Exido 235-019 Handleiding

Merk
Exido
Categorie
haardrogers
Model
235-019
Type
Handleiding
1
DK 2 i 1 fladjern og hårtørrer................................ 2
SE 2 i 1 plattång och hårtork.............................. 5
NO 2-i-1 rettekam og hårføner.............................. 8
FI Suoristusrauta-hiustenkuivaaja......................... 11
UK 2 in 1 hair straightener and dryer......................... 14
DE 2 in 1 Haarglätter und -trockner.......................... . 17
PL Prostownica do włosów z suszarką 2 w 1............ 20
NL
2 in 1 straightener en haardroger
..................... 24
CZ Fén a žehlička na vlasy „dva v jednom“................. 27
GR Ψαλίδι ισιώματος μαλλιών 2 σε 1 και σεσουάρ... 30
F Lisseur et sčche-cheveux 2-en-1....................... 33
HR 2 u 1 ravnalo za kosu i sušilo................................. 36
H 2 az 1-ben hajegyenesítő és hajszárító.............. 39
SK Žehlička na vlasy a fén typu 2-v-1....................... 42
SLO 2-v-1 ravnalnik in sušilnik las........................... 45
RU 2 в 1 выпрямитель волос и фен....................... 48
235-019
www.adexi.eu
2 3
2 3
INTRODUKTION
For at du kan få mest mulig glæde
af dit nye apparat, beder vi dig
gennemlæse denne brugsanvisning,
før du tager apparatet i brug. Vi
anbefaler dig desuden at gemme
brugsanvisningen, hvis du senere
skulle få brug for at genopfriske din
viden om apparatets funktioner.
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
Almindelig brug af apparatet
Forkert brug af apparatet
kan medføre personskade og
beskadige apparatet.
Anvend kun apparatet til det,
det er beregnet til. Producenten
er ikke ansvarlig for skader, der
opstår som følge af forkert brug
eller håndtering (se også under
Garantibestemmelser).
Apparatet må kun sluttes til 230 V,
50 Hz.
Symbolet betyder, at apparatet
ikke må anvendes i badet eller i
nærheden af vand, håndvaske,
vandfade eller lign.
Ræk aldrig ud efter apparatet, hvis
det er faldet ned i vand. Tag stikket
ud af stikkontakten først.
Af sikkerhedsmæssige hensyn
anbefales det kun at anvende
apparatet, hvis installationen er
beskyttet med HFI-/HPFI-relæ.
Spørg evt. din elinstallatør.
Forsøg aldrig selv at åbne
apparatet, og stik aldrig genstande
ind i det.
Når apparatet er i brug, bør det
holdes under konstant opsyn. Børn
må kun anvende apparatet under
opsyn af en voksen.
Apparatet er udelukkende
beregnet til husholdningsbrug.
Apparatet må ikke anvendes
udendørs eller til erhvervsbrug.
Under brug må luftindtaget bag
på apparatet ikke blokeres. Hvis
luftindtaget blokeres, overophedes
apparatet. Hvis det sker, afbryder
varmesikringen automatisk
strømmen til apparatet. Sluk
apparatet, og tag stikket ud af
stikkontakten.
Når apparatet er tændt eller
stadig er varmt efter brug, bør
du ikke lægge det fra dig på
tøj, sengetæpper e.l., som er
fremstillet af kunststof og dermed
er meget modtagelige for varme og
let antændelige.
Pas på! Fladjernsfønnæbbene
bliver meget varme og må ikke
komme i kontakt med huden, da
det kan medføre forbrændinger.
Brug ikke apparatet i nærheden af
brændbare eller eksplosive væsker
eller luftarter, f.eks. i nærheden af
iltasker.
For at forebygge eventuelle
forbrændinger bør du undlade at
blæse varm luft direkte i øjne og på
meget følsom hud.
Ledning, stik og stikkontakt
Kontrollér jævnligt, om ledningen
eller stikket er beskadiget, og
brug ikke apparatet, hvis dette er
tilfældet, eller hvis det har været
tabt eller er blevet beskadiget på
anden måde.
Hvis apparatet, ledningen
eller stikket er beskadiget,
skal apparatet efterses og om
nødvendigt repareres af en
autoriseret reparatør, da der ellers
er risiko for at få elektrisk stød.
Forsøg aldrig at reparere apparatet
selv.
Tag stikket ud af stikkontakten
efter brug og inden rengøring.
Undlad at trække i ledningen,
når du tager stikket ud af
stikkontakten, men tag fat om
selve stikket.
Ledningen må ikke vikles
om apparatet. Brug
ledningsoprulningsfunktionen.
Små børn må ikke bruge
ledningsoprulningsfunktionen, da
ledningen og stikket bliver trukket
ind i apparatet med stor kraft og
kan forårsage personskade.
OVERSIGT OVER APPARATETS
DELE
1. Knap til automatisk ledningsoprul
2. Køleknap
3. Hastighedsvælger
4. Ophængsøje
5. Ledning
6. Fladjernsfønnæb
7. Fønnæb
DK
2 3
2 3
FØR FØRSTE ANVENDELSE
Kontrollér, at du har fjernet al
emballage og alle transportmaterialer
fra apparatet.
BRUG AF APPARATET
Træk
ledningen
(5) ud af
apparatet,
til den
har den
ønskede
længde, og
sæt stikket i stikkontakten.
Monter evt. fønnæbbet (7) eller et
af adjernsfønnæbbene (6).
o Fønnæbbet giver
koncentreret lufttilførsel. Brug
adjernsfønnæbbene til
at glatte håret som beskrevet
nedenfor.
Apparatet tændes ved at ytte
hastighedsvælgeren (3) fra
positionen "0" (i midten).
o Skub hastighedsvælgeren opad
for at tænde apparatet med fuld
effekt.
o Skub hastighedsvælgeren
nedad for at tænde apparatet
med halv effekt.
Hvis du holder køleknappen (2)
inde, udsender apparatet kølig luft.
Dette er nyttigt, når håret er tørt og
skal sættes.
Apparatet slukkes ved at stille
hastighedsvælgeren i position
"0". Sluk på stikkontakten, tag
stikket ud, og tryk på knappen til
automatisk ledningsoprul (1), indtil
ledningen er helt oprullet.
Apparatet kan ophænges i
ophængsøjet (4) nederst på
håndtaget.
Brug af adjernsfønnæb
Skub knappen på siden af
adjernsfønnæbbet til højre, så
kammens tænder står ud for
hinanden.
Stik kammen ind øverst i det hår,
der skal glattes. Skub knappen
på siden af adjernsfønnæbbet til
venstre, så kammens tænder står
forskudt for hinanden og klemmer
sammen om håret.
Tænd apparatet.
Træk langsomt apparatet lige ned
mod hårspidserne i én ydende
bevægelse.
o Hold håret helt stramt, så du
undgår buk midtvejs.
o Hvis du vil have mere løft i
håret, kan du nøjes med
at glatte den yderste del af
hårlokkerne.
o Det kan være vanskeligt at
bruge adjernsfønnæbbet på
sig selv. Få evt. en anden til at
hjælpe dig.
RENGØRING
Tag stikket ud af stikkontakten,
og lad apparatet køle helt af inden
rengøring.
Rengør apparatet med en klud
opvredet i vand, evt. tilsat lidt
opvaskemiddel. Tør efter med en
tør klud.
OPLYSNINGER OM
BORTSKAFFELSE OG GENBRUG AF
DETTE PRODUKT
Bemærk, at dette Adexi-produkt er
forsynet med dette symbol:
Det betyder, at produktet ikke må
kasseres sammen med almindeligt
husholdningsaffald, da elektrisk og
elektronisk affald skal bortskaffes
særskilt.
