Bosch POF1100AE de handleiding

Merk
Bosch
Categorie
speelgoed
Model
POF1100AE
Type
de handleiding
Nederlands - 1
De onderdelen van de machine zijn genummerd
zoals op de afbeelding van de machine op de pa-
gina met afbeeldingen.
1 Draaiknop voor fijninstelling freesdiepte
(POF 1300 ACE)
2 Schaalverdeling fijninstelling freesdiepte
(POF 1300 ACE)
3 Spanhendel
4 Handgreep links
5 Schaalverdeling grofinstelling freesdiepte
6 Diepteaanslag
7 Schuif met indexmarkering
8 Vleugelschroef voor diepteaanslag
9 Beschermingsmanchet
10 Ontgrendelingshendel voor kopieerhuls
11 Standenaanslag
12 Voetplaat
13 Glijplaat
14 Frees*
15 Spaanbescherming
16 Vastzetschroef voor geleidestangen
17 Wartelmoer met spantang
18 Blokkeerknop uitgaande as
19 Handgreep rechts
(met aan/uit-schakelaar 23)
20 Inschakelblokkering
21 Schroeven voor standenaanslag
(POF 1100 AE)
22 Stelwiel vooraf instelbaar toerental
23 Aan/uit-schakelaar
24 Markering voor nulpuntcompensatie
25 Steeksleutel
26 Kartelschroef (2 x)
27 Afzuigadapter*
28 Afzuigslang Ø 35 mm*
29 Kopieerhuls*
30 Parallelgeleider
31 Geleidestang (2 x)
32 Centreerpen
33 Vleugelschroef voor centreerpen
34 Bochtengeleider*
35 Freescirkel/geleiderailadapter**
36 Greep voor freescirkel**
37 Vastzetschroef „grofinstelling freescirkel”
(2 x)*
38 Vastzetschroef „fijninstelling freescirkel”
(1 x)*
39 Fijninstelling voor freescirkel*
40 Centreerschroef**
41 Afstandplaat (meegeleverd met de set
„Freescirkel 2 609 200 143“)**
42 Geleiderail**
** Toebehoren, alleen te gebruiken met de apart verkrijg-
bare parallelgeleider 3 607 000 606.
* In de gebruiksaanwijzing afgebeeld en beschreven
toebehoren wordt niet altijd standaard meegeleverd.
Technische gegevens
Bovenfrees POF 1100 AE POF 1300 ACE
Bestelnummer 0 603 26A 0.. 0 603 26C 7..
Opgenomen vermogen* [W] 1 100 1 300
Afgegeven vermogen [W] 550 650
Onbelast toerental [min
-1
] 11 000 28 000 11 000 28 000
Constant-electronic
Vooraf instelbaar toerental
Stofafzuiging
Gereedschapopname [mm] 6/8
1/4"
6/8
1/4"
Freeshouderslag [mm] 55 55
Gewicht zonder netsnoer, ca. [kg] 3,0 3,0
Veiligheidsklasse / II / II
Let op het bestelnummer van de machine. De handelsbenamingen van sommige machines kunnen afwijken.
* Gegevens gelden voor nominale spanningen [U] 230/240 V. Bij lagere spanningen en bij per land verschillende
uitvoeringen kunnen deze gegevens afwijken.
Onderdelen van de machine
1 609 929 F23 - Buch Seite 1 Montag, 19. April 2004 8:27 08
51 • 1 609 929 F23 • 04.04
Nederlands - 2
De machine is bestemd voor het met vaste steun
frezen van groeven, randen, profielen en langga-
ten in hout, kunststof en lichte bouwmaterialen en
voor het kopieerfrezen.
Bij een gereduceerd toerental en met geschikte
frezen kunnen ook non-ferrometalen worden be-
werkt.
Met de machine kan uitsluitend
veilig worden gewerkt, wanneer
u de gebruiksaanwijzing en de
veiligheidsvoorschriften volle-
dig leest en u zich strikt aan de
gegeven aanwijzingen houdt.
Houd u bovendien aan de algemene veilig-
heidsvoorschriften in de bijgevoegde bro-
chure. Laat u voor het eerste gebruik prak-
tisch instrueren.
Draag een veiligheidsbril en gehoorbescher-
ming.
Draag stevige schoenen.
Draag bij lang haar een haarbescherming.
Werk alleen met nauw sluitende kleding.
Raak de stroomkabel niet aan indien deze tij-
dens de werkzaamheden wordt beschadigd of
doorgesneden, maar trek onmiddellijk de stek-
ker uit het stopcontact. Gebruik de machine
nooit met een beschadigde kabel.
Sluit gereedschap dat buitenshuis wordt ge-
bruikt aan via een aardlekschakelaar met een
inschakelstroom van maximaal 30 mA. Ge-
bruik het gereedschap niet in de regen of in
een vochtige omgeving.
Voer de kabel altijd achterwaarts van de ma-
chine weg.
Gebruik een geschikt detectieapparaat om
verborgen stroom-, gas- of waterleidingen
op te sporen of raadpleeg het plaatselijke
energie- of waterleidingbedrijf.
Contact met elektrische leidingen kan tot
brand of een elektrische schok leiden. Bescha-
diging van een gasleiding kan tot een explosie
leiden. Breuk van een waterleiding veroor-
zaakt materiële schade en kan een elektrische
schok veroorzaken.
Pak het elektrische gereedschap alleen
vast aan een geïsoleerd handvat wanneer
het inzetgereedschap een verborgen lei-
ding of het eigen netsnoer kan raken.
Contact met een onder spanning staande leiding
kan metalen delen van de machine onder span-
ning zetten en tot een elektrische schok leiden.
Houd de machine tijdens de werkzaamheden
altijd stevig met beide handen vast en zorg er-
voor dat u stevig staat.
Zet het werkstuk vast. Een met spanvoorzie-
ningen of een bankschroef vastgehouden
werkstuk wordt beter vastgehouden dan u met
uw hand kunt doen.
Beweeg de machine alleen ingeschakeld naar
het werkstuk.
Controleer voor de ingebruikneming of het
freesgereedschap stevig vast zit.
Frees nooit over metalen voorwerpen, spijkers
of schroeven.
Handen uit de buurt van de ronddraaiende
frees.
Beweeg de machine na het einde van de werk-
zaamheden terug naar de beginstand boven-
aan door de spanhendel te bedienen en scha-
kel de machine uit.
