Exido Hair Straightener 235-018 Handleiding

Categorie
Stijltangen
Type
Handleiding
1
DK Fladjern.......................................... 2
SE Plattång......................................... 5
NO Rettetang........................................ 8
FI Suoristusrauta................................... 11
UK Hair straightener................................ 14
DE Haarglätter...................................... 17
PL Prostownica do włosów........................... 20
NL
Straightener.....................................
23
CZ
Žehlička na vlasy........................... 26
GR
Ψαλίδι ισιώματος μαλλιών...................... 29
F
Fer à lisser........................................... 33
HR
Pegla za kosu........................... 36
H
Hajsimító............................................. 39
SK
Žehlička na vlasy................................... 42
SLO
Ravnalnik las........................... 45
RU
Выпрямитель волос........................... 48
235-018
www.adexi.eu
2 3
2 3
INTRODUKTION
For at du kan få mest mulig glæde
af dit nye apparat, beder vi dig
gennemlæse denne brugsanvisning,
før du tager apparatet i brug. Vi
anbefaler dig desuden at gemme
brugsanvisningen, hvis du senere
skulle få brug for at genopfriske din
viden om apparatets funktioner.
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
Almindelig brug af apparatet
Forkert brug af apparatet
kan medføre personskade og
beskadige apparatet.
Anvend kun apparatet til det,
det er beregnet til. Producenten
er ikke ansvarlig for skader, der
opstår som følge af forkert brug
eller håndtering (se også under
Garantibestemmelser).
Apparatet må kun sluttes til 230 V,
50 Hz.
Sluk altid på tænd/sluk-knappen,
og tag stikket ud af stikkontakten,
så snart du er færdig med at bruge
apparatet.
Symbolet betyder, at apparatet
ikke må anvendes i badet eller i
nærheden af vand, håndvaske,
vandfade eller lign. Ræk aldrig
ud efter apparatet, hvis det er
faldet ned i vand. Tag stikket ud af
stikkontakten først.
Af sikkerhedsmæssige hensyn
anbefales det kun at anvende
apparatet, hvis installationen er
beskyttet med HFI-/HPFI-relæ.
Spørg evt. din elinstallatør.
Vær opmærksom på, at apparatet
stadig er varmt et stykke tid efter,
at du har slukket for det. Lad
altid apparatet køle helt af, før du
lægger det væk.
Hvis du lægger apparatet fra dig,
skal det placeres i sikker afstand
fra brændbare genstande såsom
gardiner, duge eller lignende.
Når apparatet er i brug, bør det
holdes under konstant opsyn. Børn
bør altid holdes under opsyn, når
apparatet anvendes.
Pas på! Apparatets keramiske
plader bliver meget varme og må
ikke komme i kontakt med huden,
da det kan medføre forbrændinger.
Apparatet er udelukkende
beregnet til husholdningsbrug.
Apparatet må ikke anvendes
udendørs eller til erhvervsbrug.
Apparatet må ikke tildækkes.
Apparatet må ikke udsættes for
direkte sollys.
Apparatet må ikke lægges
eller opbevares i nærheden af
andre varmekilder eller i fugtige
omgivelser.
Ledning, stik og stikkontakt
Hold ledningen væk fra varme
genstande og åben ild.
Kontrollér jævnligt, om ledningen
eller stikket er beskadiget, og
brug ikke apparatet, hvis dette er
tilfældet, eller hvis det har været
tabt på gulvet, tabt i vand eller er
blevet beskadiget på anden måde.
Hvis apparatet, ledningen
eller stikket er beskadiget,
skal apparatet efterses og om
nødvendigt repareres af en
autoriseret reparatør, da der ellers
er risiko for at få elektrisk stød.
Forsøg aldrig at reparere apparatet
selv.
Tag stikket ud af stikkontakten ved
rengøring.
Undlad at trække i ledningen,
når du tager stikket ud af
stikkontakten, men tag fat om
selve stikket.
Undlad at vikle ledningen rundt om
apparatet.
OVERSIGT OVER APPARATETS
DELE
1. Netledning
2. Låseknap
3. Håndtag
4. Tænd/sluk-knap (ikke synlig på
billedet)
5. Knap til indstilling af temperatur
6. Temperaturindikatorlamper
7. Keramiske plader (ikke synlige på
billedet)
8. Dampåbninger
DK
2 3
2 3
BRUG AF APPARATET
Dette apparat har ere
temperaturindstillinger og er designet
specielt til brug i fugtigt hår. Rillerne i
de keramiske plader leder vandet væk
fra håret, så det fordamper ud gennem
dampåbningerne (8). Apparatet kan
selvfølgelig også bruges i tørt hår.
1. Skub låseknappen (2) opad for at
åbne de keramiske plader (7).
2. Læg apparatet på et plant
varmebestandigt underlag, og sæt
stikket i stikkontakten.
3. Tænd for apparatet ved at skubbe
tænd/sluk-knappen (4) mod det
hvide symbol (mod venstre).
o De fem
temperaturindikatorlamper (6)
tændes og slukkes igen med
det samme.
4. Tryk et antal gange på knappen
til indstilling af temperatur (5), alt
efter hvilken temperatur du vil
bruge (se skemaet nedenfor).
o Den eller de tilsvarende
temperaturindikatorlamper
begynder at blinke.
Indikatorlamperne holder op
med at blinke efter tur,
efterhånden som apparatet når
de enkelte temperaturtrin, og
lyser derefter konstant.
5. Sluk for apparatet, så snart du er
færdig med at bruge det, ved at
skubbe tænd/sluk-knappen mod
det sorte symbol (mod højre).
Temperatur-
indstilling Anvendelse
120 ºC Meget nt, sart hår
140 ºC Fint og sart hår
160 ºC Normalt, sundt hår
180 ºC Tykt og kraftigt sundt hår,
der er svært at glatte
195 ºC Meget tykt og kraftigt
sundt hår, der er meget
svært at glatte
Tips til styling
Red håret igennem, før du sætter
det. Opdel håret i mindre lokker, og
behandl dem enkeltvis stykke for
stykke som beskrevet nedenfor, indtil
det ønskede resultat er opnået. Håret
bør være rent, før du sætter det med
apparatet. Håret må ikke være helt
vådt, men gerne fugtigt.
Fladt og glat hår:
o Tag en lok på ca. 5 cm bredde,
og klem adjernets keramiske
plader sammen om lokken ved
hovedbunden.
o Træk langsomt apparatet lige ned
mod hårspidserne i én ydende
bevægelse. Hold håret helt stramt,
så du undgår buk midtvejs. Hvis
du vil have mere løft i håret, kan du
nøjes med at glatte den yderste del
af hårlokkerne.
Hår med svip:
o Tag en lok på ca. 5 cm bredde,
og klem adjernets keramiske
plader sammen om lokken ved
hovedbunden.
o Træk apparatet langsomt ned mod
hårspidserne.
o Afslut med at bukke det sidste
stykke hår let udad.
Hår med buk:
o Tag en lok på ca. 5 cm bredde,
og klem adjernets keramiske
plader sammen om lokken ved
hovedbunden.
o Træk apparatet langsomt ned mod
hårspidserne.
o Afslut med at bukke det sidste
stykke hår let indad.
RENGØRING
Tag stikket ud af stikkontakten
inden rengøring.
Lad apparatet køle af, før det
rengøres.
Undlad at bruge stærke eller
slibende rengøringsmidler,
opløsningsmidler eller lign. til
rengøring af apparatet, da disse
rengøringsmidler kan ridse eller
ødelægge de udvendige ader og
de keramiske plader.
Tør i stedet apparatet af med en
blød klud vredet hårdt op i rent
vand.
Apparatet må ikke nedsænkes i
vand, og der må ikke trænge vand
ind i det.
4 5
4 5
OPLYSNINGER OM
BORTSKAFFELSE OG GENBRUG AF
DETTE PRODUKT
Bemærk, at dette Adexi-produkt er
forsynet med dette symbol:
Det betyder, at produktet ikke må
kasseres sammen med almindeligt
husholdningsaffald, da elektrisk og
elektronisk affald skal bortskaffes
særskilt.
I henhold til WEEE-direktivet skal
hver medlemsstat sikre korrekt
indsamling, genvinding, håndtering
og genbrug af elektrisk og elektronisk
affald. Private husholdninger i EU
kan gratis aevere brugt udstyr
på særlige genbrugsstationer. I
visse medlemsstater kan du i visse
tilfælde returnere det brugte udstyr
til den forhandler, du købte det af på
betingelse af, at du køber nyt udstyr.
Kontakt forhandleren, distributøren
eller de kommunale myndigheder
for at få yderligere oplysninger om,
hvordan du skal håndtere elektrisk og
elektronisk affald.
GARANTIBESTEMMELSER
Garantien gælder ikke:
hvis ovennævnte ikke iagttages
hvis der har været foretaget
uautoriserede indgreb i apparatet
hvis apparatet har været
misligholdt, udsat for en voldsom
behandling eller lidt anden form for
overlast
hvis fejl i apparatet er opstået på
grund af fejl på ledningsnettet.
Da vi hele tiden udvikler vores
produkter på funktions- og
designsiden, forbeholder vi os ret til at
foretage ændringer i produktet uden
forudgående varsel.
SPØRGSMÅL & SVAR
Har du spørgsmål omkring brugen af
apparatet, som du ikke kan nde svar
på i denne brugsanvisning, ndes
svaret muligvis på vores hjemmeside
www.adexi.dk.
Du nder svaret ved at klikke på
"Spørgsmål & svar" i menuen
"Forbrugerservice", hvor de oftest
stillede spørgsmål er vist.
På vores hjemmeside nder du også
kontaktinformation, hvis du har brug
for at kontakte os vedrørende teknik,
reparation, tilbehør og reservedele.
IMPORTØR
Adexi Group
Vi tager forb for trykfejl.
4 5
4 5
INTRODUKTION
För att du skall få ut så mycket
som möjligt av din nya utrustning
är det lämpligt att du läser igenom
denna bruksanvisning innan du
använder apparaten första gången.
Vi rekommenderar även att du sparar
bruksanvisningen för framtida bruk.
SÄKERHETSÅTGÄRDER
Normal användning av apparaten
Felaktig användning av denna
apparat kan leda till personskador
och skador på egendom.
Använd endast för dess avsedda
ändamål. Tillverkaren ansvarar inte
för skador som uppstår till följd av
felaktig användning eller hantering
(se även Garantivillkor).
Får endast anslutas till 230 V, 50
Hz.
Stäng alltid av apparaten med
strömbrytaren och dra alltid ur
sladden när den inte används.
Symbolen betyder att
apparaten inte får användas i
badkaret eller nära vatten, handfat,
tvättfat eller liknande. Försök aldrig
ta upp apparaten om den faller ned
i vatten. Dra först ut stickproppen
ur vägguttaget.
Vi rekommenderar att denna
apparat endast används om
installationen skyddas av ett HFI-/
HPFI-relä. Kontakta en kvalicerad
elektriker om du är osäker.
Observera att apparaten
fortfarande är varm en stund efter
att du har stängt av den. Låt den
svalna helt innan du lägger undan
den.
Placera alltid apparaten på säkert
avstånd från brännbara material,
t.ex. gardiner, dukar och liknande.
Lämna aldrig apparaten obevakad
när den är igång och håll barn
under uppsikt.
Varning! Plattorna kan bli mycket
heta. De får inte komma i kontakt
med huden eftersom det kan
orsaka brännskador.
Endast för hemmabruk. Får ej
användas för kommersiellt bruk
eller utomhusbruk.
Får ej övertäckas.
Utsätt inte apparaten för direkt
solljus.
Placera eller förvara inte apparaten
nära andra värmekällor eller i fuktig
miljö.
Sladd, stickkontakt och eluttag
Håll sladden på avstånd från heta
föremål och öppen eld.
Kontrollera regelbundet att
inte sladden eller stickproppen
är skadade, och använd inte
apparaten om någon del är
skadad, om den har tappats i
golvet, i vatten eller skadats på
något annat sätt.
Om apparaten eller stickproppen
är skadad, måste utrustningen
undersökas och om nödvändigt
repareras av en auktoriserad
reparatör. I annat fall nns risk
för elektriska stötar. Försök aldrig
reparera apparaten själv.
Dra ut stickkontakten ur
vägguttaget före rengöring.
Undvik att dra i sladden när
stickkontakten skall dras ur
vägguttaget. Håll i stickkontakten i
stället.
Linda inte sladden runt apparaten.
BESKRIVNING AV APPARATENS
DELAR
1. Elsladd
2. Låsknapp
3. Handtag
4. Strömbrytare (ej synlig på bilden)
5. Knapp för temperaturinställning
6. Temperaturindikatorer
7. Keramiska plattor (visas ej på
bilden)
8. Öppning för ånga
SE
6 7
6 7
ANVÄNDNING
Denna apparat har era
temperaturinställningar och har
utformats speciellt för att användas på
fuktigt hår. Kanalerna i de keramiska
plattorna drar ut vatten från håret och
låter det förångas genom öppningarna
för ånga (8). Den går självklart också
att använda på torrt hår.
1. Tryck låsknappen (2) uppåt för att
öppna de keramiska plattorna (7).
2. Placera apparaten på en plan,
värmetålig yta och anslut den till
vägguttaget.
3. Sätt på den genom att skjuta
strömbrytaren (4) mot den vita
symbolen (åt vänster).
o De fem temperaturindikatorerna
(6) blinkar en gång.
4. Tryck på knappen för
temperaturinställning (5) era
gånger för att ställa in önskad
temperatur (se tabellen nedan).
o Motsvarande
temperaturindikator(er) blinkar.
Indikatorerna slutar blinka
när apparaten uppnår de olika
temperaturnivåerna.
5. Stäng av genom att trycka
strömbrytaren nedåt mot den
svarta symbolen (åt höger).
Temperatur-
inställning Använd
120 ºC Mycket tunt och nt hår
140 ºC Tunt och nt hår
160 ºC Normalt och friskt hår
180 ºC Tjockt och friskt hår,
som är svårt att få slätt
195 ºC Mycket tjockt och friskt
hår, som är mycket svårt
att få slätt
Stylingtips
Borsta först igenom håret ordentligt.
Dela upp håret i mindre delar och
använd apparaten på varje del för sig
enligt beskrivningen nedan tills önskat
resultat har uppnåtts. Håret ska vara
rent innan du använder apparaten.
Bäst resultat uppnås på fuktigt hår.
Använd inte på mycket vått hår.
Platt, slätt hår:
o Börja med en hårlock som är
ca 5 cm bred och tryck ihop
plattångens keramiska plattor runt
håret nära hårbotten.
o För apparaten långsamt mot
hårtopparna i en mjuk rörelse. Håll
håret sträckt så det inte trasslar
sig. Om du vill ha mer volym i
håret, gör du endast den yttersta
delen av håret slätt.
Hår med utåtböjda toppar:
o Börja med en hårlock som är
ca 5 cm bred och tryck ihop
plattångens keramiska plattor runt
håret nära hårbotten.
o För apparaten långsamt mot
hårtopparna.
o Avsluta med att böja den sista
delen av håret lite utåt.
Locka hårtopparna inåt:
o Börja med en hårlock som är
ca 5 cm bred och tryck ihop
plattångens keramiska plattor runt
håret nära hårbotten.
o För apparaten långsamt mot
hårtopparna.
o Avsluta med att böja in
hårtopparna.
RENGÖRING
Dra ut stickkontakten ur
vägguttaget före rengöring.
Låt apparaten svalna före
rengöring.
Använd inte lösningsmedel
eller starka eller slipande
rengöringsmedel för att rengöra
apparaten, eftersom dessa
kan repa eller skada ytan och
keramikplattorna.
Torka av den med en väl urvriden
mjuk trasa.
Sänk aldrig ned apparaten i vatten
och vatten får heller inte tränga in i
den.
6 7
6 7
INFORMATION OM KASSERING
OCH ÅTERVINNING AV DENNA
PRODUKT
Lägg märke till att denna Adexi-
produkt är märkt med följande
symbol:
Det innebär att denna produkt
inte får kasseras ihop med vanligt
hushållsavfall eftersom avfall som
utgörs av eller innehåller elektriska
eller elektroniska delar måste kasseras
separat.
Direktivet om avfall som utgörs
av eller innehåller elektriska eller
elektroniska delar kräver att varje
medlemsstat vidtar åtgärder för
korrekt insamling, återvinning,
hantering och materialåtervinning
av sådant avfall. Privata hushåll
inom EU kan utan kostnad
återlämna sin använda utrustning till
angivna insamlingsplatser. I en del
medlemsländer kan man i vissa fall
returnera den använda utrustningen
till återförsäljaren när man köper ny
utrustning. Kontakta din återförsäljare,
distributör eller lokala myndighet för
ytterligare information om hantering
av avfall som utgörs av eller innehåller
elektriska eller elektroniska delar.
GARANTIVILLKOR
Garantin gäller inte om:
ovanstående instruktioner inte följs
apparaten har modierats
apparaten har blivit felhanterad,
utsatts för vårdslös behandling
eller fått någon form av skada eller
fel har uppstått till följd av fel på
nätspänningen.
Då vi ständigt utvecklar våra produkter
i fråga om funktion och design
förbehåller vi oss rätten till ändringar
av våra produkter utan föregående
meddelande.
FRÅGOR OCH SVAR
Om du har några frågor angående
användningen av apparaten och
du inte kan hitta svaret i denna
bruksanvisning kan du gå in på vår
webbplats på www.adexi.se.
Gå in på menyn "Konsumentservice"
och klicka på "Frågor och svar" om du
vill läsa de vanligaste frågorna.
Du hittar även kontaktinformation om
du behöver kontakta oss angående
tekniska frågor, reparationer och
reservdelar.
IMPORTÖR
Adexi Group
Adexi A/S ansvarar inte för eventuella
tryckfel.
8 9
8 9
INNLEDNING
For å få mest mulig glede av
apparatet ber vi deg lese gjennom
bruksanvisningen før bruk. Vi
anbefaler også at du tar vare på
bruksanvisningen, slik at du kan slå
opp i den ved senere anledninger.
SIKKERHETSREGLER
Normal bruk av apparatet
Feilaktig bruk av apparatet kan
føre til personskader og skader på
apparatet.
Apparatet må ikke brukes til andre
formål enn det er beregnet for.
Produsenten er ikke ansvarlig
for skade som skyldes feilaktig
bruk eller håndtering. (Se også
garantibetingelsene.)
Apparatet skal bare tilkobles 230 V,
50 Hz.
Slå alltid apparatet av ved hjelp av
på/av-knappen, og trekk støpselet
ut av kontakten når det ikke er i
bruk.
Dette symbolet betyr at
apparatet ikke kan brukes i
badekaret eller i dusjen eller i
nærheten av vann, servanter,
toalettskåler eller lignende. Du
skal aldri ta opp apparatet hvis
det faller ned i vann. Trekk først
støpselet ut av stikkontakten.
Vi anbefaler kun bruk av dette
apparatet hvis installasjonen er
beskyttet med et HFI-/HPFI-relé.
Ta kontakt med en kvalisert
elektriker hvis du er i tvil.
Vær oppmerksom på at apparatet
fortsatt er varmt en stund etter at
du har slått det av. Vent til det er
helt avkjølt før du pakker det bort.
Plasser alltid apparatet i sikker
avstand fra brennbare materialer
som gardiner, duker og lignende.
Ikke forlat apparatet mens det
er på, og hold øye med barn i
nærheten.
Forsiktig! Platene kan bli svært
varme. De må ikke komme i
kontakt med huden, da dette kan
føre til forbrenninger.
Apparatet er bare beregnet på bruk
i private husholdninger. Apparatet
er ikke egnet til utendørs eller
kommersiell bruk.
Må ikke tildekkes.
Apparatet må ikke utsettes for
direkte sollys.
Apparatet må ikke plasseres
eller oppbevares i nærheten av
andre varmekilder eller i fuktige
omgivelser.
Ledning, støpsel og stikkontakt
Hold ledningen unna varme
gjenstander og åpen ild.
Kontroller regelmessig at ledningen
og støpselet ikke er ødelagt. Ikke
bruk apparatet dersom dette skulle
være tilfelle, eller dersom det har
falt i bakken eller er skadet på
annen måte.
Hvis apparatet eller støpselet
er skadet, må det kontrolleres
og om nødvendig repareres av
autorisert servicepersonale. Hvis
så ikke skjer, foreligger det fare for
elektrisk støt. Prøv aldri å reparere
apparatet selv.
Trekk alltid støpselet ut av
stikkontakten før rengjøring.
Ikke dra i ledningen når du trekker
støpselet ut av kontakten. Ta i
stedet godt tak i støpselet.
Ikke surr ledningen rundt
apparatet.
APPARATETS HOVEDDELER
1. Strømledning
2. Låseknapp
3. Håndtak
4. På/av-knapp (vises ikke på bildet)
5. Knapp for temperaturinnstilling
6. Temperaturindikatorlys
7. Keramiske plater (vises ikke på
bildet)
8. Damphull
NO
8 9
8 9
BRUK AV APPARATET
Dette apparatet har ere
temperaturinnstillinger og er spesielt
utformet til bruk på fuktig hår.
Kanalene i keramikkplatene leder vann
fra håret og lar det fordampe gjennom
damphullene (8). Det kan selvfølgelig
også brukes på tørt hår.
1. Skyv låseknappen (2) oppover for
å åpne keramikkplatene (7).
2. Plasser tangen på en at,
varmebestandig ate og sett
støpselet i kontakten.
3. Slå tangen på ved å skyve av/på-
bryteren (4) mot det hvite symbolet
(til venstre).
o De fem
temperaturindikatorlysene (6)
blinker en gang.
4. Trykk ned
temperaturinnstillingsknappen (5)
til du oppnår ønsket temperatur (se
tabellen nedenfor).
o De tilhørende
temperaturindikatorlysene
blinker. Lysene slutter å blinke
hver gang apparatet når en
temperaturinnstilling.
5. Slå av ved å trykke på/av-knappen
nedover til det svarte symbolet (til
høyre).
Temperat-
urinnstilling Bruk
120 ºC Veldig tynt, nt hår
140 ºC Tynt, nt hår
160 ºC Normalt, sunt hår
180 ºC Tykt, sunt, uregjerlig hår
195 ºC Svært tykt, sunt hår,
svært uregjerlig
Stylingtips
Børst håret grundig før du bruker
krølltengene. Del håret opp i små
lokker og behandle dem en etter en
som beskrevet nedenfor, til du har
oppnådd ønsket resultat. Håret bør
være rent før du bruker apparatet.
Fuktig hår gir best resultat. Ikke bruk
apparatet på veldig vått hår.
Flatt, mykt hår:
o Start med en hårlokk som er cirka
5 cm bred. Lukk rettetangens
keramiske plater rundt håret nær
hodebunnen.
o La tangen gli sakte nedover mot
tuppene i en myk bevegelse. Hold
håret stramt for å unngå ”knekker”
i håret. Håret kan få mer løft hvis
du kun lar tangen gli over de ytre
hårlokkene.
Hår som vipper utover:
o Start med en hårlokk som er cirka
5 cm bred. Lukk rettetangens
keramiske plater rundt håret nær
hodebunnen.
o La tangen gli rolig ned mot
tuppene.
o Avslutt med å krølle den siste
delen av hårlokken litt utover
nederst ved tuppen.
Hår som krøller innover:
o Start med en hårlokk som er cirka
5 cm bred. Lukk rettetangens
keramiske plater rundt håret nær
hodebunnen.
o La tangen gli rolig ned mot
tuppene.
o Avslutt med å krølle den siste
delen av hårlokken innover ved
tuppen.
RENGJØRE MASKINEN
Trekk alltid støpselet ut av
stikkontakten før rengjøring.
La apparatet avkjøles før
rengjøring.
Ikke bruk sterke eller slipende
rengjøringsmidler, løsemidler eller
lignende for å rengjøre tangen.
Slike midler kan ripe opp og
ødelegge apparatets overate og
de keramiske platene.
Tørk av apparatet med en
oppvridd og myk klut.
Apparatet må ikke dyppes i vann.
Pass på så det ikke trenger vann
inn i apparatet.
10 11
10 11
INFORMASJON OM AVHENDING
OG RESIRKULERING AV
PRODUKTET
Legg merke til at dette Adexi-
produktet er merket med følgende
symbol:
Det betyr at dette produktet ikke
må avhendes sammen med vanlig
husholdningsavfall, da elektrisk og
elektronisk avfall skal avhendes
separat.
I henhold til WEEE-direktivet må det
enkelte medlemslandet sørge for riktig
innsamling, gjenvinning, håndtering og
resirkulering av elektrisk og elektronisk
avfall. Private husholdninger i EU
kan levere brukt utstyr til spesielle
resirkuleringsstasjoner vederlagsfritt.
I noen medlemsland kan det ved kjøp
av nytt utstyr være mulig å levere
brukt utstyr til forhandleren som solgte
det. Ta kontakt med forhandleren,
distributøren eller offentlige
myndigheter for ytterligere informasjon
om hva du skal gjøre med elektrisk og
elektronisk avfall.
GARANTIBETINGELSER
Garantien gjelder ikke
Hvis instruksjonene over ikke
følges
Hvis det er foretatt uautoriserte
inngrep på apparatet
Hvis apparatet er brukt feil,
har vært utsatt for hardhendt
behandling eller fått noen annen
form for skade.
Ved feil som måtte oppstå på
grunn av feil på strømnettet
På grunn av at vi hele tiden utvikler
funksjonen og utformingen på
produktene våre, forbeholder vi oss
retten til å endre produktet uten
forvarsel.
SPØRSMÅL OG SVAR
Hvis du har spørsmål vedrørende bruk
av apparatet som du ikke nner svar
på i denne bruksanvisningen, kan du
ta en titt på nettsidene våre på www.
adexi.eu.
Gå til menyen "Consumer Service", og
klikk på "Question & Answer" for å se
ofte stilte spørsmål.
Se også kontaktinformasjonen hvis
du ønsker å kontakte oss vedrørende
tekniske problemer, reparasjoner,
tilbehør og reservedeler.
IMPORTØR
Adexi Group
Vi er ikke ansvarlige for trykkfeil.
FI
10 11
10 11
JOHDANTO
Lue tämä käyttöopas huolellisesti
ennen laitteen ensimmäistä
käyttökertaa, niin saat parhaan hyödyn
uudesta laitteestasi. Suosittelemme
myös, että säilytät nämä ohjeet. Näin
voit perehtyä laitteen eri toimintoihin
myöhemminkin.
TURVALLISUUSTOIMENPITEET
Laitteen normaali käyttö
Laitteen vääränlainen käyttö
voi aiheuttaa vahinkoja ja
vaaratilanteita.
Käytä laitetta vain sen oikeaan
käyttötarkoitukseen. Valmistaja
ei ole vastuussa virheellisestä
käytöstä tai käsittelystä johtuvista
vahingoista (katso myös kohta
Takuuehdot).
Laite voidaan kytkeä vain
verkkoon, jonka jännite on 230 V ja
taajuus 50 Hz.
Sammuta laite aina
virtapainikkeesta ja irrota johto
seinästä, kun laite ei ole käytössä.
Symboli tarkoittaa, että laitetta
ei saa käyttää kylpyammeessa tai
veden, pesualtaiden, vesiastioiden
tai vastaavien läheisyydessä. Älä
koskaan koske laitteeseen, jos se
putoaa veteen. Irrota ensin pistoke
pistorasiasta.
Suosittelemme laitteen käyttämistä
vain, jos asennus on suojattu
HFI-/HPFI-releellä. Epävarmoissa
tapauksissa ota yhteys pätevään
sähköasentajaan.
Muista, että laite on kuuma
jonkin aikaa sen jälkeen, kun
olet sammuttanut sen. Anna
suoristusraudan jäähtyä täysin,
ennen kuin laitat sen säilytykseen.
Aseta laite aina turvallisen
etäisyyden päähän syttyvistä
esineistä, kuten verhoista,
pöytäliinoista tms.
Älä jätä laitetta valvomatta ja
huolehdi, etteivät lapset pääse
käytössä olevan laitteen lähelle.
Varoitus! Levyt saattavat olla
erittäin kuumia. Älä kosketa
niillä ihoa, sillä se voi aiheuttaa
palovammoja.
Vain kotitalouskäyttöön. Laite ei
sovi ulkokäyttöön eikä kaupalliseen
käyttöön.
Älä peitä laitetta.
Älä altista laitetta suoralle
auringonvalolle.
Älä aseta laitetta muiden
lämmönlähteiden läheisyyteen tai
kosteaan ympäristöön tai säilytä
laitetta kyseisissä ympäristöissä.
Johto, pistoke ja pistorasia
Pidä johto loitolla lämmönlähteistä
ja avotulesta.
Tarkista säännöllisin väliajoin,
ettei virtajohto tai pistoke ole
vahingoittunut, äläkä käytä
laitetta, jos virtajohto tai pistoke
on vaurioitunut tai jos laite on
pudonnut lattialle tai veteen tai
muuten vaurioitunut.
Jos laite tai pistoke on
vaurioitunut, valtuutetun korjaajan
on sähköiskuvaaran välttämiseksi
tarkistettava ja tarvittaessa
korjattava laite. Älä yritä koskaan
itse korjata laitetta.
Irrota pistoke pistorasiasta laitteen
puhdistuksen ajaksi.
Vältä johdosta vetämistä, kun
pistoke irrotetaan pistorasiasta.
Ota sen sijaan kiinni pistokkeesta.
Älä kierrä virtajohtoa laitteen
ympärille.
LAITTEEN PÄÄOSAT
1. Virtajohto
2. Lukituspainike
3. Kädensija
4. Virtapainike (ei näy kuvassa)
5. Lämpötilan asetuspainike
6. Lämpötilan merkkivalot
7. Keraamiset levyt (eivät näy
kuvassa)
8. Höyryaukko
FI
12 13
12 13
LAITTEEN KÄYTTÖ
Laitteella on useita lämpötila-
asetuksia, ja se on suunniteltu
erityisesti kosteille hiuksille.
Keraamisten levyjen kanavat
johdattavat vettä pois hiuksista, jolloin
vesi haihtuu höyryaukkojen (8) kautta.
Luonnollisesti laite sopii myös kuiville
hiuksille.
1. Paina lukituspainiketta (2) ylöspäin
avataksesi keraamiset levyt.
2. Aseta laite tasaiselle,
lämmönkestävälle pinnalle ja kytke
pistoke pistorasiaan.
3. Kytke virta painamalla virtakytkintä
(4) valkoista merkkiä kohti
(vasemmalle).
o Viisi lämpötilan merkkivaloa (6)
vilkkuvat kerran.
4. Paina lämpötilan asetuspainiketta
(5) toistuvasti sen mukaan, minkä
lämpötilan haluat (katso oheista
taulukkoa).
o Vastaava(t) merkkivalo(t) (6)
vilkkuu (vilkkuvat). Valot
lakkaavat vilkkumasta, kun laite
saavuttaa lämpötilatason.
5. Katkaise virta painamalla
virtakytkintä alaspäin mustaa
symbolia kohti (oikealle).
Lämpötila-
asetus Käyttö
120 ºC Erittäin ohuet, hauraat
hiukset
140 ºC Ohuet, arat hiukset
160 ºC Normaalit, terveet hiukset
180 ºC Paksut, terveet hiukset,
vaikeasti suoristuvat
195 ºC Erittäin paksut, terveet
hiukset, erittäin vaikeasti
siliävät
Muotoiluvinkkejä
Harjaa hiukset ennen muotoilua.
Jaa hiuksesi pieniin osiin ja käsittele
jokainen osio erikseen seuraavien
ohjeiden mukaan, kunnes saavutat
haluamasi tuloksen. Käytä laitetta
puhtaisiin hiuksiin. Kosteilla hiuksilla
saavutat parhaan tuloksen. Älä käytä
sitä hyvin märkiin hiuksiin.
Sileät, pehmeät hiukset:
o Erota hiuksista noin 5 cm:
n levyinen suortuva ja sulje
suoristusraudan keraamiset levyt
hiusten ympärille lähellä hiusjuurta.
o Liu'uta laitetta hitaasti ja tasaisesti
latvaa kohti. Pidä hiussuortuva
tiukkana, jottei se taitu. Jos
haluat hiuksiin runsautta, suorista
ainoastaan päällimmäiset hiukset.
Taipuisat latvat:
o Erota hiuksista noin 5 cm:
n levyinen suortuva ja sulje
suoristusraudan keraamiset levyt
hiusten ympärille lähellä hiusjuurta.
o Liu'uta laitetta hitaasti hiusten
latvaa kohti.
o Käännä alimpia latvoja hieman
ulospäin.
Pyöreät latvat:
o Erota hiuksista noin 5 cm:
n levyinen suortuva ja sulje
suoristusraudan keraamiset levyt
hiusten ympärille lähellä hiusjuurta.
o Liu'uta laitetta hitaasti hiusten
latvaa kohti.
o Käännä alimmat latvat sisäänpäin.
PUHDISTUS
Irrota pistoke pistorasiasta laitteen
puhdistuksen ajaksi.
Anna laitteen jäähtyä ennen
puhdistusta.
Älä käytä laitteen puhdistamiseen
vahvoja tai hankaavia
puhdistusaineita, liuottimia
tai vastaavia, sillä ne voivat
naarmuttaa tai vahingoittaa
ulkopintoja ja keraamisia levyjä.
Pyyhi laite huolellisesti pehmeällä
liinalla.
Älä koskaan upota laitetta veteen,
sillä laitteeseen ei saa päästä
yhtään vettä.
12 13
12 13
TIETOJA TUOTTEEN
HÄVITTÄMISESTÄ JA
KIERRÄTTÄMISESTÄ
Tämä Adexi-tuote on merkitty
seuraavalla symbolilla:
Tuotetta ei siis saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana, vaan sähkö-
ja elektroniikkajäte on hävitettävä
erikseen.
Sähkö- ja elektroniikkajätettä
koskevan direktiivin mukaan
jokaisen jäsenvaltion on järjestettävä
asianmukainen sähkö- ja
elektroniikkajätteen keräys,
talteenotto, käsittely ja kierrätys. EU-
alueen yksityiset kotitaloudet voivat
palauttaa käytetyt laitteet maksutta
erityisiin kierrätyspisteisiin. Joissakin
jäsenvaltioissa ja tietyissä tapauksissa
käytetty laite voidaan palauttaa sille
jälleenmyyjälle, jolta se on ostettu, jos
tilalle hankitaan uusi laite. Lisätietoja
sähkö- ja elektroniikkajätteen
käsittelystä saat jälleenmyyjältäsi,
tukkukauppiaaltasi tai paikallisilta
viranomaisilta.
TAKUUEHDOT
Takuu ei ole voimassa, jos
edellä olevia ohjeita ei ole
noudatettu
laitteeseen on tehty muutoksia
laitetta on käsitelty väärin tai rajusti
tai se on kärsinyt muita vaurioita.
syntyneet viat johtuvat
sähköverkon häiriöistä.
Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme
toimivuutta ja muotoilua, minkä vuoksi
pidätämme oikeuden muuttaa tuotetta
ilman etukäteisilmoitusta.
KYSYMYKSET JA VASTAUKSET
Jos sinulla on laitteen käyttöä koskevia
kysymyksiä etkä löydä vastauksia
tästä käyttöohjeesta, vieraile Internet-
sivuillamme osoitteessa www.adexi.
eu.
Katso usein kysyttyjen kysymysten
vastaukset Consumer Service -valikon
(asiakaspalvelu) kohdasta ”Question
& Answer”.
