Meec tools 011387 de handleiding

Type
de handleiding

PAVING SCRAPER

BRUKSANVISNING
Viktigt! Läs bruksanvisningen före användning.
Spara den för framtida bruk.
(Original bruksanvisning).
PLATTRENSARE
BRUKSANVISNING
Viktig! Les bruksanvisningen nøye før bruk.
Ta vare på den for fremtidig bruk.
(Oversettelse av original bruksanvisning).
HELLERENSER
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Ważne! Przed użyciem uważnie przeczytaj
instrukcję obsługi! Zachowaj ją naprzyszłość.
(Tłumaczenie oryginalnej instrukcji).
PRZYRZĄD DO CZYSZCZENIA PŁYTEK
OPERATING INSTRUCTIONS
Important! Read the user instructions carefully
before use. Save them for future reference.
(Translation of the original instructions).
PAVING SCRAPER
BEDIENUNGSANLEITUNG
Wichtig! Die Bedienungsanleitung vor der
Verwendung bitte sorgfältig durchlesen! Für
die zukünftige Verwendung aufbewahren.
(Bedienungsanleitung im Original).
FLIESENREINIGER
KÄY TTÖOHJE
Tärkeää! Lue käyttöohje huolella ennen käyttöä!
Säilytä se myöhempää käyttöä varten.
(Käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta).
LAATANPUHDISTAJA
MODE D’EMPLOI
Important! Lisez attentivement le mode demploi
avant la mise en service. Conservez-le.
(Traduction des instructions originales).
NETTOYEUR DE SOL
GEBRUIKSAANWIJZING
Belangrijk! Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig
door voordat u het apparaat gebruikt. Bewaar de
gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.
(Vertaling van de originele instructies).
TEGELREINIGER
Värna om miljön!
Kasserad produkt ska återvinnas
enligt gällande bestämmelser.
Verne om miljøet!
Kassert produkt skal gjenvinnes etter
gjeldende lover og regler.
Dbaj o środowisko!
Zużyty produkt należy poddać
recyklingowi zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Care for the environment!
Recycle discarded product in
accordance with local regulations.
Schützen Sie die Umwelt!
Das entsorgte Produkt muss gemäß
den geltenden Bestimmungen recycelt
werden.
Suojele ympäristöä!
Käytöstä poistettu tuote on
kierrätettävä voimassa olevien
säännösten mukaisesti.
Pensez à l’environnement
Les appareils hors d’usage doivent
être recyclés conformément à la
réglementation en vigueur.
Bescherm het milieu!
Afgedankte producten moeten
worden gerecycleerd volgens de van
toepassing zijnde regelgeving.
2023-06-01
© Jula AB
JULA AB, BOX 363, SE-532 24 SKARA
Rätten till ändringar förbehålles.
För senaste version av
bruksanvisningen se www.jula.com
Med forbehold om endringer.
Nyeste versjon av bruksanvisningen
finner du på www.jula.com
Z zastrzeżeniem prawa do zmian.
Najnowsza wersja instrukcji obsługi
znajduje się na www.jula.com
Jula reserves the right to make
changes. For latest version of operating
instructions, see www.jula.com
Änderungen vorbehalten.
Die aktuellste Version der
Bedienungsanleitung finden Sie
auf www.jula.com
Pidätämme oikeuden muutoksiin.
Katso käyttöohjeiden uusin versio
täältä: www.jula.com
Nous nous réservons le droit d’apporter
des modifications. Vous trouverez la
dernière version des consignes
d’utilisation sur www.jula.com
Wijzigingen voorbehouden. Voor de
recentste editie van de gebruikers-
handleiding, zie www.jula.com
EU DECLARATION OF CONFORMITY / EU FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
EU SAMSVARSERKLÆRING / DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
Jula AB, Box 363, SE-532 24 SKARA, SWEDEN
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer
Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget ansvar
Denne samsvarserklæring er utstedt under ansvaret til produsenten
Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta
ELECTRIC PAVING STONE CLEANER / ELEKTRISK PLATTRENSARE
ELEKTRISK RENSEJERN / WYCINAKA DO CHWASTÓW
230V, 140W
Item number / Artikelnummer / Artikkelnummer / Numer artykułu
011387
conforms to the following directives and standards / överensstämmer med följande direktiv och standarder:
er i samsvar med følgende direktiver og standarder / są zgodne z następującymi dyrektywami i normami:
Machinery Directive 2006/42/EC
EN 60335-1:2012+A11. EN 62233:2008
EN 1083-2:1997, EN ISO 12100:2010
Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU
EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013
Outdoor Noise Directive 2000/14/EC, amended by 2005/88/EC
RoHS Directive 2011/65/EU and (EU) 2015/863
EN 50581:2012
Measured sound power level on an equipment representative for this type:
Uppmätt ljudeffektnivå på en utrustning som är representativ för denna typ:
Målt lydeffektnivå for utstyr som er representativt for vedkommende type:
zmierzony poziom mocy akustycznej urządzenia reprezentatywnego dla
dane
g
o t
y
pu:
Guaranteed sound power level:
Garanterad ljudeffektnivå:
Garantert lydeffektnivå:
Gwarantowana moc akustyczna:
Conformity assessment procedure according to 2000/14/EC:
Förfarande för bedömning av överensstämmelse enligt 2000/14/EC:
Framgangsmåter for samsvarsvurdering iht. 2000/14/EC:
Procedura oceny zgodności na podstawie dyrektywy 2000/14/WE:
88 dB(A) 91 dB(A)
Annex V / Bilaga V
Vedlegg V / Załącznik V
This product was CE marked in year -14
Name and address of the person authorised
to compile the technical file:
Jonas Backstad
Box 363, SE-532 24 Skara, Sweden
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za
p
r
zygotowanie dokumentacji technicznej:
Skara 2019-11-28
Mattias Lif
BUSINESS AREA MANAGER
SV
4
SÄKERHETSANVISNINGAR
Läs bruksanvisningen noggrant innan användning!
Spara den för framtida behov.
Håll förlängningskabeln på säkert avstånd från borsthuvudet.
Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd. Använd aldrig reservdelar eller tillbehör som inte
medföljer eller är godkända av återförsäljaren.
Dra genast ut stickproppen från eluttaget om elkabeln skadas under användning. Vidrör inte
elkabeln förrän den har kopplats bort från eluttaget.
Bekanta dig med plattrensarens funktioner och hur den används innan den används.
Plattrensaren får inte användas av barn eller okvalicerade personer.
Använd skyddsskor.
Använd långbyxor.
Utsätt inte plattrensaren för regn.
Sänk inte ned plattrensaren i vatten eller annan vätska.
Kontrollera plattrensaren före användning. Använd inte plattrensaren om den är skadad.
Låt en auktoriserad verkstad reparera plattrensaren om den är skadad.
Använd inte plattrensaren om skyddet är skadat eller slitet.
Använd inte plattrensaren om elkabeln är skadad eller sliten.
Kontrollera före användning att förlängningskabeln inte är skadad eller sliten. Dra genast ut
stickkontakten från eluttaget vid skador. Vidrör inte kabeln förrän stickkontakten har kopplats
bort från eluttaget.
Använd inte plattrensaren i närheten av barn eller djur.
Använd endast plattrensaren i dagsljus eller god belysning.
Kontrollera att borsten är monterad enligt instruktionerna.
Använd de medföljande verktygen vid montering av borsten för att undvika skador på
plattrensaren.
Använd skyddshandskar vid montering av borsten.
Kör plattrensaren på låg hastighet på en säker plats efter monteringen av borsten. Stäng genast
av plattrensaren om den vibrerar kraftigt eller om det nns synliga skador på borsten.
Använd inte slitna eller skadade borstar.
Använd aldrig plattrensaren utan monterad skyddskåpa.
Använd inte plattrensaren vid regn eller snö.
Använd inte plattrensaren på blött ogräs.
Ta bort pinnar, stenar, kablar och andra föremål från platsen som ska rensas före användning av
plattrensaren.
SV
5
Använd endast plattrensaren i vertikalt läge med borsten mot marken. Starta aldrig
plattrensaren i annat läge.
Föryttning av plattrensaren ska ske gående.
Tryck inte plattrensaren mot underlaget.
Håll alltid händer och fötter borta från borsten.
Undvik att röra vid borsten.
Kontrollera att elkabeln inte vidrör borsten.
Stäng av plattrensaren och vänta tills borsten stannat innan plattrensaren läggs ned. Försök
aldrig att stoppa borsten.
Kontrollera att plattrensarens maximala hastighet inte överskrider den maximala tillåtna
hastigheten för borsten.
Missfärgningar av rost eller andra tecken på kemiska eller mekaniska förändringar av borsten kan
leda till defekter.
Förvara borstarna på lämpliga hållare eller i behållare så att de skyddas mot följande:
Hög luftfuktighet, värme, vatten eller andra vätskor som kan skada borstarna.
Exponering för syra eller rök från syra som kan bryta ned borstarna.
Låga temperaturer som kan orsaka kondens när borstarna yttas till ett område med
högre temperatur.
Skevheter på borstarnas delar.
Observera att borsten fortsätter rotera en stund efter att plattrensaren har stängts av.
Använd endast borsttyper som rekommenderas av tillverkaren.
Dra ut stickkontakten från eluttaget efter att arbetet med plattrensaren avslutats, före service
och när plattrensaren inte ska användas.
Förvara plattrensaren på en säker plats utom räckhåll för barn.
ELSÄKERHET
Kontrollera att nätspänningen motsvarar märkspänningen på typskylten.
Plattrensaren ska anslutas till en elkrets som är skyddad med en jordfelsbrytare på max. 30 mA.
Använd endast förlängningskablar av typerna H05VV-F, H05RN-F och H05RR-F.
TEKNISKA DATA
Märkspänning 230 VAC / 50 Hz
Eekt 140 W
Varvtal obelastad 1 200 v/min
Axeldiameter 8 mm
Vikt 2 kg
Ljudtrycksnivå, LpA 68 dB(A)
Uppmätt ljudeektsnivå, LwA 88 dB(A), K=3 dB
SV
6
Garanterad ljudeektsnivå, LwA 91 dB(A), K=3 dB
Vibrationsnivå 1,6 m/s², K=1,5 m/s²
Använd alltid hörselskydd!
Det deklarerade värdet för vibration, som har uppmätts i enlighet med standardiserad testmetod, kan
användas för att jämföra olika verktyg med varandra och för en preliminär bedömning av exponering.
