Greenworks Optimow 15 de handleiding

Type
de handleiding

Deze handleiding is ook geschikt voor

Optimow 10®/Optimow 15®
Robotic Lawnmower
Rasenmähroboter
Cortacésped robótico
Tondeuse à gazon robotique
Gogo Tosaerba
Corta-relva robótico
Robotmaaier
Роботизированная газонокосилка
Robottiruohonleikkuri
Robotgräsklippare
Robotklipper
Robotplæneklipper
Robokosiarka
Robotická sekačka na trávu
Robotická kosačka
Robotska kosilnica
Robotska kosilica
Robotfűnyíró
Robot de tuns iarba
Роботизирана ливадна косачка
Original instructions/Übersetzung der ursprünglichen Anweisungen/Traducción de las instrucciones originales/Tradu-
zione delle istruzioni originali/Traduction des instructions d’origine/Tradução das instruções originais/Vertaling van de
originele gebruiksaanwijzing/Перевод оригинальных инструкций/Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös/Översättning
av originalanvisningarna/Oversettelse av den originale bruksanvisningen/Oversættelse af den originale instruktions-
bog/Tłumaczenie oryginalnej instrukcji/Překlad originálního návodu/Preklad originálneho návodu/Prevod izvirnih navo-
dil/Prijevod izvornih uputa/Az eredeti utasítás fordítása/Traducere a instrucţiunilor originale/Превод на оригиналните
инструкции
OPERATOR’S MANUAL
BEDIENUNGSHANDBUCH
MANUAL DEL OPERARIO
MANUALE DI ISTRUZIONI
MANUEL OPÉRATEUR
MANUAL DO OPERADOR
GEBRUIKERSHANDLEIDING
РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА
KÄYTTÖOPAS
ANVÄNDARHANDBOK
BRUKERHÅNDBOK
BRUGERVEJLEDNING
INSTRUKCJA OBSŁUGI
NÁVOD K OBSLUZE
NÁVOD NA OBSLUHU
PRIROČNIK ZA UPRAVLJAVCA
PRIRUČNIK ZA RUKOVATELJE
KEZELŐI KÉZIKÖNYV
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
РЪКОВОДСТВО НА ОПЕРАТОРА
BG
CS
DA
DE
ES
FI
FR
HU
IT
NL
NO
PL
PT
RO
RU
SK
SL
SV
EN
HR
GREENWORKSTOOLS.EU
2
NL
Het materiaal, de technische gegevens en de afbeeldingen die in deze handleiding zijn vermeld
dienen louter ter referentie en zijn niet bindend. De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder
voorafgaande kennisgeving wijzigingen te maken aan de technische kenmerken, de bediening, het
materiaal, de technische gegevens of de afbeeldingen.
De volgende bladzijden bevatten belangrijke veiligheids-
en gebruiksinstructies.
Lees en begrijp alle veiligheidsinstructies,
waarschuwingen en opmerkingen die in deze handleiding
zijn vermeld.
Het niet lezen en volgen van deze instructies,
waarschuwingen en opmerkingen kunnen leiden tot
ernstig letsel of de dood van personen of huisdieren en
schade aan persoonlijke eigendommen.
GREENWORKSTOOLS.EU
3
Inhoud
Productveiligheid ................................................................................... 4
De gebruikershandleiding lezen ...................................................... 4
Operationele veiligheid .................................................................... 6
Beschrijving van de onderdelen .............................................................. 7
Installatie ................................................................................................ 8
De indeling plannen en voorbereiden .............................................. 8
Het laadstation installeren en aansluiten ......................................... 9
Plaats het laadstation als volgt: ........................................................ 9
Op de stroomvoorziening aansluiten ..............................................10
De accu voor de eerste keer opladen .............................................11
De begrenzingsdraad installeren ................................................... 12
Een begeleidingsdraad installeren.................................................. 15
Kalibratie en inbedrijfstelling ...........................................................17
Werking ................................................................................................ 18
De grasmaaier starten en stoppen ................................................ 18
De grasmaaier uitschakelen .......................................................... 18
De maaihoogte aanpassen ............................................................ 18
De grasmaaier optillen en dragen .................................................. 19
De mobiele app aan de grasmaaier koppelen ................................ 19
Onderhoud ............................................................................................ 20
De romp van het chassis losmaken ............................................... 20
Reiniging ....................................................................................... 20
De messen vervangen .................................................................. 21
De accu onderhouden ................................................................... 21
De accu vervangen ........................................................................ 22
De grasmaaier tijdens de winter opbergen ................................... 23
Het laadstation tijdens de winter opbergen .................................. 23
Probleemoplossing .............................................................................. 24
Led-controlelampjes op de grasmaaier ......................................... 24
Symptomen .................................................................................... 25
Breuk in de begrenzingsdraad en begeleidingsdraad .................... 25
Technische gegevens ............................................................................ 26
Bescherming van het milieu ................................................................ 27
Garantievoorwaarden ........................................................................... 28
EU-conformiteitsverklaring .................................................................. 29
NL
GREENWORKSTOOLS.EU
4
NL
VERKLARING VAN DE SYMBOLEN OP DE GRASMAAIER
Dit is gevaarlijk elektrisch gereedschap. Wees voorzichtig wanneer u het gebruikt en
volg alle veiligheidsinstructies en waarschuwingen.
Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u de grasmaaier in gebruik
neemt.
Verwijder de veiligheidssleutel voordat u werkzaamheden op de grasmaaier uitvoert of
deze optilt.
Gevaar op wegslingerende voorwerpen tijdens de werking.
Behoud een veilige afstand tot de grasmaaier wanneer in werking en houd personen, in
het bijzonder kinderen, en huisdieren uit het te maaien gebied.
Zit niet op de grasmaaier wanneer in werking.
Klasse III apparaat
Naast deze gebruikershandleiding is er tevens meer informatie te vinden op onze
website: www.greenworkstools.eu
DE GEBRUIKERSHANDLEIDING LEZEN
De volgende symbolen zijn belangrijk voor het lezen en begrijpen van de
gebruiksinstructies.
Draag veiligheidshandschoenen
Het volgend systeem wordt in deze gebruikershandleiding gebruikt om het eenvoudiger
te begrijpen:
WAARSCHUWING! Een “Waarschuwing” licht de gebruiker in over de aanwezigheid en aard van
mogelijke gevaren zodat lichamelijk letsel kan worden vermeden door het product op een juiste
manier te gebruiken
OPGELET: Een Opgelet” licht de gebruiker in over de aanwezigheid en aard van productrisicos zodat
schade aan het product kan worden vermeden door het product op een juiste manier te gebruiken.
OPMERKING: Een Opmerking” licht de gebruiker in over extra informatie over het gebruiken van het
product.
Tekst in vet cursief verwijst naar een andere sectie in de gebruikershandleiding.
Tekst in vet verwijst naar de instellingen op de grasmaaier.
Productveiligheid
GREENWORKSTOOLS.EU
5
NL
Productveiligheid
BELANGRIJK
LEES GRONDIG VOOR GEBRUIK! BEWAAR VOOR LATERE RAADPLEGING!
Opleiding
WAARSCHUWING! Automatische grasmaaier! Blijf uit de buurt van de machine! Houd altijd
toezicht op kinderen!
Lees de instructies goed door. Maak uzelf vertrouwd met de bedieningsknoppen en het juiste gebruik van
de machine.
Kinderen of personen die de instructies niet kennen mogen dit apparaat niet gebruiken. De lokale
wetgeving kan een minimum leeftijd voor de gebruiker opleggen.
De bediener of gebruiker is verantwoordelijk voor ongevallen of gevaren die zich bij ander personen of hun
eigendommen voordoen.
Voorbereiding
Zorg dat het automatisch afbakeningssysteem wordt geïnstalleerd zoals aangegeven.
Controleer het gebied waar de machine wordt gebruikt regelmatig en verwijder alle stenen, stokken,
draden, botten en andere vreemde voorwerpen.
Controleer de messen, de mesbouten en het snijmechanisme regelmatig op slijtage of schade. Vervang
versleten of beschadigde messen en bouten om het evenwicht te behouden.
Voor machines met meerdere spoelen: Wees voorzichtig, het draaien van één mes kan leiden tot het
draaien van andere messen.
Algemeen
Gebruik de machine nooit met een defect scherm, of zonder gemonteerd veiligheidsmechanisme, zoals
de deflectors en/of de grasopvangbak op de juiste plaats.
Plaats uw handen of voeten niet in de buurt van of onder de draaiende onderdelen. Blijf altijd uit de buurt
van de afvoeropening.
Hef de machine nooit op of draag ze niet als de motor in werking is.
Verwijder (of bedien) het uitschakelingsmechanisme van de machine
- voor het verwijderen van een verstopping;;
- voor het controleren, reinigen of onderhouden van de machine.
Laat de machine niet zonder toezicht achter wanneer er huisdieren, kinderen of andere personen in de
buurt aanwezig zijn.
Onderhoud en opslag
Zorg dat alle moeren, bouten en schroeven altijd stevig vastgedraaid zijn om een veilige werking van de
machine te waarborgen.
Controleer de grasopvangbak regelmatig op slijtage of schade.
Uit veiligheidsoverwegingen, vervang versleten en beschadigde onderdelen.
Vervang de messen alleen door messen van het juiste type.
Laad de accu alleen op met de lader die door de fabrikant is aanbevolen. Een verkeerd gebruik kan leiden
tot een elektrische schok, oververhitting of het lekken van accuvloeistof.
In geval van lekkage van het elektrolyt, spoel overvloedig met water/ neutraliserend middel en raadpleeg
een arts als het met de ogen in contact komt.
Het onderhoud van de machine moet worden uitgevoerd volgens de instructies van de fabrikant.
GREENWORKSTOOLS.EU
6
NL
OPERATIONELE VEILIGHEID
Deze gebruikershandleiding bevat alle basisinformatie voor een veilige werking en
onderhoud van de grasmaaier.
Productveiligheid
Lees alle veiligheidsvoorschriften en instructies in deze gebruikershandleiding door voordat u de
grasmaaier gebruikt. Bewaar deze gebruikershandleiding voor latere
raadpleging. Volg de instructies van de fabrikant voor een juiste installatie, werking, onderhoud en
reparatie van de machine.
Deze grasmaaier is bestemd voor het maaien van gras in een open en vlak gebied. Gebruik
alleen uitrusting die door de fabrikant is aanbevolen. De machine is niet bestemd voor andere
doeleinden.
Deze grasmaaier is in overeenstemming met de EU-veiligheidsnormen en -richtlijnen inzake
elektromagnetische compatibiliteit, machines en laagspanning.
De grasmaaier is niet bestemd voor gebruikers (waaronder kinderen) met beperkte fysische,
visuele of mentale mogelijkheden, of die een gebrek hebben aan ervaring en kennis, tenzij ze
onder toezicht staan of instructies hebben gekregen omtrent het gebruik van het apparaat door
een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
Houd toezicht over kinderen zodat ze niet met het apparaat spelen.
De grasmaaier mag alleen worden bediend, onderhouden en gerepareerd door personen die
volledig op de hoogte zijn van de specifieke kenmerken van deze machine en de relevante
veiligheidsvoorschriften.
Start de grasmaaier in overeenstemming met de instructies. Als de veiligheidssleutel in de stand
Ingeschakeld is ingesteld, houd uw handen en voeten uit de buurt van de draaiende messen.
Plaats uw handen en voeten nooit onder de grasmaaier.
Wijzig nooit het origineel ontwerp van de grasmaaier. Elke aanpassing maakt de garantie ongeldig.
Schakel de grasmaaier uit met de STOP-knop op de grasmaaier wanneer er zich personen, in
het bijzonder kinderen, of huisdieren in het maaigebied bevinden. Het wordt aanbevolen om de
grasmaaier zo te programmeren dat het alleen werkt tijdens de uren wanneer het gebied vrij van
personen en huisdieren is.