Sivuilla on myös yhteystietomme siltä
varalta, että sinun täytyy ottaa meihin
yhteyttä teknisiä tietoja, korjauksia,
lisävarusteita tai varaosia koskevissa
asioissa.
Maahantuoja:
Adexi Group
Emme ole vastuussa mahdollisista
painovirheistä.
14 15
14 15
INTRODUCTION
To get the best out of your new
apparatus, please read this user
guide carefully before using it for the
rst time. We also recommend that
you keep the instructions for future
reference, so that you can remind
yourself of the functions of your
apparatus.
SAFETY MEASURES
Normal use of the apparatus
Incorrect use of this apparatus
may cause personal injury and
damage.
Use for its intended purpose
only. The manufacturer is not
responsible for any injury or
damage resulting from incorrect
use or handling (see also
Guarantee Terms).
For connection to 230 V, 50 Hz
only.
Always turn the apparatus off
using the on/off button, and unplug
it, when it is not in use.
This symbol means that the
appliance cannot be used in the
bath tub or near water, wash
basins, bowls or the like. Never try
to retrieve the apparatus if it falls
into water. First remove the plug
from the socket.
We recommend use of this
apparatus only if the installation
is protected by an HFI-/HPFI
relay. Please contact a qualied
electrician if in doubt.
Please note that the apparatus will
remain hot for a while after you
switch it off. Always allow it to cool
completely before you put it away.
Always keep the apparatus at
a safe distance from ammable
objects such as curtains,
tablecloths or the like.
Never leave unattended when in
use, and keep an eye on children.
Caution! The plates can get very
hot. They must not come into
contact with the skin, as this can
cause burns.
For domestic use only. Not for
outdoor or commercial use.
Do not cover.
Do not expose to direct sunlight.
Do not place or store near other
heat sources or in a damp
environment.
Cord, plug and mains socket
Keep cord away from hot objects
and open ame.
Check regularly that neither the
cord nor plug is damaged and do
not use if there is any damage, or
if it has been dropped on the oor,
dropped in water or damaged in
any other way.
If the apparatus or plug is
damaged, it must be inspected
and if necessary, repaired by
an authorised repair engineer,
otherwise there is a risk of electric
shock. Never try to repair the
apparatus yourself.
Remove the plug from the socket
before cleaning.
Avoid pulling the cord when
removing the plug from the socket.
Instead, hold the plug.
Do not wind the cord around the
apparatus.
KEY TO MAIN COMPONENTS OF
THE APPARATUS
1. Power cord
2. Lock button
3. Handle
4. On/off button (not visible in the
picture)
5. Temperature setting button
6. Temperature indicator lights
7. Ceramic plates (not visible on
picture)
8. Steam aperture
UK
14 15
14 15
USING THE APPARATUS
This apparatus has several
temperature settings and is specially
designed for use with damp hair. The
channels in the ceramic plates drain
water from the hair, and allows it to
evaporate through the steam apertures
(8). Naturally, it is also suitable for use
on dry hair.
1. Push lock button (2) upwards to
open the ceramic plates (7).
2. Place the apparatus on a at, heat-
resistant surface, and plug it in.
3. Switch on by pushing the on/off
switch (4) towards the white
symbol (to left).
o The ve temperature indicator
lights (6) will ash once.
4. Press the temperature setting
button (5) repeatedly according
to the temperature you want (see
table below).
o The corresponding temperature
indicator light(s) will ash.
The lights will stop blinking
as the apparatus reaches each
temperature level.
5. Switch off by pushing the on/off
button downwards to the black
symbol (on right).
Tempera-
ture setting Use
120 ºC Very ne, delicate hair
140 ºC Fine, delicate hair
160 ºC Normal, healthy hair
180 ºC Thick, healthy hair,
difcult to smooth
195 ºC Very thick, healthy hair,
very difcult to smooth
Styling tips
Brush hair thoroughly before setting.
Divide your hair up into small sections,
and deal with them separately piece
by piece as described below until the
desired result is achieved. Hair should
be clean before using the appliance.
Damp hair gives the best result. Do
not use on very wet hair.
Flat, smooth hair:
o Start with a lock of hair about 5
cm wide and close the at tong’s
ceramic plates around the hair
near the scalp.
o Slowly slide the apparatus towards
the hair ends in a uent movement.
Keep the hair tight to avoid kinks.
For more lift in the hair, smooth
only the outer part of the hair lock.
Hair with a ick:
o Start with a lock of hair about 5
cm wide and close the at tong’s
ceramic plates around the hair
near the scalp.
o Slide the apparatus slowly towards
the hair ends.
o Finish by curling the last piece of
hair a little out at the ends.
Hair with a curl:
o Start with a lock of hair about 5
cm wide and close the at tong’s
ceramic plates around the hair
near the scalp.
o Slide the apparatus slowly towards
the hair ends.
o Finish by curling the last piece of
hair under at the ends.
CLEANING
Remove the plug from the socket
before cleaning.
Allow to cool down before
cleaning.
Do not use strong or abrasive
cleaning agents, solvents or
similar to clean the apparatus, as
these may scratch or damage the
external surfaces and the ceramic
plates.
Wipe it with a well-wrung soft
cloth.
Never submerge the apparatus
in water, and no water must be
allowed to get into it.
16 17
16 17
INFORMATION ON DISPOSAL AND
RECYCLING OF THIS PRODUCT
Please note that this Adexi product
is marked with this symbol:
This means that this product must not
be disposed of together with ordinary
household waste, as electrical and
electronic waste must be disposed of
separately.
In accordance with the WEEE
directive, every member state must
ensure correct collection, recovery,
handling and recycling of electrical and
electronic waste. Private households
in the EU can take used equipment
to special recycling stations free of
charge. In some member states you
can, in certain cases, return the used
equipment to the retailer from whom
you purchased it, if you are purchasing
new equipment. Contact your retailer,
distributor or the municipal authorities
for further information on what
you should do with electrical and
electronic waste.
GUARANTEE TERMS
The guarantee does not apply:
if the above instructions are not
followed
if the apparatus has been
interfered with
if the apparatus has been
mishandled, subjected to rough
treatment, or has suffered any
other form of damage
if faults have arisen as a result of
faults in your electricity supply.
Due to the constant development of
our products in terms of function and
design, we reserve the right to make
changes to the product without prior
warning.
QUESTIONS AND ANSWERS
If you have any questions regarding
use of the apparatus and cannot nd
the answer in this user guide, please
try our website at www.adexi.eu.
Go to the "Consumer Service" menu,
click on "Question & Answer" to see
the most frequently asked questions.
You can also see contact details if
you need to contact us for technical
issues, repairs, accessories and spare
parts.
IMPORTER
Adexi Group
We cannot be held responsible for any
printing errors
16 17
16 17
EINLEITUNG
Bevor Sie Ihr neues Gerät erstmals
in Gebrauch nehmen, sollten Sie
diese Anleitung sorgfältig durchlesen.
Wir empfehlen Ihnen außerdem, die
Bedienungsanleitung aufzuheben. So
können Sie die Funktionen des Geräts
jederzeit nachlesen.
SICHERHEITSHINWEISE
Normaler Gebrauch des Geräts
Der unsachgemäße
Gebrauch dieses Geräts
kann zu Verletzungen und zu
Beschädigungen führen.
Benutzen Sie das Gerät nur zu
den in der Bedienungsanleitung
genannten Zwecken. Der Hersteller
haftet nicht für Schäden, die
durch den unsachgemäßen
Gebrauch oder die unsachgemäße
Handhabung des Geräts
verursacht werden (siehe auch die
Garantiebedingungen).
Nur für den Anschluss an
230V/50Hz.
Schalten Sie das Gerät stets am
An/Aus-Schalter aus und ziehen
Sie den Stecker, wenn es nicht in
Gebrauch ist.
Das Symbol bedeutet, dass
das Gerät nicht in der Badewanne
oder in der Nähe von Wasser,
Waschbecken, Schalen oder
dergleichen verwendet werden
darf. Versuchen Sie niemals,
ein ins Wasser gefallenes Gerät
herauszuholen. Ziehen Sie zuerst
den Stecker aus der Steckdose.
Wir empfehlen den Gebrauch
dieses Geräts nur, wenn
die Installation durch eine
Fehlerstromschutzeinrichtung
(RCD) geschützt ist. Bitte wenden
Sie sich im Zweifelsfall an einen
Elektriker.
Bitte beachten Sie, dass das
Gerät noch eine Weile heiß bleibt,
nachdem es abgeschaltet wurde.
Lassen Sie ihn stets vollständig
abkühlen, bevor Sie ihn weg legen.
Sorgen Sie stets für einen
Sicherheitsabstand zu brennbaren
Gegenständen wie Gardinen,
Tischdecken usw.
Lassen Sie das eingeschaltete
Gerät niemals unbeaufsichtigt und
achten Sie auf Kinder, die sich in
der Nähe des Geräts aufhalten.
Vorsicht! Die Platten werden sehr
heiß Sie dürfen nicht mit der Haut
in Kontakt kommen, da dies zu
Verbrennungen führen kann.
Nur für den Gebrauch im Haushalt.
Dieses Gerät eignet sich nicht für
den gewerblichen Gebrauch oder
den Gebrauch im Freien.
Das Gerät nicht zudecken.
Das Gerät nicht direkter
Sonneneinstrahlung aussetzen.
Nicht in der Nähe anderer
Hitzequellen oder in einer feuchten
Umgebung aufstellen oder lagern.
Kabel, Stecker und Steckdose
Das Kabel von heißen
Gegenständen und offenem Feuer
weg halten.
Überprüfen Sie regelmäßig, ob das
Kabel oder der Stecker beschädigt
ist, und verwenden Sie das Gerät
nicht, wenn dies der Fall ist, oder
wenn es auf den Boden oder ins
Wasser fallen gelassen oder auf
andere Weise beschädigt wurde.
Falls Sie eine Beschädigung von
Gerät oder Stecker feststellen,
muss das Gerät entsorgt oder
von einer Fachwerkstatt repariert
werden, da sonst die Gefahr von
Stromschlägen besteht. Versuchen
Sie niemals, das Gerät selbst zu
reparieren.
Ziehen Sie vor dem Reinigen den
Stecker aus der Steckdose.
Ziehen Sie nicht am Kabel, um
den Stecker aus der Steckdose zu
ziehen. Ziehen Sie stattdessen am
Stecker.
Das Kabel nicht um das Gerät
wickeln.
DE
18 19
18 19
ÜBERSICHT ÜBER DIE
WICHTIGSTEN GERÄTETEILE
1. Kabel
2. Verriegelungsknopf
3. Griff
4. An/Aus-Schalter (nicht sichtbar)
5. Temperatureinstellungsknopf
6. Temperaturleuchtanzeigen
7. Keramikplatten (in der Abbildung
nicht sichtbar)
8. Dampföffnung
GEBRAUCH DES GERÄTS
Das Gerät hat mehrere
Temperatureinstellungen und ist
speziell für den Gebrauch bei
feuchtem Haar bestimmt. Die Kanäle
in den Keramikplatten ziehen das
Wasser aus den Haaren und lassen
es durch die Dampföffnungen (8)
verdampfen. Natürlich ist das Gerät
auch für den Gebrauch bei trockenem
Haar geeignet.
1. Schieben Sie den
Verriegelungsknopf (2) nach oben, um
die Keramikplatten (7) zu öffnen.
2. Legen Sie das Gerät auf eine
ebene, hitzebeständige Oberäche
und stecken Sie es ein.
3. Schalten Sie es ein, indem Sie den
An/Aus Schalter (4) zum weißen
Symbol (links) schieben.
o Die fünf
Temperaturleuchtanzeigen (6)
blinken einmal.
4. Drücken Sie den
Temperatureinstellungsknopf
(5) mehrmals, entsprechend der
gewünschten Temperatur (siehe
nachfolgende Tabelle).
o Die entsprechende(n)
Temperaturleuchtanzeige(n)
blinken. Die Leuchtanzeigen
hören auf zu blinken, wenn das
Gerät die jeweilige Temperatur
erreicht.
5. Schalten Sie das Gerät ab, indem
Sie den An-/Aus-Schalter nach
unten zu dem schwarzen Symbol
(rechts) schieben.
Temperatur-
einstellung Verwendung
120 ºC Sehr feines,
empndliches Haar
140 ºC Feines, empndliches
Haar
160 ºC Normales, gesundes
Haar
180 ºC Dickes, gesundes
Haar, schwer zu
glätten
195 ºC Sehr dickes, gesundes
Haar, sehr schwer zu
glätten
Stylingtipps
Bürsten Sie Ihr Haar vor der
Behandlung gut durch. Teilen Sie
Ihr Haar in kleine Bereiche auf und
behandeln Sie diese wie nachfolgend
beschrieben, bis das gewünschte
Ergebnis erreicht ist. Das Haar muss
vor dem Gebrauch des Geräts sauber
sein. Feuchtes Haar gibt das beste
Resultat. Nicht bei sehr nassem Haar
verwenden.
Glattes, weiches Haar:
o Beginnen Sie mit einer ca. 5 cm
breiten Haarlocke und schließen
Sie die Keramikplatten (11) des
Haarglätters in der Nähe der
Kopfhaut um das Haar.
o Schieben Sie das Gerät langsam
in einer ießenden Bewegung
auf die Haarspitzen zu. Halten
Sie das Haar straff, um Knicke zu
vermeiden. Wenn Sie dem Haar
mehr Fülle geben wollen, glätten
Sie nur den äußeren Teil der
Haarlocke.
Welliges Haar:
o Beginnen Sie mit einer ca. 5 cm
breiten Haarlocke und schließen
Sie die Keramikplatten (11) des
Haarglätters in der Nähe der
Kopfhaut um das Haar.
o Schieben Sie das Gerät langsam
auf die Haarspitzen zu.
o Drehen Sie das letzte Stück des
Haares zum Abschluss an den
Enden ein wenig nach außen.
18 19
18 19
Lockiges Haar:
o Beginnen Sie mit einer ca. 5 cm
breiten Haarlocke und schließen
Sie die Keramikplatten (11) des
Haarglätters in der Nähe der
Kopfhaut um das Haar.
o Schieben Sie das Gerät langsam
auf die Haarspitzen zu.
o Drehen Sie das letzte Stück des
Haares zum Abschluss an den
Enden nach innen.
REINIGUNG
Ziehen Sie vor dem Reinigen den
Stecker aus der Steckdose.
Vor dem Reinigen abkühlen lassen.
Verwenden Sie keine starken oder
schleifenden Reinigungsmittel,
Lösungsmittel oder Ähnliches zum
Reinigen des Geräts, da diese
die äußeren Oberächen und die
Keramikplatten zerkratzen oder
beschädigen können.
Wischen Sie es mit einem gut
ausgewrungenen Tuch gründlich
ab.
Tauchen Sie das Gerät niemals in
Wasser ein und verhindern Sie das
Eindringen von Wasser.
INFORMATION ÜBER DIE
ENTSORGUNG UND DAS
RECYCLING DIESES PRODUKTS
Dieses Adexi-Produkt trägt dieses
Zeichen:
Das heißt, dass es nicht zusammen
mit normalem Haushaltsmüll sondern
als Sondermüll zu entsorgen ist.
Gemäß der WEEE-Richtlinie
muss jeder Mitgliedstaat für das
ordnungsgemäße Sammeln, die
Verwertung, die Handhabung und
das Recycling von Elektro- und
Elektronikmüll sorgen. Private
Haushalte im Bereich der EU können
ihre gebrauchten Geräte kostenfrei
an speziellen Recyclingstationen
abgeben. In einigen Mitgliedstaaten
können gebrauchte Geräte bei dem
Einzelhändler, bei dem sie gekauft
wurden, kostenfrei wieder abgegeben
werden, sofern ein neues Gerät
gekauft wird. Bitte nehmen Sie mit
der Verkaufsstelle oder den örtlichen
Behörden Kontakt auf, wenn Sie
Näheres über den Umgang mit
Elektro- und Elektronikmüll erfahren
möchten.
GARANTIEBEDINGUNGEN
Diese Garantie gilt nicht,
falls die vorstehenden Hinweise
nicht beachtet werden;
falls unbefugte Eingriffe ins Gerät
vorgenommen werden,
falls das Gerät unsachgemäß
behandelt, Gewalt ausgesetzt oder
anderweitig beschädigt worden ist.
bei Schäden, die aufgrund
von Fehlern im Leitungsnetz
entstanden sind.
Aufgrund der ständigen
Weiterentwicklung von Funktion und
Design unserer Produkte behalten
wir uns das Recht auf Änderung des
Produkts ohne vorherige Ankündigung
vor.
FRAGEN UND ANTWORTEN
Falls Sie Fragen zum Gebrauch dieses
Geräts haben und die Antworten nicht
in dieser Gebrauchsanweisung nden
können, besuchen Sie bitte unsere
Website (www.adexi.eu).
Gehen Sie zum Menü „Consumer
Services“, und klicken Sie auf
„Question & Answer“, um die am
häugsten gestellten Fragen zu sehen.
Sie nden dort auch Kontaktdaten, für
den Fall, dass Sie mit uns bezüglich
technischer Fragen, Reparaturen,
Zubehör oder Ersatzteile Kontakt
aufnehmen möchten.
IMPORTEUR
Adexi Group
Druckfehler vorbehalten.
20 21
20 21
WSTĘP
Aby móc skorzystać z wszystkich
funkcji nowego urządzenia, należy
najpierw dokładnie zapoznać się z
poniższymi wskazówkami. Radzimy
zachować tę instrukcję, aby w razie
konieczności można było wrócić do
zawartych w niej informacji na temat
funkcji urządzenia.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
Normalne użycie urządzenia
Niewłaściwe użytkowanie
urządzenia może spowodow
obrażenia ciała oraz uszkodzenie
urządzenia.
Z urządzenia należy korzystać
zgodnie z jego przeznaczeniem.
Producent nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek
obrażenia lub szkody wynikające
z niewłaściwego użytkowania
bądź przechowywania urządzenia
(zobacz także część „Warunki
gwarancji”).
Urządzenie należy podłączać
jedynie do sieci zasilania o
napięciu 230 V i częstotliwości 50
Hz.
Jeżeli urządzenie nie jest
wykorzystywane, należy je
zawsze wyłączać przy pomocy
włącznika/wyłącznika i odłączać
od zasilania.
Symbol oznacza, że
urządzenie nie może b
stosowane w wannie ani w
pobliżu źródeł wody, umywalek,
miednic itp. Nigdy nie wolno
wyławiać urządzenia, jeżeli
wpadnie do wody. Najpierw
należy wyjąć wtyczkę z gniazda.
Zalecamy stosowanie niniejszego
urządzenia wyłącznie w
przypadku, gdy instalacja
chroniona jest przez przekaźnik
HFI-/HPFI. W razie wątpliwości
proszę skontaktować się z
wykwalikowanym technikiem.
Proszę pamiętać, że urządzenie
po wyłączeniu przez jakiś czas
pozostanie gorące. Przed
schowaniem należy pozwolić
urządzeniu wystygnąć.
Należy zawsze trzymać
urządzenie w odpowiedniej
odległości od przedmiotów
łatwopalnych, takich jak zasłony,
obrusy, itp.
Nie wolno zostawiać urządzenia
bez nadzoru, jeżeli jest włączone
lub jeśli w pobliżu znajdują się
dzieci.
Uwaga! Płytki mogą nagrzać się
do bardzo wysokiej temperatury.
Nie wolno dopuścić do ich
kontaktu ze skórą, ponieważ może
to spowodować oparzenia.
Wyłącznie do użytku domowego.
Urządzenie nie jest przeznaczone
do użytku na wolnym powietrzu
ani do użytku w celach
komercyjnych.
Nie wolno zakrywać urządzenia.
Nie wolno wystawiać urządzenia
na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
Nie wolno umieszczać ani
przechowywać urządzenia w
pobliżu źródeł ciepła lub w
wilgotnych miejscach.
Przewód, wtyczka i gniazdko zasilania
Przewód sieciowy nie powinien
się znajdować w pobliżu gorących
przedmiotów lub otwartego ognia.
Należy regularnie sprawdzać, czy
przewód i wtyczka są w dobrym
stanie. Jeżeli zostały uszkodzone
lub urządzenie spadło na
podłogę, wpadło do wody bądź
zostało w jakikolwiek inny sposób
uszkodzone, nie wolno go
używać.
Jeżeli urządzenie lub wtyczka
uległy uszkodzeniu, należy je
dokładnie skontrolować, a w
razie konieczności oddać do
naprawy. W przeciwnym razie
istnieje niebezpieczeństwo
porażenia prądem. Nigdy nie
wolno samodzielnie naprawiać
urządzenia.
Przed czyszczeniem urządzenia
należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
Przy wyciąganiu wtyczki z
gniazdka nie należy ciągnąć
za przewód, lecz trzymać za
wtyczkę.
Nie okręcać przewodu wokół
urządzenia.
PL
20 21
20 21
GŁÓWNE ELEMENTY SKŁADOWE
URZĄDZENIA
1. Przewód zasilający
2. Przycisk blokady
3. Uchwyt
4. Włącznik/wyłącznik (niewidoczny
na zdjęciu)
5. Przełącznik ustawiania
temperatury
6. Wskaźniki temperatury
7. Płytki ceramiczne (nie są
widoczne na obrazku)
8. Otwór wylotu pary
UŻYWANIE URZĄDZENIA
Niniejsze urządzenie posiada kilka
ustawień temperatury i zostało
stworzone specjalnie do stosowania
na wilgotnych włosach. Kanaliki w
płytkach ceramicznych powodują
usuwanie wody z włosów i pozwalają
na jej wyparowanie przez otwory
wylotu pary (8). Oczywiście z
urządzenia można także korzystać
przy włosach suchych.
1. Przesuń przycisk blokady (2)
ku górze, aby otworzyć płytki
ceramiczne (7).
2. Ułóż urządzenie na płaskiej,
odpornej na wysoką temperaturę
powierzchni i podłącz do
gniazdka.
3. Włącz urządzenie, przesuwając
włącznik/wyłącznik (4) w kierunku
białego symbolu (w lewo).
o Pięć wskaźników temperatury
(6) zaświeci się równocześnie.
4. Kilkakrotnie naciśnij przycisk
ustawiania temperatury (5)
w zależności od tego, jaką
temperaturę chcesz ustawić (patrz
tabela poniżej).
o Zaświeci się odpowiedni
wskaźnik(i) temperatury.
Wskaźniki przestaną migać,
kiedy urządzenie osiągnie
odpowiedni poziom
temperatury.
5. Wyłącz urządzenie, przesuwając
włącznik/wyłącznik w dół w
kierunku czarnego symbolu (po
prawej).
Ustawianie
temperatury Za pomocą
120 ºC Bardzo cienkie,
delikatne włosy
140 ºC Cienkie, delikatne włosy
160 ºC Normalne, zdrowe włosy
180 ºC Grube, zdrowe włosy,
trudne do wygładzenia
195 ºC Bardzo grube, zdrowe
włosy, trudne do
wygładzenia
Porady dotyczące modelowania
Przed podzieleniem włosy należy
dokładnie rozczesać. Podziel włosy na
małe pasma i prostuj je oddzielnie, po
kolei, w opisany poniżej sposób, aż do
chwili uzyskania żądanego rezultatu.
Przed skorzystaniem z urządzenia
włosy należy umyć. Układanie
wilgotnych włosów daje najlepsze
rezultaty. Nie stosować na bardzo
mokrych włosach.
Przylegające, gładkie włosy:
o Rozpocznij układanie fryzury
od stylizacji jednego pasma
włosów o szerokości około 5 cm i
zamknij płaskie płytki ceramiczne
szczypców wokół pasma przy
skórze głowy.
o Powoli przesuwaj urządzenie w
stronę końcówki pasma włosów,
jednostajnym ruchem. Trzymaj
włosy mocno, aby uniknąć
poskręcania. W celu podniesienia
włosów należy wygładzić tylko
zewnętrzną część pasma włosów.
Włosy wywinięte:
o Rozpocznij układanie fryzury
od stylizacji jednego pasma
włosów o szerokości około 5 cm i
zamknij płaskie płytki ceramiczne
szczypców wokół pasma przy
skórze głowy.
o Powoli przesuwaj urządzenie
w kierunku końcówki pasma
włosów.
o Na zakończenie lekko wywiń
ostatnie pasmo przy końcach.
22 23
22 23
Włosy skręcone:
o Rozpocznij układanie fryzury
od stylizacji jednego pasma
włosów o szerokości około 5 cm i
zamknij płaskie płytki ceramiczne
szczypców wokół pasma przy
skórze głowy.
o Powoli przesuwaj urządzenie
w kierunku końcówki pasma
włosów.
o Na zakończenie zawiń ostatnie
pasmo przy końcach pod spód.
CZYSZCZENIE
Przed czyszczeniem urządzenia
należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
Przed przystąpieniem do
czyszczenia poczekaj, aż
urządzenie ostygnie.
Do czyszczenia urządzenia nie
wolno używać silnych ściernych
środków czyszczących,
rozpuszczalników itp., ponieważ
mogą one porysować lub
uszkodzić powierzchnię
zewnętrzną i płytki ceramiczne.
Wytrzyj urządzenie dobrze
odciśniętą, miękką szmatką.
Nie zanurzaj urządzenia w wodzie
i zapobiegaj przedostaniu się
wody do środka.
INFORMACJE O UTYLIZACJI I
RECYKLINGU TEGO PRODUKTU
Ten produkt marki Adexi oznaczony
jest następującym symbolem:
Oznacza to, że produktu nie należy
wyrzucać wraz z normalnymi
odpadami gospodarstwa domowego,
ponieważ zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny należy utylizować
osobno.
Zgodnie z dyrektywą WEEE (w sprawie
zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego), każde państwo
członkowskie ma obowiązek
zapewnić odpowiednią zbiórkę,
odzysk, przetwarzanie i recykling
zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego. Gospodarstwa
domowe na obszarze UE mogą
nieodpłatnie oddawać zużyty sprzęt
do specjalnych zakładów utylizacji
odpadów. W niektórych państwach
członkowskich można zwrócić
zużyty sprzęt sprzedawcy, u którego
dokonano zakupu, pod warunkiem
zakupienia nowego sprzętu. Aby
uzyskać więcej informacji na temat
postępowania ze zużytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym,
należy zwrócić się do sprzedawcy,
dystrybutora lub władz miejskich.
WARUNKI GWARANCJI
Gwarancja nie obejmuje
następujących przypadków:
jeżeli nie przestrzegano niniejszej
instrukcji,
jeżeli urządzenie poddano
modykacji bez upoważnienia
jeżeli urządzenie było użytkowane
w sposób niewłaściwy,
nieostrożny lub zostało
uszkodzone,
jeżeli uszkodzenie powstało na
skutek zakłóceń w działaniu sieci
elektrycznej.
Z uwagi na ciągłe udoskonalanie
naszych produktów pod względem
ich funkcjonalności i stylistyki,
zastrzegamy sobie prawo do
wprowadzania zmian w produkcie bez
uprzedzenia.
PYTANIA I ODPOWIEDZI
W razie jakichkolwiek pytań
dotyczących korzystania z urządzenia,
na które odpowiedzi nie można
odnaleźć w niniejszej instrukcji,
zapraszamy na naszą stronę
internetową www.adexi.eu.
Wejdź do menu "Consumer Services",
kliknij "Question & Answer", aby
zobaczyć najczęściej zadawane
pytania.
Możesz także znaleźć tam dane
kontaktowe w razie konieczności
skonsultowania z nami kwestii
technicznych, napraw, spraw
związanych z akcesoriami i częściami
zamiennymi.
IMPORTER
Adexi Group
Firma nie ponosi odpowiedzialności za
błędy w druku.
22 23
22 23
INLEIDING
Lees voordat u het apparaat in
gebruik neemt eerst nauwkeurig deze
gebruiksaanwijzing. Wij adviseren ook
om de gebruiksaanwijzing te bewaren,
zodat u in de toekomst de diverse
functies van het apparaat nog eens
kunt nakijken.
VEILIGHEIDSMAATREGELEN
Normaal gebruik van het apparaat
Onjuist gebruik van het apparaat
kan persoonlijk letsel en schade
veroorzaken.
Gebruik het apparaat alleen
waarvoor het is bedoeld. De
fabrikant is niet verantwoordelijk
voor letsel of schade die ontstaat
door het onjuist gebruiken van of
omgaan met het apparaat (zie ook
de Garantievoorwaarden).
Sluit het apparaat alleen aan op
230 V, 50 Hz.
Schakel het apparaat altijd uit
met de aan/uit-knop en haal de
stekker uit het stopcontact als het
apparaat niet wordt gebruikt.
Het symbool geeft aan dat
het apparaat niet mag worden
gebruikt in bad of in de buurt
van water, wastafels, gootstenen
e.d. Probeer het apparaat nooit
te pakken als het in het water is
gevallen. Haal eerst de stekker uit
het stopcontact.
U wordt aangeraden dit apparaat
alleen te gebruiken als de
installatie is beveiligd met een HFI/
HPFI-relais. Raadpleeg bij twijfel
een erkend elektriciën.
Het apparaat blijft na het
uitschakelen nog enige tijd warm.
Laat het altijd helemaal afkoelen
voordat u het wegbergt.
Houd het apparaat altijd op een
veilige afstand van brandbare
voorwerpen zoals gordijnen,
tafelkleden en dergelijke.
Laat het apparaat nooit zonder
toezicht als het in gebruik is en
houd kinderen in de gaten.
Voorzichtig! De platen kunnen
erg heet worden. Zorg dat ze
niet in aanraking komen met de
huid, omdat dit brandwonden kan
veroorzaken.
Alleen bestemd voor thuisgebruik.
Niet bestemd voor commercieel
gebruik of gebruik buitenshuis.
Niet afdekken.
Niet blootstellen aan rechtstreeks
zonlicht.
Niet in de buurt van andere
warmtebronnen of in een vochtige
omgeving plaatsen of bewaren.
Snoer, stekker en stopcontact
Houd het snoer uit de buurt van
hete voorwerpen en open vuur.
Controleer regelmatig of het snoer
en de stekker onbeschadigd zijn
en gebruik het apparaat niet als
er wel beschadigingen zijn of als
het apparaat op de grond of in het
water is gevallen of op een andere
manier is beschadigd.
Als het apparaat of de stekker
is beschadigd, moet het worden
gecontroleerd en zo nodig worden
gerepareerd door een erkende
reparateur, omdat er anders
risico is op een elektrische shock.
Probeer het apparaat nooit zelf te
repareren.
Haal de stekker uit het stopcontact
voordat u het apparaat reinigt.
Trek niet aan het snoer als u de
stekker uit het stopcontact haalt.
Houd de stekker vast.
Wind het snoer niet om het
apparaat.
BELANGRIJKSTE ONDERDELEN
VAN HET APPARAAT
1. Netsnoer
2. Vergrendelknop
3. Greep
4. Aan/uit-knop (niet zichtbaar op de
afbeelding)
5. Instelknop voor temperatuur
6. Indicatielampjes voor temperatuur
7. Keramische platen (niet zichtbaar
op de afbeelding)
8. Stoomopening
NL
24 25
24 25
HET APPARAAT GEBRUIKEN
Dit apparaat heeft verschillende
temperatuurinstellingen en is
speciaal ontworpen voor gebruik op
handdoekdroog haar. Via de kanalen
in de keramische platen wordt water
van het haar weggevoerd, waarna het
verdampt via de stoomopeningen (8).
Natuurlijk kan het apparaat ook op
droog haar worden gebruikt.
1. Duw de vergrendelknop (2)
omhoog om de keramische platen
(7) te openen.
2. Plaats het apparaat op een vlak,
warmtebestendig oppervlak
en steek de stekker in het
stopcontact.
3. Zet het apparaat aan door de
aan/uit-schakelaar (4) in de richting
van het witte symbool (naar links)
te duwen.
o De vijf indicatielampjes voor
de temperatuur (6) knipperen
één keer.
4. Druk herhaaldelijk op de instelknop
voor de temperatuur (5) totdat de
gewenste temperatuur is ingesteld
(zie de tabel hieronder).
o De overeenkomstige
indicatielampjes voor de
temperatuur knipperen.
De lampjes stoppen met
knipperen als het
desbetreffende
temperatuurniveau is bereikt.
5. Zet het apparaat uit door de aan/
uit-schakelaar omlaag te duwen in
de richting van het zwarte symbool
(rechts).
Temperatu-
urinstelling Gebruiken voor
120 ºC Zeer jn, breekbaar haar
140 ºC Fijn, breekbaar haar
160 ºC Normaal, gezond haar
180 ºC Dik, gezond haar,
moeilijk glad te krijgen
195 ºC Heel dik, gezond haar,
heel moeilijk glad te
krijgen
Styling-tips
Borstel het haar goed voordat u
het krult. Verdeel het haar in kleine
gedeelten en behandel deze één
voor één op de hieronder beschreven
manier totdat u het gewenste
resultaat hebt bereikt. Gebruik het
apparaat alleen op schoon haar.
Handdoekdrooghaar geeft het beste
resultaat. Niet gebruiken op erg nat
haar.
Glad, steil haar:
o Begin met een haarlok van
ongeveer 5 cm breed en sluit
de keramische platen van de
straightener rond het haar, vlakbij
de hoofdhuid.
o Laat het apparaat langzaam in
een vloeiende beweging naar de
haarpunten glijden. Houd het haar
strak om slagen te voorkomen.
Voor meer volume maakt u alleen
de buitenkant van de haarlok glad.
Haar met een slag:
o Begin met een haarlok van
ongeveer 5 cm breed en sluit
de keramische platen van de
straightener rond het haar, vlakbij
de hoofdhuid.
o Laat het apparaat langzaam naar
de haarpunten glijden.
o Eindig met een iets naar buiten
gekruld uiteinde van de lok.
Haar met een krul:
o Begin met een haarlok van
ongeveer 5 cm breed en sluit
de keramische platen van de
straightener rond het haar, vlakbij
de hoofdhuid.
o Laat het apparaat langzaam naar
de haarpunten glijden.
o Eindig met een krul onder bij het
uiteinde van de lok.
REINIGEN
Haal de stekker uit het stopcontact
voordat u het apparaat reinigt.
Laat het apparaat afkoelen voordat
u het reinigt.
Gebruik geen agressieve of
schurende schoonmaakmiddelen,
oplosmiddelen en dergelijk om
het apparaat te reinigen, omdat
de buitenkant en de keramische
platen hierdoor bekrast of
beschadigd kunnen raken.
Veeg het apparaat schoon met een
goed uitgewrongen zachte doek.
24 25
24 25
Dompel het apparaat niet onder in
water en zorg dat er geen water in
kan binnendringen.
INFORMATIE OVER VERWIJDEREN
EN RECYCLEN VAN DIT PRODUCT
Dit Adexi-product is voorzien van dit
symbool:
Dit betekent dat dit product niet
met het gewone huishoudafval mag
worden weggegooid, omdat elektrisch
en elektronisch afval afzonderlijk
moeten worden afgevoerd.
Volgens de WEEE-richtlijn moet
elke lidstaat zorgdragen voor het
op de juiste manier inzamelen,
ophalen, verwerken en recyclen
van elektrisch en elektronisch afval.
Privéhuishoudens in de EU kunnen
apparatuur gratis naar speciale
recyclingpunten brengen. In sommige
lidstaten kunt u, in bepaalde gevallen,
de gebruikte apparatuur terugbrengen
naar de leverancier waar u de
apparatuur hebt gekocht, als u nieuwe
apparatuur koopt. Neem contact op
met uw leverancier, distributeur of
gemeente voor meer informatie over
wat u moet doen met elektrisch en
elektronisch afval.
