Facom DL.50 Handleiding

Merk
Facom
Model
DL.50
Type
Handleiding
9
NL
BELANGRIJK
Lees deze veiligheidsinstructies zorgvuldig door, evenals de instructies voor gebruik, bediening en onderhoud. Bewaar dit instructieblad op een plaats
waar het gemakkelijk terug te vinden is, zodat u het eventueel opnieuw kunt raadplegen.
De versnellingsbakkrik is ontworpen voor het heffen van mechanische componenten van auto's en vrachtwagens.
Toepassingen die afwijken van de omstandigheden die voor het gebruik van deze krik zijn vastgesteld, zijn niet toegestaan.
Behandel de krik op de juiste manier en controleer vóór gebruik of alle onderdelen in goede staat zijn.
Wijzig de krik op geen enkele manier.
De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid bij verkeerd gebruik van de krik.
WAARSCHUWINGEN!
De eigenaar en/of bediener moeten voorafgaand aan het gebruik een goed begrip hebben van het product, de werking en de instructies voor een veilige
bediening. De veiligheidsinformatie moet goed worden begrepen:
1. Bestudeer alle instructies, zorg dat u ze begrijpt en volg ze op voordat u dit product gebruikt.
2. Overschrijd het nominaal vermogen niet.
3. Gebruik de krik uitsluitend op een harde, gelijkmatige ondergrond.
4. Ondersteun het voertuig naar behoren voordat u begint met de reparatie.
5. Er mogen geen wijzigingen aan dit product worden aangebracht.
6. Gebruik uitsluitend door de fabrikant aanbevolen hulpstukken en/of aanpasstukken.
7. Voer vóór elk gebruik een visuele inspectie uit om abnormale omstandigheden vast te stellen, zoals gebarsten lasnaden, lekkage en beschadigde,
loszittende of ontbrekende onderdelen.
8. De werkgever heeft de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de toepasselijke persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) voldoen aan de
toepasselijke lokale veiligheidsregels.
9. Een product dat op enigerlei wijze beschadigd lijkt, versleten is of op abnormale wijze functioneert, MOET UIT GEBRUIK WORDEN GENOMEN TOT
HET GEREPAREERD OF VERVANGEN IS.
10. Controleer, alvorens een mechanisch orgaan op te tillen, of dit zich op een stabiel, vlak, horizontaal en schoon oppervlak bevindt (geen vet en olie)
(1).
11. Zorg dat het op te tillen voertuig volledig stil staat.
12. Om het verschuiven van het geheel te voorkomen, dient u altijd de lading goed in het midden van de versnellingsbakkrik te plaatsen.
13. Dit product mag uitsluitend worden gebruikt voor het verwijderen, installeren en in lage stand vervoeren van versnellingsbakken, tussenbakken en
aandrijijnen.
14. Tijdens het gebruik van de versnellingsbakkrik mogen er zich geen personen in de auto bevinden of hierop steunen.
15. Wanneer u de olie ververst, gebruik dan nooit remvloeistof, alcohol, glycerine, reinigingsmiddelen, motorolie of afgewerkte olie. Het gebruik van
verontreinigde olie kan tot inwendige schade van uw materiaal leiden. Neem voor meer informatie rechtstreeks contact op met uw FACOM dealer bij
wie u uw materiaal gekocht heeft. FACOM beveelt de olie met referentie ISO 13 aan (4).
16. Controleer of het etiket met voorzorgsmaatregelen steeds leesbaar blijft. Om uw apparaat in overeenstemming met de normen te brengen, zijn deze
etiketten en de gebruikshandleiding (Q.NU-DL50/0616) verkrijgbaar.
17. De werkkuilkrik niet gebruiken bij krachtige wind, vriesweer, extreme weersomstandigheden, in de buurt van krachtige magnetische velden of in
potentieel explosieve atmosferen.
Als u zich niet aan deze instructies houdt, kan lichamelijk letsel en/of schade aan eigendommen het gevolg zijn.
INSTRUCTIES VOOR HET JUISTE GEBRUIK
1. Defecte onderdelen dienen onmiddellijk door geschoold personeel door originele FACOM onderdelen vervangen te worden. In geval van overlopen
van olie contact opnemen met een dealer voor reparatie.