I henhold til WEEE-direktivet skal
hver medlemsstat sikre korrekt
indsamling, genvinding, håndtering
og genbrug af elektrisk og elektronisk
affald. Private husholdninger i EU
kan gratis aevere brugt udstyr
på særlige genbrugsstationer. I
visse medlemsstater kan du i visse
tilfælde returnere det brugte udstyr
til den forhandler, du købte det af på
betingelse af, at du køber nyt udstyr.
Kontakt forhandleren, distributøren
eller de kommunale myndigheder
for at få yderligere oplysninger om,
hvordan du skal håndtere elektrisk og
elektronisk affald.
GARANTIBESTEMMELSER
Garantien gælder ikke:
hvis ovennævnte ikke iagttages
hvis der har været foretaget
uautoriserede indgreb i apparatet
hvis apparatet har været
misligholdt, udsat for en voldsom
behandling eller lidt anden form for
overlast
hvis fejl i apparatet er opstået på
grund af fejl på ledningsnettet.
Da vi hele tiden udvikler vores
produkter på funktions- og
designsiden, forbeholder vi os ret til at
foretage ændringer i produktet uden
forudgående varsel.
4 5
4 5
SPØRGSMÅL & SVAR
Har du spørgsmål omkring brugen af
apparatet, som du ikke kan nde svar
på i denne brugsanvisning, ndes
svaret muligvis på vores hjemmeside
www.adexi.dk.
Du nder svaret ved at klikke på
"Spørgsmål & svar" i menuen
"Forbrugerservice", hvor de oftest
stillede spørgsmål er vist.
På vores hjemmeside nder du også
kontaktinformation, hvis du har brug
for at kontakte os vedrørende teknik,
reparation, tilbehør og reservedele.
IMPORTØR
Adexi Group
Vi tager forbehold for trykfejl.
4 5
4 5
INTRODUKTION
För att du skall få ut så mycket
som möjligt av din nya utrustning
är det lämpligt att du läser igenom
denna bruksanvisning innan du
använder apparaten första gången.
Vi rekommenderar även att du sparar
bruksanvisningen för framtida bruk.
SÄKERHETSÅTGÄRDER
Normal användning av apparaten
Felaktig användning av denna
apparat kan leda till personskador
och skador på egendom.
Använd endast för dess avsedda
ändamål. Tillverkaren ansvarar inte
för skador som uppstår till följd av
felaktig användning eller hantering
(se även Garantivillkor).
Får endast anslutas till 230 V, 50
Hz.
Den här symbolen innebär
att apparaten inte får användas i
badkaret eller i närheten av vatten,
handfat, tvättställ eller liknande.
Försök inte ta upp den om
apparaten skulle falla i vattnet.
Dra först ut stickproppen ur
vägguttaget.
Vi rekommenderar att du
bara använder apparaten om
installationen skyddas av ett HFI-
/HPFI-relä. Kontakta en behörig
elektriker om du är osäker.
Försök aldrig öppna apparaten
själv, och pressa aldrig in föremål i
den.
Lämna aldrig apparaten obevakad
när den används. Barn får endast
använda apparaten när en vuxen
är med.
Endast för hemmabruk. Får ej
användas för kommersiellt bruk
eller utomhusbruk.
Blockera inte luftintaget på
apparatens baksida när den
används. Om luftintaget
blockeras överhettas apparaten.
Om detta inträffar kommer
överhettningsskyddet automatiskt
att stänga av strömtillförseln till
apparaten. Stäng av och dra ut
kontakten ur vägguttaget.
Lägg inte apparaten på kläder,
sängkläder o.s.v. som är tillverkade
av värmekänsliga och antändbara
syntetiska material när den är
igång eller fortfarande varm.
Varning! Munstyckena kan bli
väldigt varma. De får inte komma
i kontakt med huden eftersom det
kan orsaka brännskador.
Använd inte i närheten av antändlig
eller explosiv vätska eller gas,
exempelvis syrgastuber.
För att undvika brännskador ska
man inte att blåsa varm luft direkt
in i ögonen eller direkt på mycket
känslig hy.
Sladd, stickkontakt och eluttag
Kontrollera regelbundet om
det nns skador på sladd och
stickpropp, och om så är fallet får
apparaten inte användas. Använd
heller inte apparaten om den har
tappats eller skadats på något
annat sätt.
Om apparaten eller stickproppen
är skadad, måste utrustningen
undersökas och om nödvändigt
repareras av en auktoriserad
reparatör. I annat fall nns risk
för elektriska stötar. Försök aldrig
reparera apparaten själv.
Ta ut stickkontakten ur vägguttaget
när du har använt apparaten, och
innan du rengör den.
Undvik att dra i sladden när
stickkontakten skall dras ur
vägguttaget. Håll i stickkontakten i
stället.
Sladden får inte viras kring
apparaten. Använd funktionen för
sladdupprullning.
Låt inte små barn använda
funktionen för sladdupprullning
eftersom sladden vevas upp
snabbt och de kan skada sig.
BESKRIVNING AV DELARNA
1. Knapp för automatisk
sladdupprullning
2. Knapp för kalluft
3. Hastighetsreglage
4. Upphängningsögla
5. Sladd
6. Plattångsmunstycke
7. Fönmunstycke
SE
6 7
6 7
INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING
Kontrollera att du tagit bort allt
förpackningsmaterial.
ANVÄNDNING
Dra ut så
mycket
sladd (5)
som krävs
och anslut
apparaten
till elnätet.
Sätt på
fönmunstycket (7) eller något av
plattångsmunstyckena (6).
o Munstycket riktar luftödet.
Använd plattångsmunstyckena
för att jämna ut håret enligt
beskrivningen nedan.
Slå på apparaten genom att röra
hastighetsväljaren (3) från läget ”0”
(i mitten).
o Tryck väljaren uppåt om du vill
ha full hastighet.
o Tryck väljaren nedåt om du vill
ha en långsammare hastighet.
Håll knappen för kalluft (2) intryckt
för kall luft. Detta är en praktisk
funktion om håret redan är torrt
och bara behövs läggas.
Stäng av genom att ställa
hastighetsreglaget i "0"-läget.
Stäng av strömmen, dra ut
stickkontakten ur vägguttaget och
tryck på knappen för automatisk
sladdupprullning (1) tills sladden är
helt inrullad.
Du kan hänga upp apparaten i
öglan (4) som sitter nederst på
handtaget.
Använda plattångsmunstycket
Tryck knappen på munstyckets
sida åt höger tills kammens tänder
är i linje med varandra.
Sätt kammen i håret, vid hårfästet.
Tryck knappen åt vänster så att
kamtänderna blir ojämna och håret
kläms fast.
Slå på apparaten.
För apparaten långsamt mot
hårtopparna i en mjuk rörelse.
o Håll håret sträckt så det inte
trasslar sig.
o Om du vill ha mer volym i håret,
gör du endast den yttersta
delen av håret slätt.
o Det kan vara svårt att använda
plattångsmunstycket själv. Be
en vän hjälpa dig.
RENGÖRING
Dra ut stickproppen ur vägguttaget
och låt apparaten svalna före
rengöring.
Rengör med en väl urvriden, fuktig
trasa och lite diskmedel vid behov.
Eftertorka med en torr trasa.
INFORMATION OM KASSERING
OCH ÅTERVINNING AV DENNA
PRODUKT
Lägg märke till att denna Adexi-
produkt är märkt med följande
symbol:
Det innebär att denna produkt
inte får kasseras ihop med vanligt
hushållsavfall eftersom avfall som
utgörs av eller innehåller elektriska
eller elektroniska delar måste kasseras
separat.
