AL-KO GTE 450 Comfort Handleiding

Categorie
Grastrimmers
Type
Handleiding

Deze handleiding is ook geschikt voor

nl
Originele gebruikershandleiding
20 GTE 350 / 450 / 550
ORIGINELE
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Inhoudsopgave
Over dit handboek............................................20
Productbeschrijving.......................................... 20
Productoverzicht...............................................21
Veiligheidsvoorschriften....................................22
Montage............................................................23
Inbedrijfstelling..................................................23
Bediening..........................................................24
Onderhoud........................................................24
Opslag.............................................................. 24
Afvoeren........................................................... 25
Hulp bij storingen............................................. 25
Garantie............................................................26
EG-conformiteitsverklaring............................... 26
OVER DIT HANDBOEK
Lees deze documentatie vóór ingebruikname
door. Dit is een voorwaarde voor veilig wer-
ken en storingsvrij gebruik.
Neem de veiligheidsvoorschriften en waar-
schuwingen in deze documentatie en op het
product in acht.
Deze documentatie is permanent onderdeel
van het beschreven product en dient bij ver-
koop aan de koper te worden overgedragen.
Legenda
LET OP!
Het nauwkeurig in acht nemen van deze
waarschuwingen kan verwondingen en/
of materiële schade voorkomen.
ADVICE
Speciale aanwijzingen voor een beter
begrip en gebruik.
PRODUCTBESCHRIJVING
Dit document beschrijft een elektrische grastrim-
mer voor bediening met de hand.
Technische gegevens
Technische gegevens conform de volgende nor-
men:
Mechanische veiligheid conform EN 786, 5.1.1,
annex E en D,
Geluids(energie)niveau conform DIN EN ISO
3744:2010
Meting mechanische trillingen bij handgreep con-
form EN 28662-1:1992
ADVICE
De vermelde waarden zijn conform een
genormeerde testprocedure vastgesteld
en kunnen worden gebruikt om verschil-
lende elektronische apparaten met el-
kaar te vergelijken.
Bovendien zijn deze waarden geschikt
om belastingen voor de gebruiker die
door vibraties ontstaan van te voren te
kunnen inschatten.
WAARSCHUWING!
Afhankelijk van de gebruikssituatie kun-
nen de daadwerkelijke vibratiewaarden
van de vermelde waarden afwijken.
Wij adviseren u om maatregelen te tref-
fen waarmee u zich tegen de belasting
door vibratie beschermt. Neem hierbij
het complete werkproces in acht, dus
ook de tijdstippen waarop het elektroni-
sche apparaat zonder belasting werkt of
is uitgeschakeld.
Tot geschikte maatregelen behoren on-
der meer een regelmatig onderhoud van
het elektrische apparaat en de opzet-
stukken, het warmhouden van uw han-
den, regelmatige pauzes en een goede
planning van het werkproces.
WAARSCHUWING!
Draag gehoorbescherming om schade
aan het gehoor te voorkomen.
Symbolen op apparatuur
Opgelet! Wees extra voorzichtig
bij het hanteren.
Lees voor inbedrijfstelling!
Gevaar door naar buiten geslin-
gerde voorwerpen!
Derden buiten de gevarenzone
houden
Productbeschrijving
440 083_a 21
De afstand tussen de machine
en derden moet minstens 15 m
bedragen.
Stel het apparaat niet bloot aan
vocht.
Draag een beschermbril, een
helm en gehoorbescherming.
Haal de stekker meteen uit het
stopcontact wanneer de ver-
lengkabel werd beschadigd of is
doorgesneden!
Verstelbare telescopische steel
De grastrimmer is met een verstelbare telescopi-
sche steel uitgerust. Hiermee kan het apparaat
aangepast worden aan de individuele lichaams-
lengte. De motorkop is zwenkbaar.
Zwenkbare en verstelbare motorkop
De GTE 450 en 550 zijn uitgerust met een zwenk-
bare motorkop, waarvan ook de hellingshoek kan
worden ingesteld.
Tipautomatiek
De draadkop beschikt over een tipautomatik (8-4),
zo dat de maaidraad bij lopende motor kan wor-
den verlengd.
Veiligheidsvoorzieningen
Kinderbeveiliging
Op de motorbeveiligingsschakelaar bevindt zich
een boorgat (5 mm), dat voor een hangslot* is be-
doeld. Dit hangslot verhindert dat het apparaat on-
gewild kan worden geactiveerd.
* niet bij de levering inbegrepen
Beveiligingsschakelaar voor motor
De grastrimmer is uitgerust met een motorbeveili-
gingsschakelaar die bij een overbelasting uitscha-
kelt.
Na een afkoelfase van ca. 15 minuten kan de
grastrimmer weer worden ingeschakeld.
LET OP!
Gevaar voor letsel!
Veiligheidsinrichtingen en bescher-
mende componenten mogen niet buiten
werking worden gesteld.
Reglementair gebruik
Deze machine is bestemd voor het trimmen van
een gazon thuis. Elk ander, daar buiten liggend
gebruik geldt als niet conform de bestemming.
Dit apparaat is niet voor gebruik bedoeld
door kinderen of personen met beperkte fy-
sische, sensorische of geestelijke vaardighe-
den. Wanneer personen over weinig ervaring
of kennis beschikken mag het apparaat al-
leen worden gebruikt onder begeleiding van
een persoon die toezicht op de veiligheid
houdt of die instructies kan geven over het
juiste gebruik van het apparaat. Kinderen mo-
gen niet alleen in de buurt van het apparaat
komen, om te garanderen dat ze niet met het
apparaat spelen.
