ONKYO CS-265DAB Handleiding

Merk
ONKYO
Categorie
home audiosets
Model
CS-265DAB
Type
Handleiding
Nl
CD HiFi MINI SYSTEM
CS-265DAB
CD Receiver (CR-265DAB)
Speakers (D-T25)
Gebruiksaanwijzing
Wij danken u voor de aanschaf van deze Onkyo
CD-receiver systeem.
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door
alvorens het apparaat aan te sluiten en de stekker in de
contactdoos te steken.
Als u de instructies uit deze handleiding opvolgt, kunt u
de beste prestaties uit uw nieuwe CD-receiver systeem
halen en optimaal van uw muziek genieten.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor raadpleging in de
toekomst.
Aan de slag .....................Nl-2
Aansluitingen................
Nl-14
Basishandelingen.........
Nl-17
CD’s afspelen ................
Nl-19
Uw iPod/iPhone/iPad
afspelen .........................
Nl-22
Draadloos afspelen via
Bluetooth.......................
Nl-23
Naar de radio
luisteren.........................
Nl-26
Een USB-flashstation
afspelen .........................
Nl-30
Een extern
apparaat afspelen.........
Nl-30
Klok en timer.................
Nl-31
Diversen ........................
Nl-33
(De CD-receiver opnieuw
instellen .......................
Nl-33)
Nederlands
Nl-2
Belangrijke veiligheidsvoorschriften
1. Lees de gebruiksaanwijzing.
2. Bewaar de gebruiksaanwijzing.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle aanwijzingen op.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Gebruik een droge doek om het apparaat schoon te
maken.
7. Zorg dat de ventilatie-openingen niet worden
afgesloten. Stel het apparaat op overeenkomstig de
aanwijzingen van de fabrikant.
8. Plaats het apparaat niet in de buurt van een
warmtebron zoals een verwarmingsradiator,
kachel, gasfornuis of ander apparaat (inclusief een
versterker) dat warmte afgeeft.
9. Zorg dat u niet de veiligheidsvoorziening van de
gepolariseerde netstekker of de geaarde netstekker
teniet doet. Een gepolariseerde stekker heeft twee
ongelijke pennen. Een geaarde stekker heeft twee
pennen en tevens een derde aardingspen. De brede pen
of de derde aardingspen is aangebracht voor uw
veiligheid. Als de bijgeleverde stekker niet in uw
stopcontact past, moet u contact opnemen met een
elektricien om het oude stopcontact te laten vervangen.
10. Leid het netsnoer zodanig dat er niet over gelopen
wordt of dat het snoer klemgedrukt wordt. Vooral op de
plaats van de stekker, het stopcontact of het punt waar
het snoer uit het apparaat komt, moet u voorzichtig zijn.
11. Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die door de
fabrikant worden aanbevolen.
12. Gebruik alleen een verrijdbaar
onderstel, standaard, steun of
tafel die door de fabrikant wordt
aanbevolen of die bij het
apparaat wordt verkocht.
Wanneer het apparaat op een
verrijdbaar onderstel staat, moet
u dit bijzonder voorzichtig
bewegen om te voorkomen dat
het apparaat valt.
13. Trek de stekker uit het stopcontact bij bliksem of
wanneer u het apparaat geruime tijd niet denkt te
gebruiken.
14. Laat alle onderhoudswerkzaamheden over aan
bevoegd onderhoudspersoneel. Laat het apparaat
nakijken wanneer er beschadigingen worden
vastgesteld, zoals een beschadigd netsnoer of
netstekker, wanneer er vloeistof of voorwerpen in
het apparaat terecht zijn gekomen, wanneer het
apparaat blootgesteld heeft gestaan aan regen of
vocht, wanneer het apparaat niet normaal werkt of
als het apparaat is gevallen.
15. Storingen die reparatie vereisen
In de volgende gevallen moet u de stekker uit het
stopcontact trekken en het apparaat door een
bevoegd onderhoudsmonteur laten nakijken:
A. Wanneer het netsnoer of de stekker beschadigd is;
B. Wanneer er vloeistof of een voorwerp in het
apparaat is terechtgekomen;
C. Wanneer het apparaat in de regen heeft gestaan;
D. Wanneer het apparaat niet normaal werkt terwijl
u de bedieningsaanwijzingen juist uitvoert.
Gebruik alleen de regelaars die in de
gebruiksaanwijzing worden beschreven om het
apparaat te bedienen. Het maken van
ongeoorloofde afstellingen e.d. kan resulteren in
ernstige beschadiging en vereist in veel gevallen
een uitgebreide reparatie door een bevoegd
onderhoudsmonteur om het apparaat weer in de
oorspronkelijke toestand terug te brengen;
E. Wanneer het apparaat gevallen is of de
ombouw beschadigd is;
F. Wanneer het apparaat niet naar behoren
functioneert of wanneer de prestaties afnemen.
16. Voorwerpen en vloeistoffen
Duw nooit voorwerpen via de openingen in het apparaat,
want deze kunnen in contact komen met gevaarlijke
spanningspunten of kortsluiting veroorzaken, wat kan
resulteren in brand of een elektrische schok.
Stel het apparaat niet bloot aan waterdruppels of
opspattend water en plaats ook geen voorwerpen met een
vloeistof erin, zoals een bloemenvaas, op het apparaat.
Plaats geen kaarsen of andere brandende
voorwerpen op het apparaat.
17. Batterijen
Neem alle plaatselijke en landelijke voorschriften
in acht wanneer u gebruikte batterijen weggooit.
18. Als u het apparaat in een omsloten ruimte opstelt,
zoals een audiokastje of boekenrek, moet u er ook
op letten dat er voldoende ventilatie is.
Zorg ervoor dat er minstens 20 cm ruimte
openblijft aan de bovenkant en de zijkanten en 10
cm aan de achterkant. De achterrand van een plank
of plaat die boven het apparaat is, moet 10 cm
verwijderd zijn van de wand of muur zodat er een
soort schoorsteenpijp-opening is waardoor de
warme lucht kan ontsnappen.
OPGELET:
OM BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE
VOORKOMEN MAG DIT APPARAAT NIET AAN
VOCHTIGHEID OF REGEN BLOOTGESTELD
WORDEN.
OPGELET:
OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKO-
MEN MAG NOCH DE BEHUIZING NOCH HET
ACHTERPANEEL WORDEN GEOPEND. LAAT
ONDERHOUD AAN PROFESSIONELE ONDE-
RHOUDSMONTEURS OVER.
Deze lichtflits met pijlpunt in een gelijkzijdige
driehoek dient de gebruiker er op attent te maken dat
er niet-geïsoleerde “gevaarlijke spanning” in de
behuizing van het toestel is en personen bij een
verkeerde behandeling een elektrische schok op
zouden kunnen lopen.
Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek dient de
gebruiker er op attent te maken dat er belangrijke
aanwijzingen voor bediening en onderhoud (reparatie)
in de bij het toestel geleverde gebruiksaanwijzing
aanwezig zijn.
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE
NE PAS OUVRIR
AVIS
WAARSCHUWING
VERRIJDBAAR ONDERSTEL
S3125A
Nl-3
Voorzorgsmaatregelen
1. Door auteursrecht beschermde
opnamen—Uitgezonderd voor strikt persoonlijk
gebruik, is het opnemen van door auteursrecht
beschermd beelden geluidsmateriaal bij de wet
verboden, tenzij na uitdrukkelijke toestemming van
de auteursrechthouder.
2. Netstroomzekering—De netstroomzekering
bevindt zich binnenin dit apparaat en kan niet door
de gebruiker worden vervangen. Als u dit apparaat
niet kunt inschakelen, moet u contact opnemen met
een Onkyo-dealer.
3. Onderhoud—Het is aanbevolen dit apparaat
regelmatig af te stoffen met een zachte doek.
Aanklevend vuil kunt u verwijderen met een zachte
doek die u licht bevochtigt met wat mild zeepsop.
Droog het apparaat daarna onmiddellijk na met een
schone droge doek. Gebruik voor het schoonmaken
nooit een schuurspons of chemische middelen zoals
spiritus of thinner, aangezien dergelijke middelen de
afwerking kunnen aantasten of de opschriften van
het voorpaneel kunnen verwijderen.
4. Stroomvoorziening
WAARSCHUWING
VOORDAT U DIT APPARAAT VOOR HET
EERST OP HET STOPCONTACT AANSLUIT,
DIENT U VOORAL DE ONDERSTAANDE
PARAGRAFEN AANDACHTIG DOOR TE
LEZEN.
De spanning van het lichtnet kan van land tot land
verschillen. Overtuig u ervan dat de plaatselijke
netspanning overeenkomt met de spanningsvereiste
die staat vermeld op het achterpaneel van dit
apparaat (bijv. 230 V wisselstroom, 50 Hz of 120 V
wisselstroom, 60 Hz).
Met de stekker van het netsnoer koppelt u het
apparaat los van de netspanning. Zorg dat de
stekker altijd gemakkelijk uitgetrokken kan worden
(d.w.z. goed bereikbaar is).
Voor modellen met de toets [POWER] of met de
toetsen [POWER] en [ON/STANDBY]:
Als u op de toets [POWER] drukt om de OFF-
modus te selecteren, wordt het apparaat niet
volledig losgekoppeld van het elektriciteitsnet. Trek
de stekker uit het stopcontact als u van plan bent het
apparaat gedurende langere tijd niet te gebruiken.
Voor modellen met alleen de toets [ON/
STANDBY]:
Als u op de toets [ON/STANDBY] drukt om de
standby-modus te selecteren, wordt het apparaat
niet volledig losgekoppeld van het elektriciteitsnet.
Trek de stekker uit het stopcontact als u van plan
bent het apparaat gedurende langere tijd niet te
gebruiken.
5. Denk om uw oren
Voorzichtig:
Aanhoudend hard geluid via oortelefoons of een
hoofdtelefoon kan uw gehoor aantasten.
6. Batterijen niet verhitten
Waarschuwing:
Batterijen (zowel herlaadbare accu’s als losse
batterijen) kunnen bij verhitting gevaar opleveren,
dus stel ze niet bloot aan directe zonnestraling, vuur
en dergelijke.
7. Raak dit apparaat nooit met natte handen
aan—Raak dit apparaat en het netsnoer niet aan
wanneer uw handen nat op vochtig zijn. Mocht er
water of een andere vloeistof in het inwendige van
het apparaat terechtkomen, laat u het dan
inspecteren door uw plaatselijke Onkyo handelaar.
8. Omgang met het apparaat
Als u het apparaat moet vervoeren, verpakt u het
dan zo goed mogelijk in de oorspronkelijke
verpakking, zoals u het bij aflevering hebt
aangetroffen.
Laat geen plastic of rubber voorwerpen lang
achtereen op het apparaat liggen, want dat kan
lelijke plekken op de ombouw achterlaten.
Wanneer het apparaat lang achtereen in gebruik
is, kunnen de bovenkant en het achterpaneel erg
warm worden. Dit is normaal en vormt geen
probleem.
Als het apparaat lang achtereen niet gebruikt
wordt, kan het de eerstvolgende keer niet altijd
goed werken, dus we raden u aan het af en toe
eens in te schakelen en even te gebruiken.
Na afloop van het gebruik dient u alle discs te
verwijderen en het apparaat uit te schakelen.
9. Opstelling van dit apparaat
Installeer dit apparaat in een goed geventileerde
ruimte.
Zorg dat er rondom het apparaat voldoende
luchtdoorstroming is, vooral als u het opstelt in
een audiorek. Bij onvoldoende ventilatie kan het
apparaat oververhit raken, hetgeen tot storingen
en defecten kan leiden.
Zorg dat dit apparaat niet wordt blootgesteld aan
directe zonnestraling of warmtebronnen, want als
de tempreatuur in het inwendige te hoog oploopt,
zal dit de levensduur van de optische leeskop
beperken.
Vermijd vochtige en stoffige plaatsen, evenals
plaatsen die on
derhevig zijn aan de trillingen van
luidsprekers en dergelijke. Plaats dit apparaat nooit
direct bovenop of vlak boven een luidspreker.
Installeer dit apparaat uitsluitend horizontaal. Zet
het nooit op zijn kant of op een hellend oppervlak,
want dat kan storing in de werking veroorzaken.
Als u dit apparaat opstelt in de buurt van een TV-
toestel, een radio of een videorecorder, kan dat
een nadelige invloed hebben op de beeld- en
geluidskwaiteit. In dat geval zult u het apparaat
iets verder van het TV-toestel, de radio of de
videorecorder moeten plaatsen.
10. Vermijd condensvocht
Condensatie van vocht in het inwendige kan
schade aan het apparaat toebrengen.
Lees de volgende opmerkingen aandachtig door:
Op dezelfde wijze kan er zich ook vocht afzetten op
de optische pickuplens van het apparaat. De
pickuplens is een van de belangrijkste onderdelen
van het apparaat.
Ventilatieopening
Plaats niets op de
ventilatieopening.
Nl-4
Voorzorgsmaatregelen—Vervolg
Vochtcondensatie kan zich bijvoorbeeld voordoen
onder de volgende omstandigheden:
Als het apparaat van een koude opslagruimte
naar een warme kamer wordt gebracht.
Als er een kachel aan gaat, of als het apparaat
wordt gekoeld door de luchtstroom van een
airconditioning.
Als het apparaat bij warm zomerweer van een
koele kamer met airconditioning naar een
warme en vochtige omgeving wordt verplaatst.
Als het apparaat wordt gebruikt in een erg
vochtige omgeving.
Gebruik dit apparaat niet als er een grote kans
bestaat op vochtcondensatie. Anders zouden uw
discs en bepaalde onderdelen binnenin dit
apparaat beschadigd kunnen raken.
Als er condensvorming optreedt, trek dan de
stekker van het stroomsnoer uit het stopcontact en
laat het apparaat gedurende twee tot drie uur op
kamertemperatuur komen.
Dit apparaat werkt met een halfgeleider-lasersysteem
en is geclassificeerd als een “KLASSE 1 LASER
PRODUCT”. Voor een juist gebruik dient u deze
gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen. Als er
iets niet in orde is, kunt u het best contact opnemen met
de winkel waar u het apparaat hebt gekocht.
Probeer niet de ombouw van het apparaat te openen,
om blootstelling aan de laserstralen te vermijden.
VOORZICHTIG:
KLASSE 1M ZICHTBARE EN ONZICHTBARE
LASERSTRALING INDIEN GEOPEND. NIET
RECHTSTREEKS MET OPTISCHE
INSTRUMENTEN IN DE STRAAL KIJKEN.
DIT PRODUCT WERKT MET EEN LASER. HET
MAKEN VAN AFSTELLINGEN OF INGREPEN
DIE NIET IN DEZE GEBRUIKSAANWIJZING
STAAN VERMELD KAN RESULTEREN IN HET
VRIJKOMEN VAN GEVAARLIJKE STRALING.
Het rechts getoonde label
is bevestigd op het
achterpaneel.
1. Dit apparaat is een
KLASSE 1 LASER
PRODUCT en in het inwendige is een laser
toegepast.
2. Probeer niet de ombouw van het apparaat te openen,
om blootstelling aan de laserstralen te vermijden.
Laat inwendig onderhoud over aan bevoegd
vakpersoneel.
WAARSCHUWING
SLIK GEEN BATTERIJ DOOR,
GEVAAR VOOR CHEMISCHE
BRANDWONDEN
De afstandsbediening van dit product heeft een
knoopcelbatterij. Als de knoopcelbatterij wordt
doorgeslikt, kan hij binnen maar 2 uur ernstige interne
brandwonden veroorzaken en de dood tot gevolg
hebben. Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de
buurt van kinderen. Als het batterijvakje niet goed sluit,
moet u het product niet meer gebruiken en hem uit de
buurt van kinderen houden.
Als u denkt dat de batterijen misschien zijn doorgeslikt
of in een deel van het lichaam zijn geplaatst, raadpleeg
dan onmiddellijk een arts.
De waarschuwingsmarkering bevindt zich
op de achterkant van de
afstandsbediening.
Voor de Europese modellen
WEEE
http://www.onkyo.com/manual/weee/weee.pdf
Wij verklaren onder eigen verantwoordelijkheid dat dit
product voldoet aan de normen voor:
Veiligheid
Beperkingen en methodes van het meten van
eigenschappen van radiostoringen
Beperkingen voor harmonische stroomemissies
Beperkingen van spanningswijzigingen, span-
ningsfluctuatie en flikkering
RoHS Richtlijn, 2011/65/EU
Hierbij verklaart Onkyo Corporation dat het toestel
l CR-265DAB in overeenstemming is met de
essentiële eisen en de andere relevante bepalin-
gen van richtlijn 1999/5/EG.
NL
Batterij niet
weggooien, maar
inleveren als KCA.
Nl-5
Voorzorgsmaatregelen—Vervolg
Voordat u uw nieuwe luidsprekers
gebruikt
Plaats de luidsprekers op stevige, vlakke
oppervlakten. Door ze op oneffen, of onstabiele
oppervlakten te plaatsen waar zij kunnen vallen en
schade veroorzaken, beïnvloedt de geluidskwaliteit.
Hou geen water of andere vloeistoffen in de buurt van
de luidsprekers. Als vloeistof over ze wordt gemorst,
kunnen binnen de woofer en tweeter worden
beschadigd.
Behandel de luidsprekers niet met natte of vochtige
handen.
Voorzorgsmaatregelen luidspreker
De luidsprekers kunnen het aangegeven
invoervermogen vermogen als zij voor normale
muziekreproductie worden gebruikt. Als zij enige van
de volgende signalen krijgen toegevoerd, zelfs als het
invoervermogen binnen het aangegeven nominaal
vermogen is, kan overmatige stroom de
luidsprekerspoelen instromen en brand of gebroken
kabels veroorzaken.
1. Interstation-ruis van een niet-afgestemde FM-radio.
2. Audio van een cassette die snel vooruit wordt
gedraaid.
3. Schelle geluiden gegenereerd door een oscillator,
elektronische muziekinstrumenten, enzovoorts.
4. Oscillatie versterker.
5. Speciale testtonen van audio-test-cd’s enzovoorts.
6. Dreunen en klikken veroorzaakt door het aansluiten
en verwijderen van audiokabels (schakel altijd uw
versterker uit voordat u kabels aansluit of
verwijdert).
7. Feedback microfoon
De luidsprekers bevatten krachtige magneten. Plaats
geen metalen items, zoals schroevendraaiers, in de
buurt van de luidsprekers. Zij kunnen tot de magneet
worden aangetrokken, letsel veroorzaken of het
diafragma van de tweeter beschadigen.
Gebruik in de buurt van een CRT-tv of -
computer
(In de volgende uitleg verwijst “tv” naar een CRT-tv.)
TV’s en computerschermen zijn magnetisch gevoelige
apparaten en wanneer conventionele luidsprekers in
hun buurt worden geplaatst, kunnen zij dus mogelijk
verkleuring of beeldvervorming ondervinden. Om dit
te voorkomen bevatten de luidsprekers intern
magnetische afscherming. In sommige gevallen kan
zich echter nog steeds verkleuring voordoen. In dit
geval dient u uw tv of scherm uitschakelen, 15 tot 30
minuten wachten en het daarna opnieuw inschakelen.
Dit activeert meestal de demagnetiserende functie
waardoor het magnetische veld neutraal wordt gesteld,
waardoor enige effecten van verkleuring worden
verwijderd. Als het probleem van verkleuring
aanhoudt, dient u te proberen om de luidsprekers
verder van uw tv of scherm af te plaatsen. Let op dat
verkleuring ook door een ander magnetisch of
demagnetiserend hulpmiddel kan worden veroorzaakt,
die te dicht bij uw tv of scherm is geplaatst.
Opmerking:
Als de luidsprekers dicht bij een tv of scherm zijn
geplaatst, kunt u wegens elektromagnetische golven
die door de tv of het scherm worden uitgestraald,
zelfs als uw versterker is uitgeschakeld, ruis van de
luidsprekers horen. Om dit te voorkomen, dient u de
luidsprekers van uw tv of scherm af plaatsen.
Nl-6
Pakketinhoud
Zorg dat u de volgende accessoires hebt:
* In de catalogus en op de verpakking geeft de letter aan
het einde van de productnaam de kleur aan. Specificaties
en handelingen zijn, ongeacht de kleur, hetzelfde.
U kunt de geluidskwaliteit verbeteren door de
meegeleverde vloerkussentjes aan te brengen, zodat de
luidsprekers van het oppervlak worden getild en het
contactvlak dus wordt verminderd. Door de
vloerkussentjes worden de luidsprekers ook stabiel
waardoor wordt vermeden dat ze wegglijden.
Verwijder de isolatiestrip voordat u de
afstandsbediening gebruikt.
Als u de afstandsbediening gebruikt, richt u deze
richting de sensor van de CD receiver voor de
afstandsbediening, zoals hieronder wordt getoond.
Installatielocatie
Deze eenheid en zijn afstandsbediening kunnen
verkleuren door ultraviolet of andere lichtcomponenten
als u ze in rechtstreeks zonlicht, onder fluorescente
verlichting of een bacteriedodende lamp gebruikt.
Gebruik alleen een batterij van hetzelfde type
(CR2025).
Opmerking:
Als de afstandsbediening niet meer goed werkt, moet
u batterijen door nieuwe vervangen.
Als u de afstandsbediening langere tijd niet denkt te
gebruiken, moet u de batterijen eruit verwijderen om
lekkage en corrosie te voorkomen.
Neem verlopen batterijen zo snel mogelijk uit de
afstandsbediening om lekkage en corrosie te
voorkomen.
Als de afstandsbediening niet werkt als hij voor de
eerste keer wordt gebruikt, probeer dan de volgende
handelingen uit te voeren.
1. Houd de VOLUME [–]-toets van de
afstandsbediening ingedrukt (gedurende ten
minste tien seconden). Als de afstandsbediening
nog steeds niet werkt, herhaalt u deze handeling.
2. Verwijder de knoopcelbatterij, wrijf erover met
een droge doek en plaats hem weer terug.
Voorzichtig:
Door de batterij onjuist te vervangen, kan een
explosie worden veroorzaakt. Gebruik alleen een
batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type.
Cd-receiver (CR-265DAB)
Afstandsbediening (RC-892S)
DAB/FM-binnenantenne
Netsnoer
(Stekkertype varieert van land tot land.)
Luidsprekers (D-T25)
Luidsprekerkabels
8 vloerkussentjes
Gebruik de meegeleverde
vloerkussentjes voor de luidsprekers
De afstandsbediening gebruiken
Vloerkussentjes
Onderkant
O
n
g
e
v
e
e
r
5
m
e
t
e
r
Sensor afstandsbediening
CR-265DAB
De batterij vervangen
Batterijhouder
Plaats de batterij in de
batterijhouder met de
positieve kant (+) naar
boven en plaats de
batterijhouder in de
afstandsbediening.
Terwijl u een uitsteeksel op de achterkant van
de afstandsbediening in de richting van de pijl
drukt, trekt u de batterijhouder naar buiten.
