Ryobi RBV26 de handleiding

Merk
Ryobi
Categorie
grastrimmers
Model
RBV26
Type
de handleiding
Avertissement! Il est essentiel que vous lisiez les instructions contenues dans ce mode d'emploi avant d'assembler, d'entretenir et d'utiliser
cet appareil.
Warning! It is essential that you read the instructions in this manual before assembling, operating and maintaining this machine.
Warnung! Es ist unerlässlich, dass Sie die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung lesen, bevor Sie das Gerät montieren,
bedienen und warten.
Advertencia! Es muy importante que lea las instrucciones de este manual antes de montar, realizar operaciones de mantenimiento y
trabajar con esta herramienta.
Avvertenze! Leggere le istruzioni contenute nel manuale prima di montare, mettere in funzione e svolgere le operazioni di manutenzione
sulla macchina.
Aviso: É essencial que leia as instruções neste manual antes de começar a montar, efectuar a manutenção ou
utilizar esta máquina.
Waarschuwing: Het is van essentieel belang dat u de instructies in deze gebruiksaanwijzing leest voor u deze machine
monteert, gebruikt en onderhoudt.
Varning: Det är mycket viktigt att du läser igenom anvisningarna i den här bruksanvisningen innan du monterar,
använder eller underhåller den här maskinen.
Advarsel: Det er meget vigtigt, at man læser anvisningerne i denne brugsanvisning, inden maskinen samles, betjenes
og vedligeholdes.
Advarsel: Det er viktig at du leser instruksjonene i denne brukermanualen før du setter sammen, vedlikeholder og
bruker maskinen.
Varoitus: On tärkeää, että luet tämän käsikirjan ennen tämän laitteen kokoamista, huoltoa ja käyttöä.
Figyelem! Fontos, hogy a gép összeszerelése, használata és karbantartása eltt elolvassa a kézikönyvben található
utasításokat.
Varování: Neinstalujte, neprovádjte údržbu ani nepoužívejte tento nástroj díve, než si petete pokyny uvedené v
tomto návodu..
:
 ,      
  ,   .
Avertizare: Este esenial s citii instruciunile din cadrul acestui manual înainte de asamblarea, operarea i întreinerea
acestui dispozitiv.
Ostrzeenie: Bardzo wane jest, aby zapozna si z podrcznikiem obsugi przed przystpieniem do montau, obsugi lub
konserwacji tego urzdzenia.
Opozorilo: Zelo pomembno je, da pred sestavljanjem, vzdrževanjem in uporabo te naprave preberete navodila v tem prironiku.
Upozorenje:
Vrlo je važno da ste prije sklapanja, rada i održavanja ovog stroja proitali upute u ovom priruniku.
Hoiatus: Enne masina kokkupanekut, kasutama ja hooldama hakkamist tuleb käesolevas juhendis esitatud juhised kindlasti läbi
lugeda.
spjimas: Prieš montuojant, naudojant arba atliekant technin šio prietaiso priežir, btina perskaityti ši vartotojo instrukcij.
Brdinjums: Ir oti svargi, lai js izlastu visas instrukcijas šaj rokasgrmat, pirms salikt, lietot un apkopt šo mašnu.
Varovanie: Je dôležité, aby ste si preítali pred montážou, prevádzkou a údržbou tento návod.

:
         ,   ,
      .
960413007-01.indd AII960413007-01.indd AII 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
65
Nederlands(Vertaling van de originele instructies)
NL
FR EN DE ES IT PT SV DA NO FI HU CS RU RO PL SL HR ET LT LV SK BG
INLEIDING
Dit product heeft veel eigenschappen om het gebruik
aangenamer en eenvoudiger te maken. Veiligheid,
prestaties en betrouwbaarheid kregen de hoogste prioriteit
bij het ontwerp van dit product waardoor het onderhouds-
en gebruiksvriendelijk is.
ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
VOORGESCHREVEN GEBRUIK:
Dit product is ontworpen voor het maaien van scherpe,
verticale randen langs paden, oprijlanen of aan de randen
van bloemenperken. Het is uitsluitend bedoeld om gras of
ander zacht groen te maaien. Het is uitsluitend bedoeld
om verticaal te maaien en mag met geen enkel ander
materiaal worden gebruikt, behalve gras en andere zachte
vegetatie. Het is niet bedoeld om te worden gebruikt met
een elektrische aandrijfkop.
WAARSCHUWING:
Lees en begrijp alle instructies. Wanneer
u niet alle onderstaande instructies opvolgt
kan dit leiden tot elektrocutie, brand en/of
koolstofmonoxidevergiftiging, wat kan leiden tot
ernstige verwondingen en zelfs de dood.
Laat kinderen of niet-opgeleide personen niet met dit
toestel werken.
Start of laat de motor nooit draaien in een gesloten
ruimte; het in ademen van uitlaatgassen kan de dood
tot gevolg hebben.
Draag altijd gezichtsbescherming met zijdelingse
bescherming dat in overeenstemming is met EN 166
en gehoorbescherming. Wanneer u dit niet doet kan dit
ertoe leiden dat voorwerpen in uw ogen terechtkomen
en andere mogelijks ernstige letsels.
Houd alle omstandes, kinderen en huisdieren op
tenminste 15 m afstand.
Draag een zware, lange broek, lange mouwen, laarzen
en handschoenen. Draag geen loszittende kledij, korte
broek, sandalen, juwelen en stap niet blootsvoets.
Om het gevaar op letsels te verkomen die veroorzaakt
worden door voorwerpen die in de bewegende delen
terechtkomen, draagt u geen losse kledij, sjaals,
halskettingen en dergelijke. Maak lang haar vast zodat
het boven de schouders hangt om te voorkomen dat
het in de bewegende delen vast raakt.
Gebruik dit toestel niet wanneer u moe of ziek bent
of onder de invloed staat van alchohol, drugs of
medicijnen.
Bedien dit toestel niet bij slechte verlichting.
Houd alle lichaamsdelen weg van de bewegende
delen en de hete oppervlakten van het toestel.
Draag een mondmasker in stofferige omstandigheden
om het risico op letstels verbonden met het inademen
van stof, te verminderen.
Controleer het werkgebied voor elk gebruik. Verwijder
alle voorwerpen zoals stenen, gebroken glas, nagels,
kabel of draad die door het toestel kunnen worden
weggeslingerd of in het toestel kunnen vast raken.
Sta stevig op uw benen en houd een goed evenwicht.
Rek u niet uit. Wanneer u zich teveel uit rekt, kan dit
leiden tot evenwichtsverlies of blootstelling aan hete
oppervlakten.
Gebruik de machine nooit zonder een
vonkenbeschermer, deze beschermer bevindt zich
binnen de geluidsdemper.
Laat de motor afkoelen voor u het toestel opbergt.
Gebruik alleen Ryobi vervangonderdelen en
accessoires. Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot
slechte prestaties of mogelijke letsels.
Onderhoud het toestel volgens de onderhoudsrichtlijnen
in deze gebruiksaanwijzing.
Controleer het toestel voor elk gebruik op losse
binders, brandsto ekken, etc. Vervang beschadigde
delen.
Voor u het toestel reinigt, herstelt of controleert,
schakelt u de motor uit en zorgt u ervoor dat alle
bewegende delen zijn stilgevallen. Ontkoppel de
bougiekabel en houd de kabel weg van de bougie om
te voorkomen dat het toestel start.
Het onderhoud van uw blazer/zuiger mag alleen
door gekwali cieerd onderhoudspersoneel worden
uitgevoerd. Onderhoud dat door niet-gekwali ceerd
personeel werd uitgevoerd kan leiden tot letsels bij de
gebruiker of schade aan het product.
Gebruik alleen identieke vervangonderdelen wanneer
u de blazer/zuiger onderhoudt. Het gebruik van niet-
geautoriseerde onderdelen kan een risico tot ernstige
letsels voor de gebruiker betekenen of schade aan het
product.
Gebruik het toestel niet op een ladder, dak, boom
of andere onstabiele steun. Wanneer u stevig op
uw benen staat op een vaste ondergrond krijgt u
betere controle over de zuiger/blazer in onverwachte
omstandigheden.
SPECIFIEKE VEILIGHEIDSREGELS
Houd de blazer/zuiger altijd vast met de rechterhand
tijdens het blazen. Wij verwijzen naar de
Werkinginstructies verder in deze gebruiksaanwijzing
voor de juiste positie tijdens het zuigen en voor
bijkomende informatie.
Om het risico op gehoorverlies verbonden met het
geluidsniveau te verminderen, is gehoorbescherming
noodzakelijk.
Om het risico op letsels verbonden met het aanraken
van de bewegende delen te verminderne, legt u de
motor stil voor u accessoires installeert of verwijdert.
Bedien het toestel niet zonder gemonteerde
beschermer(s). Ontkoppel altijd de bougiekabel voor u
onderhoudswerkzaamheden uitvoert of toegang krijgt
tot de bewegende delen.
Richt de blazermond nooit in de richting van mensen
of huisdieren.
Laat het toestel nooit werken zonder
geïnstalleerde blazerkokers. Er bevindt zich een
960413007-01.indd 65960413007-01.indd 65 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
66
Nederlands(Vertaling van de originele instructies)
NL
FR EN DE ES IT PT SV DA NO FI HU CS RU RO PL SL HR ET LT LV SK BG
vergrendelmechanisme op de machine; zonder
geïnstalleerde koker kan het toestel niet starten.
Plaats nooit voorwerpen in de blazerkokers.
Gebruik alleen zoals aangegeven in deze
gebruiksaanwijzing.
Gebruik de zuiger nooit zonder geïnstalleerde
opvangzag; rondvliegend puin ka n ernstige letsels
veroorzaken. Sluit de opvangzak altijd volledig voor
het gebruik.
Ronddraaiende rotorbladen kunnen ernstige letsels
veroorzaken. Leg de motor stil en zorg dat de
rotorbladen zijn stilgevallen voor u de zuigdeur opent
of kokers installeert/vervangt. Plaats uw handen of
geen enkel ander voorwerp in de zuigkokers terwijl ze
op het toestel zijn geïnstalleerd.
Laat het toestel nooit werken wanneer de geschikte
uitrusting niet werd bevestigd. Wanneer het toestel
als blazer wordt gebruikt, installeer dan altijd de
blazerkokers en sluit de deur. Wanneer het toestel als
zuiger wordt gebruikt, installeer dan altijd de zuigkokers
en een opvangzak. Zorg ervoor dat de opvangzak
volledig dichtgeritst is wanneer het toestel draait om
rondvliegend puin te voorkomen. (Opmerking: het
toestel is voorzien van een vergrendelmechansime dat
voorkomt dat het toestel start als niet alle kokers zijn
geïnstalleerd)
Vermijd situaties die ertoe kunnen leiden dat de
opvangzak vuur vat. Gebruik het toestel niet in de
buurt van een open vlam. Zuig geen warme as uit
een open haard, barbecueput, houthopen, enz. Zuig
geen weggegooide sigaren of sigaretten op tenzij de
as volledig koud is.
BRANDSTOF TANKEN
Brandstof is hoogst ontvlambaar. Neem voorzorgen
wanneer u brandstof gebruikt om de kans op ernstige
letsels te verkleinen.
Bewaar brandstof op een koele, goed geventileerde
plaats, op veilige afstand van vonken en/of toestellen
die vlammen produceren.
Bewaar brandstof in containers die speci ek voor dit
doeleinde werden ontworpen.
Vul het toestel alleen opnieuw met brandstof
buitenshuis en rook niet tijdens het vullen.
Voeg brandstof toe voor u de motor start. Verwijder de
dop van de brandstoftank nooit en voeg nooit brandstof
toe terwijl de motor draait of bij een warme motor.
Rook niet terwijl u met brandstof werkt.
Meng en bewaar brandstof in een container die
goedgekeurd werd voor benzine.
Meng brandstof buitenshuis waar er geen vonken of
vlammen zijn.
Maak de brandstofdop langzaam los om de druk te
verlichten en om te vermijden dat er brandstof rond de
dop ontsnapt.
Maak de brandstofdop stevig vast na het vullen.
Verwijder gemorste brandstof van het toestel. Ga op
9m afstand van de brandstofvulplaats staan voor u de
motor start.
Probeer gemorste brandstof onder geen enkele om-
standigheid op te branden.
Om het risico op brand en brandwonden te vermijden
moet u brandstof voorzichtig behandelen. Het is
hoogst ontvlambaar.
Als brandstof wordt gemorst, probeer dan de
motor niet te starten, maar ga met het toestel weg
van de plaats waar werd gemorst en voorkom dat
er een ontstekingsbron wordt gecreëerd tot de
brandstofdampen zijn opgelost.
Plaats alle brandstoftank- en containerdoppen op een
veilige manier terug.
Leeg brandstoftanks in een container die werd
goedgekeurd en voorkom dat het toestel beweegt voor
het in een voertuig wordt getransporteerd.
Wanneer u de brandstoftank draineert, gebruikt u
een goedgekeurde brandstofcontainer in een goed
geventileerde ruimte.
Kies naakte grond, stop de motor en laat het toestel
afkoelen voor het tanken.
Bewaar deze instructies. Raadpleeg deze regelmatig
en gebruik ze om anderen die het toestel gebruiken,
te instruëren. Als u het toestel uitleent, leen dan deze
instructies mee uit.
Wanneer u het product gebruikt, draag dan
gehoorbescherming. Het gebruik van vergelijkbaar
gereedschap in de buurt verhoogt het risico op letsels.
Het gebruik van gehoorbescherming vermindert de
mogelijkheid om waarschuwingen (verbaal of alarmen)
te horen. De gebruiker moet extra aandacht hebben
voor wat er op de werkplaats gebeurt.
Er zijn meldingen van het feit dat trillingen door
handbediend gereedschap bij bepaalde personen
kan bijdragen tot het zogenaamde Syndroom van
Raynaud. De symptomen zijn mogelijks tintelingen,
gevoelloosheid in en verbleken van de vingers
wanneer aan koude blootgesteld. Erfelijke factoren,
blootstelling aan koude en vochtigheid, dieet, roken en
arbeid worden verondersteld om aan de ontwikkeling
van deze symptomen bij te dragen. Er zijn maatregelen
die door de gebruiker kunnen worden genomen om de
gevolgen van de trillingen mogelijks te verminderen:
a) Houd uw lichaam warm bij koud weer. Draag
handschoenen om uw handen en polsen warm te
houden tijdens het gebruik van het toestel. Men stelt
dat koud weer een belangrijke factor is die bijdraagt
aan het Syndroom van Raynaud.
b) Doe oefeningen om de bloeddoorstroming te
bevorderen na elke periode van gebruik.
c) Neem regelmatig een pauze. Beperk de
blootstellingduur per dag.
