National Geographic IN103TOP Handleiding

Categorie
Auto's
Type
Handleiding
15
Plaatsen van de batterij en & registratie van de sensoren
BELANGRIJK: plaats eerst de batterijen in de binnenontvanger, en pas daarna die van de
buitensensor.
Voor de binnenontvanger:
Verwijder het batterijdeksel achteraan het toestel. Plaats (2) AA batterijen in het batterijvak
met de aangeduide polariteit, en sluit het deksel. Na het plaatsen van de batterijen in de
binnenontvanger, zal het pictogram van het buitenkanaal (--) 2 minuten gaan knipperen, om
aan te geven dat het toestel wacht op het registratiesignaal van de buitensensor.
Tijdens dit interval moeten de batterijen in de buitensensor worden geplaatst. Indien de
batterijen correct in het toestel werden geplaatst, wordt een pieptoon hoorbaar.
Voor de draadloze buitensensor:
Gedurende de 2 minuten dat de buitensensor zoekt naar het registratiesignaal het
batterijdeksel wegnemen met behulp van een munststuk of een schroevendraaier met
vlakke kop. Plaats (1) 3V batterij met de aangegeven polariteit in het batterijvak. Plaats de
ronde rubber afdichting in het batterijvak, en plaats het deksel terug.
Indien de registratie lukt, wordt een bevestigingspiep hoorbaar. Als dat niet zo is, de
toestand van de AA batterijen controleren, en de registratieprocedure herhalen. Sluit
opnieuw het batterijdeksel en de achterzijde, en schroef de sensor vast.
Opmerking:
De sensor zal de registratiecode automatisch uitzenden na het plaatsen van de van de
batterijen, dit om de registratie te voltooien. Indien de batterijen in het batterijvak werden
geplaatst, een pen gebruiken om de gele knop gedurende 2 seconden ingedrukt te
houden voor de registratie.
Indien het streepjessymbool (---) op het buitenkanaal zichtbaar wordt, de sensor dichter
bij de binnenontvanger houden. Herhaal de registratieprocedure.
+
+
A
B
C
D
RESET
3V
TX
Jumbo draadloze thermo-klok
Handleiding
16
Aan de slag
Meteen na het plaatsen van de batterijen, wordt de
binnentemperatuur zichtbaar. Het toestel zoekt naar het
signaal van de buitensensor. Binnen de 3 minuten wordt de
buitentemperatuur zichtbaar, indien de sensor binnen het
ontvangstbereik valt. Na ontvangst van de buitentemperatuur zoekt het toestel automatisch
naar het DCF77-signaal (het radio-ontvangstsymbool gaat bovenaan het scherm knipperen)
”.
De juite datum en tijd worden zichtbaar van zodra het DCF77-signaal wordt ontvangen.
De temperatuur wordt zichtbaar op de LCD van de ontvangsteenheid. Als dat niet het geval
is de gele knop op de achterzijde van de sensor 2 seconden ingedrukt houden om een
registratiesignaal te forceren.
Over radio-ontvangst
Het toestel zal 5 minuten naar radio-ontvangst zoeken, waarna het radio-ontvangstsymbool
verdwijnt. Mogelijk moeten de juiste datum en uur handmatig worden ingesteld.
Handmatig instellen van de klok
Houd bij het handmatig instellen van het toestel, na ontvangst van de OUT-temperatuur, de
knop “B” (CLK) ingedrukt om naar de insteling van de klok te gaan.
12/24 uurs-formaat
Houd om naar de instelmodus te gaan knop “B” ingedrukt; het uurformaat “12Hr” knippert
op de derde lijn van het display. Druk op de knop “A” (SET) om het 12- of 24-uurs formaat
te selecteren. Druk op de knop “B” om te bevestigen.
Instellen van de tijdzone
Druk na het instellen van het uurformaat op de knop “A” om de plaatselijke tijdzone in te
stellen:
0 Centrale tijdzone
+1 Eén uur later
+2 Twee uren later
-2 Twee uren vroeger
-1 Eén uur vroeger
Druk op knop “B” (CLK) om te bevstigen.