GARANTIEVOORWAARDEN
De garantie vervalt:
als bovenstaande aanwijzingen
niet worden opgevolgd
als er met het apparaat is geknoeid
als het apparaat verkeerd is
gebruikt, ruw is behandeld of enige
vorm van schade heeft geleden
als er defecten zijn ontstaan
door gebreken in uw
elektriciteitsvoorziening.
Als gevolg van de voortdurende
ontwikkeling van het ontwerp en
de functies van onze producten
behouden wij ons het recht voor om
zonder voorafgaande mededeling
wijzigingen aan te brengen in het
product.
VRAGEN EN ANTWOORDEN
Als u vragen hebt over het gebruik van
het apparaat en het antwoord niet kunt
vinden in deze gebruiksaanwijzing,
kunt u op onze website, www.adexi.
eu, kijken.
Ga naar het menu "Consumer Service"
en klik op "Question & Answer" om de
meest gestelde vragen te zien.
U kunt op de website ook
contactgegevens vinden voor als u
contact met ons wilt opnemen over
technische problemen, reparaties,
accessoires en reserveonderdelen.
IMPORTEUR
Adexi Group
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid
voor eventuele drukfouten.
26 27
26 27
CZ
ÚVOD
Než své nové zařízení použijete
poprvé, přečtěte si prosím pozorně
tento návod, abyste výrobek mohli
používat co nejúčinněji. Doporučujeme
vám také, abyste si návod ponechali a
měli jej v budoucnu k dispozici, abyste
si mohli připomenout funkce svého
zařízení.
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Normální používání zařízení
Nesprávné použití tohoto zařízení
může způsobit zranění osob nebo
jiné škody.
Výrobek používejte pouze ke
stanovenému účelu. Výrobce
nenese žádnou zodpovědnost
za zranění ani škody vyplývající
z nesprávného používání či
manipulace (viz také Záruční
podmínky).
Určeno pouze pro napájení 230 V,
50 Hz.
Když zařízení nepoužíváte, vždy je
mějte vypnuté tlačítkem Zap/Vyp
a odpojené od zásuvky.
Symbol znamená, že zařízení
nelze používat ve vaně nebo v
blízkosti vody, umyvadel, dřezů,
apod. Nepokoušejte se vytahovat
zařízení připojené k elektrické síti
z vody. Nejprve vyjměte zástrčku
ze zásuvky.
Zařízení doporučujeme
používat pouze v případě, je-li
elektroinstalace chráněna pomocí
HFI/HPFI. Máte-li pochybnosti,
kontaktujte kvalikovaného
elektrikáře.
Pamatujte, že zařízení zůstává
horké i nějakou dobu po vypnutí.
Proto před uschováním počkejte,
než zařízení úplně vychladne.
Udržujte bezpečnou vzdálenost
zařízení od hořlavých předmětů
jako jsou např. záclony, ubrusy
apod.
Nikdy nenechávejte zapnuté
zařízení bez dozoru a sledujte
děti.
Pozor! Desky se velmi zahřívají.
Nesmí přijít do styku s pokožkou,
mohly by způsobit popáleniny.
Určeno pouze pro domácí použití.
Není určeno pro venkovní a
komerční použití.
Nezakrývejte.
Nevystavujte přímému slunečnímu
záření.
Nepokládejte a neskladujte v
blízkosti zdrojů tepla nebo ve
vlhkém prostředí.
Šňůra, zástrčka a elektrická zásuvka
Šňůru držte mimo horkých
předmětů a otevřeného ohně.
Pravidelně kontrolujte, zda šňůra
či zástrčka nejsou poškozeny, a
nepoužívejte zařízení, pokud je
poškozené, spadlo na zem, do
vody nebo se jinak poškodilo.
Pokud je zařízení, přívodní šňůra
nebo zástrčka poškozena, je
nutné, aby autorizovaný servisní
technik spotřebič prohlédl a
– pokud je to nezbytné – opravil,
jinak hrozí úraz elektrickým
proudem. Nikdy se nepokoušejte
opravit spotřebič sami.
ed čištěním vyjměte zástrčku ze
zásuvky.
Když vyjímáte zástrčku ze
zásuvky, netahejte za šňůru.
Uchopte zástrčku.
Šňůru nenamotávejte na přístroj.
KLÍČ K HLAVNÍM KOMPONENTÁM
ZAŘÍZENÍ
1. Elektrická šňůra
2. Zajišťovací tlačítko
3. Držadlo
4. Tlačítko Zap/Vyp (není na obrázku
vidět)
5. Tlačítko teplotního nastavení
6. Kontrolky teploty
7. Keramické desky (na obrázku
nejsou vidět)
8. Otvor pro výstup páry
26 27
26 27
POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE
Toto zařízení má několik teplotních
nastavení a je určeno speciálně pro
použití s vlhkými vlasy. Kanálky v
keramických deskách uvolňují vodu z
vlasů a umožňují ji, aby v podobě páry
vystupovala skrze otvory (8). Zařízení
lze samozřejmě používat i se suchými
vlasy.
1. Zatlačte zajišťovací tlačítko (2)
směrem nahoru a rozevřete
keramické desky (7).
2. Položte zařízení na plochý
teplovzdorný povrch a zapojte je
do zásuvky.
3. Nastavením tlačítka Zap/Vyp
(4) směrem k bílému symbolu
(doleva) je zapněte.
o Pět kontrolek teploty (6) blikne.
4. Podle toho, jakou teplotu chcete
nastavit, stiskněte opakovaně
tlačítko teplotního nastavení (5)
(viz níže uvedená tabulka).
o Během zahřívání budou blikat
odpovídající kontrolky teploty.
Až zařízení dosáhne
požadované teploty, kontrolky
blikat přestanou.
5. Zařízení vypnete nastavením
tlačítka Zap/Vyp směrem dolů k
černému symbolu (vpravo).
Stylingové typy
ed xací vlasy důkladně
vykartáčujte. Pak je rozdělte na malé
prameny, které postupně upravujte
podle níže uvedeného popisu, dokud
nedosáhnete požadovaných výsledků.
ed použitím by měly být vlasy čisté.
Nejlepších výsledků dosáhnete s
vlhkými vlasy. Vlasy nesmí být příliš
mokré.
Rovné hladké vlasy:
o Začněte přibližně 5 cm širokým
pramenem vlasů. Pomocí
keramických desek (11) ploché
kulmy sevřete vlasy v blízkosti
hlavy.
o Plynulým pohybem pomalu
posouvejte zařízení směrem ke
konečkům vlasů. Abyste zabránili
vzniku kadeří, udržujte vlasy stále
napnuté. Chcete-li, aby vlasy měly
větší objem, vyhlaďte pouze vnější
stranu pramene.
Vlasy zatočené ven:
o Začněte přibližně 5 cm širokým
pramenem vlasů. Pomocí
keramických desek (11) ploché
kulmy sevřete vlasy v blízkosti
hlavy.
o Posouvejte zařízení směrem ke
konečkům vlasů.
o Konce pramenů lehce zatočte
ven.
Vlasy zatočené dovnitř:
o Začněte přibližně 5 cm širokým
pramenem vlasů. Pomocí
keramických desek (11) ploché
kulmy sevřete vlasy v blízkosti
hlavy.
o Posouvejte zařízení směrem ke
konečkům vlasů.
o Konce pramenů lehce zatočte
dovnitř.
ČIŠTĚNÍ
ed čištěním vyjměte zástrčku ze
zásuvky.
ed čištěním nechejte
vychladnout.
K čištění nepoužívejte silná nebo
abrazivní čistidla, rozpouštědla
apod. Mohla by poškrábat
nebo poškodit vnější povrch a
keramické desky.
K čištění používejte dobře
vymáchaný mokrý hadřík.
Zařízení nikdy nedávejte do vody
– nesmí do něj vniknout voda.
Teplotní
nastavení
Použití
Velmi jemné a
citlivé vlasy
Jemné a citlivé vlasy
Běžné zdravé vlasy
Silné zdravé vlasy,
které se
obtížně vyhlazují
Velmi silné zdravé
vlasy, které se velmi
obtížně vyhlazují
120 ºC
140 ºC
160 ºC
180 ºC
195 ºC
28 29
28 29
INFORMACE O LIKVIDACI A
RECYKLACI TOHOTO VÝROBKU
Všimněte si prosím, že tento výrobek
Adexi je označen tímto symbolem:
To znamená, že tento výrobek nesmíte
vyhodit do běžného domovního
odpadu, protože elektrický a
elektronický odpad musí být likvidován
zvlášť.
V souladu se směrnicí WEEE musí
každý členský stát zajistit správný
sběr, obnovu, manipulaci a recyklaci
elektrického a elektronického odpadu.
Soukromé domácnosti v EU mohou
použité vybavení bezplatně odevzdat
ve speciálních recyklačních sběrnách.
V některých členských státech můžete
v některých případech vrátit použité
vybavení u prodejce, od kterého jste
výrobek zakoupili, pokud zárov
zakoupíte nový výrobek. Další
informace o tom, co byste měli dělat s
elektrickým a elektronickým odpadem,
vám sdělí prodejce, distributor nebo
městský úřad.
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Záruka neplatí:
pokud není dodržen výše uvedený
návod
pokud někdo do spotřebiče
zasahoval
pokud se se spotřebičem
zacházelo nesprávně, hrubě nebo
pokud na něm vznikla jiná forma
škody
pokud k závadě došlo vlivem
poruchy na vašem přívodu
elektřiny.
S ohledem na trvalý vývoj našich
výrobků, pokud jde o funkci a design,
si vyhrazujeme právo provádět na
výrobku změny bez předchozího
varování.
OTÁZKY A ODPOVĚDI
Pokud máte nějaké otázky týkající
se používání zařízení a nenašli jste
odpověď v této uživatelské příručce,
zkuste prosím naše webové stránky
www.adexi.eu.
ejděte na menu „Consumer
Services“ („Zákaznické služby“),
klepněte na volbu „Frequently asked
questions“ („Často kladené otázky“),
čímž se zobrazí časté otázky.
Můžete také využít kontakty, pokud
nás potřebujete kontaktovat ohledně
technických problémů, oprav,
příslušenství a náhradních dílů.
DOVOZCE
Adexi Group
Neneseme zodpovědnost za tisko
chyby.
28 29
28 29
GR
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Για να αξιοποιήσετε πλήρως
τη νέα συσκευή σας, πριν τη
χρησιμοποιήσετε για πρώτη
φορά, διαβάστε προσεκτικά αυτό
το εγχειρίδιο χρήσης. Επίσης,
συνιστούμε να φυλάξετε το
εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά,
ώστε να μπορείτε να θυμηθείτε τις
λειτουργίες της συσκευής σας.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Κανονική χρήση της συσκευής
Η εσφαλμένη χρήση της
συσκευής μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό του
χρήστη ή βλάβη της συσκευής.
Χρησιμοποιήστε τη
συσκευή για το σκοπό για
τον οποίο προορίζεται. Ο
κατασκευαστής δεν ευθύνεται
για οποιονδήποτε τραυματισμό
ή βλάβη προκληθεί από
εσφαλμένη χρήση ή χειρισμό
(δείτε επίσης τους όρους της
εγγύησης).
Για σύνδεση μόνο σε παροχή
230 V, 50 Hz.
Απενεργοποιείτε τη
συσκευή χρησιμοποιώντας
πάντα το κουμπί on/off και
αποσυνδέετέ την όταν δεν τη
χρησιμοποιείτε.
Αυτό το σύμβολο σημαίνει
ότι η συσκευή δεν μπορεί
να χρησιμοποιηθεί μέσα σε
μπανιέρα ή κοντά σε νερό,
νιπτήρα, λεκάνη ή τα παρόμοια.
Μην επιχειρείτε ποτέ να
πιάσετε τη συσκευή εάν έχει
πέσει στο νερό. Βγάλτε πρώτα
το βύσμα από την πρίζα.
Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε
τη συσκευή μόνο εάν η
ηλεκτρική εγκατάσταση
προστατεύεται με ρελέ
ασφαλείας. Εάν έχετε
αμφιβολίες, επικοινωνήστε με
εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
Σημειώστε ότι η συσκευή θα
παραμείνει ζεστή για λίγο
αφού την απενεργοποιήσετε.
Αφήνετε πάντα τη συσκευή
να κρυώσει τελείως πριν την
αποθηκεύσετε.
Διατηρείτε τη συσκευή πάντα
σε ασφαλή απόσταση από
εύφλεκτα αντικείμενα, όπως
κουρτίνες, τραπεζομάντιλα και
άλλα παρόμοια.
Μην αφήνετε ποτέ τη
συσκευή χωρίς επιτήρηση ενώ
λειτουργεί και επιβλέπετε τα
παιδιά που βρίσκονται στο
χώρο λειτουργίας της.
Προσοχή! Οι κεραμικές
πλάκες μπορεί να αναπτύξουν
πολύ υψηλή θερμοκρασία.
Δεν πρέπει να έρθουν σε
επαφή με το δέρμα, γιατί κάτι
τέτοιο μπορεί να προκαλέσει
εγκαύματα.
Η συσκευή προορίζεται μόνο
για οικιακή χρήση. Η συσκευή
δεν προορίζεται για χρήση
σε εξωτερικούς χώρους ή για
εμπορική χρήση.
Μην καλύπτετε τη συσκευή.
Μην εκθέτετε τη συσκευή στο
άμεσο ηλιακό φως.
Μην τοποθετείτε ή μην
αποθηκεύετε τη συσκευή κοντά
σε άλλες πηγές θερμότητας ή
σε περιβάλλον με υγρασία.
Καλώδιο, βύσμα και πρίζα
τροφοδοσίας
Κρατήστε το καλώδιο μακριά
από ζεστά αντικείμενα και
ανοικτή φλόγα.
Ελέγχετε τακτικά εάν το
καλώδιο ή το βύσμα της
συσκευής είναι κατεστραμμένα
και σε αυτή την περίπτωση, μην
την χρησιμοποιείτε. Επίσης, μην
χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν
έχει πέσει σε νερό ή εάν έχει
υποστεί οποιαδήποτε ζημιά.
Εάν η συσκευή ή το βύσμα
έχουν υποστεί ζημιά, πρέπει
να τα ελεγχθούν και εάν
χρειάζεται, να επισκευαστούν
από έναν εξουσιοδοτημένο
μηχανικό, διαφορετικά υπάρχει
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Μην προσπαθείτε ποτέ να
επισκευάσετε μόνοι σας τη
συσκευή.
Βγάλτε το βύσμα από την πρίζα,
πριν να καθαρίσετε τη συσκευή.
Μην τραβάτε το καλώδιο όταν
αποσυνδέετε το βύσμα από την
πρίζα. Αντιθέτως, θα πρέπει να
κρατάτε το βύσμα.
Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω
από τη συσκευή.
30 31
30 31
ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
1. Καλώδιο τροφοδοσίας
2. Κουμπί ασφάλισης
3. Λαβή
4. Κουμπί on/off (δεν φαίνεται
στην εικόνα)
5. Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας
6. Ενδεικτικές λυχνίες
θερμοκρασίας
7. Κεραμικές πλάκες (δεν
φαίνονται στην εικόνα)
8. Οπές ατμού
ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
Αυτή η συσκευή έχει διάφορες
ρυθμίσεις θερμοκρασίας και είναι
ειδικά σχεδιασμένη για χρήση
σε νωπά μαλλιά. Τα κανάλια που
υπάρχουν στις κεραμικές πλάκες
διοχετεύουν το νερό που υπάρχει
στα μαλλιά και του επιτρέπουν να
εξατμιστεί μέσα από τις οπές ατμού
(8). Φυσικά, η συσκευή μπορεί
επίσης να χρησιμοποιηθεί και σε
στεγνά μαλλιά.
1. Πιέστε το κουμπί ασφάλισης (2)
προς τα επάνω, για να ανοίξετε
τις κεραμικές πλάκες (7).
2. Τοποθετήστε τη συσκευή σε
μια επίπεδη επιφάνεια που είναι
ανθεκτική στη θερμότητα και
συνδέστε την στη πρίζα.
3. Θέστε σε λειτουργία τη
συσκευή, πιέζοντας το
διακόπτη on/off (4) προς το
λευκό σύμβολο (στα αριστερά).
o Οι πέντε ενδεικτικές
λυχνίες θερμοκρασίας (6) θα
αναβοσβήσουν μία φορά.
4. Πατήστε το κουμπί
ρύθμισης θερμοκρασίας (5)
επαναλαμβανόμενα, ανάλογα
με τη θερμοκρασία που θέλετε
(δείτε τον παρακάτω πίνακα).
o Οι αντίστοιχες ενδεικτικές
λυχνίες θερμοκρασίας θα
αναβοσβήσουν. Οι
ενδεικτικές λυχνίες θα
σταματήσουν να
αναβοσβήνουν κάθε φορά
που η συσκευή θα φτάνει σε
ένα επίπεδο θερμοκρασίας.
5. Απενεργοποιήστε τη συσκευή
πιέζοντας το διακόπτη on/off
(3) προς τα κάτω, στο μαύρο
σύμβολο (στα δεξιά).
Συμβουλές στυλ
Βουρτσίστε καλά τα μαλλιά πριν
ξεκινήσετε. Χωρίστε τα μαλλιά σε
μικρές τούφες και δουλέψτε τις
ξεχωριστά, όπως περιγράφεται
παρακάτω, έως ότου πετύχετε το
επιθυμητό αποτέλεσμα. Τα μαλλιά
θα πρέπει να είναι καθαρά πριν
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Τα
υγρά μαλλιά δίνουν το καλύτερο
αποτέλεσμα. Μην χρησιμοποιείτε τη
συσκευή σε πολύ βρεγμένα μαλλιά.
Ίσια, λεία μαλλιά:
o Ξεκινήστε με μια τούφα
μαλλιών πλάτους 5 cm περίπου
και κλείστε τις κεραμικές
πλάκες του σίδερου γύρω από
τα μαλλιά, κοντά στο κεφάλι.
o Σύρετε αργά τη συσκευή με
ελαφρές κινήσεις προς τις
άκρες των μαλλιών. Κρατήστε
τα μαλλιά σφιχτά, για να
αποφύγετε τυχόν πτυχώσεις.
Για μεγαλύτερο όγκο στα
μαλλιά, λειάνετε μόνο το
εξωτερικό τμήμα της τούφας.
Ρύθμιση
θερμοκρασίας
Χρήση
Πολύ λεπτά,
εύθραυστα μαλλιά
Λεπτά, εύθραυστα
μαλλιά
Κανονικά,
υγιή μαλλιά
Χοντρά, υγιή μαλλιά
που ισιώνουν δύσκολα
Πολύ χοντρά, υγιή
μαλλιά που
ισιώνουν πολύ δύσκολα
120 ºC
140 ºC
160 ºC
180 ºC
195 ºC
30 31
30 31
Μαλλιά με ελαφριά κλίση:
o Ξεκινήστε με μια τούφα
μαλλιών πλάτους 5 cm περίπου
και κλείστε τις κεραμικές
πλάκες του σίδερου γύρω από
τα μαλλιά, κοντά στο κεφάλι.
o Σύρετε τη συσκευή αργά προς
τις άκρες των μαλλιών.
o Τελειώστε, δίνοντας μια
ελαφριά κλίση προς τα έξω στο
τελευταίο τμήμα των μαλλιών.
Μαλλιά με μπούκλες:
o Ξεκινήστε με μια τούφα
μαλλιών πλάτους 5 cm περίπου
και κλείστε τις κεραμικές
πλάκες του σίδερου γύρω από
τα μαλλιά, κοντά στο κεφάλι.
o Σύρετε τη συσκευή αργά προς
τις άκρες των μαλλιών.
o Τελειώστε, γυρνώντας το
τελευταίο τμήμα των μαλλιών
προς τα κάτω στις άκρες.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Βγάλτε το βύσμα από την πρίζα,
πριν να καθαρίσετε τη συσκευή.
Αφήστε τη να κρυώσει πριν την
καθαρίσετε.
Μην χρησιμοποιείτε ισχυρό
ή λειαντικό καθαριστικό,
διαλύματα ή άλλα παρόμοια
για να καθαρίσετε τη συσκευή,
γιατί μπορεί να γρατσουνίσουν
ή να καταστρέψουν τις
εξωτερικές επιφάνειες και τις
κεραμικές πλάκες.
Σκουπίστε τη συσκευή με
ένα καλά στυμμένο μαλακό
ύφασμα.
Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή
σε νερό και μην επιτρέψετε να
εισέλθει νερό στη συσκευή.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σημειώστε ότι αυτό το προϊόν της
Adexi επισημαίνεται με αυτό το
σύμβολο:
Αυτό σημαίνει ότι το προϊόν δεν
πρέπει να απορρίπτεται μαζί με
τα συνήθη οικιακά απορρίμματα,
δεδομένου ότι τα ηλεκτρικά και
ηλεκτρονικά απορρίμματα πρέπει
να απορρίπτονται ξεχωριστά.
Σύμφωνα με την οδηγία WEEE,
κάθε κράτος-μέλος πρέπει να
φροντίζει για τη σωστή συλλογή,
ανάκτηση, διαχείριση και
ανακύκλωση των ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών απορριμμάτων.
Τα ιδιωτικά νοικοκυριά στην ΕΕ
μπορούν να μεταφέρουν δωρεάν
τον μεταχειρισμένο εξοπλισμό
τους σε ειδικούς σταθμούς
ανακύκλωσης. Σε κάποια κράτη-
μέλη μπορείτε, σε ορισμένες
περιπτώσεις, να επιστρέψετε
τον παλιό σας εξοπλισμό στον
μεταπωλητή από τον οποίο τον
αγοράσατε, εάν αγοράσετε νέο
εξοπλισμό. Επικοινωνήστε με τον
μεταπωλητή ή τον διανομέα από
τον οποίο προμηθευτήκατε τη
συσκευή ή με τις δημοτικές αρχές
της περιοχής σας, για να λάβετε
περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με τις ενέργειες που πρέπει
να ακολουθήσετε, όσον αφορά
στην απόρριψη ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών συσκευών.
ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Η εγγύηση δεν ισχύει στις εξής
περιπτώσεις:
εάν δεν τηρηθούν οι παραπάνω
οδηγίες
εάν έχουν υπάρξει παρεμβολές
στη συσκευή
εάν έχετε χειριστεί τη συσκευή
εσφαλμένα, την έχετε υποβάλει
σε σκληρή μεταχείριση ή εάν
έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημία
εάν έχουν προκύψει σφάλματα
που οφείλονται σε βλάβες της
παροχής ρεύματος.
Λόγω της διαρκούς ανάπτυξης των
προϊόντων μας, τόσο όσον αφορά
στη λειτουργικότητα όσο και τον
σχεδιασμό τους, διατηρούμε το
δικαίωμα να αλλάξουμε το προϊόν
χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με
τη χρήση της συσκευής και δεν
μπορείτε να βρείτε την απάντηση
στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης,
επισκεφθείτε την τοποθεσία Web
στη διεύθυνση www.adexi.eu.
Μεταβείτε στο μενού "Consumer
Services" (Εξυπηρέτηση πελατών),
κάντε κλικ στην επιλογή "Frequently
asked questions" (Συνήθεις
ερωτήσεις), για να δείτε τις πιο
συνήθεις ερωτήσεις.
Ρύθμιση
θερμοκρασίας
Χρήση
Πολύ λεπτά,
εύθραυστα μαλλιά
Λεπτά, εύθραυστα
μαλλιά
Κανονικά,
υγιή μαλλιά
Χοντρά, υγιή μαλλιά
που ισιώνουν δύσκολα
Πολύ χοντρά, υγιή
μαλλιά που
ισιώνουν πολύ δύσκολα
120 ºC
140 ºC
160 ºC
180 ºC
195 ºC
32 33
32 33
Επίσης, μπορείτε να δείτε τα
στοιχεία επικοινωνίας, εάν
χρειάζεται να επικοινωνήσετε
μαζί μας για τεχνικά θέματα,
επιδιορθώσεις, εξαρτήματα και
ανταλλακτικά.
ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ
Όμιλος Adexi
Δεν φέρουμε ευθύνη για
οποιοδήποτε τυπογραφικό λάθος.
32 33
32 33
F
INTRODUCTION
Pour tirer le meilleur parti de
votre nouvel appareil, veuillez lire
attentivement ce manuel avant la
première utilisation. Nous vous
recommandons également de le
conserver pour pouvoir le consulter
ultérieurement en cas de besoin.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Utilisation normale de l'appareil
Une utilisation incorrecte de cet
appareil peut causer des blessures
et dommages personnels.
Ne l'utilisez que pour l'usage
prévu. Le fabricant décline toute
responsabilité pour les blessures
ou dommages résultant d'une
utilisation ou d'une manipulation
incorrecte (voir également les
Conditions de garantie).
Connexion 230 V, 50 Hz
uniquement.
Éteignez toujours l'appareil à
l'aide du bouton marche/arrêt et
débranchez-le lorsque vous ne
l'utilisez pas.
Ce symbole signie que
l'appareil ne doit pas être utilisé
dans la baignoire ou près d'une
source d'eau, d'un lavabo, etc.
S'il tombe dans l'eau, n'essayez
pas de le rattraper en mettant les
mains dans l'eau. Débranchez
d'abord la che du secteur.
Nous recommandons d'utiliser cet
appareil uniquement si l'installation
est protégée par un DDFT. Veuillez
contacter un électricien qualié en
cas de doute.
Veuillez noter que l'appareil reste
chaud un certain temps après
avoir été arrêté. Laissez-le toujours
refroidir complètement avant
de le ranger ou de changer les
accessoires.
Maintenez toujours l'appareil à
distance des objets inammables
tels que les rideaux, les nappes,
etc.
Ne le laissez jamais en marche
sans surveillance et surveillez les
enfants à proximité.
Attention ! Les plaques peuvent
devenir brûlantes. Elles ne doivent
pas entrer en contact avec la peau
car cela pourrait provoquer des
brûlures.
Pour usage domestique
uniquement. Non destiné à l'usage
en extérieur ou commercial.
Ne le couvrez pas.
Ne l'exposez pas en plein soleil.
Ne placez pas et ne rangez pas
l'appareil près d'autres sources de
chaleur ou dans un environnement
humide.
Cordon, che et prise de courant
Tenez le cordon à l'écart des
objets brûlants et des ammes
nues.
Vériez régulièrement que ni
le cordon ni la che ne sont
endommagés ; n'utilisez pas
l'appareil s'ils le sont ou si
l'appareil est tombé, a été plongé
dans l'eau ou endommagé de
quelque façon que ce soit.
Si l'appareil ou la che sont
endommagés, ils doivent être
examinés et, si nécessaire, réparés
par un technicien de réparation
autorisé, sans quoi il existe un
risque de décharge électrique.
N'essayez jamais de réparer
l'appareil vous-même.
Débranchez la che du secteur
avant de nettoyer l'appareil.
Évitez de tirer sur le cordon
lorsque vous débranchez la che.
Tenez plutôt la che elle-même.
N'enroulez pas le cordon autour de
l'appareil.
LÉGENDE DES PRINCIPAUX
COMPOSANTS DE L'APPAREIL
1. Cordon d'alimentation
2. Bouton de verrouillage
3. Poignée
4. Bouton marche/arrêt (non illustré)
5. Bouton de réglage de la
température
6. Voyants de température
7. Plaques céramiques (non illustrées)
8. Ouverture vapeur
34 35
34 35
UTILISATION DE L'APPAREIL
Cet appareil a plusieurs réglages de
température possibles ; il est conçu
spécialement pour une utilisation sur
cheveux humides. Les canaux des
plaques céramiques drainent l'eau
des cheveux et lui permettent de
s'évaporer par les ouvertures vapeur
(8). Bien sûr, il peut aussi être utilisé
sur cheveux secs.
1. Poussez le bouton de verrouillage
(2) vers le haut pour ouvrir les
plaques céramiques (7).
2. Placez l'appareil sur une surface
plane et résistante à la chaleur,
puis branchez-le.
3. Mettez-le en marche en poussant
sur l'interrupteur marche/arrêt
(4) vers le symbole blanc (vers la
gauche).
o Les cinq voyants de
température (6) clignotent une
fois.
4. Appuyez plusieurs fois sur
le bouton de réglage de la
température (5) pour atteindre
la température souhaitée (voir
tableau ci-dessous).
o Le voyant correspondant
clignote. Les voyants
cessent de clignoter lorsque
l'appareil atteint la température
correspondante.
5. Arrêtez l'appareil en poussant le
bouton marche/arrêt vers le bas,
vers le symbole noir (à droite).
Conseil de coiffage
Brossez soigneusement vos cheveux
avant de les coiffer. Divisez vos
cheveux en petites mèches et traitez-
les une par une comme indiqué
ci-dessous jusqu'à obtenir le résultat
souhaité. Les cheveux doivent être
propres avant utilisation de l'appareil.
Pour un résultat optimal, utilisez le sur
des cheveux humides. Ne l'utilisez
pas sur des cheveux complètement
mouillés.
Cheveux lisses et doux :
o Commencez par une mèche
d'environ 5 cm de large. Refermez
les plaques céramiques du lisseur
(11) sur la mèche près du crâne.
o Faites glisser lentement l'appareil
vers les pointes. Gardez les
cheveux bien droits pour éviter
qu'ils ne prennent une mauvaise
forme. Pour plus de volume, lissez
uniquement la face extérieure de la
mèche.
Brushing inversé :
o Commencez par une mèche
d'environ 5 cm de large. Refermez
les plaques céramiques du lisseur
(11) sur la mèche près du crâne.
o Faites glisser lentement l'appareil
vers les pointes.
o Terminez en recourbant la dernière
portion de cheveux vers l'extérieur.
Brushing :
o Commencez par une mèche
d'environ 5 cm de large. Refermez
les plaques céramiques du lisseur
(11) sur la mèche près du crâne.
o Faites glisser lentement l'appareil
vers les pointes.
o Terminez en recourbant la dernière
portion de cheveux vers l'intérieur.
NETTOYAGE
Débranchez la che du secteur
avant de nettoyer l'appareil.
Laissez l'appareil refroidir avant de
le nettoyer.
N'utilisez aucun agent ou solvant
agressif ou abrasif pour nettoyer
l'appareil, car ceux-ci pourraient
rayer ou endommager les
surfaces externes et les plaques
céramiques.
Essuyez-le à l'aide d'un chiffon
doux à peine humidié.
N'immergez jamais l'appareil
dans l'eau et ne laissez pas d'eau
pénétrer dedans.
Température
Usage
Cheveux très ns,
fragiles
Cheveux ns,
fragiles
Cheveux normaux,
vigoureux
Cheveux épais, vigoureux,
difciles à lisser
Cheveux très épais,
vigoureux, très
difciles à lisser
120 ºC
140 ºC
160 ºC
180 ºC
195 ºC
34 35
34 35
INFORMATION SUR LA MISE AU
REBUT ET LE RECYCLAGE DE CE
PRODUIT.
Veuillez noter que ce produit Adexi
porte le symbole suivant :
Cela signie que ce produit ne doit
pas être mis au rebut avec les déchets
ménagers, mais faire l’objet d’un
traitement spécique pour déchets
électriques et électroniques.
Selon la directive WEEE, chaque
état membre doit assurer la collecte,
la récupération, le traitement et le
recyclage des déchets électriques
et électroniques. Dans l’Union
Européenne, les ménages privés
peuvent gratuitement déposer leur
équipement usagé dans des centres
de revalorisation (déchetteries).
Dans certains états membres, vous
pouvez dans certains cas retourner
l’équipement usagé au vendeur auprès
duquel vous l’aviez acheté, à condition
de racheter un nouvel équipement.
Contactez votre revendeur, le
distributeur ou les autorités
municipales pour plus d’informations
sur la façon d’éliminer les déchets
électriques et électroniques.
CONDITIONS DE GARANTIE
La garantie devient caduque :
si les instructions ci-dessus ne
sont pas respectées
si le fonctionnement de l'appareil a
été entravé
si l'appareil a été mal utilisé,
malmené ou a subi toute autre
forme de dommage
si des défauts ont été causés
par des défauts dans votre
alimentation électrique.
En raison de l'amélioration constante
de la fonctionnalité et du design de
nos produits, nous nous réservons
le droit de modier le produit sans
préavis.
QUESTIONS/RÉPONSES
Pour toute question relative à
l'utilisation de l'appareil et qui ne serait
pas traitée dans ce manuel, veuillez
consulter notre site Internet sur www.
adexi.eu.
Ouvrez le menu Consumer Services,
puis cliquez sur Frequently asked
questions pour consulter les questions
les plus fréquemment posées.
Vous y trouverez également nos
coordonnées si vous souhaitez
nous contacter pour des questions
techniques, des réparations, des
accessoires et des pièces de
rechange.
IMPORTATEUR
Groupe Adexi
Nous déclinons toute responsabilité en
cas d'erreur d'impression.
36 37
36 37
UVOD
Pročitajte ove upute pažljivo prije
prve uporabe kako bi ste dobili
najviše iz svog novog uređaja. Također
preporučamo da pohranite ove upute
za kasniju uporabu kako bi ste se
prisjetili funkcija uređaja.
MJERE SIGURNOSTI
Uobičajena uporaba uređaja
Pogrešna uporaba uređaja može
izazvati ozljede ili štetu.
Koristiti samo za naznačenu
namjenu. Proizvođač nije
odgovoran za štetu ili ozljede
nastale neispravnom uporabom
(vidi uvjete jamstva).
Isključivo za 230 V, 50 Hz.
Uređaj uvijek uključujte putem on/
off gumba i isključite ga iz utičnice
kad ga ne koristite.
Simbol označava da se uređaj
ne smije koristiti u kadi niti u
blizini vode, umivaonika, posuda
s vodom i tome slično. Nikad ne
posežite za uređajem koji je pao u
vodu. Uvijek prvo izvucite utikač iz
utičnice.
Preporučujemo uporabu ovog
uređaja samo ako je električna
instalacija zaštićena HFI-/HPFI
osiguračem. Ako niste sigurni,
kontaktirajte kvaliciranog
električara.
Napominjemo kako će uređaj
nakon isključivanja biti vr
tijekom kraćeg razdoblja.
Uvijek dopustite da se uređaj
u cijelosti ohladi prije njegovog
pospremanja.
Uređaj uvijek čuvajte na sigurnoj
udaljenosti od zapaljivih objekata
kao što su zavjese, stolnjaci i
slično.
Tijekom korištenja nikad ga ne
ostavljajte bez nadzora i pazite na
djecu.
Pažnja! Pločice se mogu jako
ugrijati. Ne smiju doći u dodir
s kožom jer mogu izazvati
opekotine.
Isključivo za kućnu uporabu.
Nije za vanjsku ili komercijalnu
uporabu.
Ne prekrivajte.
Ne izlažite sunčevom svjetlu.
Ne ostavljajte niti čuvajte u blizini
drugih izvora topline ili u vlažnom
okruženju.
Kabel, utikač i utičnica
Čuvajte kabel dalje od toplih
predmeta i otvorenog plamena.
Redovno provjeravajte jesu li
kabel i utičnica oštećeni i ne
koristite uređaj ako postoje bilo
kakva oštećenja ili ako je pao na
pod, u vodu ili ima bilo koje druge
vrste oštećenja.
Ako su uređaj ili utičnica
oštećeni potrebno ih je provjeriti
i po potrebi popraviti od strane
ovlaštenog servisera jer u
protivnom postoji opasnost od
strujnog udara. Nikada nemojte
sami pokušavati popravljati
uređaj.
