BOMANN DB 784 de handleiding

Categorie
Luchtbevochtigers
Type
de handleiding

Deze handleiding is ook geschikt voor

DEUTSCH
Inhalt
Übersicht der Bedienelemente .....................................Seite 3
Bedienungsanleitung .....................................................Seite 4
Technische Daten .......................................................... Seite 7
Garantie .........................................................................Seite 7
Entsorgung ....................................................................Seite 8
NEDERLANDS
Inhoud
Overzicht van de bedieningselementen ....................Pagina 3
Gebruiksaanwijzing ....................................................Pagina 9
Technische gegevens ................................................Pagina 12
Verwijdering ................................................................Pagina 12
FRANÇAIS
Sommaire
Liste des différents éléments de commande .............. Page 3
Mode d’emploi .............................................................. Page 13
Données techniques .................................................... Page 16
Elimination .................................................................... Page 17
ESPAÑOL
Indice
Indicación de los elementos de manejo ....................Página 3
Instrucciones de servicio ............................................Página 18
Datos técnicos ............................................................Página 21
Eliminación .................................................................Página 21
ITALIANO
Indice
Elementi di comando ..................................................Pagina 3
Istruzioni per l’uso .......................................................Pagina 22
Dati tecnici ..................................................................Pagina 25
Smaltimento ................................................................Pagina 25
ENGLISH
Contents
Overview of the Components ...................................... Page 3
Instruction Manual ........................................................ Page 26
Technical Data .............................................................. Page 29
Disposal ........................................................................ Page 29
JĘZYK POLSKI
Spis treści
Przegląd elementów obłsugi ...................................... Strona 3
Instrukcja obsługi ........................................................ Strona 30
Dane techniczne ......................................................... Strona 33
Ogólne warunki gwarancji. ......................................... Strona 34
Usuwanie .................................................................... Strona 34
MAGYARUL
Tartalom
A kezelőelemek áttekintése ..........................................Oldal 3
Használati utasítás ........................................................Oldal 35
Műszaki adatok..............................................................Oldal 38
Hulladékkezelés ............................................................Oldal 35
YKPAÏHCBKA
Зміст
Огляд елементів управління ................................ сторінка 3
Інструкція з експлуатації ....................................... сторінка 39
Технічні параметри ................................................сторінка 43
РУССКИЙ
Содержание
Обзор деталей прибора ...............................................стр. 3
Руководство по эксплуатации......................................стр. 44
Технические данные .....................................................стр. 48

3 ..................................................
52 ...............................................................
49 ................................................................
2
Übersicht der Bedienelemente
Overzicht van de bedieningselementen • Liste des différents éléments de commande
Indicación de los elementos de manejo • Elementi di comando • Overview of the Components
Przegląd elementów obsługi • A kezelőelemek áttekintése • Огляд елементів управління
Обзор деталей прибора •
3
9
Gebruik het apparaat uitsluitend privé en uitsluitend voor de
voorgeschreven toepassing. Dit apparaat is niet geschikt
voor commercieel gebruik.
Gebruik dit apparaat niet buiten. Bescherm het tegen hitte,
directe zonnestralen, vocht (in geen geval in vloeistoffen
dompelen) en scherpe randen. Gebruik het apparaat niet
met vochtige handen. Bij vochtig of nat geworden apparaat
onmiddellijk de stroomtoevoer onderbreken.
Schakel het apparaat uit en onderbreek altijd de stroom-
toevoer (trek aan de stekker, niet aan de kabel) wanneer u
het apparaat niet gebruikt, hulpstukken aanbrengt, reinigt
of wanneer storingen optreden.
Laat het ingeschakelde apparaat niet zonder toezicht
werken. Schakel het apparaat altijd uit voordat u de ruimte
verlaat. Trek de netsteker uit de contactdoos.
Het apparaat en de netkabel moeten regelmatig op zicht-
bare schade worden gecontroleerd. Wanneer u schade
vaststelt, mag het apparaat niet meer worden gebruikt.
Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
Laat om veiligheidsredenen geen verpakkingsdelen
(plasticzak, doos, piepschuim, enz.) binnen het bereik van
uw kinderen liggen.
WAARSCHUWING!
Laat kleine kinderen niet met de folie spelen. Er bestaat
gevaar voor verstikking!
Gebruiksaanwijzing
Dank u voor het kiezen van ons product. We hopen dat u veel
plezier aan het gebruik van het apparaat zult beleven.
Symbolen in deze bedieningshandleiding
Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid zijn speciaal ge-
kenmerkt. Neem deze aanwijzingen strikt in acht om ongeval-
len en schade aan het apparaat te vermijden:
WAARSCHUWING:
Waarschuwt voor gevaren voor uw gezondheid en toont
mogelijk letselrisico’s.
LET OP:
Wijst op mogelijke gevaren voor het apparaat of andere voor-
werpen.
OPMERKING: Kenmerkt tips en informatie voor u.
Algemene Opmerkingen
Lees vóór de ingebruikname van dit apparaat de handleiding
uiterst zorgvuldig door en bewaar deze goed, samen met het
garantiebewijs, de kassabon en zo mogelijk de doos met de
binnenverpakking. Geef ook de handleiding mee wanneer u de
machine aan derden doorgeeft.
Speciale veiligheidsaanwijzingen voor dit apparaat
WAARSCHUWING:
De zool wordt erg snel heet en het afkoelen duurt lang. Raak niet
aan.
Wanneer niet in gebruik, plaats het strijkijzer verticaal op de stan-
daard.
Kies een veilig rustoppervlak! Het oppervlak moet vlak en stabiel
zijn. Controleer het rustoppervlak nogmaals op stabiliteit.
Het strijkijzer dient gebruikt te worden op een stabiele, hittebesten-
dige ondergrond. De ondergrond dient waterpas te zijn.
Trek de stekker uit het stopcontact voor het vullen van het water
reservoir.
Het strijkijzer mag nooit alleen gelaten worden terwijl deze op het
lichtnet is aangesloten.
10
WAARSCHUWING:
Het strijkijzer mag niet worden gebruikt als het is gevallen, als er
zichtbare schade is of als het lekt.
Repareer het apparaat nooit zelf, maar breng het naar een geauto-
riseerde vakman. Voorkom gevaren en laat een defecte kabel altijd
alleen door de fabrikant, onze technische dienst of een eender
gekwaliceerde persoon vervangen door een soortgelijke kabel.
Bij het inschakelen of afkoelen, moet het strijkijzer en het snoer
buiten het bereik van kinderen die jonger zijn dan 8 jaar worden
gehouden.
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen in de leeftijd vanaf
8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zin-
tuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis
als zij onder toezicht staan of worden geïnstrueerd over het veilige
gebruik van het apparaat en de betrokken gevaren begrijpen.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Reiniging en onderhoud door de gebruiker mag niet zonder
toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
Vul de watertank alleen tot aan de max.-markering. Vul nooit te veel
water in het apparaat! Max. vulhoeveelheid water: ong. 280 ml.
Gebruik a.u.b. alléén gedestilleerd water.
Beoogd gebruik
Dit apparaat wordt gebruikt voor het strijken van kleding en
textiel.
Het is bedoeld voor gebruik in huishoudens.
Elk ander gebruik wordt als onbeoogd gebruik beschouwd en
kan tot schade aan eigendommen of zelfs persoonlijk letsel
leiden.
Overzicht van de bedieningselementen
1 Flexibele netkabeldoorvoer
2 Standvoet
3 Transparante watertank
4 Markering voor temperatuurregelaar
5 Roestvrijstalen soleplate
6 Variabele temperatuurregelaar
7 SELF-CLEAN-toets
8 Sproeier
9 Vulopening watertank
10 Markering voor stoomregelaar
11 Stoomregelaars
12 Stoomstoot-knop
13 Sproeiknop
14 Controlelampje
15 Handvat
16 Maatbeker (niet afgebeeld)
11
Gebruiksaanwijzingen
Uitpakken
Verwijder eventueel voorhanden beschermfolies en stickers
van de strijkzool.