Schakel de machine voor het neerleggen altijd
uit en wacht tot deze tot stilstand is gekomen.
Bescherm gereedschappen tegen schokken
en slagen.
Laat kinderen de machine nooit gebruiken.
Bosch kan een juiste werking van de machine
uitsluitend waarborgen wanneer voor deze
machine bedoeld origineel toebehoren wordt
gebruikt.
Keuze van frezen
Afhankelijk van de bewerking en het gebruiks-
doel zijn freesgereedschappen in een groot aan-
tal uitvoeringen en kwaliteiten beschikbaar:
Freesgereedschappen van hogecapaciteit-
snelstaal (HSS) zijn geschikt voor de bewerking
van zachte materialen als zachthout en kunststof.
Freesgereedschappen met hardmetalen snij-
kanten (HM) zijn bij uitstek geschikt voor harde en
abrasieve materialen als hardhout en aluminium.
Gebruik alleen freesgereedschappen
met een toegestaan toerental dat min-
stens even hoog is als het hoogste on-
belaste toerental van de machine.
De schachtdiameter van de frees moet
overeenkomen met de aangegeven dia-
meter van de gereedschapopname
(spantang).
Oorspronkelijke freesgereedschappen uit het uit-
gebreide Bosch-toebehorenprogramma zijn ver-
krijgbaar bij uw vakhandel.
Gebruik volgens bestemming
Voor uw veiligheid
Freesgereedschap inzetten
1 609 929 F23 - Buch Seite 2 Montag, 19. April 2004 8:27 08
52 • 1 609 929 F23 • 04.04
Nederlands - 3
Frees inzetten (zie afbeelding )
Trek altijd voor werkzaamheden aan de ma-
chine de stekker uit het stopcontact.
Voor het inzetten en wisselen van freesge-
reedschappen wordt het dragen van werk-
handschoenen geadviseerd.
Klap de spaanbescherming 15 naar beneden.
Druk op de blokkeerknop voor de uitgaande
as 18 en houd deze vast. Draai de as eventueel
met de hand tot de blokkering vastklikt.
Bedien de blokkeerknop alleen bij stilstand.
Breng de frees aan. De freesschacht moet min-
stens 20 mm (schachtlengte) naar binnen ge-
schoven worden.
Draai de wartelmoer 17 met de steeksleutel 25
(SW 19) vast. Laat de asblokkeerknop 18 los.
Klap de spaanbescherming 15 omhoog.
Draai in geen geval de spantang met de
moer vast wanneer geen frees is aange-
bracht.
Stof dat tijdens de werkzaamheden ontstaat,
kan schadelijk voor de gezondheid, brandbaar
of explosief zijn. Geschikte beschermings-
maatregelen zijn noodzakelijk.
Bijvoorbeeld: Sommige soorten stof worden
beschouwd als kankerverwekkend. Gebruik
een geschikte afzuiging voor stof en spanen
en draag een stofmasker.
Stof van lichte metalen kan ontvlammen of ex-
ploderen. Houd de werkomgeving altijd
schoon omdat materiaalmengsels bijzonder
gevaarlijk zijn.
Afzuigadapter monteren
(zie afbeelding )
Duw de spaanbescherming 15 aan de houder
van de voetplaats samen en verwijder deze.
Bevestig de afzuigadapter 27 met de beide kar-
telschroeven 26 op de voetplaat 12 en sluit de
stofzuiger aan met de afzuigslang 28 (toebeho-
ren).
Let bij de montage van de afzuigadapter
op de juiste inbouwpositie.
Voor het afzuigen kan de 35 mm Ø afzuigs-
lang 28 rechtstreeks op de afzuigadapter worden
aangesloten.
Reinig de afzuigadapter 27 regelmatig om altijd
een optimale afzuiging van het spaanmateriaal te
waarborgen.
De machine kan rechtstreeks worden aangeslo-
ten op het stopcontact van een Bosch-allround-
zuiger met afstandsbediening. Deze wordt bij het
inschakelen van de machine automatisch ge-
start.
De stofzuiger moet geschikt zijn voor het te be-
werken materiaal.
Gebruik bij het afzuigen van bijzonder gevaarlijk,
kankerverwerkend, droog stof een speciale zui-
ger.
Let op de netspanning: De spanning van de
stroombron moet overeenkomen met de gege-
vens op het typeplaatje. Met 230 V aangeduide
machines kunnen ook worden gebruikt met een
spanning van 220 V.
In- en uitschakelen
Als u de machine wilt inschakelen, bedient u
eerst de inschakelblokkering 20 en drukt u ver-
volgens de aan/uit-schakelaar 23 in en houdt u
deze ingedrukt.
POF 1300 ACE: Een lamp verlicht de freesom-
geving.
Als u de machine wilt uitschakelen, laat u de
aan/uit-schakelaar 23 los.
POF 1300 ACE: De lamp gaat langzaam uit.
Vooraf instelbaar toerental
Met het stelwiel 22 kan het vereiste toerental
(ook terwijl de machine loopt) vooraf worden in-
gesteld.
1 2 = laag toerental
3 4 = gemiddeld toerental
5 6 = hoog toerental
Het vereiste toerental is afhankelijk van het mate-
riaal en kan proefondervindelijk worden vastge-
steld.
Laat na langdurige werkzaamheden met een
laag toerental de machine afkoelen door deze ca.
3 minuten met maximumtoerental onbelast te la-
ten lopen.
Afzuiging van stof en spanen
A
B
Ingebruikneming
1 609 929 F23 - Buch Seite 3 Montag, 19. April 2004 8:27 08
53 • 1 609 929 F23 • 04.04
Nederlands - 4
Toerentaltabel
De in de tabel vermelde waarden zijn richtwaar-
den. Het vereiste toerental is afhankelijk van het
materiaal en van de werkomstandigheden en kan
proefsgewijs worden bepaald.
Constant-electronic (POF 1300 ACE)
De constant-electronic houdt het toerental bij on-
belast en belast lopen vrijwel constant en waar-
borgt een gelijkmatige arbeidscapaciteit.
De freesdiepte kan afhankelijk van de bewerking
in een aantal standen vooraf worden ingesteld.
De freesdiepte mag alleen worden inge-
steld wanneer de machine uitgescha-
keld is.
Freesdiepte grof instellen
Plaats de machine op het te bewerken werk-
stuk.
