Exido 235-020 Handleiding

Type
Handleiding
DK Krøllejernssæt ...................................................... 2
SE Locktångset .......................................................... 5
NO Krølltangsett .......................................................... 8
FI Kiharruspihdit ...................................................... 10
UK Curling tong set ................................................... 12
NL Krultangset ......................................................... 15
GR Ψαλίδι μαλλιών για μπούκλες ......................... 18
CZ Kulmovací sada .................................................. 21
F Ensemble fer à friser .......................................... 24
HR Komplet za uvijanje kose .................................... 27
H Hajsütővas készlet .............................................. 30
SK Súprava klieští na tvorbu kučier ......................... 33
SLO Komplet za kodranje las .................................... 36
PL Zestaw do kręcenia włosów ............................... 39
RU Набор щипцов для завивки ............................. 42
235-020
www.adexi.eu
2
3
INTRODUKTION
For at du kan få mest mulig glæde af dit nye apparat,
beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før
du tager apparatet i brug. Vi anbefaler dig desuden at
gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug
for at genopfriske din viden om apparatets funktioner.
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
Almindelig brug af apparatet
Forkert brug af apparatet kan medføre personskade
og beskadige apparatet.
Anvend kun apparatet til det, det er beregnet til.
Producenten er ikke ansvarlig for skader, der opstår
som følge af forkert brug eller håndtering (se også
under Garantibestemmelser).
Apparatet må kun sluttes til 230 V, 50 Hz.
Sluk altid på tænd/sluk-knappen, og tag stikket ud
af stikkontakten, så snart du er færdig med at bruge
apparatet.
Vær opmærksom på, at apparatet stadig er varmt
et stykke tid efter, at du har slukket for det. Lad altid
apparatet køle helt af, før du lægger det væk eller
skifter tilbehør.
Apparatet eller ledningen til lysnettet må ikke
nedsænkes i vand eller lignende.
Apparatet må ikke anvendes i kar- eller brusebad,
da det kan medføre elektrisk stød.
Når apparatet er i brug, bør det holdes under
konstant opsyn. Børn bør altid holdes under opsyn,
når apparatet anvendes.
• Paspå!Crepe-/adjernetskeramiskepladerop
krøllejernene bliver meget varme og må ikke
komme i kontakt med huden, da det kan medføre
forbrændinger.
Apparatet er ikke egnet til erhvervsbrug eller
udendørs brug.
Hvis du lægger apparatet fra dig, skal det placeres
i sikker afstand fra brændbare genstande såsom
gardiner, duge eller lignende.
Apparatet må ikke tildækkes.
Apparatet må ikke udsættes for direkte sollys.
Apparatet må ikke lægges eller opbevares i
nærheden af andre varmekilder eller i fugtige
omgivelser.
Læg aldrig apparatet fra dig på et sted, hvor det
kan falde eller blive trukket ned i en håndvask, et
badekar el. lign. Ræk aldrig ud efter apparatet, hvis
det er faldet ned i noget vand. Tag stikket ud af
stikkontakten først.
Ledning, stik og stikkontakt
Hold ledningen væk fra varme genstande og åben ild.
Kontrollér jævnligt, om ledningen eller stikket er
beskadiget, og brug ikke apparatet, hvis dette er
tilfældet, eller hvis det har været tabt på gulvet, tabt
i vand eller er blevet beskadiget på anden måde.
Hvis apparatet, ledningen eller stikket er beskadiget,
skal apparatet efterses og om nødvendigt repareres
af en autoriseret reparatør, da der ellers er risiko
for at få elektrisk stød. Forsøg aldrig at reparere
apparatet selv.
Tag stikket ud af stikkontakten ved rengøring.
Undlad at trække i ledningen, når du tager stikket
ud af stikkontakten, men tag fat om selve stikket.
Undlad at vikle ledningen rundt om apparatet.
Kontrollér, at det ikke er muligt at trække i eller
snuble over apparatets ledning eller en eventuel
forlængerledning.
OVERSIGT OVER APPARATETS DELE
1. Netledning
2. Ophængsøje
3. Håndtag
4. Tænd/sluk-knap
5. Temperaturskala
6. Indikatorlampe
7. Låsering
8. Låsemærker
9. Crepe-/adjern
10. Omskifter
11. Keramiske plader
12. Krøllejern (3 stk.)
13. Børstetilbehør
14. Spiraltilbehør
BRUG AF APPARATET
Håret bør være rent og tørt, før du sætter det med
apparatet.
Montering af tilbehør
1. Drej låseringen (7), så pilen på håndtaget (3) står ud
for den sorte pil på låseringen.
2. Sætcrepe-/adjernet(9)elleretafkrøllejernene(12)
i hullet i håndtaget, og tryk helt i bund.
3. Drej låseringen, så pilen på håndtaget står ud for
den hvide pil på låseringen. Tilbehøret er nu låst fast
på håndtaget.
Opvarmning af apparatet
1. Læg apparatet på et plant varmebestandigt
underlag, og sæt stikket i stikkontakten.
2. Tænd for apparatet ved at skubbe tænd/sluk-
knappen (4) opad mod det hvide symbol (øverst).
Indikatorlampen (6) tændes, og den lyser konstant,
når apparatet er tændt.
Indstilling af temperatur
Apparatet har tre indstillinger: slukket (sort symbol,
nederst), middel temperatur (sort-hvidt symbol, i
midten) og høj temperatur (hvidt symbol, øverst). Du
kan regulere temperaturen ved at skubbe tænd/sluk-
knappen op og ned.
Brug af crepe-/adjernet
Ved hjælp af omskifteren (10) kan du bruge dette
tilbehørsomentenadjernellercrepejern.Skub
omskifteren nedad, så pilen på den står ud for de to
ligelinjer–nuertilbehøretetadjern.Skubomskifteren
opad, så pilen på den står ud for de to bølgelinjer – nu
er tilbehøret et crepejern. Når omskifteren står ud for
prikkenimidten,ercrepe-/adjernetlåst.
DK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
2
3
Brug af krøllejernene
Der er tre forskellige størrelser krøllejern: Det tyndeste
giver stramme krøller, og det tykkeste giver løse krøller.
Jo større hårlok du behandler ad gangen, jo løsere
bliver krøllerne også. Du kan desuden gøre krøllerne
blødere med børstetilbehøret (13) og spiraltilbehøret (14)
(se nedenfor).
Tips til styling
Red håret igennem, før du sætter det. Opdel håret i
mindre lokker, og behandl dem enkeltvis stykke for
stykke som beskrevet nedenfor, indtil det ønskede
resultat er opnået.
Crepet hår:
o Tag en lok på ca. 5 cm. bredde, og klem
crepejernets keramiske plader (11) sammen om
lokken ved hovedbunden.
o Hold pladerne lukket i ca. 10 sekunder.
o Åbn pladerne, og luk dem sammen igen længere
nede på lokken.
Fladt og glat hår:
o Tagenlokpåca.5cmbredde,ogklemadjernets
keramiske plader (11) sammen om lokken ved
hovedbunden.
o Træk langsomt apparatet lige ned mod hårspidserne
iénydendebevægelse.Holdhåretheltstramt,så
du undgår buk midtvejs. Hvis du vil have mere løft i
håret, kan du nøjes med at glatte den yderste del af
hårlokkerne.
Hår med svip:
o Tag en lok på ca. 5 cm bredde, hold krøllejernet (12),
så klemmen sidder på bagsiden af lokken, og klem
krøllejernet sammen om lokken ved hovedbunden.
o Træk apparatet langsomt ned mod hårspidserne.
o Afslut med at bukke det sidste stykke hår let udad.
Hår med buk:
o Tag en lok på ca. 5 cm bredde, hold krøllejernet (12),
så klemmen sidder på forsiden af lokken, og klem
krøllejernet sammen om lokken ved hovedbunden.
o Træk apparatet langsomt ned mod hårspidserne.
o Afslut med at bukke det sidste stykke hår let indad.
Krøller:
o Tag en lok på ca. 5 cm bredde, åbn klemmen på
krøllejernet (12), og placer det cirka midtvejs på
lokken.
o Fordel håret jævnt langs cylinderen, og slip forsigtigt
klemmen, så håret klemmes fast.
o Træk forsigtigt krøllejernet ned mod hårspidserne.
o Sørg for, at hårspidserne sidder godt fast under
klemmen, og afslut med at vikle lokken rundt om
krøllejernet op mod hovedbunden. Pas på ikke at
komme til at berøre hovedbunden med det varme
krøllejern.
o Hold krøllejernet på plads i 5-8 sekunder alt
afhængigt af hårets længde og tykkelse.
o Åbn klemmen, og træk krøllejernet ud af håret. Lad
håret køle af, før du sætter det.
Bløde krøller:
o Sæt børstetilbehøret (13) på det tyndeste af
krøllejernene (12) uden at åbne klemmen. Vigtigt:
Krøllejernet skal være koldt, når du monterer
børstetilbehøret.
o Opvarm krøllejernet.
o Tag en lok på ca. 5 cm bredde, og rul hårlokken
omkring børsten. Start ved hårspidserne, og rul op
mod hovedbunden.
o Hold krøllejernet på plads i ca. 10 sekunder, og rul
forsigtigt hårlokken ud igen. Lad håret køle af, før du
sætter det.
Slangekrøller:
o Sæt spiraltilbehøret (14) på det mellemste af
krøllejernene (12) uden at åbne klemmen. Vigtigt:
Krøllejernet skal være koldt, når du monterer
spiraltilbehøret.
o Opvarm krøllejernet.
o Tag en lok på ca. 5 cm bredde, og rul den omkring
spiralen. Start ved hårspidserne, som klemmes fast
med den lille klemme, og rul op mod hovedbunden.
o Hold krøllejernet på plads i ca. 10 sekunder, og rul
forsigtigt hårlokken ud igen. Lad håret køle af, før du
sætter det.
RENGØRING
Tag stikket ud af stikkontakten inden rengøring.
Lad apparatet køle af, før det rengøres.
Undlad at bruge stærke eller slibende
rengøringsmidler, opløsningsmidler eller lign. til
rengøring af apparatet, da disse rengøringsmidler
kanridseellerødelæggedeudvendigeaderogde
keramiske plader.
Tør i stedet apparatet af med en tør blød klud.
Apparatet må ikke nedsænkes i vand, og der må
ikke trænge vand ind i det.
OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE OG
GENBRUG AF DETTE PRODUKT
Bemærk, at dette Adexi-produkt er forsynet med
dette symbol:
Det betyder, at produktet ikke må kasseres sammen
med almindeligt husholdningsaffald, da elektrisk og
elektronisk affald skal bortskaffes særskilt.
I henhold til WEEE-direktivet skal hver medlemsstat
sikre korrekt indsamling, genvinding, håndtering og
genbrug af elektrisk og elektronisk affald. Private
husholdningeriEUkangratisaeverebrugtudstyr
på særlige genbrugsstationer. I visse medlemsstater
kan du i visse tilfælde returnere det brugte udstyr til
den forhandler, du købte det af på betingelse af, at du
køber nyt udstyr. Kontakt forhandleren, distributøren
eller de kommunale myndigheder for at få yderligere
oplysninger om, hvordan du skal håndtere elektrisk og
elektronisk affald.
4
5
GARANTIBESTEMMELSER
Garantien gælder ikke:
hvis ovennævnte ikke iagttages
hvis der har været foretaget uautoriserede indgreb i
apparatet
hvis apparatet har været misligholdt, udsat for en
voldsom behandling eller lidt anden form for overlast
hvis fejl i apparatet er opstået på grund af fejl på
ledningsnettet.
Da vi hele tiden udvikler vores produkter på funktions-
og designsiden, forbeholder vi os ret til at foretage
ændringer i produktet uden forudgående varsel.
IMPORTØR
Adexi Group
www.adexi.dk
Vi tager forbehold for trykfejl.
4
5
INTRODUKTION
För att du skall få ut så mycket som möjligt av din
nya utrustning är det lämpligt att du läser igenom
denna bruksanvisning innan du använder apparaten
första gången. Vi rekommenderar även att du sparar
bruksanvisningen för framtida bruk.
SÄKERHETSÅTGÄRDER
Normal användning av apparaten
Felaktig användning av den här apparaten kan
orsaka personskador och skador på apparaten.
Använd endast för dess avsedda ändamål.
Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår till
följd av felaktig användning eller hantering (se även
Garantivillkor).
Får endast anslutas till 230 V, 50 Hz.
Stäng alltid av apparaten med strömbrytaren och
dra alltid ur sladden när den inte används.
Observera att apparaten fortfarande är varm en
stund efter att du har stängt av den. Låt den alltid
svalna helt innan du byter tillbehör eller lägger
undan den.
Sänk inte ned den i vatten eller någon annan vätska.
Använd inte apparaten när du badar eller duschar,
eftersom det kan orskaka elektriska stötar.
Lämna aldrig apparaten obevakad när den är igång
och håll barn under uppsikt.
Varning! De keramiska plattorna kan bli mycket
heta. De får inte komma i kontakt med huden
eftersom det kan orsaka brännskador.
Lämpar sig inte för kommersiellt bruk eller
utomhusbruk.
Placera alltid apparaten på säkert avstånd från
brännbara material, t.ex. gardiner, dukar och
liknande.
Får ej övertäckas.
Utsätt inte apparaten för direkt solljus.
Placera eller förvara inte apparaten nära andra
värmekällor eller i fuktig miljö.
Lämna inte apparaten så att den kan falla ned eller
dras ned i badkar, handfat eller liknande. Ta inte i
apparaten om den har fallit ned i vatten. Dra först ut
stickproppen ur vägguttaget.
Sladd, stickkontakt och eluttag
Håll sladden på avstånd från heta föremål och
öppen eld.
Kontrollera regelbundet om sladden eller
stickproppen är skadade, och använd inte
apparaten om någon del är skadad, om den har
tappats i golvet, i vatten eller skadats på något
annat sätt.
Om apparaten eller stickproppen är skadad, måste
utrustningen undersökas och om nödvändigt
repareras av en auktoriserad reparatör. I annat fall
nnsriskförelektriskastötar.Försökaldrigreparera
apparaten själv.
Dra ut stickkontakten ur vägguttaget före rengöring.
Undvik att dra i sladden när stickkontakten skall
dras ur vägguttaget. Håll i stickkontakten i stället.
Linda inte sladden runt apparaten.
Kontrollera att ingen riskerar att snubbla över
sladden eller en eventuell förlängningssladd.
BESKRIVNING AV APPARATENS DELAR
1. Elsladd
2. Upphängningsögla
3. Handtag
4. Strömbrytare
5. Temperaturskala
6. Indikatorlampa
7. Låsring
8. Låssymboler
9. Krus-/plattång
10. Adapter
11. Keramikplattor
12. Locktänger (3)
13. Borsttillbehör
14. Spiraltillbehör
ANVÄNDNING
Håret ska vara rent och torrt innan du använder
apparaten.
Montering av tillbehör
1. Vrid låsringen (7) tills pilen på handtaget (3) är i linje
med pilen på låsringen.
2. Sätt i krus-/plattången (9) eller en av locktängerna
(12) i hållaren i handtaget och tryck fast ordentligt.
3. Vrid låsringen tills pilen på handtaget är i linje med
pilen på låsringen. Tillbehöret är nu på plats.
Uppvärmning
1. Placera apparaten på en plan, värmetålig yta och
anslut den till vägguttaget.
2. Sätt på den genom att skjuta strömbrytaren (4) mot
den vita symbolen (ovan). Indikatorlampan (6) tänds
och lyser så länge apparaten är på.
Inställning av temperatur
Apparaten har tre lägen: av (svart symbol, nedåt),
medeltemperatur (svart/vit symbol, mitten) och hög
temperatur (vit symbol, uppåt). Temperaturen kan
ändras genom att strömbrytaren skjuts uppåt och
nedåt.
Använda krus-/plattång
Använd adaptern (10) för att byta tillbehör som t.ex.
platt- eller krustänger. Tryck nedåt tills pilen är i linje
med de två raka linjerna för att använda plattången.
Tryck adaptern uppåt tills pilen är i linje med de
två vågiga linjerna för att använda krustången. När
adaptern är i linje med punkten i mitten är krus-/
plattången låst.
Använda locktänger
Detnnstreolikastorlekarpålocktängerna:Den
tunnaste gör fasta lockar och den tjockaste lösa
lockar. Lockarna blir lösare ju större mängd hår man
tar i taget. Du kan också göra lockarna mjukare med
borsttillbehöret (13) och spiraltillbehöret (14) (se nedan).
SE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
6
7
Stylingtips
Borsta först igenom håret ordentligt. Dela upp håret
i mindre delar och använd apparaten på varje del för
sig enligt beskrivningen nedan tills önskat resultat har
uppnåtts.
Krusigt hår:
o Börja med en hårlock som är ca 5 cm bred och
tryck ihop krustångens keramiska plattor (11) runt
håret nära hårbotten.
o Tryck ihop plattorna i ca 10 sekunder.
o Öppna plattorna och tryck ihop dem igen längre ned
på hårlocken.
Platt, slätt hår:
o Börja med en hårlock som är ca 5 cm bred och
tryck ihop krustångens keramiska plattor (11) runt
håret nära hårbotten.
o För apparaten långsamt mot hårtopparna i en mjuk
rörelse. Håll håret sträckt så det inte trasslar sig.
Om du vill ha mer volym i håret, gör du endast den
yttersta delen av håret slätt.
Hår med utåtböjda toppar:
o Börja med en hårlock som är ca 5 cm bred. Tryck
ihop locktången (12) runt en hårlock med den övre
klämman på baksidan nära hårbottnen.
o För apparaten långsamt mot hårtopparna.
o Avsluta med att böja den sista delen av håret lite
utåt.
Locka hårtopparna inåt:
o Börja med en hårlock som är ca 5 cm bred. Tryck
ihop locktången (12) runt en hårlock med den övre
klämman på framsidan nära hårbottnen.
o För apparaten långsamt mot hårtopparna.
o Avsluta med att böja in hårtopparna.
Lockar:
o Börja med en hårlock som är ca 5 cm bred. Öppna
den övre klämman (12) och placera den ungefär på
mitten av en hårlock.
o Fördela håret längs cylindern och öppna den övre
klämman försiktigt så att håret hålls på plats.
o För apparaten långsamt mot hårtopparna.
o Se till att hårtopparna sitter fast under klämman
och avsluta med att vira locken runt locktången mot
hårbottnen. Undvik att nudda hårbottnen med den
heta locktången.
o Håll locktången på plats i 5-8 sekunder, beroende
på hårets längd och tjocklek.
o Öppna klämman och ta bort apparaten från håret.
Låthåretsvalnainnanduxerardet.
Mjuka lockar:
o Sätt fast borsttillbehöret (13) på den tunnaste
locktången (12) utan att öppna klämman. Viktigt:
Tången måste vara kall innan borsten monteras.
o Värm apparaten.
o Börja med en hårlock som är ca 5 cm bred och rulla
den runt borsten. Börja vid hårtopparna och rulla
mot hårbottnen.
o Håll tången på plats i ca 10 sekunder innan du
försiktigt rullar ut hårlocken igen. Låt håret svalna
innanduxerardet.
Långa lockar:
o Sätt fast spiraltillbehöret (14) på den tunnaste
locktången (12) utan att öppna klämman. Viktigt:
Tången måste vara kall innan spiralen monteras.
o Värm apparaten.
o Börja med en hårlock som är ca 5 cm bred och
rulla den runt spiralen. Börja vid hårtopparna.
Kläm åt dem med den lilla klämman och rulla mot
hårbottnen.
o Håll tången på plats i ca 10 sekunder innan du
försiktigt rullar ut hårlocken igen. Låt håret svalna
innanduxerardet.
RENGÖRING
Dra ut stickkontakten ur vägguttaget före rengöring.
Låt apparaten svalna före rengöring.
Använd inte lösningsmedel eller starka eller
slipande rengöringsmedel för att rengöra apparaten,
eftersom dessa kan repa eller skada ytan och
keramikplattorna.
Torka istället av apparaten med en mjuk torr trasa.
Sänk aldrig ned apparaten i vatten och vatten får
heller inte tränga in i tången.
INFORMATION OM KASSERING OCH ÅTERVINNING
AV DENNA APPARAT
Lägg märke till att denna Adexi-produkt är märkt med
följande symbol:
Det innebär att denna produkt inte får kasseras ihop
med vanligt hushållsavfall, eftersom avfall som utgörs
av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter
måste kasseras separat.
Direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller
elektriska eller elektroniska produkter kräver att varje
medlemsstat vidtar åtgärder för korrekt insamling,
återvinning, hantering och materialåtervinning av
sådant avfall. Privata hushåll inom EU kan utan
kostnad återlämna sin använda utrustning till angivna
insamlingsplatser. I en del medlemsländer kan man
i vissa fall returnera den använda utrustningen till
återförsäljaren när man köper ny utrustning. Kontakta
din återförsäljare, distributör eller lokala myndighet
för ytterligare information om hantering av avfall som
utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska
produkter.
GARANTIVILLKOR
Garantin gäller inte om:
ovanstående instruktioner inte följs
• apparatenharmodierats,
apparaten har blivit felhanterad, utsatts för vårdslös
behandling eller fått någon annan typ av skada,
fel har uppstått till följd av fel på nätspänningen.
6
7
Då vi ständigt utvecklar våra produkter i fråga
om funktion och design förbehåller vi oss rätten
till ändringar av våra produkter utan föregående
meddelande.
IMPORTÖR
Adexi Group
www.adexi.se
Adexi A/S ansvarar inte för eventuella tryckfel.
8
9
INTRODUKSJON
For å få mest mulig glede av din nye krølltang ber vi deg
lese nøye gjennom denne bruksanvisningen før bruk. Vi
anbefaler også at du tar vare på bruksanvisningen, slik
at du kan slå opp i den ved senere anledninger.
SIKKERHETSREGLER
Normal bruk av apparatet
Feilaktig bruk av krølltangen kan føre til
personskader og skader på tangen.
Krølltangen må ikke brukes til andre formål enn
det den er beregnet for. Produsenten er ikke
ansvarlig for skade som skyldes feilaktig bruk eller
håndtering. (Se også garantibetingelsene.)
Apparatet skal bare tilkobles 230 V, 50 Hz.
Slå alltid apparatet av ved hjelp av av/på-knappen,
og trekk støpselet ut av kontakten når apparatet
ikke er i bruk.
Vær oppmerksom på at tangen fortsatt er varm en
stund etter at du har slått den av. Vent til den er helt
avkjølt før du pakker den bort eller bytter tilbehør.
Legg aldri tangen i vann eller annen form for væske.
Tangen må ikke brukes i badekaret eller i dusjen, da
dette vil kunne forårsake elektrisk støt.
Ikke forlat tangen mens den er på, og hold øye med
barn i nærheten.
Forsiktig! De keramiske platene kan bli svært varme.
De må ikke komme i kontakt med huden, da dette
kan føre til forbrenninger.
Tangen er ikke egnet for kommersiell eller utendørs
bruk.
Plasser alltid tangen i sikker avstand fra brennbare
materialer som gardiner, duker og lignende.
Tangen må ikke tildekkes.
Tangen må ikke utsettes for direkte sollys.
Tangen må ikke plasseres eller oppbevares i
nærheten av andre varmekilder eller i fuktige
omgivelser.
Ikke legg tangen slik at den kan falle eller trekkes
ned i vask, badekar eller lignende. Ikke ta etter
tangen hvis den har falt i vannet. Trekk først
støpselet ut av stikkontakten.
Ledning, støpsel og stikkontakt
Hold ledningen unna varme gjenstander og åpen ild.
Kontroller regelmessig at ledningen og støpselet
ikke er ødelagt. Ikke bruk tangen dersom dette
skulle være tilfelle, eller dersom den har falt i bakken
eller er skadet på annen måte.
Hvis tangen eller støpselet er skadet, må tangen
kontrolleres og om nødvendig repareres av
autorisert servicepersonale. Hvis så ikke skjer,
foreligger det fare for elektrisk støt. Prøv aldri å
reparere tangen selv.
Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten før
rengjøring.
Ikke dra i ledningen når du trekker støpselet ut av
kontakten. Ta i stedet godt tak i støpselet.
Ikke surr ledningen rundt apparatet.
Kontroller at det ikke er mulig å dra eller snuble i
ledningen eller en ev. skjøteledning.
OVERSIKT OVER TANGENS DELER
1. Strømledning
2. Opphengsring
3. Håndtak
4. Av/på-bryter
5. Temperaturskala
6. Kontrollampe
7. Låsering
8. Låsesymboler
9. Krepp-/rettetang
10. Adapter
11. Keramiske plater
12. Krølltenger (3)
13. Børste
14. Spiral
BRUKE TANGEN
Håret bør være rent og tørt før tangen tas i bruk.
Montere tilbehør
1. Vri låseringen (7) til pilen på håndtaket (3) er på linje
med pilen på låseringen.
2. Sett krepp-/rettetangen (9) eller en av krølltengene
(12) inn i sokkelen på håndtaket og trykk forsiktig på
plass.
3. Vri låseringen til pilen på håndtaket er på linje med
pilen på låseringen. Tilbehørsdelen er nå låst på
plass.
Oppvarming
1. Plassertangenpåenat,varmebestandigateog
sett støpselet i kontakten.
2. Slå tangen på ved å trykke på av/på-bryteren (4)
mot det hvite symbolet (over). Kontrollampen (6)
lyser så lenge tangen er på.
Stille inn temperaturen
Tangen har tre innstillinger: av (svart symbol, nede),
middels temperatur (svart/hvitt symbol, i midten) og
høy temperatur (hvitt symbol, oppe). Temperaturen kan
reguleres ved å skyve av/på-knappen opp og ned.
Bruke krepp-/rettetang
Bruk adapteren (10) til å endre tilbehør, slik som rette-
eller krepptang. Skyv adapteren ned til pilen står på linje
med de to rette linjene – tilbehøret er nå en rettetang.
Skyv adapteren ned til pilen står på linje med de to
bølgeformede linjene – tilbehøret er nå en krepptang.
Når adapteren er på linje med prikken i midten, er
krepp-/rettetangen låst.
Bruke krølltenger
Krølltengene kommer i tre ulike størrelser: Den tynneste
lager stramme krøller, og den tykkeste lager løse krøller.
Jo mer hår som tas med om gangen, jo løsere blir
krøllene. Du kan også gjøre krøllene mykere ved hjelp
av børsten (13) eller spiralen (14) (se under).
Stylingtips
Børst håret grundig før du bruker krølltengene. Del håret
opp i små lokker og behandle dem en etter en som
beskrevet nedenfor, til du har oppnådd ønsket resultat.
NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
8
9
Kreppet hår:
o Start med en hårlokk som er cirka 5 cm bred. Lukk
krepptangens keramiske plater (11) rundt håret nær
hodebunnen.
o Hold platene lukket i cirka 10 sekunder.
o Åpne platene og lukk dem på nytt lenger nede på
hårlokken du arbeider med.
Flatt, mykt hår:
o Start med en hårlokk som er cirka 5 cm bred. Lukk
krepptangens keramiske plater (11) rundt håret nær
hodebunnen.
o La tangen gli sakte nedover mot tuppene i en myk
bevegelse. Hold håret stramt for å unngå ”knekker” i
håret. Håret kan få mer løft hvis du kun lar tangen gli
over de ytre hårlokkene.
Hår som vipper utover:
o Start med en hårlokk som er cirka 5 cm bred. Lukk
krølltangen (12) rundt en hårlokk nær hodebunnen
med klemmen vendt bakover.
o La tangen gli rolig ned mot tuppene.
o Avslutt med å krølle den siste delen av hårlokken litt
utover nederst ved tuppen.
Hår som krøller innover:
o Start med en hårlokk som er cirka 5 cm bred. Lukk
krølltangen (12) rundt en hårlokk nær hodebunnen
med klemmen vendt fremover.
o La tangen gli rolig ned mot tuppene.
o Avslutt med å krølle den siste delen av hårlokken
innover ved tuppen.
Krøller:
o Start med en hårlokk som er cirka 5 cm bred. Åpne
klemmen (12) og plasser den cirka halvveis på
hårlokken.
o Spre håret utover trommelen, og løs ut klemmen
forsiktig, slik at håret blir festet.
o La tangen gli rolig ned mot tuppene.
o Se til at tuppene er festet under klemmen. Fullfør
ved å surre hårlokken rundt krølltangen opp mot
hodebunnen. Ikke berør hodebunnen med den
varme krølltangen.
o Hold krølltangen på plass i 5–8 sekunder, avhengig
av lengde og tykkelse på håret.
o Åpne klemmen og fjern tangen fra håret. La håret
kjøle ned før det styles.
Myke krøller:
o Fest børstedelen (13) på den tynneste krølltangen
(12) uten å åpne klemmen. Viktig: Tangen må være
kald før du setter på børsten.
o Varm opp tangen.
o Start med en hårlokk som er cirka 5 cm bred, og
surr den rundt børsten. Start ved tuppene og rull
oppover mot hodebunnen.
o Hold tangen på plass i cirka 10 sekunder før du
ruller hårlokken forsiktig ut igjen. La håret kjøle ned
før det styles.
Lange krøller:
o Fest spiraldelen (14) på den tynneste krølltangen
(12) uten å åpne klemmen. Viktig: Tangen må være
kald før du setter på spiralen.
o Varm opp tangen.
o Start med en hårlokk som er cirka 5 cm bred, og
surr den rundt spiralen. Start ved tuppene. Fest
tuppene med den minste klemmen, og rull oppover
mot hodebunnen.
o Hold tangen på plass i cirka 10 sekunder før du
ruller hårlokken forsiktig ut igjen. La håret kjøle ned
før det styles.
RENGJØRING
Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten før
rengjøring.
La apparatet kjøle ned før rengjøring.
Ikke bruk sterke eller slipende rengjøringsmidler,
løsemidler eller lignende for å rengjøre tangen.
Slike midler kan ripe opp og ødelegge apparatets
overateogdekeramiskeplatene.
Tørk i stedet av tangen med en myk, tørr klut.
Tangen må ikke dyppes i vann. Pass på så det ikke
trenger vann inn i tangen.
INFORMASJON OM AVHENDING OG
RESIRKULERING AV PRODUKTET
Vær oppmerksom på at dette Adexi-produktet er
merket med følgende symbol:
Det betyr at produktet ikke må kastes sammen med
vanlig husholdningsavfall. Elektrisk og elektronisk avfall
må alltid avhendes separat.
I henhold til WEEE-direktivet, må alle medlemsland
sørge for riktig innsamling, håndtering og resirkulering
av elektrisk og elektronisk avfall. Private husstander
i EU kan kostnadsfritt levere brukt utstyr til egne
gjenvinningsstasjoner. I noen medlemsland kan det
ved kjøp av nytt utstyr være mulig å levere brukt utstyr
til forhandleren som solgte det. Ta kontakt med din
forhandler, distributøren eller de lokale myndighetene
hvis du vil ha mer informasjon om hva du skal gjøre
med elektrisk og elektronisk avfall.
GARANTIBETINGELSER
Garantien gjelder ikke i følgende situasjoner:
hvis instruksjonene over ikke følges
hvis apparatet har blitt endret
hvis apparatet er brukt feil, har vært utsatt for hard
håndtering eller blitt skadet på en eller annen måte
hvis det har oppstått feil på grunn av feil i
strømforsyningen
På grunn av at vi hele tiden utvikler funksjonen og
utformingen på produktene våre, forbeholder vi oss
retten til å endre produktet uten forvarsel.
IMPORTØR
Adexi Group
www.adexi.eu
Vi er ikke ansvarlige for trykkfeil.
10
11
JOHDANTO
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
ensimmäistä käyttökertaa, niin saat parhaan hyödyn
uudesta laitteestasi. Suosittelemme myös, että säilytät
nämä ohjeet. Näin voit perehtyä laitteesi eri toimintoihin
myöhemminkin.
TURVALLISUUSTOIMENPITEET
Laitteen normaali käyttö
Laitteen virheellinen käyttö saattaa aiheuttaa
henkilövahingon ja vaurioittaa laitetta.
Käytä laitetta vain sen oikeaan käyttötarkoitukseen.
Valmistaja ei ole vastuussa virheellisestä käytöstä tai
käsittelystä johtuvista vahingoista (katso myös kohta
Takuuehdot).
Laite voidaan kytkeä vain verkkoon, jonka jännite on
230 V ja taajuus 50 Hz.
Sammuta laite aina virtapainikkeesta ja irrota
virtajohto seinästä, kun laite ei ole käytössä.
Muista, että laite on kuuma jonkin aikaa sen jälkeen,
kun olet sammuttanut sen. Anna laitteen jäähtyä
täysin, ennen kuin laitat sen säilytykseen tai vaihdat
osia.
Älä koskaan upota laitetta veteen tai muuhun
nesteeseen.
Älä käytä laitetta kylvyssä tai suihkussa, sillä se
saattaa aiheuttaa sähköiskun.
Älä jätä laitetta valvomatta ja huolehdi, etteivät
lapset pääse laitteen lähelle sen ollessa käytössä.
Varoitus! Keraamiset levyt saattavat olla erittäin
kuumia. Älä kosketa niillä ihoa, sillä se voi aiheuttaa
palovammoja.
Laite ei sovi kaupalliseen käyttöön eikä
ulkokäyttöön.
Aseta laite aina turvallisen etäisyyden päähän
syttyvis esineis, kuten verhoista, pöytäliinoista tms.
Älä peitä laitetta.
Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle.
Älä aseta laitetta muiden lämmönlähteiden
läheisyyteen tai kosteaan ympäristöön tai säilytä
laitetta kyseisissä ympäristöissä.
Älä jätä laitetta paikkaan, josta se voi pudota tai
joutua vedetyksi pesualtaaseen, kylpyammeeseen
tai vastaavaan. Jos laite putoaa veteen, älä koske
siihen. Irrota ensin pistoke pistorasiasta.
Johto, pistoke ja pistorasia
Pidä virtajohto etäällä kuumista esineistä ja
avotulesta.
Tarkista säännöllisesti, ettei virtajohto tai pistoke ole
vahingoittunut. Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai
pistoke on vahingoittunut tai jos laite on pudonnut
lattialle tai veteen tai muuten vaurioitunut.
Jos laite tai pistoke on vaurioitunut, valtuutetun
korjaajan on sähköiskuvaaran välttämiseksi
tarkistettava ja tarvittaessa korjattava laite. Älä yritä
itse korjata laitetta.
Irrota pistoke pistorasiasta laitteen puhdistuksen
ajaksi.
Vältä johdosta vetämistä, kun pistoke irrotetaan
pistorasiasta. Ota sen sijaan kiinni pistokkeesta.
Älä kierrä virtajohtoa laitteen ympärille.
Varmista, ettei virtajohtoon tai jatkojohtoon voi
kompastua.
LAITTEEN PÄÄOSAT
1. Virtajohto
2. Ripustuslenkki
3. Kädensija
4. Virtakytkin
5. Lämpötila-asteikko
6. Merkkivalo
7. Lukitusrengas
8. Lukitussymbolit
9. Kreppi-/suoristusrauta
10. Sovitin
11. Keraamiset levyt
12. Kiharrusraudat (3)
13. Harjaosa
14. Kierreosa
LAITTEEN KÄYTTÖ
Käytä laitetta puhtaisiin, kuiviin hiuksiin.
Osien kiinnittäminen
1. Käännä lukitusrengasta (7), kunnes kädensijassa (3)
oleva nuoli on kohdakkain lukitusrenkaan nuolen
kanssa.
2. Työnnä kreppi-/suoristusrauta (9) tai jokin
kiharrusraudoista (12) kädensijan pistokeliittimeen ja
paina se tiukasti paikalleen.
3. Käännä lukitusrengasta, kunnes kädensijassa oleva
nuoli on kohdakkain lukitusrenkaan nuolen kanssa.
Osa on nyt lukittu paikoilleen.
Lämmitys
1. Aseta laite tasaiselle, lämmönkestävälle pinnalle, ja
kytke pistoke pistorasiaan.
2. Kytke virta painamalla virtakytkintä (4) valkoista
merkkiä kohti (ylös). Merkkivalo (6) syttyy ja palaa
niin kauan, kuin laitteessa on virta.
Lämpötilan asetus
Laitteessa on kolme lämpötila-asetusta: pois (musta
merkki, alhaalla), keskilämpö (mustavalkoinen merkki,
keskellä) ja korkea lämpö (valkoinen merkki, ylhäällä).
Lämpötilaa voidaan säädellä painamalla virtapainiketta
ylös ja alas.
Kreppi-/suoristusraudan käyttö
Vaihda muotoiluosat, kuten kreppi- ja suoristusraudat,
sovittimen avulla (10). Työnnä sovitinta alas, kunnes
nuoli on kohdakkain kahden suoran viivan kanssa
– muotoiluosaa voidaan nyt käyttää suoristusrautana.
Työnnä sovitinta ylös, kunnes nuoli on kohdakkain
kahden laineen muotoisen viivan kanssa – lisäosaa
voidaan nyt käyttää kreppirautana. Kun sovitin on
kohdakkain keskellä olevan pisteen kanssa, kreppi-
/suoristusrauta on lukittu.
FI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
10
11
Kiharrusrautojen käyttö
Kiharrusrautoja on kolmea eri kokoa: Ohuimmalla
raudalla saat pientä kiharaa ja paksuimmalla suurta
kiharaa. Mitä enemmän hiuksia kiharrat kerralla, sitä
suurempia kiharat ovat. Pehmeämpiä kiharoita saat
käyttämällä harjaosaa (13) ja kierreosaa (14) (katso alla).
Muotoiluvinkkejä
Harjaa hiukset ennen muotoilua. Jaa hiuksesi pieniin
osiin ja käsittele jokainen osio erikseen seuraavien
ohjeiden mukaan, kunnes saavutat haluamasi tuloksen.
Krepatut hiukset:
o Erota hiuksista noin 5 cm:n levyinen suortuva ja
sulje kreppiraudan keraamiset levyt (11) hiusten
ympärille lähelle hiusjuurta.
o Pidä levyt suljettuina noin 10 sekuntia.
o Avaa levyt ja sulje ne uudelleen siirtyen alemmas
hiussuortuvaa pitkin.
Sileät, pehmeät hiukset:
o Erota hiuksista noin 5 cm:n levyinen suortuva ja
sulje suoristusraudan keraamiset levyt (11) hiusten
ympärille lähelle hiusjuurta.
o Liu’uta laitetta hitaasti ja tasaisesti latvaa kohti.
Pidä hiussuortuva tiukkana, jottei se taitu. Jos
haluat hiuksiin runsautta, suorista ainoastaan
päällimmäiset hiukset.
Taipuisat latvat:
o Erota hiuksista noin 5 cm:n levyinen suortuva.
Sulje kiharrusrauta (12) hiusten ympärille siten, että
yläpihti on taaksepäin lähellä hiusjuurta.
o Liu’uta laitetta hitaasti hiusten latvaa kohti.
o Käännä alimpia latvoja hieman ulospäin.
Pyöreät latvat:
o Erota hiuksista noin 5 cm:n levyinen suortuva.
Sulje kiharrusrauta (12) hiusten ympärille siten, että
yläpihti on eteenpäin lähellä hiusjuurta.
o Liu’uta laitetta hitaasti hiusten latvaa kohti.
o Käännä alimmat latvat sisäänpäin.
Kiharat:
o Erota hiuksista noin 5 cm:n levyinen suortuva. Avaa
yläpihti (12) ja aseta se suortuvan puoleenväliin.
o Levitä hiuksia sylinteriä pitkin ja vapauta yläpihti
varovasti siten, että hiukset jäävät paikoilleen.
o Liu’uta laitetta hitaasti hiusten latvaa kohti.
o Tarkista, että latvat ovat paikoillaan pihdin alla, ja
kierrä suortuvaa kiharrusraudan ympärille hiusjuurta
kohti. Vältä koskemasta päänahkaa kuumalla
kiharrusraudalla.
o Pidä kiharrusrautaa paikoillaan 5–8 sekuntia hiuksen
pituuden ja paksuuden mukaan.
o Avaa pihdit ja päästä hiukset vapaaksi. Anna hiusten
jäähtyä ennen niiden käsittelyä.
Pehmeät kiharat:
o Aseta harjaosa (13) ohuimpaan kiharrusrautaan
(12) avaamatta pihtejä. Tärkeää: Raudan on oltava
kylmä, kun harjaosa kiinnitetään.
o Lämmitä laite.
o Erota noin 5 cm:n levyinen suortuva ja kierrä se
harjaosan ympärille. Aloita kiertäminen latvasta ja
siirry hiusjuurta kohti.
o Pidä rautaa paikoillaan noin 10 sekuntia, ja kierrä
hiusuortuva auki. Anna hiusten jäähtyä ennen
muotoilua.
Laineet:
o Aseta kierreosa (14) ohuimpaan kiharrusrautaan (12)
avaamatta pihtejä. Tärkeää: Raudan on oltava viileä,
kun kierreosa kiinnitetään.
o Lämmitä laite.
o Erota noin 5 cm:n levyinen suortuva ja kierrä se
kierreosan ympärille. Aloita latvoista. Kiinnitä latvat
pieniin pihteihin ja kierrä hiusjuurta kohti.
o Pidä rautaa paikoillaan noin 10 sekuntia, ja kierrä
hiusuortuva auki. Anna hiusten jäähtyä ennen
muotoilua.
PUHDISTUS
Irrota pistoke pistorasiasta laitteen puhdistuksen
ajaksi.
Anna laitteen jäähtyä ennen pudistusta.
