Petsafe In-Ground Fence Kit Handleiding

Categorie
Huisdier zorg
Type
Handleiding

Deze handleiding is ook geschikt voor

Please read this entire guide before beginning
Veuillez lire ce manuel en entier avant de commencer
Gelieve deze gids volledig door te lezen voordat u begint
Stubborn Dog Receiver
for In-Ground Fence Kit
Récepteur pour chien récalcitrant
pour le kit « In-Ground Fence »
Ontvanger koppige hond
bij kit ‘Ondergrondse omheining’
Operating Guide
Manuel d’utilisation
Gebruiksaanwijzing
Operating Guide
Manuel d’utilisation
Gebruiksaanwijzing
14 www.petsafe.net
U hebt gekozen voor PetSafe
®
, ‘s werelds best verkochte merk elektronische trainingsoplossingen.
De veiligheid van uw huisdier is belangrijk en wij specialiseren ons daarom in middelen en
technieken waarmee u het dier kunt trainen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de
Klantendienst, of bezoek onze website op www.petsafe.net.
__________________________________________
Inhoudsopgave
De ontvangsthalsband klaarmaken .............................................................15
De ontvangsthalsband aanpassen ...............................................................17
Gebruiksvoorwaarden en beperking van aansprakelijkheid ...........................18
Veiligheidsvoorschriften .............................................................................18
Nederlands
www.petsafe.net 15
De ontvangsthalsband klaarmaken
De ontvangsthalsband wordt geleverd met de korte contactpunten geïnstalleerd. Gebruik de
lange contactpunten voor huisdieren met een lange of dikke vacht. Gebruik het hulpstuk voor het
testlampje om de contactpunten een kwart of halve slag vaster te draaien dan u met de hand kunt
(5A). Controleer elke week of de contactpunten nog goed vastzitten.
De batterij plaatsen en verwijderen
Opmerking: installeer de batterij nooit terwijl uw dier de halsbandontvanger draagt.
1. Verwijder de schroeven met een kruisschroevendraaier.
2. Verwijder de batterijklep (1B).
3. Plaats een 9V-alkalinebatterij (1C).
4. Plaats de batterijklep terug (1D).
5. Plaats de schroeven terug. Draai de schroeven niet te strak aan.
Vervangende 9V-alkalinebatterijen zijn verkrijgbaar bij vele verkooppunten.
1B
1C
1A
De modus wijzigen
Lees alle stappen door voordat u de
modus wijzigt.
1. Druk na het plaatsen van de batterij op
de modusknop en laat deze los wanneer
het verklikkerlampje van de ontvanger
brandt (1E).
2. Het verklikkerlampje van de ontvanger
knippert een aantal keren om de
huidige ingestelde modus aan te geven
(1F).
3. Wijzig de modus door de modusknop
binnen 5 seconden na het knipperen in
te drukken en weer los te laten.
1D
1E
1F
16 www.petsafe.net
U kunt de modus instellen op 1 t/m 5. Als u de modusknop indrukt terwijl de ontvangsthalsband
op modus 5 is ingesteld, wordt deze weer ingesteld op modus 1. Raadpleeg de tabel Functie en
respons om de meest geschikte trainingsmodus voor uw huisdier te kiezen.
De ontvangsthalsband is in modus 2 of hoger zo ingesteld dat het niveau van de statische correctie
wordt verhoogd naarmate het dier langer in de correctiezone verblijft.
Het verklikkerlampje van de ontvanger fungeert als batterij-indicator en knippert elke 4 tot 5
seconden wanneer de batterij moet worden vervangen.
Modus 1:
De halsband geeft een waarschuwingssignaal af wanneer uw hond de waarschuwingszone bereikt.
Als hij de correctiezone verder inloopt of 2 seconden in de waarschuwingszone blijft, geeft de
halsband gelijktijdig een correctiesignaal en een trilling af.
Modus 2:
• De halsband geeft een waarschuwingssignaal, en vervolgens een correctiesignaal en een trilling
af wanneer uw hond de waarschuwingszone bereikt.
Als hij de correctiezone verder inloopt of 2 seconden in de waarschuwingszone blijft, geeft de
halsband gelijktijdig een correctiesignaal en een statische correctie van niveau 1 af.
Als uw hond in de zone blijft, worden hem steeds sterkere statische correcties toegediend tot
aan niveau 2.
