Clatronic DBS 3461 Handleiding

Categorie
Strijkijzers
Type
Handleiding
DEUTSCH
Inhalt
Übersicht der Bedienelemente .....................................Seite 3
Bedienungsanleitung .....................................................Seite 4
Technische Daten ..........................................................Seite 7
Garantie .........................................................................Seite 7
Entsorgung ....................................................................Seite 8
NEDERLANDS
Inhoud
Overzicht van de bedieningselementen ...........................blz 3
Gebruiksaanwijzing ...........................................................blz 9
Technische gegevens .......................................................blz 12
Verwijdering .......................................................................blz 12
FRANÇAIS
Table des matières
Liste des différents éléments de commande .............. Page 3
Mode d’emploi .............................................................. Page 13
Données techniques .................................................... Page 16
Elimination .................................................................... Page 16
ESPAÑOL
Contenidos
Indicación de los elementos de manejo ....................Página 3
Instrucciones de servicio ............................................Página 17
Datos técnicos ............................................................Página 20
Eliminación .................................................................Página 20
PORTUGUÊS
Índice
Descrição dos elementos...........................................Página 3
Manual de instruções .................................................Página 21
Características técnicas .............................................Página 24
Deposição ...................................................................Página 24
2
ITALIANO
Contenuto
Elementi di comando ..................................................Pagina 3
Istruzioni per l'uso .......................................................Pagina 25
Dati tecnici ..................................................................Pagina 28
Smaltimento ................................................................Pagina 28
ENGLISH
Contents
Overview of the Components ...................................... Page 3
Instruction Manual ........................................................ Page 29
Technical Data .............................................................. Page 32
Disposal ........................................................................ Page 32
JĘZYK POLSKI
Spis treści
Przegląd elementów obłsugi ...................................... Strona 3
Instrukcja obsługi ........................................................ Strona 33
Dane techniczne ......................................................... Strona 36
Warunki gwarancji ...................................................... Strona 36
Usuwanie .................................................................... Strona 37
MAGYARUL
Tartalom
A kezelőelemek áttekintése ..........................................Oldal 3
Használati utasítás ........................................................Oldal 38
Műszaki adatok..............................................................Oldal 41
Hulladékkezelés ............................................................Oldal 41
YKPAÏHCBKA
Зміст
Огляд елементів управління .......................................стор 3
Інструкція з експлуатації ..............................................стор 42
Технічні параметри .......................................................стор 45
Übersicht der Bedienelemente
Overzicht van de bedieningselementen • Liste des différents éléments de commande
Indicación de los elementos de manejo • Descrição dos elementos • Elementi di comando
Overview of the Components • Przegląd elementów obsługi • A kezelőelemek áttekintése
Огляд елементів управління
3
9
Laat om veiligheidsredenen geen verpakkingsdelen
(plasticzak, doos, piepschuim, enz.) binnen het bereik van
uw kinderen liggen.
WAARSCHUWING!
Laat kleine kinderen niet met de folie spelen. Er bestaat
gevaar voor verstikking!
Neem de onderstaande “Speciale veiligheidsinstructies” in
acht.
Speciale veiligheidsaanwijzingen
Symbolen op het product
Op het product vindt u symbolen ter waarschuwing of
informatie:
WAARSCHUWING: Heet oppervlak!
Gevaar voor verbranding!
Tijdens het bedrijf kan de temperatuur van de aanraakbare
oppervlakken zeer hoog zijn.
WAARSCHUWING:
De strijkzool wordt snel heet en heeft tijd nodig om af te
koelen. Raak hem niet aan!
Wanneer u het strijkijzer niet gebruikt, plaatst u het strijkij-
zer op de parkeerplaat!
Kies een veilig oppervlak voor de basis! Het oppervlak
moet vlak en stabiel zijn. Controleer het oppervlak
nogmaals op stabiliteit.
Het strijkijzer moet worden gebruikt en neergezet op een
stabiel, hittevast oppervlak.
Trekt u de stekker uit de contactdoos voordat u water in
de tank vult.
Verlaat nooit het vertrek wanneer het strijkijzer op het
stroomnet aangesloten is.
Gebruik het strijkijzer niet als het is gevallen of zichtbare
schade of lekken heeft.
Terwijl het strijkijzer is ingeschakeld en terwijl het afkoelt,
moet het strijkijzer en de aansluitkabel buiten het bereik
van kinderen jonger dan 8 jaar worden gehouden.
