Clatronic DB 3105 Handleiding

Categorie
Strijkijzers
Type
Handleiding
DEUTSCH
Inhalt
Übersicht der Bedienelemente .....................................Seite 3
Bedienungsanleitung .....................................................Seite 4
Technische Daten .......................................................... Seite 7
Garantie .........................................................................Seite 7
Entsorgung ....................................................................Seite 8
NEDERLANDS
Inhoud
Overzicht van de bedieningselementen ....................Pagina 3
Gebruiksaanwijzing ....................................................Pagina 9
Technische gegevens ................................................Pagina 12
Verwijdering ................................................................Pagina 12
FRANÇAIS
Sommaire
Liste des différents éléments de commande .............. Page 3
Mode d’emploi .............................................................. Page 13
Données techniques .................................................... Page 16
Élimination .................................................................... Page 16
ESPAÑOL
Indice
Indicación de los elementos de manejo ....................Página 3
Instrucciones de servicio ............................................Página 17
Datos técnicos ............................................................Página 20
Eliminación .................................................................Página 20
PORTUGUÊS
Índice
Descrição dos elementos...........................................Página 3
Manual de instruções .................................................Página 21
Características técnicas .............................................Página 24
Deposição ...................................................................Página 24
ITALIANO
Indice
Elementi di comando ..................................................Pagina 3
Istruzioni per l’uso .......................................................Pagina 25
Dati tecnici ..................................................................Pagina 28
Smaltimento ................................................................Pagina 28
NORSK
Innhold
Oversikt over betjeningselementene ............................. Side 3
Bruksanvisning ...............................................................Side 29
Tekniske data .................................................................. Side 32
ENGLISH
Contents
Overview of the Components ...................................... Page 3
Instruction Manual ........................................................ Page 33
Technical Data .............................................................. Page 36
Disposal ........................................................................ Page 36
JĘZYK POLSKI
Spis tres´ ci
Przegląd elementów obłsugi ...................................... Strona 3
Instrukcja obsługi ........................................................Strona 37
Dane techniczne ......................................................... Strona 40
Ogólne warunki gwarancji .......................................... Strona 40
Usuwanie .................................................................... Strona 40
ČESKY
Obsah
Přehled ovládacích prvků ........................................... Strana 3
Návod k použití ........................................................... Strana 41
Technické údaje .......................................................... Strana 44
Likvidace ..................................................................... Strana 44
MAGYARUL
Tartalom
A kezelőelemek áttekintése ..........................................Oldal 3
Használati utasítás ........................................................Oldal 45
Műszaki adatok..............................................................Oldal 48
Hulladékkezelés ............................................................Oldal 48
РУССКИЙ
Содержание
Обзор деталей прибора ...............................................стр. 3
Руководство по эксплуатации......................................стр. 49
Технические данные .....................................................стр. 52
2
Übersicht der Bedienelemente
Overzicht van de bedieningselementen • Liste des différents éléments de commande
Indicación de los elementos de manejo • Descrição dos elementos • Elementi di comando
Oversikt over betjeningselementene • Overview of the Components • Przegląd elementów obsługi
Přehled ovládacích prvků • A kezelőelemek áttekintése • Обзор деталей прибора
3
9
Gebruiksaanwijzing
Bedankt voor het uitkiezen van ons product. We hopen dat u
veel plezier van het toestel heeft.
Symbolen in deze bedieningshandleiding
Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid zijn speciaal ge-
kenmerkt. Neem deze aanwijzingen strikt in acht om ongeval-
len en schade aan het apparaat te vermijden:
WAARSCHUWING:
Waarschuwt voor gevaren voor uw gezondheid en toont
mogelijk letselrisico’s.
LET OP:
Wijst op mogelijke gevaren voor het apparaat of andere voor-
werpen.
OPMERKING:
Kenmerkt tips en informatie voor u.
Algemene veiligheidsinstructies
Lees vóór de ingebruikname van dit apparaat de handleiding
uiterst zorgvuldig door en bewaar deze goed, samen met het
garantiebewijs, de kassabon en zo mogelijk de doos met de
binnenverpakking. Geef ook de handleiding mee wanneer u de
machine aan derden doorgeeft.