Wikkel de kabel a.u.b. compleet af.
Elektrische aansluiting
Waarborg dat de apparaatspanning (zie typeplaatje) en de
netspanning overeenkomen.
Sluit de netsteker alleen aan op een correct geïnstalleerde
en geaarde contactdoos.
Aansluitwaarde
Het maximale stroomverbruik van het apparaat is 2500 W. Bij
een dergelijke aansluitwaarde is het raadzaam, te voorzien
in een gescheiden toevoer met een zekering via een 16 A
veiligheidsschakelaar voor huishoudelijk gebruik.
LET OP: OVERBELASTING!
Wanneer u verlengsnoeren gebruikt, moeten deze
minimaal een diameter van 1,5 mm² hebben.
Gebruik géén meervoudige contactdozen omdat dit ap-
paraat te veel vermogen heeft.
Temperatuurregelaar aan het strijkijzer
De symbolen op de regelaar corresponderen met de volgende
instellingen:
OFF uit
Nylon, rayon lage temperatuur
wol, zijde matige temperatuur
katoen, linnen hoge temperatuur
MAX hoogste temperatuur
Watertank
1. Plaats het strijkijzer met de voetplaat in een rechtop
staande positie op een hittebestendig oppervlak.
2. Vul de watertank via de vulopening. Gebruik de meegele-
verde maatbeker.
3. De tankinhoud bedraagt ong. 280 ml. Het waterreservoir
niet boven de MAX-markering vullen.
4. Sluit het tankdeksel.
Water
Gebruik alléén gedestilleerd water.
Gebruik géén ontkalkingsmiddelen. Accuwater, water uit de
wasdroger en water met additieven (zoals stijfsel, parfum, was-
verzachter of andere chemicaliën) mogen niet inde watertank
worden gevuld.
Het apparaat zou daardoor kunnen worden beschadigd omdat
zich in de stoomkamer resten kunnen vormen. Deze resten
kunnen het te strijken wasgoed verontreinigen wanneer deze
resten uit de stoomuitlaatopening vallen.
Bediening
Vóór het eerste gebruik
Reinig de zoolplaat met een enigszins vochtige doek.
Om vóór het eerste gebruik alle verontreinigingen te ver-
wijderen, strijkt u meerdere malen over een oude, schone
doek.
Strijken zonder stoom
OPMERKING:
1. Sorteer de wasstukken volgens de strijktemperaturen.
2. Zet de temperatuurregelaar altijd op “OFFvoordat
u het apparaat op de contactdoos aansluit of de
stroomtoevoer naar het apparaat onderbreekt. Let op
de markering voor de temperatuurregelaar.
3. Zet de stoomregelaar op de stand 0” volgens de
markering van de stoomregelaar.
4. Plaats het apparaat op de steunvoet.
5. Steek de netsteker in een correct geïnstalleerde en
geaarde contactdoos.
6. Stel de temperatuur in aan de temperatuurregelaar. Wan-
neer u gevoelige was moet strijken, begint u met de laagste
temperatuur.
OPMERKING:
Het controlelampje aan het strijkijzer geeft aan dat het
strijkijzer warm wordt. Zodra het lampje dooft, is de
bedrijfstemperatuur bereikt. U kunt nu met het strijken
beginnen.
7. Stel de temperatuurregelaar na gebruik altijd op “OFF” en
trek de netstekker uit de contactdoos (Het controlelampje
dooft).
Strijken met stoom
WAARSCHUWING:
De stoom is heet. Gevaar voor verbranding!
OPMERKING:
Hiervoor is een hoge temperatuur vereist. Zet de tempe-
ratuurregelaar minstens op het symbool “ ”.
Bij een te lage temperatuur is het normaal dat water uit
de strijkzool druppelt.
Gebruik de stoomregelaar om de gewenste hoeveelheid
stoom in te stellen. Volg de markering op de stoomvolume-
regelaar.