LET OP!
Het apparaat mag niet commercieel wor-
den gebruikt.
PRODUCTOVERZICHT
Het productoverzicht (1) biedt een overzicht over
het apparaat.
1-1 Bovenste handgreep
1-2 Schakelaar met kinderbeveiliging
1-3 Apparaatstekker
1-4 Kabeltrekontlasting
1-5 Extra handgreep
1-6 Houder met extra draadspoel *
1-7 Telescopische steel
1-8 Bovenste geleidingshuls
1-9 Onderste geleidingshuls
1-10 Vastzetknop voor motorkop *
1-11 Motorkop met motor
1-12 Plantbeschermingsbeugel
1-13 Geleidingswiel *
1-14 Beschermkap met draadafsnijder
1-15 Draadspoel
* afhankelijk van apparaat
nl
Veiligheidsvoorschriften
22 GTE 350 / 450 / 550
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
LET OP!
Het messensysteem roteert na het uit-
schakelen van de motor nog na.
Controleer voor het gebruik de stroom- en
verlengkabels op beschadigingen en slijtage.
Houd de verlengkabels uit de buurt van het
messensysteem.
Wanneer de kabel tijdens het gebruik wordt
beschadigd, moet deze direct van het
stroomnetwerk worden gescheiden. RAAK
DE KABEL NIET AAN WANNEER DEZE
NOG OP HET STROOMNETWERK IS AAN-
GESLOTEN.
Werk altijd met passende kleding, draag oog-
bescherming en handschoenen
Sta nooit toe dat kinderen of personen die
niet zijn geïnstrueerd gebruik maken van de
machine of er onderhoudswerkzaamheden
aan verrichten. De plaatselijke voorschriften
kunnen de minimumleeftijd van de bediener
vastleggen
Stop het gebruik van het apparaat wanneer er
personen (met name kinderen) of huisdieren
in de buurt zijn.
Maai uitsluitend bij daglicht of bij een goede
kunstmatige verlichting.
Controleer voordat u het apparaat gebruikt
of wanneer u met het apparaat ergens te-
genaan bent gebotst of de machine bescha-
digd is of aan slijtage onderhevig is. Laat
noodzakelijke reparaties uitvoeren.
Gebruik het apparaat nooit wanneer beveili-
gingen ontbreken of beschadigd zijn.
Houd altijd handen en voeten uit de buurt van
het messensysteem, vooral bij het inschake-
len van de motor.
Bij het systeem dat de draad afsnijdt bestaat
het risico op lichamelijk letsel.
Nadat er een nieuwe draad uit de rol werd ge-
trokken dient u het apparaat altijd in de nor-
male werkpositie te houden voordat u hem
inschakelt.
Monteer nooit metallieke snij-elementen.
De behuizing mag niet worden geopend.
Haal de netstekker los wanneer het apparaat
wordt getest, gereinigd of wanneer er werk-
zaamheden aan de machine worden uitgevo-
erd of het apparaat niet in gebruik is.
Let erop dat er zich geen vuil in de luch-
topeningen bevindt.
Ondanks de technische en extra veiligheids-
maatregelen is er altijd sprake van een reste-
rend risico bij het apparaat.
De greep droog en zuiver houden.
Vreemde voorwerpen uit het werkgebied ver-
wijderen
Het apparaat uitsluitend in technisch onberis-
pelijke staat gebruiken
De beschermplaat, de draadkop en de motor
steeds vrij houden van maairesten.
Het lichaam en de kleding van het snijdme-
chanisme verwijderd houden.
Personen, die niet vertrouwd zijn met de trim-
mer, moeten de omgang oefenen met uitge-
schakelde motor.
Draag doelmatige werkkleding.
Let bij het werken op een zekere stand.
Bedien het apparaat altijd met beide handen.
Derden buiten de gevarenzone houden
Laat het apparaat nooit zonder toezicht.
Bij hangmaaiwerkzaamheden steeds onder
de snijdmachine staan.
Bij het werken op hellingen:
Werk nooit op een gladde en glibberige
helling.
Altijd opletten dat u stabiel staat.
Altijd dwars ten opzichte van de helling
maaken, nooit omhoog of omlaag.
Niet maaien op helling van meer dan 20°!
Wees zeer voorzichtig bij het keren!
Na contact met een vreemd voorwerp:
Motor uitschakelen.
De machine controleren op schade.
De machine niet bedienen onder invloed van
alcohol, drugs of medicatie.
Er moet worden voldaan aan de veiligheids-
instructies ter voorkoming van een ongeval.
Elektrische veiligheid
VOORZICHTIG!
Risico bij het aanraken van stroom-
voerende onderdelen!
Haal de stekker meteen uit het stopcon-
tact wanneer de verlengkabel werd be-
schadigd of is doorgesneden! Wij raden
aan het apparaat aan te sluiten via een
FI-aardlekschakelaar met een nominale
lekstroom van < 30 mA.
Veiligheidsvoorschriften
440 083_a 23
De spanning van het lichtnet in huis moet
overeenstemmen met de vermeldingen voor
netspanning in de Technische Gegevens; ge-
bruik geen andere voedingsspanning.