Modus 3:
De halsband geeft een waarschuwingssignaal af wanneer uw hond de waarschuwingszone bereikt.
Als hij de correctiezone verder inloopt of 2 seconden in de waarschuwingszone blijft, geeft de
halsband gelijktijdig een correctiesignaal en een statische correctie van niveau 1 af.
Als uw hond in de correctiezone blijft, worden hem steeds sterkere statische correcties
toegediend tot aan niveau 5.
Modus 4:
De halsband geeft een waarschuwingssignaal af wanneer uw hond de waarschuwingszone bereikt.
Als hij de correctiezone verder inloopt of 2 seconden in de waarschuwingszone blijft, geeft de
halsband gelijktijdig een correctiesignaal en een statische correctie van niveau 5 af.
Modus 5:
De halsband geeft een waarschuwingssignaal af wanneer uw hond de waarschuwingszone bereikt.
Als hij de correctiezone verder inloopt of 2 seconden in de waarschuwingszone blijft, geeft de
halsband een correctiesignaal af.
www.petsafe.net 17
Tabel Functie en respons
IReactie
verklikkerlampje
Modu Functie ontvangsthalsband Karakter van
huisdier
Knippert eenmaal 1 Geluidssignaal en trilling Timide
Knippert tweemaal 2 Geluidssignaal, trilling en
statische correctie (licht)
Timide of gemiddeld
Knippert driemaal 3 Geluidssignaal en statische
correctie (gemiddeld)
Gemiddeld
Knippert viermaal 4 Geluidssignaal en statische
correctie (sterk)
Gemiddeld of sterk
karakter
Knippert vijfmaal 5 Alleen geluidssignaal Timide
Knippert elke 4 tot 5
seconden eenmaal
Batterij bijna
leeg
Opmerking: begin de training in modus 3 en verhoog deze alleen als uw dier niet reageert op de statische correctie.
___________________________________________________
De ontvangsthalsband aanpassen
Belangrijk: voor een goede training moet de ontvangsthalsband goed passen en op de
juiste manier zijn aangebracht. De contactpunten moeten aan de onderzijde van de
hals in aanraking komen met de huid van uw huisdier.
Volg de onderstaande stappen om de halsband aan te passen:
1. Controleer of de batterij niet in de ontvangsthalsband is geplaatst.
2. Zorg ervoor dat uw huisdier rustig staat (2A).
3. Zorg ervoor dat de contactpunten de huid in het midden van de hals aan
de onderzijde raken. Gebruik de meegeleverde lange contactpunten als uw
huisdier een lange of dikke vacht heeft. Opmerking: soms is het noodzakelijk
het haar rond de contactpunten bij te knippen, zodat hetcontact met de huid niet
wordt verbroken.
2A
4. Controleer of de ontvangsthalsband goed aansluit
door een vinger tussen het uiteinde van een
contactpunt en de nek van uw huisdier te steken. De
halsband moet goed aansluiten maar niet te strak
zitten (2B).
5. Laat het dier de halsband enkele minuten omhouden
en controleer opnieuw of de
halsband goed aansluit. Controleer nogmaals
of de ontvangsthalsband goed aansluit wanneer uw
dier aan de halsband begint te wennen
2B
Belangrijk: let op de volgende punten om u te verzekeren van comfort, veiligheid en
doelmatigheid van het systeem:
• Controleer of de halsband niet te strak zit en te veel druk uitoefent. Er moet een vinger
tussen de contactpunten en de huid van het dier passen.
• Controleer elke dag zorgvuldig of u geen uitslag of kleine wondjes ziet.
18 www.petsafe.net
• Is dit wel het geval, dan laat u de ontvangsthalsband enkele dagen af.
• Raadpleeg uw dierenarts indien na 48 uur geen verbetering optreedt.
• De hals van uw huisdier en de contactpunten moeten elke week worden gereinigd met
een washandje en een milde zeep. Spoel de zeep vervolgens goed uit.
Indien u de bovenstaande aanwijzingen niet zorgvuldig opvolgt, kan druknecrose
ontstaan. Dit is een aandoening waarbij de huid wordt aangetast als gevolg van te lang en
te nauw contact met de contactpunten.