Wanneer u enige van de symptomen van deze
aandoening ervaart, stop dan onmiddellijk met het
gebruik van het toestel en raadpleeg uw dokter.
Om het risico op sto nhalatie te verminderen bevochtigt
u de werkplaats voor u blaast of zuigt.
Gebruik een tuinhark of bezem om zwaar afval of
gevallen bladeren of ander afval los te maken voor u
de blazer gebruikt.
Als er een risico op vallende voorwerpen bestaat,
draag dan hoofdbescherming.
960413007-01.indd 66960413007-01.indd 66 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
67
Nederlands(Vertaling van de originele instructies)
NL
FR EN DE ES IT PT SV DA NO FI HU CS RU RO PL SL HR ET LT LV SK BG
SYMBOLEN
S ommige van de volgende symbolen kunnen bij dit toestel worden gebruikt Bestudeer ze en leer hun betekenis.
Een correcte interpretatie van deze symbolen zal het gebruik van dit toestel veiliger en beter mak
en.
SYMBOOL NAAM BETEKENIS/UITLEG
Veiligheidswaarschuwing Wijst op een mogelijk gevaar voor lichamelijke letsels.
Lees de gebruiksaanwijzing
Om het risico op verwondingen te verminderen, moet de gebruiker de
gebruiksaanwijzing lezen en begrijpen voor hij het product gebruikt.
Draag gezichts- en
gehoorbescherming
Draag altijd gezichtsbescherming met zijdelingse bescherming die in
overeenstemming zijn met EN 166 en gehoorbescherming wanneer
u dit toestel gebruikt.
Zuigdeur Laat het toesetl niet draaien terwijl de zuigdeur niet beveiligd wordt.
Lang haar Het risico bestaat dat lang haar in een luchtinlaat wordt getrokken.
Blazerkokers Laat het toestel niet werken zonder gemonteerde kokers.
Losse kledij Het risico bestaat dat losse kledij in een luchtinlaat wordt getrokken.
Benzine en olie
Gebruik loodvrije benzine bedoeld voor motorvoertuigen met een
octaangehalte 91 [(R + M)/2] of hoger. Dit product wordt aangedreven
door een 2-taktmotor en heeft vooraf gemengde bezine en 2-taktolie
nodig.
Houd omstanders weg
Houd alle omstanders, vooral kinderen en huisdieren, op tenminste
15 m afstand van het werkbereik.
Terugslag Gevaar voor terugslag.
De volgende kernwoorden en verklaringen zijn bedoeld om de gevaarniveaus die op dit toestel betrekking hebben,
te verklaren.
SYMBOOL SIGNAAL BETEKENIS
GEVAAR:
Wijst op een gevaarlijke situatie die, als ze niet wordt voorkomen, dodelijk
kan zijn of ernstige verwondingen kan veroorzaken.
WAARSCHUWING:
Wijst op een mogelijks gevaarlijke situatie die, als ze niet wordt voorkomen,
dodelijk kan zijn of ernstige verwondingen kan veroorzaken.
LET OP:
Wijst op een mogelijks gevaarlijke situatie die, als ze niet wordt voorkomen,
lichte of middelmatige verwondingen kan veroorzaken.
LET OP:
(Zonder veiligheidssymbool) Wijst op een situatie die kan resulteren in
materiële schade.
960413007-01.indd 67960413007-01.indd 67 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
68
Nederlands(Vertaling van de originele instructies)
NL
FR EN DE ES IT PT SV DA NO FI HU CS RU RO PL SL HR ET LT LV SK BG
BESCHRIJVING
Afb. 1a.
1. Onderste zuigkoker
2. Opvangzak
3. Adapter
4. Cruise control
5. Snelheidsregelaar
6. Bovenste zuigkoker
7. Brandstofdop
8. Starthandvat
9. Starthendel
10. Bovenste handvat
11. Aan/uit-schakelaar
12. Positieve schakelaar aan blazerzijde
13. Brandstofbalg
14. Zuighandvat
Afb. 1b
15. Bovenste blaaskoker
16. Deurknipsluiting
17. Inlaatdeksel
18. Onderste blaaskoker
19. Positieve schakelaar aan zuigerzijde
Afb. 2
15. Bovenste blaaskoker
18. Onderste blaaskoker
19. Positieve schakelaar aan zuigerzijde
Afb. 3
2. Opvangzak
3. Adapter
Afb. 4
20. Opgeheven opening
21. Adapter geïnstalleerd in opvangzak
22. Opgeheven vergrendeltab met schakelaar invoer
metalen plaat
Afb. 5
23. Opvangzakmontage
24. Schroef op inlaatdeur
25. Tab zuiginlaatdeksel
17. Inlaatdeksel
19. Positieve schakelaar aan zuigerzijde
Afb. 6
26. Zuigopening
27. Vergrendelknipsluiting
28. Zuigkoker
29. Schroef voor het vasthouden van de zuigkoker
17. Inlaatdeksel
19. Positieve schakelaar aan zuigerzijde
Afb. 7
8. Startergreep en trekkabel
30. Quick start kenplaatje
5. Snelheidsregelaar
11. Aan/uit-schakelaar
9. Starthendel
13. Brandstofbalg
Afb. 8
12. Positieve schakelaar aan blazerzijde
19. Positieve schakelaar aan zuigerzijde
Afb. 9
31. Hogesnelheidsmond
Afb. 10
4. Cruise control
5. Snelheidsregelaar
Afb. 11
12. Positieve schakelaar aan blazerzijde
19. Positieve schakelaar aan zuigerzijde
Afb. 12
32. Lucht lterdeksel
33. Draai de draaischijf om te openen en sluiten
Afb. 13
32. Lucht lterdeksel
34. Lucht lter
EIGENSCHAPPEN
PRODUCT SPECIFICATIES
Cilinderinhoud............................................................26cc
Luchtsnelheid .....................................................320 km/h
Luchtvolume ..................................................... 11 m
3
/min
Gewicht....................................................................4.3 kg
Toegekend vermogen .........................................................0.6Kw
Toerental (max.) .............................................................9000 rpm
Toerental (stationair) ..........................................3000 – 4600rpm
Geluidsniveau in overeenstemming met EN 15503:2009 bijlage
A(blazer/zuiger)
Overtoerental ..................................................... 83.3 / 82.8 dB(A)
Stationair ............................................................72.4 / 71.1 dB(A)
Equivalent A-gewicht uitstoot geluidsniveau ...83.3 / 82.8 dB(A)
Geluidsdrukniveau op de bedienpositie (blazer/zuiger)
Overtoerental ..................................................... 96.4 / 96.6 dB(A)
Stationair ............................................................81.3 / 81.6 dB(A)
Equivalent A-gewicht uitstoot geluidsniveau ...88.7 / 88.9 dB(A)
Onzekerheid geluidsniveaumeting...................................3 dB(A)
trillingswaarde aan handgreep in overeenstemming met EN
15503:2009 bijlage B
Blaasmodus (voorste handgreep/achterste handgreep)
960413007-01.indd 68960413007-01.indd 68 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
69
Nederlands(Vertaling van de originele instructies)
NL
FR EN DE ES IT PT SV DA NO FI HU CS RU RO PL SL HR ET LT LV SK BG
Overtoerental .......................................................1.63 / 1.57 m/s
2
Stationair ..............................................................0.80 / 0.78 m/s
2
Equivalent trilling totaalwaarde .............................0.96/0.93 m/s
2
Zuigmodus (voorste handvat / achterste handvat) bij draaiende
motor ....................................................................1.63 / 1.60 m/s
2
Stationair ..............................................................0.80 / 0.76 m/s
2
Equivalent trilling totaalwaarde ...........................0.96 / 0.93 m/s
2
Onzekerheid van de trillingsmeting ................................ 1.5 m/s
2
KEN UW BLAZER/ZUIGER
Zie  guren 1a - 1b.
Het veilig gebruik van dit product veronderstelt dat
u de informatie op het gereedschap en in deze
gebruiksaanwijzing begrijpt en kennis heeft over de
werken die u uitvoert. Voor het gebruik van dit product moet
u zichzelf vertrouwd maken met de gebruikskenmerken en
veiligheidsvoorschriften.
BLAASKOKER EN MONDEN
De blaaskoker kan op de blazer worden gemonteerd en
geïnstalleerd zonder het gebruik van gereedschap.
POSITIEVE SCHAKELAARS
Het product is uitgerust met positieve schakelaars. De
machine zal draaien als beide metalen contacten in de
positieve schakelaars zijn ingebracht. Dit vermindert het
risico op accidenteel contact met ronddraaiende delen.
CRUISE CONTROL
De cruise control eigenschap laat de gebruiker toe de
blazer te gebruiken zonder de snelheidsregelaar vast
te houden. Om de mo tor te vertragen, drukt u de cruise
control hendel naar voren.
HOGE SNELHEIDSMOND MET SCHRAPER VOOR
NATTE BLADEREN
De hogesnelheidsmond werkt uitstekend bij natte,
kleverige bladeren. Het laat u toe natte bladeren of puin
op te schrapen terwijl u de blazer gebruikt.
MOTOR
De blazer heeft een krachtige 26cc motor met voldoende
vermogen om lastige blaas- en zuigopdrachten te
vervullen.
START EASY™
Start Easy™ maakt starten eenvoudiger en sneller.
SNELHEIDSREGELAAR
De blazer kan worden gebruikt op eender welke snelheid
tussen stationair draaien en vol vermogen.
ZUIGER / GELUIDDEMPER
De blazer tot een zuiger/geluiddemper omvormen is
eenvoudig en kan aan de hand van een schroevendraaier
met gekruist blad worden uitgevoerd.
OPVANGZAK
De opvangzak kan makkelijk aan de blazer worden
vastgemaakt aan de hand van de opvangzakadapter.
ZUIGHANDGREEP
Deze eigenschap laat de gebruiker toe om op een
comfortabele manier zuigtaken uit te voeren.
ZUIGKOKERS
De zuigkokers kunnen op de blazer worden geïnstalleer
aan de hand van een schroevendraaier met gekruisd blad.
MONTAGE
UITPAKKEN
Dit product vereist montage.
Haal het toestel en de accessoires voorzichtig uit de
doos. Zorg ervoor dat alle items die op de paklijst
staan, zijn inbegrepen.
WAARSCHUWING:
Gebruik dit toestel niet als onderdelen op de
paklijst al op uw product werden gemonteerd
wanneer u het uitpakt. Onderdelen op deze lijst worden
niet door de fabrikant op het product gemonteerd en
vereisen montage door de klant. Het gebruik van een
toestel dat niet correct werd gemonteerd kan leiden tot
ernstige letsels.
Inspecteer het product zorgvuldig om zeker te zijn dat
het toestel tijdens het vervoer geen breuk of schade
heeft opgelopen.
Gooi het verpakkingsmateriaal niet weg tot u het
toetsel zorg vuldig heeft gecontroleerd en naar behoren
heeft gebruikt.
BLAZERKOKERS MONTEREN
Zie afbeelding 2.
Breng een uiteinde van de onderste buis in een
uiteinde van de bovenste buis.
Lijn de verhoogde knipsluitingen op de
blazerbehuizingsuitlaat af met de knipsluitingen op de
bovenste koker; schuif ze samen en maak ze stevig vast
door ze te draaien; zorg ervoor dat de plastic hendel
wordt ingedrukt zodat het vergrendelmechanisme
wordt geactiveerd en gebruiksklaar is. Controleer de
vastheid na het eerste gebruik en maak opnieuw vast
indien nodig.
Sluit het inlaatdeksel en maak de schroef op het deksel
960413007-01.indd 69960413007-01.indd 69 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
70
Nederlands(Vertaling van de originele instructies)
NL
FR EN DE ES IT PT SV DA NO FI HU CS RU RO PL SL HR ET LT LV SK BG
vast en zorg daarbij dat het metalen contact in de
positieve schakelaar is ingebracht.
Trek de glijder uit de positieve schakelaar en draai de
buizen dan om ze uit de inlaat van de blazerbehuizing
te verwijderen.
OPVANGZAK INSTALLEREN
Zie afbeeldingen 3 - 4.
Verwijder de blazerbuis uit de blazer door het metalen
contact uit te trekken, rond te draaien en uit de
behuizing van de blazerbehuizing te verwijderen.
Rits de opvangzak los en plaats de adapter aan de
binnenkant zoals getoond. Druk de opvangzakadater
door de open ing aan de overkant van de rits. Het
bredere uiteinde van de adapter zal aan de binnenkant
van de opvangzak blijven wanneer juist geïnstalleerd.
Lijn de opgeheven gleuven op de stofzuigzakadapter
met de opgeheven vergrendeltabs op de uitlaat van de
blazerbehuizing af; druk de zakadapter op de behuizing.
Draai om deze op zijn plaats te vergrendelen, druk het
metalen contact in de positieve schakelaargleuf om
zeker te zijn dat de schakelaar verbonden is en klaar
is voor gebruik.
Draai de opvangzak tot de schouderriem aan de
bovenkant is.
Zorg ervoor dat de opvangzak is dichtgeritst en
gesloten voor u het toestel start.
ZUIGKOKERS INSTALLEREN
Zie afbeeldingen 5 - 6.
WAARSCHUWING:
Ronddraaiende rotorbladen kunnen ernstige
letsels veroorzaken. Leg de motor altijd stil en
zorg dat de rotorbladen zijn stilgevallen voor u
de zuigdeur opent of kokers installeert/vervangt.
Plaats uw handen of geen enkel ander voorwerp
in de zuigkokers terwijl ze op het toestel zijn
geïnstalleerd.
Zuigkokers installeren:
Maak de bovenste en onderste zuigkokers aan elkaar
vast door de verhoogde vergrendelknipsluitingen
met de overeenkomstige opening op de bovenste
zuigkoker af te lijnen, de twee kokers worden één
nadat ze werden samengevoegd; dit is een eenmalige
montage.
Druk de deurknipsluiting in met een schroevendraaier
met een plat blad en maak de schroef op de deur los
om de zuiginlaatdeur te openen.
Lijn de knipsluitingen op de behuizing af met de kokers.
Span de schroeven op de bovenste zuigbuis aan om
de blazerbehuizing vast te maken. Zorg ervoor dat
het metalen contact op de zuigbuis in de positieve
schakelaar is ingebracht.
Zuigkokers verwijderen:
Maak de schroeven van de bovenste zuigkoker los
door ze tegen de wijzers van de klok in te draaien.
Verwijder de zuigkoker van de blazerbehuizing.
Sluit de zuiginlaatdekseldeur stevig door de schroef op
de deur aan te spannen.
