Festool TS 75 EBQ de handleiding

Merk
Festool
Categorie
Elektrisch gereedschap
Model
TS 75 EBQ
Type
de handleiding
Originalbetriebsanleitung/Ersatzteilliste 7
Original operating manual/Spare parts list 14
Notice d’utilisation d’origine/Liste de pièces de rechange 20
Manual de instrucciones original/Lista de piezas de repuesto 26
Istruzioni per l’uso originali/Elenco parti di ricambio 33
Originele gebruiksaanwijzing/Lijst met reserveonderdelen 39
Originalbruksanvisning/Reservdelslista 45
Alkuperäiset käyttöohjeet/Varaosaluettelo 50
Original brugsanvisning/Reservedelsliste 56
Originalbruksanvisning/Reservedelsliste 62
Manual de instruções original/Lista de peças sobresselentes 67
Оригинал Руководства по эксплуатации/Перечень запасных частей 73
Originální návod k použití/Seznam náhradních dílů 80
Oryginalna instrukcja eksploatacji/Lista części zamiennych 86
TS 75 EBQ
TS 75 EQ
468002_007
1-2
3-2
3-5
1-1
3-4
3-3
3-1
1-3
3-6
3-7
1-5
1-4
1-8
1-7
1-6
1
2
3
4-7
4-8
4-6
4-5
4-4
2 - 5 mm
2 - 5 mm
4-9
4-10
4-4
4-3
4-2
4-1
4
5-1
6-2 6-3 6-4
6-1
7-17-2
5-2
6
5
7
6
EG-Konformitätserklärung. Wir erklären in
alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt mit
den folgenden Normen oder normativen Dokumenten
übereinstimmt: EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN 55014-
1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 gemäß
den Bestimmungen der Richtlinien 98/37/EG (bis 28.
Dez. 2009), 2006/42/EG (ab 29. Dez. 2009), 2004/108/EG.
EC-Declaration of Conformity: We declare at
our sole responsibility that this product is in
conformity with the following standards or standardised
documents: EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN 55014-
1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 in
accordance with the regulations 98/37/EC (until 28 Dec.
2009), 2006/42/EC (from 29 Dec. 2009), 2004/108/EC.
CE-Déclaration de conformité
communautaire. Nous déclarons sous notre
propre responsabilité que ce produit est conforme
aux normes ou documents de normalisation suivants:
EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN 55014-
2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 conformément aux
prescriptions des directives 98/37/CE (jusqu’au 28
décembre 2009), 2006/42/CE (à partir du 29 décembre
2009), 2004/108/CE.
CE-Declaración de conformidad. Declaramos
bajo nuestra exclusiva responsabilidad que
este producto corresponde a las siguientes normas
o documentos normalizados: EN 60745-1, EN 60745-
2-5, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN
61000-3-3 conforme a las prescripciones estipuladas
en las directrices 98/37/CE (desde el 28 de diciembre
de 2009), 2006/42/CE (a partir del 29 de diciembre de
2009), 2004/108/CE.
CE-Dichiarazione di conformità. Dichiariamo sotto
la nostra esclusiva responsabilità che il presente
prodotto è conforme alle norme e ai documenti normativi
seguenti: EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN
55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 conformemente
alle normative delle direttive 98/37/CE (fi no al 28 dic.
2009), 2006/42/CE (dal 29 dic. 2009), 2004/108/CE.
EG-conformiteitsverklaring. Wij verklaren
op eigen verantwoordelijkheid dat dit produkt
voldoet aan de volgende normen of normatieve
documenten: EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN 55014-
1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 conform
de richtlijnen 98/37/EG (tot 28 dec. 2009), 2006/42/EG
(vanaf 29 dec. 2009), 2004/108/EG.
EG-konformitetsförklaring. Vi förklarar i eget
ansvar, att denna produkt stämmer överens med
följande normer och normativa dokument: EN 60745-
1, EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-
3-2, EN 61000-3-3 enligt bestämmelserna i direktiven
98/37/EG (t o m 2009-12-28), 2006/42/EG (fr o m 2009-
12-29), 2004/108/EG.
EY-standardinmukaisuusvakuutus. Vakuu-
tamme yksinvastuullisina, että tuote on seu-
raavien standardien ja normatiivisten ohjeiden mu-
kainen: EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN
55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 direktiivien
98/37/EY (28. jouluk. 2009 asti), 2006/42/EY (29. jou-
luk. 2009 alkaen), 2004/108/EY määräysten mukaan.
EF-konformitetserklæring: Vi erklærer at have
alene ansvaret for, at dette produkt er i overens-
stemmelse med de følgende normer eller normative do-
kumenter: EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN
55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 i henhold til be-
stemmelserne af direktiverne 98/37/EG (indtil 28. dec.
2009), 2006/42/EG (fra 29. dec. 2009), 2004/108/EG.
CE-Konformitetserklæring. Vi erklærer på eget
ansvar at dette produktet er i overensstemmelse
med følgende normer eller normative dokumenter: EN
60745-1, EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3 iht. Bestemmelsene i rådsdi-
rektivene 98/37/EF (til 28. des. 2009), 2006/42/EF (fra 29.
des. 2009), 2004/108/EF.
CE-Declaração de conformidade: Declaramos,
sob a nossa exclusiva responsabilidade, que este
produto corresponde às normas ou aos documentos nor-
mativos citados a seguir: EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN
55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 se-
gundo as disposições das directivas 98/37/CE (até 28 de
Dezembro de 2009),2006/42/CE (a partir de 29 de Dezem-
bro de 2009), 2004/108/CE.
Декларация соответствия ЕС. Мы заявляем с
исключительной ответственностью, что дан-
ный продукт соответствует следующим нормам или
нормативным документам: EN 60745-1, EN 60745-2-5,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-
3 в соответствии с положениями директив 98/37/EG
(до 28 декабря 2009), 2006/42/ EG (с 29 декабря 2009),
2004/108/EG.
ES prohlášení o shodě. Prohlašujeme s veškerou
odpovědností, že tento výrobek je ve shodě s ná-
sledujícími normami nebo normativními dokumenty:
EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 podle ustanovení směrnic,
98/37/ES (do 28. prosince 2009), 2006/42/ES (od 29. pro-
since 2009), 2004/108/ES.
Oświadczenie o zgodności z normami UE. Niniej-
szym oświadczamy na własną odpowiedzialność,
że produkt ten spełnia następujące normy lub dokumenty
normatywne: EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN
55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 zgodnie z posta-
nowieniami wytycznych 98/37/EG (do 28 grudnia 2009 r.),
2006/42/EG (od 29 grudnia 2009 r.) 2004/108/EG.
Dr. Johannes Steimel 11.01.2010
Leiter Forschung, Entwicklung, technische Dokumentation
Manager Research, Development, technical documentation
Directeur de recherce, développement, documentation technique
Festool GmbH
Wertstr. 20
D-73240 Wendlingen
Handkreissäge
Circular saw
Scie circulaire
Serien-Nr.
Serial no.
N° de série
TS 75 EQ 491878
TS 75 EBQ 491874
Jahr der CE-Kennzeichnung:
Year of CE mark
Année du marquage CE
2005
39
Technische gegevens TS 75 EBQ/ TS 75 EQ
Vermogen 1600 W
(110 V-versie 13 A)
Toerental (onbelast toerental) 1350 - 3550 min
-1
Schuine stand 0° - 47°
Zaagdiepte bij 0° 0 – 75 mm
Zaagdiepte bij 45° 0 – 56 mm
Afmetingen zaagblad 210x2,4x30 mm
Gewicht machine 6,2 kg
Beschermingsklasse
/II
De aangegeven afbeeldingen staan aan het begin
van de gebruiksaanwijzing.
Symbolen
Waarschuwing voor algemeen gevaar
Handleiding, instructies lezen!
Draag oorbeschermers!
Veiligheidsbril dragen.
1 Reglementair gebruik
Conform de bepalingen zijn de machines bestemd
voor het zagen van hout, op hout gelijkende ma-
terialen, gips- en cementge-bonden vezelstoffen
en kunststoffen. Met de door Festool aangeboden
speciale zaagbladen voor aluminium kunnen de
machines ook voor het zagen van aluminium
worden gebruikt.
