noch enige
tijdens transport veroorzaakte schade.
Er kan geen aanspraak worden gemaakt op garantie als het serienummer op de toestellen
is veranderd, verwijderd of onleesbaar gemaakt.

Documenttranscriptie

'+%C: Indoor/Outdoor Wireless Heat Index Thermometer Thermomètre sans fil intérieur/extérieur avec indice de chaleur Draadlozebinnen-/buitenthermometer met warmte-index Drahtloses Wärmeindex-Thermometer für drinnen und draußen Termómetro inalámbrico de interior / exterior con índice térmico Innendørs/utendørs Trådløst varmeindekstermometer Trådlös inomhus-/utomhus-termometer med värmeindex Indendørs/udendørs trådløst varmeindekstermometer Zewnętrzny/Wewnętrzny termometr bezprzewodowy z indeksem cieplnym ǯȍȒȖȜȠȓȞȚȜȚȓȠȞȒșȭȖȕȚȓȞȓțȖȗȏȝȜȚȓȧȓțȖȖȏțȓȝȜȚȓȧȓțȖȭȟȢȡțȘȤȖȓȗ ȜȝȞȓȒȓșȓțȖȭȫȢȢȓȘȠȖȏțȜȗȠȓȚȝȓȞȍȠȡȞȩ UK FR NL DE ES NO SW DK PL RU 3- 8 9 - 14 17 - 22 23 - 28 29 - 34 35 - 40 41 - 46 47 - 52 53 - 58 59 - 64 Draadloze binnen-/buitenthermometer met warmte-index Gebruiksaanwijzing Hoofdunit: A. Meetschaal gevoelstemperatuur B. Pictogram batterij C. Warmte-index/humidex D. Pictogram signaaldetectie E. Buitentemperatuur F. Luchtvochtigheid buiten G. Binnentemperatuur 1. 2. 3. 4. 5. 6. Max/min-toets Heat-Index/Humidex-toets (warmte-index/humidex) Clear-toets Re-sync-toets (opnieuw synchroniseren) C/F-toets Reset-toets Externe sensor: 7. Select-toets 8. ºC/ºF-toets 9. Reset-toets 1.0 Heat Index (warmte-index) De hoofdunit geeft de warmte-index weer vanaf het moment dat hij ingeschakeld wordt. De warmte-index is een combinatie van de temperatuur en de luchtvochtigheid buiten uitgedrukt in een getal dat de gevoelstemperatuur weergeeft. Het is een maat voor hoe de lucht “aanvoelt”. Als de luchtvochtigheid toeneemt, stijgt de warmteindex en heeft men het gevoel dat het warmer is. Zie bijlage A met de tabel van warmte-indexwaarden BELANGRIJK: De Warmte index is toepasselijk wanneer de temperatuur tussen 26,6°C en 56,1°C ligt, en de vochtigheidsgraad van de buitenlucht 35% of meer is. Buiten dit bereik is er geen meting. Wanneer de buitentemperatuur onder het bereik is, dan is er geen overeenkomstige Warmte index. De display zal streepjes tonen(--°C). 2.0 Humidex Druk op de toets Heat Index/Humidex om de humidex-meetresultaten te zien op de hoofdunit. De humidex geeft ook weer hoe de lucht “aanvoelt” volgens dezelfde principes als de warmte-index maar gebruikt de Canadese standaardberekening waardoor de waarde over het algemeen hoger is dan de warmte-index. Zie bijlage B voor de tabel met humidex-waarden. BELANGRIJK: Humidex is toepasselijk wanneer de temperatuur tussen 21°C (69.8°F) en 43°C (109.4°F) ligt, en de vochtigheidsgraad van de buitenlucht 20% of meer is. Buiten dit bereik is er geen meting. Wanneer de buitentemperatuur onder het bereik is, dan is er geen overeenkomstige Humidex waarde. De display zal streepjes tonen(-°C). &* 3.0 Meetschaal gevoelstemperatuur De warmte-index is een meetwaarde voor het effect van de luchtvochtigheid – voor hoe “warm het aanvoelt”. Omdat het belangrijkste afkoelmechanisme van het lichaam bestaat uit