Parkside PHKS 1350 C2 Translation Of The Original Instructions

Type
Translation Of The Original Instructions
DE / AT / CH Originalbetriebsanleitung Seite 1
GB/IE Translation of the original instructions Page 15
FR / BE Traduction des instructions d’origine Page 27
NL / BE Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Pagina 41
PL Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Strona 55
CZ Překlad originálního provozního návodu Strana 69
SK Preklad originálneho návodu na obsluhu Strana 83
Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen
Funktionen des Gerätes vertraut.
Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of
the device.
Avant de lire le mode d‘emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec
toutes les fonctions de l‘appareil.
Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het
apparaat.
Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi
funkcjami urządzenia.
Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje.
Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.
NL
BE
 41
PHKS 1350 C2
Inhoud
Inleiding ........................................................42
Gebruik in overeenstemming met bestemming .....................................42
Uitrusting .................................................................42
Inhoud van het pakket .......................................................42
Technische gegevens ........................................................42
Algemene veiligheidsvoorschriften voor elektrische gereedschappen .....43
1. Veiligheid op de werkplek ..................................................43
2. Elektrische veiligheid ...................................................... 43
3. Veiligheid van personen ....................................................44
4. Gebruik en behandeling van het elektrische gereedschap ......................... 44
Apparaatspecifieke veiligheidsvoorschriften voor handcirkelzagen ..................... 45
Veiligheidsvoorschriften voor cirkelzaagbladen ....................................47
Originele accessoires/hulpapparatuur .......................................... 48
Vóór de ingebruikname ...........................................48
Werking van de beschermkap controleren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Ingebruikname ..................................................49
Zaagblad monteren/vervangen ................................................49
Parallelaanslag monteren/instellen ............................................. 49
Spaanafzuiging aansluiten ....................................................49
Bediening ......................................................50
In- en uitschakelen ..........................................................50
Zaaghoek instellen ..........................................................50
Zaagdiepte instellen .........................................................50
Hanteren van de handcirkelzaag ...............................................50
Laser in- en uitschakelen ......................................................50
Toerental instellen ........................................................... 50
Tips en trucs ...............................................................51
Onderhoud en reiniging ...........................................51
Afvoeren .......................................................51
Batterijen afvoeren ..........................................................51
Garantie van Kompernaß Handels GmbH ............................52
Service .........................................................53
Importeur ......................................................53
Vertaling van de oorspronkelijke conformiteitsverklaring ..............54
42 
NL
BE
PHKS 1350 C2
HANDCIRKELZAAG
PHKS 1350 C2
Inleiding
Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw
nieuwe apparaat. U hebt hiermee gekozen voor
een hoogwaardig product.
De gebruiksaanwijzing maakt deel uit van dit pro-
duct. Deze bevat belangrijke aanwijzingen voor
veiligheid, gebruik en afvoer. Lees alle bedienings-
en veiligheidsaanwijzingen voordat u het product
in gebruik neemt. Gebruik het product uitsluitend
op de voorgeschreven wijze en voor de aangege-
ven doeleinden. Geef alle documenten mee als u
het product doorgeeft aan een derde.
Gebruik in overeenstemming met
bestemming
De handcirkelzaag (hierna “apparaat” genoemd)
is geschikt voor het zagen van lengte- en dwars-
snedes en versteksnedes in goed vastgezet massief
hout, spaanplaat, kunststof en lichte bouwmate-
rialen. Elk ander gebruik of modificatie van het
apparaat geldt als niet in overeenstemming met
de bestemming en brengt aanzienlijke risico's op
ongelukken met zich mee. Niet voor commercieel
gebruik.
Uitrusting
Inschakelblokkering
Aan-/uitknop
Zaagdiepteschaal
Inbussleutel 6 mm
Borgbout
Zool
Bevestiging parallelaanslag
Vleugelbout voor parallelaanslag
Vleugelbout voor instelling van de zaaghoek
Zaaghoekschaal
Asvergrendeling
Hulphandgreep
Aan-/uitknop laser
Laservenster
Parallelaanslag
Spanflens
Spanbout / sluitring
Beschermkap
Terugtrekhendel voor beschermkap
Zaagblad
Spaanuitworp
Adapter voor stofafzuiging
Instelwiel toerental
Afdekking van het batterijvak
Inhoud van het pakket
1 handcirkelzaag
1 parallelaanslag
1 adapter voor stofafzuiging
1 inbussleutel 6 mm
2 zaagbladen
2 batterijen
1 gebruiksaanwijzing
Technische gegevens
Nominaal vermogen: 1350 W
Nominale spanning: 230 V ∼ 50 Hz
(wisselstroom)
Toerental (onbelast): n
0
2,200 - 4,700 min
-1
Zaagbladen: 1x Ø 190 mm x 2,5 mm x
Ø 20 mm, 24 tanden
1x Ø 190 mm x 2,5 mm x
Ø 20 mm, 48 tanden
Max. zaagdiepte: Bij 0°:
Hout/kunststof 65 mm
Bij 45°:
Hout/kunststof 44 mm
Beschermingsklasse: II /
(dubbel geïsoleerd)
Geluids- en trillingsgegevens:
Gemeten waarde voor geluid vastgesteld conform
EN 62841. Het A-gewogen geluidsniveau van het
elektrische gereedschap bedraagt gemiddeld:
190mm
max. 56 mm
NL
BE
 43
PHKS 1350 C2
Geluidsemissiewaarde:
Geluidsdrukniveau: L
PA
= 93 dB(A)
Onzekerheid: K
PA
= 3 dB
Geluidsvermogens-
niveau: L
WA
= 104 dB(A)
Onzekerheid: K
WA
= 3 dB
Draag gehoorbescherming!
Totale trillingswaarde:
Zagen van hout a
h,W
= 3,7 m/s
2
Onzekerheid K = 1,5 m/s
2
WAARSCHUWING!
Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde
trillingsniveau is gemeten conform een in
EN62841 genormeerde meetprocedure en
kan worden gebruikt voor apparaatvergelij-
king. De vermelde trillingsemissiewaarde kan
ook gebruikt worden voor een voorlopige
beoordeling van de blootstelling. Het trillings-
niveau verandert afhankelijk van het gebruik
van het elektrische gereedschap en kan in
bepaalde gevallen hoger zijn dan de in deze
gebruiksaanwijzing aangegeven waarde. De
trillingsbelasting kan worden onderschat wan-
neer het elektrische gereedschap regelmatig
op een dergelijke manier wordt gebruikt.
OPMERKING
Probeer de belasting door trillingen zo klein
mogelijk te houden. U kunt bijvoorbeeld
handschoenen dragen tijdens het gebruik
van het gereedschap en slechts beperkte
tijd met het gereedschap werken om de
trillingsbelasting te reduceren. Daarbij dient
u rekening te houden met alle aspecten van
de bedrijfscyclus (bijvoorbeeld perioden
waarin het gereedschap is uitgeschakeld en
perioden waarin het gereedschap weliswaar
is ingeschakeld, maar niet wordt belast).
Algemene veiligheids-
voorschriften voor elek-
trische gereedschappen
WAARSCHUWING!
Lees alle veiligheidsvoorschriften, aanwijzin-
gen, afbeeldingen en technische gegevens
van dit elektrische gereedschap. Het niet-
naleven van de navolgende aanwijzingen
kan elektrische schokken, brand en/of ernstig
letsel veroorzaken.
Bewaar alle veiligheidsvoorschriften en
instructies voor toekomstig gebruik.
De in de veiligheidsvoorschriften gebruikte term
“elektrisch gereedschap” heeft betrekking op elek-
trisch gereedschap dat op netvoeding werkt (met
snoer) en op elektrisch gereedschap dat op accu’s
werkt (zonder snoer).
1. Veiligheid op de werkplek
a) Houd uw werkomgeving schoon en goed
verlicht. Wanorde en een niet-verlichte werkom-
geving kunnen leiden tot ongelukken.
b) Gebruik het elektrische gereedschap niet in
explosiegevaarlijke omgevingen waarin zich
brandbare vloeistof, gas of stof bevindt. Elek-
trisch gereedschap geeft namelijk vonken af die
stof of dampen kunnen doen ontvlammen.
c) Houd kinderen en andere personen uit de
buurt terwijl u elektrisch gereedschap ge-
bruikt. Als u afgeleid raakt, zou u namelijk
de controle over het elektrische gereedschap
kunnen verliezen.
2. Elektrische veiligheid
a) De stekker van het elektrische gereedschap
moet in het stopcontact passen. De stekker
mag op geen enkele wijze worden veranderd.
Gebruik geen verloopstekker in combinatie
met geaard elektrisch gereedschap. Onver-
anderde stekkers en passende stopcontacten
verminderen het risico op een elektrische schok.
44 
NL
BE
PHKS 1350 C2
b) Voorkom lichamelijk contact met geaarde op-
pervlakken zoals buizen, verwarmingstoestel-
len, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een
verhoogd risico op een elektrische schok als uw
lichaam geaard is.
c) Houd elektrisch gereedschap uit de buurt van
regen of vocht. Als er water in een elektrisch
gereedschap binnendringt, bestaat er verhoogd
risico op een elektrische schok.
d) Gebruik het aansluitsnoer niet voor oneigen-
lijke doelen, bijvoorbeeld om het elektrische
gereedschap te dragen, om het gereedschap
op te hangen of om de stekker uit het stopcon-
tact te trekken. Houd het aansluitsnoer uit de
buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewe-
gende onderdelen. Beschadigde of in de war
geraakte aansluitsnoeren verhogen de kans op
een elektrische schok.
e) Gebruik bij het werken met elektrisch gereed-
schap buitenshuis alleen verlengsnoeren die
zijn goedgekeurd voor gebruik buitenshuis.
Het gebruik van een verlengsnoer dat geschikt
is voor gebruik buitenshuis, vermindert het risico
op een elektrische schok.
f) Als u het niet kunt vermijden om het elektrische
gereedschap in een vochtige omgeving te ge-
bruiken, maak dan gebruik van een aardlek-
schakelaar. Het gebruik van een aardlekscha-
kelaar vermindert het risico op een elektrische
schok.
