Clatronic FR 3195 Handleiding

Merk
Clatronic
Categorie
frituurpannen
Model
FR 3195
Type
Handleiding
2
DEUTSCH
NEDERLANDS
FRANÇAISESPAÑOL
PORTUGUÊS
ITALIANONORSKENGLISH
JĘZYK POLSKI
ČESKY
MAGYARUL
РУССКИЙ
DEUTSCH
Inhalt
Übersicht der Bedienelemente ................................... Seite 3
Bedienungsanleitung .................................................. Seite 4
Technische Daten ....................................................... Seite 6
Garantie ....................................................................... Seite 7
Entsorgung .................................................................. Seite 7
NEDERLANDS
Inhoud
Overzicht van de bedieningselementen ................... Pagina 3
Gebruiksaanwijzing .................................................. Pagina 8
Technische gegevens .............................................. Pagina 10
Verwijdering .............................................................. Pagina 11
FRANÇAIS
Sommaire
Liste des différents éléments de commande .............. Page 3
Mode d’emploi ............................................................. Page 12
Données techniques ................................................... Page 14
Élimination ................................................................... Page 15
ESPAÑOL
Indice
Indicación de los elementos de manejo................... Página 3
Instrucciones de servicio.......................................... Página 16
Datos técnicos .......................................................... Página 18
Eliminación ............................................................... Página 19
PORTUGUÊS
Índice
Descrição dos elementos ......................................... Página 3
Manual de instruções ............................................... Página 20
Características técnicas ........................................... Página 22
Deposição ................................................................ Página 23
ITALIANO
Indice
Elementi di comando ............................................... Pagina 3
Istruzioni per l’uso .................................................... Pagina 24
Dati tecnici ................................................................ Pagina 26
Smaltimento ............................................................. Pagina 27
NORSK
Innhold
Oversikt over betjeningselementene ............................ Side 3
Bruksanvisning ............................................................. Side 28
Tekniske data ............................................................... Side 30
ENGLISH
Contents
Overview of the Components ..................................... Page 3
Instruction Manual ....................................................... Page 31
Technical Data............................................................. Page 33
Disposal....................................................................... Page 33
JĘZYK POLSKI
Spis tres´ ci
Przegląd elementów obłsugi .....................................Strona 3
Instrukcja obsługi ......................................................Strona 34
Dane techniczne .......................................................Strona 36
Gwarancja ................................................................. Strona 37
Usuwanie...................................................................Strona 37
ČESKY
Obsah
Přehled ovládacích prvků ..........................................Strana 3
Návod k použití ..........................................................Strana 38
Technické údaje ........................................................Strana 40
Likvidace ................................................................... Strana 40
MAGYARUL
Tartalom
A kezelőelemek áttekintése ........................................ Oldal 3
Használati utasítás ...................................................... Oldal 41
Műszaki adatok ........................................................... Oldal 43
Hulladékkezelés .......................................................... Oldal 44
РУССКИЙ
Содержание
Обзор деталей прибора .............................................. стр. 3
Руководство по эксплуатации .................................... стр. 45
Технические данные ................................................... стр. 48
05-FR 3195.indd 2 05.09.11 12:23
3
Übersicht der Bedienelemente
Overzicht van de bedieningselementen • Liste des différents éléments de commande
Indicación de los elementos de manejo • Descrição dos elementos • Elementi di comando
Oversikt over betjeningselementene • Overview of the Components
Przegląd elementów obsługi • Přehled ovládacích prvků • A kezelőelemek áttekintése
Обзор деталей прибора
05-FR 3195.indd 3 05.09.11 12:23
8
NEDERLANDS
Algemene veiligheidsinstructies
Lees vóór de ingebruikname van dit apparaat de handleiding
uiterst zorgvuldig door en bewaar deze goed, samen met het
garantiebewijs, de kassabon en zo mogelijk de doos met de
binnenverpakking. Geef ook de handleiding mee wanneer u de
machine aan derden doorgeeft.
Gebruik het apparaat uitsluitend privé en uitsluitend voor de
voorgeschreven toepassing. Dit apparaat is niet geschikt
voor commercieel gebruik. Gebruik het apparaat niet buiten.
Bescherm het tegen hitte, directe zonnestralen, vocht (in
geen geval in vloeistoffen dompelen) en scherpe randen.
Gebruik het apparaat niet met vochtige handen. Bij vochtig
of nat geworden apparaat onmiddellijk de stroomtoevoer
onderbreken.
Schakel het apparaat uit en onderbreek altijd de stroomtoe-
voer (trek aan de stekker, niet aan de kabel) wanneer u het
apparaat niet gebruikt, hulpstukken aanbrengt, reinigt of
wanneer storingen optreden.