VARNING! Den faktiska vibrationsnivån under användning av elverktyg kan skilja sig från det angivna
totalvärdet beroende på hur verktyget används. Identiera därför de säkerhetsåtgärder som krävs för
att skydda användaren baserat på en uppskattning av exponering i verkliga driftförhållanden (som
tar hänsyn till alla delar av arbetscykeln såsom tiden när verktyget är avstängt och när den körs på
tomgång, utöver igångsättningstiden).
BESKRIVNING
SV
7
1. Dragavlastare
2. Strömbrytare
3. Skyddskåpa
4. Hjul
5. Stödhandtag
6. Startspärr
7. Bakre handtag
8. Stålborste
9. Nylonborste
10. Skruvar 3,5 x 13 mm
11. Mutter M8
12. Gaelnyckel
13. Metallstift
14. Motorkåpa
MONTERING
Montering av plattrensarens två delar
1. Skjut in plattrensarens övre del i den nedre. OBS! Se till att kabeln inte kläms.
2. Fäst de två delarna i varandra med två av de medföljande skruvarna.
SV
8
Montering av skyddskåpan
Fäst skyddskåpan (3) på motorkåpan med två av
de medföljande skruvarna.
Montering av borste
OBS! Dra alltid ut plattrensarens stickpropp innan borsten demonteras eller monteras.
Använd de medföljande verktygen vid montering av borsten för att undvika skador på plattrensaren.
Använd skyddshandskar vid montering av borsten.
1. Placera det medföljande metallstiftet i
hålet i axeln för att låsa axeln (A).
2. Lossa muttern som håller borsten (B). Se
till att axeln är låst hela tiden.
3. Avlägsna borsten från axeln.
4. Placera den nya borsten på axeln. Se
till att borstens rotationsriktining är
inpassad efter pilens riktning på skyddet.
Det nns en pil på borsten som indikerar
borstens rotationsriktning.
5. Dra åt muttern och håll samtidigt axeln
xerad.
6. Följ instruktionerna i omvänd
ordningsföljd för att ta loss borsten.
HANDHAVANDE
Avsedd användning
Plattrensaren är avsedd för borttagning av ogräs på uteplatser och mellan plattor. Plattrensaren är
avsedd för hushållsbruk, inte professionell användning.
SV
9
Start och stopp
1. Tryck först in startspärren och sedan strömbrytaren för att starta plattrensaren.
2. Släpp strömbrytaren för att stänga av plattrensaren.
Användning
1. Anslut plattrensaren till lämplig förlängningskabel.
2. Dra förlängningskabeln runt dragavlastaren.
3. Håll plattrensaren med båda händerna.
4. Tryck in startspärren och strömbrytaren.
5. För plattrensaren med jämn hastighet över underlaget.
6. För bästa resultat ska plattrensaren inte användas på blött underlag.
7. Borsta först längre fogar och sedan kortare.
8. Använd inte plattrensaren på samma ställe under längre tid eftersom borstarna då kan
borsta för djupt och avlägsna sanden mellan fogarna.
9. Borsta regelbundet för att undvika hårt sittande ogräs.
Val av borste
Stålborsten ska användas vid svårt ogräs och på ytor som inte är ömtåliga. Nylonborsten ska
användas vid mindre mängder ogräs eller på ytor som är ömtåliga.
Plattrensaren bör först testas på ett litet område. Kontrollera att borsten inte skadar plattorna.
Använd inte plattrensaren på känsliga ytor.
Håll plattrensaren på avstånd från hårda föremål och växter.
Borsta regelbundet för att undvika hårt sittande ogräs.
UNDERHÅLL
Gör rent plattrensaren efter varje användningstillfälle.
Se till att ventilationsöppningarna inte är igensatta av smuts.
Använd en mjuk borste och borsta regelbundet bort smuts från plattrensaren.
Torka med jämna mellanrum av plattrensaren med en mjuk trasa fuktad med lite såpvatten.
Använd inga slipande eller frätande rengörings- eller lösningsmedel för att rengöra
plattrensaren.
Förvara plattrensaren på en plats utom räckhåll för barn när den inte används.
NO
10
SIKKERHETSANVISNINGER
Les bruksanvisningen nøye før bruk!
Ta vare på den for fremtidig bruk.
Hold skjøteledningen på trygg avstand fra børstehodet.
Bruk vernebriller eller ansiktsvern. Bruk aldri reservedeler eller tilbehør som ikke følger med eller
er godkjente av forhandleren.
Dra ut støpselet fra stikkontakten umiddelbart dersom ledningen skades i bruk. Ikke trekk i ledningen
før den er koblet fra stikkontakten.
Gjør deg kjent med rensejernets funksjoner og hvordan det brukes før det tas i bruk.
Rensejernet må ikke brukes av barn eller ukvaliserte personer.
Bruk vernesko.
Bruk langbukser.
Ikke utsett rensejernet for regn.
Ikke senk rensejernet ned i vann eller annen væske.
Kontroller rensejernet før bruk. Ikke bruk plattrensaren hvis den er skadet.
La et autorisert verksted reparere rensejernet hvis den er skadet.
Ikke bruk rensejernet hvis vernet er skadet eller slitt.
Ikke bruk rensejernet hvis ledningen er skadet eller slitt.
Kontroller før hver gangs bruk at skjøteledningen ikke er skadet eller slitt. Dra støpselet umiddelbart
ut av stikkontakten ved skader. ikke rør ledningen før støpselet er koblet fra stikkontakten.
Bruk ikke rensejernet i nærheten av barn eller dyr.
Bare bruk rensejernet i dagslys eller god belysning.
Kontroller at børsten er montert i henhold til anvisningene.
Bruk verktøyet som følger med i monteringen av børsten for å unngå skader på rensejernet.
Bruk vernebriller ved montering av børsten.
Kjør rensejernet på lav hastighet på en trygg plass etter monteringen av børsten. Slå av rensejernet
umiddelbart hvis det vibrerer kraftig eller hvis det er synlige skader på børsten.
Ikke bruk slitte eller skadde børster.
Bruk aldri rensejernet uten montert beskyttelsesdeksel.
Bruk ikke rensejernet i regn eller snø.
Ikke bruk rensejernet på vått ugress.
Ta bort pinner, steiner, ledninger og andre gjenstander fra plassen som skal renses før bruk av
rensejernet.
Bruk kun rensejernet i vertikal posisjon med børsten mot bakken. Start aldri rensejernet i noen
annen posisjon.
NO
11
Bevegelse av rensejernet skal være kontinuerlig.
Ikke trykk rensejernet mot underlaget.
Hold alltid hender og føtter borte fra børsten.
Unngå å berøre børsten.
Kontroller at ledningen ikke berører børsten.
Slå av rensejernet og vent til børsten stanser før rensejernet legges ned. Aldri forsøk å stoppe børsten.
Kontroller at rensejernets høyeste hastighet ikke overskrider den høyeste tillatte hastigheten for
børsten.
Rustmisfarginger eller andre tegn på kjemiske eller mekaniske endringer av børsten kan føre til feil.
Oppbevar børstene i egnet holder eller i beholder slik at de beskyttes mot følgende:
Høy luftfuktighet, varme, vann eller andre væsker som kan skade børstene.
Eksponering for syre eller røyk fra syre som kan bryte ned børstene.
Lave temperaturer som kan forårsake kondens når børsten yttes til et område med høyere
temperatur.
Skjevhet på børstenes deler.
Vær oppmerksom på at børsten fortsetter å rotere en stund etter at rensejernet er slått av.
Bruk kun børstetyper som anbefales av produsenten.
Dra ut støpselet fra stikkontakten etter at arbeidet med rensejernet er fullført, før service og når
rensejernet ikke skal brukes.
Oppbevar rensejernet på et sikkert sted utilgjengelig for barn.
EL-SIKKERHET
Kontroller at nettspenningen tilsvarer den nominelle spenningen på typeskiltet.
Rensejernet skal kobles til en stikkontakt som er beskyttet med en jordfeilbryter på maks. 30 mA.
Bruk kun skjøteledninger av typene H05VV-F, H05RN-F og H05RR-F.
TEKNISKE DATA
Nominell spenning 230 V AC / 50 Hz
Eekt 140 W
Tomgangsturtall 1 200 o/min
Akseldiameter 8 mm
Vekt 2 kg
Lydtrykksnivå, LpA 68 dB(A)
Målt lydeektsnivå, LwA 88 dB(A), K=3 dB
Garantert lydeektsnivå, LwA 91 dB(A), K=3 dB
Vibrasjonsnivå 1,6 m/s², K=1,5 m/s²
NO
12
Bruk alltid hørselvern!
Den angitte verdien for vibrasjon, som er målt i henhold til standardisert testmetode, kan brukes til å
sammenlikne ulike verktøy med hverandre, og til å gi en foreløpig vurdering av eksponering.
ADVARSEL! Det faktiske vibrasjonsnivået ved bruk av elektrisk verktøy kan avvike fra den angitte
totalverdien, avhengig av hvordan verktøyet brukes. Finn derfor ut hvilke sikkerhetstiltak som er
nødvendige for å beskytte brukeren, på grunnlag av en vurdering av eksponeringen under reelle
driftsforhold (som tar hensyn til alle delene av arbeidsprosessen, som tiden når verktøyet er avslått og når
det kjøres på tomgang, utover igangsettingstiden).
BESKRIVELSE
NO
13
1. Trekkavlastere
2. Strømbryter
3. Beskyttelsesdeksel
4. Hjul
5. Støttehåndtak
6. Startsperre
7. Bakre håndtak
8. Stålbørste
9. Nylonbørste
10. Skruer 3,5 x 13 mm
11. Mutter M8
12. Gaelnøkkel
13. Metallstift
14. Motordeksel
MONTERING
Montering av rensejernets to deler
1. Skyv inn rensejernets øvre del i den nedre. MERK! Pass på at ledningen ikke kommer i klem.
2. Fest de to delene til hverandre med to av de medfølgende skruene.
NO
14
Montering av beskyttelsesdekselet
Fest beskyttelsesdekselet (3) på motordekselet
med to av de medfølgende skruene.
Montering av børste
MERK! Trekk alltid ut rensejernets støpsel før børsten demonteres eller monteres.
Bruk verktøyet som følger med i monteringen av børsten for å unngå skader på rensejernet. Bruk
vernebriller ved montering av børsten.
1. Plasser den medfølgende metallstiften i
hullet i akselen for å låse akselen (A).
2. Løsne mutteren som holder børsten (B).
Pass på at akselen hele tiden er låst.
3. Gjern børsten fra akselen.
4. Plasser den nye børsten på akselen.
5. Pass på at børstens rotasjonsretning er
tilpasset pilens retning på vernet. Det er
en pil på børsten som indikerer børstens
rotasjonsretning.