Gebruik alleen een verlengingskabel die ge-
schikt is voor gebruik buitenshuis en met een
minimale doorsnede van 1,5 mm
2
. Wikkel
een kabeltrommel altijd helemaal af.
Beschadigde of sterk verslechterde verlen-
gingskabels mogen niet gebruikt worden.
Controleer vooraf aan de ingebruikname
de conditie van uw verlengingskabels.
Verlengkabel in de kabeltrekontlasting fixe-
ren.
Stel het apparaat niet bloot aan vocht.
Houd kinderen uit de buurt van apparaten die
op het stroomnetwerk zijn aangesloten.
MONTAGE
LET OP!
Het apparaat mag pas na volledige mon-
tage worden gebruikt.
Beschermkap monteren
ADVICE
Het in de beschermkap geïntegreerde
mes snijdt de snijddraden automatisch
op de optimale lengte.
GTE 350
1. Plaats de beschermkap op de motorkop (2-1).
2. Let erop dat de draad vrij ligt.
3. Bevestig met de bijgevoegde 4 schroeven.
GTE 450, GTE 550
1. Plaats de beschermkap op de motorkop (2-1).
2. Let erop dat de draad vrij ligt.
3. Beschermkap met de meegeleverde schro-
even aan de achterzijde vastschroeven (2-1).
4. Plaats het geleidingswiel op de beschermkap
en draai de schroeven vast (2-2).
Montage extra handgreep
GTE 350
1. Trek de greepbeugels van de extra hand-
greep licht uit elkaar (3-1).
2. Schuif de extra handgreep op de houder
(3-2).
3. Laat de extra handgreep in de vertanding
vastklikken.
4. Plaats de boutenhouder en schroef de span-
bout vast (3-3).
GTE 450, GTE 550
Met de tuimelaar in de extra handgreep kan de
hellingshoek van de handgreep individueel wor-
den ingesteld.
1. Schuif de houder op de schacht.
2. Trek de greepbeugels van de extra hand-
greep licht uit elkaar (3-1).
3. Schuif de extra handgreep op de houder
(3-2).
4. Laat de extra handgreep in de vertanding
vastklikken.
5. Plaats de tuimelaar met de boutenhouder op
de spanbout.
6. Schroef de spanbout zo vast dat de tuime-
laar met geringe kracht kan worden bewogen
(3-3).
INBEDRIJFSTELLING
LET OP!
Voor inbedrijfstelling altijd een visuele in-
spectie uitvoeren.
De telescopische steel instellen
1. Voor het losmaken moet de bovenste vastze-
thuls ca. 180° naar rechts worden gedraaid
(4-1).
2. De telescopische steel aan de individuele li-
chaamslengte aanpassen. De telescopische
steel kan ca. 10 cm worden verlengd (4-2).
3. Vastzethuls vastdraaien (4-3).
Motorkop zwenken
Om bijv. de gazonranden te trimmen kan de mo-
torkop 180° worden gedraaid (5, 6).
1. Onderste vastzethuls losschroeven (5-1).
2. Telescopische steel 180° draaien (5-2).
3. Vastzethuls vastschroeven (5-3, 6-1).
Motorkop buigen
Met de instelbare hellingshoek kan ook op slecht
toegankelijke plaatsen worden gemaaid, bijv. on-
der banken, richels e.d.
1. Vastzetknop indrukken (7-1).
2. Zet de motorkop in de gewenste hellingshoek
vast (7-2).
3. Laat de vastzetknop los.
nl
Inbedrijfstelling
24 GTE 350 / 450 / 550
ADVICE
Verwijder de bescherming op de draaf-
afsnijder voor de eerste ingebruikname.
Start de grastrimmer
1. Leid de verlengkabel door de trekontlasting.
2. Verlengkabel weer aansluiten op het stroom-
net.
3. Neem een veilige positie in.
4. Houd het apparaat met beide handen vast.
Plaats hierbij de motorkop niet op de bodem.
5. Houd met de ene hand de extra handgreep en
met de andere hand de bovenste handgreep
vast.
6. Druk de schakelaar in de bovenste hand-
greep in en houd deze ingedrukt. Het appa-
raat is geactiveerd.
7. Laat de grastrimmer een moment vrij lopen.
De maaidraad wordt hierbij op de juiste lengte
afgesneden.
8. Wanneer de schakelaar niet wordt ingedrukt,
schakelt het apparaat zich uit.
ADVICE
Na het uitschakelen van het apparaat
draait de draadmotorkop nog enkele se-
conden door.
BEDIENING
Schakel het apparaat in voordat u het gras
nadert dat moet worden gemaaid.
Houd het apparaat licht naar voren en ga
langzaam voorwaarts (9).
Zwenk het apparaat naar rechts en links om
het gras te maaien (9).
Lang gras moet in etappes worden gemaaid.
Werk altijd van boven (10-1, 10-2) naar beneden.
ADVICE
Raak met de draadkop tijdens het
maaien steeds weer het gazon aan. De
tipautomatiek zorgt continu voor een op-
timale draadlengte.
Gebruik een plantbeschermingsbeugel om
het apparaat op de juiste afstand van hinder-
nissen te houden (11-1).
Gemaaid materiaal alleen bij stilstaande mo-
tor verwijderen.
LET OP!
De trillngswaarde tijdens het gebruik van
het elektrische gereedschap kan afwi-
jken van de geteste waarde, afhankelijk
van de inzet van het apparaat.