POF 1300 ACE: Stel de fijninstelweg met de fij-
ninstelling 1 in het midden. Draai hiervoor de
draaiknop van de fijninstelling zo lang tot de mar-
keringen 24 aan de achterzijde van de machine
zoals weergegeven overeenkomen.
Draai vervolgens de schaalverdeling 2 op „0”
(zie afbeelding ).
Zet de standenaanslag 11 in de laagste stand.
De geleider klikt merkbaar vast.
POF 1100 AE: Draai de schroeven voor de stan-
denaanslag 21 voor de helft naar binnen of naar
buiten.
Zet de standenaanslag 11 in de laagste stand.
De geleider klikt merkbaar vast. Als een fijninstel-
ling van de freesdiepte is gewenst, kiest u een
van de drie standen die met de schroef 21 is
voorzien.
POF 1100 AE/POF 1300 ACE:
Draai de vleugelschroef 8 los tot de diepteaan-
slag 6 vrij kan worden bewogen.
Draai de spanhendel 3 met de wijzers van de
klok los en duw de machine langzaam omlaag
tot de frees het werkstukoppervlak raakt. Ver-
grendel de machine door de spanhendel 3 te-
gen de wijzers van de klok te draaien.
– Duw de diepteaanslag 6 naar beneden tot
deze de standenaanslag 11 raakt. Duw de
schuif 7 naar beneden en zet deze op „0”.
Stel de diepteaanslag 6 in op de gewenste
freesdiepte en draai de vleugelschroef 8 vast.
Belangrijk hierbij is dat de schuif 7 daarna niet
meer wordt versteld.
Draai de spanhendel 3 los en breng de ma-
chine weer omhoog.
De voorgenomen grofinstelling van de frees-
diepte moet proefsgewijs worden gecontroleerd
en eventueel worden gecorrigeerd.
Fijninstelling van de freesdiepte
(POF 1300 ACE)
Na een proeffrezing kunt u de freesdiepte bijstel-
len door aan de fijninstelling 1 (1 verdeel-
streep = 0,1 mm, 1 omwenteling = 2,0 mm) te
draaien. De maximale verstelweg bedraagt in to-
taal ca. +/– 8 mm.
Voorbeeld: Breng de machine terug naar boven
en meet de gefreesde groefdiepte (gewenst =
10,0 mm, werkelijk = 9,8 mm).
Breng de machine omhoog en leg de glij-
plaat 13 er zo onder dat vrij neerdalen van de
machine mogelijk is en de frees het werkstuk
niet aanraakt.
Duw de machine weer naar beneden tot de
diepteaanslag 6 de standenaanslag 11 raakt.
Draai vervolgens, indien dit nog niet gebeurd
is, de schaalverdeling 2 op „0”.
Draai de vleugelschroef 8 los.
Stel met de fijninstelling 1 de freesdiepte bij
met 0,2 mm resp. twee verdeelstrepen (het
verschil van de gewenste en de werkelijke
waarde). Doe dit met de wijzers van de klok
mee.
Draai de vleugelschroef 8 weer vast.
Breng de machine terug naar boven en contro-
leer de freesdiepte opnieuw proefsgewijs.
Na de instelling van de freesdiepte mag de stand
van de indexmarkering 7 op de diepteaanslag
niet meer worden gewijzigd, zodat altijd de mo-
menteel ingestelde freesdiepte op de schaalver-
deling 5 kan worden afgelezen.
Materiaal Frees-Ø Toerental-
standen
Hardhout 4 10 mm 5–6
(beukenhout) 12 20 mm 3–4
22 40 mm 1–2
Zachthout 4 10 mm 5–6
(grenen) 12 20 mm 3–6
22 40 mm 1–3
Spaanplaat 4 10 mm 3–6
12 20 mm 2–4
22 40 mm 1–3
Kunststof 4 15 mm 2–3
16 40 mm 1–2
Aluminium 4 15 mm 1–2
16 40 mm 1
Freesdiepte instellen
C
1 609 929 F23 - Buch Seite 4 Montag, 19. April 2004 8:27 08
54 • 1 609 929 F23 • 04.04
Nederlands - 5
Fijninstelling van de freesdiepte
(POF 1100 AE)
Met de standenaanslag 11 kunt u maximaal drie
verschillende freesdiepten vooraf instellen. De in-
stelling vindt plaats volgens de eerder beschre-
ven werkwijze, met het verschil dat door het ver-
draaien van de schroeven voor de standenaan-
slag 21 het hoogteverschil van de aanslagen ten
opzichte van elkaar kan worden veranderd.
Gebruik van de standenaanslag
a) Verdeling in verschillende bewerkings-
stappen
Bij grote freesdiepten wordt aangeraden om een
aantal bewerkingsstappen met telkens een
kleine spaanafname uit te voeren. Met behulp
van de standenaanslag 11 kan de freesbewer-
king in verschillende standen worden verdeeld.
Stel de gewenste freesdiepte in met de laagste
stand van de standengeleider. Daarna worden
voor de eerste bewerkingsstappen de hogere
standen gekozen.
b) Voorinstelling van verschillende frees-
diepten
Wanneer een aantal verschillende freesdiepten
bij de bewerking van een werkstuk nodig zijn,
kunt u deze eveneens met behulp van de stan-
denaanslag 11 vooraf instellen.
Freesrichting
Frees altijd tegen de
draairichting van de
frees (tegenlopend).
Wanneer u met de
draairichting mee
freest (gelijklopend)
kan de bovenfrees
uit uw hand worden
getrokken.
Freesbewerking
Stel de freesdiepte in zoals eerder beschreven.
Plaats de machine op het werkstuk en schakel in.
Draai de spanhendel 3 met de wijzers van de
klok los en duw de machine langzaam omlaag tot
deze de diepteaanslag 6 raakt. Vergrendel de
machine door de spanhendel 3 tegen de wijzers
van de klok te draaien. Voer de freeswerkzaam-
heden uit met een gelijkmatige voorwaartse be-
weging.
Breng de machine na het einde van de freesbe-
werking naar boven en schakel deze uit.
Frezen met kopieerhuls
Met de kopieerhuls 29 kunt u omtrekken van mo-
dellen of sjablonen op werkstukken overbrengen.
Kopieerhuls 29 inzetten (zie afbeelding )
Zet de kopieerhuls 29 in de onderzijde van de
glijplaat 13 door de blokkeerhendel 10 te bedie-
nen. De codeernokken moeten daarbij merkbaar
in de uitsparingen van de kopieerhuls vastklik-
ken.
