Tristar HD-2377 Handleiding

Merk
Tristar
Categorie
haarkrulspelden
Model
HD-2377
Type
Handleiding
HD2377
|
NL GEBRUIKSAANWIJZING
EN INSTRUCTION MANUAL
FR MODE D'EMPLOI
DE BEDIENUNGSANLEITUNG
ES MANUAL DE USUARIO
PT MANUAL DE UTILIZADOR
PL INSTRUKCJA OBSŁUGI
IT MANUALE UTENTE
SV ANVÄNDARE
NL GEBRUIKSAANWIJZING
3
Geachte klant,
Gefeliciteerd met de aankoop van dit kwaliteitsproduct.
Lees de gebruiksaanwijzingen zorgvuldig door zodat u optimaal
gebruik kunt maken van dit apparaat. In deze handleiding vindt
u alle benodigde aanwijzingen en adviezen voor het gebruiken,
schoonmaken en onderhouden van het apparaat.
Als u deze aanwijzingen volgt, hebt u altijd een uitstekend
resultaat, bespaart u tijd en kunt u problemen voorkomen.
Wij hopen dat u dit apparaat met plezier zult gebruiken.
VeiligheidsVoorschriften
• Leesdegebruiksaanwijzingaandachtigdoorvoordatuhetapparaatvoor
heteerstgebruikt.Bewaardegebruiksaanwijzing,hetgarantiecerticaat,
deverkoopbonenindienmogelijkdekartonnendoosmetdebinnenste
verpakkingomdezeindiennodiglatertekunnenraadplegen.
• Ditapparaatisnietbedoeldvoorgebruikdoorpersonen
(waaronderkinderen)metverminderdelichamelijke,zintuiglijkeof
geestelijkevermogens,ofdiegebrekaanervaringofkennishebben,
tenzijiemanddieverantwoordelijkisvoorhunveiligheidtoezichtophen
houdtofhunheeftuitgelegdhoehetapparaatdienttewordengebruikt.
• Alsdeveiligheidsinstructiesnietwordenopgevolgd,kandefabrikant
nietverantwoordelijkwordengesteldvoorschadediedaareventueel
hetgevolgvanis.
• Omkinderentebeschermentegendegevarenvanelektrische
apparatuurmaguzenooitzondertoezichtbijhetapparaatlaten.
Selecteerdaaromeenplekvooruwapparaatopdusdanigewijze
datkinderenernietbijkunnen.Zorgervoordathetsnoerniet
naarbenedenhangt.
• Ditapparaatisalleenvoorhuishoudelijkgebruikenvoorhetdoelwaar
hetvoorbestemdis.
• Raakheteoppervlakkennietaan.Gebruikhendelsofdraaiknoppen.
• Controleerofhetvoltagedatwordtaangegevenophetapparaat,
overeenkomtmetdeplaatselijkenetspanningvoordatuhetapparaat
aansluit.Voltage:220-240V~50Hz.Decontactdoosmoetmettenminste
16Aof10Atraagbeveiligdzijn.
• Gebruiknooitaccessoiresdienietaanbevolenwordendoordefabrikant.
Dezekunnengevaaropleverenvoordegebruikerenschadetoebrengen
aanhetapparaat.
• Verplaatshetapparaatnooitdooraanhetsnoertetrekken
enzorgervoordathetsnoernergensinverstriktkanraken.
• Windhetsnoernietomhetapparaatheenenbuighetniet.
• Zorgervoordathetapparaatafgekoeldisvoordatuhetschoonmaakt
enopbergt.
• Dompelhetsnoer,destekkeren/ofhetapparaatnooitinhetwaterofeen
anderevloeistof,ditomutebeschermentegeneenelektrischeschok.
• Haaldestekkeruithetstopcontactalsutoebehorenwisselten
vooronderhoudswerkzaamheden.