6. Stram til mutteren og hold samtidig
akselen fast.
7. Følg anvisningen i omvendt rekkefølge
for å løsne børsten.
HÅNDTERING
Beregnet bruksområde
Rensejernet er beregnet for erning av ugress på uteplasser og mellom plater. Rensejernet er beregnet på
privat bruk, ikke profesjonelt bruk.
NO
15
Start og stopp
1. Trykk først inn startsperren og deretter strømbryteren for å starte rensejernet.
2. Slipp strømbryteren for å slå av rensejernet.
Bruk
1. Koble rensejernet til egnet skjøteledning.
2. Trekk skjøteledningen rundt trekkavlasteren.
3. Hold rensejernet med begge hendene.
4. Trykk inn startsperren og strømbryteren.
5. Led rensejernet med jevn hastighet over underlaget.
6. For best resultat skal rensejernet ikke brukes på fuktig underlag.
7. Børst først lengre fuger og deretter kortere.
8. Ikke bruk rensejernet på samme sted over lengre tid ettersom børstene da kan børste for dypt og
erne sanden mellom fugene.
9. Børst regelmessig for å unngå hardtsittende ugress.
Valg av børste
Stålbørsten skal brukes ved vanskelig ugress og på overater som ikke er skjøre. Nylonbørsten skal
brukes ved mindre mengder ugress eller på overater som er skjøre.
Rensejernet bør først testes på et lite område. Kontroller at børsten ikke skader atene. Ikke bruk
rensejernet på sensitive overater.
Holde rensejernet på avstand fra harde gjenstander og planter.
Børst regelmessig for å unngå hardtsittende ugress.
VEDLIKEHOLD
Rengjør rensejernet etter hver gangs bruk.
Sørg for at ventilasjonsåpningene ikke er tilstoppet av skitt.
Bruk en myk børst og børs regelmessig bort skitt fra rensejernet.
Tørk av rensejernet med jevne mellomrom med en myk klut fuktet med litt såpevann. Ikke bruk noen
slipende eller etsende rengjørings- eller løsemidler for å rengjøre rensejernet.
Oppbevar rensejernet på en plass utenfor rekkevidde for barn når den ikke er i bruk.
NO
16
PL
17
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Przed użyciem uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi!
Zachowaj ją w celu wykorzystania w przyszłości.
Zawsze trzymaj przedłużacz w bezpieczniej odległości od głowicy szczotki.
Używaj okularów ochronnych lub maski ochronnej na twarz. Nie używaj nigdy części zamiennych ani
akcesoriów, które nie są dołączone do narzędzia lub nie są zatwierdzone przez dystrybutora.
Natychmiast wyciągnij wtyczkę z gniazdka elektrycznego, jeżeli podczas użytkowania kabel zostanie
uszkodzony. Nie dotykaj kabla przed wyjęciem wtyczki z gniazdka elektrycznego.
Zanim zaczniesz korzystać z wycinaka do chwastów, zapoznaj się z jego działaniem i sposobem
użytkowania.
Wycinak do chwastów nie powinien być obsługiwany przez dzieci lub osoby niewykwalikowane.
Używaj obuwia ochronnego.
Noś długie spodnie.
Nie narażaj wycinaka do chwastów na działanie deszczu.
Nie zanurzaj wycinaka do chwastów w wodzie ani innych płynach.
Przed użyciem skontroluj wycinak. Nie używaj wycinaka, jeśli jest uszkodzony.
Jeśli wycinak do chwastów jest uszkodzony, zleć jego naprawę w autoryzowanym warsztacie.
Nie używaj wycinaka, jeżeli jest uszkodzony lub zużyty.
Nie używaj wycinaka, jeśli kabel elektryczny jest uszkodzony lub zużyty.
Przed użyciem sprawdź, czy przedłużacz nie jest uszkodzony lub zużyty. W przypadku uszkodzenia
natychmiast wyciągnij wtyczkę z gniazdka. Nie dotykaj kabla przed wyjęciem wtyczki z gniazdka
elektrycznego.
Nie używaj wycinaka do chwastów w pobliżu dzieci lub zwierząt.
Używaj wycinaka wyłącznie w świetle dziennym lub przy dobrym oświetleniu.
Sprawdź, czy szczotka jest zamontowana zgodnie z instrukcją.
Do zamontowania szczotki użyj dołączonych narzędzi, aby nie dopuścić do uszkodzenia wycinaka do
chwasw.
Podczas montowania szczotki używaj rękawic ochronnych.
Po zamontowaniu szczotki uruchom przyrząd z niewielką prędkością w bezpiecznym miejscu.
Natychmiast wyłącz wycinak, jeżeli występują silne drgania lub jeżeli na szczotce są widoczne
uszkodzenia.
Nie używaj zużytych ani uszkodzonych szczotek.
Nigdy nie używaj wycinaka do chwastów bez zamontowanej osłony.
Nie używaj wycinaka w czasie opadów deszczu lub śniegu.
Nie używaj wycinaka do usuwania wilgotnych chwastów.
PL
18
Przed użyciem wycinaka usuń z miejsca, które ma być czyszczone, patyki, kamienie, przewody i inne
przedmioty.
Używaj wycinaka do chwastów wyłącznie w pozycji pionowej ze szczotką przy ziemi. Nigdy nie
uruchamiaj wycinaka w innym położeniu.
Wycinak do chwastów należy przesuwać, chodząc.
Nie dociskaj wycinaka do podłoża.
Zawsze trzymaj ręce i nogi z dala od szczotki.
Staraj się nie dotykać szczotki.
Sprawdź, czy kabel nie styka się ze szczotką.
Przed odłeniem wycinaka do chwastów wyłącz go i odczekaj, aż szczotka całkowicie się zatrzyma.
Nigdy nie próbuj zatrzymywać szczotki ręcznie.
Sprawdź, czy maksymalna prędkość wycinaka nie przekracza maksymalnej prędkości dopuszczalnej dla
szczotki.
Przebarwienia spowodowane rdzą lub inne oznaki chemicznych lub mechanicznych zmian na szczotce
mogą doprowadzić do uszkodzeń.
Przechowuj szczotki w odpowiednich uchwytach lub pojemnikach, aby zabezpieczyć je przed:
Dużą ilością wilgoci w powietrzu, wysoką temperaturą, wodą lub innymi cieczami, które mogą
uszkodzić szczotki.
Wystawieniem na działanie kwasu lub oparów kwasu, które mogą doprowadzić do zniszczenia
szczotek.
Niskimi temperaturami, które mogą powodować kondensację pary, kiedy szczotki przemiesz-
czane są do obszaru o wyższej temperaturze.
Wypaczeniem elementów szczotek.
Zwróć uwagę, że szczotki obracają się jeszcze przez chwilę po wyłączeniu wycinaka do chwastów.
Używaj wyłącznie szczotek zalecanych przez producenta.
Wyciągnij wtyczkę z gniazdka elektrycznego po zakończeniu pracy wycinaka do chwastów, przed
serwisowaniem oraz gdy wycinak nie będzie używany.
Przechowuj wycinak w miejscu bezpiecznym i niedostępnym dla dzieci.
BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE
Sprawdź, czy napięcie sieciowe odpowiada napięciu na tabliczce znamionowej.
Wycinak do chwastów należy podłączyć do obwodu elektrycznego zabezpieczonego wyłącznikiem
różnicowoprądowym maks. 30 mA.
Używaj wyłącznie przedłużaczy typu H05VV-F, H05RN-F lub H05RR-F.
DANE TECHNICZNE
Napięcie znamionowe 230 V AC/50 Hz
Moc 140 W
Prędkość obrotowa bez obciążenia 1200 obr./min
PL
19
Średnica osi 8 mm
Masa 2 kg
Poziom ciśnienia akustycznego, LpA 68 dB(A)
Poziom mocy akustycznej, LwA 88 dB(A), K=3 dB
Gwarantowany poziom mocy akustycznej, LwA 91 dB(A), K=3 dB
Poziom drgań 1,6 m/s², K=1,5 m/s²
Zawsze używaj środków ochrony słuchu!
Deklarowana wartość drgań, zmierzona zgodnie ze standardową metodą testową, może zostać wykorzys-
tana do porównania różnych narzędzi oraz w celu dokonania wstępnej oceny narażenia na wpływ drgań.
OSTRZEŻENIE! Rzeczywisty poziom drgań podczas korzystania z elektronarzędzia, w zależności od sposobu
posługiwania się nim, może różnić się od podanej wartości całkowitej. Dlatego należy zidentykować te
środki zabezpieczające, które w oparciu o ocenę narażenia na oddziaływanie szkodliwych czynników w
warunkach rzeczywistych (przy wzięciu pod uwagę wszystkich części cyklu roboczego, jak również czasu,
w którym narzędzie jest wyłączone lub pracuje na biegu jałowym, za wyjątkiem czasu rozruchowego)
wymagane są, aby chronić użytkownika.
OPIS
PL
20
1. Uchwyt kablowy odciążający
2. Przełącznik
3. Obudowa zabezpieczająca
4. Koło
5. Uchwyt pomocniczy
6. Blokada startu
7. Uchwyt tylny
8. Szczotka stalowa
9. Szczotka nylonowa
10. Wkręty 3,5 x 13 mm
11. Nakrętka M8
12. Klucz no nakrętek
13. Trzpień metalowy
14. Osłona silnika
MONT
Montaż dwóch elementów wycinaka do chwastów
1. Wsuń górną część wycinaka do chwastów w część dolną. UWAGA! Uważaj, aby nie przycisnąć
kabla.
2. Przymocuj dwie części do siebie za pomocą dwóch dołączonych śrub.
PL
21
Montaż obudowy ochronnej
Przymocuj obudowę ochronną (3) do osłony
silnika za pomocą dwóch dołączonych wkręw.
Montaż szczotki
UWAGA! Zawsze wyciągnij wtyczkę wycinaka przed demontażem lub montażem szczotki.
Do zamontowania szczotki użyj dołączonych narzędzi, aby nie dopuścić do uszkodzenia wycinaka do
chwasw. Podczas montowania szczotki używaj rękawic ochronnych.
1. Umieść dołączony trzpień metalowy w
otwór w osi, aby zablokować oś (A).
2. Odkręć nakrętkę przytrzymującą szczotkę
(B). Dopilnuj, aby oś była przez cały czas
zablokowana.
3. Zdejmij szczotkę z osi.
4. Umieść nową szczotkę na osi.
5. Upewnij się, że kierunek rotacji szczotki
jest zgodny z kierunkiem strzałki na
osłonie. Na szczotce jest strzałka
wskazująca kierunek obrotu szczotki,
6. Dokręć nakrętkę i jednocześnie
przytrzymaj oś nieruchomo.