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen in de
leeftijd vanaf 8 jaar en ouder en personen met vermin-
derde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens
of gebrek aan ervaring en kennis als zij onder toezicht
staan of worden geïnstrueerd over het veilige gebruik
van het apparaat en de betrokken gevaren begrijpen.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Reiniging en onderhoud door de gebruiker mag niet
zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
Vul de watertank alleen tot aan de max.-markering. Vul
nooit te veel water in het apparaat! Max. vulhoeveelheid
water: 1,7 liter.
Zorg dat de verbindingsslang (4) niet wordt geknikt!
Strijk met dit apparaat alléén kledingstukken en textiel!
Gebruiksaanwijzing
Dank u voor het kiezen van ons product. Wij hopen dat u het
gebruik van het apparaat zult genieten.
Symbolen in deze bedieningshandleiding
Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid zijn speciaal ge-
kenmerkt. Neem deze aanwijzingen strikt in acht om ongeval-
len en schade aan het apparaat te vermijden:
WAARSCHUWING:
Waarschuwt voor gevaren voor uw gezondheid en toont
mogelijk letselrisico’s.
LET OP:
Wijst op mogelijke gevaren voor het apparaat of andere
voorwerpen.
OPMERKING:
Kenmerkt tips en informatie voor u.
Algemene veiligheidsinstructies
Lees vóór de ingebruikname van dit apparaat de handleiding
uiterst zorgvuldig door en bewaar deze goed, samen met het
garantiebewijs, de kassabon en zo mogelijk de doos met de
binnenverpakking. Geef ook de handleiding mee wanneer u de
machine aan derden doorgeeft.
Gebruik het apparaat uitsluitend privé en uitsluitend voor de
voorgeschreven toepassing. Dit apparaat is niet geschikt
voor commercieel gebruik. Gebruik het apparaat niet bui-
ten. Bescherm het tegen hitte, directe zonnestralen, vocht
(in geen geval in vloeistofen dompelen) en scherpe randen.
Gebruik het apparaat niet met vochtige handen. Bij vochtig
of nat geworden apparaat onmiddellijk de stroomtoevoer
onderbreken.
Schakel het apparaat uit en onderbreek altijd de stroomtoe-
voer (trek aan de stekker, niet aan de kabel) wanneer u het
apparaat niet gebruikt, hulpstukken aanbrengt, reinigt of
wanneer storingen optreden.
Laat het ingeschakelde apparaat niet zonder toezicht
werken. Schakel het apparaat altijd uit voordat u de ruimte
verlaat. Trek de netsteker uit de contactdoos.
Het apparaat en de netkabel moeten regelmatig op zicht-
bare schade worden gecontroleerd. Wanneer u schade
vaststelt, mag het apparaat niet meer worden gebruikt.
Repareer het apparaat nooit zelf, maar breng het naar een
geautoriseerde vakman. Voorkom gevaren en laat een de-
fecte kabel altijd alleen door de fabrikant, onze technische
dienst of een eender gekwaiceerde persoon vervangen
door een soortgelijke kabel.
Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
10
Overzicht van de bedieningselementen
1 Controlelampje “Temperatuur”
2 Stoomstoottoets
3 Temperatuurregelaar
4 Verbindingsslang
5 Basis
6 Parkeerplaat voor strijkijzer
7 Ontgrendeling voor handgreep “UNLOCK”
8 Watertank met kalkilter
9 Handgreep
zonder afbeelding
RELEASE-toets onder de watertank. Ontgrendeling van de
watertank
Gebruiksaanwijzingen
Uitpakken
Verwijder eventueel voorhanden beschermfolies en stickers
van de strijkzool.
Wikkel de kabel a.u.b. compleet af.
Elektrische aansluiting
Waarborg dat de apparaatspanning (zie typeplaatje) en de
netspanning overeenkomen.
Sluit de netsteker alleen aan op een correct geïnstalleerde
en geaarde contactdoos met.
Aansluitwaarde
In totaal kan het station een vermogen van 2400 W opnemen.
Bij een dergelijke aansluitwaarde is het raadzaam, te voorzien
in een gescheiden toevoer met een zekering via een 16 A
veiligheidsschakelaar voor huishoudelijk gebruik.
LET OP: OVERBELASTING!
Wanneer u verlengsnoeren gebruikt, moeten deze
minimaal een diameter van 1,5 mm² hebben.
Gebruik géén meervoudige contactdozen omdat dit ap-
paraat te veel vermogen heeft.