3. Veiligheid van personen
a) Wees alert, let op wat u doet en gebruik uw
gezond verstand wanneer u elektrisch ge-
reedschap gebruikt. Gebruik geen elektrisch
gereedschap als u moe bent of onder invloed
bent van drugs, alcohol of medicijnen. Eén
moment van onoplettendheid kan bij het ge-
bruik van elektrisch gereedschap al tot ernstig
letsel leiden.
b)
Draag persoonlijke beschermingsmiddelen en
draag altijd een veiligheidsbril. Het dragen van
persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een
stofmasker, antislip-veiligheidsschoenen, een
veiligheidshelm of gehoorbescherming, afhanke-
lijk van het type en het gebruik van het elektrische
gereedschap, vermindert het risico op letsel.
c) Voorkom onbedoelde inschakeling. Controleer
of het elektrische gereedschap uitgeschakeld
is voordat u het aansluit op de netvoeding en/
of op een accu en voordat u het gereedschap
optilt of draagt. Als u bij het dragen van elek-
trisch gereedschap uw vinger op de aan-/
uit knop houdt of als u reeds ingeschakeld elek-
trisch gereedschap op de netvoeding aansluit,
kan dit tot ongelukken leiden.
d) Verwijder alle afstelgereedschap of moersleu-
tels voordat u het elektrische gereedschap
aanzet. Gereedschap of moersleutels die zich
in een draaiend onderdeel van het elektrische
gereedschap bevinden, kunnen letsel veroorza-
ken.
e) Voorkom een abnormale lichaamshouding.
Zorg dat u stevig staat en bewaar altijd uw
evenwicht. Zo kunt u het elektrische gereed-
schap in onverwachte situaties beter onder
controle houden.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen wijde
kleding of sieraden. Houd haar en kleding uit
de buurt van bewegende onderdelen. Loszit-
tende kleding, sieraden of haren kunnen door
bewegende onderdelen worden gegrepen.
g) Als stofafzuigings- en opvangvoorzieningen
kunnen worden bevestigd, moeten deze wor-
den aangesloten en correct worden gebruikt.
Het gebruik van een stofafzuiging kan risico’s
door stof beperken.
h) Laat u niet misleiden door schijnbare veilig-
heid en negeer de veiligheidsregels voor
elektrisch gereedschap niet, ook wanneer u
na veelvuldig gebruik vertrouwd bent met het
elektrische gereedschap. Onachtzaamheid
kan in een fractie van een seconde tot ernstig
letsel leiden.
4. Gebruik en behandeling van het
elektrische gereedschap
a) Voorkom overbelasting van het elektrische
gereedschap. Gebruik voor uw werkzaam-
heden het daarvoor bedoelde elektrische
gereedschap. Met een geschikt elektrisch
gereedschap werkt u beter en veiliger in het
aangegeven vermogensbereik.
NL
BE
 45
PHKS 1350 C2
b) Gebruik geen elektrisch gereedschap waar-
van de aan-/uitknop defect is. Elektrisch gereed-
schap dat niet meer aan- of uitgezet kan worden,
is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
c) Haal de stekker uit het stopcontact en/of ver-
wijder de afneembare accu voordat u instel-
lingen aan het apparaat verricht, hulpstukken
verwisselt of het elektrische gereedschap
weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt
dat het elektrische gereedschap onbedoeld kan
worden gestart.
d) Berg elektrisch gereedschap buiten het bereik
van kinderen op als het niet in gebruik is.
Zorg ervoor dat het elektrische gereedschap
niet wordt gebruikt door personen die er niet
mee vertrouwd zijn of die deze instructies niet
hebben gelezen. Elektrisch gereedschap is
gevaarlijk als het door onervaren personen
wordt gebruikt.
e) Onderhoud elektrisch gereedschap en hulp-
stukken zorgvuldig. Controleer of bewegende
onderdelen naar behoren werken en niet
klemmen, en of er geen onderdelen gebroken
of zodanig beschadigd zijn dat de werking
van het elektrische gereedschap wordt aange-
tast. Laat beschadigde onderdelen vóór de in-
gebruikname van het elektrische gereedschap
repareren. Veel ongelukken zijn het gevolg van
slecht onderhoud van elektrisch gereedschap.
f) Houd snijwerktuigen scherp en schoon. Met
zorg onderhouden snijwerktuigen lopen minder
vaak vast en zijn gemakkelijker te bedienen.
g) Gebruik elektrisch gereedschap, hulpstukken
en dergelijke in overeenstemming met de
handleiding. Houd daarbij rekening met de
werkomstandigheden en de te verrichten
werkzaamheden. Het gebruik van elektrisch
gereedschap voor andere doeleinden dan de
beoogde toepassingen kan tot gevaarlijke situa-
ties leiden.
h) Houd handgrepen en greepvlakken droog,
schoon en vrij van olie en vet. Bij gladde
handgrepen en greepvlakken is een veilige
bediening en controle van het elektrische gereed-
schap in onvoorziene situaties niet mogelijk.
5. Service
a) Laat uw elektrische gereedschap alleen door
gekwalificeerde vakmensen en uitsluitend met
originele vervangingsonderdelen repareren.
Op die manier blijft de veiligheid van het elektri-
sche gereedschap gewaarborgd.
Apparaatspecifieke veiligheidsvoor-
schriften voor handcirkelzagen
Veiligheidsvoorschriften voor alle zagen
Zaagprocedure
a) GEVAAR! Kom met uw handen niet
in het zaagbereik en bij het zaag-
blad. Houd met uw tweede hand de
hulpgreep of de motorbehuizing vast. Als
beide handen de zaag vasthouden, kunnen ze
niet worden verwond door het zaagblad.
b) Grijp niet onder het werkstuk. De bescherm-
kap kan u onder het werkstuk niet tegen het
zaagblad beschermen.
c) Pas de zaagdiepte aan de dikte van het werk-
stuk aan. Er moet minder dan een volledige
tandhoogte onder het werkstuk zichtbaar zijn.
d) Houd het te zagen werkstuk nooit in de hand
of boven het been vast. Zet het werkstuk vast
op een stabiele ondergrond. Het is belangrijk
om het werkstuk goed te bevestigen, zodat het
risico op fysiek contact, vastlopen van het zaag-
blad of verlies van de controle wordt geminima-
liseerd.
e) Pak het elektrische gereedschap alleen vast
aan de geïsoleerde greepvlakken wanneer u
werkzaamheden uitvoert waarbij het gereed-
schap met verborgen elektriciteitsleidingen of
het eigen snoer in aanraking kan komen.
Bij contact met een onder spanning staande
leiding komen ook de metalen delen van het
elektrische gereedschap onder spanning, wat
resulteert in een elektrische schok.
f) Gebruik bij zagen in de lengterichting altijd
een aanslag of een geleider. Dit verbetert de
nauwkeurigheid van de snede en vermindert
de kans dat het zaagblad vastloopt.
g) Gebruik altijd zaagbladen met de juiste
grootte en met een bijpassend asgat (bijv.
46 
NL
BE
PHKS 1350 C2
stervormig of rond). Zaagbladen met een niet
bij de as van de zaag passend asgat, draaien
excentrisch en hebben verlies van de controle
tot gevolg.
h) Gebruik nooit beschadigde of verkeerde
sluitringen of bouten voor het zaagblad. De
zaagblad-sluitringen en -bouten zijn speciaal
ontworpen voor uw zaag, voor optimale presta-
ties en bedrijfsveiligheid.
Overige veiligheidsinstructies voor alle zagen
Terugslag - oorzaken en passende veiligheids-
maatregelen
Een terugslag is een plotselinge reactie als ge-
volg van een hakend, vastlopend of niet goed
uitgelijnd zaagblad, die tot gevolg heeft dat de
zaag ongecontroleerd omhoog komt en zich
uit het werkstuk in de richting van de gebruiker
beweegt;
als het zaagblad zich in de zich sluitende zaag-
snede vasthaakt of vastklemt, blokkeert het en
slaat de motorkracht het apparaat terug in de
richting van de gebruiker;
als het zaagblad in de zaagsnede wordt ver-
draaid of verkeerd wordt uitgelijnd, kunnen de
tanden aan de achterkant van het zaagblad
in het oppervlak van het werkstuk vasthaken,
waardoor het zaagblad uit de zaagsnede
wordt gedrukt en de zaag terugspringt in de
richting van de gebruiker.
Een terugslag is het gevolg van onjuist gebruik van
de zaag. Dit is te voorkomen door passende voor-
zorgsmaatregelen, zoals hieronder beschreven.
a) Houd de zaag met beide handen vast en
breng uw armen in een positie waarin u de
terugslagkrachten kunt opvangen. Blijf altijd
aan de zijkant van het zaagblad, breng het
zaagblad nooit in één lijn met uw lichaam. Bij
een terugslag kan de cirkelzaag naar achteren
springen, maar de gebruiker kan de terugslag-
krachten door passende voorzorgsmaatregelen
beheersen.
b) Als het zaagblad vastloopt of als u het werk
onderbreekt, schakelt u de zaag uit en houdt
u deze rustig in het materiaal tot het zaag-
blad tot stilstand is gekomen. Probeer nooit
om de zaag uit het werkstuk te verwijderen
of naar achteren te trekken zolang het zaag-
blad in beweging is, anders kan er een terug-
slag optreden.
Stel de oorzaak van het vastlopen van het
zaagblad vast en los het probleem op.
c) Als u een zaag die in het werkstuk steekt
opnieuw wilt starten, centreert u het zaag-
blad in de zaagsnede en controleert u of de
zaagtanden niet in het werkstuk vasthaken.
