Ryobi RBC42FSBO Handleiding

Merk
Ryobi
Categorie
grastrimmers
Model
RBC42FSBO
Type
Handleiding
90
Nederlands (Vertaling van de originele instructies)
Veiligheid, prestaties, betrouwbaarheid kregen topprioriteit
in het ontwerp van uw lijntrimmer/struikruimer.
VOORGESCHREVEN GEBRUIK
Deze strimmer/bosmaaier mag uitsluitend worden gebruikt
door volwassenen die de instructies en waarschuwingen in
deze handleiding hebben gelezen en die verantwoordelijk
kunnen worden gehouden voor hun acties.
Het product is uitsluitend bedoeld voor gebruik buitenshuis
in een goed geventileerd gebied. Om veiligheidsredenen
moet dit product met twee handen op de juiste wijze
worden bediend en vastgehouden.
Het product dat is uitgerust met de snoertrimmerkop (en
de betreffende bescherming) is bedoeld voor het snijden
van lang gras, stevig onkruid en gelijksoortige vegetatie
op of boven grondniveau. Als dit product is uitgerust met
het Tri-Arc™ mes (en bijbehorende beschermkap) kan
het tevens struiken snoeien. Als dit product is uitgerust
met het zaagmes (en bijbehorende beschermkap) kan het
tevens kleine bomen omzagen.
De maailijn moet ongeveer parallel met het grondoppervlak
zijn. Het product mag niet worden gebruikt om heggen,
struiken of andere begroeiing te snoeien of trimmen waar
het maaiblad niet parallel is met de grond.
WAARSCHUWING
De gebruiker moet deze gebruiksaanwijzing lezen en
begrijpen om het risico op verwondingen te beperken.
WAARSCHUWING
Probeer niet om dit product te gebruiken totdat u
alle instructies en veiligheidsvoorschriften in deze
handleiding volledig hebt gelezen en begrepen.
Wanneer u dit niet naleeft kan dit leiden tot ongevallen
met elektrische schok, brand en/of ernstige letsels.
Bewaar deze gebruikershandleiding zorgvuldig en
sla dit document regelmatig op om het gereedschap
onder geheel veilige omstandigheden te kunnen blijven
gebruiken en om eventuele andere gebruikers te
informeren.
WAARSCHUWING
Het product is niet geschikt voor gebruik door kinderen
of personen met verminderde fysieke, mentale of
zintuigelijke vermogens. Kinderen moeten onder
toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het
product spelen.
LEES ALLE AANWIJZINGEN.
ALGEMENE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN
Voor een veilig gebruik, dient u alle instructies te lezen
en te begrijpen voor u het product gebruikt. Volg alle
veiligheidsinstructies. Het niet opvolgen van deze
aanwijzingen kan resulteren in ernstig lichamelijk
letsel of grote materiële schade.
Enkele regio's hebben regels die het gebruik van het
product beperken. Raadpleeg uw lokale autoriteit voor
advies.
Laat kinderen of niet-opgeleide personen dit product
niet gebruiken.
Start of laat de motor nooit draaien in een gesloten
of slecht geventileerde ruimte; het inademen van
uitlaatgassen kan dodelijk zijn.
Maak voor elk gebruik de werkplek vrij. Verwijder alle
objecten zoals stenen, gebroken glas, spijkers, draad,
of snoer, die weggeslingerd kunnen worden of verstrikt
kunnen raken in de snoerkop of het mes.
Draag volledige gezichts- en gehoorbescherming
terwijl u het product bedient. Als u op een plaats werkt
waar het risico bestaat op vallende voorwerpen moet
een veiligheidshelm worden gedragen.
Gehoorsbescherming kan de mogelijkheid dat de
operator geluiden hoort, verkleinen. Wees bijzonder
voorzichtig voor mogelijke gevaren rond en op de
werkplek.
Draag een zware, lange broek,
antislipbeschermschoenen en handschoenen. Draag
geen losse kleding, korte broek, juwelen van enig
soort en gebruik het apparaat niet met blote voeten.