Älä käytä laitteen puhdistamiseen vahvoja tai
hankaavia puhdistusaineita, liuottimia tai vastaavia,
sillä ne voivat naarmuttaa tai vahingoittaa
ulkopintoja ja keraamisia levyjä.
Käytä puhdistukseen pehmeää, kuivaa liinaa.
Älä upota laitetta veteen, äläkä kastele laitetta.
TIETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISESTÄ JA
KIERRÄTYKSESTÄ
Tämä Adexi-tuote on merkitty seuraavalla symbolilla:
Tuotetta ei siis saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen
mukana, vaan sähkö- ja elektroniikkajäte on hävitettävä
erillisesti.
Sähkö- ja elektroniikkajätettä koskevan direktiivin
mukaan jokaisen jäsenvaltion on järjestettävä
asianmukainen sähkö- ja elektroniikkajätteen keräys,
talteenotto, käsittely ja kierrätys. EU-alueen yksityiset
kotitaloudet voivat palauttaa käytetyt laitteet maksutta
erityisiin kierrätyspisteisiin. Joissakin jäsenvaltioissa
ja tietyissä tapauksissa käytetty laite voidaan
palauttaa sille jälleenmyyjälle, jolta se on ostettu,
jos tilalle hankitaan uusi laite. Lisätietoja sähkö- ja
elektroniikkajätteen käsittelystä saat jälleenmyyjältäsi,
jakelijaltasi tai paikallisilta viranomaisilta.
TAKUUEHDOT
Takuu ei ole voimassa, jos
edellä olevia ohjeita ei ole noudatettu
laitteeseen on tehty muutoksia
laitetta on käsitelty väärin tai rajusti tai se on kärsinyt
muita vaurioita
syntyneet viat johtuvat sähköverkon häiriöistä.
Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme toimivuutta ja
muotoilua, minkä vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa
tuotetta ilman etukäteisilmoitusta.
Maahantuoja:
Adexi Group
www.adexi.eu
Emme ole vastuussa mahdollisista painovirheistä.
12
13
INTRODUCTION
To get the best out of your new appliance, please read
thisuserguidecarefullybeforeusingitforthersttime.
We also recommend that you keep the instructions for
future reference, so that you can remind yourself of the
functions of your appliance.
SAFETY MEASURES
Normal use of the appliance
Incorrect use of this appliance may cause personal
injury and damage.
Use for its intended purpose only. The manufacturer
is not responsible for any injury or damage resulting
from incorrect use or handling (see also Guarantee
Terms).
For connection to 230 V, 50 Hz only.
Always turn the appliance off using the on/off
button, and unplug it, when it is not in use.
Please note that the appliance will remain hot for
a while after you switch it off. Always allow it to
cool completely before you put it away or change
accessories.
Do not submerge in water or any other liquid.
Do not use in the bath or shower, as it may cause an
electric shock.
Never leave unattended when in use, and keep an
eye on children.
Caution! The ceramic plates can get very hot. They
must not come into contact with the skin, as this
can cause burns.
Not suitable for commercial or outdoor use.
Always keep the appliance at a safe distance from
ammableobjectssuchascurtains,tableclothsor
the like.
Do not cover.
Do not expose to direct sunlight.
Do not place or store near other heat sources or in a
damp environment.
Never leave the appliance where it can fall or be
pulled into a washbasin, a bathtub or similar. Never
reach for the appliance if it has fallen into water.
First remove the plug from the socket.
Cord, plug and mains socket
• Keepcordawayfromhotobjectsandopename.
Check regularly that neither the cord nor plug is
damaged and do not use if there is any damage, or
ifithasbeendroppedontheoor,droppedinwater
or damaged in any other way.
If the apparatus or plug is damaged, it must
be inspected and if necessary, repaired by an
authorised repair engineer, otherwise there is a risk
of electric shock. Never try to repair the appliance
yourself.
Remove the plug from the socket before cleaning.
Avoid pulling the cord when removing the plug from
the socket. Instead, hold the plug.
Do not wind the cord around the appliance.
Check that it is not possible to pull or trip over the
cord or any extension cord.
KEY TO MAIN COMPONENTS OF THE APPLIANCE
1. Power cord
2. Hanging loop
3. Handle
4. On/off button
5. Temperature scale
6. Indicator light
7. Lock ring
8. Lock symbols
9. Crepe-/atiron
10. Adapter
11. Ceramic plates
12. Curling irons (3)
13. Brush accessory
14. Spiral accessory
USING THE APPARATUS
Hair should be clean and dry before using the
appliance.
Fitting accessories
1. Turn the lock ring (7) until the arrow on the handle (3)
is aligned with that on the lock ring.
2. Insertcrepe-/atiron(9)oroneofthecurlingirons
(12)inthesocketinthehandleandpressrmlyinto
place.
3. Turn the lock ring until the arrow on the handle is
aligned with that on the lock ring. The accessory is
now locked in place.
Warming up
1. Placetheapparatusonaat,heat-resistantsurface,
and plug it in.
2. Switch on by pushing the on/off switch (4) towards
the white symbol (above). The indicator lamp (6) will
light and remain on as long as the apparatus is on.
Setting the temperature
The apparatus has three settings: off (black symbol,
bottom), medium temperature (black/white symbol,
middle) and high temperature (white symbol, top).
Temperature can be regulated by pushing the on/off
button up and down.
Using crepe-/at iron
Use the adapter (10) to change accessories such as
at-orcrepeirons.Pushdownuntilthearrowisaligned
withthetwostraightlines–theaccessoryisnowaat
iron. Push the adapter up until the arrow is aligned with
the two wavy lines – the accessory is now a crepe iron.
When the adapter is aligned with the dot in the middle
thecrepe-/atironislocked.
Using curling irons
There are three different sizes of curling iron: The
thinnest gives tight curls and the thickest loose curls.
The larger the amount of hair treated at a time, the
looser the curls will be. You can also make curls softer
using the brush accessory (13) and spiral accessory (14)
(see below).
UK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
12
13
Styling tips
Brush hair thoroughly before setting. Divide your hair up
into small sections, and deal with them separately piece
by piece as described below until the desired result is
achieved.
Creped hair:
o Start with a lock of hair about 5 cm wide and close
the crepe iron’s ceramic plates (11) around the hair
near the scalp.
o Keep the plates closed for approx. 10 seconds.
o Open the plates and close them again further along
the lock of hair.
Flat, smooth hair:
o Start with a lock of hair about 5 cm wide and close
the crepe iron’s ceramic plates (11) around the hair
near the scalp.
o Slowly slide the apparatus towards the hair ends
inauentmovement.Keepthehairtighttoavoid
kinks. For more lift in the hair, smooth only the outer
part of the hair lock.
Hair with a ick:
o Start with a lock of hair about 5 cm wide. Close the
curling iron (12) around a lock of hair with the upper
jaw at the back close to the scalp.
o Slide the apparatus slowly towards the hair ends.
o Finish by curling the last piece of hair a little out at
the ends.
Hair with a curl:
o Start with a lock of hair about 5 cm wide. Close the
curling iron (12) around a lock of hair with the upper
jaw at the front close to the scalp.
o Slide the apparatus slowly towards the hair ends.
o Finish by curling the last piece of hair under at the
ends.
Curls:
o Start with a lock of hair about 5 cm wide. Open the
upper jaw (12) and place it about halfway along the
lock of hair.
o Spread the hair along the cylinder and carefully
release the upper jaw so that the hair is trapped.
o Slide the apparatus slowly towards the hair ends.
o Check hair ends are trapped under the jaw and
nishbywindingthelockaroundthecurlingiron
towards the scalp. Avoid touching the scalp with the
hot curling iron.
o Hold the curling iron in place for 5-8 seconds,
depending on length and thickness of hair.
o Open the jaw and remove the apparatus from hair.
Allow hair to cool before setting.
Soft curls:
o Set brush accessory (13) on the thinnest curling iron
(12) without opening the jaw. Important: The iron
mustbecoldbeforettingthebrush.
o Heat the apparatus up.
o Start with a lock of hair about 5 cm wide and roll
it around the brush. Start at the hair ends and roll
towards the scalp.
o Hold the iron in place for approx. 10 seconds before
carefully rolling the hair lock out again. Allow hair to
cool before setting.
Long curls:
o Set spiral accessory (14) on the thinnest curling iron
(12) without opening the jaw. Important: The iron
mustbecoldbeforettingthespiral.
o Heat the apparatus up.
o Start with a lock of hair about 5 cm wide and roll it
around the spiral. Start at the hair ends. Trap them
with the small jaw and roll towards the scalp.
o Hold the iron in place for approx. 10 seconds before
carefully rolling the hair lock out again. Allow hair to
cool before setting.
CLEANING
Remove the plug from the socket before cleaning.
Allow to cool down before cleaning.
Do not use strong or abrasive cleaning agents,
solvents or similar to clean the apparatus, as these
may scratch or damage the external surfaces and
the ceramic plates.
Instead, wipe with a soft dry cloth.
Never submerge the apparatus in water, and no
water must be allowed to get into it.
INFORMATION ON DISPOSAL AND RECYCLING OF
THIS PRODUCT
Please note that this Adexi product is marked with this
symbol:
This means that this product must not be disposed of
together with ordinary household waste, as electrical
and electronic waste must be disposed of separately.
In accordance with the WEEE directive, every member
state must ensure correct collection, recovery, handling
and recycling of electrical and electronic waste. Private
households in the EU can take used equipment to
special recycling stations free of charge. In some
member states you can, in certain cases, return
the used equipment to the retailer from whom you
purchased it, if you are purchasing new equipment.
Contact your retailer, distributor or the municipal
authorities for further information on what you should
do with electrical and electronic waste.
14
15
GUARANTEE TERMS
The guarantee does not apply:
if the above instructions are not followed
if the appliance has been interfered with
if the appliance has been mishandled, subjected to
rough treatment, or has suffered any other form of
damage
if faults have arisen as a result of faults in your
electricity supply.
Due to the constant development of our products in
terms of function and design, we reserve the right to
make changes to the product without prior warning.
IMPORTER
Adexi Group
www.adexi.eu
We cannot be held responsible for any printing errors.
14
15
INLEIDING
Lees voordat u het apparaat in gebruik neemt eerst
nauwkeurig deze gebruiksaanwijzing. Wij adviseren
ook om de gebruiksaanwijzing te bewaren, zodat u in
de toekomst de diverse functies van het apparaat nog
eens kunt nakijken.
VEILIGHEIDSMAATREGELEN
Normaal gebruik van het apparaat
Onjuist gebruik van het apparaat kan persoonlijk
letsel en schade veroorzaken.
Gebruik het apparaat alleen waarvoor het is
bedoeld. De fabrikant is niet verantwoordelijk
voor letsel of schade die ontstaat door het onjuist
gebruiken van of omgaan met het apparaat (zie ook
de Garantievoorwaarden).
Sluit het apparaat alleen aan op 230 V, 50 Hz.
Schakel het apparaat altijd uit met de aan/uit-knop
en haal de stekker uit het stopcontact als het
apparaat niet wordt gebruikt.
Het apparaat blijft na het uitschakelen nog enige tijd
warm. Laat het altijd helemaal afkoelen voordat u
het wegbergt of de accessoires verwisselt.
Dompel het apparaat niet onder in water of een
andere vloeistof.
Niet gebruiken in bad of onder de douche. Dit kan
een elektrische schok veroorzaken.
Laat het apparaat nooit zonder toezicht als het in
gebruik is en houd kinderen in de gaten.
Voorzichtig! De keramische platen kunnen erg heet
worden. Zorg dat ze niet in aanraking komen met de
huid, omdat dit brandwonden kan veroorzaken.
Niet geschikt voor commercieel gebruik of gebruik
buitenshuis.
Houd het apparaat altijd op een veilige afstand van
brandbare voorwerpen zoals gordijnen, tafelkleden
en dergelijke.
Niet afdekken.
Niet blootstellen aan rechtstreeks zonlicht.
Niet in de buurt van andere warmtebronnen of in
een vochtige omgeving plaatsen of bewaren.
Laat het apparaat nooit ergens liggen waar het kan
vallen of in een wastafel, badkuip of iets dergelijks
kan vallen. Probeer het apparaat nooit te pakken als
het in het water is gevallen. Haal eerst de stekker uit
het stopcontact.
Snoer, stekker en stopcontact
Houd het snoer uit de buurt van hete voorwerpen en
open vuur.
Controleer regelmatig of het snoer en de stekker
onbeschadigd zijn en gebruik het apparaat niet als
er wel beschadigingen zijn of als het apparaat op de
grond of in het water is gevallen of op een andere
manier is beschadigd.
Als het apparaat of de stekker is beschadigd, moet
het worden gecontroleerd en zo nodig worden
gerepareerd door een erkende reparateur, omdat er
anders risico is op een elektrische shock. Probeer
het apparaat nooit zelf te repareren.
Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het
apparaat reinigt.
Trek niet aan het snoer als u de stekker uit het
stopcontact haalt. Houd de stekker vast.
Wind het snoer niet om het apparaat.
Zorg dat niemand aan het snoer of een eventueel
verlengsnoer kan trekken of erover kan struikelen.
BELANGRIJKSTE ONDERDELEN VAN HET
APPARAAT
1. Netsnoer
2. Hanglus
3. Greep
4. Aan/uit-knop
5. Temperatuurschaal
6. Indicatielampje
7. Blokkeerring
8. Blokkeersymbolen
9. Wafel-/gladijzer
10. Adapter
11. Keramische platen
12. Krultangen (3)
13. Borstelaccessoire
14. Spiraalaccessoire
HET APPARAAT GEBRUIKEN
Gebruik het apparaat alleen op schoon en droog haar.
Accessoires plaatsen
1. Draai de blokkeerring (7) totdat de pijl op de greep
(3) op één lijn staat met die op de blokkeerring.
2. Steek het wafel-/gladijzer (9) of een van de
krultangen (12) in de aansluiting in de greep en druk
deze stevig vast.
3. Draai de blokkeerring totdat de pijl op de greep
op één lijn staat met die op de blokkeerring. De
accessoire zit nu geblokkeerd in de juiste positie.
Opwarmen
1. Plaats het apparaat op een vlak, warmtebestendig
oppervlak en steek de stekker in het stopcontact.
2. Zet het apparaat aan door de aan/uit-schakelaar
(4) in de richting van het witte symbool (boven) te
duwen. Het indicatielampje (6) gaat branden en blijft
branden zolang het apparaat in ingeschakeld.
De temperatuur instellen
Het apparaat heeft drie instellingen: uit (zwart symbool,
onder), gemiddelde temperatuur (zwart/wit-symbool,
midden) en hoge temperatuur (wit symbool, boven).
U kunt de temperatuur regelen door de aan/uit-knop
omhoog en omlaag te duwen.
NL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
16
17
Wafel-/gladijzer gebruiken
Gebruik de adapter (10) om accessoires zoals glad- of
wafelijzers te verwisselen. Druk omlaag totdat de
pijl op één lijn staat met de twee rechte lijnen - de
accessoire is nu een gladijzer. Duw de adapter omhoog
totdatdepijlopéénlijnstaatmetdetweegolijnen
- de accessoire is nu een wafelijzer. Als de adapter op
één lijn staat met de stip in het midden, is het wafel-
/gladijzer geblokkeerd.
Krultangen gebruiken
Er zijn drie krultangen van verschillende grootte: de
dunste zorgt voor de strakste krullen en de dikste
voor groffe krullen. Hoe meer haar er tegelijk wordt
behandeld, hoe groffer de krullen. U kunt ook
krullen maken met de borstelaccessoire (13) en de
spiraalaccessoire (14) (zie hieronder).
Styling-tips
Borstel het haar goed voordat u het krult. Verdeel het
haar in kleine gedeelten en behandel deze één voor
één op de hieronder beschreven manier totdat u het
gewenste resultaat hebt bereikt.
Golfjes:
Begin met een haarlok van ongeveer 5 cm breed
en sluit de keramische platen van het wafelijzer (11)
rond het haar, vlakbij de hoofdhuid.
Houd de platen ca. 10 seconden gesloten.
Open de platen en sluit ze weer verderop langs de
haarlok.
Glad, steil haar:
Begin met een haarlok van ongeveer 5 cm breed
en sluit de keramische platen van het wafelijzer (11)
rond het haar, vlakbij de hoofdhuid.
Laat het apparaat langzaam in een vloeiende
beweging naar de haarpunten glijden. Houd het
haar strak om slagen te voorkomen. Voor meer
volume maakt u alleen de buitenkant van de haarlok
glad.
Haar met een slag:
Begin met een haarlok van ongeveer 5 cm breed.
Sluit de krultang (12) rond een haarlok met de
bovenste klem achteraan, vlakbij de hoofdhuid.
Laat het apparaat langzaam naar de haarpunten
glijden.
Eindig met een iets naar buiten gekruld uiteinde van
de lok.
Haar met een krul:
Begin met een haarlok van ongeveer 5 cm breed.
Sluit de krultang (12) rond een haarlok met de
bovenste klem vooraan, vlakbij de hoofdhuid.
Laat het apparaat langzaam naar de haarpunten
glijden.
Eindig met een krul onder bij het uiteinde van de lok.
Krullen:
Begin met een haarlok van ongeveer 5 cm breed.
Open de bovenste klem (12) en plaats die ongeveer
halverwege de haarlok.
Verspreid het haar langs de rol en laat de bovenste
klem voorzichtig los, zodat het haar vast komt te
zitten.
Laat het apparaat langzaam naar de haarpunten
glijden.
Controleer of de haarpunten vastzitten onder de
klem en eindig door de lok rond de krultang te
draaien, in de richting van de hoofdhuid. Raak de
hoofdhuid niet aan met de krultang.
Houd de krultang 5-8 seconden op zijn plaats,
afhankelijk van de lengte en dikte van het haar.
Open de klem en haal het apparaat uit het haar.
• Laathethaarafkoelenvoordatuhetxeert.
Zachte krullen:
Zet de borstelaccessoire (13) op de dunste krultang
(12) zonder de klem te openen. Belangrijk: Zorg dat
de krultang koud is als u de borstel plaatst.
Verwarm het apparaat.
Begin met een haarlok van ongeveer 5 cm breed en
rol deze rond de borstel. Begin bij de haarpunten en
rol het haar in de richting van de hoofdhuid.
Houd de krultang ongeveer 10 seconden op zijn
plaats voordat u de haarlok weer voorzichtig losrolt.
Laathethaarafkoelenvoordatuhetxeert.
Pijpenkrullen:
Zet de spiraalaccessoire (14) op de dunste krultang
(12) zonder de klem te openen. Belangrijk: Zorg dat
de krultang koud is als u de spiraal plaatst.
Verwarm het apparaat.
Begin met een haarlok van ongeveer 5 cm breed en
rol deze rond de spiraal. Begin bij de haarpunten.
Houd deze vast met de kleine klem en rol het haar in
de richting van de hoofdhuid.
Houd de krultang ongeveer 10 seconden op zijn
plaats voordat u de haarlok weer voorzichtig losrolt.
Laathethaarafkoelenvoordatuhetxeert.
REINIGEN
Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het
apparaat reinigt.
Laat het apparaat afkoelen voordat u het reinigt.
Gebruik geen agressieve of schurende
schoonmaakmiddelen, oplosmiddelen en dergelijk
om het apparaat te reinigen, omdat de buitenkant
en de keramische platen hierdoor bekrast of
beschadigd kunnen raken.
Veeg het apparaat schoon met een zachte droge
doek.
Dompel het apparaat niet onder in water en zorg dat
er geen water in kan binnendringen.
16
17
INFORMATIE OVER VERWIJDEREN EN RECYCLEN
VAN DIT PRODUCT
Dit Adexi-product is voorzien van dit symbool:
Dit betekent dat dit product niet met het gewone
huishoudafval mag worden weggegooid, omdat
elektrisch en elektronisch afval afzonderlijk moeten
worden afgevoerd.
Volgens de WEEE-richtlijn moet elke lidstaat zorgdragen
voor het op de juiste manier inzamelen, ophalen,
verwerken en recyclen van elektrisch en elektronisch
afval. Privé-huishoudens in de EU kunnen apparatuur
gratis naar speciale recyclingpunten brengen. In
sommige lidstaten kunt u, in bepaalde gevallen, de
gebruikte apparatuur terugbrengen naar de leverancier
waar u de apparatuur hebt gekocht, als u nieuwe
apparatuur koopt. Neem contact op met uw leverancier,
distributeur of gemeente voor meer informatie over wat
u moet doen met elektrisch en elektronisch afval.
GARANTIEVOORWAARDEN
De garantie vervalt:
als bovenstaande aanwijzingen niet worden
opgevolgd
als er met het apparaat is geknoeid
als het apparaat verkeerd is gebruikt, ruw is
behandeld of enige vorm van schade heeft geleden
als er defecten zijn ontstaan door gebreken in uw
elektriciteitsvoorziening.
Als gevolg van de voortdurende ontwikkeling van het
ontwerp en de functies van onze producten behouden
wij ons het recht voor om zonder voorafgaande
mededeling wijzigingen aan te brengen in het product.
IMPORTEUR
Adexi Group
www.adexi.eu
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele
drukfouten.
18
19
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Για να αξιοποιήσετε πλήρως τη νέα συσκευή σας,
πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά, διαβάστε
προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών. Επίσης,
συνιστούμε να φυλάξετε το παρόν εγχειρίδιο
οδηγιών για μελλοντική αναφορά, ώστε να μπορείτε
να θυμηθείτε τις λειτουργίες της συσκευής σας.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Κανονική χρήση της συσκευής
Η εσφαλμένη χρήση της συσκευής μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό του χρήστη ή βλάβη
της συσκευής.
Χρησιμοποιήστε τη συσκευή για το σκοπό για
τον οποίο προορίζεται. Ο κατασκευαστής δεν
ευθύνεται για οποιονδήποτε τραυματισμό
ή βλάβη προκληθεί από εσφαλμένη χρήση
ή χειρισμό (δείτε επίσης τους όρους της
εγγύησης).
Για σύνδεση μόνο σε παροχή 230 V, 50 Hz.
Απενεργοποιείτε τη συσκευή χρησιμοποιώντας
πάντα το κουμπί on/off και αποσυνδέετέ την
όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
Σημειώστε ότι η συσκευή θα παραμείνει ζεστή
για λίγο αφού την απενεργοποιήσετε. Αφήνετε
πάντα τη συσκευή να κρυώσει τελείως, πριν την
αποθηκεύσετε ή πριν αλλάξετε εξαρτήματα.
Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή άλλο
υγρό.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο
ή το ντους, γιατί μπορεί να προκληθεί
ηλεκτροπληξία.
Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επιτήρηση
ενώ λειτουργεί και επιβλέπετε τα παιδιά που
βρίσκονται στο χώρο λειτουργίας της.
Προσοχή! Οι κεραμικές πλάκες μπορεί να
αναπτύξουν πολύ υψηλή θερμοκρασία. Δεν
πρέπει να έρθουν σε επαφή με το δέρμα, γιατί
κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα.
Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για εμπορική
χρήση ή για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
Διατηρείτε τη συσκευή πάντα σε ασφαλή
απόσταση από εύφλεκτα αντικείμενα, όπως
κουρτίνες, τραπεζομάντιλα και άλλα παρόμοια.
Μην καλύπτετε τη συσκευή.
Μην εκθέτετε τη συσκευή στο άμεσο ηλιακό
φως.
Μην τοποθετείτε ή μην αποθηκεύετε τη
συσκευή κοντά σε άλλες πηγές θερμότητας ή σε
περιβάλλον με υγρασία.
Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή σε σημείο από
όπου μπορεί να πέσει κάτω ή μέσα σε νιπτήρα,
μπανιέρα ή άλλα παρόμοια. Μην αγγίζετε ποτέ
τη συσκευή εάν έχει πέσει στο νερό. Βγάλτε
πρώτα το βύσμα από την πρίζα.
Καλώδιο, βύσμα και πρίζα τροφοδοσίας
Κρατήστε το καλώδιο μακριά από ζεστά
αντικείμενα και ανοικτή φλόγα.
Ελέγχετε τακτικά εάν το καλώδιο ή το βύσμα
της συσκευής είναι κατεστραμμένα και σε αυτή
την περίπτωση, μην την χρησιμοποιείτε. Επίσης,
μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει πέσει
σε νερό ή εάν έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά.
Εάν η συσκευή ή το βύσμα έχουν υποστεί ζημιά,
πρέπει να τα ελεγχθούν και εάν χρειάζεται,
να επισκευαστούν από έναν εξουσιοδοτημένο
μηχανικό, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Μην προσπαθείτε ποτέ να
επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή.
Βγάλτε το βύσμα από την πρίζα, πριν να
καθαρίσετε τη συσκευή.
Μην τραβάτε το καλώδιο όταν αποσυνδέετε το
βύσμα από την πρίζα. Αντιθέτως, θα πρέπει να
κρατάτε το βύσμα.
Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει πιθανότητα
να σκοντάψει κανείς στο καλώδιο ή στην
προέκταση του καλωδίου.
ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
1. Καλώδιο τροφοδοσίας
2. Κρίκος για κρέμασμα
3. Λαβή
4. Κουμπί on/off
5. Ρυθμιστικό
θερμοκρασίας
6. Ενδεικτική λυχνία
7. Δακτύλιος κλειδώματος
8. Σύμβολα κλειδώματος
9. Σίδερο για ίσια/
κυματιστά μαλλιά
10. Προσαρμογέας
11. Κεραμικές πλάκες
12. Σίδερο μαλλιών για
μπούκλες (3)
13. Εξάρτημα με βούρτσα
14. Εξάρτημα με σπιράλ
ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
Τα μαλλιά θα πρέπει να είναι καθαρά και στεγνά
πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
Αφαιρούμενα εξαρτήματα
1. Περιστρέψτε το δακτύλιο κλειδώματος (7), έως
ότου το βέλος στη λαβή (3) ευθυγραμμιστεί με
αυτό στο δακτύλιο κλειδώματος.
2. Τοποθετήστε το σίδερο για ίσια/ κυματιστά
μαλλιά (9) ή ένα από τα σίδερα για μπούκλες (12)
στην υποδοχή της λαβής και πιέστε σταθερά
έως ότου τοποθετηθεί σωστά.
3. Περιστρέψτε το δακτύλιο κλειδώματος έως ότου
το βέλος στη λαβή ευθυγραμμιστεί με αυτό στο
δακτύλιο κλειδώματος. Το εξάρτημα έχει πλέον
τοποθετηθεί στη θέση του.
GR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
18
19
Θέρμανση
1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη
επιφάνεια που είναι ανθεκτική στη θερμότητα
και συνδέστε την στη πρίζα.
2. Θέστε σε λειτουργία τη συσκευή, πιέζοντας
το διακόπτη on/off (4) προς το λευκό σύμβολο
(παραπάνω). Η ενδεικτική λυχνία (6) θα ανάψει
και θα παραμείνει αναμμένη για όσο διάστημα η
συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
Ρύθμιση της θερμοκρασίας
Η συσκευή διαθέτει τρεις ρυθμίσεις: off (μαύρο
σύμβολο, κάτω μέρος), μεσαία θερμοκρασία
(ασπρόμαυρο σύμβολο, στη μέση) και υψηλή
θερμοκρασία (λευκό σύμβολο, στο πάνω μέρος).
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, πιέζοντας
προς τα πάνω ή προς τα κάτω το κουμπί on/off.
Χρήση σίδερου για ίσια/ κυματιστά μαλλιά
Χρησιμοποιήστε τον προσαρμογέα (10) για να
αλλάξετε εξαρτήματα, για παράδειγμα, σίδερο για
ίσια/ κυματιστά μαλλιά. Πιέστε προς τα κάτω έως
ότου το βέλος ευθυγραμμιστεί με τις δύο ευθείες
γραμμές. Τώρα το εξάρτημα είναι ένα επίπεδο
σίδερο. Πιέστε προς τα πάνω τον προσαρμογέα,
έως ότου το βέλος ευθυγραμμιστεί με τις δύο
κυματιστές γραμμές. Τώρα το εξάρτημα είναι ένα
σίδερο για κυματιστά μαλλιά. Όταν ο προσαρμογέας
έχει ευθυγραμμιστεί με την κουκίδα στη μέση, το
σίδερο για κυματιστά/ ίσια μαλλιά έχει κλειδωθεί.
Χρήση σίδερου μαλλιών για μπούκλες
Υπάρχουν τρία διαφορετικά μεγέθη του σίδερου
μαλλιών για μπούκλες: Το μικρότερο μέγεθος
έχει ως αποτέλεσμα έντονες μπούκλες ενώ
το μεγαλύτερο δημιουργεί χαλαρές μπούκλες.
Όσο μεγαλύτερη είναι η τούφα των μαλλιών
που δουλεύετε κάθε φορά, τόσο πιο χαλαρές θα
είναι οι μπούκλες. Επίσης, μπορείτε να κάνετε
πιο ανάλαφρες μπούκλες, χρησιμοποιώντας το
εξάρτημα βούρτσας (13) και το σπιράλ (14) (βλέπε
παρακάτω).
Συμβουλές στυλ
Βουρτσίστε καλά τα μαλλιά πριν ξεκινήσετε.
Χωρίστε τα μαλλιά σε μικρές τούφες και δουλέψτε
τις ξεχωριστά, όπως περιγράφεται παρακάτω, έως
ότου πετύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Κυματιστά μαλλιά:
Ξεκινήστε με μια τούφα μαλλιών πλάτους 5 cm
περίπου και κλείστε τις κεραμικές πλάκες του
σίδερου για κυματιστά μαλλιά (11) γύρω από τα
μαλλιά κοντά στο κεφάλι.
Κρατήστε τις πλάκες κλειστές για 10
δευτερόλεπτα περίπου.
Ανοίξτε τις πλάκες και κλείστε τις ξανά πιο κάτω
στην τούφα των μαλλιών.
Ίσια, λεία μαλλιά:
Ξεκινήστε με μια τούφα μαλλιών πλάτους 5 cm
περίπου και κλείστε τις κεραμικές πλάκες του
σίδερου για κυματιστά μαλλιά (11) γύρω από τα
μαλλιά, κοντά στο κεφάλι.
Σύρετε αργά τη συσκευή με ελαφρές κινήσεις
προς τις άκρες των μαλλιών. Κρατήστε τα
μαλλιά σφιχτά, για να αποφύγετε τυχόν
πτυχώσεις. Για μεγαλύτερο όγκο στα μαλλιά,
λειάνετε μόνο το εξωτερικό τμήμα της τούφας.
Μαλλιά με ελαφριά κλίση:
Ξεκινήστε με μια τούφα μαλλιών πλάτους 5
cm περίπου. Κλείστε το ψαλίδι μαλλιών για
μπούκλες (12) γύρω από την τούφα, έχοντας την
επάνω πλευρά του ψαλιδιού στο πίσω μέρος,
κοντά στο κεφάλι.
Σύρετε τη συσκευή αργά προς τις άκρες των
μαλλιών.
Τελειώστε, δίνοντας μια ελαφριά κλίση προς τα
έξω στο τελευταίο τμήμα των μαλλιών.
Μαλλιά με μπούκλες:
Ξεκινήστε με μια τούφα μαλλιών πλάτους 5
cm περίπου. Κλείστε το ψαλίδι μαλλιών για
μπούκλες (12) γύρω από την τούφα, έχοντας
την επάνω πλευρά του ψαλιδιού στο μπροστινό
μέρος, κοντά στο κεφάλι.
Σύρετε τη συσκευή αργά προς τις άκρες των
μαλλιών.
Τελειώστε, γυρνώντας το τελευταίο τμήμα των
μαλλιών προς τα κάτω στις άκρες.
Μπούκλες:
Ξεκινήστε με μια τούφα μαλλιών πλάτους 5
cm περίπου. Ανοίξτε την επάνω πλευρά του
ψαλιδιού (12) και τοποθετήστε την στη μέση του
μήκους των μαλλιών.
Απλώστε τα μαλλιά κατά μήκος του κυλίνδρου
και αφήστε προσεκτικά την επάνω πλευρά του
ψαλιδιού έτσι, ώστε να συγκρατήσετε μέσα τα
μαλλιά.
Σύρετε τη συσκευή αργά προς τις άκρες των
μαλλιών.
Βεβαιωθείτε ότι οι άκρες των μαλλιών
βρίσκονται κάτω από το άκρο του ψαλιδιού και
τελειώστε περιστρέφοντας την τούφα γύρω
από το σίδερο για μπούκλες προς το κεφάλι.
Αποφύγετε να έρθει σε επαφή το σίδερο για
μπούκλες με το κεφάλι σας.
Κρατήστε το σίδερο για μπούκλες για 5-8
δευτερόλεπτα, ανάλογα με το μήκος μαλλιών
και το πάχος της τρίχας.
Ανοίξτε το ψαλίδι και αφαιρέστε τις τρίχες από
τη συσκευή.
Αφήστε τα μαλλιά να κρυώσουν πριν τα
χτενίσετε.
20
21
Χαλαρές μπούκλες:
Ρυθμίστε το εξάρτημα για βούρτσες (13) στο
σίδερο για πιο λεπτές μπούκλες (12), χωρίς να
ανοίξετε το ψαλίδι. Σημαντικό: Το σίδερο πρέπει
να είναι κρύο πριν τοποθετήσετε τη βούρτσα.
Θερμάνετε τη συσκευή.
Ξεκινήστε με μια τούφα μαλλιών πλάτους 5 cm
περίπου και τυλίξτε την στη βούρτσα. Ξεκινήστε
με τις άκρες των μαλλιών και τυλίξτε την τούφα
προς το κεφάλι.
Κρατήστε το σίδερο στη θέση του για περίπου
10 δευτερόλεπτα πριν ξετυλίξετε τα μαλλιά ξανά
προσεκτικά. Αφήστε τα μαλλιά να κρυώσουν
πριν τα χτενίσετε.
Μακριές μπούκλες:
Ρυθμίστε το εξάρτημα σπιράλ (14) στο σίδερο
για πιο λεπτές μπούκλες (12), χωρίς να ανοίξετε
το ψαλίδι. Σημαντικό: Το σίδερο πρέπει να είναι
κρύο πριν τοποθετήσετε το σπιράλ.
Θερμάνετε τη συσκευή.
Ξεκινήστε με μια τούφα μαλλιών πλάτους 5 cm
περίπου και τυλίξτε την στο σπιράλ. Ξεκινήστε
με τις άκρες των μαλλιών. Τυλίξτε την τούφα
με το μικρό τμήμα του ψαλιδιού και τυλίξτε την
προς το κεφάλι.
Κρατήστε το σίδερο στη θέση του για περίπου
10 δευτερόλεπτα πριν ξετυλίξετε τα μαλλιά ξανά
προσεκτικά. Αφήστε τα μαλλιά να κρυώσουν
πριν τα χτενίσετε.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Βγάλτε το βύσμα από την πρίζα, πριν να
καθαρίσετε τη συσκευή.
Αφήστε τη να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.
Μην χρησιμοποιείτε ισχυρό ή λειαντικό
καθαριστικό, διαλύματα ή άλλα παρόμοια
για να καθαρίσετε τη συσκευή, γιατί μπορεί
να γρατσουνίσουν ή να καταστρέψουν τις
εξωτερικές επιφάνειες και τις κεραμικές πλάκες.
Αντ’ αυτών, σκουπίστε τη συσκευή με ένα
μαλακό στεγνό ύφασμα.
Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό και μην
επιτρέψετε να εισέλθει νερό στη συσκευή.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σημειώστε ότι αυτό το προϊόν της Adexi
επισημαίνεται με αυτό το σύμβολο:
Αυτό σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να
απορρίπτεται μαζί με τα συνήθη οικιακά
απορρίμματα, δεδομένου ότι τα ηλεκτρικά και
ηλεκτρονικά απορρίμματα πρέπει να απορρίπτονται
ξεχωριστά.
Σύμφωνα με την οδηγία WEEE, κάθε κράτος-
μέλος πρέπει να φροντίζει για τη σωστή συλλογή,
ανάκτηση, διαχείριση και ανακύκλωση των
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών απορριμμάτων.
Τα ιδιωτικά νοικοκυριά στην ΕΕ μπορούν να
μεταφέρουν δωρεάν τον μεταχειρισμένο εξοπλισμό
τους σε ειδικούς σταθμούς ανακύκλωσης. Σε
κάποια κράτη-μέλη μπορείτε, σε ορισμένες
περιπτώσεις, να επιστρέψετε τον παλιό σας
εξοπλισμό στον μεταπωλητή από τον οποίο
τον αγοράσατε, εάν αγοράσετε νέο εξοπλισμό.
Επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή ή τον διανομέα
από τον οποίο προμηθευτήκατε τη συσκευή ή
με τις δημοτικές αρχές της περιοχής σας, για
να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσετε,
όσον αφορά στην απόρριψη ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών συσκευών.
ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Η εγγύηση δεν ισχύει στις εξής περιπτώσεις:
εάν δεν τηρηθούν οι παραπάνω οδηγίες
εάν έχουν υπάρξει παρεμβολές στη συσκευή
εάν έχετε χειριστεί τη συσκευή εσφαλμένα, την
έχετε υποβάλει σε σκληρή μεταχείριση ή εάν
έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημία
εάν έχουν προκύψει σφάλματα που οφείλονται
σε βλάβες της παροχής ρεύματος.
Λόγω της διαρκούς ανάπτυξης των προϊόντων
μας, τόσο όσον αφορά στη λειτουργικότητα όσο
και τον σχεδιασμό τους, διατηρούμε το δικαίωμα
να αλλάξουμε το προϊόν χωρίς προηγούμενη
ειδοποίηση.
ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ
Όμιλος Adexi
www.adexi.eu
Δεν φέρουμε ευθύνη για οποιοδήποτε τυπογραφικό
λάθος.
20
21
ÚVOD
Než své nové zařízení použijete poprvé, přečtěte si
prosím pozorně tento návod, abyste výrobek mohli
používat co nejúčinněji. Doporučujeme vám také,
abyste si návod ponechali a měli jej v budoucnu k
dispozici, abyste si mohli připomenout funkce vašeho
zařízení.
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Normální použití zařízení
Nesprávné použití tohoto zařízení může způsobit
zranění osob nebo jiné škody.
Výrobek používejte pouze ke stanovenému účelu.
Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za zranění
ani škody vyplývající z nesprávného používání či
manipulace (viz také Záruční podmínky).
Určeno pouze pro napájení 230 V, 50 Hz.
Když zařízení nepoužíváte, vždy je mějte vypnuté
tlačítkem Zap/Vyp a odpojené od zásuvky.
Pamatujte, že zařízení zůstává horké i nějakou dobu
po vypnutí. Proto před uschováním nebo výměnou
nástavce počkejte, než zařízení úplně vychladne.
Nikdy nedávejte zařízení do vody ani jiné kapaliny.
Nepoužívejte zařízení ve vaně nebo ve sprše, mohlo
by dojít k úrazu elektrickým proudem.
Nikdy nenechávejte zapnuté zařízení bez dozoru a
sledujte děti.
Pozor! Keramické desky se velmi zahřívají. Nesmí
přijít do styku s pokožkou, mohly by způsobit
popáleniny.
Zařízení není vhodné pro komerční ani pro venkovní
použití.
Udržujte bezpečnou vzdálenost zařízení od
hořlavých předmětů jako jsou např. záclony, ubrusy
apod.
Nezakrývejte.
Nevystavujte přímému slunečnímu záření.
Nepokládejte a neskladujte v blízkosti zdrojů tepla
nebo ve vlhkém prostředí.
Neponechávejte zařízení na místě, kde by mohlo
spadnout do vany, umyvadla, dřezu apod. Nesahejte
pro zařízení, které spadlo do vody. Nejprve vyjměte
zástrčku ze zásuvky.
Šňůra, zástrčka a elektrická zásuvka
Šňůru držte mimo horkých předmětů a otevřeného
ohně.
Pravidelně kontrolujte, zda šňůra či zástrčka nejsou
poškozeny, a nepoužívejte zařízení, pokud je
poškozené, spadlo na zem, do vody nebo se jinak
poškodilo.
Pokud je zařízení, přívodní šňůra nebo zástrčka
poškozena, je nutné, aby autorizovaný servisní
technik spotřebič prohlédl a – pokud je to nezbytné
– opravil, jinak hrozí úraz elektrickým proudem.
Nikdy se nepokoušejte opravit spotřebič sami.
ed čištěním vyjměte zástrčku ze zásuvky.
Když vyjímáte zástrčku ze zásuvky, netahejte za
šňůru. Uchopte zástrčku.
Šňůru nenamotávejte na přístroj.
Ujistěte se, že není možné zakopnout o šňůru nebo
případné prodlužovací šňůry.
KLÍČ K HLAVNÍM KOMPONENTÁM ZAŘÍZENÍ
1. Elektrická šňůra
2. Oko k pověšení
3. Držadlo
4. Tlačítko Zap/Vyp
5. Teplotní stupnice
6. Kontrolka
7. Pojistný kroužek
8. Symboly vlasů
9. Krepovací/plochá žehlička
10. Adaptér
11. Keramické desky
12. Kulma (3)
13. Kartáčový nástavec
14. Spirálový nástavec
POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE
ed použitím by měly být vlasy čisté a suché.
Montáž nástavce
1. Otočte pojistný kroužek (7) tak, aby šipka na držadle
(3) byla proti šipce na pojistném kroužku.
2. Vložte krepovací/plochou žehličku (9) nebo jednu z
kulem (12) do zástrčky v držadle a pevně ji zatlačte
na své místo.
3. Otočte pojistný kroužek tak, aby šipka na držadle
byla proti šipce na pojistném kroužku. Nástavec je
nyní zajištěn na svém místě.