Er mogen alleen zaagbladen met de volgende ei-
genschappen worden gebruikt: diameter zaagblad
210 mm; zaagbreedte 2,4 mm tot 2,6 mm; uitbo-
ring 30 mm; stambladdikte max. 1,8 mm; geschikt
voor een toerental van maximaal 5000 min
-1
.
Geen slijpschijven gebruiken.
Festool-elektrogereedschap mag alleen worden
ingebouwd in werktafels die hiervoor door Festool
bestemd zijn. Door inbouw in andere of zelfge-
maakte werktafels kan het elektrogereedschap
onveilig worden, met mogelijk ernstige ongevallen
als gevolg.
Voor schade en ongevallen ten gevolge
van niet-reglementair gebruik is uitslui-
tend de gebruiker aansprakelijk!
2 Veiligheidsinstructies
2.1 Algemene veiligheidsvoorschriften
LET OP! Lees alle veiligheidsvoorschrif-
ten en instructies.
Wanneer de waarschuwingen en instructies niet
in acht worden genomen, kan dit een elektrische
schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle veiligheidsinstructies en handlei-
dingen om ze later te kunnen raadplegen.
Het in de waarschuwingen gebruikte begrip
„elektrisch gereedschap” heeft betrekking op
elektrische gereedschappen voor gebruik op het
stroomnet (met netsnoer) en op elektrische ge-
reedschappen voor gebruik met een accu (zonder
netsnoer).
2.2 Machinespecifi eke veiligheidsinstructies
1) Zaagmethode
a)
GEVAAR: Kom met uw handen niet in
het zaagbereik en raak het zaagblad niet aan.
Houd met uw tweede hand de extra greep of
de motorbehuizing vast. Wanneer u de cirkel-
zaag vasthoudt met beide handen, kunnen ze
niet gewond raken door het zaagblad.
b) Kom niet met uw handen onder het werkstuk.
De beschermkap kan u onder het werkstuk niet
beschermen tegen het zaagblad.
c) Pas de zaagdiepte aan de dikte van het werk-
stuk aan. Er mag minder dan een volledige
tandhoogte zichtbaar zijn onder het werk-
stuk.
d) Houd het werkstuk dat gezaagd moet worden
nooit met de hand of boven uw been vast. Zet
het werkstuk vast op een stabiele ondergrond.
Het is belangrijk het werkstuk goed te beves-
tigen, om het gevaar van lichaamscontact, be-
klemming van het zaagblad of controleverlies
tot een minimum terug te brengen.
e) Houd het apparaat alleen aan de geïsoleerde
greepvlakken vast wanneer u werkzaam-
heden uitvoert waarbij het snijgereedschap
verborgen stroomleidingen of de kabel van
het apparaat zelf kan raken. Contact met een
spanningvoerende leiding zet de metalen on-
derdelen van het apparaat onder spanning en
veroorzaakt een elektrische schok.
f) Gebruik bij het in de lengte snijden altijd een
aanslag of een geleiderail. Hierdoor wordt de
snijnauwkeurigheid verbeterd en de kans op
beklemming van het zaagblad verminderd.
g) Gebruik altijd zaagbladen met de juiste groot-
te, die geschikt zijn voor de vorm van de opna-
mefl ens (ruitvormig of rond). Zaagbladen die
niet bij de montagedelen van de zaag passen, lo-
pen onregelmatig en leiden tot controleverlies.
h) Gebruik nooit beschadigde of verkeerde zaag-
bladspanfl enzen of -schroeven. De zaagblad-
spanfl enzen en -schroeven zijn speciaal voor
uw zaag ontworpen, voor optimale prestaties
en gebruiksveiligheid.
Inval-cirkelzaagmachine TS 75 EBQ/ TS 75 EQ
40
i) Draag een passende persoon-
lijke veiligheidsuitrusting: ge-
hoorbescherming, veiligheids-
bril, stofmasker bij werkzaamhe-
den waarbij stof vrijkomt en vei-
ligheidshandschoenen bij het
bewerken van ruwe materialen
en het wisselen van gereedschap.
2) Terugslagoorzaken en veiligheidsvoor-
schriften
- een terugslag is de onverwachte reactie van
een hakend, klemmend of verkeerd uitgericht
zaagblad, die tot gevolg heeft dat de zaag zich
ongecontroleerd van het werkstuk af en in de
richting van de gebruiker kan bewegen.
- wanneer het zaagblad zich in de sluitende
zaagspleet vasthaakt of klem komt te zitten,
raakt het geblokkeerd en wordt het apparaat
door de kracht van de motor in de richting van
de gebruiker teruggeslagen.
- wordt het zaagblad in de zaagsnede verdraaid of
verkeerd uitgericht, dan kunnen de tanden van
het achterste zaagbladgebied zich vasthaken
in het oppervlak van het werkstuk, waardoor
het zaagblad uit de zaagspleet en terug in de
richting van de gebruiker.
Een terugslag is het gevolg van een onjuist of
verkeerd gebruik van de zaag. Dit kan worden
voorkomen door de juiste voorzorgsmaatregelen
te nemen, zoals hierna beschreven.
a) Houd de zaag met beide handen vast en
breng uw armen in zo’n positie dat u de te-
rugslagkrachten kunt weerstaan. Blijf altijd
aan de zijkant van het zaagblad en breng het
zaagblad nooit in één lijn met uw lichaam. Bij
een terugslag kan de cirkelzaag naar achteren
springen, maar wanneer de juiste maatregelen
zijn getroffen kan de gebruiker de terugslag-
krachten beheersen.
b) Als het zaagblad beklemd raakt of het zagen
om een andere reden wordt onderbroken, laat
u de in-/uit-schakelaar los en houdt u de zaag
rustig in het materiaal tot het zaagblad volle-
dig stilstaat. Probeer zolang het zaagblad zich
beweegt of er een terugslag kan plaatsvinden
nooit om de zaag uit het werkstuk te halen of
naar achteren te trekken. Ga na wat de oorza-
ken zijn van de beklemming van het zaagblad
en hef deze op door passende maatregelen te
nemen.
c) Wanneer u een zaag die in het werkstuk steekt
weer wilt starten, centreert u het zaagblad in
de zaagspleet en controleert u of de zaagtan-
den niet in het werkstuk zijn blijven haken.
Is het zaagblad beklemd geraakt, dan kan het
zich bij het opnieuw starten van de zaag uit het
werkstuk bewegen of een terugslag veroorza-
ken.
d) U dient grote platen te stutten om het risico
van een terugslag als gevolg van een be-
klemd zaagblad te verkleinen. Grote platen
kunnen doorbuigen onder hun eigen gewicht.
Platen dienen aan beide kanten, zowel bij de
zaagspleet als bij de rand, te worden gestut.
e) Gebruik geen stompe of beschadigde zaag-
bladen. Zaagbladen met stompe of verkeerd
uitgerichte tanden leiden door de te nauwe
zaagspleet tot een grotere wrijving, beklem-
ming van het zaagblad en terugslag.
f) Draai voor het zagen de snijdiepte- en snij-
hoekinstellingen vast. Wanneer de instellin-
gen tijdens het zagen gewijzigd worden, kan
het zaagblad beklemd raken en een terugslag
optreden.
g) Wees bijzonder voorzichtig wanneer u een „in-
valsnede“ in een verborgen gebied, bijv. een
bestaande wand, uitvoert. Het invallende zaag-
blad kan bij het zagen in verborgen objecten ge-
blokkeerd raken en een terugslag veroorzaken.
3) Functie van de beschermkap
a) Controleer voor gebruik altijd of de be-
schermkap goed sluit. Gebruik de zaag niet
wanneer de beschermkap niet vrij bewogen
kan worden en niet direct sluit. Klem of bind
de beschermkap nooit vast; daardoor zou het
zaagblad onbeschermd zijn. Als de zaag per
ongeluk op de grond valt, kan de bescherm-
kap gebogen worden. Zorg ervoor dat de be-
schermkap vrij beweegt en bij alle zaaghoeken
en -dieptes noch het zaagblad noch andere
deel raakt.
b) Controleer de toestand en de functie van de
veer van de beschermkap. Werken de be-
schermkap en de veer niet foutloos, wacht
dan met het gebruik van het apparaat. Be-
schadigde delen, plakkerige afzettingen of
ophopingen van spaanders zorgen ervoor dat er
bij de werking van de beschermkap vertraging
optreedt.
c) Beveilig bij de “invalzaagsnede”, die niet in
een rechte hoek uitgevoerd wordt, de grond-
plaat van de zaag tegen het zijdelings ver-
schuiven. Verschuiven in zijwaartse richting
kan ertoe leiden dat het zaagblad beklemd
raakt en een terugslag veroorzaakt.
d) Leg de zaag niet op de werkbank of op de
grond zonder dat de beschermkap het zaag-
blad afdekt. Een onbeschermd, nalopend
41
zaagblad beweegt de zaag tegen de zaagrich-
ting in en zaagt wat het op zijn weg tegenkomt.