Isključite prekidač iz utičnice prije
čišćenja.
Nemojte vući kabel kada
isključujete utikač iz utičnice.
Umjesto toga, držite utikač.
Kabel napajanja ne omatajte oko
uređaja.
OSNOVNE KOMPONENTE UREĐAJA
1. Kabel napajanja
2. Gumb za zaključavanje
3. Drška
4. On/off gumb (nije vidljiv na slici)
5. Gumb za podešavanje
temperature
6. Svjetla indikatora temperature
7. Keramičke pločice (nisu vidljive na
slici)
8. Otvor za paru
HR
36 37
36 37
UPOTREBA UREĐAJA
Ovaj uređaj ima nekoliko temperaturnih
postavki i posebno je namijenjen
korištenju na mokroj kosi. Kanali u
keramičkim pločicama izvlače vodu iz
kose i omogućavaju isparavanje vode
kroz otvore za paru (8). Također je
pogodan za korištenja na suhoj kosi.
1. Gumb za zaključavanje (2)
pritisnite prema gore kako biste
otvorili keramičke pločice (7).
2. Uređaj postavite na površinu koja
je otporna na toplinu i uključite ga
u utičnicu.
3. Uključite ga guranjem on/off
gumba (4) prema bijelom simbolu
(ulijevo).
o Pet svjetala indikatora
temperature (6) zatreptat će
jedanput.
4. Uzastopno pritišćite gumb za
podešavanje temperature (5) kako
biste podesili željenu temperaturu
(pogledajte donju tablicu).
o Zatreptat će odgovarajuće
svjetlo indikatora temperature
(6). Svjetla će prestati s
treptanjem kada uređaj
dostigne pojedinu
temperaturnu razinu.
5. Isključite pritiskanjem on/off
gumba (4) prema dolje, u smjeru
crnog simbola (udesno).
Savjeti za stiliziranje
Prije namještanja temeljito očetkajte
kosu. Kosu podijelite u male
pramenove i svaki posebno obradite,
dio po dio, kako je opisano u daljnjem
tekstu, dok ne postignete željeni
rezultat. Kosa mora biti čista prije
korištenja uređaja. Najbolji rezultati
postižu se s vlažnom kosom. Ne
koristite na jako vlažnoj kosi.
Ravna, glatka kosa:
o Započnite s uvojkom kose
širine približno 5 cm i zatvorite
keramičke pločice-kliješta za
ravnanje oko kose, u blizini
vlasišta.
o Ravnomjernim pokretom uređaj
polako pomičite prema vrhovima
kose. Kosu držite napetom kako
biste izbjegli izvijanja. Za veću
bujnost kose, izravnajte samo
vanjski dio uvojka.
Kosa izvijena prema van:
o Započnite s uvojkom kose
širine približno 5 cm i zatvorite
keramičke pločice-kliješta za
ravnanje oko kose, u blizini
vlasišta.
o Uređaj polako pomičite prema
vrhovima kose.
o Završite s laganim uvijanjem
posljednjeg dijela kose prema
van.
Kosa uvijena prema unutra:
o Započnite s uvojkom kose
širine približno 5 cm i zatvorite
keramičke pločice-kliješta za
ravnanje oko kose, u blizini
vlasišta.
o Uređaj polako pomičite prema
vrhovima kose.
o Završite s laganim uvijanjem
posljednjeg dijela kose prema
unutra.
ČIŠĆENJE
Isključite prekidač iz utičnice prije
čišćenja.
Dozvolite da se ohladi prije
čišćenja.
Pri čišćenju uređaja ne koristite
jaka niti abrazivna sredstva za
čišćenje, otopine ili slično, jer ona
mogu izgrepsti ili oštetiti vanjsku
površinu i keramičke pločice.
Obrišite ga dobro ocijeđenom i
mekanom krpom.
Uređaj nikada ne uranjajte u vodu,
a voda nikako ne smije prodrijeti u
uređaj.
Postavka
temperature
Uporaba
Jako nježna,
osjetljiva kosa
Nježna, osjetljiva kosa
Normalna, zdrava kosa
Snažna, zdrava kosa,
teška za ravnanje
Jako snažna,
zdrava kosa, izuzetno
teška za ravnanje
120 ºC
140 ºC
160 ºC
180 ºC
195 ºC
38 39
38 39
INFORMACIJE O ODLAGANJU I
RECIKLIRANJU OVOG PROIZVODA
Adexi proizvodi su markirani sljedećim
simbolom:
Ovo znači da se ovi proizvode ne smiju
odlagati zajedno sa običnim otpadom,
jer se elektronski i električni otpad
mora odlagati zasebno.
U skladu s direktivama WEEE, svaka
država članica mora garantirati
pravilno sakupljanje, sanaciju,
rukovanje i recikliranje električnog
i elektronskog otpada. Privatna
domaćinstva u EU mogu odnijeti
korištenu opremu u centre za
recikliranje besplatno. U nekim
državama članicama se u pojedinim
slučajevima može korištena oprema
odnijeti kod trgovca od kojeg ste
opremu kupili ukoliko kupujete novu.
Kontaktirajte trgovca, distributera ili
lokalne vlasti za dodatne informacije o
tome što vam je činiti sa električnim i
elektronskim otpadom.
UVJETI JAMSTVA
Jamstvo ne vrijedi:
Ukoliko se niste pridržavali gore
navedenih instrukcija
Ukoliko se uređaj modicirao
Ukoliko se uređajem rukovalo
pogrešno, grubo ili je oštećen na
drugi način
Ima oštećenja koja su posljedica
kvarova na elektro-snabdijevanju.
Uslijed neprestanog usavršavanja
naših proizvoda u smislu
funkcionalnosti i dizajna, zadržavamo
pravo izmjena proizvoda bez
prethodne najave.
PITANJA I ODGOVORI
Ukoliko imate pitanja u vezi uređaja,
a odgovore ne možete naći u ovom
korisničkom priručniku, pregledajte
naše web-mjesto na www.adexi.eu.
Krenite na izbornik “Consumer
Service” (Korisničke usluge) i kliknite
“Frequently asked questions” (Često
postavljana pitanja) kako biste
pregledali odgovore na najčešća
pitanja.
Također ćete vidjeti kontaktne
informacije ukoliko nas želite
kontaktirati za tehnička pitanja,
popravke, opremu i rezervne dijelove.
UVOZNIK
Adexi group
Ne odgovaramo za tiskarske pogreške.
38 39
38 39
BEVEZETÉS
A készülék első használata előtt
gyelmesen olvassa el ezeket az
utasításokat, hogy a legjobbat
hozhassa ki új készülékéből. Továbbá
javasoljuk, hogy őrizze meg az
útmutatót, mert később is szüksége
lehet rá, és segíthet felidézni a
készülék funkcióit.
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
A készülék rendeltetésszerű
használata
A készülék helytelen használata
személyi sérüléshez vezethet vagy
kárt okozhat.
Csak rendeltetésszerűen
használja. A gyártó nem felelős
a helytelen használatból vagy
kezelésből eredő sérülésekért
vagy károkért (lásd még Jótállási
feltételek).
Csak 230 V-hoz, 50 Hz-hez
csatlakoztatható.
A készüléket mindig a be-/
kikapcsolás gombbal kapcsolja ki,
és húzza ki az aljzatból, ha nem
használja.
Ez a jel azt jelenti, hogy
a készülék nem használható
fürdőkádban vagy víz közelében,
mosdótálban és hasonlókban.
Soha ne nyúljon a készülék után,
ha az vízbe esett. Először húzza ki
a csatlakozót az aljzatból.
A készülék használatát csak
abban az esetben javasoljuk, ha
a hálózatban HFI-/HPFI-relés
védelem található. Forduljon egy
szakképzett villanyszerelőhöz, ha
kétségei támadnak.
Ne feledje, hogy a készülék
kikapcsolás után valamennyi ideig
még forró marad. Mindig várja
meg, amíg a készülék teljesen
lehűl, mielőtt elrakja.
A készüléket mindig tartsa
biztonságos távolságban a
gyúlékony anyagoktól, mint
pl. függöny, asztalterítő vagy
törölköző.
Használat közben soha ne hagyja
felügyelet nélkül, és gyeljen oda
a gyerekekre is.
Figyelem! A lapok nagyon
felforrósodhatnak. Soha ne érintse
bőréhez, mert égési sérülést
okozhat.
Csak háztartási célra. Kültéri vagy
ipari használatra nem alkalmas.
Soha ne fedje le.
Ne tegye ki közvetlen napfénynek.
Ne helyezze vagy tárolja a
készüléket más hőforrások
mellett, illetve nedves
környezetben.
Vezeték, csatlakozó és hálózati aljzat
A vezetéket tartsa távol a for
tárgyaktól és a nyílt lángtól.
Szabályos időközönként
ellenőrizze, hogy nem sérült-e
meg a vezeték vagy a csatlakozó.
Ne használja a készüléket sérült
vezeték, illetve csatlakozó esetén,
vagy ha elejtette, vízbe esett vagy
más módon sérült meg.
Ha a készülék vagy a csatlakozó
megsérült, ellenőriztetni kell, és
szükség esetén meg kell javíttatni
egy szakképzett szerelővel, mert
ellenkező esetben áramütés
kockázata áll fenn. Soha ne
próbálja meg önállóan megjavítani
a készüléket.
Tisztítás előtt húzza ki a
csatlakozót az aljzatból.
A csatlakozó aljzatból történő
eltávolításakor ne a vezetéket
húzza meg, hanem a csatlakozót
tartsa.
Ne tekerje a vezetéket a készülék
köré.
A KÉSZÜLÉK FŐ ALKATRÉSZEINEK
BEMUTATÁSA
1. Tápvezeték
2. Zár gomb
3. Fogantyú
4. Be-/kikapcsoló gomb (nem
látható a képen)
5. Hőmérséklet-beállító gomb
6. Hőmérsékletjelző lámpák
7. Kerámialapok (nem láthatók a
képen)
8. Gőznyílás
H
40 41
40 41
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA
A készülék többféle hőmérséklet
beállítással rendelkezik, és kifejezetten
nedves hajhoz használható. A
kerámialapok csatornái elvezetik
a hajból a nedvességet, ami a
gőznyílásokon (8) keresztül elpárolog.
Természetesen száraz hajhoz is
használható.
1. Nyomja a zár gombot (2) felfelé a
kerámialapok (7) szétnyitásához.
2. Helyezze a készüléket egy sima,
hőnek ellenálló felületre, és
kapcsolja be.
3. Kapcsolja be a be-/kikapcsoló
gomb (4) fehér jelölés felé (balra)
nyomásával.
o Az öt hőmérsékletjelző lámpa
(6) egyszer felvillan.
4. Nyomja be a hőmérséklet-
beállító gombot (5) egymás
után annyiszor, hogy a kívánt
hőmérsékletet megkapja (lásd a
lenti táblázatot).
o A megfelelő hőmérsékletjelző
lámpa villog. A lámpák
abbahagyják a villogást, amint
a készülék eléri az adott
hőfokot.
5. Kikapcsoláshoz nyomja a be-
/kikapcsoló gombot lefelé a fekete
szimbólum irányába (jobbra).
Hajformázási tippek
Formázás előtt alaposan kefélje ki a
haját. Ossza fel haját kisebb tincsekre,
és egyenként kezelje őket a lent leírtak
szerint, amíg a kívánt eredményt
el nem éri. A készülék használata
előtt mossa meg haját. A legjobb
eredményt nedves hajnál érjük el. Ne
használja nagyon vizes hajnál.
Sima, egyenes haj:
o Fogjon egy körülbelül 5 cm
széles hajtincset, és a hajkisimító
kerámialapjait csukja a tincsre a
fejbőrhöz közeli részen.
o Lassan, folyamatos mozdulattal
húzza a készüléket a haj vége felé.
A csomók elkerüléséhez tartsa
szorosan a hajat. A lazább hatás
érdekében csak a hajtincs külső
részét simítsa.
Csavarás a haj végén:
o Fogjon egy körülbelül 5 cm
széles hajtincset, és a hajkisimító
kerámialapjait csukja a tincsre a
fejbőrhöz közeli részen.
o Csúsztassa a készüléket lassan a
haj vége felé.
o Befejezéskor a tincs végét
csavarja kifelé.
Hullámos haj:
o Fogjon egy körülbelül 5 cm
széles hajtincset, és a hajkisimító
kerámialapjait csukja a tincsre a
fejbőrhöz közeli részen.
o Csúsztassa a készüléket lassan a
haj vége felé.
o Befejezéskor a tincs végét
csavarja befelé.
TISZTÍTÁS
Tisztítás előtt húzza ki a
csatlakozót az aljzatból.
A tisztítás előtt hagyja lehűlni.
A készülék tisztításához ne
használjon erős vagy dörzshatású
tisztítószereket, oldószereket,
mert azok megkarcolhatják és
megsérthetik a külső felületeket
és a kerámialapokat.
A készüléket jól kicsavart, puha
ruhával törölje át.
Soha ne merítse a készüléket
vízbe, és ügyeljen rá, hogy ne
kerüljön víz a készülékbe.
Hőmérséklet
beállítás
Használat
Nagyon nom,
érzékeny haj
Finom, érzékeny haj
Normál, egészséges haj
Vastag, egészséges haj,
amelyet nehéz kisimítani
Nagyon vastag,
egészséges haj,
amelyet nagyon nehéz
kisimítani
120 ºC
140 ºC
160 ºC
180 ºC
195 ºC
40 41
40 41
A TERMÉK ÁRTALMATLANÍTÁSÁVAL
ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁVAL
KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ
Kérjük, jegyezze meg, hogy ezt az
Adexi terméket ez a szimbólum jelöli:
Ez azt jelenti, hogy a termék nem
ártalmatlanítható a szokásos háztartási
szeméttel együtt, mivel az elektromos
és az elektronikus szemetet külön kell
ártalmatlanítani.
A WEEE direktíva előírásai szerint az
összes tagállamnak biztosítania kell a
hulladék elektromos és elektronikus
berendezések megfelelő begyűjtését,
kezelését ás újrahasznosítását. Az EU
tagállamaiban az egyéni háztartások
térítésmentesen leadhatják a
használt berendezéseket egy erre
szakosodott gyűjtőhelyen. Néhány
tagállamban bizonyos esetekben a
használt berendezések visszavihetők
ahhoz a forgalmazóhoz, ahonnan
a terméket megvásárolta, azzal
a feltétellel, hogy új terméket
vásárol. A hulladék elektromos és
elektronikus berendezések kezelésével
kapcsolatosan bővebb információkért
lépjen kapcsolatba a kiskereskedővel,
a forgalmazóval vagy a helyi
hatósággal.
TÁLLÁSI FELTÉTELEK
A jótállás érvényét veszti:
ha a fenti utasításokat nem tartják
be
ha a készüléket megváltoztatták
ha a készüléket nem megfelelően
kezelték, durva bánásmódnak
tették ki, vagy más formában
szenvedett károsodást
ha a hibák az Ön elektromos
rendszerében bekövetkezett
meghibásodás következményei.
Mivel termékeinket a funkció és
formaterv tekintetében folyamatosan
fejlesztjük, ezért fenntartjuk
magunknak a jogot, hogy a terméket
előzetes gyelmeztetés nélkül
módosítsuk.
Kérdések és válaszok
Ha kérdései vannak a készülék
használatával kapcsolatosan, és nem
talál választ ebben az útmutatóban,
látogassa meg a weboldalunkat a
www.adexi.eu címen.
Kattintson a Consumer Services
(Ügyfélszolgálat) menüre, kattintson
a Frequently asked questions
(Gyakran ismételt kérdések) elemre
a leggyakrabban feltett kérdések
megtekintéséhez.
Kapcsolattartási információkat
is itt találhat arra az esetre, hogy
kapcsolatba kell lépnie vállalatunkkal
műszaki kérdésekben, javítások
esetén, tartozékok és alkatrészek
beszerzése kapcsán.
IMPORTŐR
Adexi Group
Cégünk nem tehető felelőssé a
nyomtatási hibákért
42 43
42 43
ÚVOD
Ak chcete maximálne využiť svoj
nový prístroj, pred prvým použitím
si pozorne prečítajte tento návod na
používanie. Tiež odporúčame, aby ste
si pokyny uchovali ako zdroj informácií
do budúcnosti, čo vám umožní
pripomenúť si funkcie prístroja.
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
Normálne používanie prístroja
Nesprávne použitie tohto prístroja
môže spôsobiť fyzické zranenie a
materiálnu škodu.
Používajte ho len na určené
použitie. Výrobca nie je
zodpovedný za akékoľvek
zranenie ani poškodenie
spôsobené nesprávnym
používaním alebo narábaním
(pozrite si tiež časť Záručné
podmienky).
Len pre pripojenie k 230 V, 50 Hz.
Prístroj vždy vypnite pomocou
vypínača a keď sa nepoužíva,
odpojte ho zo zásuvky.
Tento symbol upozorňuje, že
prístroj sa nesmie používať vo vani
ani v blízkosti vody, umývadla, mís
a podobne. Ak prístroj spadne
do vody, nikdy sa ho nepokúšajte
vybrať. Najskôr vytiahnite zástrčku
zo zásuvky.
Odporúčame tento prístroj
používať len v prípade, že
elektroinštalácia je chránená
prostredníctvom HFI-/HPFI relé.
V prípade pochýb sa obráťte na
kvalikovaného elektrikára.
Majte na pamäti, že prístroj
zostane po vypnutí ešte chvíľu
horúci. Pred odložením ho
nechajte vždy úplne vychladnúť.
Prístroj vždy umiestnite do
bezpečnej vzdialenosti od
horľavých materiálov, ako sú napr.
záclony, obrusy alebo podobné
predmety.
Prístroj pri používaní nikdy
nenechávajte bez dozoru a
dávajte pozor na deti.
Upozornenie! Platne sa môžu
zohriať na vysokú teplotu. Nesmú
prísť do kontaktu s pokožkou,
pretože to môže spôsobiť
popáleniny.
Len na domáce použitie. Nie na
komerčné ani exteriérové použitie.
Nezakrývajte.
Nevystavujte priamemu
slnečnému svetlu.
Neodkladajte ani neskladujte v
blízkosti iných zdrojov tepla ani vo
vlhkom prostredí.
Kábel, zástrčka a sieťová zásuvka
Kábel uchovávajte z dosahu
horúcich objektov a otvoreného
plameňa.
Pravidelne kontrolujte, či nie je
poškodený kábel ani zástrčka
a v prípade akéhokoľvek
poškodenia prístroj nepoužívajte.
Nepoužívajte ho ani v prípade,
že spadol na zem, do vody alebo
sa akýmkoľvek iným spôsobom
poškodil.
Ak sú prístroj alebo zástrčka
poškodené, musia sa skontrolov
a v prípade potreby nechať opraviť
u autorizovaného opravára,
pretože v opačnom prípade
hrozí zásah elektrickým prúdom.
Prístroj sa nikdy nepokúšajte
opravovať svojpomocne.
Zástrčku pred čistením vytiahnite
zo zásuvky.
Pri odpájaní zástrčky zo zásuvky
neťahajte za kábel. Namiesto toho
držte zástrčku.
Nenavíjajte kábel okolo prístroja.
HLAVNÉ ČASTI PRÍSTROJA
1. Napájací kábel
2. Zaisťovacie tlačidlo
3. Rukoväť
4. Vypínač (nie je zobrazený na
obrázku)
5. Tlačidlo nastavenia teploty
6. Indikátory teploty
7. Keramické platne (nie sú
zobrazené na obrázku)
8. Štrbina výstupu pary
SK
42 43
42 43
POUŽÍVANIE PRÍSTROJA
Tento prístroj je vybavený niekoľkými
nastaveniami teploty a je špeciálne
určený na úpravu vlhkých vlasov.
Kanáliky v keramických platniach
odvádzajú vodu z vlasov a umožňujú
jej odparenie cez štrbiny výstupu
pary (8). Samozrejme je vhodné aj na
úpravu succh vlasov.
1. Zatlačením zaisťovacieho tlačidla
(2) nahor roztvorte keramic
platne (7).
2. Prístroj položte na rovný, teplu
odolný povrch a zapojte ho do
elektrickej siete.
3. Zapnite ho zatlačením vypínača
(4) smerom k bielemu symbolu
(doľava).
o Päť indikátorov teploty (6) raz
zabliká.
4. Opakovane stláčajte tlačidlo
nastavenia teploty (5) podľa
toho, akú teplotu chcete nastaviť
(pozrite si tabuľku nižšie).
o Príslušné indikátory teploty
začnú blikať. Indikátory
prestanú blikať, keď prístroj
dosiahne zodpovedajúcu
teplotnú úroveň.
5. Vypnite ho zatlačením vypínača
nadol smerom k čiernemu
symbolu (doprava).
Tipy na úpravu účesu
Vlasy pred úpravou dôkladne prečešte.
Rozdeľte ich do malých prameňov
a upravujte ich po jednom podľa
postupu uvedeného nižšie, až kým
nedosiahnete želaný výsledok. Pred
použitím prístroja by mali byť vlasy
čisté. Navlhčením vlasov dosiahnete
tie najlepšie výsledky. Nepoužívajte na
úpravu veľmi mokrých vlasov.
Rovné a hladké vlasy:
o Začnite s prameňom vlasov
širokým asi 5 cm a uzatvorte
vlasy blízko pokožky hlavy medzi
keramické platne vyrovnávacích
klieští.
o Plynulým pohybom sa pomaly
posúvajte smerom ku končekom
vlasov. Vlasy udržiavajte napnuté,
aby ste predišli ich pokrúteniu.
Aby ste účesu dodali viac objemu,
vyrovnajte len vonkajšiu časť
prameňa vlasov.
Účes s odstávajúcimi vlasmi:
o Začnite s prameňom vlasov
širokým asi 5 cm a uzatvorte
vlasy blízko pokožky hlavy medzi
keramické platne vyrovnávacích
klieští.
o Prístroj pomaly posúvajte smerom
ku končekom vlasov.
o Úpravu vlasov dokončite
zatočením koncov posledného
prameňa mierne smerom von.
Kučeravý účes:
o Začnite s prameňom vlasov
širokým asi 5 cm a uzatvorte
vlasy blízko pokožky hlavy medzi
keramické platne vyrovnávacích
klieští.
o Prístroj pomaly posúvajte smerom
ku končekom vlasov.
o Úpravu vlasov dokončite
zatočením koncov posledného
prameňa mierne smerom nadol.
ČISTENIE
Zástrčku pred čistením vytiahnite
zo zásuvky.
Pred čistením nechajte zariadenie
vychladnúť.
Na čistenie prístroja nikdy
nepoužívajte žiadny druh
silného ani drsného čistiaceho
prostriedku, roztoky ani podobné
prostriedky, pretože by mohli
poškriabať alebo poškodiť
vonkajšie povrchy alebo
keramické platne.
Nastavenie
teploty
Použitie
Veľmi jemné, citlivé vlasy
Jemné, citlivé vlasy
Normálne, zdravé vlasy
Husté, zdravé vlasy,
ktoré sa ťažko
vyrovnávajú
Veľmi husté, zdravé vlasy,
ktoré sa veľmi
ťažko vyrovnávajú
120 ºC
140 ºC
160 ºC
180 ºC
195 ºC
44 45
44 45
Utrite dôkladne vyžmýkanou
suchou handričkou.
Prístroj nikdy neponárajte do vody
a nedovoľte, aby sa doň dostala
nejaká voda.
INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII A
RECYKLÁCII TOHTO PRODUKTU
Uvedomte si, že tento produkt značky
Adexi je označený týmto symbolom:
To znamená, že tento produkt sa
nemôže likvidovať spolu s bežným
komunálnym odpadom, pretože
elektrický a elektronický odpad sa
musí likvidovať samostatne.
Každý členský štát musí v súlade s
normou WEEE zaistiť správny zber,
obnovovanie, manipuláciu a recykláciu
elektrického a elektronického odpadu.
Súkromné domácnosti v EÚ môžu
bezplatne zaniesť použité zariadenia
do špeciálnych recyklačných stredísk.
V niektorých členských štátoch
môžete v určitých prípadoch vrátiť
použité vybavenie maloobchodnému
predajcovi, od ktorého ste ho zakúpili
vtedy, ak kupujete nové vybavenie.
Ďalšie informácie o manipulácii s
elektrickým a elektronickým odpadom
získate u maloobchodného predajcu,
distribútora alebo na mestskom úrade.
ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Záruka sa nevzťahuje, ak:
sa nedodržia vyššie uvedené
pokyny,
sa do prístroja zasahovalo,
sa s prístrojom nesprávne alebo
drsne zaobchádzalo, prípadne
sa prístroj akýmkoľvek iným
spôsobom poškodil,
sa vyskytli chyby ako výsledok
chýb v elektrickom napájaní.
Kvôli nepretržitému vývoju našich
produktov v oblasti fungovania
a dizajnu si vyhradzujeme
právo na vykonanie zmien bez
predchádzajúceho upozornenia.
OTÁZKY A ODPOVEDE
Ak máte akékoľvek otázky, ktoré sa
týkajú používania prístroja, a nemôžete
nájsť odpoveď v tomto návode na
používanie, vyskúšajte našu webovú
lokalitu www.adexi.eu.
Prejdite do ponuky Consumer Services
(Služby pre zákazníkov) a kliknutím na
prepojenie Frequently asked questions
(Často kladené otázky) zobrazte
najčastejšie otázky.
Ak nás potrebujete kontaktovať
ohľadom technických informácií,
opráv, príslušenstva a náhradných
dielov, môžete si tiež pozrieť kontaktné
informácie.
DOVOZCA
Adexi Group
Nie sme zodpovední za akékoľvek
tlačové chyby.
44 45
44 45
UVOD
Da bi izkoristili kar največ prednosti
svojega novega aparata, pred prvo
uporabo pozorno preberite ta navodila
za uporabo. Priporočamo tudi, da
navodila shranite, da boste lahko
v prihodnje osvežili svoje znanje o
funkcijah tega aparata.
VANOSTNI UKREPI
Običajna uporaba aparata
Nepravilna uporaba tega aparata
lahko povzroči osebne poškodbe
ali škodo.
Aparat uporabljajte samo v
namen, za katerega je predviden.
Proizvajalec ni odgovoren za
kakršne koli poškodbe ali škodo,
ki izhaja iz nepravilne uporabe ali
ravnanja (glejte tudi Garancijske
pogoje).
Samo za povezave do 230 V, 50
Hz.
Aparat vedno izklopite z gumbom
za vklop/izklop in izvlecite vtič,
kadar ni v uporabi.
Simbol pomeni, da aparata
ni dovoljeno uporabljati v kopalni
kadi ali v bližini vode, umivalnikov,
pomivalnih korit ipd. Nikoli ne
poskusite prijeti aparata, če pade
v vodo. Najprej izvlecite vtič iz
vtičnice.
Uporabo aparata priporočamo
samo, če je električno omrežje
zaščiteno z relejem HFI/HPFI.
Če ste v dvomih, se obrnite na
kvaliciranega elektrikarja.
Ne pozabite, da aparat po izklopu
ostane še nekaj časa vroč. Preden
ga pospravite, vedno počakajte,
da se povsem ohladi.
Aparat mora vedno ostati na varni
razdalji od vnetljivih predmetov,
kot so zavese, prti ipd.
Kadar je v uporabi, ne puščajte
aparata brez nadzora in bodite
pozorni, da ni na dosegu otrokom.
Pozor! Plošči se zelo segrejeta.
Pazite, da ne prideta v stik s kožo,
saj lahko povzročita opekline.
Samo za domačo uporabo. Ni
namenjeno uporabi na prostem ali
za komercialno uporabo.
Aparata ne pokrivajte.
Ne izpostavljajte ga neposrednim
sončnim žarkom.
Ne postavljajte ali shranjujte ga
v bližini virov toplote ali v vlažnih
prostorih.
Kabel, vtič in glavna vtičnica
Držite kabel proč od vročih
predmetov in odprtega ognja.
Redno preverjajte, ali sta kabel in
vtič poškodovana in aparata ne
uporabljajte, če sta poškodovana,
ali če je naprava padla v vodo
oziroma bila poškodovana na
drug način.
Če je aparat ali vtič poškodovan,
ga mora pregledati in po potrebi
tudi popraviti pooblaščen servisni
inženir, v nasprotnem primeru
obstaja nevarnost električnega
udara. Nikoli ne poskušajte sami
popraviti aparata.
Pred čiščenjem izvlecite vtič iz
vtičnice.
Ne vlecite za kabel, kadar vlečete
vtič iz vtičnice. Namesto tega
držite vtič.
Kabla ne ovijajte okoli aparata.
SEZNAM GLAVNIH SESTAVNIH
DELOV APARATA
1. Napajalni kabel
2. Gumb za zaklep
3. Ročaj
4. Gumb za vklop/izklop (na sliki ni
viden)
5. Gumb za nastavljanje temperature
6. Indikacijske lučke za temperaturo
7. Keramični plošči (nista vidni na
sliki)
8. Odprtina za paro
SLO
46 47
46 47
UPORABA APARATA
Aparat omogoča več nastavitev
temperature in je zasnovan posebej
za uporabo z vlažnimi lasmi. Kanali
v keramičnih ploščah iz las odvajajo
vodo, ki nato izhlapi skozi odprtine za
paro (8). Seveda je aparat primeren
tudi za uporabo s suhimi lasmi.
1. Potisnite gumb za zaklep (2)
navzgor, da razprete keramični
plošči (7).
2. Postavite aparat na ravno
površino, ki je odporna na
vročino, in vtaknite vtič v vtičnico.
3. Aparat vklopite, tako da stikalo
za vklop/izklop (4) obrnete proti
belemu simbolu (v levo).
o Pet indikacijskih lučk za
temperaturo (6) enkrat utripne.
4. Pritiskajte gumb za nastavljanje
temperature (5) in izberite želeno
temperaturo (glejte spodnjo
preglednico).
o Ustrezne indikacijske lučke
za temperaturo začnejo
utripati. Lučke prenehajo
utripati, ko aparat doseže
ustrezno temperaturno
stopnjo.
5. Izklopite aparat, tako da potisnete
gumb za vklop/izklop navzdol do
črnega simbola (na desni).
Nasveti za oblikovanje las
Pred začetkom lase temeljito skrtačite.
Razdelite jih v manjše pramene in
vsakega od njih posebej obdelajte, kot
je opisano spodaj, dokler ne dosežete
želenega rezultata. Lasje morajo biti
pred uporabo aparata čisti. Najboljše
rezultate dosežete z vlažnimi lasmi. Ne
uporabljajte aparata na zelo mokrih
laseh.
Ravni, gladki lasje:
o Začnite s pramenom las, širokim
približno 5 cm, in vpnite lase
v bližini skalpa med keramični
plošči ploščatega nastavka za
likanje.
o Počasi, s tekočimi gibi pomikajte
aparat proti konicam las. Lase
držite napete, da preprečite
nastanek vozlov. Če želite lasem
dodati več volumna, zgladite zgolj
zunanji del pramenov.
Lasje z navzven obrnjenimi konicami:
o Začnite s pramenom las, širokim
približno 5 cm, in vpnite lase
v bližini skalpa med keramični
plošči ploščatega nastavka za
likanje.
o Počasi pomaknite aparat proti
konicam las.
o Končajte tako, da konice las
obrnete nekoliko navzven.
Lasje z navznoter obrnjenimi konicami:
o Začnite s pramenom las, širokim
približno 5 cm, in vpnite lase
v bližini skalpa med keramični
plošči ploščatega nastavka za
likanje.
o Počasi pomaknite aparat proti
konicam las.
o Končajte tako, da konice las
obrnete nekoliko navznoter.
ČIŠČENJE
Pred čiščenjem izvlecite vtič iz
vtičnice.
Preden začnete s čiščenjem,
počakajte, da se aparat ohladi.
Ne čistite aparata z močnimi ali
abrazivnimi čistilnimi sredstvi,
topili ali podobnimi sredstvi, saj
lahko ta opraskajo ali poškodujejo
zunanje ploskve in keramične
plošče aparata.
Obrišite ga z mehko krpo, ki ste jo
poprej dobro oželi.
Aparata nikoli ne potapljajte v
vodo, voda pa prav tako ne sme
vstopiti vanj.
Nastavitev
temperature
Uporaba
Izjemno ni, občutljivi lasje
Fini, občutljivi lasje
Običajni, zdravi lasje
Močni, zdravi, težko
ukrotljivi lasje
Izjemno močni, zdravi,
zelo težko ukrotljivi lasje
120 ºC
140 ºC
160 ºC
180 ºC
195 ºC
46 47
46 47
INFORMACIJE O ODSTRANITVI IN
RECIKLIRANJU TEGA IZDELKA
Prosimo upoštevajte, da je ta Adexi
izdelek označen s tem simbolom:
To pomeni, da izdelka ni dovoljeno
odstraniti skupaj z običajnimi
gospodinjskimi odpadki, saj je
električne in elektronske odpadke
potrebno odstraniti ločeno.
V skladu z direktivo WEEE, mora vsaka
država članica zagotoviti ustrezno
zbiranje, transport, ravnanje in
recikliranje električnih in elektronskih
odpadkov. Zasebna gospodinjstva v
EU lahko rabljeno opremo brezplačno
odnesejo na posebne postaje za
recikliranje. V nekaterih državah
članicah lahko, v določenih primerih,
vrnete rabljeno opremo trgovcu na
drobno, pri katerem ste jo kupili,
če kupujete novo opremo. Stopite
v stik z vašim trgovcem na drobno,
razpečevalcem ali občinskimi oblastmi
za nadaljnje informacije o tem, kaj
storiti z električnimi in elektronskimi
odpadki.
POGOJI GARANCIJE
Ta garancija ne velja:
če ne sledite zgornjim navodilom
če ste posegali v aparat
če z aparatom niste ustrezno
ravnali, ste z njim ravnali grobo ali
če je utrpel drugo škodo
če so bile okvare posledica napak
v električnem napajanju.
Zaradi nenehnega razvoja naših
izdelkov v smislu funkcionalnosti in
načrtovanja, si pridržujemo pravico
do sprememb brez predhodnega
opozorila.
VPRAŠANJA IN ODGOVORI
Če imate kakršna koli vprašanja, ki
se nanašajo na uporabo aparata,
in odgovora ne morete najti v teh
navodilih, si oglejte naše spletno
mesto na naslovu www.adexi.eu.
Pomaknite se v meni »Consumer
Services« (Storitve za kupce) in kliknite
»Frequently asked questions« (Pogosto
zastavljena vprašanja), da si ogledate
najpogostejša vprašanja.
Našli boste tudi kontaktne podatke za
primer, da želite stopiti z nami v stik
zaradi tehničnih vprašanj, popravil,
dodatne opreme ali rezervnih delov.
UVOZNIK
Adexi group
Ne odgovarjamo za morebitne
tiskarske napake.
48 49
48 49
ПРЕДИСЛОВИЕ
Для использования всех
возможностей нового прибора
внимательно прочтите данное
руководство перед первым
использованием. Кроме того,
рекомендуется сохранить
эти инструкции, чтобы при
необходимости можно было снова
получить сведения о функциях
устройства.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Обычное использование прибора
Неправильное использование
может привести к повреждению
устройства и травме.
Используйте изделие только
по назначению. Производитель
не несет ответственности
за травмы или ущерб,
причиненные в связи с
неправильной эксплуатацией
или обращением с устройством
(см. также раздел «Условия
гарантии»).
Предназначен только для сети с
напряжением 230 В, 50 Гц.
Если прибор не используется,
всегда выключайте его с
помощью кнопки On/Off (Вкл./
Выкл.), а затем вынимайте из
розетки.
