Shimano FC-CX50 Service Instructions

Type
Service Instructions

Deze handleiding is ook geschikt voor

Zorg er voor dat de kleinste kettingring met de
gemarkeerde zijde naar achteren gericht is en
breng de kettingring zodanig aan dat het
uitsteeksel aan de binnenzijde
uitgelijnd is met de crankarm.
Aantrekkoppel:
< FC-CX70 >
12 - 16 N·m {120 - 160 kgf·cm}
< FC-CX50 >
12 - 14 N·m {120 - 140 kgf·cm}
Montage van de kettingringen
• Soepel schakelen is niet mogelijk als de kettingringen op verkeerde
wijze gemonteerd zijn. Let er dus op de kettingringen in de juiste
posities te monteren.
Zorg er voor dat de grootste
kettingring met de
gemarkeerde zijde naar
buiten gericht is en breng de
grootste kettingring zodanig
aan, dat de anti-glijpin van
de ketting met de traparm
uitgelijnd is.
Traparm
Buitenzijde
Anti-glijpin van ketting
Montage van het kettingwiel
Monteer aan de hand van de procedure aangegeven in
de illustratie.
1. 2.
Gebruik het speciaal gereedschap TL-FC32/33/36 voor
het monteren van de rechter adapter (linkse
schroefdraad), de binnenste afdekking en de linker
adapter (rechtse schroefdraad).
Aantrekkoppel: 35 - 50 N·m {350 - 500 kgf·cm}
3. Steek de rechter crankeenheid naar binnen.
4. Steek gedeelte A van de linker crank in de as van de
rechter crankeenheid op de plaats met de brede
vertanding.
5. Gebruik de TL-FC16/18 voor het aantrekken van de dop.
Aantrekkoppel: 0,7 - 1,5 N·m {7 - 15 kgf·cm}
6. Duw de aanslagplaat omhoog en controleer of de
plaatpen stevig op zijn plaats zit en draai vervolgens de
bout van de linker crankarm vast. (5 mm inbussleutel)
Opmerking : De bouten dienen gelijkmatig en in
dezelfde mate aangetrokken te worden tot
12 - 14 N·m {120 - 140 kgf·cm}
Traparm
Uitsteeksel
Gemarkeerde zijde
Achterzijde
SI-1MR0A-001-03
FC-CX70 / FC-CX50
Kettingwiel
Technische montage-instructies
SI-1MR0A-001
68 mm (1,37 X 24 T.P.I.)
70 mm (M36 X 24 T.P.I.)
SM-BB6700 SM-BB4600
110 mm
46 G – 36 G
CN-7901 / 6701
43,5 mm
B.C. 9/16" x 20 T.P.I. (Engelse draad)
Breedte van trapashuis
(Afmetingen van schroefdraad)
Modelnummer
FC-CX70
Specificaties
Pedaalbevestigingsschroef
Te gebruiken ketting
Ketting lijn
Trapas
Combinatie van kettingwielvertandingen
Diameter van kettingwiel-montagespoed
CN-5701 / 4601
FC-CX50
* Montage-instructies in andere talen zijn beschikbaar op : http://techdocs.shimano.com
Opmerking: Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. (Dutch)
Opmerking :
Zet de aanslagplaat in de juiste
richting zoals aangegeven in de
illustratie.
5
4
(A)
1
3
Plaats met brede
vertanding
Trapashuis
TL-FC16
TL-FC32
2
6
Aanslagplaat
Plaatpen
Omhoog duwen
Binnenste
afdekking
Rechter adapter
Rechtse schroefdraad bij 70 mm
[M36] trapashuizen
“De onderhoudsinterval is afhankelijk van het gebruik en de rijomstandigheden. Reinig
de ketting regelmatig met een geschikte kettingreiniger. Gebruik nooit oplosmiddelen
die alkali of zuur bevatten, zoals roestreinigers. Als dergelijke oplosmiddelen worden
gebruikt, kan de ketting breken en ernstig letsel veroorzaakt worden.”
Wees voorzichtig dat tijdens het fietsen de uiteinden van uw kleding niet tussen de ketting beklemd raken, anders
bestaat de kans dat u van de fiets valt.
Controleer of de spanning van de ketting correct is en of de ketting niet beschadigd is. Als de spanning
onvoldoende is of de ketting beschadigd is, dient de ketting vernieuwd te worden. Als dit niet gebeurt, bestaat de
kans dat de ketting breekt en dat u van de fiets valt.
De twee bevestigingsbouten van de linker crankarm dienen beurtelings in etappes aangetrokken te worden
zonder elk van beide bouten in een keer volledig aan te trekken. Gebruik een momentsleutel om te controleren of
de eindaantrekkoppels zich binnen het bereik van 12 - 14 N·m bevinden. Gebruik verder na het rijden van
ongeveer 100 km (60 mijl) een momentsleutel om de aantrekkoppels nogmaals te controleren. Ook is het van
belang de aantrekkoppels van tijd tot tijd te controleren. Als de aantrekkoppels te zwak zijn of als de
bevestigingsbouten niet beurtelings in etappes worden aangetrokken, bestaat de kans dat de linker crankarm
losraakt en dat u met de fiets komt te vallen en ernstig letsel oploopt.
Controleer of er geen scheurtjes in de crankarmen zijn alvorens met de fiets te gaan rijden. Als er scheurtjes zijn,