WERKING
OPMERKING: De machine heeft positieve schakelaars
aan de blaas- en zuigopeningen. De machine zal enkel
draaien als beide metalen contacten in de positieve
schakelaars zijn ingebracht. Wanneer u de machine in de
blaasmodus ( g. 8) gebruikt, moet de metalen contacten
op de blaasbuis en de deur in hun overeenkomstige
positieve schakelaars zijn ingebracht. Wanneer de
machine in de zuigstand wordt gebruikt ( g. 11), gebruikt
u de machine als zuiger; het metalen contact op de
adapterbuis en de zuigbuis moet in hun overeenkomstige
positieve schakelaars zijn ingebracht.
WAARSCHUWING:
Laat uw vertrouwdheid met dit product u niet
zorgeloos maken. Denk eraan dat een kleine
onoplettendheid voldoende is om ernstige
verwondingen te veroorzaken.
WAARSCHUWING:
Gebruik deze machine niet in de nabijheid van
open ramen.
WAARSCHUWING:
Draag altijd gezichtsbescherming met zijdelingse
bescherming dat in overeenstemming is met
EN166 en gehoorbescherming. Wanneer u dit
niet doet kan dit ertoe leiden dat voorwerpen
in uw ogen terechtkomen en andere mogelijks
ernstige letsels.
TOEPASSINGEN
U mag dit product voor onderstaande doelstellingen
gebruiken:
Bladeren en ander puin van uw gazon ruimen
Terrassen en opritten vrij van bladeren en
dennennaalden houden
Bladeren van uw gazon opzuigen
BRANDSTOF MENGEN
Dit product wordt aangedreven door een 2-taktmotor en
heeft vooraf gemengde bezine en 2-taktolie nodig. Het
mengsel dient tenminste een 50:1 verhouding te hebben.
OPMERKING: Wij raden aan dat u ENKEL Ryobi (precies
mengsel) of G-olie met uw toestel gebruikt.
960413007-01.indd 70960413007-01.indd 70 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
71
Nederlands(Vertaling van de originele instructies)
NL
FR EN DE ES IT PT SV DA NO FI HU CS RU RO PL SL HR ET LT LV SK BG
BRANDSTOF MENGEN:
Gebruik een schone container die werd goedgekeurd
voor gebruik met bezine.
Meng de 2-takt motorolie met de loodvrije benzine in
de container volgens de instructies op de olieverpak-
king.
Deze motor werd gecerti ceerd om te werken met
loodvrije benzine bedoeld voor motorvoertuigen met een
octaangehalte 91 [(R + M) / 2] of hoger. Gebruik geen
automobiel olie of 2-takt buitenboord olie.
OPMERKING: De meeste brandstofmengsels zullen tot
30 dagen bewaren. MENG GEEN grotere hoeveelheden
dan deze die u in een periode van 30 dagen nodig heeft.
2-TAKTBRANDSTOF/OLIEMENGSEL (50:1)
BENZINE OLIE
1 gallon (US) 2.6 oz.
1 liter 20 cc (20 ml)
TANK VULLEN
WAARSCHUWING:
Benzine is uiterst ontvlambaar en explosief. Een
brand of explosie veroorzaakt door benzine zal u
en anderen verbranden. Schakel altijd de motor
uit voor het vullen met brandstof. Voeg nooit
brandstof toe aan een machine bij draaiende of
warme motor. Ga op tenminste 9 meter afstand
staan van de plaats waar u brandstof tankte voor
u de motor start. Rook niet en blijf weg van open
vlammen en vonken. Wanneer u brandstof niet
veilig hanteert, kan dit leiden tot ernstige letsels.
Maak de omgeving rond de brandstofdop schoon om
ver vuiling te voorkomen.
Maak de brandstofdop langzaam los door deze tegen
de richting van de wijzers van de klok in te draaien.
Giet het brandstofmengsel voorzichtig in de tank.
Maak de brandstofdoppakking schoon en controleer
deze voor u de brandstofdop terugplaatst.
Plaats de brandstofdop terug en maak vast door deze
in de richting van de wijzers van de klok te draaien.
Veeg gemorste brandstof af van het toestel.
Ga tenminste op 9 meter afstand staan van de plaats
waar u brandstof vulde voor u het toetsel start.
OPMERKING: Het is normaal dat een nieuwe motor wat
rook uitstoot bij het eerste gebruik.
WAARSCHUWING:
Controleer op brandsto ekken. Een lekkende
brandstofdop betekent brandgevaar en moet
onmiddellijk worden vervangen. Als u lekken vindt,
moet u het probleem oplossen voor u het toestel
gebruikt. Wanneer u dit niet doet, kan dit brand
veroorzaken, wat kan leiden tot ernstige letsels.
GEOXYGENEERDE BRANDSTOFFEN
GEBRUIK GEEN E85 BRANDSTOF. DIT ZAL UW
GARANTIE DOEN VERVALLEN.
OPMERKING: Schade aan het brandstofsysteem of
prestatieproblemen die het gevolg zijn van het gebruik
van geoxygeneerde brandstof die hogere percentages
zuurstofverbindingen bevat dat hier boven vermeld, wordt
niet door de garantie gedekt.
Ethanol: Benzine die meer dan 10% ethanol in volume
bevat (gewoonlijk onder de naam E10 bkend) of 15%
ethanol in volume (gewoonlijk onder de naam E15)
bekend, zijn aanvaardbaar. Gebruik geen E85 brandstof
STARTEN EN STOPPEN
Zie afbeelding 7.
Koudstart:
DRUK de snelheidsregelaar NIET in tot de motor start
en draait.
Leg de blazer/zuiger op een vlak, effen oppervlak.
VOORAF – Druk de brandstofbalg 7 keer in.
PLAATS de starthendel in de START positie.
TREK aan de trekstart tot de motor start.
OPMERKING: Wanneer u de gashendel indrukt en
loslaat, schuift de starthendel naar de stand DRAAIEN.
Warmstart:
TREK aan de trekstart tot de motor start.
Motor stillegen:
Houd de schakelaar in de stoppositie ‘O’ ingedrukt tot de
motor stilvalt.
Zie afbeeldingen 8 - 9.
WAARSCHUWING:
Plaats de blazer niet bovenop of dichtbij los puin of
grind. Puin kan in de blazerinlaat worden gezogen
waardoor het toestel beschadigd kan raken en wat
kan leiden tot ernstige letsels.
Om te voorkomen dat puin rondvliegt, blaast u rond
de buitenranden van een puinhoop. Blaas nooit
rechtsreeks in het midden van een hoop.
Bedien motorgereedschap altijd alleen op redelijke
uren - niet vroeg ‘s morgens of laat ‘s avonds wanneer
mensen kunnen worden gestoord. Leef de tijden na die
in die plaatselijk reg lementen worden opgegeven.
Om het geluid te verminderen, beperkt u het aantal
machines dat op het zelfde moment wordt gebruikt en
gebruikt u de blazer op de laagst mogelijke snelheid
om het werk uit te voeren. Dit zal ook de trillingen
verminderen.
Spaar water uit door blazers in plaats van tuinslangen
960413007-01.indd 71960413007-01.indd 71 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
72
Nederlands(Vertaling van de originele instructies)
NL
FR EN DE ES IT PT SV DA NO FI HU CS RU RO PL SL HR ET LT LV SK BG
te gebruiken voor veel gazon- en tuintoepassingen,
o.m. op plaatsen zoals goten, schermen, patio’s, grills,
veranda’s en tuinen.
Controleer uw uitrusting voor u begint, vooral de
carburator, luchtinlaten en lucht lters.
Gebruik harken en borstels om puin los te maken voor
het te blazen.
In stofferige omstandigheden maakt u het oppervlak
een klein beetje nat als er water voorhanden is.
Let op voor kinderen, huisdieren, open ramen, of pas
gewaste auto’s en blaas puin veilig weg.
Houd de blazer vast zoals getoond in afbeelding 9
zodat de luchtstroom naar de grond kan werken.
Nadat u de blazer of een ander toestel heeft gebruikt,
MAAKT U SCHOON! Gooi afval op de juiste manier
weg.
De hogesnelheidsmond werkt uitstekend bij natte,
kleverige bladeren. Het laat u toe natte bladeren of
puin op te schrapen terwijl u de blazer gebruikt.
CRUISE CONTROL
Zie afbeelding 10.
De cruise control kan worden gebruikt om de blazer te
bedienen zonder de snelheidsregelaar vast te houden.
Cruise control activeren:
Trek de cruise control hendel naar achter in de
richting van de gebruiker en stop op de gewenste
snelheidsinstelling.
Om de cruise control te deactiveren, drukt u de cruise
control hendel volledig in de richting van het toestel.
ZUIGWERKING
Zie afbeelding 11.
WAARSCHUWING:
Houd de carburator en alle hete oppervlakten
van de blazer/zuiger weg van uw lichaam.
Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot
mogelijks ernstige letsels.
Installeer de zuigkokers en de zak. Wij verwijzen
naar het hoofdstuk mon tage, eerder in deze
gebruiksaanwijzing.
Start de blazer. Wij verwijzen naar het hoofdstuk
starten en stoppen eerder in deze gebruiksaanwijzing.
Plaats de zuigerzakriem over uw rechterschouder.
Houd het bovenste handvat in uw linkerhand en het
zuigerhandvat in uw rechterhand.
Beweeg de blazer/zuiger van kant tot kant langs
de buitenste rand van het puin. Om verstopping te
voorkomen plaatst u de zuigkoker niet rechtstreeks in
de puinhoop.
Houd de motor hoger dan het inlaatuiteinde van de
zuigkoker.
Richt de zuigkoker altijd naar beneden wanneer u op
een heuvel werkt.
Om ernstige letsels bij de gebruiker of schade aan het
toestel te voorkomen, schept u geen stenen, gebroken
glas,  essen of gelijkaardige voorwerpen op.
Als de zuigkoker verstopt raakt, legt u de motor stil,
zorgt u ervoor dat de rotorbladen gestopt zijn met
draaien en ontkoppelt u de bougiekabel voor u de
obstructie vrijmaakt.
Verwijder de zuigkokers en maak het puin van de
blazerventilatorbehuizing vrij. Verwijder de zak en
maak de koker vrij. Een kleine stok kan nodig zijn
om de hele lengte van de koker vrij te maken. Zorg
ervoor dat alle puin is opgeruimd voor u de zuigkokers
opnieuw monteert.
ONDERHOUD
WAARSCHUWING:
Gebruik alleen originele vervangonderdelen
voor het onderhoud. Het gebruik van andere
onderdelen kan een gevaar betekenen of het
product beschadigen.
WAARSCHUWING:
Draag altijd gezichtsbescherming met zijdelingse
bescherming dat in overeenstemming is met
EN166 en gehoorbescherming. Wanneer u dit
niet doet kan dit ertoe leiden dat voorwerpen
in uw ogen terechtkomen en andere mogelijks
ernstige letsels.
WAARSCHUWING:
Voor u het toestel controleert, reinigt of
onderhoudt, dient u de motor uit te schakelen,
wachten tot alle bewegende delen zijn
stilgevallen en de bougiekabel te ontkoppelen
en deze weg van de bougie te leggen. Wanneer
u deze instructies niet opvolgt kan dit leiden tot
ernstige letsels of materiële schade.
ALGEMEEN ONDERHOUD
Voorkom het gebruik van oplosmiddelen wanneer u
kunststof onderdelen reinigt. De meeste kunststoffen
zijn gevoelig voor schade door verschillende soorten
commerciële oplosmiddelen en kunnen beschadigd raken
door hun gebruik. Gebruik een schone doek om vuil, stof,
olie, vet, etc. te verwijderen.
WAARSCHUWING:
Laat niet toe dat remolie, benzine,
petroleumproducten, bijtende oliën, etc. in
con tact komen met kunststof onderdelen.
Chemicaliën kunnen kunststof beschadigen,
960413007-01.indd 72960413007-01.indd 72 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
73
Nederlands(Vertaling van de originele instructies)
NL
FR EN DE ES IT PT SV DA NO FI HU CS RU RO PL SL HR ET LT LV SK BG
verzwakken of vernietigen, wat kan leiden tot
ernstige letsels.
U kunt vaak de afstellingen en herstellingen die hier
worden beschreven, zelf uitvoeren. Voor andere
herstellingen laat u de blazer/zuiger door een erkend
servicedealer onderhouden.
LUCHTFILTER SCHOONMAKEN
Zie afbeeldingen 12 - 13.
Houd de lucht lter schoon voor goede prestaties en een
lange levensduur.
Verwijder het lucht lterdeksel door de draaischijf tegen
de wijzers van de klok in te draaien terwijl u zacht aan
het deksel trekt.
Spoel de  lter uit met schoon water.
Druk zacht op de  lter tot het teveel aan water is
verwijderd. Vervang de  lter.
Plaats het lucht lterdeksel terug op het toestel. Draai
de draaischijf in de richting van de wijzers van de klok
tot het deksel vast zit.
UITLAATOPENING, CARBURATOR AND
VONKENBESCHERMER REINIGEN
OPMERKING: Afhankelijk van het gebruikte type
brandstof, het type en de hoeveelheid gebruikte olie en/of
de werkingsomstandigheden, kunnen de uitlaatopening,
carburator en/of vonkenbeschermer verstopt raken
met koolstofresidu. Als u vermogensverlies bij uw
motoraangedreven gereedschap merkt, kan het nodig
zijn deze residu te verwijderen om de prestaties te
herstellen. Wij raden sterk aan dat enkel gekwali ceerde
onderhoudstechnici deze service uitvoeren.
De vonkenbeschermer moet worden schoongemaakt
of vervangen na elke 50 uur of jaarlijks om de
goede prestaties van uw product te verzekeren.
Vonkenbeschermers kunnen op verschillende plaatsen
worden gekocht, afhankelijk van het model. Neem contact
op met uw dichtstbijzijnde servicedealer om te weten waar
zich een vonkenbeschermer voor uw model bevindt.
WAARSCHUWING:
Om brand te voorkomen, laat u de blazer/
zuiger nooit draaien zonder gemonteerde
vonkenbeschermer.
OPVANGZAK
Een vuile opvangzak leidt tot mindere prestaties. Om de
zak te reinigen, draait u deze binnenste buiten en schudt
u hem uit. Was de zak tenminste een keer per jaar in
zeepwater.
BRANDSTOFDOP
WAARSCHUWING:
Een lekkende brandstofdop betekent
brandgevaar en moet onmiddellijk worden
vervangen.