Er ontsnapt stoom zodra het strijkijzer horizontaal wordt
gehouden.
Met de stoomstoottunctie “ kunt u extra stoom toevoe-
gen.
Druk de stoomstoot-knop stootsgewijs in.
Sproeifunctie (
)
Om een strijkpunt te bevochtigen, drukt u de sproeitoets
stootsgewijs in.
12
Vertikale Stoomfunctie
Met deze functie is stoom in verticale richting mogelijk.
WAARSCHUWING:
Richt nooit de stoomstraal op mensen. Brandwonden
gevaar!
1. Hang daarvoor het kledingstuk op een hanger en ga er met
het strijkijzer er op een afstand van ca. 3-5 cm langs.
2. Zet de temperatuurregelaar op de stand MAX”.
3. Druk af en toe de stoomknop in.
OPMERKING:
Als de hoeveelheid stoom te weinig is, even wachten tot
het apparaat weer warm is.
Bijvullen van de watertank
1. Trek altijd de netstekker uit de contactdoos voordat u water
bijvult.
2. Zet de stoomregelaar op de stand 0”.
3. Plaats het strijkijzer met de voetplaat in een rechtop
staande positie op een hittebestendig oppervlak.
4. Open het deksel van de invulopening en vul voorzichtig het
water in.
5. Vul de watertank alleen tot de MAX-markering.
6. Sluit het tankdeksel.
Zelfreiniging
1. Vul de watertank tot de helft met water.
2. Verwarm het apparaat tot de maximum temperatuur. Na
het doven van de controlelamp onderbreekt u de stroom-
toevoer naar het apparaat.
3. Houd het apparaat nu horizontaal boven een spoelbak. De
SELF-CLEAN-toets indrukken en ingedrukt houden. Schud
het apparaat nu licht heen en weer totdat de tank leeg is.
4. Zet het apparaat weer op de voet en verwarm het opnieuw.
Om de zool te reinigen, strijkt u nu over een schone katoe-
nen doek.
Na het gebruik
Stel de temperatuurregelaar na gebruik altijd op OFF” en
trek de netstekker uit de contactdoos (Het controlelampje
dooft).
Leeg de watertank om te voorkomen dat de tankinhoud
wegloopt.
Laat het apparaat afkoelen voordat u het wegzet.
Reiniging
WAARSCHUWING:
Trek vóór de reiniging van het apparaat altijd de steker uit
de contactdoos!
Wacht totdat het apparaat volledig is afgekoeld!
Dompel het apparaat voor de reiniging niet onder water.
Dit zou tot een elektrische schok of brand kunnen leiden.
LET OP:
Gebruik géén draadborstel of andere schurende voor-
werpen.
Gebruik geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen.
Reinig de behuizing met een droge doek.
Reinig de zoolplaat en de parkeerplaat met een enigszins
vochtige doek.
Technische gegevens
Model: ..........................................................................DB 784 CB
Spanningstoevoer: ....................................220-240 V~, 50/60 Hz
Opgenomen vermogen: ...................................................2500 W
Beschermingsklasse: ................................................................... I
Nettogewicht: ..............................................................ong.1,04 kg
Het recht om technische en ontwerpaanpassingen te maken in
de loop van voortdurende productontwikkeling blijft voorbehou-
den.
Dit apparaat is gekeurd conform de op dit moment van toepas-
sing zijnde CE-richtlijnen zoals bijvoorbeeld elektromagnetische
compatibiliteit en laagspanningsvoorschriften en is geconstru-
eerd volgens de nieuwste veiligheidstechnische voorschriften.
Verwijdering
Betekenis van het symbool “vuilnisemmer”
Bescherm ons milieu, elektrische apparaten horen niet in het
huisafval.
Maak voor het afvoeren van elektrische apparaten gebruik van
de voorgeschreven verzamelpunten en geef daar de elektri-
sche apparaten af die u niet meer gebruikt.
Daardoor helpt u de potentiële effecten te voorkomen die een
verkeerde afvoer op het milieu en de menselijke gezondheid
kunnen hebben.