bestaat de kans dat de crankarm breekt en dat u van de fiets valt.
Als de binnenste afdekking niet correct gemonteerd wordt, bestaat de kans dat de as gaat roesten en beschadigd
wordt en dat u met de fiets valt en ernstig letsel oploopt.
Zorg er voor dat u de montage-instructies heeft en lees deze nauwkeurig alvorens de onderdelen te
monteren. Loszittende, versleten of beschadigde onderdelen kunnen tot gevolg hebben dat u met de fiets komt
te vallen en ernstig letsel oploopt. Het wordt ten zeerste aanbevolen uitsluitend gebruik te maken van originele
Shimano vervangingsonderdelen.
Zorg er voor dat u de montage-instructies heeft en lees deze nauwkeurig alvorens de onderdelen te
monteren. Als de afstellingen niet correct worden uitgevoerd, kan de ketting afglijden en dit kan tot gevolg
hebben dat u van de fiets valt en ernstig letsel oploopt.
Lees deze technische montage-instructies nauwkeurig en bewaar ze op een veilige plaats voor toekomstige referentie.
Als de ketting om de kleinste of middelste kettingring ligt, bestaat het gevaar van letsel door de uiteinden van de
tanden op de grootste kettingring.
Opmerking
Zorg ervoor dat de kettingringcombinatie overeenkomt met de configuratie van de kettingwielvertanding in de
tabel met Produktspecificaties. Als andere combinaties worden gebruikt, zal de afstand
tussen de kettingringen niet juist zijn, waardoor de ketting van de kettingringen kan
afglijden en daartussen beklemd kan raken.
Wanneer de ketting zich in de positie bevindt welke is aangegeven in de illustratie, is het
mogelijk dat de ketting de voorste kettingringen of de voorderailleur raakt en geluid
voortbrengt. Als het geluid een probleem is, de ketting naar het volgende grotere
achterste versnellingstandwiel of het daaropvolgende tandwiel overbrengen.
Als het trapashuis niet parallel is, zal het overschakelen van de versnellingen nadelig beïnvloed worden.
Controleer alvorens met de fiets te gaan rijden of de verbinding geen speling heeft of loszit. Zorg er voor de
crankarmen en pedalen periodiek aan te trekken.
Als de verbinding van de trapas en de linker crankarm een piepend geluid maakt, vet aanbrengen op de
verbinding en deze vervolgens met het voorgeschreven koppel aantrekken.
Gebruik voor het reinigen van de crankarm en het trapashuis een neutraal reinigingsmiddel. Gebruik van
alkalische of zure reinigingsmiddelen kan verkleuring veroorzaken.
Als u voelt dat de lagers speling hebben, dient u het trapashuis te vernieuwen.
Verder, als de werking van de pedalen niet normaal aanvoelt, dit nogmaals controleren.
Het trapashuis niet reinigen met hogedruk waterstralen.
Vergeet niet bij het monteren van de linker en rechter adapters de binnenste afdekking eveneens te monteren,
omdat anders de afdichting niet voldoende waterdicht zal zijn.
Breng vet aan op de linker en rechter adapters alvorens deze te monteren.
Gebruik voor het verkrijgen van optimale prestaties uitsluitend het aanbevolen type ketting. Een ketting van het
brede type kan niet worden gebruikt.
Als de ketting tijdens het fietsen van de kettingringen blijft afglijden, de kettingringen en de ketting vernieuwen.
U dient de kettingringen regelmatig in een neutraal reinigingsmiddel schoon te spoelen en deze vervolgens
opnieuw te smeren. Bovendien kan het reinigen van de ketting met een neutraal reinigingsmiddel en het smeren
een effectieve manier zijn om de gebruiksduur van de kettingringen en de ketting te verlengen.
Tijdens het rijden kunnen uw broekspijpen door de ketting vuil worden.
Breng bij het monteren van de pedalen een kleine hoeveelheid vet aan op de schroefdraden om te voorkomen dat de
pedalen gaan klemmen. Gebruik een momentsleutel om de pedalen stevig vast te draaien. Aantrekkoppel: 35 - 55 N·m
{350 - 550 kgf·cm}. De rechter crankarm heeft rechtse schroefdraad en de linker crankarm heeft linkse schroefdraad.
Onderdelen zijn niet gegarandeerd tegen natuurlijke slijtage of veroudering als gevolg van normaal gebruik.
Raadpleeg een professionele fietsenhandelaar voor eventuele vragen betreffende de methode van montage,
afstelling, onderhoud of bediening.
Algemene veiligheidsinformatie
WAARSCHUWING
LET OP
Voorste
kettingringen
Achterste
versnellings
tandwielen
  • Page 1 1

Shimano FC-CX50 Service Instructions

Type
Service Instructions
Deze handleiding is ook geschikt voor