De brandstofdop bevat een  lter en controleklep die geen
onderhoud vergen. Een verstopte brandstof lter zal leiden
tot slechte motorprestaties. Als de prestaties verbeteren
wanneer de brandstofdop wordt losgemaakt, controleert
u of de klep defect of de  lter verstopt is. Vevang indien
nodig de brandstofdop.
BOUGIE VERVANGEN
Deze motor gebruikt een Ryobi AC00160, Champion
RCJ-6Y of NGK BPMR 7A bougie met een .025 in.
elektrodenopening. Gebruik een identieke vervangbougie
en vervang deze jaarlijks.
PRODUCT BEWAREN
Verwijder alle vreemde voorwerpen van het product.
Bewaar het stationaire toestel op een droge, goed
geventileerde plaats die niet toegankelijk is voor
kinderen. Houd weg van corrossieve middelen, zoals
tuinchemicaliën en dooizouten.
Leef alle ISO- en plaatselijke regels na voor het veilig
bewaren en behandelen van bezine.
Wanneer u het toestel 1 maand of langer opbergt:
Draineer alle brandstof uit de tank in een container
die goedgekeurd werd voor benzine. Laat de motor
draaien tot deze stilvalt.
960413007-01.indd 73960413007-01.indd 73 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
74
Nederlands(Vertaling van de originele instructies)
NL
FR EN DE ES IT PT SV DA NO FI HU CS RU RO PL SL HR ET LT LV SK BG
PROBLEMEN OPLOSSEN
Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
Motor start niet. Geen brandstof in de tank.
Bougie kortgesloten of defect.
Bougie is defect (gebarsten porselein of
gebroken elektrode).
Ontstekingskabel kortgesloten, gebroken of
niet met de bougie verbonden.)
Ontsteking werkt niet.
Vul de tank.
Vervang de bougie.
Vervang de bougie.
Vervang de ontstekingskabel of verbindt
met de bougie.
Neem contact op met een erkend
servicecenter.
Motor start moeilijk. Water in benzine of vervallen
brandstofmengsel.
Teveel olie in het brandstofmengsel.
Motor is versmoord of ondersmoord.
Zwakke vonk door bougie.
Draineer het hele systeem en vul
opnieuw met verse brandstof.
Draineer en vul opnieuw met het juiste
mengsel.
Stel de choke af zoals nodig.
Neem contact op met een erkend
servicecenter.
Motor heeft niet
voldoende vermogen.
Lucht lter verstopt. Maak de lucht lter schoon. Wij
verwijzen naar het hoofdstuk Lucht lter
schoonmaken eerder in deze
gebruiksaanwijzing.
Motor oververhit. Onvoldoende olie in he brandstofmengsel.
Meng de brandstof zoals beschreven in
de startinstructies.
960413007-01.indd 74960413007-01.indd 74 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
BEPERKTE GARANTIE
(VERTALING VAN DE ORIGINELE INSTRUCTIES)
TTI garandeert dat dit outdoorproduct vrij is van gebreken in materiaal of
vakmanschap voor 24 maanden vanaf de aankoopdatum door de originele
koper, behoudens de hieronder genoemde beperkingen. Gelieve uw
rekening te bewaren als bewijs van aankoopdatum.
Deze garantie is slechts van toepassing waar het product voor
persoonlijke en niet-commerciële doeleinden wordt gebruikt. Deze
garantie erkent geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door
of ontstaan uit oneigenlijk gebruik, misbruik, onbewuste of bewuste
oneigenlijke handelingen door de gebruiker, onredelijk gebruik,
nalatigheid, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing door de
eindgebruiker, reparaties uitgevoerd door een niet erkende vakman,
onbevoegd reparaties, het wijzigen of gebruiken van toebehoren en/of
onderdelen die niet specifiek door een erkende partij worden geadviseerd.
Deze garantie is niet van toepassing op riemen, borstels, zakken, lampjes
of welk onderdeel dan ook dat aan gewone slijtage onderhevig is en
binnen de garantieperiode vervangen dient te worden. Voor zover niet
specifiek vermeld in de van toepassing zijnde wetgeving, dekt deze
garantie geen vervoerskosten of consumptieproducten zoals ontstekingen.
Deze beperkte garantie is nietig wanneer originele identificatiekenmerken
van het product (merknaam, serienummer, enz.) niet meer leesbaar,
gewijzigd of verwijderd zijn of wanneer het product niet van erkende
handelaar wordt gekocht of als het product DUSDANIG en/of MET
GEBREKEN wordt verkocht.
Met uitzondering van alle geldende lokale bepalingen, komen de
bepalingen van deze beperkte garantie in plaats van elke andere
geschreven garantie hetzij expliciet of impliciet, geschreven of mondeling,
inclusief elke garantie van AANKOOP OF GESCHIKTHEID VOOR EEN
BEPAALD DOEL. IN GEEN GEVAL ZIJN WIJ VOOR SPECIALE OF
INCIDENTELE SCHADE OF VERVOLGSCHADE AANSPRAKELIJK. DE
MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID ZAL DE DAADWERKELIJKE DOOR
U BETAALDE AANKOOPPRIJS NIET OVERSCHRIJDEN.
Deze garantie is slechts geldig binnen de Europese Unie, Australië
en Nieuw Zeeland. Buiten deze gebieden, gelieve uw erkende Ryobi
handelaar te contacteren om vast te stellen of een andere garantie
van toepassing is.
BEGRÄNSAD GARANTI
VERSÄTTNING FRÅN ORIGINALINSTRUKTIONER)
TTI garanterar att denna utomhusprodukt är fri från fel vad gäller material
och tillverkning i 24 månader från originalinköparens inköpsdatum,
begränsat enligt nedan. Behåll kvittot som bevis på inköpsdatum.
Denna garanti är enbart giltig där produkten används för personligt
och icke-kommersiellt bruk. Denna garanti täcker inte skador eller ansvar
orsakad av felanvändning, vanvård, oavsiktlig eller avsiktlig handling
hos användaren, felaktig hantering, orimlig användning, vårdslöshet,
slutanvändares misslyckande att följa användningsinstruktioner som
framgår i användarmanualen, försök till reparation av icke-kvalificerad
yrkesman, otillåten reparation, modifiering eller användning av tillbehör
och/eller tillbyggnader som inte är rekommenderade av auktoriserad part.
Denna garanti täcker inte bälten, borstar, påsar, lampor eller andra delar
som behöver bytas under garantiperioden på grund av normalt slitage.
Denna garanti gäller inte transportkostnader eller förbrukningsartiklar så
som säkringar, om inte annat anges i applicerbar lag.
Denna begränsade garanti är förbrukad om produktens
originalidentifikationsmärken (trade mark, serienummer etc.) är
bortnötta, ändrade eller borttagna eller om produkten inte är inköpt från
en auktoriserad återförsäljare eller om produkten är såld i befintligt skick.
Föremål för alla applicerbara, lokala ordningsregler. Villkoren i denna
begränsade garanti gäller istället för alla andra skrivna garantier, oavsett
om de är uttryckta eller implicerade, skriva eller muntliga, inklusive alla
garantier för SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIELLT
SYFTE. VI KAN ALDRIG HÅLLAS ANSVARIGA FÖR SPECIELLA,
OAVSIKTLIGA, FÖLJDRIKTIGA ELLER OAVSIKTLIGA SKADOR.
VÅRT MAXIMALA ANSVAR SKA INTE ÖVERSTIGA DET FAKTISKA
INKÖPSPRISET SOM DU BETALADE FÖR PRODUKTEN.
Denna garanti gäller endast inom den Europeiska Unionen, i
Australien och i Nya Zeeland. Kontakta din auktoriserade Ryobi-
handlare för att avgöra om några andra garantier gäller utanför
dessa områden.
BEGRÆNSET GARANTI
(OVERSÆTTELSE FRA ORIGINAL BRUGSANVISNING)
TTI garanterer at dette udendørs produkt er fri for defekter af materiale
og håndværk i 24 måneder efter købsdatoen fra den oprindelige køber,
dog med nedenstående begrænsninger. Gem venligst din kvittering som
bevis for købsdato.
Denne garanti er kun gældende hvis produktet anvendes til personlig
og ikke-kommercielle formål. Denne garanti dækker ikke skader eller
erstatningsansvar forårsaget af / som følge af forkert anvendelse,
misbrug, utilsigtede eller tilsigtede handlinger af brugeren, ukorrekt brug,
urimelig brug, forsømmelighed, hvis brugeren ikke er i stand til at følge
instruktionerne i brugermanualen, forsøgt reparation af en ikke-kvalificeret
person, uautoriseret reparation, foretagelse af ændringer, eller brug af
tilbehør og/eller dele som ikke specifikt er anbefalet af producenten.
Denne garanti dækker ikke bælter, børster, tasker, pærer eller andre dele
hvis almindelig slid og slitage kræver udskiftning indenfor garantiperioden.
Med mindre det er specificeret under gældende lovgivning, så dækker
denne garanti ikke transportomkostninger eller brugsartikler, såsom
sikringer.
Denne begrænsede garanti annulleres hvis produktets originale
identifikation (varemærke, serienummer, osv.) markeringer er ødelagt,
ændret eller fjernet eller hvis produktet ikke er købt fra en autoriseret
forhandler eller hvis produktet er solgt i AS IS og / eller WITH ALL FAULTS.
Er underlagt lokale regulativer, forudsætningerne for denne begrænsede
garanti er i stedet for enhver anden skriftlig garanti, enten udtrykket
eller antyder, skriftligt eller mundtligt, inklusive enhver garanti angående
SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET GIVENT FORMÅL. VI ER
UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG FOR SPECIELLE,
RESULTERENDE ELLER TILFÆLDIGE SKADER. VORES MAKSIMALE
ANSVAR KAN IKKE OVERSKRIDE DEN FAKTISKE KØBSPRIS BETALT
FOR PRODUKTET.
Denne garanti er kun gældende i EU, Australien og New Zealand.
Udenfor disse områder, så kontakt venligst din autoriserede Ryobi
forhandler for at finde ud af, om en anden garanti måtte være
gældende.
GARANTIBEGRENSNINGER
(OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING)
TTI garanterer at dette produktet til utendørs bruk er fri for feil i material
og tilvirkning i 24 måneder fra datoen når det opprinnelige ble kjøpt med
de begrensninger som er gitt nedenfor. Vennligst ta vare på kvitteringen
som bevis på kjøpsdato.
Denne garantien kommer kun til anvendelse dersom produktet brukes
privat og i ikke kommersiell sammenheng. Denne garantien dekker ikke
skader eller ansvar forårsaket av / forårsaket av feil bruk, misbruk, dersom
brukeren gjør noe utilsiktet eller med vilje, uriktig håndtering, urimelig bruk,
uaktsomhet, dersom sluttbruker ikke overholder bruksanvisningen, dersom
det gjøres forsøk på reparasjoner av ukvalifisert personale, ikke autoriserte
reparasjoner, endringer eller bruk av tilleggsutstyr og/eller påmonteringer
som ikke er særskilt anbefales av autorisert part.
Denne garantien gjelder ikke belter, børster, bager, lyspærer eller
andre deler som har en vanlig slitasje som krever utstifting innenfor
garantiperioden. Dersom ikke annet er spesifisert i gjeldende lov, så
dekker denne garantien ikke transportkostnader eller forbruksvarer som
f. eks. sikringer.
Denne begrensede garantien er ugyldig dersom produktets originale ID
(varemerke, serienummer osv.) har blitt gjort uleselig, endret eller fjernet,
eller dersom produktet ikke er kjøpt av en autorisert forhandler eller
dersom produktet er solgt AS IS og / eller MED ALLE FEIL.
Garantien følger alle gjeldende lokale regler. Bestemmelsene i denne
begrensede garantien gjelder istedenfor alle andre skriftlige garantier,
eksplisitte eller implisitte, skriftlige eller muntlige, deriblant garantier om
SALGBARHET ELLER DUGELIGHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. VI
PÅTAR OSS IKKE ANSVAR FOR SPESIELLE, TILFELDIGE, FØLGE-
ELLER ANDRE SKADER. VÅRT MAKSIMALE ANSVAR OVERSTIGER
IKKE DEN VIRKELIG BETALTE KJØPSPRISEN SOM DU HAR BETALT
FOR PRODUKTET.
Denne garantien gjelder kun for den Europeiske Union, Australia
og New Zealand. Utenfor disse regionene: ta vennligst kontakt med
din autoriserte Ryobi forhandler for å undersøke om det er andre
garantibestemmelser som gjelder.
NL
SV
NO
DA
960413007-01.indd 232960413007-01.indd 232 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
EC CONFORMITEITSVERKLARING (Vertaling Van De Originele Instructies)
Fabrikant: Homelite Far East Co.,Ltd
Adres: 24/F, CDW building, 388 Castle Peak Road, Tsuan Wan, HongKong.
Naam en adres van de persoon, bevoegd voor het samenstellen van de technische  che:
Naam: Simon Del-Nevo (Directeur of Buitenshuisgereedschap)
Adres: Techtronic Industries Europe, Middle East and Africa, Medina House, Fieldhouse Lane, Marlow,Bucks, UK,SL7 1TB
Hierbij verklaren wij dat het product
Categorie ............................................................................................Blazer/Zuiger
Model ............................................................................................................ RBV26
Serienummer ............................................................................. Zie machineplaatje
Bouwjaar....................................................................................Zie machineplaatje
in overeenstemming is met de relevante bepalingen van de Machinerichtlijn (2006/42/EC)
is in overeenstemming met de bepalingen van de volgende andere EC-richtlijnen
EMC-richtlijn (2004/108/EC),
Geluidsrichtlijn (2000/14/EC gewijzigd door 2005/88/EC), en
Uitlaatgasrichtlijn (97/68/EC gewijzigd door 2002/88/EC en 2004/26/EC).
En bovendien verklaren we dat
de volgende (onderdelen/clausules van) Europese geharmoniseerde normen werden gebruikt
EN 15503 :2009
EN ISO 22867 :2008
EN ISO 22868 :2008
EN ISO 14982 :1998
EN ISO 3744 :2009
Gemeten geluidsniveau 105.9 dB(A)
Gegarandeerd geluidsniveau 119 dB(A)
Evaluatiemethode conformiteit volgens bijlage V/Richtlijn 2000/14/EC
Plaats, datum: HongKong, 29/10/2009 Handtekening: Andrew John Eyre (BEng, CEng, MIET)
Vice President Ontwerp
EC-DEKLARATION ANGÅENDE ÖVERENSSTÄMMIGHET (Oversættelse Fra Original Brugsanvisning)
Tillverkare: Homelite Far East Co.,Ltd
Adress: 24/F, CDW building, 388 Castle Peak Road, Tsuan Wan, HongKong.