Houd hierbij rekening met de nalooptijd van de
zaag.
4) Functie van de spouwmes
a) Gebruik het voor het spouwmes passende
zaagblad. Opdat het spouwmes werkt, moet
het stamblad van het zaagblad dunner zijn dan
het spouwmes en de tandbreedte meer dan de
dikte van het spouwmes bedragen.
b) Stel de splijtwig af volgens de beschrijving in
de gebruiksaanwijzing. Een verkeerde sterkte,
stand en uitlijning kunnen tot gevolg hebben dat de
splijtwig een terugslag niet effectief verhindert.
c) Gebruik de splijtwig altijd, ook bij „invalsne-
des“. De splijtwig wordt bij de materiaalinval
naar boven gedrukt en veert na de inval bij het
naar voren schuiven van de cirkelzaag zelfstan-
dig in de zaagspleet.
d) De splijtwig kan alleen werken als hij zich in
de zaagspleet bevindt. Bij korte snedes kan de
splijtwig een terugslag niet effectief verhinderen.
e) Gebruik de zaag niet met een verbogen splijt-
wig. Door een kleine storing kan vertraging
optreden bij het sluiten van de beschermkap.
2.3 Informatie over geluidsoverlast en tril-
ling
De volgens EN 60745 bepaalde waarden bedragen
gewoonlijk:
Geluidsdrukniveau 95 dB(A)
Geluidsvermogensniveau 106 dB(A)
Meetonzekerheidstoeslag K = 3 dB
Draag gehoorbescherming!
Totale trillingswaarden (vectorsom van drie rich-
tingen) bepaald volgens EN 60745:
Trillingsemissiewaarde (3-assig)
Zagen van hout: a
h
< 2,5 m/s²
Zagen van metaal: a
h
< 2,5 m/s²
Onzekerheid K = 1,5 m/s²
De aangegeven emissiewaarden (trilling, geluid)
zijn gemeten volgens de testvoorwaarden in EN
60745 en dienen voor de machinevergelijking. Aan
de hand van deze waarden kan ook een voorlopige
inschatting van de trillings- en geluidsbelasting
tijdens het gebruik worden gemaakt.
De aangegeven emissiewaarden gelden voor de
belangrijkste toepassingen van het elektrische
gereedschap. Wordt het elektrisch gereedschap
echter voor andere toepassingen of met ander
inzetgereedschap gebruikt, of is het onvoldoende
onderhouden, dan kan hierdoor de trillings- en
geluidsbelasting gedurende de hele werktijd
aanzienlijk worden verhoogd. Met het oog op een
vastgelegde werkperiode dienen voor een juiste
beoordeling ook de hierin optredende vrijloop- en
stilstandtijden van de machine in acht te worden
genomen. De belasting over de totale werkpe-
riode kan op deze manier aanzienlijk worden
verminderd.
3 Elektrische aansluiting en inbedrijfstel-
ling
De netspanning dient overeen te komen
met de indicatie op de kenplaat.
Schakel de machine vóór het aansluiten
of loskoppelen van de aansluiting op het
elektriciteitsnet altijd uit!
Zie fi guur 2 voor het aansluiten en ontkoppelen
van het netsnoer. De schakelaar [1-7] dient als in-/
uitschakelaar (drukken is = AAN, loslaten = UIT).
De schakelaar kan pas in werking worden gesteld
nadat de inschakelblokkering [1-8] naar boven is
geschoven. Door de inschakelblokkering in wer-
king te zetten wordt gelijktijdig de invalvoorziening
ontgrendeld en kan het zaagaggregaat tegen de
veerkracht in naar beneden worden bewogen.
Hierbij komt het zaagblad uit de beschermkap.
Bij het optillen van de machine veert het zaagag-
gregaat weer in de oorspronkelijke stand terug.
Geleid de machine alleen in ingescha-
kelde toestand tegen een werkstuk.
Controleer voor gebruik altijd of het in-
bouwapparaat functioneert en neem het
alleen in gebruik wanneer het functio-
neert volgens de voorschriften.
4 Instellingen aan de machine
Als aan de machine wordt gewerkt, dient
altijd de stekker uit het stopcontact te
worden gehaald.
4.1 De elektronica
De TS 75 EBQ/ TS 75 EQ beschikt over een
volledige golfelektronica met de volgende
kenmerken:
Zachte aanloop
De zachte aanloop zorgt voor een stootvrije aan-
loop van de machine.
Toerentalregeling
Het toerental kan met de stelknop [1-5] traploos
tussen 1350 en 3550 min
-1
worden ingesteld. Hier-
mee kunt u de freessnelheid van het betreffende
materiaal optimaal aanpassen (zie tabel 1).
42
Constant toerental
Het vooraf ingestelde toerental wordt bij onbelast
toerental en bij bewerking constant gehouden.
Temperatuurbeveiliging
Als bescherming tegen oververhitting wordt de
machine bij het bereiken van een kritische mo-
tortemperatuur door de veiligheidselektronica
uitgeschakeld. Na een afkoeltijd van ca. 3-5 mi-
nuten is de machine weer bedrijfsklaar. Bij een
draaiende machine (onbelast toerental) neemt
de afkoeltijd af.
Stroombegrenzing
De stroombegrenzing zorgt er bij extreme overbe-
lasting voor dat de hoogte van de stroomopname
toelaatbaar blijft. Dit kan leiden tot een lager mo-
tortoerental. Na ontlasting komt de motor direct
weer op toeren.
Rem (TS 75 EBQ)
Bij het uitschakelen wordt het zaagblad in
1,5 – 2 seconden elektronisch tot stilstand afge-
remd.
4.2 Zaagdiepte
De zaagdiepte kan van 0 – 75 mm worden inge-
steld:
- de zaagdiepteaanslag [3-3] indrukken en tot
de gewenste zaagdiepte verschuiven (de op de
schaal [3-1] aangegeven waarden gelden voor
0°-zaagsneden zonder geleiderail),
- de zaagdiepteaanslag loslaten (de zaagdiepte-
aanslag klikt in stappen van 1 mm in).
Het zaagaggregaat kan nu tot de ingestelde zaag-
diepte naar beneden worden gedrukt.
In de boring [3-2] van de zaagdiepteaanslag kan
een draadpen (M4x8 tot M4x12) worden aange-
bracht. Door aan de draadpen te draaien kan
de zaagdiepte nog exacter (± 0,1 mm) worden
ingesteld.
4.3 Zaaghoek
Het zaagaggregaat kan tussen de 0° en 47° wor-
den gedraaid:
- draaiknoppen [3-4, 3-6] losdraaien,
- zaagaggregaat in de gewenste zaaghoek [3-5]
brengen,
- draaiknoppen weer vastdraaien.
Aanwijzing: De beide eindstanden zijn op de
fabriek ingesteld op 0° en 45°. Door de beide
schroefdraadpennen [3-7] tegen de klok in te
draaien, kan de eindstand van 45° tot maximaal
47° worden vergroot.
4.4 Wisselen van het zaagblad
- hendel [4-2] omdraaien tot de aanslag,
- inschakelblokkering [4-1] naar boven draaien
en zaagaggregaat naar beneden drukken tot het
inklikt,
- bout [4-4] met de inbussleutel [4-3] losdraaien,
- zaagblad afnemen,
- fl enzen [4-8, 4-10] schoonmaken,
- nieuw zaagblad inzetten.
De draairichting van het zaagblad [4-9]
en de machine [4-7] dienen overeen te
komen!
- buitenste ens [4-10] zo inzetten dat de mee-
neempennen in de uitsparingen van de binnen-
ste fl ens [4-8] grijpen.
- Bout [4-4] vast aandraaien,
- hendel [4-2] terugdraaien.