Het apparaat mag tijdens de werkzaamhe-
den niet worden overbelast.
ONDERHOUD
VOORZICHTIG!
Gevaar door elektrische stroom!
Koppel het apparaat voor onderhouds-
werkzaamheden los van het stroomnet-
werk en beveilig deze tegen opnieuw
inschakelen.
Trek na het gebruik de stroomkabelstekker
los en controleer de machine op beschadigin-
gen.
Bewaar het apparaat op een plek die onto-
egankelijk is voor kinderen en onbevoegde
personen.
Elektrische storingen mogen uitsluitend wor-
den verholpen door geautoriseerde, gespe-
cialiseerde werkplaatsen.
Gebruik het apparaat nooit wanneer het mes
van de draadafsnijder ontbreekt of bescha-
digd is.
De beschermplaat, de draadkop en de motor
steeds vrij houden van maairesten.
Het apparaat niet met water afspuiten! Het
binnendringen van water (ontsteking, carbu-
rateur...) kan tot storingen leiden.
Stel het apparaat niet bloot aan vocht.
Controleer het apparaat regelmatig op een
correcte toestand.
Gebruik geen schoonmaak- resp. oplosmid-
delen. Het apparaat kan hierdoor onherstel-
baar worden beschadigd.
De draadspoel vervangen
(reservedraadspoel GTE art.nr. 112966)
1. Open met druk op de beide vergrendelingen
de afdekking (8-1).
2. Verwijder de lege draadspoel (8-2).
3. Plaats de nieuwe draadspoel.
4. Let erop dat de veer weer is geplaatst (8-3).
5. Draden aan beide zijden naar buiten rijgen.
6. Afdekking plaatsen en vergrendelingen vast-
klikken.
OPSLAG
Apparaat en toebehoren na elk gebruik reini-
gen.
Opslag
440 083_a 25
ADVICE
Grastrimmer aan handgreep ophangen.
Hierdoor wordt de motorkop niet onnodig
belast.
Plaats de transformator op een droge plek
waar deze beschermd is tegen vorst.
AFVOEREN
Gebruikte apparaten, batterijen of
accu´s niet afvoeren via de vuilnisop-
haaldienst!
Verpakking, apparaat en accessoires zijn
gemaakt van recyclebare materialen en
moeten ook als zodanig worden afgevo-
erd.
HULP BIJ STORINGEN
Storing Mogelijke oorzaak Oplossing
Motor loopt niet Motorbeveiligingsschakelaar ging
over tot uitschakeling.
Geen netspanning aanwezig
Wacht tot de motorbeveiligings-
schakelaar de trimmer weer
inschakelt.
Controleer de zekeringen/FI-aard-
lekschakelaar; laat de stroomvoor-
ziening controleren door een des-
kundige elektrotechnicus.
Verlengkabel controleren, indien
nodig vervangen
Trimmer vibreert Draadspoel is vuil Draadspoel reinigen, indien nodig
vervangen
Draadspoel is leeg Draadspoel vervangenGazon slecht gemaaid
Onvoldoende draadlengte Draadlengte instellen
ADVICE
Bij storingen die niet in deze tabel worden vermeld of in geval van storingen die u niet zelf kunt
oplossen, wendt u zich aan onze verantwoordelijke klantenservice a.u.b.
nl
Garantie
26 GTE 350 / 450 / 550
GARANTIE
Eventuele materiaal- of fabricagefouten aan het apparaat verhelpen we gedurende de wettelijke termijn
voor garantieaanspraken naar onze keuze door reparatie of een vervangende levering. Deze garantie-
termijn wordt bepaald door de wetgeving in het land, waar het apparaat is gekocht.
Onze garantietoezegging geldt enkel bij:
correcte behandeling van het apparaat
inachtneming van de bedieningshandleiding
gebruik van originele reserveonderdelen
De garantie vervalt bij:
pogingen tot reparatie van het apparaat
technische wijzigingen aan het apparaat
gebruik dat niet in overeenstemming is met de
bestemming
Uitgesloten van de garantie zijn:
lakschade die is veroorzaakt door normale slijtage
slijtageonderdelen, die op de kaart met reserveonderdelen zijn gekenmerkt met de omkadering [xxx
xxx (x)]
verbrandingsmotoren (hiervoor gelden de aparte garantiebepalingen van de betreffende motorfabri-
kant)
De garantieperiode begint op de aankoop door de eerste eindgebruiker. Bepalend is de datum van het
ontvangstbewijs. Bij garantieaanspraken kunt u zich met deze garantieverklaring en het aankoopbewijs
wenden tot de distributeur of de bevoegde klantenservice bij u in de buurt. Met deze garantietoezegging
blijven de wettelijke aanspraken bij gebreken van de koper tegenover de verkoper onverkort van kracht.
EG-CONFORMITEITSVERKLARING
Hierbij verklaren wij dat dit product in de door ons uitgebrachte uitvoering voldoet aan de eisen vastgelegd in de geharmoniseerde EU-
richtlijnen, de EU-veiligheidsnormen en de standaardproductspecificaties.
