Shimano FC-7900 Service Instructions

Type
Service Instructions

Deze handleiding is ook geschikt voor

68 mm (1.37 X 24 T.P.I.)
70 mm (M36 X 24 T.P.I.)
Trapashuisbreedte
(Afmetingen van schroefdraad)
Trapasadapters
Modelnummer FC-7900 FC-7950
110 mm
50/34T
Specificaties
Monteren van het kettingwiel
130 mm
A-53/42T, B-53/39T,
52/39T, 54/42T,
55/42T, 56/44T
CN-7901
43,5 mm
SM-BB7900
B.C. 9/16" x 20T.P.I. (Engelse draad)Pedaalbevestigingsschroef
165, 167,5, 170, 172,5, 175, 177,5, 180 mmTraparmlengte
Te gebruiken ketting
Ketting lijn
Combinatie van
kettingwielvertandingen
Diameter van kettingwiel-
montagespoed
Monteer aan de hand van de procedure aangegeven in
de illustratie.
1, 2 Gebruik het TL-FC32/33/36 speciaal gereedschap voor
het monteren van de rechter adapter (linkse
schroefdraad) van de trapas, de binnenste afdekking en
de linker adapter (rechtse schroefdraad) van de trapas.
Aantrekkoppel: 35 - 50 N·m {350 - 500 kgf·cm}
3 Steek de rechter crankarmeenheid naar binnen.
4 Steek gedeelte A van de linker crankarm in de as van de
rechter crankarmeenheid op de plaats waar de gleuf het
breedste is.
5 Gebruik de TL-FC16/18 voor het aantrekken van de dop.
Aantrekkoppel: 0,7 - 1,5 N·m {7 - 15 kgf·cm}
6 Duw de aanslagplaat naar binnen en controleer dat de
plaatpen stevig op zijn plaats zit en draai vervolgens de
bout van de linker crankarm vast. (5 mm inbussleutel)
Opmerking : Alle bouten dienen in etappes
gelijkmatig aangetrokken te worden
tot 12 - 14 N·m {120 - 140 kgf·cm}
Algemene veiligheidsinformatie
“De onderhoudsinterval is afhankelijk van het gebruik en de rijomstandigheden. Reinig de
ketting regelmatig met een geschikte kettingreiniger. Gebruik nooit oplosmiddelen die alkali
of zuur bevatten, zoals roestreinigers. Als dergelijke oplosmiddelen worden gebruikt, kan
de ketting breken en ernstig letsel veroorzaakt worden.”
Voor het verkrijgen van goede resultaten bij het overschakelen van de versnellingen, hebben de kettingen van
toepassing een voorwaartse en een achterwaartse zijde en deze zijn als zodanig gemarkeerd om er voor te zorgen
dat de kettingen in de juiste richting gemonteerd worden. De optimale prestaties worden verkregen wanneer de
kettingen in de juiste richting gemonteerd worden. Als de kettingen in omgekeerde richting gemonteerd worden,
bestaat de kans dat de kettingen afglijden en dat u met de fiets valt en ernstig letsel oploopt.
• Wees voorzichtig dat tijdens het fietsen de uiteinden van uw kleding niet tussen de ketting beklemd raken, anders
bestaat de kans dat u van de fiets valt.
• Controleer of de spanning van de ketting correct is en of de ketting niet beschadigd is. Als de spanning onvoldoende is
of de ketting beschadigd is, dient de ketting vernieuwd te worden. Als dit niet gebeurt, bestaat de kans dat de ketting
breekt en dat u van de fiets valt.
De twee bevestigingsbouten van de linker crankarm dienen beurtelings in etappes aangetrokken te worden zonder elk van
beide bouten in een keer volledig aan te trekken. Gebruik een momentsleutel om te controleren of de eindaantrekkoppels zich
binnen het bereik van 12 - 14 N·m bevinden. Gebruik verder na het rijden van ongeveer 100 km (60 mijl) een momentsleutel
om de aantrekkoppels nogmaals te controleren. Ook is het van belang de aantrekkoppels van tijd tot tijd te controleren. Als de
aantrekkoppels te zwak zijn of als de bevestigingsbouten niet beurtelings in etappes worden aangetrokken, bestaat de kans
dat de linker crankarm losraakt en dat u met de fiets komt te vallen en ernstig letsel oploopt.
• Controleer of er geen scheurtjes in de crankarmen zijn alvorens met de fiets te gaan rijden. Als er scheurtjes zijn,
bestaat de kans dat de crankarm breekt en dat u van de fiets valt.
• Als de binnenste afdekking niet correct gemonteerd wordt, bestaat de kans dat de as gaat roesten en beschadigd
wordt en dat u met de fiets valt en ernstig letsel oploopt.
Zorg er voor dat u de montage-instructies heeft en lees deze nauwkeurig alvorens de onderdelen te monteren.
Loszittende, versleten of beschadigde onderdelen kunnen tot gevolg hebben dat u met de fiets komt te vallen en
ernstig letsel oploopt. Het wordt ten zeerste aanbevolen uitsluitend gebruik te maken van originele Shimano
vervangingsonderdelen.
Zorg er voor dat u de montage-instructies heeft en lees deze nauwkeurig alvorens de onderdelen te monteren.
Als de afstellingen niet correct worden uitgevoerd, kan de ketting afglijden en dit kan tot gevolg hebben dat u van de
fiets valt en ernstig letsel oploopt.
• Lees deze technische montage-instructies nauwkeurig en bewaar ze op een veilige plaats voor toekomstige referentie.
• Als de ketting om de kleinste of middelste kettingring ligt, bestaat het gevaar van letsel door de uiteinden van de tanden