Op deze wijze levert u uw bijdrage aan het hergebruik, de re-
cycling en andere verwerkingsvormen voor oude elektronische
en elektrische apparaten.
Voor informatie over verzamelpunten voor uw apparaten kunt u
contact opnemen met uw gemeente of gemeenteadministratie.

Documenttranscriptie

DEUTSCH Inhalt Übersicht der Bedienelemente......................................Seite Bedienungsanleitung......................................................Seite Technische Daten...........................................................Seite Garantie..........................................................................Seite Entsorgung.....................................................................Seite 3 4 7 7 8 ENGLISH Contents Overview of the Components....................................... Page 3 Instruction Manual......................................................... Page 26 Technical Data............................................................... Page 29 Disposal......................................................................... Page 29 NEDERLANDS Inhoud Overzicht van de bedieningselementen.....................Pagina 3 Gebruiksaanwijzing.....................................................Pagina 9 Technische gegevens.................................................Pagina 12 Verwijdering.................................................................Pagina 12 JĘZYK POLSKI Spis treści Przegląd elementów obłsugi....................................... Strona Instrukcja obsługi......................................................... Strona Dane techniczne.......................................................... Strona Ogólne warunki gwarancji........................................... Strona Usuwanie..................................................................... Strona FRANÇAIS Sommaire Liste des différents éléments de commande............... Page 3 Mode d’emploi............................................................... Page 13 Données techniques..................................................... Page 16 Elimination..................................................................... Page 17 MAGYARUL Tartalom A kezelőelemek áttekintése...........................................Oldal 3 Használati utasítás.........................................................Oldal 35 Műszaki adatok..............................................................Oldal 38 Hulladékkezelés.............................................................Oldal 35 ESPAÑOL Indice Indicación de los elementos de manejo.....................Página 3 Instrucciones de servicio.............................................Página 18 Datos técnicos.............................................................Página 21 Eliminación..................................................................Página 21 YKPAÏHCBKA Зміст Огляд елементів управління.................................сторінка 3 Інструкція з експлуатації........................................сторінка 39 Технічні параметри.................................................сторінка 43 ITALIANO Indice Elementi di comando...................................................Pagina 3 Istruzioni per l’uso........................................................Pagina 22 Dati tecnici...................................................................Pagina 25 Smaltimento.................................................................Pagina 25 РУССКИЙ Содержание Обзор деталей прибора................................................стр. 3 Руководство по эксплуатации......................................стр. 44 Технические данные......................................................стр. 48 ‫المحتويات‬ 3 52 49 2 3 30 33 34 34 ...................................................‫نظرة عامة على املكونات‬ ................................................................‫دليلالتعليمات‬ .................................................................