Gebruik het apparaat uitsluitend privé en uitsluitend
voor de voorgeschreven toepassing. Dit apparaat is niet
geschikt voor commercieel gebruik. Gebruik het apparaat
niet buiten. Bescherm het tegen hitte, directe zonnestralen,
vocht (in geen geval in vloeistoffen dompelen) en scherpe
randen. Gebruik het apparaat niet met vochtige handen. Bij
vochtig of nat geworden apparaat onmiddellijk de stroom-
toevoer onderbreken.
Schakel het apparaat uit en onderbreek altijd de stroom-
toevoer (trek aan de stekker, niet aan de kabel) wanneer u
het apparaat niet gebruikt, hulpstukken aanbrengt, reinigt
of wanneer storingen optreden.
Laat het ingeschakelde apparaat niet zonder toezicht
werken. Schakel het apparaat altijd uit voordat u de ruimte
verlaat. Trek de netsteker uit de contactdoos.
Het apparaat en de netkabel moeten regelmatig op zicht-
bare schade worden gecontroleerd. Wanneer u schade
vaststelt, mag het apparaat niet meer worden gebruikt.
Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
Laat om veiligheidsredenen geen verpakkingsdelen
(plasticzak, doos, piepschuim, enz.) binnen het bereik van
uw kinderen liggen.
WAARSCHUWING!
Laat kleine kinderen niet met de folie spelen. Er bestaat
gevaar voor verstikking!
Speciale veiligheidsinstructies voor dit apparaat
WAARSCHUWING:
De strijkzool (3) wordt snel heet en heeft lange tijd nodig om af te
koelen. De strijkzool niet aanraken!
Het strijkijzer moet op een stabiel, hittebestendig oppervlak ge-
bruikt en neergezet worden.
Het strijkijzer mag niet worden gebruikt als het gevallen is, zicht-
bare schade vertoont of lekt.
Houd altijd toezicht op het strijkijzer als het is aangesloten op het
stroomnet.
Zet de strijkautomaat a.u.b. verticaal op de standvoet (2) wanneer
u hem niet gebruikt.
10
WAARSCHUWING:
Trekt u de stekker uit de contactdoos voordat u water in de tank (4)
vult. Vult u de tank nooit verder dan de MAX-markering (ca. 130 ml).
Repareer het apparaat nooit zelf, maar breng het naar een geauto-
riseerde vakman. Voorkom gevaren en laat een defecte kabel altijd
alleen door de fabrikant, onze technische dienst of een eender
gekwaliceerde persoon vervangen door een soortgelijke kabel.
Het strijkijzer en de netkabel moeten tijdens het inschakelen of af-
koelen buiten het bereik van kinderen worden gehouden die jonger
zijn dan 8 jaar.
Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en
door personen met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke
vermogens of gebrekkige ervaring en/of kennis als een persoon
toezicht houdt of als ze vooraf werden geïnstrueerd in het gebruik
van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben be-
grepen.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Reiniging en door gebruikers uitvoerbaar onderhoud mogen
zonder toezicht niet worden uitgevoerd door kinderen.
Overzicht van de bedieningselementen
1 Flexibele netkabeldoorvoer
2 Standvoet
3 Zoolplaat
4 Transparante watertank
5 Variabele temperatuurregelaar
6 Sproeier
7 Vulopening watertank
8 Stoomregelaars
9 Sproeiknop “ ” + Stoomstoot-knop “
10 Controlelampje
Zonder illustratie
Vullen reservoir
Inbedrijfstelling van het strijkijzer
U reinigt de strijkzool met een vochtige doek.
Om alle restanten te verwijderen, dient er meermaals over
een oude, schone doek te worden gestreken.
Vul de watertank via de vulopening (7). Gebruik een vulbe-
ker voor het vullen.
Gebruik uitsluitend gedestilleerd water.
Accuwater, water uit de wasdroger en water met additieven
(zoals stijfsel, parfum, wasverzachter of andere chemi-
caliën) mogen niet inde watertank worden gevuld. Het
apparaat zou daardoor kunnen worden beschadigd omdat
zich in de stoomkamer resten kunnen vormen. Deze resten
kunnen het te strijken wasgoed verontreinigen wanneer
deze resten uit de stoomuitlaatopening vallen.
11
Aansluitwaarde
Het apparaat kan maximaal een vermogen van 2000 W
opnemen. Bij een dergelijke aansluitwaarde is het raadzaam, te
voorzien in een gescheiden toevoer met een zekering via een
16 A veiligheidsschakelaar voor huishoudelijk gebruik.
LET OP! Overbelasting
Gebruik géén verlengsnoeren of meervoudige contactdozen
omdat dit apparaat te veel vermogen heeft.