2. Leder onderdeel van de versnellingsbakkrik moet gecontroleerd worden in geval van een als abnormaal beschouwde belasting of na een schok.
3. De operator moet tijdens de operatie toezicht kunnen houden op de hijs- en laadinrichting. Als de situatie gevaarlijk kan zijn, zoals bij het verplaatsen
van het voertuig, enz., moet het hijsen onmiddellijk gestaakt worden.
4. De werkkuilkrik moet zodanig geplaatst worden, dat er zich geen lichaamsdelen van de gebruiker onder het voertuig bevinden. Nooit werken onder
een opgehesen voertuig zonder dit vooraf op assteunen of andere middelen ter ondersteuning van het voertuig geplaatst te hebben. Nooit een
lichaamsdeel in de buurt van de bewegende onderdelen van de werkkuilkrik houden.
MONTAGE-INSTRUCTIES (zie tekening p.23)
1. Bevestig de twee poten (19) aan de voet met behulp van bouten, borgringen en een pakkingring.
2. Bevestig vier wielen (17) aan de poten (19) met behulp van moeren (17A).
3. Plaats het hulpstuk (1) bovenaan de zuigerstang en schuif het naar beneden.
4. Draai de schroef aan de bovenkant van het reservoir los en verwijder deze. Plaats daarna de luchtopeningschroef en draai
deze aan.
INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK
1. OPGELET: Zorg dat de luchtopeningschroef vóór het eerste gebruik wordt gemonteerd zoals getoond op tekening 8. Er kan geen garantie
worden verleend indien de geperforeerde dop niet is geïnstalleerd.
2. Inwendige smering
Schakel de hendel meerdere keren in met de klep open, zodat een volmaakte smering gegarandeerd wordt.
3. Snelle ontluchting van het hydraulische systeem
Tijdens het transport van een versnellingsbakkrik kan er lucht in het systeem komen, waardoor de krik minder efci‘nt zal werken. Sluit voor het
ontluchten van het hydraulische systeem de klep (5). Pomp met de handgreep tot de maximale slag bereikt is. Open de klep en duw de zuiger
terug).
GEBRUIKSAANWIJZING
1. Het optillen van de last
Controleer, alvorens een orgaan op te tillen, of het voertuig volledig stilstaat op een vlakke, horizontale ondergrond (1).
De krik moet op een stabiele, vetvrije ondergrond staan.
Sluit de klep (5) door deze met de klok mee te draaien totdat hij vast zit (niet te vast). Begin met pompen (6).
Ga door met pompen totdat de gewenste stand bereikt is.
NOK
OK
NU-DL.50_0516.indd 9 20/06/2016 16:20:01
10
GARANTIE
Type D = 2 jaar. Zie de algemene voorwaarden in de tarieven van FACOM.
Kenmerk Mogelijke Oorzaken Oplossingen
Krik kan de last niet tillen. Afsluiter niet goed afgesloten. Controleer of de afsluiter niet vastzit.
Pomp voelt sponsachtig aan Lucht in de krik. Ontlucht het hydraulische.
Te laag oliepeil. Vul olie bij.
Stroomunit functioneert niet goed. Vervangen.
Krik tilt de last, maar kan deze niet houden. Te laag oliepeil. Vul olie bij.
Stroomunit functioneert niet goed. Vervangen.
Krik kan niet geheel zakken. Lucht in de krik. Hydraulisch systeem ontluchten.
Te laag oliepeil. Vul olie bij.
Stroomunit functioneert niet goed. Vervangen.
Krik kan de maximum hoogte hiet bereiken. Lucht in de krik. Hydraulisch systeem ontluchten.
Te laag oliepeil. Vul olie bij.
2. Het laten zakken van de last
Draai de klep (7) langzaam tegen de klok in en verwijder de krik. De snelheid van deze handeling kan afgesteld worden aan de hand van de
snelheid waarmee u de klep draait.
GEBRUIKSHANDLEIDING
1. Rijd de versnellingsbakkrik naar de juiste plaats en bedien het voetpedaal tot het hulpstuk de gewenste hoogte heeft bereikt.
OPMERKING: houd u aan de adviesprocedures van de fabrikant voor het verwijderen van de lading, zoals beschreven in de onderhoudshandleiding
of reparatiegids van het voertuig.