Product Fabrikant Gevolmachtigde
Grastrimmer, elektrisch
Type
GTE 350
GTE 450
GTE 550
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
Serienummer EU-richtlijnen Geharmoniseerde normen
G130130
Geluidsniveau
gemeten / gegarandeerd
GTE 350 94 / 96 dB(A)
GTE 450 94 / 96 dB(A)
GTE 550 94 / 96 dB(A)
2006/42/EC
2004/108/EC
2000/14/EC: 2005/88/EC
2006/95/EC
2011/65/EU
EN 60335-1
EN 60335-2-91
EN ISO 3744
EN 55014-1
EN 55014-2
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
Beoordelende instantie Beoordeling van conformiteit
Société Nationale de Certification
et d'Homologation
No. 0499
2000/14/EC Appendix VI Antonio De Filippo
Managing Director
Kötz, 11-09-2012

Documenttranscriptie

nl Originele gebruikershandleiding Inhoudsopgave Over dit handboek............................................20 Productbeschrijving.......................................... 20 Productoverzicht...............................................21 Veiligheidsvoorschriften....................................22 Montage............................................................23 Inbedrijfstelling..................................................23 Bediening..........................................................24 Onderhoud........................................................24 Opslag.............................................................. 24 Afvoeren........................................................... 25 Hulp bij storingen............................................. 25 Garantie............................................................26 EG-conformiteitsverklaring............................... 26 OVER DIT HANDBOEK Lees deze documentatie vóór ingebruikname door. Dit is een voorwaarde voor veilig werken en storingsvrij gebruik. Neem de veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen in deze documentatie en op het product in acht. Deze documentatie is permanent onderdeel van het beschreven product en dient bij verkoop aan de koper te worden overgedragen. Legenda ADVICE LET OP! Het nauwkeurig in acht nemen van deze waarschuwingen kan verwondingen en/ of materiële schade voorkomen. Speciale aanwijzingen voor een beter begrip en gebruik. Geluids(energie)niveau conform DIN EN ISO 3744:2010 Meting mechanische trillingen bij handgreep conform EN 28662-1:1992 ADVICE ORIGINELE GEBRUIKERSHANDLEIDING De vermelde waarden zijn conform een genormeerde testprocedure vastgesteld en kunnen worden gebruikt om verschillende elektronische apparaten met elkaar te vergelijken. Bovendien zijn deze waarden geschikt om belastingen voor de gebruiker die door vibraties ontstaan van te voren te kunnen inschatten. WAARSCHUWING! Afhankelijk van de gebruikssituatie kunnen de daadwerkelijke vibratiewaarden van de vermelde waarden afwijken. Wij adviseren u om maatregelen te treffen waarmee u zich tegen de belasting door vibratie beschermt. Neem hierbij het complete werkproces in acht, dus ook de tijdstippen waarop het elektronische apparaat zonder belasting werkt of is uitgeschakeld. Tot geschikte maatregelen behoren onder meer een regelmatig onderhoud van het elektrische apparaat en de opzetstukken, het warmhouden van uw handen, regelmatige pauzes en een goede planning van het werkproces. WAARSCHUWING! Draag gehoorbescherming om schade aan het gehoor te voorkomen. Symbolen op apparatuur Opgelet! Wees extra voorzichtig bij het hanteren. Lees voor inbedrijfstelling! PRODUCTBESCHRIJVING Dit document beschrijft een elektrische grastrimmer voor bediening met de hand. Technische gegevens Technische gegevens conform de volgende normen: Mechanische veiligheid conform EN 786, 5.1.1, annex E en D, 20 Gevaar door naar buiten geslingerde voorwerpen! Derden buiten de gevarenzone houden GTE 350 / 450 / 550 Productbeschrijving De afstand tussen de machine en derden moet minstens 15 m bedragen. Stel het apparaat niet bloot aan vocht. Draag een beschermbril, een helm en gehoorbescherming. Haal de stekker meteen uit het stopcontact wanneer de verlengkabel werd beschadigd of is doorgesneden! Verstelbare telescopische steel De grastrimmer is met een verstelbare telescopische steel uitgerust. Hiermee kan het apparaat aangepast worden aan de individuele lichaamslengte. De motorkop is zwenkbaar. Zwenkbare en verstelbare motorkop De GTE 450 en 550 zijn uitgerust met een zwenkbare motorkop, waarvan ook de hellingshoek kan worden ingesteld. Tipautomatiek De draadkop beschikt over een tipautomatik (8-4), zo dat de maaidraad bij lopende motor kan worden verlengd. Reglementair gebruik Deze machine is bestemd voor het trimmen van een gazon thuis. Elk ander, daar buiten liggend gebruik geldt als niet conform de bestemming. Dit apparaat is niet voor gebruik bedoeld door kinderen of personen met beperkte fysische, sensorische of geestelijke vaardigheden. Wanneer personen over weinig ervaring of kennis beschikken mag het apparaat alleen worden gebruikt onder begeleiding van een persoon die toezicht op de veiligheid houdt of die instructies kan geven over het juiste gebruik van het apparaat. Kinderen mogen niet alleen in de buurt van het apparaat komen, om te garanderen dat ze niet met het apparaat spelen. LET OP! Het apparaat mag niet commercieel worden gebruikt. PRODUCTOVERZICHT Het productoverzicht (1) biedt een overzicht over het apparaat. 