Als het zaagblad klemt, kan het uit het werkstuk
worden gedrukt of een terugslag veroorzaken
wanneer de zaag opnieuw wordt gestart.
d) Ondersteun grote platen om het risico op een
terugslag door een klemmend zaagblad te
verminderen. Grote platen kunnen onder hun
eigen gewicht doorbuigen. Platen moeten aan
beide zijden worden ondersteund, zowel in de
buurt van de zaagsnede als aan de rand.
e) Gebruik geen botte of beschadigde zaagbla-
den. Zaagbladen met botte of verkeerd uitge-
lijnde tanden veroorzaken door een te smalle
zaagsnede verhoogde wrijving, vastlopen van
het zaagblad en terugslag.
f) Zet vóór het zagen de instellingen voor de
zaagdiepte en zaaghoek goed vast. Als
tijdens het zagen de instellingen veranderen,
kan het zaagblad vastlopen en een terugslag
veroorzaken.
g) Wees bijzonder voorzichtig bij het zagen
in bestaande wanden of andere materialen
waarvan de samenstelling onbekend is. Het
zaagblad kan bij het zagen in verborgen objec-
ten blokkeren en een terugslag veroorzaken.
Werking van de onderste beschermkap
a) Controleer vóór elk gebruik of de onderste
beschermkap perfect sluit. Gebruik de zaag
niet als de onderste beschermkap niet vrij
kan bewegen en niet onmiddellijk sluit. Klem
of bind de onderste beschermkap nooit in
geopende positie vast. Als u de zaag per
ongeluk laat vallen, kan de onderste bescherm-
kap verbuigen. Open de beschermkap met de
terugtrekhendel en zorg ervoor dat deze vrij
kan bewegen en bij alle zaaghoeken en zaag-
dieptes het zaagblad of andere onderdelen niet
aanraakt.
NL
BE
 47
PHKS 1350 C2
b) Controleer de werking van de veren van on-
derste beschermkap. Laat het apparaat vóór
gebruik nakijken als de onderste bescherm-
kap en de veren niet correct werken. Door
beschadigde onderdelen, kleverige aanslag of
spaanophopingen kan de onderste bescherm-
kap vertraagd werken.
c) Open de onderste beschermkap alleen met
de hand bij bijzondere zaagsnedes, zoals
“invalwerk”. Open de onderste beschermkap
met de terugtrekhendel en laat deze los zodra
het zaagblad het werkstuk raakt. Bij alle andere
zaagwerkzaamheden moet de onderste be-
schermkap automatisch werken.
d) Leg de zaag niet op de werkbank of op de
vloer zonder dat de onderste beschermkap
het zaagblad bedekt. Een onbeschermd, na-
draaiend zaagblad beweegt de zaag tegen de
snijrichting in en zaagt alles wat in de weg zit.
Houd daarbij rekening met de nalooptijd van
de zaag.
Aanvullende aanwijzingen:
Gebruik geen slijpschijven.
Gebruik alleen zaagbladen met een diameter
die in overeenstemming is met de aanduidingen
op de zaag.
Bij het bewerken van hout of materialen waar-
bij stof vrijkomt dat de gezondheid in gevaar
brengt, moet het apparaat worden aangesloten
op een passend, goedgekeurd afzuigsysteem.
Draag bij het zagen van hout een stofmasker.
Gebruik uitsluitend aanbevolen zaagbladen.
Draag altijd gehoorbescherming.
Voorkom oververhitting van de zaagtandpunten.
Voorkom bij het zagen van kunststof dat de
kunststof smelt.
Veiligheidsvoorschriften voor cirkel-
zaagbladen
Draag veiligheidshandschoenen!
Draag een mondkapje!
Draag een veiligheidsbril!
Draag gehoorbescherming!
WAARSCHUWING! Beveilig uzelf tegen
laserstraling:
Het apparaat bevat een laser van
klasse 2.
Richt de laser niet op personen of dieren.
Kijk nooit rechtstreeks in de laser. De laser
kan oogletsel veroorzaken.
Richt de laserstraal niet op sterk reflecterende
materialen. Gevaar door reflecterend licht.
Iedere instelling om de laserstraal sterker te
maken is verboden. Er bestaat letselgevaar!
Voor schade door manipulatie van de laser-
inrichting, alsmede het niet in acht nemen van
de veiligheidsvoorschriften, aanvaarden wij
geen aansprakelijkheid.
Wees voorzichtig: als andere dan de hier
vermelde bedienings- of instelvoorzieningen
worden gebruikt of andere procedures
uitgevoerd, kan dit resulteren in gevaarlijke
blootstelling aan straling.
OPMERKING
Als het apparaat niet volgens de gebruiks-
aanwijzing van de fabrikant wordt gebruikt,
kan dit van invloed zijn op de aanwezige
bescherming.
48 
NL
BE
PHKS 1350 C2
GEVAAR
Een verkeerde omgang met batterijen
kan resulteren in brand, explosies,
weglekken van gevaarlijke stoffen
en andere gevaarlijke situaties!
Gooi batterijen niet in vuur en stel ze niet
bloot aan hoge temperaturen.
Maak batterijen niet open, vervorm ze niet en
sluit ze niet kort, omdat in dat geval de chemi-
caliën uit de batterijen kunnen vrijkomen.
Probeer batterijen niet opnieuw op te laden.
Alleen als “oplaadbaar” aangeduide bat-
terijen mogen opnieuw worden opgeladen.
Er bestaat explosiegevaar!
Controleer de batterijen regelmatig. Vrijko-
mende chemicaliën kunnen het apparaat
permanent beschadigen. Wees bijzonder
voorzichtig in de omgang met beschadigde
of lekkende batterijen. Gevaar voor letsel
door bijtende stoffen! Draag veiligheidshand-
schoenen.
Chemicaliën die uit een batterij vrijkomen,
kunnen huidirritatie tot gevolg hebben. Spoel
de huid met veel water af bij contact met
deze chemicaliën. Als de chemicaliën in de
ogen komen, spoel ze dan in elk geval met
water uit, wrijf niet in de ogen en raadpleeg
onmiddellijk een arts.
Batterijen mogen niet in kinderhanden te-
rechtkomen. Kinderen kunnen batterijen in de
mond stoppen en inslikken. Indien een batterij
is ingeslikt, moet onmiddellijk medische hulp
worden gezocht.
Verschillende batterij- resp. accutypen mogen
niet door elkaar worden gebruikt.
Plaats de batterijen altijd met de polen op
de juiste plaats, omdat de batterijen anders
kunnen exploderen.
Haal de batterijen uit het apparaat als u dat
langere tijd niet gebruikt.
Batterijen vervangen:
Open de afdekking van het batterijvak
met
een geschikte kruiskopschroevendraaier.
Verwijder de lege batterijen.
Plaats twee nieuwe 1,5 V alkaline knoopcellen
van het type AG 13/LR 44 (bijv. GPA 76) vol-
gens de juiste polariteit en schroef de afdekking
van het batterijvak
weer vast.
VOORZICHTIG!
Als andere dan de hier vermelde bedienings- of
instelvoorzieningen worden gebruikt of andere
procedures uitgevoerd, kan dit resulteren in
gevaarlijke blootstelling aan straling.
Originele accessoires/hulpapparatuur
Gebruik uitsluitend accessoires en hulpap-
paratuur die in de gebruiksaanwijzing zijn
aangegeven resp. waarvan de aansluiting
compatibel is met het apparaat.
Vóór de ingebruikname
Werking van de beschermkap
controleren
WAARSCHUWING! LETSELGEVAAR!
Schakel voorafgaand aan alle werkzaam-
heden aan het apparaat het apparaat uit en
haal de stekker uit het stopcontact.
Vergewis u ervan dat alle bewegende onder-
delen van de beschermkap
werken zonder
te klemmen en dat alle inrichtingen die zorgen
voor het afdekken van het zaagblad, correct
werken.
Bedien de beschermkap
uitsluitend middels
de daarvoor bestemde terugtrekhendel voor de
beschermkap .
Trek de terugtrekhendel voor de bescherm kap
volledig terug.
Bij het loslaten van de terugtrekhendel voor de
beschermkap moet de beschermkap zich
correct naar zijn uitgangspositie terugbewegen.
NL
BE
 49
PHKS 1350 C2
Ingebruikname
De handcirkelzaag PHKS 1350 C2 beschikt over
Intelligent Power Control. Deze automatische
vermogensregeling zorgt ervoor dat binnen een
bepaald toerentalbereik het vermogen ook bij de
bewerking van harder materiaal en materiaal met
meer weerstand constant blijft.
Zaagblad monteren/vervangen
OPMERKING
Alle gebruikte bladen moeten voldoen aan
de norm EN 847-1.
Gebruik alleen zaagbladen met een diame-
ter die in overeenstemming is met de aandui-
dingen op de zaag.
Vervang het zaagblad
alleen als de stekker uit
het stopcontact is gehaald!
1. Stel de zaagdiepte (met behulp van de borg-
bout
) in op de kleinst mogelijke positie, 0 mm.
2. Zwenk de beschermkap met behulp van de
terugtrekhendel terug en leg het apparaat neer.
3. Druk op de asvergrendeling (tot deze vastklikt)
en maak met de inbussleutel de spanbout/
sluitring los. Neem de spanbout/sluitring
en de spanflens van de as (zie ook afb. A).
Afb. A: Zaagblad vervangen
4. Neem het zaagblad
van de as.
5. Monteer het zaagblad in omgekeerde volg-
orde van de bovenstaande beschrijving.
6. Druk op de asvergrendeling (tot deze vast-
klikt) en draai met de inbussleutel de span-
bout vast.
WAARSCHUWING!
De pijl op het zaagblad
moet overeenko-
men met de pijl die de draairichting aangeeft
(looprichting, gemarkeerd op het apparaat).
Vergewis u ervan dat het zaagblad
geschikt
is voor het toerental van het gereedschap.
Parallelaanslag monteren/instellen
Draai de vleugelbout los en schuif de paral-
lelaanslag in de gleuf voor de parallelaan-
slag .
Stel de gewenste zaagbreedte in aan de hand
van de schaal op de parallelaanslag en de
uitsparing in de zool (zie ook afb. B).