4.5 splijtwig instellen
- hendel [4-2] tot de aanslag omdraaien,
- inschakelblokkering [4-1] naar boven draaien
en zaagaggregaat naar beneden drukken tot het
inklikt,
- bout [4-6] met inbussleutel [4-3] losdraaien,
- splijtwig volgens afbeelding 4 instellen,
- bout [4-6] vast aandraaien,
- hendel [4-2] terugdraaien.
4.6 Afzuiging
Sluit de machine altijd aan op een afzui-
ging.
Op de draaibare afzuigaansluiting [6-1] kan een
Festool-afzuigapparaat met een afzuigslang met
een diameter van 36 mm of 27 mm (36 mm aanbe-
volen wegens het geringere verstoppingsgevaar)
worden aangesloten
4.7 Splinterbescherming monteren
Bij 0°-zaagsneden verbetert de splinterbescher-
ming (accessoires) duidelijk de kwaliteit van de
snijrand van het afgezaagde werkstukdeel aan
de bovenliggende zijde.
- splinterbescherming [5-1] op de beschermkap
bevestigen,
- machine op het werkstuk resp. de geleiderail
plaatsen,
- splinterbescherming tot op het werkstuk naar
beneden drukken en met de draaiknop [5-2]
vastschroeven.
- splinterbescherming inzagen (machine op maxi-
male zaagdiepte en toerentaltrap 6).
5 Werken met de machine
Bevestig het werkstuk altijd zo, dat het
tijdens de bewerking niet kan bewegen.
De machine dient steeds met beide han-
den aan de daarvoor bestemde handgre-
pen [1-1, 1-6] te worden vastgehouden.
43
De machine altijd in naar voren bewegen
[1-2], in geen geval de machine achter-
waarts naar zich toetrekken.
Voorkom oververhitting van de snijkanten
van het zaagblad door de snelheid aan te
passen en zorg er bij het zagen van kunst-
stof voor dat dit niet smelt.
5.1 Zagen volgens de afgetekende lijn
De zaagindicatie [6-3] geeft bij 0°- en 45°-zaag-
sneden (zonder geleiderail) het zaagverloop aan.
5.2 Delen afzagen
De machine met het voorste deel van de zaagtafel
op het werkstuk plaatsen, de machine inschake-
len, tot de ingestelde zaagdiepte naar beneden
drukken en in de zaagrichting naar voren bewegen.
5.3 Delen uitzagen (invallend zagen)
Om een terugslag te voorkomen dienen bij inval-
lend zagen de volgende aanwijzingen beslist in
acht te worden genomen:
- De machine dient altijd met de achterkant van de
zaagtafel tegen een vaste aanslag te worden ge-
zet. Bij werkzaamheden met de geleiderail moet
de machine tegen de terugslagstop [7-1] worden
gezet, die op de geleiderail wordt vastgeklemd
(zie afbeelding 7; wordt de geleiderail niet ge-
bruikt, dan kan de terugslagstop op de geleide-
plaat [7-2] van de machine worden bewaard).
- De machine dient steeds met beide handen te
worden vastgehouden en slechts langzaam in
te vallen.
Handelwijze: de machine op het werkstuk plaat-
sen en tegen de aanslag (terugslagstop) zetten,
machine inschakelen, langzaam tot de inge-
stelde zaagdiepte naar benenden drukken en in
de zaagrichting bewegen. De markeringen [6-2]
geven bij maximale zaagdiepte en gebruik van de
geleiderail het voorste en achterste zaagpunt van
het zaagblad (Ø 210 mm) aan.
5.4 Aluminium zagen
Bij de bewerking van aluminium dient
men zich uit veiligheidsoverwegingen te
houden aan de volgende maatregelen:
- Voorschakelen van een differentiaal- (FI) veilig-
heidsschakelaar.
- Machine aansluiten op een geschikt afzuigap-
paraat.
- Machine regelmatig ontdoen van stofafzetting
in het motorhuis en in de beschermkap.
Veiligheidsbril dragen.
- Aluminium mag alleen met de daarvoor door
Festool bestemde speciale zaagbladen worden
gezaagd.
Bij het zagen van platen dienen de zaagbladen
met petroleum te worden ingesmeerd, dunwan-
dige profi elen (tot 3 mm) kunnen zonder smeren
worden bewerkt.
6 Accessoires
De bestelnummers van de hieronder beschreven
accessoires kunt u vinden in de Festool-catalogus
of op het Internet onder „www.festool.com“.
6.1 Parallelaanslag, tafelverbreding
Voor het afzagen van delen met een maximale
breedte van 180 mm kan een parallelaanslag
worden ingezet. De parallelaanslag kan ook als
tafelverbreding worden gebruikt.
6.2 Geleidesysteem
De in verschillende lengtes verkrijgbare gelei-
derails maken precieze en zuivere zaagsneden
mogelijk en beschermen tegelijkertijd het werk-
stukoppervlak tegen beschadigingen. In combi-
natie met de omvangrijke accessoires kunnen
met het geleidesysteem exacte hoekzaagsneden,
verstekzaagsneden en inpaswerkzaamheden
worden uitgevoerd. De bevestigingsmogelijkheid
met behulp van lijmklemmen [6-4] zorgt voor een
stevige houvast en voor veilig werken.
De geleidetolerantie van de zaagtafel op de ge-
leiderails kan met de beide stelklauwen [1-3]
worden ingesteld.
De geleiderails beschikken over een splinterbe-
scherming [1-4], die voor het eerste gebruik op
maat moet worden gesneden:
- toerental van de machine op niveau 6 zetten,
- machine op het achterste einde van de geleide-
rail plaatsen,
- machine inschakelen, tot de ingestelde zaag-
diepte naar beneden drukken en de splinter-
bescherming zonder af te zetten over de gehele
lengte aanzagen.
De rand van de splinterbescherming komt nu
precies overeen met de snijrand.
6.3 Multifunctionele tafel
Met de multifunctionele tafel MFT/3 kan het werk-
stuk eenvoudig worden opgespannen en kunnen
grotere en kleinere werkstukken in combinatie
met het geleidesysteem veilig en precies worden
bewerkt. Door zijn talrijke gebruiksmogelijk-he-
den is het mogelijk economisch en ergonomisch
te werken.
6.4 Zaagbladen, overige accessoires
Om verschillende materialen snel en zuiver te
kunnen bewerken, biedt Festool speciaal op de
machine afgestemde zaagbladen.
44
De bestelnummers hiervoor, evenals de overige
accessoires waardoor u uw Festool-handcirkel-
zaagmachines op vele manieren en effectief kunt
gebruiken, vindt u in de Festool-catalogus of op
het Internet onder „www.festool.com“.
7 Onderhoud
Voor aanvang van alle werkzaamheden
aan de machine moet absoluut eerst de
stekker uit het stopcontact worden ge-
trokken!
Machine en ventilatiesleuven altijd schoon houden.
Alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden,
waarvoor de motorbehuizing moet worden ge-
opend, mogen alleen door een daartoe geautori-
seerde servicewerkplaats worden uitgevoerd. Het
apparaat is voorzien van zichzelf uitschakelende
koolborstels.
Als deze versleten zijn, wordt de stroom auto-
matisch onderbroken en komt het apparaat tot
stilstand.
8 Afvalverwijdering
Geef elektrisch gereedschap niet met het huisvuil
mee! Voer de apparaten, accessoires en verpak-
kingen op milieuvriendelijke wijze af! Neem daar-
bij de geldende nationale voorschriften in acht.
Alleen EU: Volgens de Europese richtlijn 2002/96/
EG dienen oude elektroapparaten gescheiden te
worden ingezameld en op milieuvriendelijke wijze
te worden afgevoerd.