Maak lang haar vast zodat het zich boven
schouderlengte bevindt om te voorkomen dat het in
een bewegend deel verstrikt raakt.
Houd alle omstaanders, kinderen en huisdieren op
een afstand van tenminste 15m. Leg het product stil
als iemand het werkgebied betreedt.
Gebruik het product niet wanneer u moe, ziek of onder
de invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
Gebruik dit apparaat niet op plekken waar u niet goed
kunt zien. De operator moet een onbeperkt zicht
hebben om mogelijke gevaren te identificeren.
Bewaar steeds een stevige houvast en goed
evenwicht. Overrek u niet. Wanneer u overreikt kan dit
leiden tot evenwichtsverlies of blootstelling aan hete
oppervlakken.
Houd alle lichaamsdelen weg van de bewegende
delen.
91
Nederlands (Vertaling van de originele instructies)
Raak het gebied rond de demper of cilinder van het
product niet aan, deze onderdelen kunnen heet
worden tijdens gebruiken.
Stop altijd eerst de motor alvorens aanpassingen te
doen.
Verboden te roken wanneer u de brandstoftank vult of
brandstof mengt.
Meng en bewaar de brandstof in een container die
goedgekeurd is voor brandstof.
Meng brandstof in de open lucht waar geen
vonken of vlammen zijn. Veeg eventueel gemorste
brandstof weg. Ga op 9 m (30 voet) afstand van de
brandstofvulplaats staan voor u de motor start.
Leg de motor stil en laat deze afkoelen voor u de
eenheid opnieuw met brandstof vult of opbergt.
Laat de motor afkoelen; ledig de brandstoftank en
maak de eenheid vast voor u hem in een voertuig
transporteert.
Leg de motor altijd stil en zorg ervoor dat alle
bewegende onderdelen volledig zijn stilgevallen voor:
onderhoud
het product onbeheerd achterlaten
het product reinigen
accessoires vervangen
verwijderen van blokkades
controleer op schade nadat u een voorwerp hebt
geraakt
controleer op schade als het product abnormaal
begint te trillen
onderhoud uitvoeren
Maaiblad verwijderen
Maaiblad installeren
WAARSCHUWING
Gebruik nooit een snijmiddel of accessoires die niet
door Ryobi in deze handleiding zijn beschreven. Dit
is inclusief het gebruik van metalen draaikettingen en
dorsmessen uit meerdere delen. Deze onderdelen
staan erom bekend om te breken tijdens gebruik en
vormen een groot gevaar op letsel voor de gebruiker
of omstanders.
WAARSCHUWING
Controleer het apparaat nadat u het hebt laten
vallen of bij impact
Controleer het apparaat grondig en ga alle defecten
of schade na. Een beschadigd onderdeel moet door
een geautoriseerd onderhoudscentrum goed worden
gerepareerd of vervangen.
VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN LIJNTRIMMER
Vervang de lijnkop als deze gebarsten, gebroken of op
een andere manier is beschadigd. Zorg ervoor dat de
stringkop of het mes op de juiste wijze is geïnstalleerd
en stevig is bevestigd. Wanneer u dit niet doet, kan dit
leiden tot ernstige verwondingen.
Vermijd gebruik van de machine op nat gras.
Stap niet achteruit terwijl u het product gebruikt.
Stap altijd, loop nooit.
Het kleine mesje dat op de beschermkap van het
maai-hulpstuk is aangebracht, is bedoeld om de
nieuwe draad op de juiste lengte af te snijden, voor
een veilige en optimale werking. Het is heel scherp,
niet aanraken, vooral niet terwijl u het werktuig reinigt
Zorg er altijd voor dat de ventilatie-openingen vrij
blijven van afval.
Voor gebruik en na elke impact controleert u
op beschadigde onderdelen. Controleer het
snijmechanisme op tekenen van barsten of andere
schade. Een defecte schakelaar of een onderdeel dat
beschadigd is moet correct worden of vervangen door
een geautoriseerde onderhoudsfaciliteit.