1-1 Bovenste handgreep 1-2 Schakelaar met kinderbeveiliging 1-3 Apparaatstekker Veiligheidsvoorzieningen 1-4 Kabeltrekontlasting Kinderbeveiliging Op de motorbeveiligingsschakelaar bevindt zich een boorgat (5 mm), dat voor een hangslot* is bedoeld. Dit hangslot verhindert dat het apparaat ongewild kan worden geactiveerd. * niet bij de levering inbegrepen 1-5 Extra handgreep Beveiligingsschakelaar voor motor De grastrimmer is uitgerust met een motorbeveiligingsschakelaar die bij een overbelasting uitschakelt. Na een afkoelfase van ca. 15 minuten kan de grastrimmer weer worden ingeschakeld. 1-9 Onderste geleidingshuls LET OP! Gevaar voor letsel! Veiligheidsinrichtingen en beschermende componenten mogen niet buiten werking worden gesteld. 440 083_a 1-6 Houder met extra draadspoel * 1-7 Telescopische steel 1-8 Bovenste geleidingshuls 1-10 Vastzetknop voor motorkop * 1-11 Motorkop met motor 1-12 Plantbeschermingsbeugel 1-13 Geleidingswiel * 1-14 Beschermkap met draadafsnijder 1-15 Draadspoel * afhankelijk van apparaat 21 nl Veiligheidsvoorschriften VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LET OP! Het messensysteem roteert na het uitschakelen van de motor nog na. Controleer voor het gebruik de stroom- en verlengkabels op beschadigingen en slijtage. Houd de verlengkabels uit de buurt van het messensysteem. Wanneer de kabel tijdens het gebruik wordt beschadigd, moet deze direct van het stroomnetwerk worden gescheiden. RAAK DE KABEL NIET AAN WANNEER DEZE NOG OP HET STROOMNETWERK IS AANGESLOTEN. Werk altijd met passende kleding, draag oogbescherming en handschoenen Sta nooit toe dat kinderen of personen die niet zijn geïnstrueerd gebruik maken van de machine of er onderhoudswerkzaamheden aan verrichten. De plaatselijke voorschriften kunnen de minimumleeftijd van de bediener vastleggen Stop het gebruik van het apparaat wanneer er personen (met name kinderen) of huisdieren in de buurt zijn. Maai uitsluitend bij daglicht of bij een goede kunstmatige verlichting. Controleer voordat u het apparaat gebruikt of wanneer u met het apparaat ergens tegenaan bent gebotst of de machine beschadigd is of aan slijtage onderhevig is. Laat noodzakelijke reparaties uitvoeren. Gebruik het apparaat nooit wanneer beveiligingen ontbreken of beschadigd zijn. Houd altijd handen en voeten uit de buurt van het messensysteem, vooral bij het inschakelen van de motor. Bij het systeem dat de draad afsnijdt bestaat het risico op lichamelijk letsel. Nadat er een nieuwe draad uit de rol werd getrokken dient u het apparaat altijd in de normale werkpositie te houden voordat u hem inschakelt. Monteer nooit metallieke snij-elementen. De behuizing mag niet worden geopend. Haal de netstekker los wanneer het apparaat wordt getest, gereinigd of wanneer er werkzaamheden aan de machine worden uitgevoerd of het apparaat niet in gebruik is. Let erop dat er zich geen vuil in de luchtopeningen bevindt. 22 Ondanks de technische en extra veiligheidsmaatregelen is er altijd sprake van een resterend risico bij het apparaat. De greep droog en zuiver houden. Vreemde voorwerpen uit het werkgebied verwijderen Het apparaat uitsluitend in technisch onberispelijke staat gebruiken De beschermplaat, de draadkop en de motor steeds vrij houden van maairesten. Het lichaam en de kleding van het snijdmechanisme verwijderd houden. Personen, die niet vertrouwd zijn met de trimmer, moeten de omgang oefenen met uitgeschakelde motor. Draag doelmatige werkkleding. Let bij het werken op een zekere stand. Bedien het apparaat altijd met beide handen. Derden buiten de gevarenzone houden Laat het apparaat nooit zonder toezicht. Bij hangmaaiwerkzaamheden steeds onder de snijdmachine staan. Bij het werken op hellingen: Werk nooit op een gladde en glibberige helling. Altijd opletten dat u stabiel staat. Altijd dwars ten opzichte van de helling maaken, nooit omhoog of omlaag. Niet maaien op helling van meer dan 20°! Wees zeer voorzichtig bij het keren! Na contact met een vreemd voorwerp: Motor uitschakelen. De machine controleren op schade. De machine niet bedienen onder invloed van alcohol, drugs of medicatie. Er moet worden voldaan aan de veiligheidsinstructies ter voorkoming van een ongeval. Elektrische veiligheid VOORZICHTIG! Risico bij het aanraken van stroomvoerende onderdelen! Haal de stekker meteen uit het stopcontact wanneer de verlengkabel werd beschadigd of is