Символ означает, что
прибор нельзя использовать
в ванной или около воды,
раковин, бассейнов и т. п.
Никогда не пытайтесь достать
работающий прибор, если он
упал в воду. Сначала извлеките
вилку из розетки.
Рекомендуется использовать
данный прибор, только
если розетка защищена
реле HFI-/HPFI. В случае
сомнений обратитесь к
квалифицированному
электрику.
Обратите внимание, что
некоторое время после
выключения прибора он
остается горячим. Прежде чем
вы уберете прибор, он должен
полностью остыть.
Храните прибор на безопасном
расстоянии от таких
легковоспламеняющихся
объектов, как занавески,
скатерти и т. п.
Не оставляйте прибор без
присмотра во время его работы
и присматривайте за детьми.
Внимание! Пластины
нагреваются до очень высокой
температуры. Контакт пластин
с кожей может вызвать ожоги.
Только для домашнего
использования. Устройство
не предназначено для
коммерческого использования
и эксплуатации вне помещений.
Не накрывайте прибор.
Не подвергайте прибор
воздействию прямых солнечных
лучей.
Не размещайте или не храните
прибор рядом с источниками
тепла или во влажной среде.
Шнур, штепсельная вилка и сетевая
розетка
Шнур не должен находиться
вблизи горячих предметов и
источников открытого огня.
Регулярно проверяйте шнур и
вилку на наличие повреждений
и не пользуйтесь ими в случае
неисправности или в случае,
если устройство падало на
пол или в воду, либо было
повреждено каким-то иным
способом.
В случае повреждения прибора
или штепсельной вилки
прибор необходимо осмотреть
и в случае необходимости
обратиться к специалисту по
ремонту, в противном случае
существует риск поражения
электрическим током.
Запрещается самостоятельно
выполнять ремонт прибора.
Перед очисткой выньте вилку
из розетки.
Вынимая вилку из розетки, не
тяните за провод. Держитесь за
вилку.
Не наматывайте шнур вокруг
прибора.
RU
48 49
48 49
ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
ПРИБОРА
1. Шнур питания
2. Кнопка фиксации
3. Ручка
4. Кнопка On/Off (Вкл./Выкл.) (не
показана на рисунке)
5. Кнопка установки температуры
6. Индикаторные лампочки
температуры
7. Керамические пластины (на
рисунке не показаны)
8. Отверстия для пара
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА
Данный прибор имеет несколько
температурных режимов и
специально разработан для работы
с влажными волосами. Каналы в
керамических пластинах отводят
влагу от волос и позволяют
испарять ее через соответствующие
отверстия (8). Конечно, прибор
также пригоден для применения на
сухих волосах.
1. Переведите кнопку фиксации (2)
в верхнее положение для того,
чтобы открыть керамические
пластины (7).
2. Поместите прибор на ровную
сухую и теплостойкую
поверхность и включите его.
3. Включите его, нажав кнопку
вкл./выкл. (4) в направлении
белого символа (влево).
o Сразу вспыхнут пять
индикаторных лампочек
температуры (6).
4. Нажмите кнопку установки
температуры (5) несколько раз,
чтобы установить желаемую
температуру (см. таблицу ниже).
o Вспыхнет соответствующая
индикаторная лампочка(-
и) температуры. Лампочки
перестают мигать, как
только прибор достигает
каждого уровня
температуры.
5. Выключите прибор переводом
кнопки On/Off (Вкл./Выкл.) в
направлении чёрного символа
(направо).
Рекомендации по укладке
Тщательно расчешите волосы перед
укладкой. Разделите волосы на
небольшие пряди и обрабатывайте
их по одной, как описано ниже,
до достижения требуемого
результата. До применения
прибора волосы следует помыть
и высушить. Для влажных волос
получаются наилучшие результаты.
Не применяйте на очень мокрых
волосах.
Прямые гладкие волосы:
o Начните с пряди волос шириной
около 5 см и зажмите ее
керамическими пластинами
щипцов для распрямления у
корней волос.
o Медленно и плавно
перемещайте прибор вдоль
пряди к кончикам волос.
Натягивайте прядь, чтобы
избежать запутывания волос.
Для получения объемного
эффекта выравнивайте только
внешнюю часть пряди.
Температурный
режим
Применение
Очень тонкие,
хрупкие волосы
Тонкие, хрупкие
волосы
Нормальные,
здоровые волосы
Толстые, здоровые
волосы, которые
сложно выровнять
Очень толстые,
здоровые волосы,
которые очень
сложно выровнять
120 ºC
140 ºC
160 ºC
180 ºC
195 ºC
50 51
50 51
Завитые наружу волосы с "волной":
o Начните с пряди волос шириной
около 5 см и зажмите ее
керамическими пластинами
щипцов для распрямления у
корней волос.
o Медленно перемещайте прибор
вдоль пряди к кончикам волос.
o Закончите укладку, немного
подвернув последнюю часть
пряди наружу.
Вьющиеся волосы:
o Начните с пряди волос шириной
около 5 см и зажмите ее
керамическими пластинами
щипцов для распрямления у
корней волос.
o Медленно перемещайте прибор
вдоль пряди к кончикам волос.
o Закончите укладку, подвернув
последнюю часть пряди внутрь.
ОЧИСТКА
Перед очисткой выньте вилку
из розетки.
Перед очисткой дайте прибору
остыть.
Не используйте агрессивные
или абразивные моющие
средства, растворители и т. п.
для очистки прибора, поскольку
таким образом можно
поцарапать или повредить
внутренние поверхности или
керамические пластины.
Вытрите его хорошо отжатой
влажной мягкой тканью.
Не погружайте прибор в воду и
не допускайте попадания воды
внутрь прибора.
ИНФОРМАЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ И
ПЕРЕРАБОТКЕ ИЗДЕЛИЯ
Обратите внимание, что данное
изделие Adexi имеет следующую
маркировку:
Это означает, что это изделие
запрещено утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами,
поскольку вышедшее из строя
электрическое и электронное
оборудование утилизируется
отдельно.
Согласно директиве WEEE,
каждая страна-участница обязана
обеспечить соответствующий
сбор, восстановление, обработку и
переработку вышедшего из строя
электрического и электронного
оборудования. Частные хозяйства
в странах ЕС могут сдавать
использованное оборудование на
специальные станции переработки
бесплатно. В некоторых странах-
участницах использованное
оборудование можно в
определенных случаях сдавать
продавцу, у которого данное
оборудование было приобретено,
если взамен вы покупаете новое
устройство. Для получения
дополнительной информации по
обращению с вышедшим из строя
электрическим и электронным
оборудованием обратитесь к
продавцу, распространителю или
же в местные органы управления.
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
Гарантия теряет силу в
следующих случаях:
если не выполнялись
описанные выше инструкции;
если прибор был вскрыт;
если с прибором обращались
ненадлежащим образом, грубо
или в случае любого другого
повреждения;
если неполадки прибора
возникли вследствие
неисправности электросети.
В виду постоянной работы по
улучшению функциональных
возможностей и дизайна наших
товаров мы оставляем за собой
право изменять изделие без
предварительного уведомления.
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Если у вас возникли какие-
либо вопросы, связанные с
использованием прибора, на
которые нет ответа в данном
руководстве, посетите наш веб-сайт
www.adexi.eu.
Перейдите в меню "Consumer
Services" («Обслуживание
потребителей»), нажмите
"Frequently asked questions" («Часто
задаваемые вопросы»), чтобы
увидеть наиболее часто задаваемые
вопросы.
50 51
50 51
На сайте находятся также
контактные данные, которые могут
понадобиться при обращении к нам
по техническим вопросам, а также
вопросам, касающимся ремонта,
аксессуаров и запасных частей.
ИМПОРТЕР
Группа Adexi
Компания Adexi не несет
ответственности за возможные
опечатки.

Documenttranscriptie

235-018 DK Fladjern.......................................... 2 SE Plattång......................................... 5 NO Rettetang........................................ 8 FI Suoristusrauta................................... 11 UK Hair straightener................................ 14 DE Haarglätter...................................... 17 PL Prostownica do włosów........................... 20 NL Straightener..................................... 23 CZ Žehlička na vlasy ........................... 26 GR Ψαλίδι ισιώματος μαλλιών...................... 29 F Fer à lisser........................................... 33 HR Pegla za kosu ........................... 36 H Hajsimító............................................. 39 SK Žehlička na vlasy................................... 42 SLO Ravnalnik las ........................... 45 RU Выпрямитель волос........................... 48 www.adexi.eu DK INTRODUKTION • • For at du kan få mest mulig glæde af dit nye apparat, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager apparatet i brug. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske din viden om apparatets funktioner. • Ledning, stik og stikkontakt • SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER • Almindelig brug af apparatet • Forkert brug af apparatet kan medføre personskade og beskadige apparatet. • Anvend kun apparatet til det, det er beregnet til. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der opstår som følge af forkert brug eller håndtering (se også under Garantibestemmelser). • Apparatet må kun sluttes til 230 V, 50 Hz. • Sluk altid på tænd/sluk-knappen, og tag stikket ud af stikkontakten, så snart du er færdig med at bruge apparatet. • • • • • • • Apparatet må ikke tildækkes. Apparatet må ikke udsættes for direkte sollys. Apparatet må ikke lægges eller opbevares i nærheden af andre varmekilder eller i fugtige omgivelser. • • • Symbolet betyder, at apparatet ikke må anvendes i badet eller i nærheden af vand, håndvaske, vandfade eller lign. Ræk aldrig ud efter apparatet, hvis det er faldet ned i vand. Tag stikket ud af stikkontakten først. Af sikkerhedsmæssige hensyn anbefales det kun at anvende apparatet, hvis installationen er beskyttet med HFI-/HPFI-relæ. Spørg evt. din elinstallatør. Vær opmærksom på, at apparatet stadig er varmt et stykke tid efter, at du har slukket for det. Lad altid apparatet køle helt af, før du lægger det væk. Hvis du lægger apparatet fra dig, skal det placeres i sikker afstand fra brændbare genstande såsom gardiner, duge eller lignende. Når apparatet er i brug, bør det holdes under konstant opsyn. Børn bør altid holdes under opsyn, når apparatet anvendes. Pas på! Apparatets keramiske plader bliver meget varme og må ikke komme i kontakt med huden, da det kan medføre forbrændinger. Apparatet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Apparatet må ikke anvendes udendørs eller til erhvervsbrug. • Hold ledningen væk fra varme genstande og åben ild. Kontrollér jævnligt, om ledningen eller stikket er beskadiget, og brug ikke apparatet, hvis dette er tilfældet, eller hvis det har været tabt på gulvet, tabt i vand eller er blevet beskadiget på anden måde. Hvis apparatet, ledningen eller stikket er beskadiget, skal apparatet efterses og om nødvendigt repareres af en autoriseret reparatør, da der ellers er risiko for at få elektrisk stød. Forsøg aldrig at reparere apparatet selv. Tag stikket ud af stikkontakten ved rengøring. Undlad at trække i ledningen, når du tager stikket ud af stikkontakten, men tag fat om selve stikket. Undlad at vikle ledningen rundt om apparatet. OVERSIGT OVER APPARATETS DELE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.  Netledning Låseknap Håndtag Tænd/sluk-knap (ikke synlig på billedet) Knap til indstilling af temperatur Temperaturindikatorlamper Keramiske plader (ikke synlige på billedet) Dampåbninger BRUG AF APPARATET Tips til styling Dette apparat har flere temperaturindstillinger og er designet specielt til brug i fugtigt hår. Rillerne i de keramiske plader leder vandet væk fra håret, så det fordamper ud gennem dampåbningerne (8). Apparatet kan selvfølgelig også bruges i tørt hår. Red håret igennem, før du sætter det. Opdel håret i mindre lokker, og behandl dem enkeltvis stykke for stykke som beskrevet nedenfor, indtil det ønskede resultat er opnået. Håret bør være rent, før du sætter det med apparatet. Håret må ikke være helt vådt, men gerne fugtigt. Fladt og glat hår: o Tag en lok på ca. 5 cm bredde, og klem fladjernets keramiske plader sammen om lokken ved hovedbunden. o Træk langsomt apparatet lige ned mod hårspidserne i én flydende bevægelse. Hold håret helt stramt, så du undgår buk midtvejs. Hvis du vil have mere løft i håret, kan du nøjes med at glatte den yderste del af hårlokkerne. 1. Skub låseknappen (2) opad for at åbne de keramiske plader (7). 2. Læg apparatet på et plant varmebestandigt underlag, og sæt stikket i stikkontakten. 3. Tænd for apparatet ved at skubbe tænd/sluk-knappen (4) mod det hvide symbol (mod venstre). o De fem temperaturindikatorlamper (6) tændes og slukkes igen med det samme. 4. Tryk et antal gange på knappen til indstilling af temperatur (5), alt efter hvilken temperatur du vil bruge (se skemaet nedenfor). o Den eller de tilsvarende temperaturindikatorlamper begynder at blinke. Indikatorlamperne holder op med at blinke efter tur, efterhånden som apparatet når de enkelte temperaturtrin, og lyser derefter konstant. 5. Sluk for apparatet, så snart du er færdig med at bruge det, ved at skubbe tænd/sluk-knappen mod det sorte symbol (mod højre). Hår med svip: o Tag en lok på ca. 5 cm bredde, og klem fladjernets keramiske plader sammen om lokken ved hovedbunden. o Træk apparatet langsomt ned mod hårspidserne. o Afslut med at bukke det sidste stykke hår let udad. Hår med buk: o Tag en lok på ca. 5 cm bredde, og klem fladjernets keramiske plader sammen om lokken ved hovedbunden. o Træk apparatet langsomt ned mod hårspidserne. o Afslut med at bukke det sidste stykke hår let indad. RENGØRING Temperaturindstilling Anvendelse • 120 ºC Meget fint, sart hår 140 ºC Fint og sart hår 160 ºC Normalt, sundt hår 180 ºC Tykt og kraftigt sundt hår, der er svært at glatte 195 ºC Meget tykt og kraftigt sundt hår, der er meget svært at glatte • • • •  Tag stikket ud af stikkontakten inden rengøring. Lad apparatet køle af, før det rengøres. Undlad at bruge stærke eller slibende rengøringsmidler, opløsningsmidler eller lign. til rengøring af apparatet, da disse rengøringsmidler kan ridse eller ødelægge de udvendige flader og de keramiske plader. Tør i stedet apparatet af med en blød klud vredet hårdt op i rent vand. Apparatet må ikke nedsænkes i vand, og der må ikke trænge vand ind i det. OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE OG GENBRUG AF DETTE PRODUKT IMPORTØR Bemærk, at dette Adexi-produkt er Vi tager forb for trykfejl. Adexi Group forsynet med dette symbol: Det betyder, at produktet ikke må kasseres sammen med almindeligt husholdningsaffald, da elektrisk og elektronisk affald skal bortskaffes særskilt. I henhold til WEEE-direktivet skal hver medlemsstat sikre korrekt indsamling, genvinding, håndtering og genbrug af elektrisk og elektronisk affald. Private husholdninger i EU kan gratis aflevere brugt udstyr på særlige genbrugsstationer. I visse medlemsstater kan du i visse tilfælde returnere det brugte udstyr til den forhandler, du købte det af på betingelse af, at du køber nyt udstyr. Kontakt forhandleren, distributøren eller de kommunale myndigheder for at få yderligere oplysninger om, hvordan du skal håndtere elektrisk og elektronisk affald. GARANTIBESTEMMELSER Garantien gælder ikke: • hvis ovennævnte ikke iagttages • hvis der har været foretaget uautoriserede indgreb i apparatet • hvis apparatet har været misligholdt, udsat for en voldsom behandling eller lidt anden form for overlast • hvis fejl i apparatet er opstået på grund af fejl på ledningsnettet. Da vi hele tiden udvikler vores produkter på funktions- og designsiden, forbeholder vi os ret til at foretage ændringer i produktet uden forudgående varsel. SPØRGSMÅL & SVAR Har du spørgsmål omkring brugen af apparatet, som du ikke kan finde svar på i denne brugsanvisning, findes svaret muligvis på vores hjemmeside www.adexi.dk. Du finder svaret ved at klikke på "Spørgsmål & svar" i menuen "Forbrugerservice", hvor de oftest stillede spørgsmål er vist. På vores hjemmeside finder du også kontaktinformation, hvis du har brug for at kontakte os vedrørende teknik, reparation, tilbehør og reservedele.  SE INTRODUKTION Sladd, stickkontakt och eluttag För att du skall få ut så mycket som möjligt av din nya utrustning är det lämpligt att du läser igenom denna bruksanvisning innan du använder apparaten första gången. Vi rekommenderar även att du sparar bruksanvisningen för framtida bruk. • • SÄKERHETSÅTGÄRDER Håll sladden på avstånd från heta föremål och öppen eld. Kontrollera regelbundet att inte sladden eller stickproppen är skadade, och använd inte apparaten om någon del är skadad, om den har tappats i golvet, i vatten eller skadats på något annat sätt. Om apparaten eller stickproppen är skadad, måste utrustningen undersökas och om nödvändigt repareras av en auktoriserad reparatör. I annat fall finns risk för elektriska stötar. Försök aldrig reparera apparaten själv. Dra ut stickkontakten ur vägguttaget före rengöring. Undvik att dra i sladden när stickkontakten skall dras ur vägguttaget. Håll i stickkontakten i stället. Linda inte sladden runt apparaten. Normal användning av apparaten • Felaktig användning av denna apparat kan leda till personskador och skador på egendom. • Använd endast för dess avsedda ändamål. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår till följd av felaktig användning eller hantering (se även Garantivillkor). • Får endast anslutas till 230 V, 50 Hz. • Stäng alltid av apparaten med strömbrytaren och dra alltid ur sladden när den inte används. • • BESKRIVNING AV APPARATENS DELAR • • • • • • • • • • • • Symbolen betyder att apparaten inte får användas i badkaret eller nära vatten, handfat, tvättfat eller liknande. Försök aldrig ta upp apparaten om den faller ned i vatten. Dra först ut stickproppen ur vägguttaget. Vi rekommenderar att denna apparat endast används om installationen skyddas av ett HFI-/ HPFI-relä. Kontakta en kvalificerad elektriker om du är osäker. Observera att apparaten fortfarande är varm en stund efter att du har stängt av den. Låt den svalna helt innan du lägger undan den. Placera alltid apparaten på säkert avstånd från brännbara material, t.ex. gardiner, dukar och liknande. Lämna aldrig apparaten obevakad när den är igång och håll barn under uppsikt. Varning! Plattorna kan bli mycket heta. De får inte komma i kontakt med huden eftersom det kan orsaka brännskador. Endast för hemmabruk. Får ej användas för kommersiellt bruk eller utomhusbruk. Får ej övertäckas. Utsätt inte apparaten för direkt solljus. Placera eller förvara inte apparaten nära andra värmekällor eller i fuktig miljö. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Elsladd Låsknapp Handtag Strömbrytare (ej synlig på bilden) Knapp för temperaturinställning Temperaturindikatorer Keramiska plattor (visas ej på bilden) 8. Öppning för ånga  ANVÄNDNING Platt, slätt hår: o Börja med en hårlock som är ca 5 cm bred och tryck ihop plattångens keramiska plattor runt håret nära hårbotten. o För apparaten långsamt mot hårtopparna i en mjuk rörelse. Håll håret sträckt så det inte trasslar sig. Om du vill ha mer volym i håret, gör du endast den yttersta delen av håret slätt. Denna apparat har flera temperaturinställningar och har utformats speciellt för att användas på fuktigt hår. Kanalerna i de keramiska plattorna drar ut vatten från håret och låter det förångas genom öppningarna för ånga (8). Den går självklart också att använda på torrt hår. Hår med utåtböjda toppar: o Börja med en hårlock som är ca 5 cm bred och tryck ihop plattångens keramiska plattor runt håret nära hårbotten. o För apparaten långsamt mot hårtopparna. o Avsluta med att böja den sista delen av håret lite utåt. 1. Tryck låsknappen (2) uppåt för att öppna de keramiska plattorna (7). 2. Placera apparaten på en plan, värmetålig yta och anslut den till vägguttaget. 3. Sätt på den genom att skjuta strömbrytaren (4) mot den vita symbolen (åt vänster). o De fem temperaturindikatorerna (6) blinkar en gång. 4. Tryck på knappen för temperaturinställning (5) flera gånger för att ställa in önskad temperatur (se tabellen nedan). o Motsvarande temperaturindikator(er) blinkar. Indikatorerna slutar blinka när apparaten uppnår de olika temperaturnivåerna. 5. Stäng av genom att trycka strömbrytaren nedåt mot den svarta symbolen (åt höger). Locka hårtopparna inåt: o Börja med en hårlock som är ca 5 cm bred och tryck ihop plattångens keramiska plattor runt håret nära hårbotten. o För apparaten långsamt mot hårtopparna. o Avsluta med att böja in hårtopparna. RENGÖRING • • • Temperaturinställning Använd 120 ºC Mycket tunt och fint hår 140 ºC Tunt och fint hår 160 ºC Normalt och friskt hår 180 ºC Tjockt och friskt hår, som är svårt att få slätt 195 ºC Mycket tjockt och friskt hår, som är mycket svårt att få slätt Stylingtips Borsta först igenom håret ordentligt. Dela upp håret i mindre delar och använd apparaten på varje del för sig enligt beskrivningen nedan tills önskat resultat har uppnåtts. Håret ska vara rent innan du använder apparaten. Bäst resultat uppnås på fuktigt hår. Använd inte på mycket vått hår.  • • Dra ut stickkontakten ur vägguttaget före rengöring. Låt apparaten svalna före rengöring. Använd inte lösningsmedel eller starka eller slipande rengöringsmedel för att rengöra apparaten, eftersom dessa kan repa eller skada ytan och keramikplattorna. Torka av den med en väl urvriden mjuk trasa. Sänk aldrig ned apparaten i vatten och vatten får heller inte tränga in i den. INFORMATION OM KASSERING OCH ÅTERVINNING AV DENNA PRODUKT IMPORTÖR Lägg märke till att denna Adexiprodukt är märkt med följande Adexi A/S ansvarar inte för eventuella tryckfel. Adexi Group symbol: Det innebär att denna produkt inte får kasseras ihop med vanligt hushållsavfall eftersom avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar måste kasseras separat. Direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar kräver att varje medlemsstat vidtar åtgärder för korrekt insamling, återvinning, hantering och materialåtervinning av sådant avfall. Privata hushåll inom EU kan utan kostnad återlämna sin använda utrustning till angivna insamlingsplatser. I en del medlemsländer kan man i vissa fall returnera den använda utrustningen till återförsäljaren när man köper ny utrustning. Kontakta din återförsäljare, distributör eller lokala myndighet för ytterligare information om hantering av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar. GARANTIVILLKOR Garantin gäller inte om: • ovanstående instruktioner inte följs • apparaten har modifierats • apparaten har blivit felhanterad, utsatts för vårdslös behandling eller fått någon form av skada eller • fel har uppstått till följd av fel på nätspänningen. Då vi ständigt utvecklar våra produkter i fråga om funktion och design förbehåller vi oss rätten till ändringar av våra produkter utan föregående meddelande. FRÅGOR OCH SVAR Om du har några frågor angående användningen av apparaten och du inte kan hitta svaret i denna bruksanvisning kan du gå in på vår webbplats på www.adexi.se. Gå in på menyn "Konsumentservice" och klicka på "Frågor och svar" om du vill läsa de vanligaste frågorna. Du hittar även kontaktinformation om du behöver kontakta oss angående tekniska frågor, reparationer och reservdelar.  NO INNLEDNING For å få mest mulig glede av apparatet ber vi deg lese gjennom bruksanvisningen før bruk. Vi anbefaler også at du tar vare på bruksanvisningen, slik at du kan slå opp i den ved senere anledninger. Ledning, støpsel og stikkontakt • • SIKKERHETSREGLER Normal bruk av apparatet • Feilaktig bruk av apparatet kan føre til personskader og skader på apparatet. • Apparatet må ikke brukes til andre formål enn det er beregnet for. Produsenten er ikke ansvarlig for skade som skyldes feilaktig bruk eller håndtering. (Se også garantibetingelsene.) • Apparatet skal bare tilkobles 230 V, 50 Hz. • Slå alltid apparatet av ved hjelp av på/av-knappen, og trekk støpselet ut av kontakten når det ikke er i bruk. • • • • • • • • • • • • • • Hold ledningen unna varme gjenstander og åpen ild. Kontroller regelmessig at ledningen og støpselet ikke er ødelagt. Ikke bruk apparatet dersom dette skulle være tilfelle, eller dersom det har falt i bakken eller er skadet på annen måte. Hvis apparatet eller støpselet er skadet, må det kontrolleres og om nødvendig repareres av autorisert servicepersonale. Hvis så ikke skjer, foreligger det fare for elektrisk støt. Prøv aldri å reparere apparatet selv. Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten før rengjøring. Ikke dra i ledningen når du trekker støpselet ut av kontakten. Ta i stedet godt tak i støpselet. Ikke surr ledningen rundt apparatet. APPARATETS HOVEDDELER Dette symbolet betyr at apparatet ikke kan brukes i badekaret eller i dusjen eller i nærheten av vann, servanter, toalettskåler eller lignende. Du skal aldri ta opp apparatet hvis det faller ned i vann. Trekk først støpselet ut av stikkontakten. Vi anbefaler kun bruk av dette apparatet hvis installasjonen er beskyttet med et HFI-/HPFI-relé. Ta kontakt med en kvalifisert elektriker hvis du er i tvil. Vær oppmerksom på at apparatet fortsatt er varmt en stund etter at du har slått det av. Vent til det er helt avkjølt før du pakker det bort. Plasser alltid apparatet i sikker avstand fra brennbare materialer som gardiner, duker og lignende. Ikke forlat apparatet mens det er på, og hold øye med barn i nærheten. Forsiktig! Platene kan bli svært varme. De må ikke komme i kontakt med huden, da dette kan føre til forbrenninger. Apparatet er bare beregnet på bruk i private husholdninger. Apparatet er ikke egnet til utendørs eller kommersiell bruk. Må ikke tildekkes. Apparatet må ikke utsettes for direkte sollys. Apparatet må ikke plasseres eller oppbevares i nærheten av andre varmekilder eller i fuktige omgivelser. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Strømledning Låseknapp Håndtak På/av-knapp (vises ikke på bildet) Knapp for temperaturinnstilling Temperaturindikatorlys Keramiske plater (vises ikke på bildet) 8. Damphull  BRUK AV APPARATET Flatt, mykt hår: o Start med en hårlokk som er cirka 5 cm bred. Lukk rettetangens keramiske plater rundt håret nær hodebunnen. o La tangen gli sakte nedover mot tuppene i en myk bevegelse. Hold håret stramt for å unngå ”knekker” i håret. Håret kan få mer løft hvis du kun lar tangen gli over de ytre hårlokkene. Dette apparatet har flere temperaturinnstillinger og er spesielt utformet til bruk på fuktig hår. Kanalene i keramikkplatene leder vann fra håret og lar det fordampe gjennom damphullene (8). Det kan selvfølgelig også brukes på tørt hår. Hår som vipper utover: o Start med en hårlokk som er cirka 5 cm bred. Lukk rettetangens keramiske plater rundt håret nær hodebunnen. o La tangen gli rolig ned mot tuppene. o Avslutt med å krølle den siste delen av hårlokken litt utover nederst ved tuppen. 1. Skyv låseknappen (2) oppover for å åpne keramikkplatene (7). 2. Plasser tangen på en flat, varmebestandig flate og sett støpselet i kontakten. 3. Slå tangen på ved å skyve av/påbryteren (4) mot det hvite symbolet (til venstre). o De fem temperaturindikatorlysene (6) blinker en gang. 4. Trykk ned temperaturinnstillingsknappen (5) til du oppnår ønsket temperatur (se tabellen nedenfor). o De tilhørende temperaturindikatorlysene blinker. Lysene slutter å blinke hver gang apparatet når en temperaturinnstilling. 5. Slå av ved å trykke på/av-knappen nedover til det svarte symbolet (til høyre). Hår som krøller innover: o Start med en hårlokk som er cirka 5 cm bred. Lukk rettetangens keramiske plater rundt håret nær hodebunnen. o La tangen gli rolig ned mot tuppene. o Avslutt med å krølle den siste delen av hårlokken innover ved tuppen. RENGJØRE MASKINEN • • • Temperaturinnstilling Bruk 120 ºC Veldig tynt, fint hår 140 ºC Tynt, fint hår 160 ºC Normalt, sunt hår 180 ºC Tykt, sunt, uregjerlig hår 195 ºC Svært tykt, sunt hår, svært uregjerlig • • Stylingtips Børst håret grundig før du bruker krølltengene. Del håret opp i små lokker og behandle dem en etter en som beskrevet nedenfor, til du har oppnådd ønsket resultat. Håret bør være rent før du bruker apparatet. Fuktig hår gir best resultat. Ikke bruk apparatet på veldig vått hår.  Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten før rengjøring. La apparatet avkjøles før rengjøring. Ikke bruk sterke eller slipende rengjøringsmidler, løsemidler eller lignende for å rengjøre tangen. Slike midler kan ripe opp og ødelegge apparatets overflate og de keramiske platene. Tørk av apparatet med en oppvridd og myk klut. Apparatet må ikke dyppes i vann. Pass på så det ikke trenger vann inn i apparatet. INFORMASJON OM AVHENDING OG RESIRKULERING AV PRODUKTET IMPORTØR Legg merke til at dette Adexiproduktet er merket med følgende Vi er ikke ansvarlige for trykkfeil. Adexi Group symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall skal avhendes separat. I henhold til WEEE-direktivet må det enkelte medlemslandet sørge for riktig innsamling, gjenvinning, håndtering og resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall. Private husholdninger i EU kan levere brukt utstyr til spesielle resirkuleringsstasjoner vederlagsfritt. I noen medlemsland kan det ved kjøp av nytt utstyr være mulig å levere brukt utstyr til forhandleren som solgte det. Ta kontakt med forhandleren, distributøren eller offentlige myndigheter for ytterligere informasjon om hva du skal gjøre med elektrisk og elektronisk avfall. GARANTIBETINGELSER Garantien gjelder ikke • Hvis instruksjonene over ikke følges • Hvis det er foretatt uautoriserte inngrep på apparatet • Hvis apparatet er brukt feil, har vært utsatt for hardhendt behandling eller fått noen annen form for skade. • Ved feil som måtte oppstå på grunn av feil på strømnettet På grunn av at vi hele tiden utvikler funksjonen og utformingen på produktene våre, forbeholder vi oss retten til å endre produktet uten forvarsel. SPØRSMÅL OG SVAR Hvis du har spørsmål vedrørende bruk av apparatet som du ikke finner svar på i denne bruksanvisningen, kan du ta en titt på nettsidene våre på www. adexi.eu. Gå til menyen "Consumer Service", og klikk på "Question & Answer" for å se ofte stilte spørsmål. Se også kontaktinformasjonen hvis du ønsker å kontakte oss vedrørende tekniske problemer, reparasjoner, tilbehør og reservedeler. 10 FI JOHDANTO • Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa, niin saat parhaan hyödyn uudesta laitteestasi. Suosittelemme myös, että säilytät nämä ohjeet. Näin voit perehtyä laitteen eri toimintoihin myöhemminkin. Johto, pistoke ja pistorasia • • TURVALLISUUSTOIMENPITEET Laitteen normaali käyttö • Laitteen vääränlainen käyttö voi aiheuttaa vahinkoja ja vaaratilanteita. • Käytä laitetta vain sen oikeaan käyttötarkoitukseen. Valmistaja ei ole vastuussa virheellisestä käytöstä tai käsittelystä johtuvista vahingoista (katso myös kohta Takuuehdot). • Laite voidaan kytkeä vain verkkoon, jonka jännite on 230 V ja taajuus 50 Hz. • Sammuta laite aina virtapainikkeesta ja irrota johto seinästä, kun laite ei ole käytössä. • • • • • • • • • Älä aseta laitetta muiden lämmönlähteiden läheisyyteen tai kosteaan ympäristöön tai säilytä laitetta kyseisissä ympäristöissä. • • • • Symboli tarkoittaa, että laitetta ei saa käyttää kylpyammeessa tai veden, pesualtaiden, vesiastioiden tai vastaavien läheisyydessä. Älä koskaan koske laitteeseen, jos se putoaa veteen. Irrota ensin pistoke pistorasiasta. Suosittelemme laitteen käyttämistä vain, jos asennus on suojattu HFI-/HPFI-releellä. Epävarmoissa tapauksissa ota yhteys pätevään sähköasentajaan. Muista, että laite on kuuma jonkin aikaa sen jälkeen, kun olet sammuttanut sen. Anna suoristusraudan jäähtyä täysin, ennen kuin laitat sen säilytykseen. Aseta laite aina turvallisen etäisyyden päähän syttyvistä esineistä, kuten verhoista, pöytäliinoista tms. Älä jätä laitetta valvomatta ja huolehdi, etteivät lapset pääse käytössä olevan laitteen lähelle. Varoitus! Levyt saattavat olla erittäin kuumia. Älä kosketa niillä ihoa, sillä se voi aiheuttaa palovammoja. Vain kotitalouskäyttöön. Laite ei sovi ulkokäyttöön eikä kaupalliseen käyttöön. Älä peitä laitetta. Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle. Pidä johto loitolla lämmönlähteistä ja avotulesta. Tarkista säännöllisin väliajoin, ettei virtajohto tai pistoke ole vahingoittunut, äläkä käytä laitetta, jos virtajohto tai pistoke on vaurioitunut tai jos laite on pudonnut lattialle tai veteen tai muuten vaurioitunut. Jos laite tai pistoke on vaurioitunut, valtuutetun korjaajan on sähköiskuvaaran välttämiseksi tarkistettava ja tarvittaessa korjattava laite. Älä yritä koskaan itse korjata laitetta. Irrota pistoke pistorasiasta laitteen puhdistuksen ajaksi. Vältä johdosta vetämistä, kun pistoke irrotetaan pistorasiasta. Ota sen sijaan kiinni pistokkeesta. Älä kierrä virtajohtoa laitteen ympärille. LAITTEEN PÄÄOSAT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Virtajohto Lukituspainike Kädensija Virtapainike (ei näy kuvassa) Lämpötilan asetuspainike Lämpötilan merkkivalot Keraamiset levyt (eivät näy kuvassa) 8. Höyryaukko 11 LAITTEEN KÄYTTÖ Sileät, pehmeät hiukset: o Erota hiuksista noin 5 cm: n levyinen suortuva ja sulje suoristusraudan keraamiset levyt hiusten ympärille lähellä hiusjuurta. o Liu'uta laitetta hitaasti ja tasaisesti latvaa kohti. Pidä hiussuortuva tiukkana, jottei se taitu. Jos haluat hiuksiin runsautta, suorista ainoastaan päällimmäiset hiukset. Laitteella on useita lämpötilaasetuksia, ja se on suunniteltu erityisesti kosteille hiuksille. Keraamisten levyjen kanavat johdattavat vettä pois hiuksista, jolloin vesi haihtuu höyryaukkojen (8) kautta. Luonnollisesti laite sopii myös kuiville hiuksille. Taipuisat latvat: o Erota hiuksista noin 5 cm: n levyinen suortuva ja sulje suoristusraudan keraamiset levyt hiusten ympärille lähellä hiusjuurta. o Liu'uta laitetta hitaasti hiusten latvaa kohti. o Käännä alimpia latvoja hieman ulospäin. 