‫البياناتالفنية‬ Übersicht der Bedienelemente Overzicht van de bedieningselementen • Liste des différents éléments de commande Indicación de los elementos de manejo • Elementi di comando • Overview of the Components Przegląd elementów obsługi • A kezelőelemek áttekintése • Огляд елементів управління Обзор деталей прибора • 3 Gebruiksaanwijzing Dank u voor het kiezen van ons product. We hopen dat u veel plezier aan het gebruik van het apparaat zult beleven. Symbolen in deze bedieningshandleiding Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid zijn speciaal gekenmerkt. Neem deze aanwijzingen strikt in acht om ongevallen en schade aan het apparaat te vermijden: WAARSCHUWING: Waarschuwt voor gevaren voor uw gezondheid en toont mogelijk letselrisico’s. LET OP: Wijst op mogelijke gevaren voor het apparaat of andere voorwerpen. OPMERKING: Kenmerkt tips en informatie voor u. Algemene Opmerkingen Lees vóór de ingebruikname van dit apparaat de handleiding uiterst zorgvuldig door en bewaar deze goed, samen met het garantiebewijs, de kassabon en zo mogelijk de doos met de binnenverpakking. Geef ook de handleiding mee wanneer u de machine aan derden doorgeeft. • • • • • • • Gebruik het apparaat uitsluitend privé en uitsluitend voor de voorgeschreven toepassing. Dit apparaat is niet geschikt voor commercieel gebruik. Gebruik dit apparaat niet buiten. Bescherm het tegen hitte, directe zonnestralen, vocht (in geen geval in vloeistoffen dompelen) en scherpe randen. Gebruik het apparaat niet met vochtige handen. Bij vochtig of nat geworden apparaat onmiddellijk de stroomtoevoer onderbreken. Schakel het apparaat uit en onderbreek altijd de stroomtoevoer (trek aan de stekker, niet aan de kabel) wanneer u het apparaat niet gebruikt, hulpstukken aanbrengt, reinigt of wanneer storingen optreden. Laat het ingeschakelde apparaat niet zonder toezicht werken. Schakel het apparaat altijd uit voordat u de ruimte verlaat. Trek de netsteker uit de contactdoos. Het apparaat en de netkabel moeten regelmatig op zichtbare schade worden gecontroleerd. Wanneer u schade vaststelt, mag het apparaat niet meer worden gebruikt. Gebruik alleen originele reserveonderdelen. Laat om veiligheidsredenen geen verpakkingsdelen (plasticzak, doos, piepschuim, enz.) binnen het bereik van uw kinderen liggen. WAARSCHUWING! Laat kleine kinderen niet met de folie spelen. Er bestaat gevaar voor verstikking! Speciale veiligheidsaanwijzingen voor dit apparaat • • • • • • WAARSCHUWING: De zool wordt erg snel heet en het afkoelen duurt lang. Raak niet aan. Wanneer niet in gebruik, plaats het strijkijzer verticaal op de standaard. Kies een veilig rustoppervlak! Het oppervlak moet vlak en stabiel zijn. Controleer het rustoppervlak nogmaals op stabiliteit. Het strijkijzer dient gebruikt te worden op een stabiele, hittebestendige ondergrond. De ondergrond dient waterpas te zijn. Trek de stekker uit het stopcontact voor het vullen van het water reservoir. Het strijkijzer mag nooit alleen gelaten worden terwijl deze op het lichtnet is aangesloten. 9 WAARSCHUWING: • Het strijkijzer mag niet worden gebruikt als het is gevallen, als er zichtbare schade is of als het lekt. • Repareer het apparaat nooit zelf, maar breng het naar een geautoriseerde vakman. Voorkom gevaren en laat een defecte kabel altijd alleen door de fabrikant, onze technische dienst of een eender gekwalificeerde persoon vervangen door een soortgelijke kabel. • Bij het inschakelen of afkoelen, moet het strijkijzer en het snoer buiten het bereik van kinderen die jonger zijn dan 8 jaar worden gehouden. • Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als zij onder toezicht staan of worden geïnstrueerd over het veilige gebruik van het apparaat en de betrokken gevaren begrijpen. • Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. • Reiniging en onderhoud door de gebruiker mag niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd. • Vul de watertank alleen tot aan de max.