Zorg ervoor dat het kopvoorzetstuk goed is
geïnstalleerd en stevig vastgemaakt.
Zorg ervoor dat alle beschermers en handvatten goed
en veilig zijn vastgemaakt.
Wijzig de machine niet. Dit kan het risico op letsels
voor uzelf of anderen verhogen.
Gebruik alleen de vervangingslijn van de fabrikant in de
snijkop. Gebruik geen enkel ander maaivoorzetstuk.
Gebruik het product nooit als de beschermkap van het
maai-hulpstuk niet is aangebracht, of als het apparaati
niet in goede staat is.
Houd beide handvatten stevig vast terwijl u het product
gebruikt. Houd de trimmerkop onder uw taille. Maai
nooit met de lijnkop op een afstand van meer dan 76
cm boven de grond.
92
Nederlands (Vertaling van de originele instructies)
VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN VOOR DE
BOSMAAIER
Behalve de bovenstaande regels zijn eveneens de
volgende extra instructies van toepassing als het
product als bosmaaier wordt gebruikt.
Draag handschoenen bestemd voor zwaar gebruik
tijdens het aanbrengen of verwijderen van de messen;
deze hebben scherpe randen.
Probeer het maaiblad niet aan te raken of te stoppen
wanneer het draait.
Een bewegend mes kan ernstig letsel veroorzaken.
Blijf het product met beide handen stevig vasthouden
totdat het mes helemaal is gestopt met draaien.
Vervang alle maaibladen die zijn beschadigd. Zorg
er voor gebruik altijd voor dat het maaiblad correct is
geïnstalleerd en stevig werd vastgemaakt.
Gebruik uitsluitend de vervangende Tri-Arc™ of een
zaagmes van dezelfde fabrikant. Gebruik geen enkel
ander maaivoorzetstuk.
Snoei met het Tri-Arc™-mes geen materiaal dat een
grotere diameter heeft dan 13 mm, en gebruik het
zaagmes niet voor materiaal dat een grotere diameter
heeft dan 40 mm.
Uw bosmaaier is uitgerust met een harnas. Stel het
harnas zorgvuldig af om comfortabel te passen. Het
harnas draagt het gewicht van het product aan uw
rechterzijde.
Zoek het snelle ontgrendelmechanisme en oefen
dit voor u de machine begint te gebruiken. Een
goed gebruik kan ernstig letsel vermijden bij een
noodgeval. Draag nooit extra kleding over het harnas.
Ook mag u niet op andere wijze de toegang tot het
snelkoppelingsmechanisme belemmeren.
Bedek het maaiblad met een maaibladbeschermer
voor u de machine opbergt of tijdens transport.
Verwijder de maaibladbeschermer voor u de
machine gebruikt. Indien niet verwijderd, kan de
maaibladbeschermer worden weggeslingerd als het
maaiblad begint te draaien.
Wees uiterst voorzichtig wanneer u het maaiblad met
het product gebruikt. Terugslag is de reactie die zich
kan voordoen als een draaiend maaiblad in contact
komt met een voorwerp dat het niet kan snijden. Dit
contact kan ervoor zorgen dat de maaibladen een
ogenblik stilvallen en dan plots de machine weg van
het geraakte voorwerp "slingeren". Deze reactie kan
krachtig genoeg zijn om ervoor te zorgen dat de
gebruiker de controle over de machine verliest. Het
maaiblad kan plots terugslaan wanneer het vastraakt,
stilvalt of verstrikt raakt. Dit kan vaker gebeuren op
plaatsen waar het moeilijk is om het materiaal dat
moet worden gemaaid te zien.
Om makkelijk en veilig te maaien, dient u het onkruid
van rechts naar links te maaien. Als u op een
onverwacht voorwerp of houterig materiaal stoot, kan
dit de kans tot terugslag verminderen. Gebruik altijd
beide handen om dit product te controleren.