Achterkant
Nl-7
Kenmerken
Cd
Speel audio-cd’s, MP3-cd’s (cd-r en cd-rw)
RANDOM-/REPEAT-afspeelmodus (willekeurig/
herhalen)
USB-flashstation
MP3’s van USB-flashstations afspelen
RANDOM-/REPEAT-afspeelmodus (willekeurig/
herhalen)
iPod/iPhone/iPad
*1
Directe, digitale iPod/iPhone/iPad-verbinding
Bestuur uw iPod/iPhone//iPad met de
afstandsbediening
Bluetooth
*2
Bluetooth-functies waarmee draadloos afspelen via
smartphones of andere apparaten mogelijk is
Ondersteuning voor de Bluetooth-stand-byfunctie
Ondersteuning voor de NFC-functie, waarmee
makkelijk een koppeling en een verbinding opgezet
kan worden
Radio
DAB/DAB+, FM-tuner
40 DAB/DAB+-, 40 FM-voorkeuzezenders
FM Auto Preset-functie
RDS (Radio Data System, radiogegevenssysteem)
Timer en klok
Vier programmeerbare timers
Sluimertimer
Luidsprekers
Stijlvolle kast
•2-weg basreflex
Diversen
Super Bass-functie (S.Bass) voor diepere
basgeluiden
Bas- en trebletoonregelingselementen
Lijningang voor externe audiobron
Bus voor hoofdtelefoon
*1
iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod
shuffle en iPod touch zijn handelsmerken van Apple
Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.
“Made for iPod”, “Made for iPhone” en “Made for iPad”
betekenen dat elektronische accessoires specifiek
voor aansluiting op respectievelijk iPod, iPhone of
iPad zijn ontworpen en door de ontwikkelaar zijn
gecertificeerd aan Apple-prestatiestandaarden te
voldoen. Apple is niet verantwoordelijk voor de
werking van dit apparaat of de naleving van de
normen voor veiligheid en wetgeving.
Merk op dat het gebruik van dit accessoire met iPod,
iPhone of iPad de draadloze prestaties kan
beïnvloeden.
*2
Het Bluetooth
®
-woordmerk en logo’s zijn
geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van
Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke
merken door Onkyo is onder licentie. Overige
handelsmerken en handelsnamen zijn van hun
respectievelijke eigenaars.
Onkyo garandeert de Bluetooth-compatibiliteit tussen
het CR-265DAB-systeem en alle Bluetooth-
apparaten niet.
Raadpleeg de documentatie en dealer van het
apparaat voor compatibiliteit tussen het CR-265DAB-
systeem en een ander apparaat met Bluetooth-
technologie. In bepaalde landen kunnen er
beperkingen zijn voor het gebruik van Bluetooth-
apparaten. Raadpleeg uw lokale autoriteiten.
Gelieve de classificatielabel te lezen aan de
onderkant of op hetachterpaneel van het systeem
voor overige veiligheidsinformatie.
Nl-8
Inhoudsopgave
Aan de slag
Belangrijke veiligheidsvoorschriften ..............2
Voorzorgsmaatregelen ..................................3
Pakketinhoud.................................................6
Gebruik de meegeleverde vloerkussentjes
voor de luidsprekers................................6
De afstandsbediening gebruiken ...............6
De batterij vervangen ................................6
Kenmerken ....................................................7
Eerste kennismaking met de CD-receiver .....9
Boven- en voorpanelen .............................9
Display.....................................................10
Achterpaneel ...........................................10
Afstandsbediening ...................................11
Opmerkingen over schijven (audio-cd en
MP3) en USB-flashstations (MP3)............12
Aansluitingen
Aansluiting van de antennes .......................14
Aansluiting van de
DAB/FM-binnenantenne........................14
Aansluiting van een DAB- of FM-
buitenantenne .......................................14
Aansluiting van luidsprekers........................15
Aansluiting van andere componenten .........16
Aansluiting van audio-afspeelapparaat ...16
Aansluiting van het netsnoer ...................16
Basishandelingen
Basishandelingen ........................................17
De CD-receiver inschakelen....................17
De Auto Standby-functie instellen ...........17
De invoerbron selecteren ........................17
Het volume afstellen ................................17
De CD-receiver dempen..........................17
Een hoofdtelefoon gebruiken...................17
De bas en treble afstellen........................17
Super Bass gebruiken .............................18
De helderheid van de display wijzigen ....18
CD’s afspelen
CD’s afspelen ..............................................19
CD’s afspelen ..........................................19
CD-informatie weergeven........................19
Een map of bestand op een MP3-schijf
selecteren..............................................20
MP3-informatie weergeven......................20
1-Folder-modus .......................................20
Geheugen afspelen .................................20
Herhaald afspelen ...................................21
Willekeurig afspelen ................................21
Uw iPod/iPhone/iPad afspelen
Uw iPod/iPhone/iPad afspelen ....................22
Een iPod/iPhone/iPad via USB
afspelen.................................................22
Met de afstandsbediening door de iPod-
menu’s navigeren..................................22
Draadloos afspelen via Bluetooth
Draadloos afspelen via Bluetooth................23
Koppelen..................................................23
Muziek op uw Bluetooth-apparaat
afspelen.................................................23
De Auto Change-functie gebruiken..........23
Bluetooth opnieuw instellen .....................24
Een Bluetooth-verbinding tot stand
brengen met aanraking (via NFC) .........24
De Bluetooth Standby-functie
gebruiken...............................................25
Naar de radio luisteren
Naar de radio luisteren ................................26
Op FM-radiozenders afstemmen .............26
Naar digitale DAB-radio luisteren.............26
DAB-/FM-zenders handmatig vooraf
instellen .................................................28
FM-zenders automatisch vooraf instellen
(Auto Preset) .........................................28
Vooraf ingestelde zenders selecteren......28
RDS ontvangen........................................29
De voorkeuzezenders verwijderen...........29
Een USB-flashstation afspelen
Een USB-flashstation afspelen....................30
Een extern apparaat afspelen
Een extern apparaat afspelen......................30
Afspelen van een extern apparaat
aangesloten op de LINE IN-bus ............30
Klok en timer
De klok instellen...........................................31
De timer gebruiken ......................................31
De Sleep Timer (sluimtertimer) gebruiken
...31
Een timer programmeren.........................31
Een timer op On (inschakelen) of Off
(uitschakelen) zetten .............................32
Diversen
Probleemoplossen.......................................33
Technische gegevens..................................38
Nl-9
Eerste kennismaking met de CD-receiver
Zie de pagina’s tussen haakjes voor meer gedetailleerde informatie.
aan/uit-toets (17, 33)
INPUT-toets (17, 22)
-toets (23)
Vorige [ ]-toets (19, 22, 28)
Volgende [ ]-toets (19, 22, 28)
Stoppen [ ]-toets (19, 22, 33)
Afspelen/pauzeren [ / ]-toets (19, 20, 30)
VOLUME [+]- en -[–]-toets (17, 22)
NFC-markering
Hoofdtelefoon [ ]-bus (17)
USB-poort (30)
Display (10)
Schijflade (19)
Sensor afstandsbediening (6)
Openen/sluiten [ ]-toets (19)
Boven- en voorpanelen
Bovenpaneel
Voorpaneel
Nl-10
Eerste kennismaking met de CD-receiver—Vervolg
SLEEP-indicator
Afspelen - en Pauzeren -indicator
USB-indicator
MP3-indicator
-indicatoren
FOLDER-indicator
DAB-indicator
S.BASS-indicator
MUTING-indicator
1FOLDER -indicator
MEMORY-indicator
Afspeelmodus-indicatoren
TIMER-indicatoren
FM-afstemmings-indicatoren
FILE-indicator
TRACK-indicator
Berichtengebied
TITLE-, ARTIST- en ALBUM-indicator
DISC-, TOTAL- en REMAIN-indicator
AC INLET
DAB/FM ANTENNA-bus
LINE IN-bussen
SPEAKERS-aansluitingen
Display
Achterpaneel
Zie pagina 14 tot 16 voor informatie betreffende
aansluitingen.
Nl-11
Eerste kennismaking met de CD-receiver—Vervolg
Zie de pagina’s tussen haakjes voor meer gedetailleerde informatie.
SLEEP-toets (31)
Aan/uit [ ]-toets (17, 33)
Ingangselectietoetsen (17, 22, 26, 28, 30)
MENU-toets (22)
Pijltoetsen [ ], [ ], [ ] en [ ] en ENTER-
toets
FOLDER-toets
Stoppen [ ]- (19, 22),
Afspelen/pauzeren [
/ ]- (19, 20, 22, 30),
[
]-/[ ]- (19, 22, 28),
[
]-/[ ]-, TUNING [ ]-/-[ ]-toets (19,
22, 26)
CLEAR-toets (20, 21)
CLOCK CALL-toets (31, 36)
REPEAT []-toets (21, 22)
DIMMER-toets (18)
Openen/sluiten [ ]-toets
DISPLAY-toets (19, 20, 29)
MUTING-toets (17)
TIMER-toets (31, 32)
VOLUME [+]- en -[–]-toets (17, 22)
MODE-toets (20, 28)
TONE-toets (17)
S.BASS-toets (18)
SHUFFLE []-toets (21, 22)
Afstandsbediening
Nl-12
Opmerkingen over schijven (audio-cd en MP3) en USB-
flashstations (MP3)
Voorzorgsmaatregelen voor afspelen
Compact discs (cd’s) met het volgende logo op het
labeloppervlak kunnen worden gebruikt.
Gebruik geen schijven die voor andere doeleinden dan
audio, zoals cd-roms voor pc-gebruik, zijn ontworpen.
Door abnormale ruis kan de CD-receiver en/of kunnen
de luidsprekers worden beschadigd.
* De CD-receiver ondersteunt cd-r- en cd-rw-schijven.
Let op dat sommige schijven mogelijk niet worden
afgespeeld vanwege de schijfeigenschappen, krassen, vuil
of de opnamestatus. Een schijf die met een audio-cd-
recorder is opgenomen, kan niet worden afgespeeld als
deze niet is afgewerkt.
Gebruik nooit schijven met een speciale vorm (zoals
hartjes of achthoeken). Deze types schijven kunnen de
cd-receiver beschadigen.
Cd’s afspelen met Copy-control-functie
(kopieerbeveiligingsfunctie)
Sommige audio-cd’s met kopieerbeveiligingsfunctie
voldoen niet aan de officiële cd-standaarden. Dit zijn
speciale schijven en kunnen niet met de CD-receiver
worden afgespeeld.
Afspelen van MP3-schijven
MP3-bestanden die op een cd-r/cd-rw zijn opgenomen,
kunnen met de CD-receiver worden afgespeeld.
Gebruik schijven die volgens het ISO 9660 niveau 2-
bestandssysteem zijn opgenomen. (De ondersteunde
mapdiepte is acht niveaus, hetzelfde als ISO 9660
niveau 1)
Schijven moeten worden afgesloten (afgewerkt).
Alleen MP3-bestanden met de extensie “.MP3” of
“.mp3” worden ondersteund.
Bestanden die met MPEG 1-audiolaag 3 met
bemonsteringsfrequenties 32/44,1/48 kHz en een
bitsnelheid van 32–320 kbps zijn opgenomen,
worden ondersteund.
Maximaal 255* mappen (waaronder de hoofdmap) en
maximaal 512 bestanden kunnen op een enkele cd
worden herkend. In een enkele map kunnen een
maximum van 512 bestanden worden herkend.
* Dit omvat mappen zonder MP3-bestanden.
Afspelen van USB-flashstations
De cd-receiver ondersteunt niet het afspelen van
audiospelerunits en smartphones die geen USB-
apparaten voor massaopslag zijn.
MP3-bestanden die op een USB-flashstation zijn
opgenomen, kunnen met de CD-receiver worden
afgespeeld.
Ondersteunde bestandssystemen zijn FAT16 en FAT32.
Alleen MP3-bestanden met de extensie “.MP3” of
“.mp3” worden ondersteund.
Bestanden die met MPEG 1-audiolaag 3 met
bemonsteringsfrequenties 32/44,1/48 kHz en een
bitsnelheid van 32–320 kbps zijn opgenomen,
worden ondersteund.
Maximaal 999* mappen (waaronder de hoofdmap) en
maximaal 3000 bestanden kunnen op een enkel USB-
flashstation worden herkend. In een enkele map kunnen
een maximum van 999 bestanden worden herkend.
USB-hubs worden niet ondersteund.
* Dit omvat mappen zonder MP3-bestanden.
Opmerking:
Een schijf die met een recorder of persoonlijke
computer is opgenomen, kan in sommige gevallen
mogelijk niet worden afgespeeld. (Oorzaak:
schijfeigenschappen, beschadigde of vuile schijf, vuil
op lens van speler, dauwcondensatie, enz.)
Een schijf die op een persoonlijke computer is
opgenomen, kan mogelijk afhankelijk van de
applicatie-instellingen of omgeving niet worden
afgespeeld. Neem op de schijf op in een formaat dat
wordt ondersteund door de cd-receiver.
Een schijf met onvoldoende opslagcapaciteit kan niet
goed worden afgespeeld.
Bestanden worden afgespeeld in dezelfde volgorde
als die waarin ze zijn opgeslagen op het USB-
flashstation. Het afspelen kan echter veranderen als
de bestanden of mappen op het USB-flashstation
worden verwijderd of hernoemd op een computer
enz.
Schijven behandelen
Houd schijven bij de rand, of via het gat in het midden
en de rand vast. Vermijd aanraking van het
afspeeloppervlak (oppervlak zonder afdruk).
Bevestig geen papier of stickers en schrijf niet op het
afspeel- of labeloppervlak van de schijf. Zorg dat de
schijf niet wordt bekrast of beschadigd.
**
Labeloppervlak
(bedrukt oppervlak)
Afspeeloppervlak
Nl-13
Opmerkingen over schijven (audio-cd en MP3) en USB-flashstations
(MP3)—Vervolg
Voorzorgsmaatregelen voor gehuurde
schijven
Gebruik geen schijven met restanten van cellofaantape,
gehuurde schijven waarvan de labels loskomen of
schijven met decoratielabels. Dit type schijf kan in de
CD-receiver vast komen te zitten, of kan de CD-receiver
beschadigen.
Voorzorgsmaatregelen voor met inkjet
bedrukbare schijven
Laat geen cd-r/cd-rw voor lange tijd in de CD-receiver
achter als het label ervan met een inkjet-printer is
afgedrukt. De schijf kan in de CD-receiver vast komen
te zitten, of kan de CD-receiver beschadigen.
Verwijder de schijf uit de CD-receiver als hij niet wordt
afgespeeld en sla hem in een doosje op. Een pas
bedrukte schijf is plakkerig. Gebruik de schijf alleen
nadat het oppervlak helemaal droog is.
Zorg voor schijven
Als de schijf vies is, heeft de CD-receiver het moeilijk
om signalen te lezen en kan de audiokwaliteit
verminderen. Als de schijf vies is, dient u voorzichtig
met een zachte doek vingerafdrukken en stof af te
vegen. Veeg licht van het midden naar buiten toe.
Om hardnekkig stof of vuil te
verwijderen, veegt u de schijf af
met een zachte doek die met
water is bevochtigd en daarna
maakt u hem met een droge doek
droog. Gebruik geen
reinigingsspray voor analoge
opnamen of antistatische
middelen, enz. Gebruik nooit vluchtige chemicaliën
zoals benzine of verfverdunner omdat zij het
schijfoppervlak kunnen impregneren.
Nl-14
Aansluiting van de antennes
Deze paragraaf legt uit hoe u de meegeleverde DAB/FM-binnenantenne kunt aansluiten.
De CD-receiver kan geen radiosignalen ontvangen wanneer er geen antenne is aangesloten, dus zorg dat u voor
gebruik van de tuner de antenne aansluit.
Opmerking:
Zodra uw CD-receiver klaar is voor gebruik, moet u op een radiozender afstemmen en de antenne voor de best
mogelijke ontvangst plaatsen.
Gebruik punaises om de positie van de meegeleverde DAB/FM-antenne vast te zetten zodat hij niet slap hangt en
de best mogelijke ontvangst wordt bereikt. Over het algemeen zijn locaties bij ramen beter voor ontvangst.
Tip:
Als bij gebruik van de meegeleverde DAB/FM-binnenantenne geen goede ontvangst wordt verkregen, kunt u een
los verkrijgbare DAB- of FM-buitenantenne installeren.
Als bij gebruik van de meegeleverde DAB/FM-
binnenantenne geen goede ontvangst wordt verkregen,
kunt u een los verkrijgbare DAB of FM-buitenantenne
installeren.
Opmerking:
Raadpleeg een erkende vakman voor de installatie
van de buitenantenne.
Installeer voor de beste resultaten de buitenantenne
ver weg van hoge gebouwen, het liefste zonder
voorwerpen tussen deze antenne en uw lokale zender.
Buitenantennes moeten zich zo ver mogelijk van
mogelijke ruisbronnen bevinden, zoals neonborden,
drukke wegen enz.
Om veiligheidsredenen moeten buitenantennes zich
ver verwijderd van elektrische leidingen en ander
hoogspanningsmateriaal bevinden.
Buitenantennes moeten geaard zijn in
overeenstemming met lokale regelgeving om
elektrische schokken te voorkomen.
Aansluiting van de DAB/FM-binnenantenne
Steek de stekker
volledig in de bus.
Voorzichtig:
Pas op zodat u uzelf niet verwondt wanneer
u punaises gebruikt.
DAB/FM-binnenantenne (meegeleverd)
Punaises enz.
Aansluiting van een DAB- of FM-buitenantenne
Nl-15
Aansluiting van luidsprekers
Verwijder de voorgesneden isolatie van de uiteinden
van de luidsprekerkabels en draai de blootliggende
draden strak rond.
Duw op het lipje om het gat te openen, steek het
blootliggende draad in de opening en laat het lipje los.
Zorg dat de luidsprekeraansluitingen de blootliggende
draden en niet de isolatie vastgrijpt.
Opmerking:
Sluit de rechterluidspreker op de rechter (R)
SPEAKERS-aansluitingen van de CD-receiver aan
Sluit de linkerluidspreker op de linker (L)
SPEAKERS-aansluitingen aan.
Let goed op de polariteit van de luidsprekerkabels.
Positieve (+) aansluitingen mogen alleen worden
aangesloten op positieve (+) aansluitingen en
negatieve (–) aansluitingen mogen alleen worden
aangesloten op negatieve (–) aansluitingen. Als u de
draden verwisselt, zal het geluid niet in fase zijn en
wordt een onnatuurlijke weergave verkregen.
Gebruik de draden met rode lijn om de positieve (+)
aansluitingen te verbinden.
Sluit niks anders dan de meegeleverde luidsprekers
(D-T25) aan. Wij kunnen niet aansprakelijk worden
gesteld voor storingen of slechte resultaten als deze
CD-receiver met andere luidsprekers wordt gebruikt.
Sluit niet beide luidsprekerkabels op dezelfde L- or
R-aansluitingen aan. Sluit op elke luidspreker niet
meer dan twee luidsprekeraansluitingen aan.
Wees voorzichtig dat u de positieve en
negatieve draden niet kortsluit.
Door dit wel te doen, kan de CD-
receiver en/of kunnen de luidsprekers
worden beschadigd.
Luidsprekerkabel
Rechterluidspreker Linkerluidspreker
CD-receiver
Kant met rode
lijn
R
Nl-16
Aansluiting van andere componenten
Info over aansluitingen
Lees de handleidingen die bij uw andere
componenten worden geleverd voordat u enige
aansluitingen maakt.
Steek de stekker van het netsnoer pas in het
stopcontact nadat u alle aansluitingen hebt voltooid
en deze dubbel hebt gecontroleerd.
Druk de stekkers helemaal erin om
goede verbindingen te maken
(losse verbindingen kunnen ruis of
storingen veroorzaken).
Opmerking:
Plaats niets boven op de cd-receiver Anders kan de
ventilatie worden geblokkeerd en kan warmte worden
ontwikkeld, wat zorgt voor een storing.
Sluit de LINE IN-bussen van de cd-receiver aan op de
OUTPUT (PLAY)-bussen van uw audio-afspeelapparaat.
Gebruik een audiokabel die geschikt is voor uw afspeel-
apparaat.
U hebt een fono-equalizer (optioneel) nodig om een
platenspeler aan te sluiten. Als uw platenspeler een
ingebouwde fono-equalizer heeft, kunt u hem
rechtstreeks aansluiten.
Sluit het netsnoer van de CD-receiver aan op een
geschikt stopcontact.
Opmerking:
Sluit geen andere kabel aan dan het meegeleverde
netsnoer.
Sluit het meegeleverde netsnoer niet aan op een ander
apparaat. Dit kan storingen of ongelukken
veroorzaken.
Trek het netsnoer niet uit de AC INLET terwijl het
andere uiteinde van het snoer nog op een AC-
stopcontact is aangesloten. U kunt een elektrische
schok krijgen als u de interne aansluitingen van het
netsnoer per ongeluk aanraakt.
Sluit uw luidsprekers en AV-componenten aan
voordat u de stekker van het netsnoer in het
stopcontact steekt.
Bij het inschakelen van de CD-receiver kan een
tijdelijke spanningspiek worden veroorzaakt die
andere elektrische apparatuur op hetzelfde circuit kan
verstoren. Als dit problemen veroorzaakt, moet u de
receiver op een ander stroomcircuit aansluiten.
Steek het netsnoer in een AC-stopcontact dat
eenvoudig toegankelijk is zodat u het, indien nodig,
snel kunt uittrekken.
CD-receiver
Analoge
audiokabel (RCA)
Draagbare
audiospeler
Platenspeler
Naar stopcontact
(Stekkertype varieert van land tot land.)
Tv
RCA-/
ministekkerk
abel
Aansluiting van audio-
afspeelapparaat
Juist!
Verkeerd!
Aansluiting van het netsnoer
Nl-17
Basishandelingen
Druk op de [ ]-toets.
U kunt ook de [
]-toets op de cd-receiver gebruiken.
De cd-receiver wordt ingeschakeld en de display brandt.
Druk nogmaals op de toets om hem uit te schakelen
(stand-bymodus).
Als uw iPod/iPhone/iPad is aangesloten op de cd-
receiver in de stand-bymodus, zal “Charging” (“Bezig
met opladen”) verschijnen op de display van de cd-
receiver en de iPod/iPhone/iPad wordt opgeladen.
Met de automatische stand-byfunctie kunt u de cd-receiver
instellen zodat hij automatisch wordt uitgeschakeld en in
de stand-bymodus gaat als hij niet wordt gebruikt of er
geen audio-invoer is gedurende 20 minuten.
Auto Standby” knippert een minuut voordat de Auto
Standby-functie ervoor zorgt dat de eenheid in de stand-
bymodus gaat.
Opmerking:
Als FM Mono wordt geselecteerd, wordt de Auto
Standby-functie uitgeschakeld.
1
Ga in de stand-bymodus
2
Druk op de [MENU]-toets.
Auto Standby>” verschijnt op de display van de
cd-receiver.
3
Druk op de [ENTER]-toets en gebruik
vervolgens de toetsen [
] en [ ] om “On”
te selecteren.
4
Druk op de [ENTER]-toets.
Om de automatische stand-byfunctie uit te schakelen,
selecteert u “Off” in stap 3.
U kunt CD, USB, , DAB, FM of LINE als externe
component selecteren.
Om de invoerbron te selecteren gebruikt u de
ingangselectietoetsen van de afstandsbediening.
Druk op de CD-receiver herhaaldelijk op de [INPUT]-
toets. De invoerbronnen worden in de volgende
volgorde geselecteerd.
Gebruik de toetsen VOLUME [+] en [–] om het
volume aan te passen.
U kunt ook de toetsen [–] en [+] van de CD-receiver
gebruiken.
U kunt het volumeniveau binnen een bereik van 0 tot 41
en max. afstellen.
Druk op de [MUTING]-toets.
Op de display verschijnt gedurende enkele seconden
“Muting” (“Aan het dempen”). Terwijl de CD-receiver
wordt gedempt, knippert de MUTING-indicator
continu. Druk op de toets om het dempen ongedaan te
maken.
Tip:
U kunt het dempen van de eenheid ook ongedaan
maken door het volume aan te passen.
Zet als alternatief de eenheid op stand-by en schakel
hem weer in om dempen te annuleren.