Temperatuurregelaar aan het strijkijzer (3)
De symbolen op de regelaar corresponderen met de volgende
instellingen:
(synthetisch weefsel, zijde) lage temperatuur
● ● (wol) matige temperatuur
● ● ● (katoen, linnen) hoogste temperatuur
Watertank (8)
De watertank heeft onderaan een uitsparing, zodat u hem
kunt verwijderen.
De sluiting van de watertank is tevens het kalkilterpatroon.
Verwijder het kalkilterpatroon om water bij te vullen.
De tankinhoud bedraagt 1,7 liter.
Water
Gebruik alléén leidingwater of gedestilleerd water.
Accuwater, water uit de wasdroger en water met additieven
(zoals stijfsel, parfum, wasverzachter of andere chemicaliën)
mogen niet inde watertank worden gevuld.
Het apparaat zou daardoor kunnen worden beschadigd omdat
zich in de stoomkamer resten kunnen vormen. Deze resten
kunnen het te strijken wasgoed verontreinigen wanneer deze
resten uit de stoomuitlaatopening vallen.
Bediening
Vóór het eerste gebruik
Reinig de zoolplaat met een enigszins vochtige doek.
Om vóór het eerste gebruik alle verontreinigingen te ver-
wijderen, strijkt u meerdere malen over een oude, schone
doek.
Strijken zonder stoom
OPMERKING:
Sorteer de wasstukken volgens de strijktemperaturen.
Zet de temperatuurregelaar altijd op “MIN” voordat u het
apparaat op de contactdoos aansluit of de stroomtoevoer
naar het apparaat onderbreekt.
Plaats het strijkijzer op de parkeerplaat (6).
Steek de netsteker in een correct geïnstalleerde en
geaarde contactdoos.
Stel de temperatuur in aan de temperatuurregelaar (3).
Wanneer u gevoelige was moet strijken, begint u met de
laagste temperatuur.
OPMERKING:
Het controlelampje (1) aan het strijkijzer geeft aan dat
het strijkijzer warm wordt. Zodra het lampje dooft, is de
bedrijfstemperatuur bereikt. U kunt nu met het strijken
beginnen.
Stel de temperatuurregelaar na gebruik altijd op “MIN” (het
controlelampje in de handgreep van het strijkijzer dooft).
Stoomstrijken
WAARSCHUWING:
Het strijkijzer stoot een grote hoeveelheid stoom uit. er
bestaat gevaar voor verbranding.
LET OP:
Let bij het strijken met stoom op dat de watertank steeds
voldoende gevuld is.
Het kalkilterpatroon moet zich altijd in de watertank
bevinden, ook als u gedestilleerd water gebruikt.
11
LET OP: INGEBRUIKNAME:
Doe dit als volgt:
Vul de watertank alleen tot aan de max.-markering. Vul
nooit te veel water in het apparaat!
Sluit de watertank en plaats hem terug in de basis.
Sluit het basisstation aan op een geaarde contactdoos.
Stel de gewenste temperatuur in binnen het bereik van
● ●” tot “● ● ●”.
Het controlelampje aan het strijkijzer brandt.
Wacht tot de zoolplaat heet is geworden. Wanneer de
temperatuur bereikt is, dooft het controlelampje.
Druk nu gedurende minimaal 1 minuut op de stoomstoot-
toets (2) of totdat stoom uit de strijkzool vrijkomt. Zolang
duurt het totdat de stoom bij het strijkijzer is aangeko-
men.
OPMERKING OVER HET STOOMSTRIJKEN:
Als de temperatuur lager dan “● ●” is ingesteld, is de stoom-
functie uitgeschakeld.
Vertikale Stoomfunctie (Vertikale Stoom)
Met deze functie is stoom in verticale richting mogelijk. Deze
functie kan gebruikt worden om kreuken uit hangende kleren of
gordijnen te halen.
WAARSCHUWING:
Richt de stoomstoot nooit op personen. Er bestaat gevaar
voor verbranding.
Hang daarvoor het kledingstuk op een hanger en ga er met het
strijkijzer er op een afstand van ca. 2-3 cm langs.
Hoe vul ik tijdens het bedrijf water bij?
Vul water bij voordat de watertank helemaal leeg is.
Plaats het strijkijzer op de parkeerplaat (6).
Zet de temperatuurregelaar op “MIN”.
Trek de netsteker uit de contactdoos.
Druk op de toets RELEASE onder de watertank om de
tank te kunnen verwijderen.
Verwijder het kalkilterpatroon.
Vul de watertank tot aan de max.-markering. Vul nooit te
veel water in het apparaat!
Sluit de watertank.