Zahřátí
1. Položte zařízení na plochý teplovzdorný povrch a
zapojte je do zásuvky.
2. Nastavením tlačítka Zap/Vyp (4) směrem k bílému
symbolu (nahoru) je zapněte. Rozsvítí se kontrolka
(6), která bude svítit, dokud bude zařízení zapnuté.
Nastavení teploty
Zařízení má tři nastavení: vypnuto (černý symbol, dole),
střední teplota (černobílý symbol, uprostřed) a vysoká
teplota (bílý symbol, nahoře). Teplotu lze regulovat
posuvem tlačítka Zap/Vyp nahoru a dolů.
Používání krepovací/ploché žehličky
K výměně příslušenství jako např. ploché nebo
krepovací žehličky slouží adaptér (10). Stlačte adaptér
dolů tak, aby šipka byla proti dvojici rovných čar
– nastavení pro plochou žehličku. Stlačte adaptér
nahoru tak, aby šipka byla proti dvojici zvlněných
čar – nastavení pro krepovací žehličku. Je-li adaptér
srovnán s tečkou uprostřed, je krepovací/plochá
žehlička zajištěna.
CZ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
22
23
Používání kulem
Kulmy mají tři různé velikosti: Nejtenčí kulma umožňuje
vytvářet pevné lokny, nejtlustší pak lokny volné.
Čím více vlasů budete najednou upravovat, tím
volnější budou lokny. Lokny můžete změkčit pomocí
kartáčového nástavce (13) a spirálového nástavce (14)
(viz níže).
Stylingové typy
ed xací vlasy důkladně vykartáčujte. Pak je rozdělte
na malé prameny, které postupně upravujte podle níže
uvedeného popisu, dokud nedosáhnete požadovaných
výsledků.
Krepované vlasy:
Začněte přibližně 5 cm širokým pramenem vlasů.
Pomocí keramických desek (11) krepovací žehličky
sevřete vlasy v blízkosti hlavy.
Desky ponechte sevřené přibližně 10 sekund.
Poté desky rozevřete a podobně pokračujte v celé
délce pramenu.
Rovné hladké vlasy:
Začněte přibližně 5 cm širokým pramenem vlasů.
Pomocí keramických desek (11) krepovací žehličky
sevřete vlasy v blízkosti hlavy.
Plynulým pohybem pomalu posouvejte zařízení
směrem ke konečkům vlasů. Abyste zabránili vzniku
kadeří, udržujte vlasy stále napnuté. Chcete-li, aby
vlasy měly větší objem, vyhlaďte pouze vnější stranu
pramene.
Vlasy zatočené ven:
Začněte přibližně 5 cm širokým pramenem vlasů.
Sevřete pramen kulmou (12) tak, aby horní čelist
byla vzadu a v blízkosti hlavy.
Posouvejte zařízení směrem ke konečkům vlasů.
Konce pramenů lehce zatočte ven.
Vlasy zatočené dovnitř:
Začněte přibližně 5 cm širokým pramenem vlasů.
Sevřete pramen kulmou (12) tak, aby horní čelist
byla vpředu a v blízkosti hlavy.
Posouvejte zařízení směrem ke konečkům vlasů.
Konce pramenů lehce zatočte dovnitř.
Lokny:
Začněte přibližně 5 cm širokým pramenem vlasů.
Rozevřete horní čelist (12) a nastavte ji zhruba do
poloviny délky pramene.
Rozprostřete vlasy podél válce a opatrně uvolněte
horní čelist, aby došlo k zachycení vlasů.
Posouvejte zařízení směrem ke konečkům vlasů.
Zkontrolujte, zda jsou konečky vlasů zachyceny
pod čelistí a nakonec obtočte pramen kolem kulmy
směrem k hlavě. Nedotýkejte se horkou kulmou
hlavy.
V této poloze přidržte kulmu 5 až 8 sekund, podle
délky a tloušťky vlasů.
Rozevřete čelist a vyjměte zařízení z vlasů.
ed xací počkejte, než se vlasy ochladí.
Měkké lokny:
Nasaďte kartáčový nástavec (13) na nejtenčí kulmu
(12), aniž byste rozevírali čelist. Důležité: Před
nasazením nástavce musí být kulma studená.
Zahřejte kulmu.
Začněte přibližně 5 cm širokým pramenem vlasů,
který omotejte kolem kartáče. Začněte u konečků
vlasů a postupujte směrem k hlavě.
V této poloze přidržte kulmu asi 10 sekund, poté
vlasy opatrně odviňte. Před xací počkejte, než se
vlasy ochladí.
Dlouhé lokny:
Nasaďte spirálový nástavec (14) na nejtenčí kulmu
(12), aniž byste rozevírali čelist. Důležité: Před
nasazením nástavce musí být kulma studená.
Zahřejte kulmu.
Začněte přibližně 5 cm širokým pramenem vlasů,
který omotejte kolem spirály. Začněte u koneč
vlasů. Zachyťte je pomocí malé čelisti a navíjejte
směrem k hlavě.
V této poloze přidržte kulmu asi 10 sekund, poté
vlasy opatrně odviňte. Před xací počkejte, než se
vlasy ochladí.
ČIŠTĚNÍ
ed čištěním vyjměte zástrčku ze zásuvky.
ed čištěním nechejte vychladnout.
K čištění nepoužívejte silná nebo abrazivní čistidla,
rozpouštědla apod. Mohla by poškrábat nebo
poškodit vnější povrch a keramické desky.
Místo toho použijte měkký suchý hadřík.
Zařízení nikdy nedávejte do vody – nesmí do něj
vniknout voda.
INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI TOHOTO
VÝROBKU
Všimněte si prosím, že tento výrobek Adexi je označen
tímto symbolem:
To znamená, že tento výrobek nesmíte vyhodit do
běžného domovního odpadu, protože elektrický a
elektronický odpad musí být likvidován zvlášť.
V souladu se směrnicí WEEE musí každý členský stát
zajistit správný sběr, obnovu, manipulaci a recyklaci
elektrického a elektronického odpadu. Soukromé
domácnosti v EU mohou použité vybavení bezplatně
odevzdat ve speciálních recyklačních sběrnách.
V některých členských státech můžete v některých
případech vrátit použité vybavení u prodejce, od
kterého jste výrobek zakoupili, pokud zároveň zakoupíte
nový výrobek. Další informace o tom, co byste měli
dělat s elektrickým a elektronickým odpadem, vám sdělí
prodejce, distributor nebo městský úřad.
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Záruka neplatí:
pokud není dodržen výše uvedený návod
pokud někdo do spotřebiče zasahoval
pokud se se spotřebičem zacházelo nesprávně,
hrubě nebo pokud na něm vznikla jiná forma škody
22
23
pokud k závadě došlo vlivem poruchy na vašem
přívodu elektřiny.
S ohledem na trvalý vývoj našich výrobků, pokud jde
o funkci a design, si vyhrazujeme právo provádět na
výrobku změny bez předchozího varování.
DOVOZCE
Adexi Group
www.adexi.eu
Neneseme zodpovědnost za tiskové chyby.
24
25
INTRODUCTION
Pour tirer le meilleur parti de votre nouvel appareil,
veuillez lire attentivement ce manuel avant la première
utilisation. Nous vous recommandons également de le
conserver pour pouvoir le consulter ultérieurement en
cas de besoin.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Utilisation normale de l'appareil
Une utilisation incorrecte de cet appareil peut
causer des blessures et dommages personnels.
Ne l'utilisez que pour l'usage prévu. Le fabricant
décline toute responsabilité pour les blessures
ou dommages résultant d'une utilisation ou
d'une manipulation incorrecte (voir également les
Conditions de garantie).
Connexion 230 V, 50 Hz uniquement.
Éteignez toujours l'appareil à l'aide du bouton
marche/arrêt et débranchez-le lorsque vous ne
l'utilisez pas.
Veuillez noter que l'appareil reste chaud un certain
temps après avoir été arrêté. Laissez-le toujours
refroidir complètement avant de le ranger ou de
changer les accessoires.
- Ne plongez pas l’appareil dans de l’eau ou tout
autre liquide.
Ne l'utilisez pas dans le bain ou sous la douche,
vous risqueriez de vous électrocuter.
Ne le laissez jamais en marche sans surveillance et
surveillez les enfants à proximité.
Attention ! Les plaques en céramique peuvent
devenir brûlantes. Elles ne doivent pas entrer en
contact avec la peau car cela pourrait provoquer
des brûlures.
Non destiné à un usage commercial ou en extérieur.
Maintenez toujours l'appareil à distance des objets
inammablestelsquelesrideaux,lesnappes,etc.
Ne le couvrez pas.
Ne l'exposez pas en plein soleil.
Ne placez pas et ne rangez pas l'appareil
près d'autres sources de chaleur ou dans un
environnement humide.
Ne laissez jamais l'appareil à un endroit où il risque
de tomber ou d'être entraîné dans un lavabo, une
baignoire, etc. S'il tombe dans l'eau, n'essayez
pas de le rattraper en mettant les mains dans l'eau.
Débranchezd'abordlachedusecteur.
Cordon, che et prise de courant
Tenez le cordon à l'écart des objets brûlants et des
ammesnues.
• Vériezrégulièrementquenilecordonnilachene
sont endommagés ; n'utilisez pas l'appareil s'ils le
sont ou si l'appareil est tombé, a été plongé dans
l'eau ou endommagé de quelque façon que ce soit.
• Sil'appareiloulachesontendommagés,ils
doivent être examinés et, si nécessaire, réparés par
un technicien de réparation autorisé, sans quoi il
existe un risque de décharge électrique. N'essayez
jamais de réparer l'appareil vous-même.
• Débranchezlachedusecteuravantdenettoyer
l'appareil.
Évitez de tirer sur le cordon lorsque vous
débranchezlache.Tenezplutôtlacheelle-même.
N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil.
• Vériezqu'iln'estpaspossibledetireroude
trébucher sur le cordon ou sur l'éventuelle rallonge.
LÉGENDE DES PRINCIPAUX COMPOSANTS DE
L'APPAREIL
1. Cordon d'alimentation
2. Anneau de suspension
3. Poignée
4. Bouton marche/arrêt
5. Échelle de température
6. Voyant lumineux
7. Anneau de verrouillage
8. Symboles de verrouillage
9. Lisseur/gaufreur
10. Adaptateur
11. Plaques céramiques
12. Fers à friser (3)
13. Accessoire brosse
14. Accessoire spirale
UTILISATION DE
L'APPAREIL
Les cheveux doivent être propres et secs avant
utilisation de l'appareil.
Fixation des accessoires
1. Tournez l'anneau de verrouillage (7) jusqu'à ce que
laèchedelapoignée(3)soitalignéesurcellede
l'anneau de verrouillage.
2. Enchezlelisseur/gaufreur(9)oul'undesfersà
friser (12) sur la poignée et appuyez fermement pour
le mettre en place.
3. Tournez l'anneau de verrouillage jusqu'à ce que
laèchedelapoignéesoitalignéesurcellede
l'anneau de verrouillage. L'accessoire est alors bien
en place et verrouillé.
Préchauffage
1. Placez l'appareil sur une surface plane et résistante
à la chaleur, puis branchez-le.
2. Mettez-le en marche en poussant sur l'interrupteur
marche/arrêt (4) vers le symbole blanc (en haut). Le
voyant (6) s'allume et reste allumé tant que l'appareil
est en marche.
Réglage de la température
L'appareil a trois réglages possibles : désactivé
(symbole noir, bas), température moyenne (symbole
noir/blanc, milieu) et température élevée (symbole
blanc, haut). Vous pouvez régler la température en
poussant le bouton marche/arrêt vers le haut ou vers
le bas.
F
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
24
25
Utilisation du lisseur/gaufreur
Utilisez l'adaptateur (10) pour changer d'accessoire,
par exemple le lisseur/gaufreur. Abaissez jusqu'à ce
quelaèchesoitalignéesurlesdeuxlignesdroites:
l'accessoire est alors un lisseur. Remontez l'adaptateur
jusqu'àcequelaèchesoitalignéesurlesdeuxlignes
ondulées : l'accessoire est alors un gaufreur. Lorsque
l'adaptateur est aligné sur le point du milieu, le lisseur/
gaufreur est verrouillé.
Utilisation des fers à friser
Ilyatroistaillesdeferàfriser:leplusndonnedes
boucles serrées et le plus gros de grandes boucles.
Plus la mèche de cheveux traitée est grosse, plus les
boucles seront lâches. Vous pouvez également faire des
boucles plus douces à l'aide de l'accessoire brosse (13)
et de l'accessoire spirale (14) (voir ci-dessous).
Conseil de coiffage
Brossez soigneusement vos cheveux avant de les
coiffer. Divisez vos cheveux en petites mèches et
traitez-les une par une comme indiqué ci-dessous
jusqu'à obtenir le résultat souhaité.
Cheveux gaufrés :
Commencez par une mèche d'environ 5 cm de
large. Refermez les plaques céramiques sur (11) sur
la mèche près du crâne.
Maintenez les plaques pressée environ 10
secondes.
Ouvrez les plaques et refermez-les un peu plus bas
sur la mèche.
Cheveux lisses et doux :
Commencez par une mèche d'environ 5 cm de
large. Refermez les plaques céramiques sur (11) sur
la mèche près du crâne.
Faites glisser lentement l'appareil vers les pointes.
Gardez les cheveux bien droits pour éviter qu'ils ne
prennent une mauvaise forme. Pour plus de volume,
lissez uniquement la face extérieure de la mèche.
Brushing inversé :
Commencez par une mèche d'environ 5 cm de
large. Refermez le fer à friser (12) sur la mèche avec
la pince supérieure vers l'intérieur, près du crâne.
Faites glisser lentement l'appareil vers les pointes.
Terminez en recourbant la dernière portion de
cheveux vers l'extérieur.
Brushing :
Commencez par une mèche d'environ 5 cm de
large. Refermez le fer à friser (12) sur la mèche avec
la pince supérieure vers l'extérieur, près du crâne.
Faites glisser lentement l'appareil vers les pointes.
Terminez en recourbant la dernière portion de
cheveux vers l'intérieur.
Boucles :
Commencez par une mèche d'environ 5 cm de
large. Ouvrez la pince supérieure (12) et placez-la à
peu près au milieu de la mèche.
Répartissez les cheveux sur toute la largeur du
cylindre et refermez soigneusement la pince.
Faites glisser lentement l'appareil vers les pointes.
• Vériezquelespointessontbienprisesdansla
pince, puis enroulez la mèche autour du fer à friser
en remontant vers le crâne. Veillez à ne pas toucher
le crâne avec le fer brûlant.
Maintenez le fer en place environ 5-8 secondes,
selon la longueur et l'épaisseur des cheveux.
Ouvrez la pince et relâchez les cheveux.
Laissez refroidir les cheveux avant de les coiffer.
Boucles lâches :
Placez l'accessoire brosse (13) sur le fer à friser
leplusn(12)sansouvrirlapince.Important:le
fer doit être froid lorsque vous mettez la brosse en
place.
Préchauffez l'appareil.
Commencez par une mèche d'environ 5 cm de large
et enroulez-la autour de la brosse. Commencez par
les pointes et remontez vers le crâne.
Maintenez le fer en place environ 10 secondes, puis
redéroulez soigneusement les cheveux. Laissez
refroidir les cheveux avant de les coiffer.
Boucles longues :
Placez l'accessoire spirale (14) sur le fer à friser
leplusn(12)sansouvrirlapince.Important:le
fer doit être froid lorsque vous mettez la spirale en
place.
Préchauffez l'appareil.
Commencez par une mèche d'environ 5 cm de large
et enroulez-la autour de la spirale. Commencez
par les pointes. Coincez-les dans la petite pince et
remontez vers le crâne.
Maintenez le fer en place environ 10 secondes, puis
redéroulez soigneusement les cheveux. Laissez
refroidir les cheveux avant de les coiffer.
NETTOYAGE
• Débranchezlachedusecteuravantdenettoyer
l'appareil.
Laissez l'appareil refroidir avant de le nettoyer.
N'utilisez aucun agent ou solvant agressif ou abrasif
pour nettoyer l'appareil, car ceux-ci pourraient
rayer ou endommager les surfaces externes et les
plaques céramiques.
• Essuyez-leplutôtavecunchiffondouxetsec.
N'immergez jamais l'appareil dans l'eau et ne
laissez pas d'eau pénétrer dedans.
26
27
INFORMATION SUR LA MISE AU REBUT ET LE
RECYCLAGE DE CE PRODUIT.
Veuillez noter que ce produit Adexi porte le symbole
suivant :
Celasigniequeceproduitnedoitpasêtremisau
rebut avec les déchets ménagers, mais faire l’objet
d’untraitementspéciquepourdéchetsélectriqueset
électroniques.
Selon la directive WEEE, chaque état membre doit
assurer la collecte, la récupération, le traitement et le
recyclage des déchets électriques et électroniques.
Dans l’Union Européenne, les ménages privés peuvent
gratuitement déposer leur équipement usagé dans
des centres de revalorisation (déchetteries). Dans
certains états membres, vous pouvez dans certains cas
retourner l’équipement usagé au vendeur auprès duquel
vous l’aviez acheté, à condition de racheter un nouvel
équipement. Contactez votre revendeur, le distributeur
ou les autorités municipales pour plus d’informations
sur la façon d’éliminer les déchets électriques et
électroniques.
CONDITIONS DE GARANTIE
La garantie devient caduque :
si les instructions ci-dessus ne sont pas respectées
si le fonctionnement de l'appareil a été entravé
si l'appareil a été mal utilisé, malmené ou a subi
toute autre forme de dommage
si des défauts ont été causés par des défauts dans
votre alimentation électrique.
En raison de l'amélioration constante de la
fonctionnalité et du design de nos produits, nous nous
réservonsledroitdemodierleproduitsanspréavis.
IMPORTATEUR
Groupe Adexi
www.adexi.eu
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreur
d'impression.
26
27
UVOD
Pročitajte ove upute pažljivo prije prve uporabe kako bi
ste dobili najviše iz svog novog uređaja. Preporučamo
također da pohranite ove upute za kasniju uporabu
kako bi ste se prisjetili funkcija vašeg uređaja.
MJERE SIGURNOSTI
Normalna uporaba uređaja
Netočna uporaba uređaja može izazvati ozljede ili
štetu.
Koristiti samo za naznačenu namjenu. Proizvođač
nije odgovoran za štetu ili ozljede nastale
neispravnom uporabom (vidi uvjete jamstva).
Isključivo za 230 V, 50 Hz.
Uređaj uvijek uključujte putem on/off gumba i
isključite ga iz utičnice kad ga ne koristite.
Napominjemo kako će uređaj nakon isključivanja
biti vruć tijekom kraćeg razdoblja. Uvijek dopustite
da se uređaj u cijelosti ohladi prije njegovog
pospremanja ili promjene pribora.
Ne uranjajte ga u vodu niti u bilo koju drugu
tekućinu.
Ne koristite ga u kadi niti pod tušem jer možete
prouzročiti električni udar.
Tijekom korištenja nikad ga ne ostavljajte bez
nadzora i pazite na djecu.
Pažnja! Keramičke pločice mogu se jako ugrijati.
One ne smiju doći u dodir s kožom jer mogu izazvati
opekotine.
Nije pogodno za komercijalnu niti za uporabu izvan
zatvorenog prostora.
Uređaj uvijek čuvajte na sigurnoj udaljenosti od
zapaljivih objekata kao što su zavjese, stolnjaci i
slično.
Ne prekrivajte.
Ne izlažite sunčevom svjetlu.
Ne držite niti pohranjujte u blizini drugih izvora
topline ili u vlažnom okruženju.
Uređaj nikad ne ostavljajte na mjestima s kojih bi
mogao pasti ili biti povučen u koš za otpad, kadu ili
slično. Nikad ne posežite za uređajem koji je pao u
vodu. Uvijek prvo izvucite utikač iz utičnice.
Kabel, utikač i utičnica
Čuvajte kabel dalje od toplih predmeta i otvorenog
plamena.
Redovno provjeravajte jesu li kabel i utičnica
oštećeni i ne koristite uređaj ako postoje bilo kakva
oštećenja ili ako je pao na pod, u vodu ili ima bilo
koje druge vrste oštećenja.
Ako su uređaj ili utikač oštećeni potrebno ih je
provjerit i po potrebi popraviti od strane ovlaštenog
servisera jer u protivnom postoji opasnost od
strujnog udara. Nemojte nikada pokušavati da
popravljate sami uređaj.
Isključite prekidač iz utičnice prije čišćenja.
Nemojte vući kabel kada isključujete utikač iz
utičnice. Umjesto toga, držite utikač.
Kabel napajanja ne omatajte oko uređaja.
Provjerite mogućnost povlačenja ili sapletanja o
kabel ili produžni kabel.
OSNOVNE KOMPONENTE UREĐAJA
1. Kabel napajanja
2. Petlja za vješanje
3. Drška
4. On/off gumb
5. Temperaturna ljestvica
6. Svjetlosni indikator
7. Prsten za zaključavanje
8. Simboli zaključavanja
9. Minival/ravnalo za kosu
10. Adapter
11. Keramičke pločice
12. Uvijač za kosu (3)
13. Nastavak za četkanje
14. Spiralni nastavak
UPOTREBA UREĐAJA
Kosa mora biti suha i čista
prije korištenja uređaja.
Postavljanje nastavaka
1. Prsten za zaključavanje (7) zakrenite dok se strelica
na drški (3) ne poravna sa strelicom na prstenu za
zaključavanje.
2. U utičnicu na drški umetnite nastavak za minival/
ravnalo za kosu (9) ili jedan od uvijača (12) i čvrsto
namjestite.
3. Prsten za zaključavanje zakrenite dok se strelica
na drški ne poravna sa strelicom na prstenu za
zaključavanje. Nastavak je sad zaključan u svom
mjestu.
Zagrijavanje
1. Uređaj postavite na površinu koja je otporna na
toplinu i uključite ga u utičnicu.
2. Uključite ga pritiskom on/off gumba (4) prema
bijelom simbolu (iznad). Uključuje se svjetlosni
indikator (6), koji svijetli cijelo vrijeme dok je uređaj
uključen.
Postavljanje temperature
Uređaj ima tri postavke: isključeno (crni simbol, pri
dnu), srednja temperatura (crno/bijeli simbol, u sredini) i
visoka temperatura (bijeli simbol, pri vrhu). Temperatura
se može prilagođavati pritiskom on/off gumba prema
gore ili dolje.
Upotreba minivala/ravnala za kosu
Za promjenu nastavaka, kao što su ravnalo ili minival
za kosu, upotrijebite adapter (10). Pritišćite prema dolje
dok se strelica ne poravna s dvije ravne crte – nastavak
je sad u položaju za ravnanje. Pritišćite prema gore dok
se strelica ne poravna s dvije valovite crte – nastavak
je sad u položaju za minival. Kad je adapter poravnat
s točkom u sredini, nastavak za minival/ravnanje je
zaključan.
HR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
28
29
Korištenje uvijača za kosu
Postoje tri različite veličine uvijača za kosu: Najtanji daje
čvrste uvojke i najdeblje lepršave uvojke. Zahvaćanjem
veće količine kose istovremeno uvojak će biti lepršaviji.
Uvojke možete učiniti mekšima korištenjem nastavka za
četkanje (13) i spiralnog nastavka (14) (pogledajte niže).
Savjeti za stiliziranje
Prije namještanja temeljito očetkajte kosu. Kosu
podijelite u male pramenove i svaki posebno obradite,
dio po dio, kako je opisano u daljnjem tekstu, dok ne
postignete željeni rezultat.
Valovita kosa:
Započnite s uvojkom kose širine približno 5 cm i
zatvorite keramičke pločice (11) nastavka za minival
oko kose, u blizini vlasišta.
Pločice držite zatvorenima približno 10 sekunda.
Otvorite pločice i ponovo ih zatvorite niže niz uvojak
kose.
Ravna, glatka kosa:
Započnite s uvojkom kose širine približno 5 cm i
zatvorite keramičke pločice (11) nastavka za minival
oko kose, u blizini vlasišta.
Ravnomjernim pokretom uređaj polako pomičite
prema vrhovima kose. Kosu držite napetom kako
biste izbjegli izvijanja. Za veću bujnost kose,
izravnajte samo vanjski dio uvojka.
Kosa izvijena prema van:
Započnite s uvojkom kose širine približno 5 cm.
Uvijač za kosu (12) zatvorite oko uvojka kose tako
da je gornja čeljust sa stražnje strane i pri korijenu
kose.
Uređaj polako pomičite prema vrhovima kose.
Završite s laganim uvijanjem posljednjeg dijela kose
prema van.
Kosa uvijena prema unutra:
Započnite s uvojkom kose širine približno 5 cm.
Uvijač za kosu (12) zatvorite oko uvojka kose tako
da je gornja čeljust s prednje strane i pri korijenu
kose.
Uređaj polako pomičite prema vrhovima kose.
Završite s laganim uvijanjem posljednjeg dijela kose
prema unutra.
Kovrče:
Započnite s uvojkom kose širine približno 5 cm.
Otvorite gornju čeljust (12) i postavite je na polovini
duljine uvojka.
Kosu rasprostrite niz cilindar i pažljivo otpustite
gornju čeljust kako biste uhvatili kosu.
Uređaj polako pomičite prema vrhovima kose.
Provjerite jesu li završeci kose uhvaćeni ispod
čeljusti i završite uvijanjem kovrče oko uvijača,
prema vlasištu. Izbjegavajte dodirivanje vlasišta
vrućim uvijačem za kosu.
Uvijač za kosu držite nepomično 5–8 sekunda,
ovisno o duljini i debljini kose.
Otvorite čeljust i izvucite uređaj iz kose.
Kosi dopustite da se ohladi prije uređivanja.
Meke kovrče:
Nastavak za četkanje (13) namjestite na najtanji
uvijač za kosu (12), bez otvaranje čeljusti. Važno:
uvijač mora biti hladan prije namještanja četke.
Zagrijte uređaj.
Započnite s uvojkom kose širine približno 5 cm i
omotajte ga oko četke. Započnite s vrhovima kose i
uvijajte ih prema vlasištu.
Uvijač držite nepomično približno 10 sekunda prije
pažljivog oslobađanja uvojka kose. Kosi dopustite
da se ohladi prije uređivanja.
Duge kovrče:
Spiralni nastavak (14) namjestite na najtanji uvijač za
kosu (12), bez otvaranje čeljusti. Važno: uvijač mora
biti hladan prije namještanja spiralnog nastavka.
Zagrijte uređaj.
Započnite s uvojkom kose širine približno 5 cm i
omotajte ga oko spirale. Započnite na vrhovima
kose. Uhvatite ih malim čeljustima i omatajte prema
vlasištu.
Uvijač držite nepomično približno 10 sekunda prije
pažljivog oslobađanja uvojka kose. Kosi dopustite
da se ohladi prije uređivanja.
ČIŠĆENJE
Isključite prekidač iz utičnice prije čišćenja.
Dozvolite da se ohladi prije čišćenja.
Pri čišćenju uređaja ne koristite jaka niti abrazivna
sredstva za čišćenje, otopine ili slično, jer ona mogu
izgrepsti ili oštetiti vanjsku površinu i keramičke
pločice.
Umjesto toga, obrišite ga mekom i suhom krpom.
Uređaj nikada ne uranjajte u vodu, a voda nikako ne
smije prodrijeti u uređaj.
INFORMACIJE O ODLAGANJU I RECIKLIRANJU OVOG
PROIZVODA
Adexi proizvodi su markirani sljedećim simbolom:
Ovo znači da se ovi proizvode ne smiju odlagati zajedno
sa običnim otpadom, jer se elektronski i električni otpad
mora odlagati zasebno.
U skladu s direktivama WEEE, svaka država članica
mora garantirati pravilno sakupljanje, sanaciju,
rukovanje i recikliranje električnog i elektronskog
otpada. Privatna domaćinstva u EU mogu odnijeti
korištenu opremu u centre za recikliranje besplatno. U
nekim državama članicama se u pojedinim slučajevima
može korištena oprema odnijeti kod trgovca od kojeg
ste opremu kupili ukoliko kupujete novu. Kontaktirajte
trgovca, distributera ili lokalne vlasti za dodatne
informacije o tome što vam je činiti sa električnim i
elektronskim otpadom.
28
29
UVJETI JAMSTVA
Jamstvo ne vrijedi:
Ukoliko se niste pridržavali gore navedenih
instrukcija
Ukoliko se diralo u uređaj
Ukoliko se uređajem pogrešno ili grubo rukovalo ili
je oštećen na drugi način
Ima oštećenja koja su posljedica kvarova na elektro-
snabdijevanju.
Uslijed neprestanog usavršavanja naših proizvoda u
smislu funkcionalnosti i dizajna, zadržavamo pravo
izmjena proizvoda bez prethodne najave.
UVOZNIK
Adexi group
www.adexi.eu
Ne odgovaramo za tiskarske pogreške.
30
31
BEVEZETÉS
A készülék első használata előtt gyelmesen olvassa el
ezeket az utasításokat, hogy a legjobbat hozhassa ki
új eszközéből. Továbbá javasoljuk, hogy őrizze meg az
útmutatót, mert később is szüksége lehet rá, és segíthet
felidézni a készülék funkcióit.
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
A készülék rendeltetésszerű használata
A készülék helytelen használata személyi sérüléshez
vezethet vagy kárt okozhat.
Csak rendeltetésszerűen használja. A gyártó nem
felelős a helytelen használatból vagy kezelésből
eredő sérülésekért vagy károkért (lásd még Jótállási
feltételek).
Csak 230 V-hoz, 50 Hz-hez csatlakoztatható.
A készüléket mindig kapcsolja ki a be-/kikapcsoló
gombbal, és húzza ki az aljzatból, ha nem használja.
Ne feledje, hogy a készülék kikapcsolás után
valamennyi ideig még forró marad. Mindig várja
meg, míg a készülék teljesen lehűl mielőtt elrakja
vagy tartozékot cserél.
Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más
folyadékba.
Ne használja fürdőkádban vagy zuhany alatt, mert
elektromos áramütés érheti.
Használat közben soha ne hagyja felügyelet nélkül,
és gyeljen a gyerekekre is.
Figyelem! A kerámia lapok nagyon
felforrósodhatnak. Soha ne érintse bőréhez, mert
égési sérülést okozhat.
Kereskedelmi és szabadtéri használatra nem
alkalmas.
A készüléket mindig tartsa távol gyúlékony
anyagoktól, mint pl. függöny, asztalterítő vagy
törölköző.
Soha ne fedje le.
Ne tegye ki közvetlen napfénynek.
Ne helyezze, és ne tárolja a készüléket más hőt
sugárzó eszköz mellett, illetve nedves környezetben.
Soha ne hagyja a készüléket olyan helyen, ahol
az beleeshet mosdóba, fürdőkádba vagy hasonló
helyre. Soha ne nyúljon a készülék után, ha az vízbe
esett. Először húzza ki a csatlakozót az aljzatból.
Vezeték, csatlakozó és hálózati aljzat
A vezetéket tartsa távol a forró tárgyaktól és a nyílt
lángtól.
Szabályos időközönként ellenőrizze, hogy nem
sérült-e meg a vezeték vagy a csatlakozó. Ne
használja a készüléket sérült vezeték, illetve
csatlakozó esetén, vagy ha elejtette, vízbe esett
vagy más módon sérült meg.
Ha a készülék vagy a csatlakozó megsérült,
ellenőriztetni kell, és szükség esetén meg kell
javíttatni egy szakképzett szerelővel. Ellenkező
esetben áramütés kockázata áll fenn. Soha ne
próbálja meg önállóan megjavítani a készüléket.
Tisztítás előtt húzza ki a csatlakozót az aljzatból.
A csatlakozó aljzatból történő eltávolításakor ne a
vezetéket húzza meg, hanem a csatlakozót tartsa.
Ne tekerje a vezetéket a készülék köré.
Ellenőrizze, hogy a vezetéket vagy a hosszabbítót
nem lehet-e kihúzni és nem lehet-e megbotolni
bennük.
A KÉSZÜLÉK FŐ ALKATRÉSZEINEK BEMUTATÁSA
1. Tápvezeték
2. Akasztófül
3. Fogantyú
4. Be/kikapcsoló gomb
5. Hőmérsékleti skála
6. Jelzőfény
7. Zárógyűrű
8. Zár jelölései
9. Kreppelés/simítás
10. Adapter
11. Kerámialapok
12. Hajsütővasak (3)
13. Kefés tartozék
14. Spirális tartozék
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA
A készülék használata előtt mossa és szárítsa meg
haját.
Tartozékok felszerelése
1. Fordítsa el a zárógyűrűt (7) úgy, hogy a fogantyún (3)
lévő nyíl a zárógyűrűn lévő nyíllal egy vonalba álljon.
2. Helyezze be a kreppelőt/simítót (9) vagy a
hajsütővasak (12) egyikét a fogantyún le
foglalatba, és határozottan nyomja a helyére.
3. Fordítsa el a zárógyűrűt úgy, hogy a fogantyún lé
nyíl a zárógyűrűn lévő nyíllal egy vonalba álljon. A
tartozék rögzítve van a helyén.
Felmelegítés
1. Helyezze a készüléket egy sima, hőnek ellenálló
felületre, és csatlakoztassa az elektromos hálózatra.
2. Kapcsolja be a be-/kikapcsoló gomb (4) fehér jel felé
nyomásával (felül). A jelzőfény (6) kigyullad, és addig
világít, míg a készülék bekapcsolt állapotban van.
A hőmérséklet beállítása
A készüléknek három beállítása lehetséges:
kikapcsolva (fekete jel, alul), közepes hőfok (fekete/
fehér jel, középen), és magas hőfok (fehér jel, felül). A
hőmérséklet a be-/kikapcsoló gomb felfelé és lefelé
nyomásával szabályozható.
Kreppelő/simító használata
Használja az adaptert (10) a kreppelő vagy simító
tartozékok cseréjekor. Nyomja lefelé, amíg a nyíl egy
vonalba nem esik a két egyenes vonallal – ebben az
esetben a simítót használjuk. Nyomja az adaptert
felfelé, amíg a nyíl egy vonalba nem esik a két hullámos
vonallal – ebben az esetben a kreppelőt használjuk.
Mikor az adapter a középen lévő ponttal egy vonalba
esik, a kreppelő és a simító rögzített állapotban van.
H
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
30
31
Hajsütővasak használata
Három különböző méretű hajsütővas áll rendelkezésére:
A legvékonyabb tömör fürtöket, míg a legvastagabb
laza fürtöket eredményez. Minél több hajat csavarunk
egyszerre, annál lazábbak lesznek a loknik. A hullámok
meglazítására használja a kefés (13), vagy a spirális
tartozékot (14) (lásd lent).
Hajformázási tippek
Formázás előtt alaposan kefélje ki a haját. Ossza fel
haját kisebb tincsekre, és egyenként kezelje őket a lent
leírtak szerint, amíg a kívánt eredményt el nem éri.
Kreppelt haj:
Fogjon egy körülbelül 5 cm széles hajtincset, és
a kreppelő kerámia lapjait (11) csukja a tincsre a
fejbőrhöz közeli részen.
Tartsa a lapokat zárva kb. 10 másodpercig.
Nyissa szét, majd ismét csukja össze a lapokat
tovább haladva a hajtincs mentén.
Sima, egyenes haj:
Fogjon egy körülbelül 5 cm széles hajtincset, és
a kreppelő kerámia lapjait (11) csukja a tincsre a
fejbőrhöz közeli részen.
Lassan, folyamatos mozdulattal húzza a kreppelőt
a haj vége felé. A csomók elkerüléséhez tartsa
szorosan a hajat. A lazább hatás érdekében csak a
hajtincs külső részét simítsa.
Csavarás a haj végén:
Fogjon egy körülbelül 5 cm széles hajtincset. Csukja
a hajsütővasat (12) a hajtincs köré úgy, hogy a
hátulsó felső lap legyen közel a fejbőrhöz.
Csúsztassa a készüléket lassan a haj vége felé.
Befejezéskor a tincs végét csavarja kifelé.
Hullámos haj:
Fogjon egy körülbelül 5 cm széles hajtincset. Csukja
a hajsütővasat (12) a hajtincs köré úgy, hogy az
elülső felső lap legyen közel a fejbőrhöz.
Csúsztassa a készüléket lassan a haj vége felé.
Befejezéskor a tincs végét csavarja befelé.
Hullámok:
Fogjon egy körülbelül 5 cm széles hajtincset. Nyissa
fel a felső lapot (12), és helyezze körülbelül a hajtincs
közepéhez.
Helyezze el haját a hengerre, és óvatosan csukja rá
a felső lapot, hogy a hajat megfogja.
Csúsztassa a készüléket lassan a haj vége felé.
Ellenőrizze, hogy a hajvégeket fogják a lapok, majd
tekerje a tincset a hajsütővasra, a fejbőr irányába.
Ne érintse fejbőréhez a forró hajsütővasat.
Tartsa a hajsütővasat egy helyben a haj hosszának
és vastagságának megfelelően 5–8 másodpercig.
Nyissa szét a lapokat, és vegye ki a készüléket a
hajból.
Várja meg, míg haja lehűl.
Laza hullámok:
Helyezze a kefe tartozékot (13) a legvékonyabb
hajsütővasra (12) anélkül, hogy szétnyitná a lapokat.
Fontos: Csak hideg hajsütővasra szabad a kefét
felhelyezni!
Melegítse fel a készüléket.
Fogjon egy körülbelül 5 cm széles hajtincset, és
tekerje a kefe köré. Kezdje a haj végénél, és tekerje
a fejbőr irányába.
Tartsa a hajsütővasat egy helyben körülbelül 10
másodpercig mielőtt óvatosan kifelé tekeri a tincset.
Várja meg, míg haja lehűl.
Hosszú hullámok:
Helyezze a spirális tartozékot (14) a legvékonyabb
hajsütővasra (12) anélkül, hogy szétnyitná a lapokat.
Fontos: Csak hideg hajsütővasra szabad a spirális
tartozékot felhelyezni!
Melegítse fel a készüléket.
Fogjon egy körülbelül 5 cm széles hajtincset, és
tekerje a spirál köré. Kezdje a haj végénél. Csukja be
a tincset a kis lappal, és tekerje a fejbőr irányába.
Tartsa a hajsütővasat egy helyben körülbelül 10
másodpercig mielőtt óvatosan kifelé tekeri a tincset.
Várja meg, míg haja lehűl.
TISZTÍTÁS
Tisztítás előtt húzza ki a csatlakozót az aljzatból.
A tisztítás előtt hagyja lehűlni.
A készülék tisztításához ne használjon erős vagy
dörzshatású tisztítószereket, oldószereket, mert
azok megkarcolhatják és megsérthetik a külső
felületeket és a kerámia lapokat.
Ehelyett száraz, puha ruhával törölje át.
Soha ne merítse a készüléket vízbe, és ügyeljen rá,
hogy ne kerüljön víz a készülékbe.
A TERMÉK ÁRTALMATLANÍTÁSÁVAL ÉS
ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS
INFORMÁCIÓ
Kérjük, jegyezze meg, hogy ezt az Adexi terméket ez a
szimbólum jelöli:
Ez azt jelenti, hogy a termék nem ártalmatlanítható
a szokásos háztartási szeméttel együtt, mivel az
elektromos és az elektronikus szemetet külön kell
ártalmatlanítani.
A WEEE direktíva előírásai szerint az összes
tagállamnak biztosítania kell a hulladék elektromos
és elektronikus berendezések megfelelő begyűjtését,
kezelését ás újrahasznosítását. Az EU tagállamaiban
az egyéni háztartások térítésmentesen leadhatják
a használt berendezéseket egy erre szakosodott
gyűjtőhelyen. Néhány tagállamban bizonyos esetekben
a használt berendezések visszavihetők ahhoz a
forgalmazóhoz, ahonnan a terméket megvásárolta,
azzal a feltétellel, hogy új terméket vásárol. A hulladék
elektromos és elektronikus berendezések kezelésével
kapcsolatosan bővebb információkért lépjen
kapcsolatba a kiskereskedővel, a forgalmazóval vagy a
helyi hatósággal.
32
33
TÁLLÁSI FELTÉTELEK
A jótállás érvényét veszti:
ha a fenti utasításokat nem tartják be
ha a készüléket megváltoztatták
ha a készüléket nem megfelelően kezelték, durva
bánásmódnak tették ki, vagy más formában
szenvedett károsodást.
ha a hibák az Ön elektromos rendszerében
bekövetkezett meghibásodás következményei.
Mivel termékeinket a funkció és formaterv tekintetében
folyamatosan fejlesztjük, ezért fenntartjuk magunknak
a jogot, hogy a terméket előzetes gyelmeztetés nélkül
módosítsuk.
IMPORTŐR
Adexi Group
www.adexi.eu
Cégünk nem tehető felelőssé a nyomtatási hibákért
32
33
ÚVOD
Ak chcete maximálne využiť svoj nový prístroj, pred
prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod
na používanie. Tiež odporúčame, aby ste si pokyny
uchovali ako zdroj informácií do budúcnosti, čo vám
umožní pripomenúť si funkcie prístroja.
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
Normálne používanie zariadenia
Nesprávne použitie tohto zariadenia môže spôsobiť
fyzické zranenie a škodu.
Používajte ho len na určené použitie. Výrobca nie je
zodpovedný za akékoľvek zranenie ani poškodenie
spôsobené nesprávnym používaním alebo
narábaním (pozrite si tiež časť Záručné podmienky).
Len pre pripojenie k 230 V, 50 Hz.
Prístroj vždy vypnite pomocou vypínača a keď sa
nepoužíva, odpojte ho zo zásuvky.