doorgesneden! Wij raden aan het apparaat aan te sluiten via een FI-aardlekschakelaar met een nominale lekstroom van < 30 mA. GTE 350 / 450 / 550 Veiligheidsvoorschriften De spanning van het lichtnet in huis moet overeenstemmen met de vermeldingen voor netspanning in de Technische Gegevens; gebruik geen andere voedingsspanning. Gebruik alleen een verlengingskabel die geschikt is voor gebruik buitenshuis en met een minimale doorsnede van 1,5 mm2. Wikkel een kabeltrommel altijd helemaal af. Beschadigde of sterk verslechterde verlengingskabels mogen niet gebruikt worden. ➯ Controleer vooraf aan de ingebruikname de conditie van uw verlengingskabels. Verlengkabel in de kabeltrekontlasting fixeren. Stel het apparaat niet bloot aan vocht. Houd kinderen uit de buurt van apparaten die op het stroomnetwerk zijn aangesloten. MONTAGE LET OP! Het apparaat mag pas na volledige montage worden gebruikt. GTE 450, GTE 550 Met de tuimelaar in de extra handgreep kan de hellingshoek van de handgreep individueel worden ingesteld. 1. Schuif de houder op de schacht. 2. Trek de greepbeugels van de extra handgreep licht uit elkaar (3-1). 3. Schuif de extra handgreep op de houder (3-2). 4. Laat de extra handgreep in de vertanding vastklikken. 5. Plaats de tuimelaar met de boutenhouder op de spanbout. 6. Schroef de spanbout zo vast dat de tuimelaar met geringe kracht kan worden bewogen (3-3). INBEDRIJFSTELLING LET OP! Voor inbedrijfstelling altijd een visuele inspectie uitvoeren. ADVICE Beschermkap monteren 4. Plaats de boutenhouder en schroef de spanbout vast (3-3). Het in de beschermkap geïntegreerde mes snijdt de snijddraden automatisch op de optimale lengte. GTE 350 1. Plaats de beschermkap op de motorkop (2-1). 2. Let erop dat de draad vrij ligt. 3. Bevestig met de bijgevoegde 4 schroeven. GTE 450, GTE 550 1. Plaats de beschermkap op de motorkop (2-1). 2. Let erop dat de draad vrij ligt. 3. Beschermkap met de meegeleverde schroeven aan de achterzijde vastschroeven (2-1). 4. Plaats het geleidingswiel op de beschermkap en draai de schroeven vast (2-2). Montage extra handgreep GTE 350 1. Trek de greepbeugels van de extra handgreep licht uit elkaar (3-1). 2. Schuif de extra handgreep op de houder (3-2). 3. Laat de extra handgreep in de vertanding vastklikken. 440 083_a De telescopische steel instellen 1. Voor het losmaken moet de bovenste vastzethuls ca. 180° naar rechts worden gedraaid (4-1). 2. De telescopische steel aan de individuele lichaamslengte aanpassen. De telescopische steel kan ca. 10 cm worden verlengd (4-2). 3. Vastzethuls vastdraaien (4-3). Motorkop zwenken Om bijv. de gazonranden te trimmen kan de motorkop 180° worden gedraaid (5, 6). 1. Onderste vastzethuls losschroeven (5-1). 2. Telescopische steel 180° draaien (5-2). 3. Vastzethuls vastschroeven (5-3, 6-1). Motorkop buigen Met de instelbare hellingshoek kan ook op slecht toegankelijke plaatsen worden gemaaid, bijv. onder banken, richels e.d. 1. Vastzetknop indrukken (7-1). 2. Zet de motorkop in de gewenste hellingshoek vast (7-2). 3. Laat de vastzetknop los. 23 nl ADVICE Inbedrijfstelling Verwijder de bescherming op de draafafsnijder voor de eerste ingebruikname. ADVICE Start de grastrimmer 1. Leid de verlengkabel door de trekontlasting. 2. Verlengkabel weer aansluiten op het stroomnet. 3. Neem een veilige positie in. 4. Houd het apparaat met beide handen vast. Plaats hierbij de motorkop niet op de bodem. 5. Houd met de ene hand de extra handgreep en met de andere hand de bovenste handgreep vast. 6. Druk de schakelaar in de bovenste handgreep in en houd deze ingedrukt. Het apparaat is geactiveerd. 7. Laat de grastrimmer een moment vrij lopen. De maaidraad wordt hierbij op de juiste lengte afgesneden. 8. Wanneer de schakelaar niet wordt ingedrukt, schakelt het apparaat zich uit. Na het uitschakelen van het apparaat draait de draadmotorkop nog enkele seconden door. BEDIENING ADVICE Schakel het apparaat in voordat u het gras nadert dat moet worden gemaaid. Houd het apparaat licht naar voren en ga langzaam voorwaarts (9). Zwenk het apparaat naar rechts en links om het gras te maaien (9). Lang gras moet in etappes worden gemaaid. Werk altijd van boven (10-1, 10-2) naar beneden. Raak met de draadkop tijdens het maaien steeds weer het gazon aan. De tipautomatiek zorgt continu voor een optimale draadlengte. Gebruik een plantbeschermingsbeugel om het apparaat op de juiste afstand van hindernissen te houden (11-1). Gemaaid materiaal alleen bij stilstaande motor verwijderen. LET OP! De trillngswaarde tijdens het gebruik van het elektrische gereedschap kan afwijken van de geteste waarde, afhankelijk van de inzet van het apparaat. 