Afb. B: Zaagbreedte 3 cm
Draai de vleugelbout weer vast.
Spaanafzuiging aansluiten
Steek de adapter voor de stofafzuiging op
de spaanuitworp
.
Sluit een goedgekeurde stof- en spaanafzuiging
aan.
50 
NL
BE
PHKS 1350 C2
Bediening
In- en uitschakelen
Inschakelen:
Druk de inschakelblokkering naar links of
rechts en houd deze ingedrukt.
Druk op de aan-/uitknop . Nadat de machine
is gestart, kunt u de inschakelblokkering
weer loslaten.
Uitschakelen:
Laat de aan-/uitknop
los.
Zaaghoek instellen
U kunt de zaaghoek vastleggen met behulp van de
zaaghoekschaal .
Maak de vleugelbout voor het instellen van
de zaaghoek
los, stel op de schaal de
gewenste hoek
in en draai de vleugelbout
weer vast.
Zaagdiepte instellen
OPMERKING
Het verdient aanbeveling om indien mogelijk
een zaagdiepte in te stellen die ca. 3 mm
groter is dan de dikte van het materiaal.
Zo bereikt u een zuivere snede.
Draai de borgbout
los, stel met behulp van
de schaal voor de zaagdiepte de gewenste
zaagdiepte in en draai de borgbout weer
vast.
Hanteren van de handcirkelzaag
1. Schakel het apparaat – zoals beschreven bij
“In- en uitschakelen” – in en plaats het met de
voorkant van de zool op het materiaal.
2. Lijn de machine uit met de parallelaanslag
of met een getekende lijn.
3. Houd de machine met beide handen aan de
grepen vast en zaag met matige druk.
Laser in- en uitschakelen
Inschakelen:
Druk op de aan-/uit knop van de laser
.
Uitschakelen:
Druk op de aan-/uit knop van de laser
.
OPMERKING
Vervang de batterijen als ze leeg zijn door
twee 1,5 V alkaline knoopcellen van het type
AG 13/LR 44 (bijv. GPA 76).
Toerental instellen
Draai het instelwiel tot het gewenste toeren-
talniveau (pijlmarkering ▲) (1 = laagste toeren-
tal /6 = hoogste toerental):
Neem de volgende, niet-bindende instellingen als
richtlijn resp. pas het toerental op het instelwiel
dienovereenkomstig aan.
Materiaal Toeren-
talniveau
Hard en zacht hout (massief hout)
in dwars- en langssnede
6
Spaanplaat, harde platen 6
Meubelplaat, triplexhout 6
Gelamineerde en gefineerde
platen
6
PVC-platen 3-5
Acrylglasplaten, plexiglas 2-4
Aluminiumplaten 4-6
Aluminiumprofielen 4-6
Gipskartonplaten 1-2
Steenwolplaten 1-2
Cementgebonden spaanplaat 1-2
NL
BE
 51
PHKS 1350 C2
Tips en trucs
Het splinteren van de zaagkant bij kwetsbare
oppervlakken, bijv. gelamineerd spaanplaat
of deuren, voorkomt u door afplaktape op de
zaaglijn te plakken. Dit heeft als bijkomend
voordeel dat op de afplaktape beter kan wor-
den afgetekend dan op een glad oppervlak.
Een nog efficiëntere manier om te voorkomen
dat de zaagkant splintert, is een dun stuk hout
vastzetten op het te zagen materiaal en dat
meezagen.
Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING! LETSELGEVAAR!
Schakel voorafgaand aan alle werk-
zaamheden aan het apparaat het
apparaat uit en haal de stekker uit
het stopcontact.
Het apparaat moet altijd schoon, droog en vrij
van olie of smeervet zijn.
Gebruik voor het schoonmaken van de behui-
zing een droge doek.
WAARSCHUWING!
Wanneer het snoer moet worden vervangen,
moet dit worden uitgevoerd door de fabrikant
of diens vertegenwoordiger, om veiligheidsri-
sico's te voorkomen.
Afvoeren
De verpakking bestaat uit milieuvriende-
lijke materialen. De verpakking kan in de
plaatselijke kringloopcontainers worden
gedeponeerd.
Deponeer elektrisch gereedschap
niet bij het huisvuil!
Conform de Europese richtlijn 2012/19/EU moet
afgedankt elektrisch gereedschap gescheiden
worden ingezameld en op een milieuvriendelijke
wijze worden gerecycled.
Informatie over mogelijkheden voor het afvoeren
van het afgedankte apparaat krijgt u bij uw ge-
meentereinigingsdienst.
Batterijen afvoeren
Batterijen moeten conform Richtlijn
2006/66/EC worden gerecycled en
mogen niet bij het normale huisvuil wor-
den gedeponeerd. Iedere consument is wettelijk
verplicht om alle batterijen/accu's in te leveren bij
een inzamelpunt in zijn/haar gemeente, stadsdeel
of in de handel. Deze verplichting heeft tot doel
batterijen/accu's tot afval te kunnen verwerken op
een manier die het milieu ontlast. Lever batterijen/
accu's uitsluitend in ontladen toestand in. Batterijen
moeten uit het apparaat worden verwijderd alvo-
rens te worden afgevoerd.
Voer de verpakking af conform de
milieuvoorschriften.
Let op de aanduiding op de verschil-
lende verpakkingsmaterialen en voer
ze zo nodig gescheiden af. De
verpakkingsmaterialen zijn voorzien
van afkortingen (a) en cijfers (b) met
de volgende betekenis:
1–7: kunststoffen,
20–22: papier en karton,
80–98: composietmaterialen
Mogelijkheden voor het afvoeren van
het afgedankte product vindt u bij uw
gemeente.
52 
NL
BE
PHKS 1350 C2
Garantie van
Kompernaß Handels GmbH
Geachte klant,
U hebt op dit apparaat 3 jaar garantie vanaf de
aankoopdatum. In geval van ge breken in dit product
hebt u wettelijke rechten tegenover de verkoper van
het product. Deze wettelijke rechten worden door
onze hierna beschreven garantie niet beperkt.
Garantievoorwaarden
De garantieperiode geldt vanaf de datum van
aankoop. Bewaar de originele kassabon. U hebt
de bon nodig als bewijs van aankoop.
Als er binnen drie jaar vanaf de aankoopdatum
van dit product een materiaal- of fabricagefout
optreedt, wordt het product door ons – naar onze
keuze – voor u kosteloos gerepareerd of vervangen.
Voorwaarde voor deze garantie is dat binnen de
termijn van drie jaar het defecte apparaat en het
aankoopbewijs (kassabon) worden overlegd en dat
kort wordt omschreven waaruit het gebrek bestaat
en wanneer het is opgetreden.
Wanneer het defect door onze garantie wordt gedekt,
krijgt u het gerepareerde product of een nieuw
product retour. Met de reparatie of vervanging van
het product begint er geen nieuwe garantieperiode.
Garantieperiode en wettelijke aanspraken
bij gebreken
De garantieperiode wordt door deze waarborg
niet verlengd. Dat geldt ook voor vervangen en
gerepareerde onderdelen. Eventueel al bij aankoop
aanwezige schade en gebreken moeten meteen na
het uitpakken worden gemeld. Voor reparaties na
afloop van de garantieperiode worden kosten in
rekening gebracht.
Garantieomvang
Het apparaat is op basis van strenge kwaliteitsnor-
men met de grootst mogelijke zorg vervaardigd
en voorafgaand aan de levering nauwkeurig
gecontroleerd.
De garantie geldt voor materiaal- of fabricagefouten.
Deze garantie geldt niet voor productonderdelen
die blootstaan aan normale slijtage en derhalve
als aan slijtage onderhevige onderdelen kunnen
worden aangemerkt, of voor beschadigingen aan
breekbare onderdelen, bijv. schakelaars, accu’s,
bakvormen of onderdelen die van glas zijn
gemaakt.
Deze garantie vervalt wanneer het product is bescha-
digd, ondeskundig is gebruikt of is gerepareerd. Voor
deskundig gebruik van het product moeten alle in de
gebruiksaanwijzing beschreven aanwijzingen precies
worden opgevolgd. Gebruiksdoeleinden en handelin-
gen die in de gebruiksaanwijzing worden afgeraden
of waarvoor wordt gewaarschuwd, moeten beslist
worden vermeden.
Het product is uitsluitend bestemd voor privégebruik
en niet voor bedrijfsmatige doeleinden. Bij verkeerd
gebruik en ondeskundige behandeling, bij gebruik
van geweld en bij reparaties die niet door ons erkend
servicefiliaal zijn uitgevoerd, vervalt de garantie.
NL
BE
 53
PHKS 1350 C2
Afhandeling bij een garantiekwestie
Voor een snelle afhandeling van uw aanvraag
neemt u de volgende aanwijzingen in acht:
Houd voor alle aanvragen de kassabon en het
artikelnummer (bijv. IAN 12345) als aankoop-
bewijs bij de hand.
Het artikelnummer vindt u op het typeplaatje, in
het product gegraveerd, op de titelpagina van
de gebruiksaanwijzing (linksonder) of als sticker
op de achter- of onderkant van het product.
Als er fouten in de werking of andere gebreken
optreden, neemt u eerst contract op met de
hierna genoemde serviceafdeling, telefonisch
of via e-mail.
Een als defect geregistreerd product kunt u dan
zonder portokosten naar het aan u doorgegeven
serviceadres sturen. Voeg het aankoopbewijs
(kassabon) bij en vermeld waaruit het gebrek
bestaat en wanneer het is opgetreden.
Op www.lidl-service.com kunt u deze en
vele andere handboeken, productvideo’s
en software downloaden.
Service
Service Nederland
Tel.: 0900 0400223 (0,10 EUR/Min.)
Service België
Tel.: 070 270 171 (0,15 EUR/Min.)
IAN 315014
Importeur
Let op: het volgende adres is geen serviceadres.