Majte na pamäti, že prístroj zostane po vypnutí
ešte chvíľu horúci. Pred odložením alebo výmenou
príslušenstva ho nechajte vždy úplne vychladnúť.
Prístroj nikdy neponárajte do vody ani akejkoľvek
inej kvapaliny.
Prístroj nepoužívajte vo vani ani v sprche, pretože
môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.
Prístroj pri používaní nikdy nenechávajte bez dozoru
a dávajte pozor na deti.
Upozornenie! Keramické platne sa môžu zohriať
na vysokú teplotu. Nesmú prísť do kontaktu s
pokožkou, pretože to môže spôsobiť popáleniny.
Prístroj nie je vhodný na komerčné ani exteriérové
použitie.
Prístroj vždy umiestnite do bezpečnej vzdialenosti
od horľavých materiálov, ako sú napr. záclony,
obrusy alebo podobné predmety.
Nezakrývajte.
Nevystavujte priamemu slnečnému svetlu.
Neodkladajte ani neskladujte v blízkosti iných
zdrojov tepla ani vo vlhkom prostredí.
Prístroj nikdy nenechávajte na miestach, odkiaľ by
mohol spadnúť alebo byť stiahnutý do umývadla,
vane alebo podobne. Ak zariadenie spadlo do vody,
nikdy sa ho nedotýkajte. Najskôr vytiahnite zástrčku
zo zásuvky.
Kábel, zástrčka a sieťová zásuvka
Kábel uchovávajte z dosahu horúcich objektov a
otvoreného plameňa.
Pravidelne kontrolujte, či nie je poškodený kábel
ani zástrčka a v prípade akéhokoľvek poškodenia
prístroj nepoužívajte. Nepoužívajte ho ani v prípade,
že spadol na zem, do vody alebo sa akýmkoľvek
iným spôsobom poškodil.
Ak sú prístroj alebo zástrčka poškodené, musia sa
skontrolovať a v prípade potreby nechať opraviť
u autorizovaného opravára, pretože v opačnom
prípade hrozí zásah elektrickým prúdom. Spotrebič
sa nikdy nepokúšajte opravovať svojpomocne.
Zástrčku pred čistením vytiahnite zo zásuvky.
Pri odpájaní zástrčky zo zásuvky neťahajte za kábel.
Namiesto toho držte zástrčku.
Nenavíjajte kábel okolo prístroja.
Skontrolujte, či nie je možné vytiahnuť alebo sa
potknúť o kábel alebo akýkoľvek predlžovací kábel.
KĽÚČ K HLAVNÝM KOMPONENTOM ZARIADENIA
1. Napájací kábel
2. Závesná slučka
3. Rukoväť
4. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
5. Mierka teploty
6. Kontrolka
7. Uzamykací krúžok
8. Symboly uzamknutia
9. Krepovacia/vyrovnávacia
žehlička
10. Adaptér
11. Keramické platne
12. Kulmy (3)
13. Kefový nástavec
14. Špirálový nástavec
POUŽÍVANIE PRÍSTROJA
Pred použitím prístroja by mali byť vlasy čisté a suché.
Nasadenie príslušenstva
1. Otáčajte uzamykacím krúžkom (7), kým šípka
na rukoväti (3) nie je zarovnaná so šípkou na
uzamykacom krúžku.
2. Zasuňte krepovaciu/vyrovnávaciu žehličku (9) alebo
jednu z kuliem (12) do objímky v rukoväti a pevne ju
zatlačte do správnej polohy.
3. Otáčajte uzamykacím krúžkom, kým šípka na
rukoväti nie je zarovnaná so šípkou na uzamykacom
krúžku. Príslušenstvo je teraz upevnené v správnej
polohe.
Zahriatie
1. Prístroj položte na rovný, teplu odolný povrch a
zapojte ho do elektrickej siete.
2. Zapnite ho zatlačením vypínača (4) smerom k
bielemu symbolu (hore). Indikátor (6) sa rozsvieti a
bude svietiť po celú dobu zapnutia prístroja.
Nastavenie teploty
Prístroj umožňuje tri nastavenia: vypnuté (čierny symbol,
dolu), stredná teplota (čiernobiely symbol, stred) a
vysoká teplota (biely symbol, hore). Teplotu je možné
regulovať potlačením vypínača nahor alebo nadol.
Používanie krepovacej/vyrovnávacej žehličky
Na výmenu príslušenstva, ako je vyrovnávacia alebo
krepovacia žehlička, používajte adaptér (10). Zatlačte
nadol, kým šípka nie je zarovnaná s dvomi rovnými
čiarami – príslušenstvo je teraz vyrovnávacia žehlička.
Zatlačte adaptér nahor, kým šípka nie je zarovnaná
s dvomi vlnitými čiarami – príslušenstvo je teraz
krepovacia žehlička. Keď je adaptér zarovnaný s
bodkou v strede, krepovacia/vyrovnávacia žehlička je
uzamknutá.
SK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
34
35
Používanie kuliem
K dispozícii sú tri rôzne veľkosti kuliem: Najtenšia z
nich umožňuje vytvoriť úzke kučery a najhrubšie voľné
kučery. Čím viac vlasov sa použije pri jednom navinutí,
tým voľnejšie budú kučery. Kučery môžete tiež zjemniť
pomocou kefového (13) a špirálového nástavca (14)
(pozri nižšie).
Tipy na úpravu účesu
Vlasy pred úpravou dôkladne prečešte. Rozdeľte ich
do malých prameňov a upravujte ich po jednom podľa
postupu uvedeného nižšie, až kým nedosiahnete želaný
výsledok.
Krepované vlasy:
Začnite s prameňom vlasov širokým asi 5 cm
a uzatvorte vlasy blízko pokožky hlavy medzi
keramické platne (11) krepovacej žehličky.
Podržte platne uzatvorené približne 10 sekúnd.
Otvorte platne, posuňte ich ďalej a znovu v nich
uzatvorte ďalšiu časť prameňa vlasov.
Rovné a hladké vlasy:
Začnite s prameňom vlasov širokým asi 5 cm
a uzatvorte vlasy blízko pokožky hlavy medzi
keramické platne (11) krepovacej žehličky.
Plynulým pohybom sa pomaly posúvajte smerom
ku končekom vlasov. Vlasy udržiavajte napnuté, aby
ste predišli ich pokrúteniu. Aby ste účesu dodali
viac objemu, vyrovnajte len vonkajšiu časť prameňa
vlasov.
Účes s odstávajúcimi vlasmi:
Začnite s prameňom vlasov širokým asi 5 cm.
Uzatvorte prameň vlasov blízko pokožky hlavy do
kulmy (12), pričom držte vrchnú čeľusť natočenú
dozadu.
Prístroj pomaly posúvajte smerom ku končekom
vlasov.
Úpravu vlasov dokončite zatočením koncov
posledného prameňa mierne smerom von.
Kučeravý účes:
Začnite s prameňom vlasov širokým asi 5 cm.
Uzatvorte prameň vlasov blízko pokožky hlavy do
kulmy (12), pričom držte vrchnú čeľusť natočenú
dopredu.
Prístroj pomaly posúvajte smerom ku končekom
vlasov.
Úpravu vlasov dokončite zatočením koncov
posledného prameňa mierne smerom nadol.
Kučery:
Začnite s prameňom vlasov širokým asi 5 cm.
Otvorte vrchnú čeľusť (12) a umiestnite ju približne
do polovice prameňa vlasov.
Rozložte vlasy pozdĺž valca a opatrne uvoľnite
vrchnú čeľusť, čím zachytíte vlasy.
Prístroj pomaly posúvajte smerom ku končekom
vlasov.
Skontrolujte, či sú končeky vlasov zachytené pod
čeľusťou a dokončite úpravu vlasov natočením
prameňa okolo kulmy smerom k pokožke hlavy.
Dajte pozor, aby ste sa horúcou kulmou nedotkli
pokožky hlavy.
Podržte kulmu na mieste na 5 – 8 sekúnd v
závislosti od dĺžky a hrúbky vlasov.
Otvorte čeľusť a vyberte prístroj z vlasov.
Pred ďalšou úpravou nechajte vlasy vychladnúť.
Jemné kučery:
Nasaďte kefový nástavec (13) na najtenšiu kulmu
(12) bez toho, aby ste pritom otvorili čeľusť. Dôležité:
Pred nasadením kefy musí byť kulma vychladnutá.
Nechajte prístroj zohriať.
Začnite s prameňom vlasov širokým asi 5 cm a
naviňte ho na kefu. Začnite pri končekoch vlasov a
navíjajte vlasy smerom k pokožke hlavy.
Podržte kulmu na mieste na približne 10 sekúnd a
potom prameň vlasov znovu opatrne rozviňte. Pred
ďalšou úpravou nechajte vlasy vychladnúť.
Dlhé kučery:
Nasaďte špirálový nástavec (14) na najtenšiu kulmu
(12) bez toho, aby ste pritom otvorili čeľusť. Dôležité:
Pred nasadením špirály musí byť kulma vychladnutá.
Nechajte prístroj zohriať.
Začnite s prameňom vlasov širokým asi 5 cm a
naviňte ho na špirálu. Začnite pri končekoch vlasov.
Zachyťte ich pomocou malej čeľuste a naviňte ich
smerom ku pokožke hlavy.
Podržte kulmu na mieste na približne 10 sekúnd a
potom prameň vlasov znovu opatrne rozviňte. Pred
ďalšou úpravou nechajte vlasy vychladnúť.
ČISTENIE
Zástrčku pred čistením vytiahnite zo zásuvky.
Pred čistením nechajte zariadenie vychladnúť.
Na čistenie prístroja nikdy nepoužívajte žiadny
druh silného ani drsného čistiaceho prostriedku,
roztoky ani podobné prostriedky, pretože by mohli
poškriabať alebo poškodiť vonkajšie povrchy alebo
keramické platne.
Namiesto toho prístroj utrite jemnou, suchou
handričkou.
Prístroj nikdy neponárajte do vody a nedovoľte, aby
sa doň dostala nejaká voda.
INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII A RECYKLÁCII TOHTO
PRODUKTU
Uvedomte si, že tento produkt značky Adexi je
označený týmto symbolom:
To znamená, že tento produkt sa nemôže likvidovať
spolu s bežným komunálnym odpadom, pretože
elektrický a elektronický odpad sa musí likvidovať
samostatne.
34
35
Každý členský štát musí v súlade s normou WEEE
zaistiť správny zber, obnovovanie, manipuláciu a
recykláciu elektrického a elektronického odpadu.
Súkromné domácnosti v EÚ môžu bezplatne zaniesť
použité zariadenia do špeciálnych recyklačných
stredísk. V niektorých členských štátoch môžete
v určitých prípadoch vrátiť použité vybavenie
maloobchodnému predajcovi, od ktorého ste ho zakúpili
vtedy, ak kupujete nové vybavenie. Ďalšie informácie
o manipulácii s elektrickým a elektronickým odpadom
získate u maloobchodného predajcu, distribútora alebo
na mestskom úrade.
ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Záruka sa nevzťahuje, ak:
sa nedodržia vyššie uvedené pokyny,
sa do zariadenia zasahovalo,
sa zariadenie zneužilo, vystavilo sa drsnému
zaobchádzaniu, prípadne sa akýmkoľvek iným
spôsobom poškodilo,
sa vyskytli chyby ako výsledok chýb v elektrickom
napájaní.
Kvôli nepretržitému vývoju našich produktov v oblasti
fungovania a dizajnu si vyhradzujeme právo na
vykonanie zmien bez predchádzajúceho upozornenia.
DOVOZCA
Adexi Group
www.adexi.eu
Nie sme zodpovední za akékoľvek tlačové chyby.
36
37
UVOD
Da bi kar najbolj izkoristili svojo novo napravo, pred
prvo uporabo pozorno preberite ta navodila za uporabo.
Priporočamo tudi, da navodila shranite, da boste lahko
v prihodnje osvežili svoje znanje o funkcijah te naprave.
VANOSTNI UKREPI
Normalna uporaba naprave
Nepravilna uporaba te naprave lahko povzroči
osebne poškodbe ali škodo.
Napravo uporabljajte samo v namen, za katerega je
predvidena. Proizvajalec ni odgovoren za kakršne
koli poškodbe ali škodo, ki izhaja iz nepravilne
uporabe ali ravnanja (glejte tudi Garancijske pogoje).
Samo za povezave do 230 V, 50 Hz.
Aparat vedno izklopite z gumbom za vklop/izklop in
izvlecite vtič, kadar ni v uporabi.
Ne pozabite, da aparat po izklopu ostane še nekaj
časa vroč. Preden ga pospravite ali zamenjate
nastavek, vedno počakajte, da se povsem ohladi.
Ne potapljajte aparata v vodo ali drugo tekočino.
Ne uporabljajte aparata v kopalni kadi ali pod prho,
saj lahko pride do električnega udara.
Kadar je v uporabi, ne puščajte naprave brez
nadzora in bodite pozorni, da ni na dosegu otrokom.
Pozor! Keramični plošči se zelo segrejeta. Pazite,
da ne prideta v stik s kožo, saj lahko povzročita
opekline.
Aparat ni primeren za komercialno uporabo ali
uporabo na prostem.
Aparat vedno hranite na varni razdalji od vnetljivih
predmetov, kot so zavese, prti ipd.
Aparata ne pokrivajte.
Ne izpostavljajte ga neposrednim sončnim žarkom.
Ne postavljajte ali shranjujte ga v bližini virov toplote
ali v vlažnih prostorih.
Ne puščajte ga na mestih, s katerih lahko pade
oziroma ga je mogoče povleči v umivalnik, kopalno
kad ali podobno. Nikoli ne poskusite prijeti aparata,
če pade v vodo. Najprej izvlecite vtič iz vtičnice.
Kabel, vtič in glavna vtičnica
Držite kabel proč od vročih predmetov in odprtega
ognja.
Redno preverjajte, ali sta kabel in vtič poškodovana
in aparata ne uporabljajte, če sta poškodovana,
ali če je naprava padla v vodo oziroma bila
poškodovana na drug način.
Če je aparat ali vtič poškodovan, ga mora pregledati
in po potrebi tudi popraviti pooblaščen servisni
inženir, v nasprotnem primeru obstaja nevarnost
električnega udara. Nikoli ne poskušajte sami
popraviti naprave.
Pred čiščenjem izvlecite vtič iz vtičnice.
Ne vlecite za kabel, kadar vlečete vtič iz vtičnice.
Namesto tega držite vtič.
Kabla ne ovijajte okoli naprave.
Preverite, da ni mogoče nenamenoma povleči ali se
spotakniti preko kabla ali morebitnega podaljška.
SEZNAM GLAVNIH SESTAVNIH DELOV NAPRAVE
1. Napajalni kabel
2. Viseči obroč
3. Ročaj
4. Gumb za vklop/izklop
5. Temperaturna lestvica
6. Indikacijska lučka
7. Zaklepni obr
8. Simboli za zaklepanje
9. Valovit/ploščat nastavek
10. Adapter
11. Keramični plošči
12. Nastavki za kodranje (3)
13. Krtača
14. Spirala
UPORABA APARATA
Lasje morajo biti pred
uporabo aparata čisti in suhi.
Nameščanje nastavkov
1. Zavrtite zaklepni obroč (7), dokler ne bo puščica
na ročaju (3) poravnana s puščico na zaklepnem
obroču.
2. Vstavite valovit/gladek nastavek (9) ali enega od
nastavkov za kodranje (12) v utor v ročaju in ga
močno pritisnite.
3. Zavrtite zaklepni obroč, dokler ne bo puščica na
ročaju poravnana s puščico na zaklepnem obroču.
Nastavek je trdno nameščen.
Segrevanje
1. Postavite aparat na ravno površino, ki je odporna na
vročino, in vtaknite vtič v vtičnico.
2. Aparat vklopite, tako da stikalo za vklop/izklop (4)
obrnete proti belemu simbolu (zgoraj). Indikacijska
lučka (6) zasveti in sveti, dokler aparata ne izklopite.
Nastavljanje temperature
Aparat omogoča tri nastavitve: izklopljen (črn simbol,
spodaj), srednja temperatura (črn/bel simbol, sredina)
in visoka temperatura (bel simbol, zgoraj). Temperaturo
lahko uravnavate s potiskanjem gumba za vklop/izklop
navzgor in navzdol.
Uporaba valovitega/ploščatega nastavka za likanje
S pomočjo adapterja (10) lahko menjate nastavke, kot
sta valoviti in ploščati nastavek za likanje. Potisnite
adapter navzdol, dokler ne bo puščica poravnana
z ravnima črtama – izbran je ploščati nastavek za
likanje. Potisnite adapter navzgor, dokler ne bo puščica
poravnana z valovitima črtama – izbran je valoviti
nastavek za likanje. Ko je adapter poravnan s piko na
sredini, je ploščati/valoviti nastavek zaklenjen.
SLO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
36
37
Uporaba nastavkov za kodranje
Na voljo so nastavki za kodranje v treh različnih
velikostih: Z najtanjšim naredite manjše kodre, z
najdebelejšim pa večje. Večji pramen las obdelate
naenkrat, ohlapnejši bodo kodri. Kodre lahko naredite
mehkejše z uporabo krtače (13) in spirale (14) (glejte
spodaj).
Nasveti za oblikovanje las
Pred začetkom lase temeljito skrtačite. Razdelite jih v
manjše pramene in vsakega od njih posebej obdelajte,
kot je opisano spodaj, dokler ne dosežete želenega
rezultata.
Krepasti lasje:
Začnite s pramenom las, širokim približno 5 cm,
in zaprite keramični plošči valovitega nastavka za
likanje (11) v bližini skalpa.
Pustite plošči zaprti približno 10 sekund.
Razprite plošči in ju znova zaprite na pramenu dlje
od skalpa.
Ravni, gladki lasje:
Začnite s pramenom las, širokim približno 5 cm,
in zaprite keramični plošči valovitega nastavka za
likanje (11) v bližini skalpa.
Počasi, s tekočimi gibi pomikajte aparat proti
konicam las. Lase držite napete, da preprečite
nastanek vozlov. Če želite lasem dodati več
volumna, zgladite zgolj zunanji del kodrov.
Lasje z navzven obrnjenimi konicami:
Začnite s kodrom, širokim približno 5 cm. Zaprite
nastavek za kodranje (12) okrog kodra las, tako da
bo zgornja čeljust zadaj postavljena blizu skalpa.
Počasi pomaknite aparat proti konicam las.
Končajte tako, da konice las obrnete nekoliko
navzven.
Lasje z navznoter obrnjenimi konicami:
Začnite s kodrom, širokim približno 5 cm. Zaprite
nastavek za kodranje (12) okrog kodra las, tako da
bo zgornja čeljust spredaj postavljena blizu skalpa.
Počasi pomaknite aparat proti konicam las.
Končajte tako, da konice las obrnete nekoliko
navznoter.
Kodri:
Začnite s kodrom, širokim približno 5 cm. Razprite
zgornjo čeljust (12) in jo postavite na polovico
dolžine kodra.
Razporedite lase vzdolž valja in previdno razprite
zgornjo čeljust, tako da bodo ujeti.
Počasi pomaknite aparat proti konicam las.
Prepričajte se, da so konice las ujete pod čeljustjo,
nato pa navijte koder okrog nastavka za kodranje
proti skalpu. Z vročim nastavkom za kodranje se ne
dotikajte kože na glavi.
Zadržite nastavek za kodranje na mestu 5 do 8
sekund, odvisno od dolžine in debeline las.
Razprite čeljust in umaknite aparat od las.
Počakajte, da se lasje ohladijo.
Kratki kodri:
Nastavite krtačo (13) na najtanjši nastavek za
kodranje (12), ne da bi pri tem razprli čeljust.
Pomembno: Nastavek mora biti pred namestitvijo
krtače hladen.
Segrejte aparat.
Začnite s kodrom, širokim približno 5 cm, in ga
navijte okrog krtače. Začnite pri konicah in navijte
nastavek proti skalpu.
Podržite nastavek v izbranem položaju približno 10
sekund, nato pa previdno odvijte koder. Počakajte,
da se lasje ohladijo.
Dolgi kodri:
Nastavite spiralo (14) na najtanjši nastavek za
kodranje (12), ne da bi pri tem razprli čeljust.
Pomembno: Nastavek mora biti pred namestitvijo
spirale hladen.
Segrejte aparat.
Začnite s kodrom, širokim približno 5 cm, in ga
navijte okrog spirale. Začnite pri konicah las.
Ujemite jih z malo čeljustjo in jih navijte proti skalpu.
Podržite nastavek v izbranem položaju približno 10
sekund, nato pa previdno odvijte koder. Počakajte,
da se lasje ohladijo.
ČIŠČENJE
Pred čiščenjem izvlecite vtič iz vtičnice.
Preden začnete s čiščenjem, počakajte, da se
aparat ohladi.
Ne čistite aparata z močnimi ali abrazivnimi čistilnimi
sredstvi, topili ali podobnimi sredstvi, saj lahko
ta opraskajo ali poškodujejo zunanje ploskve in
keramične plošče aparata.
Namesto tega aparat obrišite z mehko suho krpo.
Aparata nikoli ne potapljajte v vodo, voda pa prav
tako ne sme vstopiti vanj.
INFORMACIJE O ODSTRANITVI IN RECIKLIRANJU
TEGA IZDELKA
Prosimo upoštevajte, da je ta Adexi izdelek označen s
tem simbolom:
To pomeni, da izdelka ni dovoljeno odstraniti skupaj z
običajnimi gospodinjskimi odpadki, saj je električne in
elektronske odpadke potrebno odstraniti ločeno.
V skladu z direktivo WEEE, mora vsaka država članica
zagotoviti ustrezno zbiranje, transport, ravnanje in
recikliranje električnih in elektronskih odpadkov.
Zasebna gospodinjstva v EU lahko rabljeno opremo
brezplačno odnesejo na posebne postaje za recikliranje.
V nekaterih državah članicah lahko, v določenih
primerih, vrnete rabljeno opremo trgovcu na drobno, pri
katerem ste jo kupili, če kupujete novo opremo. Stopite
v stik z vašim trgovcem na drobno, razpečevalcem ali
občinskimi oblastmi za nadaljnje informacije o tem, kaj
storiti z električnimi in elektronskimi odpadki.
38
39
POGOJI GARANCIJE
Ta garancija ne velja:
če ne sledite zgornjim navodilom
če ste posegali v napravo
če z napravo niste ustrezno ravnali, ste z njo ravnali
grobo ali če je utrpela druge oblike škode
če so bile okvare posledica napak v električnem
napajanju.
Zaradi nenehnega razvoja naših izdelkov v smislu
funkcionalnosti in načrtovanja si pridržujemo pravico do
sprememb brez predhodnega opozorila.
UVOZNIK
Adexi group
www.adexi.eu
Ne odgovarjamo za morebitne tiskarske napake.
38
39
WSTĘP
Aby móc skorzystać z wszystkich funkcji nowego
urządzenia, należy najpierw dokładnie zapoznać
się z poniższymi wskazówkami. Radzimy zachować
tę instrukcję, aby w razie konieczności można było
wrócić do zawartych w niej informacji na temat funkcji
urządzenia.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Prawidłowe użytkowanie urządzenia
Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może
spowodować obrażenia ciała oraz uszkodzenie
urządzenia.
Z urządzenia należy korzystać zgodnie z
jego przeznaczeniem. Producent nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia lub
szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania
bądź przechowywania urządzenia (zobacz także
część „Warunki gwarancji”).
Urządzenie należy podłączać jedynie do sieci
zasilania o napięciu 230 V i częstotliwości 50 Hz.
Jeżeli urządzenie nie jest używane, wyłącz je za
pomocą wyłącznika i odłączyć od gniazdka.
Należy zwrócić uwagę na to, że urządzenie będzie
gorące jeszcze przez jakiś czas po jego wyłączeniu.
Przed schowaniem lub wymianą akcesoriów należy
odczekać, aż urządzenie ostygnie.
Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie ani innym
płynie.
Nie wolno używać urządzenia w wannie ani pod
prysznicem, ponieważ może to spowodować
porażenie elektryczne.
Nie wolno zostawiać urządzenia bez nadzoru, jeżeli
jest włączone lub jeśli w pobliżu znajdują się dzieci.
Uwaga! Płytki ceramiczne mogą się bardzo nagrzać.
Nie wolno dopuścić do ich kontaktu ze skórą,
ponieważ może to spowodować oparzenia.
Urządzenie nie jest przeznaczone do celów
komercyjnych ani do użytku na wolnym powietrzu.
Należy zawsze trzymać urządzenie w odpowiedniej
odległości od przedmiotów łatwopalnych, takich jak
zasłony, obrusy, itp.
Nie wolno zakrywać urządzenia.
Nie wolno wystawiać urządzenia na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych.
Nie wolno umieszczać ani przechowyw
urządzenia w pobliżu źródeł ciepła lub w wilgotnych
miejscach.
Urządzenia nie wolno umieszczać w miejscach,
z których może spaść lub zostać ściągnięte do
umywalki, wanny itp. Urządzenia, które wpadło do
wody, nie wolno wyciągać. Najpierw należy wyjąć
wtyczkę z gniazda.
Przewód, wtyczka i gniazdko zasilania
Przewód sieciowy nie powinien się znajdować w
pobliżu gorących przedmiotów lub otwartego ognia.
Należy regularnie sprawdzać, czy przewód i wtyczka
są w dobrym stanie. Jeżeli zostały uszkodzone lub
urządzenie spadło na podłogę, wpadło do wody
bądź zostało w jakikolwiek inny sposób uszkodzone,
nie wolno go używać.
Jeżeli urządzenie lub wtyczka uległy uszkodzeniu,
należy je dokładnie skontrolować, a w razie
konieczności oddać do naprawy. W przeciwnym
razie istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem.
Nie wolno wykonywać napraw samodzielnie.
Przed czyszczeniem urządzenia należy wyjąć
wtyczkę z gniazdka.
Przy wyciąganiu wtyczki z gniazdka nie należy
ciągnąć za przewód, lecz trzymać za wtyczkę.
Przewodu sieciowego nie należy owijać wokół
urządzenia.
Należy się upewnić, że nie ma możliwości potknięcia
się o przewód zasilający albo przedłużacz.
GŁÓWNE ELEMENTY SKŁADOWE URZĄDZENIA
1. Przewód zasilający
2. Uchwyt do zawieszania
3. Uchwyt
4. Przycisk zasilania
5. Skala temperatury
6. Lampka kontrolna
7. Pierścień blokujący
8. Symbole blokady
9. Karbownica/prostownica
do włosów
10. Przejściówka
11. Płytki ceramiczne
12. Lokówki do włosów (3)
13. Szczotka
14. Spirala
UŻYWANIE URZĄDZENIA
Stosować urządzenie na czyste i suche włosy.
Zakładanie akcesoriów
1. Przekręć pierścień blokujący (7) do momentu, aż
strzałka na uchwycie (3) znajdzie się w jednej linii ze
strzałką na pierścieniu blokującym.
2. Włóż karbownicę/prostownicę (9) lub jedną z
lokówek (12) do otworu w uchwycie i mocno wciśnij
na miejsce.
3. Przekręcaj pierścień blokujący do momentu, aż
strzałka na uchwycie znajdzie się w jednej linii ze
strzałką na pierścieniu blokującym. Element znajduje
się we właściwej pozycji.
PL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
40
41
Podgrzewanie
1. Ułóż urządzenie na płaskiej, odpornej na wysoką
temperaturę powierzchni i podłączyć do gniazdka
zasilania.
2. Włącz, przesuwając przycisk zasilania (4) w stronę
białego symbolu (powyżej). Zapali się lampka
kontrolna (6), która będzie się świecić przez cały
czas działania urządzenia.
Ustawianie temperatury
Możliwe są trzy ustawienia: wyłączone (czarny symbol,
na dole), średnia temperatura (czarno-biały symbol,
pośrodku) i wysoka temperatura (biały symbol, na
górze). Temperaturę można regulować, przesuwając
wyłącznik w górę i w dół.
Stosowanie karbownicy/prostownicy
Przy wymianie akcesoriów takich jak karbownica/
prostownica do włosów, należy stosować złączkę (10).
Wciskaj do momentu, aż strzałka pokryje się z dwoma
prostymi liniami – wybrano prostownicę. Przesuwaj do
momentu, aż strzałka pokryje się z dwoma falistymi
liniami – wybrano karbownicę. Kiedy przejściówka
pokrywa się z kropką pośrodku, karbownica/
prostownica jest zablokowana.
Korzystanie z lokówek do włosów
W zestawie znajdują się trzy lokówki o różnych
rozmiarach: Najcieńsza pozwala uzyskać mocno
skręcone loki, a najgrubsza – słabo skręcone loki. Im
więcej włosów nakręci się na lokówkę, tym słabiej
skręcone będą loki. Skręt można również złagodzić za
pomocą szczotki (13) lub spirali (14) (patrz poniżej).
Porady dotyczące modelowania
Przed podzieleniem włosy należy dokładnie rozczesać.
Podziel włosy na małe pasma i prostuj je oddzielnie, po
kolei, w opisany poniżej sposób, aż do chwili uzyskania
żądanego rezultatu.
Falowane włosy:
Zacznij od pasma włosów o szerokości około 5
cm i zaciśnij płytki ceramiczne karbownicy (11) na
włosach, blisko skóry.
Odczekaj około 10 sekund.
Otwórz płytki i zaciśnij je ponownie na dalszym
odcinku pasma włosów.
Przylegające, gładkie włosy:
Zacznij od pasma włosów o szerokości około 5
cm i zaciśnij płytki ceramiczne karbownicy (11) na
włosach, blisko skóry.
Powoli przesuwaj urządzenie w stronę końcówki
pasma włosów, jednostajnym ruchem. Trzymaj
włosy mocno, aby uniknąć poskręcania. W celu
podniesienia włosów należy wygładzić tylko
zewnętrzną część pasma włosów.
Włosy wywinięte:
Zacznij od pasma włosów o szerokości około 5
cm. Nawiń pasmo włosów na lokówkę (12), tak aby
górny zacisk znajdował się z tyłu, blisko skóry.
Powoli przesuwaj urządzenie w kierunku końcówki
pasma włosów.
Na zakończenie lekko wywiń ostatnie pasmo przy
końcach.
Włosy skręcone:
Zacznij od pasma włosów o szerokości około 5
cm. Nawiń pasmo włosów na lokówkę (12), tak aby
górny zacisk znajdował się z przodu, blisko skóry.
Powoli przesuwaj urządzenie w kierunku końcówki
pasma włosów.
Na zakończenie zawiń ostatnie pasmo przy końcach
pod spód.
Loki:
Zacznij od pasma włosów o szerokości około 5
cm. Otwórz górny zacisk (12) i umieść lokówkę w
połowie długości pasma włosów.
Rozłóż włosy wzdłuż lokówki i zaciśnij górny zacisk,
aby zablokować pasmo włosów.
Powoli przesuwaj urządzenie w kierunku końcówki
pasma włosów.
Sprawdź, czy końcówki włosów są zablokowane
pod zaciskiem, i nawiń pasmo na lokówkę w
kierunku skóry głowy. Nie dotykaj skóry głowy
gorącą lokówką.
Przytrzymaj lokówkę 5–8 sekund, w zależności od
długości i grubości włosów.
Otwórz zacisk i wyjmij włosy z urządzenia.
Przed ułożeniem poczekaj, aż włosy ostygną.
Łagodne loki:
Nałóż szczotkę (13) na najcieńszą lokówkę (12)
bez otwierania zacisku. Ważne: Przed założeniem
szczotki lokówka musi ostygnąć.
Podgrzej urządzenie.
Zacznij od pasma włosów o szerokości około 5 cm
i nawiń je na szczotkę. Zacznij od końcówki pasma
włosów i nawijaj je w kierunku skóry głowy.
Przed rozwinięciem pasma włosów przytrzymaj
lokówkę około 10 sekund. Przed ułożeniem
poczekaj, aż włosy ostygną.
Długie loki:
Nałóż spiralę (14) na najcieńszą lokówkę (12) bez
otwierania zacisku. Ważne: Przed założeniem spirali
lokówka musi ostygnąć.
Podgrzej urządzenie.
Zacznij od pasma włosów o szerokości około 5 cm
i nawiń je na spiralę. Zacznij od końcówki pasma
włosów. Zablokuj pasmo włosów za pomocą
małego zacisku i nawijaj je w kierunku skóry głowy.
Przed rozwinięciem pasma włosów przytrzymaj
lokówkę około 10 sekund. Przed ułożeniem
poczekaj, aż włosy ostygną.
40
41
CZYSZCZENIE
Przed czyszczeniem urządzenia należy wyjąć
wtyczkę z gniazdka.
Przed przystąpieniem do czyszczenia poczekaj, aż
urządzenie ostygnie.
Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać silnych
ściernych środków czyszczących, rozpuszczalników
itp., ponieważ mogą one porysować lub uszkodzić
powierzchnię zewnętrzną i płytki ceramiczne.
Zamiast tego należy wytrzeć urządzenie za pomocą
suchej, miękkiej ściereczki.
Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i zapobiegaj
przedostaniu się wody do środka.
INFORMACJE O UTYLIZACJI I RECYKLINGU TEGO
PRODUKTU
Ten produkt marki Adexi oznaczony jest następującym
symbolem:
Oznacza to, że produktu nie należy wyrzucać wraz
z normalnymi odpadami gospodarstwa domowego,
ponieważ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
należy utylizować osobno.
Zgodnie z dyrektywą WEEE (w sprawie zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego), każde
państwo członkowskie ma obowiązek zapewnić
odpowiednią zbiórkę, odzysk, przetwarzanie i recykling
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Gospodarstwa domowe na obszarze UE mogą
nieodpłatnie oddawać zużyty sprzęt do specjalnych
zakładów utylizacji odpadów. W niektórych
państwach członkowskich można zwrócić zużyty
sprzęt sprzedawcy, u którego dokonano zakupu, pod
warunkiem zakupienia nowego sprzętu. Aby uzyskać
więcej informacji na temat postępowania ze zużytym
sprzętem elektrycznym i elektronicznym, należy zwrócić
się do sprzedawcy, dystrybutora lub władz miejskich.
WARUNKI GWARANCJI
Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków:
jeżeli nie przestrzegano niniejszej instrukcji,
jeżeli urządzenie naprawiano lub modykowano
samodzielnie;
jeżeli urządzenie było użytkowane w sposób
niewłaściwy, nieostrożny lub zostało uszkodzone,
jeżeli uszkodzenie powstało na skutek zakłóceń w
działaniu sieci elektrycznej.
Z uwagi na ciągłe udoskonalanie naszych produktów
pod względem ich funkcjonalności i stylistyki,
zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w
produkcie bez uprzedzenia.
IMPORTER
Adexi Group
www.adexi.eu
Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku.
42
43
RU
ПРЕДИСЛОВИЕ
Для использования всех возможностей нового
прибора внимательно прочтите данное руководство
перед первым использованием. Рекомендуется
также сохранить это руководство, чтобы в будущем
можно было вспомнить о некоторых функциях
изделия.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Обычное использование прибора
Неправильное использование может привести к
повреждению прибора и травме.
Используйте изделие только по назначению.
Изготовитель не несет ответственности за
травмы или ущерб, причиненные в связи с
неправильной эксплуатацией или обращением
с устройством (см. также раздел «Условия
гарантии»).
Предназначен только для сети с напряжением
230 В, 50 Гц.
Если прибор не используется, всегда
выключайте его с помощью кнопки On/Off (Вкл./
Выкл.), а затем вынимайте из розетки.
Обратите внимание, что некоторое время после
выключения прибора он остается горячим.
Подождите, пока прибор полностью остынет,
прежде чем убрать его или сменить насадки.
Не погружайте устройство в воду или другую
жидкость.
Не применяйте устройство в ванной или в
душе, так как это может привести к поражению
электрическим током.
Не оставляйте прибор без присмотра во время
его работы и присматривайте за детьми.
Внимание! Керамические пластины нагреваются
до очень высокой температуры. Контакт
пластин с кожей может вызвать ожоги.
Устройство не предназначено для
коммерческого использования и эксплуатации
вне помещений.
Храните устройство на безопасном расстоянии
от таких легковоспламеняющихся объектов, как
занавески, скатерти ит. п.
Не накрывайте устройство.
Не подвергайте устройство воздействию
прямых солнечных лучей.
Не размещайте или не храните устройство
рядом с источниками тепла или во влажной
среде.
Не оставляйте устройство в таких местах, где
оно может соскользнуть в раковину, ванную
и т. п. Если устройство упало в воду, не
прикасайтесь к нему. Сначала извлеките вилку
из розетки.
Шнур, штепсельная вилка и сетевая розетка
Шнур не должен находиться вблизи горячих
предметов и источников открытого огня.
Регулярно проверяйте шнур и вилку на
наличие повреждений и не пользуйтесь ими
в случае неисправности или в случае, если
устройство падало на пол или в воду, либо было
повреждено каким-то иным способом.
В случае повреждения прибора или
штепсельной вилки прибор необходимо
осмотреть и в случае необходимости
обратиться к специалисту по ремонту, в
противном случае существует риск поражения
электрическим током. Запрещается
самостоятельно выполнять ремонт устройства.
Перед очисткой выньте вилку из розетки.
Вынимая вилку из электрической розетки, не
тяните за провод. Держитесь за вилку.
Не наматывайте шнур вокруг устройства.
Не допускайте вытягивания шнура и не
размещайте шнур либо удлинитель на проходе.
ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПРИБОРА
1. Шнур питания
2. Петля для
подвешивания
3. Ручка
4. Кнопка вкл./выкл.
питания
5. Температурная шкала
6. Индикаторная лампочка
7. Стопорное кольцо
8. Символы блокировки
9. Щипцы для
гофрирования/
выпрямления волос
10. Адаптер питания
11. Керамические
пластины
12. Щипцы для завивки (3)
13. Насадка-щетка
14. Спиральная насадка
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА
До применения устройства волосы следует помыть
и высушить.
Установка принадлежностей
1. Поверните стопорное кольцо (7), совместив
стрелку на ручке (3) со стрелкой на стопорном
кольце.
2. Вставьте щипцы для гофрирования/
выпрямления волос (9) либо одну из насадок
для завивки (12) в гнездо на ручке и нажмите до
прочной фиксации.
3. Поверните стопорное кольцо, совместив
стрелку на ручке со стрелкой на стопорном
кольце. Теперь насадка зафиксирована.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
42
43
Разогрев
1. Поместите прибор на ровную сухую и
теплостойкую поверхность и включите его.
2. Включите его, нажав кнопку вкл./выкл. (4)
в направлении белого символа (сверху).
Загорится индикаторная лампочка (6) и будет
продолжать гореть до тех пор, пока устройство
включено.
Установка температуры
Прибор имеет три режима: выключение (черный
символ, внизу), средняя температура (черный/белый
символ, посередине) и высокая температура (белый
символ, вверху). Температуру можно регулировать,
сдвигая кнопку вкл./выкл. вверх и вниз.
Использование щипцов для гофрирования/
выпрямления волос
Используйте адаптер (10) для смены насадок, таких,
как насадки для выпрямления или гофрирования
волос. Нажмите адаптер, совместив стрелку с
двумя прямыми линиями – теперь насадка будет
выпрямлять волосы. Нажмите адаптер, совместив
стрелку с двумя волнистыми линиями – теперь
насадка будет гофрировать волосы. Когда адаптер
совмещен с точкой посередине, щипцы для
гофрирования/выпрямления волос зафиксированы.
Использование щипцов для завивки
Щипцы для завивки имеют три разных размера:
Самые тонкие дают мелкие тугие локоны, а самые
толстые - крупные локоны. Чем больше волос
завивать за один раз, тем слабее будут локоны.
Можно также сделать более мягкие кудри с
помощью насадки-щетки (13) и спиральной насадки
(14) (см. ниже).
Рекомендации по укладке
Тщательно расчешите волосы перед укладкой.
Разделите волосы на небольшие пряди и
обрабатывайте их по одной, как описано ниже, до
достижения требуемого результата.
Гофрированные волосы:
Начните с пряди волос шириной около 5 см и
зажмите ее керамическими пластинами щипцов
для гофрирования (11) у корней волос.
Оставьте пластины закрытыми прибл. 10
секунд.
Откройте пластины и снова их закройте чуть
дальше вдоль локона волос.
Прямые гладкие волосы:
Начните с пряди волос шириной около 5 см и
зажмите ее керамическими пластинами щипцов
для гофрирования (11) у корней волос.
Медленно и плавно перемещайте прибор
вдоль пряди к кончикам волос. Натягивайте
прядь, чтобы избежать запутывания волос. Для
получения объемного эффекта выравнивайте
только внешнюю часть пряди.
Завитые наружу волосы с "волной":
Начните с пряди волос шириной около 5 см.
Зажмите прядь щипцами для завивки (12) при
помощи верхнего зажима сзади у корней волос.
Медленно перемещайте прибор вдоль пряди к
кончикам волос.
Закончите укладку, немного подвернув
последнюю часть пряди наружу.
Вьющиеся волосы:
Начните с пряди волос шириной около 5 см.
Зажмите прядь щипцами для завивки (12) при
помощи верхнего зажима спереди у корней
волос.
Медленно перемещайте прибор вдоль пряди к
кончикам волос.
Закончите укладку, подвернув последнюю часть
пряди внутрь.
Кудри:
Начните с пряди волос шириной около 5 см.
Откройте верхний зажим (12) и поместите
примерно посередине локона волос.
Распределите волосы вдоль цилиндра и
осторожно отпустите верхний зажим, чтобы
зажать волосы.