Bediening van het apparaat
OPMERKING:
Strijk met dit apparaat alléén kledingstukken en textiel.
Verwijder eventueel voorhanden beschermfolies en
stickers van de edelstalen strijkzool voordat u het apparaat
gebruikt.
Wikkel de kabel a.u.b. compleet af.
Strijken zonder stoom (stoomregelaar op “O”)
1. Plaats het apparaat op de steunvoet (2).
2. Zet de regelaar voor de stoomhoeveelheid (8) op “O”. Druk
hem eventueel omlaag om hem te kunnen draaien.
3. Zet de temperatuurregelaar (5) altijd op “0” voordat u het
apparaat op de contactdoos aansluit of de stroomtoevoer
naar het apparaat onderbreekt.
4. Sorteer het strijkgoed naar strijktemperaturen. Begin met
de laagste temperatuur. Deze stelt u in aan de tempera-
tuurregelaar (5):
synthetisch weefsel, zijde lage temperatuur
● ● Wol, matige temperatuur
● ● katoen, linnen hoge temperatuur
MAX hoogste temperatuur
5. Elektrische aansluiting
Controleer of de apparaatspanning (zie typeplaat)
correspondeert met de netspanning.
Sluit het apparaat alleen aan op een volgens de
voorschriften geïnstalleerd geaard stopcontact.
6. Het controlelampje (10) brandt. Zodra dit lampje dooft, is
de gewenste temperatuur bereikt. Nu kunt u beginnen te
strijken.
7. Trek na gebruik altijd de netstekker uit de contactdoos.
Strijken met stoom (
)
WAARSCHUWING:
De stoom is heet. Gevaar voor verbranding!
OPMERKING:
Om gebruik te maken van de stoomstrijkfunctie, dient het
waterreservoir gevuld te zijn.
Er is een hoge temperatuur vereist. Draai de tempera-
tuurregelaar (5) op zijn minst naar het symbool “● ● ●”.
Als de temperatuur te laag is, kan er water uit de zool-
plaat lekken.
Gebruik de stoomhoeveelheidregelaar (8) om de stoom-
hoeveelheid in te stellen.
O geen stoom
kleine stoomhoeveelheid
grote stoomhoeveelheid
De stoom komt vrij zodra u het strijkijzer in horizontale
positie brengt.
Met de stoomstoottunctie “
” (9) kunt u extra stoom
toevoegen. Zet de knop op het symbool en druk hem
stootsgewijs in.
Bijvullen van de watertank
1. Stel de temperatuurregelaar (5) in op “0”.
2. Trek altijd de netstekker uit de contactdoos voordat u water
bijvult.
3. Zet de regelaar voor de stoomhoeveelheid (8) op de stand
O” (geen stoom). Vul water bij via de vulopening (7). Ge-
bruik een vulbeker voor het vullen. Vul de watertank alleen
tot de MAX-markering.
Sproeifunctie (
)
Om het strijkgoed plaatselijk in te vochten, drukt u op de
sproeiknop (9). Zet de knop op het symbool en druk hem
stootsgewijs in.
Vertical Steam (Verticale stoomfunctie)
Met deze functie is stoom in verticale richting mogelijk.
WAARSCHUWING:
Richt nooit de stoomstraal op mensen. Brandwonden
gevaar!
1. Hang uw kleding op een kledinghaak en houd het strijkijzer
er verticaal tegenaan op een afstand van ca. 3-5 cm.
2. Stel de temperatuurregelaar (5) in op het symbool “● ● ●”.
3. Draai de knop (9) naar het stoomstootsymbool
. Druk
afwisselend op de stoomstootknop.
OPMERKING:
Als de hoeveelheid stoom te weinig is, even wachten tot het
apparaat weer warm is.
Na het gebruik
1. Stel de temperatuurregelaar na gebruik altijd op “0” en
trek de netstekker uit de contactdoos (Het controlelampje
dooft).
2. Stel de stoomhoeveelheidregelaar (8) in op de “O” stand.
3. Leeg de watertank om te voorkomen dat de tankinhoud
wegloopt.
4. Laat het apparaat afkoelen voordat u het wegzet.
12
Zelfreiniging ( )
1. Vul de watertank tot de helft met water.
2. Verwarm het apparaat tot de maximum temperatuur. Na
het doven van de controlelamp onderbreekt u de stroom-
toevoer naar het apparaat.