Taal voor de weekdag
De taal voor de weekdag wordt geselecteerd in de klok-kalender modus, en knippert in het
vak “dag van de week”. Het taalformaat is als volgt:
E – Engels
G – Duits
F – Frans
I - Italiaans
Druk op knop “B” (CLK) om te bevestigen
17
Handmatig instellen van de tijd
Na het instellen van de displaytaal zullen de cijfers van de minuten knipperen. Druk op knop
“A” om de minuten in te stellen. Druk op “B” om door te gaan met het uur. De cijfers van de
uren gaan knipperen; druk op knop “A” om het uur in te stellen. Een tijdstip ‘s namiddags
wordt aangegeven met PM.
Handmatig instellen van datum en dag
Druk na het instellen van de uren en de minuten, zodra de datum knippert op knop “A” om
de datum in te stellen. Daarna knippert de maand; druk op “A” om de dag in te stellen. Druk
op “B” om te bevestigen.
Instellen dubbel alarm
U kunt tot 2 alarmtijden instellen
1. De alarmtijd controleren
Druk op knop “D” om Alarm 1 (A1) en Alarm II (A2) te controleren.
Nogmaals indrukken en de datum/tijd-mode wordt zichtbaar.
2. Instellen van de alarmtijd
Druk op knop “D” om deinstellingen voor Alarm 1 (A1) of Alarm II (A2) in te geven.
De cijfers voor minuten knipperen. Druk op knop “A” om de minuten in te stellen. Druk
op knop “D” om te bevestigen. Daarna gaan de cijfers van het uur knipperen; druk op
“A” om de urenom de uren in te stellen. Druk op “D” om te bevestigen.
3. Het alarm inschakelen
Druk één keer op knop “A” om alarm 1 te activeren .
Druk nogmaals op knop “A” om alarm 2 in te schakelen.
Bij nogmaals indrukken worden alarm 1 &2 beide ingeschakeld .
4. Snooze alarm
Druk om naar de snooze alarmmode (Zz) te gaan op om het even welke knop terwijl
het alarm gaat. Het alarmgeluid stopt en wordt na 5 minuten terug hoorbaar. U kunt de
snoozefunctie gedurende maximaal 15 minuten gebruiken.
Wacht om het alarmgeluid uit te schakelen 5 minuten, en het alarmgeluid stopt
automatisch,of druk twee keer op de knop “A”.
˚C / ˚F selectie
Houd knop “C” ingedrukt, ˚C/˚F gaat knipperen. Druk op knop “A” om graden ˚C of ˚F te
selecteren, en op “C” om te bevestigen.
Maximum en minimum geheugen
1. Max/Min geheugen terug oproepen:
één keer drukken op knop “C”: de max en min binnentemperatuur worden zichtbaar.
Druk nogmaals op knop “C”: de max en min buitentem- peratuur worden zichtbaar.
Druk nogmaals op knop “C”: u keert terug naar het gewone display.
2. Geheugen herstellen:
Druk op knop “C” om de max/min binnentemperatuur uit het geheugen te zien. Druk
op knop “A” om het geheugen te wissen. Druk nogmaals op “C” om de max/min
18
buitentemperatuur te zien, druk op “A” om het geheugen te wissen.
Installatie van de zender
Om temperatuurstoringen te vermijden de zender niet in direct zonlicht plaatsen of in de buurt
van airconditioning of een ventilatie opening. Om het toestel in goede staat te behouden de
zender niet in een omgeving plaatsen met temperaturen boven 60°C of beneden -20°C
(140°F of beneden -4°F).
Let op de volgende zaken voor een nauwkeurige gegevensoverdracht:
Houd in open lucht een maximumafstand van 30 meter tussen de zender buiten en het
weerstation binnen.
Als er obstakels staan tussen de twee eenheden (bijvoorbeeld betonnen muren,
huishoudtoestellen of metalen voorwerpen), beperk de afstand dan tot minder dan 5
meter.
• Houd de buitenzender en het weerstation (binnen) in een open circuit en zo dicht mogelijk
bij elkaar als mogelijk (zet bijvoorbeeld zowel de buitenzender als het weerstation langs
dezelfde kant van het venster).
Plaats de buitenzender op een grotere hoogte dan het weerstation, maar niet op een
betonnen muur of metalen plaat.
Je draadloze thermometer onderhouden
Verwijder vuil met een zachte vochtige doek en een sopje van milde schoonmaakmiddelen
en droog af met een zachte droge doek. Zorg ervoor dat het toestel niet wordt blootgesteld
aan extreme temperaturen zoals lange blootstelling aan rechtstreeks zonlicht of windchill.