Медленно перемещайте прибор вдоль пряди к
кончикам волос.
Проверьте, чтобы все кончики волос попали
под зажим, и произведите завивку, наматывая
прядь на щипцы по направлению к голове. Не
дотрагивайтесь кожи головы горячими щипцами
для завивки.
Зафиксируйте щипцы для завивки на 5-8 секунд
на одном месте в зависимости от длины и
толщины волос.
Откройте зажим и уберите прибор от волос.
Дайте волосам остыть перед укладкой.
Мягкие кудри:
Установите насадку-щетку (13) на самые тонкие
щипцы для завивки (12), не открывая зажим.
Внимание: Перед установкой щетки проверьте,
чтобы щипцы должны быть холодными.
Разогрейте прибор.
Начните с пряди волос шириной около 5 см и
намотайте ее вокруг щетки. Начните с кончиков
волос и наматывайте по направлению к голове.
Зафиксируйте щипцы на одном месте прибл. на
10 секунд и затем осторожно размотайте локон.
Дайте волосам остыть перед укладкой.
44
45
Длинные кудри:
Установите спиральную насадку (14) на самые
тонкие щипцы для завивки (12), не открывая
зажим. Важная информация:
Перед установкой спиральной насадки
проверьте, чтобы щипцы были холодными.
Разогрейте прибор.
Начните с пряди волос шириной около 5 см
и намотайте ее вокруг спирали. Начните с
кончиков волос. Зажмите их малым зажимом и
намотайте в направлении кожи головы.
Зафиксируйте щипцы на одном месте прибл. на
10 секунд и затем осторожно размотайте локон.
Дайте волосам остыть перед укладкой.
ОЧИСТКА
Перед очисткой выньте вилку из розетки.
Перед очисткой дайте прибору остыть.
Не используйте агрессивные или абразивные
моющие средства, растворители и т. п. для
очистки прибора, поскольку таким образом
можно поцарапать или повредить внутренние
поверхности или керамические пластины.
Вместо этого протрите прибор мягкой сухой
тканью.
Не погружайте прибор в воду и не допускайте
попадания воды внутрь прибора.
ИНФОРМАЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ И
ПЕРЕРАБОТКЕ ИЗДЕЛИЯ
Обратите внимание, что данное изделие Adexi имеет
следующую маркировку:
Это означает, что это изделие запрещено
утилизировать вместе с обычными бытовыми
отходами, поскольку вышедшее из строя
электрическое и электронное оборудование
утилизируется отдельно.
Согласно директиве WEEE, каждая страна-
участница обязана обеспечить соответствующий
сбор, восстановление, обработку и переработку
вышедшего из строя электрического и электронного
оборудования. Частные хозяйства в странах ЕС
могут сдавать использованное оборудование на
специальные станции переработки бесплатно. В
некоторых странах-участницах использованное
оборудование можно в определенных случаях
сдавать продавцу, у которого данное оборудование
было приобретено, если взамен вы покупаете
новое устройство. Для получения дополнительной
информации по обращению с вышедшим из строя
электрическим и электронным оборудованием
обратитесь к продавцу, распространителю или же в
местные органы управления.
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
Гарантия теряет силу в следующих случаях:
если не выполнялись описанные выше
инструкции;
если устройство было вскрыто;
если с устройством обращались ненадлежащим
образом, обращались грубо, или если оно было
повреждено каким-либо иным образом;
если неполадки прибора возникли вследствие
неисправности электросети.
В виду постоянной работы по улучшению
функциональных возможностей и дизайна наших
товаров мы оставляем за собой право изменять
изделие без предварительного уведомления.
ИМПОРТЕР
Группа Adexi
www.adexi.eu
Компания Adexi не несет ответственности за
возможные опечатки.
44
45

Documenttranscriptie

235-020 DK SE NO FI UK NL GR CZ F HR H SK SLO PL RU Krøllejernssæt ....................................................... 2 Locktångset........................................................... 5 Krølltangsett........................................................... 8 Kiharruspihdit....................................................... 10 Curling tong set.................................................... 12 Krultangset .......................................................... 15 Ψαλίδι μαλλιών για μπούκλες . ........................ 18 Kulmovací sada ................................................... 21 Ensemble fer à friser ........................................... 24 Komplet za uvijanje kose .................................... 27 Hajsütővas készlet .............................................. 30 Súprava klieští na tvorbu kučier .......................... 33 Komplet za kodranje las ..................................... 36 Zestaw do kręcenia włosów . .............................. 39 Набор щипцов для завивки .............................. 42 www.adexi.eu DK INTRODUKTION • • For at du kan få mest mulig glæde af dit nye apparat, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager apparatet i brug. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske din viden om apparatets funktioner. • • SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Tag stikket ud af stikkontakten ved rengøring. Undlad at trække i ledningen, når du tager stikket ud af stikkontakten, men tag fat om selve stikket. Undlad at vikle ledningen rundt om apparatet. Kontrollér, at det ikke er muligt at trække i eller snuble over apparatets ledning eller en eventuel forlængerledning. OVERSIGT OVER APPARATETS DELE Almindelig brug af apparatet • Forkert brug af apparatet kan medføre personskade og beskadige apparatet. • Anvend kun apparatet til det, det er beregnet til. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der opstår som følge af forkert brug eller håndtering (se også under Garantibestemmelser). • Apparatet må kun sluttes til 230 V, 50 Hz. • Sluk altid på tænd/sluk-knappen, og tag stikket ud af stikkontakten, så snart du er færdig med at bruge apparatet. • Vær opmærksom på, at apparatet stadig er varmt et stykke tid efter, at du har slukket for det. Lad altid apparatet køle helt af, før du lægger det væk eller skifter tilbehør. • Apparatet eller ledningen til lysnettet må ikke nedsænkes i vand eller lignende. • Apparatet må ikke anvendes i kar- eller brusebad, da det kan medføre elektrisk stød. • Når apparatet er i brug, bør det holdes under konstant opsyn. Børn bør altid holdes under opsyn, når apparatet anvendes. • Pas på! Crepe-/fladjernets keramiske plader op krøllejernene bliver meget varme og må ikke komme i kontakt med huden, da det kan medføre forbrændinger. • Apparatet er ikke egnet til erhvervsbrug eller udendørs brug. • Hvis du lægger apparatet fra dig, skal det placeres i sikker afstand fra brændbare genstande såsom gardiner, duge eller lignende. • Apparatet må ikke tildækkes. • Apparatet må ikke udsættes for direkte sollys. • Apparatet må ikke lægges eller opbevares i nærheden af andre varmekilder eller i fugtige omgivelser. • Læg aldrig apparatet fra dig på et sted, hvor det kan falde eller blive trukket ned i en håndvask, et badekar el. lign. Ræk aldrig ud efter apparatet, hvis det er faldet ned i noget vand. Tag stikket ud af stikkontakten først. 1. Netledning 2. Ophængsøje 3. Håndtag 4. Tænd/sluk-knap 5. Temperaturskala 6. Indikatorlampe 7. Låsering 8. Låsemærker 9. Crepe-/fladjern 10. Omskifter 11. Keramiske plader 12. Krøllejern (3 stk.) 13. Børstetilbehør 14. Spiraltilbehør BRUG AF APPARATET 12. 14. 11. 13. 8. 7. 6. 5. 4. 9. 10. 3. 2. 1. Håret bør være rent og tørt, før du sætter det med apparatet. Montering af tilbehør 1. Drej låseringen (7), så pilen på håndtaget (3) står ud for den sorte pil på låseringen. 2. Sæt crepe-/fladjernet (9) eller et af krøllejernene (12) i hullet i håndtaget, og tryk helt i bund. 3. Drej låseringen, så pilen på håndtaget står ud for den hvide pil på låseringen. Tilbehøret er nu låst fast på håndtaget. Opvarmning af apparatet 1. Læg apparatet på et plant varmebestandigt underlag, og sæt stikket i stikkontakten. 2. Tænd for apparatet ved at skubbe tænd/slukknappen (4) opad mod det hvide symbol (øverst). Indikatorlampen (6) tændes, og den lyser konstant, når apparatet er tændt. Indstilling af temperatur Apparatet har tre indstillinger: slukket (sort symbol, nederst), middel temperatur (sort-hvidt symbol, i midten) og høj temperatur (hvidt symbol, øverst). Du kan regulere temperaturen ved at skubbe tænd/slukknappen op og ned. Ledning, stik og stikkontakt • Hold ledningen væk fra varme genstande og åben ild. • Kontrollér jævnligt, om ledningen eller stikket er beskadiget, og brug ikke apparatet, hvis dette er tilfældet, eller hvis det har været tabt på gulvet, tabt i vand eller er blevet beskadiget på anden måde. • Hvis apparatet, ledningen eller stikket er beskadiget, skal apparatet efterses og om nødvendigt repareres af en autoriseret reparatør, da der ellers er risiko for at få elektrisk stød. Forsøg aldrig at reparere apparatet selv. Brug af crepe-/fladjernet Ved hjælp af omskifteren (10) kan du bruge dette tilbehør som enten fladjern eller crepejern. Skub omskifteren nedad, så pilen på den står ud for de to lige linjer – nu er tilbehøret et fladjern. Skub omskifteren opad, så pilen på den står ud for de to bølgelinjer – nu er tilbehøret et crepejern. Når omskifteren står ud for prikken i midten, er crepe-/fladjernet låst. Brug af krøllejernene Der er tre forskellige størrelser krøllejern: Det tyndeste giver stramme krøller, og det tykkeste giver løse krøller. Jo større hårlok du behandler ad gangen, jo løsere bliver krøllerne også. Du kan desuden gøre krøllerne blødere med børstetilbehøret (13) og spiraltilbehøret (14) (se nedenfor). Bløde krøller: o o o Tips til styling Red håret igennem, før du sætter det. Opdel håret i mindre lokker, og behandl dem enkeltvis stykke for stykke som beskrevet nedenfor, indtil det ønskede resultat er opnået. o Sæt børstetilbehøret (13) på det tyndeste af krøllejernene (12) uden at åbne klemmen. Vigtigt: Krøllejernet skal være koldt, når du monterer børstetilbehøret. Opvarm krøllejernet. Tag en lok på ca. 5 cm bredde, og rul hårlokken omkring børsten. Start ved hårspidserne, og rul op mod hovedbunden. Hold krøllejernet på plads i ca. 10 sekunder, og rul forsigtigt hårlokken ud igen. Lad håret køle af, før du sætter det. Slangekrøller: o Sæt spiraltilbehøret (14) på det mellemste af krøllejernene (12) uden at åbne klemmen. Vigtigt: Krøllejernet skal være koldt, når du monterer spiraltilbehøret. o Opvarm krøllejernet. o Tag en lok på ca. 5 cm bredde, og rul den omkring spiralen. Start ved hårspidserne, som klemmes fast med den lille klemme, og rul op mod hovedbunden. o Hold krøllejernet på plads i ca. 10 sekunder, og rul forsigtigt hårlokken ud igen. Lad håret køle af, før du sætter det. Crepet hår: o Tag en lok på ca. 5 cm. bredde, og klem crepejernets keramiske plader (11) sammen om lokken ved hovedbunden. o Hold pladerne lukket i ca. 10 sekunder. o Åbn pladerne, og luk dem sammen igen længere nede på lokken. Fladt og glat hår: o Tag en lok på ca. 5 cm bredde, og klem fladjernets keramiske plader (11) sammen om lokken ved hovedbunden. o Træk langsomt apparatet lige ned mod hårspidserne i én flydende bevægelse. Hold håret helt stramt, så du undgår buk midtvejs. Hvis du vil have mere løft i håret, kan du nøjes med at glatte den yderste del af hårlokkerne. RENGØRING • • • Hår med svip: o Tag en lok på ca. 5 cm bredde, hold krøllejernet (12), så klemmen sidder på bagsiden af lokken, og klem krøllejernet sammen om lokken ved hovedbunden. o Træk apparatet langsomt ned mod hårspidserne. o Afslut med at bukke det sidste stykke hår let udad. • • Tag stikket ud af stikkontakten inden rengøring. Lad apparatet køle af, før det rengøres. Undlad at bruge stærke eller slibende rengøringsmidler, opløsningsmidler eller lign. til rengøring af apparatet, da disse rengøringsmidler kan ridse eller ødelægge de udvendige flader og de keramiske plader. Tør i stedet apparatet af med en tør blød klud. Apparatet må ikke nedsænkes i vand, og der må ikke trænge vand ind i det. OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE OG GENBRUG AF DETTE PRODUKT Hår med buk: o Tag en lok på ca. 5 cm bredde, hold krøllejernet (12), så klemmen sidder på forsiden af lokken, og klem krøllejernet sammen om lokken ved hovedbunden. o Træk apparatet langsomt ned mod hårspidserne. o Afslut med at bukke det sidste stykke hår let indad. Bemærk, at dette Adexi-produkt er forsynet med dette symbol: Det betyder, at produktet ikke må kasseres sammen med almindeligt husholdningsaffald, da elektrisk og elektronisk affald skal bortskaffes særskilt. Krøller: o Tag en lok på ca. 5 cm bredde, åbn klemmen på krøllejernet (12), og placer det cirka midtvejs på lokken. o Fordel håret jævnt langs cylinderen, og slip forsigtigt klemmen, så håret klemmes fast. o Træk forsigtigt krøllejernet ned mod hårspidserne. o Sørg for, at hårspidserne sidder godt fast under klemmen, og afslut med at vikle lokken rundt om krøllejernet op mod hovedbunden. Pas på ikke at komme til at berøre hovedbunden med det varme krøllejern. o Hold krøllejernet på plads i 5-8 sekunder alt afhængigt af hårets længde og tykkelse. o Åbn klemmen, og træk krøllejernet ud af håret. Lad håret køle af, før du sætter det. I henhold til WEEE-direktivet skal hver medlemsstat sikre korrekt indsamling, genvinding, håndtering og genbrug af elektrisk og elektronisk affald. Private husholdninger i EU kan gratis aflevere brugt udstyr på særlige genbrugsstationer. I visse medlemsstater kan du i visse tilfælde returnere det brugte udstyr til den forhandler, du købte det af på betingelse af, at du køber nyt udstyr. Kontakt forhandleren, distributøren eller de kommunale myndigheder for at få yderligere oplysninger om, hvordan du skal håndtere elektrisk og elektronisk affald. GARANTIBESTEMMELSER Garantien gælder ikke: • hvis ovennævnte ikke iagttages • hvis der har været foretaget uautoriserede indgreb i apparatet • hvis apparatet har været misligholdt, udsat for en voldsom behandling eller lidt anden form for overlast • hvis fejl i apparatet er opstået på grund af fejl på ledningsnettet. Da vi hele tiden udvikler vores produkter på funktionsog designsiden, forbeholder vi os ret til at foretage ændringer i produktet uden forudgående varsel. IMPORTØR Adexi Group www.adexi.dk Vi tager forbehold for trykfejl. SE INTRODUKTION • För att du skall få ut så mycket som möjligt av din nya utrustning är det lämpligt att du läser igenom denna bruksanvisning innan du använder apparaten första gången. Vi rekommenderar även att du sparar bruksanvisningen för framtida bruk. BESKRIVNING AV APPARATENS DELAR Kontrollera att ingen riskerar att snubbla över sladden eller en eventuell förlängningssladd. 1. Elsladd 2. Upphängningsögla 3. Handtag 4. Strömbrytare 5. Temperaturskala 6. Indikatorlampa 7. Låsring 8. Låssymboler 9. Krus-/plattång 10. Adapter 11. Keramikplattor 12. Locktänger (3) 13. Borsttillbehör 14. Spiraltillbehör SÄKERHETSÅTGÄRDER Normal användning av apparaten • Felaktig användning av den här apparaten kan orsaka personskador och skador på apparaten. • Använd endast för dess avsedda ändamål. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår till följd av felaktig användning eller hantering (se även Garantivillkor). • Får endast anslutas till 230 V, 50 Hz. • Stäng alltid av apparaten med strömbrytaren och dra alltid ur sladden när den inte används. • Observera att apparaten fortfarande är varm en stund efter att du har stängt av den. Låt den alltid svalna helt innan du byter tillbehör eller lägger undan den. • Sänk inte ned den i vatten eller någon annan vätska. • Använd inte apparaten när du badar eller duschar, eftersom det kan orskaka elektriska stötar. • Lämna aldrig apparaten obevakad när den är igång och håll barn under uppsikt. • Varning! De keramiska plattorna kan bli mycket heta. De får inte komma i kontakt med huden eftersom det kan orsaka brännskador. • Lämpar sig inte för kommersiellt bruk eller utomhusbruk. • Placera alltid apparaten på säkert avstånd från brännbara material, t.ex. gardiner, dukar och liknande. • Får ej övertäckas. • Utsätt inte apparaten för direkt solljus. • Placera eller förvara inte apparaten nära andra värmekällor eller i fuktig miljö. • Lämna inte apparaten så att den kan falla ned eller dras ned i badkar, handfat eller liknande. Ta inte i apparaten om den har fallit ned i vatten. Dra först ut stickproppen ur vägguttaget. ANVÄNDNING 12. 14. 11. 13. 8. 7. 6. 5. 4. 9. 10. 3. 2. 1. Håret ska vara rent och torrt innan du använder apparaten. Montering av tillbehör 1. Vrid låsringen (7) tills pilen på handtaget (3) är i linje med pilen på låsringen. 2. Sätt i krus-/plattången (9) eller en av locktängerna (12) i hållaren i handtaget och tryck fast ordentligt. 3. Vrid låsringen tills pilen på handtaget är i linje med pilen på låsringen. Tillbehöret är nu på plats. Uppvärmning 1. Placera apparaten på en plan, värmetålig yta och anslut den till vägguttaget. 2. Sätt på den genom att skjuta strömbrytaren (4) mot den vita symbolen (ovan). Indikatorlampan (6) tänds och lyser så länge apparaten är på. Inställning av temperatur Apparaten har tre lägen: av (svart symbol, nedåt), medeltemperatur (svart/vit symbol, mitten) och hög temperatur (vit symbol, uppåt). Temperaturen kan ändras genom att strömbrytaren skjuts uppåt och nedåt. Sladd, stickkontakt och eluttag • Håll sladden på avstånd från heta föremål och öppen eld. • Kontrollera regelbundet om sladden eller stickproppen är skadade, och använd inte apparaten om någon del är skadad, om den har tappats i golvet, i vatten eller skadats på något annat sätt. • Om apparaten eller stickproppen är skadad, måste utrustningen undersökas och om nödvändigt repareras av en auktoriserad reparatör. I annat fall finns risk för elektriska stötar. Försök aldrig reparera apparaten själv. • Dra ut stickkontakten ur vägguttaget före rengöring. • Undvik att dra i sladden när stickkontakten skall dras ur vägguttaget. Håll i stickkontakten i stället. • Linda inte sladden runt apparaten. Använda krus-/plattång Använd adaptern (10) för att byta tillbehör som t.ex. platt- eller krustänger. Tryck nedåt tills pilen är i linje med de två raka linjerna för att använda plattången. Tryck adaptern uppåt tills pilen är i linje med de två vågiga linjerna för att använda krustången. När adaptern är i linje med punkten i mitten är krus-/ plattången låst. Använda locktänger Det finns tre olika storlekar på locktängerna: Den tunnaste gör fasta lockar och den tjockaste lösa lockar. Lockarna blir lösare ju större mängd hår man tar i taget. Du kan också göra lockarna mjukare med borsttillbehöret (13) och spiraltillbehöret (14) (se nedan). Stylingtips Borsta först igenom håret ordentligt. Dela upp håret i mindre delar och använd apparaten på varje del för sig enligt beskrivningen nedan tills önskat resultat har uppnåtts. o Långa lockar: o Sätt fast spiraltillbehöret (14) på den tunnaste locktången (12) utan att öppna klämman. Viktigt: Tången måste vara kall innan spiralen monteras. o Värm apparaten. o Börja med en hårlock som är ca 5 cm bred och rulla den runt spiralen. Börja vid hårtopparna. Kläm åt dem med den lilla klämman och rulla mot hårbottnen. o Håll tången på plats i ca 10 sekunder innan du försiktigt rullar ut hårlocken igen. Låt håret svalna innan du fixerar det. Krusigt hår: o Börja med en hårlock som är ca 5 cm bred och tryck ihop krustångens keramiska plattor (11) runt håret nära hårbotten. o Tryck ihop plattorna i ca 10 sekunder. o Öppna plattorna och tryck ihop dem igen längre ned på hårlocken. Platt, slätt hår: o Börja med en hårlock som är ca 5 cm bred och tryck ihop krustångens keramiska plattor (11) runt håret nära hårbotten. o För apparaten långsamt mot hårtopparna i en mjuk rörelse. Håll håret sträckt så det inte trasslar sig. Om du vill ha mer volym i håret, gör du endast den yttersta delen av håret slätt. RENGÖRING • • • Hår med utåtböjda toppar: o Börja med en hårlock som är ca 5 cm bred. Tryck ihop locktången (12) runt en hårlock med den övre klämman på baksidan nära hårbottnen. o För apparaten långsamt mot hårtopparna. o Avsluta med att böja den sista delen av håret lite utåt. • • o o Dra ut stickkontakten ur vägguttaget före rengöring. Låt apparaten svalna före rengöring. Använd inte lösningsmedel eller starka eller slipande rengöringsmedel för att rengöra apparaten, eftersom dessa kan repa eller skada ytan och keramikplattorna. Torka istället av apparaten med en mjuk torr trasa. Sänk aldrig ned apparaten i vatten och vatten får heller inte tränga in i tången. INFORMATION OM KASSERING OCH ÅTERVINNING AV DENNA APPARAT Lägg märke till att denna Adexi-produkt är märkt med följande symbol: Locka hårtopparna inåt: o Håll tången på plats i ca 10 sekunder innan du försiktigt rullar ut hårlocken igen. Låt håret svalna innan du fixerar det. Börja med en hårlock som är ca 5 cm bred. Tryck ihop locktången (12) runt en hårlock med den övre klämman på framsidan nära hårbottnen. För apparaten långsamt mot hårtopparna. Avsluta med att böja in hårtopparna. Det innebär att denna produkt inte får kasseras ihop med vanligt hushållsavfall, eftersom avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter måste kasseras separat. Lockar: o Börja med en hårlock som är ca 5 cm bred. Öppna den övre klämman (12) och placera den ungefär på mitten av en hårlock. o Fördela håret längs cylindern och öppna den övre klämman försiktigt så att håret hålls på plats. o För apparaten långsamt mot hårtopparna. o Se till att hårtopparna sitter fast under klämman och avsluta med att vira locken runt locktången mot hårbottnen. Undvik att nudda hårbottnen med den heta locktången. o Håll locktången på plats i 5-8 sekunder, beroende på hårets längd och tjocklek. o Öppna klämman och ta bort apparaten från håret. Låt håret svalna innan du fixerar det. Direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter kräver att varje medlemsstat vidtar åtgärder för korrekt insamling, återvinning, hantering och materialåtervinning av sådant avfall. Privata hushåll inom EU kan utan kostnad återlämna sin använda utrustning till angivna insamlingsplatser. I en del medlemsländer kan man i vissa fall returnera den använda utrustningen till återförsäljaren när man köper ny utrustning. Kontakta din återförsäljare, distributör eller lokala myndighet för ytterligare information om hantering av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter. Mjuka lockar: o Sätt fast borsttillbehöret (13) på den tunnaste locktången (12) utan att öppna klämman. Viktigt: Tången måste vara kall innan borsten monteras. o Värm apparaten. o Börja med en hårlock som är ca 5 cm bred och rulla den runt borsten. Börja vid hårtopparna och rulla mot hårbottnen. Garantin gäller inte om: • ovanstående instruktioner inte följs • apparaten har modifierats, • apparaten har blivit felhanterad, utsatts för vårdslös behandling eller fått någon annan typ av skada, • fel har uppstått till följd av fel på nätspänningen. GARANTIVILLKOR Då vi ständigt utvecklar våra produkter i fråga om funktion och design förbehåller vi oss rätten till ändringar av våra produkter utan föregående meddelande. IMPORTÖR Adexi Group www.adexi.se Adexi A/S ansvarar inte för eventuella tryckfel. NO INTRODUKSJON OVERSIKT OVER TANGENS DELER For å få mest mulig glede av din nye krølltang ber vi deg lese nøye gjennom denne bruksanvisningen før bruk. Vi anbefaler også at du tar vare på bruksanvisningen, slik at du kan slå opp i den ved senere anledninger. 1. Strømledning 2. Opphengsring 3. Håndtak 4. Av/på-bryter 5. Temperaturskala 6. Kontrollampe 7. Låsering 8. Låsesymboler 9. Krepp-/rettetang 10. Adapter 11. Keramiske plater 12. Krølltenger (3) 13. Børste 14. Spiral SIKKERHETSREGLER Normal bruk av apparatet • Feilaktig bruk av krølltangen kan føre til personskader og skader på tangen. • Krølltangen må ikke brukes til andre formål enn det den er beregnet for. Produsenten er ikke ansvarlig for skade som skyldes feilaktig bruk eller håndtering. (Se også garantibetingelsene.) • Apparatet skal bare tilkobles 230 V, 50 Hz. • Slå alltid apparatet av ved hjelp av av/på-knappen, og trekk støpselet ut av kontakten når apparatet ikke er i bruk. • Vær oppmerksom på at tangen fortsatt er varm en stund etter at du har slått den av. Vent til den er helt avkjølt før du pakker den bort eller bytter tilbehør. • Legg aldri tangen i vann eller annen form for væske. • Tangen må ikke brukes i badekaret eller i dusjen, da dette vil kunne forårsake elektrisk støt. • Ikke forlat tangen mens den er på, og hold øye med barn i nærheten. • Forsiktig! De keramiske platene kan bli svært varme. De må ikke komme i kontakt med huden, da dette kan føre til forbrenninger. • Tangen er ikke egnet for kommersiell eller utendørs bruk. • Plasser alltid tangen i sikker avstand fra brennbare materialer som gardiner, duker og lignende. • Tangen må ikke tildekkes. • Tangen må ikke utsettes for direkte sollys. • Tangen må ikke plasseres eller oppbevares i nærheten av andre varmekilder eller i fuktige omgivelser. • Ikke legg tangen slik at den kan falle eller trekkes ned i vask, badekar eller lignende. Ikke ta etter tangen hvis den har falt i vannet. Trekk først støpselet ut av stikkontakten. BRUKE TANGEN 12. 14. 11. 13. 8. 7. 6. 5. 4. 9. 10. 3. 2. 1. Håret bør være rent og tørt før tangen tas i bruk. Montere tilbehør 1. Vri låseringen (7) til pilen på håndtaket (3) er på linje med pilen på låseringen. 2. Sett krepp-/rettetangen (9) eller en av krølltengene (12) inn i sokkelen på håndtaket og trykk forsiktig på plass. 3. Vri låseringen til pilen på håndtaket er på linje med pilen på låseringen. Tilbehørsdelen er nå låst på plass. Oppvarming 1. Plasser tangen på en flat, varmebestandig flate og sett støpselet i kontakten. 2. Slå tangen på ved å trykke på av/på-bryteren (4) mot det hvite symbolet (over). Kontrollampen (6) lyser så lenge tangen er på. Stille inn temperaturen Tangen har tre innstillinger: av (svart symbol, nede), middels temperatur (svart/hvitt symbol, i midten) og høy temperatur (hvitt symbol, oppe). Temperaturen kan reguleres ved å skyve av/på-knappen opp og ned. Bruke krepp-/rettetang Bruk adapteren (10) til å endre tilbehør, slik som retteeller krepptang. Skyv adapteren ned til pilen står på linje med de to rette linjene – tilbehøret er nå en rettetang. Skyv adapteren ned til pilen står på linje med de to bølgeformede linjene – tilbehøret er nå en krepptang. Når adapteren er på linje med prikken i midten, er krepp-/rettetangen låst. Ledning, støpsel og stikkontakt • Hold ledningen unna varme gjenstander og åpen ild. • Kontroller regelmessig at ledningen og støpselet ikke er ødelagt. Ikke bruk tangen dersom dette skulle være tilfelle, eller dersom den har falt i bakken eller er skadet på annen måte. • Hvis tangen eller støpselet er skadet, må tangen kontrolleres og om nødvendig repareres av autorisert servicepersonale. Hvis så ikke skjer, foreligger det fare for elektrisk støt. Prøv aldri å reparere tangen selv. • Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten før rengjøring. • Ikke dra i ledningen når du trekker støpselet ut av kontakten. Ta i stedet godt tak i støpselet. • Ikke surr ledningen rundt apparatet. • Kontroller at det ikke er mulig å dra eller snuble i ledningen eller en ev. skjøteledning. Bruke krølltenger Krølltengene kommer i tre ulike størrelser: Den tynneste lager stramme krøller, og den tykkeste lager løse krøller. Jo mer hår som tas med om gangen, jo løsere blir krøllene. Du kan også gjøre krøllene mykere ved hjelp av børsten (13) eller spiralen (14) (se under). Stylingtips Børst håret grundig før du bruker krølltengene. Del håret opp i små lokker og behandle dem en etter en som beskrevet nedenfor, til du har oppnådd ønsket resultat. Kreppet hår: o Start med en hårlokk som er cirka 5 cm bred. Lukk krepptangens keramiske plater (11) rundt håret nær hodebunnen. o Hold platene lukket i cirka 10 sekunder. o Åpne platene og lukk dem på nytt lenger nede på hårlokken du arbeider med. o o o Flatt, mykt hår: o Start med en hårlokk som er cirka 5 cm bred. Lukk krepptangens keramiske plater (11) rundt håret nær hodebunnen. o La tangen gli sakte nedover mot tuppene i en myk bevegelse. Hold håret stramt for å unngå ”knekker” i håret. Håret kan få mer løft hvis du kun lar tangen gli over de ytre hårlokkene. Varm opp tangen. Start med en hårlokk som er cirka 5 cm bred, og surr den rundt spiralen. Start ved tuppene. Fest tuppene med den minste klemmen, og rull oppover mot hodebunnen. Hold tangen på plass i cirka 10 sekunder før du ruller hårlokken forsiktig ut igjen. La håret kjøle ned før det styles. RENGJØRING • • • Hår som vipper utover: o Start med en hårlokk som er cirka 5 cm bred. Lukk krølltangen (12) rundt en hårlokk nær hodebunnen med klemmen vendt bakover. o La tangen gli rolig ned mot tuppene. o Avslutt med å krølle den siste delen av hårlokken litt utover nederst ved tuppen. • • Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten før rengjøring. La apparatet kjøle ned før rengjøring. Ikke bruk sterke eller slipende rengjøringsmidler, løsemidler eller lignende for å rengjøre tangen. Slike midler kan ripe opp og ødelegge apparatets overflate og de keramiske platene. Tørk i stedet av tangen med en myk, tørr klut. Tangen må ikke dyppes i vann. Pass på så det ikke trenger vann inn i tangen. INFORMASJON OM AVHENDING OG RESIRKULERING AV PRODUKTET Vær oppmerksom på at dette Adexi-produktet er merket med følgende symbol: Hår som krøller innover: o Start med en hårlokk som er cirka 5 cm bred. Lukk krølltangen (12) rundt en hårlokk nær hodebunnen med klemmen vendt fremover. o La tangen gli rolig ned mot tuppene. o Avslutt med å krølle den siste delen av hårlokken innover ved tuppen. Det betyr at produktet ikke må kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Elektrisk og elektronisk avfall må alltid avhendes separat. I henhold til WEEE-direktivet, må alle medlemsland sørge for riktig innsamling, håndtering og resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall. Private husstander i EU kan kostnadsfritt levere brukt utstyr til egne gjenvinningsstasjoner. I noen medlemsland kan det ved kjøp av nytt utstyr være mulig å levere brukt utstyr til forhandleren som solgte det. Ta kontakt med din forhandler, distributøren eller de lokale myndighetene hvis du vil ha mer informasjon om hva du skal gjøre med elektrisk og elektronisk avfall. Krøller: o Start med en hårlokk som er cirka 5 cm bred. Åpne klemmen (12) og plasser den cirka halvveis på hårlokken. o Spre håret utover trommelen, og løs ut klemmen forsiktig, slik at håret blir festet. o La tangen gli rolig ned mot tuppene. o Se til at tuppene er festet under klemmen. Fullfør ved å surre hårlokken rundt krølltangen opp mot hodebunnen. Ikke berør hodebunnen med den varme krølltangen. o Hold krølltangen på plass i 5–8 sekunder, avhengig av lengde og tykkelse på håret. o Åpne klemmen og fjern tangen fra håret. La håret kjøle ned før det styles. GARANTIBETINGELSER Garantien gjelder ikke i følgende situasjoner: • hvis instruksjonene over ikke følges • hvis apparatet har blitt endret • hvis apparatet er brukt feil, har vært utsatt for hard håndtering eller blitt skadet på en eller annen måte • hvis det har oppstått feil på grunn av feil i strømforsyningen Myke krøller: o Fest børstedelen (13) på den tynneste krølltangen (12) uten å åpne klemmen. Viktig: Tangen må være kald før du setter på børsten. o Varm opp tangen. o Start med en hårlokk som er cirka 5 cm bred, og surr den rundt børsten. Start ved tuppene og rull oppover mot hodebunnen. o Hold tangen på plass i cirka 10 sekunder før du ruller hårlokken forsiktig ut igjen. La håret kjøle ned før det styles. På grunn av at vi hele tiden utvikler funksjonen og utformingen på produktene våre, forbeholder vi oss retten til å endre produktet uten forvarsel. IMPORTØR Adexi Group www.adexi.eu Vi er ikke ansvarlige for trykkfeil. Lange krøller: o Fest spiraldelen (14) på den tynneste krølltangen (12) uten å åpne klemmen. Viktig: Tangen må være kald før du setter på spiralen. FI JOHDANTO • • Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa, niin saat parhaan hyödyn uudesta laitteestasi. Suosittelemme myös, että säilytät nämä ohjeet. Näin voit perehtyä laitteesi eri toimintoihin myöhemminkin. Älä kierrä virtajohtoa laitteen ympärille. Varmista, ettei virtajohtoon tai jatkojohtoon voi kompastua. LAITTEEN PÄÄOSAT 1. Virtajohto 2. Ripustuslenkki 3. Kädensija 4. Virtakytkin 5. Lämpötila-asteikko 6. Merkkivalo 7. Lukitusrengas 8. Lukitussymbolit 9. Kreppi-/suoristusrauta 10. Sovitin 11. Keraamiset levyt 12. Kiharrusraudat (3) 13. Harjaosa 14. Kierreosa TURVALLISUUSTOIMENPITEET Laitteen normaali käyttö • Laitteen virheellinen käyttö saattaa aiheuttaa henkilövahingon ja vaurioittaa laitetta. • Käytä laitetta vain sen oikeaan käyttötarkoitukseen. Valmistaja ei ole vastuussa virheellisestä käytöstä tai käsittelystä johtuvista vahingoista (katso myös kohta Takuuehdot). • Laite voidaan kytkeä vain verkkoon, jonka jännite on 230 V ja taajuus 50 Hz. • Sammuta laite aina virtapainikkeesta ja irrota virtajohto seinästä, kun laite ei ole käytössä. • Muista, että laite on kuuma jonkin aikaa sen jälkeen, kun olet sammuttanut sen. Anna laitteen jäähtyä täysin, ennen kuin laitat sen säilytykseen tai vaihdat osia. • Älä koskaan upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen. • Älä käytä laitetta kylvyssä tai suihkussa, sillä se saattaa aiheuttaa sähköiskun. • Älä jätä laitetta valvomatta ja huolehdi, etteivät lapset pääse laitteen lähelle sen ollessa käytössä. • Varoitus! Keraamiset levyt saattavat olla erittäin kuumia. Älä kosketa niillä ihoa, sillä se voi aiheuttaa palovammoja. • Laite ei sovi kaupalliseen käyttöön eikä ulkokäyttöön. • Aseta laite aina turvallisen etäisyyden päähän syttyvistä esineistä, kuten verhoista, pöytäliinoista tms. • Älä peitä laitetta. • Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle. • Älä aseta laitetta muiden lämmönlähteiden läheisyyteen tai kosteaan ympäristöön tai säilytä laitetta kyseisissä ympäristöissä. • Älä jätä laitetta paikkaan, josta se voi pudota tai joutua vedetyksi pesualtaaseen, kylpyammeeseen tai vastaavaan. Jos laite putoaa veteen, älä koske siihen. Irrota ensin pistoke pistorasiasta. LAITTEEN KÄYTTÖ 12. 14. 11. 13. 8. 7. 6. 5. 4. 9. 10. 3. 2. 1. Käytä laitetta puhtaisiin, kuiviin hiuksiin. Osien kiinnittäminen 1. Käännä lukitusrengasta (7), kunnes kädensijassa (3) oleva nuoli on kohdakkain lukitusrenkaan nuolen kanssa. 2. Työnnä kreppi-/suoristusrauta (9) tai jokin kiharrusraudoista (12) kädensijan pistokeliittimeen ja paina se tiukasti paikalleen. 3. Käännä lukitusrengasta, kunnes kädensijassa oleva nuoli on kohdakkain lukitusrenkaan nuolen kanssa. Osa on nyt lukittu paikoilleen. Lämmitys 1. Aseta laite tasaiselle, lämmönkestävälle pinnalle, ja kytke pistoke pistorasiaan. 2. Kytke virta painamalla virtakytkintä (4) valkoista merkkiä kohti (ylös). Merkkivalo (6) syttyy ja palaa niin kauan, kuin laitteessa on virta. Lämpötilan asetus Laitteessa on kolme lämpötila-asetusta: pois (musta merkki, alhaalla), keskilämpö (mustavalkoinen merkki, keskellä) ja korkea lämpö (valkoinen merkki, ylhäällä). Lämpötilaa voidaan säädellä painamalla virtapainiketta ylös ja alas. Johto, pistoke ja pistorasia • Pidä virtajohto etäällä kuumista esineistä ja avotulesta. • Tarkista säännöllisesti, ettei virtajohto tai pistoke ole vahingoittunut. Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai pistoke on vahingoittunut tai jos laite on pudonnut lattialle tai veteen tai muuten vaurioitunut. • Jos laite tai pistoke on vaurioitunut, valtuutetun korjaajan on sähköiskuvaaran välttämiseksi tarkistettava ja tarvittaessa korjattava laite. Älä yritä itse korjata laitetta. • Irrota pistoke pistorasiasta laitteen puhdistuksen ajaksi. • Vältä johdosta vetämistä, kun pistoke irrotetaan pistorasiasta. Ota sen sijaan kiinni pistokkeesta. Kreppi-/suoristusraudan käyttö Vaihda muotoiluosat, kuten kreppi- ja suoristusraudat, sovittimen avulla (10). Työnnä sovitinta alas, kunnes nuoli on kohdakkain kahden suoran viivan kanssa – muotoiluosaa voidaan nyt käyttää suoristusrautana. Työnnä sovitinta ylös, kunnes nuoli on kohdakkain kahden laineen muotoisen viivan kanssa – lisäosaa voidaan nyt käyttää kreppirautana. Kun sovitin on kohdakkain keskellä olevan pisteen kanssa, kreppi/suoristusrauta on lukittu. 