Clatronic DR 3539 Handleiding

Type
Handleiding
DEUTSCH
Inhalt
Übersicht der Bedienelemente ................................... Seite 3
Bedienungsanleitung ................................................... Seite 4
Technische Daten ........................................................ Seite 7
Garantie ....................................................................... Seite 7
Entsorgung .................................................................. Seite 8
NEDERLANDS
Inhoud
FRANÇAIS
Sommaire
Liste des différents éléments de commande ..............page 3
Mode d’emploi ..............................................................page 13
Données techniques ....................................................page 16
Elimination ....................................................................page 16
ESPAÑOL
Indice
Indicación de los elementos de manejo ...................página 3
Instrucciones de servicio ...........................................página 17
Datos técnicos ...........................................................página 20
Eliminación ................................................................página 20
ITALIANO
Indice
Elementi di comando .................................................pagina 3
Istruzioni per l’uso ......................................................pagina 21
Dati tecnici .................................................................pagina 24
Smaltimento ...............................................................pagina 24
2
ENGLISH
Contents
Overview of the Components ......................................page 3
Instruction Manual ........................................................page 25
Technical Data ..............................................................page 28
Disposal ........................................................................page 28
JĘZYK POLSKI
Spis treści
Przegląd elementów obsługi ..................................... strona 3
Instrukcja obsługi ...................................................... strona 29
Dane techniczne ........................................................ strona 32
Warunki gwarancji ..................................................... strona 32
Usuwanie .................................................................. strona 32
MAGYARUL
Tartalom
A kezelőelemek áttekintése .........................................oldal 3
Használati utasítás .......................................................oldal 33
Műszaki adatok.............................................................oldal 36
Hulladékkezelés ...........................................................oldal 36
УКРАЇНСЬКА
Зміст
Огляд елементів управління .....................................стор 3
Інструкція з експлуатації ............................................стор 37
Технічні параметри .....................................................стор 40
РУССКИЙ
Содержание
Обзор деталей прибора .............................................стр. 3
Руководство по эксплуатации....................................стр. 41
Технические данные ................................................... стр. 44

3 ................................................
47 .................................................................
45 ....................................................................
Overzicht van de bedieningselementen ....................Pagina 3
Gebruiksaanwijzing ....................................................Pagina 9
Technische gegevens ................................................Pagina 12
Verwijdering ................................................................Pagina 12
Übersicht der Bedienelemente
Overzicht van de bedieningselementen • Liste des différents éléments de commande
Indicación de los elementos de manejo • Elementi di comando • Overview of the Components
Przegląd elementów obsługi • A kezelőelemek áttekintése
Огляд елементів управління • Обзор деталей прибора •
3
9
Gebruiksaanwijzing
Dank u voor uw keuze van dit product. We hopen dat u er veel
plezier van beleeft.
Symbolen in deze bedieningshandleiding
Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid zijn speciaal ge-
kenmerkt. Neem deze aanwijzingen strikt in acht om ongeval-
len en schade aan het apparaat te vermijden:
WAARSCHUWING:
Waarschuwt voor gevaren voor uw gezondheid en toont
mogelijk letselrisico’s.
LET OP:
Wijst op mogelijke gevaren voor het apparaat of andere
voorwerpen.
OPMERKING:
Kenmerkt tips en informatie voor u.
Algemene Opmerkingen
Lees vóór de ingebruikname van dit apparaat de handleiding
uiterst zorgvuldig door en bewaar deze goed, samen met het
garantiebewijs, de kassabon en zo mogelijk de doos met de
binnenverpakking. Geef ook de handleiding mee wanneer u de
machine aan derden doorgeeft.
Gebruik het apparaat uitsluitend privé en uitsluitend voor de
voorgeschreven toepassing. Dit apparaat is niet geschikt
voor commercieel gebruik.
Gebruik het apparaat niet buiten. Bescherm het tegen hitte,
directe zonnestralen, vocht (in geen geval in vloeistoffen
dompelen) en scherpe randen. Gebruik het apparaat niet
met vochtige handen. Bij vochtig of nat geworden apparaat
onmiddellijk de stroomtoevoer onderbreken.
Schakel het apparaat uit en onderbreek altijd de stroom-
toevoer (trek aan de stekker, niet aan de kabel) wanneer u
het apparaat niet gebruikt, hulpstukken aanbrengt, reinigt
of wanneer storingen optreden.