Freesbewerking (zie afbeelding )
Kies een kleinere freesdiameter dan de
binnendiameter van de kopieerhuls.
Plaats de machine met de kopieerhuls 29 tegen
de sjabloon. Draai de spanhendel 3 met de wij-
zers van de klok mee los en laat de machine
langzaam naar het werkstuk dalen tot de inge-
stelde freesdiepte is bereikt.
Geleid de machine met uitstekende kopieerhuls
en lichte zijwaartse druk langs de sjabloon.
Opmerking: Vanwege de uitstekende hoogte
van de kopieerhuls moet de sjabloon een mini-
mumdikte van 8 mm bezitten.
Frezen met aanslaglijst
(zie afbeelding )
Bevestig een geschikte aanslaglijst met een bij-
behorende spanvoorziening (lijmklem) aan het
werkstuk.
Beweeg de afgeplatte zijde van de glijplaat langs
de geleidingslijst.
Let op de voedingsrichting:
Ter voorkoming van het weglopen van de
machine van de aanslaglijst is het belang-
rijk dat de machine wordt geleid zoals
weergegeven.
Tips voor de werkzaamheden
D
E
F
1 609 929 F23 - Buch Seite 5 Montag, 19. April 2004 8:27 08
55 • 1 609 929 F23 • 04.04
Nederlands - 6
Kanten- en vormfrezen
Bij het kanten- en vormfrezen zonder parallelge-
leider moet het freesgereedschap zijn voorzien
van een pen of lager.
Breng de machine van de zijkant naar het werk-
stuk en begin te frezen tot de pen of het lager van
het freesgereedschap tegen de te bewerken
werkstukrand ligt. Geleid de machine met beide
handen langs de werkstukrand. Let er daarbij op
dat de machine haaks ligt. Te sterke druk kan de
rand van het werkstuk beschadigen.
Frezen met parallelgeleider
(toebehoren zie afbeeldingen + )
Duw de parallelgeleider 30 met de geleidestan-
gen 31 in de voetplaat 12 en draai deze vast met
de vleugelschroeven 16 op de vereiste maat.
Geleid de machine met gelijkmatige voorwaartse
beweging en zijwaartse druk op de parallelgelei-
der 30 langs de werkstukrand.
Frezen van cirkelbogen
(zie afbeeldingen + )
Keer de parallelgeleider 30 om (geleidingsvlak-
ken wijzen naar boven) en schuif deze met de ge-
leidingsstangen in de voetplaat 12. Draai de cen-
treerpen 32 met de vleugelschroef 33 door het
boorgat van de parallelgeleider.
Steek de centreerpen in het aangetekende mid-
delpunt van de cirkelboog en geleid de machine
met een gelijkmatige voorwaartse beweging over
het oppervlak van het werkstuk.
Frezen met de bochtengeleider
(zie afbeeldingen + )
Schuif de parallelgeleider 30 met de geleidestan-
gen 31 in de voetplaat 12. Bevestig de bochten-
geleider met het gemonteerde steunwiel 34 op
de parallelgeleider 30.
Geleid de machine met lichte zijwaartse druk
langs de rand van het werkstuk.
Frezen met freescirkel
(toebehoren zie afbeelding )
Gebruik voor ronde freeswerkzaamheden de
freescirkel/geleiderailadapter 35 (toebehoren).
Monteer de freescirkel volgens de afbeelding.
Draai de schroef 40 in de schroefdraad. Plaats
de schroefpunt in het middelpunt van de te frezen
cirkelboog en let erop dat deze in het oppervlak
van het werkstuk grijpt.
Stel de gewenste radia grof in door de freescirkel
te verschuiven en draai de fixeerschroeven 37
en 38 vast.
Met de fijninstelling 39 kunt u na het losdraaien
van de vleugelschroef 37 de freescirkel bijstellen
(1 verdeelstreep = 0,1 mm, 1 omwenteling =
2,0 mm).
Geleid de machine met de rechterhandgreep 19
en de extra handgreep 36 over het werkstuk.
Frezen met geleiderail
(toebehoren zie afbeelding )
Voor werkzaamheden met de geleiderail 42 is de
geleideadapter 35 (toebehoren) vereist.
Met de geleiderail 42 (toebehoren) kunt u rechtlij-
nige freesbewerkingen uitvoeren.
Daarvoor moet u ter compensatie van het hoog-
teverschil altijd de afstandplaat 41 (toebehoren)
gebruiken.
Monteer de geleiderailadapter 35 met de gelei-
destangen 31.
Plaats de geleiderail op het werkstuk en monteer
deze met een geschikte spanvoorziening (bij-
voorbeeld lijmklemmen).
Plaats de machine met de geleiderailadapter 35
op de geleiderail.
G
H
I K
L
M
N
O
1 609 929 F23 - Buch Seite 6 Montag, 19. April 2004 8:27 08
56 • 1 609 929 F23 • 04.04
Nederlands - 7
Trek altijd voor werkzaamheden aan de ma-
chine de stekker uit het stopcontact.
Houd de machine en de ventilatieopenin-
gen altijd schoon om goed en veilig te wer-
ken.
Mocht de machine ondanks zeer zorgvuldige fa-
bricage- en testmethoden toch defect raken,
dient de reparatie door een erkende reparatieser-
vice voor Bosch elektrisch gereedschap te wor-
den uitgevoerd.
Vermeld bij vragen en bestellingen van vervan-
gingsonderdelen altijd het bestelnummer van
10 cijfers van de machine.
Terugwinnen van grondstoffen in plaats van
het weggooien van afval
Machine, toebehoren en verpakking moeten op
een voor het milieu verantwoorde manier worden
hergebruikt.
Deze gebruiksaanwijzing is vervaardigd van
chloorvrij gebleekt kringlooppapier.
De kunststof delen zijn gekenmerkt om ze per
soort te kunnen recyclen.
Meetwaarden vastgesteld volgens EN 60 745.
Het A-gewaardeerde geluidsniveau van de ma-
chine bedraagt kenmerkend: geluidsdrukniveau
95 dB (A); geluidsvermogenniveau 106 dB (A).
Meetonzekerheid K = 3 dB.
Draag een gehoorbescherming.
Kenmerkend is dat de trillingen van hand en arm
geringer zijn dan 2,5 m/s
2
.