9 Garantie
Voor onze toestellen verlenen we op materiaal- of
productiefouten garantie conform de landspe-
cifi eke wettelijke bepalingen, minstens echter
12 maanden. Binnen de lidstaten van de EU be-
draagt de garantietermijn 24 maanden (bewijs
door rekening of afl everingsbewijs). Schade door
natuurlijke slijtage, overbelasting, ondeskun-
dige behandeling of schade veroorzaakt door
de gebruiker of door gebruik ingaande tegen de
aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing of schade
die bij de aankoop gekend was, blijft uitgesloten
van de garantie. Ook schade die is terug te voe-
ren op het gebruik van niet-originele accessoires
en verbruiksmaterialen (bijv. steunschijf) wordt
niet in aanmerking genomen. Klachten kunnen
alleen aanvaard worden als het toestel in zijn
geheel naar de leverancier of naar een geauto-
riseerde Festool-onderhoudswerkplaats terug-
gestuurd wordt. Bewaar de gebruiksaanwijzing,
veiligheidsvoorschriften, onderdelenlijst en het
aankoopbewijs zorgvuldig. Overigens gelden de
actuele garantiebepalingen van de fabrikant.
Opmerking: Vanwege de voortdurende research
en ontwikkelingswerkzaamheden zijn wijzigingen
in de hier gegeven technische specifi catie voor-
behouden.
REACh voor producten, accessoires en ver-
bruiksmateriaal van Festool
REACh is de sinds 2007 in heel Europa toepasselij-
ke chemicaliënverordening. Wij als „downstream-
gebruiker“, dus als fabrikant van producten, zijn
ons bewust van onze informatieplicht tegenover
onze klanten. Om u altijd over de meest actuele
stand van zaken op de hoogte te houden en over
mogelijke stoffen van de kandidatenlijst in onze
producten te informeren, hebben wij de volgende
website voor u geopend: www.festool.com/reach

Documenttranscriptie

Originalbetriebsanleitung/Ersatzteilliste Original operating manual/Spare parts list 14 Notice d’utilisation d’origine/Liste de pièces de rechange 20 Manual de instrucciones original/Lista de piezas de repuesto 26 Istruzioni per l’uso originali/Elenco parti di ricambio 33 Originele gebruiksaanwijzing/Lijst met reserveonderdelen 39 Originalbruksanvisning/Reservdelslista 45 Alkuperäiset käyttöohjeet/Varaosaluettelo 50 Original brugsanvisning/Reservedelsliste 56 Originalbruksanvisning/Reservedelsliste 62 Manual de instruções original/Lista de peças sobresselentes 67 Оригинал Руководства по эксплуатации/Перечень запасных частей 73 Originální návod k použití/Seznam náhradních dílů 80 Oryginalna instrukcja eksploatacji/Lista części zamiennych 86 TS 75 EBQ TS 75 EQ 468002_007 7 1-8 1-1 1-7 1-6 1-2 1-5 1-3 1-4 1 2 3-6 3-1 3-2 3-3 3-4 3-7 3-5 3 4-1 4-2 4-3 4-6 4-5 4-4 4-7 4-8 4-9 4-10 4-4 m 2 2 - 5 mm 4 m -5 5-1 5-2 5 6-1 6-2 6-3 6-4 6 7 7-2 7-1 Handkreissäge Circular saw Scie circulaire TS 75 EQ TS 75 EBQ Jahr der CE-Kennzeichnung: Year of CE mark Année du marquage CE Serien-Nr. Serial no. N° de série 491878 491874 EY-standardinmukaisuusvakuutus. Vakuutamme yksinvastuullisina, että tuote on seuraavien standardien ja normatiivisten ohjeiden mukainen: EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 direktiivien 98/37/EY (28. jouluk. 2009 asti), 2006/42/EY (29. jouluk. 2009 alkaen), 2004/108/EY määräysten mukaan. 2005 EF-konformitetserklæring: Vi erklærer at have alene ansvaret for, at dette produkt er i overensstemmelse med de følgende normer eller normative dokumenter: EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 i henhold til bestemmelserne af direktiverne 98/37/EG (indtil 28. dec. 2009), 2006/42/EG (fra 29. dec. 2009), 2004/108/EG. EG-Konformitätserklärung. Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt: EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN 550141, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 gemäß den Bestimmungen der Richtlinien 98/37/EG (bis 28. Dez. 2009), 2006/42/EG (ab 29. Dez. 2009), 2004/108/EG. CE-Konformitetserklæring. Vi erklærer på eget ansvar at dette produktet er i overensstemmelse med følgende normer eller normative dokumenter: EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 iht. Bestemmelsene i rådsdirektivene 98/37/EF (til 28. des. 2009), 2006/42/EF (fra 29. des. 2009), 2004/108/EF. EC-Declaration of Conformity: We declare at our sole responsibility that this product is in conformity with the following standards or standardised documents: EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN 550141, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 in accordance with the regulations 98/37/EC (until 28 Dec. 2009), 2006/42/EC (from 29 Dec. 2009), 2004/108/EC. CE-Declaração de conformidade: Declaramos, sob a nossa exclusiva responsabilidade, que este produto corresponde às normas ou aos documentos normativos citados a seguir: EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 segundo as disposições das directivas 98/37/CE (até 28 de Dezembro de 2009),2006/42/CE (a partir de 29 de Dezembro de 2009), 2004/108/CE. CE-Déclaration de conformité communautaire. Nous déclarons sous notre propre responsabilité que ce produit est conforme aux normes ou documents de normalisation suivants: EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN 550142, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 conformément aux prescriptions des directives 98/37/CE (jusqu’au 28 décembre 2009), 2006/42/CE (à partir du 29 décembre 2009), 2004/108/CE. Декларация соответствия ЕС. Мы заявляем с исключительной ответственностью, что данный продукт соответствует следующим нормам или нормативным документам: EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-33 в соответствии с положениями директив 98/37/EG (до 28 декабря 2009), 2006/42/ EG (с 29 декабря 2009), 2004/108/EG. CE-Declaración de conformidad. Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que este producto corresponde a las siguientes normas o documentos normalizados: EN 60745-1, EN 607452-5, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 conforme a las prescripciones estipuladas en las directrices 98/37/CE (desde el 28 de diciembre de 2009), 2006/42/CE (a partir del 29 de diciembre de 2009), 2004/108/CE. ES prohlášení o shodě. Prohlašujeme s veškerou odpovědností, že tento výrobek je ve shodě s následujícími normami nebo normativními dokumenty: EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 podle ustanovení směrnic, 98/37/ES (do 28. prosince 2009), 2006/42/ES (od 29. prosince 2009), 2004/108/ES. CE-Dichiarazionediconformità.Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il presente prodotto è conforme alle norme e ai documenti normativi seguenti: EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 conformemente alle normative delle direttive 98/37/CE (fi no al 28 dic. 2009), 2006/42/CE (dal 29 dic. 2009), 2004/108/CE. Oświadczenie o zgodności z normami UE. Niniejszym oświadczamy na własną odpowiedzialność, że produkt ten spełnia następujące normy lub dokumenty normatywne: EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 zgodnie z postanowieniami wytycznych 98/37/EG (do 28 grudnia 2009 r.), 2006/42/EG (od 29 grudnia 2009 r.) 2004/108/EG. EG-conformiteitsverklaring. Wij verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat dit produkt voldoet aan de volgende normen of normatieve documenten: EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN 550141, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 conform de richtlijnen 98/37/EG (tot 28 dec. 2009), 2006/42/EG (vanaf 29 dec. 2009), 2004/108/EG. Dr. Johannes Steimel 11.01.2010 Leiter Forschung, Entwicklung, technische Dokumentation Manager Research, Development, technical documentation Directeur de recherce, développement, documentation technique EG-konformitetsförklaring. Vi förklarar i eget ansvar, att denna produkt stämmer överens med följande normer och normativa dokument: EN 607451, EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 610003-2, EN 61000-3-3 enligt bestämmelserna i direktiven 98/37/EG (t o m 2009-12-28), 2006/42/EG (fr o m 200912-29), 2004/108/EG. Festool GmbH Wertstr. 