Verwijder eventuele voorwerpen uit het maaigebied, zoals takken, speelgoed, stenen,
gereedschap om schade aan de messen te vermijden. De grasmaaier kan op een voorwerp in het
maaigebied vast komen te zitten en hulp om het voorwerp te verwijderen kan nodig zijn alvorens
de grasmaaier zijn werking kan hervatten.
Draag of til de grasmaaier nooit op wanneer de veiligheidssleutel is ingebracht.
Schakel de grasmaaier altijd uit met de STOP-knop wanneer de grasmaaier niet wordt gebruikt. De
grasmaaier kan alleen worden gestart wanneer de veiligheidssleutel is aangebracht en de START-
knop is ingedrukt.
Het geïntegreerde alarm is zeer luid. Wees voorzichtig, in het bijzonder wanneer de grasmaaier
naar binnen wordt gebracht.
Gebruik de grasmaaier niet met een defecte messenschijf of behuizing.
Personen die niet op de hoogte zijn van hoe de grasmaaier te bedienen mogen het niet gebruiken.
Plaats geen voorwerpen op de grasmaaier of het laadstation.
Draag altijd veiligheidshandschoenen wanneer u werkzaamheden op de messen uitvoert.
GREENWORKSTOOLS.EU
7
NL
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
17
19
18
15
21
20
23
22
16
14
6
1 Afneembare kap
2 Stop-knop
3 Start-knop
4 LED-controlelampjes
5 Regelknop voor maaihoogte
6 Achterwielen
7 Voorwielen
8 Messenschijf
9 Accudeksel
10 Handgreep
11 Veiligheidssleutel
12 Laadstation
13 Led voor controle van werking
14 Gebruikershandleiding en snelstartgids
15 Snoer en stekker*
16 Vastzetschroeven voor laadstation (x5)
17 Laagspanningskabel
18 Lusdraad voor begrenzings- en begeleidingsdraad
19 Haringen
20 Extra messen en schroeven (x3)
21 Meetlat (scheur het kartonnen bovenstuk af)
22 Begeleidingsdraad-verbindingsstukken (x3)
23 Lusdraad-verbindingsstukken (x3)
* Het uiterlijk van het snoer en de stekker kan verschillen naargelang het land.
Haal de grasmaaier en het installatiemateriaal uit de verpakking. Controleer of alle onderdelen, die in Afbeelding
1 zijn weergegeven, geleverd en onbeschadigd zijn. Neem contact op met uw handelaar als er onderdelen
ontbreken of beschadigd zijn.
Bewaar de snelstartgids op een veilige plaats, deze bevat de unieke koppelingscode voor uw grasmaaier.
Beschrijving van de onderdelen
GREENWORKSTOOLS.EU
8
NL
Installatie
Lees de volledige sectie door voordat u met de installatie begint. De installatie heeft een impact op de
maaiprestaties. Plan de installatie zorgvuldig.
Hieronder vindt u de belangrijkste installatiewerkzaamheden:
De indeling plannen en voorbereiden
Het laadstation installeren en aansluiten
Op de stroomvoorziening aansluiten
De accu voor de eerste keer opladen
De begrenzingsdraad installeren
De begeleidingsdraad installeren
Kalibratie en inbedrijfstelling
DE INDELING PLANNEN EN VOORBEREIDEN
Zorg dat het gebied waar de grasmaaier gebruikt zal worden aan de volgende voorwaarden voldoet:
Het gras is korter dan 10 cm.
Er zijn geen stenen, los hout, voedingskabels onder stroom en andere vreemde voorwerpen aanwezig.
Het maaigebied is vlak, zonder greppels, putten en hellingen steiler dan 35%.
Het volgend gereedschap is nodig voor installatie, maar niet inbegrepen:
(Rubber) hamer om de haringen in de grond te slaan
Combinatietang om de begrenzingsdraad door te knippen
Polygrip om de koppelingen samen te drukken
6 mm inbussleutel om het laadstation aan de grond vast te maken
GREENWORKSTOOLS.EU
9
NL
Het laadstation dient zich voor het grootste deel binnen het maaigebied
te bevinden.
De volgende twee opties worden in de afbeelding weergegeven:
Optie 1 - Het laadstation bevindt zich volledig in het maaigebied.
Optie 2 - Het laadstation bevindt zich gedeeltelijk buiten het
maaigebied.
Installatie
Plaats het laadstation als volgt:
Op een vlakke plaats buiten het bereik van direct zonlicht (de
voorkant van het laadstation mag geen 5 cm hoger of lager dan
de achterkant zijn.)
Binnen het bereik van een stopcontact (de laagspanningskabel is
10 m lang.)
Met een vrije ruimte van minstens 3 m aan de voorkant en 1 m
aan weerskanten (Plaats het niet in een besloten ruimte).
HET LAADSTATION INSTALLEREN EN AANSLUITEN
1m
35cm
10m
1.1.
2.
GREENWORKSTOOLS.EU
10
NL
OP DE STROOMVOORZIENING AANSLUITEN
Steek de stekker in een stopcontact dat zich in een koele en droge omgeving en buiten het bereik van direct zonlicht bevindt.
Als de stekker in een buitenstopcontact wordt gestoken, zorg dat het voor gebruik buitenshuis goedgekeurd is.
De laagspanningskabel kan het maaigebied doorkruisen als het met haken in grond is vastgezet of in de grond wordt gestopt.
OPGELET: Zorg dat de laagspanningskabel niet wordt doorgeknipt, verbonden of aangepast. Het aanpassen van de
laagspanningskabel maakt de productgarantie ongeldig.
Installatie
Sluit de laagspanningskabel aan op het laadstation.
Stop de laagspanningskabel achter de lipjes om het binnenin het
laadstation op zijn plaats vast te zetten.
Steek de stekker van het snoer in een 100-240 V stopcontact.
Verwijder de beschermkap op het laadstation door de lipjes aan
weerskanten van de voet in te duwen en de kap vervolgens af te halen.
GREENWORKSTOOLS.EU
11
NL
Installatie
DE ACCU VOOR DE EERSTE KEER OPLADEN
Breng de veiligheidssleutel aan in de onderkant van de grasmaaier en
draai het naar de stand Inschakelen.
Plaats de grasmaaier in het laadstation terwijl de begrenzings-
en begeleidingsdraad worden aangebracht.
De grasmaaier kan pas worden gebruikt wanneer de installatie
voltooid is.
GREENWORKSTOOLS.EU
12
NL
DE BEGRENZINGSDRAAD INSTALLEREN
Tijdens het installeren van de begrenzingsdraad dient men met enkele situaties rekening te houden, zoals beschreven in onderstaande tabel.
Tabel 1. Omgaan met afwijkingen en obstakels in het maaigebied
VARIATIE BINNEN HET MAAIGEBIED PLANNING VAN DE BEGRENZINGSDRAAD
Vaste obstakels die vlak met het gazon zijn waarover de grasmaaier
kan rijden (plaveistenen voor paden of gelijksoortig)
Leg de begrenzingsdraad onder de plaveistenen of in de voeg tussen
de plaveistenen.
Laat de grasmaaier nooit rijden over grind, mulch of een gelijksoortig
materiaal die de messen kan beschadigen.
Vaste obstakels ± 1 cm hoog Leg de begrenzingsdraad 10 cm van het obstakel.
Vaste obstakels 1-5 cm hoog (kleine greppels, bloemperken of lage
stoepranden)
Leg de begrenzingsdraad 30 cm van het obstakel.
Vaste obstakels 5 cm of hoger (hekkens of muren) Leg de begrenzingsdraad 35 cm van het obstakel.
Vaste obstakels hoger dan 15 cm die tegen een botsing bestand zijn
(bomen of heesters)
Geen maatregelen nodig; de grasmaaier zal na een botsing met dit
soort obstakel draaien en verder maaien.
Vaste obstakels die lichtjes hellend zijn zoals stenen of grote bomen
met uitstekende wortels
Leg de begrenzingsdraad 30 cm van het obstakel of verwijder het
obstakel.
Vaste obstakels die niet tegen een botsing bestand zijn Leg de begrenzingsdraad 30 cm van en rond het obstakel en keer
vervolgens terug langs dezelfde route.
Lange en nauwe doorgangen en gebieden nauwer dan 1,5 m Installeer een begeleidingsdraad.
Rand van een helling, weg, afgrond of water. Breng naast de begrenzingsdraad tevens een fysieke barrière van
minstens 15 cm hoog aan.
Hellingen tot 35% binnenin het maaigebied Geen maatregelen nodig; de grasmaaier kan werken op hellingen
tot 35% zolang de helling zich niet aan de rand van het maaigebied
bevindt.
Helling minder dan 15% aan de rand van het maaigebied Leg begrenzingsdraad op de normale manier.
Helling meer dan 15% aan de rand van het maaigebied Leg geen begrenzingsdraad, tenzij een vast obstakel (hekken
of muur) aanwezig is om te vermijden dat de grasmaaier het
maaigebied verlaat.
Als een deel van de buitenrand van het maaigebied meer dan 15%
steil is, leg de begrenzingsdraad op 20 cm van de vlakke grond voor
het begin van de helling.
OPMERKING: De helling wordt in procenten (%) aangegeven. De helling in procenten wordt berekend als het hoogteverschil in centimeter voor
elke meter. Als bijvoorbeeld het hoogteverschil 10 cm is, is de helling 10% steil.
Installatie
GREENWORKSTOOLS.EU
13
NL
0cm
Installatie
Zet het uiteinde van de lusdraad tijdelijk vast tegen het laadstation met
een haring of een ander voorwerp.
Leg de lusdraad tegen de klok in langs de geplande begrenzing van
het maaigebied. Houd hierbij rekening met de regels in Tabel 1 totdat u
opnieuw het laadstation bereikt.
Als u van plan bent om tevens een begeleidingsdraad te installeren,
maak een oogje met circa 20 cm extra begrenzingsdraad op het punt
waar de begeleidingsdraad later zal worden verbonden.
Zie de sectie Een begeleidingsdraad installeren op bladzijde 15 voor
meer informatie.
Als de begrenzingsdraad te kort is, gebruik de meegeleverde
begeleidingsdraad-verbindingsstukken om extra begrenzingsdraad als
volgt te verbinden:
1 Stop beide uiteinden van de begrenzingsdraad in de
begeleidingsdraad-verbindingsstukken. Controleer of de draden
volledig in het begeleidingsdraad-verbindingsstuk zijn gestopt
zodat de uiteinden door het begeleidingsdraad-verbindingsstuk
zichtbaar zijn.
2 Duw de knop aan de bovenkant van het begeleidingsdraad-
verbindingsstuk volledig omlaag met behulp van een polygrip
totdat een klik wordt gehoord.
Zet de haspel met lusdraad bij het laadstation neer.
Ga opnieuw rond de begrenzing van het maaigebied en zet de
begrenzingsdraad vast met behulp van de haringen of stop het in de
grond. Het gebruik van haringen wordt aanbevolen, aangezien deze
tijdens de eerste weken van gebruik van de grasmaaier kunnen worden
aangepast.
Wanneer de begrenzingsdraad met haringen wordt vastgezet:
Maai het gras in het gebied waar de draad gelegd zal worden zeer
kort met een gewone grasmaaier of trimmer.
Leg de begrenzingsdraad op de grond en zet vast met de
haringen die dicht tegen elkaar staan.
Duw of sla de haringen met een hamer in de grond.
Duw de haringen niet te diep in de grond om overspanning op de
begrenzingsdraad te vermijden.
Wanneer de begrenzingsdraad in de grond wordt gestopt:
Stop de begrenzingsdraad 1—20 cm in de grond.
Wanneer de begrenzingsdraad volledig is opengelegd en vastgezet,
installeer de lusdraad-verbindingsstukken als volgt:
1 Open het lusdraad-verbindingsstuk en plaats de draad in de grip
van de lusdraad-verbindingsstuk.
2 Druk de lusdraad-verbindingsstukken samen met behulp van een
polygrip totdat een klik wordt gehoord.
Knip overtollig begrenzingsdraad op 1-2 cm boven elk verbindingsstuk
af.