2. Plaats de lading voorzichtig op het midden van het hulpstuk. Zorg dat het zwaartepunt van de lading zich precies midden op het hulpstuk bevindt
en dat de installatie stabiel en stevig is.
OPMERKING: controleer voordat u de lading laat zakken of er geen personen en gereedschappen aanwezig zijn en of het veilig is om de lading te
laten zakken.
3. draai de afsluiter langzaam en voorzichtig naar links (nooit meer dan een halve slag) om de lading naar de laagst mogelijke positie te laten zakken.
WAARSCHUWING! Wanneer u de afsluiter snel opent en sluit terwijl u de lading laat zakken, ontstaat een gevaarlijke dynamische schokbelasting.
Dit leidt tot overbelasting, wat een defect van het hydraulisch systeem kan veroorzaken. Hierdoor kan schade aan eigendommen en/of ernstig
lichamelijk letsel ontstaan.
4. Verplaats de krik voorzichtig en langzaam als dat nodig is.
5. Breng de lading onmiddellijk over naar een geschikt ondersteuningshulpmidel voor onderhoud of reparatie.
SERVICEONDERHOUD
De levensduur van de werkkuilkrik hangt af van een goed onderhoud hiervan.
De werkkuilkrikken moeten onderhouden en gerepareerd worden volgens de instructies van de fabrikant.
Belangrijk: Het onderhoud en de reparatie van de werkkuilkrik moeten toevertrouwd worden aan hiertoe bevoegd personeel dat in staat is de
werking te beheersen van de in deze voorzieningen toegepaste hydraulische systemen.
Wanneer de versnellingsbakkrik niet meer gebruikt wordt, houd u deze in de lage stand, met gesloten klep. Houd de krik en de handgrepen schoon.
Smeer regelmatig de bewegende onderdelen.
Snelle ontluchting van het hydraulische systeem (§ INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK).
- Wanneer het oliepeil gecontroleerd of bijgevuld moet worden, met de zuiger volledig samengetrokken de vuldop verwijderen en de olie in een bak
legen. Met de werkkuilkrik in horizontale stand moet het olievolume bijgevuld worden volgens de voor het model verstrekte aanwijzingen.
Nevenstaande onderdelentabel geeft aan welk olievolume nodig is. Het met de nieuwe olie binnendringen van vuil vermijden.
Na een intense gebruiksperiode is het aan te bevelen de olie te verversen om de levensduur van de werkkuilkrik te verlengen.
Belangrijk: Door te veel olie kan de werkkuilkrik onbruikbaar worden.
Gebruik alleen hydraulische olie die voldoet aan ISO 13.
- De toevoerslangen mogen niet beschadigd, verwrongen of versleten zijn. Geen lasten hieronder installeren en deze niet in de buurt van
warmtebronnen plaatsen of hier tegen stoten. Om een goede werking van de apparatuur te garanderen en breuk te vermijden, moeten de slangen
zo recht mogelijk gehouden worden, zonder wringen, knikken of scherpe hoeken. Eveneens controleren of de aansluiting goed is uitgevoerd.
Nooit een slang losmaken zonder eerst de druk van het systeem gehaald te hebben.
- Uitsluitend originele onderdelen gebruiken.
- Er mogen in geen geval veranderingen aan de werkkuilkrik aangebracht worden.
- Als de werkkuilkrik niet gebruikt wordt, controleer dan of de hijsarm volledig ingeklapt is om corrosie te vermijden. In het voorkomende geval
een corrosiewerend product op de zuiger aanbrengen.
- De werkkuilkrik op een droge, schone plaats buiten bereik van kinderen bewaren.
- Wanneer de werkkuilkrik niet meer gebruikt kan worden, de olie verwijderen en deze aan een bevoegde persoon overhandigen en vervolgens de
werkkuilkrik wegwerpen volgens de plaatselijk geldende regelgevingen.
- De uit O-ringen en voeringen voor de werkkuilkrik bestaande reparatieset en alle reserveonderdelen moeten besteld worden m.b.v. de referentie
in de tabel.