transpireren en het verkoelend effect van verdamping langs de huid krijgen we het warmer wanneer de luchtvochtigheid toeneemt en er minder vocht verdampt via de huid. 4.0 Op een bepaald moment worden hoge warmte-indexwaarden een gezondheidsprobleem en een ernstig probleem voor mensen die moeten werken of sporten in de hitte. De LCD-schaal in kleur geeft de meetwaarden voor de gevoelstemperatuur weer en legt een verband met het effect op de gezondheid volgens onderstaande tabel:         &+      Situatie Temperatuurniveau Koud Onder 9,4 °C/49 °F Fris 10 °C tot 20 °C 50 °F tot 69 °F Aangenaam 21 °C tot 26 °C 70 °F tot 79 °F         Warmte-index/ humidex-waarde Lichamelijke reactie Voorzichtig 27 °C tot 31 °C 80 °F tot 89 °F • Vermoeidheid mogelijk bij langere blootstelling en fysieke activiteit Uiterste voorzichtheid geboden 32 °C tot 40 °C 90 °F tot 104 °F • Zonnesteek, spierkrampen en hitte-uitputting zijn mogelijk door langere blootstelling en fysieke activiteit Gevaar 41 °C tot 53 °C 105 °F tot 129 °F • Zonnesteek, spierkrampen en hitte-uitputting zijn waarschijnlijk • Zonnesteek mogelijk bij langere blootstelling en fysieke activiteit Extreem gevaar 54 °C/130 °F of hoger • Hitteberoerte en zonnesteek waarschijnlijk Voor u begint 4.0 Instelprocedure: 1. Plaats eerst de batterijen in de hoofdunit en druk daarna één keer op de RESETtoets. 2. Plaats de hoofdunit zo dicht mogelijk naast de externe sensor en plaats de batterijen in de externe sensor. Druk daarna op de RESET-toets. 3. Plaats de hoofdunit en de externe sensor binnen het zendbereik dat onder normale omstandigheden 30 tot 45 meter bedraagt. Het bereik is afhankelijk van de gebruikte bouwmaterialen en de plaats waar de hoofdunit en de externe sensor opgehangen worden. Probeer verschillende locaties uit en kijk wat het beste resultaat geeft. Opmerking: Hang de externe sensor in de schaduw voor nauwkeurige meetresultaten. 4.1 Beginnen Op het moment dat de externe sensor ingeschakeld wordt (of wanneer er op de RESET-toets wordt gedrukt) zendt de sensor een signaal naar de hoofdunit. De hoofdunit probeert 5 minuten om het signaal te vinden. Als het signaal opgevangen wordt, veranderen de streepjes (--.-°F) op de hoofdunit in de buitentemperatuur van dat moment. Druk op de RE-SYNC-toets op de hoofdunit als de buitentemperatuur na 5 minuten niet op het scherm verschijnt. De hoofdunit probeert nu gedurende 6 minuten het signaal te vinden. 5.0 Problemen oplossen Druk op de RESETtoets (--.- °F) telkens wanneer er streepjes op het scherm verschijnen en/of om ervoor te zorgen dat de externe sensor in een lijn ligt met de hoofdunit. Als de buitentemperatuur niet ontvangen kan worden, controleer dan: 1. De afstand tussen de hoofdunit of de externe sensor en interferentiebronnen zoals computerschermen en televisietoestellen dient minstens 0,9 tot 1,2 meter te bedragen. 2. Plaats de hoofdunit niet in de onmiddellijke nabijheid van metalen raamkozijnen. 3. Het gebruik van andere elektrische apparatuur zoals koptelefoons en luidsprekers op dezelfde frequentie (433 MHz) kan de correcte verzending en ontvangst van signalen verstoren. 