• Gebruikhetapparaatnietindiendestekker,hetnetsnoerof
hetapparaatzelfbeschadigdis.Indienhetnetsnoerbeschadigdis,
moetuhetlatenvervangendooreengeautoriseerdservicecentrum(*)
omgevaartevoorkomen.
• Letop:Omgevaartevoorkomendoorhetonbedoeldterugstellenvan
dethermischebeveiligingmagditapparaatnietgevoedwordenvia
eenexternschakelapparaat,zoalseentimer,ofaangeslotenzijnopeen
circuitdatregelmatiguitenaangezetwordtdoorhetvoorwerp.
• Hetgebruikvaneenverlengsnoerofietsdergelijksisniettoegestaan.
• Laatgeensnoeroverderandvandetafelhangen,tegenheteoppervlakken
ofincontactkomenmethetapparaat.Plaatshetproductnietonderof
dichtbijdegordijnen,raambekledingenz.
4
NL GEBRUIKSAANWIJZING
• Zorgdathetsnoernietinaanrakingkomtmetdewarmeonderdelen
vanhetapparaat.
• Voorextraveiligheidadviserenweueenaardlekschakelaarteinstalleren
indeelektrischegroepdiedebadkamervanstroomvoorziet.
Dezeaardlekschakelaardienteenwaardetehebbendieniethogeris
dan30mA.Raadpleeguwinstallateur.
• Gebruikhetapparaatnooitindebuurtvaneenmetwatergevulde
gootsteenofietsdergelijks.Probeerhetapparaatwattochinhetwateris
gevallennooitvasttepakkenmaartrekeerstdestekkeruithetstopcontact.
(*)Bekwamegekwaliceerdedienst:after-sales-dienstvandefabrikant
ofdeinvoerder,dieerkendenbevoegdisomdergelijkeherstellingen
tedoenzodatelkgevaarvermedenwordt.Gelievehettoestelbij
problemennaardezedienstterugtebrengen.
Voor het eerste gebruik
• Haalhetapparaateneventueleaccessoiresuitdedoos.
Verwijdereventuelestickers,beschermfolieofplasticvanhetapparaat.
• Maakhetapparaatvoorheteerstegebruikschoonmeteenvochtigedoek.
• Tijdensheteerstegebruikkanerwatrookeneenbrandendelucht
ontstaan.Ditkomtomdathetapparaatnieuwis.Hetzalnaeenaantal
minutenverdwijnen.Ditwildusnietzeggendathetapparaatdefectis.
gebruik
• Rolhetsnoeruit.
• Steekdestekkervandekrultanginhetstopcontactenzetdeschakelaar
inde"ON"positie.
• Wachteenpaarminutenomhetapparaatoptemperatuurtelatenkomen.
• Zorgervoordatjehaardroog,ofbijnadroogisalsudekrultang
gaatgebruiken.Borsteleerstuwharenvrijvanklittenvooreen
optimaalresultaat.
• Pakhethaarmetbehulpvandeklemendraaiheteromheenrichting
dehoofdhuid.Staniettoedathetapparaatincontactkomtmetuw
huid,omdatdezeergheetwordt.
• Houddekrultangindezepositievoorongeveer10-20seconden,rol
daarnadekrultanguituwhaar.
• Hoududekrultang5-10secondenvastdanzalditresultereninlicht
gegolfdeharen.
• Fijnhaarvraagtmindertijddangrofhaarvooruhetgewensteeect
heeftbereikt.
• Omextravolumeinuwhaartekrijgen,liftdiversehaarlokken
voorzichtigoplaatdezeoverdekrultangglijdenvandehoofdhuidtot
dehaarpunten.
• Herhaaldezehandelingtothetgewensteresultaatisbereikt.
• Schakelhetapparaatuitnagebruik,enverwijderdestekkeruit
hetstopcontact.
• Laatvervolgensdekrultangafkoelenopdedaarvoorbestemdehouder.
tip:
Experimenteereerstopeenkleingedeeltevanhethaar.