Namn på och adress till personen som är auktoriserad att sammanställa den teniska  len:
Namn: Simon Del-Nevo (Chef för utomhusutrustning)
Adress: Techtronic Industries Europe, Middle East and Africa, Medina House, Fieldhouse Lane, Marlow,Bucks, UK,SL7 1TB
Härmed deklarerar vi att produkterna
Kategori ...............................................................................................Lövblås/-sug
Modell ...........................................................................................................RBV26
Serienummer ..............................................................Se märkplåten på produkten
Konstruktionsår...........................................................Se märkplåten på produkten
överensstämmer med de relevanta villkoren i Maskindirektiv (2006/42/EC)
överensstämmer med villkoren i följande övriga EC-direktiv
EMC-direktiv (2004/108/EC),
Ljudutsläppsdirektiv (2000/14/EC med tillägg 2005/88/EC), och
Gasutsläppsdirektiv (97/68/EC med tillägg 2002/88/EC och 2004/26/EC).
Dessutom deklarerar vi att
följande (delar/klausuler av) europeiska harmoniserade standarder har tillämpats
EN 15503:2009
EN ISO 22867:2008
EN ISO 22868:2008
EN ISO 14982:1998
EN ISO 3744:2009
Uppmätt ljudeffektsnivå 105.9 dB(A)
Garanterad ljudeffektsnivå 119 dB(A)
Konformitetsbedömning gjord enligt metod i V/Direktiv 2000/14/EC.
Ort, datum: HongKong, 29/10/2009 Signatur: Andrew John Eyre (BEng, CEng, MIET)
Vice president of Engineering
NL
SV
960413007-01.indd 241960413007-01.indd 241 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49

Documenttranscriptie

Avertissement! Il est essentiel que vous lisiez les instructions contenues dans ce mode d'emploi avant d'assembler, d'entretenir et d'utiliser cet appareil. Warning! It is essential that you read the instructions in this manual before assembling, operating and maintaining this machine. Warnung! Es ist unerlässlich, dass Sie die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung lesen, bevor Sie das Gerät montieren, bedienen und warten. Advertencia! Es muy importante que lea las instrucciones de este manual antes de montar, realizar operaciones de mantenimiento y trabajar con esta herramienta. Avvertenze! Leggere le istruzioni contenute nel manuale prima di montare, mettere in funzione e svolgere le operazioni di manutenzione sulla macchina. Aviso: É essencial que leia as instruções neste manual antes de começar a montar, efectuar a manutenção ou utilizar esta máquina. Waarschuwing: Het is van essentieel belang dat u de instructies in deze gebruiksaanwijzing leest voor u deze machine monteert, gebruikt en onderhoudt. Varning: Det är mycket viktigt att du läser igenom anvisningarna i den här bruksanvisningen innan du monterar, använder eller underhåller den här maskinen. Advarsel: Det er meget vigtigt, at man læser anvisningerne i denne brugsanvisning, inden maskinen samles, betjenes og vedligeholdes. Advarsel: Det er viktig at du leser instruksjonene i denne brukermanualen før du setter sammen, vedlikeholder og bruker maskinen. Varoitus: On tärkeää, että luet tämän käsikirjan ennen tämän laitteen kokoamista, huoltoa ja käyttöä. Figyelem! Fontos, hogy a gép összeszerelése, használata és karbantartása eltt elolvassa a kézikönyvben található utasításokat. Varování: Neinstalujte, neprovádjte údržbu ani nepoužívejte tento nástroj díve, než si petete pokyny uvedené v tomto návodu..  :      ,                         ,   . Avertizare: Este esenial s citii instruciunile din cadrul acestui manual înainte de asamblarea, operarea i întreinerea acestui dispozitiv. Ostrzeenie: Bardzo wane jest, aby zapozna si z podrcznikiem obs ugi przed przyst pieniem do montau, obs ugi lub konserwacji tego urz dzenia. Opozorilo: Zelo pomembno je, da pred sestavljanjem, vzdrževanjem in uporabo te naprave preberete navodila v tem prironiku. Upozorenje: Vrlo je važno da ste prije sklapanja, rada i održavanja ovog stroja proitali upute u ovom priruniku. Hoiatus: Enne masina kokkupanekut, kasutama ja hooldama hakkamist tuleb käesolevas juhendis esitatud juhised kindlasti läbi lugeda. spjimas: Prieš montuojant, naudojant arba atliekant technin šio prietaiso prieži r , b tina perskaityti ši vartotojo instrukcij . Brdinjums: Ir oti svar gi, lai j s izlas tu visas instrukcijas šaj rokasgrmat, pirms salikt, lietot un apkopt šo maš nu. Varovanie: Je dôležité, aby ste si preítali pred montážou, prevádzkou a údržbou tento návod.  :           ,  ! ,     " . 960413007-01.indd AII 2010/3/30 9:49 FR EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI HU CS RU RO PL SL HR ET LT LV SK BG Nederlands(Vertaling van de originele instructies) INLEIDING Dit product heeft veel eigenschappen om het gebruik aangenamer en eenvoudiger te maken. Veiligheid, prestaties en betrouwbaarheid kregen de hoogste prioriteit bij het ontwerp van dit product waardoor het onderhoudsen gebruiksvriendelijk is.  ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOORGESCHREVEN GEBRUIK: Dit product is ontworpen voor het maaien van scherpe, verticale randen langs paden, oprijlanen of aan de randen van bloemenperken. Het is uitsluitend bedoeld om gras of ander zacht groen te maaien. Het is uitsluitend bedoeld om verticaal te maaien en mag met geen enkel ander materiaal worden gebruikt, behalve gras en andere zachte vegetatie. Het is niet bedoeld om te worden gebruikt met een elektrische aandrijfkop.  WAARSCHUWING: Lees en begrijp alle instructies. Wanneer u niet alle onderstaande instructies opvolgt kan dit leiden tot elektrocutie, brand en/of koolstofmonoxidevergiftiging, wat kan leiden tot ernstige verwondingen en zelfs de dood.  Laat kinderen of niet-opgeleide personen niet met dit toestel werken. Start of laat de motor nooit draaien in een gesloten ruimte; het inademen van uitlaatgassen kan de dood tot gevolg hebben. Draag altijd gezichtsbescherming met zijdelingse bescherming dat in overeenstemming is met EN 166 en gehoorbescherming. Wanneer u dit niet doet kan dit ertoe leiden dat voorwerpen in uw ogen terechtkomen en andere mogelijks ernstige letsels. Houd alle omstandes, kinderen en huisdieren op tenminste 15 m afstand. Draag een zware, lange broek, lange mouwen, laarzen en handschoenen. Draag geen loszittende kledij, korte broek, sandalen, juwelen en stap niet blootsvoets. Om het gevaar op letsels te verkomen die veroorzaakt worden door voorwerpen die in de bewegende delen terechtkomen, draagt u geen losse kledij, sjaals, halskettingen en dergelijke. Maak lang haar vast zodat het boven de schouders hangt om te voorkomen dat het in de bewegende delen vast raakt. Gebruik dit toestel niet wanneer u moe of ziek bent of onder de invloed staat van alchohol, drugs of medicijnen. Bedien dit toestel niet bij slechte verlichting. Houd alle lichaamsdelen weg van de bewegende delen en de hete oppervlakten van het toestel. Draag een mondmasker in stofferige omstandigheden om het risico op letstels verbonden met het inademen van stof, te verminderen. Controleer het werkgebied voor elk gebruik. Verwijder alle voorwerpen zoals stenen, gebroken glas, nagels, kabel of draad die door het toestel kunnen worden weggeslingerd of in het toestel kunnen vast raken. Sta stevig op uw benen en houd een goed evenwicht. Rek u niet uit. Wanneer u zich teveel uitrekt, kan dit leiden tot evenwichtsverlies of blootstelling aan hete oppervlakten. Gebruik de machine nooit zonder een vonkenbeschermer, deze beschermer bevindt zich binnen de geluidsdemper. Laat de motor afkoelen voor u het toestel opbergt. Gebruik alleen Ryobi vervangonderdelen en accessoires. Wanneer u ditniet doet, kan dit leiden tot slechte prestaties of mogelijke letsels. Onderhoud het toestel volgens de onderhoudsrichtlijnen in deze gebruiksaanwijzing. Controleer het toestel voor elk gebruik op losse binders, brandstoekken, etc. Vervang beschadigde delen. Voor u het toestel reinigt, herstelt of controleert, schakelt u de motor uit en zorgt u ervoor dat alle bewegende delen zijn stilgevallen. Ontkoppel de bougiekabel en houd de kabel weg van de bougie om te voorkomen dat het toestel start. Het onderhoud van uw blazer/zuiger mag alleen door gekwalicieerd onderhoudspersoneel worden uitgevoerd. Onderhoud dat door niet-gekwaliceerd personeel werd uitgevoerd kan leiden tot letsels bij de gebruiker of schade aan het product. Gebruik alleen identieke vervangonderdelen wanneer u de blazer/zuiger onderhoudt. Het gebruik van nietgeautoriseerde onderdelen kan een risico tot ernstige letsels voor de gebruiker betekenen of schade aan het product. Gebruik het toestel niet op een ladder, dak, boom of andere onstabiele steun. Wanneer u stevig op uw benen staat op een vaste ondergrond krijgt u betere controle over de zuiger/blazer in onverwachte omstandigheden. SPECIFIEKE VEILIGHEIDSREGELS Houd de blazer/zuiger altijd vast met de rechterhand tijdens het blazen. Wij verwijzen naar de Werkinginstructies verder in deze gebruiksaanwijzing voor de juiste positie tijdens het zuigen en voor bijkomende informatie. Om het risico op gehoorverlies verbonden met het geluidsniveau te verminderen, is gehoorbescherming noodzakelijk. Om het risico op letsels verbonden met het aanraken van de bewegende delen te verminderne, legt u de motor stil voor u accessoires installeert of verwijdert. Bedien het toestel niet zonder gemonteerde beschermer(s). Ontkoppel altijd de bougiekabel voor u onderhoudswerkzaamheden uitvoert of toegang krijgt tot de bewegende delen. Richt de blazermond nooit in de richting van mensen of huisdieren. Laat het toestel nooit werken zonder geïnstalleerde blazerkokers. Er bevindt zich een 65 960413007-01.indd 65 2010/3/30 9:49 FR EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI HU CS RU RO PL SL HR ET LT LV SK BG Nederlands(Vertaling van de originele instructies)    Om het risico op brand en brandwonden te vermijden moet u brandstof voorzichtig behandelen. Het is hoogst ontvlambaar. Als brandstof wordt gemorst, probeer dan de motor niet te starten, maar ga met het toestel weg van de plaats waar werd gemorst en voorkom dat er een ontstekingsbron wordt gecreëerd tot de brandstofdampen zijn opgelost. Plaats alle brandstoftank- en containerdoppen op een veilige manier terug. Leeg brandstoftanks in een container die werd goedgekeurd en voorkom dat het toestel beweegt voor het in een voertuig wordt getransporteerd. Wanneer u de brandstoftank draineert, gebruikt u een goedgekeurde brandstofcontainer in een goed geventileerde ruimte. Kies naakte grond, stop de motor en laat het toestel afkoelen voor het tanken. Bewaar deze instructies. Raadpleeg deze regelmatig en gebruik ze om anderen die het toestel gebruiken, te instruëren. Als u het toestel uitleent, leen dan deze instructies mee uit. Wanneer u het product gebruikt, draag dan gehoorbescherming. Het gebruik van vergelijkbaar gereedschap in de buurt verhoogt het risico op letsels. Het gebruik van gehoorbescherming vermindert de mogelijkheid om waarschuwingen (verbaal of alarmen) te horen. De gebruiker moet extra aandacht hebben voor wat er op de werkplaats gebeurt. Er zijn meldingen van het feit dat trillingen door handbediend gereedschap bij bepaalde personen kan bijdragen tot het zogenaamde Syndroom van Raynaud. De symptomen zijn mogelijks tintelingen, gevoelloosheid in en verbleken van de vingers wanneer aan koude blootgesteld. Erfelijke factoren, blootstelling aan koude en vochtigheid, dieet, roken en arbeid worden verondersteld om aan de ontwikkeling van deze symptomen bij te dragen. Er zijn maatregelen die door de gebruiker kunnen worden genomen om de gevolgen van de trillingen mogelijks te verminderen: a) Houd uw lichaam warm bij koud weer. Draag handschoenen om uw handen en polsen warm te houden tijdens het gebruik van het toestel. Men stelt dat koud weer een belangrijke factor is die bijdraagt aan het Syndroom van Raynaud. b) Doe oefeningen om de bloeddoorstroming te bevorderen na elke periode van gebruik. c) Neem regelmatig een pauze. Beperk de blootstellingduur per dag. Wanneer u enige van de symptomen van deze aandoening ervaart, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het toestel en raadpleeg uw dokter. Om het risico op stonhalatie te verminderen bevochtigt u de werkplaats voor u blaast of zuigt. Gebruik een tuinhark of bezem om zwaar afval of gevallen bladeren of ander afval los te maken voor u de blazer gebruikt. Als er een risico op vallende voorwerpen bestaat, draag dan hoofdbescherming. vergrendelmechanisme op de machine; zonder geïnstalleerde koker kan het toestel niet starten. Plaats nooit voorwerpen in de blazerkokers. Gebruik alleen zoals aangegeven in deze gebruiksaanwijzing. Gebruik de zuiger nooit zonder geïnstalleerde opvangzag; rondvliegend puin kan ernstige letsels veroorzaken. Sluit de opvangzak altijd volledig voor het gebruik. Ronddraaiende rotorbladen kunnen ernstige letsels veroorzaken. Leg de motor stil en zorg dat de rotorbladen zijn stilgevallen voor u de zuigdeur opent of kokers installeert/vervangt. Plaats uw handen of geen enkel ander voorwerp in de zuigkokers terwijl ze op het toestel zijn geïnstalleerd. Laat het toestel nooit werken wanneer de geschikte uitrusting niet werd bevestigd. Wanneer het toestel als blazer wordt gebruikt, installeer dan altijd de blazerkokers en sluit de deur. Wanneer het toestel als zuiger wordt gebruikt, installeer dan altijd de zuigkokers en een opvangzak. Zorg ervoor dat de opvangzak volledig dichtgeritst is wanneer het toestel draait om rondvliegend puin te voorkomen. (Opmerking: het toestel is voorzien van een vergrendelmechansime dat voorkomt dat het toestel start als niet alle kokers zijn geïnstalleerd) Vermijd situaties die ertoe kunnen leiden dat de opvangzak vuur vat. Gebruik het toestel niet in de buurt van een open vlam. Zuig geen warme as uit een open haard, barbecueput, houthopen, enz. Zuig geen weggegooide sigaren of sigaretten op tenzij de as volledig koud is. BRANDSTOF TANKEN Brandstof is hoogst ontvlambaar. Neem voorzorgen wanneer u brandstof gebruikt om de kans op ernstige letsels te verkleinen. Bewaar brandstof op een koele, goed geventileerde plaats, op veilige afstand van vonken en/of toestellen die vlammen produceren. Bewaar brandstof in containers die speciek voor dit doeleinde werden ontworpen. Vul het toestel alleen opnieuw met brandstof buitenshuis en rook niet tijdens het vullen. Voeg brandstof toe voor u de motor start. Verwijder de dop van de brandstoftank nooit en voeg nooit brandstof toe terwijl de motor draait of bij een warme motor. Rook niet terwijl u met brandstof werkt. Meng en bewaar brandstof in een container die goedgekeurd werd voor benzine. Meng brandstof buitenshuis waar er geen vonken of vlammen zijn. Maak de brandstofdop langzaam los om de druk te verlichten en om te vermijden dat er brandstof rond de dop ontsnapt. Maak de brandstofdop stevig vast na het vullen. Verwijder gemorste brandstof van het toestel. Ga op 9m afstand van de brandstofvulplaats staan voor u de motor start. Probeer gemorste brandstof onder geen enkele omstandigheid op te branden. 