Direktivet om avfall som utgörs
av eller innehåller elektriska eller
elektroniska delar kräver att varje
medlemsstat vidtar åtgärder för
korrekt insamling, återvinning,
hantering och materialåtervinning
av sådant avfall. Privata hushåll
inom EU kan utan kostnad
återlämna sin använda utrustning
till angivna insamlingsplatser. I vissa
medlemsstater kan begagnade
apparater återlämnas till återförsäljaren
mot att du köper nya produkter.
Kontakta din återförsäljare, distributör
eller lokala myndighet för ytterligare
information om hantering av avfall som
utgörs av eller innehåller elektriska
eller elektroniska delar.
GARANTIVILLKOR
Garantin gäller inte om:
ovanstående instruktioner inte följs
apparaten har modierats
apparaten har blivit felhanterad,
utsatts för vårdslös behandling
eller fått någon form av skada.
fel har uppstått till följd av fel på
nätspänningen.
Då vi ständigt utvecklar våra produkter
i fråga om funktion och design
förbehåller vi oss rätten till ändringar
av våra produkter utan föregående
meddelande.
6 7
6 7
FRÅGOR OCH SVAR
Om du har några frågor om den här
apparaten och inte hittar svaren i den
här bruksanvisningen kan du gå in på
www.adexi.se.
Gå till menyn "Konsumentservice" och
klicka på "Frågor och svar" om du vill
se de vanligaste frågorna och svaren.
På webbplatsen hittar du också
kontaktinformation om du behöver
kontakta oss med frågor om tekniska
problem, tillbehör och reservdelar.
IMPORTÖR
Adexi Group
Adexi A/S ansvarar inte för eventuella
tryckfel.
8 9
8 9
INNLEDNING
Les nøye gjennom denne
bruksanvisningen før bruk, så får du
mest mulig glede av det nye apparatet.
Vi anbefaler også at du tar vare på
bruksanvisningen, slik at du kan slå
opp i den ved senere anledninger.
SIKKERHETSREGLER
Normal bruk av apparatet
Feilaktig bruk av apparatet kan
føre til personskader og skader på
apparatet.
Apparatet må ikke brukes til andre
formål enn det er beregnet for.
Produsenten er ikke ansvarlig
for skade som skyldes feilaktig
bruk eller håndtering (se også
garantibetingelsene).
Apparatet skal bare tilkobles 230 V,
50 Hz.
Dette symbolet betyr at
apparatet ikke kan brukes i
badekaret eller i dusjen eller i
nærheten av vann, servanter,
toalettskåler eller lignende.
Du skal aldri ta opp apparatet hvis
det faller ned i vann. Trekk først
støpselet ut av stikkontakten.
Vi anbefaler kun bruk av dette
apparatet hvis installasjonen er
beskyttet med et HFI-/HPFI-relé.
Ta kontakt med en kvalisert
elektriker hvis du er i tvil.
Forsøk aldri å åpne apparatet selv,
og ikke tving gjenstander inn i det.
Ikke forlat apparatet mens det
er i bruk. Barn må bare bruke
apparatet under oppsyn av en
voksen.
Apparatet er bare beregnet på bruk
i private husholdninger. Apparatet
er ikke egnet til utendørs eller
kommersiell bruk.
Luftinntaket på baksiden av
apparatet skal ikke tildekkes under
bruk. Hvis luftinnsuget er blokkert,
overopphetes apparatet. Hvis dette
skjer, vil overopphetingssikringen
automatisk slå av strømmen til
apparatet. Slå av apparatet og ta
støpselet ut av stikkontakten.
Ikke legg apparatet på klær,
sengetøy e.l. som består av
syntetisk, varmesensitivt og
brennbart materiale, mens
apparatet er slått på eller
fremdeles er varmt.
Forsiktig! Munnstykkene kan bli
svært varme. De må ikke komme i
kontakt med huden, da dette kan
føre til forbrenninger.
Ikke bruk apparatet i nærheten
av lettantennelig eller eksplosiv
væske og gass. Det må for
eksempel ikke brukes i nærheten
av oksygenbeholdere.
For å unngå brannskader bør du
ikke blåse varmluft rett på øynene
eller på ømntlig hud.
Ledning, støpsel og stikkontakt
Kontroller regelmessig at ledningen
og støpselet ikke er skadet. Ikke
bruk apparatet dersom dette skulle
være tilfelle, eller dersom det
har falt i gulvet eller er skadet på
annen måte.
Hvis apparatet eller støpselet er
skadet, må apparatet kontrolleres
og om nødvendig repareres av
autorisert servicepersonale. Hvis
så ikke skjer, foreligger det fare for
elektrisk støt. Prøv aldri å reparere
apparatet selv.
Trekk alltid støpselet ut av
stikkontakten etter bruk og før
rengjøring.
Ikke dra i ledningen når du trekker
støpselet ut av kontakten. Ta i
stedet godt tak i støpselet.
Ledningen må ikke være tvinnet
rundt apparatet. Bruk funksjonen
for automatisk ledningsvinde.
La aldri små barn bruke
ledningsvindefunksjonen.
Hastigheten på ledningsvinden kan
nemlig føre til skade.
OVERSIKT OVER APPARATETS
DELER
1. Knapp for automatisk
ledningsvinde
2. Kaldluftsknapp
3. Hastighetsvelger
4. Opphengsring
5. Ledning
6. Rettekammunnstykke
7. Konsentratormunnstykke
NO
8 9
8 9
FØR APPARATET TAS I BRUK
FØRSTE GANG
Kontroller at all emballasje er fjernet.
BRUK AV APPARATET
Trekk
ledningen
(5) ut til
ønsket
lengde,
og plugg
støpselet
inn i en
stikkontakt.
Fest konsentratormunnstykket (7)
eller ett av rettekammunnstykkene
(6).
o Munnstykket konsentrerer
luftstrømmen. Bruk
rettekammunnstykkene til å
glatte ut håret, slik det er
beskrevet nedenfor.
Slå på apparatet ved å skyve
hastighetsvelgeren (3) fra
posisjonen "0" (i midten).
o Skyv velgeren oppover for å få
maksimal hastighet.
o Skyv velgeren nedover for å få
halvert hastighet.
Trykk på kaldluftsknappen (2) og
hold den nede for å få kald luft.
Dette er praktisk hvis du vil forme
håret når det er tørt.
Sett hastighetsvelgeren på "0" for
å slå av apparatet. Trekk støpselet
ut av stikkontakten og trykk på
knappen for automatisk kabelvinde
(1) til hele ledningen er rullet opp.
Du kan henge apparatet i ringen (4)
nederst på håndtaket.
Bruk av rettekammunnstykket
Skyv knappen på siden av
munnstykket til høyre, til kammens
tenner er justert i forhold til
hverandre.
Skyv kammen inn i håret øverst på
hodet. Skyv knappen til venstre til
kammens tenner er forskjøvet, slik
at kammen griper tak i håret.
Slå på apparatet.
La apparatet gli sakte nedover mot
tuppene i en myk bevegelse.
o Hold håret stramt for å unngå
"knekker" i håret.
o Håret kan få mer løft hvis du
kun lar apparatet gli over de
ytre hårlokkene.
o Det kan være vanskelig å bruke
rettekammen på egen hånd. Be
en venn om å hjelpe deg.
RENGJØRE APPARATET
Ta kontakten ut av uttaket i
veggen, og la apparatet kjøles ned
før rengjøring.
