BOMANN KW 1515 CB Handleiding

Categorie
Weegschalen
Type
Handleiding
5
Gebruiksaanwijzing
Dank u voor de aankoop van ons product. Wij wensen u veel
plezier met het gebruik van dit toestel.
Symbolen in deze bedieningshandleiding
Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid zijn speciaal ge-
kenmerkt. Neem deze aanwijzingen strikt in acht om ongeval-
len en schade aan het apparaat te vermijden:
WAARSCHUWING:
Waarschuwt voor gevaren voor uw gezondheid en toont
mogelijk letselrisico’s.
LET OP:
Wijst op mogelijke gevaren voor het apparaat of andere
voorwerpen.
OPMERKING:
Kenmerkt tips en informatie voor u.
Veiligheidsinstructies
Lees vóór de ingebruikname van dit apparaat de handleiding
uiterst zorgvuldig door en bewaar deze goed, samen met het
garantiebewijs, de kassabon en zo mogelijk de doos met de
binnenverpakking. Geef ook de handleiding mee wanneer u de
machine aan derden doorgeeft.
Het apparaat is uitsluitend bestemd voor particulier gebruik
en niet voor industriele doeleinden.
Het apparaat niet blootstellen aan overmatige druk of
schokken om schade aan het gevoelige elektronische
circuit te voorkomen.
Een beschadigd apparaat mag niet in gebruik worden
genomen.
Repareer het apparaat niet zelf, maar laat dit door een
erkende vakman doen.
Gebruik het apparaat uitsluitend voor de voorziene doelein-
den.
De keukenweegschaal is uitgevoerd voor een maximaal
gewicht van 5 kg.
Bescherm het meettoestel tegen direct zonlicht, hoge
temperaturen, vocht en stof.
Kinderen
Laat om veiligheidsredenen geen verpakkingsdelen
(plasticzak, doos, piepschuim, enz.) binnen het bereik van
uw kinderen liggen.
WAARSCHUWING:
Laat kleine kinderen niet met de folie spelen. Er bestaat
gevaar voor verstikking!
Houd toezicht op kinderen om te waarborgen dat ze niet
met het apparaat spelen.
Omgaan met batterijen
Gebruik van batterijen
WAARSCHUWING:
Stel batterijen niet bloot aan hoge temperaturen of direct
zonlicht.
Gooi batterijen nooit in het vuur. Daardoor bestaat
explosiegevaar!
Houd batterijen uit de buurt van kinderen. Het is geen
speelgoed.
Batterijen kunnen worden ingeslikt en levensbedreigend
zijn. Als een batterij is ingeslikt, onmiddellijk een arts
raadplegen.
De batterij niet open forceren.
Contact met metalen voorwerpen vermijden (ringen, spij-
kers, schroeven, enz.). Dit kan kortsluiting veroorzaken!
Kortsluiting kan de batterijen oververhitten of doen
exploderen. Dit kan resulteren in brandwonden.
De contactpunten van batterijen voor uw eigen veiligheid
met plakband afplakken tijdens vervoer. Als een batterij
lekt, de vloeistof niet in uw ogen of neus wrijven.
Als u in contact komt met vloeistof van lekkende batte-
rijen, de handen wassen, en uw ogen met schoon water
spoelen. Een arts raadplegen bij letsel.
LET OP:
Batterijen horen niet in het huisafval. Geef verbruikte bat-
terijen af bij het gemeentelijke milieupark of bij de handelaar.
OPMERKING:
Het batterijsymbool
in de linker boven hoek geeft aan dat
de batterij moet worden vervangen.
Het batterijencompartiment bevindt zich aan de onderkant
van de weegschaal.
De batterij wordt beschermd door middel van plastic folie.
Verwijder de plastic folie.
Gebruik
De keukenweegschaal is bedoeld voor het wegen van levens-
middelen en bereidingsingrediënten.
Indicatie op het scherm
Alle segmenten verschijnen
kortstondig op het scherm
Zelftest
0 Klaar om te wegen
g Gram
ml Mililiters
lb:oz Britse gewichtseenheid
:oz Britse vloeistofmaat
Batterij bijna leeg
0-Ld Te zwaar
Geeft de geselecteerde unit
aan
6
Inschakelen
1. Plaats de weegschaal op een vlakke, harde ondergrond.
2. Druk op de ON/OFF-toets.
Alle segmenten verschijnen kortstondig op het scherm.