Laat het ingeschakelde apparaat niet zonder toezicht
werken. Schakel het apparaat altijd uit voordat u de ruimte
verlaat. Trek de netsteker uit de contactdoos.
Het apparaat en de netkabel moeten regelmatig op zicht-
bare schade worden gecontroleerd. Wanneer u schade
vaststelt, mag het apparaat niet meer worden gebruikt.
Repareer het apparaat nooit zelf, maar breng het naar een
geautoriseerde vakman. Voorkom gevaren en laat een
defecte kabel altijd alleen door de fabrikant, onze technische
dienst of een eender gekwalificeerde persoon vervangen
door een soortgelijke kabel.
Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
Neem de onderstaande “Speciale veiligheidsinstructies“ in
acht.
Kinderen en gebrekkige personen
Laat om veiligheidsredenen geen verpakkingsdelen (plas-
ticzak, doos, piepschuim, enz.) binnen het bereik van uw
kinderen liggen.
WAARSCHUWING!
Laat kleine kinderen niet met de folie spelen. Er bestaat
gevaar voor verstikking!
Dit product mag niet worden gebruikt door personen
(inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of
geestelijke vermogens of gebrekkige ervaring en/of kennis,
tenzij een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon
toezicht houdt of hun vooraf instructies gegeven heeft voor
het gebruik van het product.
Houd toezicht op kinderen om te waarborgen dat ze niet met
het apparaat spelen.
Symbolen in deze bedieningshandleiding
Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid zijn speciaal geken-
merkt. Neem deze aanwijzingen strikt in acht om ongevallen en
schade aan het apparaat te vermijden:
WAARSCHUWING:
waarschuwt voor gevaren voor uw gezondheid en toont
mogelijk letselrisicos.
OPGELET:
wijst op mogelijke gevaren voor het apparaat of andere
voorwerpen.
OPMERKING:
kenmerkt tips en informatie voor u.
Speciale veiligheidsinstructies voor dit apparaat
WAARSCHUWING:
Giet nooit water in de olie!
Olie en vet kunnen bij oververhitting in brand raken. Wees
voorzichtig! Vergeet niet, het apparaat na gebruik uit te
schakelen! Zet eerst de thermostaat op de laagste stand
en trek dan de stekker uit de contactdoos.
Meng nooit vetten en oliën, de frituur kan daardoor
overlopen. Ook het mengen van verschillende oliën en
vetsoorten is gevaarlijk!
Wanneer het apparaat begint te branden, probeer dan
in géén geval de vlammen met water te blussen. Sluit
het deksel van het apparaat. Doof de vlammen met een
vochtige doek.
Beweeg het apparaat niet zolang het vet vloeibaar/heet is.
Vul de mand/manden buiten de frituurpan om spatten te
vermijden.
Gebruik altijd de frituurmand/frituurmanden om de pro-
ducten te frituren.
Gebruik het apparaat niet in combinatie met een externe
schakelklok of een separate afstandsbediening.
OPGELET: OVERVERHITTING VAN HET VERWAR-
MINGSELEMENT
Neem de volgende aanwijzing in acht als u vet in de
frituur wilt gebruiken!
Het vet moet langzaam worden gesmolten, zodat het zich
om het verwarmingselement kan verdelen.
Als u het vet de eerste keer gebruikt of weer smelt, dreigt
gevaar voor oververhitting als de temperatuur te hoog
wordt ingesteld!
Vet voor de eerste keer gebruiken
Maak het vet tevoren vloeibaar in een andere bak.
WAARSCHUWING!
Verhit het vet niet tot boven 50 °C om letsel tijdens het
omvullen te vermijden.
Vul het vloeibare vet in de frituurbak.
Zodra het vereiste oliepeil bereikt is, kunt u aan de ther-
mostaat de gewenste temperatuur instellen.
05-FR 3195.indd 8 05.09.11 12:23
9
NEDERLANDS
Gehard vet in de frituur weer opwarmen
Als het vet in de frituur hard geworden is, kunt u bij het herni-
euwd verwarmen nauwelijks vaststellen hoe ver het vet aan de
verwarming al gesmolten is.
Draai de thermostaat langzaam op totdat het controle-
lampje het bedrijf van de verwarming aangeeft.
STOP! Draai niet verder! De verwarming zal het vet
nu langzaam verwarmen.
Even later schakelt de verwarming weer uit.
Schakel de verwarming weer in door de thermostaat iets
bij te stellen.
Herhaal dit proces totdat het vet gesmolten is.
Overzicht van de bedieningselementen
1 Veiligheidsschakelaar
2 POWER lampje (rood)
3 HEAT lampje (groen)
4 Temperatuurregelaar
5 Besturingselement (verwijderbaar)
6 Reservoir frituurvet
7 Frituurmand
8 Behuizing
9 Deksel
10 Geur- en vetfilterafdekking
11 RESET knop
Inleiding
Deze frituurpan is uitgerust met een regelbare thermostaat (4),
zodat de temperatuur individueel kan worden aangepast aan het
te frituren product.