Rengjør med en oppvridd og
fuktig klut og om nødvendig litt
oppvaskmiddel. Tørk deretter med
en tørr klut.
INFORMASJON OM AVHENDING
OG RESIRKULERING AV
PRODUKTET
Legg merke til at dette Adexi-
produktet er merket med følgende
symbol:
Det betyr at dette produktet ikke
må avhendes sammen med vanlig
husholdningsavfall, da elektrisk og
elektronisk avfall skal avhendes
separat.
I henhold til WEEE-direktivet må det
enkelte medlemslandet sørge for riktig
innsamling, gjenvinning, håndtering og
resirkulering av elektrisk og elektronisk
avfall. Private husholdninger i EU
kan levere brukt utstyr til spesielle
resirkuleringsstasjoner vederlagsfritt.
I enkelte medlemsland kan brukte
apparater returneres til forhandleren
der de ble kjøpt hvis du kjøper nye
produkter på dette stedet. Ta kontakt
med forhandleren, distributøren eller
offentlige myndigheter for ytterligere
informasjon om hva du skal gjøre med
elektrisk og elektronisk avfall.
GARANTIBETINGELSER
Garantien gjelder ikke
hvis instruksjonene over ikke
følges
hvis det er foretatt uautoriserte
inngrep på apparatet
hvis apparatet er brukt feil,
har vært utsatt for hardhendt
behandling eller fått noen annen
form for skade.
ved feil som måtte oppstå på
grunn av feil på strømnettet
På grunn av at vi hele tiden utvikler
funksjonen og utformingen på
produktene våre, forbeholder vi oss
retten til å endre produktet uten
forvarsel.
10 11
10 11
SPØRSMÅL OG SVAR
Hvis du har spørsmål vedrørende bruk
av apparatet som du ikke nner svar
på i denne bruksanvisningen, kan du
ta en titt på nettsidene våre på www.
adexi.eu.
Gå til menyen "Consumer Service", og
klikk på "Question & Answer" for å se
ofte stilte spørsmål.
Se også kontaktinformasjonen hvis
du ønsker å kontakte oss vedrørende
tekniske problemer, reparasjoner,
tilbehør og reservedeler.
IMPORTØR
Adexi Group
Vi er ikke ansvarlige for trykkfeil.
FI
10 11
10 11
JOHDANTO
Lue tämä käyttöopas huolellisesti
ennen laitteen ensimmäistä
käyttökertaa, niin saat parhaan hyödyn
uudesta laitteestasi. Suosittelemme
myös, että säilytät nämä ohjeet. Näin
voit perehtyä laitteen eri toimintoihin
myöhemminkin.
TURVALLISUUSTOIMENPITEET
Laitteen normaali käyttö
Laitteen vääränlainen käyttö
voi aiheuttaa vahinkoja ja
vaaratilanteita.
Käytä laitetta vain sen oikeaan
käyttötarkoitukseen. Valmistaja
ei ole vastuussa virheellisestä
käytöstä tai käsittelystä johtuvista
vahingoista (katso myös kohta
Takuuehdot).
Laite voidaan kytkeä vain
verkkoon, jonka jännite on 230 V ja
taajuus 50 Hz.
Symboli tarkoittaa sitä,
että laitetta ei saa käyttää
kylpyammeessa tai veden,
pesualtaiden, vesiastioiden tai
vastaavien läheisyydessä.
Älä koskaan koske laitteeseen,
jos se putoaa veteen. Irrota ensin
pistoke pistorasiasta.
Suosittelemme laitteen käyttämistä
vain, jos asennus on suojattu HFI-/
HPFI-releellä. Ota yhteys pätevään
sähköasentajaan epävarmoissa
tapauksissa.
Älä avaa laitetta itse äläkä työnnä
mitään esineitä sen sisään.
Älä jätä laitetta koskaan ilman
valvontaa käytön aikana. Lapset
saavat käyttää laitetta vain aikuisen
valvonnassa.
Vain kotitalouskäyttöön. Laite
ei sovellu ulkokäyttöön eikä
kaupalliseen käyttöön.
Laitteen takaosassa olevaa
ilmanottoaukkoa ei saa tukkia
käytön aikana. Jos ilmanottoaukko
tukitaan, laite ylikuumenee. Tällöin
ylikuumenemissuoja sammuttaa
laitteen automaattisesti. Katkaise
laitteesta virta ja irrota pistoke
pistorasiasta.
Älä koskaan aseta laitetta
tekokuiduista valmistettujen
vaatteiden, vuodevaatteiden tai
muiden tekstiilien päälle, kun
laite on kytkettynä päälle tai vielä
lämmin. Synteettiset materiaalit
ovat erittäin herkkiä kuumuudelle
ja syttyvät helposti palamaan.
Varoitus! Suuttimet saattavat
olla erittäin kuumia. Älä kosketa
niillä ihoa, sillä se voi aiheuttaa
palovammoja.
Älä koskaan käytä laitetta
syttyvien tai räjähtävien nesteiden
tai kaasujen, esimerkiksi
happisäiliöiden, läheisyydessä.
Varo puhaltamasta kuumaa ilmaa
suoraan silmiin tai herkälle iholle
palovammojen välttämiseksi.
Johto, pistoke ja pistorasia
Tarkista säännöllisesti, etteivät
liitäntäjohto tai pistoke ole
vaurioituneet, äläkä käytä laitetta,
jos se on pudonnut tai muuten
vahingoittunut.
Jos laite tai pistoke on
vaurioitunut, valtuutetun korjaajan
on sähköiskuvaaran välttämiseksi
tarkistettava ja tarvittaessa
korjattava laite. Älä yritä koskaan
itse korjata laitetta.
Irrota pistoke pistorasiasta käytön
jälkeen ja laitteen puhdistuksen
ajaksi.
Vältä johdosta vetämistä
irrottaessasi pistoketta
pistorasiasta. Ota sen sijaan kiinni
pistokkeesta.
Virtajohtoa ei saa kiertää
laitteen ympärille. Käytä
johdonkelaustoimintoa.
Älä koskaan anna lasten käyttää
johdonkelaustoimintoa, sillä
nopeasti kelautuva johto saattaa
vahingoittaa heitä.
MERKKIEN SELITYKSET OSAT
1. Johdonkelauspainike
2. Viileäpuhalluspainike
3. Puhallusnopeuden valitsin
4. Ripustuslenkki
5. Liitäntäjohto
6. Suoristussuutin
7. Keskityssuutin
FI
12 13
12 13
ENNEN ENSIMMÄISTÄ
KÄYTTÖKERTAA
Tarkista, että olet poistanut kaikki
pakkausmateriaalit.
LAITTEEN KÄYTTÖ
Vedä
liitäntäjohto
(5) tarpeeksi
pitkäksi ja
kytke se
pistorasiaan.
Kiinnitä
laitteeseen
keskityssuutin (7) tai jompikumpi
suoristussuuttimista (6).
o Suutin keskittää ilmavirran.
Tasoita hiukset
suoristussuuttimien avulla
seuraavien ohjeiden mukaisesti.
Kytke laite päälle siirtämällä
puhallusnopeuden valitsin (3) pois
asennosta ”0” (keskellä).
o Kun painat valitsimen ylös, laite
puhaltaa täydellä nopeudella.
o Paina valitsin alas, jos haluat
laitteen puhaltavan puoliteholla.
Paina viileäpuhalluspainiketta (2)
ja pidä sitä painettuna, jos haluat
laitteen puhaltavan viileää ilmaa.
Käytä viileäpuhallusta kampauksen
kiinnittämiseen, kun hiukset ovat
kuivat.