7. Aby zdjąć szczotkę, postępuj w odwrotnej
kolejności.
OBSŁUGA
Przeznaczenie
Wycinak przeznaczony jest do usuwania chwastów na tarasach i pomiędzy płytkami. Wycinak przeznaczony
jest do użytku domowego, a nie do zastosowań profesjonalnych.
PL
22
Uruchamianie i zatrzymywanie
1. Aby uruchomić wycinak, naciśnij najpierw blokadę startu, a następnie przełącznik.
2. Zwolnij przełącznik, aby wyłączyć wycinak do chwastów.
Sposób użycia
1. Podłącz wycinak do odpowiedniego przedłużacza.
2. Poprowadź kabel wokół uchwytu kablowego odciążającego.
3. Trzymaj wycinak do chwastów oburącz.
4. Wciśnij blokadę startu i przełącznik.
5. Przesuwaj wycinak po podłożu z równomierną prędkością.
6. Aby uzyskać jak najlepszy rezultat, nie należy używać wycinaka na wilgotnym podłu.
7. Najpierw oczyść dłuższe fugi, a następnie krótsze.
8. Nie używaj wycinaka w tym samym miejscu przez dłuższy czas, ponieważ szczotki mogą wtedy
czyścić zbyt głęboko i usunąć piasek pomiędzy fugami.
9. Czyść fugi regularnie, aby chwasty nie zdążyły się mocno wczepić.
Dobór szczotki
Szczotki stalowej należy używać do trudnych chwastów i na powierzchniach, które nie są delikatne.
Szczotki nylonowej należy używać do mniejszych skupisk chwastów lub na delikatnych powierzchniach.
Wycinak do chwastów należy wypróbować najpierw na małym obszarze. Sprawdź, czy szczotka nie
uszkadza płytek. Nie stosuj wycinaka do chwastów na powierzchniach delikatnych.
Trzymaj wycinak z dala od twardych przedmiotów i roślin.
Czyść fugi regularnie, aby chwasty nie zdążyły się mocno wczepić.
KONSERWACJA
Oczyść wycinak do chwastów po każdym użyciu.
Upewnij się, że otwory wentylacyjne nie są zatkane brudem.
Używaj miękkiej szczotki i regularnie usuwaj zabrudzenia z wycinaka do chwastów.
Regularnie przecieraj wycinak miękką szmatką zwilżoną wodą z niewielką ilością mydła.
Do czyszczenia wycinaka nie używaj żadnych ściernych lub żrących środków czyszczących
lub rozpuszczalników.
Kiedy wycinak nie jest używany, przechowuj go w miejscu niedostępnym dla dzieci.
EN
23
SAFETY INSTRUCTIONS
Read the operating instructions carefully before use!
Please retain for future reference.
Keep the extension cable at a safe distance from the brush head.
Wear protective goggles or face protection. Never use spare parts or accessories which are not
included or have not been approved by the retailer.
Disconnect the plug from the socket if the power cable is damaged during use. Do not touch the
power cable before it has been disconnected from the socket.
Familiarise yourself with the paving stone cleaner’s functions and how it should be operated before use.
The paving stone cleaner should not be used by children or unqualied people.
Wear safety footwear.
Wear long trousers.
Do not expose the paving stone cleaner to rain.
Do not immerse the paving stone cleaner in water or any other liquid.
Check the paving stone cleaner before use. Do not use the paving stone cleaner if it is damaged.
Ask an authorised service centre to repair the paving stone cleaner if it is damaged.
Do not use the paving stone cleaner if the guard is damaged or worn.
Do not use the paving stone cleaner if the power cable is damaged or worn.
Check the extension cable is not damaged or worn before use. Immediately disconnect the plug from
the socket if there is any damage. Do not touch the cable before the plug has been disconnected from
the socket.
Do not use the paving stone cleaner around children or animals.
Only use the paving stone cleaner in daylight or in well-lit areas.
Check the brush is tted according to the instructions.
Use the accompanying tools when tting the brush in order to avoid damaging the paving stone cleaner.
Use protective gloves when tting the brush.
Run the paving stone cleaner at a low speed in a safe area after tting the brush. Immediately switch
o the paving stone cleaner if it vibrates considerably or if there is any sign of damage to the brush.
Do not use worn or damaged brushes.
Never use the paving stone cleaner without a tted protective hood.
Do not use the paving stone cleaner during rain or snow.
Do not use the paving stone cleaner on wet weeds.
Remove sticks, stones, cables and any other objects from the area you intend to clean before using
the paving stone cleaner.
Only use the paving stone cleaner in a vertical position with the brush positioned against the ground.
Never start the paving stone cleaner in any other position.
EN
24
You should only move the paving stone cleaner around on foot.
Do not press the paving stone cleaner against the surface.
Always keep hands and feet away from the brush.
Avoid touching the brush.
Check the power cable is not touching the brush.
Switch the paving stone cleaner o and wait until the brush has fully stopped before laying the paving
stone cleaner down. Never attempt to stop the brush.
Check that the paving stone cleaner’s maximum speed does not exceed the brush’s maximum
permitted speed.
Discolouration from rust or other signs of chemical or mechanical changes to the brush could lead to
defects.
Store the brushes in suitable holders or containers in order to protect them from the following:
High humidity, heat, water or other liquids which could damage the brushes.
Exposure to acid or acidic fumes which could decompose the brushes.
Low temperatures which could cause condensation when the brushes are moved to an area
with higher temperatures.
Distortion of the brush’s parts.
Note that the brush will continue to rotate for a moment after the paving stone cleaner has been
switched o.
Only use brush types recommended by the manufacturer.
Disconnect the plug from the socket after you have nished working with the paving stone cleaner,
before any service and whenever the paving stone cleaner is not in use.
Store the paving stone cleaner in a safe place out of reach of children.
ELECTRICAL SAFETY
Check that the mains voltage corresponds to the rated voltage on the rating plate.
The paving stone cleaner should be connected to a power circuit protected by an RCD of max. 30 mA.
Only use extension cables of the following types: H05VV-F, H05RN-F and H05RR-F.
TECHNICAL DATA
Rated voltage 230 VAC / 50 Hz
Power 140 W
Unloaded rpm 1,200 rpm
Axle diameter 8 mm
Weight 2 kg
Sound pressure level, LpA 68 dB(A)
Measured Sound power level, LwA 88 dB(A), K=3 dB
Guaranteed Sound power level, LwA 91 dB(A), K=3 dB
Vibration level 1.6 m/s², K=1.5 m/s²
EN
25
Always use hearing protection!
The declared vibration value, which has been measured in line with a standardised testing method, can be
used to compare dierent tools with each other and for a preliminary assessment of exposure.
WARNING The actual vibration level during the power tool’s use can vary from the specied total value
depending on how the tool is used. You must therefore identify the safety measures required to protect the
user, based on an estimate of exposure during actual operating conditions (taking into account all parts of
the work cycle as well as the time the tool is switched o and when running idle, in addition to the start-up
time).
DESCRIPTION
EN
26
1. Strain-relief
2. On-O switch
3. Protective hood
4. Wheel
5. Auxiliary handle
6. Starting lock
7. Rear handle
8. Steel brush
9. Nylon brush
10. Screws 3.5 x 13 mm
11. Nut M8
12. Open-end wrench
13. Metal pin
14. Engine casing
ASSEMBLY
Fitting the two parts of the paving stone cleaner
1. Insert the upper part of the paving stone cleaner into the lower part. NOTE!
Ensure the cable does not become caught.
2. Attach the two parts to each other using two of the accompanying screws.
EN
27
Fitting the protective hood
Secure the protective hood (3) onto the engine
casing using two of the accompanying screws.
Fitting the brush
NOTE! Always disconnect the paving stone cleaner’s plug before tting or dismantling the brush.
Use the accompanying tools when tting the brush in order to avoid damaging the paving stone cleaner.
Use protective gloves when tting the brush.
1. Insert the accompanying metal pin into the
hole on the axle to lock the axle (A).
2. Loosen the nut which holds the brush (B).
Ensure the axle is locked the entire time.
3. Remove the brush from the axle.
4. Fit the new brush onto the axle.
5. Ensure the brush’s rotation direction is
aligned with the direction of the arrow
on the guard. There is an arrow on the
brush which indicates the brush’s rotation
direction.
6. Tighten the nut while simultaneously
keeping the axle xed.
7. Follow the instructions in reverse order to
detach the brush.
OPERATION
Intended use
The paving stone cleaner is intended to be used for removing weeds from outdoor areas and between
paving stones. The paving stone cleaner is intended for household use, not professional use.
EN
28
Starting and stopping
1. First press the starting lock followed by the power switch to start the paving stone cleaner.
2. Release the power switch to switch o the paving stone cleaner.
Use
1. Connect the paving stone cleaner to a suitable extension cable.
2. Wind the extension cable around the strain-relief.
3. Hold the paving stone cleaner with both hands.
4. Press the starting lock and power switch.
5. Run the paving stone cleaner at a steady speed over the surface.
6. For best results the paving stone cleaner should not be used on wet surfaces.
7. Brush longer joints rst and shorter ones afterwards.
8. Do not use the paving stone cleaner on the same area over a long period as the brushes could
then brush too deeply and remove the sand between the joints.
9. Brush regularly to avoid ending up with stubborn weeds.
Choosing the brush
The steel brush should be used on tough weeds and surfaces that are not fragile.
The nylon brush should be used on smaller quantities of weeds or on fragile surfaces.
The paving stone cleaner should be tested on a small area rst. Check that the brush does not
damage the paving stones. Do not use the paving stone cleaner on sensitive surfaces.
Keep the paving stone cleaner away from hard objects and plants.
Brush regularly to avoid ending up with stubborn weeds.
MAINTENANCE
Clean the paving stone cleaner after each use.
Ensure the air vents are not clogged with dirt.
Regularly brush any dirt o the paving stone cleaner using a soft brush.
Wipe the paving stone cleaner at regular intervals using a soft cloth dampened with a
small amount of soapy water. Do not use any polish or corrosive cleaning agents or
solvents to clean the paving stone cleaner.
Store the paving stone cleaner in an area out of reach of children when not in use.
DE
29
SICHERHEITSHINWEISE
Die Bedienungsanleitung vor der Verwendung bitte sorgfältig durchlesen!
Für späteres Nachschlagen auewahren.
Das Verlängerungskabel in einem sicheren Abstand zum Bürstenkopf halten.