Laat het ingeschakelde apparaat niet zonder toezicht
werken. Schakel het apparaat altijd uit voordat u de ruimte
verlaat. Trek de netsteker uit de contactdoos.
Het apparaat en de netkabel moeten regelmatig op zicht-
bare schade worden gecontroleerd. Wanneer u schade
vaststelt, mag het apparaat niet meer worden gebruikt.
Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
Laat om veiligheidsredenen geen verpakkingsdelen
(plasticzak, doos, piepschuim, enz.) binnen het bereik van
uw kinderen liggen.
WAARSCHUWING!
Laat kleine kinderen niet met de folie spelen. Er bestaat
gevaar voor verstikking!
Speciale veiligheidsinstructies
Symbolen op het apparaat
Gevaar voor letsel door vrijkomend stoom!
Het apparaat niet openen tijdens de werking.
WAARSCHUWING: Verbrandingsgevaar!
Trek vóór het bijvullen altijd de apparaatsteker uit de contactdoos.
Raak de hete oppervlakken niet aan. Wanneer u het toebehoren
wilt vervangen, wacht dan totdat het apparaat is afgekoeld.
Richt de stoomstraal nooit op personen, dieren en elektrische appa-
raten (bijv. in de bakoven).
Vul nooit te veel water in het apparaat! Overschrijd nooit de maxi-
male watervulhoeveelheid!
10
Het apparaat alleen gebruiken met water in de tank.
Gebruik het apparaat nooit om elektrische apparaten of installaties
te reinigen.
Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Neem altijd contact op
met een erkende monteur. Als de stroomkabel is beschadigd, moet
deze door de fabrikant, zijn dealer of vergelijkbare, erkende perso-
nen vervangen worden om gevaar te vermijden.
Dit apparaat kan alleen worden gebruikt door kinderen vanaf
8 jaar, personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale
vermogens, of personen met onvoldoende kennis en ervaring als
zij begeleid worden of zijn geïnstrueerd in het veilig gebruik van het
apparaat en de gevaren begrijpen.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Reinigen en gebruikersonderhoud mag niet door kinderen wor-
den uitgevoerd zonder begeleiding.
Dit apparaat is niet ontworpen om in water te worden ondergedom-
peld tijdens het reinigen. Volg de instructies die wij voor u hebben
opgenomen in het hoofdstuk “Reiniging”.
Overzicht van de bedieningselementen
1 Handvat
2 Opbergmogelijkheid voor snoer
3 Vergrendeling
4 Aan/Uit-schakelaar
5 Watertank
6 Bus
7 Voet
8 Zwabber
9 Tapijthulpstuk
10 Adapter
11 Multifunctioneel hulpstuk
12 Doek
13 Borstel, lang
14 Krabber
15 + 16 Borstels
17 Mondstuk
Niet afgebeeld:
Maatbeker
Uitpakken van het apparaat
Neem basisapparaat en toebehoren uit de doos.
Verwijder eventueel voorhanden verpakkingsmateriaal.
Controleer de leveringsomvang.
Gebruiksaanwijzing
U kunt de stoomreiniger in versie A of B gebruiken.
Versie A: Staand apparaat
De voet wordt gebruikt voor versie A.
De voet beschikt over een vergrendelingsysteem waardoor
de stoomreiniger vrij rechtop kan staan.
U kunt de zwabber of de zwabber en het tapijthulpstuk aan
de voet bevestigen. Volgens de voorschriften.
De lengte van de telescopische stok wordt ingesteld door
middel van de vergrendeling. Let op de aangehechte
symbolen.
11
Versie B: Handapparaat
Druk op de knop op het apparaat om de telescopische stok
los te maken.
Hulpstukken 11 tot 17 kunnen met het handapparaat
gebruikt worden.
Deze hulpstukken passen op adapter 10.
Zet eerst de adapter op de bus op het apparaat. De adap-
ter kan maar in één stand bevestigd worden.
U kunt nu een accessoire kiezen en bevestigen.
Het multifunctionele hulpstuk 11 kan met onderdelen 12 of
13 gecombineerd worden.
De hulpstukken losmaken
Onderdelen 8, 9 en 11 tot 17 kunnen gemakkelijk ontgren-
deld worden.