Eenheden kiezen
Deze weegschaal meet zowel in massaeenheden (g / lb:oz) als
in volumeeenheden (ml / :oz).
Melk en water hebben een verschillende gewichtbij dezelfde
hoeveelheid. Daarom kunt u melk en water afzonderlijk op
deze weegschaal weergeven.
WEIGHT = Gewicht, MILK = Melk, WATER = Water
1. Druk herhaaldelijk op de MODE toets om de gewenste
meeteenheid te kiezen.
OPMERKING:
Het apparaat start met de laatst gekozen meeteenheid.
Raadpleeg de bovenstaande tabel “Indicatie op het
scherm” om de juiste meeteenheid te kiezen.
Wegen
1. Wacht tot de weegschaal op 0staat.
2. Plaats de goederen zo gecentreerd mogelijk op de weeg-
schaalplaat.
3. De meting is klaar wanneer het scherm stopt.
4. U kunt de meting nu aezen.
Aftrekfunctie (Tarrafunctie)
U wilt verdere ingrediënten aan de eerste toevoegen en deze
afwegen:
Druk kort op de TARE-toets.
De weegschaal wordt teruggezet op “0”.
Wanneer u nu verdere ingrediënten toevoegt, wordt hun
gewicht weergegeven.
Uitschakelen
OPMERKING:
De automatische uitschakeling schakelt de weegschaal na
ca. 120 seconden automatisch uit.
Als u de weegschaal eerder wilt uitschakelen, de ON/OFF-toets
ca. 3 seconden ingedrukt houden.
Buiten gebruik stellen
Batterijen kunnen gaan lekken en accuzuur verliezen. Verwijder
de batterij, als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt.
Reiniging
LET OP:
Dompel het apparaat niet onder in water: Hierdoor kan
het elektronische component vernield worden.
Gebruik géén draadborstel of andere schurende voor-
werpen.
Gebruik geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen.
Reinig het apparaat met een vochtige, niet natte doek. Let
op dat geen vocht in het apparaat kan dringen!
Droog het apparaat na de reiniging zorgvuldig af met een
droge, zachte doek.
Opslag
Bewaar het apparaat op een schone, droge plaats.
Technische gegevens
Model: ...................................................................... KW 1515 CB
Spanningstoevoer: ...........................1 batterij 3 V, type CR 2032
Max. gewichtsbelasting: ..............................................5 kg (11 lb)
Nettogewicht: .............................................................ong. 0,48 kg
Het recht om technische en ontwerpaanpassingen te maken in
de loop van voortdurende productontwikkeling blijft voorbehou-
den.
Dit apparaat is gekeurd conform de op dit moment van toepas-
sing zijnde CE-richtlijnen zoals bijvoorbeeld elektromagnetische
compatibiliteit en laagspanningsvoorschriften en is geconstru-
eerd volgens de nieuwste veiligheidstechnische voorschriften.
Verwijdering
Inleveren van batterijen
Als consument bent u wettelijk verplicht om gebruikte batterijen
in te leveren.
LET OP:
Batterijen mogen niet worden weggegooid met huishoudelijk
afval!
Verwijder de batterijen uit het apparaat.
Lever gebruikte batterijen in bij aangewezen inza-
melingspunten of bij de dealer.
U kunt informatie over verzamelcentra opvragen bij
uw stad of gemeente.
Betekenis van het symbool “vuilnisemmer”
Bescherm ons milieu, elektrische apparaten horen
niet in het huisafval.
Maak voor het afvoeren van elektrische apparaten
gebruik van de voorgeschreven verzamelpunten en
geef daar de elektrische apparaten af die u niet meer gebruikt.
Daardoor helpt u de potentiële effecten te voorkomen die een
verkeerde afvoer op het milieu en de menselijke gezondheid
kunnen hebben.
7
Op deze wijze levert u uw bijdrage aan het hergebruik, de re-
cycling en andere verwerkingsvormen voor oude elektronische
en elektrische apparaten.