NU-DL.50_0516.indd 10 20/06/2016 16:20:01
FR- CARNET DE MAINTENANCE
EN- MAINTENANCE LOGBOOK
DE- WARTUNGSHEFT
NL- ONDERHOUDSBOEKjE
ES- CUADERNO DE MANTENIMIENTO
IT- LIBRETTO DI MANUTENZIONE
PT- LIVRO DE MANUTENÇÃO
PL-
KARTA PRZEGLĄDÓW
DA- SERVICEHÆFTE
EL- ΒΙΒΛΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Date
Date
Datum
Datum
Fecha
Data
Data
Data
Dato
Ημερομηνία
Nom des intervenants
Carried out by
Name der Ausführenden
Naam van de tussenkomende partijen
Nombre de los interventores
Nome dei tecnici intervenuti
Nome dos intervenientes
Nazwisko wykonującego interwencję
Teknikernes navn
Όνομα τεχνικών
Entreprise
Company
Unternehmen
Onderneming
Empresa
Azienda
Empresa
Firma
Virksomhed
Δραστηριότητα
Nature de l’opération
Type of operation
Art der Maßnahme
Aard van de verrichting
Tipo de operación
Natura dell’operazione
Natureza da operação
Rodzaj operacji
Arbejdets art
Είδος εργασίας
N° de série - Serial number - Serien-Nr. - Serienr. - N° de serie
N° di serie - N.° de série - Nr seryjny - Serienr. -
Σειριακός αριθμός:
..........................................................................................
Date de fabrication - Date of manufacture - Herstellungsdatum - Fabricagedatum - Fecha de fabricación
Data di fabbricazione - Data de fabrico - Data produkcji - Fabrikatiosdato -
Ημερομηνία κατασκευής
: .......................................
Modèle - Model - Modell - Model - Modelo - Modello - Modelo - Model - Model -
Μοντέλο
: ........................................................
Fabricant - Manufacturer - Hersteller - Fabrikant - Fabricante - Fabbricante - Fabricante
Producent - Fabrikat -
Κατασκευαστής
: ...................................................................................................................................
Liste des opérations de maintenance, vérifications périodiques, remplacement, modifications effectuées sur le matériel.
List of maintenance operations, periodic inspections, replacements and alterations to the machine
Liste der am Material durchgeführten Wartungsmaßnahmen, regelmäßigen Prüfungen, Austauschmaßnahmen und Änderungen.
Lijst van de onderhoudsverrichtingen, periodieke verificaties, vervangingen, wijzigingen uitgevoerd aan het materiaal.
Lista de las operaciones de mantenimiento, verificaciones periódicas, reemplazo, modificaciones efectuadas en el material.
DL.50
NU-DL.50_0516.indd 24 20/06/2016 16:20:07

Document transcriptie

NL BELANGRIJK Lees deze veiligheidsinstructies zorgvuldig door, evenals de instructies voor gebruik, bediening en onderhoud. Bewaar dit instructieblad op een plaats waar het gemakkelijk terug te vinden is, zodat u het eventueel opnieuw kunt raadplegen. De versnellingsbakkrik is ontworpen voor het heffen van mechanische componenten van auto's en vrachtwagens. Toepassingen die afwijken van de omstandigheden die voor het gebruik van deze krik zijn vastgesteld, zijn niet toegestaan. Behandel de krik op de juiste manier en controleer vóór gebruik of alle onderdelen in goede staat zijn. Wijzig de krik op geen enkele manier. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid bij verkeerd gebruik van de krik. WAARSCHUWINGEN! De eigenaar en/of bediener moeten voorafgaand aan het gebruik een goed begrip hebben van het product, de werking en de instructies voor een veilige bediening. De veiligheidsinformatie moet goed worden begrepen: 1. Bestudeer alle instructies, zorg dat u ze begrijpt en volg ze op voordat u dit product gebruikt. 2. Overschrijd het nominaal vermogen niet. 3. Gebruik de krik uitsluitend op een harde, gelijkmatige ondergrond. 4. Ondersteun het voertuig naar behoren voordat u begint met de reparatie. 5. Er mogen geen wijzigingen aan dit product worden aangebracht. 6. Gebruik uitsluitend door de fabrikant aanbevolen hulpstukken en/of aanpasstukken. 7. Voer vóór elk gebruik een visuele inspectie uit om abnormale omstandigheden vast te stellen, zoals gebarsten lasnaden, lekkage en beschadigde, loszittende of ontbrekende onderdelen. 