NL GEBRUIKSAANWIJZING
5
schoonmaak
Verwijderdestekkeruithetstopcontactenlaathetapparaatafkoelenop
dedaarvoorbestemdehouder.Gebruikeenzachte,vochtigedoekomhet
apparaatschoontemaken.Dompelhetapparaatnooitonderinwaterof
eenanderevloeistof.
opbergen
• Verwijderdestekkeruithetstopcontactenlaathetapparaat
afkoelenenbewaarzeindedoosofinopeendrogeplaats.
Berghetapparaatnooitopterwijlhetheetisofnogaangeslotenis.
• Wikkelhetsnoernooitomhetapparaat.
• Rolhetsnoerlosjesop.Zetgeenspanningophetsnoerwaarhetin
hetapparaatgaat,omdatditeenkabelbreukzoukunnenveroorzaken.
garantie Voorwaarden
• Tristarisnietverantwoordelijkvoorschade:
1.Tengevolgevaneenvalofongeluk.
2.Indienhetapparaattechnischisgewijzigddoorgebruikerofderden.
3.Dooroneigenlijkgebruikvanhetapparaat.
4.Doornormalegebruiksslijtage.
• Dooreventuelereparatiewordtdeoorspronkelijkegarantieperiode
van2jaarnietverlengd.DezegarantieisslechtsgeldigopEuropees
grondgebied.Dezegarantieheftdegebruikersrechtenvolgens
Europeserichtlijn1944/44CEnietop.
• Bewaaraltijduwaankoopbewijs,zonderditaankoopbewijskuntu
geenaanspraakmakenopenigevormvangarantie.
• Bijschadeveroorzaaktdoorhetnietopvolgenvandegebruiksaanwijzing,
vervalthetrechtopgarantie!Voorvervolgschadediehieruitontstaatzijn
wijnietaansprakelijk.
• Voormateriëleschadeofpersoonlijkletselveroorzaaktdoorondeskundig
gebruikofhetnietopvolgenvandeveiligheidsvoorschriftenzijnwijniet
aansprakelijk.Indergelijkegevallenvervaltelkeaanspraakopgarantie.
• Andersdanhetschoonmaken,zoalsgenoemdindezehandleiding,
isaanditapparaatgeenanderonderhoudnoodzakelijk.
• Indienerreparatiesmoetenwordenuitgevoerd,magdituitsluitend
dooreengeautoriseerdbedrijfgebeuren.
• Hetproductmagnietwordengewijzigdofveranderd.
• Indienzichproblemenzoudenvoordoengedurende2jaarna
aankoopdatum,welkegedektzijndoordefabrieksgarantie,kuntu
hetapparaattervervangingaanbiedenbijuwaankooppunt.
• Voorvragenofklachtenkuntzichmeldenbijuwverkooppunt.
• Ditapparaatheeft24maandengarantievanafdedatumvanaankoop
(kassabon).
• Uitsluitendmateriaal-en/offabricagefoutenzijninbegrepenin
dezegarantie.
• Alsugebruikwiltmakenvanuwgarantieaanspraak,zorgtuerdanvoor
datuhetvolledigeapparaatinzijnorigineledoosenaankoopbewijs
inlevertbijuwaankooppunt.
• Schadeaanaccessoiresofonderdelenbetekendnietautomatischdat
hetgeheleapparaatzalwordenvervangen.Inditsoortgevallenmoetu
contactopnemenmetonzeserviceafdeling.Afgebrokenglazen/plastic
onderdelenofaccessoiresvallennietonderdegarantieenzullendus
altijdtegeneenvergoedingkunnenwordenvervangen.
• Defectenaanhulpstukkenofaandeslijtendeonderdelen,
alsmedereiniging,onderhoudofdevervangingvanslijtendedelenvallen
nietonderdegarantieenzullendusinrekeningwordengebracht!
6
NL GEBRUIKSAANWIJZING
• Degarantievervaltingevalvanongeoorloofdemanipulatie.