Belangrijk: bevestig nooit een riem aan de halsband. Daarmee kunt u de contactpunten
te dicht tegen de hals aan trekken. Bevestig een riem aan een afzonderlijke, niet-
metalen halsband of een tuigje. Let daarbij erop dat de extra halsband geen druk
uitoefent op de contactpunten.
____________________________________________________
Gebruiksvoorwaarden en beperking van
aansprakelijkheid
1. Gebruiksvoorwaarden
Dit product wordt u aangeboden onder de voorwaarde dat u akkoord gaat met de hierin
genoemde voorwaarden, beperkingen en bepalingen. Door dit product te gebruiken verklaart u
zich akkoord met al deze voorwaarden, beperkingen en bepalingen.
2. Juist gebruik
Dit product is bedoeld als trainingshulpmiddel voor huisdieren. Mogelijk is het karakter van
uw huisdier niet geschikt om dit product te gebruiken. Wij raden het gebruik van dit product
af als uw huisdier minder dan 3,6 kg weegt of agressief is. Raadpleeg uw dierenarts of een
gediplomeerd trainer als u niet zeker weet of dit product geschikt is voor uw huisdier.
Onder juist gebruik wordt ook verstaan het van begin tot eind doorlezen van de bij uw product
geleverde handleiding en eventuele specifieke veiligheidsvoorschriften.
3. Geen onwettig of verboden gebruik
Dit product is alleen bedoeld voor gebruik met huisdieren. Dit trainingshulpmiddel voor
huisdieren is niet bedoeld om schade toe te brengen, te verwonden of te provoceren. Gebruik van
dit product op een manier waarop het niet is bedoeld kan strafbaar zijn.
4. Beperking van aansprakelijkheid
In geen geval kan Radio Systems Corporation aansprakelijk worden gehouden voor enige
directe, indirecte, incidentele, aanvullende, bijzondere of gevolgschade of enige andere vorm
van schade die voortvloeit uit of in verband staat met het gebruik of misbruik van dit product.
Alle risico’s en aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van dit product komen voor
rekening van de koper.
5. Modification of Terms and Conditions
Radio Systems Corporation behoud zich het recht voor de voorwaarden, beperkingen en
bepalingen waaronder dit product wordt aangeboden te wijzigen.
www.petsafe.net 19
Veiligheidsvoorschriften
Denk eraan dat de PetSafe ingegraven omheining geen solide omheining is. Het systeem is bedoeld als
afschrikmiddel, om uw huisdier er door middel van een statische stimulatie aan te helpen herinneren
binnen de vastgestelde grens te blijven. Het is belangrijk de training regelmatig te herhalen voor
een beter resultaat. Aangezien het tolerantieniveau voor statische stimulatie per dier verschilt, kan
Radio Systems Corporation NIET garanderen dat het systeem huisdieren in alle gevallen binnen
de vastgestelde grens zal houden. Niet alle huisdieren kunnen worden getraind de grens niet te
overschrijden. Als u redenen hebt om aan te nemen dat uw huisdier een gevaar voor anderen kan
vormen of zichzelf schade kan berokkenen indien hij niet binnen de omheining blijft, dient u NIET
alleen op de PetSafe ingegraven omheining te vertrouwen om uw huisdier op uw terrein te houden.
Radio Systems Corporation aanvaardt GEEN aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen,
financiële schade of enige gevolgschade die voortvloeit uit het gedrag van enig dier dat de grens
oversteekt.
____________________________________________________
Compliance
Deze apparatuur is getest en voldoet volledig aan de geldende EU-normen voor
elektromagnetische compatibiliteit, de laagspanningsrichtlijnen en de R&TTE-richtlijnen.
Raadpleeg de lokale bevoegde R&TTE- instanties als u van plan bent deze apparatuur te
gebruiken buiten de EU. Ongeautoriseerde wijzigingen of aanpassingen aan de apparatuur die niet
door Radio Systems Corporation zijn goedgekeurd, vormen een inbreuk op de Europese R&TTE-
voorschriften. Hierdoor kan zowel uw gebruiksrecht op dit product als de garantie komen te
vervallen.
____________________________________________________
Belangrijk advies met betrekking tot hergebruik
Respecteer de richtlijnen voor elektrisch en elektrotechnisch afval van uw land. Deze apparatuur
moet worden hergebruikt. Geef het apparaat niet met de normale afvalverwerking mee als u het
niet langer gebruikt. Lever het apparaat in waar u het hebt aangeschaft, zodat het door ons kan
worden hergebruikt. Als dat niet mogelijk is, neemt u voor meer informatie contact op met de
Klantendienst.