10 Kiharrusrautojen käyttö Kiharrusrautoja on kolmea eri kokoa: Ohuimmalla raudalla saat pientä kiharaa ja paksuimmalla suurta kiharaa. Mitä enemmän hiuksia kiharrat kerralla, sitä suurempia kiharat ovat. Pehmeämpiä kiharoita saat käyttämällä harjaosaa (13) ja kierreosaa (14) (katso alla). o Muotoiluvinkkejä Harjaa hiukset ennen muotoilua. Jaa hiuksesi pieniin osiin ja käsittele jokainen osio erikseen seuraavien ohjeiden mukaan, kunnes saavutat haluamasi tuloksen. Laineet: o Aseta kierreosa (14) ohuimpaan kiharrusrautaan (12) avaamatta pihtejä. Tärkeää: Raudan on oltava viileä, kun kierreosa kiinnitetään. o Lämmitä laite. o Erota noin 5 cm:n levyinen suortuva ja kierrä se kierreosan ympärille. Aloita latvoista. Kiinnitä latvat pieniin pihteihin ja kierrä hiusjuurta kohti. o Pidä rautaa paikoillaan noin 10 sekuntia, ja kierrä hiusuortuva auki. Anna hiusten jäähtyä ennen muotoilua. o Krepatut hiukset: o Erota hiuksista noin 5 cm:n levyinen suortuva ja sulje kreppiraudan keraamiset levyt (11) hiusten ympärille lähelle hiusjuurta. o Pidä levyt suljettuina noin 10 sekuntia. o Avaa levyt ja sulje ne uudelleen siirtyen alemmas hiussuortuvaa pitkin. Erota noin 5 cm:n levyinen suortuva ja kierrä se harjaosan ympärille. Aloita kiertäminen latvasta ja siirry hiusjuurta kohti. Pidä rautaa paikoillaan noin 10 sekuntia, ja kierrä hiusuortuva auki. Anna hiusten jäähtyä ennen muotoilua. PUHDISTUS Sileät, pehmeät hiukset: o Erota hiuksista noin 5 cm:n levyinen suortuva ja sulje suoristusraudan keraamiset levyt (11) hiusten ympärille lähelle hiusjuurta. o Liu’uta laitetta hitaasti ja tasaisesti latvaa kohti. Pidä hiussuortuva tiukkana, jottei se taitu. Jos haluat hiuksiin runsautta, suorista ainoastaan päällimmäiset hiukset. • • • • • Taipuisat latvat: o Erota hiuksista noin 5 cm:n levyinen suortuva. Sulje kiharrusrauta (12) hiusten ympärille siten, että yläpihti on taaksepäin lähellä hiusjuurta. o Liu’uta laitetta hitaasti hiusten latvaa kohti. o Käännä alimpia latvoja hieman ulospäin. Irrota pistoke pistorasiasta laitteen puhdistuksen ajaksi. Anna laitteen jäähtyä ennen pudistusta. Älä käytä laitteen puhdistamiseen vahvoja tai hankaavia puhdistusaineita, liuottimia tai vastaavia, sillä ne voivat naarmuttaa tai vahingoittaa ulkopintoja ja keraamisia levyjä. Käytä puhdistukseen pehmeää, kuivaa liinaa. Älä upota laitetta veteen, äläkä kastele laitetta. TIETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISESTÄ JA KIERRÄTYKSESTÄ Tämä Adexi-tuote on merkitty seuraavalla symbolilla: Tuotetta ei siis saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan sähkö- ja elektroniikkajäte on hävitettävä erillisesti. Pyöreät latvat: o Erota hiuksista noin 5 cm:n levyinen suortuva. Sulje kiharrusrauta (12) hiusten ympärille siten, että yläpihti on eteenpäin lähellä hiusjuurta. o Liu’uta laitetta hitaasti hiusten latvaa kohti. o Käännä alimmat latvat sisäänpäin. Sähkö- ja elektroniikkajätettä koskevan direktiivin mukaan jokaisen jäsenvaltion on järjestettävä asianmukainen sähkö- ja elektroniikkajätteen keräys, talteenotto, käsittely ja kierrätys. EU-alueen yksityiset kotitaloudet voivat palauttaa käytetyt laitteet maksutta erityisiin kierrätyspisteisiin. Joissakin jäsenvaltioissa ja tietyissä tapauksissa käytetty laite voidaan palauttaa sille jälleenmyyjälle, jolta se on ostettu, jos tilalle hankitaan uusi laite. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkajätteen käsittelystä saat jälleenmyyjältäsi, jakelijaltasi tai paikallisilta viranomaisilta. Kiharat: o Erota hiuksista noin 5 cm:n levyinen suortuva. Avaa yläpihti (12) ja aseta se suortuvan puoleenväliin. o Levitä hiuksia sylinteriä pitkin ja vapauta yläpihti varovasti siten, että hiukset jäävät paikoilleen. o Liu’uta laitetta hitaasti hiusten latvaa kohti. o Tarkista, että latvat ovat paikoillaan pihdin alla, ja kierrä suortuvaa kiharrusraudan ympärille hiusjuurta kohti. Vältä koskemasta päänahkaa kuumalla kiharrusraudalla. o Pidä kiharrusrautaa paikoillaan 5–8 sekuntia hiuksen pituuden ja paksuuden mukaan. o Avaa pihdit ja päästä hiukset vapaaksi. Anna hiusten jäähtyä ennen niiden käsittelyä. TAKUUEHDOT Takuu ei ole voimassa, jos • edellä olevia ohjeita ei ole noudatettu • laitteeseen on tehty muutoksia • laitetta on käsitelty väärin tai rajusti tai se on kärsinyt muita vaurioita • syntyneet viat johtuvat sähköverkon häiriöistä. Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme toimivuutta ja muotoilua, minkä vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa tuotetta ilman etukäteisilmoitusta. Pehmeät kiharat: o Aseta harjaosa (13) ohuimpaan kiharrusrautaan (12) avaamatta pihtejä. Tärkeää: Raudan on oltava kylmä, kun harjaosa kiinnitetään. o Lämmitä laite. Maahantuoja: Adexi Group www.adexi.eu Emme ole vastuussa mahdollisista painovirheistä. 11 UK INTRODUCTION KEY TO MAIN COMPONENTS OF THE APPLIANCE To get the best out of your new appliance, please read this user guide carefully before using it for the first time. We also recommend that you keep the instructions for future reference, so that you can remind yourself of the functions of your appliance. 1. Power cord 2. Hanging loop 3. Handle 4. On/off button 5. Temperature scale 6. Indicator light 7. Lock ring 8. Lock symbols 9. Crepe-/flat iron 10. Adapter 11. Ceramic plates 12. Curling irons (3) 13. Brush accessory 14. Spiral accessory SAFETY MEASURES Normal use of the appliance • Incorrect use of this appliance may cause personal injury and damage. • Use for its intended purpose only. The manufacturer is not responsible for any injury or damage resulting from incorrect use or handling (see also Guarantee Terms). • For connection to 230 V, 50 Hz only. • Always turn the appliance off using the on/off button, and unplug it, when it is not in use. • Please note that the appliance will remain hot for a while after you switch it off. Always allow it to cool completely before you put it away or change accessories. • Do not submerge in water or any other liquid. • Do not use in the bath or shower, as it may cause an electric shock. • Never leave unattended when in use, and keep an eye on children. • Caution! The ceramic plates can get very hot. They must not come into contact with the skin, as this can cause burns. • Not suitable for commercial or outdoor use. • Always keep the appliance at a safe distance from flammable objects such as curtains, tablecloths or the like. • Do not cover. • Do not expose to direct sunlight. • Do not place or store near other heat sources or in a damp environment. • Never leave the appliance where it can fall or be pulled into a washbasin, a bathtub or similar. Never reach for the appliance if it has fallen into water. First remove the plug from the socket. USING THE APPARATUS 12. 14. 11. 13. 8. 7. 6. 5. 4. 9. 10. 3. 2. 1. Hair should be clean and dry before using the appliance. Fitting accessories 1. Turn the lock ring (7) until the arrow on the handle (3) is aligned with that on the lock ring. 2. Insert crepe-/flat iron (9) or one of the curling irons (12) in the socket in the handle and press firmly into place. 3. Turn the lock ring until the arrow on the handle is aligned with that on the lock ring. The accessory is now locked in place. Warming up 1. Place the apparatus on a flat, heat-resistant surface, and plug it in. 2. Switch on by pushing the on/off switch (4) towards the white symbol (above). The indicator lamp (6) will light and remain on as long as the apparatus is on. Setting the temperature The apparatus has three settings: off (black symbol, bottom), medium temperature (black/white symbol, middle) and high temperature (white symbol, top). Temperature can be regulated by pushing the on/off button up and down. Cord, plug and mains socket • Keep cord away from hot objects and open flame. • Check regularly that neither the cord nor plug is damaged and do not use if there is any damage, or if it has been dropped on the floor, dropped in water or damaged in any other way. • If the apparatus or plug is damaged, it must be inspected and if necessary, repaired by an authorised repair engineer, otherwise there is a risk of electric shock. Never try to repair the appliance yourself. • Remove the plug from the socket before cleaning. • Avoid pulling the cord when removing the plug from the socket. Instead, hold the plug. • Do not wind the cord around the appliance. • Check that it is not possible to pull or trip over the cord or any extension cord. Using crepe-/flat iron Use the adapter (10) to change accessories such as flat- or crepe irons. Push down until the arrow is aligned with the two straight lines – the accessory is now a flat iron. Push the adapter up until the arrow is aligned with the two wavy lines – the accessory is now a crepe iron. When the adapter is aligned with the dot in the middle the crepe-/flat iron is locked. Using curling irons There are three different sizes of curling iron: The thinnest gives tight curls and the thickest loose curls. The larger the amount of hair treated at a time, the looser the curls will be. You can also make curls softer using the brush accessory (13) and spiral accessory (14) (see below). 12 Styling tips Brush hair thoroughly before setting. Divide your hair up into small sections, and deal with them separately piece by piece as described below until the desired result is achieved. Soft curls: o Set brush accessory (13) on the thinnest curling iron (12) without opening the jaw. Important: The iron must be cold before fitting the brush. o Heat the apparatus up. o Start with a lock of hair about 5 cm wide and roll it around the brush. Start at the hair ends and roll towards the scalp. o Hold the iron in place for approx. 10 seconds before carefully rolling the hair lock out again. Allow hair to cool before setting. Creped hair: o Start with a lock of hair about 5 cm wide and close the crepe iron’s ceramic plates (11) around the hair near the scalp. o Keep the plates closed for approx. 10 seconds. o Open the plates and close them again further along the lock of hair. Long curls: o Set spiral accessory (14) on the thinnest curling iron (12) without opening the jaw. Important: The iron must be cold before fitting the spiral. o Heat the apparatus up. o Start with a lock of hair about 5 cm wide and roll it around the spiral. Start at the hair ends. Trap them with the small jaw and roll towards the scalp. o Hold the iron in place for approx. 10 seconds before carefully rolling the hair lock out again. Allow hair to cool before setting. Flat, smooth hair: o Start with a lock of hair about 5 cm wide and close the crepe iron’s ceramic plates (11) around the hair near the scalp. o Slowly slide the apparatus towards the hair ends in a fluent movement. Keep the hair tight to avoid kinks. For more lift in the hair, smooth only the outer part of the hair lock. Hair with a flick: o Start with a lock of hair about 5 cm wide. Close the curling iron (12) around a lock of hair with the upper jaw at the back close to the scalp. o Slide the apparatus slowly towards the hair ends. o Finish by curling the last piece of hair a little out at the ends. CLEANING • • • Hair with a curl: o Start with a lock of hair about 5 cm wide. Close the curling iron (12) around a lock of hair with the upper jaw at the front close to the scalp. o Slide the apparatus slowly towards the hair ends. o Finish by curling the last piece of hair under at the ends. • • Remove the plug from the socket before cleaning. Allow to cool down before cleaning. Do not use strong or abrasive cleaning agents, solvents or similar to clean the apparatus, as these may scratch or damage the external surfaces and the ceramic plates. Instead, wipe with a soft dry cloth. Never submerge the apparatus in water, and no water must be allowed to get into it. INFORMATION ON DISPOSAL AND RECYCLING OF THIS PRODUCT Please note that this Adexi product is marked with this symbol: Curls: o Start with a lock of hair about 5 cm wide. Open the upper jaw (12) and place it about halfway along the lock of hair. o Spread the hair along the cylinder and carefully release the upper jaw so that the hair is trapped. o Slide the apparatus slowly towards the hair ends. o Check hair ends are trapped under the jaw and finish by winding the lock around the curling iron towards the scalp. Avoid touching the scalp with the hot curling iron. o Hold the curling iron in place for 5-8 seconds, depending on length and thickness of hair. o Open the jaw and remove the apparatus from hair. Allow hair to cool before setting. This means that this product must not be disposed of together with ordinary household waste, as electrical and electronic waste must be disposed of separately. In accordance with the WEEE directive, every member state must ensure correct collection, recovery, handling and recycling of electrical and electronic waste. Private households in the EU can take used equipment to special recycling stations free of charge. In some member states you can, in certain cases, return the used equipment to the retailer from whom you purchased it, if you are purchasing new equipment. Contact your retailer, distributor or the municipal authorities for further information on what you should do with electrical and electronic waste. 13 GUARANTEE TERMS The guarantee does not apply: • if the above instructions are not followed • if the appliance has been interfered with • if the appliance has been mishandled, subjected to rough treatment, or has suffered any other form of damage • if faults have arisen as a result of faults in your electricity supply. Due to the constant development of our products in terms of function and design, we reserve the right to make changes to the product without prior warning. IMPORTER Adexi Group www.adexi.eu We cannot be held responsible for any printing errors. 14 NL INLEIDING • Lees voordat u het apparaat in gebruik neemt eerst nauwkeurig deze gebruiksaanwijzing. Wij adviseren ook om de gebruiksaanwijzing te bewaren, zodat u in de toekomst de diverse functies van het apparaat nog eens kunt nakijken. • • • VEILIGHEIDSMAATREGELEN Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt. Trek niet aan het snoer als u de stekker uit het stopcontact haalt. Houd de stekker vast. Wind het snoer niet om het apparaat. Zorg dat niemand aan het snoer of een eventueel verlengsnoer kan trekken of erover kan struikelen. BELANGRIJKSTE ONDERDELEN VAN HET APPARAAT Normaal gebruik van het apparaat • Onjuist gebruik van het apparaat kan persoonlijk letsel en schade veroorzaken. • Gebruik het apparaat alleen waarvoor het is bedoeld. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel of schade die ontstaat door het onjuist gebruiken van of omgaan met het apparaat (zie ook de Garantievoorwaarden). • Sluit het apparaat alleen aan op 230 V, 50 Hz. • Schakel het apparaat altijd uit met de aan/uit-knop en haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet wordt gebruikt. • Het apparaat blijft na het uitschakelen nog enige tijd warm. Laat het altijd helemaal afkoelen voordat u het wegbergt of de accessoires verwisselt. • Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof. • Niet gebruiken in bad of onder de douche. Dit kan een elektrische schok veroorzaken. • Laat het apparaat nooit zonder toezicht als het in gebruik is en houd kinderen in de gaten. • Voorzichtig! De keramische platen kunnen erg heet worden. Zorg dat ze niet in aanraking komen met de huid, omdat dit brandwonden kan veroorzaken. • Niet geschikt voor commercieel gebruik of gebruik buitenshuis. • Houd het apparaat altijd op een veilige afstand van brandbare voorwerpen zoals gordijnen, tafelkleden en dergelijke. • Niet afdekken. • Niet blootstellen aan rechtstreeks zonlicht. • Niet in de buurt van andere warmtebronnen of in een vochtige omgeving plaatsen of bewaren. • Laat het apparaat nooit ergens liggen waar het kan vallen of in een wastafel, badkuip of iets dergelijks kan vallen. Probeer het apparaat nooit te pakken als het in het water is gevallen. Haal eerst de stekker uit het stopcontact. 1. Netsnoer 2. Hanglus 3. Greep 4. Aan/uit-knop 5. Temperatuurschaal 6. Indicatielampje 7. Blokkeerring 8. Blokkeersymbolen 9. Wafel-/gladijzer 10. Adapter 11. Keramische platen 12. Krultangen (3) 13. Borstelaccessoire 14. Spiraalaccessoire 12. 14. 11. 13. 8. 7. 6. 5. 4. 9. 10. 3. 2. 1. HET APPARAAT GEBRUIKEN Gebruik het apparaat alleen op schoon en droog haar. Accessoires plaatsen 1. Draai de blokkeerring (7) totdat de pijl op de greep (3) op één lijn staat met die op de blokkeerring. 2. Steek het wafel-/gladijzer (9) of een van de krultangen (12) in de aansluiting in de greep en druk deze stevig vast. 3. Draai de blokkeerring totdat de pijl op de greep op één lijn staat met die op de blokkeerring. De accessoire zit nu geblokkeerd in de juiste positie. Opwarmen 1. Plaats het apparaat op een vlak, warmtebestendig oppervlak en steek de stekker in het stopcontact. 2. Zet het apparaat aan door de aan/uit-schakelaar (4) in de richting van het witte symbool (boven) te duwen. Het indicatielampje (6) gaat branden en blijft branden zolang het apparaat in ingeschakeld. Snoer, stekker en stopcontact • Houd het snoer uit de buurt van hete voorwerpen en open vuur. • Controleer regelmatig of het snoer en de stekker onbeschadigd zijn en gebruik het apparaat niet als er wel beschadigingen zijn of als het apparaat op de grond of in het water is gevallen of op een andere manier is beschadigd. • Als het apparaat of de stekker is beschadigd, moet het worden gecontroleerd en zo nodig worden gerepareerd door een erkende reparateur, omdat er anders risico is op een elektrische shock. Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. De temperatuur instellen Het apparaat heeft drie instellingen: uit (zwart symbool, onder), gemiddelde temperatuur (zwart/wit-symbool, midden) en hoge temperatuur (wit symbool, boven). U kunt de temperatuur regelen door de aan/uit-knop omhoog en omlaag te duwen. 15 Wafel-/gladijzer gebruiken Gebruik de adapter (10) om accessoires zoals glad- of wafelijzers te verwisselen. Druk omlaag totdat de pijl op één lijn staat met de twee rechte lijnen - de accessoire is nu een gladijzer. Duw de adapter omhoog totdat de pijl op één lijn s taat met de twee golflijnen - de accessoire is nu een wafelijzer. Als de adapter op één lijn staat met de stip in het midden, is het wafel/gladijzer geblokkeerd. • • • • Krultangen gebruiken Er zijn drie krultangen van verschillende grootte: de dunste zorgt voor de strakste krullen en de dikste voor groffe krullen. Hoe meer haar er tegelijk wordt behandeld, hoe groffer de krullen. U kunt ook krullen maken met de borstelaccessoire (13) en de spiraalaccessoire (14) (zie hieronder). • • Verspreid het haar langs de rol en laat de bovenste klem voorzichtig los, zodat het haar vast komt te zitten. Laat het apparaat langzaam naar de haarpunten glijden. Controleer of de haarpunten vastzitten onder de klem en eindig door de lok rond de krultang te draaien, in de richting van de hoofdhuid. Raak de hoofdhuid niet aan met de krultang. Houd de krultang 5-8 seconden op zijn plaats, afhankelijk van de lengte en dikte van het haar. Open de klem en haal het apparaat uit het haar. Laat het haar afkoelen voordat u het fixeert. Zachte krullen: • Zet de borstelaccessoire (13) op de dunste krultang (12) zonder de klem te openen. Belangrijk: Zorg dat de krultang koud is als u de borstel plaatst. • Verwarm het apparaat. • Begin met een haarlok van ongeveer 5 cm breed en rol deze rond de borstel. Begin bij de haarpunten en rol het haar in de richting van de hoofdhuid. • Houd de krultang ongeveer 10 seconden op zijn plaats voordat u de haarlok weer voorzichtig losrolt. Laat het haar afkoelen voordat u het fixeert. Styling-tips Borstel het haar goed voordat u het krult. Verdeel het haar in kleine gedeelten en behandel deze één voor één op de hieronder beschreven manier totdat u het gewenste resultaat hebt bereikt. Golfjes: • Begin met een haarlok van ongeveer 5 cm breed en sluit de keramische platen van het wafelijzer (11) rond het haar, vlakbij de hoofdhuid. • Houd de platen ca. 10 seconden gesloten. • Open de platen en sluit ze weer verderop langs de haarlok. Pijpenkrullen: • Zet de spiraalaccessoire (14) op de dunste krultang (12) zonder de klem te openen. Belangrijk: Zorg dat de krultang koud is als u de spiraal plaatst. • Verwarm het apparaat. • Begin met een haarlok van ongeveer 5 cm breed en rol deze rond de spiraal. Begin bij de haarpunten. Houd deze vast met de kleine klem en rol het haar in de richting van de hoofdhuid. • Houd de krultang ongeveer 10 seconden op zijn plaats voordat u de haarlok weer voorzichtig losrolt. Laat het haar afkoelen voordat u het fixeert. Glad, steil haar: • Begin met een haarlok van ongeveer 5 cm breed en sluit de keramische platen van het wafelijzer (11) rond het haar, vlakbij de hoofdhuid. • Laat het apparaat langzaam in een vloeiende beweging naar de haarpunten glijden. Houd het haar strak om slagen te voorkomen. Voor meer volume maakt u alleen de buitenkant van de haarlok glad. REINIGEN • Haar met een slag: • Begin met een haarlok van ongeveer 5 cm breed. Sluit de krultang (12) rond een haarlok met de bovenste klem achteraan, vlakbij de hoofdhuid. • Laat het apparaat langzaam naar de haarpunten glijden. • Eindig met een iets naar buiten gekruld uiteinde van de lok. • • • • Haar met een krul: • Begin met een haarlok van ongeveer 5 cm breed. Sluit de krultang (12) rond een haarlok met de bovenste klem vooraan, vlakbij de hoofdhuid. • Laat het apparaat langzaam naar de haarpunten glijden. • Eindig met een krul onder bij het uiteinde van de lok. Krullen: • Begin met een haarlok van ongeveer 5 cm breed. Open de bovenste klem (12) en plaats die ongeveer halverwege de haarlok. 16 Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt. Laat het apparaat afkoelen voordat u het reinigt. Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen, oplosmiddelen en dergelijk om het apparaat te reinigen, omdat de buitenkant en de keramische platen hierdoor bekrast of beschadigd kunnen raken. Veeg het apparaat schoon met een zachte droge doek. Dompel het apparaat niet onder in water en zorg dat er geen water in kan binnendringen. INFORMATIE OVER VERWIJDEREN EN RECYCLEN VAN DIT PRODUCT Dit Adexi-product is voorzien van dit symbool: Dit betekent dat dit product niet met het gewone huishoudafval mag worden weggegooid, omdat elektrisch en elektronisch afval afzonderlijk moeten worden afgevoerd. Volgens de WEEE-richtlijn moet elke lidstaat zorgdragen voor het op de juiste manier inzamelen, ophalen, verwerken en recyclen van elektrisch en elektronisch afval. Privé-huishoudens in de EU kunnen apparatuur gratis naar speciale recyclingpunten brengen. In sommige lidstaten kunt u, in bepaalde gevallen, de gebruikte apparatuur terugbrengen naar de leverancier waar u de apparatuur hebt gekocht, als u nieuwe apparatuur koopt. Neem contact op met uw leverancier, distributeur of gemeente voor meer informatie over wat u moet doen met elektrisch en elektronisch afval. GARANTIEVOORWAARDEN De garantie vervalt: • als bovenstaande aanwijzingen niet worden opgevolgd • als er met het apparaat is geknoeid • als het apparaat verkeerd is gebruikt, ruw is behandeld of enige vorm van schade heeft geleden • als er defecten zijn ontstaan door gebreken in uw elektriciteitsvoorziening. Als gevolg van de voortdurende ontwikkeling van het ontwerp en de functies van onze producten behouden wij ons het recht voor om zonder voorafgaande mededeling wijzigingen aan te brengen in het product. IMPORTEUR Adexi Group www.adexi.eu Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele drukfouten. 17 GR ΕΙΣΑΓΩΓΗ Καλώδιο, βύσμα και πρίζα τροφοδοσίας Για να αξιοποιήσετε πλήρως τη νέα συσκευή σας, πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών. Επίσης, συνιστούμε να φυλάξετε το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά, ώστε να μπορείτε να θυμηθείτε τις λειτουργίες της συσκευής σας. • ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ • • Κανονική χρήση της συσκευής • Η εσφαλμένη χρήση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό του χρήστη ή βλάβη της συσκευής. • Χρησιμοποιήστε τη συσκευή για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για οποιονδήποτε τραυματισμό ή βλάβη προκληθεί από εσφαλμένη χρήση ή χειρισμό (δείτε επίσης τους όρους της εγγύησης). • Για σύνδεση μόνο σε παροχή 230 V, 50 Hz. • Απενεργοποιείτε τη συσκευή χρησιμοποιώντας πάντα το κουμπί on/off και αποσυνδέετέ την όταν δεν τη χρησιμοποιείτε. • Σημειώστε ότι η συσκευή θα παραμείνει ζεστή για λίγο αφού την απενεργοποιήσετε. Αφήνετε πάντα τη συσκευή να κρυώσει τελείως, πριν την αποθηκεύσετε ή πριν αλλάξετε εξαρτήματα. • Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό. • Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο ή το ντους, γιατί μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία. • Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επιτήρηση ενώ λειτουργεί και επιβλέπετε τα παιδιά που βρίσκονται στο χώρο λειτουργίας της. • Προσοχή! Οι κεραμικές πλάκες μπορεί να αναπτύξουν πολύ υψηλή θερμοκρασία. Δεν πρέπει να έρθουν σε επαφή με το δέρμα, γιατί κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. • Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για εμπορική χρήση ή για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. • Διατηρείτε τη συσκευή πάντα σε ασφαλή απόσταση από εύφλεκτα αντικείμενα, όπως κουρτίνες, τραπεζομάντιλα και άλλα παρόμοια. • Μην καλύπτετε τη συσκευή. • Μην εκθέτετε τη συσκευή στο άμεσο ηλιακό φως. • Μην τοποθετείτε ή μην αποθηκεύετε τη συσκευή κοντά σε άλλες πηγές θερμότητας ή σε περιβάλλον με υγρασία. • Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή σε σημείο από όπου μπορεί να πέσει κάτω ή μέσα σε νιπτήρα, μπανιέρα ή άλλα παρόμοια. Μην αγγίζετε ποτέ τη συσκευή εάν έχει πέσει στο νερό. Βγάλτε πρώτα το βύσμα από την πρίζα. • • • • Κρατήστε το καλώδιο μακριά από ζεστά αντικείμενα και ανοικτή φλόγα. Ελέγχετε τακτικά εάν το καλώδιο ή το βύσμα της συσκευής είναι κατεστραμμένα και σε αυτή την περίπτωση, μην την χρησιμοποιείτε. Επίσης, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει πέσει σε νερό ή εάν έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά. Εάν η συσκευή ή το βύσμα έχουν υποστεί ζημιά, πρέπει να τα ελεγχθούν και εάν χρειάζεται, να επισκευαστούν από έναν εξουσιοδοτημένο μηχανικό, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην προσπαθείτε ποτέ να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή. Βγάλτε το βύσμα από την πρίζα, πριν να καθαρίσετε τη συσκευή. Μην τραβάτε το καλώδιο όταν αποσυνδέετε το βύσμα από την πρίζα. Αντιθέτως, θα πρέπει να κρατάτε το βύσμα. Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει πιθανότητα να σκοντάψει κανείς στο καλώδιο ή στην προέκταση του καλωδίου. ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 1. Καλώδιο τροφοδοσίας 2. Κρίκος για κρέμασμα 3. Λαβή 4. Κουμπί on/off 5. Ρυθμιστικό θερμοκρασίας 6. Ενδεικτική λυχνία 7. Δακτύλιος κλειδώματος 8. Σύμβολα κλειδώματος 8. 9. Σίδερο για ίσια/ 7. κυματιστά μαλλιά 10. Προσαρμογέας 11. Κεραμικές πλάκες 12. Σίδερο μαλλιών για 3. μπούκλες (3) 2. 13. Εξάρτημα με βούρτσα 1. 14. Εξάρτημα με σπιράλ 12. 14. 11. 13. 6. 5. 4. 9. 10. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Τα μαλλιά θα πρέπει να είναι καθαρά και στεγνά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Αφαιρούμενα εξαρτήματα 1. Περιστρέψτε το δακτύλιο κλειδώματος (7), έως ότου το βέλος στη λαβή (3) ευθυγραμμιστεί με αυτό στο δακτύλιο κλειδώματος. 2. Τοποθετήστε το σίδερο για ίσια/ κυματιστά μαλλιά (9) ή ένα από τα σίδερα για μπούκλες (12) στην υποδοχή της λαβής και πιέστε σταθερά έως ότου τοποθετηθεί σωστά. 3. Περιστρέψτε το δακτύλιο κλειδώματος έως ότου το βέλος στη λαβή ευθυγραμμιστεί με αυτό στο δακτύλιο κλειδώματος. Το εξάρτημα έχει πλέον τοποθετηθεί στη θέση του. 18 Θέρμανση Ίσια, λεία μαλλιά: 1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη επιφάνεια που είναι ανθεκτική στη θερμότητα και συνδέστε την στη πρίζα. 2. Θέστε σε λειτουργία τη συσκευή, πιέζοντας το διακόπτη on/off (4) προς το λευκό σύμβολο (παραπάνω). Η ενδεικτική λυχνία (6) θα ανάψει και θα παραμείνει αναμμένη για όσο διάστημα η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. • • Ξεκινήστε με μια τούφα μαλλιών πλάτους 5 cm περίπου και κλείστε τις κεραμικές πλάκες του σίδερου για κυματιστά μαλλιά (11) γύρω από τα μαλλιά, κοντά στο κεφάλι. Σύρετε αργά τη συσκευή με ελαφρές κινήσεις προς τις άκρες των μαλλιών. Κρατήστε τα μαλλιά σφιχτά, για να αποφύγετε τυχόν πτυχώσεις. Για μεγαλύτερο όγκο στα μαλλιά, λειάνετε μόνο το εξωτερικό τμήμα της τούφας. Ρύθμιση της θερμοκρασίας Μαλλιά με ελαφριά κλίση: Η συσκευή διαθέτει τρεις ρυθμίσεις: off (μαύρο σύμβολο, κάτω μέρος), μεσαία θερμοκρασία (ασπρόμαυρο σύμβολο, στη μέση) και υψηλή θερμοκρασία (λευκό σύμβολο, στο πάνω μέρος). Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, πιέζοντας προς τα πάνω ή προς τα κάτω το κουμπί on/off. • • Χρήση σίδερου για ίσια/ κυματιστά μαλλιά • Χρησιμοποιήστε τον προσαρμογέα (10) για να αλλάξετε εξαρτήματα, για παράδειγμα, σίδερο για ίσια/ κυματιστά μαλλιά. Πιέστε προς τα κάτω έως ότου το βέλος ευθυγραμμιστεί με τις δύο ευθείες γραμμές. Τώρα το εξάρτημα είναι ένα επίπεδο σίδερο. Πιέστε προς τα πάνω τον προσαρμογέα, έως ότου το βέλος ευθυγραμμιστεί με τις δύο κυματιστές γραμμές. Τώρα το εξάρτημα είναι ένα σίδερο για κυματιστά μαλλιά. Όταν ο προσαρμογέας έχει ευθυγραμμιστεί με την κουκίδα στη μέση, το σίδερο για κυματιστά/ ίσια μαλλιά έχει κλειδωθεί. Μαλλιά με μπούκλες: • • • Χρήση σίδερου μαλλιών για μπούκλες Υπάρχουν τρία διαφορετικά μεγέθη του σίδερου μαλλιών για μπούκλες: Το μικρότερο μέγεθος έχει ως αποτέλεσμα έντονες μπούκλες ενώ το μεγαλύτερο δημιουργεί χαλαρές μπούκλες. Όσο μεγαλύτερη είναι η τούφα των μαλλιών που δουλεύετε κάθε φορά, τόσο πιο χαλαρές θα είναι οι μπούκλες. Επίσης, μπορείτε να κάνετε πιο ανάλαφρες μπούκλες, χρησιμοποιώντας το εξάρτημα βούρτσας (13) και το σπιράλ (14) (βλέπε παρακάτω). • • • • Βουρτσίστε καλά τα μαλλιά πριν ξεκινήσετε. Χωρίστε τα μαλλιά σε μικρές τούφες και δουλέψτε τις ξεχωριστά, όπως περιγράφεται παρακάτω, έως ότου πετύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Κυματιστά μαλλιά: • • Ξεκινήστε με μια τούφα μαλλιών πλάτους 5 cm περίπου. Κλείστε το ψαλίδι μαλλιών για μπούκλες (12) γύρω από την τούφα, έχοντας την επάνω πλευρά του ψαλιδιού στο μπροστινό μέρος, κοντά στο κεφάλι. Σύρετε τη συσκευή αργά προς τις άκρες των μαλλιών. Τελειώστε, γυρνώντας το τελευταίο τμήμα των μαλλιών προς τα κάτω στις άκρες. Μπούκλες: Συμβουλές στυλ • Ξεκινήστε με μια τούφα μαλλιών πλάτους 5 cm περίπου. Κλείστε το ψαλίδι μαλλιών για μπούκλες (12) γύρω από την τούφα, έχοντας την επάνω πλευρά του ψαλιδιού στο πίσω μέρος, κοντά στο κεφάλι. Σύρετε τη συσκευή αργά προς τις άκρες των μαλλιών. Τελειώστε, δίνοντας μια ελαφριά κλίση προς τα έξω στο τελευταίο τμήμα των μαλλιών. • Ξεκινήστε με μια τούφα μαλλιών πλάτους 5 cm περίπου και κλείστε τις κεραμικές πλάκες του σίδερου για κυματιστά μαλλιά (11) γύρω από τα μαλλιά κοντά στο κεφάλι. Κρατήστε τις πλάκες κλειστές για 10 δευτερόλεπτα περίπου. Ανοίξτε τις πλάκες και κλείστε τις ξανά πιο κάτω στην τούφα των μαλλιών. • • 19 Ξεκινήστε με μια τούφα μαλλιών πλάτους 5 cm περίπου. Ανοίξτε την επάνω πλευρά του ψαλιδιού (12) και τοποθετήστε την στη μέση του μήκους των μαλλιών. Απλώστε τα μαλλιά κατά μήκος του κυλίνδρου και αφήστε προσεκτικά την επάνω πλευρά του ψαλιδιού έτσι, ώστε να συγκρατήσετε μέσα τα μαλλιά. Σύρετε τη συσκευή αργά προς τις άκρες των μαλλιών. Βεβαιωθείτε ότι οι άκρες των μαλλιών βρίσκονται κάτω από το άκρο του ψαλιδιού και τελειώστε περιστρέφοντας την τούφα γύρω από το σίδερο για μπούκλες προς το κεφάλι. Αποφύγετε να έρθει σε επαφή το σίδερο για μπούκλες με το κεφάλι σας. Κρατήστε το σίδερο για μπούκλες για 5-8 δευτερόλεπτα, ανάλογα με το μήκος μαλλιών και το πάχος της τρίχας. Ανοίξτε το ψαλίδι και αφαιρέστε τις τρίχες από τη συσκευή. Αφήστε τα μαλλιά να κρυώσουν πριν τα χτενίσετε. Χαλαρές μπούκλες: • • • • Σύμφωνα με την οδηγία WEEE, κάθε κράτοςμέλος πρέπει να φροντίζει για τη σωστή συλλογή, ανάκτηση, διαχείριση και ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών απορριμμάτων. Τα ιδιωτικά νοικοκυριά στην ΕΕ μπορούν να μεταφέρουν δωρεάν τον μεταχειρισμένο εξοπλισμό τους σε ειδικούς σταθμούς ανακύκλωσης. Σε κάποια κράτη-μέλη μπορείτε, σε ορισμένες περιπτώσεις, να επιστρέψετε τον παλιό σας εξοπλισμό στον μεταπωλητή από τον οποίο τον αγοράσατε, εάν αγοράσετε νέο εξοπλισμό. Επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή ή τον διανομέα από τον οποίο προμηθευτήκατε τη συσκευή ή με τις δημοτικές αρχές της περιοχής σας, για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσετε, όσον αφορά στην απόρριψη ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Ρυθμίστε το εξάρτημα για βούρτσες (13) στο σίδερο για πιο λεπτές μπούκλες (12), χωρίς να ανοίξετε το ψαλίδι. Σημαντικό: Το σίδερο πρέπει να είναι κρύο πριν τοποθετήσετε τη βούρτσα. Θερμάνετε τη συσκευή. Ξεκινήστε με μια τούφα μαλλιών πλάτους 5 cm περίπου και τυλίξτε την στη βούρτσα. Ξεκινήστε με τις άκρες των μαλλιών και τυλίξτε την τούφα προς το κεφάλι. Κρατήστε το σίδερο στη θέση του για περίπου 10 δευτερόλεπτα πριν ξετυλίξετε τα μαλλιά ξανά προσεκτικά. Αφήστε τα μαλλιά να κρυώσουν πριν τα χτενίσετε. Μακριές μπούκλες: • • • • Ρυθμίστε το εξάρτημα σπιράλ (14) στο σίδερο για πιο λεπτές μπούκλες (12), χωρίς να ανοίξετε το ψαλίδι. Σημαντικό: Το σίδερο πρέπει να είναι κρύο πριν τοποθετήσετε το σπιράλ. Θερμάνετε τη συσκευή. Ξεκινήστε με μια τούφα μαλλιών πλάτους 5 cm περίπου και τυλίξτε την στο σπιράλ. Ξεκινήστε με τις άκρες των μαλλιών. Τυλίξτε την τούφα με το μικρό τμήμα του ψαλιδιού και τυλίξτε την προς το κεφάλι. Κρατήστε το σίδερο στη θέση του για περίπου 10 δευτερόλεπτα πριν ξετυλίξετε τα μαλλιά ξανά προσεκτικά. Αφήστε τα μαλλιά να κρυώσουν πριν τα χτενίσετε. ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Η εγγύηση δεν ισχύει στις εξής περιπτώσεις: • εάν δεν τηρηθούν οι παραπάνω οδηγίες • εάν έχουν υπάρξει παρεμβολές στη συσκευή • εάν έχετε χειριστεί τη συσκευή εσφαλμένα, την έχετε υποβάλει σε σκληρή μεταχείριση ή εάν έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημία • εάν έχουν προκύψει σφάλματα που οφείλονται σε βλάβες της παροχής ρεύματος. Λόγω της διαρκούς ανάπτυξης των προϊόντων μας, τόσο όσον αφορά στη λειτουργικότητα όσο και τον σχεδιασμό τους, διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το προϊόν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ • • • • • Βγάλτε το βύσμα από την πρίζα, πριν να καθαρίσετε τη συσκευή. Αφήστε τη να κρυώσει πριν την καθαρίσετε. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρό ή λειαντικό καθαριστικό, διαλύματα ή άλλα παρόμοια για να καθαρίσετε τη συσκευή, γιατί μπορεί να γρατσουνίσουν ή να καταστρέψουν τις εξωτερικές επιφάνειες και τις κεραμικές πλάκες. Αντ’ αυτών, σκουπίστε τη συσκευή με ένα μαλακό στεγνό ύφασμα. Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό και μην επιτρέψετε να εισέλθει νερό στη συσκευή. ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ Όμιλος Adexi www.adexi.eu Δεν φέρουμε ευθύνη για οποιοδήποτε τυπογραφικό λάθος. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σημειώστε ότι αυτό το προϊόν της Adexi επισημαίνεται με αυτό το σύμβολο: Αυτό σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα, δεδομένου ότι τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απορρίμματα πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά. 20 CZ ÚVOD • Než své nové zařízení použijete poprvé, přečtěte si prosím pozorně tento návod, abyste výrobek mohli používat co nejúčinněji. Doporučujeme vám také, abyste si návod ponechali a měli jej v budoucnu k dispozici, abyste si mohli připomenout funkce vašeho zařízení. KLÍČ K HLAVNÍM KOMPONENTÁM ZAŘÍZENÍ 1. Elektrická šňůra 2. Oko k pověšení 3. Držadlo 4. Tlačítko Zap/Vyp 5. Teplotní stupnice 6. Kontrolka 7. Pojistný kroužek 8. 8. Symboly vlasů 7. 9. Krepovací/plochá žehlička 10. Adaptér 11. Keramické desky 12. Kulma (3) 3. 13. Kartáčový nástavec 2. 14. Spirálový nástavec BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Normální použití zařízení • Nesprávné použití tohoto zařízení může způsobit zranění osob nebo jiné škody. • Výrobek používejte pouze ke stanovenému účelu. Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za zranění ani škody vyplývající z nesprávného používání či manipulace (viz také Záruční podmínky). • Určeno pouze pro napájení 230 V, 50 Hz. • Když zařízení nepoužíváte, vždy je mějte vypnuté tlačítkem Zap/Vyp a odpojené od zásuvky. • Pamatujte, že zařízení zůstává horké i nějakou dobu po vypnutí. Proto před uschováním nebo výměnou nástavce počkejte, než zařízení úplně vychladne. • Nikdy nedávejte zařízení do vody ani jiné kapaliny. • Nepoužívejte zařízení ve vaně nebo ve sprše, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. • Nikdy nenechávejte zapnuté zařízení bez dozoru a sledujte děti. • Pozor! Keramické desky se velmi zahřívají. Nesmí přijít do styku s pokožkou, mohly by způsobit popáleniny. • Zařízení není vhodné pro komerční ani pro venkovní použití. • Udržujte bezpečnou vzdálenost zařízení od hořlavých předmětů jako jsou např. záclony, ubrusy apod. • Nezakrývejte. • Nevystavujte přímému slunečnímu záření. • Nepokládejte a neskladujte v blízkosti zdrojů tepla nebo ve vlhkém prostředí. • Neponechávejte zařízení na místě, kde by mohlo spadnout do vany, umyvadla, dřezu apod. Nesahejte pro zařízení, které spadlo do vody. Nejprve vyjměte zástrčku ze zásuvky. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE • • • • • 12. 14. 11. 13. 6. 5. 4. 9. 10. 1. Před použitím by měly být vlasy čisté a suché. Montáž nástavce 1. Otočte pojistný kroužek (7) tak, aby šipka na držadle (3) byla proti šipce na pojistném kroužku. 2. Vložte krepovací/plochou žehličku (9) nebo jednu z kulem (12) do zástrčky v držadle a pevně ji zatlačte na své místo. 3. Otočte pojistný kroužek tak, aby šipka na držadle byla proti šipce na pojistném kroužku. Nástavec je nyní zajištěn na svém místě. Zahřátí 1. Položte zařízení na plochý teplovzdorný povrch a zapojte je do zásuvky. 