U kunt een stereohoofdtelefoon (met ø3,5mm-
klinkstekker) op de Hoofdtelefoon [ ]-bus van de
receiver aansluiten om te luisteren zonder anderen te
storen.
Opmerking:
Verlaag altijd het volume voordat u de hoofdtelefoon
aansluit.
Bij het aansluiten van een hoofdtelefoon op de
Hoofdtelefoon [ ]-bus, worden de luidsprekers
uitgeschakeld.
1
Druk herhaaldelijk op de [TONE]-toets om
“Bass” of “Treble” te selecteren.
Als S.Bass1 of S.Bass2 is geselecteerd, wordt
S.Bass uitgeschakeld en zullen Bass en Treble de
kenmerken terugroepen die u het meest
recentelijk hebt ingesteld.
2
Gebruik de toetsen [ ] en [ ] om de bas of
treble af te stellen.
U kunt de bas en treble binnen een bereik van –4
tot +4 afstellen.
3
Druk op de [ENTER]-toets om terug te
keren naar de vorige weergave.
Deze handleiding beschrijft de procedure voor het
gebruik van de afstandsbediening, tenzij anders
vermeld.
De CD-receiver inschakelen
De Auto Standby-functie instellen
De invoerbron selecteren
DAB
USB/iPod LINECD
Bluetooth
Het volume afstellen
De CD-receiver dempen
Een hoofdtelefoon gebruiken
De bas en treble afstellen
Nl-18
Basishandelingen—Vervolg
Opmerking:
S.Bass kan niet tegelijkertijd met Bass en Treble zijn
ingeschakeld.
Als u op de [TONE]-toets drukt, wordt S.Bass
uitgeschakeld en worden de instellingen voor Bass en
Treble van kracht.
Druk op de [S.BASS]-toets.
De instelling zal als volgt wisselen iedere keer dat u op
de toets drukt.
De S.BASS-indicator brandt als S.Bass 1 of S.Bass 2
wordt geselecteerd.
Met het toenemen van het nummer wordt de
superbascomponent meer benadrukt.
Opmerking:
S.Bass kan niet tegelijkertijd met Bass en Treble zijn
ingeschakeld.
De instellingen voor Bass en Treble zijn alleen van
kracht als S.Bass is uitgeschakeld. Als u S.Bass1 of
S.Bass2 selecteert, zijn de instellingen voor Bass en
Treble niet langer van kracht.
Druk op de [DIMMER]-toets.
De instelling zal als volgt wisselen iedere keer dat u op
de toets drukt.
Super Bass gebruiken
De helderheid van de display
wijzigen
S.Bass Off S.Bass 1 S.Bass 2
Helder Gedimd Gedimder
Nl-19
CD’s afspelen
1
Druk op de [ ]-toets van de CD-receiver
om de schijflade te openen.
Tip:
Door op de [
]-toets te drukken terwijl de CD-
receiver op stand-by staat, schakelt de CD-receiver in
en opent de schijflade.
2
Plaats de cd op de lade met de labelzijde
opwaarts gekeerd.
Plaats cd’s van 8 cm in het midden van de lade.
3
Wijzig de invoerbron in CD, druk
vervolgens op de [ /]-toets.
Om de invoerbron te wijzigen naar CD, drukt u op
de [CD]-toets van de afstandsbediening of drukt u
herhaaldelijk op de [INPUT]-toets van de cd-
receiver.
De schijflade wordt gesloten en het afspelen start.
Daarna verschijnt de “ ”-indicator.
Om het afspelen te stoppen:
Druk op de [
]-toets.
Om het afspelen te pauzeren:
Druk op de [
/ ]-toets. De Pauzeren “ ”-indicator
verschijnt. Druk opnieuw op de [
/ ]-toets om het
afspelen te hervatten.
Om vooruit te spoelen of achteruit te spoelen:
Druk tijdens het afspelen onophoudelijk op de
Vooruitspoelen [ ]-toets om vooruit te spoelen of op
de Achteruitspoelen [ ]-toets om achteruit te
spoelen.
Om de cd te verwijderen:
Druk op de [
]-toets van de CD-receiver om de
schijflade te openen.
Informatie weergegeven terwijl afspelen
wordt gestopt:
MP3-schijf
Nadat de schijf is geladen, verschijnt de schijfnaam,
vervolgens verschijnt de volgende informatie. Druk op
de [DISPLAY]-toets om de schijfnaam weer te geven.
Nummers selecteren
Om naar het begin van het nummer dat momenteel
wordt afgespeeld, terug te keren, drukt u op de Vorige
[
]-toets.
Druk herhaaldelijk op de Vorige [
]-toets om
eerdere nummers te selecteren.
Druk herhaaldelijk op de Volgende [
]-toets om
volgende nummers te selecteren.
Tijdens het afspelen, of terwijl het afspelen wordt
gepauzeerd, drukt u herhaaldelijk op de [DISPLAY]-
toets om de volgende cd-informatie weer te geven.
Verstreken tijd
•“REMAIN
Brandt als de resterende tijd van het nummer wordt
weergegeven.
•“TOTAL REMAIN
Brandt als de resterende tijd van de schijf wordt
weergegeven.
Deze handleiding beschrijft de procedure voor het
gebruik van de afstandsbediening, tenzij anders
vermeld.
CD’s afspelen
• Audio-cd
Totaal aantal nummers Totale afspeeltijd
CD-informatie weergeven
Totaal aantal mappen Totaal aantal bestanden
Nl-20
CD’s afspelen—Vervolg
1
Terwijl het afspelen wordt gestopt, drukt u
op de toetsen [ ] en [ ] om een map te
selecteren.
De naam van de map verschijnt.
Druk op de [
]-toets om de vorige map te selecteren en
druk op de [
]-toets om de volgende map te selecteren.
Om vanaf het eerste nummer van de map af te
spelen, gaat u verder met stap 3.
2
Gebruik de Pijltoetsen [ ] en [] om de
MP3-bestanden in de map te selecteren.
De naam van het MP3-bestand in de map wordt
weergegeven.
Om een andere map te selecteren, drukt u op de
toetsen [ ] en [ ]. (Begin opnieuw vanaf stap 1.)
3
Druk op de [ENTER]-toets of [ /]-toets.
Het afspelen start.
Druk tijdens het afspelen op de [ ]-toets om het
eerste nummer van de vorige map af te spelen.
Druk als alternatief op de [ ]-toets om het eerste
nummer van de volgende map af te spelen.
U kunt ook een map selecteren door op de
[FOLDER]-toets, op de toetsen [ ] en [ ] en
vervolgens op de [ENTER]-toets te drukken.
Afspelen pauzeren
Druk op de Afspelen/pauzeren [ /]-toets om het
afspelen te pauzeren.
Om het afspelen te hervatten, drukt u opnieuw op die toets.
Over het momenteel afgespeelde MP3-bestand kunt u
diverse informatie, zoals titel, artiest en album,
weergeven.
Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op de
[DISPLAY]-toets om de volgende MP3-
informatie weer te geven.
De informatie wordt in de volgende volgorde weergegeven.
Titel van het nummer (of bestandsnaam, als er
geen ID3-tag is)
•Naam van de artiest
Titel van het album (of mapnaam, als er geen ID3-
tag is)
Opmerking:
Alleen alfanumerieke tekens van één byte kunnen
worden weergegeven.
Niet-ondersteunde tekens op de display worden
vervangen door “•” .
Tijdens de 1-Folder-modus wordt het bereik van het
afspelen beperkt tot de huidige map.
Terwijl de cd-receiver wordt gestopt, drukt u
herhaaldelijk op de [MODE]-toets om
“1FOLDER” weer te geven.
Terwijl het afspelen wordt gestopt tijdens de 1-Folder-
modus, wordt de naam van de geselecteerde map
weergegeven.
Normaal afspelen zal stoppen nadat het laatste nummer
in de huidige map is afgespeeld. Herhaald afspelen en
willekeurig afspelen zijn beperkt tot de huidige map.
Om de hele schijf af te spelen, drukt u herhaaldelijk op de
[MODE]-toets om de “1FOLDER”-indicator uit te schakelen.
Met de geheugenafspeelfunctie slaat de cd-receiver een
lijst van maximaal 25 nummers op en speelt ze af uit het
geheugen.
1
Terwijl de eenheid wordt gestopt, drukt u
herhaaldelijk op de [MODE]-toets tot de
“MEMORY”-indicator brandt.
Muziek-cd
MP3-schijf
2
Gebruik de toetsen [] en [] om een af te
spelen nummer te selecteren en druk
vervolgens op de [ENTER]-toets.
Gebruik als u een MP3-schijf afspeelt de toetsen [ ]
en [
] om de gewenste map te selecteren, gebruik
de toetsen [
] en [ ] om een nummer te selecteren
en druk vervolgens op de [ENTER]-toets.
Herhaal deze stap om de gewenste nummers (tot
P-25) op te slaan in het geheugen.
Druk herhaaldelijk op de [CLEAR]-toets om
nummers in het geheugen te verwijderen beginnend
met het nummer dat het meest recent is opgeslagen.
Een map of bestand op een MP3-
schijf selecteren
MP3-informatie weergeven
1-Folder-modus
Geheugen afspelen
-
Nl-21
CD’s afspelen—Vervolg
3
Druk op de [ /]-toets.
Het afspelen uit het geheugen start.
U kunt het afspelen uit het geheugen, herhaald
afspelen en willekeurig afspelen ook combineren.
Nummers in het geheugen bekijken
Druk, terwijl de eenheid wordt gestopt, op de toetsen
[ ] en [ ].
Nummers in het geheugen verwijderen
Druk, terwijl de eenheid wordt gestopt, op de
[CLEAR]-toets. Druk herhaaldelijk op de [CLEAR]-
toets om nummers in het geheugen te verwijderen
beginnend vanaf het nummer dat het meest recent is
opgeslagen.
Als u afspelen uit het geheugen annuleert, worden alle
nummers opgeslagen in het geheugen verwijderd.
Geheugen afspelen annuleren
Druk op de [MODE]-toets om de “MEMORY”-
indicator uit te schakelen.
Als alternatief kunt u op de [ ]-toets drukken om de
schijflade te openen om het afspelen uit het geheugen te
annuleren.
Druk herhaaldelijk op de []-toets om
“REPEAT” of “REPEAT 1” weer te geven.
Met de afspeelmodus “REPEAT” worden alle nummers
herhaaldelijk afgespeeld.
Met de afspeelmodus “REPEAT 1” wordt maar een
nummer herhaaldelijk afgespeeld.
Om herhaald afspelen te annuleren, drukt u
herhaaldelijk op de []-toets, totdat de indicatoren
“REPEAT” en “REPEAT 1” verschijnen.
Opmerking:
Tijdens 1 Folder-modus worden nummers in de
huidige map herhaaldelijk afgespeeld.
Als u willekeurig afspelen instelt terwijl de
afspeelmodus REPEAT 1 is ingeschakeld, wordt
REPEAT 1 geannuleerd. Zo kunt u ook de
afspeelmodus REPEAT 1 niet instellen als
willekeurig afspelen is ingesteld.
Druk op de []-toets om “RANDOM” weer te
geven.
Met willekeurig afspelen worden alle nummers
willekeurig gesorteerd en een keer afgespeeld.
Druk om het willekeurig afspelen te annuleren op de
toets []. De “RANDOM”-indicator wordt
uitgeschakeld.
Opmerking:
Tijdens 1 Folder-modus worden nummers in de
huidige map willekeurig afgespeeld.
Tip:
U kunt herhaald afspelen en willekeurig afspelen ook
combineren.
Herhaald afspelen
Willekeurig afspelen
Nl-22
Uw iPod/iPhone/iPad afspelen
Voordat u uw iPod/iPhone/iPad met de CD-receiver
gebruikt, dient u te verzekeren dat uw iPod/iPhone/
iPad met de nieuwste software wordt bijgewerkt.
Afhankelijk van uw iPod/iPhone/iPad, of het type
inhoud dat wordt afgespeeld, werken sommige
functies mogelijk niet zoals verwacht.
Compatibele iPod/iPhone/iPad-modellen
Gemaakt voor:
iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4,
iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone
iPad Air, iPad mini met Retina-display, iPad (4de
generatie), iPad (3de generatie), iPad 2, iPad, iPad mini
iPod touch (1ste, 2de, 3de, 4de en 5de generatie)
iPod nano (2de, 3de, 4de, 5de, 6de en 7de generatie)
(vanaf augustus 2014)
1
Druk op de [USB]-toets om de invoerbron
te wijzigen in “USB/iPod”.
U kunt ook de invoerbron wijzigen door
herhaaldelijk te drukken op de [INPUT]-toets op
de CD-receiver.
2
Sluit de USB-kabel die wordt meegeleverd
met de iPod/iPhone/iPad aan op de USB-
poort op de voorkant van de CD-receiver.
Terwijl uw iPod/iPhone/iPad geladen wordt, geeft
de cd-receiver “Connecting…” (“Verbinding
maken”) op de display aan.
“No USB” (“Geen USB”) verschijnt als uw iPod/
iPhone/iPad niet juist is aangesloten.
3
Druk op de Afspelen/pauzeren [ /]-
toets.
Het afspelen start.
U kunt uw iPod/iPhone/iPad ook bedienen om
audio af te spelen.
Afspelen pauzeren
Druk op de Afspelen/pauzeren [ /]-toets om het
afspelen te pauzeren.
Druk opnieuw op de Afspelen/pauzeren [ /]-toets
om het afspelen te hervatten. U kunt het afspelen ook
pauzeren door op de [ ]-toets te drukken.
Nummers selecteren
Om naar het begin van het nummer dat momenteel
wordt afgespeeld of gepauzeerd, terug te keren, drukt u
op de Vorige [ ]-toets.
Druk herhaaldelijk op de Vorige [ ]-toets om
eerdere nummers te selecteren.
Druk herhaaldelijk op de Volgende [ ]-toets om
volgende nummers te selecteren.
Vooruitspoelen of achteruitspoelen
Druk tijdens het afspelen onophoudelijk op de
Vooruitspoelen [ ]-toets om vooruit te spoelen of op
de Achteruitspoelen [ ]-toets om achteruit te spoelen.
Willekeurig afspelen
Druk herhaaldelijk op de SHUFFLE []-toets om de
willekeurige functie van uw iPod/iPhone/iPad te
schakelen.
Herhaald afspelen
Druk herhaaldelijk op de REPEAT []-toets om de
herhaalfunctie van uw iPod/iPhone/iPad te schakelen.
U kunt niet door de iPod-menu’s navigeren met de
afstandsbediening als het OS iOS7 of nieuwer is.
1
Druk op de [MENU]-toets om het iPod-
menu weer te geven.
2
Gebruik de Pijltoetsen [ ] en [ ] om een
item van het menu te selecteren en druk
vervolgens op de [ENTER]-toets.
Opmerking:
Het volumeniveau wordt met de toetsen VOLUME
[+] en -[–] op de CD-receiver afgesteld.
Sommige functies zijn misschien niet beschikbaar
afhankelijk van de afspeelinhoud of het model of de
versie van de iPod/iPhone/iPad.
Deze handleiding beschrijft de procedure voor het
gebruik van de afstandsbediening, tenzij anders
vermeld.
Een iPod/iPhone/iPad via USB
afspelen
Met de afstandsbediening door de
iPod-menu’s navigeren
Nl-23
Draadloos afspelen via Bluetooth
Met de cd-receiver kunt u draadloos muziek afspelen
van uw Bluetooth-smartphone, -tablet, -pc of mobiele
Bluetooth-muziekspeler via Bluetooth.
Om muziek via Bluetooth af te spelen, moet u eerst de
cd-receiver koppelen met uw Bluetooth-apparaat om de
cd-receiver op het apparaat te registreren.
Zodra het koppelen is voltooid, wordt de koppelingsinformatie
op beide apparaten opgeslagen en hoeft u het koppelproces
niet te herhalen. Als u echter de apparaatregistratie van een van
de apparaten verwijdert en de koppelingsinformatie wordt
verwijderd, moet u de apparaten opnieuw koppelen.
Als u een Bluetooth-smartphone of -tablet met NFC-
functionaliteit gebruikt, raadpleegt u pagina 24.
1
Plaats uw Bluetooth-apparaat binnen een
meter van de cd-receiver.
Schakel “Bluetooth” in op uw Bluetooth-apparaat.
2
Schakel de cd-receiver in, druk op de [ ]-
toets en houd deze langer dan drie
seconden ingedrukt.
“Pairing…” (“Aan het koppelen...”) verschijnt en
knippert op de display van de cd-receiver
en de cd-receiver gaat in de koppelmodus.
3
Registreer de cd-receiver op uw
Bluetooth-apparaat
Als uw Bluetooth-apparaat een lijst met gedetecteerde
apparaten weergeeft, selecteert u “Onkyo CR-265”.
Als het apparaat om een wachtwoord vraagt,
voert u “0000” in.
Let erop dat het registratieproces (koppelen) kan
variëren afhankelijk van het Bluetooth-apparaat.
Raadpleeg voor meer informatie de
gebruikershandleiding voor het apparaat.
4
Als het koppelen is voltooid, verdwijnt het
“Pairing…”-bericht (“Aan het koppelen...”)
en brandt .
Als het koppelen voltooid is, is een Bluetooth-
verbinding tot stand gebracht. Als de verbinding
niet tot stand is gebracht, probeer dan verbinding
te maken vanaf het Bluetooth-apparaat.
Opmerking:
Als het koppelen mislukt, schakelt u “Bluetooth” uit
op het Bluetooth-apparaat, schakelt u dit weer in en
probeert u vervolgens de procedure vanaf stap 1.
Als u andere Bluetooth-apparaten wilt koppelen,
voert u stappen 1-4 uit voor ieder apparaat. U kunt de
cd-receiver koppelen met maximaal acht apparaten.
Als u een negende apparaat koppelt, wordt het
apparaat dat u het eerst verbond verwijderd.
Als u afspeelt van een Bluetooth-smartphone of -tablet
met NFC-functionaliteit, raadpleegt u pagina 24.
1
Schakel “Bluetooth” in op uw Bluetooth-
apparaat.
2
Schakel de cd-receiver in, druk vervolgens
op de [ ]-toets om de invoerbron te
wijzigen in “Bluetooth”.
Als een Bluetooth-verbinding automatisch tot
stand is gebracht, gaat u verder met stap 4.
3
Voer de Bluetooth-verbindingsstappen op
het Bluetooth-apparaat uit om verbinding
te maken met de Onkyo CR-265.
4
Speel audio op uw Bluetooth-apparaat af.
Als het volumeniveau op het Bluetooth-apparaat
laag is, is het afspeelvolume ten opzichte van
andere invoerbronnen relatief laag.
Verhoog het volumeniveau op het Bluetooth-apparaat
tot een juist niveau (indien nodig tot het maximum).
Opmerking:
Als u op de [ ]-toets drukt op de cd-receiver om de
invoerbron te wijzigen in Bluetooth, zal de cd-
receiver automatisch verbinding maken met het
Bluetooth-apparaat dat de laatste keer was
verbonden. Als een verbinding niet automatisch tot
stand is gebracht, probeer dan verbinding te maken
vanaf het Bluetooth-apparaat.
De Bluetooth-verbinding wordt verbroken als u de
invoer naar een andere bron dan Bluetooth wijzigt of
de cd-receiver instelt op de stand-bymodus.
Als uw Bluetooth-apparaat een basboost- of
equalizerfunctie heeft, schakel deze functies dan uit.
Anders kan het afspeelgeluid worden vervormd.
Als de Auto Change-functie is ingeschakeld, wordt de
invoerbron van de eenheid op Bluetooth ingesteld als u
een Bluetooth-apparaat verbindt met de cd-receiver.
1
Schakel de cd-receiver in, druk vervolgens
op de [ ]-toets om de invoerbron te
wijzigen in “Bluetooth”.
2
Druk op de [MENU]-toets en gebruik de
toetsen [ ] en [ ] om “Auto Change>” te
selecteren en druk vervolgens op de
[ENTER]-toets.
Koppelen
Muziek op uw Bluetooth-apparaat
afspelen
De Auto Change-functie gebruiken
Nl-24
Draadloos afspelen via Bluetooth—Vervolg
3
Gebruik de toetsen [ ] en [ ] om “On” te
selecteren en druk vervolgens op de
[ENTER]-toets.
De Auto Change-functie is nu ingeschakeld.
Om de Auto Change-functie uit te schakelen,
selecteert u “Off” en drukt u vervolgens op de
[ENTER]-toets.
Opmerking:
De fabrieksinstelling voor de Auto Change-functie is
“On”. Als u niet wilt dat de cd-receiver automatisch
de invoerbron in Bluetooth wijzigt iedere keer dat u
de stroom inschakelt naar een Bluetooth-apparaat,
schakelt u de Auto Change-functie uit.
Als u met het NFC-detectiegedeelte van uw
smartphone of tablet de NFC-markering op de cd-
receiver aanraakt, zal de invoerbron automatisch
overschakelen naar Bluetooth, zelfs als de Auto
Change-functie is uitgeschakeld.
Als het koppelen mislukt, als een Bluetooth-verbinding
niet tot stand kan worden gebracht of als u andere
Bluetooth-gerelateerde problemen hebt, probeer dan
Bluetooth opnieuw in te stellen op de cd-receiver.
Als u Bluetooth op de eenheid opnieuw instelt, wordt
alle koppelingsinformatie verwijderd en moet u de
apparaten opnieuw koppelen.
1
Schakel de cd-receiver in, druk vervolgens
op de [ ]-toets om de invoerbron te
wijzigen in “Bluetooth”.
2
Druk op de [MENU]-toets en gebruik de
toetsen [ ] en [ ] om “Reset BT?” te
selecteren en druk vervolgens op de
[ENTER]-toets.
3
Druk weer op de [ENTER]-toets.
Bluetooth is opnieuw ingesteld en het
“Complete”-bericht verschijnt.
Opmerking:
Verwijder, nadat u Bluetooth opnieuw hebt ingesteld,
de registratie van het apparaat (koppelingsinformatie)
op het Bluetooth-apparaat en voer het koppelproces
voor de cd-receiver en het apparaat opnieuw uit.
De cd-receiver heeft een NFC-functie (Near Field
Communication). U kunt tegelijkertijd een Bluetooth-
koppeling en -verbinding tot stand brengen door fysiek
contact te maken tussen de cd-receiver en uw smartphone
of tablet met NFC-/Bluetooth-functionaliteit.
1
Schakel de NFC-functie op uw NFC-
smartphone of -tablet in.
Raadpleeg voor meer informatie de
gebruikershandleiding voor uw NFC-smartphone
of -tablet.
Start indien nodig de NFC-verbindingsapp. Als
het scherm van uw apparaat vergrendeld is, moet
u het scherm ontgrendelen.
2
Raak met het NFC-detectiegedeelte van
uw smartphone of tablet de NFC-
markering aan boven op de cd-receiver.
Verplaats uw smartphone of tablet niet tot hij
reageert op een aanraakhandeling met een geluid
of een andere indicatie.
3
Breng de verbinding tot stand door de
instructies op het scherm van de
smartphone of tablet te volgen.
Het koppelen is nu voltooid en een Bluetooth-
verbinding is tot stand gebracht. De -
indicator brandt op de cd-receiver.
4
Start het afspelen op de smartphone of tablet.
Als het volumeniveau op de smartphone of tablet
laag is, is het afspeelvolume ten opzichte van andere
invoerbronnen relatief laag. Verhoog in dat geval het
volumeniveau op de smartphone of telefoon tot een
juist niveau (indien nodig tot het maximum).