• Nahetverstrijkenvandegarantiereparatieskunnenwordenuitgevoerd
doordebevoegdedealerofreparatieservicetegendebetalingvan
dedaaruitvoortvloeiendekosten.
milieu
Ditproductmagaanheteindevanzijnlevensduurnietbij
hetnormalehuisafvalwordengedeponeerd,maardientbij
eenspeciaalinzamelpuntvoorhethergebruikvanelektrische
enelektronischeapparatentewordenaangeboden.Hetsymbool
opartikel,gebruiksaanwijzingenverpakkingattendeertu
hierop.
Degebruiktegrondstoenzijngeschiktvoorhergebruik.Methethergebruik
vangebruikteapparatenofgrondstoenlevertueenbelangrijkebijdrage
voordebeschermingvanonsmilieu.Informeerbijuwlokaleoverheid
naarhetbedoeldeinzamelpunt.
Hetverpakkingsmateriaalis100%recyclebaar,
leverhetverpakkingsmateriaalgescheidenin.
DitapparaatisvoorzienvanhetmerktekenvolgensdeEuropeserichtlijn
2002/96/EG.InzakeAfgedankteelektrischeenelektronischeapparaten(AEEA).
Doorervoortezorgendatditproductopdejuistemanieralsafvalwordt
verwerkt,helptumogelijknegatieveconsequentiesvoorhetmilieuen
demenselijkegezondheidtevoorkomen.
487

Document transcriptie

NL Gebruiksaanwijzing EN Instruc tion manual FR Mode d'emploi DE Bedienungsanleitung ES Manual de usuario PT Manual de utilizador PL Instrukc ja obsługi IT Manuale utente HD-2377 | Sv Användare NL Gebruiksaanwijzing Geachte klant, Gefeliciteerd met de aankoop van dit kwaliteitsproduct. Lees de gebruiksaanwijzingen zorgvuldig door zodat u optimaal gebruik kunt maken van dit apparaat. In deze handleiding vindt u alle benodigde aanwijzingen en adviezen voor het gebruiken, schoonmaken en onderhouden van het apparaat. Als u deze aanwijzingen volgt, hebt u altijd een uitstekend resultaat, bespaart u tijd en kunt u problemen voorkomen. Wij hopen dat u dit apparaat met plezier zult gebruiken. Veiligheidsvoorschriften • Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt. Bewaar de gebruiksaanwijzing, het garantiecertificaat, de verkoopbon en indien mogelijk de kartonnen doos met de binnenste verpakking om deze indien nodig later te kunnen raadplegen. • Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hun heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt. • Als de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan de fabrikant niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die daar eventueel het gevolg van is. • Om kinderen te beschermen tegen de gevaren van elektrische apparatuur mag u ze nooit zonder toezicht bij het apparaat laten. Selecteer daarom een plek voor uw apparaat op dusdanige wijze dat kinderen er niet bij kunnen. Zorg er voor dat het snoer niet naar beneden hangt. • Dit apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik en voor het doel waar het voor bestemd is. • Raak hete oppervlakken niet aan. Gebruik hendels of draaiknoppen. • Controleer of het voltage dat wordt aangegeven op het apparaat, overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit. Voltage: 220-240V~ 50Hz. De contactdoos moet met ten minste 16 A of 10 A traag beveiligd zijn. • Gebruik nooit accessoires die niet aanbevolen worden door de fabrikant. Deze kunnen gevaar opleveren voor de gebruiker en schade toebrengen aan het apparaat. • Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer te trekken en zorg er voor dat het snoer nergens in verstrikt kan raken. • Wind het snoer niet om het apparaat heen en buig het niet. • Zorg ervoor dat het apparaat afgekoeld is voordat u het schoonmaakt en opbergt. • Dompel het snoer, de stekker en/of het apparaat nooit in het water of een andere vloeistof, dit om u te beschermen tegen een elektrische schok. • Haal de stekker uit het stopcontact als u toebehoren wisselt en voor onderhoudswerkzaamheden. • Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het netsnoer of het apparaat zelf beschadigd is. Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door een geautoriseerd servicecentrum (*) om gevaar te voorkomen. • Let op: Om gevaar te voorkomen door het onbedoeld terugstellen van de thermische beveiliging mag dit apparaat niet gevoed worden via een extern schakelapparaat, zoals een timer, of aangesloten zijn op een circuit dat regelmatig uit en aangezet wordt door het voorwerp. • Het gebruik van een verlengsnoer of iets dergelijks is niet toegestaan. • Laat geen snoer over de rand van de tafel hangen, tegen hete oppervlakken of in contact komen met het apparaat. Plaats het product niet onder of dicht bij de gordijnen, raambekleding enz. 3 NL Gebruiksaanwijzing • Zorg dat het snoer niet in aanraking komt met de warme onderdelen van het apparaat. • Voor extra veiligheid adviseren we u een aardlekschakelaar te installeren in de elektrische groep die de badkamer van stroom voorziet. Deze aardlekschakelaar dient een waarde te hebben die niet hoger is dan 30 mA. Raadpleeg uw installateur. • Gebruik het apparaat nooit in de buurt van een met water gevulde gootsteen of iets dergelijks. Probeer het apparaat wat toch in het water is gevallen nooit vast te pakken maar trek eerst de stekker uit het stopcontact. (*) Bekwame gekwalificeerde dienst: after-sales-dienst van de fabrikant of de invoerder, die erkend en bevoegd is om dergelijke herstellingen te doen zodat elk gevaar vermeden wordt. Gelieve het toestel bij problemen naar deze dienst terug te brengen. Voor het eerste gebruik • Haal het apparaat en eventuele accessoires uit de doos. Verwijder eventuele stickers, beschermfolie of plastic van het apparaat. • Maak het apparaat voor het eerste gebruik schoon met een vochtige doek. • Tijdens het eerste gebruik kan er wat rook en een brandende lucht ontstaan. Dit komt omdat het apparaat nieuw is. Het zal na een aantal minuten verdwijnen. Dit wil dus niet zeggen dat het apparaat defect is. 4 Gebruik • Rol het snoer uit. • Steek de stekker van de krultang in het stopcontact en zet de schakelaar in de "ON"positie. • Wacht een paar minuten om het apparaat op temperatuur te laten komen. • Zorg ervoor dat je haar droog, of bijna droog is als u de krultang gaat gebruiken. Borstel eerst uw haren vrij van klitten voor een optimaal resultaat. • Pak het haar met behulp van de klem en draai het er om heen richting de hoofdhuid. Sta niet toe dat het apparaat in contact komt met uw huid, omdat deze erg heet wordt. • Houd de krultang in deze positie voor ongeveer 10-20 seconden, rol daarna de krultang uit uw haar. • Houd u de krultang 5-10 seconden vast dan zal dit resulteren in licht gegolfde haren. • Fijn haar vraagt ​​minder tijd dan grof haar voor u het gewenste effect heeft bereikt. • Om extra volume in uw haar te krijgen, lift diverse haarlokken voorzichtig op laat deze over de krultang glijden van de hoofdhuid tot de haarpunten. • Herhaal deze handeling tot het gewenste resultaat is bereikt. • Schakel het apparaat uit na gebruik, en verwijder de stekker uit het stopcontact. • Laat vervolgens de krultang afkoelen op de daarvoor bestemde houder. Tip: Experimenteer eerst op een klein gedeelte van het haar. NL Gebruiksaanwijzing Schoonmaak Verwijder de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen op de daarvoor bestemde houder. Gebruik een zachte, vochtige doek om het apparaat schoon te maken. Dompel het apparaat nooit onder in water of een andere vloeistof. Opbergen • Verwijder de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen en bewaar ze in de doos of in op een droge plaats.  