Het is belangrijk dat u deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig
doorleest, zodat u deze friteuse optimaal en veilig kunt
gebruiken.
Elektrische aansluiting
Aansluitwaarde
De dubbele frituurpan kan een vermogen van 2000 W opnemen.
Bij een dergelijke aansluitwaarde is het raadzaam, te voorzien
in een gescheiden toevoer met een zekering via een 16 A
veiligheidsschakelaar voor huishoudelijk gebruik.
Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een correct
geïnstalleerde geaarde contactdoos 230 V~, 50 Hz.
OPGELET: OVERBELASTING
Gebruik géén verlengsnoeren of meervoudige contactdo-
zen omdat dit apparaat te veel vermogen heeft.
Ingebruikname
Vóór de eerste ingebruikname
1. Verwijder de verpakking. Verwijder de deksels van de fritu-
urpan. De frituurmanden (7) bevinden zich in de frituurpan.
Verwijder alle voorwerpen uit de frituurpan.
2. Wij adviseren, het deksel (9), de behuizing (8), het frituurvet-
reservoir (6) en de frituurmanden (7) te reinigen zoals onder
Reiniging beschreven staat.
3. Schuif eventueel het stuurelement (5) in de geleiding zodat
dit vast zit.
Gebruiksaanwijzingen
1. Verwijder regelmatig het in de olie achtergebleven frituur-
goed (bijv. stukjes van de frites). Na 8 tot 10 maal gebruiken
moet de olie vervangen worden. Gebruik voor het frituren
kwalitatief goede frituurolie of frituurvet.
2. Vetten en olie moeten hoog verhitbaar zijn. Vermijd het
gebruik van margarine, olijfolie of boter. Deze vetsoorten zijn
niet geschikt voor de friteuse omdat zij reeds bij een lage
temperatuur rook kunnen ontwikkelen. Wij adviseren het
gebruik van vloeibare frituurolie.
WAARSCHUWING: GEVAAR!
Vervang het vet / de olie regelmatig!
Gebruik geen diepvriesproducten met een ijslaagje!
Te vochtige levensmiddelen (bijv. friet met een
ijslaagje enz.) veroorzaken een sterke schuimvorming
waardoor in het meest ongunstige geval het hete vet /
de olie kan overlopen, hetgeen letsel kan veroorza-
ken.
3. Ter vermindering van het acrylamidegehalte in zetmeel-
houdende levensmiddelen (aardappels, graan) wordt
aanbevolen, een tempratuur van 170 °C (eventueel 175 °C)
bij het frituren niet te overschrijden. Verder is het belangrijk
de frituurtijd zo kort mogelijk te houden en het te frituren
product maximaal goudgeel te bakken.
4. Let op dat de veiligheidsschakelaar (1) bediend wordt wan-
neer het besturingselement in de geleiding werd geschoven.
5. Kies de geschikte frituurtemperatuur en houd daarbij reke-
ning met de hoedanigheid van het frituurgoed. Als richtlijn
geldt: voorgebakken voedingsmiddelen hebben een hogere
temperatuur nodig dan rauwe voedingsmiddelen.
6. Als de olie of het vet nog heet is, mag u de friteuse niet
dragen of bewegen!
7. Strijk bij het frituren van deegachtige voedingsmiddelen het
overtollige deeg eraf en leg de stukken voorzichtig in de olie.
8. Let op dat de handgreep/-grepen correct aan de
frituurmand(en) is/zijn bevestigd.
Druk de uiteinden van de draad aan het vrije uiteinde
van de handgreep samen.
Voer de hoeken in de draadogen aan de binnenzijde
van de mand.
De frituurmand mag maximaal 2/3 worden gevuld.
Maak de frituurmand niet te vol (max. vulhoeveelheid
friet: 200g per 1l olie/vet).
9. Droog vochtige levensmiddelen eerst af met een doek.
WAARSCHUWING:
bij te vochtige levensmiddelen (bijv.: sterk verijsde frites enz.)
ontstaat een sterke schuimvorming waardoor in het meest
ongunstige geval de olie kan overlopen.
05-FR 3195.indd 9 05.09.11 12:23
10
NEDERLANDS
Bediening
1. Overtuig u ervan dat de stroomtoevoer naar het apparaat
onderbroken is en dat het apparaat is uitgeschakeld (De
controlelampjes (2+3) zijn uit.).
2. Neem het deksel van de friteuse.
3. Verwijder de frituurmanden en vul olie of vet in de reservoirs
(maximaal 4,0 l). Het vul niveau moet tussen de min- en
max-markering liggen.