3. Houd het apparaat nu horizontaal boven een spoelbak.
Zet de stoomregelaar op de stand “
” en trek hem
eruit. Schud het apparaat nu licht heen en weer totdat de
tank leeg is. Plaats de regelaar terug en let daarbij op de
geleiding. Zet de regelaar vervolgens weer terug op “O”.
4. Zet het apparaat weer op de voet en verwarm het opnieuw.
Om de zool te reinigen, strijkt u nu over een schone katoe-
nen doek.
Reiniging
WAARSCHUWING:
Trek vóór de reiniging van het apparaat altijd de steker uit
de contactdoos!
Wacht totdat het apparaat volledig is afgekoeld!
Dompel het apparaat voor de reiniging niet onder water.
Dit zou tot een elektrische schok of brand kunnen leiden.
LET OP:
Gebruik géén draadborstel of andere schurende voor-
werpen.
Gebruik geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen.
Reinig de behuizing met een droge doek.
Reinig de zoolplaat en de parkeerplaat met een enigszins
vochtige doek.
Technische gegevens
Model: .............................................................................DB 3105
Spanningstoevoer: .....................................220 – 240 V~, 50 Hz
Opgenomen vermogen: ..................................................2000 W
Beschermingsklasse: ................................................................... I
Nettogewicht: ..................................................................... 1,06 kg
Het recht om technische en ontwerpaanpassingen te maken in
de loop van voortdurende productontwikkeling blijft voorbehou-
den.
Dit apparaat is gekeurd conform de op dit moment van toepas-
sing zijnde CE-richtlijnen zoals bijvoorbeeld elektromagnetische
compatibiliteit en laagspanningsvoorschriften en is geconstru-
eerd volgens de nieuwste veiligheidstechnische voorschriften.
Verwijdering
Betekenis van het symbool “vuilnisemmer”
Bescherm ons milieu, elektrische apparaten horen niet in het
huisafval.
Maak voor het afvoeren van elektrische apparaten gebruik van
de voorgeschreven verzamelpunten en geef daar de elektri-
sche apparaten af die u niet meer gebruikt.
Daardoor helpt u de potentiële effecten te voorkomen die een
verkeerde afvoer op het milieu en de menselijke gezondheid
kunnen hebben.
Op deze wijze levert u uw bijdrage aan het hergebruik, de re-
cycling en andere verwerkingsvormen voor oude elektronische
en elektrische apparaten.
Voor informatie over verzamelpunten voor uw apparaten kunt u
contact opnemen met uw gemeente of gemeenteadministratie.

Documenttranscriptie

DEUTSCH Inhalt Übersicht der Bedienelemente......................................Seite Bedienungsanleitung......................................................Seite Technische Daten...........................................................Seite Garantie..........................................................................Seite Entsorgung.....................................................................Seite 3 4 7 7 8 NORSK Innhold Oversikt over betjeningselementene..............................Side 3 Bruksanvisning................................................................Side 29 Tekniske data...................................................................Side 32 ENGLISH NEDERLANDS Inhoud Overzicht van de bedieningselementen.....................Pagina 3 Gebruiksaanwijzing.....................................................Pagina 9 Technische gegevens.................................................Pagina 12 Verwijdering.................................................................Pagina 12 Contents Overview of the Components....................................... Page 3 Instruction Manual......................................................... Page 33 Technical Data............................................................... Page 36 Disposal......................................................................... Page 36 FRANÇAIS Sommaire Liste des différents éléments de commande............... Page 3 Mode d’emploi............................................................... Page 13 Données techniques..................................................... Page 16 Élimination..................................................................... Page 16 JĘZYK POLSKI Spis treści Przegląd elementów obłsugi....................................... Strona Instrukcja obsługi......................................................... Strona Dane techniczne.......................................................... Strona Ogólne warunki gwarancji........................................... Strona Usuwanie..................................................................... Strona ČESKY ESPAÑOL Indice Indicación de los elementos de manejo.....................Página 3 Instrucciones de servicio.............................................Página 17 Datos técnicos.............................................................Página 20 Eliminación..................................................................Página 20 Obsah Přehled ovládacích prvků............................................ Strana 3 Návod k použití............................................................ Strana 41 Technické údaje........................................................... Strana 44 Likvidace...................................................................... Strana 44 MAGYARUL PORTUGUÊS Índice Descrição dos elementos...........................................Página 3 Manual de instruções..................................................Página 21 Características técnicas..............................................Página 24 Deposição....................................................................Página 24 Tartalom A kezelőelemek áttekintése...........................................Oldal 3 Használati utasítás.........................................................Oldal 45 Műszaki adatok..............................................................Oldal 48 Hulladékkezelés.............................................................Oldal 48 ITALIANO Indice Elementi di comando...................................................Pagina 3 Istruzioni per l’uso........................................................Pagina 25 Dati tecnici...................................................................Pagina 28 Smaltimento.................................................................Pagina 28 2 3 37 40 40 40 РУССКИЙ Содержание Обзор деталей прибора................................................стр. 3 Руководство по эксплуатации......................................стр. 49 Технические данные......................................................стр. 52 Übersicht der Bedienelemente Overzicht van de bedieningselementen • Liste des différents éléments de commande Indicación de los elementos de manejo • Descrição dos elementos • Elementi di comando Oversikt over betjeningselementene • Overview of the Components • Przegląd elementów obsługi Přehled ovládacích prvků • A kezelőelemek áttekintése • Обзор деталей прибора 3 Gebruiksaanwijzing • Bedankt voor het uitkiezen van ons product. We hopen dat u veel plezier van het toestel heeft. Symbolen in deze bedieningshandleiding Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid zijn speciaal gekenmerkt. Neem deze aanwijzingen strikt in acht om ongevallen en schade aan het apparaat te vermijden: WAARSCHUWING: Waarschuwt voor gevaren voor uw gezondheid en toont mogelijk letselrisico’s. LET OP: Wijst op mogelijke gevaren voor het apparaat of andere voorwerpen. OPMERKING: Kenmerkt tips en informatie voor u. Algemene veiligheidsinstructies Lees vóór de ingebruikname van dit apparaat de handleiding uiterst zorgvuldig door en bewaar deze goed, samen met het garantiebewijs, de kassabon en zo mogelijk de doos met de binnenverpakking. Geef ook de handleiding mee wanneer u de machine aan derden doorgeeft. • • • • • Gebruik het apparaat uitsluitend privé en uitsluitend voor de voorgeschreven toepassing. Dit apparaat is niet geschikt voor commercieel gebruik. Gebruik het apparaat niet buiten. Bescherm het tegen hitte, directe zonnestralen, vocht (in geen geval in vloeistoffen dompelen) en scherpe randen. Gebruik het apparaat niet met vochtige handen. Bij vochtig of nat geworden apparaat onmiddellijk de stroomtoevoer onderbreken. Schakel het apparaat uit en onderbreek altijd de stroomtoevoer (trek aan de stekker, niet aan de kabel) wanneer u het apparaat niet gebruikt, hulpstukken aanbrengt, reinigt of wanneer storingen optreden. Laat het ingeschakelde apparaat niet zonder toezicht werken. Schakel het apparaat altijd uit voordat u de ruimte verlaat. Trek de netsteker uit de contactdoos. Het apparaat en de netkabel moeten regelmatig op zichtbare schade worden gecontroleerd. Wanneer u schade vaststelt, mag het apparaat niet meer worden gebruikt. Gebruik alleen originele reserveonderdelen. Laat om veiligheidsredenen geen verpakkingsdelen (plasticzak, doos, piepschuim, enz.) binnen het bereik van uw kinderen liggen. WAARSCHUWING! Laat kleine kinderen niet met de folie spelen. Er bestaat gevaar voor verstikking! Speciale veiligheidsinstructies voor dit apparaat • • • • • WAARSCHUWING: De strijkzool (3) wordt snel heet en heeft lange tijd nodig om af te koelen. De strijkzool niet aanraken! Het strijkijzer moet op een stabiel, hittebestendig oppervlak gebruikt en neergezet worden. Het strijkijzer mag niet worden gebruikt als het gevallen is, zichtbare schade vertoont of lekt. Houd altijd toezicht op het strijkijzer als het is aangesloten op het stroomnet. Zet de strijkautomaat a.u.b. verticaal op de standvoet (2) wanneer u hem niet gebruikt. 