Eine Schutzbrille oder einen Gesichtsschutz tragen. Niemals Ersatz- oder Zubehörteile
verwenden, die nicht mitgeliefert oder nicht vom Händler zugelassen wurden.
Wenn das Netzkabel während des Gebrauchs beschädigt wird, sofort den Netzstecker ziehen.
DasNetzkabel nicht berühren, bevor es aus der Steckdose gezogen wurde.
Machen Sie sich mit den Funktionen und der Handhabung des Fliesenreinigers vertraut,
bevorSie ihn verwenden.
Der Fliesenreiniger darf nicht von Kindern oder unqualizierten Personen benutzt werden.
Sicherheitsschuhe tragen.
Tragen Sie lange Hosen.
Das Produkt nicht Regen aussetzen.
Den Fliesenreiniger nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit eintauchen.
Den Fliesenreiniger vor der Verwendung prüfen. Den Fliesenreiniger nicht verwenden, wenn er
beschädigt ist.
Den Fliesenreiniger von einer autorisierten Werkstatt reparieren lassen, wenn er beschädigt ist.
Den Fliesenreiniger nicht verwenden, wenn der Schutz beschädigt oder verschlissen ist.
Den Fliesenreiniger nicht verwenden, wenn das Netzkabel beschädigt oder verschlissen ist.
Vor jeder Verwendung kontrollieren, ob das Verlängerungskabel nicht beschädigt oder
verschlissen ist. Im Falle einer Beschädigung sofort den Netzstecker ziehen. Das Kabel nicht
berühren, bevor der Stecker aus der Steckdose gezogen wurde.
Den Fliesenreiniger nicht in der Nähe von Kindern oder Tieren verwenden.
Der Fliesenreiniger darf nur bei ausreichend Tageslicht oder guter künstlicher Beleuchtung
verwendet werden.
Überprüfen, ob die Bürste gemäß den Anweisungen montiert ist.
Verwenden Sie bei der Montage der Bürste die mitgelieferten Werkzeuge, um eine Beschädigung
des Fliesenreinigers zu vermeiden.
Bei der Montage der Bürste Schutzhandschuhe tragen.
Den Fliesenreiniger nach der Montage der Bürste an einem sicheren Ort bei niedriger Drehzahl
laufen lassen. Den Fliesenreiniger sofort ausschalten, wenn er stark vibriert oder wenn die Bürste
sichtbar beschädigt ist.
Keine verschlissenen oder beschädigten Bürsten verwenden.
Der Fliesenreiniger darf nicht ohne montierte Schutzabdeckung verwendet werden.
Der Fliesenreiniger darf weder Regen noch Schnee ausgesetzt werden.
DE
30
Den Fliesenreiniger nicht für nasses Unkraut verwenden.
Vor Einsatz des Fliesenreinigers Stöcke, Steine, Kabel und andere Gegenstände von der zu
reinigenden Fläche entfernen.
Den Fliesenreiniger nur in vertikaler Position mit der Bürste in Richtung Boden zeigend einsetzen.
Den Fliesenreiniger nie in einer anderen Position starten.
Die Bewegung des Fliesenreinigers sollte zu Fuß erfolgen.
Den Fliesenreiniger nicht gegen den Boden drücken.
Hände und Füße stets von der Bürste fernhalten.
Die Bürste nicht berühren.
Sicherstellen, dass das Netzkabel die Bürste nicht berührt.
Den Fliesenreiniger ausschalten und warten, bis die Bürste zum Stillstand gekommen ist,
bevorSie den Fliesenreiniger ablegen. Niemals versuchen, die Bürste anzuhalten.
Sicherstellen, dass die Höchstgeschwindigkeit des Fliesenreinigers die zulässige
Höchstgeschwindigkeit der Bürste nicht überschreitet.
Verfärbungen durch Rost oder andere Anzeichen chemischer oder mechanischer Veränderungen
an der Bürste können zu Defekten führen.
Die Bürsten auf geeigneten Haltern oder in Behältern auewahren, damit sie vor folgenden
Einüssen geschützt sind:
Hohe Luftfeuchtigkeit, Hitze, Wasser oder andere Flüssigkeiten, die die Bürsten beschädi-
gen können.
Einwirkung von Säure oder Säuredämpfen, die die Bürsten zersetzen können.
Niedrige Temperaturen, die zu Kondensation führen können, wenn die Bürsten in einen
Bereich mit höheren Temperaturen gebracht werden.
Schiefstellung der Bürstenteile.
Beachten Sie, dass sich die Bürste noch eine Weile weiterdreht, nachdem der Fliesenreiniger
ausgeschaltet wurde.
Es dürfen nur vom Hersteller empfohlene Bürstentypen verwendet werden.
Nach Beendigung der Arbeit mit dem Fliesenreiniger, vor Wartungsarbeiten und wenn der
Fliesenreiniger nicht benutzt wird, den Stecker aus der Steckdose ziehen.
Den Fliesenreiniger an einer sicheren Stelle außer Reichweite von Kindern auewahren.
ELEKTRISCHE SICHERHEIT
Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung der Nennspannung auf dem Typenschild
entspricht.
Der Fliesenreiniger muss an einen Stromkreis angeschlossen werden, der durch einen
Fehlerstromschutzschalter von max. 30 mA geschützt ist.
Nur Verlängerungskabel der Typen H05VV-F, H05RN-F und H05RR-F verwenden.
DE
31
TECHNISCHE DATEN
Nennspannung 230VAC / 50Hz
Leistung 140W
Drehzahl, ohne Last 1200 U/Min
Achsdurchmesser 8 mm
Gewicht 2 kg
Schalldruckpegel, LpA 68 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel, LwA 88 dB(A), K = 3 dB
Garantierter Schallleistungspegel, LwA 91dB(A), K = 3dB
Vibrationsstärke 1,6 m/s², K = 1,5 m/s²
Stets einen Gehörschutz tragen!
Der angegebene Wert für die Vibrationen, der gemäß einer standardisierten Testmethode gemessen
wurde, kann verwendet werden, um verschiedene Werkzeuge miteinander zu vergleichen und eine
vorläuge Expositionsabschätzung vorzunehmen.
WARNUNG! Die tatsächliche Vibrationsstärke beim Gebrauch des Elektrowerkzeugs kann je nach
Verwendungsweise vom angegebenen Gesamtwert abweichen. Sicherheitsmaßnahmen zum
Schutz des Benutzers müssen daher auf Grundlage einer Einschätzung der Bedingungen während
der tatsächlichen Verwendung ergrien werden (dies beinhaltet unter anderem den gesamten
Arbeitszyklus, also neben der Einschaltzeit auch Zeiten, in denen das Werkzeug ausgeschaltet ist oder
im Leerlauf läuft).
BESCHREIBUNG
DE
32
DE
33
1. Zugentlastung
2. Ein/Aus-Schalter
3. Schutzabdeckung
4. Räder
5. Stützgri
6. Startsperre
7. Hinterer Gri
8. Drahtbürste
9. Nylonbürste
10. Schrauben, 3,5 x 13mm
11. Mutter M8
12. Gabelschlüssel
13. Metallstift
14. Motorabdeckung
MONTAGE
Montage der beiden Teile des Fliesenreinigers
1. Den oberen Teil des Fliesenreinigers in den unteren Teil schieben. HINWEIS! Darauf achten,
dass das Kabel nicht eingeklemmt wird.
2. Die beiden Teile mit zwei der mitgelieferten Schrauben miteinander verbinden.
Montage der Schutzabdeckung
Die Schutzabdeckung (3) mit zwei
der mitgelieferten Schrauben an der
Motorabdeckung befestigen.
DE
34
Montage der Bürste
HINWEIS! Immer den Stecker des Fliesenreinigers aus der Steckdose ziehen, bevor Sie die Bürste aus-
oder wieder einbauen.
Verwenden Sie bei der Montage der Bürste die mitgelieferten Werkzeuge, um eine Beschädigung des
Fliesenreinigers zu vermeiden. Bei der Montage der Bürste Schutzhandschuhe tragen.
1. Den mitgelieferten Metallstift in das
Loch in der Welle stecken, um die Welle
zu arretieren (A).
2. Die Haltemutter der Bürste lösen (B).
Darauf achten, dass die Welle immer
verriegelt ist.
3. Die Bürste von der Welle entfernen.
4. Die neue Bürste auf die Welle setzen.
Darauf achten, dass die Drehrichtung
der Bürste mit der Pfeilrichtung auf der
Abdeckung übereinstimmt. Ein Pfeil an
der Bürste zeigt die Drehrichtung der
Bürste an.
5. Die Mutter festziehen und gleichzeitig
die Welle festhalten.
6. Den Anweisungen in umgekehrter
Reihenfolge folgen, um die Bürste
abzunehmen.
BEDIENUNG
Bestimmungsgemäße Verwendung
Der Fliesenreiniger ist für die Entfernung von Unkraut auf Terrassen und zwischen Fliesen gedacht.
DerFliesenreiniger ist für den Hausgebrauch und nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.
Starten und Stoppen
1. Zuerst die Startsperre und dann den Netzschalter drücken, um den Fliesenreiniger zu starten.
2. Den Netzschalter loslassen, um den Fliesenreiniger auszuschalten.
Verwendung
1. Den Fliesenreiniger an ein geeignetes Verlängerungskabel anschließen.
2. Das Verlängerungskabel um die Zugentlastung ziehen.
3. Den Fliesenreiniger mit beiden Händen festhalten.
4. Die Startsperre und den Netzschalter drücken.
DE
35
5. Den Fliesenreiniger mit gleichmäßiger Geschwindigkeit über den Boden führen.
6. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, den Fliesenreiniger nicht auf nassen Böden verwenden.
7. Zuerst längere Fugen und dann kürzere bürsten.
8. Den Fliesenreiniger nicht über einen längeren Zeitraum an derselben Stelle einsetzen,
dasonst die Bürsten zu tief bürsten und den Sand zwischen den Fugen entfernen könnten.
9. Regelmäßig bürsten, um hartnäckiges Unkraut zu vermeiden.
Wahl der Bürste
Die Drahtbürste sollte bei starkem Unkraut und auf nicht brüchigen Oberächen verwendet
werden. Die Nylonbürste sollte für kleine Mengen von Unkraut oder für brüchige Oberächen
verwendet werden.
Der Fliesenreiniger sollte zunächst auf einer kleinen Fläche getestet werden. Darauf achten, dass
die Bürste die Fliesen nicht beschädigt. Den Fliesenreiniger nicht auf empndlichen Flächen
verwenden.
Den Fliesenreiniger von harten Gegenständen und Panzen fernhalten.