op de grootste kettingring.
Opmerking
• Zorg ervoor dat de kettingringcombinatie overeenkomt met de configuratie van de kettingwielvertanding in de tabel met
Produktspecificaties. Als andere combinaties worden gebruikt, zal de afstand tussen de kettingringen niet juist zijn,
waardoor de ketting van de kettingringen kan afglijden en daartussen beklemd kan raken.
• Wanneer de ketting zich in de positie bevindt welke is aangegeven in de illustratie, is het
mogelijk dat de ketting de voorste kettingringen of de voorderailleur raakt en geluid voortbrengt.
Als het geluid een probleem is, de ketting naar het volgende grotere achterste
versnellingstandwiel of het daaropvolgende tandwiel overbrengen.
Als het trapashuis niet parallel is, zal het overschakelen van de versnellingen nadelig beïnvloed worden.
• Controleer alvorens met de fiets te gaan rijden of de verbinding geen speling heeft of loszit. Zorg
er voor de crankarmen en pedalen periodiek aan te trekken.
• Als de verbinding van de trapas en de linker crankarm een piepend geluid maakt, vet aanbrengen op de verbinding en
deze vervolgens met het voorgeschreven koppel aantrekken.
• Gebruik voor het reinigen van de crankarm en de trapas een neutraal reinigingsmiddel. Gebruik van alkalische of zure
reinigingsmiddelen kan verkleuring veroorzaken.
• Als u voelt dat de lagers speling hebben, dient u de trapas te vernieuwen.
• Verder, als de werking van de pedalen niet normaal aanvoelt, dit nogmaals controleren.
• De trapas niet reinigen met hogedruk waterstralen.
• Vergeet niet bij het monteren van de linker en rechter adapters de binnenste afdekking eveneens te monteren, omdat
anders de afdichting niet voldoende waterdicht zal zijn.
• Breng vet aan op de linker en rechter adapters alvorens deze te monteren.
• Als de ketting tijdens het fietsen van de kettingringen blijft afglijden, de kettingringen en de ketting vernieuwen.
• U dient de kettingringen regelmatig in een neutraal reinigingsmiddel schoon te spoelen en deze vervolgens opnieuw te
smeren. Bovendien kan het reinigen van de ketting met een neutraal reinigingsmiddel en het smeren een effectieve
manier zijn om de gebruiksduur van de kettingringen en de ketting te verlengen.
• Tijdens het rijden kunnen uw broekspijpen door de ketting vuil worden.
• Breng bij het monteren van de pedalen een kleine hoeveelheid vet aan op de schroefdraden om te voorkomen dat de
pedalen gaan klemmen. Gebruik een momentsleutel om de pedalen stevig vast te draaien. Aantrekkoppel: 35 - 55 N·m
{350 - 550 kgf·cm}. De rechter crankarm heeft rechtse schroefdraad en de linker crankarm heeft linkse schroefdraad.
• Onderdelen zijn niet gegarandeerd tegen natuurlijke slijtage of veroudering als gevolg van normaal gebruik.
• Raadpleeg een professionele fietsenhandelaar voor eventuele vragen betreffende de methode van montage, afstelling,
onderhoud of bediening.
Opmerking :
Zet de aanslagplaat in de
juiste richting zoals
aangegeven in de illustratie.
5
2
4
1
3
Trapashuis
TL-FC16
TL-FC32
6
Aanslagplaat
Plaatpen
Omhoog duwen
Dit product is voorzien van een serienummer. U kunt de aanvraag voor garantie indienen door de
registratiegegevens van de gebruiker in te vullen op onze website (http://www.shimano.com/ewp).
Rechter adapter
Rechtse schroefdraad bij
70 mm [M36] trapassen
Binnenste
afdekking
Voorste
kettingringen
Achterste
versnellings
tandwielen
SI-1KY0A-003-03
FC-7900 / FC-7950
Kettingwiel
Technische montage-instructies
SI-1KY0A-003
* Montage-instructies in andere talen zijn beschikbaar op : http://techdocs.shimano.com
Opmerking: Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. (Dutch)
(A)
Plaats met brede
vertanding
WAARSCHUWING
Montage van de kettingringen
• Soepel schakelen is niet mogelijk als de kettingringen op verkeerde
wijze gemonteerd zijn. Let er dus op de kettingringen in de juiste
posities te monteren.
• Gebruik de juiste combinatie van originele Shimano bouten,
kettingringen en crankarm, anders bestaat de kans dat de grote
kettingring beschadigd wordt door de bouten.
Zorg er voor dat de
grootste kettingring met
de gemarkeerde zijde
naar buiten gericht is en
breng de grootste
kettingring zodanig aan,
dat de anti-glijpin van de
ketting met de traparm
uitgelijnd is.
Zorg er voor dat de
kleinste kettingring met
de gemarkeerde zijde
naar achteren gericht is
en breng de kettingring
zodanig aan, dat het
o merkteken met de
traparm uitgelijnd is.
Aantrekkoppel:
12 - 16 N·m
{120 - 160 kgf·cm}
Traparm
Traparm
o Gemarkeerde zijde
Buitenzijde
Achterzijde
Gemarkeerde zijde
Anti-glijpin van ketting
Serienummer
(Rechter crankarm)
LET OP
  • Page 1 1

Shimano FC-7900 Service Instructions

Type
Service Instructions
Deze handleiding is ook geschikt voor