20 D-73240 Wendlingen 6 Inval-cirkelzaagmachine TS 75 EBQ/ TS 75 EQ Technische gegevens TS 75 EBQ/ TS 75 EQ Vermogen 1600 W (110 V-versie 13 A) Toerental (onbelast toerental) 1350 - 3550 min-1 Schuine stand 0° - 47° Zaagdiepte bij 0° 0 – 75 mm Zaagdiepte bij 45° 0 – 56 mm Afmetingen zaagblad 210x2,4x30 mm Gewicht machine 6,2 kg Beschermingsklasse /II De aangegeven afbeeldingen staan aan het begin van de gebruiksaanwijzing. schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben. Bewaar alle veiligheidsinstructies en handleidingen om ze later te kunnen raadplegen. Het in de waarschuwingen gebruikte begrip „elektrisch gereedschap” heeft betrekking op elektrische gereedschappen voor gebruik op het stroomnet (met netsnoer) en op elektrische gereedschappen voor gebruik met een accu (zonder netsnoer). 2.2 1) a) Symbolen Waarschuwing voor algemeen gevaar Handleiding, instructies lezen! b) Draag oorbeschermers! c) Veiligheidsbril dragen. 1 Reglementair gebruik Conform de bepalingen zijn de machines bestemd voor het zagen van hout, op hout gelijkende materialen, gips- en cementge-bonden vezelstoffen en kunststoffen. Met de door Festool aangeboden speciale zaagbladen voor aluminium kunnen de machines ook voor het zagen van aluminium worden gebruikt. Er mogen alleen zaagbladen met de volgende eigenschappen worden gebruikt: diameter zaagblad 210 mm; zaagbreedte 2,4 mm tot 2,6 mm; uitboring 30 mm; stambladdikte max. 1,8 mm; geschikt voor een toerental van maximaal 5000 min-1. Geen slijpschijven gebruiken. Festool-elektrogereedschap mag alleen worden ingebouwd in werktafels die hiervoor door Festool bestemd zijn. Door inbouw in andere of zelfgemaakte werktafels kan het elektrogereedschap onveilig worden, met mogelijk ernstige ongevallen als gevolg. Voor schade en ongevallen ten gevolge van niet-reglementair gebruik is uitsluitend de gebruiker aansprakelijk! d) e) f) g) 2 2.1 Veiligheidsinstructies Algemene veiligheidsvoorschriften LET OP! Lees alle veiligheidsvoorschriften en instructies. Wanneer de waarschuwingen en instructies niet in acht worden genomen, kan dit een elektrische h) 39 Machinespecifieke veiligheidsinstructies Zaagmethode GEVAAR: Kom met uw handen niet in het zaagbereik en raak het zaagblad niet aan. Houd met uw tweede hand de extra greep of de motorbehuizing vast. Wanneer u de cirkelzaag vasthoudt met beide handen, kunnen ze niet gewond raken door het zaagblad. Kom niet met uw handen onder het werkstuk. De beschermkap kan u onder het werkstuk niet beschermen tegen het zaagblad. Pas de zaagdiepte aan de dikte van het werkstuk aan. Er mag minder dan een volledige tandhoogte zichtbaar zijn onder het werkstuk. Houd het werkstuk dat gezaagd moet worden nooit met de hand of boven uw been vast. Zet het werkstuk vast op een stabiele ondergrond. Het is belangrijk het werkstuk goed te bevestigen, om het gevaar van lichaamscontact, beklemming van het zaagblad of controleverlies tot een minimum terug te brengen. Houd het apparaat alleen aan de geïsoleerde greepvlakken vast wanneer u werkzaamheden uitvoert waarbij het snijgereedschap verborgen stroomleidingen of de kabel van het apparaat zelf kan raken. Contact met een spanningvoerende leiding zet de metalen onderdelen van het apparaat onder spanning en veroorzaakt een elektrische schok. Gebruik bij het in de lengte snijden altijd een aanslag of een geleiderail. Hierdoor wordt de snijnauwkeurigheid verbeterd en de kans op beklemming van het zaagblad verminderd. Gebruik altijd zaagbladen met de juiste grootte, die geschikt zijn voor de vorm van de opnameflens (ruitvormig of rond). Zaagbladen die niet bij de montagedelen van de zaag passen, lopen onregelmatig en leiden tot controleverlies. Gebruik nooit beschadigde of verkeerde zaagbladspanflenzen of -schroeven. De zaagbladspanflenzen en -schroeven zijn speciaal voor uw zaag ontworpen, voor optimale prestaties en gebruiksveiligheid. i) Draag een passende persoonlijke veiligheidsuitrusting: gehoorbescherming, veiligheidsbril, stofmasker bij werkzaamheden waarbij stof vrijkomt en veiligheidshandschoenen bij het bewerken van ruwe materialen en het wisselen van gereedschap. d) 2) Terugslagoorzaken en veiligheidsvoorschriften - een terugslag is de onverwachte reactie van een hakend, klemmend of verkeerd uitgericht zaagblad, die tot gevolg heeft dat de zaag zich ongecontroleerd van het werkstuk af en in de richting van de gebruiker kan bewegen. - wanneer het zaagblad zich in de sluitende zaagspleet vasthaakt of klem komt te zitten, raakt het geblokkeerd en wordt het apparaat door de kracht van de motor in de richting van de gebruiker teruggeslagen. - wordt het zaagblad in de zaagsnede verdraaid of verkeerd uitgericht, dan kunnen de tanden van het achterste zaagbladgebied zich vasthaken in het oppervlak van het werkstuk, waardoor het zaagblad uit de zaagspleet en terug in de richting van de gebruiker. Een terugslag is het gevolg van een onjuist of verkeerd gebruik van de zaag. Dit kan worden voorkomen door de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals hierna beschreven. a) Houd de zaag met beide handen vast en breng uw armen in zo’n positie dat u de terugslagkrachten kunt weerstaan. Blijf altijd aan de zijkant van het zaagblad en breng het zaagblad nooit in één lijn met uw lichaam. Bij een terugslag kan de cirkelzaag naar achteren springen, maar wanneer de juiste maatregelen zijn getroffen kan de gebruiker de terugslagkrachten beheersen. b) Als het zaagblad beklemd raakt of het zagen om een andere reden wordt onderbroken, laat u de in-/uit-schakelaar los en houdt u de zaag rustig in het materiaal tot het zaagblad volledig stilstaat. Probeer zolang het zaagblad zich beweegt of er een terugslag kan plaatsvinden nooit om de zaag uit het werkstuk te halen of naar achteren te trekken. Ga na wat de oorzaken zijn van de beklemming van het zaagblad en hef deze op door passende maatregelen te nemen. c) Wanneer u een zaag die in het werkstuk steekt weer wilt starten, centreert u het zaagblad in de zaagspleet en controleert u of de zaagtanden niet in het werkstuk zijn blijven haken. e) f) g) Is het zaagblad beklemd geraakt, dan kan het zich bij het opnieuw starten van de zaag uit het werkstuk bewegen of een terugslag veroorzaken. U dient grote platen te stutten om het risico van een terugslag als gevolg van een beklemd zaagblad te verkleinen. Grote platen kunnen doorbuigen onder hun eigen gewicht. Platen dienen aan beide kanten, zowel bij de zaagspleet als bij de rand, te worden gestut. Gebruik geen stompe of beschadigde zaagbladen. Zaagbladen met stompe of verkeerd uitgerichte tanden leiden door de te nauwe zaagspleet tot een grotere wrijving, beklemming van het zaagblad en terugslag. Draai voor het zagen de snijdiepte- en snijhoekinstellingen vast. Wanneer de instellingen tijdens het zagen gewijzigd worden, kan het zaagblad beklemd raken en een terugslag optreden. Wees bijzonder voorzichtig wanneer u een „invalsnede“ in een verborgen gebied, bijv. een bestaande wand, uitvoert. Het invallende zaagblad kan bij het zagen in verborgen objecten geblokkeerd raken en een terugslag veroorzaken. 