Regelmäßig bürsten, um hartnäckiges Unkraut zu vermeiden.
PFLEGE
Den Fliesenreiniger nach jedem Gebrauch reinigen.
Darauf achten, dass die Lüftungsönungen nicht durch Schmutz verstopft sind.
Mit einer weichen Bürste regelmäßig den Schmutz vom Fliesenreiniger abbürsten.
Den Fliesenreiniger von Zeit zu Zeit mit einem weichen, mit etwas Seifenwasser angefeuchteten
Tuch abwischen. Zur Reinigung des Fliesenreinigers keine scheuernden oder ätzenden
Reinigungs- oder Lösungsmittel verwenden.
Den Fliesenreiniger außerhalb der Reichweite von Kindern auewahren, wenn Sie ihn
nichtbenutzen.
FI
36
TURVALLISUUSOHJEET
Lue käyttöohje huolella ennen käyttöä!
Säilytä se myöhempää käyttöä varten.
Pidä jatkojohto turvallisen välimatkan päässä harjapäästä.
Käytä suojalaseja tai kasvonsuojaimia. Älä koskaan käytä varaosia tai lisävarusteita, joita
jälleenmyyjä ei ole toimittanut tai hyväksynyt.
Jos virtajohto vaurioituu käytön aikana, irrota pistotulppa välittömästi pistorasiasta. Älä koske
virtajohtoon ennen kuin se on irrotettu pistorasiasta.
Tutustu puhdistusharjan toimintoihin ja käyttöön ennen sen käyttöä.
Lapset tai ammattitaidottomat henkilöt eivät saa käyttää puhdistusharjaa.
Käytä turvasaappaita.
Käytä pitkiä housuja.
Älä altista puhdistusharjaa sateelle.
Älä upota puhdistusharjaa veteen tai muihin nesteisiin.
Tarkista puhdistusharja ennen käyttöä. Älä käytä puhdistusharjaa, jos se on vaurioitunut.
Jos puhdistusharja on vaurioitunut, korjauta se valtuutetussa korjaamossa.
Älä käytä puhdistusharjaa, jos suoja on vaurioitunut tai kulunut.
Älä käytä puhdistusharjaa, jos virtajohto on vaurioitunut tai kulunut.
Tarkista ennen käyttöä, että jatkojohto ei ole vaurioitunut tai kulunut. Jos laite vaurioituu,
irrota pistotulppa välittömästi pistorasiasta. Älä koske kaapeliin ennen kuin pistotulppa on
irrotettu pistorasiasta.
Älä käytä puhdistusharjaa lapsien tai eläinten lähellä.
Käytä puhdistusharjaa ainoastaan päivänvalossa tai hyvässä valaistuksessa.
Varmista, että harja on asennettu ohjeen mukaan.
Käytä harjaa asentaessasi mukana toimitettuja työkaluja, jotta puhdistusharja ei vahingoitu.
Käytä suojakäsineitä harjaa asentaessasi.
Kun olet asentanut harjan, käytä puhdistusharja alhaisella nopeudella turvallisessa paikassa.
Sammuta puhdistusharja välittömästi, jos se tärisee voimakkaasti tai jos harjassa on näkyviä
vaurioita.
Älä käytä kuluneita tai vahingoittuneita harjoja.
Älä koskaan puhdistusharjaa ilman suojusta.
Älä puhdistusharjaa sateella tai lumella.
Älä käytä puhdistusharja märällä nurmikolla.
Poista tikut, kivet, kaapelit ja muut esineet puhdistettavalta alueelta ennen kuin
käytät puhdistusharjaa.
FI
37
Käytä puhdistusharja vain pystyasennossa siten, että harja on maata vasten. Älä koskaan
käynnistä puhdistusharjaa missään muussa asennossa.
Siirrä puhdistusharjaa kävellen.
Älä paina puhdistusharjaa pintaa vasten.
Pidä kädet ja jalat etäällä harjasta.
Vältä harjan koskettamista.
Varmista ettei virtajohto kosketa harjaa.
Sammuta puhdistusharja ja odota, että harja pysähtyy, ennen kuin lasket puhdistusharjan alas.
Älä koskaan yritä pysäyttää harjaa.
Tarkista, että puhdistusharjan enimmäisnopeus ei ylitä harjan suurinta sallittua nopeutta.
Ruosteen aiheuttamat värimuutokset tai muut merkit harjan kemiallisista tai mekaanisista
muutoksista voivat johtaa vikoihin.
Säilytä harjat sopivissa pidikkeissä tai astioissa siten, että ne ovat suojassa seuraavilta tekijöiltä:
Korkea ilmankosteus, kuumuus, vesi tai muut nesteet, jotka voivat vahingoittaa harjoja.
Altistuminen hapolle tai happohöyryille, jotka voivat hajottaa harjat.
Matalat lämpötilat, jotka voivat aiheuttaa kondensaatiota, kun harjat siirretään
lämpimämpään tilaan.
Harjan osien vinoutuminen.
Huomaa, että harja jatkaa pyörimistä jonkin aikaa sen jälkeen, kun puhdistusharja on
sammutettu.
Käytä vain valmistajan suosittelemia harjatyyppejä.
Irrota pistotulppa pistorasiasta, kun olet lopettanut puhdistusharjalla työskentelyn, ennen
huoltoa ja kun puhdistusharjaa ei käytetä.
Säilytä puhdistusharja turvallisessa paikassa lasten ulottumattomissa.
SÄHKÖTURVALLISUUS
Tarkista, että verkkojännite vastaa tyyppikilvessä olevaa nimellisjännitettä.
Puhdistusharja on kytkettävä sähköpiiriin, joka on suojattu vikavirtasuojakytkimellä,
jonka laukaisuavo on maks. 30 mA.
Käytä vain tyyppien H05VV-F, H05RN-F ja H05RR-F jatkokaapeleita.
TEKNISET TIEDOT
Nimellisjännite 230 VAC / 50 Hz
Teho 140 W
Nopeus kuormittamattomana 1200 r/min
Akselin halkaisija 8 mm
Paino 2 kg
Äänenpainetaso, LpA 68 dB(A)
FI
38
Mitattu äänitehotaso, LwA 88 dB(A), K = 3 dB
Taattu äänitehotaso, LwA 91 dB(A), K = 3 dB
Tärinä 1,6 m/s², K = 1,5 m/s²
Käytä aina kuulonsuojaimia.
Tärinän ilmoitettua arvoa, joka on mitattu standardoidulla testimenetelmällä, voidaan käyttää eri
työkalujen keskinäiseen vertailuun ja altistumisen alustavaan arviointiin.
VAROITUS! Todellinen tärinätaso työkalun käytön aikana voi poiketa määritellystä kokonaisarvosta
riippuen siitä, miten työkalua käytetään ja mitä materiaalia käsitellään. Määritä sen vuoksi käyttäjän
suojelemiseksi tarvittavat turvatoimenpiteet, jotka perustuvat arvioon altistumisesta todellisissa
käyttöolosuhteissa (ottaen huomioon kaikki työnkulun osat, kuten aika, jolloin työkalu on pois päältä
ja tyhjäkäynnillä, käynnistysajan lisäksi).
KUVAUS
FI
39
1. Vedonpoistaja
2. Virtakytkin
3. Suojus
4. Pyörä
5. Tukikahva
6. Käynnistyksenestin
7. Takakahva
8. Teräsharja
9. Nailonharja
10. Ruuvi 3,5 x 13 mm
11. Mutteri, M8
12. Haka-avain
13. Metallitappi
14. Moottorin kansi
ASENNUS
Puhdistusharja kahden osan kokoaminen yhteen
1. Työnnä puhdistusharjan yläosa alaosaan. HUOM! Tarkasta, että kaapeli ei jää puristuksiin.
2. Kiinnitä molemmat osat toisiinsa kahdella mukana toimitetulla ruuvilla.
FI
40
Suojuksen asennus
Kiinnitä suojus (3) moottorin suojukseen
kahdella mukana toimitetulla ruuvilla.
Harjan asennus
HUOM! Irrota puhdistusharjan pistotulppa aina pistorasiasta ennen harjan irrotusta ja asennusta.
Käytä harjaa asentaessasi mukana toimitettuja työkaluja, jotta puhdistusharja ei vahingoitu.
Käytäsuojakäsineitä harjaa asentaessasi.
1. Aseta mukana toimitettu metallitappi
akselissa olevaan reikään akselin
lukitsemiseksi (A).
2. Löysää harjaa pitävä mutteri (B).
Varmista, että akseli on lukittu.
3. Irrota harja akselista.
4. Aseta uusi harja akselille. Varmista, että
harjan pyörimissuunta on sama kuin
kannessa oleva nuoli. Harjassa on nuoli,
joka osoittaa harjan pyörimissuunnan.
5. Kiristä mutteri pitäen samalla akselia
paikallaan.
6. Noudata ohjeita käänteisessä
järjestyksessä, jos haluat irrottaa harjan.
KÄYTTÖ
Käyttötarkoitus
Puhdistusharja on suunniteltu rikkaruohojen poistoon terasseilta ja kiveysten välistä. Puhdistusharja
on tarkoitettu kotikäyttöön, ei ammattikäyttöön.
FI
41
Käynnistys ja pysäytys
1. Käynnistä puhdistusharja painamalla ensin käynnistyssalpaa ja sitten virtapainiketta.
2. Sammuta puhdistusharja vapauttamalla virtakytkin.
Käyttö
1. Kytke puhdistusharja sopivaan jatkokaapeliin.
2. Vedä jatkokaapeli vedonpoistajan ympärille.
3. Pidä puhdistusharjasta tukevasti kiinni molemmin käsin.
4. Paina käynnistyssalpaa ja virtapainiketta.
5. Liikuta puhdistusharja tasaisella nopeudella pinnan yli.
6. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi älä käytä puhdistusharjaa märillä pinnoilla.
7. Harjaa ensin pidemmät saumat ja sitten lyhyemmät.
8. Älä käytä puhdistusharja samassa paikassa pitkään, sillä harjakset saattavat tunkeutua liian
syvälle ja irrottaa saumoista hiekkaa.
9. Harjaa säännöllisesti, jotta vältät tiukkaan kasvaneet rikkaruohot.
Harjan valinta
Teräsharjaa tulisi käyttää hankaliin rikkaruohoihin ja pintoihin, jotka eivät ole hauraita.
Nailonharjaa tulisi käyttää pieniin rikkaruohomääriin tai herkille pinnoille.
Puhdistusharjaa on ensin testattava pienellä alueella. Varmista, että harja ei vahingoita laattoja.
Älä käytä puhdistusharja herkillä pinnoilla.