____________________________________________________
Productgarantie
Registreer uw product online op www.petsafe.net.

Documenttranscriptie

Stubborn Dog Receiver for In-Ground Fence Kit Récepteur pour chien récalcitrant pour le kit « In-Ground Fence » Ontvanger koppige hond bij kit ‘Ondergrondse omheining’ Operating Guide Manuel d’utilisation Gebruiksaanwijzing Please read this entire guide before beginning Veuillez lire ce manuel en entier avant de commencer Gelieve deze gids volledig door te lezen voordat u begint Nederlands U hebt gekozen voor PetSafe®, ‘s werelds best verkochte merk elektronische trainingsoplossingen. De veiligheid van uw huisdier is belangrijk en wij specialiseren ons daarom in middelen en technieken waarmee u het dier kunt trainen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de Klantendienst, of bezoek onze website op www.petsafe.net. __________________________________________ Inhoudsopgave De ontvangsthalsband klaarmaken ............................................................. 15 De ontvangsthalsband aanpassen ............................................................... 17 Gebruiksvoorwaarden en beperking van aansprakelijkheid ........................... 18 Veiligheidsvoorschriften ............................................................................. 18 14 www.petsafe.net De ontvangsthalsband klaarmaken De ontvangsthalsband wordt geleverd met de korte contactpunten geïnstalleerd. Gebruik de lange contactpunten voor huisdieren met een lange of dikke vacht. Gebruik het hulpstuk voor het testlampje om de contactpunten een kwart of halve slag vaster te draaien dan u met de hand kunt (5A). Controleer elke week of de contactpunten nog goed vastzitten. De batterij plaatsen en verwijderen Opmerking: installeer de batterij nooit terwijl uw dier de halsbandontvanger draagt. 1. Verwijder de schroeven met een kruisschroevendraaier. 2. Verwijder de batterijklep (1B). 3. Plaats een 9V-alkalinebatterij (1C). 4. Plaats de batterijklep terug (1D). 5. Plaats de schroeven terug. Draai de schroeven niet te strak aan. Vervangende 9V-alkalinebatterijen zijn verkrijgbaar bij vele verkooppunten. 1A 1B 1C De modus wijzigen Lees alle stappen door voordat u de modus wijzigt. 1. Druk na het plaatsen van de batterij op de modusknop en laat deze los wanneer het verklikkerlampje van de ontvanger brandt (1E). 2. Het verklikkerlampje van de ontvanger knippert een aantal keren om de huidige ingestelde modus aan te geven (1F). 3. Wijzig de modus door de modusknop binnen 5 seconden na het knipperen in te drukken en weer los te laten. 1D 1E 1F www.petsafe.net 15 U kunt de modus instellen op 1 t/m 5. Als u de modusknop indrukt terwijl de ontvangsthalsband op modus 5 is ingesteld, wordt deze weer ingesteld op modus 1. Raadpleeg de tabel Functie en respons om de meest geschikte trainingsmodus voor uw huisdier te kiezen. De ontvangsthalsband is in modus 2 of hoger zo ingesteld dat het niveau van de statische correctie wordt verhoogd naarmate het dier langer in de correctiezone verblijft. Het verklikkerlampje van de ontvanger fungeert als batterij-indicator en knippert elke 4 tot 5 seconden wanneer de batterij moet worden vervangen. Modus 1: • De halsband geeft een waarschuwingssignaal af wanneer uw hond de waarschuwingszone bereikt. • Als hij de correctiezone verder inloopt of 2 seconden in de waarschuwingszone blijft, geeft de halsband gelijktijdig een correctiesignaal en een trilling af. Modus 2: • De halsband geeft een waarschuwingssignaal, en vervolgens een correctiesignaal en een trilling af wanneer uw hond de waarschuwingszone bereikt. • Als hij de correctiezone verder inloopt of 2 seconden in de waarschuwingszone blijft, geeft de halsband gelijktijdig een correctiesignaal en een statische correctie van niveau 1 af. • Als uw hond in de zone blijft, worden hem steeds sterkere statische correcties toegediend tot aan niveau 2. Modus 3: • De halsband geeft een waarschuwingssignaal af wanneer uw hond de waarschuwingszone bereikt. • Als hij de correctiezone verder inloopt of 2 seconden