Neem eerst contact op met het opgegeven
serviceadres.
KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
DE - 44867 BOCHUM
DUITSLAND
www.kompernass.com
54 
NL
BE
PHKS 1350 C2
Vertaling van de oorspronkelijke conformiteitsverklaring
Wij, KOMPERNASS HANDELS GMBH, documentverantwoordelijke persoon: de heer Semi Uguzlu,
BURGSTR. 21, DE - 44867 BOCHUM, DUITSLAND, verklaren hierbij dat dit product voldoet aan de
volgende normen, normatieve documenten en EU-richtlijnen:
Machinerichtlijn
(2006 / 42 / EC)
Elektromagnetische compatibiliteit
(2014 / 30 / EU)
RoHS-richtlijn
(2011 / 65 / EU)*
* De volledige verantwoordelijkheid voor het af geven van deze conformiteitsverklaring ligt bij de fabrikant.
Het hierboven beschreven object van de verklaring voldoet aan de voorschriften van de Richtlijn
2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8juni 2011 aangaande de beperking van
het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparaten.
Toegepaste geharmoniseerde normen:
EN 62841-1: 2015
EN 62841-2-5: 2014
EN 55014-1: 2006/A2: 2011
EN 55014-2: 2015
EN 61000-3-2: 2014
EN 61000-3-3: 2013
EN 60825-1: 2014
EN 50581: 2012
Typeaanduiding van het apparaat: Handcirkelzaag PHKS 1350 C2
Productiejaar: 01 - 2019
Serienummer: IAN 315014
Bochum, 29-01-2019
Semi Uguzlu
- Kwaliteitsmanager -
Technische wijzigingen vanwege verdere ontwikkeling voorbehouden.

Documenttranscriptie

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut. Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Avant de lire le mode d‘emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l‘appareil. Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja. DE / AT / CH GB/IE FR / BE NL / BE PL CZ SK Originalbetriebsanleitung Translation of the original instructions Traduction des instructions d’origine Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Překlad originálního provozního návodu Preklad originálneho návodu na obsluhu Seite Page Page Pagina Strona Strana Strana 1 15 27 41 55 69 83 Inhoud Inleiding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Gebruik in overeenstemming met bestemming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uitrusting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inhoud van het pakket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 42 42 42 Algemene veiligheidsvoorschriften voor elektrische gereedschappen . . . . . 43 1. Veiligheid op de werkplek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Elektrische veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Veiligheid van personen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Gebruik en behandeling van het elektrische gereedschap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Apparaatspecifieke veiligheidsvoorschriften voor handcirkelzagen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veiligheidsvoorschriften voor cirkelzaagbladen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Originele accessoires/hulpapparatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 43 44 44 45 47 48 Vóór de ingebruikname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Werking van de beschermkap controleren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Ingebruikname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Zaagblad monteren/vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Parallelaanslag monteren/instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Spaanafzuiging aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Bediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 In- en uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zaaghoek instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zaagdiepte instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hanteren van de handcirkelzaag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laser in- en uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toerental instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tips en trucs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 50 50 50 50 50 51 Onderhoud en reiniging. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Afvoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Batterijen afvoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Garantie van Kompernaß Handels GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Importeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Vertaling van de oorspronkelijke conformiteitsverklaring . . . . . . . . . . . . . . 54 PHKS 1350 C2 NL│BE │ 41 ■ HANDCIRKELZAAG PHKS 1350 C2 Inleiding Spanbout / sluitring Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe apparaat. U hebt hiermee gekozen voor een hoogwaardig product. De gebruiksaanwijzing maakt deel uit van dit product. Deze bevat belangrijke aanwijzingen voor veiligheid, gebruik en afvoer. Lees alle bedieningsen veiligheidsaanwijzingen voordat u het product in gebruik neemt. Gebruik het product uitsluitend op de voorgeschreven wijze en voor de aangegeven doeleinden. Geef alle documenten mee als u het product doorgeeft aan een derde. Zaagblad Gebruik in overeenstemming met bestemming De handcirkelzaag (hierna “apparaat” genoemd) is geschikt voor het zagen van lengte- en dwarssnedes en versteksnedes in goed vastgezet massief hout, spaanplaat, kunststof en lichte bouwmaterialen. Elk ander gebruik of modificatie van het apparaat geldt als niet in overeenstemming met de bestemming en brengt aanzienlijke risico's op ongelukken met zich mee. Niet voor commercieel gebruik. Uitrusting Beschermkap Terugtrekhendel voor beschermkap Spaanuitworp Adapter voor stofafzuiging Instelwiel toerental Afdekking van het batterijvak Inhoud van het pakket 1 handcirkelzaag 1 parallelaanslag 1 adapter voor stofafzuiging 1 inbussleutel 6 mm 2 zaagbladen 2 batterijen 1 gebruiksaanwijzing Technische gegevens Nominaal vermogen: 1350 W Nominale spanning: 230 V ∼ 50 Hz (wisselstroom) Toerental (onbelast): n0 2,200 - 4,700 min-1 Zaagbladen: Inschakelblokkering Aan-/uitknop 190mm Zaagdiepteschaal Inbussleutel 6 mm Max. zaagdiepte: Bevestiging parallelaanslag 1x Ø 190 mm x 2,5 mm x Ø 20 mm, 48 tanden Bij 0°: Hout/kunststof 65 mm Borgbout Zool 1x Ø 190 mm x 2,5 mm x Ø 20 mm, 24 tanden Bij 45°: max.65 mm Hout/kunststof 44 mm Vleugelbout voor parallelaanslag (dubbel geïsoleerd) Vleugelbout voor instelling van de zaaghoek Beschermingsklasse: II / Zaaghoekschaal Geluids- en trillingsgegevens: Asvergrendeling Gemeten waarde voor geluid vastgesteld conform EN 62841. Het A-gewogen geluidsniveau van het elektrische gereedschap bedraagt gemiddeld: Hulphandgreep Aan-/uitknop laser Laservenster Parallelaanslag Spanflens ■ 42 │ NL│BE PHKS 1350 C2 Geluidsemissiewaarde: Geluidsdrukniveau: LPA = Onzekerheid: 93 dB(A) KPA = 3 dB Geluidsvermogensniveau: LWA = 104 dB(A) Onzekerheid: KWA = 3 dB Draag gehoorbescherming! Totale trillingswaarde: Zagen van hout ah,W = 3,7 m/s2 Onzekerheid K = 1,5 m/s2 WAARSCHUWING! ► Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde trillingsniveau is gemeten conform een in EN 62841 genormeerde meetprocedure en kan worden gebruikt voor apparaatvergelijking. De vermelde trillingsemissiewaarde kan ook gebruikt worden voor een voorlopige beoordeling van de blootstelling. Het trillingsniveau verandert afhankelijk van het gebruik van het elektrische gereedschap en kan in bepaalde gevallen hoger zijn dan de in deze gebruiksaanwijzing aangegeven waarde. De trillingsbelasting kan worden onderschat wanneer het elektrische gereedschap regelmatig op een dergelijke manier wordt gebruikt. OPMERKING ► Probeer de belasting door trillingen zo klein mogelijk te houden. U kunt bijvoorbeeld handschoenen dragen tijdens het gebruik van het gereedschap en slechts beperkte tijd met het gereedschap werken om de trillingsbelasting te reduceren. Daarbij dient u rekening te houden met alle aspecten van de bedrijfscyclus (bijvoorbeeld perioden waarin het gereedschap is uitgeschakeld en perioden waarin het gereedschap weliswaar is ingeschakeld, maar niet wordt belast). PHKS 1350 C2 Algemene veiligheidsvoorschriften voor elektrische gereedschappen WAARSCHUWING! ► Lees alle veiligheidsvoorschriften, aanwijzingen, afbeeldingen en technische gegevens van dit elektrische gereedschap. Het nietnaleven van de navolgende aanwijzingen kan elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel veroorzaken. Bewaar alle veiligheidsvoorschriften en instructies voor toekomstig gebruik. De in de veiligheidsvoorschriften gebruikte term “elektrisch gereedschap” heeft betrekking op elektrisch gereedschap dat op netvoeding werkt (met snoer) en op elektrisch gereedschap dat op accu’s werkt (zonder snoer). 1. Veiligheid op de werkplek a) Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht. Wanorde en een niet-verlichte werkomgeving kunnen leiden tot ongelukken. b) Gebruik het elektrische gereedschap niet in explosiegevaarlijke omgevingen waarin zich brandbare vloeistof, gas of stof bevindt. Elektrisch gereedschap geeft namelijk vonken af die stof of dampen kunnen doen ontvlammen. c) Houd kinderen en andere personen uit de buurt terwijl u elektrisch gereedschap gebruikt. Als u afgeleid raakt, zou u namelijk de controle over het elektrische gereedschap kunnen verliezen. 