1. Paina lukituspainiketta (2) ylöspäin avataksesi keraamiset levyt. 2. Aseta laite tasaiselle, lämmönkestävälle pinnalle ja kytke pistoke pistorasiaan. 3. Kytke virta painamalla virtakytkintä (4) valkoista merkkiä kohti (vasemmalle). o Viisi lämpötilan merkkivaloa (6) vilkkuvat kerran. 4. Paina lämpötilan asetuspainiketta (5) toistuvasti sen mukaan, minkä lämpötilan haluat (katso oheista taulukkoa). o Vastaava(t) merkkivalo(t) (6) vilkkuu (vilkkuvat). Valot lakkaavat vilkkumasta, kun laite saavuttaa lämpötilatason. 5. Katkaise virta painamalla virtakytkintä alaspäin mustaa symbolia kohti (oikealle). Pyöreät latvat: o Erota hiuksista noin 5 cm: n levyinen suortuva ja sulje suoristusraudan keraamiset levyt hiusten ympärille lähellä hiusjuurta. o Liu'uta laitetta hitaasti hiusten latvaa kohti. o Käännä alimmat latvat sisäänpäin. PUHDISTUS • • • Lämpötilaasetus Käyttö 120 ºC Erittäin ohuet, hauraat hiukset 140 ºC Ohuet, arat hiukset 160 ºC Normaalit, terveet hiukset 180 ºC Paksut, terveet hiukset, vaikeasti suoristuvat 195 ºC Erittäin paksut, terveet hiukset, erittäin vaikeasti siliävät • • Muotoiluvinkkejä Harjaa hiukset ennen muotoilua. Jaa hiuksesi pieniin osiin ja käsittele jokainen osio erikseen seuraavien ohjeiden mukaan, kunnes saavutat haluamasi tuloksen. Käytä laitetta puhtaisiin hiuksiin. Kosteilla hiuksilla saavutat parhaan tuloksen. Älä käytä sitä hyvin märkiin hiuksiin. 12 Irrota pistoke pistorasiasta laitteen puhdistuksen ajaksi. Anna laitteen jäähtyä ennen puhdistusta. Älä käytä laitteen puhdistamiseen vahvoja tai hankaavia puhdistusaineita, liuottimia tai vastaavia, sillä ne voivat naarmuttaa tai vahingoittaa ulkopintoja ja keraamisia levyjä. Pyyhi laite huolellisesti pehmeällä liinalla. Älä koskaan upota laitetta veteen, sillä laitteeseen ei saa päästä yhtään vettä. TIETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISESTÄ JA KIERRÄTTÄMISESTÄ Maahantuoja: Tämä Adexi-tuote on merkitty Emme ole vastuussa mahdollisista painovirheistä. Adexi Group seuraavalla symbolilla: Tuotetta ei siis saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan sähköja elektroniikkajäte on hävitettävä erikseen. Sähkö- ja elektroniikkajätettä koskevan direktiivin mukaan jokaisen jäsenvaltion on järjestettävä asianmukainen sähkö- ja elektroniikkajätteen keräys, talteenotto, käsittely ja kierrätys. EUalueen yksityiset kotitaloudet voivat palauttaa käytetyt laitteet maksutta erityisiin kierrätyspisteisiin. Joissakin jäsenvaltioissa ja tietyissä tapauksissa käytetty laite voidaan palauttaa sille jälleenmyyjälle, jolta se on ostettu, jos tilalle hankitaan uusi laite. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkajätteen käsittelystä saat jälleenmyyjältäsi, tukkukauppiaaltasi tai paikallisilta viranomaisilta. TAKUUEHDOT Takuu ei ole voimassa, jos • edellä olevia ohjeita ei ole noudatettu • laitteeseen on tehty muutoksia • laitetta on käsitelty väärin tai rajusti tai se on kärsinyt muita vaurioita. • syntyneet viat johtuvat sähköverkon häiriöistä. Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme toimivuutta ja muotoilua, minkä vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa tuotetta ilman etukäteisilmoitusta. KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Jos sinulla on laitteen käyttöä koskevia kysymyksiä etkä löydä vastauksia tästä käyttöohjeesta, vieraile Internetsivuillamme osoitteessa www.adexi. eu. Katso usein kysyttyjen kysymysten vastaukset Consumer Service -valikon (asiakaspalvelu) kohdasta ”Question & Answer”. Sivuilla on myös yhteystietomme siltä varalta, että sinun täytyy ottaa meihin yhteyttä teknisiä tietoja, korjauksia, lisävarusteita tai varaosia koskevissa asioissa. 13 UK INTRODUCTION Cord, plug and mains socket To get the best out of your new apparatus, please read this user guide carefully before using it for the first time. We also recommend that you keep the instructions for future reference, so that you can remind yourself of the functions of your apparatus. • • • SAFETY MEASURES Normal use of the apparatus • Incorrect use of this apparatus may cause personal injury and damage. • Use for its intended purpose only. The manufacturer is not responsible for any injury or damage resulting from incorrect use or handling (see also Guarantee Terms). • For connection to 230 V, 50 Hz only. • Always turn the apparatus off using the on/off button, and unplug it, when it is not in use. • • • • • • • • • • • • • Keep cord away from hot objects and open flame. Check regularly that neither the cord nor plug is damaged and do not use if there is any damage, or if it has been dropped on the floor, dropped in water or damaged in any other way. If the apparatus or plug is damaged, it must be inspected and if necessary, repaired by an authorised repair engineer, otherwise there is a risk of electric shock. Never try to repair the apparatus yourself. Remove the plug from the socket before cleaning. Avoid pulling the cord when removing the plug from the socket. Instead, hold the plug. Do not wind the cord around the apparatus. KEY TO MAIN COMPONENTS OF THE APPARATUS This symbol means that the appliance cannot be used in the bath tub or near water, wash basins, bowls or the like. Never try to retrieve the apparatus if it falls into water. First remove the plug from the socket. We recommend use of this apparatus only if the installation is protected by an HFI-/HPFI relay. Please contact a qualified electrician if in doubt. Please note that the apparatus will remain hot for a while after you switch it off. Always allow it to cool completely before you put it away. Always keep the apparatus at a safe distance from flammable objects such as curtains, tablecloths or the like. Never leave unattended when in use, and keep an eye on children. Caution! The plates can get very hot. They must not come into contact with the skin, as this can cause burns. For domestic use only. Not for outdoor or commercial use. Do not cover. Do not expose to direct sunlight. Do not place or store near other heat sources or in a damp environment. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 14 Power cord Lock button Handle On/off button (not visible in the picture) Temperature setting button Temperature indicator lights Ceramic plates (not visible on picture) Steam aperture USING THE APPARATUS Flat, smooth hair: o Start with a lock of hair about 5 cm wide and close the flat tong’s ceramic plates around the hair near the scalp. o Slowly slide the apparatus towards the hair ends in a fluent movement. Keep the hair tight to avoid kinks. For more lift in the hair, smooth only the outer part of the hair lock. This apparatus has several temperature settings and is specially designed for use with damp hair. The channels in the ceramic plates drain water from the hair, and allows it to evaporate through the steam apertures (8). Naturally, it is also suitable for use on dry hair. Hair with a flick: o Start with a lock of hair about 5 cm wide and close the flat tong’s ceramic plates around the hair near the scalp. o Slide the apparatus slowly towards the hair ends. o Finish by curling the last piece of hair a little out at the ends. 1. Push lock button (2) upwards to open the ceramic plates (7). 2. Place the apparatus on a flat, heatresistant surface, and plug it in. 3. Switch on by pushing the on/off switch (4) towards the white symbol (to left). o The five temperature indicator lights (6) will flash once. 4. Press the temperature setting button (5) repeatedly according to the temperature you want (see table below). o The corresponding temperature indicator light(s) will flash. The lights will stop blinking as the apparatus reaches each temperature level. 5. Switch off by pushing the on/off button downwards to the black symbol (on right). Hair with a curl: o Start with a lock of hair about 5 cm wide and close the flat tong’s ceramic plates around the hair near the scalp. o Slide the apparatus slowly towards the hair ends. o Finish by curling the last piece of hair under at the ends. CLEANING • • • Temperature setting Use 120 ºC Very fine, delicate hair 140 ºC Fine, delicate hair 160 ºC Normal, healthy hair 180 ºC Thick, healthy hair, difficult to smooth 195 ºC Very thick, healthy hair, very difficult to smooth • • Styling tips Brush hair thoroughly before setting. Divide your hair up into small sections, and deal with them separately piece by piece as described below until the desired result is achieved. Hair should be clean before using the appliance. Damp hair gives the best result. Do not use on very wet hair. 15 Remove the plug from the socket before cleaning. Allow to cool down before cleaning. Do not use strong or abrasive cleaning agents, solvents or similar to clean the apparatus, as these may scratch or damage the external surfaces and the ceramic plates. Wipe it with a well-wrung soft cloth. Never submerge the apparatus in water, and no water must be allowed to get into it. INFORMATION ON DISPOSAL AND RECYCLING OF THIS PRODUCT IMPORTER Adexi Group Please note that this Adexi product We cannot be held responsible for any printing errors is marked with this symbol: This means that this product must not be disposed of together with ordinary household waste, as electrical and electronic waste must be disposed of separately. In accordance with the WEEE directive, every member state must ensure correct collection, recovery, handling and recycling of electrical and electronic waste. Private households in the EU can take used equipment to special recycling stations free of charge. In some member states you can, in certain cases, return the used equipment to the retailer from whom you purchased it, if you are purchasing new equipment. Contact your retailer, distributor or the municipal authorities for further information on what you should do with electrical and electronic waste. GUARANTEE TERMS The guarantee does not apply: • if the above instructions are not followed • if the apparatus has been interfered with • if the apparatus has been mishandled, subjected to rough treatment, or has suffered any other form of damage • if faults have arisen as a result of faults in your electricity supply. Due to the constant development of our products in terms of function and design, we reserve the right to make changes to the product without prior warning. QUESTIONS AND ANSWERS If you have any questions regarding use of the apparatus and cannot find the answer in this user guide, please try our website at www.adexi.eu. Go to the "Consumer Service" menu, click on "Question & Answer" to see the most frequently asked questions. You can also see contact details if you need to contact us for technical issues, repairs, accessories and spare parts. 16 DE EINLEITUNG • Bevor Sie Ihr neues Gerät erstmals in Gebrauch nehmen, sollten Sie diese Anleitung sorgfältig durchlesen. Wir empfehlen Ihnen außerdem, die Bedienungsanleitung aufzuheben. So können Sie die Funktionen des Geräts jederzeit nachlesen. • • • SICHERHEITSHINWEISE Normaler Gebrauch des Geräts • Der unsachgemäße Gebrauch dieses Geräts kann zu Verletzungen und zu Beschädigungen führen. • Benutzen Sie das Gerät nur zu den in der Bedienungsanleitung genannten Zwecken. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch den unsachgemäßen Gebrauch oder die unsachgemäße Handhabung des Geräts verursacht werden (siehe auch die Garantiebedingungen). • Nur für den Anschluss an 230V/50Hz. • Schalten Sie das Gerät stets am An/Aus-Schalter aus und ziehen Sie den Stecker, wenn es nicht in Gebrauch ist. • • • • • • Vorsicht! Die Platten werden sehr heiß Sie dürfen nicht mit der Haut in Kontakt kommen, da dies zu Verbrennungen führen kann. Nur für den Gebrauch im Haushalt. Dieses Gerät eignet sich nicht für den gewerblichen Gebrauch oder den Gebrauch im Freien. Das Gerät nicht zudecken. Das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen. Nicht in der Nähe anderer Hitzequellen oder in einer feuchten Umgebung aufstellen oder lagern. Kabel, Stecker und Steckdose • • • Das Symbol bedeutet, dass das Gerät nicht in der Badewanne oder in der Nähe von Wasser, Waschbecken, Schalen oder dergleichen verwendet werden darf. Versuchen Sie niemals, ein ins Wasser gefallenes Gerät herauszuholen. Ziehen Sie zuerst den Stecker aus der Steckdose. Wir empfehlen den Gebrauch dieses Geräts nur, wenn die Installation durch eine Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) geschützt ist. Bitte wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen Elektriker. Bitte beachten Sie, dass das Gerät noch eine Weile heiß bleibt, nachdem es abgeschaltet wurde. Lassen Sie ihn stets vollständig abkühlen, bevor Sie ihn weg legen. Sorgen Sie stets für einen Sicherheitsabstand zu brennbaren Gegenständen wie Gardinen, Tischdecken usw. Lassen Sie das eingeschaltete Gerät niemals unbeaufsichtigt und achten Sie auf Kinder, die sich in der Nähe des Geräts aufhalten. • • • 17 Das Kabel von heißen Gegenständen und offenem Feuer weg halten. Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, und verwenden Sie das Gerät nicht, wenn dies der Fall ist, oder wenn es auf den Boden oder ins Wasser fallen gelassen oder auf andere Weise beschädigt wurde. Falls Sie eine Beschädigung von Gerät oder Stecker feststellen, muss das Gerät entsorgt oder von einer Fachwerkstatt repariert werden, da sonst die Gefahr von Stromschlägen besteht. Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren. Ziehen Sie vor dem Reinigen den Stecker aus der Steckdose. Ziehen Sie nicht am Kabel, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Ziehen Sie stattdessen am Stecker. Das Kabel nicht um das Gerät wickeln. ÜBERSICHT ÜBER DIE WICHTIGSTEN GERÄTETEILE 5. Schalten Sie das Gerät ab, indem Sie den An-/Aus-Schalter nach unten zu dem schwarzen Symbol (rechts) schieben. Kabel Verriegelungsknopf Griff An/Aus-Schalter (nicht sichtbar) Temperatureinstellungsknopf Temperaturleuchtanzeigen Keramikplatten (in der Abbildung nicht sichtbar) 8. Dampföffnung Temperatureinstellung Verwendung 120 ºC Sehr feines, empfindliches Haar 140 ºC Feines, empfindliches Haar 160 ºC Normales, gesundes Haar 180 ºC Dickes, gesundes Haar, schwer zu glätten 195 ºC Sehr dickes, gesundes Haar, sehr schwer zu glätten GEBRAUCH DES GERÄTS Stylingtipps Das Gerät hat mehrere Temperatureinstellungen und ist speziell für den Gebrauch bei feuchtem Haar bestimmt. Die Kanäle in den Keramikplatten ziehen das Wasser aus den Haaren und lassen es durch die Dampföffnungen (8) verdampfen. Natürlich ist das Gerät auch für den Gebrauch bei trockenem Haar geeignet. Bürsten Sie Ihr Haar vor der Behandlung gut durch. Teilen Sie Ihr Haar in kleine Bereiche auf und behandeln Sie diese wie nachfolgend beschrieben, bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist. Das Haar muss vor dem Gebrauch des Geräts sauber sein. Feuchtes Haar gibt das beste Resultat. Nicht bei sehr nassem Haar verwenden. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. Schieben Sie den Verriegelungsknopf (2) nach oben, um die Keramikplatten (7) zu öffnen. 2. Legen Sie das Gerät auf eine ebene, hitzebeständige Oberfläche und stecken Sie es ein. 3. Schalten Sie es ein, indem Sie den An/Aus Schalter (4) zum weißen Symbol (links) schieben. o Die fünf Temperaturleuchtanzeigen (6) blinken einmal. 4. Drücken Sie den Temperatureinstellungsknopf (5) mehrmals, entsprechend der gewünschten Temperatur (siehe nachfolgende Tabelle). o Die entsprechende(n) Temperaturleuchtanzeige(n) blinken. Die Leuchtanzeigen hören auf zu blinken, wenn das Gerät die jeweilige Temperatur erreicht. 18 Glattes, weiches Haar: o Beginnen Sie mit einer ca. 5 cm breiten Haarlocke und schließen Sie die Keramikplatten (11) des Haarglätters in der Nähe der Kopfhaut um das Haar. o Schieben Sie das Gerät langsam in einer fließenden Bewegung auf die Haarspitzen zu. Halten Sie das Haar straff, um Knicke zu vermeiden. Wenn Sie dem Haar mehr Fülle geben wollen, glätten Sie nur den äußeren Teil der Haarlocke. Welliges Haar: o Beginnen Sie mit einer ca. 5 cm breiten Haarlocke und schließen Sie die Keramikplatten (11) des Haarglätters in der Nähe der Kopfhaut um das Haar. o Schieben Sie das Gerät langsam auf die Haarspitzen zu. o Drehen Sie das letzte Stück des Haares zum Abschluss an den Enden ein wenig nach außen. Lockiges Haar: o Beginnen Sie mit einer ca. 5 cm breiten Haarlocke und schließen Sie die Keramikplatten (11) des Haarglätters in der Nähe der Kopfhaut um das Haar. o Schieben Sie das Gerät langsam auf die Haarspitzen zu. o Drehen Sie das letzte Stück des Haares zum Abschluss an den Enden nach innen. GARANTIEBEDINGUNGEN Diese Garantie gilt nicht, • falls die vorstehenden Hinweise nicht beachtet werden; • falls unbefugte Eingriffe ins Gerät vorgenommen werden, • falls das Gerät unsachgemäß behandelt, Gewalt ausgesetzt oder anderweitig beschädigt worden ist. • bei Schäden, die aufgrund von Fehlern im Leitungsnetz entstanden sind. REINIGUNG • • • • • Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung von Funktion und Design unserer Produkte behalten wir uns das Recht auf Änderung des Produkts ohne vorherige Ankündigung vor. Ziehen Sie vor dem Reinigen den Stecker aus der Steckdose. Vor dem Reinigen abkühlen lassen. Verwenden Sie keine starken oder schleifenden Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder Ähnliches zum Reinigen des Geräts, da diese die äußeren Oberflächen und die Keramikplatten zerkratzen oder beschädigen können. Wischen Sie es mit einem gut ausgewrungenen Tuch gründlich ab. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein und verhindern Sie das Eindringen von Wasser. FRAGEN UND ANTWORTEN Falls Sie Fragen zum Gebrauch dieses Geräts haben und die Antworten nicht in dieser Gebrauchsanweisung finden können, besuchen Sie bitte unsere Website (www.adexi.eu). Gehen Sie zum Menü „Consumer Services“, und klicken Sie auf „Question & Answer“, um die am häufigsten gestellten Fragen zu sehen. INFORMATION ÜBER DIE ENTSORGUNG UND DAS RECYCLING DIESES PRODUKTS Sie finden dort auch Kontaktdaten, für den Fall, dass Sie mit uns bezüglich technischer Fragen, Reparaturen, Zubehör oder Ersatzteile Kontakt aufnehmen möchten. Dieses Adexi-Produkt trägt dieses Zeichen: Das heißt, dass es nicht zusammen mit normalem Haushaltsmüll sondern als Sondermüll zu entsorgen ist. IMPORTEUR Adexi Group Gemäß der WEEE-Richtlinie muss jeder Mitgliedstaat für das ordnungsgemäße Sammeln, die Verwertung, die Handhabung und das Recycling von Elektro- und Elektronikmüll sorgen. Private Haushalte im Bereich der EU können ihre gebrauchten Geräte kostenfrei an speziellen Recyclingstationen abgeben. In einigen Mitgliedstaaten können gebrauchte Geräte bei dem Einzelhändler, bei dem sie gekauft wurden, kostenfrei wieder abgegeben werden, sofern ein neues Gerät gekauft wird. Bitte nehmen Sie mit der Verkaufsstelle oder den örtlichen Behörden Kontakt auf, wenn Sie Näheres über den Umgang mit Elektro- und Elektronikmüll erfahren möchten. Druckfehler vorbehalten. 19 PL WSTĘP • Aby móc skorzystać z wszystkich funkcji nowego urządzenia, należy najpierw dokładnie zapoznać się z poniższymi wskazówkami. Radzimy zachować tę instrukcję, aby w razie konieczności można było wrócić do zawartych w niej informacji na temat funkcji urządzenia. • • WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Normalne użycie urządzenia • Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może spowodować obrażenia ciała oraz uszkodzenie urządzenia. • Z urządzenia należy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia lub szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania bądź przechowywania urządzenia (zobacz także część „Warunki gwarancji”). • Urządzenie należy podłączać jedynie do sieci zasilania o napięciu 230 V i częstotliwości 50 Hz. • Jeżeli urządzenie nie jest wykorzystywane, należy je zawsze wyłączać przy pomocy włącznika/wyłącznika i odłączać od zasilania. • • • • • • • Nie wolno zostawiać urządzenia bez nadzoru, jeżeli jest włączone lub jeśli w pobliżu znajdują się dzieci. Uwaga! Płytki mogą nagrzać się do bardzo wysokiej temperatury. Nie wolno dopuścić do ich kontaktu ze skórą, ponieważ może to spowodować oparzenia. Wyłącznie do użytku domowego. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku na wolnym powietrzu ani do użytku w celach komercyjnych. Nie wolno zakrywać urządzenia. Nie wolno wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nie wolno umieszczać ani przechowywać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła lub w wilgotnych miejscach. Przewód, wtyczka i gniazdko zasilania • Przewód sieciowy nie powinien się znajdować w pobliżu gorących przedmiotów lub otwartego ognia. • Należy regularnie sprawdzać, czy przewód i wtyczka są w dobrym stanie. Jeżeli zostały uszkodzone lub urządzenie spadło na podłogę, wpadło do wody bądź zostało w jakikolwiek inny sposób uszkodzone, nie wolno go używać. • Jeżeli urządzenie lub wtyczka uległy uszkodzeniu, należy je dokładnie skontrolować, a w razie konieczności oddać do naprawy. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem. Nigdy nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia. • Przed czyszczeniem urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka. • Przy wyciąganiu wtyczki z gniazdka nie należy ciągnąć za przewód, lecz trzymać za wtyczkę. • Nie okręcać przewodu wokół urządzenia. Symbol oznacza, że urządzenie nie może być stosowane w wannie ani w pobliżu źródeł wody, umywalek, miednic itp. Nigdy nie wolno wyławiać urządzenia, jeżeli wpadnie do wody. Najpierw należy wyjąć wtyczkę z gniazda. Zalecamy stosowanie niniejszego urządzenia wyłącznie w przypadku, gdy instalacja chroniona jest przez przekaźnik HFI-/HPFI. W razie wątpliwości proszę skontaktować się z wykwalifikowanym technikiem. Proszę pamiętać, że urządzenie po wyłączeniu przez jakiś czas pozostanie gorące. Przed schowaniem należy pozwolić urządzeniu wystygnąć. Należy zawsze trzymać urządzenie w odpowiedniej odległości od przedmiotów łatwopalnych, takich jak zasłony, obrusy, itp. 20 GŁÓWNE ELEMENTY SKŁADOWE URZĄDZENIA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. o Zaświeci się odpowiedni wskaźnik(i) temperatury. Wskaźniki przestaną migać, kiedy urządzenie osiągnie odpowiedni poziom temperatury. 5. Wyłącz urządzenie, przesuwając włącznik/wyłącznik w dół w kierunku czarnego symbolu (po prawej). Ustawianie temperatury Za pomoc¹ 120 ºC Bardzo cienkie, delikatne włosy 140 ºC Cienkie, delikatne włosy 160 ºC Normalne, zdrowe włosy 180 ºC Grube, zdrowe włosy, trudne do wygładzenia 195 ºC Bardzo grube, zdrowe włosy, trudne do wygładzenia Przewód zasilający Przycisk blokady Uchwyt Włącznik/wyłącznik (niewidoczny na zdjęciu) Przełącznik ustawiania temperatury Wskaźniki temperatury Płytki ceramiczne (nie są widoczne na obrazku) Otwór wylotu pary Porady dotyczące modelowania Przed podzieleniem włosy należy dokładnie rozczesać. Podziel włosy na małe pasma i prostuj je oddzielnie, po kolei, w opisany poniżej sposób, aż do chwili uzyskania żądanego rezultatu. Przed skorzystaniem z urządzenia włosy należy umyć. Układanie wilgotnych włosów daje najlepsze rezultaty. Nie stosować na bardzo mokrych włosach. UŻYWANIE URZĄDZENIA Niniejsze urządzenie posiada kilka ustawień temperatury i zostało stworzone specjalnie do stosowania na wilgotnych włosach. Kanaliki w płytkach ceramicznych powodują usuwanie wody z włosów i pozwalają na jej wyparowanie przez otwory wylotu pary (8). Oczywiście z urządzenia można także korzystać przy włosach suchych. Przylegające, gładkie włosy: o 1. Przesuń przycisk blokady (2) ku górze, aby otworzyć płytki ceramiczne (7). 2. Ułóż urządzenie na płaskiej, odpornej na wysoką temperaturę powierzchni i podłącz do gniazdka. 3. Włącz urządzenie, przesuwając włącznik/wyłącznik (4) w kierunku białego symbolu (w lewo). o Pięć wskaźników temperatury (6) zaświeci się równocześnie. 4. Kilkakrotnie naciśnij przycisk ustawiania temperatury (5) w zależności od tego, jaką temperaturę chcesz ustawić (patrz tabela poniżej). o Rozpocznij układanie fryzury od stylizacji jednego pasma włosów o szerokości około 5 cm i zamknij płaskie płytki ceramiczne szczypców wokół pasma przy skórze głowy. Powoli przesuwaj urządzenie w stronę końcówki pasma włosów, jednostajnym ruchem. Trzymaj włosy mocno, aby uniknąć poskręcania. W celu podniesienia włosów należy wygładzić tylko zewnętrzną część pasma włosów. Włosy wywinięte: o o o 21 Rozpocznij układanie fryzury od stylizacji jednego pasma włosów o szerokości około 5 cm i zamknij płaskie płytki ceramiczne szczypców wokół pasma przy skórze głowy. Powoli przesuwaj urządzenie w kierunku końcówki pasma włosów. Na zakończenie lekko wywiń ostatnie pasmo przy końcach. Włosy skręcone: o o o WARUNKI GWARANCJI Rozpocznij układanie fryzury od stylizacji jednego pasma włosów o szerokości około 5 cm i zamknij płaskie płytki ceramiczne szczypców wokół pasma przy skórze głowy. Powoli przesuwaj urządzenie w kierunku końcówki pasma włosów. Na zakończenie zawiń ostatnie pasmo przy końcach pod spód. Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków: • jeżeli nie przestrzegano niniejszej instrukcji, • jeżeli urządzenie poddano modyfikacji bez upoważnienia • jeżeli urządzenie było użytkowane w sposób niewłaściwy, nieostrożny lub zostało uszkodzone, • jeżeli uszkodzenie powstało na skutek zakłóceń w działaniu sieci elektrycznej. CZYSZCZENIE • Przed czyszczeniem urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka. • Przed przystąpieniem do czyszczenia poczekaj, aż urządzenie ostygnie. • Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać silnych ściernych środków czyszczących, rozpuszczalników itp., ponieważ mogą one porysować lub uszkodzić powierzchnię zewnętrzną i płytki ceramiczne. • Wytrzyj urządzenie dobrze odciśniętą, miękką szmatką. • Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i zapobiegaj przedostaniu się wody do środka. Z uwagi na ciągłe udoskonalanie naszych produktów pod względem ich funkcjonalności i stylistyki, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez uprzedzenia. PYTANIA I ODPOWIEDZI W razie jakichkolwiek pytań dotyczących korzystania z urządzenia, na które odpowiedzi nie można odnaleźć w niniejszej instrukcji, zapraszamy na naszą stronę internetową www.adexi.eu. Wejdź do menu "Consumer Services", kliknij "Question & Answer", aby zobaczyć najczęściej zadawane pytania. INFORMACJE O UTYLIZACJI I RECYKLINGU TEGO PRODUKTU Ten produkt marki Adexi oznaczony Możesz także znaleźć tam dane kontaktowe w razie konieczności skonsultowania z nami kwestii technicznych, napraw, spraw związanych z akcesoriami i częściami zamiennymi. jest następującym symbolem: Oznacza to, że produktu nie należy wyrzucać wraz z normalnymi odpadami gospodarstwa domowego, ponieważ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy utylizować osobno. IMPORTER Adexi Group Zgodnie z dyrektywą WEEE (w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego), każde państwo członkowskie ma obowiązek zapewnić odpowiednią zbiórkę, odzysk, przetwarzanie i recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Gospodarstwa domowe na obszarze UE mogą nieodpłatnie oddawać zużyty sprzęt do specjalnych zakładów utylizacji odpadów. W niektórych państwach członkowskich można zwrócić zużyty sprzęt sprzedawcy, u którego dokonano zakupu, pod warunkiem zakupienia nowego sprzętu. Aby uzyskać więcej informacji na temat postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, należy zwrócić się do sprzedawcy, dystrybutora lub władz miejskich. Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku. 22 NL INLEIDING • Lees voordat u het apparaat in gebruik neemt eerst nauwkeurig deze gebruiksaanwijzing. Wij adviseren ook om de gebruiksaanwijzing te bewaren, zodat u in de toekomst de diverse functies van het apparaat nog eens kunt nakijken. • Snoer, stekker en stopcontact • VEILIGHEIDSMAATREGELEN • Normaal gebruik van het apparaat • Onjuist gebruik van het apparaat kan persoonlijk letsel en schade veroorzaken. • Gebruik het apparaat alleen waarvoor het is bedoeld. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel of schade die ontstaat door het onjuist gebruiken van of omgaan met het apparaat (zie ook de Garantievoorwaarden). • Sluit het apparaat alleen aan op 230 V, 50 Hz. • Schakel het apparaat altijd uit met de aan/uit-knop en haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet wordt gebruikt. • • • • • • • • Niet blootstellen aan rechtstreeks zonlicht. Niet in de buurt van andere warmtebronnen of in een vochtige omgeving plaatsen of bewaren. • • • Het symbool geeft aan dat het apparaat niet mag worden gebruikt in bad of in de buurt van water, wastafels, gootstenen e.d. Probeer het apparaat nooit te pakken als het in het water is gevallen. Haal eerst de stekker uit het stopcontact. U wordt aangeraden dit apparaat alleen te gebruiken als de installatie is beveiligd met een HFI/ HPFI-relais. Raadpleeg bij twijfel een erkend elektriciën. Het apparaat blijft na het uitschakelen nog enige tijd warm. Laat het altijd helemaal afkoelen voordat u het wegbergt. Houd het apparaat altijd op een veilige afstand van brandbare voorwerpen zoals gordijnen, tafelkleden en dergelijke. Laat het apparaat nooit zonder toezicht als het in gebruik is en houd kinderen in de gaten. Voorzichtig! De platen kunnen erg heet worden. Zorg dat ze niet in aanraking komen met de huid, omdat dit brandwonden kan veroorzaken. Alleen bestemd voor thuisgebruik. Niet bestemd voor commercieel gebruik of gebruik buitenshuis. Niet afdekken. • Houd het snoer uit de buurt van hete voorwerpen en open vuur. Controleer regelmatig of het snoer en de stekker onbeschadigd zijn en gebruik het apparaat niet als er wel beschadigingen zijn of als het apparaat op de grond of in het water is gevallen of op een andere manier is beschadigd. Als het apparaat of de stekker is beschadigd, moet het worden gecontroleerd en zo nodig worden gerepareerd door een erkende reparateur, omdat er anders risico is op een elektrische shock. Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt. Trek niet aan het snoer als u de stekker uit het stopcontact haalt. Houd de stekker vast. Wind het snoer niet om het apparaat. BELANGRIJKSTE ONDERDELEN VAN HET APPARAAT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 23 Netsnoer Vergrendelknop Greep Aan/uit-knop (niet zichtbaar op de afbeelding) Instelknop voor temperatuur Indicatielampjes voor temperatuur Keramische platen (niet zichtbaar op de afbeelding) Stoomopening HET APPARAAT GEBRUIKEN Styling-tips Dit apparaat heeft verschillende temperatuurinstellingen en is speciaal ontworpen voor gebruik op handdoekdroog haar. Via de kanalen in de keramische platen wordt water van het haar weggevoerd, waarna het verdampt via de stoomopeningen (8). Natuurlijk kan het apparaat ook op droog haar worden gebruikt. Borstel het haar goed voordat u het krult. Verdeel het haar in kleine gedeelten en behandel deze één voor één op de hieronder beschreven manier totdat u het gewenste resultaat hebt bereikt. Gebruik het apparaat alleen op schoon haar. Handdoekdrooghaar geeft het beste resultaat. Niet gebruiken op erg nat haar. Glad, steil haar: o 1. Duw de vergrendelknop (2) omhoog om de keramische platen (7) te openen. 2. Plaats het apparaat op een vlak, warmtebestendig oppervlak en steek de stekker in het stopcontact. 3. Zet het apparaat aan door de aan/uit-schakelaar (4) in de richting van het witte symbool (naar links) te duwen. o De vijf indicatielampjes voor de temperatuur (6) knipperen één keer. 4. Druk herhaaldelijk op de instelknop voor de temperatuur (5) totdat de gewenste temperatuur is ingesteld (zie de tabel hieronder). o De overeenkomstige indicatielampjes voor de temperatuur knipperen. De lampjes stoppen met knipperen als het desbetreffende temperatuurniveau is bereikt. 