Kytke laite pois päältä siirtämällä
puhallusnopeuden valitsin
asentoon ”0”. Sammuta
laite, irrota pistoke ja paina
johdonkelauspainiketta (1), kunnes
johto on kelautunut kokonaan
sisään.
Voit ripustaa laitteen kahvan
alaosassa olevasta ripustuslenkistä
(4).
Suoristussuuttimen käyttö
Paina suuttimen sivulla olevaa
painiketta oikealle, kunnes kampa
on oikeassa asennossa.
Työnnä kampa hiuksiin ylhäältä.
Paina painiketta vasemmalle,
kunnes kamman hampaat ovat
vinossa ja kiinni hiuksissa.
Kytke laite päälle.
Liu'uta laitetta hitaasti ja tasaisesti
latvoja kohti.
o Pidä hiussuortuva tiukkana,
jottei se taitu.
o Jos haluat hiuksiin runsautta,
suorista ainoastaan
päällimmäiset hiukset.
o Suoristussuutinta voi olla
hankalaa käyttää yksin. Pyydä
ystävää avuksi.
PUHDISTUS
Irrota pistoke pistorasiasta ja
varmista, että laite on täysin
jäähtynyt ennen puhdistusta.
Puhdista laite tarvittaessa
kuivaksi puristetulla, kostealla
liinalla ja pienellä määrällä
astianpesuainetta. Pyyhi kuivalla
liinalla.
TIETOJA TUOTTEEN
HÄVITTÄMISESTÄ JA
KIERRÄTTÄMISESTÄ
Tämä Adexi-tuote on merkitty
seuraavalla symbolilla:
Tuotetta ei siis saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana, vaan sähkö-
ja elektroniikkajäte on hävitettävä
erikseen.
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua
koskevan direktiivin mukaan
jokaisen jäsenvaltion on järjestettävä
asianmukainen sähkö- ja
elektroniikkajätteen keräys,
talteenotto, käsittely ja kierrätys. EU-
alueen yksityiset kotitaloudet voivat
palauttaa käytetyt laitteet maksutta
erityisiin kierrätyspisteisiin. Käytetty
laite voidaan joissakin jäsenvaltioissa
palauttaa sille jälleenmyyjälle, jolta
se on ostettu, jos tilalle hankitaan
uusi laite. Lisätietoja sähkö- ja
elektroniikkajätteen käsittelystä saat
jälleenmyyjältäsi, tukkukauppiaaltasi
tai paikallisilta viranomaisilta.
TAKUUEHDOT
Takuu ei ole voimassa, jos
edellä olevia ohjeita ei ole
noudatettu
laitteeseen on tehty muutoksia
laitetta on käsitelty väärin tai rajusti
tai se on kärsinyt muita vaurioita.
syntyneet viat johtuvat
sähköverkon häiriöistä.
Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme
toimivuutta ja muotoilua, minkä vuoksi
pidätämme oikeuden muuttaa tuotetta
ilman etukäteisilmoitusta.
12 13
12 13
KYSYMYKSET JA VASTAUKSET
Jos sinulla on laitteen käyttöä koskevia
kysymyksiä etkä löydä vastauksia
tästä käyttöohjeesta, tutustu Internet-
sivuihimme osoitteessa www.adexi.eu.
Katso usein esitettyjen kysymysten
vastaukset Consumer Service -valikon
(asiakaspalvelu) kohdasta ”Question
& Answer”.
Sivuilla on myös yhteystietomme
siltä varalta, että haluat ottaa meihin
yhteyttä teknisiä tietoja, korjauksia,
lisävarusteita tai varaosia koskevissa
asioissa.
Maahantuoja:
Adexi Group
Emme ole vastuussa mahdollisista
painovirheistä.
14 15
14 15
INTRODUCTION
To get the best out of your new
apparatus, please read this user
guide carefully before using it for the
rst time. We also recommend that
you keep the instructions for future
reference, so that you can remind
yourself of the functions of your
apparatus.
SAFETY MEASURES
Normal use of the apparatus
Incorrect use of this apparatus
may cause personal injury and
damage.
Use for its intended purpose
only. The manufacturer is not
responsible for any injury or
damage resulting from incorrect
use or handling (see also
Guarantee Terms).
For connection to 230 V, 50 Hz
only.
This symbol means that the
apparatus cannot be used in
the bath tub or near water, wash
basins, bowls or the like.
Never try to retrieve the apparatus
if it falls into water. First remove
the plug from the socket.
We recommend use of this
apparatus only if the installation
is protected by an HFI-/HPFI
relay. Please contact a qualied
electrician if in doubt.
Never try to open the apparatus
yourself and never force objects
into it.
Never leave unattended when in
use, and children may only use the
apparatus under the supervision of
an adult.
For domestic use only. Not for
outdoor or commercial use.
Do not block the air intake at the
rear of the apparatus when in
use. If the air intake is blocked,
the apparatus will overheat. If this
happens, the overheat cut-out will
automatically shut off power to the
apparatus. Switch off and remove
the plug from the wall socket.
Do not leave on clothes, bedding,
etc made from heat-sensitive and
ammable synthetic materials
while switched on or still hot.
Caution! The nozzles can get very
hot. They must not come into
contact with the skin, as this can
cause burns.
Do not use in the vicinity of
combustible or explosive liquids or
gases; e.g. in the vicinity of oxygen
cylinders.
In order to avoid burns, you should
avoid blowing hot air directly into
the eyes or on very sensitive skin.
Cord, plug and mains socket
Check regularly that neither cord
nor plug is damaged and do not
use if they are, or if the apparatus
has been dropped or damaged in
any other way.
If the apparatus or plug is
damaged, it must be inspected
and if necessary, repaired by
an authorised repair engineer,
otherwise there is a risk of electric
shock. Never try to repair the
apparatus yourself.
Remove the plug from the socket
after use and before cleaning.
Avoid pulling the cord when
removing the plug from the socket.
Instead, hold the plug.
The cord must not be wound
around the apparatus. Use the
cord rewind function.
Never allow small children to use
the cord rewind function, as the
speed of the rewind can cause
injury.
KEY TO PARTS
1. Button for automatic cord rewind
2. Cool shot button
3. Speed selector
4. Hanging loop
5. Cord
6. Hair straightener nozzle
7. Air concentrator
UK
14 15
14 15
PRIOR TO FIRST USE
Check that you have removed all
packaging.
USING THE APPARATUS
Extend cord
(5) to the
required
length,
and plug
into mains
socket.
Fit
concentrator nozzle (7) or one of
the straightener nozzles (6).
o The nozzle will concentrate
the airow. Use the straightener
nozzles to smooth the hair out
as described below.
Switch apparatus on by moving
the speed selector (3) from position
"0" (in centre).
o Push selector upwards for full
speed.
o Push selector downwards for
half speed.
Press and hold the cool button
(2), for cool air. This is useful when
your hair is dry and needs to be
set.
To switch off, set the speed
selector to position “0”. Switch off
at the socket, unplug, and press
the automatic cord rewind button
(1) until the cord is fully rewound.
The apparatus can be hung up
using the loop (4) at the bottom of
the handle.
Using hair straightener nozzle
Push button on side of nozzle
to right until the comb teeth are
aligned.
Push comb into the hair at the top.
Push button to left until the comb
teeth are offset and trap the hair.
Switch apparatus on.
Slowly slide the apparatus towards
the hair ends in a uent movement.
o Keep the hair tight to avoid
kinks.
o For more lift in the hair, smooth
only the outer part of the hair
lock.
o It can be difcult to use the hair
straightener nozzle yourself.