-markering. Vul nooit te veel water in het apparaat! Max. vulhoeveelheid water: ong. 280 ml. • Gebruik a.u.b. alléén gedestilleerd water. Beoogd gebruik Dit apparaat wordt gebruikt voor het strijken van kleding en textiel. Het is bedoeld voor gebruik in huishoudens. Elk ander gebruik wordt als onbeoogd gebruik beschouwd en kan tot schade aan eigendommen of zelfs persoonlijk letsel leiden. Overzicht van de bedieningselementen 1 2 3 4 10 Flexibele netkabeldoorvoer Standvoet Transparante watertank Markering voor temperatuurregelaar 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Roestvrijstalen soleplate Variabele temperatuurregelaar SELF-CLEAN-toets Sproeier Vulopening watertank Markering voor stoomregelaar Stoomregelaars Stoomstoot-knop Sproeiknop Controlelampje Handvat Maatbeker (niet afgebeeld) Gebruiksaanwijzingen Bediening Uitpakken • Verwijder eventueel voorhanden beschermfolies en stickers van de strijkzool. • Wikkel de kabel a.u.b. compleet af. Vóór het eerste gebruik • Reinig de zoolplaat met een enigszins vochtige doek. • Om vóór het eerste gebruik alle verontreinigingen te verwijderen, strijkt u meerdere malen over een oude, schone doek. Elektrische aansluiting • Waarborg dat de apparaatspanning (zie typeplaatje) en de netspanning overeenkomen. • Sluit de netsteker alleen aan op een correct geïnstalleerde en geaarde contactdoos. Aansluitwaarde Het maximale stroomverbruik van het apparaat is 2500 W. Bij een dergelijke aansluitwaarde is het raadzaam, te voorzien in een gescheiden toevoer met een zekering via een 16 A veiligheidsschakelaar voor huishoudelijk gebruik. • • LET OP: OVERBELASTING! Wanneer u verlengsnoeren gebruikt, moeten deze minimaal een diameter van 1,5 mm² hebben. Gebruik géén meervoudige contactdozen omdat dit apparaat te veel vermogen heeft. Strijken zonder stoom OPMERKING: 1. Sorteer de wasstukken volgens de strijktemperaturen. 2. Zet de temperatuurregelaar altijd op “OFF” voordat u het apparaat op de contactdoos aansluit of de stroomtoevoer naar het apparaat onderbreekt. Let op de markering voor de temperatuurregelaar. 3. Zet de stoomregelaar op de stand “0” volgens de markering van de stoomregelaar. 4. Plaats het apparaat op de steunvoet. 5. Steek de netsteker in een correct geïnstalleerde en geaarde contactdoos. 6. Stel de temperatuur in aan de temperatuurregelaar. Wanneer u gevoelige was moet strijken, begint u met de laagste temperatuur. OPMERKING: Het controlelampje aan het strijkijzer geeft aan dat het strijkijzer warm wordt. Zodra het lampje dooft, is de bedrijfstemperatuur bereikt. U kunt nu met het strijken beginnen. Temperatuurregelaar aan het strijkijzer De symbolen op de regelaar corresponderen met de volgende instellingen: OFF MAX Nylon, rayon wol, zijde katoen, linnen uit lage temperatuur matige temperatuur hoge temperatuur hoogste temperatuur 7. Stel de temperatuurregelaar na gebruik altijd op “OFF” en trek de netstekker uit de contactdoos (Het controlelampje dooft). Strijken met stoom Watertank 1. Plaats het strijkijzer met de voetplaat in een rechtop staande positie op een hittebestendig oppervlak. 2. Vul de watertank via de vulopening. Gebruik de meegeleverde maatbeker. 3. De tankinhoud bedraagt ong. 280 ml. Het waterreservoir niet boven de MAX-markering vullen. 4. Sluit het tankdeksel. Water Gebruik alléén gedestilleerd water. Gebruik géén ontkalkingsmiddelen. Accuwater, water uit de wasdroger en water met additieven (zoals stijfsel, parfum, wasverzachter of andere chemicaliën) mogen niet inde watertank worden gevuld. Het apparaat zou daardoor kunnen worden beschadigd omdat zich in de stoomkamer resten kunnen vormen. Deze resten kunnen het te strijken wasgoed verontreinigen wanneer deze resten uit de stoomuitlaatopening vallen. WAARSCHUWING: De stoom is heet. Gevaar voor verbranding! OPMERKING: Hiervoor is een hoge temperatuur vereist. Zet de temperatuurregelaar minstens op het symbool “ ”. • Bij een te lage temperatuur is het normaal dat water uit de strijkzool druppelt. • • • • • Gebruik de stoomregelaar om de gewenste hoeveelheid stoom in te stellen. Volg de markering op de stoomvolumeregelaar. Er ontsnapt stoom zodra het strijkijzer horizontaal wordt gehouden. Met de stoomstoottunctie “ ” kunt u extra stoom toevoegen. Druk de stoomstoot-knop stootsgewijs in. Sproeifunctie ( ) • Om een strijkpunt te bevochtigen, drukt u de sproeitoets stootsgewijs in. 11 Vertikale Stoomfunctie Met deze functie is stoom in verticale richting mogelijk. WAARSCHUWING: Richt nooit de stoomstraal op mensen. Brandwonden gevaar! 