Plaats het kalkilterpatroon weer terug en schuif de tank
terug in de basis.
U kunt nu doorgaan met het strijken.
Na het gebruik
Stel de temperatuurregelaar na gebruik altijd op “MIN”, (het
controlelampje in de handgreep van het strijkijzer dooft).
Trek de netsteker uit de contactdoos.
Leeg de watertank.
Laat het apparaat afkoelen voordat u het wegzet.
Kabelopslag
Draai de stroomkabel om de snoerinkeping onderaan de basis.
Bevestig de kabel met de bijgeleverde kabelclip. Plaats de
stekker in een lus van de stroomkabel om deze vast te zetten.
Antikalklter
Uw stoomstrijkijzer is uitgerust met een antikalklter. Het
patroon van het antikalklter is opgebruikt na het lteren van
ongeveer 18 liter water, afhankelijk van hoe hard het water
is. Dan verliest het lter aan werkingskracht en moet worden
vervangen.
Zet het apparaat uit.
Haal de stekker uit het stopcontact.
Verwijder de watertank.
Verwijder het patroon van het antikalklter.
Vul de tank tot het maximumteken. Vul niet verder dan dit!
Plaats een nieuw patroon voor het antikalklter.
Wacht, voor u het apparaat aanzet, een paar minuten tot
het nieuwe patroon van het lter met water is verzadigd.
OPMERKING:
Als u geen nieuwe patroon voor het antikalklter heeft kunt
u nog steeds strijken met het gebruikte patroon en gedestil-
leerd water.
Reiniging
WAARSCHUWING:
Trek vóór de reiniging van het apparaat altijd de steker uit
de contactdoos!
Wacht totdat het apparaat volledig is afgekoeld!
Dompel het apparaat voor de reiniging niet onder water.
Dit zou tot een elektrische schok of brand kunnen leiden.
LET OP:
Gebruik géén draadborstel of andere schurende voor-
werpen.
Gebruik geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen.
Reinig de behuizing met een droge doek.
Reinig de zoolplaat en de parkeerplaat met een enigszins
vochtige doek.
Het resterende water kan in de watertank blijven, maar
moet worden verwijderd wanneer u het strijkijzer gedu-
rende langere tijd niet gebruikt.
Verhelpen van storingen
Storing Mogelijk oorzaak Maatregel
Apparaat functio-
neert niet
Defecte contact-
doos
Sluit het apparaat
aan op een andere
contactdoos
Lawaai bij het
stoomgebruik
De tank is leeg Controleer de tank
12
Storing Mogelijk oorzaak Maatregel
Het apparaat
schakelt tijdens
het bedrijf plotse-
ling uit
Is de stroomkring
overbelast?
Controleer de zekering
in uw zekeringkast
Er ontsnapt geen
stoom
Als de temperatuur
instelling lager dan
“● ●” staat wordt
er geen stoom
geproduceerd.
Zet de temperatuur
instelling hoger dan
“● ●”.
Het ontkalkingslter
is niet aanwezig,
verkeerd geplaatst
of nieuw.
Plaats het ontkal-
kingslter en druk
het reservoir terug
in de basis. Het kan
even duren voordat
het ontkalkingslter
volledig met water is
verzadigd.
De pomp pompt
niet, ondanks
dat het water
bijgevuld is.
Het reservoir was
leeg, zodat er lucht
is opgezogen en
er een luchtbel de
aanvoerbuis zit.
Houd het strijkijzer
ong. 30 tot 40 cm.
Lager dan de basis en
druk dan enige secon-
den op de stoomknop.
Technische gegevens
Model: ...........................................................................DBS 3461
Spanningstoevoer: ................................... 220-240 V~, 50/60 Hz
Opgenomen vermogen: ..........................................2000-2400 W
Beschermingsklasse: ................................................................... I
Maximale vulhoeveelheid van de watertank: ..................1,7 Liter
Nettogewicht: .......................................................................3,3 kg
Technische wijzigingen voorbehouden!
Dit apparaat is gekeurd conform de op dit moment van toepas-
sing zijnde CE-richtlijnen zoals bijvoorbeeld elektromagnetische
compatibiliteit en laagspanningsvoorschriften en is geconstru-
eerd volgens de nieuwste veiligheidstechnische voorschriften.
Verwijdering
Betekenis van het symbool “vuilnisemmer”
Bescherm ons milieu, elektrische apparaten horen niet in het
huisafval.
Maak voor het afvoeren van elektrische apparaten gebruik van
de voorgeschreven verzamelpunten en geef daar de elektri-
sche apparaten af die u niet meer gebruikt.