Ask a friend to help you.
CLEANING
Remove the plug from the wall
socket and allow the apparatus to
cool down before cleaning.
Clean with a well-wrung damp
cloth and a little washing-up liquid,
if required. Wipe down with a dry
cloth.
INFORMATION ON DISPOSAL AND
RECYCLING OF THIS PRODUCT
Please note that this Adexi product
is marked with this symbol:
This means that this product must not
be disposed of together with ordinary
household waste, as electrical and
electronic waste must be disposed of
separately.
In accordance with the WEEE
directive, every member state must
ensure correct collection, recovery,
handling and recycling of electrical
and electronic waste. Private
households in the EU can take used
equipment to special recycling
stations free of charge. In certain
member states, used apparatus can
be returned to the dealer where they
were bought on the condition you
buy new products. Contact your
retailer, distributor or the municipal
authorities for further information on
what you should do with electrical and
electronic waste.
GUARANTEE TERMS
The guarantee does not apply:
if the above instructions are not
followed
if the apparatus has been
interfered with
if the apparatus has been
mishandled, subjected to rough
treatment, or has suffered any
other form of damage
if faults have arisen as a result of
faults in your electricity supply.
Due to the constant development of
our products in terms of function and
design, we reserve the right to make
changes to the product without prior
warning.
16 17
16 17
QUESTIONS AND ANSWERS
If you have any questions regarding
use of the apparatus and cannot nd
the answer in this user guide, please
try our website at www.adexi.eu.
Go to the "Consumer Service" menu,
click on "Question & Answer" to see
the most frequently asked questions.
You can also see contact details if
you need to contact us for technical
issues, repairs, accessories and spare
parts.
IMPORTER
Adexi Group
We cannot be held responsible for any
printing errors.
16 17
16 17
EINLEITUNG
Bevor Sie Ihr neues Gerät erstmals
in Gebrauch nehmen, sollten Sie
diese Anleitung sorgfältig durchlesen.
Wir empfehlen Ihnen außerdem, die
Bedienungsanleitung aufzuheben. So
können Sie die Funktionen des Geräts
jederzeit nachlesen.
SICHERHEITSHINWEISE
Normaler Gebrauch des Geräts
Der unsachgemäße
Gebrauch dieses Geräts
kann zu Verletzungen und zu
Beschädigungen führen.
Benutzen Sie das Gerät nur zu
den in der Bedienungsanleitung
genannten Zwecken. Der Hersteller
haftet nicht für Schäden, die
durch den unsachgemäßen
Gebrauch oder die unsachgemäße
Handhabung des Geräts
verursacht werden (siehe auch die
Garantiebedingungen).
Nur für den Anschluss an
230V/50Hz.
Das Symbol bedeutet, dass
das Gerät nicht in der Badewanne
oder in der Nähe von Wasser,
Waschbecken, Schalen oder
dergleichen verwendet werden
darf.
Versuchen Sie niemals, ein
ins Wasser gefallenes Gerät
herauszuholen. Ziehen Sie zuerst
den Stecker aus der Steckdose.
Wir empfehlen den Gebrauch
dieses Geräts nur, wenn
die Installation durch eine
Fehlerstromschutzeinrichtung
(RCD) geschützt ist. Bitte wenden
Sie sich im Zweifelsfall an einen
Elektriker.
Versuchen Sie niemals, das Gerät
selbst zu öffnen oder Gegenstände
in es hinein zu schieben.
Lassen Sie das Gerät niemals
unbeaufsichtigt, wenn es in
Gebrauch ist. Kinder dürfen
das Gerät nur unter Aufsicht
Erwachsener benutzen.
Nur für den Gebrauch im Haushalt.
Dieses Gerät eignet sich nicht für
den gewerblichen Gebrauch oder
den Gebrauch im Freien.
Die Luftansaugöffnung an der
Rückseite des Geräts muss
während des Gebrauchs frei sein.
Wenn die Luftansaugöffnung
blockiert ist, führt dies zu einer
Überhitzung des Geräts. In
diesem Fall unterbricht der
Überhitzungsschutz automatisch
die Stromzufuhr des Geräts.
Schalten Sie das Gerät aus, und
ziehen Sie den Stecker aus der
Steckdose.
Legen Sie das Gerät niemals
auf Kleidern, Bettwäsche etc.
aus hitzeempndlichen oder
entammbaren Synthetikstoffen
ab, während es eingeschaltet oder
noch heiß ist.
Vorsicht! Die Düsen können sehr
heiß werden. Sie dürfen nicht mit
der Haut in Kontakt kommen, da
dies zu Verbrennungen führen
kann.
Gebrauchen Sie das Gerät nicht
in der Nähe von entammbaren
oder explosiven Flüssigkeiten oder
Gasen, wie zum Beispiel in der
Nähe von Sauerstoffzylindern.
Um Verbrennungen zu vermeiden
sollten Sie die heiße Luft
nicht direkt in die Augen oder
auf besonders empndliche
Hautächen blasen.
DE
18 19
18 19
Kabel, Stecker und Steckdose
Überprüfen Sie regelmäßig, ob das
Kabel oder der Stecker beschädigt
ist, und verwenden Sie das Gerät
nicht, wenn dies der Fall ist, oder
wenn das Gerät fallen gelassen
oder auf andere Weise beschädigt
wurde.
Falls Sie eine Beschädigung von
Gerät oder Stecker feststellen,
muss das Gerät entsorgt oder
von einer Fachwerkstatt repariert
werden, da sonst die Gefahr von
Stromschlägen besteht. Versuchen
Sie niemals, das Gerät selbst zu
reparieren.
Ziehen Sie nach dem Gebrauch
und vor dem Reinigen den Stecker
aus der Steckdose.
Ziehen Sie nicht am Kabel, um
den Stecker aus der Steckdose zu
ziehen. Ziehen Sie stattdessen am
Stecker.
Wickeln Sie das Kabel nicht um
das Gerät. Verwenden Sie die
Aufrollfunktion.
Lassen Sie die Aufrollfunktion
niemals von kleinen Kindern
bedienen, da die Geschwindigkeit
der Aufrollung Verletzungen
verursachen kann.
PRODUKTBESCHREIBUNG
1. Taste für die automatische
Kabelaufrollung
2. Cool Shot Taste
3. Geschwindigkeitsregler
4. Aufhängeschlaufe
5. Kabel
6. Haarglätterdüse
7. Styling-Düse
VOR DEM ERSTMALIGEN
GEBRAUCH
Vergewissern Sie sich, dass die
gesamte Verpackung entfernt wurde.
GEBRAUCH DES GERÄTS
Ziehen Sie
das Kabel
(5) auf die
gewünschte
Länge heraus,
und stecken
Sie es in die
Steckdose.
Stecken Sie
die Styling-Düse (7) oder eine der
Haarglätterdüsen (6) auf.
o Die Düse konzentriert den
Luftstrom. Verwenden Sie
die Haarglätterdüsen wie unten
beschrieben, um das Haar zu
glätten.
Schalten Sie das Gerät an, indem
Sie den Geschwindigkeitsregler
von der Stellung „0“ (in der Mitte)
weg bewegen.
o Schieben Sie den Regler nach
oben für volle Geschwindigkeit.
o Schieben Sie den Regler nach
unten für halbe
Geschwindigkeit.
Wenn Sie kühle Luft wünschen,
halten Sie die Cool Shot Taste (2)
gedrückt. Diese Funktion eignet
sich zum Stylen von trockenem
Haar.