GREENWORKSTOOLS.EU
14
NL
Sluit de begrenzingsdraad als volgt aan op het laadstation:
1 Verwijder de beschermkap op het laadstation en breng de
draad achter de lipjes en in de geul aan de achterkant van het
laadstation aan.
2 Duw het verbindingsstuk op de metalen pennen van het
laadstation (aangegeven met een linker en rechter pijl).
OPMERKING: Zorg dat de begrenzingsdraad aan de rechterkant van
het laadstation wordt aangesloten op de pijl die naar rechts wijst en
doe hetzelfde voor de linkerkant.
Installatie
GREENWORKSTOOLS.EU
15
NL
Leg de begeleidingsdraad op een afstand van minstens 30 cm van de
begrenzingsdraad.
Leg de begeleidingsdraad niet over de begrenzingsdraad.
Leg de begeleidingsdraad recht onder de laadplaat en vervolgens
minstens 2 m recht uit de voorkant van de plaat.
Laat zo veel mogelijk vrije ruimte aan de linkerkant van de
begeleidingsdraad (wanneer u naar het laadstation kijkt).
Gebruik dezelfde draadhaspel voor de begrenzings- en de
begeleidingsdraad.
De begeleidingsdraad moet, net zoals de begrenzingsdraad, met
haringen worden vastgezet of in de grond worden gestopt.
Wanneer de begeleidingsdraad op een steile helling wordt aangebracht,
leg de draad tegen een bepaalde hoek op de helling zodat de
grasmaaier de begeleidingsdraad op de helling eenvoudiger kan volgen.
Leg de begeleidingsdraad niet tegen een scherpe hoek of de
grasmaaier zal tijdens het volgen problemen ondervinden.
EEN BEGELEIDINGSDRAAD INSTALLEREN De grasmaaier gebruikt de optionele begeleidingsdraad om
zijn weg naar het laadstation terug te vinden, maar tevens om
moeilijk te bereiken plaatsen in het maaigebied te vinden. Bijv. de
begeleidingsdraad wordt tussen het laadstation en een uithoek van het
maaigebied of door een nauwe doorgang gelegd.
Voor nauwe doorgangen (minder dan 3 m) of kortere zoektijden is het
gebruiken van een begeleidingsdraad aanbevolen.
Plan eerst de locatie van de begrenzingsdraad alvorens de
begeleidingsdraad aan te brengen.
Stop de begeleidingsdraad door de lus op de begrenzingsdraad waar de
begeleidingsdraad mee zal worden verbonden.
Knip de begrenzingsdraad af met behulp van een combinatietang.
Installatie
GREENWORKSTOOLS.EU
16
NL
Installatie
Stop beide uiteinden van de begrenzingsdraad en het uiteinde van de
begeleidingsdraad in het begeleidingsdraad-verbindingsstuk. Controleer
of de draden volledig in het begeleidingsdraad-verbindingsstuk zijn
gestopt zodat de uiteinden door het begeleidingsdraad-verbindingsstuk
zichtbaar zijn.
Duw de knop aan de bovenkant van het begeleidingsdraad-
verbindingsstuk volledig omlaag met behulp van een polygrip totdat een
klik wordt gehoord.
Zet het verbindingsstuk en de begrenzings- en begeleidingsdraad vast
met haringen of stop ze in de grond.
Sluit de begeleidingsdraad als volgt aan op het laadstation:
1 Verwijder de beschermkap op het laadstation en breng de
begeleidingsdraad achter de lipjes en in de geul die naar de
aansluitklemmen gaat.
2 Sluit de begeleidingsdraad aan op de contactpen op het
laadstation, die is aangegeven met een G.
G
GREENWORKSTOOLS.EU
17
NL
Koppel de grasmaaier met de Mobiele app zoals vermeld in de sectie
Mobiele app aan de grasmaaier koppelen op bladzijde 19.
Installatie
Controleer het led-controlelampje op het laadstation:
Het led-controlelampje brandt continu groen als er
uitgangsspanning aanwezig is en de begrenzingsdraad niet
onderbroken is.
Het led-controlelampje brandt niet als er geen uitgangsspanning
aanwezig is.
Als het led-controlelampje niet continu groen brandt, raadpleeg de
sectie Led-controlelampjes op het laadstation op bladzijde 24 om
het probleem te verhelpen.
KALIBRATIE EN INBEDRIJFSTELLING
Gebruik een 6 mm inbussleutel om het laadstation aan de grond vast te
maken met behulp van de vijf meegeleverde vastzetschroeven
OPMERKING: Maak geen nieuwe gaten in de bodemplaat van het
laadstation. Gebruik alleen de bestaande gaten om de bodemplaat aan
de grond vast te maken.
OPMERKING: Stap of loop niet op de bodemplaat van het laadstation.
GREENWORKSTOOLS.EU
18
NL
Werking
DE GRASMAAIER STARTEN EN STOPPEN
De grasmaaier starten:
1 Breng de veiligheidssleutel aan en draai het met de klok mee naar
stand ”1”.
2 Schuif het luikje van de START-knop naar achteren.
3 Druk de START-knop in.
De grasmaaier stoppen:
Druk op de STOP-knop op de grasmaaier.
DE GRASMAAIER UITSCHAKELEN
Druk op de STOP-knop op de grasmaaier en verwijder de
veiligheidssleutel.
WAARSCHUWING! Verwijder altijd de veiligheidssleutel voordat u
onderhoud uitvoert of de grasmaaier naar een andere omgeving
brengt.
DE MAAIHOOGTE AANPASSEN
Tijdens de eerste weken van gebruik, stel de maaihoogte in op 60 mm
om schade aan de begrenzings- en begeleidingsdraad te vermijden.
Verlaag de instelling vervolgens elke week met één stand totdat de
gewenste maaihoogte wordt bereikt.
Draai de regelknop voor maaihoogte naar de gewenste stand. De
gekozen stand is de markering op de behuizing die zich op één lijn met
de pijl op de knop bevindt.
Draai met de klok mee om de maaihoogte te verhogen.
Draai tegen de klok in om de maaihoogte te verlagen.
De maaihoogte voor de grasmaaier kan tussen 20 mm en 60 mm
worden ingesteld.
MAX
60
20
MIN
Start Stop
a
b
a
b
GREENWORKSTOOLS.EU
19
NL
DE MOBIELE APP AAN DE GRASMAAIER KOPPELEN
Download Greenworks GreenGuide vanaf App Store/Google Play en volg de aanwijzingen op het scherm
over het koppelen van de grasmaaier. Houd de unieke koppelingscode (vermeld op de snelstartgids) en de
grasmaaier bij de hand.
DE GRASMAAIER OPTILLEN EN DRAGEN
Druk op de STOP-knop en verwijder de veiligheidssleutel voordat u de
grasmaaier optilt.
Til de grasmaaier altijd op via de handgreep.
Werking
GREENWORKSTOOLS.EU
20
NL
WAARSCHUWING! Draag veiligheidshandschoenen wanneer u in de buurt van de scherpe
messen komt.
WAARSCHUWING! Voordat u werkzaamheden op de grasmaaier uitvoert, verwijder de
veiligheidssleutel.
WAARSCHUWING! Voordat u werkzaamheden op het laadstation of de stroomvoorziening
uitvoert, haal de stekker uit het stopcontact.
Uit veiligheidsoverwegingen, controleer de grasmaaier regelmatig en vervang versleten of beschadigde
onderdelen.
Controleer of de messen ongehinderd kunnen ronddraaien.
Zorg dat alle moeren, bouten en schroeven altijd stevig vastgedraaid zijn om een veilige werking van de
grasmaaier te waarborgen.
De normale levensduur van de messen is 2 tot 6 weken wanneer het voor het maximum maaigebied
wordt gebruikt en is langer voor kleinere gebieden.
OPGELET: Botte messen leiden tot slechte maaiprestaties, meer energieverbruik en kortere werkingstijden
tussen het laden van de accu.
Maak de grasmaaier regelmatig schoon voor de beste werking.
Onderhoud
DE ROMP VAN HET CHASSIS LOSMAKEN
Houd de grasmaaier met één hand tegen de grond en trek stevig aan
een van de hoeken van de romp. Herhaal deze handeling voor alle vier
de hoeken totdat de romp van het chassis loskomt.
Breng de romp opnieuw juist aan op het chassis en duw het stevig
omlaag totdat een klik wordt gehoord. Controleer of de romp stevig aan
het chassis is vastgemaakt.
REINIGING
WAARSCHUWING! Druk op de STOP-knop en verwijder de
veiligheidssleutel voordat de grasmaaier wordt schoongemaakt.
Maak de buitenkant van de grasmaaier grondig schoon met een zachte
borstel, natte doek en indien nodig, een waterslang met lage druk.
Maak de romp los van het chassis.
Draai de grasmaaier ondersteboven en maak het mesgedeelte en
de wielen schoon met een harde borstel of schraper om vastzittend
maaisel te verwijderen.
GREENWORKSTOOLS.EU
21
NL
Onderhoud
DE ACCU ONDERHOUDEN
WAARSCHUWING! In geval van lekkage van het elektrolyt,
spoel overvloedig met water/ neutraliserend middel en
raadpleeg een arts als het met de ogen in contact komt.
Laad de accu alleen op met het originele laadstation. Een verkeerd
gebruik kan leiden tot een elektrische schok, oververhitting of het
lekken van accuvloeistof.
De accu is onderhoudsvrij, maar heeft een beperkte levensduur van 2
tot 4 jaar, afhankelijk van de lengte van het seizoen en het aantal uur de
grasmaaier per dag wordt gebruikt.
DE MESSEN VERVANGEN
WAARSCHUWING! Druk op de STOP-knop en verwijder de
veiligheidssleutel voordat de messen worden vervangen en
draag veiligheidshandschoenen.
WAARSCHUWING! Gebruik alleen het GLOBE’S mes:
333092355
OPGELET: Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
Vervang altijd alle 3 de messen en schroeven tegelijkertijd.
Draai de grasmaaier ondersteboven.
Draai de schroeven los met een plat- of kruiskopschroevendraaier.
Verwijder de messen en de schroeven.
Zet de nieuwe messen vast met behulp van de nieuwe schroeven.
Controleer of de messen ongehinderd ronddraaien.
cross tip screwdriver
GREENWORKSTOOLS.EU
22
NL
Onderhoud
DE ACCU VERVANGEN
WAARSCHUWING! Druk op de STOP-knop en verwijder
de veiligheidssleutel voordat de accu wordt vervangen en
draag veiligheidshandschoenen.
OPGELET: Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
Draai de grasmaaier ondersteboven, verwijder de vier Torx T20-
schroeven en haal het accudeksel af.
Ontkoppel de aansluitklemmen van de accu.
Til de accu uit de grasmaaier.
Breng een nieuwe accu aan in sleuf 1 (de achterste sleuf).
Maak de aansluitklemmen vast aan de nieuwe accu.
Breng het batterijdeksel opnieuw juist aan en maak het vast met de vier
Torx T20-schroeven.
Gooi de oude accu weg volgens de geldende
voorschriften in uw gemeente.
GREENWORKSTOOLS.EU
23
NL
DE GRASMAAIER TIJDENS DE WINTER OPBERGEN
Reinig de grasmaaier altijd voordat u het tijdens de winter opbergt.
Laad de accu volledig op voordat u het tijdens de winter opbergt. Als de accu niet volledig wordt opgeladen kan
het permanente schade oplopen.
OPGELET: Als de accu niet volledig wordt opgeladen kan het permanente schade oplopen.
Controleer of er geen onderdelen versleten zijn, de messen scherp zijn en de messen en voorwielen
ongehinderd ronddraaien. Corrigeer eventuele defecten.
Berg de grasmaaier op in een droge en vorstvrije ruimte met alle vier de wielen op de grond.
HET LAADSTATION TIJDENS DE WINTER OPBERGEN
Indien mogelijk, ontkoppel de begrenzings- en begeleidingsdraad van het laadstation en berg het laadstation en
de stroomvoorziening binnenshuis op.
Laat de begrenzings- en begeleidingsdraad in de grond maar bescherm de uiteinden van de draden tegen vocht
door ze op een originele koppeling aan te sluiten of de uiteinden in een bakje met smeer te stoppen.