4. Sluit de steker aan op een correct geïnstalleerde en
geaarde contactdoos 230 V ~/ 50 Hz. Het rode POWER
controlelampje (2) brandt. Draai de temperatuurregelaar
(4) tot op de gewenste temperatuur. Plaats het deksel weer
terug.
5. Beide controlelampjes branden nu. Wanneer de ingestelde
temperatuur bereikt is, dooft het groene HEAT contro-
lelampje (3). Het rode controlelampje blijft branden en geeft
aan dat het apparaat op bedrijfstemperatuur is. Verwijder
het deksel en plaats de frituurmand(en) met het te frituren
product voorzichtig in het hete vet. Plaats het deksel weer
terug.
6. Het groene controlelampje schakelt tijdens het frituren meer-
dere malen aan en uit. Dit is normaal en betekent dat de
temperatuur via de thermostaat gecontroleerd en constant
gehouden wordt. Na afloop van de frituurtijd (de frituurtijden
vindt u op de verpakking van de levensmiddelen of in het
recept), verwijdert u het frituurgoed.
7. Laat de olie van het frituurproduct afdruipen door de frituur-
mand of -manden aan de rand van de frituurbak in te haken.
8. Om het apparaat uit te schakelen, zet u de temperatuur-
schakelaar op O en trekt u de netsteker uit de contactdoos.
Reiniging
WAARSCHUWING:
Dompel het apparaat nooit onder water!
Trekt u vóór de reiniging altijd eerst de netstekker uit de
contactdoos!
1. Wacht tot de friteuse volledig is afgekoeld voordat u met
de reiniging begint. U moet het apparaat na het gebruik in
ieder geval nog 1 - 2 uur laten afkoelen om verbrandingen te
vermijden.
2. Trek het stuurelement (5) naar boven uit. Trek het frituurvet-
reservoir eruit en giet de olie naar opzij weg om de olie te
vervangen.
3. Reinig het frituurvetreservoir, het deksel en de behuizing
met een vochtige doeken gebruik eventueel een beetje
afwasmiddel. Dompel het deksel niet onder water.
4. De frituurmanden kunt u gewoon in een sopje reinigen.
5. Voorkom beschadiging van de friteuse en gebruik geen
schuurmiddelen of scherpe voorwerpen!
6. Zet de frituurpan weer in elkaar en schuif het stuurelement
(5) weer in de geleiding.
Vervagen van de geur- en vetfilter
Druk de houder van de filterafdekking naar binnen en trek de
afdekking naar voren weg.
Vervang de filter.
Monteer de afdekking weer nadat u de filter hebt vervangen.
OPMERKING:
wanneer de filters verbruikt zijn, kunnen universele filters van
bijv. afzuigkappen op de juiste maat worden gesneden.
Verhelpen van storingen
Apparaat functioneert niet
Maatregel:
Controleer de netaansluiting.
Controleer de positie van de thermostaat.
Verdere mogelijke oorzaken:
Uw apparaat is uitgerust met een veiligheidsschakelaar (1).
Hij voorkomt dat de verwarming abusievelijk wordt inge-
schakeld.
Maatregel:
Controleer de correcte montage van het besturingselement.
Oververhittingsbeveiliging
Indien u per ongeluk uw frituurpan inschakelt zonder
dat zich olie of vet daarin bevindt, wordt automatisch de
oververhittingsbeveiliging ingeschakeld. Het apparaat is dan
niet meer operationeel. Trek in dat geval de steker uit de
contactdoos.
Laat de frituurpan eerst volledig afkoelen voordat u op de
rode „RESET“-knop (11) aan de binnenzijde van het bestu-
ringselement drukt om de frituurpan opnieuw te gebruiken.
Gebruik daarvoor een spits voorwerp.
Technische gegevens
Model: ...............................................................................FR 3195
Spanningstoevoer: .............................................220-240 V, 50 Hz
Opgenomen vermogen: ....................................................2000 W
Beschermingsklasse: ................................................................... Ι
Volume: .....................................................................max. 4,0 liter
Nettogewicht: ........................................................................ 4,1 kg
Dit apparaat is gekeurd conform de op dit moment van toepas-
sing zijnde CE-richtlijnen zoals bijvoorbeeld elektromagnetische
compatibiliteit en laagspanningsvoorschriften en is gecon-
strueerd volgens de nieuwste veiligheidstechnische voor-
schriften.
Technische wijzigingen voorbehouden!
05-FR 3195.indd 10 05.09.11 12:23
11
NEDERLANDS
Verwijdering
Betekenis van het symbool ‘vuilnisemmer’
Bescherm ons milieu, elektrische apparaten horen niet in het
huisafval.
Maak voor het afvoeren van elektrische apparaten gebruik van
de voorgeschreven verzamelpunten en geef daar de elektrische
apparaten af die u niet meer gebruikt.