Voor informatie over verzamelpunten voor uw apparaten kunt u
contact opnemen met uw gemeente of gemeenteadministratie.

Documenttranscriptie

Gebruiksaanwijzing Dank u voor de aankoop van ons product. Wij wensen u veel plezier met het gebruik van dit toestel. Omgaan met batterijen Gebruik van batterijen • Symbolen in deze bedieningshandleiding Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid zijn speciaal gekenmerkt. Neem deze aanwijzingen strikt in acht om ongevallen en schade aan het apparaat te vermijden: • • WAARSCHUWING: Waarschuwt voor gevaren voor uw gezondheid en toont mogelijk letselrisico’s. • LET OP: Wijst op mogelijke gevaren voor het apparaat of andere voorwerpen. • • • OPMERKING: Kenmerkt tips en informatie voor u. • Veiligheidsinstructies • Lees vóór de ingebruikname van dit apparaat de handleiding uiterst zorgvuldig door en bewaar deze goed, samen met het garantiebewijs, de kassabon en zo mogelijk de doos met de binnenverpakking. Geef ook de handleiding mee wanneer u de machine aan derden doorgeeft. • • • • • • • Het apparaat is uitsluitend bestemd voor particulier gebruik en niet voor industriele doeleinden. Het apparaat niet blootstellen aan overmatige druk of schokken om schade aan het gevoelige elektronische circuit te voorkomen. Een beschadigd apparaat mag niet in gebruik worden genomen. Repareer het apparaat niet zelf, maar laat dit door een erkende vakman doen. Gebruik het apparaat uitsluitend voor de voorziene doeleinden. De keukenweegschaal is uitgevoerd voor een maximaal gewicht van 5 kg. Bescherm het meettoestel tegen direct zonlicht, hoge temperaturen, vocht en stof. Kinderen • Laat om veiligheidsredenen geen verpakkingsdelen (plasticzak, doos, piepschuim, enz.) binnen het bereik van uw kinderen liggen. • WAARSCHUWING: Stel batterijen niet bloot aan hoge temperaturen of direct zonlicht. Gooi batterijen nooit in het vuur. Daardoor bestaat explosiegevaar! Houd batterijen uit de buurt van kinderen. Het is geen speelgoed. Batterijen kunnen worden ingeslikt en levensbedreigend zijn. Als een batterij is ingeslikt, onmiddellijk een arts raadplegen. De batterij niet open forceren. Contact met metalen voorwerpen vermijden (ringen, spijkers, schroeven, enz.). Dit kan kortsluiting veroorzaken! Kortsluiting kan de batterijen oververhitten of doen exploderen. Dit kan resulteren in brandwonden. De contactpunten van batterijen voor uw eigen veiligheid met plakband afplakken tijdens vervoer. Als een batterij lekt, de vloeistof niet in uw ogen of neus wrijven. Als u in contact komt met vloeistof van lekkende batterijen, de handen wassen, en uw ogen met schoon water spoelen. Een arts raadplegen bij letsel. LET OP: Batterijen horen niet in het huisafval. Geef verbruikte batterijen af bij het gemeentelijke milieupark of bij de handelaar. OPMERKING: Het batterijsymbool in de linker boven hoek geeft aan dat de batterij moet worden vervangen. • • Het batterijencompartiment bevindt zich aan de onderkant van de weegschaal. De batterij wordt beschermd door middel van plastic folie. Verwijder de plastic folie. Gebruik De keukenweegschaal is bedoeld voor het wegen van levensmiddelen en bereidingsingrediënten. Indicatie op het scherm WAARSCHUWING: Laat kleine kinderen niet met de folie spelen. Er bestaat gevaar voor verstikking! Alle segmenten verschijnen kortstondig op het scherm 0 g ml lb:oz fl:oz Houd toezicht op kinderen om te waarborgen dat ze niet met het apparaat spelen. 0-Ld Zelftest Klaar om te wegen Gram Mililiters Britse gewichtseenheid Britse vloeistofmaat Batterij bijna leeg Te zwaar Geeft de geselecteerde unit aan 5 Reiniging Inschakelen 1. Plaats de weegschaal op een vlakke, harde ondergrond. 