3) Functie van de beschermkap a) Controleer voor gebruik altijd of de beschermkap goed sluit. Gebruik de zaag niet wanneer de beschermkap niet vrij bewogen kan worden en niet direct sluit. Klem of bind de beschermkap nooit vast; daardoor zou het zaagblad onbeschermd zijn. Als de zaag per ongeluk op de grond valt, kan de beschermkap gebogen worden. Zorg ervoor dat de beschermkap vrij beweegt en bij alle zaaghoeken en -dieptes noch het zaagblad noch andere deel raakt. b) Controleer de toestand en de functie van de veer van de beschermkap. Werken de beschermkap en de veer niet foutloos, wacht dan met het gebruik van het apparaat. Beschadigde delen, plakkerige afzettingen of ophopingen van spaanders zorgen ervoor dat er bij de werking van de beschermkap vertraging optreedt. c) Beveilig bij de “invalzaagsnede”, die niet in een rechte hoek uitgevoerd wordt, de grondplaat van de zaag tegen het zijdelings verschuiven. Verschuiven in zijwaartse richting kan ertoe leiden dat het zaagblad beklemd raakt en een terugslag veroorzaakt. d) Leg de zaag niet op de werkbank of op de grond zonder dat de beschermkap het zaagblad afdekt. Een onbeschermd, nalopend 40 zaagblad beweegt de zaag tegen de zaagrichting in en zaagt wat het op zijn weg tegenkomt. Houd hierbij rekening met de nalooptijd van de zaag. onderhouden, dan kan hierdoor de trillings- en geluidsbelasting gedurende de hele werktijd aanzienlijk worden verhoogd. Met het oog op een vastgelegde werkperiode dienen voor een juiste beoordeling ook de hierin optredende vrijloop- en stilstandtijden van de machine in acht te worden genomen. De belasting over de totale werkperiode kan op deze manier aanzienlijk worden verminderd. 4) Functie van de spouwmes a) Gebruik het voor het spouwmes passende zaagblad. Opdat het spouwmes werkt, moet het stamblad van het zaagblad dunner zijn dan het spouwmes en de tandbreedte meer dan de dikte van het spouwmes bedragen. b) Stel de splijtwig af volgens de beschrijving in de gebruiksaanwijzing. Een verkeerde sterkte, stand en uitlijning kunnen tot gevolg hebben dat de splijtwig een terugslag niet effectief verhindert. c) Gebruik de splijtwig altijd, ook bij „invalsnedes“. De splijtwig wordt bij de materiaalinval naar boven gedrukt en veert na de inval bij het naar voren schuiven van de cirkelzaag zelfstandig in de zaagspleet. d) De splijtwig kan alleen werken als hij zich in de zaagspleet bevindt. Bij korte snedes kan de splijtwig een terugslag niet effectief verhinderen. e) Gebruik de zaag niet met een verbogen splijtwig. Door een kleine storing kan vertraging optreden bij het sluiten van de beschermkap. 3 Elektrische aansluiting en inbedrijfstelling De netspanning dient overeen te komen met de indicatie op de kenplaat. Schakel de machine vóór het aansluiten of loskoppelen van de aansluiting op het elektriciteitsnet altijd uit! Zie figuur 2 voor het aansluiten en ontkoppelen van het netsnoer. De schakelaar [1-7] dient als in-/ uitschakelaar (drukken is = AAN, loslaten = UIT). De schakelaar kan pas in werking worden gesteld nadat de inschakelblokkering [1-8] naar boven is geschoven. Door de inschakelblokkering in werking te zetten wordt gelijktijdig de invalvoorziening ontgrendeld en kan het zaagaggregaat tegen de veerkracht in naar beneden worden bewogen. Hierbij komt het zaagblad uit de beschermkap. Bij het optillen van de machine veert het zaagaggregaat weer in de oorspronkelijke stand terug. Geleid de machine alleen in ingeschakelde toestand tegen een werkstuk. Controleer voor gebruik altijd of het inbouwapparaat functioneert en neem het alleen in gebruik wanneer het functioneert volgens de voorschriften. 2.3 Informatie over geluidsoverlast en trilling De volgens EN 60745 bepaalde waarden bedragen gewoonlijk: Geluidsdrukniveau 95 dB(A) Geluidsvermogensniveau 106 dB(A) Meetonzekerheidstoeslag K = 3 dB Draag gehoorbescherming! 4 Totale trillingswaarden (vectorsom van drie richtingen) bepaald volgens EN 60745: Trillingsemissiewaarde (3-assig) Zagen van hout: ah < 2,5 m/s² Zagen van metaal: ah < 2,5 m/s² Onzekerheid K = 1,5 m/s² De aangegeven emissiewaarden (trilling, geluid) zijn gemeten volgens de testvoorwaarden in EN 60745 en dienen voor de machinevergelijking. Aan de hand van deze waarden kan ook een voorlopige inschatting van de trillings- en geluidsbelasting tijdens het gebruik worden gemaakt. De aangegeven emissiewaarden gelden voor de belangrijkste toepassingen van het elektrische gereedschap. Wordt het elektrisch gereedschap echter voor andere toepassingen of met ander inzetgereedschap gebruikt, of is het onvoldoende 4.1 Instellingen aan de machine Als aan de machine wordt gewerkt, dient altijd de stekker uit het stopcontact te worden gehaald. De elektronica De TS 75 EBQ/ TS 75 EQ beschikt over een volledige golfelektronica met de volgende kenmerken: Zachte aanloop De zachte aanloop zorgt voor een stootvrije aanloop van de machine. Toerentalregeling Het toerental kan met de stelknop [1-5] traploos tussen 1350 en 3550 min-1 worden ingesteld. Hiermee kunt u de freessnelheid van het betreffende materiaal optimaal aanpassen (zie tabel 1). 41 en zaagaggregaat naar beneden drukken tot het inklikt, - bout [4-4] met de inbussleutel [4-3] losdraaien, - zaagblad afnemen, - flenzen [4-8, 4-10] schoonmaken, - nieuw zaagblad inzetten. De draairichting van het zaagblad [4-9] en de machine [4-7] dienen overeen te komen! - buitenste flens [4-10] zo inzetten dat de meeneempennen in de uitsparingen van de binnenste flens [4-8] grijpen. - Bout [4-4] vast aandraaien, - hendel [4-2] terugdraaien. Constant toerental Het vooraf ingestelde toerental wordt bij onbelast toerental en bij bewerking constant gehouden. Temperatuurbeveiliging Als bescherming tegen oververhitting wordt de machine bij het bereiken van een kritische motortemperatuur door de veiligheidselektronica uitgeschakeld. Na een afkoeltijd van ca. 3-5 minuten is de machine weer bedrijfsklaar. Bij een draaiende machine (onbelast toerental) neemt de afkoeltijd af. Stroombegrenzing De stroombegrenzing zorgt er bij extreme overbelasting voor dat de hoogte van de stroomopname toelaatbaar blijft. Dit kan leiden tot een lager motortoerental. Na ontlasting komt de motor direct weer op toeren. Rem (TS 75 EBQ) Bij het uitschakelen wordt het zaagblad in 1,5 – 2 seconden elektronisch tot stilstand afgeremd. 4.5 splijtwig instellen - hendel [4-2] tot de aanslag omdraaien, - inschakelblokkering [4-1] naar boven draaien en zaagaggregaat naar beneden drukken tot het inklikt, - bout [4-6] met inbussleutel [4-3] losdraaien, - splijtwig volgens afbeelding 4 instellen, - bout [4-6] vast aandraaien, - hendel [4-2] terugdraaien. 4.2 Zaagdiepte De zaagdiepte kan van 0 – 75 mm worden ingesteld: - de zaagdiepteaanslag [3-3] indrukken en tot de gewenste zaagdiepte verschuiven (de op de schaal [3-1] aangegeven waarden gelden voor 0°-zaagsneden zonder geleiderail), - de zaagdiepteaanslag loslaten (de zaagdiepteaanslag klikt in stappen van 1 mm in). Het zaagaggregaat kan nu tot de ingestelde zaagdiepte naar beneden worden gedrukt. In de boring [3-2] van de zaagdiepteaanslag kan een draadpen (M4x8 tot M4x12) worden aangebracht. Door aan de draadpen te draaien kan de zaagdiepte nog exacter (± 0,1 mm) worden ingesteld. 4.6 Afzuiging Sluit de machine altijd aan op een afzuiging. Op de draaibare afzuigaansluiting [6-1] kan een Festool-afzuigapparaat met een afzuigslang met een diameter van 36 mm of 27 mm (36 mm aanbevolen wegens het geringere verstoppingsgevaar) worden aangesloten 4.7 Splinterbescherming monteren Bij 0°-zaagsneden verbetert de splinterbescherming (accessoires) duidelijk de kwaliteit van de snijrand van het afgezaagde werkstukdeel aan de bovenliggende zijde. - splinterbescherming [5-1] op de beschermkap bevestigen, - machine op het werkstuk resp. de geleiderail plaatsen, - splinterbescherming tot op het werkstuk naar beneden drukken en met de draaiknop [5-2] vastschroeven. - splinterbescherming inzagen (machine op maximale zaagdiepte en toerentaltrap 6). 