2. Nastavením tlačítka Zap/Vyp (4) směrem k bílému symbolu (nahoru) je zapněte. Rozsvítí se kontrolka (6), která bude svítit, dokud bude zařízení zapnuté. Nastavení teploty Zařízení má tři nastavení: vypnuto (černý symbol, dole), střední teplota (černobílý symbol, uprostřed) a vysoká teplota (bílý symbol, nahoře). Teplotu lze regulovat posuvem tlačítka Zap/Vyp nahoru a dolů. Šňůra, zástrčka a elektrická zásuvka • Ujistěte se, že není možné zakopnout o šňůru nebo případné prodlužovací šňůry. Šňůru držte mimo horkých předmětů a otevřeného ohně. Pravidelně kontrolujte, zda šňůra či zástrčka nejsou poškozeny, a nepoužívejte zařízení, pokud je poškozené, spadlo na zem, do vody nebo se jinak poškodilo. Pokud je zařízení, přívodní šňůra nebo zástrčka poškozena, je nutné, aby autorizovaný servisní technik spotřebič prohlédl a – pokud je to nezbytné – opravil, jinak hrozí úraz elektrickým proudem. Nikdy se nepokoušejte opravit spotřebič sami. Před čištěním vyjměte zástrčku ze zásuvky. Když vyjímáte zástrčku ze zásuvky, netahejte za šňůru. Uchopte zástrčku. Šňůru nenamotávejte na přístroj. Používání krepovací/ploché žehličky K výměně příslušenství jako např. ploché nebo krepovací žehličky slouží adaptér (10). Stlačte adaptér dolů tak, aby šipka byla proti dvojici rovných čar – nastavení pro plochou žehličku. Stlačte adaptér nahoru tak, aby šipka byla proti dvojici zvlněných čar – nastavení pro krepovací žehličku. Je-li adaptér srovnán s tečkou uprostřed, je krepovací/plochá žehlička zajištěna. 21 Používání kulem Měkké lokny: Kulmy mají tři různé velikosti: Nejtenčí kulma umožňuje vytvářet pevné lokny, nejtlustší pak lokny volné. Čím více vlasů budete najednou upravovat, tím volnější budou lokny. Lokny můžete změkčit pomocí kartáčového nástavce (13) a spirálového nástavce (14) (viz níže). • Stylingové typy • Před fixací vlasy důkladně vykartáčujte. Pak je rozdělte na malé prameny, které postupně upravujte podle níže uvedeného popisu, dokud nedosáhnete požadovaných výsledků. Dlouhé lokny: • • • Krepované vlasy: • • • Začněte přibližně 5 cm širokým pramenem vlasů. Pomocí keramických desek (11) krepovací žehličky sevřete vlasy v blízkosti hlavy. Desky ponechte sevřené přibližně 10 sekund. Poté desky rozevřete a podobně pokračujte v celé délce pramenu. • • • Rovné hladké vlasy: • • Začněte přibližně 5 cm širokým pramenem vlasů. Pomocí keramických desek (11) krepovací žehličky sevřete vlasy v blízkosti hlavy. Plynulým pohybem pomalu posouvejte zařízení směrem ke konečkům vlasů. Abyste zabránili vzniku kadeří, udržujte vlasy stále napnuté. Chcete-li, aby vlasy měly větší objem, vyhlaďte pouze vnější stranu pramene. • • Nasaďte spirálový nástavec (14) na nejtenčí kulmu (12), aniž byste rozevírali čelist. Důležité: Před nasazením nástavce musí být kulma studená. Zahřejte kulmu. Začněte přibližně 5 cm širokým pramenem vlasů, který omotejte kolem spirály. Začněte u konečků vlasů. Zachyťte je pomocí malé čelisti a navíjejte směrem k hlavě. V této poloze přidržte kulmu asi 10 sekund, poté vlasy opatrně odviňte. Před fixací počkejte, než se vlasy ochladí. ČIŠTĚNÍ • • • • • Vlasy zatočené ven: • Nasaďte kartáčový nástavec (13) na nejtenčí kulmu (12), aniž byste rozevírali čelist. Důležité: Před nasazením nástavce musí být kulma studená. Zahřejte kulmu. Začněte přibližně 5 cm širokým pramenem vlasů, který omotejte kolem kartáče. Začněte u konečků vlasů a postupujte směrem k hlavě. V této poloze přidržte kulmu asi 10 sekund, poté vlasy opatrně odviňte. Před fixací počkejte, než se vlasy ochladí. Začněte přibližně 5 cm širokým pramenem vlasů. Sevřete pramen kulmou (12) tak, aby horní čelist byla vzadu a v blízkosti hlavy. Posouvejte zařízení směrem ke konečkům vlasů. Konce pramenů lehce zatočte ven. Před čištěním vyjměte zástrčku ze zásuvky. Před čištěním nechejte vychladnout. K čištění nepoužívejte silná nebo abrazivní čistidla, rozpouštědla apod. Mohla by poškrábat nebo poškodit vnější povrch a keramické desky. Místo toho použijte měkký suchý hadřík. Zařízení nikdy nedávejte do vody – nesmí do něj vniknout voda. INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI TOHOTO VÝROBKU Všimněte si prosím, že tento výrobek Adexi je označen Vlasy zatočené dovnitř: tímto symbolem: • To znamená, že tento výrobek nesmíte vyhodit do běžného domovního odpadu, protože elektrický a elektronický odpad musí být likvidován zvlášť. • • Začněte přibližně 5 cm širokým pramenem vlasů. Sevřete pramen kulmou (12) tak, aby horní čelist byla vpředu a v blízkosti hlavy. Posouvejte zařízení směrem ke konečkům vlasů. Konce pramenů lehce zatočte dovnitř. V souladu se směrnicí WEEE musí každý členský stát zajistit správný sběr, obnovu, manipulaci a recyklaci elektrického a elektronického odpadu. Soukromé domácnosti v EU mohou použité vybavení bezplatně odevzdat ve speciálních recyklačních sběrnách. V některých členských státech můžete v některých případech vrátit použité vybavení u prodejce, od kterého jste výrobek zakoupili, pokud zároveň zakoupíte nový výrobek. Další informace o tom, co byste měli dělat s elektrickým a elektronickým odpadem, vám sdělí prodejce, distributor nebo městský úřad. Lokny: • • • • • • • Začněte přibližně 5 cm širokým pramenem vlasů. Rozevřete horní čelist (12) a nastavte ji zhruba do poloviny délky pramene. Rozprostřete vlasy podél válce a opatrně uvolněte horní čelist, aby došlo k zachycení vlasů. Posouvejte zařízení směrem ke konečkům vlasů. Zkontrolujte, zda jsou konečky vlasů zachyceny pod čelistí a nakonec obtočte pramen kolem kulmy směrem k hlavě. Nedotýkejte se horkou kulmou hlavy. V této poloze přidržte kulmu 5 až 8 sekund, podle délky a tloušťky vlasů. Rozevřete čelist a vyjměte zařízení z vlasů. Před fixací počkejte, než se vlasy ochladí. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY Záruka neplatí: • pokud není dodržen výše uvedený návod • pokud někdo do spotřebiče zasahoval • pokud se se spotřebičem zacházelo nesprávně, hrubě nebo pokud na něm vznikla jiná forma škody 22 • pokud k závadě došlo vlivem poruchy na vašem přívodu elektřiny. S ohledem na trvalý vývoj našich výrobků, pokud jde o funkci a design, si vyhrazujeme právo provádět na výrobku změny bez předchozího varování. DOVOZCE Adexi Group www.adexi.eu Neneseme zodpovědnost za tiskové chyby. 23 F INTRODUCTION • Pour tirer le meilleur parti de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce manuel avant la première utilisation. Nous vous recommandons également de le conserver pour pouvoir le consulter ultérieurement en cas de besoin. • • • CONSIGNES DE SÉCURITÉ LÉGENDE DES PRINCIPAUX COMPOSANTS DE L'APPAREIL Utilisation normale de l'appareil • Une utilisation incorrecte de cet appareil peut causer des blessures et dommages personnels. • Ne l'utilisez que pour l'usage prévu. Le fabricant décline toute responsabilité pour les blessures ou dommages résultant d'une utilisation ou d'une manipulation incorrecte (voir également les Conditions de garantie). • Connexion 230 V, 50 Hz uniquement. • Éteignez toujours l'appareil à l'aide du bouton marche/arrêt et débranchez-le lorsque vous ne l'utilisez pas. • Veuillez noter que l'appareil reste chaud un certain temps après avoir été arrêté. Laissez-le toujours refroidir complètement avant de le ranger ou de changer les accessoires. • - Ne plongez pas l’appareil dans de l’eau ou tout autre liquide. • Ne l'utilisez pas dans le bain ou sous la douche, vous risqueriez de vous électrocuter. • Ne le laissez jamais en marche sans surveillance et surveillez les enfants à proximité. • Attention ! Les plaques en céramique peuvent devenir brûlantes. Elles ne doivent pas entrer en contact avec la peau car cela pourrait provoquer des brûlures. • Non destiné à un usage commercial ou en extérieur. • Maintenez toujours l'appareil à distance des objets inflammables tels que les rideaux, les nappes, etc. • Ne le couvrez pas. • Ne l'exposez pas en plein soleil. • Ne placez pas et ne rangez pas l'appareil près d'autres sources de chaleur ou dans un environnement humide. • Ne laissez jamais l'appareil à un endroit où il risque de tomber ou d'être entraîné dans un lavabo, une baignoire, etc. S'il tombe dans l'eau, n'essayez pas de le rattraper en mettant les mains dans l'eau. Débranchez d'abord la fiche du secteur. 1. Cordon d'alimentation 2. Anneau de suspension 3. Poignée 4. Bouton marche/arrêt 5. Échelle de température 6. Voyant lumineux 7. Anneau de verrouillage 8. Symboles de verrouillage 9. Lisseur/gaufreur 10. Adaptateur 11. Plaques céramiques 12. Fers à friser (3) 13. Accessoire brosse 14. Accessoire spirale • • 12. 14. 11. 13. 8. 7. 6. 5. 4. 9. 10. 3. 2. 1. UTILISATION DE L'APPAREIL Les cheveux doivent être propres et secs avant utilisation de l'appareil. Fixation des accessoires 1. Tournez l'anneau de verrouillage (7) jusqu'à ce que la flèche de la poignée (3) soit alignée sur celle de l'anneau de verrouillage. 2. Enfichez le lisseur/gaufreur (9) ou l'un des fers à friser (12) sur la poignée et appuyez fermement pour le mettre en place. 3. Tournez l'anneau de verrouillage jusqu'à ce que la flèche de la poignée soit alignée sur celle de l'anneau de verrouillage. L'accessoire est alors bien en place et verrouillé. Préchauffage 1. Placez l'appareil sur une surface plane et résistante à la chaleur, puis branchez-le. 2. Mettez-le en marche en poussant sur l'interrupteur marche/arrêt (4) vers le symbole blanc (en haut). Le voyant (6) s'allume et reste allumé tant que l'appareil est en marche. Cordon, fiche et prise de courant • Débranchez la fiche du secteur avant de nettoyer l'appareil. Évitez de tirer sur le cordon lorsque vous débranchez la fiche. Tenez plutôt la fiche elle-même. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil. Vérifiez qu'il n'est pas possible de tirer ou de trébucher sur le cordon ou sur l'éventuelle rallonge. Tenez le cordon à l'écart des objets brûlants et des flammes nues. Vérifiez régulièrement que ni le cordon ni la fiche ne sont endommagés ; n'utilisez pas l'appareil s'ils le sont ou si l'appareil est tombé, a été plongé dans l'eau ou endommagé de quelque façon que ce soit. Si l'appareil ou la fiche sont endommagés, ils doivent être examinés et, si nécessaire, réparés par un technicien de réparation autorisé, sans quoi il existe un risque de décharge électrique. N'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même. Réglage de la température L'appareil a trois réglages possibles : désactivé (symbole noir, bas), température moyenne (symbole noir/blanc, milieu) et température élevée (symbole blanc, haut). Vous pouvez régler la température en poussant le bouton marche/arrêt vers le haut ou vers le bas. 24 Utilisation du lisseur/gaufreur Boucles : Utilisez l'adaptateur (10) pour changer d'accessoire, par exemple le lisseur/gaufreur. Abaissez jusqu'à ce que la flèche soit alignée sur les deux lignes droites : l'accessoire est alors un lisseur. Remontez l'adaptateur jusqu'à ce que la flèche soit alignée sur les deux lignes ondulées : l'accessoire est alors un gaufreur. Lorsque l'adaptateur est aligné sur le point du milieu, le lisseur/ gaufreur est verrouillé. • • • • Utilisation des fers à friser • Il y a trois tailles de fer à friser : le plus fin donne des boucles serrées et le plus gros de grandes boucles. Plus la mèche de cheveux traitée est grosse, plus les boucles seront lâches. Vous pouvez également faire des boucles plus douces à l'aide de l'accessoire brosse (13) et de l'accessoire spirale (14) (voir ci-dessous). • • Boucles lâches : • Conseil de coiffage Brossez soigneusement vos cheveux avant de les coiffer. Divisez vos cheveux en petites mèches et traitez-les une par une comme indiqué ci-dessous jusqu'à obtenir le résultat souhaité. • • Cheveux gaufrés : • • • • Commencez par une mèche d'environ 5 cm de large. Refermez les plaques céramiques sur (11) sur la mèche près du crâne. Maintenez les plaques pressée environ 10 secondes. Ouvrez les plaques et refermez-les un peu plus bas sur la mèche. • Placez l'accessoire brosse (13) sur le fer à friser le plus fin (12) sans ouvrir la pince. Important : le fer doit être froid lorsque vous mettez la brosse en place. Préchauffez l'appareil. Commencez par une mèche d'environ 5 cm de large et enroulez-la autour de la brosse. Commencez par les pointes et remontez vers le crâne. Maintenez le fer en place environ 10 secondes, puis redéroulez soigneusement les cheveux. Laissez refroidir les cheveux avant de les coiffer. Boucles longues : • Cheveux lisses et doux : • Commencez par une mèche d'environ 5 cm de large. Ouvrez la pince supérieure (12) et placez-la à peu près au milieu de la mèche. Répartissez les cheveux sur toute la largeur du cylindre et refermez soigneusement la pince. Faites glisser lentement l'appareil vers les pointes. Vérifiez que les pointes sont bien prises dans la pince, puis enroulez la mèche autour du fer à friser en remontant vers le crâne. Veillez à ne pas toucher le crâne avec le fer brûlant. Maintenez le fer en place environ 5-8 secondes, selon la longueur et l'épaisseur des cheveux. Ouvrez la pince et relâchez les cheveux. Laissez refroidir les cheveux avant de les coiffer. • • Commencez par une mèche d'environ 5 cm de large. Refermez les plaques céramiques sur (11) sur la mèche près du crâne. Faites glisser lentement l'appareil vers les pointes. Gardez les cheveux bien droits pour éviter qu'ils ne prennent une mauvaise forme. Pour plus de volume, lissez uniquement la face extérieure de la mèche. • Placez l'accessoire spirale (14) sur le fer à friser le plus fin (12) sans ouvrir la pince. Important : le fer doit être froid lorsque vous mettez la spirale en place. Préchauffez l'appareil. Commencez par une mèche d'environ 5 cm de large et enroulez-la autour de la spirale. Commencez par les pointes. Coincez-les dans la petite pince et remontez vers le crâne. Maintenez le fer en place environ 10 secondes, puis redéroulez soigneusement les cheveux. Laissez refroidir les cheveux avant de les coiffer. Brushing inversé : NETTOYAGE • • • • Commencez par une mèche d'environ 5 cm de large. Refermez le fer à friser (12) sur la mèche avec la pince supérieure vers l'intérieur, près du crâne. Faites glisser lentement l'appareil vers les pointes. Terminez en recourbant la dernière portion de cheveux vers l'extérieur. • • Brushing : • • • • • Commencez par une mèche d'environ 5 cm de large. Refermez le fer à friser (12) sur la mèche avec la pince supérieure vers l'extérieur, près du crâne. Faites glisser lentement l'appareil vers les pointes. Terminez en recourbant la dernière portion de cheveux vers l'intérieur. 25 Débranchez la fiche du secteur avant de nettoyer l'appareil. Laissez l'appareil refroidir avant de le nettoyer. N'utilisez aucun agent ou solvant agressif ou abrasif pour nettoyer l'appareil, car ceux-ci pourraient rayer ou endommager les surfaces externes et les plaques céramiques. Essuyez-le plutôt avec un chiffon doux et sec. N'immergez jamais l'appareil dans l'eau et ne laissez pas d'eau pénétrer dedans. INFORMATION SUR LA MISE AU REBUT ET LE RECYCLAGE DE CE PRODUIT. Veuillez noter que ce produit Adexi porte le symbole suivant : Cela signifie que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers, mais faire l’objet d’un traitement spécifique pour déchets électriques et électroniques. Selon la directive WEEE, chaque état membre doit assurer la collecte, la récupération, le traitement et le recyclage des déchets électriques et électroniques. Dans l’Union Européenne, les ménages privés peuvent gratuitement déposer leur équipement usagé dans des centres de revalorisation (déchetteries). Dans certains états membres, vous pouvez dans certains cas retourner l’équipement usagé au vendeur auprès duquel vous l’aviez acheté, à condition de racheter un nouvel équipement. Contactez votre revendeur, le distributeur ou les autorités municipales pour plus d’informations sur la façon d’éliminer les déchets électriques et électroniques. CONDITIONS DE GARANTIE La garantie devient caduque : • si les instructions ci-dessus ne sont pas respectées • si le fonctionnement de l'appareil a été entravé • si l'appareil a été mal utilisé, malmené ou a subi toute autre forme de dommage • si des défauts ont été causés par des défauts dans votre alimentation électrique. En raison de l'amélioration constante de la fonctionnalité et du design de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier le produit sans préavis. IMPORTATEUR Groupe Adexi www.adexi.eu Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreur d'impression. 26 HR UVOD OSNOVNE KOMPONENTE UREĐAJA Pročitajte ove upute pažljivo prije prve uporabe kako bi ste dobili najviše iz svog novog uređaja. Preporučamo također da pohranite ove upute za kasniju uporabu kako bi ste se prisjetili funkcija vašeg uređaja. 1. Kabel napajanja 2. Petlja za vješanje 3. Drška 4. On/off gumb 5. Temperaturna ljestvica 6. Svjetlosni indikator 7. Prsten za zaključavanje 8. Simboli zaključavanja 9. Minival/ravnalo za kosu 10. Adapter 11. Keramičke pločice 12. Uvijač za kosu (3) 13. Nastavak za četkanje 14. Spiralni nastavak MJERE SIGURNOSTI Normalna uporaba uređaja • Netočna uporaba uređaja može izazvati ozljede ili štetu. • Koristiti samo za naznačenu namjenu. Proizvođač nije odgovoran za štetu ili ozljede nastale neispravnom uporabom (vidi uvjete jamstva). • Isključivo za 230 V, 50 Hz. • Uređaj uvijek uključujte putem on/off gumba i isključite ga iz utičnice kad ga ne koristite. • Napominjemo kako će uređaj nakon isključivanja biti vruć tijekom kraćeg razdoblja. Uvijek dopustite da se uređaj u cijelosti ohladi prije njegovog pospremanja ili promjene pribora. • Ne uranjajte ga u vodu niti u bilo koju drugu tekućinu. • Ne koristite ga u kadi niti pod tušem jer možete prouzročiti električni udar. • Tijekom korištenja nikad ga ne ostavljajte bez nadzora i pazite na djecu. • Pažnja! Keramičke pločice mogu se jako ugrijati. One ne smiju doći u dodir s kožom jer mogu izazvati opekotine. • Nije pogodno za komercijalnu niti za uporabu izvan zatvorenog prostora. • Uređaj uvijek čuvajte na sigurnoj udaljenosti od zapaljivih objekata kao što su zavjese, stolnjaci i slično. • Ne prekrivajte. • Ne izlažite sunčevom svjetlu. • Ne držite niti pohranjujte u blizini drugih izvora topline ili u vlažnom okruženju. • Uređaj nikad ne ostavljajte na mjestima s kojih bi mogao pasti ili biti povučen u koš za otpad, kadu ili slično. Nikad ne posežite za uređajem koji je pao u vodu. Uvijek prvo izvucite utikač iz utičnice. UPOTREBA UREĐAJA • • • • • • 14. 11. 13. 8. 7. 6. 5. 4. 9. 10. 3. 2. 1. Kosa mora biti suha i čista prije korištenja uređaja. Postavljanje nastavaka 1. Prsten za zaključavanje (7) zakrenite dok se strelica na drški (3) ne poravna sa strelicom na prstenu za zaključavanje. 2. U utičnicu na drški umetnite nastavak za minival/ ravnalo za kosu (9) ili jedan od uvijača (12) i čvrsto namjestite. 3. Prsten za zaključavanje zakrenite dok se strelica na drški ne poravna sa strelicom na prstenu za zaključavanje. Nastavak je sad zaključan u svom mjestu. Zagrijavanje 1. Uređaj postavite na površinu koja je otporna na toplinu i uključite ga u utičnicu. 2. Uključite ga pritiskom on/off gumba (4) prema bijelom simbolu (iznad). Uključuje se svjetlosni indikator (6), koji svijetli cijelo vrijeme dok je uređaj uključen. Postavljanje temperature Uređaj ima tri postavke: isključeno (crni simbol, pri dnu), srednja temperatura (crno/bijeli simbol, u sredini) i visoka temperatura (bijeli simbol, pri vrhu). Temperatura se može prilagođavati pritiskom on/off gumba prema gore ili dolje. Kabel, utikač i utičnica • 12. Čuvajte kabel dalje od toplih predmeta i otvorenog plamena. Redovno provjeravajte jesu li kabel i utičnica oštećeni i ne koristite uređaj ako postoje bilo kakva oštećenja ili ako je pao na pod, u vodu ili ima bilo koje druge vrste oštećenja. Ako su uređaj ili utikač oštećeni potrebno ih je provjerit i po potrebi popraviti od strane ovlaštenog servisera jer u protivnom postoji opasnost od strujnog udara. Nemojte nikada pokušavati da popravljate sami uređaj. Isključite prekidač iz utičnice prije čišćenja. Nemojte vući kabel kada isključujete utikač iz utičnice. Umjesto toga, držite utikač. Kabel napajanja ne omatajte oko uređaja. Provjerite mogućnost povlačenja ili sapletanja o kabel ili produžni kabel. Upotreba minivala/ravnala za kosu Za promjenu nastavaka, kao što su ravnalo ili minival za kosu, upotrijebite adapter (10). Pritišćite prema dolje dok se strelica ne poravna s dvije ravne crte – nastavak je sad u položaju za ravnanje. Pritišćite prema gore dok se strelica ne poravna s dvije valovite crte – nastavak je sad u položaju za minival. Kad je adapter poravnat s točkom u sredini, nastavak za minival/ravnanje je zaključan. 27 Korištenje uvijača za kosu • Postoje tri različite veličine uvijača za kosu: Najtanji daje čvrste uvojke i najdeblje lepršave uvojke. Zahvaćanjem veće količine kose istovremeno uvojak će biti lepršaviji. Uvojke možete učiniti mekšima korištenjem nastavka za četkanje (13) i spiralnog nastavka (14) (pogledajte niže). Meke kovrče: • • • Savjeti za stiliziranje Prije namještanja temeljito očetkajte kosu. Kosu podijelite u male pramenove i svaki posebno obradite, dio po dio, kako je opisano u daljnjem tekstu, dok ne postignete željeni rezultat. • Valovita kosa: • • • • • • • Započnite s uvojkom kose širine približno 5 cm i zatvorite keramičke pločice (11) nastavka za minival oko kose, u blizini vlasišta. Ravnomjernim pokretom uređaj polako pomičite prema vrhovima kose. Kosu držite napetom kako biste izbjegli izvijanja. Za veću bujnost kose, izravnajte samo vanjski dio uvojka. • • • • • • Započnite s uvojkom kose širine približno 5 cm. Uvijač za kosu (12) zatvorite oko uvojka kose tako da je gornja čeljust sa stražnje strane i pri korijenu kose. Uređaj polako pomičite prema vrhovima kose. Završite s laganim uvijanjem posljednjeg dijela kose prema van. • • • • Započnite s uvojkom kose širine približno 5 cm. Uvijač za kosu (12) zatvorite oko uvojka kose tako da je gornja čeljust s prednje strane i pri korijenu kose. Uređaj polako pomičite prema vrhovima kose. Završite s laganim uvijanjem posljednjeg dijela kose prema unutra. Adexi proizvodi su markirani sljedećim simbolom: Ovo znači da se ovi proizvode ne smiju odlagati zajedno sa običnim otpadom, jer se elektronski i električni otpad mora odlagati zasebno. U skladu s direktivama WEEE, svaka država članica mora garantirati pravilno sakupljanje, sanaciju, rukovanje i recikliranje električnog i elektronskog otpada. Privatna domaćinstva u EU mogu odnijeti korištenu opremu u centre za recikliranje besplatno. U nekim državama članicama se u pojedinim slučajevima može korištena oprema odnijeti kod trgovca od kojeg ste opremu kupili ukoliko kupujete novu. Kontaktirajte trgovca, distributera ili lokalne vlasti za dodatne informacije o tome što vam je činiti sa električnim i elektronskim otpadom. Kovrče: • • • • • • Isključite prekidač iz utičnice prije čišćenja. Dozvolite da se ohladi prije čišćenja. Pri čišćenju uređaja ne koristite jaka niti abrazivna sredstva za čišćenje, otopine ili slično, jer ona mogu izgrepsti ili oštetiti vanjsku površinu i keramičke pločice. Umjesto toga, obrišite ga mekom i suhom krpom. Uređaj nikada ne uranjajte u vodu, a voda nikako ne smije prodrijeti u uređaj. INFORMACIJE O ODLAGANJU I RECIKLIRANJU OVOG PROIZVODA Kosa uvijena prema unutra: • Spiralni nastavak (14) namjestite na najtanji uvijač za kosu (12), bez otvaranje čeljusti. Važno: uvijač mora biti hladan prije namještanja spiralnog nastavka. Zagrijte uređaj. Započnite s uvojkom kose širine približno 5 cm i omotajte ga oko spirale. Započnite na vrhovima kose. Uhvatite ih malim čeljustima i omatajte prema vlasištu. Uvijač držite nepomično približno 10 sekunda prije pažljivog oslobađanja uvojka kose. Kosi dopustite da se ohladi prije uređivanja. ČIŠĆENJE Kosa izvijena prema van: • Nastavak za èetkanje (13) namjestite na najtanji uvijaè za kosu (12), bez otvaranje èeljusti. Važno: uvijač mora biti hladan prije namještanja četke. Zagrijte uređaj. Započnite s uvojkom kose širine približno 5 cm i omotajte ga oko četke. Započnite s vrhovima kose i uvijajte ih prema vlasištu. Uvijač držite nepomično približno 10 sekunda prije pažljivog oslobađanja uvojka kose. Kosi dopustite da se ohladi prije uređivanja. Duge kovrče: Započnite s uvojkom kose širine približno 5 cm i zatvorite keramičke pločice (11) nastavka za minival oko kose, u blizini vlasišta. Pločice držite zatvorenima približno 10 sekunda. Otvorite pločice i ponovo ih zatvorite niže niz uvojak kose. Ravna, glatka kosa: • Kosi dopustite da se ohladi prije uređivanja. Započnite s uvojkom kose širine približno 5 cm. Otvorite gornju čeljust (12) i postavite je na polovini duljine uvojka. Kosu rasprostrite niz cilindar i pažljivo otpustite gornju čeljust kako biste uhvatili kosu. Uređaj polako pomičite prema vrhovima kose. Provjerite jesu li završeci kose uhvaćeni ispod čeljusti i završite uvijanjem kovrče oko uvijača, prema vlasištu. Izbjegavajte dodirivanje vlasišta vrućim uvijačem za kosu. Uvijač za kosu držite nepomično 5–8 sekunda, ovisno o duljini i debljini kose. Otvorite čeljust i izvucite uređaj iz kose. 28 UVJETI JAMSTVA Jamstvo ne vrijedi: • Ukoliko se niste pridržavali gore navedenih instrukcija • Ukoliko se diralo u uređaj • Ukoliko se uređajem pogrešno ili grubo rukovalo ili je oštećen na drugi način • Ima oštećenja koja su posljedica kvarova na elektrosnabdijevanju. Uslijed neprestanog usavršavanja naših proizvoda u smislu funkcionalnosti i dizajna, zadržavamo pravo izmjena proizvoda bez prethodne najave. UVOZNIK Adexi group www.adexi.eu Ne odgovaramo za tiskarske pogreške. 29 H BEVEZETÉS • • A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat, hogy a legjobbat hozhassa ki új eszközéből. Továbbá javasoljuk, hogy őrizze meg az útmutatót, mert később is szüksége lehet rá, és segíthet felidézni a készülék funkcióit. A KÉSZÜLÉK FŐ ALKATRÉSZEINEK BEMUTATÁSA 1. Tápvezeték 2. Akasztófül 3. Fogantyú 4. Be/kikapcsoló gomb 5. Hőmérsékleti skála 6. Jelzőfény 7. Zárógyűrű 8. Zár jelölései 9. Kreppelés/simítás 10. Adapter 11. Kerámialapok 12. Hajsütővasak (3) 13. Kefés tartozék 14. Spirális tartozék BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK A készülék rendeltetésszerű használata • A készülék helytelen használata személyi sérüléshez vezethet vagy kárt okozhat. • Csak rendeltetésszerűen használja. A gyártó nem felelős a helytelen használatból vagy kezelésből eredő sérülésekért vagy károkért (lásd még Jótállási feltételek). • Csak 230 V-hoz, 50 Hz-hez csatlakoztatható. • A készüléket mindig kapcsolja ki a be-/kikapcsoló gombbal, és húzza ki az aljzatból, ha nem használja. • Ne feledje, hogy a készülék kikapcsolás után valamennyi ideig még forró marad. Mindig várja meg, míg a készülék teljesen lehűl mielőtt elrakja vagy tartozékot cserél. • Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba. • Ne használja fürdőkádban vagy zuhany alatt, mert elektromos áramütés érheti. • Használat közben soha ne hagyja felügyelet nélkül, és figyeljen a gyerekekre is. • Figyelem! A kerámia lapok nagyon felforrósodhatnak. Soha ne érintse bőréhez, mert égési sérülést okozhat. • Kereskedelmi és szabadtéri használatra nem alkalmas. • A készüléket mindig tartsa távol gyúlékony anyagoktól, mint pl. függöny, asztalterítő vagy törölköző. • Soha ne fedje le. • Ne tegye ki közvetlen napfénynek. • Ne helyezze, és ne tárolja a készüléket más hőt sugárzó eszköz mellett, illetve nedves környezetben. • Soha ne hagyja a készüléket olyan helyen, ahol az beleeshet mosdóba, fürdőkádba vagy hasonló helyre. Soha ne nyúljon a készülék után, ha az vízbe esett. Először húzza ki a csatlakozót az aljzatból. A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA • • • • 12. 14. 11. 13. 8. 7. 6. 5. 4. 9. 10. 3. 2. 1. A készülék használata előtt mossa és szárítsa meg haját. Tartozékok felszerelése 1. Fordítsa el a zárógyűrűt (7) úgy, hogy a fogantyún (3) lévő nyíl a zárógyűrűn lévő nyíllal egy vonalba álljon. 2. Helyezze be a kreppelőt/simítót (9) vagy a hajsütővasak (12) egyikét a fogantyún levő foglalatba, és határozottan nyomja a helyére. 3. Fordítsa el a zárógyűrűt úgy, hogy a fogantyún lévő nyíl a zárógyűrűn lévő nyíllal egy vonalba álljon. A tartozék rögzítve van a helyén. Felmelegítés 1. Helyezze a készüléket egy sima, hőnek ellenálló felületre, és csatlakoztassa az elektromos hálózatra. 2. Kapcsolja be a be-/kikapcsoló gomb (4) fehér jel felé nyomásával (felül). A jelzőfény (6) kigyullad, és addig világít, míg a készülék bekapcsolt állapotban van. A hőmérséklet beállítása A készüléknek három beállítása lehetséges: kikapcsolva (fekete jel, alul), közepes hőfok (fekete/ fehér jel, középen), és magas hőfok (fehér jel, felül). A hőmérséklet a be-/kikapcsoló gomb felfelé és lefelé nyomásával szabályozható. Vezeték, csatlakozó és hálózati aljzat • Ne tekerje a vezetéket a készülék köré. Ellenőrizze, hogy a vezetéket vagy a hosszabbítót nem lehet-e kihúzni és nem lehet-e megbotolni bennük. A vezetéket tartsa távol a forró tárgyaktól és a nyílt lángtól. Szabályos időközönként ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a vezeték vagy a csatlakozó. Ne használja a készüléket sérült vezeték, illetve csatlakozó esetén, vagy ha elejtette, vízbe esett vagy más módon sérült meg. Ha a készülék vagy a csatlakozó megsérült, ellenőriztetni kell, és szükség esetén meg kell javíttatni egy szakképzett szerelővel. Ellenkező esetben áramütés kockázata áll fenn. Soha ne próbálja meg önállóan megjavítani a készüléket. Tisztítás előtt húzza ki a csatlakozót az aljzatból. A csatlakozó aljzatból történő eltávolításakor ne a vezetéket húzza meg, hanem a csatlakozót tartsa. Kreppelő/simító használata Használja az adaptert (10) a kreppelő vagy simító tartozékok cseréjekor. Nyomja lefelé, amíg a nyíl egy vonalba nem esik a két egyenes vonallal – ebben az esetben a simítót használjuk. Nyomja az adaptert felfelé, amíg a nyíl egy vonalba nem esik a két hullámos vonallal – ebben az esetben a kreppelőt használjuk. Mikor az adapter a középen lévő ponttal egy vonalba esik, a kreppelő és a simító rögzített állapotban van. 30 Hajsütővasak használata Laza hullámok: Három különböző méretű hajsütővas áll rendelkezésére: A legvékonyabb tömör fürtöket, míg a legvastagabb laza fürtöket eredményez. Minél több hajat csavarunk egyszerre, annál lazábbak lesznek a loknik. A hullámok meglazítására használja a kefés (13), vagy a spirális tartozékot (14) (lásd lent). • • • Hajformázási tippek Helyezze a kefe tartozékot (13) a legvékonyabb hajsütővasra (12) anélkül, hogy szétnyitná a lapokat. Fontos: Csak hideg hajsütővasra szabad a kefét felhelyezni! Melegítse fel a készüléket. Fogjon egy körülbelül 5 cm széles hajtincset, és tekerje a kefe köré. Kezdje a haj végénél, és tekerje a fejbőr irányába. Tartsa a hajsütővasat egy helyben körülbelül 10 másodpercig mielőtt óvatosan kifelé tekeri a tincset. Várja meg, míg haja lehűl. Formázás előtt alaposan kefélje ki a haját. Ossza fel haját kisebb tincsekre, és egyenként kezelje őket a lent leírtak szerint, amíg a kívánt eredményt el nem éri. • Kreppelt haj: Hosszú hullámok: • • • • Fogjon egy körülbelül 5 cm széles hajtincset, és a kreppelő kerámia lapjait (11) csukja a tincsre a fejbőrhöz közeli részen. Tartsa a lapokat zárva kb. 10 másodpercig. Nyissa szét, majd ismét csukja össze a lapokat tovább haladva a hajtincs mentén. • • Sima, egyenes haj: • • • Fogjon egy körülbelül 5 cm széles hajtincset, és a kreppelő kerámia lapjait (11) csukja a tincsre a fejbőrhöz közeli részen. Lassan, folyamatos mozdulattal húzza a kreppelőt a haj vége felé. A csomók elkerüléséhez tartsa szorosan a hajat. A lazább hatás érdekében csak a hajtincs külső részét simítsa. TISZTÍTÁS • • • Csavarás a haj végén: • • • Fogjon egy körülbelül 5 cm széles hajtincset. Csukja a hajsütővasat (12) a hajtincs köré úgy, hogy a hátulsó felső lap legyen közel a fejbőrhöz. Csúsztassa a készüléket lassan a haj vége felé. Befejezéskor a tincs végét csavarja kifelé. • • • • Fogjon egy körülbelül 5 cm széles hajtincset. Csukja a hajsütővasat (12) a hajtincs köré úgy, hogy az elülső felső lap legyen közel a fejbőrhöz. Csúsztassa a készüléket lassan a haj vége felé. Befejezéskor a tincs végét csavarja befelé. Kérjük, jegyezze meg, hogy ezt az Adexi terméket ez a szimbólum jelöli: Ez azt jelenti, hogy a termék nem ártalmatlanítható a szokásos háztartási szeméttel együtt, mivel az elektromos és az elektronikus szemetet külön kell ártalmatlanítani. Hullámok: • • • • • • • Tisztítás előtt húzza ki a csatlakozót az aljzatból. A tisztítás előtt hagyja lehűlni. A készülék tisztításához ne használjon erős vagy dörzshatású tisztítószereket, oldószereket, mert azok megkarcolhatják és megsérthetik a külső felületeket és a kerámia lapokat. Ehelyett száraz, puha ruhával törölje át. Soha ne merítse a készüléket vízbe, és ügyeljen rá, hogy ne kerüljön víz a készülékbe. A TERMÉK ÁRTALMATLANÍTÁSÁVAL ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ Hullámos haj: • Helyezze a spirális tartozékot (14) a legvékonyabb hajsütővasra (12) anélkül, hogy szétnyitná a lapokat. Fontos: Csak hideg hajsütővasra szabad a spirális tartozékot felhelyezni! Melegítse fel a készüléket. Fogjon egy körülbelül 5 cm széles hajtincset, és tekerje a spirál köré. Kezdje a haj végénél. Csukja be a tincset a kis lappal, és tekerje a fejbőr irányába. Tartsa a hajsütővasat egy helyben körülbelül 10 másodpercig mielőtt óvatosan kifelé tekeri a tincset. Várja meg, míg haja lehűl. Fogjon egy körülbelül 5 cm széles hajtincset. Nyissa fel a felső lapot (12), és helyezze körülbelül a hajtincs közepéhez. Helyezze el haját a hengerre, és óvatosan csukja rá a felső lapot, hogy a hajat megfogja. Csúsztassa a készüléket lassan a haj vége felé. Ellenőrizze, hogy a hajvégeket fogják a lapok, majd tekerje a tincset a hajsütővasra, a fejbőr irányába. Ne érintse fejbőréhez a forró hajsütővasat. Tartsa a hajsütővasat egy helyben a haj hosszának és vastagságának megfelelően 5–8 másodpercig. Nyissa szét a lapokat, és vegye ki a készüléket a hajból. Várja meg, míg haja lehűl. A WEEE direktíva előírásai szerint az összes tagállamnak biztosítania kell a hulladék elektromos és elektronikus berendezések megfelelő begyűjtését, kezelését ás újrahasznosítását. Az EU tagállamaiban az egyéni háztartások térítésmentesen leadhatják a használt berendezéseket egy erre szakosodott gyűjtőhelyen. Néhány tagállamban bizonyos esetekben a használt berendezések visszavihetők ahhoz a forgalmazóhoz, ahonnan a terméket megvásárolta, azzal a feltétellel, hogy új terméket vásárol. A hulladék elektromos és elektronikus berendezések kezelésével kapcsolatosan bővebb információkért lépjen kapcsolatba a kiskereskedővel, a forgalmazóval vagy a helyi hatósággal. 31 JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK A jótállás érvényét veszti: • ha a fenti utasításokat nem tartják be • ha a készüléket megváltoztatták • ha a készüléket nem megfelelően kezelték, durva bánásmódnak tették ki, vagy más formában szenvedett károsodást. • ha a hibák az Ön elektromos rendszerében bekövetkezett meghibásodás következményei. Mivel termékeinket a funkció és formaterv tekintetében folyamatosan fejlesztjük, ezért fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a terméket előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsuk. IMPORTŐR Adexi Group www.adexi.eu Cégünk nem tehető felelőssé a nyomtatási hibákért 32 SK ÚVOD • • Ak chcete maximálne využiť svoj nový prístroj, pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod na používanie. Tiež odporúčame, aby ste si pokyny uchovali ako zdroj informácií do budúcnosti, čo vám umožní pripomenúť si funkcie prístroja. KĽÚČ K HLAVNÝM KOMPONENTOM ZARIADENIA 1. Napájací kábel 2. Závesná slučka 3. Rukoväť 4. Tlačidlo zapnutia/vypnutia 5. Mierka teploty 6. Kontrolka 7. Uzamykací krúžok 8. 8. Symboly uzamknutia 7. 9. Krepovacia/vyrovnávacia žehlička 10. Adaptér 11. Keramické platne 3. 12. Kulmy (3) 13. Kefový nástavec 2. 14. Špirálový nástavec 1. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA Normálne používanie zariadenia • Nesprávne použitie tohto zariadenia môže spôsobiť fyzické zranenie a škodu. • Používajte ho len na určené použitie. Výrobca nie je zodpovedný za akékoľvek zranenie ani poškodenie spôsobené nesprávnym používaním alebo narábaním (pozrite si tiež časť Záručné podmienky). • Len pre pripojenie k 230 V, 50 Hz. • Prístroj vždy vypnite pomocou vypínača a keď sa nepoužíva, odpojte ho zo zásuvky. • Majte na pamäti, že prístroj zostane po vypnutí ešte chvíľu horúci. Pred odložením alebo výmenou príslušenstva ho nechajte vždy úplne vychladnúť. • Prístroj nikdy neponárajte do vody ani akejkoľvek inej kvapaliny. • Prístroj nepoužívajte vo vani ani v sprche, pretože môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom. • Prístroj pri používaní nikdy nenechávajte bez dozoru a dávajte pozor na deti. • Upozornenie! Keramické platne sa môžu zohriať na vysokú teplotu. Nesmú prísť do kontaktu s pokožkou, pretože to môže spôsobiť popáleniny. • Prístroj nie je vhodný na komerčné ani exteriérové použitie. • Prístroj vždy umiestnite do bezpečnej vzdialenosti od horľavých materiálov, ako sú napr. záclony, obrusy alebo podobné predmety. • Nezakrývajte. • Nevystavujte priamemu slnečnému svetlu. • Neodkladajte ani neskladujte v blízkosti iných zdrojov tepla ani vo vlhkom prostredí. • Prístroj nikdy nenechávajte na miestach, odkiaľ by mohol spadnúť alebo byť stiahnutý do umývadla, vane alebo podobne. Ak zariadenie spadlo do vody, nikdy sa ho nedotýkajte. Najskôr vytiahnite zástrčku zo zásuvky. • • • • 12. 14. 11. 13. 6. 5. 4. 9. 