Wees voorzichtig met dit precisietoestel, laat het nooit vallen op harde oppervlakken en
vermijd zware schokken. De buitensensor is spatwaterdicht, dompel hem nooit onder in
water of stel hem niet bloot aan hevige regenbuien.
Vervangen van de batterijen
Zodra een van de batterijen (binnen, - of buitensensor) leeg geraakt, wordt het lege
batterijsymbool zichtbaar op het betrokken kanaal. Vervang de batterijen van de betrokken
eenheid. Volg de registratieprocedures in deze handleiding aangehaald.
IN
D
M
OUT
D
M
OUT
19
SPECIFICATIES
Weerg. binnen-temperatuurbereik 0°C tot 50°C (32°F tot 122°F)
Aanbevolen werkgebied buitensensor
Sensor met LCD display 0°C tot +50°C (+32°F tot +122°F)
Sensor zonder LCD- display -20°C tot 50°C (-4°F tot 122°F)
Afneembare buiten-opnemer -50°C tot 70°C (-58°F tot 158°F)
Zendbereik Maximum 30m (100 ft) open terrein
Zendfrequentie 433.92 MHz.
Klok Quartz
Batterijen
Thermometerstation DC 1.5V AA 2 stuks (binnenontvanger)
Buitensensor DC 3V x 1 stuks (sensor)
Levensduur batterij (status)
Ontvanger Ongeveer 1 jaar
Buitensensor Ongeveer 6 maanden
Afvoeren van het toestel (milieu)
Na afloop van de levenscyclus van het product mag u het niet met het normale
huishoudelijke afval weggooien, maar moet u het naar een inzamelpunt brengen
voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Dit wordt aangeduid
door het symbool op het product, in de handleiding en/of op de verpakking.
Sommige materialen waaruit het product is vervaardigd kunnen worden hergebruikt als u
ze naar een inzamelpunt brengt. Door onderdelen of grondstoffen van gebruikte producten
te hergebruiken, levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu. Wend
u tot de plaatselijke overheid voor meer informatie over de inzamelpunten bij u in de buurt.
Verwijder de batterijen voordat u het toestel naar een inzamelpunt brengt.
Voer de batterijen op een milieuvriendelijke manier af volgens de regels die gelden in uw
land.
20
Topcom-garantie
Garantietermijn
De Topcom-toestellen hebben een garantietermijn van 24 maanden. De garantietermijn gaat
in op de dag waarop het nieuwe toestel wordt aangeschaft.
Verbruiksartikelen en defecten die een verwaarloosbaar effect hebben op de werking of
waarde van het toestel worden niet gedekt door de garantie.
De garantie moet worden bewezen door het kunnen voorleggen van de originele
aankoopbon waarop de aankoopdatum en het toestelmodel staan aangegeven.
Afwikkeling van garantieclaims
Een defect toestel moet worden geretourneerd aan het onderhoudscentrum van Topcom,
samen met een geldige aankoopbon.
Als het toestel defect raakt tijdens de garantietermijn, zal Topcom of een van haar officieel
aangewezen servicecentra defecten ingevolge materiaal- of fabricagefouten kosteloos
repareren.
Topcom zal naar eigen inzicht voldoen aan haar garantieverplichtingen door defecte toestellen,
of onderdelen ervan, te repareren dan wel te vervangen. In het geval van vervanging kunnen
de kleur en het model verschillend zijn van het oorspronkelijk aangeschafte toestel.
De oorspronkelijke aankoopdatum bepaalt wanneer de garantietermijn ingaat. De
garantietermijn wordt niet verlengd als het toestel wordt vervangen of gerepareerd door
Topcom of een van haar aangewezen servicecentra.
Garantiebeperkingen
Schade of defecten als gevolg van een onjuiste behandeling of onjuist gebruik en schade
als gevolg van het gebruik van niet-originele onderdelen of accessoires die niet worden
aanbevolen door Topcom, vallen buiten de garantie.
De garantie dekt geen schade te wijten aan externe factoren, zoals bliksem, water en brand,
noch enige tijdens transport veroorzaakte schade.