Explosietekeningen en informatie over ver-
vangingsonderdelen vindt u op:
www.bosch-pt.com
Nederland
.................................................. +31 (0)23 / 56 56 613
Fax
.................................................. +31 (0)23 / 56 56 621
België
..................................................... +32 (0)2 / 525 51 43
Fax
..................................................... +32 (0)2 / 525 54 20
Wij verklaren op eigen verantwoording dat dit
product voldoet aan de volgende normen en
normatieve documenten: EN 60 745 volgens de
bepalingen van de richtlijnen 89/336/EEG en
98/37/EG.
Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strötgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification
Robert Bosch GmbH, Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge
Wijzigingen voorbehouden
Onderhoud en reiniging
Milieubescherming
Informatie over geluid en
trillingen
Technische dienst en
klantenservice
Conformiteitsverklaring
1 609 929 F23 - Buch Seite 7 Montag, 19. April 2004 8:27 08
57 • 1 609 929 F23 • 04.04

Document transcriptie

1 609 929 F23 - Buch Seite 1 Montag, 19. April 2004 8:27 08 Technische gegevens Bovenfrees Bestelnummer Opgenomen vermogen* Afgegeven vermogen Onbelast toerental Constant-electronic Vooraf instelbaar toerental Stofafzuiging Gereedschapopname Freeshouderslag Gewicht zonder netsnoer, ca. Veiligheidsklasse [W] [W] [min-1] [mm] [mm] [kg] POF 1100 AE 0 603 26A 0.. 1 100 550 11 000 – 28 000 – ● ● 6/8 1/4" 55 3,0 / II POF 1300 ACE 0 603 26C 7.. 1 300 650 11 000 – 28 000 ● ● ● 6/8 1/4" 55 3,0 / II Let op het bestelnummer van de machine. De handelsbenamingen van sommige machines kunnen afwijken. * Gegevens gelden voor nominale spanningen [U] 230/240 V. Bij lagere spanningen en bij per land verschillende uitvoeringen kunnen deze gegevens afwijken. Onderdelen van de machine De onderdelen van de machine zijn genummerd zoals op de afbeelding van de machine op de pagina met afbeeldingen. 1 Draaiknop voor fijninstelling freesdiepte (POF 1300 ACE) 2 Schaalverdeling fijninstelling freesdiepte (POF 1300 ACE) 3 Spanhendel 4 Handgreep links 5 Schaalverdeling grofinstelling freesdiepte 6 Diepteaanslag 7 Schuif met indexmarkering 8 Vleugelschroef voor diepteaanslag 9 Beschermingsmanchet 10 Ontgrendelingshendel voor kopieerhuls 11 Standenaanslag 12 Voetplaat 13 Glijplaat 14 Frees* 15 Spaanbescherming 16 Vastzetschroef voor geleidestangen 17 Wartelmoer met spantang 18 Blokkeerknop uitgaande as 19 Handgreep rechts (met aan/uit-schakelaar 23) 20 Inschakelblokkering 21 Schroeven voor standenaanslag (POF 1100 AE) 51 • 1 609 929 F23 • 04.04 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Stelwiel vooraf instelbaar toerental Aan/uit-schakelaar Markering voor nulpuntcompensatie Steeksleutel Kartelschroef (2 x) Afzuigadapter* Afzuigslang Ø 35 mm* Kopieerhuls* Parallelgeleider Geleidestang (2 x) Centreerpen Vleugelschroef voor centreerpen Bochtengeleider* Freescirkel/geleiderailadapter** Greep voor freescirkel** Vastzetschroef „grofinstelling freescirkel” (2 x)* Vastzetschroef „fijninstelling freescirkel” (1 x)* Fijninstelling voor freescirkel* Centreerschroef** Afstandplaat (meegeleverd met de set „Freescirkel 2 609 200 143“)** Geleiderail** ** Toebehoren, alleen te gebruiken met de apart verkrijgbare parallelgeleider 3 607 000 606. * In de gebruiksaanwijzing afgebeeld en beschreven toebehoren wordt niet altijd standaard meegeleverd. Nederlands - 1 1 609 929 F23 - Buch Seite 2 Montag, 19. April 2004 8:27 08 Gebruik volgens bestemming De machine is bestemd voor het met vaste steun frezen van groeven, randen, profielen en langgaten in hout, kunststof en lichte bouwmaterialen en voor het kopieerfrezen. Bij een gereduceerd toerental en met geschikte frezen kunnen ook non-ferrometalen worden bewerkt. Voor uw veiligheid Met de machine kan uitsluitend veilig worden gewerkt, wanneer u de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften volledig leest en u zich strikt aan de gegeven aanwijzingen houdt. Houd u bovendien aan de algemene veiligheidsvoorschriften in de bijgevoegde brochure. Laat u voor het eerste gebruik praktisch instrueren. ■ Draag een veiligheidsbril en gehoorbescherming. ■ Draag stevige schoenen. ■ Draag bij lang haar een haarbescherming. Werk alleen met nauw sluitende kleding. ■ Raak de stroomkabel niet aan indien deze tijdens de werkzaamheden wordt beschadigd of doorgesneden, maar trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Gebruik de machine nooit met een beschadigde kabel. ■ Sluit gereedschap dat buitenshuis wordt gebruikt aan via een aardlekschakelaar met een inschakelstroom van maximaal 30 mA. Gebruik het gereedschap niet in de regen of in een vochtige omgeving. ■ Voer de kabel altijd achterwaarts van de machine weg. ■ Gebruik een geschikt detectieapparaat om verborgen stroom-, gas- of waterleidingen op te sporen of raadpleeg het plaatselijke energie- of waterleidingbedrijf. Contact met elektrische leidingen kan tot brand of een elektrische schok leiden. Beschadiging van een gasleiding kan tot een explosie leiden. Breuk van een waterleiding veroorzaakt materiële schade en kan een elektrische schok veroorzaken. ■ Pak het elektrische gereedschap alleen vast aan een geïsoleerd handvat wanneer het inzetgereedschap een verborgen leiding of het eigen netsnoer kan raken. Contact met een onder spanning staande leiding kan metalen delen van de machine onder spanning zetten en tot een elektrische schok leiden. 