Andere onderdelen, zoals de voet, zijn bevestigd aan de
tegenhanger met een knop.
Druk op de knop en trek de onderdelen uit elkaar.
Ingebruikname
Met water vullen
OPMERKING:
De maximale capaciteit van de tank is 300 ml. Gebruik
de meegeleverde maatbeker.
Aanbeveling: Gebruik gedistilleerd water om kalkaanslag
te voorkomen.
LET OP:
Gebruik geen accuwater, water uit de droger of water met
toevoegingen, zoals reinigingsmiddelen, alcohol, wasver-
zachter of andere chemicaliën. Dit kan leiden tot gevaar of tot
schade aan het apparaat.
WAARSCHUWING: Risico op letsel!
1. Verwijder de stekker uit het stopcontact.
2 Als het apparaat nog warm is, dient u ca. 5 minuten te
wachten met het verwijderen van het deksel.
3. De dop kan op de tank worden vastgeschroefd. Let op de
aangehechte symbolen.
4. Vul met water tot aan het maximum merkteken.
5. Sluit de tank.
Elektrische aansluiting
Controleer, voordat u de steker in de contactdoos steekt,
of de netspanning die u gebruikt, overeenkomt met die van
het apparaat.
Daartoe verwijzen wij naar het typeplaatje.
Sluit het apparaat aan op een correct geïnstalleerde
geaarde contactdoos.
Gebruik van het apparaat
LET OP:
Voorkom schade en zorg ervoor dat het apparaat ook
geschikt is voor dit oppervlak!
Test de reinigende werking eerst op een aan het oog
onttrokken plaats!
Houd het stoommondstuk nooit te lang of te dicht op een
plek.
1. Druk op de schakelaar
.
2. De stoomreiniger is na ongeveer 30 seconden klaar voor
gebruik.
De watertank tijdens gebruik met water bijvullen
Er wordt geen stoom geproduceerd als de watertank leeg is.
Vul de waterketel als volgt bij:
1. Druk op de schakelaar
.
2. Trek de netsteker uit de contactdoos!
3. Vul met water tot aan het maximum merkteken.
4. Steek de stekker opnieuw in het stopcontact en schakel het
apparaat in om de werking te hervatten.
Na het gebruik
1. Druk op de schakelaar
.
2. Trek de netsteker uit de contactdoos!
3. Laat het apparaat geheel afkoelen.
4. De watertank legen.
Reiniging
WAARSCHUWING:
Trek vóór de reiniging van het apparaat altijd de steker uit de con-
tactdoos.
Dompel het apparaat voor de reiniging niet onder water. Dit zou tot
een elektrische schok of brand kunnen leiden.
12
LET OP:
Gebruik géén draadborstel of andere schurende voor-
werpen.
Gebruik geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen.
Voordat het apparaat wordt opgeborgen of gereinigd, moet
het volledig zijn afgekoeld.
Reinig het apparaat en de accessoires met een lichtvoch-
tige doek.
De doeken kunnen op 60°C in de wasmachine worden
gewassen. Droog de doeken niet in de centrifuge.
Technische gegevens
Model: ............................................................................. DR 3539
Spanningstoevoer: ..................................220 - 240 V~, 50/60 Hz
Opgenomen vermogen: ...................................................1500 W
Beschermingsklasse: ................................................................... I
Max. stoomvermogen: ....................................................25 g/min
Tankcapaciteit: .................................................................. .300 ml
Nettogewicht: .............................................................ong. 1,60 kg
Het recht om technische en ontwerpaanpassingen te maken in
de loop van voortdurende productontwikkeling blijft voorbehou-
den.
Dit apparaat is gekeurd conform de op dit moment van toepas-
sing zijnde CE-richtlijnen zoals bijvoorbeeld elektromagnetische
compatibiliteit en laagspanningsvoorschriften en is geconstru-
eerd volgens de nieuwste veiligheidstechnische voorschriften.
Verwijdering
Betekenis van het symbool “vuilnisemmer”
Bescherm ons milieu, elektrische apparaten horen niet in het
huisafval.
Maak voor het afvoeren van elektrische apparaten gebruik van
de voorgeschreven verzamelpunten en geef daar de elektri-
sche apparaten af die u niet meer gebruikt.