Als het niet mogelijk is om het laadstation binnenshuis op te bergen, laat het laadstation verbonden met de
stroomvoorziening en de begrenzings- en begeleidingsdraad.
NA DE WINTEROPSLAG
Controleer de grasmaaier, de contacten van het laadstation en de laadstroken op roest, verbranding of vuil.
Indien nodig, reinig de laad- of contactstroken met fijn schuurpapier.
Onderhoud
GREENWORKSTOOLS.EU
24
NL
Probleemoplossing
LED-CONTROLELAMPJES OP HET LAADSTATION
LED STATUS BETEKENIS HANDELING
5. Groen Aan Begrenzingsdraad en laadstation OK Geen handeling vereist.
Blauw Knippert Begrenzingsdraad is stuk of niet verbonden Controleer en repareer de begrenzingsdraad
Rood Knippert Elektronische storing in laadstation of stroomvoorziening Neem alstublieft contact op met uw handelaar.
Deze sectie biedt enkele oplossingen die u kunnen helpen wanneer de grasmaaier niet werkt zoals het hoort.
LED-CONTROLELAMPJES OP DE GRASMAAIER
LED STATUS BETEKENIS HANDELING
1. In gebruik
(groen)
Knipperend Grasmaaier is gestopt met de stop-knop op de
grasmaaier
Druk de start-knop op de grasmaaier voor
gebruik
Aan De grasmaaier bevindt zich in de gebruiksmodus
(laden, geparkeerd in de oplader, pauze, gras maaien of
zoeken)
Uit Veiligheidssleutel bevindt zich in de uitgeschakelde
positie, grasmaaier bevindt zich in de fout-status of
grasmaaier wacht op de PIN-code.
2. Connectiviteit
(Blauw))
Knippert Bezig met het verbinden met de internetserver
Aan Verbonden met de internetserver
Uit Grasmaaier niet in de “Inschakelingsmodus”
3. Veiligheid
(Geel)
Knippert Verificatie van pincode is nodig ... via Mobiele app
Uit Geen pin nodig Geen handeling vereist
4. Fout (Rood) Knippert Motor gestopt met fout Controleer de reden voor de fout en start
opnieuw door op de Start-knop op de
grasmaaier te drukken.
GREENWORKSTOOLS.EU
25
NL
SYMPTOMEN
Als uw grasmaaier niet naar behoren werkt, raadpleeg onderstaande probleemoplossingsgids.
SYMPTOMEN OORZAAK HANDELING
De grasmaaier kan het
laadstation moeilijk
bereiken
Het laadstation bevindt zich op een helling. Plaats het laadstation op een ondergrond die volledig
vlak is. Zie de sectie Het laadstation installeren en
aansluiten op bladzijde 9.
De begrenzingsdraad is in verhouding tot het
laadstation niet juist aangebracht.
Controleer of het laadstation en de begrenzingsdraad
juist zijn geïnstalleerd. Zie de sectie Het laadstation
installeren en aansluiten op bladzijde 9.
Ongelijkmatige
maairesultaten
De grasmaaier werkt te weinig uren per dag. Verleng de werkingstijd. Zie de functie Planning in
de Mobiele app.
De vorm van het maaigebied vereist het maken van
handmatige instellingen zodat de grasmaaier alle
uithoeken kan vinden.
Pas het maaigebied van het gazon aan zodat de
grasmaaier alle uithoeken kan bereiken. Zie de
functie Planning in de Mobiele app.
De vorm van het maaigebied vereist het maken van
handmatige instellingen zodat de grasmaaier alle
uithoeken kan vinden.
Verklein het maaigebied of verleng de werkingstijd.
Zie de functie Planning in de Mobiele app.
De messen zijn bot. Vervang alle messen en schroeven zodat de
ronddraaiende delen altijd in balans zijn. Zie de sectie
De messen vervangen op bladzijde 21.
Gras hoopt op op de messenschijf of rond de
motoras.
Controleer of de messenschijf eenvoudig ronddraait.
Als dit niet het geval is, verwijder het gras en
vreemde voorwerpen. Zie de sectie Onderhoud op
bladzijde 20.
De grasmaaier maait korter
dan gewoonlijk tussen de
laadbeurten.
Gras of vreemde voorwerpen blokkeren de
messenschijf.
Verwijder het gras en de vreemde voorwerpen. Zie
de sectie Onderhoud op bladzijde 20.
De accu is versleten. Vervang de batterijen. Zie de sectie De accu
vervangen op bladzijde 22.
De maai- en laadtijden zijn
korter dan gewoonlijk.
De accu is versleten Vervang de batterijen. Zie de sectie De accu
vervangen op bladzijde 22.
BREUK IN DE BEGRENZINGSDRAAD EN BEGELEIDINGSDRAAD
Een breuk in de begrenzingsdraad en begeleidingsdraad (wanneer geïnstalleerd) zijn over het algemeen het gevolg van onopzettelijke fysieke schade.
Controleer de volledige begrenzingsdraad vanaf het laadstation en terug.
Controleer de begeleidingsdraad (wanneer geïnstalleerd) vanaf het laadstation tot aan het verbindingsstuk in de begrenzingsdraad.
Controleer of de koppelingen stevig zijn samengedrukt om de verbindingen te maken.
Probleemoplossing
GREENWORKSTOOLS.EU
26
NL
Technische gegevens:
OPTIMOW 10 OPTIMOW 15
Afmetingen:
Hoogte 26 cm 26 cm
Lengte 62 cm 62 cm
Breedte 50 cm 50 cm
Gewicht 11 kg 11 kg
Elektrisch systeem:
Accu, Speciale lithium-ion accu 24 V / 2,0 Ah, Onderdeelnr. 211022355 24 V / 2,0 Ah, Onderdeelnr. 211022355
Voeding 100-240 V/32 V DC 100-240 V/32 V DC
Lengte van laagspanningskabel 10 m 10 m
Gemiddelde energieverbruik bij maximum
gebruik
8 kWh/maand voor een maaigebied van
1000 m2
10 kWh/maand voor een maaigebied van
1.500 m2
Laadstroom 1.3 A DC 1.3 A DC
Gemiddelde laadtijd 140 minuten 70 minuten
Geschatte maaitijd 70 minuten 70 minuten
Geluidsemissies: *)
Gemeten geluidsvermogensniveau **) 58 dB (A) 58 dB (A)
Gewaarborgd geluidsvermogensniveau 60 dB (A) 60 dB (A)
Geluidsdrukniveau ***) 47 dB (A) 47 dB (A)
Maaien:
Maaisysteem Drie draaiende messen Drie draaiende messen
Gemiddeld stroomverbruik tijdens het maaien 25 W ± 20% 25 W ± 20%
Maaihoogte 2-6 cm 2-6 cm
Maaibreedte 22 cm 22 cm
Meest nauwe doorgang 60 cm 60 cm
Maximum hoek voor maaigebied 35% 35%
Maximum hoek voor begrenzingsdraad 15% 15%
Maximum lengte voor begrenzingsdraad 800 m 800 m
Maximum maaigebied 1,000 m
2
1,500 m
2
Aanbevolen maaigebied 0 - 700 m
2
500 - 1,200 m
2
IP-classificatie:
Grasmaaier IPX5 IPX5
Laadstation IPX2 IPX2
Voeding IP67 IP67
*) Geluidsemissies in de omgeving gemeten als geluidsvermogen (LWA) overeenkomstig EC-richtlijn 2000/14/EC. Het gewaarborgd
geluidsvermogensniveau omvat zowel de afwijking in productie als de afwijking van de testcode met 1-3 dB(A).
De verklaringen van de geluidsemissies zijn in overeenstemming met EN 50636-2-107:2015
**) onzekerheden KWA, 2 dB (A)
***) onzekerheden KPA, 2-4 dB (A)
GREENWORKSTOOLS.EU
27
NL
Milieubescherming
Elektrische en elektronische apparaten, in overeenstemming met de Europese wet 2012/19/
EC, en defecte of verbruikte accu’s/batterijen, in overeenstemming met 2006/66/EC, moeten
afzonderlijk worden ingezameld en op een milieuvriendelijke manier afgedankt worden.
Het symbool vermeld op de grasmaaier of de verpakking geeft aan dat het product niet samen
met het huisvuil mag worden weggegooid. Breng het naar een gepast inzamelpunt waar de
elektronische onderdelen en de accu kunnen worden gerecycled.
De accu bevindt zich in het chassis aan de onderkant van de grasmaaier. Zie de sectie De accu
vervangen op bladzijde 22 om de accu te verwijderen.
Een juiste verwijdering van dit product vermijdt een mogelijke negatieve impact op het milieu
en de menselijke gezondheid.
Voor meer informatie over het recyclen van dit product, neem contact op met uw gemeente,
uw inzamelpunt of de winkel waar u het product hebt gekocht.
Afzonderlijke afhaling van gebruikte producten en verpakkingsmateriaal zorgt ervoor dat
material kan worden gerecycled en hergebruikt. Het hergebruik van gerecycled materialen helpt
milieuvervuiling te voorkomen en vermindert de vraag naar grondstoffen.
Aan het einde van hun gebruiksleven gooit u de batterijen op een milieuvriendelijke manier
weg. De batterij bevat materiaal dat gevaarlijk is voor mens en milieu. Hij moet afzonderlijk
worden verwijderd en afgevoerd naar een eenheid die lithiumionbatterijen aanvaardt.
GREENWORKSTOOLS.EU
28
NL
Garantievoorwaarden
GLOBGRO AB, Globe Group Europe garandeert een juiste werking van dit product voor een periode van twee
jaar (vanaf de datum van aankoop). De garantie dekt defecten door materiaal- of fabricagefouten. Binnen
deze garantieperiode zullen we het product vervangen of het kosteloos repareren, mits aan de volgende
voorwaarden is voldaan:
De grasmaaier en het laadstation mogen alleen worden gebruikt volgens de instructies in deze
gebruikershandleiding.
De gebruiker of een ongeoorloofde derde mogen dit product niet repareren.
Voorbeelden van fouten die niet door de garantie worden gedekt:
Schade door bliksem.
Schade door een verkeerde opslag of gebruik van de accu.
Schade door het gebruiken van een niet-originele accu
Schade door het niet gebruiken van originele reserveonderdelen en accessoires, zoals de messen en het
installatiemateriaal.
Schade aan de lusdraad.
De messen zijn verbruiksartikelen en worden niet door de garantie gedekt.
Als een defect op uw grasmaaier optreedt, neem contact om met uw handelaar voor meer informatie. Houd uw
aankoopbewijs en het serienummer van het product bij de hand voor een snellere behandeling.
GREENWORKSTOOLS.EU
29
(Alleen van toepassing voor de Europese versies)
Fabrikant: GLOBGRO AB, Globe Group Europe
Adres: Propellergatan 1, 21115 Malmö, Sweden
Naam en adres van de person die verantwoordelijk is voor de opmaak
van de technische fiche:
Peter Söderström
Propellergatan 1, 21115 Malmö, Sweden
Wij verklaren hierbij dat het product:
Categorie: Robotmaaier
Model: Optimow 10®/Optimow 15®
Serienummer: Zie typeplaatje van product.
Serienr. Zie typeplaatje van product.