Daardoor helpt u de potentiële effecten te voorkomen die een
verkeerde afvoer op het milieu en de menselijke gezondheid
kunnen hebben.
Op deze wijze levert u uw bijdrage aan het hergebruik, de
recycling en andere verwerkingsvormen voor oude elektronische
en elektrische apparaten.
Voor informatie over verzamelpunten voor uw apparaten kunt u
contact opnemen met uw gemeente of gemeenteadministratie.
05-FR 3195.indd 11 05.09.11 12:23

Document transcriptie

Oversikt over betjeningselementene............................. Side 3 Bruksanvisning.............................................................. Side 28 Tekniske data................................................................ Side 30 NEDERLANDS ENGLISH Inhoud Contents Overzicht van de bedieningselementen.................... Pagina 3 Gebruiksaanwijzing................................................... Pagina 8 Technische gegevens............................................... Pagina 10 Verwijdering............................................................... Pagina 11 Overview of the Components...................................... Page 3 Instruction Manual........................................................ Page 31 Technical Data............................................................. Page 33 Disposal....................................................................... Page 33 FRANÇAIS JĘZYK POLSKI Sommaire Spis treści Liste des différents éléments de commande............... Page 3 Mode d’emploi.............................................................. Page 12 Données techniques.................................................... Page 14 Élimination.................................................................... Page 15 Przegląd elementów obłsugi......................................Strona Instrukcja obsługi.......................................................Strona Dane techniczne........................................................Strona Gwarancja..................................................................Strona Usuwanie...................................................................Strona ESPAÑOL 3 34 36 37 37 ČESKY Indice Obsah Indicación de los elementos de manejo................... Página 3 Instrucciones de servicio.......................................... Página 16 Datos técnicos........................................................... Página 18 Eliminación................................................................ Página 19 Přehled ovládacích prvků...........................................Strana 3 Návod k použití...........................................................Strana 38 Technické údaje.........................................................Strana 40 Likvidace....................................................................Strana 40 PORTUGUÊS MAGYARUL Índice Tartalom Descrição dos elementos.......................................... Página 3 Manual de instruções................................................ Página 20 Características técnicas............................................ Página 22 Deposição................................................................. Página 23 A kezelőelemek áttekintése......................................... Oldal 3 Használati utasítás....................................................... Oldal 41 Műszaki adatok............................................................ Oldal 43 Hulladékkezelés........................................................... Oldal 44 ITALIANO РУССКИЙ Indice Содержание Elementi di comando................................................ Pagina 3 Istruzioni per l’uso..................................................... Pagina 24 Dati tecnici................................................................. Pagina 26 Smaltimento.............................................................. Pagina 27 Обзор деталей прибора............................................... стр. 3 Руководство по эксплуатации..................................... стр. 45 Технические данные.................................................... стр. 48 ITALIANO PORTUGUÊS ESPAÑOL FRANÇAIS NEDERLANDS DEUTSCH 3 4 6 7 7 NORSK Übersicht der Bedienelemente.................................... Seite Bedienungsanleitung................................................... Seite Technische Daten........................................................ Seite Garantie........................................................................ Seite Entsorgung................................................................... Seite JĘZYK POLSKI ENGLISH Innhold ČESKY Inhalt NORSK РУССКИЙ MAGYARUL DEUTSCH 2 05-FR 3195.indd 2 05.09.11 12:23 Übersicht der Bedienelemente Overzicht van de bedieningselementen • Liste des différents éléments de commande Indicación de los elementos de manejo • Descrição dos elementos • Elementi di comando Oversikt over betjeningselementene • Overview of the Components Przegląd elementów obsługi • Přehled ovládacích prvků • A kezelőelemek áttekintése Обзор деталей прибора 3 05-FR 3195.indd 3 05.09.11 12:23 NEDERLANDS Algemene veiligheidsinstructies Lees vóór de ingebruikname van dit apparaat de handleiding uiterst zorgvuldig door en bewaar deze goed, samen met het garantiebewijs, de kassabon en zo mogelijk de doos met de binnenverpakking. Geef ook de handleiding mee wanneer u de machine aan derden doorgeeft. • • • • • • • Gebruik het apparaat uitsluitend privé en uitsluitend voor de voorgeschreven toepassing. Dit apparaat is niet geschikt voor commercieel gebruik. Gebruik het apparaat niet buiten. Bescherm het tegen hitte, directe zonnestralen, vocht (in geen geval in vloeistoffen dompelen) en scherpe randen. Gebruik het apparaat niet met vochtige handen. Bij vochtig of nat geworden apparaat onmiddellijk de stroomtoevoer onderbreken. Schakel het apparaat uit en onderbreek altijd de stroomtoevoer (trek aan de stekker, niet aan de kabel) wanneer u het apparaat niet gebruikt, hulpstukken aanbrengt, reinigt of wanneer storingen optreden. Laat het ingeschakelde apparaat niet zonder toezicht werken. Schakel het apparaat altijd uit voordat u de ruimte verlaat. Trek de netsteker uit de contactdoos. Het apparaat en de netkabel moeten regelmatig op zichtbare schade worden gecontroleerd. Wanneer u schade vaststelt, mag het apparaat niet meer worden gebruikt. Repareer het apparaat nooit zelf, maar breng het naar een geautoriseerde vakman. Voorkom gevaren en laat een defecte kabel altijd alleen door de fabrikant, onze technische dienst of een eender gekwalificeerde persoon vervangen door een soortgelijke kabel. Gebruik alleen originele reserveonderdelen. Neem de onderstaande “Speciale veiligheidsinstructies“ in acht. Kinderen en gebrekkige personen • • • Laat om veiligheidsredenen geen verpakkingsdelen (plasticzak, doos, piepschuim, enz.) binnen het bereik van uw kinderen liggen. WAARSCHUWING! Laat kleine kinderen niet met de folie spelen. Er bestaat gevaar voor verstikking! Dit product mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vermogens of gebrekkige ervaring en/of kennis, tenzij een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon toezicht houdt of hun vooraf instructies gegeven heeft voor het gebruik van het product. Houd toezicht op kinderen om te waarborgen dat ze niet met het apparaat spelen. WAARSCHUWING: waarschuwt voor gevaren voor uw gezondheid en toont mogelijk letselrisico’s. OPGELET: wijst op mogelijke gevaren voor het apparaat of andere voorwerpen.  OPMERKING: kenmerkt tips en informatie voor u. Speciale veiligheidsinstructies voor dit apparaat WAARSCHUWING: Giet nooit water in de olie! Olie en vet kunnen bij oververhitting in brand raken. Wees voorzichtig! Vergeet niet, het apparaat na gebruik uit te schakelen! Zet eerst de thermostaat op de laagste stand en trek dan de stekker uit de contactdoos. • Meng nooit vetten en oliën, de frituur kan daardoor overlopen. Ook het mengen van verschillende oliën en vetsoorten is gevaarlijk! • Wanneer het apparaat begint te branden, probeer dan in géén geval de vlammen met water te blussen. Sluit het deksel van het apparaat. Doof de vlammen met een vochtige doek. • Beweeg het apparaat niet zolang het vet vloeibaar/heet is. • Vul de mand/manden buiten de frituurpan om spatten te vermijden. • Gebruik altijd de frituurmand/frituurmanden om de producten te frituren. • Gebruik het apparaat niet in combinatie met een externe schakelklok of een separate afstandsbediening. • • OPGELET: OVERVERHITTING VAN HET VERWARMINGSELEMENT Neem de volgende aanwijzing in acht als u vet in de frituur wilt gebruiken! Het vet moet langzaam worden gesmolten, zodat het zich om het verwarmingselement kan verdelen. Als u het vet de eerste keer gebruikt of weer smelt, dreigt gevaar voor oververhitting als de temperatuur te hoog wordt ingesteld! Vet voor de eerste keer gebruiken • WAARSCHUWING! Verhit het vet niet tot boven 50 °C om letsel tijdens het omvullen te vermijden. Symbolen in deze bedieningshandleiding Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid zijn speciaal gekenmerkt. Neem deze aanwijzingen strikt in acht om ongevallen en schade aan het apparaat te vermijden: Maak het vet tevoren vloeibaar in een andere bak. • • Vul het vloeibare vet in de frituurbak. Zodra het vereiste oliepeil bereikt is, kunt u aan de thermostaat de gewenste temperatuur instellen. 