Daardoor helpt u de potentiële effecten te voorkomen die een
verkeerde afvoer op het milieu en de menselijke gezondheid
kunnen hebben.
Op deze wijze levert u uw bijdrage aan het hergebruik, de re-
cycling en andere verwerkingsvormen voor oude elektronische
en elektrische apparaten.
Voor informatie over verzamelpunten voor uw apparaten kunt u
contact opnemen met uw gemeente of gemeenteadministratie.

Documenttranscriptie

Inhalt DEUTSCH Übersicht der Bedienelemente.................................... Seite Bedienungsanleitung.................................................... Seite Technische Daten......................................................... Seite Garantie........................................................................ Seite Entsorgung................................................................... Seite Inhoud 3 4 7 7 8 NEDERLANDS Overzicht van de bedieningselementen.....................Pagina 3 Gebruiksaanwijzing.....................................................Pagina 9 Technische gegevens.................................................Pagina 12 Verwijdering.................................................................Pagina 12 Sommaire FRANÇAIS Liste des différents éléments de commande...............page Mode d’emploi...............................................................page Données techniques.....................................................page Elimination.....................................................................page Indice ESPAÑOL Indicación de los elementos de manejo....................página Instrucciones de servicio............................................página Datos técnicos............................................................página Eliminación.................................................................página Indice 3 13 16 16 3 17 20 20 ITALIANO Elementi di comando..................................................pagina Istruzioni per l’uso.......................................................pagina Dati tecnici..................................................................pagina Smaltimento................................................................pagina 3 21 24 24 Contents ENGLISH Overview of the Components.......................................page Instruction Manual.........................................................page Technical Data...............................................................page Disposal.........................................................................page Spis treści JĘZYK POLSKI Przegląd elementów obsługi...................................... strona Instrukcja obsługi ....................................................... strona Dane techniczne......................................................... strona Warunki gwarancji...................................................... strona Usuwanie ................................................................... strona Tartalom 3 25 28 28 3 29 32 32 32 MAGYARUL A kezelőelemek áttekintése..........................................oldal Használati utasítás........................................................oldal Műszaki adatok.............................................................oldal Hulladékkezelés............................................................oldal 3 33 36 36 УКРАЇНСЬКА Зміст Огляд елементів управління......................................стор Інструкція з експлуатації.............................................стор Технічні параметри......................................................стор Содержание 3 37 40 РУССКИЙ Обзор деталей прибора..............................................стр. Руководство по эксплуатации....................................стр. Технические данные....................................................стр. 3 41 44 ‫المحتويات‬ 3 47 45 ................................................. .................................................................. ..................................................................... 