Daardoor helpt u de potentiële efecten te voorkomen die een
verkeerde afvoer op het milieu en de menselijke gezondheid
kunnen hebben.
Op deze wijze levert u uw bijdrage aan het hergebruik, de re-
cycling en andere verwerkingsvormen voor oude elektronische
en elektrische apparaten.
Voor informatie over verzamelpunten voor uw apparaten kunt u
contact opnemen met uw gemeente of gemeenteadministratie.

Documenttranscriptie

DEUTSCH Inhalt Übersicht der Bedienelemente......................................Seite Bedienungsanleitung......................................................Seite Technische Daten...........................................................Seite Garantie..........................................................................Seite Entsorgung.....................................................................Seite 3 4 7 7 8 ITALIANO Contenuto Elementi di comando...................................................Pagina Istruzioni per l'uso........................................................Pagina Dati tecnici...................................................................Pagina Smaltimento.................................................................Pagina NEDERLANDS Inhoud Overzicht van de bedieningselementen............................blz Gebruiksaanwijzing............................................................blz Technische gegevens........................................................blz Verwijdering........................................................................blz 3 9 12 12 ENGLISH Contents Overview of the Components....................................... Page Instruction Manual......................................................... Page Technical Data............................................................... Page Disposal......................................................................... Page Liste des différents éléments de commande............... Page Mode d’emploi............................................................... Page Données techniques..................................................... Page Elimination..................................................................... Page 3 13 16 16 Spis treści Przegląd elementów obłsugi....................................... Strona Instrukcja obsługi......................................................... Strona Dane techniczne.......................................................... Strona Warunki gwarancji....................................................... Strona Usuwanie..................................................................... Strona Indicación de los elementos de manejo.....................Página Instrucciones de servicio.............................................Página Datos técnicos.............................................................Página Eliminación..................................................................Página 3 17 20 20 Tartalom A kezelőelemek áttekintése...........................................Oldal Használati utasítás.........................................................Oldal Műszaki adatok..............................................................Oldal Hulladékkezelés.............................................................Oldal PORTUGUÊS Índice Descrição dos elementos...........................................Página Manual de instruções..................................................Página Características técnicas..............................................Página Deposição....................................................................Página 2 3 21 24 24 3 33 36 36 37 MAGYARUL ESPAÑOL Contenidos 3 29 32 32 JĘZYK POLSKI FRANÇAIS Table des matières 3 25 28 28 3 38 41 41 YKPAÏHCBKA Зміст Огляд елементів управління........................................стор 3 Інструкція з експлуатації...............................................стор 42 Технічні параметри........................................................