1. Hang daarvoor het kledingstuk op een hanger en ga er met het strijkijzer er op een afstand van ca. 3-5 cm langs. 2. Zet de temperatuurregelaar op de stand “MAX”. 3. Druk af en toe de stoomknop in. OPMERKING: Als de hoeveelheid stoom te weinig is, even wachten tot het apparaat weer warm is. Bijvullen van de watertank 1. Trek altijd de netstekker uit de contactdoos voordat u water bijvult. 2. Zet de stoomregelaar op de stand “0”. 3. Plaats het strijkijzer met de voetplaat in een rechtop staande positie op een hittebestendig oppervlak. 4. Open het deksel van de invulopening en vul voorzichtig het water in. 5. Vul de watertank alleen tot de MAX-markering. 6. Sluit het tankdeksel. • • • • LET OP: Gebruik géén draadborstel of andere schurende voorwerpen. Gebruik geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen. Reinig de behuizing met een droge doek. Reinig de zoolplaat en de parkeerplaat met een enigszins vochtige doek. Technische gegevens Model:...........................................................................DB 784 CB Spanningstoevoer:.....................................220-240 V~, 50/60 Hz Opgenomen vermogen: ��������������������������������������������������� 2500 W Beschermingsklasse: ������������������������������������������������������������������� I Nettogewicht:...............................................................ong.1,04 kg Het recht om technische en ontwerpaanpassingen te maken in de loop van voortdurende productontwikkeling blijft voorbehouden. Dit apparaat is gekeurd conform de op dit moment van toepassing zijnde CE-richtlijnen zoals bijvoorbeeld elektromagnetische compatibiliteit en laagspanningsvoorschriften en is geconstrueerd volgens de nieuwste veiligheidstechnische voorschriften. Zelfreiniging 1. Vul de watertank tot de helft met water. 2. Verwarm het apparaat tot de maximum temperatuur. Na het doven van de controlelamp onderbreekt u de stroomtoevoer naar het apparaat. 3. Houd het apparaat nu horizontaal boven een spoelbak. De SELF-CLEAN-toets indrukken en ingedrukt houden. Schud het apparaat nu licht heen en weer totdat de tank leeg is. 4. Zet het apparaat weer op de voet en verwarm het opnieuw. Om de zool te reinigen, strijkt u nu over een schone katoenen doek. Betekenis van het symbool “vuilnisemmer” Bescherm ons milieu, elektrische apparaten horen niet in het huisafval. Na het gebruik • Stel de temperatuurregelaar na gebruik altijd op “OFF” en trek de netstekker uit de contactdoos (Het controlelampje dooft). • Leeg de watertank om te voorkomen dat de tankinhoud wegloopt. • Laat het apparaat afkoelen voordat u het wegzet. Op deze wijze levert u uw bijdrage aan het hergebruik, de recycling en andere verwerkingsvormen voor oude elektronische en elektrische apparaten. Reiniging • • • 12 WAARSCHUWING: Trek vóór de reiniging van het apparaat altijd de steker uit de contactdoos! Wacht totdat het apparaat volledig is afgekoeld! Dompel het apparaat voor de reiniging niet onder water. Dit zou tot een elektrische schok of brand kunnen leiden. Verwijdering Maak voor het afvoeren van elektrische apparaten gebruik van de voorgeschreven verzamelpunten en geef daar de elektrische apparaten af die u niet meer gebruikt. Daardoor helpt u de potentiële effecten te voorkomen die een verkeerde afvoer op het milieu en de menselijke gezondheid kunnen hebben. Voor informatie over verzamelpunten voor uw apparaten kunt u contact opnemen met uw gemeente of gemeenteadministratie.
1 / 1

BOMANN DB 784 de handleiding

Categorie
Luchtbevochtigers
Type
de handleiding
Deze handleiding is ook geschikt voor