2. Elektrische veiligheid a) De stekker van het elektrische gereedschap moet in het stopcontact passen. De stekker mag op geen enkele wijze worden veranderd. Gebruik geen verloopstekker in combinatie met geaard elektrisch gereedschap. Onveranderde stekkers en passende stopcontacten verminderen het risico op een elektrische schok. NL│BE │ 43 ■ b) Voorkom lichamelijk contact met geaarde oppervlakken zoals buizen, verwarmingstoestellen, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico op een elektrische schok als uw lichaam geaard is. c) Houd elektrisch gereedschap uit de buurt van regen of vocht. Als er water in een elektrisch gereedschap binnendringt, bestaat er verhoogd risico op een elektrische schok. d) Gebruik het aansluitsnoer niet voor oneigenlijke doelen, bijvoorbeeld om het elektrische gereedschap te dragen, om het gereedschap op te hangen of om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd het aansluitsnoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende onderdelen. Beschadigde of in de war geraakte aansluitsnoeren verhogen de kans op een elektrische schok. e) Gebruik bij het werken met elektrisch gereedschap buitenshuis alleen verlengsnoeren die zijn goedgekeurd voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis, vermindert het risico op een elektrische schok. f) Als u het niet kunt vermijden om het elektrische gereedschap in een vochtige omgeving te gebruiken, maak dan gebruik van een aardlekschakelaar. Het gebruik van een aardlekschakelaar vermindert het risico op een elektrische schok. 3. Veiligheid van personen a) Wees alert, let op wat u doet en gebruik uw gezond verstand wanneer u elektrisch gereedschap gebruikt. Gebruik geen elektrisch gereedschap als u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Eén moment van onoplettendheid kan bij het gebruik van elektrisch gereedschap al tot ernstig letsel leiden. b) Draag persoonlijke beschermingsmiddelen en draag altijd een veiligheidsbril. Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een stofmasker, antislip-veiligheidsschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming, afhankelijk van het type en het gebruik van het elektrische gereedschap, vermindert het risico op letsel. ■ 44 │ NL│BE c) Voorkom onbedoelde inschakeling. Controleer of het elektrische gereedschap uitgeschakeld is voordat u het aansluit op de netvoeding en/ of op een accu en voordat u het gereedschap optilt of draagt. Als u bij het dragen van elektrisch gereedschap uw vinger op de aan-/ uitknop houdt of als u reeds ingeschakeld elektrisch gereedschap op de netvoeding aansluit, kan dit tot ongelukken leiden. d) Verwijder alle afstelgereedschap of moersleutels voordat u het elektrische gereedschap aanzet. Gereedschap of moersleutels die zich in een draaiend onderdeel van het elektrische gereedschap bevinden, kunnen letsel veroorzaken. e) Voorkom een abnormale lichaamshouding. Zorg dat u stevig staat en bewaar altijd uw evenwicht. Zo kunt u het elektrische gereedschap in onverwachte situaties beter onder controle houden. f) Draag geschikte kleding. Draag geen wijde kleding of sieraden. Houd haar en kleding uit de buurt van bewegende onderdelen. Loszittende kleding, sieraden of haren kunnen door bewegende onderdelen worden gegrepen. g) Als stofafzuigings- en opvangvoorzieningen kunnen worden bevestigd, moeten deze worden aangesloten en correct worden gebruikt. Het gebruik van een stofafzuiging kan risico’s door stof beperken. h) Laat u niet misleiden door schijnbare veiligheid en negeer de veiligheidsregels voor elektrisch gereedschap niet, ook wanneer u na veelvuldig gebruik vertrouwd bent met het elektrische gereedschap. Onachtzaamheid kan in een fractie van een seconde tot ernstig letsel leiden. 4. Gebruik en behandeling van het elektrische gereedschap a) Voorkom overbelasting van het elektrische gereedschap. Gebruik voor uw werkzaamheden het daarvoor bedoelde elektrische gereedschap. Met een geschikt elektrisch gereedschap werkt u beter en veiliger in het aangegeven vermogensbereik. PHKS 1350 C2 b) Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de aan-/uitknop defect is. Elektrisch gereedschap dat niet meer aan- of uitgezet kan worden, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd. c) Haal de stekker uit het stopcontact en/of verwijder de afneembare accu voordat u instellingen aan het apparaat verricht, hulpstukken verwisselt of het elektrische gereedschap weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt dat het elektrische gereedschap onbedoeld kan worden gestart. d) Berg elektrisch gereedschap buiten het bereik van kinderen op als het niet in gebruik is. Zorg ervoor dat het elektrische gereedschap niet wordt gebruikt door personen die er niet mee vertrouwd zijn of die deze instructies niet hebben gelezen. Elektrisch gereedschap is gevaarlijk als het door onervaren personen wordt gebruikt. e) Onderhoud elektrisch gereedschap en hulpstukken zorgvuldig. Controleer of bewegende onderdelen naar behoren werken en niet klemmen, en of er geen onderdelen gebroken of zodanig beschadigd zijn dat de werking van het elektrische gereedschap wordt aangetast. Laat beschadigde onderdelen vóór de ingebruikname van het elektrische gereedschap repareren. Veel ongelukken zijn het gevolg van slecht onderhoud van elektrisch gereedschap. f) Houd snijwerktuigen scherp en schoon. Met zorg onderhouden snijwerktuigen lopen minder vaak vast en zijn gemakkelijker te bedienen. g) Gebruik elektrisch gereedschap, hulpstukken en dergelijke in overeenstemming met de handleiding. Houd daarbij rekening met de werkomstandigheden en de te verrichten werkzaamheden. Het gebruik van elektrisch gereedschap voor andere doeleinden dan de beoogde toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden. h) Houd handgrepen en greepvlakken droog, schoon en vrij van olie en vet. Bij gladde handgrepen en greepvlakken is een veilige bediening en controle van het elektrische gereedschap in onvoorziene situaties niet mogelijk. PHKS 1350 C2 5. Service a) Laat uw elektrische gereedschap alleen door gekwalificeerde vakmensen en uitsluitend met originele vervangingsonderdelen repareren. Op die manier blijft de veiligheid van het elektrische gereedschap gewaarborgd. Apparaatspecifieke veiligheidsvoorschriften voor handcirkelzagen Veiligheidsvoorschriften voor alle zagen Zaagprocedure a) GEVAAR! Kom met uw handen niet in het zaagbereik en bij het zaagblad. Houd met uw tweede hand de hulpgreep of de motorbehuizing vast. Als beide handen de zaag vasthouden, kunnen ze niet worden verwond door het zaagblad. b) Grijp niet onder het werkstuk. De beschermkap kan u onder het werkstuk niet tegen het zaagblad beschermen. c) Pas de zaagdiepte aan de dikte van het werkstuk aan. Er moet minder dan een volledige tandhoogte onder het werkstuk zichtbaar zijn. d) Houd het te zagen werkstuk nooit in de hand of boven het been vast. Zet het werkstuk vast op een stabiele ondergrond. Het is belangrijk om het werkstuk goed te bevestigen, zodat het risico op fysiek contact, vastlopen van het zaagblad of verlies van de controle wordt geminimaliseerd. e) Pak het elektrische gereedschap alleen vast aan de geïsoleerde greepvlakken wanneer u werkzaamheden uitvoert waarbij het gereedschap met verborgen elektriciteitsleidingen of het eigen snoer in aanraking kan komen. Bij contact met een onder spanning staande leiding komen ook de metalen delen van het elektrische gereedschap onder spanning, wat resulteert in een elektrische schok. f) Gebruik bij zagen in de lengterichting altijd een aanslag of een geleider. Dit verbetert de nauwkeurigheid van de snede en vermindert de kans dat het zaagblad vastloopt. g) Gebruik altijd zaagbladen met de juiste grootte en met een bijpassend asgat (bijv. NL│BE │ 45 ■ stervormig of rond). Zaagbladen met een niet bij de as van de zaag passend asgat, draaien excentrisch en hebben verlies van de controle tot gevolg. h) Gebruik nooit beschadigde of verkeerde sluitringen of bouten voor het zaagblad. De zaagblad-sluitringen en -bouten zijn speciaal ontworpen voor uw zaag, voor optimale prestaties en bedrijfsveiligheid. of naar achteren te trekken zolang het zaagblad in beweging is, anders kan er een terugslag optreden. Stel de oorzaak van het vastlopen van het zaagblad vast en los het probleem op. Terugslag - oorzaken en passende veiligheidsmaatregelen c) Als u een zaag die in het werkstuk steekt opnieuw wilt starten, centreert u het zaagblad in de zaagsnede en controleert u of de zaagtanden niet in het werkstuk vasthaken. Als het zaagblad klemt, kan het uit het werkstuk worden gedrukt of een terugslag veroorzaken wanneer de zaag opnieuw wordt gestart. ▯ Een terugslag is een plotselinge reactie als gevolg van een hakend, vastlopend of niet goed uitgelijnd zaagblad, die tot gevolg heeft dat de zaag ongecontroleerd omhoog komt en zich uit het werkstuk in de richting van de gebruiker beweegt; d) Ondersteun grote platen om het risico op een terugslag door een klemmend zaagblad te verminderen. Grote platen kunnen onder hun eigen gewicht doorbuigen. Platen moeten aan beide zijden worden ondersteund, zowel in de buurt van de zaagsnede als aan de rand. ▯ als het zaagblad zich in de zich sluitende zaagsnede vasthaakt of vastklemt, blokkeert het en slaat de motorkracht het apparaat terug in de richting van de gebruiker; e) Gebruik geen botte of beschadigde zaagbladen. Zaagbladen met botte of verkeerd uitgelijnde tanden veroorzaken door een te smalle zaagsnede verhoogde wrijving, vastlopen van het zaagblad en terugslag. Overige veiligheidsinstructies voor alle zagen ▯ als het zaagblad in de zaagsnede wordt verdraaid