in de waarschuwingszone blijft, geeft de halsband gelijktijdig een correctiesignaal en een statische correctie van niveau 1 af. • Als uw hond in de correctiezone blijft, worden hem steeds sterkere statische correcties toegediend tot aan niveau 5. Modus 4: • De halsband geeft een waarschuwingssignaal af wanneer uw hond de waarschuwingszone bereikt. • Als hij de correctiezone verder inloopt of 2 seconden in de waarschuwingszone blijft, geeft de halsband gelijktijdig een correctiesignaal en een statische correctie van niveau 5 af. Modus 5: • De halsband geeft een waarschuwingssignaal af wanneer uw hond de waarschuwingszone bereikt. • Als hij de correctiezone verder inloopt of 2 seconden in de waarschuwingszone blijft, geeft de halsband een correctiesignaal af. 16 www.petsafe.net Tabel Functie en respons IReactie verklikkerlampje Modu Knippert eenmaal 1 Geluidssignaal en trilling Timide Knippert tweemaal 2 Geluidssignaal, trilling en statische correctie (licht) Timide of gemiddeld Knippert driemaal 3 Geluidssignaal en statische correctie (gemiddeld) Gemiddeld Knippert viermaal 4 Geluidssignaal en statische correctie (sterk) Gemiddeld of sterk karakter 5 Alleen geluidssignaal Timide Knippert vijfmaal Knippert elke 4 tot 5 seconden eenmaal Functie ontvangsthalsband Karakter van huisdier Batterij bijna leeg Opmerking: begin de training in modus 3 en verhoog deze alleen als uw dier niet reageert op de statische correctie. ___________________________________________________ De ontvangsthalsband aanpassen Belangrijk: voor een goede training moet de ontvangsthalsband goed passen en op de juiste manier zijn aangebracht. De contactpunten moeten aan de onderzijde van de hals in aanraking komen met de huid van uw huisdier. Volg de onderstaande stappen om de halsband aan te passen: 2A 1. Controleer of de batterij niet in de ontvangsthalsband is geplaatst. 2. Zorg ervoor dat uw huisdier rustig staat (2A). 3. Zorg ervoor dat de contactpunten de huid in het midden van de hals aan de onderzijde raken. Gebruik de meegeleverde lange contactpunten als uw huisdier een lange of dikke vacht heeft. Opmerking: soms is het noodzakelijk het haar rond de contactpunten bij te knippen, zodat hetcontact met de huid niet wordt verbroken. 4. Controleer of de ontvangsthalsband goed aansluit 2B door een vinger tussen het uiteinde van een contactpunt en de nek van uw huisdier te steken. De halsband moet goed aansluiten maar niet te strak zitten (2B). 5. Laat het dier de halsband enkele minuten omhouden en controleer opnieuw of de halsband goed aansluit. Controleer nogmaals of de ontvangsthalsband goed aansluit wanneer uw dier aan de halsband begint te wennen Belangrijk: let op de volgende punten om u te verzekeren van comfort, veiligheid en doelmatigheid van het systeem: • Controleer of de halsband niet te strak zit en te veel druk uitoefent. Er moet een vinger tussen de contactpunten en de huid van het dier passen. • Controleer elke dag zorgvuldig of u geen uitslag of kleine wondjes ziet. www.petsafe.net 17 • Is dit wel het geval, dan laat u de ontvangsthalsband enkele dagen af. • Raadpleeg uw dierenarts indien na 48 uur geen verbetering optreedt. • De hals van uw huisdier en de contactpunten moeten elke week worden gereinigd met een washandje en een milde zeep. Spoel de zeep vervolgens goed uit. Indien u de bovenstaande aanwijzingen niet zorgvuldig opvolgt, kan druknecrose ontstaan. Dit is een aandoening waarbij de huid wordt aangetast als gevolg van te lang en te nauw contact met de contactpunten. Belangrijk: bevestig nooit een riem aan de halsband. Daarmee kunt u de contactpunten te dicht tegen de hals aan trekken. Bevestig een riem aan een afzonderlijke, nietmetalen halsband of een tuigje. Let daarbij erop dat de extra halsband geen druk uitoefent op de contactpunten. ____________________________________________________ Gebruiksvoorwaarden en beperking van aansprakelijkheid 1. Gebruiksvoorwaarden Dit product wordt u aangeboden onder de voorwaarde dat u akkoord gaat met de hierin genoemde voorwaarden, beperkingen en bepalingen. Door dit product te gebruiken verklaart u zich akkoord met al deze voorwaarden, beperkingen en bepalingen. 