8 05-FR 3195.indd 8 05.09.11 12:23 Als het vet in de frituur hard geworden is, kunt u bij het hernieuwd verwarmen nauwelijks vaststellen hoe ver het vet aan de verwarming al gesmolten is. • Draai de thermostaat langzaam op totdat het controlelampje het bedrijf van de verwarming aangeeft. STOP! Draai niet verder! De verwarming zal het vet nu langzaam verwarmen. • • • Even later schakelt de verwarming weer uit. Schakel de verwarming weer in door de thermostaat iets bij te stellen. Herhaal dit proces totdat het vet gesmolten is. Overzicht van de bedieningselementen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Veiligheidsschakelaar POWER lampje (rood) HEAT lampje (groen) Temperatuurregelaar Besturingselement (verwijderbaar) Reservoir frituurvet Frituurmand Behuizing Deksel Geur- en vetfilterafdekking RESET knop 2. Wij adviseren, het deksel (9), de behuizing (8), het frituurvetreservoir (6) en de frituurmanden (7) te reinigen zoals onder Reiniging beschreven staat. 3. Schuif eventueel het stuurelement (5) in de geleiding zodat dit vast zit. Gebruiksaanwijzingen 1. Verwijder regelmatig het in de olie achtergebleven frituurgoed (bijv. stukjes van de frites). Na 8 tot 10 maal gebruiken moet de olie vervangen worden. Gebruik voor het frituren kwalitatief goede frituurolie of frituurvet. 2. Vetten en olie moeten hoog verhitbaar zijn. Vermijd het gebruik van margarine, olijfolie of boter. Deze vetsoorten zijn niet geschikt voor de friteuse omdat zij reeds bij een lage temperatuur rook kunnen ontwikkelen. Wij adviseren het gebruik van vloeibare frituurolie. Het is belangrijk dat u deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig doorleest, zodat u deze friteuse optimaal en veilig kunt gebruiken. Elektrische aansluiting Aansluitwaarde De dubbele frituurpan kan een vermogen van 2000 W opnemen. Bij een dergelijke aansluitwaarde is het raadzaam, te voorzien in een gescheiden toevoer met een zekering via een 16 A veiligheidsschakelaar voor huishoudelijk gebruik. Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een correct geïnstalleerde geaarde contactdoos 230 V~, 50 Hz. OPGELET: OVERBELASTING Gebruik géén verlengsnoeren of meervoudige contactdozen omdat dit apparaat te veel vermogen heeft. Ingebruikname Vóór de eerste ingebruikname 1. Verwijder de verpakking. Verwijder de deksels van de frituurpan. De frituurmanden (7) bevinden zich in de frituurpan. Verwijder alle voorwerpen uit de frituurpan. WAARSCHUWING: GEVAAR! Vervang het vet / de olie regelmatig! Gebruik geen diepvriesproducten met een ijslaagje! Te vochtige levensmiddelen (bijv. friet met een ijslaagje enz.) veroorzaken een sterke schuimvorming waardoor in het meest ongunstige geval het hete vet / de olie kan overlopen, hetgeen letsel kan veroorzaken. Ter vermindering van het acrylamidegehalte in zetmeelhoudende levensmiddelen (aardappels, graan) wordt aanbevolen, een tempratuur van 170 °C (eventueel 175 °C) bij het frituren niet te overschrijden. Verder is het belangrijk de frituurtijd zo kort mogelijk te houden en het te frituren product maximaal goudgeel te bakken. Let op dat de veiligheidsschakelaar (1) bediend wordt wanneer het besturingselement in de geleiding werd geschoven. Kies de geschikte frituurtemperatuur en houd daarbij rekening met de hoedanigheid van het frituurgoed. Als richtlijn geldt: voorgebakken voedingsmiddelen hebben een hogere temperatuur nodig dan rauwe voedingsmiddelen. Als de olie of het vet nog heet is, mag u de friteuse niet dragen of bewegen! Strijk bij het frituren van deegachtige voedingsmiddelen het overtollige deeg eraf en leg de stukken voorzichtig in de olie. Let op dat de handgreep/-grepen correct aan de frituurmand(en) is/zijn bevestigd. • • • 3. Inleiding Deze frituurpan is uitgerust met een regelbare thermostaat (4), zodat de temperatuur individueel kan worden aangepast aan het te frituren product. NEDERLANDS Gehard vet in de frituur weer opwarmen 4. 5. 6. 7. 8. • • • Druk de uiteinden van de draad aan het vrije uiteinde van de handgreep samen. Voer de hoeken in de draadogen aan de binnenzijde van de mand. De frituurmand mag maximaal 2/3 worden gevuld. Maak de frituurmand niet te vol (max. vulhoeveelheid friet: 200g per 1l olie/vet). 9. Droog vochtige levensmiddelen eerst af met een doek. WAARSCHUWING: bij te vochtige levensmiddelen (bijv.: sterk verijsde frites enz.) ontstaat een sterke schuimvorming waardoor in het meest ongunstige geval de olie kan overlopen. 9 05-FR 3195.indd 9 05.09.11 12:23 NEDERLANDS Bediening 1. Overtuig u ervan dat de stroomtoevoer naar het apparaat onderbroken is en dat het apparaat is uitgeschakeld (De controlelampjes (2+3) zijn uit.). 2. Neem het deksel van de friteuse. 3. Verwijder de frituurmanden en vul olie of vet in de reservoirs (maximaal 4,0 l). Het vul­niveau moet tussen de min- en max-markering liggen. 