52 • 1 609 929 F23 • 04.04 ■ Houd de machine tijdens de werkzaamheden altijd stevig met beide handen vast en zorg ervoor dat u stevig staat. ■ Zet het werkstuk vast. Een met spanvoorzieningen of een bankschroef vastgehouden werkstuk wordt beter vastgehouden dan u met uw hand kunt doen. ■ Beweeg de machine alleen ingeschakeld naar het werkstuk. ■ Controleer voor de ingebruikneming of het freesgereedschap stevig vast zit. ■ Frees nooit over metalen voorwerpen, spijkers of schroeven. ■ Handen uit de buurt van de ronddraaiende frees. ■ Beweeg de machine na het einde van de werkzaamheden terug naar de beginstand bovenaan door de spanhendel te bedienen en schakel de machine uit. ■ Schakel de machine voor het neerleggen altijd uit en wacht tot deze tot stilstand is gekomen. ■ Bescherm gereedschappen tegen schokken en slagen. ■ Laat kinderen de machine nooit gebruiken. ■ Bosch kan een juiste werking van de machine uitsluitend waarborgen wanneer voor deze machine bedoeld origineel toebehoren wordt gebruikt. Freesgereedschap inzetten Keuze van frezen Afhankelijk van de bewerking en het gebruiksdoel zijn freesgereedschappen in een groot aantal uitvoeringen en kwaliteiten beschikbaar: Freesgereedschappen van hogecapaciteitsnelstaal (HSS) zijn geschikt voor de bewerking van zachte materialen als zachthout en kunststof. Freesgereedschappen met hardmetalen snijkanten (HM) zijn bij uitstek geschikt voor harde en abrasieve materialen als hardhout en aluminium. Gebruik alleen freesgereedschappen met een toegestaan toerental dat minstens even hoog is als het hoogste onbelaste toerental van de machine. De schachtdiameter van de frees moet overeenkomen met de aangegeven diameter van de gereedschapopname (spantang). Oorspronkelijke freesgereedschappen uit het uitgebreide Bosch-toebehorenprogramma zijn verkrijgbaar bij uw vakhandel. Nederlands - 2 1 609 929 F23 - Buch Seite 3 Montag, 19. April 2004 8:27 08 Frees inzetten (zie afbeelding A ) ■ Trek altijd voor werkzaamheden aan de machine de stekker uit het stopcontact. ■ Voor het inzetten en wisselen van freesgereedschappen wordt het dragen van werkhandschoenen geadviseerd. Klap de spaanbescherming 15 naar beneden. Druk op de blokkeerknop voor de uitgaande as 18 en houd deze vast. Draai de as eventueel met de hand tot de blokkering vastklikt. ■ Bedien de blokkeerknop alleen bij stilstand. Breng de frees aan. De freesschacht moet minstens 20 mm (schachtlengte) naar binnen geschoven worden. Draai de wartelmoer 17 met de steeksleutel 25 (SW 19) vast. Laat de asblokkeerknop 18 los. Klap de spaanbescherming 15 omhoog. Draai in geen geval de spantang met de moer vast wanneer geen frees is aangebracht. Afzuiging van stof en spanen ■ Stof dat tijdens de werkzaamheden ontstaat, kan schadelijk voor de gezondheid, brandbaar of explosief zijn. Geschikte beschermingsmaatregelen zijn noodzakelijk. Bijvoorbeeld: Sommige soorten stof worden beschouwd als kankerverwekkend. Gebruik een geschikte afzuiging voor stof en spanen en draag een stofmasker. ■ Stof van lichte metalen kan ontvlammen of exploderen. Houd de werkomgeving altijd schoon omdat materiaalmengsels bijzonder gevaarlijk zijn. Afzuigadapter monteren (zie afbeelding B ) Duw de spaanbescherming 15 aan de houder van de voetplaats samen en verwijder deze. Bevestig de afzuigadapter 27 met de beide kartelschroeven 26 op de voetplaat 12 en sluit de stofzuiger aan met de afzuigslang 28 (toebehoren). Let bij de montage van de afzuigadapter op de juiste inbouwpositie. Voor het afzuigen kan de 35 mm Ø afzuigslang 28 rechtstreeks op de afzuigadapter worden aangesloten. Reinig de afzuigadapter 27 regelmatig om altijd een optimale afzuiging van het spaanmateriaal te waarborgen. ☞ 53 • 1 609 929 F23 • 04.04 De machine kan rechtstreeks worden aangesloten op het stopcontact van een Bosch-allroundzuiger met afstandsbediening. Deze wordt bij het inschakelen van de machine automatisch gestart. De stofzuiger moet geschikt zijn voor het te bewerken materiaal. Gebruik bij het afzuigen van bijzonder gevaarlijk, kankerverwerkend, droog stof een speciale zuiger. Ingebruikneming Let op de netspanning: De spanning van de stroombron moet overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje. Met 230 V aangeduide machines kunnen ook worden gebruikt met een spanning van 220 V. In- en uitschakelen Als u de machine wilt inschakelen, bedient u eerst de inschakelblokkering 20 en drukt u vervolgens de aan/uit-schakelaar 23 in en houdt u deze ingedrukt. POF 1300 ACE: Een lamp verlicht de freesomgeving. Als u de machine wilt uitschakelen, laat u de aan/uit-schakelaar 23 los. POF 1300 ACE: De lamp gaat langzaam uit. Vooraf instelbaar toerental Met het stelwiel 22 kan het vereiste toerental (ook terwijl de machine loopt) vooraf worden ingesteld. 1 – 2 = laag toerental 3 – 4 = gemiddeld toerental 5 – 6 = hoog toerental Het vereiste toerental is afhankelijk van het materiaal en kan proefondervindelijk worden vastgesteld. Laat na langdurige werkzaamheden met een laag toerental de machine afkoelen door deze ca. 3 minuten met maximumtoerental onbelast te laten lopen. Nederlands - 3 1 609 929 F23 - Buch Seite 4 Montag, 19. April 2004 8:27 08 Toerentaltabel Materiaal Frees-Ø Hardhout (beukenhout) 4 – 10 mm 12 – 20 mm 22 – 40 mm 4 – 10 mm 12 – 20 mm 22 – 40 mm 4 – 10 mm 12 – 20 mm 22 – 40 mm 4 – 15 mm 16 – 40 mm 4 – 15 mm 16 – 40 mm Zachthout (grenen) Spaanplaat Kunststof Aluminium Toerentalstanden 5–6 3–4 1–2 5–6 3–6 1–3 3–6 2–4 1–3 2–3 1–2 1–2 1 De in de tabel vermelde waarden zijn richtwaarden. Het vereiste toerental is afhankelijk van het materiaal en van de werkomstandigheden en kan proefsgewijs worden bepaald. Constant-electronic (POF 1300 ACE) De constant-electronic houdt het toerental bij onbelast en belast lopen vrijwel constant en waarborgt een gelijkmatige