Berg het apparaat nooit op terwijl het heet is of nog aangesloten is. • Wikkel het snoer nooit om het apparaat. • Rol het snoer losjes op. Zet geen spanning op het snoer waar het in het apparaat gaat, omdat dit een kabelbreuk zou kunnen veroorzaken. Gar antie voorwaarden • Tristar is niet verantwoordelijk voor schade: 1. Ten gevolge van een val of ongeluk. 2. Indien het apparaat technisch is gewijzigd door gebruiker of derden. 3. Door oneigenlijk gebruik van het apparaat. 4. Door normale gebruiksslijtage. • Door eventuele reparatie wordt de oorspronkelijke garantieperiode van 2 jaar niet verlengd. Deze garantie is slechts geldig op Europees grondgebied. Deze garantie heft de gebruikersrechten volgens Europese richtlijn 1944/44CE niet op. • Bewaar altijd uw aankoopbewijs, zonder dit aankoopbewijs kunt u geen aanspraak maken op enige vorm van garantie. • Bij schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing, vervalt het recht op garantie! Voor vervolgschade die hieruit ontstaat zijn wij niet aansprakelijk. • Voor materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt door ondeskundig gebruik of het niet opvolgen van de veiligheidsvoorschriften zijn wij niet aansprakelijk. In dergelijke gevallen vervalt elke aanspraak op garantie. • Anders dan het schoonmaken, zoals genoemd in deze handleiding, is aan dit apparaat geen ander onderhoud noodzakelijk. • Indien er reparaties moeten worden uitgevoerd, mag dit uitsluitend door een geautoriseerd bedrijf gebeuren. • Het product mag niet worden gewijzigd of veranderd. • Indien zich problemen zouden voordoen gedurende 2 jaar na aankoopdatum, welke gedekt zijn door de fabrieksgarantie, kunt u het apparaat ter vervanging aanbieden bij uw aankooppunt. • Voor vragen of klachten kunt zich melden bij uw verkooppunt. • Dit apparaat heeft 24 maanden garantie vanaf de datum van aankoop (kassabon). • Uitsluitend materiaal- en/of fabricagefouten zijn inbegrepen in deze garantie. • Als u gebruik wilt maken van uw garantieaanspraak , zorgt u er dan voor dat u het volledige apparaat in zijn originele doos en aankoopbewijs inlevert bij uw aankooppunt. • Schade aan accessoires of onderdelen betekend niet automatisch dat het gehele apparaat zal worden vervangen. In dit soort gevallen moet u contact opnemen met onze serviceafdeling. Afgebroken glazen/plastic onderdelen of accessoires vallen niet onder de garantie en zullen dus altijd tegen een vergoeding kunnen worden vervangen. • Defecten aan hulpstukken of aan de slijtende onderdelen, alsmede reiniging, onderhoud of de vervanging van slijtende delen vallen niet onder de garantie en zullen dus in rekening worden gebracht! 5 NL Gebruiksaanwijzing • De garantie vervalt in geval van ongeoorloofde manipulatie. • Na het verstrijken van de garantie reparaties kunnen worden uitgevoerd door de bevoegde dealer of reparatie service tegen de betaling van de daaruit voortvloeiende kosten. Milieu Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet bij het normale huisafval worden gedeponeerd, maar dient bij een speciaal inzamelpunt voor het hergebruik van elektrische en elektronische apparaten te worden aangeboden. Het symbool op artikel, gebruiksaanwijzing en verpakking attendeert u 487 hierop. De gebruikte grondstoffen zijn geschikt voor hergebruik. Met het hergebruik van gebruikte apparaten of grondstoffen levert u een belangrijke bijdrage voor de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale overheid naar het bedoelde inzamelpunt.  et verpakkingsmateriaal is 100% recyclebaar, H lever het verpakkingsmateriaal gescheiden in.  it apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn D 2002/96/EG. Inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. 6
/