Um abzuschalten, stellen Sie
den Geschwindigkeitsregler auf
"0". Schalten Sie den Stecker
ab, ziehen Sie ihn heraus und
drücken Sie auf die Taste für die
Kabelaufrollung (1), bis das Kabel
vollständig aufgerollt ist.
Das Gerät kann mit der Schlaufe
(4) an der Unterseite des Griffs
aufgehängt werden.
Verwendung der Haarglätterdüse
Schieben Sie die Taste an der
Seite der Düse nach rechts, bis die
Kammzähne ausgerichtet sind.
Schieben Sie den Kamm oben ins
Haar. Schieben Sie die Taste nach
links, bis die Kammzähne nicht
mehr ausgerichtet sind und das
Haar einklemmen.
Schalten Sie das Gerät ein.
Schieben Sie das Gerät langsam in
einer ießenden Bewegung auf die
Haarspitzen zu.
o Halten Sie das Haar straff, um
Knicke zu vermeiden.
o Wenn Sie dem Haar mehr Fülle
geben wollen, glätten Sie nur
den äußeren Teil der Haarlocke.
o Es kann schwierig sein, die
Haarglätterdüse allein zu
benutzen. Lassen Sie sich von
jemandem dabei helfen.
18 19
18 19
REINIGUNG
Bevor Sie das Gerät reinigen,
vergewissern Sie sich, dass es
ganz abgekühlt ist und der Stecker
aus der Steckdose gezogen
wurde.
Reinigen Sie ihn mit einem gut
ausgewrungenen feuchten Tuch
mit ein wenig Spülmittel, falls
erforderlich. Wischen Sie das
Gerät anschließend mit einem
trockenen Tuch ab.
INFORMATION ÜBER DIE
ENTSORGUNG UND DAS
RECYCLING DIESES PRODUKTS
Dieses Adexi-Produkt trägt dieses
Zeichen:
Das heißt, dass es nicht zusammen
mit normalem Haushaltsmüll sondern
als Sondermüll zu entsorgen ist.
Gemäß der WEEE-Richtlinie
muss jeder Mitgliedstaat für das
ordnungsgemäße Sammeln, die
Verwertung, die Handhabung und
das Recycling von Elektro- und
Elektronikmüll sorgen. Private
Haushalte im Bereich der EU können
ihre gebrauchten Geräte kostenfrei
an speziellen Recyclingstationen
abgeben. In bestimmten
Mitgliedstaaten können Geräte, bei
dem Händler wieder abgegeben
werden, bei dem sie gekauft wurden,
vorausgesetzt, man kauft neue
Produkte. Bitte nehmen Sie mit der
Verkaufsstelle oder den örtlichen
Behörden Kontakt auf, wenn Sie
Näheres über den Umgang mit
Elektro- und Elektronikmüll erfahren
möchten.
GARANTIEBEDINGUNGEN
Diese Garantie gilt nicht,
falls die vorstehenden Hinweise
nicht beachtet werden;
falls unbefugte Eingriffe ins Gerät
vorgenommen werden,
falls das Gerät unsachgemäß
behandelt, Gewalt ausgesetzt oder
anderweitig beschädigt worden ist.
bei Schäden, die aufgrund
von Fehlern im Leitungsnetz
entstanden sind.
Aufgrund der ständigen
Weiterentwicklung von Funktion und
Design unserer Produkte behalten
wir uns das Recht auf Änderung des
Produkts ohne vorherige Ankündigung
vor.
FRAGEN UND ANTWORTEN
Falls Sie Fragen zum Gebrauch dieses
Geräts haben und die Antworten nicht
in dieser Gebrauchsanweisung nden
können, besuchen Sie bitte unsere
Website (www.adexi.eu).
Gehen Sie zum Menü „Consumer
Service“, und klicken Sie auf
„Question & Answer“, um die am
häugsten gestellten Fragen zu sehen.
Sie nden dort auch Kontaktdaten, für
den Fall, dass Sie mit uns bezüglich
technischer Fragen, Reparaturen,
Zubehör oder Ersatzteile Kontakt
aufnehmen möchten.
IMPORTEUR
Adexi Group
Druckfehler vorbehalten.
20 21
20 21
WSTĘP
Aby móc skorzystać z wszystkich
funkcji nowego urządzenia, należy
najpierw dokładnie zapoznać się z
poniższymi wskazówkami. Radzimy
zachować tę instrukcję, aby w razie
konieczności można było wrócić do
zawartych w niej informacji na temat
funkcji urządzenia.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
Normalne użycie urządzenia
Niewłaściwe użytkowanie
urządzenia może spowodow
obrażenia ciała oraz uszkodzenie
urządzenia.
Z urządzenia należy korzystać
zgodnie z jego przeznaczeniem.
Producent nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek
obrażenia lub szkody wynikające
z niewłaściwego użytkowania
bądź przechowywania urządzenia
(zobacz także część „Warunki
gwarancji”).
Urządzenie należy podłączać
jedynie do sieci zasilania o
napięciu 230 V i częstotliwości 50
Hz.
Symbol oznacza, że
urządzenie nie może b
stosowane w wannie ani w
pobliżu źródeł wody, umywalek,
miednic itp.
Nigdy nie wolno wyławiać
urządzenia, jeżeli wpadnie do
wody. Najpierw należy wyjąć
wtyczkę z gniazda.
Zalecamy stosowanie niniejszego
urządzenia wyłącznie w
przypadku, gdy instalacja
chroniona jest przez przekaźnik
HFI-/HPFI. W razie wątpliwości
proszę skontaktować się z
wykwalikowanym technikiem.
Nidy nie próbuj otwierać
urządzenia samodzielnie i nigdy
nie wciskaj do niego żadnych
przedmiotów.
Nigdy nie należy pozostawiać
włączonego urządzenia bez
nadzoru, a dzieci mogą z niego
korzystać wyłącznie pod opieką
osoby dorosłej.
Wyłącznie do użytku domowego.
Urządzenie nie jest przeznaczone
do użytku na wolnym powietrzu
ani do użytku dla celów
komercyjnych.
Podczas użytkowania nie
wolno blokować wlotu
powietrza znajdującego się z
tyłu urządzenia. Zablokowanie
wlotu powietrza doprowadzi do
przegrzania się urządzenia. Jeżeli
to nastąpi, moduł zabezpieczający
przed przegrzaniem spowoduje
odcięcie zasilania urządzenia.
Należy wyłączyć urządzenie i
wyjąć wtyczkę z kontaktu.
Włączonego lub nagrzanego
urządzenia nie wolno pozostawiać
na tkaninach, pościeli itp.
wykonanych z materiałów
syntetycznych wrażliwych
na wysoką temperaturę lub
łatwopalnych.
Uwaga! Dysze mogą nagrzać się
do bardzo wysokiej temperatury.
Nie wolno dopuścić do ich
kontaktu ze skórą, ponieważ może
to spowodować oparzenia.
Nie wolno korzystać z urządzenia
w pobliżu łatwopalnych lub
wybuchowych płynów czy gazów,
na przykład w pobliżu butli z
tlenem.
Aby uniknąć oparzeń, nie należy
kierować gorącego powietrza
bezpośrednio na oczy lub na
bardzo wrażliwą skórę.
PL
20 21
20 21
Przewód, wtyczka i gniazdko zasilania
Należy regularnie sprawdzać, czy
przewód i wtyczka są w dobrym
stanie. Jeżeli są one uszkodzone
lub urządzenie zostało
upuszczone albo w jakikolwiek
sposób uszkodzone, nie należy go
używać.