8. De werkgever heeft de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de toepasselijke persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) voldoen aan de toepasselijke lokale veiligheidsregels. 9. Een product dat op enigerlei wijze beschadigd lijkt, versleten is of op abnormale wijze functioneert, MOET UIT GEBRUIK WORDEN GENOMEN TOT HET GEREPAREERD OF VERVANGEN IS. 10. Controleer, alvorens een mechanisch orgaan op te tillen, of dit zich op een stabiel, vlak, horizontaal en schoon oppervlak bevindt (geen vet en olie) (1). 11. Zorg dat het op te tillen voertuig volledig stil staat. 12. Om het verschuiven van het geheel te voorkomen, dient u altijd de lading goed in het midden van de versnellingsbakkrik te plaatsen. 13. Dit product mag uitsluitend worden gebruikt voor het verwijderen, installeren en in lage stand vervoeren van versnellingsbakken, tussenbakken en aandrijflijnen. 14. Tijdens het gebruik van de versnellingsbakkrik mogen er zich geen personen in de auto bevinden of hierop steunen. 15. Wanneer u de olie ververst, gebruik dan nooit remvloeistof, alcohol, glycerine, reinigingsmiddelen, motorolie of afgewerkte olie. Het gebruik van verontreinigde olie kan tot inwendige schade van uw materiaal leiden. Neem voor meer informatie rechtstreeks contact op met uw FACOM dealer bij wie u uw materiaal gekocht heeft. FACOM beveelt de olie met referentie ISO 13 aan (4). 16. Controleer of het etiket met voorzorgsmaatregelen steeds leesbaar blijft. Om uw apparaat in overeenstemming met de normen te brengen, zijn deze etiketten en de gebruikshandleiding (Q.NU-DL50/0616) verkrijgbaar. 17. De werkkuilkrik niet gebruiken bij krachtige wind, vriesweer, extreme weersomstandigheden, in de buurt van krachtige magnetische velden of in potentieel explosieve atmosferen. Als u zich niet aan deze instructies houdt, kan lichamelijk letsel en/of schade aan eigendommen het gevolg zijn. INSTRUCTIES VOOR HET JUISTE GEBRUIK 1. 2. 3. 4. Defecte onderdelen dienen onmiddellijk door geschoold personeel door originele FACOM onderdelen vervangen te worden. In geval van overlopen van olie contact opnemen met een dealer voor reparatie. Leder onderdeel van de versnellingsbakkrik moet gecontroleerd worden in geval van een als abnormaal beschouwde belasting of na een schok. De operator moet tijdens de operatie toezicht kunnen houden op de hijs- en laadinrichting. Als de situatie gevaarlijk kan zijn, zoals bij het verplaatsen van het voertuig, enz., moet het hijsen onmiddellijk gestaakt worden. De werkkuilkrik moet zodanig geplaatst worden, dat er zich geen lichaamsdelen van de gebruiker onder het voertuig bevinden. Nooit werken onder een opgehesen voertuig zonder dit vooraf op assteunen of andere middelen ter ondersteuning van het voertuig geplaatst te hebben. Nooit een lichaamsdeel in de buurt van de bewegende onderdelen van de werkkuilkrik houden. MONTAGE-INSTRUCTIES (zie tekening p.23) 1. 2. 3. 4. Bevestig de twee poten (19) aan de voet met behulp van bouten, borgringen en een pakkingring. Bevestig vier wielen (17) aan de poten (19) met behulp van moeren (17A). Plaats het hulpstuk (1) bovenaan de zuigerstang en schuif het naar beneden. Draai de schroef aan de bovenkant van het reservoir los en verwijder deze. Plaats daarna de luchtopeningschroef en draai deze aan. NOK OK INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK 1. OPGELET: Zorg dat de luchtopeningschroef vóór het eerste gebruik wordt gemonteerd zoals getoond op tekening 8. Er kan geen garantie worden verleend indien de geperforeerde dop niet is geïnstalleerd. 2. Inwendige smering Schakel de hendel meerdere keren in met de klep open, zodat een volmaakte smering gegarandeerd wordt. 