4.3 Zaaghoek Het zaagaggregaat kan tussen de 0° en 47° worden gedraaid: - draaiknoppen [3-4, 3-6] losdraaien, - zaagaggregaat in de gewenste zaaghoek [3-5] brengen, - draaiknoppen weer vastdraaien. Aanwijzing: De beide eindstanden zijn op de fabriek ingesteld op 0° en 45°. Door de beide schroefdraadpennen [3-7] tegen de klok in te draaien, kan de eindstand van 45° tot maximaal 47° worden vergroot. 5 4.4 Wisselen van het zaagblad - hendel [4-2] omdraaien tot de aanslag, - inschakelblokkering [4-1] naar boven draaien 42 Werken met de machine Bevestig het werkstuk altijd zo, dat het tijdens de bewerking niet kan bewegen. De machine dient steeds met beide handen aan de daarvoor bestemde handgrepen [1-1, 1-6] te worden vastgehouden. De machine altijd in naar voren bewegen [1-2], in geen geval de machine achterwaarts naar zich toetrekken. Voorkom oververhitting van de snijkanten van het zaagblad door de snelheid aan te passen en zorg er bij het zagen van kunststof voor dat dit niet smelt. gezaagd. Bij het zagen van platen dienen de zaagbladen met petroleum te worden ingesmeerd, dunwandige profielen (tot 3 mm) kunnen zonder smeren worden bewerkt. 6 Accessoires De bestelnummers van de hieronder beschreven accessoires kunt u vinden in de Festool-catalogus of op het Internet onder „www.festool.com“. 5.1 Zagen volgens de afgetekende lijn De zaagindicatie [6-3] geeft bij 0°- en 45°-zaagsneden (zonder geleiderail) het zaagverloop aan. 6.1 Parallelaanslag, tafelverbreding Voor het afzagen van delen met een maximale breedte van 180 mm kan een parallelaanslag worden ingezet. De parallelaanslag kan ook als tafelverbreding worden gebruikt. 5.2 Delen afzagen De machine met het voorste deel van de zaagtafel op het werkstuk plaatsen, de machine inschakelen, tot de ingestelde zaagdiepte naar beneden drukken en in de zaagrichting naar voren bewegen. 6.2 Geleidesysteem De in verschillende lengtes verkrijgbare geleiderails maken precieze en zuivere zaagsneden mogelijk en beschermen tegelijkertijd het werkstukoppervlak tegen beschadigingen. In combinatie met de omvangrijke accessoires kunnen met het geleidesysteem exacte hoekzaagsneden, verstekzaagsneden en inpaswerkzaamheden worden uitgevoerd. De bevestigingsmogelijkheid met behulp van lijmklemmen [6-4] zorgt voor een stevige houvast en voor veilig werken. De geleidetolerantie van de zaagtafel op de geleiderails kan met de beide stelklauwen [1-3] worden ingesteld. De geleiderails beschikken over een splinterbescherming [1-4], die voor het eerste gebruik op maat moet worden gesneden: - toerental van de machine op niveau 6 zetten, - machine op het achterste einde van de geleiderail plaatsen, - machine inschakelen, tot de ingestelde zaagdiepte naar beneden drukken en de splinterbescherming zonder af te zetten over de gehele lengte aanzagen. De rand van de splinterbescherming komt nu precies overeen met de snijrand. 5.3 Delen uitzagen (invallend zagen) Om een terugslag te voorkomen dienen bij invallend zagen de volgende aanwijzingen beslist in acht te worden genomen: - De machine dient altijd met de achterkant van de zaagtafel tegen een vaste aanslag te worden gezet. Bij werkzaamheden met de geleiderail moet de machine tegen de terugslagstop [7-1] worden gezet, die op de geleiderail wordt vastgeklemd (zie afbeelding 7; wordt de geleiderail niet gebruikt, dan kan de terugslagstop op de geleideplaat [7-2] van de machine worden bewaard). - De machine dient steeds met beide handen te worden vastgehouden en slechts langzaam in te vallen. Handelwijze: de machine op het werkstuk plaatsen en tegen de aanslag (terugslagstop) zetten, machine inschakelen, langzaam tot de ingestelde zaagdiepte naar benenden drukken en in de zaagrichting bewegen. De markeringen [6-2] geven bij maximale zaagdiepte en gebruik van de geleiderail het voorste en achterste zaagpunt van het zaagblad (Ø 210 mm) aan. 5.4 Aluminium zagen Bij de bewerking van aluminium dient men zich uit veiligheidsoverwegingen te houden aan de volgende maatregelen: - Voorschakelen van een differentiaal- (FI) veiligheidsschakelaar. - Machine aansluiten op een geschikt afzuigapparaat. - Machine regelmatig ontdoen van stofafzetting in het motorhuis en in de beschermkap. 6.3 Multifunctionele tafel Met de multifunctionele tafel MFT/3 kan het werkstuk eenvoudig worden opgespannen en kunnen grotere en kleinere werkstukken in combinatie met het geleidesysteem veilig en precies worden bewerkt. Door zijn talrijke gebruiksmogelijk-heden is het mogelijk economisch en ergonomisch te werken. 6.4 Zaagbladen, overige accessoires Om verschillende materialen snel en zuiver te kunnen bewerken, biedt Festool speciaal op de machine afgestemde zaagbladen. Veiligheidsbril dragen. - Aluminium mag alleen met de daarvoor door Festool bestemde speciale zaagbladen worden 43 De bestelnummers hiervoor, evenals de overige accessoires waardoor u uw Festool-handcirkelzaagmachines op vele manieren en effectief kunt gebruiken, vindt u in de Festool-catalogus of op het Internet onder „www.festool.com“. draagt de garantietermijn 24 maanden (bewijs door rekening of afleveringsbewijs). Schade door natuurlijke slijtage, overbelasting, ondeskundige behandeling of schade veroorzaakt door de gebruiker of door gebruik ingaande tegen de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing of schade die bij de aankoop gekend was, blijft uitgesloten van de garantie. Ook schade die is terug te voeren op het gebruik van niet-originele accessoires en verbruiksmaterialen (bijv. steunschijf) wordt niet in aanmerking genomen. Klachten kunnen alleen aanvaard worden als het toestel in zijn geheel naar de leverancier of naar een geautoriseerde Festool-onderhoudswerkplaats teruggestuurd wordt. Bewaar de gebruiksaanwijzing, veiligheidsvoorschriften, onderdelenlijst en het aankoopbewijs zorgvuldig. Overigens gelden de actuele garantiebepalingen van de fabrikant. 7 Onderhoud Voor aanvang van alle werkzaamheden aan de machine moet absoluut eerst de stekker uit het stopcontact worden getrokken! Machine en ventilatiesleuven altijd schoon houden. Alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, waarvoor de motorbehuizing moet worden geopend, mogen alleen door een daartoe geautoriseerde servicewerkplaats worden uitgevoerd. Het apparaat is voorzien van zichzelf uitschakelende koolborstels. Als deze versleten zijn, wordt de stroom automatisch onderbroken en komt het apparaat tot stilstand. Opmerking: Vanwege de voortdurende research en ontwikkelingswerkzaamheden zijn wijzigingen in de hier gegeven technische specificatie voorbehouden. 8 Afvalverwijdering Geef elektrisch gereedschap niet met het huisvuil mee! Voer de apparaten, accessoires en verpakkingen op milieuvriendelijke wijze af! Neem daarbij de geldende nationale voorschriften in acht. Alleen EU: Volgens de Europese richtlijn 2002/96/ EG dienen oude elektroapparaten gescheiden te worden ingezameld en op milieuvriendelijke wijze te worden afgevoerd. REACh voor producten, accessoires en verbruiksmateriaal van Festool REACh is de sinds 2007 in heel Europa toepasselijke chemicaliënverordening. Wij als „downstreamgebruiker“, dus als fabrikant van producten, zijn ons bewust van onze informatieplicht tegenover onze klanten. Om u altijd over de meest actuele stand van zaken op de hoogte te houden en over mogelijke stoffen van de kandidatenlijst in onze producten te informeren, hebben wij de volgende website voor u geopend: www.festool.com/reach 9 Garantie Voor onze toestellen verlenen we op materiaal- of productiefouten garantie conform de landspecifieke wettelijke bepalingen, minstens echter 12 maanden. Binnen de lidstaten van de EU be- 44
/

Deze handleiding is ook geschikt voor