RESTRISICO'S
Zelfs wanneer het product zoals voorgeschreven wordt
gebruikt, is het nog steeds onmogelijk om bepaalde
restrisico's volledig te elimineren. De volgende gevaren
kunnen zich voordoen tijdens het gebruik en de gebruiker
dient in het bijzonder aandacht te hebben om de volgende
situaties te vermijden:
Letsels veroorzaakt door contact met het
snijmechanisme.
Zorg ervoor dat de zaagbladdeksels zijn
gemonteerd wanneer het product niet wordt
gebruikt. Houd handen en voeten steeds weg van
de zaagbladen.
Letsels veroorzaakt door trillingen.
Gebruik altijd het juiste gereedschap voor de taak,
gebruik de toegewezen handvaten en beperk de
gebruikstijd en blootstelling.
Gehoorschade veroorzaakt door blootstelling aan
geluid.
Draag gehoorbescherming en beperk de
blootstelling.
Gezichtsletsels door rondvliegend afval.
Draag altijd gezichtsbescherming.
De bosmaaier kan tijdens gebruik terugslag geven.
Zorg dat u het apparaat goed in bedwang hebt door
uw beide handen op de daarvoor aangewezen
handgrepen te houden. Lees en volg de instructies
in deze handleiding om de kans op terugslag te
helpen verkleinen.
Letsel veroorzaakt door vallende objecten.
Draag hoofdbescherming als er kans bestaat op
vallende objecten.
RISICOBEPERKING
Er zijn meldingen dat trillingen van handwerktuigen
bij sommige mensen bijdragen tot het Syndroom van
Raynaud. Symptomen kunnen ondermeer tintelingen,
gevoelloosheid en bleek worden van de vingers omvatten,
wat normaal gezien duidelijk wordt bij blootstelling aan
koude. Erfelijke factoren, blootstelling aan koude en vocht,
dieet, roken en werkroutine kunnen allemaal bijdragen tot
de ontwikkeling van deze symptomen. Het is op heden
onbekend of en in hoeverre trillingen of de duur van de
93
Nederlands (Vertaling van de originele instructies)
blootstelling tot deze aandoening kunnen bijdragen. Er
kunnen door de bediener maatregelen worden genomen
om de gevolgen van de trillingen te beperken:
a) Houd bij koud weer uw lichaam warm. Draag
handschoenen terwijl u het product gebruikt
om de handen en polsen warm te houden. Men
neemt aan dat koud weer een belangrijke factor
is die bijdraagt tot het Syndroom van Raynaud.
b) Doe oefeningen om de bloeddoorstroming te
bevorderen na elke periode van gebruik.
c) Zorg ervoor dat de machine correct in een
aangeduide werkpositie bevindt voor u ze start.
d) Beperk het aantal uren dat u per dag wordt
blootgesteld. Neem regelmatig een pauze.
e) Wanneer u enige van de symptomen van deze
aandoening ervaart, stop dan onmiddellijk met het
gebruik van het toestel en raadpleeg uw dokter
WAARSCHUWING
Letsels kunnen worden veroorzaakt of ernstiger
worden door verlengd gebruik van een werktuig. Als
u een werktuig gedurende langere periodes gebruikt,
neem dan regelmatig pauze.
TRANSPORT EN OPSLAG
Leg het product stil en laat het afkoelen voor u het
opbergt of transporteert.
Verwijder alle vreemde voorwerpen van het product.
Als een snijmes is geplaatst, bedek het dan met de
mesbeschermer.
Tap alle brandstof uit de tank af in een container
die goedgekeurd is voor benzine. Onthoud om de
brandstofmengseldop goed terug te plaatsen en aan
te spannen.
Laat de motor draaien tot deze stopt. Hierdoor
wordt het brandstof-olie-mengsel verwijderd dat kan
verouderen waardoor lak en hars kunnen achterblijven
in het brandstofsysteem.
Bewaar op een koele, droge en goed geventileerde
plaats die niet toegankelijk is voor kinderen. Houd
corrosieve producten, zoals tuinchemicaliën en
strooizout uit de buurt van het apparaat.