3. Snelle ontluchting van het hydraulische systeem Tijdens het transport van een versnellingsbakkrik kan er lucht in het systeem komen, waardoor de krik minder effici‘nt zal werken. Sluit voor het ontluchten van het hydraulische systeem de klep (5). Pomp met de handgreep tot de maximale slag bereikt is. Open de klep en duw de zuiger terug). GEBRUIKSAANWIJZING 1. Het optillen van de last Controleer, alvorens een orgaan op te tillen, of het voertuig volledig stilstaat op een vlakke, horizontale ondergrond (1). De krik moet op een stabiele, vetvrije ondergrond staan. Sluit de klep (5) door deze met de klok mee te draaien totdat hij vast zit (niet te vast). Begin met pompen (6). Ga door met pompen totdat de gewenste stand bereikt is. 9 NU-DL.50_0516.indd 9 20/06/2016 16:20:01 2. Het laten zakken van de last Draai de klep (7) langzaam tegen de klok in en verwijder de krik. De snelheid van deze handeling kan afgesteld worden aan de hand van de snelheid waarmee u de klep draait. GEBRUIKSHANDLEIDING 1. 2. 3. 4. 5. Rijd de versnellingsbakkrik naar de juiste plaats en bedien het voetpedaal tot het hulpstuk de gewenste hoogte heeft bereikt. OPMERKING: houd u aan de adviesprocedures van de fabrikant voor het verwijderen van de lading, zoals beschreven in de onderhoudshandleiding of reparatiegids van het voertuig. Plaats de lading voorzichtig op het midden van het hulpstuk. Zorg dat het zwaartepunt van de lading zich precies midden op het hulpstuk bevindt en dat de installatie stabiel en stevig is. OPMERKING: controleer voordat u de lading laat zakken of er geen personen en gereedschappen aanwezig zijn en of het veilig is om de lading te laten zakken. draai de afsluiter langzaam en voorzichtig naar links (nooit meer dan een halve slag) om de lading naar de laagst mogelijke positie te laten zakken. WAARSCHUWING! Wanneer u de afsluiter snel opent en sluit terwijl u de lading laat zakken, ontstaat een gevaarlijke dynamische schokbelasting. Dit leidt tot overbelasting, wat een defect van het hydraulisch systeem kan veroorzaken. Hierdoor kan schade aan eigendommen en/of ernstig lichamelijk letsel ontstaan. Verplaats de krik voorzichtig en langzaam als dat nodig is. Breng de lading onmiddellijk over naar een geschikt ondersteuningshulpmidel voor onderhoud of reparatie. SERVICEONDERHOUD De levensduur van de werkkuilkrik hangt af van een goed onderhoud hiervan. De werkkuilkrikken moeten onderhouden en gerepareerd worden volgens de instructies van de fabrikant. Belangrijk: Het onderhoud en de reparatie van de werkkuilkrik moeten toevertrouwd worden aan hiertoe bevoegd personeel dat in staat is de werking te beheersen van de in deze voorzieningen toegepaste hydraulische systemen. Wanneer de versnellingsbakkrik niet meer gebruikt wordt, houd u deze in de lage stand, met gesloten klep. Houd de krik en de handgrepen schoon. Smeer regelmatig de bewegende onderdelen. Snelle ontluchting van het hydraulische systeem (§ INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK). - Wanneer het oliepeil gecontroleerd of bijgevuld moet worden, met de zuiger volledig samengetrokken de vuldop verwijderen en de olie in een bak legen. Met de werkkuilkrik in horizontale stand moet het olievolume bijgevuld worden volgens de voor het model verstrekte aanwijzingen. Nevenstaande onderdelentabel geeft aan welk olievolume nodig is. Het met de nieuwe olie binnendringen van vuil vermijden. Na een intense gebruiksperiode is het aan te bevelen de olie te verversen om de levensduur van de werkkuilkrik te verlengen. Belangrijk: Door te veel olie kan de werkkuilkrik onbruikbaar worden. Gebruik alleen hydraulische olie die voldoet aan ISO 13. - De toevoerslangen mogen niet beschadigd, verwrongen of versleten zijn. Geen lasten hieronder installeren en deze niet in de buurt van warmtebronnen plaatsen of hier tegen stoten. Om een goede werking van de apparatuur te garanderen en breuk te vermijden, moeten de slangen zo recht mogelijk gehouden worden, zonder wringen, knikken of scherpe hoeken. Eveneens controleren of de aansluiting goed is uitgevoerd. Nooit een slang losmaken zonder eerst de druk van het systeem gehaald te hebben. - Uitsluitend