In overeenstemming is met de relevante bepalingen van richtlijn
inzake machines (2006/42/EC)
Specifieke voorschriften voor accu aangedreven elektrische
robotmaaiers EN 50636-2-107: 2015 / A1:2018
In overeenstemming is met de bepalingen van de volgende
richtlijnen:
2014/30/EU EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015
Richtlijn inzake geluidsemissie (2000/14/EC geamendeerd door
2005/88/EC)
2014/53/EU, RF EN 303413, EN 301489-1/-19, EN303447, EN301 489-
1/-3, EN 301489-1/-52, EN 301511, EN 62479
Wij verklaren tevens dat:
De volgende (delen/klassen van) Europese geharmoniseerde
normen werden gebruikt:
EN 60335-1:2012+A11+A13:2017, EN 50636-2-107:2015+A1:2018,
EN 60335-2-29:2004+A2:2010, EN 62233:2008, EN ISO 3744:2005,
EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-
3-3:2013, EN 300 328 V2.1.1, EN 301 489-1 V2.1.1, EN 301 489-17
V3.1.1, EN 62311:2008, EN 61558-1:2005+A1:2009, EN 61558-2-
16:2009+A1:2013
Gemeten geluidsdrukniveau 58 dB(A)
Gegarandeerd geluidsdrukniveau 60 dB(A)
Methode voor overeenstemmingsbeoordeling: Annex V/Directive
2000/14/EC
EU type-inspectiecertificaatnummer: 13SHN0023-01
Ted Qu Haichao
Kwaliteitsdirecteur
Changzhou, 1 december 2018
NL
EU-conformiteitsverklaring

Documenttranscriptie

Optimow 10®/Optimow 15® EN Robotic Lawnmower OPERATOR’S MANUAL DE Rasenmähroboter BEDIENUNGSHANDBUCH ES Cortacésped robótico MANUAL DEL OPERARIO IT Gogo Tosaerba MANUALE DI ISTRUZIONI FR Tondeuse à gazon robotique MANUEL OPÉRATEUR PT Corta-relva robótico MANUAL DO OPERADOR NL Robotmaaier GEBRUIKERSHANDLEIDING RU Роботизированная газонокосилка РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА FI Robottiruohonleikkuri KÄYTTÖOPAS SV Robotgräsklippare ANVÄNDARHANDBOK NO Robotklipper BRUKERHÅNDBOK DA Robotplæneklipper BRUGERVEJLEDNING PL Robokosiarka INSTRUKCJA OBSŁUGI CS Robotická sekačka na trávu NÁVOD K OBSLUZE SK Robotická kosačka NÁVOD NA OBSLUHU SL Robotska kosilnica PRIROČNIK ZA UPRAVLJAVCA HR Robotska kosilica PRIRUČNIK ZA RUKOVATELJE HU Robotfűnyíró KEZELŐI KÉZIKÖNYV RO Robot de tuns iarba MANUAL DE INSTRUCŢIUNI BG Роботизирана ливадна косачка РЪКОВОДСТВО НА ОПЕРАТОРА Original instructions/Übersetzung der ursprünglichen Anweisungen/Traducción de las instrucciones originales/Traduzione delle istruzioni originali/Traduction des instructions d’origine/Tradução das instruções originais/Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing/Перевод оригинальных инструкций/Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös/Översättning av originalanvisningarna/Oversettelse av den originale bruksanvisningen/Oversættelse af den originale instruktionsbog/Tłumaczenie oryginalnej instrukcji/Překlad originálního návodu/Preklad originálneho návodu/Prevod izvirnih navodil/Prijevod izvornih uputa/Az eredeti utasítás fordítása/Traducere a instrucţiunilor originale/Превод на оригиналните инструкции NL De volgende bladzijden bevatten belangrijke veiligheidsen gebruiksinstructies. Lees en begrijp alle veiligheidsinstructies, waarschuwingen en opmerkingen die in deze handleiding zijn vermeld. Het niet lezen en volgen van deze instructies, waarschuwingen en opmerkingen kunnen leiden tot ernstig letsel of de dood van personen of huisdieren en schade aan persoonlijke eigendommen. Het materiaal, de technische gegevens en de afbeeldingen die in deze handleiding zijn vermeld dienen louter ter referentie en zijn niet bindend. De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen te maken aan de technische kenmerken, de bediening, het materiaal, de technische gegevens of de afbeeldingen. 2 GREENWORKSTOOLS.EU Inhoud Productveiligheid .................................................................................... 4 Onderhoud............................................................................................. 20 De gebruikershandleiding lezen ....................................................... 4 De romp van het chassis losmaken ............................................... 20 Operationele veiligheid ..................................................................... 6 Reiniging ........................................................................................ 20 Beschrijving van de onderdelen............................................................... 7 De messen vervangen ................................................................... 21 Installatie................................................................................................. 8 De accu onderhouden .................................................................... 21 De indeling plannen en voorbereiden ............................................... 8 De accu vervangen ......................................................................... 22 Het laadstation installeren en aansluiten.......................................... 9 De grasmaaier tijdens de winter opbergen .................................... 23 Plaats het laadstation als volgt:......................................................... 9 Het laadstation tijdens de winter opbergen ................................... 23 Op de stroomvoorziening aansluiten ...............................................10 Probleemoplossing............................................................................... 24 De accu voor de eerste keer opladen .............................................11 Led-controlelampjes op de grasmaaier .......................................... 24 De begrenzingsdraad installeren .................................................... 12 Symptomen..................................................................................... 25 Een begeleidingsdraad installeren.................................................. 15 Breuk in de begrenzingsdraad en begeleidingsdraad ..................... 25 Kalibratie en inbedrijfstelling............................................................17 Technische gegevens............................................................................. 26 Werking................................................................................................. 18 Bescherming van het milieu ................................................................. 27 De grasmaaier starten en stoppen ................................................. 18 Garantievoorwaarden............................................................................ 28 De grasmaaier uitschakelen ........................................................... 18 EU-conformiteitsverklaring ................................................................... 29 De maaihoogte aanpassen ............................................................. 18 De grasmaaier optillen en dragen................................................... 19 De mobiele app aan de grasmaaier koppelen................................. 19 GREENWORKSTOOLS.EU 3 NL Productveiligheid Naast deze gebruikershandleiding is er tevens meer informatie te vinden op onze website: www.greenworkstools.eu VERKLARING VAN DE SYMBOLEN OP DE GRASMAAIER Dit is gevaarlijk elektrisch gereedschap. Wees voorzichtig wanneer u het gebruikt en volg alle veiligheidsinstructies en waarschuwingen. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u de grasmaaier in gebruik neemt. NL Verwijder de veiligheidssleutel voordat u werkzaamheden op de grasmaaier uitvoert of deze optilt. Gevaar op wegslingerende voorwerpen tijdens de werking. Behoud een veilige afstand tot de grasmaaier wanneer in werking en houd personen, in het bijzonder kinderen, en huisdieren uit het te maaien gebied. Zit niet op de grasmaaier wanneer in werking. Klasse III apparaat DE GEBRUIKERSHANDLEIDING LEZEN De volgende symbolen zijn belangrijk voor het lezen en begrijpen van de gebruiksinstructies. Draag veiligheidshandschoenen Het volgend systeem wordt in deze gebruikershandleiding gebruikt om het eenvoudiger te begrijpen: •• WAARSCHUWING! Een “Waarschuwing” licht de gebruiker in over de aanwezigheid en aard van mogelijke gevaren zodat lichamelijk letsel kan worden vermeden door het product op een juiste manier te gebruiken •• OPGELET: Een “Opgelet” licht de gebruiker in over de aanwezigheid en aard van productrisico’s zodat schade aan het product kan worden vermeden door het product op een juiste manier te gebruiken. •• OPMERKING: Een “Opmerking” licht de gebruiker in over extra informatie over het gebruiken van het product. •• Tekst in vet cursief verwijst naar een andere sectie in de gebruikershandleiding. •• Tekst in vet verwijst naar de instellingen op de grasmaaier. 4 GREENWORKSTOOLS.EU Productveiligheid BELANGRIJK LEES GRONDIG VOOR GEBRUIK! BEWAAR VOOR LATERE RAADPLEGING! Opleiding WAARSCHUWING! Automatische grasmaaier! Blijf uit de buurt van de machine! Houd altijd toezicht op kinderen! •• Lees de instructies goed door. Maak uzelf vertrouwd met de bedieningsknoppen en het juiste gebruik van de machine. •• Kinderen of personen die de instructies niet kennen mogen dit apparaat niet gebruiken. De lokale wetgeving kan een minimum leeftijd voor de gebruiker opleggen. •• De bediener of gebruiker is verantwoordelijk voor ongevallen of gevaren die zich bij ander personen of hun eigendommen voordoen. NL Voorbereiding •• Zorg dat het automatisch afbakeningssysteem wordt geïnstalleerd zoals aangegeven. •• Controleer het gebied waar de machine wordt gebruikt regelmatig en verwijder alle stenen, stokken, draden, botten en andere vreemde voorwerpen. •• Controleer de messen, de mesbouten en het snijmechanisme regelmatig op slijtage of schade. Vervang versleten of beschadigde messen en bouten om het evenwicht te behouden. •• Voor machines met meerdere spoelen: Wees voorzichtig, het draaien van één mes kan leiden tot het draaien van andere messen. Algemeen •• Gebruik de machine nooit met een defect scherm, of zonder gemonteerd veiligheidsmechanisme, zoals de deflectors en/of de grasopvangbak op de juiste plaats. •• Plaats uw handen of voeten niet in de buurt van of onder de draaiende onderdelen. Blijf altijd uit de buurt van de afvoeropening. •• Hef de machine nooit op of draag ze niet als de motor in werking is. •• Verwijder (of bedien) het uitschakelingsmechanisme van de machine -- voor het verwijderen van een verstopping;; -- voor het controleren, reinigen of onderhouden van de machine. •• Laat de machine niet zonder toezicht achter wanneer er huisdieren, kinderen of andere personen in de buurt aanwezig zijn. Onderhoud en opslag •• Zorg dat alle moeren, bouten en schroeven altijd stevig vastgedraaid zijn om een veilige werking van de machine te waarborgen. •• Controleer de grasopvangbak regelmatig op slijtage of schade. •• Uit veiligheidsoverwegingen, vervang versleten en beschadigde onderdelen. •• Vervang de messen alleen door messen van het juiste type. •• Laad de accu alleen op met de lader die door de fabrikant is aanbevolen. Een verkeerd gebruik kan leiden tot een elektrische schok, oververhitting of het lekken van accuvloeistof. •• In geval van lekkage van het elektrolyt, spoel overvloedig met water/ neutraliserend middel en raadpleeg een arts als het met de ogen in contact komt. •• Het