arbeidscapaciteit. Freesdiepte instellen De freesdiepte kan afhankelijk van de bewerking in een aantal standen vooraf worden ingesteld. De freesdiepte mag alleen worden ingesteld wanneer de machine uitgeschakeld is. Freesdiepte grof instellen – Plaats de machine op het te bewerken werkstuk. POF 1300 ACE: Stel de fijninstelweg met de fijninstelling 1 in het midden. Draai hiervoor de draaiknop van de fijninstelling zo lang tot de markeringen 24 aan de achterzijde van de machine zoals weergegeven overeenkomen. Draai vervolgens de schaalverdeling 2 op „0” (zie afbeelding C ). Zet de standenaanslag 11 in de laagste stand. De geleider klikt merkbaar vast. POF 1100 AE: Draai de schroeven voor de standenaanslag 21 voor de helft naar binnen of naar buiten. Zet de standenaanslag 11 in de laagste stand. De geleider klikt merkbaar vast. Als een fijninstelling van de freesdiepte is gewenst, kiest u een van de drie standen die met de schroef 21 is voorzien. 54 • 1 609 929 F23 • 04.04 POF 1100 AE/POF 1300 ACE: – Draai de vleugelschroef 8 los tot de diepteaanslag 6 vrij kan worden bewogen. – Draai de spanhendel 3 met de wijzers van de klok los en duw de machine langzaam omlaag tot de frees het werkstukoppervlak raakt. Vergrendel de machine door de spanhendel 3 tegen de wijzers van de klok te draaien. – Duw de diepteaanslag 6 naar beneden tot deze de standenaanslag 11 raakt. Duw de schuif 7 naar beneden en zet deze op „0”. – Stel de diepteaanslag 6 in op de gewenste freesdiepte en draai de vleugelschroef 8 vast. Belangrijk hierbij is dat de schuif 7 daarna niet meer wordt versteld. – Draai de spanhendel 3 los en breng de machine weer omhoog. De voorgenomen grofinstelling van de freesdiepte moet proefsgewijs worden gecontroleerd en eventueel worden gecorrigeerd. Fijninstelling van de freesdiepte (POF 1300 ACE) Na een proeffrezing kunt u de freesdiepte bijstellen door aan de fijninstelling 1 (1 verdeelstreep = 0,1 mm, 1 omwenteling = 2,0 mm) te draaien. De maximale verstelweg bedraagt in totaal ca. +/– 8 mm. Voorbeeld: Breng de machine terug naar boven en meet de gefreesde groefdiepte (gewenst = 10,0 mm, werkelijk = 9,8 mm). – Breng de machine omhoog en leg de glijplaat 13 er zo onder dat vrij neerdalen van de machine mogelijk is en de frees het werkstuk niet aanraakt. Duw de machine weer naar beneden tot de diepteaanslag 6 de standenaanslag 11 raakt. – Draai vervolgens, indien dit nog niet gebeurd is, de schaalverdeling 2 op „0”. – Draai de vleugelschroef 8 los. – Stel met de fijninstelling 1 de freesdiepte bij met 0,2 mm resp. twee verdeelstrepen (het verschil van de gewenste en de werkelijke waarde). Doe dit met de wijzers van de klok mee. – Draai de vleugelschroef 8 weer vast. – Breng de machine terug naar boven en controleer de freesdiepte opnieuw proefsgewijs. Na de instelling van de freesdiepte mag de stand van de indexmarkering 7 op de diepteaanslag niet meer worden gewijzigd, zodat altijd de momenteel ingestelde freesdiepte op de schaalverdeling 5 kan worden afgelezen. Nederlands - 4 1 609 929 F23 - Buch Seite 5 Montag, 19. April 2004 8:27 08 Fijninstelling van de freesdiepte (POF 1100 AE) Freesbewerking Met de standenaanslag 11 kunt u maximaal drie verschillende freesdiepten vooraf instellen. De instelling vindt plaats volgens de eerder beschreven werkwijze, met het verschil dat door het verdraaien van de schroeven voor de standenaanslag 21 het hoogteverschil van de aanslagen ten opzichte van elkaar kan worden veranderd. Gebruik van de standenaanslag a) Verdeling in verschillende bewerkingsstappen Bij grote freesdiepten wordt aangeraden om een aantal bewerkingsstappen met telkens een kleine spaanafname uit te voeren. Met behulp van de standenaanslag 11 kan de freesbewerking in verschillende standen worden verdeeld. Stel de gewenste freesdiepte in met de laagste stand van de standengeleider. Daarna worden voor de eerste bewerkingsstappen de hogere standen gekozen. b) Voorinstelling van verschillende freesdiepten Wanneer een aantal verschillende freesdiepten bij de bewerking van een werkstuk nodig zijn, kunt u deze eveneens met behulp van de standenaanslag 11 vooraf instellen. Tips voor de werkzaamheden Freesrichting Frees altijd tegen de draairichting van de frees (tegenlopend). Wanneer u met de draairichting mee freest (gelijklopend) kan de bovenfrees uit uw hand worden getrokken. 55 • 1 609 929 F23 • 04.04 Stel de freesdiepte in zoals eerder beschreven. Plaats de machine op het werkstuk en schakel in. Draai de spanhendel 3 met de wijzers van de klok los en duw de machine langzaam omlaag tot deze de diepteaanslag 6 raakt. Vergrendel de machine door de spanhendel 3 tegen de wijzers van de klok te draaien. Voer de freeswerkzaamheden uit met een gelijkmatige voorwaartse beweging. Breng de machine na het einde van de freesbewerking naar boven en schakel deze uit. Frezen met kopieerhuls Met de kopieerhuls 29 kunt u omtrekken van modellen of sjablonen op werkstukken overbrengen. Kopieerhuls 29 inzetten (zie afbeelding D ) Zet de kopieerhuls 29 in de onderzijde van de glijplaat 13 door de blokkeerhendel 10 te bedienen. De codeernokken moeten daarbij merkbaar in de uitsparingen van de kopieerhuls vastklikken. Freesbewerking (zie afbeelding E ) Kies een kleinere freesdiameter dan de binnendiameter van de kopieerhuls. Plaats de machine met de kopieerhuls 29 tegen de sjabloon. Draai de spanhendel 3 met de wijzers van de klok mee los en laat de machine langzaam naar het werkstuk dalen tot de ingestelde freesdiepte is bereikt. Geleid de machine met uitstekende kopieerhuls en lichte zijwaartse druk langs de sjabloon. Opmerking: Vanwege de