Bewaar niet buitenshuis.
Wanneer u het product transporteert, beveiligt u het
tegen bewegen of vallen om lichamelijke letsels of
schade aan het product te voorkomen.
Draag of transporteer het product nooit terwijl de
motor draait.
Neem alle landelijke en regionale voorschriften voor
de veilige opslag van en omgang met benzine in acht.
Kortstondige opslag
Als u het product gedurende meer dan een maand niet
zult gebruiken, volgt u de onderstaande procedures
inzake opslag.
Leg de machine stil en laat afkoelen voor opslag of
transport
Verwijder alle vreemde voorwerpen van het product.
Als een snijmes is geplaatst, bedek het dan met de
mesbeschermer.
Bewaar op een koele, droge en goed geventileerde
plaats die niet toegankelijk is voor kinderen.
Houd corrosieve producten, zoals tuinchemicaliën en
strooizout uit de buurt van het apparaat.
Bewaar niet buitenshuis.
SYMBOLEN
Enkele van de volgende symbolen kunnen op uw werktuig
zijn gebruikt. Bestudeer deze en leer hun betekenis. Een
juiste interpretatie van deze symbolen zal u toelaten het
product op een betere en veiligere manier te gebruiken.
Waarschuwing
Gebruik dit apparaat niet voordat u deze
handleiding geheel gelezen en begrepen
hebt.
Houd rekening met weggeslingerde of
rondvliegende voorwerpen. Zorg dat
omstanders, in het bijzonder kinderen en
huisdieren, minstens 15 meter verwijderd
blijven van de plek waar u werkt.
Deze machine is niet geschikt voor
gebruik met een getand zaagblad.
7,370
min
-1
Draairichting en maximumsnelheid van de
as voor het maaivoorzetstuk.
Draag anti-slipschoeisel wanneer u deze
machine gebruikt.
Draag zware, antislip handschoenen.
Pas op voor terugslag.
Draag gezichts-, gehoor- en
hoofdbescherming.
94
Nederlands (Vertaling van de originele instructies)
Om het risico op verwondingen of schade
te beperken, vermijdt u contact met een
warm oppervlak.
Houd handen weg van snijbladen.
Houd uw handen uit de buurt van de
zaagmessen.
Om het risico op verwondingen of schade
te beperken, vermijdt u contact met een
warm oppervlak.
Gebruik loodvrije autobenzine met een
octaangehalte van 91 ([R+M]/2) of hoger.
Gebruik 2-taktolie voor luchtgekoelde
motoren.
Meng de brandstof grondig en telkens
voor u opnieuw met brandstof vult
Dit apparaat voldoet aan alle geldende
normen van Lid-Staat van de Europese
Unie waar het werd gekocht.
EurAsian-symbool van overeenstemming
Oekraïens conformiteitssymbool
Tri-Arc™ maaiblad
Contactschakelaar: O = Stop, I = Draaien
10
Druk de BRANDSTOFBALG 10 maal
volledig in.
Trek aan de startergreep om de motor de
starten.
Knijp de gashendel in om het apparaat te
laten draaien.
Een koude motor met de hand starten:
Een warme motor met de hand starten:
Een koude motor starten met de
elektrische starter:
Een warme motor starten met de
elektrische starter:
Richting van de handvatrotatie
Het gegarandeerd geluidsniveau bedraagt
112 dB.
Choke dicht
Choke open
Trekken
Snelle ontgrendeltab
Bij het plaatsen van de lijnspoel op het
snijmiddel, moet het symbool zichtbaar
zijn voor de gebruiker.