Tip:
Als u met de NFC-smartphone of -tablet de cd-
receiver aanraakt, wordt de stroom naar de receiver
ingeschakeld, de invoerbron ingesteld op Bluetooth
en wordt een Bluetooth-verbinding tot stand
gebracht. Om de verbinding te verbreken, raakt u met
het apparaat de receiver weer aan.
Als u tijdens de Bluetooth-verbinding met een andere
NFC-smartphone of -tablet de cd-receiver aanraakt,
wordt de verbinding met het oorspronkelijke
Bluetooth-apparaat verbroken en wordt een nieuwe
NFC-smartphone of -tablet verbonden.
Opmerking:
Als er geen reactie is als u de cd-receiver met het
apparaat aanraakt, kan de locatie van het contact
verschoven zijn. Verplaats de aanrakingslocatie door
het apparaat te schuiven terwijl het contact met de
receiver behouden blijft.
Bluetooth opnieuw instellen
Een Bluetooth-verbinding tot stand
brengen met aanraking (via NFC)
Nl-25
Draadloos afspelen via Bluetooth—Vervolg
Sommige apparaten kunnen misschien niet koppelen
of verbinding maken met aanraking (NFC). Probeer
in zo’n geval de verbinding handmatig tot stand te
brengen (zie pagina 23).
Laat de met smartphone of tablet met NFC/Bluetooth
niet op de NFC-markering op de cd-receiver. De
NFC-functie zal in conflict raken met de werking van
de cd-receiver.
Als de Bluetooth-stand-byfunctie is ingeschakeld, zal
het tot stand brengen van een Bluetooth-verbinding
vanaf uw Bluetooth-apparaat automatisch de stroom
naar de cd-receiver inschakelen en zal Bluetooth
worden geselecteerd als de invoerbron.
1
Schakel de cd-receiver in, druk vervolgens
op de [ ]-toets om de invoerbron te
wijzigen in “Bluetooth”.
2
Druk op de [MENU]-toets en gebruik de
toetsen [ ] en [ ] om “BT Standby >” te
selecteren en druk vervolgens op de
[ENTER]-toets.
3
Gebruik de toetsen [ ] en [ ] om “On” te
selecteren en druk vervolgens op de
[ENTER]-toets.
De Bluetooth-stand-byfunctie is nu ingeschakeld.
Om de Bluetooth-stand-byfunctie uit te
schakelen, selecteert u “Off” en drukt u
vervolgens op de [ENTER]-toets.
4
Plaats de cd-receiver in de stand-
bymodus.
Nu bevindt de cd-receiver zich in de Bluetooth-
stand-bymodus.
Opmerking:
Het stroomverbruik tijdens de Bluetooth-stand-
byfunctie neemt toe vergeleken met de normale
stand-bymodus.
Sommige Bluetooth-apparaten brengen een
Bluetooth-verbinding tot stand zodra de stroom naar
deze apparaten is ingeschakeld. Deze apparaten
schakelen automatisch de stroom naar de cd-receiver
in als de Bluetooth-stand-byfunctie op de cd-receiver
is ingeschakeld.
Als u met het NFC-detectiegedeelte van uw
smartphone of tablet de NFC-markering op de cd-
receiver aanraakt, wordt de stroom naar de cd-
receiver automatisch ingeschakeld en wordt de
invoerbron overgeschakeld naar Bluetooth, zelfs als
de Bluetooth Standby-functie is uitgeschakeld.
De Bluetooth Standby-functie
gebruiken
Nl-26
Naar de radio luisteren
1
Druk op de [TUNER]-toets om de
invoerbron te wijzigen in FM.
2
Druk terwijl u de display bekijkt op de
toetsen [ TUNING] en [TUNING ] om af
te stemmen op een zender.
Elke keer dat u op een TUNING-toets drukt,
verandert de frequentie met stappen van 0,05
MHZ. Als u een TUNING-toets ingedrukt houdt,
verandert de frequentie continu. Zodra u de toets
loslaat, stopt de afstemming automatisch als een
radiozender wordt gevonden.
Wanneer op een zender is afgestemd, verschijnt de
Tuned ( )-indicator. Wanneer een stereo FM-
signaal wordt ontvangen, verschijnt ook de FM ST-
indicator.
Druk herhaaldelijk op de [TUNER]-toets op de
afstandsbediening of op de [INPUT]-toets op
het bovenpaneel om “DAB” te selecteren.
Als op een DAB-zender is afgestemd, verschijnen de
Tuned ( )-indicator.
De eerste keer DAB selecteren
De allereerste keer dat u DAB selecteert, scant de Auto
Tuning-functie automatisch de DAB-band III voor de
multiplexen (d.w.z. zenders) die beschikbaar zijn in uw
gebied.
Zodra het scanproces is voltooid, wordt de eerst
gedetecteerde zender geselecteerd.
De scanfunctie handmatig gebruiken
Als er een nieuwe DAB-zender wordt geïntroduceerd,
of als u naar een nieuw gebied gaat, moet u de
automatische scanfunctie handmatig uitvoeren.
Opmerking:
Als u opnieuw scant naar DAB-zenders, worden de
eerder in het geheugen opgeslagen zenders en alle
bestaande voorkeuzezenders gewist.
1 Druk op de [MENU]-toets.
2 Gebruik de toetsen [ ] en [ ] om “Scan >” te
selecteren en druk vervolgens op de [ENTER]-toets.
3 Gebruik de toetsen [ ] en [ ] om World te
selecteren en druk vervolgens op de [ENTER]-toets
om de Auto Tuning-functie te starten.
Als na het scannen geen zender is gedetecteerd,
verschijnt “No Station” op de display.
DAB-zenders selecteren
Gebruik de toetsen [ TUNING]/[TUNING ]
om de DAB-zenders te selecteren.
DAB-radio-informatie weergeven
Druk herhaaldelijk op de [DISPLAY]-toets van de
afstandsbediening om meer informatie weer te geven
over de geselecteerde DAB-zender.
1. DLS (Dynamic Label Segment)
Als er is afgestemd op een zender die DLS-
tekstgegevens uitzendt, scrolt de tekst over de
display.
2. Programmatype
Geeft het type programma weer.
3. Bitrate en audiomodus
Geeft de bitrate en audiomodus (stereo, mono of
joint stereo) van de zender weer.
Deze handleiding beschrijft de procedure voor het
gebruik van de afstandsbediening, tenzij anders
vermeld.
Op FM-radiozenders afstemmen
Naar digitale DAB-radio luisteren
„„DA„„B
BBC„„5L„„iV„„e„
BBC„„5L„„iV„„e„
All„„ t„„he„„ „„la„„te
(scrollen)
„„Ne„„ws„„ „„ „„
64k„„bp„„s „„M„„on„„o
Nl-27
Naar de radio luisteren—Vervolg
4. Signaalkwaliteit
Geeft de signaalkwaliteit weer.
0–59: slechte ontvangst
60-79: goede ontvangst
80-100: uitstekende ontvangst
5. Multiplexnaam
Geeft de naam van de huidige multiplex weer.
6. Multiplexnummer en -frequentie
Geeft het nummer en de frequentie van de huidige
multiplex weer.
DAB instellen
Gebruik de volgende functies en instellingen om
digitale DAB-radio in te stellen.
1
Druk op de [MENU]-toets.
2
Gebruik de toetsen [ ] en [ ] om het item
te selecteren dat u wilt instellen en druk
vervolgens op de [ENTER]-toets.
De items worden hieronder uitgelegd.
Scan
Deze instelling bepaalt welke DAB-banden worden
gescand door de Auto Tuning-functie (zie pagina 26).
World (standaard): Band III (5A–13F).
DRC
Met de DRC-instelling (Dynamic Range Control) kunt
u het dynamische bereik van digitale DAB-radio
verminderen zodat u zelfs bij laag volume nog steeds
zachte delen kunt horen — ideaal als u 's avonds naar de
radio luistert en niemand wilt storen.
Gebruik de toetsen [ ] en [ ] om de volgende opties te
selecteren en druk vervolgens op de [ENTER]-toets.
0 (standaard): DRC uit.
1: Grote vermindering van het
dynamische bereik.
1/2: Kleine vermindering van dynamische
bereik.
Tuning-modus
Met deze instelling kunt u de beschikbare zenders
alfabetisch, op multiplex of op actieve zenders sorteren.
Gebruik de toetsen [ ] en [ ] om de volgende opties te
selecteren en druk vervolgens op de [ENTER]-toets.
Alphabet (standaard):
Zenders alfabetisch sorteren.
Multiplex: Zenders op multiplex sorteren.
Active ST: Op actieve zenders sorteren.
Ontvangbare zenders verschijnen
boven aan de lijst. Zenders die niet
goed kunnen worden ontvangen,
verschijnen onder aan de lijst.
Qua„„li„„ty„„:„„ 8„„6%
„„DA„„B
12B„„ 2„„25„„.„„6M„„Hz
Nl-28
Naar de radio luisteren—Vervolg
U kunt één voor één maximaal 40 DAB-/40 FM-zenders
vooraf instellen.
Op deze manier kunt u afstemmen op een
voorkeuzezender zonder de frequentie aan te passen.
1
Stem af op de zender die u als
voorkeuzezender wilt opslaan (zie
pagina 26).
2
Druk op de [MENU]-toets en gebruik de
toetsen [ ] en [ ] om “PresetWrite>” te
selecteren en druk vervolgens op de
[ENTER]-toets.
3
Gebruik de toetsen [ ] en [ ] om het
voorkeuzezendernummer te specificeren
waaronder u de zender vooraf wilt
instellen en druk vervolgens op de
[ENTER]-toets.
Auto Preset-waarschuwing
Als de functie voor automatisch vooraf instellen actief
is, worden alle bestaande voorkeuzezenders verwijderd.
1
Druk op de [TUNER]-toets om de
invoerbron te wijzigen in FM.
Pas de positie van de FM-antenne aan zodat de
best mogelijke FM-ontvangst wordt bereikt (zie
pagina 14).
2
Druk op de [MENU]-toets en gebruik de
toetsen [ ] en [ ] om “AutoPreset?” te
selecteren en druk vervolgens op de
[ENTER]-toets.
3
Druk weer op de [ENTER]-toets.
De functie voor automatisch vooraf instellen is
geactiveerd.
Er kunnen tot 40 zenders vooraf worden ingesteld
en voorkeuzezenders worden op volgorde van de
frequenties opgeslagen.
Als u het Auto Preset-proces wilt annuleren, drukt
u op de [ ]-toets.
Opmerking:
Afhankelijk van uw locatie, wordt een voorkeuzezender
mogelijk zonder zender opgeslagen en hoort u alleen
maar ruis als u deze selecteert. Verwijder onnodige
voorkeuzekanalen (zie pagina 29).
Op zwakke stereo FM-zenders afstemmen
Als het signaal van een stereo FM-zender erg zwak is,
kan de uitzending soms met veel ruis doorkomen. In dit
geval drukt u op de [MODE]-toets om naar de mono-
modus te schakelen en in mono naar de zender te
luisteren.
Om terug te keren naar de Auto-modus, drukt u
opnieuw op de [MODE]-toets.
In het algemeen wordt voor stereo-ontvangst de Auto-
modus ingesteld.
U moet enkele voorkeuzezenders opslaan voordat u ze
kunt selecteren (zie pagina 28).
1
Druk op de [TUNER]-toets om de
invoerbron te wijzigen in “FM” of “DAB” .
De voorkeuzezender die u de laatste keer dat u
naar de radio luisterde, hebt geselecteerd, wordt
ook nu geselecteerd.
2
Gebruik de toetsen [ ] en [ ] om een
voorkeuzezender te selecteren.
Tip:
Als u op de afstandsbediening op de [TUNER]-toets
drukt terwijl de cd-receiver zich in de stand-bymodus
bevindt, wordt de stroom naar de cd-receiver
automatisch ingeschakeld en wordt er afgestemd op
de zender waarnaar u de laatste keer hebt geluisterd.
DAB-/FM-zenders handmatig vooraf
instellen
FM-zenders automatisch vooraf
instellen (Auto Preset)
Vooraf ingestelde zenders selecteren
Nl-29
Naar de radio luisteren—Vervolg
De RDS-informatie wordt weergegeven als de eenheid
op een FM-zender is afgestemd die RDS ondersteunt.
De RDS-indicator verschijnt op de display als de
eenheid op een FM-zender is afgestemd die RDS
ondersteunt.
Druk herhaaldelijk op de [DISPLAY]-toets om
de volgende RDS-informatie weer te geven.
Wat is RDS?
RDS is de afkorting voor Radio Data System en dit is
een methode om gegevens in FM-radiosignalen uit te
zenden. Het werd binnen de European Broadcasting
Union (EBU) ontwikkeld en vandaag de dag wordt het
door vele Europese FM-radiozenders gebruikt.
De eenheid ondersteunt en geeft Program Service Name
(PS) en Radio Text (RT) RDS-gegevens weer.
Opmerking:
Als het signaal van de RDS-zender erg zwak is,
kunnen de RDS-gegevens soms met tussenpozen, of
helemaal niet worden weergegeven.
Het bericht “Waiting…” (“Wachten”) kan
verschijnen terwijl de RT-gegevens worden
ontvangen.
1
Druk op de toetsen [ ] en [ ] om de
voorkeuzezender te selecteren die u wilt
verwijderen.
2
Druk op de [MENU]-toets en gebruik de
toetsen [ ] en [ ] om “PresetErase>” te
selecteren en druk vervolgens op de
[ENTER]-toets.
3
Controleer dat u een juist
voorkeuzezendernummer gaat
verwijderen, druk vervolgens op de
[ENTER]-toets.
Om het verwijderen te annuleren, drukt u in plaats
daarvan op de [MENU]-toets.
RDS-informatie weergeven
Frequentie
Naam programmaservice
Radiotekst (indien beschikbaar)
De voorkeuzezenders verwijderen
Nl-30
Een USB-flashstation
afspelen
1
Druk op de [USB]-toets om de invoerbron
te wijzigen in “USB/iPod”.
2
Plaats uw USB-flashstation in de USB-
poort.
3
Druk op de [ /]-toets om het afspelen
te starten.
De procedure voor het selecteren van mappen en
bestanden en het gebruiken de 1-mapmodus,
herhaald afspelen en willekeurig afspelen is
hetzelfde als voor het afspelen van MP3-schijven
(zie pagina 20).
Over de Resume-functie:
De Resume-functie is ingeschakeld tijdens het afspelen
van audio van een aangesloten USB-flashstation.
Druk tijdens het afspelen een keer op de [ ]-toets. Het
bericht “Resume” verschijnt en de stoppositie wordt
opgeslagen.
Druk nogmaals op de [ /]-toets om het afspelen
vanaf de stoppositie te hervatten.
Druk als alternatief nogmaals op de [ ]-toets om het
afspelen helemaal te stoppen.
Opmerking:
Sluit uw USB-flashstation niet via een USB-hub aan.
Als u een USB-flashstation aansluit of verwijdert,
dient u uw hand te gebruiken om de CD-receiver te
ondersteunen zodat deze niet beweegt.
Raadpleeg pagina 12"Afspelen van USB-
flashstations" voor details betreffende bruikbare
indelingen voor een USB-flashstation.
U mag de USB-poort van de CD-receiver niet op een
USB-poort op uw computer aansluiten.
Een extern apparaat
afspelen
1
Druk op de [LINE]-toets om de invoerbron
te wijzigen in “LINE”.
2
Speel het externe apparaat af.
Als het volumeniveau substantieel verschilt van
het niveau van andere audiobronnen, past u het
LINE-ingangsniveau aan.
Het LINE-ingangsniveau aanpassen
Het volumeniveau van de hoofdtelefoonuitgang op
sommige mobiele muziekspelers kan substantieel lager
zijn dan het niveau van andere audiobronnen. Als u de
invoerbron van zo’n speler (aangesloten op de
LINE IN-bus) dus wijzigt naar een andere invoerbron,
kunt u het niveauverschil opmerken. Volg in zo’n geval
de stappen hieronder om het LINE-ingangsniveau aan
te passen.
1. Druk op de [LINE]-toets om de invoerbron te
wijzigen in “LINE.
2. Druk op de [MENU]-toets om “Input Level >”
weer te geven en druk vervolgens op de
[ENTER]-toets.
3. Speel muziek af terwijl u het volumeniveau
aanpast met de toetsen [ ] en [ ].
U kunt het ingangsniveau binnen een bereik van
–6 tot +12 afstellen.
Druk op de [ENTER]-toets om terug te keren
naar de vorige weergave.
Opmerking:
Deze aanpassing heeft alleen invloed op het
luidsprekervolume; het hoofdtelfoonvolume kan niet
worden aangepast.
Als het volumeniveau van uw mobiele muziekspeler
substantieel laag is, is deze aanpassing misschien niet
voldoende. Verhoog in zo’n geval het volumeniveau
op de mobiele muziekspeler.
Als het ingangsniveau buitensporig wordt verhoogd,
kan het geluid worden vervormd. Pas als dit gebeurt
het ingangsniveau op passende wijze aan.
Deze handleiding beschrijft de procedure voor het
gebruik van de afstandsbediening, tenzij anders
vermeld.
USB-flashstation
Afspelen van een extern apparaat
aangesloten op de LINE IN-bus
Nl-31
De klok instellen
1
Druk herhaaldelijk op de [TIMER]-toets om
“Clock” weer te geven.
Als de klok nog niet is ingesteld, verschijnt alleen
“Clock”.
2
Druk op de [ENTER]-toets.
3
Druk op de toetsen [ ] en [ ] om de dag
van de week in te stellen en druk
vervolgens op de [ENTER]-toets.
4
Druk op de toetsen [ ] en [ ] om het uur in
te stellen en druk vervolgens op de
[ENTER]-toets.
Om te wisselen tussen 24-uurs- en 12-
uursweergave, drukt u op de [DISPLAY]-toets.
5
Druk op de toetsen [ ] en [ ] om de
minuten in te stellen en druk vervolgens
op de [ENTER]-toets.
Als u op de [ENTER]-toets drukt, begint de klok
te tellen vanaf 00 seconden.
De kloktijd weergeven
Als de cd-receiver zich in de stand-bymodus bevindt,
drukt u op de [CLOCK CALL]-toets. De kloktijd wordt
ongeveer 8 seconden op de display weergegeven.
Terwijl de CD-receiver is ingeschakeld, drukt u op de
[CLOCK CALL]-toets. De kloktijd wordt continu
weergegeven.
Opmerking:
Als zich een stroomuitval voordoet, stopt de klok en
verschijnt “-- : --”. Alle geprogrammeerde timers
worden geannuleerd. Stel de klok weer in en schakel
de noodzakelijke timers in.
De timer gebruiken
De cd-receiver heeft een sluimtertimer die de eenheid
na een bepaalde periode in de stroomstand-bymodus
plaatst. Hij heeft ook vier programmeerbare timers die
het afspelen van een bepaalde bron starten met een
bepaald volumeniveau op een bepaald moment.
Als de sluimtertimer is ingeschakeld, gaat de cd-receiver
in de stroomstand-bymodus na een bepaalde periode.
1
Terwijl de stroom naar de cd-receiver is
ingeschakeld, drukt u op de [SLEEP]-toets.
“Sleep 90” verschijnt gedurende ongeveer 8
seconden, daarna gaat de eenheid in 90 minuten
naar de stroomstand-bymodus. Terwijl de
sluimtertimer is ingeschakeld, verschijnt op de
display de SLEEP-indicator.
2
Terwijl de sluimertijd wordt weergegeven,
drukt u herhaaldelijk op de [SLEEP]-toets
om de gewenste tijd in te stellen.
Iedere druk op de [SLEEP]-toets verkort de
sluimertijd met stappen van 10 minuten.
De resterende sluimertijd controleren
Om de resterende sluimertijd te controleren, drukt u op
de [SLEEP]-toets. U kunt de sluimertijd verkorten met
stappen van 10 minuten door te drukken op de [SLEEP]-
toets terwijl de sluimertijd wordt weergegeven.
De Sleep Timer (sluimtertimer) annuleren
Om de sluimtertimer te annuleren, drukt u herhaaldelijk op
de [SLEEP]-toets totdat “Sleep Off” verschijnt. Als u de cd-
receiver meteen wilt uitschakelen, drukt u op de [
]-toets.
U moet de klok instellen voordat u een timer
programmeert. (zie pagina 31) Als u een timer voor
DAB- of FM wilt programmeren, moet u eerst de
gewenste DAB- of FM-radiozenders vooraf instellen
(zie pagina 28).
1
Druk herhaaldelijk op de [TIMER]-toets om
een timernummer (1–4) te selecteren.
Als alleen “Clock” verschijnt, is de klok nog niet
ingesteld. Stel de klok eerst in (zie pagina 31).
2
Gebruik de toetsen [ ] en [ ] om “On” te
selecteren en druk vervolgens op de
[ENTER]-toets.
Deze handleiding beschrijft de procedure voor het
gebruik van de afstandsbediening, tenzij anders
vermeld.
Mon
(ma)
Tue
(di)
Wed
(wo)
Thu
(do)
Fri
(vr)
Sat
(za)
Sun
(zo)
Deze handleiding beschrijft de procedure voor het
gebruik van de afstandsbediening, tenzij anders
vermeld.
De Sleep Timer (sluimtertimer)
gebruiken
Een timer programmeren
Nl-32
De timer gebruiken—Vervolg
3
Gebruik de toetsen [ ] en [ ] om een
afspeelapparaat te selecteren en druk
vervolgens op de [ENTER]-toets.
Als afspeelapparaat kunt u kiezen uit CD, USB/iPad,
DAB, FM
en LINE. Als u een andere optie dan DAB
en FM selecteert, kunt u verdergaan met stap 5.
4
Gebruik de toetsen [ ] en [ ] om het gewenste
voorkeuzezendernummer te selecteren en
druk vervolgens op de [ENTER]-toets.
5
Gebruik de toetsen [ ] en [ ] om de
timerfrequentie in te stellen op dagelijks,
bepaalde dag(en) van de week of eenmalig.
Druk vervolgens op de [ENTER]-toets.
Everyday: De timer werkt iedere dag.
Ga verder met stap 8.
Every: De timer werkt bepaalde dag(en) van de
week. Ga verder met stap 6.
Once: De timer werkt maar eenmalig.
Ga verder met stap 7.
6
Druk op de toetsen [ ] en [ ] om de cursor
naar de volgende of vorige dag van de week te
verplaatsen, druk op de toetsen [
] en [ ] om
die dag van de week op On of Off in te stellen,
druk vervolgens op de [ENTER]-toets.
Ga verder met stap 8.
7
Gebruik de toetsen [ ] en [ ] om de dag
van de week te selecteren en druk
vervolgens op de [ENTER]-toets.
8
Gebruik de toetsen [ ] en [ ] om het uur
voor de “On”-tijd (start) in te stellen en
druk vervolgens op de [ENTER]-toets.
9
Gebruik de toetsen [ ] en [ ] om de minuten
voor de “On”-tijd (start) in te stellen en druk
vervolgens op de [ENTER]-toets.
Als u de “On”-tijd wijzigt, wordt de “Of”-tijd
automatisch op een uur later ingesteld.
10
Gebruik net zoals voor de “On”-tijd de
toetsen [ ] en [ ] en de [ENTER]-toets om
het uur en de minuten voor de “Off”-tijd
(einde) in te stellen.
11
Druk op de toetsen [ ] en [ ] om het
volumeniveau voor het afspelen van de
timer aan te passen en druk vervolgens op
de [ENTER]-toets.
U kunt het volumeniveau niet instellen op “0”. U
kunt in plaats daarvan “Last” selecteren (het
volumeniveau dat de laatste keer werd gebruikt).
12
Stel de cd-receiver in op de stand-bymodus.