66 960413007-01.indd 66 2010/3/30 9:49 FR EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI HU CS RU RO PL SL HR ET LT LV SK BG Nederlands(Vertaling van de originele instructies) SYMBOLEN Sommige van de volgende symbolen kunnen bij dit toestel worden gebruikt Bestudeer ze en leer hun betekenis. Een correcte interpretatie van deze symbolen zal het gebruik van dit toestel veiliger en beter maken. SYMBOOL NAAM BETEKENIS/UITLEG Veiligheidswaarschuwing Wijst op een mogelijk gevaar voor lichamelijke letsels. Lees de gebruiksaanwijzing Om het risico op verwondingen te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing lezen en begrijpen voor hij het product gebruikt. Draag gezichts- en gehoorbescherming Draag altijd gezichtsbescherming met zijdelingse bescherming die in overeenstemming zijn met EN 166 en gehoorbescherming wanneer u dit toestel gebruikt. Zuigdeur Laat het toesetl niet draaien terwijl de zuigdeur niet beveiligd wordt. Lang haar Het risico bestaat dat lang haar in een luchtinlaat wordt getrokken. Blazerkokers Laat het toestel niet werken zonder gemonteerde kokers. Losse kledij Het risico bestaat dat losse kledij in een luchtinlaat wordt getrokken. Benzine en olie Gebruik loodvrije benzine bedoeld voor motorvoertuigen met een octaangehalte 91 [(R + M)/2] of hoger. Dit product wordt aangedreven door een 2-taktmotor en heeft vooraf gemengde bezine en 2-taktolie nodig. Houd omstanders weg Houd alle omstanders, vooral kinderen en huisdieren, op tenminste 15 m afstand van het werkbereik. Terugslag Gevaar voor terugslag. De volgende kernwoorden en verklaringen zijn bedoeld om de gevaarniveaus die op dit toestel betrekking hebben, te verklaren. SYMBOOL SIGNAAL BETEKENIS GEVAAR: Wijst op een gevaarlijke situatie die, als ze niet wordt voorkomen, dodelijk kan zijn of ernstige verwondingen kan veroorzaken. WAARSCHUWING: Wijst op een mogelijks gevaarlijke situatie die, als ze niet wordt voorkomen, dodelijk kan zijn of ernstige verwondingen kan veroorzaken. LET OP: Wijst op een mogelijks gevaarlijke situatie die, als ze niet wordt voorkomen, lichte of middelmatige verwondingen kan veroorzaken. LET OP: (Zonder veiligheidssymbool) Wijst op een situatie die kan resulteren in materiëleschade. 67 960413007-01.indd 67 2010/3/30 9:49 FR EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI HU CS RU RO PL SL HR ET LT LV SK BG Nederlands(Vertaling van de originele instructies) BESCHRIJVING Afb. 1a. 1. Onderste zuigkoker 2. Opvangzak 3. Adapter 4. Cruise control 5. Snelheidsregelaar 6. Bovenste zuigkoker 7. Brandstofdop 8. Starthandvat 9. Starthendel 10. Bovenste handvat 11. Aan/uit-schakelaar 12. Positieve schakelaar aan blazerzijde 13. Brandstofbalg 14. Zuighandvat 5. Snelheidsregelaar 11. Aan/uit-schakelaar 9. Starthendel 13. Brandstofbalg Afb. 8 12. Positieve schakelaar aan blazerzijde 19. Positieve schakelaar aan zuigerzijde Afb. 9 31. Hogesnelheidsmond Afb. 10 4. Cruise control 5. Snelheidsregelaar Afb. 1b 15. Bovenste blaaskoker 16. Deurknipsluiting 17. Inlaatdeksel 18. Onderste blaaskoker 19. Positieve schakelaar aan zuigerzijde Afb. 11 12. Positieve schakelaar aan blazerzijde 19. Positieve schakelaar aan zuigerzijde Afb. 12 32. Luchtlterdeksel 33. Draai de draaischijf om te openen en sluiten Afb. 2 15. Bovenste blaaskoker 18. Onderste blaaskoker 19. Positieve schakelaar aan zuigerzijde Afb. 13 32. Luchtlterdeksel 34. Luchtlter Afb. 3 2. Opvangzak 3. Adapter EIGENSCHAPPEN Afb. 4 20. Opgeheven opening 21. Adapter geïnstalleerd in opvangzak 22. Opgeheven vergrendeltab met schakelaar invoer metalen plaat PRODUCT SPECIFICATIES Cilinderinhoud............................................................ 26cc Luchtsnelheid .....................................................320 km/h Luchtvolume ..................................................... 11 m3/min Gewicht....................................................................4.3 kg Toegekend vermogen .........................................................0.6Kw Toerental (max.) .............................................................9000 rpm Toerental (stationair) ..........................................3000 – 4600rpm Geluidsniveau in overeenstemming met EN 15503:2009 bijlage A(blazer/zuiger) Overtoerental..................................................... 83.3 / 82.8 dB(A) Stationair............................................................ 72.4 / 71.1 dB(A) Equivalent A-gewicht uitstoot geluidsniveau ... 83.3 / 82.8 dB(A) Geluidsdrukniveau op de bedienpositie (blazer/zuiger) Overtoerental..................................................... 96.4 / 96.6 dB(A) Stationair............................................................ 81.3 / 81.6 dB(A) Equivalent A-gewicht uitstoot geluidsniveau ... 88.7 / 88.9 dB(A) Onzekerheid geluidsniveaumeting...................................3 dB(A) trillingswaarde aan handgreep in overeenstemming met EN 15503:2009 bijlage B Blaasmodus (voorste handgreep/achterste handgreep) Afb. 5 23. Opvangzakmontage 24. Schroef op inlaatdeur 25. Tab zuiginlaatdeksel 17. Inlaatdeksel 19. Positieve schakelaar aan zuigerzijde Afb. 6 26. Zuigopening 27. Vergrendelknipsluiting 28. Zuigkoker 29. Schroef voor het vasthouden van de zuigkoker 17. Inlaatdeksel 19. Positieve schakelaar aan zuigerzijde Afb. 7 8. Startergreep en trekkabel 30. Quick start kenplaatje 68 960413007-01.indd 68 2010/3/30 9:49 FR EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI HU CS RU RO PL SL HR ET LT LV SK BG Nederlands(Vertaling van de originele instructies) Overtoerental.......................................................1.63 / 1.57 m/s2 Stationair..............................................................0.80 / 0.78 m/s2 Equivalent trilling totaalwaarde.............................0.96/0.93 m/s2 Zuigmodus (voorste handvat / achterste handvat) bij draaiende motor ....................................................................1.63 / 1.60 m/s2 Stationair..............................................................0.80 / 0.76 m/s2 Equivalent trilling totaalwaarde...........................0.96 / 0.93 m/s2 Onzekerheid van de trillingsmeting................................ 1.5 m/s2 eenvoudig en kan aan de hand van een schroevendraaier met gekruist blad worden uitgevoerd. OPVANGZAK De opvangzak kan makkelijk aan de blazer worden vastgemaakt aan de hand van de opvangzakadapter. ZUIGHANDGREEP Deze eigenschap laat de gebruiker toe om op een comfortabele manier zuigtaken uit te voeren. KEN UW BLAZER/ZUIGER Zie guren 1a - 1b. Het veilig gebruik van dit product veronderstelt dat u de informatie op het gereedschap en in deze gebruiksaanwijzing begrijpt en kennis heeft over de werken die u uitvoert. Voor het gebruik van dit product moet u zichzelf vertrouwd maken met de gebruikskenmerken en veiligheidsvoorschriften. ZUIGKOKERS De zuigkokers kunnen op de blazer worden geïnstalleer aan de hand van een schroevendraaier met gekruisd blad. MONTAGE BLAASKOKER EN MONDEN De blaaskoker kan op de blazer worden gemonteerd en geïnstalleerd zonder het gebruik van gereedschap. UITPAKKEN Dit product vereist montage. Haal het toestel en de accessoires voorzichtig uit de doos. Zorg ervoor dat alle items die op de paklijst staan, zijn inbegrepen. POSITIEVE SCHAKELAARS Het product is uitgerust met positieve schakelaars. De machine zal draaien als beide metalen contacten in de positieve schakelaars zijn ingebracht. Dit vermindert het risico op accidenteel contact met ronddraaiende delen. WAARSCHUWING: Gebruik dit toestel niet als onderdelen op de paklijst al op uw product werden gemonteerd wanneer u het uitpakt. Onderdelen op deze lijst worden niet door de fabrikant op het product gemonteerd en vereisen montage door de klant. Het gebruik van een toestel dat niet correct werd gemonteerd kan leiden tot ernstige letsels. CRUISE CONTROL De cruise control eigenschap laat de gebruiker toe de blazer te gebruiken zonder de snelheidsregelaar vast te houden. Om de motor te vertragen, drukt u de cruise control hendel naar voren. Inspecteer het product zorgvuldig om zeker te zijn dat het toestel tijdens het vervoer geen breuk of schade heeft opgelopen. Gooi het verpakkingsmateriaal niet weg tot u het toetsel zorgvuldig heeft gecontroleerd en naar behoren heeft gebruikt. HOGE SNELHEIDSMOND MET SCHRAPER VOOR NATTE BLADEREN De hogesnelheidsmond werkt uitstekend bij natte, kleverige bladeren. Het laat u toe natte bladeren of puin op te schrapen terwijl u de blazer gebruikt. MOTOR De blazer heeft een krachtige 26cc motor met voldoende vermogen om lastige blaas- en zuigopdrachten te vervullen. BLAZERKOKERS MONTEREN Zie afbeelding 2. Breng een uiteinde van de onderste buis in een uiteinde van de bovenste buis. Lijn de verhoogde knipsluitingen op de blazerbehuizingsuitlaat af met de knipsluitingen op de bovenste koker; schuif ze samen en maak ze stevig vast door ze te draaien; zorg ervoor dat de plastic hendel wordt ingedrukt zodat het vergrendelmechanisme wordt geactiveerd en gebruiksklaar is. Controleer de vastheid na het eerste gebruik en maak opnieuw vast indien nodig. Sluit het inlaatdeksel en maak de schroef op het deksel START EASY™ Start Easy™ maakt starten eenvoudiger en sneller. SNELHEIDSREGELAAR De blazer kan worden gebruikt op eender welke snelheid tussen stationair draaien en vol vermogen. ZUIGER / GELUIDDEMPER De blazer tot een zuiger/geluiddemper omvormen is 69 960413007-01.indd 69 2010/3/30 9:49 FR EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI HU CS RU RO PL SL HR ET LT LV SK BG Nederlands(Vertaling van de originele instructies) vast en zorg daarbij dat het metalen contact in de positieve schakelaar is ingebracht. Trek de glijder uit de positieve schakelaar en draai de buizen dan om ze uit de inlaat van de blazerbehuizing te verwijderen. Zuigkokers verwijderen: Maak de schroeven van de bovenste zuigkoker los door ze tegen de wijzers van de klok in te draaien. Verwijder de zuigkoker van de blazerbehuizing. Sluit de zuiginlaatdekseldeur stevig door de schroef op de deur aan te spannen. OPVANGZAK INSTALLEREN Zie afbeeldingen 3 - 4. Verwijder de blazerbuis uit de blazer door het metalen contact uit te trekken, rond te draaien en uit de behuizing van de blazerbehuizing te verwijderen. Rits de opvangzak los en plaats de adapter aan de binnenkant zoals getoond. Druk de opvangzakadater door de opening aan de overkant van de rits. Het bredere uiteinde van de adapter zal aan de binnenkant van de opvangzak blijven wanneer juist geïnstalleerd. Lijn de opgeheven gleuven op de stofzuigzakadapter met de opgeheven vergrendeltabs op de uitlaat van de blazerbehuizing af; druk de zakadapter op de behuizing. Draai om deze op zijn plaats te vergrendelen, druk het metalen contact in de positieve schakelaargleuf om zeker te zijn dat de schakelaar verbonden is en klaar is voor gebruik. Draai de opvangzak tot de schouderriem aan de bovenkant is. Zorg ervoor dat de opvangzak is dichtgeritst en gesloten voor u het toestel start. WERKING OPMERKING: De machine heeft positieve schakelaars aan de blaas- en zuigopeningen. De machine zal enkel draaien als beide metalen contacten in de positieve schakelaars zijn ingebracht. Wanneer u de machine in de blaasmodus (g. 8) gebruikt, moet de metalen contacten op de blaasbuis en de deur in hun overeenkomstige positieve schakelaars zijn ingebracht. Wanneer de machine in de zuigstand wordt gebruikt (g. 11), gebruikt u de machine als zuiger; het metalen contact op de adapterbuis en de zuigbuis moet in hun overeenkomstige positieve schakelaars zijn ingebracht. WAARSCHUWING: Laat uw vertrouwdheid met dit product u niet zorgeloos maken. Denk eraan dat een kleine onoplettendheid voldoende is om ernstige verwondingen te veroorzaken. WAARSCHUWING: Gebruik deze machine niet in de nabijheid van open ramen. ZUIGKOKERS INSTALLEREN Zie afbeeldingen 5 - 6. WAARSCHUWING: Ronddraaiende rotorbladen kunnen ernstige letsels veroorzaken. Leg de motor altijd stil en zorg dat de rotorbladen zijn stilgevallen voor u de zuigdeur opent of kokers installeert/vervangt. Plaats uw handen of geen enkel ander voorwerp in de zuigkokers terwijl ze op het toestel zijn geïnstalleerd. WAARSCHUWING: Draag altijd gezichtsbescherming met zijdelingse bescherming dat in overeenstemming is met EN166 en gehoorbescherming. Wanneer u dit niet doet kan dit ertoe leiden dat voorwerpen in uw ogen terechtkomen en andere mogelijks ernstige letsels. Zuigkokers installeren: Maak de bovenste en onderste zuigkokers aan elkaar vast door de verhoogde vergrendelknipsluitingen met de overeenkomstige opening op de bovenste zuigkoker af te lijnen, de twee kokers worden één nadat ze werden samengevoegd; dit is een eenmalige montage. Druk de deurknipsluiting in met een schroevendraaier met een plat blad en maak de schroef op de deur los om de zuiginlaatdeur te openen. Lijn de knipsluitingen op de behuizing af met de kokers. Span de schroeven op de bovenste zuigbuis aan om de blazerbehuizing vast te maken. Zorg ervoor dat het metalen contact op de zuigbuis in de positieve schakelaar is ingebracht. TOEPASSINGEN U mag dit product voor onderstaande doelstellingen gebruiken: Bladeren en ander puin van uw gazon ruimen Terrassen en opritten vrij van bladeren en dennennaalden houden Bladeren van uw gazon opzuigen BRANDSTOF MENGEN Dit product wordt aangedreven door een 2-taktmotor en heeft vooraf gemengde bezine en 2-taktolie nodig. Het mengsel dient tenminste een 50:1 verhouding te hebben. OPMERKING: Wij raden aan dat u ENKEL Ryobi (precies mengsel) of G-olie met uw toestel gebruikt. 