Vergrendeling
Ontgrendelen
Product stoppen
VERKLARING
1. Aandrijfkop
2. Riemhanger
3. Handvat
4. As
5. Beschermkap snij-hulpstuk
6. Tri-Arc™ maaiblad
7. Maaikop ReelEasy™ met draad
8. Vergendelknop van het etshandvat
9. Snelle ontgrendeltab
10. Knipsluiting
11. Montagebeugel
12. Schroef
13. Speciale sleutel
14. Stiftsleutel (5 mm)
15. Opening in de aandrijfbehuizing
16. Gat in de bovenste ensring
17. Bovenste enssluitring
18. Sluitring mes
19. Gebogen sluitring
20. Aandrijfkop
21. Combinatiesleutel
22. Driveconnector
23. Maaikopbehuizing
24. Veer
25. Zeskantbout
26. Spoel
95
Nederlands (Vertaling van de originele instructies)
27. Knop
28. Maaikopdeksel
29. Beste maaibereik
30. Gevaarlijke paaiplaats
31. Draairichting van de maaikop
32. Contactschakelaar
33. Gashendel
34. Gashendelvergrendeling
35. Gashendelvergrendeling
36. Brandstofbalg
37. Chokehendel
38. Beschermkap Tri-Arc™-mes
39. Lucht lterknop
40. Lucht lterdeksel
41. Filter
42. Harnas
43. Zaagmes
44. Beschermkap zaagmes
45. Beschermer zaagmes
46. Platte sluitring
47. Maaibladmoer
48. Grasde ector
49. Snoeibladbeschermer
50. Schroef beschermkap
51. Starterbit
52. Electrische starter
53. F/R-knop
54. As starterbit
55. Asgat op de motor
56. Schakelknop
MONTAGE
UITPAKKEN
Dit product vereist montage.
Haal het apparaat en het toebehoren voorzichtig uit
de doos. Zorg ervoor dat alle opgelijste items op de
verpakkingslijst zijn inbegrepen.
Kijk het gereedschap zorgvuldig na om u ervan te
vergewissen dat er niets gebroken of beschadigd is
tijdens het transport.
Gooi de verpakking niet weg voordat u het
gereedschap zorgvuldig hebt gecontroleerd en met
succes hebt kunnen gebruiken.
VERPAKKINGSLIJST
Draadstrimmer/bosmaaier
Maaikop ReelEasy™ met draad
Beschermkap snij-hulpstuk
Tri-Arc maaiblad
Harnas
Gebruiksaanwijzing
Motorolie
Combinatiesleutel
Speciale sleutel
Stiftsleutel
(5 mm)
RBC52FSBOS: Zaagmes
RBC52FSBOS: Beschermkap zaagmes
WAARSCHUWING
Als er onderdelen zijn beschadigd of ontbreken, gebruik
dan het toestel niet vooraleer de onderdelen werden
vervangen. Wanneer u deze waarschuwing niet in acht
neemt, kan dit leiden tot ernstige letsels.
WAARSCHUWING
Probeer het toestel niet aan te passen of toebehoren
te creëren waarvan het gebruik in combinatie met dit
toestel niet is aangewezen. Een dergelijke aanpassing
of wijziging wordt als misbruik beschouwd en kan leiden
tot gevaarlijke situaties die ernstige verwondingen
kunnen veroorzaken.
WAARSCHUWING
Maak een voorzetstuk nooit vast of stel het nooit af
terwijl de aandrijfkop draait. Als u de motor niet stillegt,
kan dit tot ernstige verwondingen leiden.
WAARSCHUWING
Zorg ervoor dat vóór het gebruik van de apparatuur
alle knoppen en bevestigingsmiddelen volledig zijn
vastgemaakt.
Controleer regelmatig of het nog stevig vast zit tijdens
het gebruik om ernstige letsels te voorkomen.
HANDVAT INSTALLEREN
Zie afbeelding 2.
1. Maak de knop los.
2. Hef het handvat op en draai het in de gewenste positie.
Zorg ervoor dat de pijlen zijn uitgelijnd.
3. Maak de knop stevig vast.
OPMERKING: Het product heeft een ingebouwde
microschakelaar die de motor uitzet als de knop niet
helemaal wordt aangedrukt en de pijlen niet goed zijn
uitgelijnd.
96
Nederlands (Vertaling van de originele instructies)
WAARSCHUWING
Controleer regelmatig of de knop goed vast zit om
ernstige letsels te vermijden.