Als de cd-receiver is ingeschakeld, werkt de timer
niet. Stel de CD-receiver ten minste twee minuten
voor de “On”-tijd van de timer in op de stand-
bymodus.
Opmerking:
Als twee timerinstellingen overlappen, werkt de
tweede timer niet. Stel de timers zorgvuldig in zodat
de timerduur (tussen “On” en “Of”) niet overlapt.
Als de sluimtertimer is geactiveerd terwijl de cd-
receiver speelt vanwege een van de programmeerbare
timers, krijgt de sluimtertimerinstelling voorrang en
stopt de cd-receiver niet op de “Off”-tijd.
Als u een cd, USB-flashstation of iPod hebt
geselecteerd als het afspeelapparaat, zorgt u ervoor
dat het apparaat klaar is voor het afspelen en plaatst u
de cd-receiver in de stand-bymodus.
Als u LINE hebt geselecteerd als het afspeelapparaat,
wordt LINE geselecteerd als de invoerbron bij de
“On”-tijd en het gespecificeerde volumeniveau zal
worden ingesteld, maar er zal niets anders gebeuren.
Als u een extern apparaat dat is aangesloten op de
LINE IN-bus wilt afspelen, moet u een timer op het
externe apparaat programmeren.
Zodra een timer is geprogrammeerd, kunt u deze naar
behoefte uit- of weer inschakelen. Als een timer is ingesteld
op “On”, kunt u de timerinstelling bekijken en wijzigen.
1
Druk herhaaldelijk op de [TIMER]-toets om
een timernummer te selecteren.
De timer is geactiveerd als “On” knippert op de
display.
2
Gebruik de toetsen [ ] en [ ] om “On” of
“Off” te selecteren en druk vervolgens op
de [ENTER]-toets.
Als u “Off” selecteert, wordt de
geprogrammeerde timer uitgeschakeld (de
instelling zelf wordt opgeslagen) en keert de cd-
receiver terug naar de vorige weergave.
Selecteer “On” om de timerinstelling (indien
nodig) te bekijken en te wijzigen (zie pagina 31).
Als de klok wordt weergegeven, verschijnt het nummer
van de momenteel ingeschakelde timer vlak bij het
linkeruiteinde van de display.
Timernummer
Dag van de week van de huidig
cursorpositie
Voorbeeld: De timer werkt op maandag, woensdag,
vrijdag en zondag.
: Off
Een timer op On (inschakelen) of Off
(uitschakelen) zetten
Nl-33
Probleemoplossen
Raadpleeg dit hoofdstuk voor oplossingen als u een probleem hebt met uw CD-receiver.
Het is onmogelijk om de CD-receiver in te schakelen.
Controleer of het netsnoer stevig op een stopcontact is aangesloten (zie pagina 16).
Controleer of het netsnoer stevig in de AC INLET (ac-ingang) van de CD-receiver is aangesloten (zie pagina 16).
Trek de stekker uit het stopcontact, wacht 5 minuten en steek de stekker dan weer in.
De CD-receiver schakelt onverwachts uit.
Als de sluimertimer is ingesteld en op de display wordt de SLEEP-indicator weergegeven, wordt de CD-receiver
na een aangegeven periode automatisch uitgeschakeld (zie pagina 31).
De CD-receiver gaat automatisch in standby als de Auto Stand-by is ingesteld en opstart (zie pagina 17).
De afstandsbediening werkt niet goed.
Vervang de batterij met een nieuwe.
De afstandsbediening is te ver van de CD-receiver af, of er is een obstakel tussen de twee (zie pagina 6).
De sensor van de afstandsbediening van de CD-receiver wordt aan fel licht onderworpen (inventer-type
fluorescentlamp of zonlicht).
De CD-receiver is achter deuren met getint glas van een audiorek of kast geplaatst.
Er is geen geluid.
Controleer of het volume van de CD-receiver niet te laag is ingesteld (zie pagina 17).
Controleer of de juiste invoerbron is geselecteerd (zie pagina 17).
Controleer of de CD-receiver niet wordt gedempt (zie pagina 17).
Controleer alle aansluitingen en corrigeer deze indien nodig (zie pagina’s 14 tot 16).
Terwijl de hoofdtelefoon is aangesloten, komt er geen geluid uit de luidsprekers-uitvoer (zie pagina 17).
Als van een extern apparaat die op LINE IN is aangesloten, geen geluid komt, dient u te controleren of het audio-
uitvoerniveau (volume) van dat externe apparaat te laag is ingesteld.
De geluidskwaliteit is niet goed.
Zorg dat de luidsprekerkabels met de juiste polariteit zijn aangesloten (zie pagina 15).
Controleer of alle audiostekkers stevig in de aansluitbussen zijn gestoken (zie pagina 16).
De geluidskwaliteit kan door sterke magnetische velden, zoals van een tv, worden beïnvloed. Probeer dergelijke
apparaten van de CD-receiver af te verplaatsen.
Als u enige apparaten hebt die zeer intensieve radiogolven naar de CD-receiver uitstralen, zoals een mobiele
telefoon die wordt gebruikt om te bellen, kan de CD-receiver ruis uitvoeren.
Het nauwkeurige aandrijfmechanisme van de CD-receiver kan een licht sissend geluid uitstoten als het tijdens het
afspelen schijven leest of nummers zoekt. U kunt deze ruis mogelijk in extreem stille omgevingen horen.
Stroom
Afstandsbediening
Geluid
De CD-receiver opnieuw instellen
Als u het probleem niet zelf kunt oplossen, dient u te proberen de CD-receiver
opnieuw in te stellen voordat u contact opneemt met uw Onkyo-dealer.
Om de ontvanger naar zijn fabrieksstandaarden terug in te stellen,
schakelt u het in terwijl u de [ ]-toets van de CD-receiver ingedrukt houdt
en drukt u op de [
]-toets langer dan 2 seconden.
Als de display “Reset” aangeeft, laat u de teotsen los. Na een tijdje gaat
de CD-receiver in standby-modus.
Let op dat het opnieuw instellen van de CD-receiver de vooraf gemaakte radio-instellingen en aangepaste instellingen
verwijdert. Let op dat het opnieuw instellen van de cd-receiver uw radiovoorkeuzezenders en aangepaste instellingen
verwijdert (met uitzondering van Bluetooth-koppelingsinformatie).
Nl-34
Probleemoplossen—Vervolg
Als de CD-receiver aan trillingen wordt onderworpen, kan de audio-uitvoer worden verstoort.
De CD-receiver is geen draagbaar apparaat. Gebruik het op een locatie die niet aan schokken of trillingen wordt
onderworpen.
Zorg dat de meegeleverde kurk-vloerkussentjes op de luidsprekers zijn aangebracht (zie pagina 6).
De uitvoer van de hoofdtelefoon wordt verstoort of er is geen geluid.
Controleer of de kabel van de hoofdtelefoon niet is gebroken of beschadigd. Maak ook de plug van de
hoofdtelefoon schoon. Zie de instructiehandleiding van uw hoofdtelefoon voor reinigingsinformatie.
Audioprestatie.
Ongeveer 10 tot 30 minuten of langer nadat de CD-receiver is ingeschakeld en hij de tijd had om op te warmen,
zal de audioprestatie het beste zijn.
Gebruik van kabelhouders om audiokabels met luidspreker- of netsnoeren te bundelen, kan de geluidskwaliteit
verslechteren. Gebruik deze dus niet.
De schijf wordt niet afgespeeld.
Controleer of de schijf juist is geladen, met de labelzijde opwaarts gericht.
Controleer of het oppervlak van de schijf vuil is (zie pagina 12).
Als condensatie wordt vermoed, dient u de CD-receiver in te schakelen en deze 2 tot 3 uur zo te laten voordat u
enige schijven afspeelt.
Sommige CD-R/RW-schijven zijn mogelijk niet afspeelbaar (zie pagina 12).
Het duurt erg lang voordat het afspelen start.
Het kan de CD-receiver enige tijd kosten om de cd’s te lezen die veel nummers of bestanden bevatten.
Het afspelen springt.
De CD-receiver is aan trillingen onderworpen, of de schijf is bekrast of vuil (zie pagina 13).
Het volume is mogelijk te hard. Draai het volume omlaag (zie pagina 17).
Kan MP3-schijven niet afspelen.
Gebruik alleen schijven conform ISO 9660 niveau 1/niveau 2 of het Joliet-bestandssysteem.
De schijf is niet afgewerkt (afgesloten). Werk (sluit) de schijf af.
Controleer of de bestandsindeling wordt ondersteund (zie pagina 12).
MP3-bestanden zonder een bestandsnaam met “.MP3” of “.mp3” extensie wordt niet herkend.
Er is geen geluid.
Controleer of “iPod”, “iPhone” of “iPad” verschijnt op het scherm van de CD-receiver. Als “No USB” verschijnt,
verbreekt u de verbinding en maakt u dan weer opnieuw verbinding met uw iPod/iPhone/iPad.
Zorg dat de CD-receiver is ingeschakeld, dat de invoerbron op USB (USB/iPod) is ingesteld en dat het volume
niet te laag is ingesteld.
Controleer of uw iPod/iPhone/iPad compatibel is met het systeem (zie pagina 22).
U kunt uw iPod/iPhone/iPad niet met de afstandsbediening van de CD-receiver bedienen.
Het kan zijn dat uw iPod/iPhone/iPad niet meteen functioneert wanneer deze via een USB-kabel op de CD-
receiver is aangesloten. Wacht in dergelijke situaties een moment totdat uw iPod/iPhone/iPad ontwaakt.
Afhankelijk van uw iPod/iPhone/iPad-model, de softwareversie, of de inhoud die u afspeelt, werken mogelijk
enkele functies niet naar verwachting (zie pagina 22).
De iPod/iPhone/iPad mag niet worden aangesloten als het is uitgeschakeld of als het onvoldoende is opgeladen.
Controleer de status van uw iPod/iPhone/iPad.
CD afspelen
iPod/iPhone/iPad
Nl-35
Probleemoplossen—Vervolg
De melding “No USB” wordt weergegeven.
Probeer uw iPod/iPhone/iPad opnieuw aan te sluiten.
Het is onmogelijk om de iPod/iPhone/iPad opnieuw op te laden.
Controleer of “iPod”, “iPhone” of “iPad” verschijnt op het scherm van de CD-receiver. Als “No USB” verschijnt,
verbreekt u de verbinding en maakt u dan weer opnieuw verbinding met uw iPod/iPhone/iPad.
Gebruik de USB-kabel die wordt meegeleverd bij uw iPod-/iPhone-/iPad-pakket, om uw apparaat aan te sluiten.
Zorg ervoor dat de kabel niet is beschadigd.
Als uw iPod/iPhone/iPad niet kan worden ingeschakeld door een volledig lege batterij, verschijnt het “Charging”-
bericht niet als u het apparaat aansluit op een CD-receiver die zich in de stand-bymodus bevindt.
De iPod-/iPhone-/iPad-batterij wordt echter wel opgeladen. Wacht even. Zodra de batterij voldoende is opgeladen
voor basiswerking, verschijnt het “Charging”-bericht.
Bluetooth-koppeling mislukt.
Als er andere Bluetooth-apparaten in de buurt van de eenheid zijn, schakelt u de stroom naar die apparaten uit en
voert u vervolgens het koppelproces opnieuw uit.
Verwijder de registratie-informatie voor de Onkyo CR-265 op het Bluetooth-apparaat en voer vervolgens het
koppelproces opnieuw uit.
Bluetooth-koppeling/-verbinding mislukt wanneer u de NFC-markering aanraakt.
Zorg ervoor dat de NFC-functie op uw smartphone of tablet is ingeschakeld.
Zorg ervoor dat u met het juiste gedeelte het NFC-detectiegedeelte aanraakt.
Geluid via Bluetooth-verbinding wordt onderbroken.
Er kan een draadloos LAN-apparaat of een magnetron in de buurt zijn. Plaats in dit geval de CD-receiver uit de
buurt van die apparaten.
Het Bluetooth-apparaat is misschien te ver verwijderd van de CD-receiver of misschien is er een muur tussen de
apparaten. Gebruik in dit geval uw Bluetooth-apparaat dichter bij de CD-receiver.
Geluid via Bluetooth-verbinding is vertraagd en wordt niet gesynchroniseerd met de video.
Vanwege kenmerken van de Bluetooth-overdracht, kan er een zekere mate van signaallatentie zijn. Hierdoor kunt
u een kleine vertraging opmerken in de audio-uitvoer van de CD-receiver, in verhouding tot het afspelen van video
op uw Bluetooth-apparaat.
Het is onmogelijk toegang te krijgen tot de muziekbestanden op een USB Flash-station.
De CD-receiver ondersteunt alleen USB Flash-stations. Dit garandeert echter niet de prestaties van alle USB-
flashstations.
Controleer of het USB Flash-station als FAT16 of FAT32 is geformatteerd.
USB-hubs worden niet ondersteund. Sluit een USB-flashstation rechtstreeks aan op de CD-receiver.
Deze CD-receiver kan geen andere bestanden dan MP3-bestanden afspelen.
De melding “No USB” wordt weergegeven.
Probeer uw USB Flash-station opnieuw aan te sluiten.
Kan MP3-bestanden niet afspelen.
MP3-bestanden zonder een bestandsnaam met “.MP3” of “.mp3” extensie worden niet herkend.
Controleer of de MP3 indeling wordt ondersteund (zie pagina 12).
De copyright-optie van het MP3-bestand is aan. Gebruik niet de copyright-optie.
Bluetooth
USB Flash-station afspelen
Nl-36
Probleemoplossen—Vervolg
Ontvangst is met veel ruis, stereo FM-ontvangst lijdt van gesis, de Auto Preset-functie stelt niet alle
zenders vooraf in, of de FM ST-indicator brandt niet wanneer op een stereo FM-zender afgestemd.
Controleer de antenne-aansluitingen (zie pagina 14).
Verander de positie van de antenne (zie pagina 14).
Plaats de CD-receiver uit de buurt van uw tv of computer.
Auto’s of vliegtuigen kunnen ruisstoringen veroorzaken.
Het radiosignaal wordt verzwakt als het door een betonnen muur moet passeren voordat het de antenne bereikt.
Schakel over op Mono-modus en luister in mono. De FM ST-indicator gaat uit (zie pagina 26).
Als geen van de punten hierboven de ontvangst verbeteren, dient u een buitenantenne te installeren (zie pagina 14).
Het is onmogelijk om de frequentie van de radio af te stellen.
•Gebruik de [TUNING]/[TUNING]-toetsen (afstemtoetsen) van de afst andsbediening om de frequentie van
de radio te wijzigen (zie pagina 26).
RDS werkt niet.
De FM-zender waarop u bent afgestemd, ondersteunt geen RDS.
Het radiosignaal is zwak. Verander de positie van de antenne. Als de situatie niet beter wordt, dient u een FM-
buitenantenne te installeren (zie pagina 14).
De DAB-ontvangst is slecht.
Verander de richting en de plaatsing van de meegeleverde DAB/FM-binnenantenne om de ontvangst te verbeteren
en voer vervolgens de automatische scanfunctie uit.
Gebruik de buitenantenne. Als u de antenne verandert, moet u de automatische scanfunctie opnieuw uitvoeren.
Van uw platenspeler wordt geen geluid gehoord.
Controleer of de platenspeler een ingebouwde phono-equalizer heeft. Als de platenspeler geen ingebouwde
phono-equalizer heeft, moet u er één installeren.
De timer werkt niet.
Controleer of de klok niet goed is ingesteld (zie pagina 31).
Getimede handelingen falen als de CD-receiver op de aangegeven On-tijd is, zorg dus dat het op Stand-by is (zie
pagina 32).
Als zich een stroomuitval voordoet en de klok stopt, wordt de timer uitgeschakeld. Stel de klok opnieuw in en
schakel dan naar wens de timer in.
De display geeft “- - : - -” aan als u op de [CLOCK CALL]-toets (klok oproeptoets) drukt.
Er heeft zich een stroomuitval voorgedaan en de klok is gestopt. Stel de klok opnieuw in (zie pagina 31).
Tuner
Externe componenten
Timer
Klok
Nl-37
Probleemoplossen—Vervolg
Stroomverbruik in stand-by.
Opladen begint als u een iPod/iPhone/iPad aansluit en hierdoor zal het stroomverbruik worden verhoogd. Zelfs
als de CD-receiver in stand-bymodus gaat, wordt het opladen uitgevoerd.
Andere
Onkyo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade (bijv. extra uitgaven voor gehuurde CD’s) als gevolg
van mislukte opnamen die door een defecte werking van de eenheid zijn veroorzaakt. Voordat u belangrijke
gegevens gaat opnemen, dient u te verzekeren dat het materiaal juist zal worden opgenomen.
De CD-receiver bevat een microcomputer. In zeer zeldzame situaties, kunnen ernstige storingen, ruis van een
externe bron of statische elektriciteit schade of vergrendeling veroorzaken. Mocht deze onwaarschijnlijke
gebeurtenis zich voordoet, dient u de stekker uit het stopcontact te trekken. Wacht minstens 5 minuten en steek de
stekker weer in het stopcontact. Als dit het probleem niet oplost, dient u de standaardfabrieksinstellingen van de
CD-receiver te herstellen (zie pagina 33).
Nl-38
Technische gegevens
Versterker
Tuner
CD
USB
Bluetooth
Luidsprekers D-T25
Algemeen
Audio-ingang
Audio-uitgang
Specificaties en eigenschappen kunnen, zonder verdere
kennisgeving, aan verandering worden onderworpen.
Nominaal
uitgangsvermogen
(IEC)
2 kan.
×
20 W
(6 Ω, 1 kHz, 2 kan.-aangedreven)
THD + N (totale harmonische vervorming + ruis)
10% (nominaal vermogen)
0,1% (1 kHz 1W)
Gevoeligheid en impedantie van ingang
1000 mV/10 kΩ (LINE)
Frequentierespons 30 Hz - 22 kHz/+3 dB, –3 dB
Klankkleurbesturing +7 dB, –7 dB, 80 Hz (BAS)
+7 dB, –7 dB, 10 kHz (TREBLE)
Signaal naar ruis-
verhouding
77 dB (LINE, IHF-A)
Impedantie
luidspreker
6 - 16 Ω
Frequentiebereik afstemming
FM: 87,50 MHz - 108,00 MHz
DAB/DAB+: BAND III (5A–13F)
Kanaal-presets FM: 40
DAB: 40
Uitlezen signaal Optisch zonder contact
Frequentierespons 30 Hz - 20 kHz
THD (totale harmonische
vervorming)
0,1%
Wow en flutter Onder drempel van
meetbaarheid
Afspeelbare media CD en CD-R/CD-RW
(muziek-cd’s en MP3-cd’s)
Afspeelbare media USB Flash-station (MP3)
iPod/iPhone/iPad
Communicatie-systeem Bluetooth-specificatie versie
4.0
Maximum
communicatiebereik
Vizierlijn ca. 10 m (*)
Frequentieband 2.4 GHz band (2.4000 GHz -
2.4835 GHz)
Modulatiemethode FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Compatibele Bluetooth-
profielen
A2DP 1.2 (Advanced Audio
Distribution Profile)
AVRCP 1.5 (Audio Video
Remote Control Profile)
Ondersteunde codecs SBC
Zendbereik (A2DP) 20 Hz - 20.000 Hz
(Bemonsteringsfrequentie
44,1 kHz)
* Het werkelijke bereik zal varieren afhankelijk van factoren
zoals obstakels tussen apparaten, magnetische velden rondom
een magnetron, statische elektriciteit, draadloze telefoon,
ontvangstgevoeligheid, prestaties van antennes,
besturingssysteem, softwaretoepassing, enz.