originele onderdelen gebruiken. - Er mogen in geen geval veranderingen aan de werkkuilkrik aangebracht worden. Kenmerk Mogelijke Oorzaken Oplossingen Krik kan de last niet tillen. Afsluiter niet goed afgesloten. Controleer of de afsluiter niet vastzit. Pomp voelt sponsachtig aan Lucht in de krik. Ontlucht het hydraulische. Te laag oliepeil. Vul olie bij. Stroomunit functioneert niet goed. Vervangen. Krik tilt de last, maar kan deze niet houden. Te laag oliepeil. Vul olie bij. Stroomunit functioneert niet goed. Vervangen. Krik kan niet geheel zakken. Lucht in de krik. Hydraulisch systeem ontluchten. Te laag oliepeil. Vul olie bij. Stroomunit functioneert niet goed. Vervangen. Krik kan de maximum hoogte hiet bereiken. Lucht in de krik. Hydraulisch systeem ontluchten. Te laag oliepeil. Vul olie bij. - Als de werkkuilkrik niet gebruikt wordt, controleer dan of de hijsarm volledig ingeklapt is om corrosie te vermijden. In het voorkomende geval een corrosiewerend product op de zuiger aanbrengen. - De werkkuilkrik op een droge, schone plaats buiten bereik van kinderen bewaren. - Wanneer de werkkuilkrik niet meer gebruikt kan worden, de olie verwijderen en deze aan een bevoegde persoon overhandigen en vervolgens de werkkuilkrik wegwerpen volgens de plaatselijk geldende regelgevingen. - De uit O-ringen en voeringen voor de werkkuilkrik bestaande reparatieset en alle reserveonderdelen moeten besteld worden m.b.v. de referentie in de tabel. GARANTIE Type D = 2 jaar. Zie de algemene voorwaarden in de tarieven van FACOM. 10 NU-DL.50_0516.indd 10 20/06/2016 16:20:01 FR- CARNET DE MAINTENANCE EN- MAINTENANCE LOGBOOK DE- WARTUNGSHEFT NL- Onderhoudsboekje ES- CUADERNO DE MANTENIMIENTO IT- LIBRETTO DI MANUTENZIONE PT- LIVRO DE MANUTENÇÃO PL- KARTA PRZEGLĄDÓW DA- SERVICEHÆFTE EL- ΒΙΒΛΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ N° de série - Serial number - Serien-Nr. - Serienr. - N° de serie N° di serie - N.° de série - Nr seryjny - Serienr. - Σειριακός αριθμός: .......................................................................................... Date de fabrication - Date of manufacture - Herstellungsdatum - Fabricagedatum - Fecha de fabricación Data di fabbricazione - Data de fabrico - Data produkcji - Fabrikatiosdato - Ημερομηνία κατασκευής: ....................................... DL.50 Modèle - Model - Modell - Model - Modelo - Modello - Modelo - Model - Model - Μοντέλο : ........................................................ Fabricant - Manufacturer - Hersteller - Fabrikant - Fabricante - Fabbricante - Fabricante Producent - Fabrikat - Κατασκευαστής: ................................................................................................................................... Liste des opérations de maintenance, vérifications périodiques, remplacement, modifications effectuées sur le matériel. List of maintenance operations, periodic inspections, replacements and alterations to the machine Liste der am Material durchgeführten Wartungsmaßnahmen, regelmäßigen Prüfungen, Austauschmaßnahmen und Änderungen. Lijst van de onderhoudsverrichtingen, periodieke verificaties, vervangingen, wijzigingen uitgevoerd aan het materiaal. Lista de las operaciones de mantenimiento, verificaciones periódicas, reemplazo, modificaciones efectuadas en el material. Date Date Datum Datum Fecha Data Data Data Dato Nom des intervenants Carried out by Name der Ausführenden Naam van de tussenkomende partijen Nombre de los interventores Nome dei tecnici intervenuti Nome dos intervenientes Nazwisko wykonującego interwencję Teknikernes navn Entreprise Company Unternehmen Onderneming Empresa Azienda Empresa Firma Virksomhed Nature de l’opération Type of operation Art der Maßnahme Aard van de verrichting Tipo de operación Natura dell’operazione Natureza da operação Rodzaj operacji Arbejdets art Ημερομηνία Όνομα τεχνικών Δραστηριότητα Είδος εργασίας NU-DL.50_0516.indd 24 20/06/2016 16:20:07
/