onderhoud van de machine moet worden uitgevoerd volgens de instructies van de fabrikant. GREENWORKSTOOLS.EU 5 Productveiligheid OPERATIONELE VEILIGHEID Deze gebruikershandleiding bevat alle basisinformatie voor een veilige werking en onderhoud van de grasmaaier. Lees alle veiligheidsvoorschriften en instructies in deze gebruikershandleiding door voordat u de grasmaaier gebruikt. Bewaar deze gebruikershandleiding voor latere raadpleging. Volg de instructies van de fabrikant voor een juiste installatie, werking, onderhoud en reparatie van de machine. Deze grasmaaier is bestemd voor het maaien van gras in een open en vlak gebied. Gebruik alleen uitrusting die door de fabrikant is aanbevolen. De machine is niet bestemd voor andere doeleinden. Deze grasmaaier is in overeenstemming met de EU-veiligheidsnormen en -richtlijnen inzake elektromagnetische compatibiliteit, machines en laagspanning. NL De grasmaaier is niet bestemd voor gebruikers (waaronder kinderen) met beperkte fysische, visuele of mentale mogelijkheden, of die een gebrek hebben aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen omtrent het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd toezicht over kinderen zodat ze niet met het apparaat spelen. De grasmaaier mag alleen worden bediend, onderhouden en gerepareerd door personen die volledig op de hoogte zijn van de specifieke kenmerken van deze machine en de relevante veiligheidsvoorschriften. Start de grasmaaier in overeenstemming met de instructies. Als de veiligheidssleutel in de stand Ingeschakeld is ingesteld, houd uw handen en voeten uit de buurt van de draaiende messen. Plaats uw handen en voeten nooit onder de grasmaaier. Wijzig nooit het origineel ontwerp van de grasmaaier. Elke aanpassing maakt de garantie ongeldig. Schakel de grasmaaier uit met de STOP-knop op de grasmaaier wanneer er zich personen, in het bijzonder kinderen, of huisdieren in het maaigebied bevinden. Het wordt aanbevolen om de grasmaaier zo te programmeren dat het alleen werkt tijdens de uren wanneer het gebied vrij van personen en huisdieren is. Verwijder eventuele voorwerpen uit het maaigebied, zoals takken, speelgoed, stenen, gereedschap om schade aan de messen te vermijden. De grasmaaier kan op een voorwerp in het maaigebied vast komen te zitten en hulp om het voorwerp te verwijderen kan nodig zijn alvorens de grasmaaier zijn werking kan hervatten. Draag of til de grasmaaier nooit op wanneer de veiligheidssleutel is ingebracht. Schakel de grasmaaier altijd uit met de STOP-knop wanneer de grasmaaier niet wordt gebruikt. De grasmaaier kan alleen worden gestart wanneer de veiligheidssleutel is aangebracht en de STARTknop is ingedrukt. Het geïntegreerde alarm is zeer luid. Wees voorzichtig, in het bijzonder wanneer de grasmaaier naar binnen wordt gebracht. Gebruik de grasmaaier niet met een defecte messenschijf of behuizing. Personen die niet op de hoogte zijn van hoe de grasmaaier te bedienen mogen het niet gebruiken. Plaats geen voorwerpen op de grasmaaier of het laadstation. Draag altijd veiligheidshandschoenen wanneer u werkzaamheden op de messen uitvoert. 6 GREENWORKSTOOLS.EU Beschrijving van de onderdelen 1 2 3 4 5 8 7 13 9 10 6 14 12 11 16 18 17 NL 19 15 23 20 21 22 1 Afneembare kap 13 Led voor controle van werking 2 Stop-knop 14 Gebruikershandleiding en snelstartgids 3 Start-knop 15 Snoer en stekker* 4 LED-controlelampjes 16 Vastzetschroeven voor laadstation (x5) 5 Regelknop voor maaihoogte 17 Laagspanningskabel 6 Achterwielen 18 Lusdraad voor begrenzings- en begeleidingsdraad 7 Voorwielen 19 Haringen 8 Messenschijf 20 Extra messen en schroeven (x3) 9 Accudeksel 21 Meetlat (scheur het kartonnen bovenstuk af) 10 Handgreep 22 Begeleidingsdraad-verbindingsstukken (x3) 11 Veiligheidssleutel 23 Lusdraad-verbindingsstukken (x3) 12 Laadstation * Het uiterlijk van het snoer en de stekker kan verschillen naargelang het land. Haal de grasmaaier en het installatiemateriaal uit de verpakking. Controleer of alle onderdelen, die in Afbeelding 1 zijn weergegeven, geleverd en onbeschadigd zijn. Neem contact op met uw handelaar als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn. Bewaar de snelstartgids op een veilige plaats, deze bevat de unieke koppelingscode voor uw grasmaaier. GREENWORKSTOOLS.EU 7 Installatie Lees de volledige sectie door voordat u met de installatie begint. De installatie heeft een impact op de maaiprestaties. Plan de installatie zorgvuldig. Hieronder vindt u de belangrijkste installatiewerkzaamheden: NL •• De indeling plannen en voorbereiden •• Het laadstation installeren en aansluiten •• Op de stroomvoorziening aansluiten •• De accu voor de eerste keer opladen •• De begrenzingsdraad installeren •• De begeleidingsdraad installeren •• Kalibratie en inbedrijfstelling DE INDELING PLANNEN EN VOORBEREIDEN Zorg dat het gebied waar de grasmaaier gebruikt zal worden aan de volgende voorwaarden voldoet: •• Het gras is korter dan 10 cm. •• Er zijn geen stenen, los hout, voedingskabels onder stroom en andere vreemde voorwerpen aanwezig. •• Het maaigebied is vlak, zonder greppels, putten en hellingen steiler dan 35%. Het volgend gereedschap is nodig voor installatie, maar niet inbegrepen: •• (Rubber) hamer om de haringen in de grond te slaan •• Combinatietang om de begrenzingsdraad door te knippen •• Polygrip om de koppelingen samen te drukken •• 6 mm inbussleutel om het laadstation aan de grond vast te maken 8 GREENWORKSTOOLS.EU Installatie HET LAADSTATION INSTALLEREN EN AANSLUITEN Plaats het laadstation als volgt: •• Op een vlakke plaats buiten het bereik van direct zonlicht (de voorkant van het laadstation mag geen 5 cm hoger of lager dan de achterkant zijn.) •• Binnen het bereik van een stopcontact (de laagspanningskabel is 10 m lang.) •• Met een vrije ruimte van minstens 3 m aan de voorkant en 1 m aan weerskanten (Plaats het niet in een besloten ruimte). 1m >1m 10m NL >1m >3m 1. 35cm Het laadstation dient zich voor het grootste deel binnen het maaigebied te bevinden. De volgende twee opties worden in de afbeelding weergegeven: 2. •• Optie 1 - Het laadstation bevindt zich volledig in het maaigebied. •• Optie 2 - Het laadstation bevindt zich gedeeltelijk buiten het maaigebied. GREENWORKSTOOLS.EU 9 Installatie OP DE STROOMVOORZIENING AANSLUITEN Steek de stekker in een stopcontact dat zich in een koele en droge omgeving en buiten het bereik van direct zonlicht bevindt. Als de stekker in een buitenstopcontact wordt gestoken, zorg dat het voor gebruik buitenshuis goedgekeurd is. De laagspanningskabel kan het maaigebied doorkruisen als het met haken in grond is vastgezet of in de grond wordt gestopt. OPGELET: Zorg dat de laagspanningskabel niet wordt doorgeknipt, verbonden of aangepast. Het aanpassen van de laagspanningskabel maakt de productgarantie ongeldig. Verwijder de beschermkap op het laadstation door de lipjes aan weerskanten van de voet in te duwen en de kap vervolgens af te halen. NL Sluit de laagspanningskabel aan op het laadstation. Stop de laagspanningskabel achter de lipjes om het binnenin het laadstation op zijn plaats vast te zetten. Steek de stekker van het snoer in een 100-240 V stopcontact. 10 GREENWORKSTOOLS.EU Installatie DE ACCU VOOR DE EERSTE KEER OPLADEN Breng de veiligheidssleutel aan in de onderkant van de grasmaaier en draai het naar de stand Inschakelen. NL Plaats de grasmaaier in het laadstation terwijl de begrenzingsen begeleidingsdraad worden aangebracht. De grasmaaier kan pas worden gebruikt wanneer de installatie voltooid is. GREENWORKSTOOLS.EU 11 Installatie DE BEGRENZINGSDRAAD INSTALLEREN Tijdens het installeren van de begrenzingsdraad dient men met enkele situaties rekening te houden, zoals beschreven in onderstaande tabel. Tabel 1. Omgaan met afwijkingen en obstakels in het maaigebied VARIATIE BINNEN HET MAAIGEBIED Vaste obstakels die vlak met het gazon zijn waarover de grasmaaier kan rijden (plaveistenen voor paden of gelijksoortig) PLANNING VAN DE BEGRENZINGSDRAAD Leg de begrenzingsdraad onder de plaveistenen of in de voeg tussen de plaveistenen. Laat de grasmaaier nooit rijden over grind, mulch of een gelijksoortig materiaal die de messen kan beschadigen. Vaste obstakels ± 1 cm hoog Leg de begrenzingsdraad 10 cm van het obstakel. Vaste obstakels 1-5 cm hoog (kleine greppels, bloemperken of lage stoepranden) Leg de begrenzingsdraad 30 cm van het obstakel. Vaste obstakels 5 cm of hoger (hekkens of muren) Leg de begrenzingsdraad 35 cm van het obstakel. Vaste obstakels hoger dan 15 cm die tegen een botsing bestand zijn (bomen of heesters) Geen maatregelen nodig; de grasmaaier zal na een botsing met dit soort obstakel draaien en verder maaien. Vaste obstakels die lichtjes hellend zijn zoals stenen of grote bomen met uitstekende wortels Leg de begrenzingsdraad 30 cm van het obstakel of verwijder het obstakel. Vaste obstakels die niet tegen een botsing bestand zijn Leg de begrenzingsdraad 30 cm van en rond het obstakel en keer vervolgens terug langs dezelfde route. Lange en nauwe doorgangen en gebieden nauwer dan 1,5 m Installeer een begeleidingsdraad. Rand van een helling, weg, afgrond of water. Breng naast de begrenzingsdraad tevens een fysieke barrière van minstens 15 cm hoog aan. Hellingen tot 35% binnenin het maaigebied Geen maatregelen nodig; de grasmaaier kan werken op hellingen tot 35% zolang de helling zich niet aan de rand van het maaigebied bevindt. Helling minder dan 15% aan de rand van het maaigebied Leg begrenzingsdraad op de normale manier. Helling meer dan 15% aan de rand van het maaigebied Leg geen begrenzingsdraad, tenzij een vast obstakel (hekken of muur) aanwezig is om te vermijden dat de grasmaaier het maaigebied verlaat. NL Als een deel van de buitenrand van het maaigebied meer dan 15% steil is, leg de begrenzingsdraad op 20 cm van de vlakke grond voor het begin van de helling. OPMERKING: De helling wordt in procenten (%) aangegeven. De helling in procenten wordt berekend als het hoogteverschil in centimeter voor elke meter. Als bijvoorbeeld het hoogteverschil 10 cm is, is de helling 10% steil. 12 GREENWORKSTOOLS.EU Installatie Zet het uiteinde van de lusdraad tijdelijk vast tegen het laadstation met een haring of een ander voorwerp. Leg de lusdraad tegen de klok in langs de geplande begrenzing van het maaigebied. Houd hierbij rekening met de regels in Tabel 1 totdat u opnieuw het laadstation bereikt. Als u van plan bent om tevens een begeleidingsdraad te installeren, maak een oogje met circa 20 cm extra begrenzingsdraad op het punt waar de begeleidingsdraad later zal worden verbonden. Zie de sectie Een begeleidingsdraad installeren op bladzijde 15 voor meer informatie. 