10. POUŽÍVANIE PRÍSTROJA Pred použitím prístroja by mali byť vlasy čisté a suché. Nasadenie príslušenstva 1. Otáčajte uzamykacím krúžkom (7), kým šípka na rukoväti (3) nie je zarovnaná so šípkou na uzamykacom krúžku. 2. Zasuňte krepovaciu/vyrovnávaciu žehličku (9) alebo jednu z kuliem (12) do objímky v rukoväti a pevne ju zatlačte do správnej polohy. 3. Otáčajte uzamykacím krúžkom, kým šípka na rukoväti nie je zarovnaná so šípkou na uzamykacom krúžku. Príslušenstvo je teraz upevnené v správnej polohe. Zahriatie 1. Prístroj položte na rovný, teplu odolný povrch a zapojte ho do elektrickej siete. 2. Zapnite ho zatlačením vypínača (4) smerom k bielemu symbolu (hore). Indikátor (6) sa rozsvieti a bude svietiť po celú dobu zapnutia prístroja. Nastavenie teploty Kábel, zástrčka a sieťová zásuvka • Nenavíjajte kábel okolo prístroja. Skontrolujte, či nie je možné vytiahnuť alebo sa potknúť o kábel alebo akýkoľvek predlžovací kábel. Prístroj umožňuje tri nastavenia: vypnuté (čierny symbol, dolu), stredná teplota (čiernobiely symbol, stred) a vysoká teplota (biely symbol, hore). Teplotu je možné regulovať potlačením vypínača nahor alebo nadol. Kábel uchovávajte z dosahu horúcich objektov a otvoreného plameňa. Pravidelne kontrolujte, či nie je poškodený kábel ani zástrčka a v prípade akéhokoľvek poškodenia prístroj nepoužívajte. Nepoužívajte ho ani v prípade, že spadol na zem, do vody alebo sa akýmkoľvek iným spôsobom poškodil. Ak sú prístroj alebo zástrčka poškodené, musia sa skontrolovať a v prípade potreby nechať opraviť u autorizovaného opravára, pretože v opačnom prípade hrozí zásah elektrickým prúdom. Spotrebič sa nikdy nepokúšajte opravovať svojpomocne. Zástrčku pred čistením vytiahnite zo zásuvky. Pri odpájaní zástrčky zo zásuvky neťahajte za kábel. Namiesto toho držte zástrčku. Používanie krepovacej/vyrovnávacej žehličky Na výmenu príslušenstva, ako je vyrovnávacia alebo krepovacia žehlička, používajte adaptér (10). Zatlačte nadol, kým šípka nie je zarovnaná s dvomi rovnými čiarami – príslušenstvo je teraz vyrovnávacia žehlička. Zatlačte adaptér nahor, kým šípka nie je zarovnaná s dvomi vlnitými čiarami – príslušenstvo je teraz krepovacia žehlička. Keď je adaptér zarovnaný s bodkou v strede, krepovacia/vyrovnávacia žehlička je uzamknutá. 33 Používanie kuliem • K dispozícii sú tri rôzne veľkosti kuliem: Najtenšia z nich umožňuje vytvoriť úzke kučery a najhrubšie voľné kučery. Čím viac vlasov sa použije pri jednom navinutí, tým voľnejšie budú kučery. Kučery môžete tiež zjemniť pomocou kefového (13) a špirálového nástavca (14) (pozri nižšie). • • • Tipy na úpravu účesu Skontrolujte, či sú končeky vlasov zachytené pod čeľusťou a dokončite úpravu vlasov natočením prameňa okolo kulmy smerom k pokožke hlavy. Dajte pozor, aby ste sa horúcou kulmou nedotkli pokožky hlavy. Podržte kulmu na mieste na 5 – 8 sekúnd v závislosti od dĺžky a hrúbky vlasov. Otvorte čeľusť a vyberte prístroj z vlasov. Pred ďalšou úpravou nechajte vlasy vychladnúť. Vlasy pred úpravou dôkladne prečešte. Rozdeľte ich do malých prameňov a upravujte ich po jednom podľa postupu uvedeného nižšie, až kým nedosiahnete želaný výsledok. Jemné kučery: Krepované vlasy: • • • • • • Začnite s prameňom vlasov širokým asi 5 cm a uzatvorte vlasy blízko pokožky hlavy medzi keramické platne (11) krepovacej žehličky. Podržte platne uzatvorené približne 10 sekúnd. Otvorte platne, posuňte ich ďalej a znovu v nich uzatvorte ďalšiu časť prameňa vlasov. • Dlhé kučery: Rovné a hladké vlasy: • • • Začnite s prameňom vlasov širokým asi 5 cm a uzatvorte vlasy blízko pokožky hlavy medzi keramické platne (11) krepovacej žehličky. Plynulým pohybom sa pomaly posúvajte smerom ku končekom vlasov. Vlasy udržiavajte napnuté, aby ste predišli ich pokrúteniu. Aby ste účesu dodali viac objemu, vyrovnajte len vonkajšiu časť prameňa vlasov. • • • Účes s odstávajúcimi vlasmi: • • • Začnite s prameňom vlasov širokým asi 5 cm. Uzatvorte prameň vlasov blízko pokožky hlavy do kulmy (12), pričom držte vrchnú čeľusť natočenú dozadu. Prístroj pomaly posúvajte smerom ku končekom vlasov. Úpravu vlasov dokončite zatočením koncov posledného prameňa mierne smerom von. • • • • • • Začnite s prameňom vlasov širokým asi 5 cm. Uzatvorte prameň vlasov blízko pokožky hlavy do kulmy (12), pričom držte vrchnú čeľusť natočenú dopredu. Prístroj pomaly posúvajte smerom ku končekom vlasov. Úpravu vlasov dokončite zatočením koncov posledného prameňa mierne smerom nadol. • • • Zástrčku pred čistením vytiahnite zo zásuvky. Pred čistením nechajte zariadenie vychladnúť. Na čistenie prístroja nikdy nepoužívajte žiadny druh silného ani drsného čistiaceho prostriedku, roztoky ani podobné prostriedky, pretože by mohli poškriabať alebo poškodiť vonkajšie povrchy alebo keramické platne. Namiesto toho prístroj utrite jemnou, suchou handričkou. Prístroj nikdy neponárajte do vody a nedovoľte, aby sa doň dostala nejaká voda. INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII A RECYKLÁCII TOHTO PRODUKTU Uvedomte si, že tento produkt značky Adexi je označený týmto symbolom: To znamená, že tento produkt sa nemôže likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom, pretože elektrický a elektronický odpad sa musí likvidovať samostatne. Kučery: • Nasaďte špirálový nástavec (14) na najtenšiu kulmu (12) bez toho, aby ste pritom otvorili čeľusť. Dôležité: Pred nasadením špirály musí byť kulma vychladnutá. Nechajte prístroj zohriať. Začnite s prameňom vlasov širokým asi 5 cm a naviňte ho na špirálu. Začnite pri končekoch vlasov. Zachyťte ich pomocou malej čeľuste a naviňte ich smerom ku pokožke hlavy. Podržte kulmu na mieste na približne 10 sekúnd a potom prameň vlasov znovu opatrne rozviňte. Pred ďalšou úpravou nechajte vlasy vychladnúť. ČISTENIE Kučeravý účes: • Nasaďte kefový nástavec (13) na najtenšiu kulmu (12) bez toho, aby ste pritom otvorili čeľusť. Dôležité: Pred nasadením kefy musí byť kulma vychladnutá. Nechajte prístroj zohriať. Začnite s prameňom vlasov širokým asi 5 cm a naviňte ho na kefu. Začnite pri končekoch vlasov a navíjajte vlasy smerom k pokožke hlavy. Podržte kulmu na mieste na približne 10 sekúnd a potom prameň vlasov znovu opatrne rozviňte. Pred ďalšou úpravou nechajte vlasy vychladnúť. Začnite s prameňom vlasov širokým asi 5 cm. Otvorte vrchnú čeľusť (12) a umiestnite ju približne do polovice prameňa vlasov. Rozložte vlasy pozdĺž valca a opatrne uvoľnite vrchnú čeľusť, čím zachytíte vlasy. Prístroj pomaly posúvajte smerom ku končekom vlasov. 34 Každý členský štát musí v súlade s normou WEEE zaistiť správny zber, obnovovanie, manipuláciu a recykláciu elektrického a elektronického odpadu. Súkromné domácnosti v EÚ môžu bezplatne zaniesť použité zariadenia do špeciálnych recyklačných stredísk. V niektorých členských štátoch môžete v určitých prípadoch vrátiť použité vybavenie maloobchodnému predajcovi, od ktorého ste ho zakúpili vtedy, ak kupujete nové vybavenie. Ďalšie informácie o manipulácii s elektrickým a elektronickým odpadom získate u maloobchodného predajcu, distribútora alebo na mestskom úrade. ZÁRUČNÉ PODMIENKY Záruka sa nevzťahuje, ak: • sa nedodržia vyššie uvedené pokyny, • sa do zariadenia zasahovalo, • sa zariadenie zneužilo, vystavilo sa drsnému zaobchádzaniu, prípadne sa akýmkoľvek iným spôsobom poškodilo, • sa vyskytli chyby ako výsledok chýb v elektrickom napájaní. Kvôli nepretržitému vývoju našich produktov v oblasti fungovania a dizajnu si vyhradzujeme právo na vykonanie zmien bez predchádzajúceho upozornenia. DOVOZCA Adexi Group www.adexi.eu Nie sme zodpovední za akékoľvek tlačové chyby. 35 SLO UVOD SEZNAM GLAVNIH SESTAVNIH DELOV NAPRAVE Da bi kar najbolj izkoristili svojo novo napravo, pred prvo uporabo pozorno preberite ta navodila za uporabo. Priporočamo tudi, da navodila shranite, da boste lahko v prihodnje osvežili svoje znanje o funkcijah te naprave. 1. Napajalni kabel 2. Viseči obroč 3. Ročaj 4. Gumb za vklop/izklop 5. Temperaturna lestvica 6. Indikacijska lučka 7. Zaklepni obroč 8. Simboli za zaklepanje 9. Valovit/ploščat nastavek 10. Adapter 11. Keramični plošči 12. Nastavki za kodranje (3) 13. Krtača 14. Spirala VANOSTNI UKREPI Normalna uporaba naprave • Nepravilna uporaba te naprave lahko povzroči osebne poškodbe ali škodo. • Napravo uporabljajte samo v namen, za katerega je predvidena. Proizvajalec ni odgovoren za kakršne koli poškodbe ali škodo, ki izhaja iz nepravilne uporabe ali ravnanja (glejte tudi Garancijske pogoje). • Samo za povezave do 230 V, 50 Hz. • Aparat vedno izklopite z gumbom za vklop/izklop in izvlecite vtič, kadar ni v uporabi. • Ne pozabite, da aparat po izklopu ostane še nekaj časa vroč. Preden ga pospravite ali zamenjate nastavek, vedno počakajte, da se povsem ohladi. • Ne potapljajte aparata v vodo ali drugo tekočino. • Ne uporabljajte aparata v kopalni kadi ali pod prho, saj lahko pride do električnega udara. • Kadar je v uporabi, ne puščajte naprave brez nadzora in bodite pozorni, da ni na dosegu otrokom. • Pozor! Keramični plošči se zelo segrejeta. Pazite, da ne prideta v stik s kožo, saj lahko povzročita opekline. • Aparat ni primeren za komercialno uporabo ali uporabo na prostem. • Aparat vedno hranite na varni razdalji od vnetljivih predmetov, kot so zavese, prti ipd. • Aparata ne pokrivajte. • Ne izpostavljajte ga neposrednim sončnim žarkom. • Ne postavljajte ali shranjujte ga v bližini virov toplote ali v vlažnih prostorih. • Ne puščajte ga na mestih, s katerih lahko pade oziroma ga je mogoče povleči v umivalnik, kopalno kad ali podobno. Nikoli ne poskusite prijeti aparata, če pade v vodo. Najprej izvlecite vtič iz vtičnice. UPORABA APARATA • • • • • • 14. 11. 13. 8. 7. 6. 5. 4. 9. 10. 3. 2. 1. Lasje morajo biti pred uporabo aparata čisti in suhi. Nameščanje nastavkov 1. Zavrtite zaklepni obroč (7), dokler ne bo puščica na ročaju (3) poravnana s puščico na zaklepnem obroču. 2. Vstavite valovit/gladek nastavek (9) ali enega od nastavkov za kodranje (12) v utor v ročaju in ga močno pritisnite. 3. Zavrtite zaklepni obroč, dokler ne bo puščica na ročaju poravnana s puščico na zaklepnem obroču. Nastavek je trdno nameščen. Segrevanje 1. Postavite aparat na ravno površino, ki je odporna na vročino, in vtaknite vtič v vtičnico. 2. Aparat vklopite, tako da stikalo za vklop/izklop (4) obrnete proti belemu simbolu (zgoraj). Indikacijska lučka (6) zasveti in sveti, dokler aparata ne izklopite. Nastavljanje temperature Aparat omogoča tri nastavitve: izklopljen (črn simbol, spodaj), srednja temperatura (črn/bel simbol, sredina) in visoka temperatura (bel simbol, zgoraj). Temperaturo lahko uravnavate s potiskanjem gumba za vklop/izklop navzgor in navzdol. Kabel, vtič in glavna vtičnica • 12. Držite kabel proč od vročih predmetov in odprtega ognja. Redno preverjajte, ali sta kabel in vtič poškodovana in aparata ne uporabljajte, če sta poškodovana, ali če je naprava padla v vodo oziroma bila poškodovana na drug način. Če je aparat ali vtič poškodovan, ga mora pregledati in po potrebi tudi popraviti pooblaščen servisni inženir, v nasprotnem primeru obstaja nevarnost električnega udara. Nikoli ne poskušajte sami popraviti naprave. Pred čiščenjem izvlecite vtič iz vtičnice. Ne vlecite za kabel, kadar vlečete vtič iz vtičnice. Namesto tega držite vtič. Kabla ne ovijajte okoli naprave. Preverite, da ni mogoče nenamenoma povleči ali se spotakniti preko kabla ali morebitnega podaljška. Uporaba valovitega/ploščatega nastavka za likanje S pomočjo adapterja (10) lahko menjate nastavke, kot sta valoviti in ploščati nastavek za likanje. Potisnite adapter navzdol, dokler ne bo puščica poravnana z ravnima črtama – izbran je ploščati nastavek za likanje. Potisnite adapter navzgor, dokler ne bo puščica poravnana z valovitima črtama – izbran je valoviti nastavek za likanje. Ko je adapter poravnan s piko na sredini, je ploščati/valoviti nastavek zaklenjen. 36 Uporaba nastavkov za kodranje Kratki kodri: Na voljo so nastavki za kodranje v treh različnih velikostih: Z najtanjšim naredite manjše kodre, z najdebelejšim pa večje. Večji pramen las obdelate naenkrat, ohlapnejši bodo kodri. Kodre lahko naredite mehkejše z uporabo krtače (13) in spirale (14) (glejte spodaj). • • • Nasveti za oblikovanje las Pred začetkom lase temeljito skrtačite. Razdelite jih v manjše pramene in vsakega od njih posebej obdelajte, kot je opisano spodaj, dokler ne dosežete želenega rezultata. • Krepasti lasje: • • • • Dolgi kodri: Začnite s pramenom las, širokim približno 5 cm, in zaprite keramični plošči valovitega nastavka za likanje (11) v bližini skalpa. Pustite plošči zaprti približno 10 sekund. Razprite plošči in ju znova zaprite na pramenu dlje od skalpa. • • • Ravni, gladki lasje: • • Začnite s pramenom las, širokim približno 5 cm, in zaprite keramični plošči valovitega nastavka za likanje (11) v bližini skalpa. Počasi, s tekočimi gibi pomikajte aparat proti konicam las. Lase držite napete, da preprečite nastanek vozlov. Če želite lasem dodati več volumna, zgladite zgolj zunanji del kodrov. • • • • • Začnite s kodrom, širokim približno 5 cm. Zaprite nastavek za kodranje (12) okrog kodra las, tako da bo zgornja čeljust zadaj postavljena blizu skalpa. Počasi pomaknite aparat proti konicam las. Končajte tako, da konice las obrnete nekoliko navzven. • • • • Prosimo upoštevajte, da je ta Adexi izdelek označen s Začnite s kodrom, širokim približno 5 cm. Zaprite nastavek za kodranje (12) okrog kodra las, tako da bo zgornja čeljust spredaj postavljena blizu skalpa. Počasi pomaknite aparat proti konicam las. Končajte tako, da konice las obrnete nekoliko navznoter. tem simbolom: To pomeni, da izdelka ni dovoljeno odstraniti skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki, saj je električne in elektronske odpadke potrebno odstraniti ločeno. V skladu z direktivo WEEE, mora vsaka država članica zagotoviti ustrezno zbiranje, transport, ravnanje in recikliranje električnih in elektronskih odpadkov. Zasebna gospodinjstva v EU lahko rabljeno opremo brezplačno odnesejo na posebne postaje za recikliranje. V nekaterih državah članicah lahko, v določenih primerih, vrnete rabljeno opremo trgovcu na drobno, pri katerem ste jo kupili, če kupujete novo opremo. Stopite v stik z vašim trgovcem na drobno, razpečevalcem ali občinskimi oblastmi za nadaljnje informacije o tem, kaj storiti z električnimi in elektronskimi odpadki. Kodri: • • • • • • • Pred čiščenjem izvlecite vtič iz vtičnice. Preden začnete s čiščenjem, počakajte, da se aparat ohladi. Ne čistite aparata z močnimi ali abrazivnimi čistilnimi sredstvi, topili ali podobnimi sredstvi, saj lahko ta opraskajo ali poškodujejo zunanje ploskve in keramične plošče aparata. Namesto tega aparat obrišite z mehko suho krpo. Aparata nikoli ne potapljajte v vodo, voda pa prav tako ne sme vstopiti vanj. INFORMACIJE O ODSTRANITVI IN RECIKLIRANJU TEGA IZDELKA Lasje z navznoter obrnjenimi konicami: • Nastavite spiralo (14) na najtanjši nastavek za kodranje (12), ne da bi pri tem razprli čeljust. Pomembno: Nastavek mora biti pred namestitvijo spirale hladen. Segrejte aparat. Začnite s kodrom, širokim približno 5 cm, in ga navijte okrog spirale. Začnite pri konicah las. Ujemite jih z malo čeljustjo in jih navijte proti skalpu. Podržite nastavek v izbranem položaju približno 10 sekund, nato pa previdno odvijte koder. Počakajte, da se lasje ohladijo. ČIŠČENJE Lasje z navzven obrnjenimi konicami: • Nastavite krtačo (13) na najtanjši nastavek za kodranje (12), ne da bi pri tem razprli čeljust. Pomembno: Nastavek mora biti pred namestitvijo krtače hladen. Segrejte aparat. Začnite s kodrom, širokim približno 5 cm, in ga navijte okrog krtače. Začnite pri konicah in navijte nastavek proti skalpu. Podržite nastavek v izbranem položaju približno 10 sekund, nato pa previdno odvijte koder. Počakajte, da se lasje ohladijo. Začnite s kodrom, širokim približno 5 cm. Razprite zgornjo čeljust (12) in jo postavite na polovico dolžine kodra. Razporedite lase vzdolž valja in previdno razprite zgornjo čeljust, tako da bodo ujeti. Počasi pomaknite aparat proti konicam las. Prepričajte se, da so konice las ujete pod čeljustjo, nato pa navijte koder okrog nastavka za kodranje proti skalpu. Z vročim nastavkom za kodranje se ne dotikajte kože na glavi. Zadržite nastavek za kodranje na mestu 5 do 8 sekund, odvisno od dolžine in debeline las. Razprite čeljust in umaknite aparat od las. Počakajte, da se lasje ohladijo. 37 POGOJI GARANCIJE Ta garancija ne velja: • če ne sledite zgornjim navodilom • če ste posegali v napravo • če z napravo niste ustrezno ravnali, ste z njo ravnali grobo ali če je utrpela druge oblike škode • če so bile okvare posledica napak v električnem napajanju. Zaradi nenehnega razvoja naših izdelkov v smislu funkcionalnosti in načrtovanja si pridržujemo pravico do sprememb brez predhodnega opozorila. UVOZNIK Adexi group www.adexi.eu Ne odgovarjamo za morebitne tiskarske napake. 38 PL WSTĘP Przewód, wtyczka i gniazdko zasilania Aby móc skorzystać z wszystkich funkcji nowego urządzenia, należy najpierw dokładnie zapoznać się z poniższymi wskazówkami. Radzimy zachować tę instrukcję, aby w razie konieczności można było wrócić do zawartych w niej informacji na temat funkcji urządzenia. • WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA • • Prawidłowe użytkowanie urządzenia • Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może spowodować obrażenia ciała oraz uszkodzenie urządzenia. • Z urządzenia należy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia lub szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania bądź przechowywania urządzenia (zobacz także część „Warunki gwarancji”). • Urządzenie należy podłączać jedynie do sieci zasilania o napięciu 230 V i częstotliwości 50 Hz. • Jeżeli urządzenie nie jest używane, wyłącz je za pomocą wyłącznika i odłączyć od gniazdka. • Należy zwrócić uwagę na to, że urządzenie będzie gorące jeszcze przez jakiś czas po jego wyłączeniu. Przed schowaniem lub wymianą akcesoriów należy odczekać, aż urządzenie ostygnie. • Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie ani innym płynie. • Nie wolno używać urządzenia w wannie ani pod prysznicem, ponieważ może to spowodować porażenie elektryczne. • Nie wolno zostawiać urządzenia bez nadzoru, jeżeli jest włączone lub jeśli w pobliżu znajdują się dzieci. • Uwaga! Płytki ceramiczne mogą się bardzo nagrzać. Nie wolno dopuścić do ich kontaktu ze skórą, ponieważ może to spowodować oparzenia. • Urządzenie nie jest przeznaczone do celów komercyjnych ani do użytku na wolnym powietrzu. • Należy zawsze trzymać urządzenie w odpowiedniej odległości od przedmiotów łatwopalnych, takich jak zasłony, obrusy, itp. • Nie wolno zakrywać urządzenia. • Nie wolno wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. • Nie wolno umieszczać ani przechowywać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła lub w wilgotnych miejscach. • Urządzenia nie wolno umieszczać w miejscach, z których może spaść lub zostać ściągnięte do umywalki, wanny itp. Urządzenia, które wpadło do wody, nie wolno wyciągać. Najpierw należy wyjąć wtyczkę z gniazda. • • • • Przewód sieciowy nie powinien się znajdować w pobliżu gorących przedmiotów lub otwartego ognia. Należy regularnie sprawdzać, czy przewód i wtyczka są w dobrym stanie. Jeżeli zostały uszkodzone lub urządzenie spadło na podłogę, wpadło do wody bądź zostało w jakikolwiek inny sposób uszkodzone, nie wolno go używać. Jeżeli urządzenie lub wtyczka uległy uszkodzeniu, należy je dokładnie skontrolować, a w razie konieczności oddać do naprawy. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem. Nie wolno wykonywać napraw samodzielnie. Przed czyszczeniem urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka. Przy wyciąganiu wtyczki z gniazdka nie należy ciągnąć za przewód, lecz trzymać za wtyczkę. Przewodu sieciowego nie należy owijać wokół urządzenia. Należy się upewnić, że nie ma możliwości potknięcia się o przewód zasilający albo przedłużacz. GŁÓWNE ELEMENTY SKŁADOWE URZĄDZENIA 1. Przewód zasilający 2. Uchwyt do zawieszania 3. Uchwyt 4. Przycisk zasilania 5. Skala temperatury 6. Lampka kontrolna 7. Pierścień blokujący 8. Symbole blokady 9. Karbownica/prostownica do włosów 10. Przejściówka 11. Płytki ceramiczne 12. Lokówki do włosów (3) 13. Szczotka 14. Spirala 12. 14. 11. 13. 8. 7. 6. 5. 4. 9. 10. 3. 2. 1. UŻYWANIE URZĄDZENIA Stosować urządzenie na czyste i suche włosy. Zakładanie akcesoriów 1. Przekręć pierścień blokujący (7) do momentu, aż strzałka na uchwycie (3) znajdzie się w jednej linii ze strzałką na pierścieniu blokującym. 2. Włóż karbownicę/prostownicę (9) lub jedną z lokówek (12) do otworu w uchwycie i mocno wciśnij na miejsce. 3. Przekręcaj pierścień blokujący do momentu, aż strzałka na uchwycie znajdzie się w jednej linii ze strzałką na pierścieniu blokującym. Element znajduje się we właściwej pozycji. 39 Podgrzewanie Włosy wywinięte: 1. Ułóż urządzenie na płaskiej, odpornej na wysoką temperaturę powierzchni i podłączyć do gniazdka zasilania. 2. Włącz, przesuwając przycisk zasilania (4) w stronę białego symbolu (powyżej). Zapali się lampka kontrolna (6), która będzie się świecić przez cały czas działania urządzenia. • Ustawianie temperatury Włosy skręcone: Możliwe są trzy ustawienia: wyłączone (czarny symbol, na dole), średnia temperatura (czarno-biały symbol, pośrodku) i wysoka temperatura (biały symbol, na górze). Temperaturę można regulować, przesuwając wyłącznik w górę i w dół. • • • • • Stosowanie karbownicy/prostownicy Przy wymianie akcesoriów takich jak karbownica/ prostownica do włosów, należy stosować złączkę (10). Wciskaj do momentu, aż strzałka pokryje się z dwoma prostymi liniami – wybrano prostownicę. Przesuwaj do momentu, aż strzałka pokryje się z dwoma falistymi liniami – wybrano karbownicę. Kiedy przejściówka pokrywa się z kropką pośrodku, karbownica/ prostownica jest zablokowana. • • • • W zestawie znajdują się trzy lokówki o różnych rozmiarach: Najcieńsza pozwala uzyskać mocno skręcone loki, a najgrubsza – słabo skręcone loki. Im więcej włosów nakręci się na lokówkę, tym słabiej skręcone będą loki. Skręt można również złagodzić za pomocą szczotki (13) lub spirali (14) (patrz poniżej). • • • Porady dotyczące modelowania • • • Falowane włosy: Zacznij od pasma włosów o szerokości około 5 cm i zaciśnij płytki ceramiczne karbownicy (11) na włosach, blisko skóry. Odczekaj około 10 sekund. Otwórz płytki i zaciśnij je ponownie na dalszym odcinku pasma włosów. • • Nałóż szczotkę (13) na najcieńszą lokówkę (12) bez otwierania zacisku. Ważne: Przed założeniem szczotki lokówka musi ostygnąć. Podgrzej urządzenie. Zacznij od pasma włosów o szerokości około 5 cm i nawiń je na szczotkę. Zacznij od końcówki pasma włosów i nawijaj je w kierunku skóry głowy. Przed rozwinięciem pasma włosów przytrzymaj lokówkę około 10 sekund. Przed ułożeniem poczekaj, aż włosy ostygną. Długie loki: • Przylegające, gładkie włosy: • Zacznij od pasma włosów o szerokości około 5 cm. Otwórz górny zacisk (12) i umieść lokówkę w połowie długości pasma włosów. Rozłóż włosy wzdłuż lokówki i zaciśnij górny zacisk, aby zablokować pasmo włosów. Powoli przesuwaj urządzenie w kierunku końcówki pasma włosów. Sprawdź, czy końcówki włosów są zablokowane pod zaciskiem, i nawiń pasmo na lokówkę w kierunku skóry głowy. Nie dotykaj skóry głowy gorącą lokówką. Przytrzymaj lokówkę 5–8 sekund, w zależności od długości i grubości włosów. Otwórz zacisk i wyjmij włosy z urządzenia. Przed ułożeniem poczekaj, aż włosy ostygną. Łagodne loki: Przed podzieleniem włosy należy dokładnie rozczesać. Podziel włosy na małe pasma i prostuj je oddzielnie, po kolei, w opisany poniżej sposób, aż do chwili uzyskania żądanego rezultatu. • • Zacznij od pasma włosów o szerokości około 5 cm. Nawiń pasmo włosów na lokówkę (12), tak aby górny zacisk znajdował się z przodu, blisko skóry. Powoli przesuwaj urządzenie w kierunku końcówki pasma włosów. Na zakończenie zawiń ostatnie pasmo przy końcach pod spód. Loki: Korzystanie z lokówek do włosów • Zacznij od pasma włosów o szerokości około 5 cm. Nawiń pasmo włosów na lokówkę (12), tak aby górny zacisk znajdował się z tyłu, blisko skóry. Powoli przesuwaj urządzenie w kierunku końcówki pasma włosów. Na zakończenie lekko wywiń ostatnie pasmo przy końcach. Zacznij od pasma włosów o szerokości około 5 cm i zaciśnij płytki ceramiczne karbownicy (11) na włosach, blisko skóry. Powoli przesuwaj urządzenie w stronę końcówki pasma włosów, jednostajnym ruchem. Trzymaj włosy mocno, aby uniknąć poskręcania. W celu podniesienia włosów należy wygładzić tylko zewnętrzną część pasma włosów. • • • 40 Nałóż spiralę (14) na najcieńszą lokówkę (12) bez otwierania zacisku. Ważne: Przed założeniem spirali lokówka musi ostygnąć. Podgrzej urządzenie. Zacznij od pasma włosów o szerokości około 5 cm i nawiń je na spiralę. Zacznij od końcówki pasma włosów. Zablokuj pasmo włosów za pomocą małego zacisku i nawijaj je w kierunku skóry głowy. Przed rozwinięciem pasma włosów przytrzymaj lokówkę około 10 sekund. Przed ułożeniem poczekaj, aż włosy ostygną. CZYSZCZENIE • • • • • Przed czyszczeniem urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka. Przed przystąpieniem do czyszczenia poczekaj, aż urządzenie ostygnie. Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać silnych ściernych środków czyszczących, rozpuszczalników itp., ponieważ mogą one porysować lub uszkodzić powierzchnię zewnętrzną i płytki ceramiczne. Zamiast tego należy wytrzeć urządzenie za pomocą suchej, miękkiej ściereczki. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i zapobiegaj przedostaniu się wody do środka. INFORMACJE O UTYLIZACJI I RECYKLINGU TEGO PRODUKTU Ten produkt marki Adexi oznaczony jest następującym symbolem: Oznacza to, że produktu nie należy wyrzucać wraz z normalnymi odpadami gospodarstwa domowego, ponieważ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy utylizować osobno. Zgodnie z dyrektywą WEEE (w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego), każde państwo członkowskie ma obowiązek zapewnić odpowiednią zbiórkę, odzysk, przetwarzanie i recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Gospodarstwa domowe na obszarze UE mogą nieodpłatnie oddawać zużyty sprzęt do specjalnych zakładów utylizacji odpadów. W niektórych państwach członkowskich można zwrócić zużyty sprzęt sprzedawcy, u którego dokonano zakupu, pod warunkiem zakupienia nowego sprzętu. Aby uzyskać więcej informacji na temat postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, należy zwrócić się do sprzedawcy, dystrybutora lub władz miejskich. WARUNKI GWARANCJI Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków: • jeżeli nie przestrzegano niniejszej instrukcji, • jeżeli urządzenie naprawiano lub modyfikowano samodzielnie; • jeżeli urządzenie było użytkowane w sposób niewłaściwy, nieostrożny lub zostało uszkodzone, • jeżeli uszkodzenie powstało na skutek zakłóceń w działaniu sieci elektrycznej. Z uwagi na ciągłe udoskonalanie naszych produktów pod względem ich funkcjonalności i stylistyki, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez uprzedzenia. IMPORTER Adexi Group www.adexi.eu Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku. 41 RU ПРЕДИСЛОВИЕ Шнур, штепсельная вилка и сетевая розетка Для использования всех возможностей нового прибора внимательно прочтите данное руководство перед первым использованием. Рекомендуется также сохранить это руководство, чтобы в будущем можно было вспомнить о некоторых функциях изделия. • МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ • • Обычное использование прибора • Неправильное использование может привести к повреждению прибора и травме. • Используйте изделие только по назначению. Изготовитель не несет ответственности за травмы или ущерб, причиненные в связи с неправильной эксплуатацией или обращением с устройством (см. также раздел «Условия гарантии»). • Предназначен только для сети с напряжением 230 В, 50 Гц. • Если прибор не используется, всегда выключайте его с помощью кнопки On/Off (Вкл./ Выкл.), а затем вынимайте из розетки. • Обратите внимание, что некоторое время после выключения прибора он остается горячим. Подождите, пока прибор полностью остынет, прежде чем убрать его или сменить насадки. • Не погружайте устройство в воду или другую жидкость. • Не применяйте устройство в ванной или в душе, так как это может привести к поражению электрическим током. • Не оставляйте прибор без присмотра во время его работы и присматривайте за детьми. • Внимание! Керамические пластины нагреваются до очень высокой температуры. Контакт пластин с кожей может вызвать ожоги. • Устройство не предназначено для коммерческого использования и эксплуатации вне помещений. • Храните устройство на безопасном расстоянии от таких легковоспламеняющихся объектов, как занавески, скатерти ит. п. • Не накрывайте устройство. • Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей. • Не размещайте или не храните устройство рядом с источниками тепла или во влажной среде. • Не оставляйте устройство в таких местах, где оно может соскользнуть в раковину, ванную и т. п. Если устройство упало в воду, не прикасайтесь к нему. Сначала извлеките вилку из розетки. • • • • Шнур не должен находиться вблизи горячих предметов и источников открытого огня. Регулярно проверяйте шнур и вилку на наличие повреждений и не пользуйтесь ими в случае неисправности или в случае, если устройство падало на пол или в воду, либо было повреждено каким-то иным способом. В случае повреждения прибора или штепсельной вилки прибор необходимо осмотреть и в случае необходимости обратиться к специалисту по ремонту, в противном случае существует риск поражения электрическим током. Запрещается самостоятельно выполнять ремонт устройства. Перед очисткой выньте вилку из розетки. Вынимая вилку из электрической розетки, не тяните за провод. Держитесь за вилку. Не наматывайте шнур вокруг устройства. Не допускайте вытягивания шнура и не размещайте шнур либо удлинитель на проходе. ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПРИБОРА 1. Шнур питания 2. Петля для подвешивания 3. Ручка 4. Кнопка вкл./выкл. питания 5. Температурная шкала 6. Индикаторная лампочка 8. 7. 7. Стопорное кольцо 8. Символы блокировки 9. Щипцы для гофрирования/ выпрямления волос 3. 10. Адаптер питания 2. 11. Керамические 1. пластины 12. Щипцы для завивки (3) 13. Насадка-щетка 14. Спиральная насадка 12. 14. 11. 13. 6. 5. 4. 9. 10. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА До применения устройства волосы следует помыть и высушить. Установка принадлежностей 1. 2. 3. 42 Поверните стопорное кольцо (7), совместив стрелку на ручке (3) со стрелкой на стопорном кольце. Вставьте щипцы для гофрирования/ выпрямления волос (9) либо одну из насадок для завивки (12) в гнездо на ручке и нажмите до прочной фиксации. Поверните стопорное кольцо, совместив стрелку на ручке со стрелкой на стопорном кольце. Теперь насадка зафиксирована. Разогрев Завитые наружу волосы с "волной": 1. • 2. Поместите прибор на ровную сухую и теплостойкую поверхность и включите его. Включите его, нажав кнопку вкл./выкл. (4) в направлении белого символа (сверху). Загорится индикаторная лампочка (6) и будет продолжать гореть до тех пор, пока устройство включено. • • Начните с пряди волос шириной около 5 см. Зажмите прядь щипцами для завивки (12) при помощи верхнего зажима сзади у корней волос. Медленно перемещайте прибор вдоль пряди к кончикам волос. Закончите укладку, немного подвернув последнюю часть пряди наружу. Установка температуры Вьющиеся волосы: Прибор имеет три режима: выключение (черный символ, внизу), средняя температура (черный/белый символ, посередине) и высокая температура (белый символ, вверху). Температуру можно регулировать, сдвигая кнопку вкл./выкл. вверх и вниз. • Использование щипцов для гофрирования/ выпрямления волос • • Используйте адаптер (10) для смены насадок, таких, как насадки для выпрямления или гофрирования волос. Нажмите адаптер, совместив стрелку с двумя прямыми линиями – теперь насадка будет выпрямлять волосы. Нажмите адаптер, совместив стрелку с двумя волнистыми линиями – теперь насадка будет гофрировать волосы. Когда адаптер совмещен с точкой посередине, щипцы для гофрирования/выпрямления волос зафиксированы. Кудри: • • • • Использование щипцов для завивки Щипцы для завивки имеют три разных размера: Самые тонкие дают мелкие тугие локоны, а самые толстые - крупные локоны. Чем больше волос завивать за один раз, тем слабее будут локоны. Можно также сделать более мягкие кудри с помощью насадки-щетки (13) и спиральной насадки (14) (см. ниже). • • • Рекомендации по укладке Тщательно расчешите волосы перед укладкой. Разделите волосы на небольшие пряди и обрабатывайте их по одной, как описано ниже, до достижения требуемого результата. • • • • • Начните с пряди волос шириной около 5 см и зажмите ее керамическими пластинами щипцов для гофрирования (11) у корней волос. Оставьте пластины закрытыми прибл. 10 секунд. Откройте пластины и снова их закройте чуть дальше вдоль локона волос. • Прямые гладкие волосы: • • Начните с пряди волос шириной около 5 см. Откройте верхний зажим (12) и поместите примерно посередине локона волос. Распределите волосы вдоль цилиндра и осторожно отпустите верхний зажим, чтобы зажать волосы. Медленно перемещайте прибор вдоль пряди к кончикам волос. Проверьте, чтобы все кончики волос попали под зажим, и произведите завивку, наматывая прядь на щипцы по направлению к голове. Не дотрагивайтесь кожи головы горячими щипцами для завивки. Зафиксируйте щипцы для завивки на 5-8 секунд на одном месте в зависимости от длины и толщины волос. Откройте зажим и уберите прибор от волос. Дайте волосам остыть перед укладкой. Мягкие кудри: Гофрированные волосы: • Начните с пряди волос шириной около 5 см. Зажмите прядь щипцами для завивки (12) при помощи верхнего зажима спереди у корней волос. Медленно перемещайте прибор вдоль пряди к кончикам волос. Закончите укладку, подвернув последнюю часть пряди внутрь. Начните с пряди волос шириной около 5 см и зажмите ее керамическими пластинами щипцов для гофрирования (11) у корней волос. Медленно и плавно перемещайте прибор вдоль пряди к кончикам волос. Натягивайте прядь, чтобы избежать запутывания волос. Для получения объемного эффекта выравнивайте только внешнюю часть пряди. 43 Установите насадку-щетку (13) на самые тонкие щипцы для завивки (12), не открывая зажим. Внимание: Перед установкой щетки проверьте, чтобы щипцы должны быть холодными. Разогрейте прибор. Начните с пряди волос шириной около 5 см и намотайте ее вокруг щетки. Начните с кончиков волос и наматывайте по направлению к голове. Зафиксируйте щипцы на одном месте прибл. на 10 секунд и затем осторожно размотайте локон. Дайте волосам остыть перед укладкой. Длинные кудри: УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ • Гарантия теряет силу в следующих случаях: • если не выполнялись описанные выше инструкции; • если устройство было вскрыто; • если с устройством обращались ненадлежащим образом, обращались грубо, или если оно было повреждено каким-либо иным образом; • если неполадки прибора возникли вследствие неисправности электросети. • • • • Установите спиральную насадку (14) на самые тонкие щипцы для завивки (12), не открывая зажим. Важная информация: Перед установкой спиральной насадки проверьте, чтобы щипцы были холодными. Разогрейте прибор. Начните с пряди волос шириной около 5 см и намотайте ее вокруг спирали. Начните с кончиков волос. Зажмите их малым зажимом и намотайте в направлении кожи головы. Зафиксируйте щипцы на одном месте прибл. на 10 секунд и затем осторожно размотайте локон. Дайте волосам остыть перед укладкой. В виду постоянной работы по улучшению функциональных возможностей и дизайна наших товаров мы оставляем за собой право изменять изделие без предварительного уведомления. ОЧИСТКА • • • • • ИМПОРТЕР Перед очисткой выньте вилку из розетки. Перед очисткой дайте прибору остыть. Не используйте агрессивные или абразивные моющие средства, растворители и т. п. для очистки прибора, поскольку таким образом можно поцарапать или повредить внутренние поверхности или керамические пластины. Вместо этого протрите прибор мягкой сухой тканью. Не погружайте прибор в воду и не допускайте попадания воды внутрь прибора. Группа Adexi www.adexi.eu Компания Adexi не несет ответственности за возможные опечатки. ИНФОРМАЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКЕ ИЗДЕЛИЯ Обратите внимание, что данное изделие Adexi имеет следующую маркировку: Это означает, что это изделие запрещено утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами, поскольку вышедшее из строя электрическое и электронное оборудование утилизируется отдельно. Согласно директиве WEEE, каждая странаучастница обязана обеспечить соответствующий сбор, восстановление, обработку и переработку вышедшего из строя электрического и электронного оборудования. Частные хозяйства в странах ЕС могут сдавать использованное оборудование на специальные станции переработки бесплатно. В некоторых странах-участницах использованное оборудование можно в определенных случаях сдавать продавцу, у которого данное оборудование было приобретено, если взамен вы покупаете новое устройство. Для получения дополнительной информации по обращению с вышедшим из строя электрическим и электронным оборудованием обратитесь к продавцу, распространителю или же в местные органы управления. 44 45
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45

Exido 235-020 Handleiding

Type
Handleiding