стор 45 Übersicht der Bedienelemente Overzicht van de bedieningselementen • Liste des différents éléments de commande Indicación de los elementos de manejo • Descrição dos elementos • Elementi di comando Overview of the Components • Przegląd elementów obsługi • A kezelőelemek áttekintése Огляд елементів управління 3 Gebruiksaanwijzing Dank u voor het kiezen van ons product. Wij hopen dat u het gebruik van het apparaat zult genieten. Symbolen in deze bedieningshandleiding Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid zijn speciaal gekenmerkt. Neem deze aanwijzingen strikt in acht om ongevallen en schade aan het apparaat te vermijden: WAARSCHUWING: Waarschuwt voor gevaren voor uw gezondheid en toont mogelijk letselrisico’s. LET OP: Wijst op mogelijke gevaren voor het apparaat of andere voorwerpen. OPMERKING: Kenmerkt tips en informatie voor u. Algemene veiligheidsinstructies Lees vóór de ingebruikname van dit apparaat de handleiding uiterst zorgvuldig door en bewaar deze goed, samen met het garantiebewijs, de kassabon en zo mogelijk de doos met de binnenverpakking. Geef ook de handleiding mee wanneer u de machine aan derden doorgeeft. • Gebruik het apparaat uitsluitend privé en uitsluitend voor de voorgeschreven toepassing. Dit apparaat is niet geschikt voor commercieel gebruik. Gebruik het apparaat niet buiten. Bescherm het tegen hitte, directe zonnestralen, vocht (in geen geval in vloeistofen dompelen) en scherpe randen. Gebruik het apparaat niet met vochtige handen. Bij vochtig of nat geworden apparaat onmiddellijk de stroomtoevoer onderbreken. • Schakel het apparaat uit en onderbreek altijd de stroomtoevoer (trek aan de stekker, niet aan de kabel) wanneer u het apparaat niet gebruikt, hulpstukken aanbrengt, reinigt of wanneer storingen optreden. • Laat het ingeschakelde apparaat niet zonder toezicht werken. Schakel het apparaat altijd uit voordat u de ruimte verlaat. Trek de netsteker uit de contactdoos. • Het apparaat en de netkabel moeten regelmatig op zichtbare schade worden gecontroleerd. Wanneer u schade vaststelt, mag het apparaat niet meer worden gebruikt. • Repareer het apparaat nooit zelf, maar breng het naar een geautoriseerde vakman. Voorkom gevaren en laat een defecte kabel altijd alleen door de fabrikant, onze technische dienst of een eender gekwaiceerde persoon vervangen door een soortgelijke kabel. • Gebruik alleen originele reserveonderdelen. • Laat om veiligheidsredenen geen verpakkingsdelen (plasticzak, doos, piepschuim, enz.) binnen het bereik van uw kinderen liggen. WAARSCHUWING! Laat kleine kinderen niet met de folie spelen. Er bestaat gevaar voor verstikking! • Neem de onderstaande “Speciale veiligheidsinstructies” in acht. Speciale veiligheidsaanwijzingen Symbolen op het product Op het product vindt u symbolen ter waarschuwing of informatie: WAARSCHUWING: Heet oppervlak! Gevaar voor verbranding! Tijdens het bedrijf kan de temperatuur van de aanraakbare oppervlakken zeer hoog zijn. WAARSCHUWING: • De strijkzool wordt snel heet en heeft tijd nodig om af te koelen. Raak hem niet aan! • Wanneer u het strijkijzer niet gebruikt, plaatst u het strijkijzer op de parkeerplaat! • Kies een veilig oppervlak voor de basis! Het oppervlak moet vlak en stabiel zijn. Controleer het oppervlak nogmaals op stabiliteit. • Het strijkijzer moet worden gebruikt en neergezet op een stabiel, hittevast oppervlak. • Trekt u de stekker uit de contactdoos voordat u water in de tank vult. • Verlaat nooit het vertrek wanneer het strijkijzer op het stroomnet aangesloten is. • Gebruik het strijkijzer niet als het is gevallen of zichtbare schade of lekken heeft. • Terwijl het strijkijzer is ingeschakeld en terwijl het afkoelt, moet het strijkijzer en de aansluitkabel buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar worden gehouden. • Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als zij onder toezicht staan of worden geïnstrueerd over het veilige gebruik van het apparaat en de betrokken gevaren begrijpen. • Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. • Reiniging en onderhoud door de gebruiker mag niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd. • Vul de watertank alleen tot aan de max.-markering. Vul nooit te veel water in het apparaat! Max. vulhoeveelheid water: 1,7 liter. • Zorg dat de verbindingsslang (4) niet wordt geknikt! • Strijk met dit apparaat alléén kledingstukken en textiel! 