Type 2-zijdig bas-reflex
Impedantie 6 Ω
Maximum invoervermogen 40 W
Drukniveau geluidsuitvoer 82 dB/W/m
Frequentierespons 80 Hz - 20 kHz
Frequentie-overgang 10,4 kHz
Kastcapaciteit 3,4 liter
Afmetingen (B × H × D) 130 × 210 × 176 mm
(incl. rooster en projectie)
Gewicht 1,7 kg
Besturingsprogramma-
eenheden
10 cm Cone Woofer
2 cm Balanced Dome Tweeter
Aansluiting Veertype met kleur gecodeerd
Overige Magnetische bescherming
Netvoeding AC 220 - 240 V, 50/60 Hz
Stroomverbruik 32 W
Geen-geluid
stroomverbruik
5 W
(als geen iPod/iPhone/iPad
wordt geladen)
Stroomverbruik in stand-by 0,4 W
(als geen iPod/iPhone/iPad
wordt geladen)
Afmetingen (B × H × D) 215
× 99 × 273 mm
Gewicht 1,9 kg
Analoge ingang LINE IN
Luidsprekeruitgangen 2 (L/R)
Hoofdtelefoon 1

Document transcriptie

Nederlands Aan de slag ..................... Nl-2 CD HiFi MINI SYSTEM Aansluitingen................ Nl-14 CS-265DAB Basishandelingen......... Nl-17 CD Receiver (CR-265DAB) Speakers (D-T25) Gebruiksaanwijzing CD’s afspelen ................ Nl-19 Uw iPod/iPhone/iPad afspelen ......................... Nl-22 Draadloos afspelen via Bluetooth....................... Nl-23 Wij danken u voor de aanschaf van deze Onkyo CD-receiver systeem. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door alvorens het apparaat aan te sluiten en de stekker in de contactdoos te steken. Als u de instructies uit deze handleiding opvolgt, kunt u de beste prestaties uit uw nieuwe CD-receiver systeem halen en optimaal van uw muziek genieten. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor raadpleging in de toekomst. Naar de radio luisteren......................... Nl-26 Een USB-flashstation afspelen ......................... Nl-30 Een extern apparaat afspelen ......... Nl-30 Klok en timer................. Nl-31 Diversen ........................ Nl-33 (De CD-receiver opnieuw instellen ....................... Nl-33) Nl OPGELET: OM BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN MAG DIT APPARAAT NIET AAN VOCHTIGHEID OF REGEN BLOOTGESTELD WORDEN. CAUTION AVIS RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR Deze lichtflits met pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek dient de gebruiker er op attent te maken dat er niet-geïsoleerde “gevaarlijke spanning” in de behuizing van het toestel is en personen bij een verkeerde behandeling een elektrische schok op zouden kunnen lopen. OPGELET: OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN MAG NOCH DE BEHUIZING NOCH HET ACHTERPANEEL WORDEN GEOPEND. LAAT ONDERHOUD AAN PROFESSIONELE ONDERHOUDSMONTEURS OVER. Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek dient de gebruiker er op attent te maken dat er belangrijke aanwijzingen voor bediening en onderhoud (reparatie) in de bij het toestel geleverde gebruiksaanwijzing aanwezig zijn. Belangrijke veiligheidsvoorschriften 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Lees de gebruiksaanwijzing. Bewaar de gebruiksaanwijzing. Neem alle waarschuwingen in acht. Volg alle aanwijzingen op. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water. Gebruik een droge doek om het apparaat schoon te maken. Zorg dat de ventilatie-openingen niet worden afgesloten. Stel het apparaat op overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant. Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron zoals een verwarmingsradiator, kachel, gasfornuis of ander apparaat (inclusief een versterker) dat warmte afgeeft. Zorg dat u niet de veiligheidsvoorziening van de gepolariseerde netstekker of de geaarde netstekker teniet doet. Een gepolariseerde stekker heeft twee ongelijke pennen. Een geaarde stekker heeft twee pennen en tevens een derde aardingspen. De brede pen of de derde aardingspen is aangebracht voor uw veiligheid. Als de bijgeleverde stekker niet in uw stopcontact past, moet u contact opnemen met een elektricien om het oude stopcontact te laten vervangen. Leid het netsnoer zodanig dat er niet over gelopen wordt of dat het snoer klemgedrukt wordt. Vooral op de plaats van de stekker, het stopcontact of het punt waar het snoer uit het apparaat komt, moet u voorzichtig zijn. Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die door de fabrikant worden aanbevolen. Gebruik alleen een verrijdbaar WAARSCHUWING VERRIJDBAAR ONDERSTEL onderstel, standaard, steun of tafel die door de fabrikant wordt aanbevolen of die bij het apparaat wordt verkocht. Wanneer het apparaat op een verrijdbaar onderstel staat, moet u dit bijzonder voorzichtig bewegen om te voorkomen dat S3125A het apparaat valt. Trek de stekker uit het stopcontact bij bliksem of wanneer u het apparaat geruime tijd niet denkt te gebruiken. Laat alle onderhoudswerkzaamheden over aan bevoegd onderhoudspersoneel. Laat het apparaat nakijken wanneer er beschadigingen worden vastgesteld, zoals een beschadigd netsnoer of netstekker, wanneer er vloeistof of voorwerpen in Nl-2 15. 16. 17. 18. het apparaat terecht zijn gekomen, wanneer het apparaat blootgesteld heeft gestaan aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet normaal werkt of als het apparaat is gevallen. Storingen die reparatie vereisen In de volgende gevallen moet u de stekker uit het stopcontact trekken en het apparaat door een bevoegd onderhoudsmonteur laten nakijken: A. Wanneer het netsnoer of de stekker beschadigd is; B. Wanneer er vloeistof of een voorwerp in het apparaat is terechtgekomen; C. Wanneer het apparaat in de regen heeft gestaan; D. Wanneer het apparaat niet normaal werkt terwijl u de bedieningsaanwijzingen juist uitvoert. Gebruik alleen de regelaars die in de gebruiksaanwijzing worden beschreven om het apparaat te bedienen. Het maken van ongeoorloofde afstellingen e.d. kan resulteren in ernstige beschadiging en vereist in veel gevallen een uitgebreide reparatie door een bevoegd onderhoudsmonteur om het apparaat weer in de oorspronkelijke toestand terug te brengen; E. Wanneer het apparaat gevallen is of de ombouw beschadigd is; F. Wanneer het apparaat niet naar behoren functioneert of wanneer de prestaties afnemen. Voorwerpen en vloeistoffen Duw nooit voorwerpen via de openingen in het apparaat, want deze kunnen in contact komen met gevaarlijke spanningspunten of kortsluiting veroorzaken, wat kan resulteren in brand of een elektrische schok. Stel het apparaat niet bloot aan waterdruppels of opspattend water en plaats ook geen voorwerpen met een vloeistof erin, zoals een bloemenvaas, op het apparaat. Plaats geen kaarsen of andere brandende voorwerpen op het apparaat. Batterijen Neem alle plaatselijke en landelijke voorschriften in acht wanneer u gebruikte batterijen weggooit. Als u het apparaat in een omsloten ruimte opstelt, zoals een audiokastje of boekenrek, moet u er ook op letten dat er voldoende ventilatie is. Zorg ervoor dat er minstens 20 cm ruimte openblijft aan de bovenkant en de zijkanten en 10 cm aan de achterkant. De achterrand van een plank of plaat die boven het apparaat is, moet 10 cm verwijderd zijn van de wand of muur zodat er een soort schoorsteenpijp-opening is waardoor de warme lucht kan ontsnappen. Voorzorgsmaatregelen 1. Door auteursrecht beschermde opnamen—Uitgezonderd voor strikt persoonlijk gebruik, is het opnemen van door auteursrecht beschermd beelden geluidsmateriaal bij de wet verboden, tenzij na uitdrukkelijke toestemming van de auteursrechthouder. 2. Netstroomzekering—De netstroomzekering bevindt zich binnenin dit apparaat en kan niet door de gebruiker worden vervangen. Als u dit apparaat niet kunt inschakelen, moet u contact opnemen met een Onkyo-dealer. 3. Onderhoud—Het is aanbevolen dit apparaat regelmatig af te stoffen met een zachte doek. Aanklevend vuil kunt u verwijderen met een zachte doek die u licht bevochtigt met wat mild zeepsop. Droog het apparaat daarna onmiddellijk na met een schone droge doek. Gebruik voor het schoonmaken nooit een schuurspons of chemische middelen zoals spiritus of thinner, aangezien dergelijke middelen de afwerking kunnen aantasten of de opschriften van het voorpaneel kunnen verwijderen. 4. Stroomvoorziening WAARSCHUWING VOORDAT U DIT APPARAAT VOOR HET EERST OP HET STOPCONTACT AANSLUIT, DIENT U VOORAL DE ONDERSTAANDE PARAGRAFEN AANDACHTIG DOOR TE LEZEN. De spanning van het lichtnet kan van land tot land verschillen. Overtuig u ervan dat de plaatselijke netspanning overeenkomt met de spanningsvereiste die staat vermeld op het achterpaneel van dit apparaat (bijv. 230 V wisselstroom, 50 Hz of 120 V wisselstroom, 60 Hz). Met de stekker van het netsnoer koppelt u het apparaat los van de netspanning. Zorg dat de stekker altijd gemakkelijk uitgetrokken kan worden (d.w.z. goed bereikbaar is). Voor modellen met de toets [POWER] of met de toetsen [POWER] en [ON/STANDBY]: Als u op de toets [POWER] drukt om de OFFmodus te selecteren, wordt het apparaat niet volledig losgekoppeld van het elektriciteitsnet. Trek de stekker uit het stopcontact als u van plan bent het apparaat gedurende langere tijd niet te gebruiken. Voor modellen met alleen de toets [ON/ STANDBY]: Als u op de toets [ON/STANDBY] drukt om de standby-modus te selecteren, wordt het apparaat niet volledig losgekoppeld van het elektriciteitsnet. Trek de stekker uit het stopcontact als u van plan bent het apparaat gedurende langere tijd niet te gebruiken. 5. Denk om uw oren Voorzichtig: Aanhoudend hard geluid via oortelefoons of een hoofdtelefoon kan uw gehoor aantasten. 6. Batterijen niet verhitten Waarschuwing: Batterijen (zowel herlaadbare accu’s als losse batterijen) kunnen bij verhitting gevaar opleveren, dus stel ze niet bloot aan directe zonnestraling, vuur en dergelijke. 7. Raak dit apparaat nooit met natte handen aan—Raak dit apparaat en het netsnoer niet aan wanneer uw handen nat op vochtig zijn. Mocht er water of een andere vloeistof in het inwendige van het apparaat terechtkomen, laat u het dan inspecteren door uw plaatselijke Onkyo handelaar. 8. Omgang met het apparaat • Als u het apparaat moet vervoeren, verpakt u het dan zo goed mogelijk in de oorspronkelijke verpakking, zoals u het bij aflevering hebt aangetroffen. • Laat geen plastic of rubber voorwerpen lang achtereen op het apparaat liggen, want dat kan lelijke plekken op de ombouw achterlaten. • Wanneer het apparaat lang achtereen in gebruik is, kunnen de bovenkant en het achterpaneel erg warm worden. Dit is normaal en vormt geen probleem. • Als het apparaat lang achtereen niet gebruikt wordt, kan het de eerstvolgende keer niet altijd goed werken, dus we raden u aan het af en toe eens in te schakelen en even te gebruiken. • Na afloop van het gebruik dient u alle discs te verwijderen en het apparaat uit te schakelen. 9. Opstelling van dit apparaat • Installeer dit apparaat in een goed geventileerde ruimte. • Zorg dat er rondom het apparaat voldoende luchtdoorstroming is, vooral als u het opstelt in een audiorek. Bij onvoldoende ventilatie kan het apparaat oververhit raken, hetgeen tot storingen en defecten kan leiden. Ventilatieopening Plaats niets op de ventilatieopening. • Zorg dat dit apparaat niet wordt blootgesteld aan directe zonnestraling of warmtebronnen, want als de tempreatuur in het inwendige te hoog oploopt, zal dit de levensduur van de optische leeskop beperken. • Vermijd vochtige en stoffige plaatsen, evenals plaatsen die onderhevig zijn aan de trillingen van luidsprekers en dergelijke. Plaats dit apparaat nooit direct bovenop of vlak boven een luidspreker. • Installeer dit apparaat uitsluitend horizontaal. Zet het nooit op zijn kant of op een hellend oppervlak, want dat kan storing in de werking veroorzaken. • Als u dit apparaat opstelt in de buurt van een TVtoestel, een radio of een videorecorder, kan dat een nadelige invloed hebben op de beeld- en geluidskwaiteit. In dat geval zult u het apparaat iets verder van het TV-toestel, de radio of de videorecorder moeten plaatsen. 10. Vermijd condensvocht Condensatie van vocht in het inwendige kan schade aan het apparaat toebrengen. Lees de volgende opmerkingen aandachtig door: Op dezelfde wijze kan er zich ook vocht afzetten op de optische pickuplens van het apparaat. De pickuplens is een van de belangrijkste onderdelen van het apparaat. Nl-3 Voorzorgsmaatregelen—Vervolg • Vochtcondensatie kan zich bijvoorbeeld voordoen onder de volgende omstandigheden: – Als het apparaat van een koude opslagruimte naar een warme kamer wordt gebracht. – Als er een kachel aan gaat, of als het apparaat wordt gekoeld door de luchtstroom van een airconditioning. – Als het apparaat bij warm zomerweer van een koele kamer met airconditioning naar een warme en vochtige omgeving wordt verplaatst. – Als het apparaat wordt gebruikt in een erg vochtige omgeving. • Gebruik dit apparaat niet als er een grote kans bestaat op vochtcondensatie. Anders zouden uw discs en bepaalde onderdelen binnenin dit apparaat beschadigd kunnen raken. Als er condensvorming optreedt, trek dan de stekker van het stroomsnoer uit het stopcontact en laat het apparaat gedurende twee tot drie uur op kamertemperatuur komen. Dit apparaat werkt met een halfgeleider-lasersysteem en is geclassificeerd als een “KLASSE 1 LASER PRODUCT”. Voor een juist gebruik dient u deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen. Als er iets niet in orde is, kunt u het best contact opnemen met de winkel waar u het apparaat hebt gekocht. Probeer niet de ombouw van het apparaat te openen, om blootstelling aan de laserstralen te vermijden. WAARSCHUWING SLIK GEEN BATTERIJ DOOR, GEVAAR VOOR CHEMISCHE BRANDWONDEN De afstandsbediening van dit product heeft een knoopcelbatterij. Als de knoopcelbatterij wordt doorgeslikt, kan hij binnen maar 2 uur ernstige interne brandwonden veroorzaken en de dood tot gevolg hebben. Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen. Als het batterijvakje niet goed sluit, moet u het product niet meer gebruiken en hem uit de buurt van kinderen houden. Als u denkt dat de batterijen misschien zijn doorgeslikt of in een deel van het lichaam zijn geplaatst, raadpleeg dan onmiddellijk een arts. De waarschuwingsmarkering bevindt zich op de achterkant van de afstandsbediening. Voor de Europese modellen WEEE http://www.onkyo.com/manual/weee/weee.pdf VOORZICHTIG: KLASSE 1M ZICHTBARE EN ONZICHTBARE LASERSTRALING INDIEN GEOPEND. NIET RECHTSTREEKS MET OPTISCHE INSTRUMENTEN IN DE STRAAL KIJKEN. DIT PRODUCT WERKT MET EEN LASER. HET MAKEN VAN AFSTELLINGEN OF INGREPEN DIE NIET IN DEZE GEBRUIKSAANWIJZING STAAN VERMELD KAN RESULTEREN IN HET VRIJKOMEN VAN GEVAARLIJKE STRALING. Het rechts getoonde label is bevestigd op het achterpaneel. 1. Dit apparaat is een KLASSE 1 LASER PRODUCT en in het inwendige is een laser toegepast. 2. Probeer niet de ombouw van het apparaat te openen, om blootstelling aan de laserstralen te vermijden. Laat inwendig onderhoud over aan bevoegd vakpersoneel. Nl-4 Wij verklaren onder eigen verantwoordelijkheid dat dit product voldoet aan de normen voor: – Veiligheid – Beperkingen en methodes van het meten van eigenschappen van radiostoringen – Beperkingen voor harmonische stroomemissies – Beperkingen van spanningswijzigingen, spanningsfluctuatie en flikkering – RoHS Richtlijn, 2011/65/EU Hierbij verklaart Onkyo Corporation dat het toestel l CR-265DAB in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. NL Batterij niet weggooien, maar inleveren als KCA. Voorzorgsmaatregelen—Vervolg Voordat u uw nieuwe luidsprekers gebruikt Gebruik in de buurt van een CRT-tv of computer • Plaats de luidsprekers op stevige, vlakke oppervlakten. Door ze op oneffen, of onstabiele oppervlakten te plaatsen waar zij kunnen vallen en schade veroorzaken, beïnvloedt de geluidskwaliteit. • Hou geen water of andere vloeistoffen in de buurt van de luidsprekers. Als vloeistof over ze wordt gemorst, kunnen binnen de woofer en tweeter worden beschadigd. • Behandel de luidsprekers niet met natte of vochtige handen. (In de volgende uitleg verwijst “tv” naar een CRT-tv.) TV’s en computerschermen zijn magnetisch gevoelige apparaten en wanneer conventionele luidsprekers in hun buurt worden geplaatst, kunnen zij dus mogelijk verkleuring of beeldvervorming ondervinden. Om dit te voorkomen bevatten de luidsprekers intern magnetische afscherming. In sommige gevallen kan zich echter nog steeds verkleuring voordoen. In dit geval dient u uw tv of scherm uitschakelen, 15 tot 30 minuten wachten en het daarna opnieuw inschakelen. Dit activeert meestal de demagnetiserende functie waardoor het magnetische veld neutraal wordt gesteld, waardoor enige effecten van verkleuring worden verwijderd. Als het probleem van verkleuring aanhoudt, dient u te proberen om de luidsprekers verder van uw tv of scherm af te plaatsen. Let op dat verkleuring ook door een ander magnetisch of demagnetiserend hulpmiddel kan worden veroorzaakt, die te dicht bij uw tv of scherm is geplaatst. Voorzorgsmaatregelen luidspreker De luidsprekers kunnen het aangegeven invoervermogen vermogen als zij voor normale muziekreproductie worden gebruikt. Als zij enige van de volgende signalen krijgen toegevoerd, zelfs als het invoervermogen binnen het aangegeven nominaal vermogen is, kan overmatige stroom de luidsprekerspoelen instromen en brand of gebroken kabels veroorzaken. 1. Interstation-ruis van een niet-afgestemde FM-radio. 2. Audio van een cassette die snel vooruit wordt gedraaid. 3. Schelle geluiden gegenereerd door een oscillator, elektronische muziekinstrumenten, enzovoorts. 4. Oscillatie versterker. 5. Speciale testtonen van audio-test-cd’s enzovoorts. 6. Dreunen en klikken veroorzaakt door het aansluiten en verwijderen van audiokabels (schakel altijd uw versterker uit voordat u kabels aansluit of verwijdert). 7. Feedback microfoon Opmerking: • Als de luidsprekers dicht bij een tv of scherm zijn geplaatst, kunt u wegens elektromagnetische golven die door de tv of het scherm worden uitgestraald, zelfs als uw versterker is uitgeschakeld, ruis van de luidsprekers horen. Om dit te voorkomen, dient u de luidsprekers van uw tv of scherm af plaatsen. De luidsprekers bevatten krachtige magneten. Plaats geen metalen items, zoals schroevendraaiers, in de buurt van de luidsprekers. Zij kunnen tot de magneet worden aangetrokken, letsel veroorzaken of het diafragma van de tweeter beschadigen. Nl-5 Pakketinhoud Zorg dat u de volgende accessoires hebt: Installatielocatie Deze eenheid en zijn afstandsbediening kunnen verkleuren door ultraviolet of andere lichtcomponenten als u ze in rechtstreeks zonlicht, onder fluorescente verlichting of een bacteriedodende lamp gebruikt. Cd-receiver (CR-265DAB) Afstandsbediening (RC-892S) DAB/FM-binnenantenne Netsnoer (Stekkertype varieert van land tot land.) De batterij vervangen Luidsprekers (D-T25) Gebruik alleen een batterij van hetzelfde type (CR2025). Luidsprekerkabels 8 vloerkussentjes * In de catalogus en op de verpakking geeft de letter aan het einde van de productnaam de kleur aan. Specificaties en handelingen zijn, ongeacht de kleur, hetzelfde. Terwijl u een uitsteeksel op de achterkant van de afstandsbediening in de richting van de pijl drukt, trekt u de batterijhouder naar buiten. Gebruik de meegeleverde vloerkussentjes voor de luidsprekers U kunt de geluidskwaliteit verbeteren door de meegeleverde vloerkussentjes aan te brengen, zodat de luidsprekers van het oppervlak worden getild en het contactvlak dus wordt verminderd. Door de vloerkussentjes worden de luidsprekers ook stabiel waardoor wordt vermeden dat ze wegglijden. Achterkant Plaats de batterij in de batterijhouder met de positieve kant (+) naar boven en plaats de batterijhouder in de afstandsbediening. Vloerkussentjes Onderkant Batterijhouder De afstandsbediening gebruiken Verwijder de isolatiestrip voordat u de afstandsbediening gebruikt. Als u de afstandsbediening gebruikt, richt u deze richting de sensor van de CD receiver voor de afstandsbediening, zoals hieronder wordt getoond. CR-265DAB Sensor afstandsbediening O Nl-6 er ve e ng 5 m er et Opmerking: • Als de afstandsbediening niet meer goed werkt, moet u batterijen door nieuwe vervangen. • Als u de afstandsbediening langere tijd niet denkt te gebruiken, moet u de batterijen eruit verwijderen om lekkage en corrosie te voorkomen. • Neem verlopen batterijen zo snel mogelijk uit de afstandsbediening om lekkage en corrosie te voorkomen. • Als de afstandsbediening niet werkt als hij voor de eerste keer wordt gebruikt, probeer dan de volgende handelingen uit te voeren. 1. Houd de VOLUME [–]-toets van de afstandsbediening ingedrukt (gedurende ten minste tien seconden). Als de afstandsbediening nog steeds niet werkt, herhaalt u deze handeling. 