4. Sluit de steker aan op een correct geïnstalleerde en geaarde contactdoos 230 V ~/ 50 Hz. Het rode POWER controlelampje (2) brandt. Draai de temperatuurregelaar (4) tot op de gewenste temperatuur. Plaats het deksel weer terug. 5. Beide controlelampjes branden nu. Wanneer de ingestelde temperatuur bereikt is, dooft het groene HEAT controlelampje (3). Het rode controlelampje blijft branden en geeft aan dat het apparaat op bedrijfstemperatuur is. Verwijder het deksel en plaats de frituurmand(en) met het te frituren product voorzichtig in het hete vet. Plaats het deksel weer terug. 6. Het groene controlelampje schakelt tijdens het frituren meerdere malen aan en uit. Dit is normaal en betekent dat de temperatuur via de thermostaat gecontroleerd en constant gehouden wordt. Na afloop van de frituurtijd (de frituurtijden vindt u op de verpakking van de levensmiddelen of in het recept), verwijdert u het frituurgoed. 7. Laat de olie van het frituurproduct afdruipen door de frituurmand of -manden aan de rand van de frituurbak in te haken. 8. Om het apparaat uit te schakelen, zet u de temperatuurschakelaar op O en trekt u de netsteker uit de contactdoos. Reiniging • • 1. 2. 3. 4. 5. 6. WAARSCHUWING: Dompel het apparaat nooit onder water! Trekt u vóór de reiniging altijd eerst de netstekker uit de contactdoos! Wacht tot de friteuse volledig is afgekoeld voordat u met de reiniging begint. U moet het apparaat na het gebruik in ieder geval nog 1 - 2 uur laten afkoelen om verbrandingen te vermijden. Trek het stuurelement (5) naar boven uit. Trek het frituurvetreservoir eruit en giet de olie naar opzij weg om de olie te vervangen. Reinig het frituurvetreservoir, het deksel en de behuizing met een vochtige doeken gebruik eventueel een beetje afwasmiddel. Dompel het deksel niet onder water. De frituurmanden kunt u gewoon in een sopje reinigen. Voorkom beschadiging van de friteuse en gebruik geen schuurmiddelen of scherpe voorwerpen! Zet de frituurpan weer in elkaar en schuif het stuurelement (5) weer in de geleiding. Vervagen van de geur- en vetfilter Druk de houder van de filterafdekking naar binnen en trek de afdekking naar voren weg. • • Vervang de filter. Monteer de afdekking weer nadat u de filter hebt vervangen.  OPMERKING: wanneer de filters verbruikt zijn, kunnen universele filters van bijv. afzuigkappen op de juiste maat worden gesneden. Verhelpen van storingen Apparaat functioneert niet Maatregel: Controleer de netaansluiting. Controleer de positie van de thermostaat. Verdere mogelijke oorzaken: Uw apparaat is uitgerust met een veiligheidsschakelaar (1). Hij voorkomt dat de verwarming abusievelijk wordt ingeschakeld. Maatregel: Controleer de correcte montage van het besturingselement. Oververhittingsbeveiliging • • Indien u per ongeluk uw frituurpan inschakelt zonder dat zich olie of vet daarin bevindt, wordt automatisch de oververhittingsbeveiliging ingeschakeld. Het apparaat is dan niet meer operationeel. Trek in dat geval de steker uit de contactdoos. Laat de frituurpan eerst volledig afkoelen voordat u op de rode „RESET“-knop (11) aan de binnenzijde van het besturingselement drukt om de frituurpan opnieuw te gebruiken. Gebruik daarvoor een spits voorwerp. Technische gegevens Model:................................................................................FR 3195 Spanningstoevoer:..............................................220-240 V, 50 Hz Opgenomen vermogen:.....................................................2000 W Beschermingsklasse:.................................................................... Ι Volume:......................................................................max. 4,0 liter Nettogewicht:......................................................................... 4,1 kg Dit apparaat is gekeurd conform de op dit moment van toepassing zijnde CE-richtlijnen zoals bijvoorbeeld elektromagnetische compatibiliteit en laagspanningsvoorschriften en is geconstrueerd volgens de nieuwste veiligheidstechnische voorschriften. Technische wijzigingen voorbehouden! 10 05-FR 3195.indd 10 05.09.11 12:23 NEDERLANDS Verwijdering Betekenis van het symbool ‘vuilnisemmer’ Bescherm ons milieu, elektrische apparaten horen niet in het huisafval. Maak voor het afvoeren van elektrische apparaten gebruik van de voorgeschreven verzamelpunten en geef daar de elektrische apparaten af die u niet meer gebruikt. Daardoor helpt u de potentiële effecten te voorkomen die een verkeerde afvoer op het milieu en de menselijke gezondheid kunnen hebben. Op deze wijze levert u uw bijdrage aan het hergebruik, de recycling en andere verwerkingsvormen voor oude elektronische en elektrische apparaten. Voor informatie over verzamelpunten voor uw apparaten kunt u contact opnemen met uw gemeente of gemeenteadministratie. 11 05-FR 3195.indd 11 05.09.11 12:23
/