0cm NL Als de begrenzingsdraad te kort is, gebruik de meegeleverde begeleidingsdraad-verbindingsstukken om extra begrenzingsdraad als volgt te verbinden: 1 Stop beide uiteinden van de begrenzingsdraad in de begeleidingsdraad-verbindingsstukken. Controleer of de draden volledig in het begeleidingsdraad-verbindingsstuk zijn gestopt zodat de uiteinden door het begeleidingsdraad-verbindingsstuk zichtbaar zijn. 2 Duw de knop aan de bovenkant van het begeleidingsdraadverbindingsstuk volledig omlaag met behulp van een polygrip totdat een klik wordt gehoord. Zet de haspel met lusdraad bij het laadstation neer. Ga opnieuw rond de begrenzing van het maaigebied en zet de begrenzingsdraad vast met behulp van de haringen of stop het in de grond. Het gebruik van haringen wordt aanbevolen, aangezien deze tijdens de eerste weken van gebruik van de grasmaaier kunnen worden aangepast. Wanneer de begrenzingsdraad met haringen wordt vastgezet: •• Maai het gras in het gebied waar de draad gelegd zal worden zeer kort met een gewone grasmaaier of trimmer. •• Leg de begrenzingsdraad op de grond en zet vast met de haringen die dicht tegen elkaar staan. •• Duw of sla de haringen met een hamer in de grond. Duw de haringen niet te diep in de grond om overspanning op de begrenzingsdraad te vermijden. Wanneer de begrenzingsdraad in de grond wordt gestopt: •• Stop de begrenzingsdraad 1—20 cm in de grond. Wanneer de begrenzingsdraad volledig is opengelegd en vastgezet, installeer de lusdraad-verbindingsstukken als volgt: 1 Open het lusdraad-verbindingsstuk en plaats de draad in de grip van de lusdraad-verbindingsstuk. 2 Druk de lusdraad-verbindingsstukken samen met behulp van een polygrip totdat een klik wordt gehoord. Knip overtollig begrenzingsdraad op 1-2 cm boven elk verbindingsstuk af. GREENWORKSTOOLS.EU 13 Installatie Sluit de begrenzingsdraad als volgt aan op het laadstation: 1 Verwijder de beschermkap op het laadstation en breng de draad achter de lipjes en in de geul aan de achterkant van het laadstation aan. 2 Duw het verbindingsstuk op de metalen pennen van het laadstation (aangegeven met een linker en rechter pijl). OPMERKING: Zorg dat de begrenzingsdraad aan de rechterkant van het laadstation wordt aangesloten op de pijl die naar rechts wijst en doe hetzelfde voor de linkerkant. NL 14 GREENWORKSTOOLS.EU Installatie EEN BEGELEIDINGSDRAAD INSTALLEREN De grasmaaier gebruikt de optionele begeleidingsdraad om zijn weg naar het laadstation terug te vinden, maar tevens om moeilijk te bereiken plaatsen in het maaigebied te vinden. Bijv. de begeleidingsdraad wordt tussen het laadstation en een uithoek van het maaigebied of door een nauwe doorgang gelegd. Voor nauwe doorgangen (minder dan 3 m) of kortere zoektijden is het gebruiken van een begeleidingsdraad aanbevolen. Plan eerst de locatie van de begrenzingsdraad alvorens de begeleidingsdraad aan te brengen. Gebruik dezelfde draadhaspel voor de begrenzings- en de begeleidingsdraad. NL De begeleidingsdraad moet, net zoals de begrenzingsdraad, met haringen worden vastgezet of in de grond worden gestopt. Wanneer de begeleidingsdraad op een steile helling wordt aangebracht, leg de draad tegen een bepaalde hoek op de helling zodat de grasmaaier de begeleidingsdraad op de helling eenvoudiger kan volgen. Leg de begeleidingsdraad niet tegen een scherpe hoek of de grasmaaier zal tijdens het volgen problemen ondervinden. Leg de begeleidingsdraad op een afstand van minstens 30 cm van de begrenzingsdraad. Leg de begeleidingsdraad niet over de begrenzingsdraad. Leg de begeleidingsdraad recht onder de laadplaat en vervolgens minstens 2 m recht uit de voorkant van de plaat. Laat zo veel mogelijk vrije ruimte aan de linkerkant van de begeleidingsdraad (wanneer u naar het laadstation kijkt). Stop de begeleidingsdraad door de lus op de begrenzingsdraad waar de begeleidingsdraad mee zal worden verbonden. Knip de begrenzingsdraad af met behulp van een combinatietang. GREENWORKSTOOLS.EU 15 Installatie Stop beide uiteinden van de begrenzingsdraad en het uiteinde van de begeleidingsdraad in het begeleidingsdraad-verbindingsstuk. Controleer of de draden volledig in het begeleidingsdraad-verbindingsstuk zijn gestopt zodat de uiteinden door het begeleidingsdraad-verbindingsstuk zichtbaar zijn. Duw de knop aan de bovenkant van het begeleidingsdraadverbindingsstuk volledig omlaag met behulp van een polygrip totdat een klik wordt gehoord. Zet het verbindingsstuk en de begrenzings- en begeleidingsdraad vast met haringen of stop ze in de grond. Sluit de begeleidingsdraad als volgt aan op het laadstation: G NL 16 GREENWORKSTOOLS.EU 1 Verwijder de beschermkap op het laadstation en breng de begeleidingsdraad achter de lipjes en in de geul die naar de aansluitklemmen gaat. 2 Sluit de begeleidingsdraad aan op de contactpen op het laadstation, die is aangegeven met een G. Installatie KALIBRATIE EN INBEDRIJFSTELLING Gebruik een 6 mm inbussleutel om het laadstation aan de grond vast te maken met behulp van de vijf meegeleverde vastzetschroeven OPMERKING: Maak geen nieuwe gaten in de bodemplaat van het laadstation. Gebruik alleen de bestaande gaten om de bodemplaat aan de grond vast te maken. OPMERKING: Stap of loop niet op de bodemplaat van het laadstation. NL Controleer het led-controlelampje op het laadstation: •• Het led-controlelampje brandt continu groen als er uitgangsspanning aanwezig is en de begrenzingsdraad niet onderbroken is. Het led-controlelampje brandt niet als er geen uitgangsspanning aanwezig is. Als het led-controlelampje niet continu groen brandt, raadpleeg de sectie Led-controlelampjes op het laadstation op bladzijde 24 om het probleem te verhelpen. Koppel de grasmaaier met de Mobiele app zoals vermeld in de sectie Mobiele app aan de grasmaaier koppelen op bladzijde 19. GREENWORKSTOOLS.EU 17 Werking DE GRASMAAIER STARTEN EN STOPPEN Start b Stop b a a De grasmaaier starten: 1 Breng de veiligheidssleutel aan en draai het met de klok mee naar stand ”1”. 2 Schuif het luikje van de START-knop naar achteren. 3 Druk de START-knop in. De grasmaaier stoppen: Druk op de STOP-knop op de grasmaaier. NL DE GRASMAAIER UITSCHAKELEN Druk op de STOP-knop op de grasmaaier en verwijder de veiligheidssleutel. WAARSCHUWING! Verwijder altijd de veiligheidssleutel voordat u onderhoud uitvoert of de grasmaaier naar een andere omgeving brengt. DE MAAIHOOGTE AANPASSEN MAX MIN 60 20 Tijdens de eerste weken van gebruik, stel de maaihoogte in op 60 mm om schade aan de begrenzings- en begeleidingsdraad te vermijden. Verlaag de instelling vervolgens elke week met één stand totdat de gewenste maaihoogte wordt bereikt. Draai de regelknop voor maaihoogte naar de gewenste stand. De gekozen stand is de markering op de behuizing die zich op één lijn met de pijl op de knop bevindt. Draai met de klok mee om de maaihoogte te verhogen. Draai tegen de klok in om de maaihoogte te verlagen. De maaihoogte voor de grasmaaier kan tussen 20 mm en 60 mm worden ingesteld. 18 GREENWORKSTOOLS.EU Werking DE GRASMAAIER OPTILLEN EN DRAGEN Druk op de STOP-knop en verwijder de veiligheidssleutel voordat u de grasmaaier optilt. Til de grasmaaier altijd op via de handgreep. NL DE MOBIELE APP AAN DE GRASMAAIER KOPPELEN Download Greenworks GreenGuide vanaf App Store/Google Play en volg de aanwijzingen op het scherm over het koppelen van de grasmaaier. Houd de unieke koppelingscode (vermeld op de snelstartgids) en de grasmaaier bij de hand. GREENWORKSTOOLS.EU 19 Onderhoud WAARSCHUWING! Draag veiligheidshandschoenen wanneer u in de buurt van de scherpe messen komt. WAARSCHUWING! Voordat u werkzaamheden op de grasmaaier uitvoert, verwijder de veiligheidssleutel. WAARSCHUWING! Voordat u werkzaamheden op het laadstation of de stroomvoorziening uitvoert, haal de stekker uit het stopcontact. NL •• Uit veiligheidsoverwegingen, controleer de grasmaaier regelmatig en vervang versleten of beschadigde onderdelen. •• Controleer of de messen ongehinderd kunnen ronddraaien. •• Zorg dat alle moeren, bouten en schroeven altijd stevig vastgedraaid zijn om een veilige werking van de grasmaaier te waarborgen. •• De normale levensduur van de messen is 2 tot 6 weken wanneer het voor het maximum maaigebied wordt gebruikt en is langer voor kleinere gebieden. OPGELET: Botte messen leiden tot slechte maaiprestaties, meer energieverbruik en kortere werkingstijden tussen het laden van de accu. •• Maak de grasmaaier regelmatig schoon voor de beste werking. DE ROMP VAN HET CHASSIS LOSMAKEN Houd de grasmaaier met één hand tegen de grond en trek stevig aan een van de hoeken van de romp. Herhaal deze handeling voor alle vier de hoeken totdat de romp van het chassis loskomt. Breng de romp opnieuw juist aan op het chassis en duw het stevig omlaag totdat een klik wordt gehoord. Controleer of de romp stevig aan het chassis is vastgemaakt. REINIGING WAARSCHUWING! Druk op de STOP-knop en verwijder de veiligheidssleutel voordat de grasmaaier wordt schoongemaakt. Maak de buitenkant van de grasmaaier grondig schoon met een zachte borstel, natte doek en indien nodig, een waterslang met lage druk. Maak de romp los van het chassis. Draai de grasmaaier ondersteboven en maak het mesgedeelte en de wielen schoon met een harde borstel of schraper om vastzittend maaisel te verwijderen. 20 GREENWORKSTOOLS.EU Onderhoud DE MESSEN VERVANGEN WAARSCHUWING! Druk op de STOP-knop en verwijder de veiligheidssleutel voordat de messen worden vervangen en draag veiligheidshandschoenen. WAARSCHUWING! Gebruik alleen het GLOBE’S mes: 333092355 OPGELET: Gebruik alleen originele reserveonderdelen. Vervang altijd alle 3 de messen en schroeven tegelijkertijd. Draai de grasmaaier ondersteboven. Draai de schroeven los met een plat- of kruiskopschroevendraaier. NL Verwijder de messen en de schroeven. Zet de nieuwe messen vast met behulp van de nieuwe schroeven. Controleer of de messen ongehinderd ronddraaien. cross tip screwdriver DE ACCU ONDERHOUDEN WAARSCHUWING! In geval van lekkage van het elektrolyt, spoel overvloedig met water/ neutraliserend middel en raadpleeg een arts als het met de ogen in contact komt. Laad de accu alleen op met het originele laadstation. Een verkeerd gebruik kan leiden tot een elektrische schok, oververhitting of het lekken van accuvloeistof. De accu is onderhoudsvrij, maar heeft een beperkte levensduur van 2 tot 4 jaar, afhankelijk van de lengte van het seizoen en het aantal uur de grasmaaier per dag wordt gebruikt. GREENWORKSTOOLS.EU 21 Onderhoud DE ACCU VERVANGEN WAARSCHUWING! Druk op de STOP-knop en verwijder de veiligheidssleutel voordat de accu wordt vervangen en draag veiligheidshandschoenen. OPGELET: Gebruik alleen originele reserveonderdelen. Draai de grasmaaier ondersteboven, verwijder de vier Torx T20schroeven en haal het accudeksel af. Ontkoppel de aansluitklemmen van de accu. Til de accu uit de grasmaaier. Breng een nieuwe accu aan in sleuf 1 (de achterste sleuf). NL Maak de aansluitklemmen vast aan de nieuwe accu. Breng het batterijdeksel opnieuw juist aan en maak het vast met de vier Torx T20-schroeven. Gooi de oude accu weg volgens de geldende voorschriften in uw gemeente. 