9 • • • • • • WAARSCHUWING: Trekt u de stekker uit de contactdoos voordat u water in de tank (4) vult. Vult u de tank nooit verder dan de MAX-markering (ca. 130 ml). Repareer het apparaat nooit zelf, maar breng het naar een geautoriseerde vakman. Voorkom gevaren en laat een defecte kabel altijd alleen door de fabrikant, onze technische dienst of een eender gekwalificeerde persoon vervangen door een soortgelijke kabel. Het strijkijzer en de netkabel moeten tijdens het inschakelen of afkoelen buiten het bereik van kinderen worden gehouden die jonger zijn dan 8 jaar. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vermogens of gebrekkige ervaring en/of kennis als een persoon toezicht houdt of als ze vooraf werden geïnstrueerd in het gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en door gebruikers uitvoerbaar onderhoud mogen zonder toezicht niet worden uitgevoerd door kinderen. Overzicht van de bedieningselementen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Flexibele netkabeldoorvoer Standvoet Zoolplaat Transparante watertank Variabele temperatuurregelaar Sproeier Vulopening watertank Stoomregelaars Sproeiknop “ ” + Stoomstoot-knop “ ” Controlelampje Zonder illustratie Vullen reservoir 10 Inbedrijfstelling van het strijkijzer • • • • • U reinigt de strijkzool met een vochtige doek. Om alle restanten te verwijderen, dient er meermaals over een oude, schone doek te worden gestreken. Vul de watertank via de vulopening (7). Gebruik een vulbeker voor het vullen. Gebruik uitsluitend gedestilleerd water. Accuwater, water uit de wasdroger en water met additieven (zoals stijfsel, parfum, wasverzachter of andere chemicaliën) mogen niet inde watertank worden gevuld. Het apparaat zou daardoor kunnen worden beschadigd omdat zich in de stoomkamer resten kunnen vormen. Deze resten kunnen het te strijken wasgoed verontreinigen wanneer deze resten uit de stoomuitlaatopening vallen. Aansluitwaarde Het apparaat kan maximaal een vermogen van 2000 W opnemen. Bij een dergelijke aansluitwaarde is het raadzaam, te voorzien in een gescheiden toevoer met een zekering via een 16 A veiligheidsschakelaar voor huishoudelijk gebruik. • LET OP! Overbelasting Gebruik géén verlengsnoeren of meervoudige contactdozen omdat dit apparaat te veel vermogen heeft. • Bediening van het apparaat OPMERKING: Strijk met dit apparaat alléén kledingstukken en textiel. • Verwijder eventueel voorhanden beschermfolies en stickers van de edelstalen strijkzool voordat u het apparaat gebruikt. Wikkel de kabel a.u.b. compleet af. • Strijken zonder stoom (stoomregelaar op “O”) 1. Plaats het apparaat op de steunvoet (2). 2. Zet de regelaar voor de stoomhoeveelheid (8) op “O”. Druk hem eventueel omlaag om hem te kunnen draaien. 3. Zet de temperatuurregelaar (5) altijd op “0” voordat u het apparaat op de contactdoos aansluit of de stroomtoevoer naar het apparaat onderbreekt. 4. Sorteer het strijkgoed naar strijktemperaturen. Begin met de laagste temperatuur. Deze stelt u in aan de temperatuurregelaar (5): ● ●● ●●● MAX synthetisch weefsel, zijde lage temperatuur Wol, matige temperatuur katoen, linnen hoge temperatuur hoogste temperatuur 5. Elektrische aansluiting • Controleer of de apparaatspanning (zie typeplaat) correspondeert met de netspanning. • Sluit het apparaat alleen aan op een volgens de voorschriften geïnstalleerd geaard stopcontact. 6. Het controlelampje (10) brandt. Zodra dit lampje dooft, is de gewenste temperatuur bereikt. Nu kunt u beginnen te strijken. 