9 Overzicht van de bedieningselementen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Controlelampje “Temperatuur” Stoomstoottoets Temperatuurregelaar Verbindingsslang Basis Parkeerplaat voor strijkijzer Ontgrendeling voor handgreep “UNLOCK” Watertank met kalkilter Handgreep zonder afbeelding RELEASE-toets onder de watertank. Ontgrendeling van de watertank Gebruiksaanwijzingen Uitpakken • Verwijder eventueel voorhanden beschermfolies en stickers van de strijkzool. • Wikkel de kabel a.u.b. compleet af. Elektrische aansluiting • Waarborg dat de apparaatspanning (zie typeplaatje) en de netspanning overeenkomen. • Sluit de netsteker alleen aan op een correct geïnstalleerde en geaarde contactdoos met. Aansluitwaarde In totaal kan het station een vermogen van 2400 W opnemen. Bij een dergelijke aansluitwaarde is het raadzaam, te voorzien in een gescheiden toevoer met een zekering via een 16 A veiligheidsschakelaar voor huishoudelijk gebruik. LET OP: OVERBELASTING! • Wanneer u verlengsnoeren gebruikt, moeten deze minimaal een diameter van 1,5 mm² hebben. • Gebruik géén meervoudige contactdozen omdat dit apparaat te veel vermogen heeft. Temperatuurregelaar aan het strijkijzer (3) De symbolen op de regelaar corresponderen met de volgende instellingen: ● ●● ●●● (synthetisch weefsel, zijde) lage temperatuur (wol) matige temperatuur (katoen, linnen) hoogste temperatuur Watertank (8) • De watertank heeft onderaan een uitsparing, zodat u hem kunt verwijderen. • De sluiting van de watertank is tevens het kalkilterpatroon. Verwijder het kalkilterpatroon om water bij te vullen. • De tankinhoud bedraagt 1,7 liter. 10 Water Gebruik alléén leidingwater of gedestilleerd water. Accuwater, water uit de wasdroger en water met additieven (zoals stijfsel, parfum, wasverzachter of andere chemicaliën) mogen niet inde watertank worden gevuld. Het apparaat zou daardoor kunnen worden beschadigd omdat zich in de stoomkamer resten kunnen vormen. Deze resten kunnen het te strijken wasgoed verontreinigen wanneer deze resten uit de stoomuitlaatopening vallen. Bediening Vóór het eerste gebruik • Reinig de zoolplaat met een enigszins vochtige doek. • Om vóór het eerste gebruik alle verontreinigingen te verwijderen, strijkt u meerdere malen over een oude, schone doek. Strijken zonder stoom OPMERKING: • Sorteer de wasstukken volgens de strijktemperaturen. • Zet de temperatuurregelaar altijd op “MIN” voordat u het apparaat op de contactdoos aansluit of de stroomtoevoer naar het apparaat onderbreekt. • Plaats het strijkijzer op de parkeerplaat (6). • Steek de netsteker in een correct geïnstalleerde en geaarde contactdoos. • Stel de temperatuur in aan de temperatuurregelaar (3). Wanneer u gevoelige was moet strijken, begint u met de laagste temperatuur. OPMERKING: Het controlelampje (1) aan het strijkijzer geeft aan dat het strijkijzer warm wordt. Zodra het lampje dooft, is de bedrijfstemperatuur bereikt. U kunt nu met het strijken beginnen. • Stel de temperatuurregelaar na gebruik altijd op “MIN” (het controlelampje in de handgreep van het strijkijzer dooft). Stoomstrijken WAARSCHUWING: Het strijkijzer stoot een grote hoeveelheid stoom uit. er bestaat gevaar voor verbranding. LET OP: • Let bij het strijken met stoom op dat de watertank steeds voldoende gevuld is. • Het kalkilterpatroon moet zich altijd in de watertank bevinden, ook als u gedestilleerd water gebruikt. LET OP: INGEBRUIKNAME: Doe dit als volgt: • Vul de watertank alleen tot aan de max.-markering. Vul nooit te veel water in het apparaat! • Sluit de watertank en plaats hem terug in de basis. • Sluit het basisstation aan op een geaarde contactdoos. • Stel de gewenste temperatuur in binnen het bereik van “● ●” tot “● ● ●”. Het controlelampje aan het strijkijzer brandt. • Wacht tot de zoolplaat heet is geworden. Wanneer de temperatuur bereikt is, dooft het controlelampje. • Druk nu gedurende minimaal 1 minuut op de stoomstoottoets (2) of totdat stoom uit de strijkzool vrijkomt. Zolang duurt het totdat de stoom bij het strijkijzer is aangekomen. OPMERKING OVER HET STOOMSTRIJKEN: Als de temperatuur lager dan “● ●” is ingesteld, is de stoomfunctie uitgeschakeld. Vertikale Stoomfunctie (Vertikale Stoom) Met deze functie is stoom in verticale richting mogelijk. Deze functie kan gebruikt worden om kreuken uit hangende kleren of gordijnen te halen. WAARSCHUWING: Richt de stoomstoot nooit op personen. Er bestaat gevaar voor verbranding. Hang daarvoor het kledingstuk op een hanger en ga er met het strijkijzer er op een afstand van ca. 2-3 cm langs. Hoe vul ik tijdens het bedrijf water bij? Vul water bij voordat de watertank helemaal leeg is. • • • • • • • • • Plaats het strijkijzer op de parkeerplaat (6). Zet de temperatuurregelaar op “MIN”. Trek de netsteker uit de contactdoos. Druk op de toets RELEASE onder de watertank om de tank te kunnen verwijderen. Verwijder het kalkilterpatroon. Vul de watertank tot aan de max.