2. Juist gebruik Dit product is bedoeld als trainingshulpmiddel voor huisdieren. Mogelijk is het karakter van uw huisdier niet geschikt om dit product te gebruiken. Wij raden het gebruik van dit product af als uw huisdier minder dan 3,6 kg weegt of agressief is. Raadpleeg uw dierenarts of een gediplomeerd trainer als u niet zeker weet of dit product geschikt is voor uw huisdier. Onder juist gebruik wordt ook verstaan het van begin tot eind doorlezen van de bij uw product geleverde handleiding en eventuele specifieke veiligheidsvoorschriften. 3. Geen onwettig of verboden gebruik Dit product is alleen bedoeld voor gebruik met huisdieren. Dit trainingshulpmiddel voor huisdieren is niet bedoeld om schade toe te brengen, te verwonden of te provoceren. Gebruik van dit product op een manier waarop het niet is bedoeld kan strafbaar zijn. 4. Beperking van aansprakelijkheid In geen geval kan Radio Systems Corporation aansprakelijk worden gehouden voor enige directe, indirecte, incidentele, aanvullende, bijzondere of gevolgschade of enige andere vorm van schade die voortvloeit uit of in verband staat met het gebruik of misbruik van dit product. Alle risico’s en aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van dit product komen voor rekening van de koper. 5. Modification of Terms and Conditions Radio Systems Corporation behoud zich het recht voor de voorwaarden, beperkingen en bepalingen waaronder dit product wordt aangeboden te wijzigen. 18 www.petsafe.net Veiligheidsvoorschriften Denk eraan dat de PetSafe ingegraven omheining geen solide omheining is. Het systeem is bedoeld als afschrikmiddel, om uw huisdier er door middel van een statische stimulatie aan te helpen herinneren binnen de vastgestelde grens te blijven. Het is belangrijk de training regelmatig te herhalen voor een beter resultaat. Aangezien het tolerantieniveau voor statische stimulatie per dier verschilt, kan Radio Systems Corporation NIET garanderen dat het systeem huisdieren in alle gevallen binnen de vastgestelde grens zal houden. Niet alle huisdieren kunnen worden getraind de grens niet te overschrijden. Als u redenen hebt om aan te nemen dat uw huisdier een gevaar voor anderen kan vormen of zichzelf schade kan berokkenen indien hij niet binnen de omheining blijft, dient u NIET alleen op de PetSafe ingegraven omheining te vertrouwen om uw huisdier op uw terrein te houden. Radio Systems Corporation aanvaardt GEEN aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen, financiële schade of enige gevolgschade die voortvloeit uit het gedrag van enig dier dat de grens oversteekt. ____________________________________________________ Compliance Deze apparatuur is getest en voldoet volledig aan de geldende EU-normen voor elektromagnetische compatibiliteit, de laagspanningsrichtlijnen en de R&TTE-richtlijnen. Raadpleeg de lokale bevoegde R&TTE- instanties als u van plan bent deze apparatuur te gebruiken buiten de EU. Ongeautoriseerde wijzigingen of aanpassingen aan de apparatuur die niet door Radio Systems Corporation zijn goedgekeurd, vormen een inbreuk op de Europese R&TTEvoorschriften. Hierdoor kan zowel uw gebruiksrecht op dit product als de garantie komen te vervallen. ____________________________________________________ Belangrijk advies met betrekking tot hergebruik Respecteer de richtlijnen voor elektrisch en elektrotechnisch afval van uw land. Deze apparatuur moet worden hergebruikt. Geef het apparaat niet met de normale afvalverwerking mee als u het niet langer gebruikt. Lever het apparaat in waar u het hebt aangeschaft, zodat het door ons kan worden hergebruikt. Als dat niet mogelijk is, neemt u voor meer informatie contact op met de Klantendienst. ____________________________________________________ Productgarantie Registreer uw product online op www.petsafe.net. www.petsafe.net 19
1 / 1

Petsafe In-Ground Fence Kit Handleiding

Categorie
Huisdier zorg
Type
Handleiding
Deze handleiding is ook geschikt voor