7. Trek na gebruik altijd de netstekker uit de contactdoos. Strijken met stoom ( ) WAARSCHUWING: De stoom is heet. Gevaar voor verbranding! OPMERKING: Om gebruik te maken van de stoomstrijkfunctie, dient het waterreservoir gevuld te zijn. • Er is een hoge temperatuur vereist. Draai de temperatuurregelaar (5) op zijn minst naar het symbool “● ● ●”. • Als de temperatuur te laag is, kan er water uit de zoolplaat lekken. • Gebruik de stoomhoeveelheidregelaar (8) om de stoomhoeveelheid in te stellen. O • geen stoom kleine stoomhoeveelheid grote stoomhoeveelheid De stoom komt vrij zodra u het strijkijzer in horizontale positie brengt. Met de stoomstoottunctie “ ” (9) kunt u extra stoom toevoegen. Zet de knop op het symbool en druk hem stootsgewijs in. Bijvullen van de watertank 1. Stel de temperatuurregelaar (5) in op “0”. 2. Trek altijd de netstekker uit de contactdoos voordat u water bijvult. 3. Zet de regelaar voor de stoomhoeveelheid (8) op de stand “O” (geen stoom). Vul water bij via de vulopening (7). Gebruik een vulbeker voor het vullen. Vul de watertank alleen tot de MAX-markering. Sproeifunctie ( ) Om het strijkgoed plaatselijk in te vochten, drukt u op de sproeiknop (9). Zet de knop op het symbool en druk hem stootsgewijs in. Vertical Steam (Verticale stoomfunctie) Met deze functie is stoom in verticale richting mogelijk. WAARSCHUWING: Richt nooit de stoomstraal op mensen. Brandwonden gevaar! 1. Hang uw kleding op een kledinghaak en houd het strijkijzer er verticaal tegenaan op een afstand van ca. 3-5 cm. 2. Stel de temperatuurregelaar (5) in op het symbool “● ● ●”. 3. Draai de knop (9) naar het stoomstootsymbool . Druk afwisselend op de stoomstootknop. OPMERKING: Als de hoeveelheid stoom te weinig is, even wachten tot het apparaat weer warm is. Na het gebruik 1. Stel de temperatuurregelaar na gebruik altijd op “0” en trek de netstekker uit de contactdoos (Het controlelampje dooft). 2. Stel de stoomhoeveelheidregelaar (8) in op de “O” stand. 3. Leeg de watertank om te voorkomen dat de tankinhoud wegloopt. 4. Laat het apparaat afkoelen voordat u het wegzet. 11 Zelfreiniging ( ) 1. Vul de watertank tot de helft met water. 2. Verwarm het apparaat tot de maximum temperatuur. Na het doven van de controlelamp onderbreekt u de stroomtoevoer naar het apparaat. 3. Houd het apparaat nu horizontaal boven een spoelbak. Zet de stoomregelaar op de stand “ ” en trek hem eruit. Schud het apparaat nu licht heen en weer totdat de tank leeg is. Plaats de regelaar terug en let daarbij op de geleiding. Zet de regelaar vervolgens weer terug op “O”. 4. Zet het apparaat weer op de voet en verwarm het opnieuw. Om de zool te reinigen, strijkt u nu over een schone katoenen doek. Reiniging • • • • • • • WAARSCHUWING: Trek vóór de reiniging van het apparaat altijd de steker uit de contactdoos! Wacht totdat het apparaat volledig is afgekoeld! Dompel het apparaat voor de reiniging niet onder water. Dit zou tot een elektrische schok of brand kunnen leiden. LET OP: Gebruik géén draadborstel of andere schurende voorwerpen. Gebruik geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen. Reinig de behuizing met een droge doek. Reinig de zoolplaat en de parkeerplaat met een enigszins vochtige doek. Technische gegevens Model: ..............................................................................DB 3105 Spanningstoevoer: ......................................220 – 240 V~, 50 Hz Opgenomen vermogen: �������������������������������������������������� 2000 W Beschermingsklasse: ������������������������������������������������������������������� I Nettogewicht:......................................................................1,06 kg Het recht om technische en ontwerpaanpassingen te maken in de loop van voortdurende productontwikkeling blijft voorbehouden. Dit apparaat is gekeurd conform de op dit moment van toepassing zijnde CE-richtlijnen zoals bijvoorbeeld elektromagnetische compatibiliteit en laagspanningsvoorschriften en is geconstrueerd volgens de nieuwste veiligheidstechnische voorschriften. 12 Verwijdering Betekenis van het symbool “vuilnisemmer” Bescherm ons milieu, elektrische apparaten horen niet in het huisafval. Maak voor het afvoeren van elektrische apparaten gebruik van de voorgeschreven verzamelpunten en geef daar de elektrische apparaten af die u niet meer gebruikt. Daardoor helpt u de potentiële effecten te voorkomen die een verkeerde afvoer op het milieu en de menselijke gezondheid kunnen hebben. Op deze wijze levert u uw bijdrage aan het hergebruik, de recycling en andere verwerkingsvormen voor oude elektronische en elektrische apparaten. Voor informatie over verzamelpunten voor uw apparaten kunt u contact opnemen met uw gemeente of gemeenteadministratie.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54

Clatronic DB 3105 Handleiding

Categorie
Strijkijzers
Type
Handleiding