Pidä puhdistusharja kaukana kovista esineistä ja kasveista.
Harjaa säännöllisesti, jotta vältät tiukkaan kasvaneet rikkaruohot.
KUNNOSSAPITO
Puhdista puhdistusharja jokaisen käyttökerran jälkeen.
Varmista, että lika ei tuki tuuletusaukkoja.
Käytä pehmeää harjaa ja harjaa säännöllisesti lika pois puhdistusharjasta.
Pyyhi puhdistusharja ajoittain pehmeällä liinalla, joka on kostutettu hieman saippuavedellä.
Älä käytä hankaavia tai syövyttäviä puhdistusaineita tai liuottimia puhdistusharjan
puhdistamiseen.
Säilytä puhdistusharja lasten ulottumattomissa.
FR
42
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Lisez attentivement le mode d’emploi avant utilisation!
Conservez-le pour toute consultation ultérieure.
Maintenez le câble d’extension à bonne distance de sécurité de la tête de brosse.
Portez des lunettes de protection ou un écran facial. N’utilisez jamais de pièces détachées ou
d’accessoires non fournis ou non approuvés par le revendeur.
Retirez immédiatement la che de la prise de courant si le câble électrique est endommagé
pendant l’utilisation. Ne touchez pas le câble électrique avant qu’il n’ait été débranché de la
prise.
Avant utilisation, familiarisez-vous avec les fonctions du nettoyeur de joints et son utilisation.
Le nettoyeur de joints ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes non qualiées.
Portez des chaussures de sécurité.
Portez un pantalon long.
N’exposez pas le nettoyeur de joints à la pluie.
Ne plongez pas le nettoyeur de joints dans de l’eau ni dans aucun autre liquide.
Vériez le nettoyeur de joints avant utilisation. N’utilisez pas le nettoyeur de joints s’il est
endommagé.
Faites-le réparer par un atelier agréé s’il est endommagé.
N’utilisez pas le nettoyeur de joints si le capot est endommagé ou usé.
N’utilisez pas le nettoyeur de joints si le cordon d’alimentation est endommagé ou usé.
Avant utilisation, vériez que la rallonge n’est pas endommagée ou usée. Débranchez
immédiatement le cordon d’alimentation de la prise électrique en cas de dommage. Ne touchez
pas le câble tant que la che n’a pas été débranchée de la prise électrique.
N’utilisez pas le nettoyeur de joints à proximité d’enfants ou d’animaux.
N’utilisez le nettoyeur de joints qu’à la lumière du jour ou sous un bon éclairage.
Vériez que la brosse est montée conformément aux indications.
Utilisez les outils fournis lors du montage de la brosse pour éviter d’endommager le nettoyeur de
joints.
Portez des gants de protection lors du montage de la brosse.
Faites fonctionner le nettoyeur de joints à basse vitesse dans un endroit sûr après avoir monté la
brosse. Éteignez immédiatement le nettoyeur de joints s’il vibre fortement ou si la brosse est
visiblement endommagée.
N’utilisez pas de brosses usées ou endommagées.
N’utilisez jamais la machine sans le capot de protection installé.
N’utilisez pas le nettoyeur de joints sous la pluie ou la neige.
N’utilisez pas le nettoyeur de joints sur des mauvaises herbes mouillées.
NETTOYEUR DE JOINTS
FR
43
Retirez les bâtons, pierres, câbles et autres objets de la zone à nettoyer avant d’utiliser le
nettoyeur de joints.
N’utilisez le nettoyeur de joints qu’en position verticale avec la brosse contre le sol. Ne démarrez
jamais le nettoyeur de joints dans une autre position.
Le nettoyeur de joints doit être déplacé à pied.
N’allumez pas le nettoyeur de plaque contre la surface.
Tenez les mains et les pieds à l’écart de la brosse.
Évitez de toucher la brosse.
Vériez que le câble électrique n’entre pas en contact avec la brosse.
Éteignez le nettoyeur de joints et attendez que la brosse s’arrête avant de poser le nettoyeur de
joints. N’essayez jamais d’arrêter la brosse.
Vériez que la vitesse maximale du nettoyeur de joints ne dépasse pas la vitesse maximale
autorisée pour la brosse.
La décoloration de la rouille ou d’autres signes de modications chimiques ou mécaniques de la
brosse peuvent entraîner des défauts.
Rangez les brosses sur des supports ou dans des conteneurs appropriés an de les protéger
contre les éléments suivants :
Humidité élevée, chaleur, eau ou autres liquides pouvant endommager les brosses.
Lexposition à de l’acide ou à des vapeurs d’acide pouvant détruire les brosses.
Températures basses qui peuvent générer de la condensation lorsque les brosses sont
déplacées vers une zone où la température est plus élevée.
Déformations de la brosse.
Notez que la brosse continue de tourner pendant un certain temps après l’arrêt du nettoyeur de
joints.
Utilisez uniquement les types de brosses recommandés par le fabricant.
Débranchez l’appareil une fois le travail avec le nettoyeur de joints terminé, avant l’entretien et
lorsque le nettoyeur de plaques ne doit pas être utilisé.
Rangez le nettoyeur de joints dans un endroit sûr, hors de portée des enfants.
SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Vériez que la tension de secteur correspond à la tension nominale indiquée sur la plaque
signalétique.
Le nettoyeur de joints doit être raccordé à un circuit électrique protégé par un disjoncteur de
fuite à la terre de max. 30 mA.
Utilisez uniquement des rallonges de type H05VV-F, H05RN-F ou H05RR-F.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tension nominale 230VCA/50Hz
FR
44
Puissance 140 W
Vitesse de rotation à vide 1 200 tr/min
Diamètre de l’axe 8 mm
Poids 2 kg
Niveau de pression acoustique, LpA 68 dB(A)
Niveau de puissance acoustique mesuré, LwA 88dB(A), K=3dB
Puissance acoustique garantie, LwA 91 dB(A), K=3 dB
Niveau de vibrations 1,6 m/s², K=1,5 m/s²
Portez toujours une protection auditive!
La valeur déclarée en ce qui concerne les vibrations, qui a été mesurée conformément à une méthode
d’essai normalisée, peut être utilisée pour comparer diérents outils et eectuer une première
évaluation de l’exposition.
ATTENTION! Le niveau eectif de vibration à l’utilisation de l’outil électrique peut diérer de la valeur
totale indiquée en fonction de la façon dont il est utilisé. Il convient par conséquent de déterminer
les précautions de sécurité nécessaires an de protéger l’utilisateur sur la base d’une estimation de
l’exposition dans les conditions d’utilisation réelles (prenant en compte tous les éléments du cycle de
travail, notamment le moment où l’outil est éteint et celui où il tourne au ralenti, en plus du temps
de démarrage).
FR
45
DESCRIPTION
FR
46
1. Réducteur de tension
2. Interrupteur
3. Capot de protection
4. Roue
5. Poignée de soutien
6. Gâchette de sécurité
7. Poignée arrière
8. Brosse métallique
9. Brosse en nylon
10. Vis 3,5 x 13 mm
11. Écrou M8
12. Clé à fourche
13. Goupille métallique
14. Capot du moteur
MONTAGE
Assemblage des deux parties du nettoyeur de joints
1. Faites glisser la partie supérieure du nettoyeur de joints dans la partie inférieure.
REMARQUE! Veillez à ne pas pincer le câble.
2. Fixez les deux parties ensemble avec deux des vis fournies.
Montage du capot de protection
Fixez le capot de protection (3) sur le capot du
moteur avec deux des vis fournies.
Montage de la brosse
REMARQUE! Retirez toujours le bouchon du nettoyeur de joints avant de démonter ou de monter la
brosse.
FR
47
Utilisez les outils fournis lors du montage de la brosse pour éviter d’endommager le nettoyeur de
joints. Portez des gants de protection lors du montage de la brosse.
1. Placez la goupille métallique fournie
dans le trou de l’arbre pour verrouiller
l’arbre (A).
2. Desserrez l’écrou qui maintient la brosse
(B) en place. Assurez-vous que l’arbre est
constamment verrouillé.
3. Retirez la brosse de l’arbre.
4. Placez la nouvelle brosse sur l’arbre.
Assurez-vous que le sens de rotation
de la brosse correspond au sens de la
èche sur la protection. Une èche sur la
brosse indique son sens de rotation.
5. Serrez l’écrou tout en maintenant l’arbre
xe.
6. Suivez les indications dans le sens
inverse pour enlever la brosse.
UTILISATION
Utilisation prévue
Le nettoyeur de joints est destiné à éliminer les mauvaises herbes sur les terrasses et entre les
carreaux. Le nettoyeur de joints est destiné à un usage domestique et non à un usage professionnel.
Marche et arrêt
1. Appuyez d’abord sur le blocage de l’interrupteur, puis sur l’interrupteur pour allumer le
nettoyeur de joints.
2. Relâchez l’interrupteur d’alimentation pour éteindre le nettoyeur de joints.
Utilisation
1. Raccordez le nettoyeur de joints à une rallonge appropriée.
2. Faites passer la rallonge autour du serre-câble.
3. Tenez le nettoyeur de joints des deux mains.
4. Appuyez sur la gâchette de sécurité et sur l’interrupteur.
5. Déplacez le nettoyeur de joints à une vitesse régulière sur la surface.
6. Pour de meilleurs résultats, n’utilisez pas le nettoyeur de joints sur des surfaces humides.
7. Brossez d’abord les joints les plus longs, puis les plus courts.
FR
48
8. N’utilisez pas le nettoyeur de joints au même endroit pendant une longue période, car les
brosses peuvent alors brosser trop profondément et enlever le sable entre les joints.
9. Brossez régulièrement pour éviter les mauvaises herbes résistantes.
Choix de la brosse
La brosse métallique doit être utilisée pour les mauvaises herbes coriaces et sur des surfaces qui
ne sont pas fragiles. La brosse en nylon doit être utilisée pour de petites quantités de mauvaises
herbes ou sur des surfaces fragiles.
Le nettoyeur de joints doit d’abord être testé sur une petite surface. Vériez que la brosse
n’abîme pas les carreaux. N’utilisez pas le nettoyeur de joints sur des surfaces sensibles.
Tenez le nettoyeur de joints à l’écart des objets durs et des plantes.
Brossez régulièrement pour éviter les mauvaises herbes résistantes.
ENTRETIEN
Nettoyez le nettoyeur de joints après chaque utilisation.
Assurez-vous que les évents ne sont pas obstrués par des impuretés.
Nettoyez régulièrement le nettoyeur de joints avec une brosse douce.