2 Übersicht der Bedienelemente Overzicht van de bedieningselementen • Liste des différents éléments de commande Indicación de los elementos de manejo • Elementi di comando • Overview of the Components Przegląd elementów obsługi • A kezelőelemek áttekintése Огляд елементів управління • Обзор деталей прибора • 3 Gebruiksaanwijzing Dank u voor uw keuze van dit product. We hopen dat u er veel plezier van beleeft. Symbolen in deze bedieningshandleiding Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid zijn speciaal gekenmerkt. Neem deze aanwijzingen strikt in acht om ongevallen en schade aan het apparaat te vermijden: WAARSCHUWING: Waarschuwt voor gevaren voor uw gezondheid en toont mogelijk letselrisico’s. LET OP: Wijst op mogelijke gevaren voor het apparaat of andere voorwerpen. OPMERKING: Kenmerkt tips en informatie voor u. Algemene Opmerkingen Lees vóór de ingebruikname van dit apparaat de handleiding uiterst zorgvuldig door en bewaar deze goed, samen met het garantiebewijs, de kassabon en zo mogelijk de doos met de binnenverpakking. Geef ook de handleiding mee wanneer u de machine aan derden doorgeeft. • • • • • • • Gebruik het apparaat uitsluitend privé en uitsluitend voor de voorgeschreven toepassing. Dit apparaat is niet geschikt voor commercieel gebruik. Gebruik het apparaat niet buiten. Bescherm het tegen hitte, directe zonnestralen, vocht (in geen geval in vloeistoffen dompelen) en scherpe randen. Gebruik het apparaat niet met vochtige handen. Bij vochtig of nat geworden apparaat onmiddellijk de stroomtoevoer onderbreken. Schakel het apparaat uit en onderbreek altijd de stroomtoevoer (trek aan de stekker, niet aan de kabel) wanneer u het apparaat niet gebruikt, hulpstukken aanbrengt, reinigt of wanneer storingen optreden. Laat het ingeschakelde apparaat niet zonder toezicht werken. Schakel het apparaat altijd uit voordat u de ruimte verlaat. Trek de netsteker uit de contactdoos. Het apparaat en de netkabel moeten regelmatig op zichtbare schade worden gecontroleerd. Wanneer u schade vaststelt, mag het apparaat niet meer worden gebruikt. Gebruik alleen originele reserveonderdelen. Laat om veiligheidsredenen geen verpakkingsdelen (plasticzak, doos, piepschuim, enz.) binnen het bereik van uw kinderen liggen. WAARSCHUWING! Laat kleine kinderen niet met de folie spelen. Er bestaat gevaar voor verstikking! Speciale veiligheidsinstructies Symbolen op het apparaat Gevaar voor letsel door vrijkomend stoom! • Het apparaat niet openen tijdens de werking. WAARSCHUWING: Verbrandingsgevaar! • Trek vóór het bijvullen altijd de apparaatsteker uit de contactdoos. • Raak de hete oppervlakken niet aan. Wanneer u het toebehoren wilt vervangen, wacht dan totdat het apparaat is afgekoeld. • Richt de stoomstraal nooit op personen, dieren en elektrische apparaten (bijv. in de bakoven). • Vul nooit te veel water in het apparaat! Overschrijd nooit de maximale watervulhoeveelheid! 9 • Het apparaat alleen gebruiken met water in de tank. • Gebruik het apparaat nooit om elektrische apparaten of installaties te reinigen. • Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Neem altijd contact op met een erkende monteur. Als de stroomkabel is beschadigd, moet deze door de fabrikant, zijn dealer of vergelijkbare, erkende personen vervangen worden om gevaar te vermijden. • Dit apparaat kan alleen worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of personen met onvoldoende kennis en ervaring als zij begeleid worden of zijn geïnstrueerd in het veilig gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. • Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. • Reinigen en gebruikersonderhoud mag niet door kinderen worden uitgevoerd zonder begeleiding. • Dit apparaat is niet ontworpen om in water te worden ondergedompeld tijdens het reinigen. Volg de instructies die wij voor u hebben opgenomen in het hoofdstuk “Reiniging”. Overzicht van de bedieningselementen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 Handvat Opbergmogelijkheid voor snoer Vergrendeling Aan/Uit-schakelaar Watertank Bus Voet Zwabber Tapijthulpstuk Adapter Multifunctioneel hulpstuk Doek Borstel, lang Krabber + 16 Borstels Mondstuk Niet afgebeeld: Maatbeker 10 Uitpakken van het apparaat • • • Neem basisapparaat en toebehoren uit de doos. Verwijder eventueel voorhanden verpakkingsmateriaal. Controleer de leveringsomvang. Gebruiksaanwijzing U kunt de stoomreiniger in versie A of B gebruiken. Versie A: Staand apparaat • De voet wordt gebruikt voor versie A. • De voet beschikt over een vergrendelingsysteem waardoor de stoomreiniger vrij rechtop kan staan. • U kunt de zwabber of de zwabber en het tapijthulpstuk aan de voet bevestigen. Volgens de voorschriften. • De lengte van de telescopische stok wordt ingesteld door middel van de vergrendeling. Let op de aangehechte symbolen. Versie B: Handapparaat • Druk op de knop op het apparaat om de telescopische stok los te maken. • Hulpstukken 11 tot 17 kunnen met het handapparaat gebruikt worden. • Deze hulpstukken passen op adapter 10. • Zet eerst de adapter op de bus op het apparaat. De adapter kan maar in één stand bevestigd worden. • U kunt nu een accessoire kiezen en bevestigen. • Het multifunctionele hulpstuk 11 kan met onderdelen 12 of 13 gecombineerd worden. De hulpstukken losmaken • Onderdelen 8, 9 en 11 tot 17 kunnen gemakkelijk ontgrendeld worden. • Andere onderdelen, zoals de voet, zijn bevestigd aan de tegenhanger met een knop. • Druk op de knop en trek de onderdelen uit elkaar. Ingebruikname Met water vullen OPMERKING: De maximale capaciteit van de tank is 300 ml. Gebruik de meegeleverde maatbeker. • Aanbeveling: Gebruik gedistilleerd water om kalkaanslag te voorkomen. • 4. Vul met water tot aan het maximum merkteken. 