2. Verwijder de knoopcelbatterij, wrijf erover met een droge doek en plaats hem weer terug. Voorzichtig: • Door de batterij onjuist te vervangen, kan een explosie worden veroorzaakt. Gebruik alleen een batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type. Kenmerken Cd *1 • Speel audio-cd’s, MP3-cd’s (cd-r en cd-rw) • RANDOM-/REPEAT-afspeelmodus (willekeurig/ herhalen) USB-flashstation iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. “Made for iPod”, “Made for iPhone” en “Made for iPad” betekenen dat elektronische accessoires specifiek voor aansluiting op respectievelijk iPod, iPhone of iPad zijn ontworpen en door de ontwikkelaar zijn gecertificeerd aan Apple-prestatiestandaarden te voldoen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de normen voor veiligheid en wetgeving. Merk op dat het gebruik van dit accessoire met iPod, iPhone of iPad de draadloze prestaties kan beïnvloeden. • MP3’s van USB-flashstations afspelen • RANDOM-/REPEAT-afspeelmodus (willekeurig/ herhalen) iPod/iPhone/iPad*1 • Directe, digitale iPod/iPhone/iPad-verbinding • Bestuur uw iPod/iPhone//iPad met de afstandsbediening Bluetooth*2 • Bluetooth-functies waarmee draadloos afspelen via smartphones of andere apparaten mogelijk is • Ondersteuning voor de Bluetooth-stand-byfunctie • Ondersteuning voor de NFC-functie, waarmee makkelijk een koppeling en een verbinding opgezet kan worden Radio • • • • DAB/DAB+, FM-tuner 40 DAB/DAB+-, 40 FM-voorkeuzezenders FM Auto Preset-functie RDS (Radio Data System, radiogegevenssysteem) Timer en klok • Vier programmeerbare timers • Sluimertimer Luidsprekers *2 Het Bluetooth®-woordmerk en logo’s zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door Onkyo is onder licentie. Overige handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars. Onkyo garandeert de Bluetooth-compatibiliteit tussen het CR-265DAB-systeem en alle Bluetoothapparaten niet. Raadpleeg de documentatie en dealer van het apparaat voor compatibiliteit tussen het CR-265DABsysteem en een ander apparaat met Bluetoothtechnologie. In bepaalde landen kunnen er beperkingen zijn voor het gebruik van Bluetoothapparaten. Raadpleeg uw lokale autoriteiten. Gelieve de classificatielabel te lezen aan de onderkant of op hetachterpaneel van het systeem voor overige veiligheidsinformatie. • Stijlvolle kast • 2-weg basreflex Diversen • Super Bass-functie (S.Bass) voor diepere basgeluiden • Bas- en trebletoonregelingselementen • Lijningang voor externe audiobron • Bus voor hoofdtelefoon Nl-7 Inhoudsopgave Aan de slag Uw iPod/iPhone/iPad afspelen Belangrijke veiligheidsvoorschriften ..............2 Voorzorgsmaatregelen ..................................3 Pakketinhoud.................................................6 Gebruik de meegeleverde vloerkussentjes voor de luidsprekers................................6 De afstandsbediening gebruiken ...............6 De batterij vervangen ................................6 Kenmerken ....................................................7 Eerste kennismaking met de CD-receiver .....9 Boven- en voorpanelen .............................9 Display .....................................................10 Achterpaneel ...........................................10 Afstandsbediening ...................................11 Opmerkingen over schijven (audio-cd en MP3) en USB-flashstations (MP3) ............12 Uw iPod/iPhone/iPad afspelen ....................22 Een iPod/iPhone/iPad via USB afspelen.................................................22 Met de afstandsbediening door de iPodmenu’s navigeren ..................................22 Aansluitingen Aansluiting van de antennes .......................14 Aansluiting van de DAB/FM-binnenantenne........................14 Aansluiting van een DAB- of FMbuitenantenne .......................................14 Aansluiting van luidsprekers........................15 Aansluiting van andere componenten .........16 Aansluiting van audio-afspeelapparaat ...16 Aansluiting van het netsnoer ...................16 Basishandelingen Basishandelingen ........................................17 De CD-receiver inschakelen ....................17 De Auto Standby-functie instellen ...........17 De invoerbron selecteren ........................17 Het volume afstellen ................................17 De CD-receiver dempen ..........................17 Een hoofdtelefoon gebruiken...................17 De bas en treble afstellen ........................17 Super Bass gebruiken .............................18 De helderheid van de display wijzigen ....18 CD’s afspelen CD’s afspelen ..............................................19 CD’s afspelen ..........................................19 CD-informatie weergeven ........................19 Een map of bestand op een MP3-schijf selecteren..............................................20 MP3-informatie weergeven......................20 1-Folder-modus .......................................20 Geheugen afspelen .................................20 Herhaald afspelen ...................................21 Willekeurig afspelen ................................21 Draadloos afspelen via Bluetooth Draadloos afspelen via Bluetooth ................23 Koppelen..................................................23 Muziek op uw Bluetooth-apparaat afspelen.................................................23 De Auto Change-functie gebruiken..........23 Bluetooth opnieuw instellen .....................24 Een Bluetooth-verbinding tot stand brengen met aanraking (via NFC) .........24 De Bluetooth Standby-functie gebruiken...............................................25 Naar de radio luisteren Naar de radio luisteren ................................26 Op FM-radiozenders afstemmen .............26 Naar digitale DAB-radio luisteren.............26 DAB-/FM-zenders handmatig vooraf instellen .................................................28 FM-zenders automatisch vooraf instellen (Auto Preset) .........................................28 Vooraf ingestelde zenders selecteren......28 RDS ontvangen........................................29 De voorkeuzezenders verwijderen...........29 Een USB-flashstation afspelen Een USB-flashstation afspelen ....................30 Een extern apparaat afspelen Een extern apparaat afspelen......................30 Afspelen van een extern apparaat aangesloten op de LINE IN-bus ............30 Klok en timer De klok instellen...........................................31 De timer gebruiken ......................................31 De Sleep Timer (sluimtertimer) gebruiken...31 Een timer programmeren .........................31 Een timer op On (inschakelen) of Off (uitschakelen) zetten .............................32 Diversen Probleemoplossen .......................................33 Technische gegevens..................................38 Nl-8 Eerste kennismaking met de CD-receiver Boven- en voorpanelen Bovenpaneel a b c d e f g h i Voorpaneel j k l m n o Zie de pagina’s tussen haakjes voor meer gedetailleerde informatie. a b c d e f g h 8 aan/uit-toets (17, 33) INPUT-toets (17, 22) -toets (23) Vorige [7]-toets (19, 22, 28) Volgende [6]-toets (19, 22, 28) Stoppen [2]-toets (19, 22, 33) Afspelen/pauzeren [1/3]-toets (19, 20, 30) i j k l m n o NFC-markering Hoofdtelefoon [ ]-bus (17) USB-poort (30) Display (10) Schijflade (19) Sensor afstandsbediening (6) Openen/sluiten [0]-toets (19) VOLUME [+]- en -[–]-toets (17, 22) Nl-9 Eerste kennismaking met de CD-receiver—Vervolg Display ab c d e f m a b c d e f g h i j g h i o n SLEEP-indicator Afspelen 1- en Pauzeren 3-indicator USB-indicator MP3-indicator -indicatoren FOLDER-indicator DAB-indicator S.BASS-indicator MUTING-indicator j p k l m n o p q r s q k l s r MEMORY-indicator Afspeelmodus-indicatoren TIMER-indicatoren FM-afstemmings-indicatoren FILE-indicator TRACK-indicator Berichtengebied TITLE-, ARTIST- en ALBUM-indicator DISC-, TOTAL- en REMAIN-indicator 1FOLDER -indicator Achterpaneel a a b c d b AC INLET DAB/FM ANTENNA-bus LINE IN-bussen SPEAKERS-aansluitingen Nl-10 c d Zie pagina 14 tot 16 voor informatie betreffende aansluitingen. Eerste kennismaking met de CD-receiver—Vervolg Afstandsbediening a k b l c m n o d e p f q g r s t h i j Zie de pagina’s tussen haakjes voor meer gedetailleerde informatie. a b c d e SLEEP-toets (31) Aan/uit [8]-toets (17, 33) Ingangselectietoetsen (17, 22, 26, 28, 30) MENU-toets (22) Pijltoetsen [q], [w], [e] en [r] en ENTERtoets f FOLDER-toets g Stoppen [2]- (19, 22), Afspelen/pauzeren [1/3]- (19, 20, 22, 30), [7]-/[6]- (19, 22, 28), [5]-/[4]-, TUNING [e]-/-[r]-toets (19, k l m n o p q r s t DIMMER-toets (18) Openen/sluiten [0]-toets DISPLAY-toets (19, 20, 29) MUTING-toets (17) TIMER-toets (31, 32) VOLUME [+]- en -[–]-toets (17, 22) MODE-toets (20, 28) TONE-toets (17) S.BASS-toets (18) SHUFFLE []-toets (21, 22) 22, 26) h CLEAR-toets (20, 21) i CLOCK CALL-toets (31, 36) j REPEAT []-toets (21, 22) Nl-11 Opmerkingen over schijven (audio-cd en MP3) en USBflashstations (MP3) Voorzorgsmaatregelen voor afspelen Afspelen van USB-flashstations Compact discs (cd’s) met het volgende logo op het labeloppervlak kunnen worden gebruikt. Gebruik geen schijven die voor andere doeleinden dan audio, zoals cd-roms voor pc-gebruik, zijn ontworpen. Door abnormale ruis kan de CD-receiver en/of kunnen de luidsprekers worden beschadigd. • De cd-receiver ondersteunt niet het afspelen van audiospelerunits en smartphones die geen USBapparaten voor massaopslag zijn. • MP3-bestanden die op een USB-flashstation zijn opgenomen, kunnen met de CD-receiver worden afgespeeld. • Ondersteunde bestandssystemen zijn FAT16 en FAT32. • Alleen MP3-bestanden met de extensie “.MP3” of “.mp3” worden ondersteund. • Bestanden die met MPEG 1-audiolaag 3 met bemonsteringsfrequenties 32/44,1/48 kHz en een bitsnelheid van 32–320 kbps zijn opgenomen, worden ondersteund. • Maximaal 999* mappen (waaronder de hoofdmap) en maximaal 3000 bestanden kunnen op een enkel USBflashstation worden herkend. In een enkele map kunnen een maximum van 999 bestanden worden herkend. • USB-hubs worden niet ondersteund. * * * De CD-receiver ondersteunt cd-r- en cd-rw-schijven. Let op dat sommige schijven mogelijk niet worden afgespeeld vanwege de schijfeigenschappen, krassen, vuil of de opnamestatus. Een schijf die met een audio-cdrecorder is opgenomen, kan niet worden afgespeeld als deze niet is afgewerkt. Gebruik nooit schijven met een speciale vorm (zoals hartjes of achthoeken). Deze types schijven kunnen de cd-receiver beschadigen. Cd’s afspelen met Copy-control-functie (kopieerbeveiligingsfunctie) Sommige audio-cd’s met kopieerbeveiligingsfunctie voldoen niet aan de officiële cd-standaarden. Dit zijn speciale schijven en kunnen niet met de CD-receiver worden afgespeeld. Afspelen van MP3-schijven MP3-bestanden die op een cd-r/cd-rw zijn opgenomen, kunnen met de CD-receiver worden afgespeeld. • Gebruik schijven die volgens het ISO 9660 niveau 2bestandssysteem zijn opgenomen. (De ondersteunde mapdiepte is acht niveaus, hetzelfde als ISO 9660 niveau 1) • Schijven moeten worden afgesloten (afgewerkt). • Alleen MP3-bestanden met de extensie “.MP3” of “.mp3” worden ondersteund. • Bestanden die met MPEG 1-audiolaag 3 met bemonsteringsfrequenties 32/44,1/48 kHz en een bitsnelheid van 32–320 kbps zijn opgenomen, worden ondersteund. • Maximaal 255* mappen (waaronder de hoofdmap) en maximaal 512 bestanden kunnen op een enkele cd worden herkend. In een enkele map kunnen een maximum van 512 bestanden worden herkend. * Dit omvat mappen zonder MP3-bestanden. Nl-12 * Dit omvat mappen zonder MP3-bestanden. Opmerking: • Een schijf die met een recorder of persoonlijke computer is opgenomen, kan in sommige gevallen mogelijk niet worden afgespeeld. (Oorzaak: schijfeigenschappen, beschadigde of vuile schijf, vuil op lens van speler, dauwcondensatie, enz.) • Een schijf die op een persoonlijke computer is opgenomen, kan mogelijk afhankelijk van de applicatie-instellingen of omgeving niet worden afgespeeld. Neem op de schijf op in een formaat dat wordt ondersteund door de cd-receiver. • Een schijf met onvoldoende opslagcapaciteit kan niet goed worden afgespeeld. • Bestanden worden afgespeeld in dezelfde volgorde als die waarin ze zijn opgeslagen op het USBflashstation. Het afspelen kan echter veranderen als de bestanden of mappen op het USB-flashstation worden verwijderd of hernoemd op een computer enz. Schijven behandelen Houd schijven bij de rand, of via het gat in het midden en de rand vast. Vermijd aanraking van het afspeeloppervlak (oppervlak zonder afdruk). Labeloppervlak (bedrukt oppervlak) Afspeeloppervlak Bevestig geen papier of stickers en schrijf niet op het afspeel- of labeloppervlak van de schijf. Zorg dat de schijf niet wordt bekrast of beschadigd. Opmerkingen over schijven (audio-cd en MP3) en USB-flashstations (MP3)—Vervolg Voorzorgsmaatregelen voor gehuurde schijven Gebruik geen schijven met restanten van cellofaantape, gehuurde schijven waarvan de labels loskomen of schijven met decoratielabels. Dit type schijf kan in de CD-receiver vast komen te zitten, of kan de CD-receiver beschadigen. Voorzorgsmaatregelen voor met inkjet bedrukbare schijven Laat geen cd-r/cd-rw voor lange tijd in de CD-receiver achter als het label ervan met een inkjet-printer is afgedrukt. De schijf kan in de CD-receiver vast komen te zitten, of kan de CD-receiver beschadigen. Verwijder de schijf uit de CD-receiver als hij niet wordt afgespeeld en sla hem in een doosje op. Een pas bedrukte schijf is plakkerig. Gebruik de schijf alleen nadat het oppervlak helemaal droog is. Zorg voor schijven Als de schijf vies is, heeft de CD-receiver het moeilijk om signalen te lezen en kan de audiokwaliteit verminderen. Als de schijf vies is, dient u voorzichtig met een zachte doek vingerafdrukken en stof af te vegen. Veeg licht van het midden naar buiten toe. Om hardnekkig stof of vuil te verwijderen, veegt u de schijf af met een zachte doek die met water is bevochtigd en daarna maakt u hem met een droge doek droog. Gebruik geen reinigingsspray voor analoge opnamen of antistatische middelen, enz. Gebruik nooit vluchtige chemicaliën zoals benzine of verfverdunner omdat zij het schijfoppervlak kunnen impregneren. Nl-13 Aansluiting van de antennes Aansluiting van de DAB/FM-binnenantenne Deze paragraaf legt uit hoe u de meegeleverde DAB/FM-binnenantenne kunt aansluiten. De CD-receiver kan geen radiosignalen ontvangen wanneer er geen antenne is aangesloten, dus zorg dat u voor gebruik van de tuner de antenne aansluit. Voorzichtig: • Pas op zodat u uzelf niet verwondt wanneer u punaises gebruikt. Punaises enz. Steek de stekker volledig in de bus. DAB/FM-binnenantenne (meegeleverd) Opmerking: • Zodra uw CD-receiver klaar is voor gebruik, moet u op een radiozender afstemmen en de antenne voor de best mogelijke ontvangst plaatsen. • Gebruik punaises om de positie van de meegeleverde DAB/FM-antenne vast te zetten zodat hij niet slap hangt en de best mogelijke ontvangst wordt bereikt. Over het algemeen zijn locaties bij ramen beter voor ontvangst. Tip: • Als bij gebruik van de meegeleverde DAB/FM-binnenantenne geen goede ontvangst wordt verkregen, kunt u een los verkrijgbare DAB- of FM-buitenantenne installeren. Aansluiting van een DAB- of FM-buitenantenne Als bij gebruik van de meegeleverde DAB/FMbinnenantenne geen goede ontvangst wordt verkregen, kunt u een los verkrijgbare DAB of FM-buitenantenne installeren. Opmerking: • Raadpleeg een erkende vakman voor de installatie van de buitenantenne. • Installeer voor de beste resultaten de buitenantenne ver weg van hoge gebouwen, het liefste zonder voorwerpen tussen deze antenne en uw lokale zender. • Buitenantennes moeten zich zo ver mogelijk van mogelijke ruisbronnen bevinden, zoals neonborden, drukke wegen enz. • Om veiligheidsredenen moeten buitenantennes zich ver verwijderd van elektrische leidingen en ander hoogspanningsmateriaal bevinden. • Buitenantennes moeten geaard zijn in overeenstemming met lokale regelgeving om elektrische schokken te voorkomen. Nl-14 Aansluiting van luidsprekers Rechterluidspreker Linkerluidspreker Luidsprekerkabel Kant met rode lijn CD-receiver Verwijder de voorgesneden isolatie van de uiteinden van de luidsprekerkabels en draai de blootliggende draden strak rond. Duw op het lipje om het gat te openen, steek het blootliggende draad in de opening en laat het lipje los. Zorg dat de luidsprekeraansluitingen de blootliggende draden en niet de isolatie vastgrijpt. Opmerking: • Sluit de rechterluidspreker op de rechter (R) SPEAKERS-aansluitingen van de CD-receiver aan Sluit de linkerluidspreker op de linker (L) SPEAKERS-aansluitingen aan. • Let goed op de polariteit van de luidsprekerkabels. Positieve (+) aansluitingen mogen alleen worden aangesloten op positieve (+) aansluitingen en negatieve (–) aansluitingen mogen alleen worden aangesloten op negatieve (–) aansluitingen. Als u de draden verwisselt, zal het geluid niet in fase zijn en wordt een onnatuurlijke weergave verkregen. • Gebruik de draden met rode lijn om de positieve (+) aansluitingen te verbinden. • Sluit niks anders dan de meegeleverde luidsprekers (D-T25) aan. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen of slechte resultaten als deze CD-receiver met andere luidsprekers wordt gebruikt. • Sluit niet beide luidsprekerkabels op dezelfde L- or R-aansluitingen aan. Sluit op elke luidspreker niet meer dan twee luidsprekeraansluitingen aan. • Wees voorzichtig dat u de positieve en negatieve draden niet kortsluit. Door dit wel te doen, kan de CDreceiver en/of kunnen de luidsprekers worden beschadigd. R Nl-15 Aansluiting van andere componenten Draagbare audiospeler CD-receiver Analoge audiokabel (RCA) RCA-/ ministekkerk abel Naar stopcontact (Stekkertype varieert van land tot land.) Tv Platenspeler Info over aansluitingen Aansluiting van het netsnoer • Lees de handleidingen die bij uw andere componenten worden geleverd voordat u enige aansluitingen maakt. • Steek de stekker van het netsnoer pas in het stopcontact nadat u alle aansluitingen hebt voltooid en deze dubbel hebt gecontroleerd. Druk de stekkers helemaal erin om goede verbindingen te maken (losse verbindingen kunnen ruis of storingen veroorzaken). Juist! Verkeerd! Opmerking: • Plaats niets boven op de cd-receiver Anders kan de ventilatie worden geblokkeerd en kan warmte worden ontwikkeld, wat zorgt voor een storing. Aansluiting van audioafspeelapparaat Sluit de LINE IN-bussen van de cd-receiver aan op de OUTPUT (PLAY)-bussen van uw audio-afspeelapparaat. Gebruik een audiokabel die geschikt is voor uw afspeelapparaat. U hebt een fono-equalizer (optioneel) nodig om een platenspeler aan te sluiten. Als uw platenspeler een ingebouwde fono-equalizer heeft, kunt u hem rechtstreeks aansluiten. Nl-16 Sluit het netsnoer van de CD-receiver aan op een geschikt stopcontact. Opmerking: • Sluit geen andere kabel aan dan het meegeleverde netsnoer. Sluit het meegeleverde netsnoer niet aan op een ander apparaat. Dit kan storingen of ongelukken veroorzaken. • Trek het netsnoer niet uit de AC INLET terwijl het andere uiteinde van het snoer nog op een ACstopcontact is aangesloten. U kunt een elektrische schok krijgen als u de interne aansluitingen van het netsnoer per ongeluk aanraakt. • Sluit uw luidsprekers en AV-componenten aan voordat u de stekker van het netsnoer in het stopcontact steekt. • Bij het inschakelen van de CD-receiver kan een tijdelijke spanningspiek worden veroorzaakt die andere elektrische apparatuur op hetzelfde circuit kan verstoren. Als dit problemen veroorzaakt, moet u de receiver op een ander stroomcircuit aansluiten. • Steek het netsnoer in een AC-stopcontact dat eenvoudig toegankelijk is zodat u het, indien nodig, snel kunt uittrekken. Basishandelingen Deze handleiding beschrijft de procedure voor het gebruik van de afstandsbediening, tenzij anders vermeld. De CD-receiver inschakelen Druk op de [8]-toets. U kunt ook de [8]-toets op de cd-receiver gebruiken. De cd-receiver wordt ingeschakeld en de display brandt. Druk nogmaals op de toets om hem uit te schakelen (stand-bymodus). Als uw iPod/iPhone/iPad is aangesloten op de cdreceiver in de stand-bymodus, zal “Charging” (“Bezig met opladen”) verschijnen op de display van de cdreceiver en de iPod/iPhone/iPad wordt opgeladen. De Auto Standby-functie instellen Met de automatische stand-byfunctie kunt u de cd-receiver instellen zodat hij automatisch wordt uitgeschakeld en in de stand-bymodus gaat als hij niet wordt gebruikt of er geen audio-invoer is gedurende 20 minuten. “Auto Standby” knippert een minuut voordat de Auto Standby-functie ervoor zorgt dat de eenheid in de standbymodus gaat. Opmerking: • Als FM Mono wordt geselecteerd, wordt de Auto Standby-functie uitgeschakeld. 1 2 Ga in de stand-bymodus 3 Druk op de [ENTER]-toets en gebruik vervolgens de toetsen [q] en [w] om “On” te selecteren. 4 Druk op de [MENU]-toets. “Auto Standby>” verschijnt op de display van de cd-receiver. Het volume afstellen Gebruik de toetsen VOLUME [+] en [–] om het volume aan te passen. U kunt ook de toetsen [–] en [+] van de CD-receiver gebruiken. U kunt het volumeniveau binnen een bereik van 0 tot 41 en max. afstellen. De CD-receiver dempen Druk op de [MUTING]-toets. Op de display verschijnt gedurende enkele seconden “Muting” (“Aan het dempen”). Terwijl de CD-receiver wordt gedempt, knippert de MUTING-indicator continu. Druk op de toets om het dempen ongedaan te maken. Tip: • U kunt het dempen van de eenheid ook ongedaan maken door het volume aan te passen. • Zet als alternatief de eenheid op stand-by en schakel hem weer in om dempen te annuleren. Een hoofdtelefoon gebruiken U kunt een stereohoofdtelefoon (met ø3,5mmklinkstekker) op de Hoofdtelefoon [ ]-bus van de receiver aansluiten om te luisteren zonder anderen te storen. Opmerking: • Verlaag altijd het volume voordat u de hoofdtelefoon aansluit. • Bij het aansluiten van een hoofdtelefoon op de Hoofdtelefoon [ ]-bus, worden de luidsprekers uitgeschakeld. De bas en treble afstellen Druk op de [ENTER]-toets. Om de automatische stand-byfunctie uit te schakelen, selecteert u “Off” in stap 3. 1 Druk herhaaldelijk op de [TONE]-toets om “Bass” of “Treble” te selecteren. Als S.Bass1 of S.Bass2 is geselecteerd, wordt S.Bass uitgeschakeld en zullen Bass en Treble de kenmerken terugroepen die u het meest recentelijk hebt ingesteld. 2 Gebruik de toetsen [q] en [w] om de bas of treble af te stellen. U kunt de bas en treble binnen een bereik van –4 tot +4 afstellen. 3 Druk op de [ENTER]-toets om terug te keren naar de vorige weergave. De invoerbron selecteren U kunt CD, USB, , DAB, FM of LINE als externe component selecteren. Om de invoerbron te selecteren gebruikt u de ingangselectietoetsen van de afstandsbediening. Druk op de CD-receiver herhaaldelijk op de [INPUT]toets. De invoerbronnen worden in de volgende volgorde geselecteerd. CD USB/iPod Bluetooth DAB FM LINE Nl-17 Basishandelingen—Vervolg Opmerking: • S.Bass kan niet tegelijkertijd met Bass en Treble zijn ingeschakeld. Als u op de [TONE]-toets drukt, wordt S.Bass uitgeschakeld en worden de instellingen voor Bass en Treble van kracht. Super Bass gebruiken Druk op de [S.BASS]-toets. De instelling zal als volgt wisselen iedere keer dat u op de toets drukt. S.Bass Off S.Bass 1 S.Bass 2 De S.BASS-indicator brandt als S.Bass 1 of S.Bass 2 wordt geselecteerd. Met het toenemen van het nummer wordt de superbascomponent meer benadrukt. Opmerking: • S.Bass kan niet tegelijkertijd met Bass en Treble zijn ingeschakeld. De instellingen voor Bass en Treble zijn alleen van kracht als S.Bass is uitgeschakeld. Als u S.Bass1 of S.Bass2 selecteert, zijn de instellingen voor Bass en Treble niet langer van kracht. De helderheid van de display wijzigen Druk op de [DIMMER]-toets. De instelling zal als volgt wisselen iedere keer dat u op de toets drukt. Helder Nl-18 Gedimd Gedimder CD’s afspelen Deze handleiding beschrijft de procedure voor het gebruik van de afstandsbediening, tenzij anders vermeld. MP3-schijf Nadat de schijf is geladen, verschijnt de schijfnaam, vervolgens verschijnt de volgende informatie. Druk op de [DISPLAY]-toets om de schijfnaam weer te geven. CD’s afspelen 1 Druk op de [0]-toets van de CD-receiver om de schijflade te openen. Tip: • Door op de [0]-toets te drukken terwijl de CDreceiver op stand-by staat, schakelt de CD-receiver in en opent de schijflade. 