of verkeerd wordt uitgelijnd, kunnen de tanden aan de achterkant van het zaagblad in het oppervlak van het werkstuk vasthaken, waardoor het zaagblad uit de zaagsnede wordt gedrukt en de zaag terugspringt in de richting van de gebruiker. Een terugslag is het gevolg van onjuist gebruik van de zaag. Dit is te voorkomen door passende voorzorgsmaatregelen, zoals hieronder beschreven. a) Houd de zaag met beide handen vast en breng uw armen in een positie waarin u de terugslagkrachten kunt opvangen. Blijf altijd aan de zijkant van het zaagblad, breng het zaagblad nooit in één lijn met uw lichaam. Bij een terugslag kan de cirkelzaag naar achteren springen, maar de gebruiker kan de terugslagkrachten door passende voorzorgsmaatregelen beheersen. b) Als het zaagblad vastloopt of als u het werk onderbreekt, schakelt u de zaag uit en houdt u deze rustig in het materiaal tot het zaagblad tot stilstand is gekomen. Probeer nooit om de zaag uit het werkstuk te verwijderen ■ 46 │ NL│BE f) Zet vóór het zagen de instellingen voor de zaagdiepte en zaaghoek goed vast. Als tijdens het zagen de instellingen veranderen, kan het zaagblad vastlopen en een terugslag veroorzaken. g) Wees bijzonder voorzichtig bij het zagen in bestaande wanden of andere materialen waarvan de samenstelling onbekend is. Het zaagblad kan bij het zagen in verborgen objecten blokkeren en een terugslag veroorzaken. Werking van de onderste beschermkap a) Controleer vóór elk gebruik of de onderste beschermkap perfect sluit. Gebruik de zaag niet als de onderste beschermkap niet vrij kan bewegen en niet onmiddellijk sluit. Klem of bind de onderste beschermkap nooit in geopende positie vast. Als u de zaag per ongeluk laat vallen, kan de onderste beschermkap verbuigen. Open de beschermkap met de terugtrekhendel en zorg ervoor dat deze vrij kan bewegen en bij alle zaaghoeken en zaagdieptes het zaagblad of andere onderdelen niet aanraakt. PHKS 1350 C2 b) Controleer de werking van de veren van onderste beschermkap. Laat het apparaat vóór gebruik nakijken als de onderste beschermkap en de veren niet correct werken. Door beschadigde onderdelen, kleverige aanslag of spaanophopingen kan de onderste beschermkap vertraagd werken. c) Open de onderste beschermkap alleen met de hand bij bijzondere zaagsnedes, zoals “invalwerk”. Open de onderste beschermkap met de terugtrekhendel en laat deze los zodra het zaagblad het werkstuk raakt. Bij alle andere zaagwerkzaamheden moet de onderste beschermkap automatisch werken. d) Leg de zaag niet op de werkbank of op de vloer zonder dat de onderste beschermkap het zaagblad bedekt. Een onbeschermd, nadraaiend zaagblad beweegt de zaag tegen de snijrichting in en zaagt alles wat in de weg zit. Houd daarbij rekening met de nalooptijd van de zaag. Aanvullende aanwijzingen: ■ Gebruik geen slijpschijven. ■ Gebruik alleen zaagbladen met een diameter die in overeenstemming is met de aanduidingen op de zaag. ■ Bij het bewerken van hout of materialen waarbij stof vrijkomt dat de gezondheid in gevaar brengt, moet het apparaat worden aangesloten op een passend, goedgekeurd afzuigsysteem. ■ Draag bij het zagen van hout een stofmasker. ■ Gebruik uitsluitend aanbevolen zaagbladen. ■ Draag altijd gehoorbescherming. ■ Voorkom oververhitting van de zaagtandpunten. ■ Voorkom bij het zagen van kunststof dat de kunststof smelt. Veiligheidsvoorschriften voor cirkelzaagbladen Draag veiligheidshandschoenen! Draag een mondkapje! Draag een veiligheidsbril! Draag gehoorbescherming! WAARSCHUWING! Beveilig uzelf tegen laserstraling: Het apparaat bevat een laser van klasse 2. ► Richt de laser niet op personen of dieren. ► Kijk nooit rechtstreeks in de laser. De laser kan oogletsel veroorzaken. ► Richt de laserstraal niet op sterk reflecterende materialen. Gevaar door reflecterend licht. ► Iedere instelling om de laserstraal sterker te maken is verboden. Er bestaat letselgevaar! ► Voor schade door manipulatie van de laserinrichting, alsmede het niet in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. ► Wees voorzichtig: als andere dan de hier vermelde bedienings- of instelvoorzieningen worden gebruikt of andere procedures uitgevoerd, kan dit resulteren in gevaarlijke blootstelling aan straling. OPMERKING ■ Als het apparaat niet volgens de gebruiksaanwijzing van de fabrikant wordt gebruikt, kan dit van invloed zijn op de aanwezige bescherming. PHKS 1350 C2 NL│BE │ 47 ■ GEVAAR Een verkeerde omgang met batterijen kan resulteren in brand, explosies, weglekken van gevaarlijke stoffen en andere gevaarlijke situaties! ► Gooi batterijen niet in vuur en stel ze niet bloot aan hoge temperaturen. ► Maak batterijen niet open, vervorm ze niet en sluit ze niet kort, omdat in dat geval de chemicaliën uit de batterijen kunnen vrijkomen. ► Probeer batterijen niet opnieuw op te laden. Alleen als “oplaadbaar” aangeduide batterijen mogen opnieuw worden opgeladen. Er bestaat explosiegevaar! ► Controleer de batterijen regelmatig. Vrijkomende chemicaliën kunnen het apparaat permanent beschadigen. Wees bijzonder voorzichtig in de omgang met beschadigde of lekkende batterijen. Gevaar voor letsel door bijtende stoffen! Draag veiligheidshandschoenen. ► Chemicaliën die uit een batterij vrijkomen, kunnen huidirritatie tot gevolg hebben. Spoel de huid met veel water af bij contact met deze chemicaliën. Als de chemicaliën in de ogen komen, spoel ze dan in elk geval met water uit, wrijf niet in de ogen en raadpleeg onmiddellijk een arts. ► Batterijen mogen niet in kinderhanden terechtkomen. Kinderen kunnen batterijen in de mond stoppen en inslikken. Indien een batterij is ingeslikt, moet onmiddellijk medische hulp worden gezocht. ► Verschillende batterij- resp. accutypen mogen niet door elkaar worden gebruikt. ► Plaats de batterijen altijd met de polen op de juiste plaats, omdat de batterijen anders kunnen exploderen. ► Haal de batterijen uit het apparaat als u dat langere tijd niet gebruikt. ■ 48 │ NL│BE Batterijen vervangen: ■ Open de afdekking van het batterijvak met een geschikte kruiskopschroevendraaier. ■ Verwijder de lege batterijen. ■ Plaats twee nieuwe 1,5 V alkaline knoopcellen van het type AG 13/LR 44 (bijv. GPA 76) volgens de juiste polariteit en schroef de afdekking van het batterijvak weer vast. VOORZICHTIG! Als andere dan de hier vermelde bedienings- of instelvoorzieningen worden gebruikt of andere procedures uitgevoerd, kan dit resulteren in gevaarlijke blootstelling aan straling. Originele accessoires/hulpapparatuur ■ Gebruik uitsluitend accessoires en hulpapparatuur die in de gebruiksaanwijzing zijn aangegeven resp. waarvan de aansluiting compatibel is met het apparaat. Vóór de ingebruikname Werking van de beschermkap controleren WAARSCHUWING! LETSELGEVAAR! ■ Schakel voorafgaand aan alle werkzaamheden aan het apparaat het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact. ■ Vergewis u ervan dat alle bewegende onderdelen van de beschermkap werken zonder te klemmen en dat alle inrichtingen die zorgen voor het afdekken van het zaagblad, correct werken. ■ Bedien de beschermkap uitsluitend middels de daarvoor bestemde terugtrekhendel voor de beschermkap . ♦ Trek de terugtrekhendel voor de beschermkap volledig terug. Bij het loslaten van de terugtrekhendel voor de beschermkap moet de beschermkap zich correct naar zijn uitgangspositie terugbewegen. PHKS 1350 C2 Ingebruikname WAARSCHUWING! De handcirkelzaag PHKS 1350 C2 beschikt over Intelligent Power Control. Deze automatische vermogensregeling zorgt ervoor dat binnen een bepaald toerentalbereik het vermogen ook bij de bewerking van harder materiaal en materiaal met meer weerstand constant blijft. Zaagblad monteren/vervangen OPMERKING ■ Alle gebruikte bladen moeten voldoen aan de norm EN 847-1. ► De pijl op het zaagblad moet overeenkomen met de pijl die de draairichting aangeeft (looprichting, gemarkeerd op het apparaat). ■ Vergewis u ervan dat het zaagblad geschikt is voor het toerental van het gereedschap. Parallelaanslag monteren/instellen ♦ Draai de vleugelbout los en schuif de parallelaanslag in de gleuf voor de parallelaanslag . ♦ Stel de gewenste zaagbreedte in aan de hand van de schaal op de parallelaanslag en de uitsparing in de zool (zie ook afb. B). ■ Gebruik alleen zaagbladen met een diameter die in overeenstemming is met de aanduidingen op de zaag. Vervang het zaagblad alleen als de stekker uit het stopcontact is gehaald! 1. Stel de zaagdiepte (met behulp van de borgbout ) in op de kleinst mogelijke positie, 0 mm. 2. Zwenk de beschermkap met behulp van de terugtrekhendel terug en leg het apparaat neer. 3. Druk op de asvergrendeling (tot deze vastklikt) en maak met de inbussleutel de spanbout/ sluitring los. Neem de spanbout/sluitring en de spanflens van de as (zie ook afb. A). ♦ Afb. B: Zaagbreedte 3 cm ♦ Draai de vleugelbout weer vast. Spaanafzuiging aansluiten ♦ Steek de adapter voor de stofafzuiging op de spaanuitworp . ♦ Sluit een goedgekeurde stof- en spaanafzuiging aan. Afb. A: Zaagblad vervangen 4. Neem het zaagblad van de as. 5. Monteer het zaagblad in omgekeerde volgorde van de bovenstaande beschrijving. 