4. Buren die elektrische apparatuur gebruiken die werkt op een signaalfrequentie van 433 MHz kunnen ook interferentie veroorzaken. 5. Signalen van andere huishoudelijke apparaten zoals deurbellen en huisbeveiligingssystemen kunnen tijdelijk interfereren met de units en de ontvangst verstoren. De verzending en ontvangst van temperatuurmetingen wordt hervat wanneer de interferentie verdwenen is. Het maximale zendbereik is 45 meter van de externe sensor tot de hoofdunit (in open veld). Maar afhankelijk van het soort omgeving en het interferentieniveau kan het bereik kleiner zijn. Het temperatuursignaal wordt in een rechte lijn van de externe sensor naar de hoofdunit gezonden. Het signaal gaat niet met een bocht rond een voorwerp. Als er geen ontvangst mogelijk is, terwijl er rekening gehouden wordt met deze factoren, zullen alle units gereset moeten worden. Opmerking: Voor het resetten van de units zie Instelprocedure. (Zie hoofdstuk 1.0). &, 6.0 Maximum- en minimumtemperatuur 1. Druk eenmaal op de MAX/MIN-toets om de gemeten maximumwaarden te zien. Druk nogmaals op de MAX/MIN-toets om de gemeten minimumwaarden te zien. 2. Om het geheugen te wissen, drukt u op de CLEAR-toets terwijl de max/mintemperatuur en luchtvochtigheid worden weergegeven. Het record van het weergegeven veld wordt gewist. 7.0 ºC/ºF schakelbaar De standaardeenheid voor temperatuur is °F, druk op de ºC/ºF-toets om te wisselen tussen °C en °F. 8.0 Signaaldetectie De signaalindicator op de hoofdunit zal het volgende weergeven in het venster van de buitentemperatuur: Geen signaal waargenomen Signaal waargenomen Succesvolle ontvangst 9.0 Externe sensor 1. Druk op de ºC/ºF-toets aan de achterkant van de externe sensor om de temperatuurmeting te wijzigen in Celsius of Fahrenheit. 2. Druk de SELECT-toets in om te wisselen tussen de meetresultaten van de temperatuur en de luchtvochtigheid. 10.0 Verzorging van de thermometer • Stel de thermometer niet bloot aan extreme temperaturen, water of harde schokken. • Vermijd contact met bijtende materialen zoals alcohol, schoonmaakmiddelen of parfum. • Stel de thermometer niet bloot aan extreme krachten, schokken, temperaturen, overmatig stof of vocht. Deze omstandigheden verkorten de levensduur van de thermometer. • Knoei niet met de componenten binnen in de thermometer. Hierdoor vervalt de garantie en kan schade ontstaan. &- 11.0 Technische specificaties iiÌLiÀiˆŽÊÌi“«iÀ>ÌÕÕÀ œœv`՘ˆÌ ‡Óäʨ Ê̜ÌÊÇäʨ ʓiÌÊä]£Ê¨ ÊÀi܏ṎiÊ ‡{ʨÊ̜ÌÊ£xnʨʓiÌÊä]ÓʨÊÀi܏Ṏi ÝÌiÀ˜iÊÃi˜ÃœÀ ‡xäʨ Ê̜ÌÊÇäʨ ʓiÌÊä]£Ê¨ ÊÀi܏ṎiÊ ‡xnʨÊ̜ÌÊ£xnʨʓiÌÊä]ÓʨÊÀi܏Ṏi œ˜ÌÀœi‡ˆ˜ÌiÀÛ>ÊÌi“«iÀ>ÌÕÕÀ œœv`՘ˆÌ ŽiÊÎÓÊÃiVœ˜`i˜ ÝÌiÀ˜iÊÃi˜ÃœÀ ŽiÊ£ÈÊÃiVœ˜`i˜ iiÌLiÀiˆŽÊÕV…ÌۜV…̈}…iˆ` ՈÌi˜ £ä¯Ê̜ÌÊ™ä¯ 6œi`ˆ˜}ÃLÀœ˜Ê ­Ž>ˆ˜iÊL>ÌÌiÀˆi˜Ê>>˜Liۜi˜® œœv`՘ˆÌ ÓÊÝÊÊL>ÌÌiÀˆi˜]Ê£]xÊ6ÊL>ÌÌiÀˆi˜ ÝÌiÀ˜iÊÃi˜ÃœÀ ÓÊÝÊÊL>ÌÌiÀˆi˜]Ê£]xÊ6ÊL>ÌÌiÀˆi˜ iÛi˜Ã`ÕÕÀÊL>ÌÌiÀˆi˜ "˜}iÛiiÀÊ£Óʓ>>˜`i˜ 12.0 Externe sensor Plaats de externe sensor niet in direct zonlicht of in de buurt van het afvoerkanaal van de airconditioning of de cv om onjuiste temperatuurmetingen te voorkomen. De externe sensor is spatwaterdicht. Dompel de sensor niet onder in water en stel hem niet bloot aan hevige regenval. Hoofdunit De hoofdunit kan opgehangen worden aan een muur of weggezet worden op een vlakke ondergrond. &. 