Er kan geen aanspraak worden gemaakt op garantie als het serienummer op de toestellen
is veranderd, verwijderd of onleesbaar gemaakt.
Dit product voldoet aan de basiseisen en andere relevante bepalingen van de richtlijn.
CE

Documenttranscriptie

Jumbo draadloze thermo-klok Handleiding Plaatsen van de batterij en & registratie van de sensoren BELANGRIJK: plaats eerst de batterijen in de binnenontvanger, en pas daarna die van de buitensensor. Voor de binnenontvanger: Verwijder het batterijdeksel achteraan het toestel. Plaats (2) AA batterijen in het batterijvak met de aangeduide polariteit, en sluit het deksel. Na het plaatsen van de batterijen in de binnenontvanger, zal het pictogram van het buitenkanaal (--) 2 minuten gaan knipperen, om aan te geven dat het toestel wacht op het registratiesignaal van de buitensensor. Tijdens dit interval moeten de batterijen in de buitensensor worden geplaatst. Indien de batterijen correct in het toestel werden geplaatst, wordt een pieptoon hoorbaar. D B A C RESET + – – + 3V TX Voor de draadloze buitensensor: Gedurende de 2 minuten dat de buitensensor zoekt naar het registratiesignaal het batterijdeksel wegnemen met behulp van een munststuk of een schroevendraaier met vlakke kop. Plaats (1) 3V batterij met de aangegeven polariteit in het batterijvak. Plaats de ronde rubber afdichting in het batterijvak, en plaats het deksel terug. • Indien de registratie lukt, wordt een bevestigingspiep hoorbaar. Als dat niet zo is, de toestand van de AA batterijen controleren, en de registratieprocedure herhalen. Sluit opnieuw het batterijdeksel en de achterzijde, en schroef de sensor vast. Opmerking: • De sensor zal de registratiecode automatisch uitzenden na het plaatsen van de van de batterijen, dit om de registratie te voltooien. Indien de batterijen in het batterijvak werden geplaatst, een pen gebruiken om de gele knop gedurende 2 seconden ingedrukt te houden voor de registratie. • Indien het streepjessymbool (---) op het buitenkanaal zichtbaar wordt, de sensor dichter bij de binnenontvanger houden. Herhaal de registratieprocedure. 15 Aan de slag Meteen na het plaatsen van de batterijen, wordt de binnentemperatuur zichtbaar. Het toestel zoekt naar het signaal van de buitensensor. Binnen de 3 minuten wordt de buitentemperatuur zichtbaar, indien de sensor binnen het ontvangstbereik valt. Na ontvangst van de buitentemperatuur zoekt het toestel automatisch naar het DCF77-signaal (het radio-ontvangstsymbool gaat bovenaan het scherm knipperen) “ ”. De juite datum en tijd worden zichtbaar van zodra het DCF77-signaal wordt ontvangen. De temperatuur wordt zichtbaar op de LCD van de ontvangsteenheid. Als dat niet het geval is de gele knop op de achterzijde van de sensor 2 seconden ingedrukt houden om een registratiesignaal te forceren. Over radio-ontvangst Het toestel zal 5 minuten naar radio-ontvangst zoeken, waarna het radio-ontvangstsymbool verdwijnt. Mogelijk moeten de juiste datum en uur handmatig worden ingesteld. Handmatig instellen van de klok Houd bij het handmatig instellen van het toestel, na ontvangst van de OUT-temperatuur, de knop “B” (CLK) ingedrukt om naar de insteling van de klok te gaan. 12/24 uurs-formaat Houd om naar de instelmodus te gaan knop “B” ingedrukt; het uurformaat “12Hr” knippert op de derde lijn van het display. Druk op de knop “A” (SET) om het 12- of 24-uurs formaat te selecteren. Druk op de knop “B” om te bevestigen. Instellen van de tijdzone Druk na het instellen van het uurformaat op de knop “A” om de plaatselijke tijdzone in te stellen: 0 Centrale tijdzone +1 Eén uur later +2 Twee uren later -2 Twee uren vroeger -1 Eén uur vroeger Druk op knop “B” (CLK) om te bevstigen. Taal voor de weekdag De taal voor de weekdag wordt geselecteerd in de klok-kalender modus, en knippert in het vak “dag van de week”. Het taalformaat is als volgt: E – Engels G – Duits