6. Druk op de asvergrendeling (tot deze vastklikt) en draai met de inbussleutel de spanbout vast. PHKS 1350 C2 NL│BE │ 49 ■ Bediening Laser in- en uitschakelen In- en uitschakelen Inschakelen: Inschakelen: ♦ Druk de inschakelblokkering naar links of rechts en houd deze ingedrukt. ♦ Druk op de aan-/uitknop . Nadat de machine is gestart, kunt u de inschakelblokkering weer loslaten. Uitschakelen: ♦ Laat de aan-/uitknop los. ♦ Druk op de aan-/uit knop van de laser Zaaghoek instellen U kunt de zaaghoek vastleggen met behulp van de zaaghoekschaal . ■ Maak de vleugelbout voor het instellen van de zaaghoek los, stel op de schaal de gewenste hoek in en draai de vleugelbout weer vast. Zaagdiepte instellen . Uitschakelen: ♦ Druk op de aan-/uit knop van de laser . OPMERKING ► Vervang de batterijen als ze leeg zijn door twee 1,5 V alkaline knoopcellen van het type AG 13/LR 44 (bijv. GPA 76). Toerental instellen ■ Draai het instelwiel tot het gewenste toerentalniveau (pijlmarkering ▲) (1 = laagste toerental /6 = hoogste toerental): Neem de volgende, niet-bindende instellingen als richtlijn resp. pas het toerental op het instelwiel dienovereenkomstig aan. OPMERKING Materiaal ► Het verdient aanbeveling om indien mogelijk een zaagdiepte in te stellen die ca. 3 mm groter is dan de dikte van het materiaal. Zo bereikt u een zuivere snede. Hard en zacht hout (massief hout) in dwars- en langssnede 6 Spaanplaat, harde platen 6 Meubelplaat, triplexhout 6 Gelamineerde en gefineerde platen 6 ♦ Draai de borgbout los, stel met behulp van de schaal voor de zaagdiepte de gewenste zaagdiepte in en draai de borgbout weer vast. Toerentalniveau Hanteren van de handcirkelzaag PVC-platen 3-5 1. Schakel het apparaat – zoals beschreven bij “In- en uitschakelen” – in en plaats het met de voorkant van de zool op het materiaal. Acrylglasplaten, plexiglas 2-4 Aluminiumplaten 4-6 Aluminiumprofielen 4-6 2. Lijn de machine uit met de parallelaanslag of met een getekende lijn. 3. Houd de machine met beide handen aan de grepen vast en zaag met matige druk. ■ 50 │ NL│BE Gipskartonplaten 1-2 Steenwolplaten 1-2 Cementgebonden spaanplaat 1-2 PHKS 1350 C2 Tips en trucs ■ Het splinteren van de zaagkant bij kwetsbare oppervlakken, bijv. gelamineerd spaanplaat of deuren, voorkomt u door afplaktape op de zaaglijn te plakken. Dit heeft als bijkomend voordeel dat op de afplaktape beter kan worden afgetekend dan op een glad oppervlak. Een nog efficiëntere manier om te voorkomen dat de zaagkant splintert, is een dun stuk hout vastzetten op het te zagen materiaal en dat meezagen. Onderhoud en reiniging WAARSCHUWING! LETSELGEVAAR! Schakel voorafgaand aan alle werkzaamheden aan het apparaat het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact. ■ Het apparaat moet altijd schoon, droog en vrij van olie of smeervet zijn. ■ Gebruik voor het schoonmaken van de behuizing een droge doek. WAARSCHUWING! ■ Wanneer het snoer moet worden vervangen, moet dit worden uitgevoerd door de fabrikant of diens vertegenwoordiger, om veiligheidsrisico's te voorkomen. Afvoeren De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke materialen. De verpakking kan in de plaatselijke kringloopcontainers worden gedeponeerd. Deponeer elektrisch gereedschap niet bij het huisvuil! Conform de Europese richtlijn 2012/19/EU moet afgedankt elektrisch gereedschap gescheiden worden ingezameld en op een milieuvriendelijke wijze worden gerecycled. Informatie over mogelijkheden voor het afvoeren van het afgedankte apparaat krijgt u bij uw gemeentereinigingsdienst. Batterijen afvoeren Batterijen moeten conform Richtlijn 2006/66/EC worden gerecycled en mogen niet bij het normale huisvuil worden gedeponeerd. Iedere consument is wettelijk verplicht om alle batterijen/accu's in te leveren bij een inzamelpunt in zijn/haar gemeente, stadsdeel of in de handel. Deze verplichting heeft tot doel batterijen/accu's tot afval te kunnen verwerken op een manier die het milieu ontlast. Lever batterijen/ accu's uitsluitend in ontladen toestand in. Batterijen moeten uit het apparaat worden verwijderd alvorens te worden afgevoerd. Voer de verpakking af conform de milieuvoorschriften. Let op de aanduiding op de verschillende verpakkingsmaterialen en voer ze zo nodig gescheiden af. De verpakkingsmaterialen zijn voorzien van afkortingen (a) en cijfers (b) met de volgende betekenis: 1–7: kunststoffen, 20–22: papier en karton, 80–98: composietmaterialen Mogelijkheden voor het afvoeren van het afgedankte product vindt u bij uw gemeente. PHKS 1350 C2 NL│BE │ 51 ■ Garantie van Kompernaß Handels GmbH Geachte klant, U hebt op dit apparaat 3 jaar garantie vanaf de aankoopdatum. In geval van gebreken in dit product hebt u wettelijke rechten tegenover de verkoper van het product. Deze wettelijke rechten worden door onze hierna beschreven garantie niet beperkt. Garantievoorwaarden De garantieperiode geldt vanaf de datum van aankoop. Bewaar de originele kassabon. U hebt de bon nodig als bewijs van aankoop. Als er binnen drie jaar vanaf de aankoopdatum van dit product een materiaal- of fabricagefout optreedt, wordt het product door ons – naar onze keuze – voor u kosteloos gerepareerd of vervangen. Voorwaarde voor deze garantie is dat binnen de termijn van drie jaar het defecte apparaat en het aankoopbewijs (kassabon) worden overlegd en dat kort wordt omschreven waaruit het gebrek bestaat en wanneer het is opgetreden. Wanneer het defect door onze garantie wordt gedekt, krijgt u het gerepareerde product of een nieuw product retour. Met de reparatie of vervanging van het product begint er geen nieuwe garantieperiode. Garantieomvang Het apparaat is op basis van strenge kwaliteitsnormen met de grootst mogelijke zorg vervaardigd en voorafgaand aan de levering nauwkeurig gecontroleerd. De garantie geldt voor materiaal- of fabricagefouten. Deze garantie geldt niet voor productonderdelen die blootstaan aan normale slijtage en derhalve als aan slijtage onderhevige onderdelen kunnen worden aangemerkt, of voor beschadigingen aan breekbare onderdelen, bijv. schakelaars, accu’s, bakvormen of onderdelen die van glas zijn gemaakt. Deze garantie vervalt wanneer het product is beschadigd, ondeskundig is gebruikt of is gerepareerd. Voor deskundig gebruik van het product moeten alle in de gebruiksaanwijzing beschreven aanwijzingen precies worden opgevolgd. Gebruiksdoeleinden en handelingen die in de gebruiksaanwijzing worden afgeraden of waarvoor wordt gewaarschuwd, moeten beslist worden vermeden. Het product is uitsluitend bestemd voor privégebruik en niet voor bedrijfsmatige doeleinden. Bij verkeerd gebruik en ondeskundige behandeling, bij gebruik van geweld en bij reparaties die niet door ons erkend servicefiliaal zijn uitgevoerd, vervalt de garantie. Garantieperiode en wettelijke aanspraken bij gebreken De garantieperiode wordt door deze waarborg niet verlengd. Dat geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen. Eventueel al bij aankoop aanwezige schade en gebreken moeten meteen na het uitpakken worden gemeld. Voor reparaties na afloop van de garantieperiode worden kosten in rekening gebracht. ■ 52 │ NL│BE PHKS 1350 C2 Afhandeling bij een garantiekwestie Voor een snelle afhandeling van uw aanvraag neemt u de volgende aanwijzingen in acht: ■ Houd voor alle aanvragen de kassabon en het artikelnummer (bijv. IAN 12345) als aankoopbewijs bij de hand. ■ Het artikelnummer vindt u op het typeplaatje, in het product gegraveerd, op de titelpagina van de gebruiksaanwijzing (linksonder) of als sticker op de achter- of onderkant van het product. ■ Als er fouten in de werking of andere gebreken optreden, neemt u eerst contract op met de hierna genoemde serviceafdeling, telefonisch of via e-mail. ■ Een als defect geregistreerd product kunt u dan zonder portokosten naar het aan u doorgegeven serviceadres sturen. Voeg het aankoopbewijs (kassabon) bij en vermeld waaruit het gebrek bestaat en wanneer het is opgetreden. Op www.lidl-service.com kunt u deze en vele andere handboeken, productvideo’s en software downloaden. Service Service Nederland Tel.: 0900 0400223 (0,10 EUR/Min.) E-Mail: [email protected] Service België Tel.: 070 270 171 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: [email protected] IAN 315014 Importeur Let op: het volgende adres is geen serviceadres. Neem eerst contact op met het opgegeven serviceadres. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM DUITSLAND www.kompernass.com PHKS 1350 C2 NL│BE │ 53 ■ Vertaling van de oorspronkelijke conformiteitsverklaring Wij, KOMPERNASS HANDELS GMBH, documentverantwoordelijke persoon: de heer Semi Uguzlu, BURGSTR. 21, DE - 44867 BOCHUM, DUITSLAND, verklaren hierbij dat dit product voldoet aan de volgende normen, normatieve documenten en EU-richtlijnen: Machinerichtlijn (2006 / 42 / EC) Elektromagnetische compatibiliteit (2014 / 30 / EU) RoHS-richtlijn (2011 / 65 / EU)* *De volledige verantwoordelijkheid voor het afgeven van deze conformiteitsverklaring ligt bij de fabrikant. Het hierboven beschreven object van de verklaring voldoet aan de voorschriften van de Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 aangaande de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparaten. Toegepaste geharmoniseerde normen: EN 62841-1: 2015 EN 62841-2-5: 2014 EN 55014-1: 2006/A2: 2011 EN 55014-2: 2015 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 EN 60825-1: 2014 EN 50581: 2012 Typeaanduiding van het apparaat: Handcirkelzaag PHKS 1350 C2 Productiejaar: 01 - 2019 Serienummer: IAN 315014 Bochum, 29-01-2019 Semi Uguzlu - Kwaliteitsmanager Technische wijzigingen vanwege verdere ontwikkeling voorbehouden. ■ 54 │ NL│BE PHKS 1350 C2
1 / 1

Parkside PHKS 1350 C2 Translation Of The Original Instructions

Type
Translation Of The Original Instructions