-markering. Vul nooit te veel water in het apparaat! Sluit de watertank. Plaats het kalkilterpatroon weer terug en schuif de tank terug in de basis. U kunt nu doorgaan met het strijken. Na het gebruik • Stel de temperatuurregelaar na gebruik altijd op “MIN”, (het controlelampje in de handgreep van het strijkijzer dooft). • Trek de netsteker uit de contactdoos. • Leeg de watertank. • Laat het apparaat afkoelen voordat u het wegzet. Kabelopslag Draai de stroomkabel om de snoerinkeping onderaan de basis. Bevestig de kabel met de bijgeleverde kabelclip. Plaats de stekker in een lus van de stroomkabel om deze vast te zetten. Antikalkfilter Uw stoomstrijkijzer is uitgerust met een antikalkfilter. Het patroon van het antikalkfilter is opgebruikt na het filteren van ongeveer 18 liter water, afhankelijk van hoe hard het water is. Dan verliest het filter aan werkingskracht en moet worden vervangen. • • • • • • • Zet het apparaat uit. Haal de stekker uit het stopcontact. Verwijder de watertank. Verwijder het patroon van het antikalkfilter. Vul de tank tot het maximumteken. Vul niet verder dan dit! Plaats een nieuw patroon voor het antikalkfilter. Wacht, voor u het apparaat aanzet, een paar minuten tot het nieuwe patroon van het filter met water is verzadigd. OPMERKING: Als u geen nieuwe patroon voor het antikalkfilter heeft kunt u nog steeds strijken met het gebruikte patroon en gedestilleerd water. Reiniging WAARSCHUWING: • Trek vóór de reiniging van het apparaat altijd de steker uit de contactdoos! • Wacht totdat het apparaat volledig is afgekoeld! • Dompel het apparaat voor de reiniging niet onder water. Dit zou tot een elektrische schok of brand kunnen leiden. LET OP: • Gebruik géén draadborstel of andere schurende voorwerpen. • Gebruik geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen. • Reinig de behuizing met een droge doek. • Reinig de zoolplaat en de parkeerplaat met een enigszins vochtige doek. • Het resterende water kan in de watertank blijven, maar moet worden verwijderd wanneer u het strijkijzer gedurende langere tijd niet gebruikt. Verhelpen van storingen Storing Mogelijk oorzaak Maatregel Apparaat functio- Defecte contact- Sluit het apparaat neert niet doos aan op een andere contactdoos Lawaai bij het De tank is leeg Controleer de tank stoomgebruik 11 Storing Het apparaat schakelt tijdens het bedrijf plotseling uit Er ontsnapt geen stoom Mogelijk oorzaak Maatregel Is de stroomkring Controleer de zekering overbelast? in uw zekeringkast Als de temperatuur instelling lager dan “● ●” staat wordt er geen stoom geproduceerd. Het ontkalkingsfilter is niet aanwezig, verkeerd geplaatst of nieuw. Zet de temperatuur instelling hoger dan “● ●”. Plaats het ontkalkingsfilter en druk het reservoir terug in de basis. Het kan even duren voordat het ontkalkingsfilter volledig met water is verzadigd. De pomp pompt Het reservoir was Houd het strijkijzer leeg, zodat er lucht ong. 30 tot 40 cm. niet, ondanks is opgezogen en Lager dan de basis en dat het water bijgevuld is. er een luchtbel de druk dan enige seconden op de stoomknop. aanvoerbuis zit. Technische gegevens Model:............................................................................DBS 3461 Spanningstoevoer:.................................... 220-240 V~, 50/60 Hz Opgenomen vermogen:...........................................2000-2400 W Beschermingsklasse:.................................................................... I Maximale vulhoeveelheid van de watertank:...................1,7 Liter Nettogewicht:........................................................................3,3 kg Technische wijzigingen voorbehouden! Dit apparaat is gekeurd conform de op dit moment van toepassing zijnde CE-richtlijnen zoals bijvoorbeeld elektromagnetische compatibiliteit en laagspanningsvoorschriften en is geconstrueerd volgens de nieuwste veiligheidstechnische voorschriften. 12 Verwijdering Betekenis van het symbool “vuilnisemmer” Bescherm ons milieu, elektrische apparaten horen niet in het huisafval. Maak voor het afvoeren van elektrische apparaten gebruik van de voorgeschreven verzamelpunten en geef daar de elektrische apparaten af die u niet meer gebruikt. Daardoor helpt u de potentiële efecten te voorkomen die een verkeerde afvoer op het milieu en de menselijke gezondheid kunnen hebben. Op deze wijze levert u uw bijdrage aan het hergebruik, de recycling en andere verwerkingsvormen voor oude elektronische en elektrische apparaten. Voor informatie over verzamelpunten voor uw apparaten kunt u contact opnemen met uw gemeente of gemeenteadministratie.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46

Clatronic DBS 3461 Handleiding

Categorie
Strijkijzers
Type
Handleiding