HET HARNAS BEVESTIGEN
Zie afbeelding 3.
1. Bevestig de grijphaak op het harnas aan het oog van
de houder.
2. Stel de schouderriemhanger op een evenwichtige
positie af waarbij het maaiblad of maaivoorzetstuk
tussen de 100 en 300 mm boven de grond hangt.
OPMERKING: Gebruik het product altijd samen met het
harnas.
OPMERKING: Om het product snel van het harnas
los te koppelen, trekt u kort en krachtig aan de
snelontgrendelingsgreep.
BESCHERMKAP MAAI-HULPSTUK AANBRENGEN
Zie afbeelding 4.
1. Bevestig de beschermkap van het maai-hulpstuk
aan de bevestigingsbeugel en lijn de schroefgaten
op de snij-accessoire uit met de schroeven in de
bevestigingsbeugel.
2. Draai de schroeven aan.
WAARSCHUWING
Wanneer u de lijnkop van de lijntrimmer gebruikt
moet de grasde ector aan de maaibladbeschermer
zijn vastgemaakt. Zie afbeelding 24. Wanneer de
de maaikop van de struikruimer gebruikt, moet de
grasde ector van de maaibladbeschermer worden
verwijderd. Zie afbeelding 23.
WAARSCHUWING
Bij gebruik van het zaagmes moet de beschermkap
van het zaagmes worden bevestigd aan de
bevestigingsbeugel.
REELEASY™ LINE TRIMMERKOP INSTALLEREN
Zie afbeelding 5.
1. Stop de motor.
2. Steek de inbussleutel door het gat in de bovenste
ensring en het gat in de aandrijfkop. Draai de
bladmoer tegen de richting van de wijzers van de klok
om te verwijderen.
3. Verwijder de moer en de sluitring van het mes van de
aandrijfas.
4. Open de ReelEasy™ Line trimmerkop door de
knipsluitingen aan elke zijde in te drukken. De inhoud
van de lijntrimmerkop staat onder veerkracht; houd uw
andere hand over het lijntrimmerkopdeksel terwijl u de
knipsluitingen indrukt.
5. Verwijder het lijnkopdeksel, de stootknop en lijnspoel.
6. Breng de bolle ring aan. Steek de aandrijfconnector in
de aandrijfas. Steek de inbussleutel door het gat in de
bovenste ensring en het gat in de aandrijfkop. Draai
de aandrijfconnector met de combinatiesleutel linksom
en draai hem stevig vast.
7. Plaats de behuizing van de draadkop op de
aandrijfconnector. Zorg ervoor dat de behuizing goed
vastzit.
8. Steek de inbussleutel door het gat in de bovenste
ensring en het gat in de aandrijfkop. Plaats de ring
en de zeskantbout in de aandrijfconnector. Draai de
zeskantbout met een sleutel linksom en zet hem vast.
9. Plaats de spoel terug. Controleer of het symbool voor
“rechte as” zichtbaar is.
10. Herbevestig de stootknop door deze in het midden van
de lijnspoel in te brengen.
11. Plaats het lijntrimmerkopdeksel terug en lijn de
knipsluitingen met de openingen in de lijntrimmerkop
af. Druk het deksel en de lijntrimmerkop samen tot
beide knipsluitingen stevig in de openingen klikken.
12. Breng de snijdraad aan. Extra informatie vindt u
verderop in de handleiding, onder het kopje "Draad
vervangen".
WAARSCHUWING
Om de kans op ernstig lichamelijk letsel te verkleinen,
moet de motor altijd worden stopgezet alvorens
aanpassingen te doen, zoals het verwisselen van de
snijkoppen.
VAN LIJNTRIMMER NAAR STRUIKRUIMER
OMVORMEN
Maaikop ReelEasy™ met draad verwijderen
Zie afbeelding 6.
1. Stop de motor.
2. Open de ReelEasy™ Line trimmerkop door de
knipsluitingen aan elke zijde in te drukken. De inhoud
van de lijntrimmerkop staat onder veerkracht; houd uw