5. Zet het apparaat uit door de aan/ uit-schakelaar omlaag te duwen in de richting van het zwarte symbool (rechts). o Begin met een haarlok van ongeveer 5 cm breed en sluit de keramische platen van de straightener rond het haar, vlakbij de hoofdhuid. Laat het apparaat langzaam in een vloeiende beweging naar de haarpunten glijden. Houd het haar strak om slagen te voorkomen. Voor meer volume maakt u alleen de buitenkant van de haarlok glad. Haar met een slag: o o o Begin met een haarlok van ongeveer 5 cm breed en sluit de keramische platen van de straightener rond het haar, vlakbij de hoofdhuid. Laat het apparaat langzaam naar de haarpunten glijden. Eindig met een iets naar buiten gekruld uiteinde van de lok. Haar met een krul: o o o Begin met een haarlok van ongeveer 5 cm breed en sluit de keramische platen van de straightener rond het haar, vlakbij de hoofdhuid. Laat het apparaat langzaam naar de haarpunten glijden. Eindig met een krul onder bij het uiteinde van de lok. Temperatuurinstelling Gebruiken voor REINIGEN 120 ºC • Zeer fijn, breekbaar haar 140 ºC Fijn, breekbaar haar 160 ºC Normaal, gezond haar • 180 ºC Dik, gezond haar, moeilijk glad te krijgen • 195 ºC Heel dik, gezond haar, heel moeilijk glad te krijgen • 24 Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt. Laat het apparaat afkoelen voordat u het reinigt. Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen, oplosmiddelen en dergelijk om het apparaat te reinigen, omdat de buitenkant en de keramische platen hierdoor bekrast of beschadigd kunnen raken. Veeg het apparaat schoon met een goed uitgewrongen zachte doek. • Dompel het apparaat niet onder in water en zorg dat er geen water in kan binnendringen. U kunt op de website ook contactgegevens vinden voor als u contact met ons wilt opnemen over technische problemen, reparaties, accessoires en reserveonderdelen. INFORMATIE OVER VERWIJDEREN EN RECYCLEN VAN DIT PRODUCT IMPORTEUR Dit Adexi-product is voorzien van dit Adexi Group symbool: Dit betekent dat dit product niet met het gewone huishoudafval mag worden weggegooid, omdat elektrisch en elektronisch afval afzonderlijk moeten worden afgevoerd. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele drukfouten. Volgens de WEEE-richtlijn moet elke lidstaat zorgdragen voor het op de juiste manier inzamelen, ophalen, verwerken en recyclen van elektrisch en elektronisch afval. Privéhuishoudens in de EU kunnen apparatuur gratis naar speciale recyclingpunten brengen. In sommige lidstaten kunt u, in bepaalde gevallen, de gebruikte apparatuur terugbrengen naar de leverancier waar u de apparatuur hebt gekocht, als u nieuwe apparatuur koopt. Neem contact op met uw leverancier, distributeur of gemeente voor meer informatie over wat u moet doen met elektrisch en elektronisch afval. GARANTIEVOORWAARDEN De garantie vervalt: • als bovenstaande aanwijzingen niet worden opgevolgd • als er met het apparaat is geknoeid • als het apparaat verkeerd is gebruikt, ruw is behandeld of enige vorm van schade heeft geleden • als er defecten zijn ontstaan door gebreken in uw elektriciteitsvoorziening. Als gevolg van de voortdurende ontwikkeling van het ontwerp en de functies van onze producten behouden wij ons het recht voor om zonder voorafgaande mededeling wijzigingen aan te brengen in het product. VRAGEN EN ANTWOORDEN Als u vragen hebt over het gebruik van het apparaat en het antwoord niet kunt vinden in deze gebruiksaanwijzing, kunt u op onze website, www.adexi. eu, kijken. Ga naar het menu "Consumer Service" en klik op "Question & Answer" om de meest gestelde vragen te zien. 25 CZ ÚVOD • Než své nové zařízení použijete poprvé, přečtěte si prosím pozorně tento návod, abyste výrobek mohli používat co nejúčinněji. Doporučujeme vám také, abyste si návod ponechali a měli jej v budoucnu k dispozici, abyste si mohli připomenout funkce svého zařízení. Šňůra, zástrčka a elektrická zásuvka • • BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Normální používání zařízení • Nesprávné použití tohoto zařízení může způsobit zranění osob nebo jiné škody. • Výrobek používejte pouze ke stanovenému účelu. Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za zranění ani škody vyplývající z nesprávného používání či manipulace (viz také Záruční podmínky). • Určeno pouze pro napájení 230 V, 50 Hz. • Když zařízení nepoužíváte, vždy je mějte vypnuté tlačítkem Zap/Vyp a odpojené od zásuvky. • • • • • • • • • Nepokládejte a neskladujte v blízkosti zdrojů tepla nebo ve vlhkém prostředí. • • • • Šňůru držte mimo horkých předmětů a otevřeného ohně. Pravidelně kontrolujte, zda šňůra či zástrčka nejsou poškozeny, a nepoužívejte zařízení, pokud je poškozené, spadlo na zem, do vody nebo se jinak poškodilo. Pokud je zařízení, přívodní šňůra nebo zástrčka poškozena, je nutné, aby autorizovaný servisní technik spotřebič prohlédl a – pokud je to nezbytné – opravil, jinak hrozí úraz elektrickým proudem. Nikdy se nepokoušejte opravit spotřebič sami. Před čištěním vyjměte zástrčku ze zásuvky. Když vyjímáte zástrčku ze zásuvky, netahejte za šňůru. Uchopte zástrčku. Šňůru nenamotávejte na přístroj. KLÍČ K HLAVNÍM KOMPONENTÁM ZAŘÍZENÍ Symbol znamená, že zařízení nelze používat ve vaně nebo v blízkosti vody, umyvadel, dřezů, apod. Nepokoušejte se vytahovat zařízení připojené k elektrické síti z vody. Nejprve vyjměte zástrčku ze zásuvky. Zařízení doporučujeme používat pouze v případě, je-li elektroinstalace chráněna pomocí HFI/HPFI. Máte-li pochybnosti, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře. Pamatujte, že zařízení zůstává horké i nějakou dobu po vypnutí. Proto před uschováním počkejte, než zařízení úplně vychladne. Udržujte bezpečnou vzdálenost zařízení od hořlavých předmětů jako jsou např. záclony, ubrusy apod. Nikdy nenechávejte zapnuté zařízení bez dozoru a sledujte děti. Pozor! Desky se velmi zahřívají. Nesmí přijít do styku s pokožkou, mohly by způsobit popáleniny. Určeno pouze pro domácí použití. Není určeno pro venkovní a komerční použití. Nezakrývejte. Nevystavujte přímému slunečnímu záření. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 26 Elektrická šňůra Zajišťovací tlačítko Držadlo Tlačítko Zap/Vyp (není na obrázku vidět) Tlačítko teplotního nastavení Kontrolky teploty Keramické desky (na obrázku nejsou vidět) Otvor pro výstup páry POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE Stylingové typy Toto zařízení má několik teplotních nastavení a je určeno speciálně pro použití s vlhkými vlasy. Kanálky v keramických deskách uvolňují vodu z vlasů a umožňují ji, aby v podobě páry vystupovala skrze otvory (8). Zařízení lze samozřejmě používat i se suchými vlasy. Před fixací vlasy důkladně vykartáčujte. Pak je rozdělte na malé prameny, které postupně upravujte podle níže uvedeného popisu, dokud nedosáhnete požadovaných výsledků. Před použitím by měly být vlasy čisté. Nejlepších výsledků dosáhnete s vlhkými vlasy. Vlasy nesmí být příliš mokré. Rovné hladké vlasy: o 1. Zatlačte zajišťovací tlačítko (2) směrem nahoru a rozevřete keramické desky (7). 2. Položte zařízení na plochý teplovzdorný povrch a zapojte je do zásuvky. 3. Nastavením tlačítka Zap/Vyp (4) směrem k bílému symbolu (doleva) je zapněte. o Pět kontrolek teploty (6) blikne. 4. Podle toho, jakou teplotu chcete nastavit, stiskněte opakovaně tlačítko teplotního nastavení (5) (viz níže uvedená tabulka). o Během zahřívání budou blikat odpovídající kontrolky teploty. Až zařízení dosáhne požadované teploty, kontrolky blikat přestanou. 5. Zařízení vypnete nastavením tlačítka Zap/Vyp směrem dolů k černému symbolu (vpravo). o Vlasy zatočené ven: o o o Použití 120 ºC 140 ºC 160 ºC 180 ºC 195 ºC Začněte přibližně 5 cm širokým pramenem vlasů. Pomocí keramických desek (11) ploché kulmy sevřete vlasy v blízkosti hlavy. Posouvejte zařízení směrem ke konečkům vlasů. Konce pramenů lehce zatočte ven. Vlasy zatočené dovnitř: o Teplotní nastavení Začněte přibližně 5 cm širokým pramenem vlasů. Pomocí keramických desek (11) ploché kulmy sevřete vlasy v blízkosti hlavy. Plynulým pohybem pomalu posouvejte zařízení směrem ke konečkům vlasů. Abyste zabránili vzniku kadeří, udržujte vlasy stále napnuté. Chcete-li, aby vlasy měly větší objem, vyhlaďte pouze vnější stranu pramene. Velmi jemné a citlivé vlasy Jemné a citlivé vlasy Běžné zdravé vlasy Silné zdravé vlasy, které se obtížně vyhlazují Velmi silné zdravé vlasy, které se velmi obtížně vyhlazují o o Začněte přibližně 5 cm širokým pramenem vlasů. Pomocí keramických desek (11) ploché kulmy sevřete vlasy v blízkosti hlavy. Posouvejte zařízení směrem ke konečkům vlasů. Konce pramenů lehce zatočte dovnitř. ČIŠTĚNÍ • • • • • 27 Před čištěním vyjměte zástrčku ze zásuvky. Před čištěním nechejte vychladnout. K čištění nepoužívejte silná nebo abrazivní čistidla, rozpouštědla apod. Mohla by poškrábat nebo poškodit vnější povrch a keramické desky. K čištění používejte dobře vymáchaný mokrý hadřík. Zařízení nikdy nedávejte do vody – nesmí do něj vniknout voda. INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI TOHOTO VÝROBKU Můžete také využít kontakty, pokud nás potřebujete kontaktovat ohledně technických problémů, oprav, příslušenství a náhradních dílů. Všimněte si prosím, že tento výrobek Adexi je označen tímto symbolem: DOVOZCE Adexi Group To znamená, že tento výrobek nesmíte vyhodit do běžného domovního odpadu, protože elektrický a elektronický odpad musí být likvidován zvlášť. Neneseme zodpovědnost za tiskové chyby. V souladu se směrnicí WEEE musí každý členský stát zajistit správný sběr, obnovu, manipulaci a recyklaci elektrického a elektronického odpadu. Soukromé domácnosti v EU mohou použité vybavení bezplatně odevzdat ve speciálních recyklačních sběrnách. V některých členských státech můžete v některých případech vrátit použité vybavení u prodejce, od kterého jste výrobek zakoupili, pokud zároveň zakoupíte nový výrobek. Další informace o tom, co byste měli dělat s elektrickým a elektronickým odpadem, vám sdělí prodejce, distributor nebo městský úřad. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY Záruka neplatí: • pokud není dodržen výše uvedený návod • pokud někdo do spotřebiče zasahoval • pokud se se spotřebičem zacházelo nesprávně, hrubě nebo pokud na něm vznikla jiná forma škody • pokud k závadě došlo vlivem poruchy na vašem přívodu elektřiny. S ohledem na trvalý vývoj našich výrobků, pokud jde o funkci a design, si vyhrazujeme právo provádět na výrobku změny bez předchozího varování. OTÁZKY A ODPOVĚDI Pokud máte nějaké otázky týkající se používání zařízení a nenašli jste odpověď v této uživatelské příručce, zkuste prosím naše webové stránky www.adexi.eu. Přejděte na menu „Consumer Services“ („Zákaznické služby“), klepněte na volbu „Frequently asked questions“ („Často kladené otázky“), čímž se zobrazí časté otázky. 28 GR ΕΙΣΑΓΩΓΗ Για να αξιοποιήσετε πλήρως τη νέα συσκευή σας, πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης. Επίσης, συνιστούμε να φυλάξετε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά, ώστε να μπορείτε να θυμηθείτε τις λειτουργίες της συσκευής σας. • • ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ • Κανονική χρήση της συσκευής • Η εσφαλμένη χρήση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό του χρήστη ή βλάβη της συσκευής. • Χρησιμοποιήστε τη συσκευή για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για οποιονδήποτε τραυματισμό ή βλάβη προκληθεί από εσφαλμένη χρήση ή χειρισμό (δείτε επίσης τους όρους της εγγύησης). • Για σύνδεση μόνο σε παροχή 230 V, 50 Hz. • Απενεργοποιείτε τη συσκευή χρησιμοποιώντας πάντα το κουμπί on/off και αποσυνδέετέ την όταν δεν τη χρησιμοποιείτε. • • • • • • • Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επιτήρηση ενώ λειτουργεί και επιβλέπετε τα παιδιά που βρίσκονται στο χώρο λειτουργίας της. Προσοχή! Οι κεραμικές πλάκες μπορεί να αναπτύξουν πολύ υψηλή θερμοκρασία. Δεν πρέπει να έρθουν σε επαφή με το δέρμα, γιατί κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους ή για εμπορική χρήση. Μην καλύπτετε τη συσκευή. Μην εκθέτετε τη συσκευή στο άμεσο ηλιακό φως. Μην τοποθετείτε ή μην αποθηκεύετε τη συσκευή κοντά σε άλλες πηγές θερμότητας ή σε περιβάλλον με υγρασία. Καλώδιο, βύσμα και πρίζα τροφοδοσίας • • Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα σε μπανιέρα ή κοντά σε νερό, νιπτήρα, λεκάνη ή τα παρόμοια. Μην επιχειρείτε ποτέ να πιάσετε τη συσκευή εάν έχει πέσει στο νερό. Βγάλτε πρώτα το βύσμα από την πρίζα. Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο εάν η ηλεκτρική εγκατάσταση προστατεύεται με ρελέ ασφαλείας. Εάν έχετε αμφιβολίες, επικοινωνήστε με εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Σημειώστε ότι η συσκευή θα παραμείνει ζεστή για λίγο αφού την απενεργοποιήσετε. Αφήνετε πάντα τη συσκευή να κρυώσει τελείως πριν την αποθηκεύσετε. Διατηρείτε τη συσκευή πάντα σε ασφαλή απόσταση από εύφλεκτα αντικείμενα, όπως κουρτίνες, τραπεζομάντιλα και άλλα παρόμοια. • • • • 29 Κρατήστε το καλώδιο μακριά από ζεστά αντικείμενα και ανοικτή φλόγα. Ελέγχετε τακτικά εάν το καλώδιο ή το βύσμα της συσκευής είναι κατεστραμμένα και σε αυτή την περίπτωση, μην την χρησιμοποιείτε. Επίσης, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει πέσει σε νερό ή εάν έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά. Εάν η συσκευή ή το βύσμα έχουν υποστεί ζημιά, πρέπει να τα ελεγχθούν και εάν χρειάζεται, να επισκευαστούν από έναν εξουσιοδοτημένο μηχανικό, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην προσπαθείτε ποτέ να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή. Βγάλτε το βύσμα από την πρίζα, πριν να καθαρίσετε τη συσκευή. Μην τραβάτε το καλώδιο όταν αποσυνδέετε το βύσμα από την πρίζα. Αντιθέτως, θα πρέπει να κρατάτε το βύσμα. Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή. ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. o Οι αντίστοιχες ενδεικτικές λυχνίες θερμοκρασίας θα αναβοσβήσουν. Οι ενδεικτικές λυχνίες θα σταματήσουν να αναβοσβήνουν κάθε φορά που η συσκευή θα φτάνει σε ένα επίπεδο θερμοκρασίας. 5. Απενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας το διακόπτη on/off (3) προς τα κάτω, στο μαύρο σύμβολο (στα δεξιά). Καλώδιο τροφοδοσίας Κουμπί ασφάλισης Λαβή Κουμπί on/off (δεν φαίνεται στην εικόνα) Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας Ενδεικτικές λυχνίες θερμοκρασίας Κεραμικές πλάκες (δεν φαίνονται στην εικόνα) Οπές ατμού Ρύθμιση θερμοκρασίας ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Αυτή η συσκευή έχει διάφορες ρυθμίσεις θερμοκρασίας και είναι ειδικά σχεδιασμένη για χρήση σε νωπά μαλλιά. Τα κανάλια που υπάρχουν στις κεραμικές πλάκες διοχετεύουν το νερό που υπάρχει στα μαλλιά και του επιτρέπουν να εξατμιστεί μέσα από τις οπές ατμού (8). Φυσικά, η συσκευή μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και σε στεγνά μαλλιά. Χρήση 120 ºC Πολύ λεπτά, εύθραυστα μαλλιά 140 ºC 160 ºC Κανονικά, υγιή μαλλιά 180 ºC 195 ºC Λεπτά, εύθραυστα μαλλιά Χοντρά, υγιή μαλλιά που ισιώνουν δύσκολα Πολύ χοντρά, υγιή μαλλιά που ισιώνουν πολύ δύσκολα Συμβουλές στυλ Βουρτσίστε καλά τα μαλλιά πριν ξεκινήσετε. Χωρίστε τα μαλλιά σε μικρές τούφες και δουλέψτε τις ξεχωριστά, όπως περιγράφεται παρακάτω, έως ότου πετύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τα μαλλιά θα πρέπει να είναι καθαρά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Τα υγρά μαλλιά δίνουν το καλύτερο αποτέλεσμα. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε πολύ βρεγμένα μαλλιά. Ίσια, λεία μαλλιά: 1. Πιέστε το κουμπί ασφάλισης (2) προς τα επάνω, για να ανοίξετε τις κεραμικές πλάκες (7). 2. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη επιφάνεια που είναι ανθεκτική στη θερμότητα και συνδέστε την στη πρίζα. 3. Θέστε σε λειτουργία τη συσκευή, πιέζοντας το διακόπτη on/off (4) προς το λευκό σύμβολο (στα αριστερά). o Οι πέντε ενδεικτικές λυχνίες θερμοκρασίας (6) θα αναβοσβήσουν μία φορά. 4. Πατήστε το κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας (5) επαναλαμβανόμενα, ανάλογα με τη θερμοκρασία που θέλετε (δείτε τον παρακάτω πίνακα). o o 30 Ξεκινήστε με μια τούφα μαλλιών πλάτους 5 cm περίπου και κλείστε τις κεραμικές πλάκες του σίδερου γύρω από τα μαλλιά, κοντά στο κεφάλι. Σύρετε αργά τη συσκευή με ελαφρές κινήσεις προς τις άκρες των μαλλιών. Κρατήστε τα μαλλιά σφιχτά, για να αποφύγετε τυχόν πτυχώσεις. Για μεγαλύτερο όγκο στα μαλλιά, λειάνετε μόνο το εξωτερικό τμήμα της τούφας. ήση Μαλλιά με ελαφριά κλίση: o o o Μαλλιά με μπούκλες: o επτά, υστα μαλλιά εύθραυστα κά, αλλιά ά, υγιή μαλλιά ώνουν δύσκολα οντρά, υγιή που υν πολύ δύσκολα Σύμφωνα με την οδηγία WEEE, κάθε κράτος-μέλος πρέπει να φροντίζει για τη σωστή συλλογή, ανάκτηση, διαχείριση και ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών απορριμμάτων. Τα ιδιωτικά νοικοκυριά στην ΕΕ μπορούν να μεταφέρουν δωρεάν τον μεταχειρισμένο εξοπλισμό τους σε ειδικούς σταθμούς ανακύκλωσης. Σε κάποια κράτημέλη μπορείτε, σε ορισμένες περιπτώσεις, να επιστρέψετε τον παλιό σας εξοπλισμό στον μεταπωλητή από τον οποίο τον αγοράσατε, εάν αγοράσετε νέο εξοπλισμό. Επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή ή τον διανομέα από τον οποίο προμηθευτήκατε τη συσκευή ή με τις δημοτικές αρχές της περιοχής σας, για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσετε, όσον αφορά στην απόρριψη ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Ξεκινήστε με μια τούφα μαλλιών πλάτους 5 cm περίπου και κλείστε τις κεραμικές πλάκες του σίδερου γύρω από τα μαλλιά, κοντά στο κεφάλι. Σύρετε τη συσκευή αργά προς τις άκρες των μαλλιών. Τελειώστε, δίνοντας μια ελαφριά κλίση προς τα έξω στο τελευταίο τμήμα των μαλλιών. o o Ξεκινήστε με μια τούφα μαλλιών πλάτους 5 cm περίπου και κλείστε τις κεραμικές πλάκες του σίδερου γύρω από τα μαλλιά, κοντά στο κεφάλι. Σύρετε τη συσκευή αργά προς τις άκρες των μαλλιών. Τελειώστε, γυρνώντας το τελευταίο τμήμα των μαλλιών προς τα κάτω στις άκρες. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ • • • • • Βγάλτε το βύσμα από την πρίζα, πριν να καθαρίσετε τη συσκευή. Αφήστε τη να κρυώσει πριν την καθαρίσετε. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρό ή λειαντικό καθαριστικό, διαλύματα ή άλλα παρόμοια για να καθαρίσετε τη συσκευή, γιατί μπορεί να γρατσουνίσουν ή να καταστρέψουν τις εξωτερικές επιφάνειες και τις κεραμικές πλάκες. Σκουπίστε τη συσκευή με ένα καλά στυμμένο μαλακό ύφασμα. Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό και μην επιτρέψετε να εισέλθει νερό στη συσκευή. ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Η εγγύηση δεν ισχύει στις εξής περιπτώσεις: • εάν δεν τηρηθούν οι παραπάνω οδηγίες • εάν έχουν υπάρξει παρεμβολές στη συσκευή • εάν έχετε χειριστεί τη συσκευή εσφαλμένα, την έχετε υποβάλει σε σκληρή μεταχείριση ή εάν έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημία • εάν έχουν προκύψει σφάλματα που οφείλονται σε βλάβες της παροχής ρεύματος. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Λόγω της διαρκούς ανάπτυξης των προϊόντων μας, τόσο όσον αφορά στη λειτουργικότητα όσο και τον σχεδιασμό τους, διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το προϊόν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Σημειώστε ότι αυτό το προϊόν της Adexi επισημαίνεται με αυτό το ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση της συσκευής και δεν μπορείτε να βρείτε την απάντηση στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης, επισκεφθείτε την τοποθεσία Web στη διεύθυνση www.adexi.eu. Μεταβείτε στο μενού "Consumer Services" (Εξυπηρέτηση πελατών), κάντε κλικ στην επιλογή "Frequently asked questions" (Συνήθεις ερωτήσεις), για να δείτε τις πιο συνήθεις ερωτήσεις. σύμβολο: Αυτό σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα, δεδομένου ότι τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απορρίμματα πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά. 31 Επίσης, μπορείτε να δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας, εάν χρειάζεται να επικοινωνήσετε μαζί μας για τεχνικά θέματα, επιδιορθώσεις, εξαρτήματα και ανταλλακτικά. ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ Όμιλος Adexi Δεν φέρουμε ευθύνη για οποιοδήποτε τυπογραφικό λάθος. 32 F INTRODUCTION • • • Pour tirer le meilleur parti de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce manuel avant la première utilisation. Nous vous recommandons également de le conserver pour pouvoir le consulter ultérieurement en cas de besoin. Cordon, fiche et prise de courant • CONSIGNES DE SÉCURITÉ Utilisation normale de l'appareil • Une utilisation incorrecte de cet appareil peut causer des blessures et dommages personnels. • Ne l'utilisez que pour l'usage prévu. Le fabricant décline toute responsabilité pour les blessures ou dommages résultant d'une utilisation ou d'une manipulation incorrecte (voir également les Conditions de garantie). • Connexion 230 V, 50 Hz uniquement. • Éteignez toujours l'appareil à l'aide du bouton marche/arrêt et débranchez-le lorsque vous ne l'utilisez pas. • • • • • • • Ne le couvrez pas. Ne l'exposez pas en plein soleil. Ne placez pas et ne rangez pas l'appareil près d'autres sources de chaleur ou dans un environnement humide. • • • Ce symbole signifie que l'appareil ne doit pas être utilisé dans la baignoire ou près d'une source d'eau, d'un lavabo, etc. S'il tombe dans l'eau, n'essayez pas de le rattraper en mettant les mains dans l'eau. Débranchez d'abord la fiche du secteur. Nous recommandons d'utiliser cet appareil uniquement si l'installation est protégée par un DDFT. Veuillez contacter un électricien qualifié en cas de doute. Veuillez noter que l'appareil reste chaud un certain temps après avoir été arrêté. Laissez-le toujours refroidir complètement avant de le ranger ou de changer les accessoires. Maintenez toujours l'appareil à distance des objets inflammables tels que les rideaux, les nappes, etc. Ne le laissez jamais en marche sans surveillance et surveillez les enfants à proximité. Attention ! Les plaques peuvent devenir brûlantes. Elles ne doivent pas entrer en contact avec la peau car cela pourrait provoquer des brûlures. Pour usage domestique uniquement. Non destiné à l'usage en extérieur ou commercial. • • Tenez le cordon à l'écart des objets brûlants et des flammes nues. Vérifiez régulièrement que ni le cordon ni la fiche ne sont endommagés ; n'utilisez pas l'appareil s'ils le sont ou si l'appareil est tombé, a été plongé dans l'eau ou endommagé de quelque façon que ce soit. Si l'appareil ou la fiche sont endommagés, ils doivent être examinés et, si nécessaire, réparés par un technicien de réparation autorisé, sans quoi il existe un risque de décharge électrique. N'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même. Débranchez la fiche du secteur avant de nettoyer l'appareil. Évitez de tirer sur le cordon lorsque vous débranchez la fiche. Tenez plutôt la fiche elle-même. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil. LÉGENDE DES PRINCIPAUX COMPOSANTS DE L'APPAREIL 1. 2. 3. 4. 5. Cordon d'alimentation Bouton de verrouillage Poignée Bouton marche/arrêt (non illustré) Bouton de réglage de la température 6. Voyants de température 7. Plaques céramiques (non illustrées) 8. Ouverture vapeur 33 UTILISATION DE L'APPAREIL Conseil de coiffage Cet appareil a plusieurs réglages de température possibles ; il est conçu spécialement pour une utilisation sur cheveux humides. Les canaux des plaques céramiques drainent l'eau des cheveux et lui permettent de s'évaporer par les ouvertures vapeur (8). Bien sûr, il peut aussi être utilisé sur cheveux secs. Brossez soigneusement vos cheveux avant de les coiffer. Divisez vos cheveux en petites mèches et traitezles une par une comme indiqué ci-dessous jusqu'à obtenir le résultat souhaité. Les cheveux doivent être propres avant utilisation de l'appareil. Pour un résultat optimal, utilisez le sur des cheveux humides. Ne l'utilisez pas sur des cheveux complètement mouillés. Cheveux lisses et doux : o 1. Poussez le bouton de verrouillage (2) vers le haut pour ouvrir les plaques céramiques (7). 2. Placez l'appareil sur une surface plane et résistante à la chaleur, puis branchez-le. 3. Mettez-le en marche en poussant sur l'interrupteur marche/arrêt (4) vers le symbole blanc (vers la gauche). o Les cinq voyants de température (6) clignotent une fois. 4. Appuyez plusieurs fois sur le bouton de réglage de la température (5) pour atteindre la température souhaitée (voir tableau ci-dessous). o Le voyant correspondant clignote. Les voyants cessent de clignoter lorsque l'appareil atteint la température correspondante. 5. Arrêtez l'appareil en poussant le bouton marche/arrêt vers le bas, vers le symbole noir (à droite). o Brushing inversé : o o o Usage 120 ºC Cheveux très fins, fragiles 140 ºC 160 ºC Cheveux normaux, vigoureux 180 ºC 195 ºC Commencez par une mèche d'environ 5 cm de large. Refermez les plaques céramiques du lisseur (11) sur la mèche près du crâne. Faites glisser lentement l'appareil vers les pointes. Terminez en recourbant la dernière portion de cheveux vers l'extérieur. Brushing : o o o Température Commencez par une mèche d'environ 5 cm de large. Refermez les plaques céramiques du lisseur (11) sur la mèche près du crâne. Faites glisser lentement l'appareil vers les pointes. Gardez les cheveux bien droits pour éviter qu'ils ne prennent une mauvaise forme. Pour plus de volume, lissez uniquement la face extérieure de la mèche. Commencez par une mèche d'environ 5 cm de large. Refermez les plaques céramiques du lisseur (11) sur la mèche près du crâne. Faites glisser lentement l'appareil vers les pointes. Terminez en recourbant la dernière portion de cheveux vers l'intérieur. NETTOYAGE • Cheveux fins, fragiles • • Cheveux épais, vigoureux, difficiles à lisser Cheveux très épais, vigoureux, très difficiles à lisser • • 34 Débranchez la fiche du secteur avant de nettoyer l'appareil. Laissez l'appareil refroidir avant de le nettoyer. N'utilisez aucun agent ou solvant agressif ou abrasif pour nettoyer l'appareil, car ceux-ci pourraient rayer ou endommager les surfaces externes et les plaques céramiques. Essuyez-le à l'aide d'un chiffon doux à peine humidifié. N'immergez jamais l'appareil dans l'eau et ne laissez pas d'eau pénétrer dedans. INFORMATION SUR LA MISE AU REBUT ET LE RECYCLAGE DE CE PRODUIT. Vous y trouverez également nos coordonnées si vous souhaitez nous contacter pour des questions techniques, des réparations, des accessoires et des pièces de rechange. Veuillez noter que ce produit Adexi porte le symbole suivant : IMPORTATEUR Cela signifie que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers, mais faire l’objet d’un traitement spécifique pour déchets électriques et électroniques. Groupe Adexi Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreur d'impression. Selon la directive WEEE, chaque état membre doit assurer la collecte, la récupération, le traitement et le recyclage des déchets électriques et électroniques. Dans l’Union Européenne, les ménages privés peuvent gratuitement déposer leur équipement usagé dans des centres de revalorisation (déchetteries). Dans certains états membres, vous pouvez dans certains cas retourner l’équipement usagé au vendeur auprès duquel vous l’aviez acheté, à condition de racheter un nouvel équipement. Contactez votre revendeur, le distributeur ou les autorités municipales pour plus d’informations sur la façon d’éliminer les déchets électriques et électroniques. CONDITIONS DE GARANTIE La garantie devient caduque : • si les instructions ci-dessus ne sont pas respectées • si le fonctionnement de l'appareil a été entravé • si l'appareil a été mal utilisé, malmené ou a subi toute autre forme de dommage • si des défauts ont été causés par des défauts dans votre alimentation électrique. En raison de l'amélioration constante de la fonctionnalité et du design de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier le produit sans préavis. QUESTIONS/RÉPONSES Pour toute question relative à l'utilisation de l'appareil et qui ne serait pas traitée dans ce manuel, veuillez consulter notre site Internet sur www. adexi.eu. Ouvrez le menu Consumer Services, puis cliquez sur Frequently asked questions pour consulter les questions les plus fréquemment posées. 35 HR UVOD Kabel, utikač i utičnica Pročitajte ove upute pažljivo prije prve uporabe kako bi ste dobili najviše iz svog novog uređaja. Također preporučamo da pohranite ove upute za kasniju uporabu kako bi ste se prisjetili funkcija uređaja. • • MJERE SIGURNOSTI • Uobičajena uporaba uređaja • Pogrešna uporaba uređaja može izazvati ozljede ili štetu. • Koristiti samo za naznačenu namjenu. Proizvođač nije odgovoran za štetu ili ozljede nastale neispravnom uporabom (vidi uvjete jamstva). • Isključivo za 230 V, 50 Hz. • Uređaj uvijek uključujte putem on/ off gumba i isključite ga iz utičnice kad ga ne koristite. • • • • • • • • • • • • Simbol označava da se uređaj ne smije koristiti u kadi niti u blizini vode, umivaonika, posuda s vodom i tome slično. Nikad ne posežite za uređajem koji je pao u vodu. Uvijek prvo izvucite utikač iz utičnice. Preporučujemo uporabu ovog uređaja samo ako je električna instalacija zaštićena HFI-/HPFI osiguračem. Ako niste sigurni, kontaktirajte kvalificiranog električara. Napominjemo kako će uređaj nakon isključivanja biti vruć tijekom kraćeg razdoblja. Uvijek dopustite da se uređaj u cijelosti ohladi prije njegovog pospremanja. Uređaj uvijek čuvajte na sigurnoj udaljenosti od zapaljivih objekata kao što su zavjese, stolnjaci i slično. Tijekom korištenja nikad ga ne ostavljajte bez nadzora i pazite na djecu. Pažnja! Pločice se mogu jako ugrijati. Ne smiju doći u dodir s kožom jer mogu izazvati opekotine. Isključivo za kućnu uporabu. Nije za vanjsku ili komercijalnu uporabu. Ne prekrivajte. Ne izlažite sunčevom svjetlu. Ne ostavljajte niti čuvajte u blizini drugih izvora topline ili u vlažnom okruženju. • Čuvajte kabel dalje od toplih predmeta i otvorenog plamena. Redovno provjeravajte jesu li kabel i utičnica oštećeni i ne koristite uređaj ako postoje bilo kakva oštećenja ili ako je pao na pod, u vodu ili ima bilo koje druge vrste oštećenja. Ako su uređaj ili utičnica oštećeni potrebno ih je provjeriti i po potrebi popraviti od strane ovlaštenog servisera jer u protivnom postoji opasnost od strujnog udara. Nikada nemojte sami pokušavati popravljati uređaj. Isključite prekidač iz utičnice prije čišćenja. Nemojte vući kabel kada isključujete utikač iz utičnice. Umjesto toga, držite utikač. Kabel napajanja ne omatajte oko uređaja. OSNOVNE KOMPONENTE UREĐAJA 1. 2. 3. 4. 5. Kabel napajanja Gumb za zaključavanje Drška On/off gumb (nije vidljiv na slici) Gumb za podešavanje temperature 6. Svjetla indikatora temperature 7. Keramičke pločice (nisu vidljive na slici) 8. Otvor za paru 36 UPOTREBA UREĐAJA Savjeti za stiliziranje Prije namještanja temeljito očetkajte kosu. Kosu podijelite u male pramenove i svaki posebno obradite, dio po dio, kako je opisano u daljnjem tekstu, dok ne postignete željeni rezultat. Kosa mora biti čista prije korištenja uređaja. Najbolji rezultati postižu se s vlažnom kosom. Ne koristite na jako vlažnoj kosi. Ovaj uređaj ima nekoliko temperaturnih postavki i posebno je namijenjen korištenju na mokroj kosi. Kanali u keramičkim pločicama izvlače vodu iz kose i omogućavaju isparavanje vode kroz otvore za paru (8). Također je pogodan za korištenja na suhoj kosi. Ravna, glatka kosa: o 1. Gumb za zaključavanje (2) pritisnite prema gore kako biste otvorili keramičke pločice (7). 2. Uređaj postavite na površinu koja je otporna na toplinu i uključite ga u utičnicu. 3. Uključite ga guranjem on/off gumba (4) prema bijelom simbolu (ulijevo). o Pet svjetala indikatora temperature (6) zatreptat će jedanput. 4. Uzastopno pritišćite gumb za podešavanje temperature (5) kako biste podesili željenu temperaturu (pogledajte donju tablicu). o Zatreptat će odgovarajuće svjetlo indikatora temperature (6). Svjetla će prestati s treptanjem kada uređaj dostigne pojedinu temperaturnu razinu. 