22 GREENWORKSTOOLS.EU Onderhoud DE GRASMAAIER TIJDENS DE WINTER OPBERGEN Reinig de grasmaaier altijd voordat u het tijdens de winter opbergt. Laad de accu volledig op voordat u het tijdens de winter opbergt. Als de accu niet volledig wordt opgeladen kan het permanente schade oplopen. OPGELET: Als de accu niet volledig wordt opgeladen kan het permanente schade oplopen. Controleer of er geen onderdelen versleten zijn, de messen scherp zijn en de messen en voorwielen ongehinderd ronddraaien. Corrigeer eventuele defecten. Berg de grasmaaier op in een droge en vorstvrije ruimte met alle vier de wielen op de grond. NL HET LAADSTATION TIJDENS DE WINTER OPBERGEN Indien mogelijk, ontkoppel de begrenzings- en begeleidingsdraad van het laadstation en berg het laadstation en de stroomvoorziening binnenshuis op. Laat de begrenzings- en begeleidingsdraad in de grond maar bescherm de uiteinden van de draden tegen vocht door ze op een originele koppeling aan te sluiten of de uiteinden in een bakje met smeer te stoppen. Als het niet mogelijk is om het laadstation binnenshuis op te bergen, laat het laadstation verbonden met de stroomvoorziening en de begrenzings- en begeleidingsdraad. NA DE WINTEROPSLAG Controleer de grasmaaier, de contacten van het laadstation en de laadstroken op roest, verbranding of vuil. Indien nodig, reinig de laad- of contactstroken met fijn schuurpapier. GREENWORKSTOOLS.EU 23 Probleemoplossing Deze sectie biedt enkele oplossingen die u kunnen helpen wanneer de grasmaaier niet werkt zoals het hoort. LED-CONTROLELAMPJES OP DE GRASMAAIER NL LED STATUS 1. In gebruik (groen) BETEKENIS HANDELING Knipperend Grasmaaier is gestopt met de stop-knop op de grasmaaier Aan De grasmaaier bevindt zich in de gebruiksmodus (laden, geparkeerd in de oplader, pauze, gras maaien of zoeken) Uit Veiligheidssleutel bevindt zich in de uitgeschakelde positie, grasmaaier bevindt zich in de fout-status of grasmaaier wacht op de PIN-code. Knippert Bezig met het verbinden met de internetserver Aan Verbonden met de internetserver Uit Grasmaaier niet in de “Inschakelingsmodus” 3. Veiligheid (Geel) Knippert Verificatie van pincode is nodig ... via Mobiele app Uit Geen pin nodig Geen handeling vereist 4. Fout (Rood) Knippert Motor gestopt met fout Controleer de reden voor de fout en start opnieuw door op de Start-knop op de grasmaaier te drukken. 2. Connectiviteit (Blauw)) LED-CONTROLELAMPJES OP HET LAADSTATION LED STATUS BETEKENIS Druk de start-knop op de grasmaaier voor gebruik HANDELING 5. Groen Aan Begrenzingsdraad en laadstation OK Geen handeling vereist. Blauw Knippert Begrenzingsdraad is stuk of niet verbonden Controleer en repareer de begrenzingsdraad Rood Knippert Elektronische storing in laadstation of stroomvoorziening Neem alstublieft contact op met uw handelaar. 24 GREENWORKSTOOLS.EU Probleemoplossing SYMPTOMEN Als uw grasmaaier niet naar behoren werkt, raadpleeg onderstaande probleemoplossingsgids. SYMPTOMEN De grasmaaier kan het laadstation moeilijk bereiken OORZAAK HANDELING Het laadstation bevindt zich op een helling. Plaats het laadstation op een ondergrond die volledig vlak is. Zie de sectie Het laadstation installeren en aansluiten op bladzijde 9. De begrenzingsdraad is in verhouding tot het laadstation niet juist aangebracht. Controleer of het laadstation en de begrenzingsdraad juist zijn geïnstalleerd. Zie de sectie Het laadstation installeren en aansluiten op bladzijde 9. De grasmaaier werkt te weinig uren per dag. Verleng de werkingstijd. Zie de functie Planning in de Mobiele app. De vorm van het maaigebied vereist het maken van handmatige instellingen zodat de grasmaaier alle uithoeken kan vinden. Pas het maaigebied van het gazon aan zodat de grasmaaier alle uithoeken kan bereiken. Zie de functie Planning in de Mobiele app. De vorm van het maaigebied vereist het maken van handmatige instellingen zodat de grasmaaier alle uithoeken kan vinden. Verklein het maaigebied of verleng de werkingstijd. Zie de functie Planning in de Mobiele app. De messen zijn bot. Vervang alle messen en schroeven zodat de ronddraaiende delen altijd in balans zijn. Zie de sectie De messen vervangen op bladzijde 21. Gras hoopt op op de messenschijf of rond de motoras. Controleer of de messenschijf eenvoudig ronddraait. Als dit niet het geval is, verwijder het gras en vreemde voorwerpen. Zie de sectie Onderhoud op bladzijde 20. De grasmaaier maait korter dan gewoonlijk tussen de laadbeurten. Gras of vreemde voorwerpen blokkeren de messenschijf. Verwijder het gras en de vreemde voorwerpen. Zie de sectie Onderhoud op bladzijde 20. De accu is versleten. Vervang de batterijen. Zie de sectie De accu vervangen op bladzijde 22. De maai- en laadtijden zijn korter dan gewoonlijk. De accu is versleten Vervang de batterijen. Zie de sectie De accu vervangen op bladzijde 22. Ongelijkmatige maairesultaten BREUK IN DE BEGRENZINGSDRAAD EN BEGELEIDINGSDRAAD Een breuk in de begrenzingsdraad en begeleidingsdraad (wanneer geïnstalleerd) zijn over het algemeen het gevolg van onopzettelijke fysieke schade. Controleer de volledige begrenzingsdraad vanaf het laadstation en terug. Controleer de begeleidingsdraad (wanneer geïnstalleerd) vanaf het laadstation tot aan het verbindingsstuk in de begrenzingsdraad. Controleer of de koppelingen stevig zijn samengedrukt om de verbindingen te maken. GREENWORKSTOOLS.EU 25 NL Technische gegevens: OPTIMOW 10 OPTIMOW 15 Afmetingen: Hoogte 26 cm 26 cm Lengte 62 cm 62 cm Breedte 50 cm 50 cm Gewicht 11 kg 11 kg Accu, Speciale lithium-ion accu 24 V / 2,0 Ah, Onderdeelnr. 211022355 24 V / 2,0 Ah, Onderdeelnr. 211022355 Voeding 100-240 V/32 V DC 100-240 V/32 V DC Lengte van laagspanningskabel 10 m 10 m Gemiddelde energieverbruik bij maximum gebruik 8 kWh/maand voor een maaigebied van 1000 m2 10 kWh/maand voor een maaigebied van 1.500 m2 Laadstroom 1.3 A DC 1.3 A DC Gemiddelde laadtijd 140 minuten 70 minuten Geschatte maaitijd 70 minuten 70 minuten Gemeten geluidsvermogensniveau **) 58 dB (A) 58 dB (A) Gewaarborgd geluidsvermogensniveau 60 dB (A) 60 dB (A) Geluidsdrukniveau ***) 47 dB (A) 47 dB (A) Maaisysteem Drie draaiende messen Drie draaiende messen Gemiddeld stroomverbruik tijdens het maaien 25 W ± 20% 25 W ± 20% Maaihoogte 2-6 cm 2-6 cm Maaibreedte 22 cm 22 cm Meest nauwe doorgang 60 cm 60 cm Maximum hoek voor maaigebied 35% 35% Maximum hoek voor begrenzingsdraad 15% 15% Maximum lengte voor begrenzingsdraad 800 m 800 m Maximum maaigebied 1,000 m2 1,500 m2 Aanbevolen maaigebied 0 - 700 m2 500 - 1,200 m2 Grasmaaier IPX5 IPX5 Laadstation IPX2 IPX2 Voeding IP67 IP67 Elektrisch systeem: NL Geluidsemissies: *) Maaien: IP-classificatie: *) Geluidsemissies in de omgeving gemeten als geluidsvermogen (LWA) overeenkomstig EC-richtlijn 2000/14/EC. Het gewaarborgd geluidsvermogensniveau omvat zowel de afwijking in productie als de afwijking van de testcode met 1-3 dB(A). De verklaringen van de geluidsemissies zijn in overeenstemming met EN 50636-2-107:2015 **) onzekerheden KWA, 2 dB (A) ***) onzekerheden KPA, 2-4 dB (A) 26 GREENWORKSTOOLS.EU Milieubescherming Elektrische en elektronische apparaten, in overeenstemming met de Europese wet 2012/19/ EC, en defecte of verbruikte accu’s/batterijen, in overeenstemming met 2006/66/EC, moeten afzonderlijk worden ingezameld en op een milieuvriendelijke manier afgedankt worden. Het symbool vermeld op de grasmaaier of de verpakking geeft aan dat het product niet samen met het huisvuil mag worden weggegooid. Breng het naar een gepast inzamelpunt waar de elektronische onderdelen en de accu kunnen worden gerecycled. De accu bevindt zich in het chassis aan de onderkant van de grasmaaier. Zie de sectie De accu vervangen op bladzijde 22 om de accu te verwijderen. Een juiste verwijdering van dit product vermijdt een mogelijke negatieve impact op het milieu en de menselijke gezondheid. Voor meer informatie over het recyclen van dit product, neem contact op met uw gemeente, uw inzamelpunt of de winkel waar u het product hebt gekocht. NL Afzonderlijke afhaling van gebruikte producten en verpakkingsmateriaal zorgt ervoor dat material kan worden gerecycled en hergebruikt. Het hergebruik van gerecycled materialen helpt milieuvervuiling te voorkomen en vermindert de vraag naar grondstoffen. Aan het einde van hun gebruiksleven gooit u de batterijen op een milieuvriendelijke manier weg. De batterij bevat materiaal dat gevaarlijk is voor mens en milieu. Hij moet afzonderlijk worden verwijderd en afgevoerd naar een eenheid die lithiumionbatterijen aanvaardt. GREENWORKSTOOLS.EU 27 Garantievoorwaarden GLOBGRO AB, Globe Group Europe garandeert een juiste werking van dit product voor een periode van twee jaar (vanaf de datum van aankoop). De garantie dekt defecten door materiaal- of fabricagefouten. Binnen deze garantieperiode zullen we het product vervangen of het kosteloos repareren, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan: •• De grasmaaier en het laadstation mogen alleen worden gebruikt volgens de instructies in deze gebruikershandleiding. •• De gebruiker of een ongeoorloofde derde mogen dit product niet repareren. Voorbeelden van fouten die niet door de garantie worden gedekt: NL •• Schade door bliksem. •• Schade door een verkeerde opslag of gebruik van de accu. •• Schade door het gebruiken van een niet-originele accu •• Schade door het niet gebruiken van originele reserveonderdelen en accessoires, zoals de messen en het installatiemateriaal. •• Schade aan de lusdraad. De messen zijn verbruiksartikelen en worden niet door de garantie gedekt. Als een defect op uw grasmaaier optreedt, neem contact om met uw handelaar voor meer informatie. Houd uw aankoopbewijs en het serienummer van het product bij de hand voor een snellere behandeling. 28 GREENWORKSTOOLS.EU EU-conformiteitsverklaring (Alleen van toepassing voor de Europese versies) Fabrikant: GLOBGRO AB, Globe Group Europe Adres: Propellergatan 1, 21115 Malmö, Sweden Naam en adres van de person die verantwoordelijk is voor de opmaak van de technische fiche: Peter Söderström Propellergatan 1, 21115 Malmö, Sweden Wij verklaren hierbij dat het product: NL Categorie: Robotmaaier Model: Optimow 10®/Optimow 15® Serienummer: Zie typeplaatje van product. Serienr. Zie typeplaatje van product. •• In overeenstemming is met de relevante bepalingen van richtlijn inzake machines (2006/42/EC) •• Specifieke voorschriften voor accu aangedreven elektrische robotmaaiers EN 50636-2-107: 2015 / A1:2018 •• In overeenstemming is met de bepalingen van de volgende richtlijnen: 2014/30/EU EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 Richtlijn inzake geluidsemissie (2000/14/EC geamendeerd door 2005/88/EC) 2014/53/EU, RF EN 303413, EN 301489-1/-19, EN303447, EN301 4891/-3, EN 301489-1/-52, EN 301511, EN 62479 Wij verklaren tevens dat: •• De volgende (delen/klassen van) Europese geharmoniseerde normen werden gebruikt: EN 60335-1:2012+A11+A13:2017, EN 50636-2-107:2015+A1:2018, EN 60335-2-29:2004+A2:2010, EN 62233:2008, EN ISO 3744:2005, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 610003-3:2013, EN 300 328 V2.1.1, EN 301 489-1 V2.1.1, EN 301 489-17 V3.1.1, EN 62311:2008, EN 61558-1:2005+A1:2009, EN 61558-216:2009+A1:2013 Gemeten geluidsdrukniveau 58 dB(A) Gegarandeerd geluidsdrukniveau 60 dB(A) Methode voor overeenstemmingsbeoordeling: 2000/14/EC EU type-inspectiecertificaatnummer: Annex V/Directive 13SHN0023-01 Ted Qu Haichao Kwaliteitsdirecteur Changzhou, 1 december 2018 GREENWORKSTOOLS.EU 29
1 / 1

Greenworks Optimow 15 de handleiding

Type
de handleiding
Deze handleiding is ook geschikt voor