70 960413007-01.indd 70 2010/3/30 9:49 FR EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI HU CS RU RO PL SL HR ET LT LV SK BG Nederlands(Vertaling van de originele instructies) gebruikt. Wanneer u dit niet doet, kan dit brand veroorzaken, wat kan leiden tot ernstige letsels. BRANDSTOF MENGEN: Gebruik een schone container die werd goedgekeurd voor gebruik met bezine. Meng de 2-takt motorolie met de loodvrije benzine in de container volgens de instructies op de olieverpakking. GEOXYGENEERDE BRANDSTOFFEN GEBRUIK GEEN E85 BRANDSTOF. DIT ZAL UW GARANTIE DOEN VERVALLEN. OPMERKING: Schade aan het brandstofsysteem of prestatieproblemen die het gevolg zijn van het gebruik van geoxygeneerde brandstof die hogere percentages zuurstofverbindingen bevat dat hierboven vermeld, wordt niet door de garantie gedekt. Ethanol: Benzine die meer dan 10% ethanol in volume bevat (gewoonlijk onder de naam E10 bkend) of 15% ethanol in volume (gewoonlijk onder de naam E15) bekend, zijn aanvaardbaar. Gebruik geen E85 brandstof Deze motor werd gecerticeerd om te werken met loodvrije benzine bedoeld voor motorvoertuigen met een octaangehalte 91 [(R + M) / 2] of hoger. Gebruik geen automobiel olie of 2-takt buitenboord olie. OPMERKING: De meeste brandstofmengsels zullen tot 30 dagen bewaren. MENG GEEN grotere hoeveelheden dan deze die u in een periode van 30 dagen nodig heeft. 2-TAKTBRANDSTOF/OLIEMENGSEL (50:1) BENZINE 1 gallon (US) 1 liter STARTEN EN STOPPEN Zie afbeelding 7. Koudstart: DRUK de snelheidsregelaar NIET in tot de motor start en draait. OLIE 2.6 oz. 20 cc (20 ml) TANK VULLEN WAARSCHUWING: Benzine is uiterst ontvlambaar en explosief. Een brand of explosie veroorzaakt door benzine zal u en anderen verbranden. Schakel altijd de motor uit voor het vullen met brandstof. Voeg nooit brandstof toe aan een machine bij draaiende of warme motor. Ga op tenminste 9 meter afstand staan van de plaats waar u brandstof tankte voor u de motor start. Rook niet en blijf weg van open vlammen en vonken. Wanneer u brandstof niet veilig hanteert, kan dit leiden tot ernstige letsels. Leg de blazer/zuiger op een vlak, effen oppervlak. VOORAF – Druk de brandstofbalg 7 keer in. PLAATS de starthendel in de START positie. TREK aan de trekstart tot de motor start. OPMERKING: Wanneer u de gashendel indrukt en loslaat, schuift de starthendel naar de stand DRAAIEN. Warmstart: TREK aan de trekstart tot de motor start. Motor stillegen: Houd de schakelaar in de stoppositie ‘O’ ingedrukt tot de motor stilvalt. Zie afbeeldingen 8 - 9. Maak de omgeving rond de brandstofdop schoon om vervuiling te voorkomen. Maak de brandstofdop langzaam los door deze tegen de richtingvan de wijzers van de klok in te draaien. Giet het brandstofmengsel voorzichtig in de tank. Maak de brandstofdoppakking schoon en controleer deze voor u de brandstofdop terugplaatst. Plaats de brandstofdop terug en maak vast door deze in de richtingvan de wijzers van de klok te draaien. Veeg gemorste brandstof af van het toestel. Ga tenminste op 9 meter afstand staan van de plaats waar u brandstof vulde voor uhet toetsel start. OPMERKING: Het is normaal dat een nieuwe motor wat rook uitstoot bij het eerste gebruik. WAARSCHUWING: Plaats de blazer niet bovenop of dichtbij los puin of grind. Puin kan in de blazerinlaat worden gezogen waardoor het toestel beschadigd kan raken en wat kan leiden tot ernstige letsels. Om te voorkomen dat puin rondvliegt, blaast u rond de buitenranden van een puinhoop. Blaas nooit rechtsreeks in het midden van een hoop. Bedien motorgereedschap altijd alleen op redelijke uren - niet vroeg ‘s morgens of laat ‘s avonds wanneer mensen kunnen worden gestoord. Leef de tijden na die in die plaatselijk reglementen worden opgegeven. Om het geluid te verminderen, beperkt u het aantal machines dat op het zelfde moment wordt gebruikt en gebruikt u de blazer op de laagst mogelijke snelheid om het werk uit te voeren. Dit zal ook de trillingen verminderen. Spaar water uit door blazers in plaats van tuinslangen WAARSCHUWING: Controleer op brandstoekken. Een lekkende brandstofdop betekent brandgevaar en moet onmiddellijk worden vervangen. Als u lekken vindt, moet u het probleem oplossen voor u het toestel 71 960413007-01.indd 71 2010/3/30 9:49 FR EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI HU CS RU RO PL SL HR ET LT LV SK BG Nederlands(Vertaling van de originele instructies)    te gebruiken voor veel gazon- en tuintoepassingen, o.m. op plaatsen zoals goten, schermen, patio’s, grills, veranda’s en tuinen. Controleer uw uitrusting voor u begint, vooral de carburator, luchtinlaten en luchtlters. Gebruik harken en borstels om puin los te maken voor het te blazen. In stofferige omstandigheden maakt u het oppervlak een klein beetje nat als er water voorhanden is. Let op voor kinderen, huisdieren, open ramen, of pas gewaste auto’s en blaas puin veilig weg. Houd de blazer vast zoals getoond in afbeelding 9 zodat de luchtstroom naar de grond kan werken. Nadat u de blazer of een ander toestel heeft gebruikt, MAAKT U SCHOON! Gooi afval op de juiste manier weg. De hogesnelheidsmond werkt uitstekend bij natte, kleverige bladeren. Het laat u toe natte bladeren of puin op te schrapen terwijl u de blazer gebruikt. Richt de zuigkoker altijd naar beneden wanneer u op een heuvel werkt. Om ernstige letsels bij de gebruiker of schade aan het toestel te voorkomen, schept u geen stenen, gebroken glas, essen of gelijkaardige voorwerpen op. Als de zuigkoker verstopt raakt, legt u de motor stil, zorgt u ervoor dat de rotorbladen gestopt zijn met draaien en ontkoppelt u de bougiekabel voor u de obstructie vrijmaakt. Verwijder de zuigkokers en maak het puin van de blazerventilatorbehuizing vrij. Verwijder de zak en maak de koker vrij. Een kleine stok kan nodig zijn om de hele lengte van de koker vrij te maken. Zorg ervoor dat alle puin is opgeruimd voor u de zuigkokers opnieuw monteert. ONDERHOUD WAARSCHUWING: Gebruik alleen originele vervangonderdelen voor het onderhoud. Het gebruik van andere onderdelen kan een gevaar betekenen of het product beschadigen. CRUISE CONTROL Zie afbeelding 10. De cruise control kan worden gebruikt om de blazer te bedienen zonder de snelheidsregelaar vast te houden. WAARSCHUWING: Draag altijd gezichtsbescherming met zijdelingse bescherming dat in overeenstemming is met EN166 en gehoorbescherming. Wanneer u dit niet doet kan dit ertoe leiden dat voorwerpen in uw ogen terechtkomen en andere mogelijks ernstige letsels. Cruise control activeren: Trek de cruise control hendel naar achter in de richting van de gebruiker en stop op de gewenste snelheidsinstelling. Om de cruise control te deactiveren, drukt u de cruise control hendel volledig in de richting van het toestel. ZUIGWERKING Zie afbeelding 11. WAARSCHUWING: Houd de carburator en alle hete oppervlakten van de blazer/zuiger weg van uw lichaam. Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot mogelijks ernstige letsels. WAARSCHUWING: Voor u het toestel controleert, reinigt of onderhoudt, dient u de motor uit te schakelen, wachten tot alle bewegende delen zijn stilgevallen en de bougiekabel te ontkoppelen en deze weg van de bougie te leggen. Wanneer u deze instructies niet opvolgt kan dit leiden tot ernstige letsels of materiële schade. Installeer de zuigkokers en de zak. Wij verwijzen naar het hoofdstuk montage, eerder in deze gebruiksaanwijzing. Start de blazer. Wij verwijzen naar het hoofdstuk starten en stoppen eerder in deze gebruiksaanwijzing. Plaats de zuigerzakriem over uw rechterschouder. Houd het bovenste handvat in uw linkerhand en het zuigerhandvat in uw rechterhand. Beweeg de blazer/zuiger van kant tot kant langs de buitenste rand van het puin. Om verstopping te voorkomen plaatst u de zuigkoker niet rechtstreeks in de puinhoop. Houd de motor hoger dan het inlaatuiteinde van de zuigkoker. ALGEMEEN ONDERHOUD Voorkom het gebruik van oplosmiddelen wanneer u kunststof onderdelen reinigt. De meeste kunststoffen zijn gevoelig voor schade door verschillende soorten commerciële oplosmiddelen en kunnen beschadigd raken door hun gebruik. Gebruik een schone doek om vuil, stof, olie, vet, etc. te verwijderen. WAARSCHUWING: Laat niet toe dat remolie, benzine, petroleumproducten, bijtende oliën, etc. in contact komen met kunststof onderdelen. Chemicaliën kunnen kunststof beschadigen, 72 960413007-01.indd 72 2010/3/30 9:49 FR EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI HU CS RU RO PL SL HR ET LT LV SK BG Nederlands(Vertaling van de originele instructies) BRANDSTOFDOP WAARSCHUWING: Een lekkende brandstofdop betekent brandgevaar en moet onmiddellijk worden vervangen. verzwakken of vernietigen, wat kan leiden tot ernstige letsels. U kunt vaak de afstellingen en herstellingen die hier worden beschreven, zelf uitvoeren. Voor andere herstellingen laat u de blazer/zuiger door een erkend servicedealer onderhouden. De brandstofdop bevat een lter en controleklep die geen onderhoud vergen. Een verstopte brandstoflter zal leiden tot slechte motorprestaties. Als de prestaties verbeteren wanneer de brandstofdop wordt losgemaakt, controleert u of de klep defect of de lter verstopt is. Vevang indien nodig de brandstofdop. LUCHTFILTER SCHOONMAKEN Zie afbeeldingen 12 - 13. Houd de luchtlter schoon voor goede prestaties en een lange levensduur. Verwijder het luchtlterdeksel door de draaischijf tegen de wijzers van de klok in te draaien terwijl u zacht aan het deksel trekt. Spoel de lter uit met schoon water. Druk zacht op de lter tot het teveel aan water is verwijderd. Vervang de lter. Plaats het luchtlterdeksel terug op het toestel. Draai de draaischijf in de richting van de wijzers van de klok tot het deksel vast zit. BOUGIE VERVANGEN Deze motor gebruikt een Ryobi AC00160, Champion RCJ-6Y of NGK BPMR 7A bougie met een .025 in. elektrodenopening. Gebruik een identieke vervangbougie en vervang deze jaarlijks. PRODUCT BEWAREN Verwijder alle vreemde voorwerpen van het product. Bewaar het stationaire toestel op een droge, goed geventileerde plaats die niet toegankelijk is voor kinderen. Houd weg van corrossieve middelen, zoals tuinchemicaliën en dooizouten. Leef alle ISO- en plaatselijke regels na voor het veilig bewaren en behandelen van bezine. UITLAATOPENING, CARBURATOR AND VONKENBESCHERMER REINIGEN OPMERKING: Afhankelijk van het gebruikte type brandstof, het type en de hoeveelheid gebruikte olie en/of de werkingsomstandigheden, kunnen de uitlaatopening, carburator en/of vonkenbeschermer verstopt raken met koolstofresidu. Als u vermogensverlies bij uw motoraangedreven gereedschap merkt, kan het nodig zijn deze residu te verwijderen om de prestaties te herstellen. Wij raden sterk aan dat enkel gekwaliceerde onderhoudstechnici deze service uitvoeren. Wanneer u het toestel 1 maand of langer opbergt: Draineer alle brandstof uit de tank in een container die goedgekeurd werd voor benzine. Laat de motor draaien tot deze stilvalt. De vonkenbeschermer moet worden schoongemaakt of vervangen na elke 50 uur of jaarlijks om de goede prestaties van uw product te verzekeren. Vonkenbeschermers kunnen op verschillende plaatsen worden gekocht, afhankelijk van het model. Neem contact op met uw dichtstbijzijnde servicedealer om te weten waar zich een vonkenbeschermer voor uw model bevindt. WAARSCHUWING: Om brand te voorkomen, laat u de blazer/ zuiger nooit draaien zonder gemonteerde vonkenbeschermer. OPVANGZAK Een vuile opvangzak leidt tot mindere prestaties. Om de zak te reinigen, draait u deze binnenste buiten en schudt u hem uit. Was de zak tenminste een keer per jaar in zeepwater. 