2. Druk op de ON/OFF-toets. Alle segmenten verschijnen kortstondig op het scherm. Eenheden kiezen Deze weegschaal meet zowel in massaeenheden (g / lb:oz) als in volumeeenheden (ml / fl:oz). Melk en water hebben een verschillende gewichtbij dezelfde hoeveelheid. Daarom kunt u melk en water afzonderlijk op deze weegschaal weergeven. WEIGHT = Gewicht, MILK = Melk, WATER = Water 1. Druk herhaaldelijk op de MODE toets om de gewenste meeteenheid te kiezen. • • OPMERKING: Het apparaat start met de laatst gekozen meeteenheid. Raadpleeg de bovenstaande tabel “Indicatie op het scherm” om de juiste meeteenheid te kiezen. Wegen 1. Wacht tot de weegschaal op “0” staat. 2. Plaats de goederen zo gecentreerd mogelijk op de weegschaalplaat. 3. De meting is klaar wanneer het scherm stopt. 4. U kunt de meting nu aflezen. Aftrekfunctie (tarrafunctie) U wilt verdere ingrediënten aan de eerste toevoegen en deze afwegen: Druk kort op de TARE-toets. De weegschaal wordt teruggezet op “0”. Wanneer u nu verdere ingrediënten toevoegt, wordt hun gewicht weergegeven. • • • Uitschakelen OPMERKING: De automatische uitschakeling schakelt de weegschaal na ca. 120 seconden automatisch uit. Als u de weegschaal eerder wilt uitschakelen, de ON/OFF-toets ca. 3 seconden ingedrukt houden. Buiten gebruik stellen Batterijen kunnen gaan lekken en accuzuur verliezen. Verwijder de batterij, als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt. • • • • • LET OP: Dompel het apparaat niet onder in water: Hierdoor kan het elektronische component vernield worden. Gebruik géén draadborstel of andere schurende voorwerpen. Gebruik geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen. Reinig het apparaat met een vochtige, niet natte doek. Let op dat geen vocht in het apparaat kan dringen! Droog het apparaat na de reiniging zorgvuldig af met een droge, zachte doek. Opslag Bewaar het apparaat op een schone, droge plaats. Technische gegevens Model:....................................................................... KW 1515 CB Spanningstoevoer:............................1 batterij 3 V, type CR 2032 Max. gewichtsbelasting: ����������������������������������������������5 kg (11 lb) Nettogewicht:..............................................................ong. 0,48 kg Het recht om technische en ontwerpaanpassingen te maken in de loop van voortdurende productontwikkeling blijft voorbehouden. Dit apparaat is gekeurd conform de op dit moment van toepassing zijnde CE-richtlijnen zoals bijvoorbeeld elektromagnetische compatibiliteit en laagspanningsvoorschriften en is geconstrueerd volgens de nieuwste veiligheidstechnische voorschriften. Verwijdering Inleveren van batterijen Als consument bent u wettelijk verplicht om gebruikte batterijen in te leveren. LET OP: Batterijen mogen niet worden weggegooid met huishoudelijk afval! Verwijder de batterijen uit het apparaat. Lever gebruikte batterijen in bij aangewezen inzamelingspunten of bij de dealer. U kunt informatie over verzamelcentra opvragen bij uw stad of gemeente. Betekenis van het symbool “vuilnisemmer” Bescherm ons milieu, elektrische apparaten horen niet in het huisafval. Maak voor het afvoeren van elektrische apparaten gebruik van de voorgeschreven verzamelpunten en geef daar de elektrische apparaten af die u niet meer gebruikt. Daardoor helpt u de potentiële effecten te voorkomen die een verkeerde afvoer op het milieu en de menselijke gezondheid kunnen hebben. 6 Op deze wijze levert u uw bijdrage aan het hergebruik, de recycling en andere verwerkingsvormen voor oude elektronische en elektrische apparaten. Voor informatie over verzamelpunten voor uw apparaten kunt u contact opnemen met uw gemeente of gemeenteadministratie. 7
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32

BOMANN KW 1515 CB Handleiding

Categorie
Weegschalen
Type
Handleiding

Gerelateerde artikelen