13.0 Afvoeren van het toestel (milieu) Na afloop van de levenscyclus van het product mag u het niet met het normale huishoudelijke afval weggooien, maar moet u het naar een inzamelpunt brengen voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Dit wordt aangeduid door het symbool op het product, in de handleiding en/of op de verpakking. Sommige materialen waaruit het product is vervaardigd kunnen worden hergebruikt als u ze naar een inzamelpunt brengt. Door onderdelen of grondstoffen van gebruikte producten te hergebruiken, levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu. Wend u tot de plaatselijke overheid voor meer informatie over de inzamelpunten bij u in de buurt. Verwijder de batterijen voordat u het toestel naar een inzamelpunt brengt. Voer de batterijen op een milieuvriendelijke manier af volgens de regels die gelden in uw land. 14.0 Garantie Garantietermijn De Topcom-toestellen hebben een garantietermijn van 24 maanden. De garantietermijn gaat in op de dag waarop het nieuwe toestel wordt aangeschaft. Verbruiksartikelen en defecten die een verwaarloosbaar effect hebben op de werking of waarde van het toestel worden niet gedekt door de garantie. De garantie moet worden bewezen door het kunnen voorleggen van de originele aankoopbon waarop de aankoopdatum en het toestelmodel staan aangegeven. Afwikkeling van garantieclaims Een defect toestel moet worden geretourneerd aan het onderhoudscentrum van Topcom, samen met een geldige aankoopbon. Als het toestel defect raakt tijdens de garantietermijn, zal Topcom of een van haar officieel aangewezen servicecentra defecten ingevolge materiaal- of fabricagefouten kosteloos repareren. Topcom zal naar eigen inzicht voldoen aan haar garantieverplichtingen door defecte toestellen, of onderdelen ervan, te repareren dan wel te vervangen. In het geval van vervanging kunnen de kleur en het model verschillend zijn van het oorspronkelijk aangeschafte toestel. De oorspronkelijke aankoopdatum bepaalt wanneer de garantietermijn ingaat. De garantietermijn wordt niet verlengd als het toestel wordt vervangen of gerepareerd door Topcom of een van haar aangewezen servicecentra. Garantiebeperkingen Schade of defecten als gevolg van een onjuiste behandeling of onjuist gebruik en schade als gevolg van het gebruik van niet-originele onderdelen of accessoires die niet worden aanbevolen door Topcom, vallen buiten de garantie. De garantie dekt geen schade te wijten aan externe factoren, zoals bliksem, water en brand, noch enige tijdens transport veroorzaakte schade. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op garantie als het serienummer op de toestellen is veranderd, verwijderd of onleesbaar gemaakt. '%
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66

National Geographic 260NE Handleiding

Categorie
Digitale lichaamsthermometers
Type
Handleiding