2 Plaats de cd op de lade met de labelzijde opwaarts gekeerd. Plaats cd’s van 8 cm in het midden van de lade. 3 Wijzig de invoerbron in CD, druk vervolgens op de [1/3]-toets. Om de invoerbron te wijzigen naar CD, drukt u op de [CD]-toets van de afstandsbediening of drukt u herhaaldelijk op de [INPUT]-toets van de cdreceiver. De schijflade wordt gesloten en het afspelen start. Daarna verschijnt de “1”-indicator. Om het afspelen te stoppen: Druk op de [2]-toets. Om het afspelen te pauzeren: Druk op de [1/3]-toets. De Pauzeren “3”-indicator verschijnt. Druk opnieuw op de [1/3]-toets om het afspelen te hervatten. Om vooruit te spoelen of achteruit te spoelen: Druk tijdens het afspelen onophoudelijk op de Vooruitspoelen [4]-toets om vooruit te spoelen of op de Achteruitspoelen [5]-toets om achteruit te spoelen. Om de cd te verwijderen: Druk op de [0]-toets van de CD-receiver om de schijflade te openen. Totaal aantal mappen Totaal aantal bestanden Nummers selecteren Om naar het begin van het nummer dat momenteel wordt afgespeeld, terug te keren, drukt u op de Vorige [7]-toets. Druk herhaaldelijk op de Vorige [7]-toets om eerdere nummers te selecteren. Druk herhaaldelijk op de Volgende [6]-toets om volgende nummers te selecteren. CD-informatie weergeven Tijdens het afspelen, of terwijl het afspelen wordt gepauzeerd, drukt u herhaaldelijk op de [DISPLAY]toets om de volgende cd-informatie weer te geven. • Verstreken tijd • “REMAIN” Brandt als de resterende tijd van het nummer wordt weergegeven. • “TOTAL REMAIN” Brandt als de resterende tijd van de schijf wordt weergegeven. ■ Informatie weergegeven terwijl afspelen wordt gestopt: • Audio-cd Totaal aantal nummers Totale afspeeltijd Nl-19 CD’s afspelen—Vervolg Een map of bestand op een MP3schijf selecteren 1 Terwijl het afspelen wordt gestopt, drukt u op de toetsen [q] en [w] om een map te selecteren. De naam van de map verschijnt. Druk op de [q]-toets om de vorige map te selecteren en druk op de [w]-toets om de volgende map te selecteren. Om vanaf het eerste nummer van de map af te spelen, gaat u verder met stap 3. 2 Gebruik de Pijltoetsen [e] en [r] om de MP3-bestanden in de map te selecteren. De naam van het MP3-bestand in de map wordt weergegeven. Om een andere map te selecteren, drukt u op de toetsen [q] en [w]. (Begin opnieuw vanaf stap 1.) 3 Druk op de [ENTER]-toets of [1/3]-toets. Het afspelen start. Druk tijdens het afspelen op de [q]-toets om het eerste nummer van de vorige map af te spelen. Druk als alternatief op de [w]-toets om het eerste nummer van de volgende map af te spelen. U kunt ook een map selecteren door op de [FOLDER]-toets, op de toetsen [q] en [w] en vervolgens op de [ENTER]-toets te drukken. ■ Afspelen pauzeren Druk op de Afspelen/pauzeren [1/3]-toets om het afspelen te pauzeren. Om het afspelen te hervatten, drukt u opnieuw op die toets. Opmerking: • Alleen alfanumerieke tekens van één byte kunnen worden weergegeven. • Niet-ondersteunde tekens op de display worden vervangen door “•” . 1-Folder-modus Tijdens de 1-Folder-modus wordt het bereik van het afspelen beperkt tot de huidige map. Terwijl de cd-receiver wordt gestopt, drukt u herhaaldelijk op de [MODE]-toets om “1FOLDER” weer te geven. Terwijl het afspelen wordt gestopt tijdens de 1-Foldermodus, wordt de naam van de geselecteerde map weergegeven. Normaal afspelen zal stoppen nadat het laatste nummer in de huidige map is afgespeeld. Herhaald afspelen en willekeurig afspelen zijn beperkt tot de huidige map. Om de hele schijf af te spelen, drukt u herhaaldelijk op de [MODE]-toets om de “1FOLDER”-indicator uit te schakelen. Geheugen afspelen Met de geheugenafspeelfunctie slaat de cd-receiver een lijst van maximaal 25 nummers op en speelt ze af uit het geheugen. 1 Terwijl de eenheid wordt gestopt, drukt u herhaaldelijk op de [MODE]-toets tot de “MEMORY”-indicator brandt. Muziek-cd MP3-schijf MP3-informatie weergeven Over het momenteel afgespeelde MP3-bestand kunt u diverse informatie, zoals titel, artiest en album, weergeven. Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op de [DISPLAY]-toets om de volgende MP3informatie weer te geven. De informatie wordt in de volgende volgorde weergegeven. • Titel van het nummer (of bestandsnaam, als er geen ID3-tag is) • Naam van de artiest • Titel van het album (of mapnaam, als er geen ID3tag is) Nl-20 - 2 Gebruik de toetsen [e] en [r] om een af te spelen nummer te selecteren en druk vervolgens op de [ENTER]-toets. Gebruik als u een MP3-schijf afspeelt de toetsen [q] en [w] om de gewenste map te selecteren, gebruik de toetsen [e] en [r] om een nummer te selecteren en druk vervolgens op de [ENTER]-toets. Herhaal deze stap om de gewenste nummers (tot P-25) op te slaan in het geheugen. Druk herhaaldelijk op de [CLEAR]-toets om nummers in het geheugen te verwijderen beginnend met het nummer dat het meest recent is opgeslagen. CD’s afspelen—Vervolg 3 Druk op de [1/3]-toets. Het afspelen uit het geheugen start. U kunt het afspelen uit het geheugen, herhaald afspelen en willekeurig afspelen ook combineren. ■ Nummers in het geheugen bekijken Druk, terwijl de eenheid wordt gestopt, op de toetsen [5] en [4]. ■ Nummers in het geheugen verwijderen Druk, terwijl de eenheid wordt gestopt, op de [CLEAR]-toets. Druk herhaaldelijk op de [CLEAR]toets om nummers in het geheugen te verwijderen beginnend vanaf het nummer dat het meest recent is opgeslagen. Als u afspelen uit het geheugen annuleert, worden alle nummers opgeslagen in het geheugen verwijderd. Willekeurig afspelen Druk op de []-toets om “RANDOM” weer te geven. Met willekeurig afspelen worden alle nummers willekeurig gesorteerd en een keer afgespeeld. Druk om het willekeurig afspelen te annuleren op de toets []. De “RANDOM”-indicator wordt uitgeschakeld. Opmerking: • Tijdens 1 Folder-modus worden nummers in de huidige map willekeurig afgespeeld. Tip: • U kunt herhaald afspelen en willekeurig afspelen ook combineren. ■ Geheugen afspelen annuleren Druk op de [MODE]-toets om de “MEMORY”indicator uit te schakelen. Als alternatief kunt u op de [0]-toets drukken om de schijflade te openen om het afspelen uit het geheugen te annuleren. Herhaald afspelen Druk herhaaldelijk op de []-toets om “REPEAT” of “REPEAT 1” weer te geven. Met de afspeelmodus “REPEAT” worden alle nummers herhaaldelijk afgespeeld. Met de afspeelmodus “REPEAT 1” wordt maar een nummer herhaaldelijk afgespeeld. Om herhaald afspelen te annuleren, drukt u herhaaldelijk op de []-toets, totdat de indicatoren “REPEAT” en “REPEAT 1” verschijnen. Opmerking: • Tijdens 1 Folder-modus worden nummers in de huidige map herhaaldelijk afgespeeld. • Als u willekeurig afspelen instelt terwijl de afspeelmodus REPEAT 1 is ingeschakeld, wordt REPEAT 1 geannuleerd. Zo kunt u ook de afspeelmodus REPEAT 1 niet instellen als willekeurig afspelen is ingesteld. Nl-21 Uw iPod/iPhone/iPad afspelen Deze handleiding beschrijft de procedure voor het gebruik van de afstandsbediening, tenzij anders vermeld. • Voordat u uw iPod/iPhone/iPad met de CD-receiver gebruikt, dient u te verzekeren dat uw iPod/iPhone/ iPad met de nieuwste software wordt bijgewerkt. • Afhankelijk van uw iPod/iPhone/iPad, of het type inhoud dat wordt afgespeeld, werken sommige functies mogelijk niet zoals verwacht. Een iPod/iPhone/iPad via USB afspelen 3 Druk op de Afspelen/pauzeren [1/3]toets. Het afspelen start. U kunt uw iPod/iPhone/iPad ook bedienen om audio af te spelen. ■ Afspelen pauzeren Druk op de Afspelen/pauzeren [1/3]-toets om het afspelen te pauzeren. Druk opnieuw op de Afspelen/pauzeren [1/3]-toets om het afspelen te hervatten. U kunt het afspelen ook pauzeren door op de [2]-toets te drukken. ■ Nummers selecteren Om naar het begin van het nummer dat momenteel wordt afgespeeld of gepauzeerd, terug te keren, drukt u op de Vorige [7]-toets. Druk herhaaldelijk op de Vorige [7]-toets om eerdere nummers te selecteren. Druk herhaaldelijk op de Volgende [6]-toets om volgende nummers te selecteren. ■ Vooruitspoelen of achteruitspoelen Druk tijdens het afspelen onophoudelijk op de Vooruitspoelen [4]-toets om vooruit te spoelen of op de Achteruitspoelen [5]-toets om achteruit te spoelen. Compatibele iPod/iPhone/iPad-modellen Gemaakt voor: iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone iPad Air, iPad mini met Retina-display, iPad (4de generatie), iPad (3de generatie), iPad 2, iPad, iPad mini iPod touch (1ste, 2de, 3de, 4de en 5de generatie) iPod nano (2de, 3de, 4de, 5de, 6de en 7de generatie) (vanaf augustus 2014) 1 2 Druk op de [USB]-toets om de invoerbron te wijzigen in “USB/iPod”. U kunt ook de invoerbron wijzigen door herhaaldelijk te drukken op de [INPUT]-toets op de CD-receiver. Sluit de USB-kabel die wordt meegeleverd met de iPod/iPhone/iPad aan op de USBpoort op de voorkant van de CD-receiver. Terwijl uw iPod/iPhone/iPad geladen wordt, geeft de cd-receiver “Connecting…” (“Verbinding maken”) op de display aan. “No USB” (“Geen USB”) verschijnt als uw iPod/ iPhone/iPad niet juist is aangesloten. Nl-22 ■ Willekeurig afspelen Druk herhaaldelijk op de SHUFFLE []-toets om de willekeurige functie van uw iPod/iPhone/iPad te schakelen. ■ Herhaald afspelen Druk herhaaldelijk op de REPEAT []-toets om de herhaalfunctie van uw iPod/iPhone/iPad te schakelen. Met de afstandsbediening door de iPod-menu’s navigeren U kunt niet door de iPod-menu’s navigeren met de afstandsbediening als het OS iOS7 of nieuwer is. 1 Druk op de [MENU]-toets om het iPodmenu weer te geven. 2 Gebruik de Pijltoetsen [q] en [w] om een item van het menu te selecteren en druk vervolgens op de [ENTER]-toets. Opmerking: • Het volumeniveau wordt met de toetsen VOLUME [+] en -[–] op de CD-receiver afgesteld. • Sommige functies zijn misschien niet beschikbaar afhankelijk van de afspeelinhoud of het model of de versie van de iPod/iPhone/iPad. Draadloos afspelen via Bluetooth Met de cd-receiver kunt u draadloos muziek afspelen van uw Bluetooth-smartphone, -tablet, -pc of mobiele Bluetooth-muziekspeler via Bluetooth. Om muziek via Bluetooth af te spelen, moet u eerst de cd-receiver koppelen met uw Bluetooth-apparaat om de cd-receiver op het apparaat te registreren. Zodra het koppelen is voltooid, wordt de koppelingsinformatie op beide apparaten opgeslagen en hoeft u het koppelproces niet te herhalen. Als u echter de apparaatregistratie van een van de apparaten verwijdert en de koppelingsinformatie wordt verwijderd, moet u de apparaten opnieuw koppelen. Muziek op uw Bluetooth-apparaat afspelen Als u afspeelt van een Bluetooth-smartphone of -tablet met NFC-functionaliteit, raadpleegt u pagina 24. 1 Schakel “Bluetooth” in op uw Bluetoothapparaat. 2 Schakel de cd-receiver in, druk vervolgens op de [ ]-toets om de invoerbron te wijzigen in “Bluetooth”. Als een Bluetooth-verbinding automatisch tot stand is gebracht, gaat u verder met stap 4. 3 Voer de Bluetooth-verbindingsstappen op het Bluetooth-apparaat uit om verbinding te maken met de Onkyo CR-265. 4 Speel audio op uw Bluetooth-apparaat af. Als het volumeniveau op het Bluetooth-apparaat laag is, is het afspeelvolume ten opzichte van andere invoerbronnen relatief laag. Verhoog het volumeniveau op het Bluetooth-apparaat tot een juist niveau (indien nodig tot het maximum). Koppelen Als u een Bluetooth-smartphone of -tablet met NFCfunctionaliteit gebruikt, raadpleegt u pagina 24. 1 Plaats uw Bluetooth-apparaat binnen een meter van de cd-receiver. Schakel “Bluetooth” in op uw Bluetooth-apparaat. 2 Schakel de cd-receiver in, druk op de [ ]toets en houd deze langer dan drie seconden ingedrukt. “Pairing…” (“Aan het koppelen...”) verschijnt en knippert op de display van de cd-receiver en de cd-receiver gaat in de koppelmodus. 3 Registreer de cd-receiver op uw Bluetooth-apparaat Als uw Bluetooth-apparaat een lijst met gedetecteerde apparaten weergeeft, selecteert u “Onkyo CR-265”. Als het apparaat om een wachtwoord vraagt, voert u “0000” in. Let erop dat het registratieproces (koppelen) kan variëren afhankelijk van het Bluetooth-apparaat. Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding voor het apparaat. 4 Als het koppelen is voltooid, verdwijnt het “Pairing…”-bericht (“Aan het koppelen...”) en brandt . Als het koppelen voltooid is, is een Bluetoothverbinding tot stand gebracht. Als de verbinding niet tot stand is gebracht, probeer dan verbinding te maken vanaf het Bluetooth-apparaat. Opmerking: • Als het koppelen mislukt, schakelt u “Bluetooth” uit op het Bluetooth-apparaat, schakelt u dit weer in en probeert u vervolgens de procedure vanaf stap 1. • Als u andere Bluetooth-apparaten wilt koppelen, voert u stappen 1-4 uit voor ieder apparaat. U kunt de cd-receiver koppelen met maximaal acht apparaten. Als u een negende apparaat koppelt, wordt het apparaat dat u het eerst verbond verwijderd. Opmerking: • Als u op de [ ]-toets drukt op de cd-receiver om de invoerbron te wijzigen in Bluetooth, zal de cdreceiver automatisch verbinding maken met het Bluetooth-apparaat dat de laatste keer was verbonden. Als een verbinding niet automatisch tot stand is gebracht, probeer dan verbinding te maken vanaf het Bluetooth-apparaat. • De Bluetooth-verbinding wordt verbroken als u de invoer naar een andere bron dan Bluetooth wijzigt of de cd-receiver instelt op de stand-bymodus. • Als uw Bluetooth-apparaat een basboost- of equalizerfunctie heeft, schakel deze functies dan uit. Anders kan het afspeelgeluid worden vervormd. De Auto Change-functie gebruiken Als de Auto Change-functie is ingeschakeld, wordt de invoerbron van de eenheid op Bluetooth ingesteld als u een Bluetooth-apparaat verbindt met de cd-receiver. 1 Schakel de cd-receiver in, druk vervolgens op de [ ]-toets om de invoerbron te wijzigen in “Bluetooth”. 2 Druk op de [MENU]-toets en gebruik de toetsen [q] en [w] om “Auto Change>” te selecteren en druk vervolgens op de [ENTER]-toets. Nl-23 Draadloos afspelen via Bluetooth—Vervolg 3 Gebruik de toetsen [q] en [w] om “On” te selecteren en druk vervolgens op de [ENTER]-toets. De Auto Change-functie is nu ingeschakeld. Om de Auto Change-functie uit te schakelen, selecteert u “Off” en drukt u vervolgens op de [ENTER]-toets. Opmerking: • De fabrieksinstelling voor de Auto Change-functie is “On”. Als u niet wilt dat de cd-receiver automatisch de invoerbron in Bluetooth wijzigt iedere keer dat u de stroom inschakelt naar een Bluetooth-apparaat, schakelt u de Auto Change-functie uit. • Als u met het NFC-detectiegedeelte van uw smartphone of tablet de NFC-markering op de cdreceiver aanraakt, zal de invoerbron automatisch overschakelen naar Bluetooth, zelfs als de Auto Change-functie is uitgeschakeld. Een Bluetooth-verbinding tot stand brengen met aanraking (via NFC) De cd-receiver heeft een NFC-functie (Near Field Communication). U kunt tegelijkertijd een Bluetoothkoppeling en -verbinding tot stand brengen door fysiek contact te maken tussen de cd-receiver en uw smartphone of tablet met NFC-/Bluetooth-functionaliteit. 1 Schakel de NFC-functie op uw NFCsmartphone of -tablet in. Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding voor uw NFC-smartphone of -tablet. Start indien nodig de NFC-verbindingsapp. Als het scherm van uw apparaat vergrendeld is, moet u het scherm ontgrendelen. 2 Raak met het NFC-detectiegedeelte van uw smartphone of tablet de NFCmarkering aan boven op de cd-receiver. Verplaats uw smartphone of tablet niet tot hij reageert op een aanraakhandeling met een geluid of een andere indicatie. 3 Breng de verbinding tot stand door de instructies op het scherm van de smartphone of tablet te volgen. Het koppelen is nu voltooid en een Bluetoothverbinding is tot stand gebracht. De indicator brandt op de cd-receiver. 4 Start het afspelen op de smartphone of tablet. Als het volumeniveau op de smartphone of tablet laag is, is het afspeelvolume ten opzichte van andere invoerbronnen relatief laag. Verhoog in dat geval het volumeniveau op de smartphone of telefoon tot een juist niveau (indien nodig tot het maximum). Bluetooth opnieuw instellen Als het koppelen mislukt, als een Bluetooth-verbinding niet tot stand kan worden gebracht of als u andere Bluetooth-gerelateerde problemen hebt, probeer dan Bluetooth opnieuw in te stellen op de cd-receiver. Als u Bluetooth op de eenheid opnieuw instelt, wordt alle koppelingsinformatie verwijderd en moet u de apparaten opnieuw koppelen. 1 Schakel de cd-receiver in, druk vervolgens op de [ ]-toets om de invoerbron te wijzigen in “Bluetooth”. 2 Druk op de [MENU]-toets en gebruik de toetsen [q] en [w] om “Reset BT?” te selecteren en druk vervolgens op de [ENTER]-toets. 3 Druk weer op de [ENTER]-toets. Bluetooth is opnieuw ingesteld en het “Complete”-bericht verschijnt. Opmerking: • Verwijder, nadat u Bluetooth opnieuw hebt ingesteld, de registratie van het apparaat (koppelingsinformatie) op het Bluetooth-apparaat en voer het koppelproces voor de cd-receiver en het apparaat opnieuw uit. Nl-24 Tip: • Als u met de NFC-smartphone of -tablet de cdreceiver aanraakt, wordt de stroom naar de receiver ingeschakeld, de invoerbron ingesteld op Bluetooth en wordt een Bluetooth-verbinding tot stand gebracht. Om de verbinding te verbreken, raakt u met het apparaat de receiver weer aan. • Als u tijdens de Bluetooth-verbinding met een andere NFC-smartphone of -tablet de cd-receiver aanraakt, wordt de verbinding met het oorspronkelijke Bluetooth-apparaat verbroken en wordt een nieuwe NFC-smartphone of -tablet verbonden. Opmerking: • Als er geen reactie is als u de cd-receiver met het apparaat aanraakt, kan de locatie van het contact verschoven zijn. Verplaats de aanrakingslocatie door het apparaat te schuiven terwijl het contact met de receiver behouden blijft. Draadloos afspelen via Bluetooth—Vervolg • Sommige apparaten kunnen misschien niet koppelen of verbinding maken met aanraking (NFC). Probeer in zo’n geval de verbinding handmatig tot stand te brengen (zie pagina 23). • Laat de met smartphone of tablet met NFC/Bluetooth niet op de NFC-markering op de cd-receiver. De NFC-functie zal in conflict raken met de werking van de cd-receiver. De Bluetooth Standby-functie gebruiken Als de Bluetooth-stand-byfunctie is ingeschakeld, zal het tot stand brengen van een Bluetooth-verbinding vanaf uw Bluetooth-apparaat automatisch de stroom naar de cd-receiver inschakelen en zal Bluetooth worden geselecteerd als de invoerbron. 1 Schakel de cd-receiver in, druk vervolgens op de [ ]-toets om de invoerbron te wijzigen in “Bluetooth”. 2 Druk op de [MENU]-toets en gebruik de toetsen [q] en [w] om “BT Standby >” te selecteren en druk vervolgens op de [ENTER]-toets. 3 Gebruik de toetsen [q] en [w] om “On” te selecteren en druk vervolgens op de [ENTER]-toets. De Bluetooth-stand-byfunctie is nu ingeschakeld. Om de Bluetooth-stand-byfunctie uit te schakelen, selecteert u “Off” en drukt u vervolgens op de [ENTER]-toets. 4 Plaats de cd-receiver in de standbymodus. Nu bevindt de cd-receiver zich in de Bluetoothstand-bymodus. Opmerking: • Het stroomverbruik tijdens de Bluetooth-standbyfunctie neemt toe vergeleken met de normale stand-bymodus. • Sommige Bluetooth-apparaten brengen een Bluetooth-verbinding tot stand zodra de stroom naar deze apparaten is ingeschakeld. Deze apparaten schakelen automatisch de stroom naar de cd-receiver in als de Bluetooth-stand-byfunctie op de cd-receiver is ingeschakeld. • Als u met het NFC-detectiegedeelte van uw smartphone of tablet de NFC-markering op de cdreceiver aanraakt, wordt de stroom naar de cdreceiver automatisch ingeschakeld en wordt de invoerbron overgeschakeld naar Bluetooth, zelfs als de Bluetooth Standby-functie is uitgeschakeld. Nl-25 Naar de radio luisteren Deze handleiding beschrijft de procedure voor het gebruik van de afstandsbediening, tenzij anders vermeld. Op FM-radiozenders afstemmen 1 Druk op de [TUNER]-toets om de invoerbron te wijzigen in FM. 2 Druk terwijl u de display bekijkt op de toetsen [e TUNING] en [TUNING r] om af te stemmen op een zender. Elke keer dat u op een TUNING-toets drukt, verandert de frequentie met stappen van 0,05 MHZ. Als u een TUNING-toets ingedrukt houdt, verandert de frequentie continu. Zodra u de toets loslaat, stopt de afstemming automatisch als een radiozender wordt gevonden. De scanfunctie handmatig gebruiken Als er een nieuwe DAB-zender wordt geïntroduceerd, of als u naar een nieuw gebied gaat, moet u de automatische scanfunctie handmatig uitvoeren. Opmerking: • Als u opnieuw scant naar DAB-zenders, worden de eerder in het geheugen opgeslagen zenders en alle bestaande voorkeuzezenders gewist. 1 Druk op de [MENU]-toets. 2 Gebruik de toetsen [q] en [w] om “Scan >” te selecteren en druk vervolgens op de [ENTER]-toets. 3 Gebruik de toetsen [q] en [w] om World te selecteren en druk vervolgens op de [ENTER]-toets om de Auto Tuning-functie te starten. Als na het scannen geen zender is gedetecteerd, verschijnt “No Station” op de display. DAB-zenders selecteren Wanneer op een zender is afgestemd, verschijnt de Tuned ( )-indicator. Wanneer een stereo FMsignaal wordt ontvangen, verschijnt ook de FM STindicator. Naar digitale DAB-radio luisteren Druk herhaaldelijk op de [TUNER]-toets op de afstandsbediening of op de [INPUT]-toets op het bovenpaneel om “DAB” te selecteren. „ DA„„B Als op een DAB-zender is afgestemd, verschijnen de Tuned ( )-indicator. BBC„„5L„„iV„„e„ De eerste keer DAB selecteren De allereerste keer dat u DAB selecteert, scant de Auto Tuning-functie automatisch de DAB-band III voor de multiplexen (d.w.z. zenders) die beschikbaar zijn in uw gebied. Zodra het scanproces is voltooid, wordt de eerst gedetecteerde zender geselecteerd. Gebruik de toetsen [e TUNING]/[TUNING r] om de DAB-zenders te selecteren. BBC„„5L„„iV„„e„ DAB-radio-informatie weergeven Druk herhaaldelijk op de [DISPLAY]-toets van de afstandsbediening om meer informatie weer te geven over de geselecteerde DAB-zender. 1. DLS (Dynamic Label Segment) Als er is afgestemd op een zender die DLStekstgegevens uitzendt, scrolt de tekst over de display. All„„ t„„he„„ „ la„„te (scrollen) 2. Programmatype Geeft het type programma weer. „ Ne„„ws„„ „ „ 3. Bitrate en audiomodus Geeft de bitrate en audiomodus (stereo, mono of joint stereo) van de zender weer. 64k„„bp„„s „ M„ on„„o Nl-26 Naar de radio luisteren—Vervolg 4. Signaalkwaliteit Geeft de signaalkwaliteit weer. 0–59: slechte ontvangst 60-79: goede ontvangst 80-100: uitstekende ontvangst Qua„„li„„ty„„:„ 8„„6% 5. Multiplexnaam Geeft de naam van de huidige multiplex weer. „ DA„„B 6. Multiplexnummer en -frequentie Geeft het nummer en de frequentie van de huidige multiplex weer. 12B„„ 2„„25„„.„ 6M„„Hz DAB instellen Gebruik de volgende functies en instellingen om digitale DAB-radio in te stellen. 1 2 ■ DRC Met de DRC-instelling (Dynamic Range C