5. Isključite pritiskanjem on/off gumba (4) prema dolje, u smjeru crnog simbola (udesno). Postavka temperature 140 ºC 160 ºC Normalna, zdrava kosa 180 ºC Snažna, zdrava kosa, teška za ravnanje 195 ºC Kosa izvijena prema van: o o o Započnite s uvojkom kose širine približno 5 cm i zatvorite keramičke pločice-kliješta za ravnanje oko kose, u blizini vlasišta. Uređaj polako pomičite prema vrhovima kose. Završite s laganim uvijanjem posljednjeg dijela kose prema van. Kosa uvijena prema unutra: o Uporaba Jako nježna, osjetljiva kosa Nježna, osjetljiva kosa 120 ºC o Započnite s uvojkom kose širine približno 5 cm i zatvorite keramičke pločice-kliješta za ravnanje oko kose, u blizini vlasišta. Ravnomjernim pokretom uređaj polako pomičite prema vrhovima kose. Kosu držite napetom kako biste izbjegli izvijanja. Za veću bujnost kose, izravnajte samo vanjski dio uvojka. o o Započnite s uvojkom kose širine približno 5 cm i zatvorite keramičke pločice-kliješta za ravnanje oko kose, u blizini vlasišta. Uređaj polako pomičite prema vrhovima kose. Završite s laganim uvijanjem posljednjeg dijela kose prema unutra. ČIŠĆENJE • • Jako snažna, zdrava kosa, izuzetno teška za ravnanje • • • 37 Isključite prekidač iz utičnice prije čišćenja. Dozvolite da se ohladi prije čišćenja. Pri čišćenju uređaja ne koristite jaka niti abrazivna sredstva za čišćenje, otopine ili slično, jer ona mogu izgrepsti ili oštetiti vanjsku površinu i keramičke pločice. Obrišite ga dobro ocijeđenom i mekanom krpom. Uređaj nikada ne uranjajte u vodu, a voda nikako ne smije prodrijeti u uređaj. INFORMACIJE O ODLAGANJU I RECIKLIRANJU OVOG PROIZVODA UVOZNIK Adexi group Adexi proizvodi su markirani sljedećim Ne odgovaramo za tiskarske pogreške. simbolom: Ovo znači da se ovi proizvode ne smiju odlagati zajedno sa običnim otpadom, jer se elektronski i električni otpad mora odlagati zasebno. U skladu s direktivama WEEE, svaka država članica mora garantirati pravilno sakupljanje, sanaciju, rukovanje i recikliranje električnog i elektronskog otpada. Privatna domaćinstva u EU mogu odnijeti korištenu opremu u centre za recikliranje besplatno. U nekim državama članicama se u pojedinim slučajevima može korištena oprema odnijeti kod trgovca od kojeg ste opremu kupili ukoliko kupujete novu. Kontaktirajte trgovca, distributera ili lokalne vlasti za dodatne informacije o tome što vam je činiti sa električnim i elektronskim otpadom. UVJETI JAMSTVA Jamstvo ne vrijedi: • Ukoliko se niste pridržavali gore navedenih instrukcija • Ukoliko se uređaj modificirao • Ukoliko se uređajem rukovalo pogrešno, grubo ili je oštećen na drugi način • Ima oštećenja koja su posljedica kvarova na elektro-snabdijevanju. Uslijed neprestanog usavršavanja naših proizvoda u smislu funkcionalnosti i dizajna, zadržavamo pravo izmjena proizvoda bez prethodne najave. PITANJA I ODGOVORI Ukoliko imate pitanja u vezi uređaja, a odgovore ne možete naći u ovom korisničkom priručniku, pregledajte naše web-mjesto na www.adexi.eu. Krenite na izbornik “Consumer Service” (Korisničke usluge) i kliknite “Frequently asked questions” (Često postavljana pitanja) kako biste pregledali odgovore na najčešća pitanja. Također ćete vidjeti kontaktne informacije ukoliko nas želite kontaktirati za tehnička pitanja, popravke, opremu i rezervne dijelove. 38 H BEVEZETÉS • • A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat, hogy a legjobbat hozhassa ki új készülékéből. Továbbá javasoljuk, hogy őrizze meg az útmutatót, mert később is szüksége lehet rá, és segíthet felidézni a készülék funkcióit. Vezeték, csatlakozó és hálózati aljzat • • BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK A készülék rendeltetésszerű használata • A készülék helytelen használata személyi sérüléshez vezethet vagy kárt okozhat. • Csak rendeltetésszerűen használja. A gyártó nem felelős a helytelen használatból vagy kezelésből eredő sérülésekért vagy károkért (lásd még Jótállási feltételek). • Csak 230 V-hoz, 50 Hz-hez csatlakoztatható. • A készüléket mindig a be-/ kikapcsolás gombbal kapcsolja ki, és húzza ki az aljzatból, ha nem használja. • • • • • • • • Ne tegye ki közvetlen napfénynek. Ne helyezze vagy tárolja a készüléket más hőforrások mellett, illetve nedves környezetben. • • • Ez a jel azt jelenti, hogy a készülék nem használható fürdőkádban vagy víz közelében, mosdótálban és hasonlókban. Soha ne nyúljon a készülék után, ha az vízbe esett. Először húzza ki a csatlakozót az aljzatból. A készülék használatát csak abban az esetben javasoljuk, ha a hálózatban HFI-/HPFI-relés védelem található. Forduljon egy szakképzett villanyszerelőhöz, ha kétségei támadnak. Ne feledje, hogy a készülék kikapcsolás után valamennyi ideig még forró marad. Mindig várja meg, amíg a készülék teljesen lehűl, mielőtt elrakja. A készüléket mindig tartsa biztonságos távolságban a gyúlékony anyagoktól, mint pl. függöny, asztalterítő vagy törölköző. Használat közben soha ne hagyja felügyelet nélkül, és figyeljen oda a gyerekekre is. Figyelem! A lapok nagyon felforrósodhatnak. Soha ne érintse bőréhez, mert égési sérülést okozhat. Csak háztartási célra. Kültéri vagy ipari használatra nem alkalmas. Soha ne fedje le. • A vezetéket tartsa távol a forró tárgyaktól és a nyílt lángtól. Szabályos időközönként ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a vezeték vagy a csatlakozó. Ne használja a készüléket sérült vezeték, illetve csatlakozó esetén, vagy ha elejtette, vízbe esett vagy más módon sérült meg. Ha a készülék vagy a csatlakozó megsérült, ellenőriztetni kell, és szükség esetén meg kell javíttatni egy szakképzett szerelővel, mert ellenkező esetben áramütés kockázata áll fenn. Soha ne próbálja meg önállóan megjavítani a készüléket. Tisztítás előtt húzza ki a csatlakozót az aljzatból. A csatlakozó aljzatból történő eltávolításakor ne a vezetéket húzza meg, hanem a csatlakozót tartsa. Ne tekerje a vezetéket a készülék köré. A KÉSZÜLÉK FŐ ALKATRÉSZEINEK BEMUTATÁSA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 39 Tápvezeték Zár gomb Fogantyú Be-/kikapcsoló gomb (nem látható a képen) Hőmérséklet-beállító gomb Hőmérsékletjelző lámpák Kerámialapok (nem láthatók a képen) Gőznyílás A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA Hajformázási tippek A készülék többféle hőmérséklet beállítással rendelkezik, és kifejezetten nedves hajhoz használható. A kerámialapok csatornái elvezetik a hajból a nedvességet, ami a gőznyílásokon (8) keresztül elpárolog. Természetesen száraz hajhoz is használható. Formázás előtt alaposan kefélje ki a haját. Ossza fel haját kisebb tincsekre, és egyenként kezelje őket a lent leírtak szerint, amíg a kívánt eredményt el nem éri. A készülék használata előtt mossa meg haját. A legjobb eredményt nedves hajnál érjük el. Ne használja nagyon vizes hajnál. Sima, egyenes haj: o o 1. Nyomja a zár gombot (2) felfelé a kerámialapok (7) szétnyitásához. 2. Helyezze a készüléket egy sima, hőnek ellenálló felületre, és kapcsolja be. 3. Kapcsolja be a be-/kikapcsoló gomb (4) fehér jelölés felé (balra) nyomásával. o Az öt hőmérsékletjelző lámpa (6) egyszer felvillan. 4. Nyomja be a hőmérsékletbeállító gombot (5) egymás után annyiszor, hogy a kívánt hőmérsékletet megkapja (lásd a lenti táblázatot). o A megfelelő hőmérsékletjelző lámpa villog. A lámpák abbahagyják a villogást, amint a készülék eléri az adott hőfokot. 5. Kikapcsoláshoz nyomja a be/kikapcsoló gombot lefelé a fekete szimbólum irányába (jobbra). Hőmérséklet beállítás Csavarás a haj végén: o o o o o o Használat Fogjon egy körülbelül 5 cm széles hajtincset, és a hajkisimító kerámialapjait csukja a tincsre a fejbőrhöz közeli részen. Csúsztassa a készüléket lassan a haj vége felé. Befejezéskor a tincs végét csavarja befelé. TISZTÍTÁS 140 ºC 160 ºC Normál, egészséges haj 180 ºC Vastag, egészséges haj, amelyet nehéz kisimítani 195 ºC Fogjon egy körülbelül 5 cm széles hajtincset, és a hajkisimító kerámialapjait csukja a tincsre a fejbőrhöz közeli részen. Csúsztassa a készüléket lassan a haj vége felé. Befejezéskor a tincs végét csavarja kifelé. Hullámos haj: Nagyon finom, érzékeny haj Finom, érzékeny haj 120 ºC Fogjon egy körülbelül 5 cm széles hajtincset, és a hajkisimító kerámialapjait csukja a tincsre a fejbőrhöz közeli részen. Lassan, folyamatos mozdulattal húzza a készüléket a haj vége felé. A csomók elkerüléséhez tartsa szorosan a hajat. A lazább hatás érdekében csak a hajtincs külső részét simítsa. • Nagyon vastag, egészséges haj, amelyet nagyon nehéz kisimítani • • • • 40 Tisztítás előtt húzza ki a csatlakozót az aljzatból. A tisztítás előtt hagyja lehűlni. A készülék tisztításához ne használjon erős vagy dörzshatású tisztítószereket, oldószereket, mert azok megkarcolhatják és megsérthetik a külső felületeket és a kerámialapokat. A készüléket jól kicsavart, puha ruhával törölje át. Soha ne merítse a készüléket vízbe, és ügyeljen rá, hogy ne kerüljön víz a készülékbe. A TERMÉK ÁRTALMATLANÍTÁSÁVAL ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ Kérdések és válaszok Ha kérdései vannak a készülék használatával kapcsolatosan, és nem talál választ ebben az útmutatóban, látogassa meg a weboldalunkat a www.adexi.eu címen. Kattintson a Consumer Services (Ügyfélszolgálat) menüre, kattintson a Frequently asked questions (Gyakran ismételt kérdések) elemre a leggyakrabban feltett kérdések megtekintéséhez. Kérjük, jegyezze meg, hogy ezt az Adexi terméket ez a szimbólum jelöli: Ez azt jelenti, hogy a termék nem ártalmatlanítható a szokásos háztartási szeméttel együtt, mivel az elektromos és az elektronikus szemetet külön kell ártalmatlanítani. Kapcsolattartási információkat is itt találhat arra az esetre, hogy kapcsolatba kell lépnie vállalatunkkal műszaki kérdésekben, javítások esetén, tartozékok és alkatrészek beszerzése kapcsán. A WEEE direktíva előírásai szerint az összes tagállamnak biztosítania kell a hulladék elektromos és elektronikus berendezések megfelelő begyűjtését, kezelését ás újrahasznosítását. Az EU tagállamaiban az egyéni háztartások térítésmentesen leadhatják a használt berendezéseket egy erre szakosodott gyűjtőhelyen. Néhány tagállamban bizonyos esetekben a használt berendezések visszavihetők ahhoz a forgalmazóhoz, ahonnan a terméket megvásárolta, azzal a feltétellel, hogy új terméket vásárol. A hulladék elektromos és elektronikus berendezések kezelésével kapcsolatosan bővebb információkért lépjen kapcsolatba a kiskereskedővel, a forgalmazóval vagy a helyi hatósággal. IMPORTŐR Adexi Group Cégünk nem tehető felelőssé a nyomtatási hibákért JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK A jótállás érvényét veszti: • ha a fenti utasításokat nem tartják be • ha a készüléket megváltoztatták • ha a készüléket nem megfelelően kezelték, durva bánásmódnak tették ki, vagy más formában szenvedett károsodást • ha a hibák az Ön elektromos rendszerében bekövetkezett meghibásodás következményei. Mivel termékeinket a funkció és formaterv tekintetében folyamatosan fejlesztjük, ezért fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a terméket előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsuk. 41 SK ÚVOD • Ak chcete maximálne využiť svoj nový prístroj, pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod na používanie. Tiež odporúčame, aby ste si pokyny uchovali ako zdroj informácií do budúcnosti, čo vám umožní pripomenúť si funkcie prístroja. Kábel, zástrčka a sieťová zásuvka • • BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA Normálne používanie prístroja • Nesprávne použitie tohto prístroja môže spôsobiť fyzické zranenie a materiálnu škodu. • Používajte ho len na určené použitie. Výrobca nie je zodpovedný za akékoľvek zranenie ani poškodenie spôsobené nesprávnym používaním alebo narábaním (pozrite si tiež časť Záručné podmienky). • Len pre pripojenie k 230 V, 50 Hz. • Prístroj vždy vypnite pomocou vypínača a keď sa nepoužíva, odpojte ho zo zásuvky. • • • • • • • • • Neodkladajte ani neskladujte v blízkosti iných zdrojov tepla ani vo vlhkom prostredí. • • • Tento symbol upozorňuje, že prístroj sa nesmie používať vo vani ani v blízkosti vody, umývadla, mís a podobne. Ak prístroj spadne do vody, nikdy sa ho nepokúšajte vybrať. Najskôr vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Odporúčame tento prístroj používať len v prípade, že elektroinštalácia je chránená prostredníctvom HFI-/HPFI relé. V prípade pochýb sa obráťte na kvalifikovaného elektrikára. Majte na pamäti, že prístroj zostane po vypnutí ešte chvíľu horúci. Pred odložením ho nechajte vždy úplne vychladnúť. Prístroj vždy umiestnite do bezpečnej vzdialenosti od horľavých materiálov, ako sú napr. záclony, obrusy alebo podobné predmety. Prístroj pri používaní nikdy nenechávajte bez dozoru a dávajte pozor na deti. Upozornenie! Platne sa môžu zohriať na vysokú teplotu. Nesmú prísť do kontaktu s pokožkou, pretože to môže spôsobiť popáleniny. Len na domáce použitie. Nie na komerčné ani exteriérové použitie. Nezakrývajte. Nevystavujte priamemu slnečnému svetlu. • Kábel uchovávajte z dosahu horúcich objektov a otvoreného plameňa. Pravidelne kontrolujte, či nie je poškodený kábel ani zástrčka a v prípade akéhokoľvek poškodenia prístroj nepoužívajte. Nepoužívajte ho ani v prípade, že spadol na zem, do vody alebo sa akýmkoľvek iným spôsobom poškodil. Ak sú prístroj alebo zástrčka poškodené, musia sa skontrolovať a v prípade potreby nechať opraviť u autorizovaného opravára, pretože v opačnom prípade hrozí zásah elektrickým prúdom. Prístroj sa nikdy nepokúšajte opravovať svojpomocne. Zástrčku pred čistením vytiahnite zo zásuvky. Pri odpájaní zástrčky zo zásuvky neťahajte za kábel. Namiesto toho držte zástrčku. Nenavíjajte kábel okolo prístroja. HLAVNÉ ČASTI PRÍSTROJA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 42 Napájací kábel Zaisťovacie tlačidlo Rukoväť Vypínač (nie je zobrazený na obrázku) Tlačidlo nastavenia teploty Indikátory teploty Keramické platne (nie sú zobrazené na obrázku) Štrbina výstupu pary POUŽÍVANIE PRÍSTROJA Tipy na úpravu účesu Tento prístroj je vybavený niekoľkými nastaveniami teploty a je špeciálne určený na úpravu vlhkých vlasov. Kanáliky v keramických platniach odvádzajú vodu z vlasov a umožňujú jej odparenie cez štrbiny výstupu pary (8). Samozrejme je vhodné aj na úpravu suchých vlasov. Vlasy pred úpravou dôkladne prečešte. Rozdeľte ich do malých prameňov a upravujte ich po jednom podľa postupu uvedeného nižšie, až kým nedosiahnete želaný výsledok. Pred použitím prístroja by mali byť vlasy čisté. Navlhčením vlasov dosiahnete tie najlepšie výsledky. Nepoužívajte na úpravu veľmi mokrých vlasov. Rovné a hladké vlasy: o 1. Zatlačením zaisťovacieho tlačidla (2) nahor roztvorte keramické platne (7). 2. Prístroj položte na rovný, teplu odolný povrch a zapojte ho do elektrickej siete. 3. Zapnite ho zatlačením vypínača (4) smerom k bielemu symbolu (doľava). o Päť indikátorov teploty (6) raz zabliká. 4. Opakovane stláčajte tlačidlo nastavenia teploty (5) podľa toho, akú teplotu chcete nastaviť (pozrite si tabuľku nižšie). o Príslušné indikátory teploty začnú blikať. Indikátory prestanú blikať, keď prístroj dosiahne zodpovedajúcu teplotnú úroveň. 5. Vypnite ho zatlačením vypínača nadol smerom k čiernemu symbolu (doprava). Nastavenie teploty o Účes s odstávajúcimi vlasmi: o o o o Použitie 140 ºC o 160 ºC Normálne, zdravé vlasy o 180 ºC Husté, zdravé vlasy, ktoré sa ťažko vyrovnávajú 195 ºC Začnite s prameňom vlasov širokým asi 5 cm a uzatvorte vlasy blízko pokožky hlavy medzi keramické platne vyrovnávacích klieští. Prístroj pomaly posúvajte smerom ku končekom vlasov. Úpravu vlasov dokončite zatočením koncov posledného prameňa mierne smerom von. Kučeravý účes: Veľmi jemné, citlivé vlasy Jemné, citlivé vlasy 120 ºC Začnite s prameňom vlasov širokým asi 5 cm a uzatvorte vlasy blízko pokožky hlavy medzi keramické platne vyrovnávacích klieští. Plynulým pohybom sa pomaly posúvajte smerom ku končekom vlasov. Vlasy udržiavajte napnuté, aby ste predišli ich pokrúteniu. Aby ste účesu dodali viac objemu, vyrovnajte len vonkajšiu časť prameňa vlasov. Začnite s prameňom vlasov širokým asi 5 cm a uzatvorte vlasy blízko pokožky hlavy medzi keramické platne vyrovnávacích klieští. Prístroj pomaly posúvajte smerom ku končekom vlasov. Úpravu vlasov dokončite zatočením koncov posledného prameňa mierne smerom nadol. ČISTENIE Veľmi husté, zdravé vlasy, ktoré sa veľmi ťažko vyrovnávajú • • • 43 Zástrčku pred čistením vytiahnite zo zásuvky. Pred čistením nechajte zariadenie vychladnúť. Na čistenie prístroja nikdy nepoužívajte žiadny druh silného ani drsného čistiaceho prostriedku, roztoky ani podobné prostriedky, pretože by mohli poškriabať alebo poškodiť vonkajšie povrchy alebo keramické platne. • • Utrite dôkladne vyžmýkanou suchou handričkou. Prístroj nikdy neponárajte do vody a nedovoľte, aby sa doň dostala nejaká voda. OTÁZKY A ODPOVEDE Ak máte akékoľvek otázky, ktoré sa týkajú používania prístroja, a nemôžete nájsť odpoveď v tomto návode na používanie, vyskúšajte našu webovú lokalitu www.adexi.eu. Prejdite do ponuky Consumer Services (Služby pre zákazníkov) a kliknutím na prepojenie Frequently asked questions (Často kladené otázky) zobrazte najčastejšie otázky. INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII A RECYKLÁCII TOHTO PRODUKTU Uvedomte si, že tento produkt značky Adexi je označený týmto symbolom: Ak nás potrebujete kontaktovať ohľadom technických informácií, opráv, príslušenstva a náhradných dielov, môžete si tiež pozrieť kontaktné informácie. To znamená, že tento produkt sa nemôže likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom, pretože elektrický a elektronický odpad sa musí likvidovať samostatne. DOVOZCA Každý členský štát musí v súlade s normou WEEE zaistiť správny zber, obnovovanie, manipuláciu a recykláciu elektrického a elektronického odpadu. Súkromné domácnosti v EÚ môžu bezplatne zaniesť použité zariadenia do špeciálnych recyklačných stredísk. V niektorých členských štátoch môžete v určitých prípadoch vrátiť použité vybavenie maloobchodnému predajcovi, od ktorého ste ho zakúpili vtedy, ak kupujete nové vybavenie. Ďalšie informácie o manipulácii s elektrickým a elektronickým odpadom získate u maloobchodného predajcu, distribútora alebo na mestskom úrade. Adexi Group Nie sme zodpovední za akékoľvek tlačové chyby. ZÁRUČNÉ PODMIENKY Záruka sa nevzťahuje, ak: • sa nedodržia vyššie uvedené pokyny, • sa do prístroja zasahovalo, • sa s prístrojom nesprávne alebo drsne zaobchádzalo, prípadne sa prístroj akýmkoľvek iným spôsobom poškodil, • sa vyskytli chyby ako výsledok chýb v elektrickom napájaní. Kvôli nepretržitému vývoju našich produktov v oblasti fungovania a dizajnu si vyhradzujeme právo na vykonanie zmien bez predchádzajúceho upozornenia. 44 SLO UVOD Kabel, vtič in glavna vtičnica Da bi izkoristili kar največ prednosti svojega novega aparata, pred prvo uporabo pozorno preberite ta navodila za uporabo. Priporočamo tudi, da navodila shranite, da boste lahko v prihodnje osvežili svoje znanje o funkcijah tega aparata. • VANOSTNI UKREPI • • Običajna uporaba aparata • Nepravilna uporaba tega aparata lahko povzroči osebne poškodbe ali škodo. • Aparat uporabljajte samo v namen, za katerega je predviden. Proizvajalec ni odgovoren za kakršne koli poškodbe ali škodo, ki izhaja iz nepravilne uporabe ali ravnanja (glejte tudi Garancijske pogoje). • Samo za povezave do 230 V, 50 Hz. • Aparat vedno izklopite z gumbom za vklop/izklop in izvlecite vtič, kadar ni v uporabi. • • • • • • • • • • • • • Držite kabel proč od vročih predmetov in odprtega ognja. Redno preverjajte, ali sta kabel in vtič poškodovana in aparata ne uporabljajte, če sta poškodovana, ali če je naprava padla v vodo oziroma bila poškodovana na drug način. Če je aparat ali vtič poškodovan, ga mora pregledati in po potrebi tudi popraviti pooblaščen servisni inženir, v nasprotnem primeru obstaja nevarnost električnega udara. Nikoli ne poskušajte sami popraviti aparata. Pred čiščenjem izvlecite vtič iz vtičnice. Ne vlecite za kabel, kadar vlečete vtič iz vtičnice. Namesto tega držite vtič. Kabla ne ovijajte okoli aparata. SEZNAM GLAVNIH SESTAVNIH DELOV APARATA Simbol pomeni, da aparata ni dovoljeno uporabljati v kopalni kadi ali v bližini vode, umivalnikov, pomivalnih korit ipd. Nikoli ne poskusite prijeti aparata, če pade v vodo. Najprej izvlecite vtič iz vtičnice. Uporabo aparata priporočamo samo, če je električno omrežje zaščiteno z relejem HFI/HPFI. Če ste v dvomih, se obrnite na kvalificiranega elektrikarja. Ne pozabite, da aparat po izklopu ostane še nekaj časa vroč. Preden ga pospravite, vedno počakajte, da se povsem ohladi. Aparat mora vedno ostati na varni razdalji od vnetljivih predmetov, kot so zavese, prti ipd. Kadar je v uporabi, ne puščajte aparata brez nadzora in bodite pozorni, da ni na dosegu otrokom. Pozor! Plošči se zelo segrejeta. Pazite, da ne prideta v stik s kožo, saj lahko povzročita opekline. Samo za domačo uporabo. Ni namenjeno uporabi na prostem ali za komercialno uporabo. Aparata ne pokrivajte. Ne izpostavljajte ga neposrednim sončnim žarkom. Ne postavljajte ali shranjujte ga v bližini virov toplote ali v vlažnih prostorih. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 45 Napajalni kabel Gumb za zaklep Ročaj Gumb za vklop/izklop (na sliki ni viden) Gumb za nastavljanje temperature Indikacijske lučke za temperaturo Keramični plošči (nista vidni na sliki) Odprtina za paro UPORABA APARATA Nasveti za oblikovanje las Aparat omogoča več nastavitev temperature in je zasnovan posebej za uporabo z vlažnimi lasmi. Kanali v keramičnih ploščah iz las odvajajo vodo, ki nato izhlapi skozi odprtine za paro (8). Seveda je aparat primeren tudi za uporabo s suhimi lasmi. Pred začetkom lase temeljito skrtačite. Razdelite jih v manjše pramene in vsakega od njih posebej obdelajte, kot je opisano spodaj, dokler ne dosežete želenega rezultata. Lasje morajo biti pred uporabo aparata čisti. Najboljše rezultate dosežete z vlažnimi lasmi. Ne uporabljajte aparata na zelo mokrih laseh. Ravni, gladki lasje: o 1. Potisnite gumb za zaklep (2) navzgor, da razprete keramični plošči (7). 2. Postavite aparat na ravno površino, ki je odporna na vročino, in vtaknite vtič v vtičnico. 3. Aparat vklopite, tako da stikalo za vklop/izklop (4) obrnete proti belemu simbolu (v levo). o Pet indikacijskih lučk za temperaturo (6) enkrat utripne. 4. Pritiskajte gumb za nastavljanje temperature (5) in izberite želeno temperaturo (glejte spodnjo preglednico). o Ustrezne indikacijske lučke za temperaturo začnejo utripati. Lučke prenehajo utripati, ko aparat doseže ustrezno temperaturno stopnjo. 5. Izklopite aparat, tako da potisnete gumb za vklop/izklop navzdol do črnega simbola (na desni). Nastavitev temperature o Lasje z navzven obrnjenimi konicami: o o o o Uporaba o 140 ºC 160 ºC Običajni, zdravi lasje 180 ºC Močni, zdravi, težko ukrotljivi lasje o Začnite s pramenom las, širokim približno 5 cm, in vpnite lase v bližini skalpa med keramični plošči ploščatega nastavka za likanje. Počasi pomaknite aparat proti konicam las. Končajte tako, da konice las obrnete nekoliko navznoter. ČIŠČENJE • • 195 ºC Začnite s pramenom las, širokim približno 5 cm, in vpnite lase v bližini skalpa med keramični plošči ploščatega nastavka za likanje. Počasi pomaknite aparat proti konicam las. Končajte tako, da konice las obrnete nekoliko navzven. Lasje z navznoter obrnjenimi konicami: Izjemno fini, občutljivi lasje Fini, občutljivi lasje 120 ºC Začnite s pramenom las, širokim približno 5 cm, in vpnite lase v bližini skalpa med keramični plošči ploščatega nastavka za likanje. Počasi, s tekočimi gibi pomikajte aparat proti konicam las. Lase držite napete, da preprečite nastanek vozlov. Če želite lasem dodati več volumna, zgladite zgolj zunanji del pramenov. Izjemno močni, zdravi, zelo težko ukrotljivi lasje • • • 46 Pred čiščenjem izvlecite vtič iz vtičnice. Preden začnete s čiščenjem, počakajte, da se aparat ohladi. Ne čistite aparata z močnimi ali abrazivnimi čistilnimi sredstvi, topili ali podobnimi sredstvi, saj lahko ta opraskajo ali poškodujejo zunanje ploskve in keramične plošče aparata. Obrišite ga z mehko krpo, ki ste jo poprej dobro oželi. Aparata nikoli ne potapljajte v vodo, voda pa prav tako ne sme vstopiti vanj. INFORMACIJE O ODSTRANITVI IN RECIKLIRANJU TEGA IZDELKA UVOZNIK Adexi group Prosimo upoštevajte, da je ta Adexi Ne odgovarjamo za morebitne tiskarske napake. izdelek označen s tem simbolom: To pomeni, da izdelka ni dovoljeno odstraniti skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki, saj je električne in elektronske odpadke potrebno odstraniti ločeno. V skladu z direktivo WEEE, mora vsaka država članica zagotoviti ustrezno zbiranje, transport, ravnanje in recikliranje električnih in elektronskih odpadkov. Zasebna gospodinjstva v EU lahko rabljeno opremo brezplačno odnesejo na posebne postaje za recikliranje. V nekaterih državah članicah lahko, v določenih primerih, vrnete rabljeno opremo trgovcu na drobno, pri katerem ste jo kupili, če kupujete novo opremo. Stopite v stik z vašim trgovcem na drobno, razpečevalcem ali občinskimi oblastmi za nadaljnje informacije o tem, kaj storiti z električnimi in elektronskimi odpadki. POGOJI GARANCIJE Ta garancija ne velja: • če ne sledite zgornjim navodilom • če ste posegali v aparat • če z aparatom niste ustrezno ravnali, ste z njim ravnali grobo ali če je utrpel drugo škodo • če so bile okvare posledica napak v električnem napajanju. Zaradi nenehnega razvoja naših izdelkov v smislu funkcionalnosti in načrtovanja, si pridržujemo pravico do sprememb brez predhodnega opozorila. VPRAŠANJA IN ODGOVORI Če imate kakršna koli vprašanja, ki se nanašajo na uporabo aparata, in odgovora ne morete najti v teh navodilih, si oglejte naše spletno mesto na naslovu www.adexi.eu. Pomaknite se v meni »Consumer Services« (Storitve za kupce) in kliknite »Frequently asked questions« (Pogosto zastavljena vprašanja), da si ogledate najpogostejša vprašanja. Našli boste tudi kontaktne podatke za primer, da želite stopiti z nami v stik zaradi tehničnih vprašanj, popravil, dodatne opreme ali rezervnih delov. 47 RU ПРЕДИСЛОВИЕ • Для использования всех возможностей нового прибора внимательно прочтите данное руководство перед первым использованием. Кроме того, рекомендуется сохранить эти инструкции, чтобы при необходимости можно было снова получить сведения о функциях устройства. • • • • МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ Обычное использование прибора • Неправильное использование может привести к повреждению устройства и травме. • Используйте изделие только по назначению. Производитель не несет ответственности за травмы или ущерб, причиненные в связи с неправильной эксплуатацией или обращением с устройством (см. также раздел «Условия гарантии»). • Предназначен только для сети с напряжением 230 В, 50 Гц. • Если прибор не используется, всегда выключайте его с помощью кнопки On/Off (Вкл./ Выкл.), а затем вынимайте из розетки. • • • • • Не оставляйте прибор без присмотра во время его работы и присматривайте за детьми. Внимание! Пластины нагреваются до очень высокой температуры. Контакт пластин с кожей может вызвать ожоги. Только для домашнего использования. Устройство не предназначено для коммерческого использования и эксплуатации вне помещений. Не накрывайте прибор. Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей. Не размещайте или не храните прибор рядом с источниками тепла или во влажной среде. Шнур, штепсельная вилка и сетевая розетка • • • Символ означает, что прибор нельзя использовать в ванной или около воды, раковин, бассейнов и т. п. Никогда не пытайтесь достать работающий прибор, если он упал в воду. Сначала извлеките вилку из розетки. Рекомендуется использовать данный прибор, только если розетка защищена реле HFI-/HPFI. В случае сомнений обратитесь к квалифицированному электрику. Обратите внимание, что некоторое время после выключения прибора он остается горячим. Прежде чем вы уберете прибор, он должен полностью остыть. Храните прибор на безопасном расстоянии от таких легковоспламеняющихся объектов, как занавески, скатерти и т. п. • • • 48 Шнур не должен находиться вблизи горячих предметов и источников открытого огня. Регулярно проверяйте шнур и вилку на наличие повреждений и не пользуйтесь ими в случае неисправности или в случае, если устройство падало на пол или в воду, либо было повреждено каким-то иным способом. В случае повреждения прибора или штепсельной вилки прибор необходимо осмотреть и в случае необходимости обратиться к специалисту по ремонту, в противном случае существует риск поражения электрическим током. Запрещается самостоятельно выполнять ремонт прибора. Перед очисткой выньте вилку из розетки. Вынимая вилку из розетки, не тяните за провод. Держитесь за вилку. Не наматывайте шнур вокруг прибора. ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПРИБОРА 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Шнур питания Кнопка фиксации Ручка Кнопка On/Off (Вкл./Выкл.) (не показана на рисунке) Кнопка установки температуры Индикаторные лампочки температуры Керамические пластины (на рисунке не показаны) Отверстия для пара o Вспыхнет соответствующая индикаторная лампочка(и) температуры. Лампочки перестают мигать, как только прибор достигает каждого уровня температуры. 5. Выключите прибор переводом кнопки On/Off (Вкл./Выкл.) в направлении чёрного символа (направо). Температурный режим Применение 120 ºC Очень тонкие, хрупкие волосы 140 ºC 160 ºC Нормальные, здоровые волосы Тонкие, хрупкие волосы 180 ºC Толстые, здоровые волосы, которые сложно выровнять 195 ºC Очень толстые, здоровые волосы, которые очень сложно выровнять ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА Данный прибор имеет несколько температурных режимов и специально разработан для работы с влажными волосами. Каналы в керамических пластинах отводят влагу от волос и позволяют испарять ее через соответствующие отверстия (8). Конечно, прибор также пригоден для применения на сухих волосах. Рекомендации по укладке Тщательно расчешите волосы перед укладкой. Разделите волосы на небольшие пряди и обрабатывайте их по одной, как описано ниже, до достижения требуемого результата. До применения прибора волосы следует помыть и высушить. Для влажных волос получаются наилучшие результаты. Не применяйте на очень мокрых волосах. 1. Переведите кнопку фиксации (2) в верхнее положение для того, чтобы открыть керамические пластины (7). 2. Поместите прибор на ровную сухую и теплостойкую поверхность и включите его. 3. Включите его, нажав кнопку вкл./выкл. (4) в направлении белого символа (влево). o Сразу вспыхнут пять индикаторных лампочек температуры (6). 4. Нажмите кнопку установки температуры (5) несколько раз, чтобы установить желаемую температуру (см. таблицу ниже). Прямые гладкие волосы: o o 49 Начните с пряди волос шириной около 5 см и зажмите ее керамическими пластинами щипцов для распрямления у корней волос. Медленно и плавно перемещайте прибор вдоль пряди к кончикам волос. Натягивайте прядь, чтобы избежать запутывания волос. Для получения объемного эффекта выравнивайте только внешнюю часть пряди. Завитые наружу волосы с "волной": o o o Согласно директиве WEEE, каждая страна-участница обязана обеспечить соответствующий сбор, восстановление, обработку и переработку вышедшего из строя электрического и электронного оборудования. Частные хозяйства в странах ЕС могут сдавать использованное оборудование на специальные станции переработки бесплатно. В некоторых странахучастницах использованное оборудование можно в определенных случаях сдавать продавцу, у которого данное оборудование было приобретено, если взамен вы покупаете новое устройство. Для получения дополнительной информации по обращению с вышедшим из строя электрическим и электронным оборудованием обратитесь к продавцу, распространителю или же в местные органы управления. Начните с пряди волос шириной около 5 см и зажмите ее керамическими пластинами щипцов для распрямления у корней волос. Медленно перемещайте прибор вдоль пряди к кончикам волос. Закончите укладку, немного подвернув последнюю часть пряди наружу. Вьющиеся волосы: o o o Начните с пряди волос шириной около 5 см и зажмите ее керамическими пластинами щипцов для распрямления у корней волос. Медленно перемещайте прибор вдоль пряди к кончикам волос. Закончите укладку, подвернув последнюю часть пряди внутрь. ОЧИСТКА • • • • • УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ Перед очисткой выньте вилку из розетки. Перед очисткой дайте прибору остыть. Не используйте агрессивные или абразивные моющие средства, растворители и т. п. для очистки прибора, поскольку таким образом можно поцарапать или повредить внутренние поверхности или керамические пластины. Вытрите его хорошо отжатой влажной мягкой тканью. Не погружайте прибор в воду и не допускайте попадания воды внутрь прибора. Гарантия теряет силу в следующих случаях: • если не выполнялись описанные выше инструкции; • если прибор был вскрыт; • если с прибором обращались ненадлежащим образом, грубо или в случае любого другого повреждения; • если неполадки прибора возникли вследствие неисправности электросети. ИНФОРМАЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКЕ ИЗДЕЛИЯ В виду постоянной работы по улучшению функциональных возможностей и дизайна наших товаров мы оставляем за собой право изменять изделие без предварительного уведомления. Обратите внимание, что данное изделие Adexi имеет следующую ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ Если у вас возникли какиелибо вопросы, связанные с использованием прибора, на которые нет ответа в данном руководстве, посетите наш веб-сайт www.adexi.eu. Перейдите в меню "Consumer Services" («Обслуживание потребителей»), нажмите "Frequently asked questions" («Часто задаваемые вопросы»), чтобы увидеть наиболее часто задаваемые вопросы. маркировку: Это означает, что это изделие запрещено утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами, поскольку вышедшее из строя электрическое и электронное оборудование утилизируется отдельно. 50 На сайте находятся также контактные данные, которые могут понадобиться при обращении к нам по техническим вопросам, а также вопросам, касающимся ремонта, аксессуаров и запасных частей. ИМПОРТЕР Группа Adexi Компания Adexi не несет ответственности за возможные опечатки. 51
1 / 1

Exido Hair Straightener 235-018 Handleiding

Categorie
Stijltangen
Type
Handleiding