Essuyez le nettoyeur de joints à intervalles réguliers avec un chion doux imbibé d’un peu d’eau
savonneuse. N’utilisez pas de détergents ou de solvants abrasifs ou corrosifs pour nettoyer le
nettoyeur de joints.
Rangez le nettoyeur de joints hors de portée des enfants lorsqu’il n’est pas utilisé.
49
NL
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig vóór de ingebruikname!
Bewaar deze voor toekomstig gebruik.
Houd het verlengsnoer op veilige afstand van de borstelkop.
Draag een veiligheidsbril of gezichtsscherm. Gebruik nooit reserveonderdelen of accessoires die
niet worden meegeleverd of die niet zijn goedgekeurd door de wederverkoper.
Trek direct de stekker uit het stopcontact als het elektriciteitssnoer beschadigd wordt tijdens het
gebruik. Raak het snoer niet aan voordat het uit het stopcontact is getrokken.
Zorg dat u bekend bent met de functies en de werking van de tegelreiniger voordat u deze
gebruikt.
De tegelreiniger mag niet worden gebruikt door kinderen of ongekwaliceerde personen.
Draag beschermend schoeisel.
Draag een lange broek.
Stel de tegelreiniger niet bloot aan regen.
Dompel de tegelreiniger niet onder in water of een andere vloeistof.
Controleer de tegelreiniger voor gebruik. Gebruik de tegelreiniger niet als deze beschadigd is.
Laat een geautoriseerde werkplaats de tegelreiniger repareren als deze beschadigd is.
Gebruik de tegelreiniger niet als de bescherming beschadigd of versleten is.
Gebruik de tegelreiniger niet als het elektriciteitssnoer beschadigd of versleten is.
Controleer vóór gebruik of het verlengsnoer niet beschadigd of versleten is. Bij schade trekt u de
stekker onmiddellijk uit het stopcontact. Raak het snoer niet aan voordat de stekker uit het
stopcontact is getrokken.
Gebruik de tegelreiniger niet in de buurt van kinderen of dieren.
Gebruik de tegelreiniger alleen bij daglicht of goede verlichting.
Controleer of de borstel gemonteerd is volgens de instructies.
Gebruik het meegeleverde gereedschap bij montage van de borstel om schade aan de
tegelreiniger te voorkomen.
Gebruik veiligheidshandschoenen bij montage van de borstel.
Laat de tegelreiniger na montage van de borstel op een veilige plek op lage snelheid draaien.
Schakel de tegelreiniger direct uit als deze krachtig trilt of bij zichtbare schade aan de borstel.
Gebruik geen versleten of beschadigde borstels.
Gebruik de tegelreiniger nooit zonder gemonteerde beschermkap.
Gebruik de tegelreiniger niet bij regen of sneeuw.
Gebruik de tegelreiniger niet op nat onkruid.
Voordat u de tegelreiniger gebruikt, verwijdert u stokjes, stenen, snoeren en andere voorwerpen
op de plek die schoongemaakt moet worden.
50
NL
Gebruik de tegelreiniger alleen in verticale stand met de borstel op de grond. Start de
tegelreiniger nooit in een andere stand.
Verplaats de tegelreiniger lopend.
Druk de tegelreiniger niet tegen de ondergrond.
Houd uw handen en voeten altijd weg van de borstel.
Raak de borstel niet aan.
Zorg dat het elektriciteitssnoer de borstel niet aanraakt.
Schakel de tegelreiniger uit en wacht tot de borstel gestopt is voordat u de tegelreiniger
neerlegt. Probeer nooit om de borstel te stoppen.
Zorg dat de maximale snelheid van de tegelreiniger de maximale snelheid van de borstel niet
overschrijdt.
Verkleuring door roest of andere tekenen van chemische of mechanische veranderingen aan de
borstel kunnen leiden tot defecten.
Bewaar de borstels op een geschikte houder of in een bak om ze te beschermen tegen:
Hoge luchtvochtigheid, warmte, water of andere vloeistoen die de borstels kunnen
beschadigen.
Blootstelling aan zuur of rook van zuur die de borstels kunnen aantasten.
Lage temperaturen die condens kunnen veroorzaken wanneer de borstels worden
verplaatst naar een omgeving met hoge temperatuur.
Scheeeid aan delen van de borstels.
Houd er rekening mee dat de borstel nog even blijft roteren nadat u de tegelreiniger hebt
uitgeschakeld.
Gebruik alleen door de fabrikant aanbevolen borsteltypes.
Trek de stekker uit het stopcontact nadat u klaar bent met het werken met de tegelreiniger,
voorafgaand aan onderhoud en wanneer de tegelreiniger niet wordt gebruikt.
Bewaar de tegelreiniger op een veilige plaats buiten het bereik van kinderen.
ELEKTRISCHE VEILIGHEID
Controleer of de netspanning overeenkomt met de nominale spanning op het typeplaatje.
De tegelreiniger moet worden aangesloten op een stroomkring die beschermd is met een
aardlekschakelaar van max. 30 mA.
Gebruik alleen verlengkabels van de types H05VV-F, H05RN-F en H05RR-F.
TECHNISCHE GEGEVENS
Nominale spanning 230 VAC/50 Hz
Vermogen 140 W
Onbelast toerental 1.200 tpm
Asdiameter 8 mm
51
NL
Gewicht 2 kg
Geluidsdrukniveau, LpA 68 dB(A)
Gemeten geluidsvermogensniveau, LwA 88 dB(A), K=3 dB
Gegarandeerd geluidsvermogensniveau, LwA 91 dB(A), K=3 dB
Trillingsniveau 1,6 m/s², K=1,5 m/s²
Draag altijd gehoorbescherming!
De vermelde waarde voor trillingen, gemeten volgens een standaardtestmethode, kan worden
gebruikt om verschillende gereedschappen met elkaar te vergelijken en voor een voorlopige
beoordeling van de blootstelling.
WAARSCHUWING! Het werkelijke trillingsniveau tijdens het gebruik van elektrisch gereedschap kan
verschillen van de vermelde totale waarde, aankelijk van de manier waarop het gereedschap wordt
gebruikt. Bepaal daarom de veiligheidsmaatregelen die nodig zijn om de gebruiker te beschermen op
basis van een schatting van de blootstelling in reële bedrijfsomstandigheden (waarbij rekening wordt
gehouden met alle onderdelen van de werkcyclus, zoals het tijdstip waarop het gereedschap wordt
uitgeschakeld en wanneer het inactief is, naast de opstarttijd).
BESCHRIJVING
52
NL
1. Trekontlasting
2. Schakelaar
3. Beschermkap
4. Wiel
5. Steunhandgreep
6. Startonderbreker
7. Achterste handgreep
8. Stalen borstel
9. Nylonborstel
10. Schroeven 3,5 x 13 mm
11. Moer M8
12. Steeksleutel
13. Metalen pen
14. Motorkap
MONTAGE
Montage van de twee delen van de tegelreiniger
1. Schuif het bovenste deel van de tegelreiniger in het onderste. LET OP! Zorg dat de kabel niet
klem komt te zitten.
2. Bevestig de twee delen aan elkaar met de twee meegeleverde schroeven.
53
NL
De beschermkap monteren
Bevestig de beschermkap (3) op de motorkap
met de twee meegeleverde schroeven.
Borstel monteren
LET OP! Trek altijd de stekker van de tegelreiniger uit het stopcontact voordat u de borstel monteert of
demonteert.
Gebruik het meegeleverde gereedschap bij montage van de borstel om schade aan de tegelreiniger
te voorkomen. Gebruik veiligheidshandschoenen bij montage van de borstel.
1. Plaats de meegeleverde metalen pen in
het gat van de as om de as (A) vast te
zetten.
2. Maak de moer los waarmee de borstel
(B) vastzit. Zorg ervoor dat de as niet de
hele tijd vastzit.
3. Haal de borstel van de as.
4. Plaats de nieuwe borstel op de as. Zorg
dat de draairichting van de borstel
overeenkomt met de richting van de pijl
op de beschermkap. Er staat een pijl op
de borstel die de draairichting van de
borstel aangeeft.
5. Draai de moer aan terwijl u de as
vasthoudt.
6. Volg de instructies in omgekeerde
volgorde om de borstel los te maken.
54
NL
AANWENDING
Beoogd gebruik
De tegelreiniger is bedoeld voor het verwijderen van onkruid op terrassen en tussen tegels. De
tegelreiniger is bedoeld voor huishoudelijk gebruik, niet voor professionele doeleinden.
Start en stop
1. Houd eerst de startonderbreker ingedrukt en druk vervolgens op de schakelaar om de
tegelreiniger in te schakelen.
2. Laat de schakelaar los om de tegelreiniger uit te schakelen.
Gebruik
1. Sluit de tegelreiniger aan op een geschikte verlengkabel.
2. Trek de verlengkabel rond de trekontlasting.
3. Houd de tegelreiniger met beide handen vast.
4. Druk de startvergrendeling en de schakelaar in.
5. Beweeg de tegelreiniger met gelijkmatige snelheid over de ondergrond.
6. Voor het beste resultaat mag de tegelreiniger niet worden gebruikt op een natte ondergrond.
7. Borstel eerst lange voegen en vervolgens de kortere.
8. Gebruik de tegelreiniger niet langdurig op dezelfde plek aangezien de borstels dan te diep
kunnen borstelen waardoor het zand tussen de voegen wordt verwijderd.
9. Borstel regelmatig om hardnekkig onkruid te voorkomen.
Een borstel kiezen
De staalborstel moet worden gebruikt bij hardnekkig onkruid en op niet-kwetsbare oppervlakken.
De nylonborstel moet worden gebruikt bij kleinere hoeveelheden onkruid en op kwetsbare
oppervlakken.
Test de tegelreiniger eerst op een klein oppervlak. Controleer of de borstel de tegels niet
beschadigt. Gebruik de tegelreiniger niet op kwetsbare oppervlakken.
Houd de tegelreiniger uit de buurt van harde voorwerpen en planten.
Borstel regelmatig om hardnekkig onkruid te voorkomen.
ONDERHOUD
Maak de tegelreiniger na elk gebruik schoon.
Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet dicht komen te zitten met vuil.
Gebruik een zachte borstel om regelmatig het vuil van de tegelreiniger te borstelen.
Reinig de tegelreiniger af en toe met een zachte doek bevochtigd met wat zeepsop. Gebruik
geen schurende of bijtende reinigings- of oplosmiddelen om de tegelreiniger schoon te maken.
Bewaar de tegelreiniger buiten het bereik van kinderen wanneer deze niet in gebruik is.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56

Meec tools 011387 de handleiding

Type
de handleiding