uitstekende hoogte van de kopieerhuls moet de sjabloon een minimumdikte van 8 mm bezitten. Frezen met aanslaglijst (zie afbeelding F ) Bevestig een geschikte aanslaglijst met een bijbehorende spanvoorziening (lijmklem) aan het werkstuk. Beweeg de afgeplatte zijde van de glijplaat langs de geleidingslijst. Let op de voedingsrichting: Ter voorkoming van het weglopen van de machine van de aanslaglijst is het belangrijk dat de machine wordt geleid zoals weergegeven. Nederlands - 5 1 609 929 F23 - Buch Seite 6 Montag, 19. April 2004 8:27 08 Kanten- en vormfrezen Bij het kanten- en vormfrezen zonder parallelgeleider moet het freesgereedschap zijn voorzien van een pen of lager. Breng de machine van de zijkant naar het werkstuk en begin te frezen tot de pen of het lager van het freesgereedschap tegen de te bewerken werkstukrand ligt. Geleid de machine met beide handen langs de werkstukrand. Let er daarbij op dat de machine haaks ligt. Te sterke druk kan de rand van het werkstuk beschadigen. Frezen met parallelgeleider (toebehoren – zie afbeeldingen G + H ) Duw de parallelgeleider 30 met de geleidestangen 31 in de voetplaat 12 en draai deze vast met de vleugelschroeven 16 op de vereiste maat. Geleid de machine met gelijkmatige voorwaartse beweging en zijwaartse druk op de parallelgeleider 30 langs de werkstukrand. Frezen van cirkelbogen (zie afbeeldingen I + K ) Keer de parallelgeleider 30 om (geleidingsvlakken wijzen naar boven) en schuif deze met de geleidingsstangen in de voetplaat 12. Draai de centreerpen 32 met de vleugelschroef 33 door het boorgat van de parallelgeleider. Steek de centreerpen in het aangetekende middelpunt van de cirkelboog en geleid de machine met een gelijkmatige voorwaartse beweging over het oppervlak van het werkstuk. Frezen met de bochtengeleider (zie afbeeldingen L + M ) Schuif de parallelgeleider 30 met de geleidestangen 31 in de voetplaat 12. Bevestig de bochtengeleider met het gemonteerde steunwiel 34 op de parallelgeleider 30. Geleid de machine met lichte zijwaartse druk langs de rand van het werkstuk. 56 • 1 609 929 F23 • 04.04 Frezen met freescirkel (toebehoren – zie afbeelding N ) Gebruik voor ronde freeswerkzaamheden de freescirkel/geleiderailadapter 35 (toebehoren). Monteer de freescirkel volgens de afbeelding. Draai de schroef 40 in de schroefdraad. Plaats de schroefpunt in het middelpunt van de te frezen cirkelboog en let erop dat deze in het oppervlak van het werkstuk grijpt. Stel de gewenste radia grof in door de freescirkel te verschuiven en draai de fixeerschroeven 37 en 38 vast. Met de fijninstelling 39 kunt u na het losdraaien van de vleugelschroef 37 de freescirkel bijstellen (1 verdeelstreep = 0,1 mm, 1 omwenteling = 2,0 mm). Geleid de machine met de rechterhandgreep 19 en de extra handgreep 36 over het werkstuk. Frezen met geleiderail (toebehoren – zie afbeelding O ) Voor werkzaamheden met de geleiderail 42 is de geleideadapter 35 (toebehoren) vereist. Met de geleiderail 42 (toebehoren) kunt u rechtlijnige freesbewerkingen uitvoeren. Daarvoor moet u ter compensatie van het hoogteverschil altijd de afstandplaat 41 (toebehoren) gebruiken. Monteer de geleiderailadapter 35 met de geleidestangen 31. Plaats de geleiderail op het werkstuk en monteer deze met een geschikte spanvoorziening (bijvoorbeeld lijmklemmen). Plaats de machine met de geleiderailadapter 35 op de geleiderail. Nederlands - 6 1 609 929 F23 - Buch Seite 7 Montag, 19. April 2004 8:27 08 Onderhoud en reiniging ■ Trek altijd voor werkzaamheden aan de machine de stekker uit het stopcontact. ■ Houd de machine en de ventilatieopeningen altijd schoon om goed en veilig te werken. Mocht de machine ondanks zeer zorgvuldige fabricage- en testmethoden toch defect raken, dient de reparatie door een erkende reparatieservice voor Bosch elektrisch gereedschap te worden uitgevoerd. Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderdelen altijd het bestelnummer van 10 cijfers van de machine. Technische dienst en klantenservice Explosietekeningen en informatie over vervangingsonderdelen vindt u op: www.bosch-pt.com Nederland ✆ .................................................. +31 (0)23 / 56 56 613 Fax .................................................. +31 (0)23 / 56 56 621 E-mail: [email protected] België ✆ ..................................................... +32 (0)2 / 525 51 43 Fax ..................................................... +32 (0)2 / 525 54 20 E-mail: [email protected] Milieubescherming Terugwinnen van grondstoffen in plaats van het weggooien van afval Machine, toebehoren en verpakking moeten op een voor het milieu verantwoorde manier worden hergebruikt. Deze gebruiksaanwijzing is vervaardigd van chloorvrij gebleekt kringlooppapier. De kunststof delen zijn gekenmerkt om ze per soort te kunnen recyclen. Conformiteitsverklaring Informatie over geluid en trillingen Meetwaarden vastgesteld volgens EN 60 745. Het A-gewaardeerde geluidsniveau van de machine bedraagt kenmerkend: geluidsdrukniveau 95 dB (A); geluidsvermogenniveau 106 dB (A). Meetonzekerheid K = 3 dB. Draag een gehoorbescherming. Kenmerkend is dat de trillingen van hand en arm geringer zijn dan 2,5 m/s2. Wij verklaren op eigen verantwoording dat product voldoet aan de volgende normen normatieve documenten: EN 60 745 volgens bepalingen van de richtlijnen 89/336/EEG 98/37/EG. Dr. Egbert Schneider Senior Vice President Engineering dit en de en Dr. Eckerhard Strötgen Head of Product Certification Robert Bosch GmbH, Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge Wijzigingen voorbehouden 57 • 1 609 929 F23 • 04.04 Nederlands - 7
/

Deze handleiding is ook geschikt voor