73 960413007-01.indd 73 2010/3/30 9:49 FR EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI HU CS RU RO PL SL HR ET LT LV SK BG Nederlands(Vertaling van de originele instructies) PROBLEMEN OPLOSSEN Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing Motor start niet. Geen brandstof in de tank. Vul de tank. Bougie kortgesloten of defect. Vervang de bougie. Bougie is defect (gebarsten porselein of gebroken elektrode). Vervang de bougie. Ontstekingskabel kortgesloten, gebroken of niet met de bougie verbonden.) Vervang de ontstekingskabel of verbindt met de bougie. Ontsteking werkt niet. Neem contact op met een erkend servicecenter. Water in benzine of vervallen brandstofmengsel. Draineer het hele systeem en vul opnieuw met verse brandstof. Teveel olie in het brandstofmengsel. Draineer en vul opnieuw met het juiste mengsel. Motor is versmoord of ondersmoord. Stel de choke af zoals nodig. Zwakke vonk door bougie. Neem contact op met een erkend servicecenter. Motor heeft niet voldoende vermogen. Luchtlter verstopt. Maak de luchtlter schoon. Wij verwijzen naar het hoofdstuk Luchtlter schoonmaken eerder in deze gebruiksaanwijzing. Motor oververhit. Onvoldoende olie in he brandstofmengsel. Motor start moeilijk. Meng de brandstof zoals beschreven in de startinstructies. 74 960413007-01.indd 74 2010/3/30 9:49 NL BEPERKTE GARANTIE (VERTALING VAN DE ORIGINELE INSTRUCTIES) TTI garandeert dat dit outdoorproduct vrij is van gebreken in materiaal of vakmanschap voor 24 maanden vanaf de aankoopdatum door de originele koper, behoudens de hieronder genoemde beperkingen. Gelieve uw rekening te bewaren als bewijs van aankoopdatum. Deze garantie is slechts van toepassing waar het product voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden wordt gebruikt. Deze garantie erkent geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door of ontstaan uit oneigenlijk gebruik, misbruik, onbewuste of bewuste oneigenlijke handelingen door de gebruiker, onredelijk gebruik, nalatigheid, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing door de eindgebruiker, reparaties uitgevoerd door een niet erkende vakman, onbevoegd reparaties, het wijzigen of gebruiken van toebehoren en/of onderdelen die niet specifiek door een erkende partij worden geadviseerd. Deze garantie is niet van toepassing op riemen, borstels, zakken, lampjes of welk onderdeel dan ook dat aan gewone slijtage onderhevig is en binnen de garantieperiode vervangen dient te worden. Voor zover niet specifiek vermeld in de van toepassing zijnde wetgeving, dekt deze garantie geen vervoerskosten of consumptieproducten zoals ontstekingen. Deze beperkte garantie is nietig wanneer originele identificatiekenmerken van het product (merknaam, serienummer, enz.) niet meer leesbaar, gewijzigd of verwijderd zijn of wanneer het product niet van erkende handelaar wordt gekocht of als het product DUSDANIG en/of MET GEBREKEN wordt verkocht. Met uitzondering van alle geldende lokale bepalingen, komen de bepalingen van deze beperkte garantie in plaats van elke andere geschreven garantie hetzij expliciet of impliciet, geschreven of mondeling, inclusief elke garantie van AANKOOP OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN GEEN GEVAL ZIJN WIJ VOOR SPECIALE OF INCIDENTELE SCHADE OF VERVOLGSCHADE AANSPRAKELIJK. DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID ZAL DE DAADWERKELIJKE DOOR U BETAALDE AANKOOPPRIJS NIET OVERSCHRIJDEN. Deze garantie is slechts geldig binnen de Europese Unie, Australië en Nieuw Zeeland. Buiten deze gebieden, gelieve uw erkende Ryobi handelaar te contacteren om vast te stellen of een andere garantie van toepassing is. SV BEGRÄNSAD GARANTI (ÖVERSÄTTNING FRÅN ORIGINALINSTRUKTIONER) TTI garanterar att denna utomhusprodukt är fri från fel vad gäller material och tillverkning i 24 månader från originalinköparens inköpsdatum, begränsat enligt nedan. Behåll kvittot som bevis på inköpsdatum. Denna garanti är enbart giltig där produkten används för personligt och icke-kommersiellt bruk. Denna garanti täcker inte skador eller ansvar orsakad av felanvändning, vanvård, oavsiktlig eller avsiktlig handling hos användaren, felaktig hantering, orimlig användning, vårdslöshet, slutanvändares misslyckande att följa användningsinstruktioner som framgår i användarmanualen, försök till reparation av icke-kvalificerad yrkesman, otillåten reparation, modifiering eller användning av tillbehör och/eller tillbyggnader som inte är rekommenderade av auktoriserad part. Denna garanti täcker inte bälten, borstar, påsar, lampor eller andra delar som behöver bytas under garantiperioden på grund av normalt slitage. Denna garanti gäller inte transportkostnader eller förbrukningsartiklar så som säkringar, om inte annat anges i applicerbar lag. D e n n a b e g r ä n s a d e g a r a n t i ä r fö r b r u k a d o m p r o d u k t e n s originalidentifikationsmärken (trade mark, serienummer etc.) är bortnötta, ändrade eller borttagna eller om produkten inte är inköpt från en auktoriserad återförsäljare eller om produkten är såld i befintligt skick. Föremål för alla applicerbara, lokala ordningsregler. Villkoren i denna begränsade garanti gäller istället för alla andra skrivna garantier, oavsett om de är uttryckta eller implicerade, skriva eller muntliga, inklusive alla garantier för SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIELLT SYFTE. VI KAN ALDRIG HÅLLAS ANSVARIGA FÖR SPECIELLA, OAVSIKTLIGA, FÖLJDRIKTIGA ELLER OAVSIKTLIGA SKADOR. VÅRT MAXIMALA ANSVAR SKA INTE ÖVERSTIGA DET FAKTISKA INKÖPSPRISET SOM DU BETALADE FÖR PRODUKTEN. Denna garanti gäller endast inom den Europeiska Unionen, i Australien och i Nya Zeeland. Kontakta din auktoriserade Ryobihandlare för att avgöra om några andra garantier gäller utanför dessa områden. 960413007-01.indd 232 DA BEGRÆNSET GARANTI (OVERSÆTTELSE FRA ORIGINAL BRUGSANVISNING) TTI garanterer at dette udendørs produkt er fri for defekter af materiale og håndværk i 24 måneder efter købsdatoen fra den oprindelige køber, dog med nedenstående begrænsninger. Gem venligst din kvittering som bevis for købsdato. Denne garanti er kun gældende hvis produktet anvendes til personlig og ikke-kommercielle formål. Denne garanti dækker ikke skader eller erstatningsansvar forårsaget af / som følge af forkert anvendelse, misbrug, utilsigtede eller tilsigtede handlinger af brugeren, ukorrekt brug, urimelig brug, forsømmelighed, hvis brugeren ikke er i stand til at følge instruktionerne i brugermanualen, forsøgt reparation af en ikke-kvalificeret person, uautoriseret reparation, foretagelse af ændringer, eller brug af tilbehør og/eller dele som ikke specifikt er anbefalet af producenten. Denne garanti dækker ikke bælter, børster, tasker, pærer eller andre dele hvis almindelig slid og slitage kræver udskiftning indenfor garantiperioden. Med mindre det er specificeret under gældende lovgivning, så dækker denne garanti ikke transportomkostninger eller brugsartikler, såsom sikringer. Denne begrænsede garanti annulleres hvis produktets originale identifikation (varemærke, serienummer, osv.) markeringer er ødelagt, ændret eller fjernet eller hvis produktet ikke er købt fra en autoriseret forhandler eller hvis produktet er solgt i AS IS og / eller WITH ALL FAULTS. Er underlagt lokale regulativer, forudsætningerne for denne begrænsede garanti er i stedet for enhver anden skriftlig garanti, enten udtrykket eller antyder, skriftligt eller mundtligt, inklusive enhver garanti angående SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET GIVENT FORMÅL. VI ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG FOR SPECIELLE, RESULTERENDE ELLER TILFÆLDIGE SKADER. VORES MAKSIMALE ANSVAR KAN IKKE OVERSKRIDE DEN FAKTISKE KØBSPRIS BETALT FOR PRODUKTET. Denne garanti er kun gældende i EU, Australien og New Zealand. Udenfor disse områder, så kontakt venligst din autoriserede Ryobi forhandler for at finde ud af, om en anden garanti måtte være gældende. NO GARANTIBEGRENSNINGER (OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING) TTI garanterer at dette produktet til utendørs bruk er fri for feil i material og tilvirkning i 24 måneder fra datoen når det opprinnelige ble kjøpt med de begrensninger som er gitt nedenfor. Vennligst ta vare på kvitteringen som bevis på kjøpsdato. Denne garantien kommer kun til anvendelse dersom produktet brukes privat og i ikke kommersiell sammenheng. Denne garantien dekker ikke skader eller ansvar forårsaket av / forårsaket av feil bruk, misbruk, dersom brukeren gjør noe utilsiktet eller med vilje, uriktig håndtering, urimelig bruk, uaktsomhet, dersom sluttbruker ikke overholder bruksanvisningen, dersom det gjøres forsøk på reparasjoner av ukvalifisert personale, ikke autoriserte reparasjoner, endringer eller bruk av tilleggsutstyr og/eller påmonteringer som ikke er særskilt anbefales av autorisert part. Denne garantien gjelder ikke belter, børster, bager, lyspærer eller andre deler som har en vanlig slitasje som krever utstifting innenfor garantiperioden. Dersom ikke annet er spesifisert i gjeldende lov, så dekker denne garantien ikke transportkostnader eller forbruksvarer som f. eks. sikringer. Denne begrensede garantien er ugyldig dersom produktets originale ID (varemerke, serienummer osv.) har blitt gjort uleselig, endret eller fjernet, eller dersom produktet ikke er kjøpt av en autorisert forhandler eller dersom produktet er solgt AS IS og / eller MED ALLE FEIL. Garantien følger alle gjeldende lokale regler. Bestemmelsene i denne begrensede garantien gjelder istedenfor alle andre skriftlige garantier, eksplisitte eller implisitte, skriftlige eller muntlige, deriblant garantier om SALGBARHET ELLER DUGELIGHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. VI PÅTAR OSS IKKE ANSVAR FOR SPESIELLE, TILFELDIGE, FØLGEELLER ANDRE SKADER. VÅRT MAKSIMALE ANSVAR OVERSTIGER IKKE DEN VIRKELIG BETALTE KJØPSPRISEN SOM DU HAR BETALT FOR PRODUKTET. Denne garantien gjelder kun for den Europeiske Union, Australia og New Zealand. Utenfor disse regionene: ta vennligst kontakt med din autoriserte Ryobi forhandler for å undersøke om det er andre garantibestemmelser som gjelder. 2010/3/30 9:49 NL EC CONFORMITEITSVERKLARING (Vertaling Van De Originele Instructies) Fabrikant: Homelite Far East Co.,Ltd Adres: 24/F, CDW building, 388 Castle Peak Road, Tsuan Wan, HongKong. Naam en adres van de persoon, bevoegd voor het samenstellen van de technische che: Naam: Simon Del-Nevo (Directeur of Buitenshuisgereedschap) Adres: Techtronic Industries Europe, Middle East and Africa, Medina House, Fieldhouse Lane, Marlow,Bucks, UK,SL7 1TB Hierbij verklaren wij dat het product Categorie ............................................................................................Blazer/Zuiger Model ............................................................................................................RBV26 Serienummer ............................................................................. Zie machineplaatje Bouwjaar.................................................................................... Zie machineplaatje • in overeenstemming is met de relevante bepalingen van de Machinerichtlijn (2006/42/EC) • is in overeenstemming met de bepalingen van de volgende andere EC-richtlijnen EMC-richtlijn (2004/108/EC), Geluidsrichtlijn (2000/14/EC gewijzigd door 2005/88/EC), en Uitlaatgasrichtlijn (97/68/EC gewijzigd door 2002/88/EC en 2004/26/EC). En bovendien verklaren we dat • de volgende (onderdelen/clausules van) Europese geharmoniseerde normen werden gebruikt EN 15503 :2009 EN ISO 22867 :2008 EN ISO 22868 :2008 EN ISO 14982 :1998 EN ISO 3744 :2009 Gemeten geluidsniveau 105.9 dB(A) Gegarandeerd geluidsniveau 119 dB(A) Evaluatiemethode conformiteit volgens bijlage V/Richtlijn 2000/14/EC Plaats, datum: HongKong, 29/10/2009 SV Handtekening: Andrew John Eyre (BEng, CEng, MIET) Vice President Ontwerp EC-DEKLARATION ANGÅENDE ÖVERENSSTÄMMIGHET (Oversættelse Fra Original Brugsanvisning) Tillverkare: Homelite Far East Co.,Ltd Adress: 24/F, CDW building, 388 Castle Peak Road, Tsuan Wan, HongKong. Namn på och adress till personen som är auktoriserad att sammanställa den teniska len: Namn: Simon Del-Nevo (Chef för utomhusutrustning) Adress: Techtronic Industries Europe, Middle East and Africa, Medina House, Fieldhouse Lane, Marlow,Bucks, UK,SL7 1TB Härmed deklarerar vi att produkterna Kategori ...............................................................................................Lövblås/-sug Modell ...........................................................................................................RBV26 Serienummer ..............................................................Se märkplåten på produkten Konstruktionsår...........................................................Se märkplåten på produkten • överensstämmer med de relevanta villkoren i Maskindirektiv (2006/42/EC) • överensstämmer med villkoren i följande övriga EC-direktiv EMC-direktiv (2004/108/EC), Ljudutsläppsdirektiv (2000/14/EC med tillägg 2005/88/EC), och Gasutsläppsdirektiv (97/68/EC med tillägg 2002/88/EC och 2004/26/EC). Dessutom deklarerar vi att • följande (delar/klausuler av) europeiska harmoniserade standarder har tillämpats EN 15503:2009 EN ISO 22867:2008 EN ISO 22868:2008 EN ISO 14982:1998 EN ISO 3744:2009 Uppmätt ljudeffektsnivå 105.9 dB(A) Garanterad ljudeffektsnivå 119 dB(A) Konformitetsbedömning gjord enligt metod i V/Direktiv 2000/14/EC. Ort, datum: HongKong, 29/10/2009 960413007-01.indd 241 Signatur: Andrew John Eyre (BEng, CEng, MIET) Vice president of Engineering 2010/3/30 9:49
/

Deze handleiding is ook geschikt voor