24 Het apparaat mag tijdens de werkzaamheden niet worden overbelast. ONDERHOUD VOORZICHTIG! Gevaar door elektrische stroom! Koppel het apparaat voor onderhoudswerkzaamheden los van het stroomnetwerk en beveilig deze tegen opnieuw inschakelen. Trek na het gebruik de stroomkabelstekker los en controleer de machine op beschadigingen. Bewaar het apparaat op een plek die ontoegankelijk is voor kinderen en onbevoegde personen. Elektrische storingen mogen uitsluitend worden verholpen door geautoriseerde, gespecialiseerde werkplaatsen. Gebruik het apparaat nooit wanneer het mes van de draadafsnijder ontbreekt of beschadigd is. De beschermplaat, de draadkop en de motor steeds vrij houden van maairesten. Het apparaat niet met water afspuiten! Het binnendringen van water (ontsteking, carburateur...) kan tot storingen leiden. Stel het apparaat niet bloot aan vocht. Controleer het apparaat regelmatig op een correcte toestand. Gebruik geen schoonmaak- resp. oplosmiddelen. Het apparaat kan hierdoor onherstelbaar worden beschadigd. De draadspoel vervangen (reservedraadspoel GTE art.nr. 112966) 1. Open met druk op de beide vergrendelingen de afdekking (8-1). 2. Verwijder de lege draadspoel (8-2). 3. Plaats de nieuwe draadspoel. 4. Let erop dat de veer weer is geplaatst (8-3). 5. Draden aan beide zijden naar buiten rijgen. 6. Afdekking plaatsen en vergrendelingen vastklikken. OPSLAG Apparaat en toebehoren na elk gebruik reinigen. GTE 350 / 450 / 550 ADVICE Opslag Grastrimmer aan handgreep ophangen. Hierdoor wordt de motorkop niet onnodig belast. AFVOEREN Plaats de transformator op een droge plek waar deze beschermd is tegen vorst. Gebruikte apparaten, batterijen of accu´s niet afvoeren via de vuilnisophaaldienst! Verpakking, apparaat en accessoires zijn gemaakt van recyclebare materialen en moeten ook als zodanig worden afgevoerd. HULP BIJ STORINGEN Mogelijke oorzaak Oplossing Motor loopt niet Motorbeveiligingsschakelaar ging over tot uitschakeling. Geen netspanning aanwezig Wacht tot de motorbeveiligingsschakelaar de trimmer weer inschakelt. Controleer de zekeringen/FI-aardlekschakelaar; laat de stroomvoorziening controleren door een deskundige elektrotechnicus. Verlengkabel controleren, indien nodig vervangen Trimmer vibreert Draadspoel is vuil Draadspoel reinigen, indien nodig vervangen Gazon slecht gemaaid Draadspoel is leeg Draadspoel vervangen Onvoldoende draadlengte Draadlengte instellen ADVICE Storing Bij storingen die niet in deze tabel worden vermeld of in geval van storingen die u niet zelf kunt oplossen, wendt u zich aan onze verantwoordelijke klantenservice a.u.b. 440 083_a 25 nl Garantie GARANTIE Eventuele materiaal- of fabricagefouten aan het apparaat verhelpen we gedurende de wettelijke termijn voor garantieaanspraken naar onze keuze door reparatie of een vervangende levering. Deze garantietermijn wordt bepaald door de wetgeving in het land, waar het apparaat is gekocht. Onze garantietoezegging geldt enkel bij: correcte behandeling van het apparaat inachtneming van de bedieningshandleiding gebruik van originele reserveonderdelen De garantie vervalt bij: pogingen tot reparatie van het apparaat technische wijzigingen aan het apparaat gebruik dat niet in overeenstemming is met de bestemming Uitgesloten van de garantie zijn: lakschade die is veroorzaakt door normale slijtage slijtageonderdelen, die op de kaart met reserveonderdelen zijn gekenmerkt met de omkadering [xxx xxx (x)] verbrandingsmotoren (hiervoor gelden de aparte garantiebepalingen van de betreffende motorfabrikant) De garantieperiode begint op de aankoop door de eerste eindgebruiker. Bepalend is de datum van het ontvangstbewijs. Bij garantieaanspraken kunt u zich met deze garantieverklaring en het aankoopbewijs wenden tot de distributeur of de bevoegde klantenservice bij u in de buurt. Met deze garantietoezegging blijven de wettelijke aanspraken bij gebreken van de koper tegenover de verkoper onverkort van kracht. EG-CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaren wij dat dit product in de door ons uitgebrachte uitvoering voldoet aan de eisen vastgelegd in de geharmoniseerde EUrichtlijnen, de EU-veiligheidsnormen en de standaardproductspecificaties. Product Fabrikant Gevolmachtigde Grastrimmer, elektrisch AL-KO Geräte GmbH Anton Eberle Type Ichenhauser Str. 14 Ichenhauser Str. 14 GTE 350 D-89359 Kötz D-89359 Kötz Serienummer EU-richtlijnen Geharmoniseerde normen G130130 2006/42/EC EN 60335-1 2004/108/EC EN 60335-2-91 2000/14/EC: 2005/88/EC EN ISO 3744 2006/95/EC EN 55014-1 2011/65/EU EN 55014-2 GTE 450 GTE 550 Geluidsniveau gemeten / gegarandeerd GTE 350 94 / 96 dB(A) GTE 450 94 / 96 dB(A) EN 61000-3-2 GTE 550 94 / 96 dB(A) EN 61000-3-3 Beoordelende instantie Beoordeling van conformiteit Société Nationale de Certification 2000/14/EC Appendix VI Antonio De Filippo et d'Homologation Managing Director No. 0499 Kötz, 11-09-2012 26 GTE 350 / 450 / 550
1 / 1

AL-KO GTE 450 Comfort Handleiding

Categorie
Grastrimmers
Type
Handleiding
Deze handleiding is ook geschikt voor