5. Sluit de tank. Elektrische aansluiting • Controleer, voordat u de steker in de contactdoos steekt, of de netspanning die u gebruikt, overeenkomt met die van het apparaat. Daartoe verwijzen wij naar het typeplaatje. • Sluit het apparaat aan op een correct geïnstalleerde geaarde contactdoos. Gebruik van het apparaat • • • LET OP: Voorkom schade en zorg ervoor dat het apparaat ook geschikt is voor dit oppervlak! Test de reinigende werking eerst op een aan het oog onttrokken plaats! Houd het stoommondstuk nooit te lang of te dicht op een plek. 1. Druk op de schakelaar . 2. De stoomreiniger is na ongeveer 30 seconden klaar voor gebruik. De watertank tijdens gebruik met water bijvullen Er wordt geen stoom geproduceerd als de watertank leeg is. Vul de waterketel als volgt bij: LET OP: Gebruik geen accuwater, water uit de droger of water met toevoegingen, zoals reinigingsmiddelen, alcohol, wasverzachter of andere chemicaliën. Dit kan leiden tot gevaar of tot schade aan het apparaat. 1. 2. 3. 4. WAARSCHUWING: Risico op letsel! 1. Verwijder de stekker uit het stopcontact. 2 Als het apparaat nog warm is, dient u ca. 5 minuten te wachten met het verwijderen van het deksel. Na het gebruik 1. Druk op de schakelaar . 2. Trek de netsteker uit de contactdoos! 3. Laat het apparaat geheel afkoelen. 4. De watertank legen. 3. De dop kan op de tank worden vastgeschroefd. Let op de aangehechte symbolen. Druk op de schakelaar . Trek de netsteker uit de contactdoos! Vul met water tot aan het maximum merkteken. Steek de stekker opnieuw in het stopcontact en schakel het apparaat in om de werking te hervatten. Reiniging WAARSCHUWING: • Trek vóór de reiniging van het apparaat altijd de steker uit de contactdoos. • Dompel het apparaat voor de reiniging niet onder water. Dit zou tot een elektrische schok of brand kunnen leiden. 11 • • • • • LET OP: Gebruik géén draadborstel of andere schurende voorwerpen. Gebruik geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen. Voordat het apparaat wordt opgeborgen of gereinigd, moet het volledig zijn afgekoeld. Reinig het apparaat en de accessoires met een lichtvochtige doek. De doeken kunnen op 60°C in de wasmachine worden gewassen. Droog de doeken niet in de centrifuge. Technische gegevens Model:.............................................................................. DR 3539 Spanningstoevoer:...................................220 - 240 V~, 50/60 Hz Opgenomen vermogen:.................................................... 1500 W Beschermingsklasse:.................................................................... I Max. stoomvermogen:.....................................................25 g/min Tankcapaciteit: ....................................................................300 ml Nettogewicht:..............................................................ong. 1,60 kg Het recht om technische en ontwerpaanpassingen te maken in de loop van voortdurende productontwikkeling blijft voorbehouden. Dit apparaat is gekeurd conform de op dit moment van toepassing zijnde CE-richtlijnen zoals bijvoorbeeld elektromagnetische compatibiliteit en laagspanningsvoorschriften en is geconstrueerd volgens de nieuwste veiligheidstechnische voorschriften. 12 Verwijdering Betekenis van het symbool “vuilnisemmer” Bescherm ons milieu, elektrische apparaten horen niet in het huisafval. Maak voor het afvoeren van elektrische apparaten gebruik van de voorgeschreven verzamelpunten en geef daar de elektrische apparaten af die u niet meer gebruikt. Daardoor helpt u de potentiële effecten te voorkomen die een verkeerde afvoer op het milieu en de menselijke gezondheid kunnen hebben. Op deze wijze levert u uw bijdrage aan het hergebruik, de recycling en andere verwerkingsvormen voor oude elektronische en elektrische apparaten. Voor informatie over verzamelpunten voor uw apparaten kunt u contact opnemen met uw gemeente of gemeenteadministratie.
1 / 1