F – Frans I - Italiaans Druk op knop “B” (CLK) om te bevestigen 16 Handmatig instellen van de tijd Na het instellen van de displaytaal zullen de cijfers van de minuten knipperen. Druk op knop “A” om de minuten in te stellen. Druk op “B” om door te gaan met het uur. De cijfers van de uren gaan knipperen; druk op knop “A” om het uur in te stellen. Een tijdstip ‘s namiddags wordt aangegeven met PM. Handmatig instellen van datum en dag Druk na het instellen van de uren en de minuten, zodra de datum knippert op knop “A” om de datum in te stellen. Daarna knippert de maand; druk op “A” om de dag in te stellen. Druk op “B” om te bevestigen. Instellen dubbel alarm U kunt tot 2 alarmtijden instellen 1. De alarmtijd controleren Druk op knop “D” om Alarm 1 (A1) en Alarm II (A2) te controleren. Nogmaals indrukken en de datum/tijd-mode wordt zichtbaar. 2. Instellen van de alarmtijd Druk op knop “D” om deinstellingen voor Alarm 1 (A1) of Alarm II (A2) in te geven. De cijfers voor minuten knipperen. Druk op knop “A” om de minuten in te stellen. Druk op knop “D” om te bevestigen. Daarna gaan de cijfers van het uur knipperen; druk op “A” om de urenom de uren in te stellen. Druk op “D” om te bevestigen. 3. Het alarm inschakelen Druk één keer op knop “A” om alarm 1 te activeren “ “. Druk nogmaals op knop “A” om alarm 2 in te schakelen. “ “ Bij nogmaals indrukken worden alarm 1 &2 beide ingeschakeld “ “. 4. Snooze alarm Druk om naar de snooze alarmmode (Zz) te gaan op om het even welke knop terwijl het alarm gaat. Het alarmgeluid stopt en wordt na 5 minuten terug hoorbaar. U kunt de snoozefunctie gedurende maximaal 15 minuten gebruiken. Wacht om het alarmgeluid uit te schakelen 5 minuten, en het alarmgeluid stopt automatisch,of druk twee keer op de knop “A”. ˚C / ˚F selectie Houd knop “C” ingedrukt, ˚C/˚F gaat knipperen. Druk op knop “A” om graden ˚C of ˚F te selecteren, en op “C” om te bevestigen. Maximum en minimum geheugen 1. Max/Min geheugen terug oproepen: één keer drukken op knop “C”: de max en min binnentemperatuur worden zichtbaar. Druk nogmaals op knop “C”: de max en min buitentem- peratuur worden zichtbaar. Druk nogmaals op knop “C”: u keert terug naar het gewone display. 2. Geheugen herstellen: Druk op knop “C” om de max/min binnentemperatuur uit het geheugen te zien. Druk op knop “A” om het geheugen te wissen. Druk nogmaals op “C” om de max/min 17 buitentemperatuur te zien, druk op “A” om het geheugen te wissen. Installatie van de zender Om temperatuurstoringen te vermijden de zender niet in direct zonlicht plaatsen of in de buurt van airconditioning of een ventilatie opening. Om het toestel in goede staat te behouden de zender niet in een omgeving plaatsen met temperaturen boven 60°C of beneden -20°C (140°F of beneden -4°F). Let op de volgende zaken voor een nauwkeurige gegevensoverdracht: • Houd in open lucht een maximumafstand van 30 meter tussen de zender buiten en het weerstation binnen. • Als er obstakels staan tussen de twee eenheden (bijvoorbeeld betonnen muren, huishoudtoestellen of metalen voorwerpen), beperk de afstand dan tot minder dan 5 meter. • Houd de buitenzender en het weerstation (binnen) in een open circuit en zo dicht mogelijk bij elkaar als mogelijk (zet bijvoorbeeld zowel de buitenzender als het weerstation langs dezelfde kant van het venster). • Plaats de buitenzender op een grotere hoogte dan het weerstation, maar niet op een betonnen muur of metalen plaat. Je draadloze thermometer onderhouden Verwijder vuil met een zachte vochtige doek en een sopje van milde schoonmaakmiddelen en droog af met een zachte droge doek. Zorg ervoor dat het toestel niet wordt blootgesteld aan extreme temperaturen zoals lange blootstelling aan rechtstreeks zonlicht of windchill. Wees voorzichtig met dit precisietoestel, laat het nooit vallen op harde oppervlakken en vermijd zware schokken. De buitensensor is spatwaterdicht, dompel hem nooit onder in water of stel hem niet bloot aan hevige regenbuien. Vervangen van de batterijen Zodra een van de batterijen (binnen, - of buitensensor) leeg geraakt, wordt het lege batterijsymbool zichtbaar op het betrokken kanaal. Vervang de batterijen van de betrokken eenheid. Volg de registratieprocedures in deze handleiding aangehaald. OUT IN 18 OUT D M D M SPECIFICATIES Weerg. binnen-temperatuurbereik 0°C tot 50°C (32°F tot 122°F) Aanbevolen werkgebied buitensensor Sensor met LCD display 0°C tot +50°C (+32°F tot +122°F) Sensor zonder LCD- display -20°C tot 50°C (-4°F tot 122°F) Afneembare buiten-opnemer -50°C tot 70°C (-58°F tot 158°F) Zendbereik Maximum 30m (100 ft) open terrein Zendfrequentie 433.92 MHz. Klok Quartz Batterijen Thermometerstation DC 1.5V AA 2 stuks (binnenontvanger) Buitensensor DC 3V x 1 stuks (sensor) Levensduur batterij (status) Ontvanger Ongeveer 1 jaar Buitensensor Ongeveer 6 maanden Afvoeren van het toestel (milieu) Na afloop van de levenscyclus van het product mag u het niet met het normale huishoudelijke afval weggooien, maar moet u het naar een inzamelpunt brengen voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Dit wordt aangeduid door het symbool op het product, in de handleiding en/of op de verpakking. Sommige materialen waaruit het product is vervaardigd kunnen worden hergebruikt als u ze naar een inzamelpunt brengt. Door onderdelen of grondstoffen van gebruikte producten te hergebruiken, levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu. Wend u tot de plaatselijke overheid voor meer informatie over de inzamelpunten bij u in de buurt. Verwijder de batterijen voordat u het toestel naar een inzamelpunt brengt. Voer de batterijen op een milieuvriendelijke manier af volgens de regels die gelden in uw land. 19 Topcom-garantie Garantietermijn De Topcom-toestellen hebben een garantietermijn van 24 maanden. De garantietermijn gaat in op de dag waarop het nieuwe toestel wordt aangeschaft. Verbruiksartikelen en defecten die een verwaarloosbaar effect hebben op de werking of waarde van het toestel worden niet gedekt door de garantie. De garantie moet worden bewezen door het kunnen voorleggen van de originele aankoopbon waarop de aankoopdatum en het toestelmodel staan aangegeven. Afwikkeling van garantieclaims Een defect toestel moet worden geretourneerd aan het onderhoudscentrum van Topcom, samen met een geldige aankoopbon. Als het toestel defect raakt tijdens de garantietermijn, zal Topcom of een van haar officieel aangewezen servicecentra defecten ingevolge materiaal- of fabricagefouten kosteloos repareren. Topcom zal naar eigen inzicht voldoen aan haar garantieverplichtingen door defecte toestellen, of onderdelen ervan, te repareren dan wel te vervangen. In het geval van vervanging kunnen de kleur en het model verschillend zijn van het oorspronkelijk aangeschafte toestel. De oorspronkelijke aankoopdatum bepaalt wanneer de garantietermijn ingaat. De garantietermijn wordt niet verlengd als het toestel wordt vervangen of gerepareerd door Topcom of een van haar aangewezen servicecentra. Garantiebeperkingen Schade of defecten als gevolg van een onjuiste behandeling of onjuist gebruik en schade als gevolg van het gebruik van niet-originele onderdelen of accessoires die niet worden aanbevolen door Topcom, vallen buiten de garantie. De garantie dekt geen schade te wijten aan externe factoren, zoals bliksem, water en brand, noch enige tijdens transport veroorzaakte schade. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op garantie als het serienummer op de toestellen is veranderd, verwijderd of onleesbaar gemaakt. Dit product voldoet aan de basiseisen en andere relevante bepalingen van de richtlijn. CE 20
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58

National Geographic IN103TOP Handleiding

Categorie
Auto's
Type
Handleiding