Jeżeli urządzenie lub wtyczka
uległy uszkodzeniu, należy je
dokładnie skontrolować, a w
razie konieczności oddać do
naprawy. W przeciwnym razie
istnieje niebezpieczeństwo
porażenia prądem. Nigdy nie
wolno samodzielnie naprawiać
urządzenia.
Po zakończeniu użytkowania,
a przed czyszczeniem wyjmij
wtyczkę z kontaktu.
Przy wyciąganiu wtyczki z
gniazdka nie należy ciągnąć
za przewód, lecz trzymać za
wtyczkę.
Przewodu nie wolno owijać
wokół urządzenia. Korzystaj z
funkcji automatycznego zwijania
przewodu.
Nigdy nie pozwalaj małym
dzieciom na obsługę funkcji
automatycznego zwijania
przewodu, ponieważ prędkość
przy zwijaniu może spowodować
zranienie.
GŁÓWNE ELEMENTY CZĘŚCI
1. Przycisk automatycznego zwijania
przewodu zasilającego
2. Przycisk chłodnego nadmuchu
3. Przełącznik prędkości
4. Uchwyt do zawieszania
5. Przewód sieciowy
6. Dysza prostownicy do włosów
7. Koncentrator powietrza
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
Sprawdź, czy usunąłeś wszystkie
elementy opakowania.
UŻYWANIE URZĄDZENIA
Rozwiń
przewód
(5) do
żądanej
długości
i podłącz
wtyczkę
do
kontaktu.
Zamontuj dyszę koncentratora
powietrza (7) lub jedną z dysz
prostownicy do włosów (6).
o Dysza spowoduje koncentrację
strumienia powietrza. Aby
wygładzić włosy, skorzystaj z
dysz prostownicy do włosów w
sposób opisany poniżej.
Włącz urządzenie, przesuwając
przełącznik prędkości (3) z pozycji
"0" (w środku).
o Przesuwaj przełącznik w górę,
aby zwiększać prędkość.
o Przesuwaj przełącznik w dół
w celu zmniejszenia prędkości
o połowę.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
chłodnego nadmuchu (2), aby
uzyskać nadmuch o niskiej
temperaturze. Funkcja ta jest
przydatna, gdy włosy są już suche
i chcesz je modelować.
Aby wyłączyć suszarkę, ustaw
przełącznik prędkości w pozycji
„0”. Wyłącz suszarkę, wyjmij
wtyczkę z gniazdka oraz
naciśnij i przytrzymaj przycisk
automatycznego zwijania
przewodu (1) do całkowitego
nawinięcia przewodu.
Urządzenie można zawiesić,
korzystając z uchwytu do
zawieszania (4), znajdującego się
u dołu rączki.
22 23
22 23
Korzystanie z dyszy prostownicy do
włosów
Przesuń przycisk z boku dyszy
w prawo, aż żeby grzebienia
ustawione zostaną w jednej linii.
Włóż grzebień we włosy na
czubku głowy. Przesuń przycisk
w lewo, aż zęby grzebienia się
zrównają i chwyć pasmo włosów.
Włącz urządzenie.
Powoli przesuwaj urządzenie w
stronę końcówki pasma włosów,
jednostajnym ruchem.
o Trzymaj włosy mocno, aby
uniknąć poskręcania.
o W celu podniesienia włosów
należy wygładzić tylko
zewnętrzną część pasma
włosów.
o Samodzielne użytkowanie
dyszy prostownicy do włosów
może być trudne. Poproś o
pomoc przyjaciółkę.
CZYSZCZENIE
Wyjmij wtyczkę z gniazdka
ściennego i przed czyszczeniem
pozostaw urządzenie do
ostudzenia.
Czyścić dobrze wykręconą,
wilgotną szmatką z niewielkim
dodatkiem płynu do zmywania,
jeżeli jest taka konieczność.
Należy dokładnie wytrzeć
urządzenie suchą szmatką.
INFORMACJE O UTYLIZACJI I
RECYKLINGU TEGO PRODUKTU
Ten produkt marki Adexi oznaczony
jest następującym symbolem:
Oznacza to, że produktu nie należy
wyrzucać wraz z normalnymi
odpadami gospodarstwa domowego,
ponieważ zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny należy utylizować
osobno.
Zgodnie z dyrektywą WEEE (w sprawie
zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego), każde państwo
członkowskie ma obowiązek
zapewnić odpowiednią zbiórkę,
odzysk, przetwarzanie i recykling
zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego. Gospodarstwa
domowe na obszarze UE mogą
nieodpłatnie oddawać zużyty sprzęt
do specjalnych zakładów utylizacji
odpadów. W niektórych krajach
członkowskich zużyte urządzenia
można zwrócić sprzedawcy, u którego
zostało zakupione pod warunkiem
zakupienia nowego produktu. Aby
uzyskać więcej informacji na temat
postępowania ze zużytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym,
należy zwrócić się do sprzedawcy,
dystrybutora lub władz miejskich.
WARUNKI GWARANCJI
Gwarancja nie obejmuje
następujących przypadków:
jeżeli nie przestrzegano niniejszej
instrukcji,
jeżeli urządzenie poddano
modykacji bez upoważnienia
jeżeli urządzenie było użytkowane
w sposób niewłaściwy,
nieostrożny lub zostało
uszkodzone,
jeżeli uszkodzenie powstało na
skutek zakłóceń w działaniu sieci
elektrycznej.
Z uwagi na ciągłe udoskonalanie
naszych produktów pod względem
ich funkcjonalności i stylistyki,
zastrzegamy sobie prawo do
wprowadzania zmian w produkcie bez
uprzedzenia.
PYTANIA I ODPOWIEDZI
W razie jakichkolwiek pytań
dotyczących korzystania z urządzenia,
na które odpowiedzi nie można
odnaleźć w niniejszej instrukcji,
zapraszamy na naszą stronę
internetową www.adexi.eu.
Wejdź do menu "Consumer service",
kliknij "Question & Answer", aby
zobaczyć najczęściej zadawane
pytania.
Możesz także znaleźć tam dane
kontaktowe w razie konieczności
skonsultowania z nami kwestii
technicznych, napraw, spraw
związanych z akcesoriami i częściami
zamiennymi.
22 23
22 23
IMPORTER
Adexi Group
Firma nie ponosi odpowiedzialności za
błędy w druku.
24 25
24 25
INLEIDING
Lees voordat u het apparaat in
gebruik neemt eerst nauwkeurig deze
gebruiksaanwijzing. Wij adviseren ook
om de gebruiksaanwijzing te bewaren,
zodat u in de toekomst de diverse
functies van het apparaat nog eens
kunt nakijken.
VEILIGHEIDSMAATREGELEN
Normaal gebruik van het apparaat
Onjuist gebruik van het apparaat
kan persoonlijk letsel en schade
veroorzaken.
Gebruik het apparaat alleen
waarvoor het is bedoeld. De
fabrikant is niet verantwoordelijk
voor letsel of schade die ontstaat
door het onjuist gebruiken van of
omgaan met het apparaat (zie ook
de Garantievoorwaarden).
Sluit het apparaat alleen aan op
230 V, 50 Hz.
Het symbool geeft aan dat het
apparaat niet mag worden gebruikt
in bad of in de buurt van water,
wastafels, gootstenen e.d.
Probeer het apparaat nooit te
pakken als het in het water is
gevallen. Haal eerst de stekker uit
het stopcontact.
U wordt aangeraden dit apparaat
alleen te gebruiken als de
installatie is beveiligd met een HFI/
HPFI-relais. Raadpleeg bij twijfel
een erkend elektriciën.
Probeer het apparaat nooit
zelf te openen en forceer geen
voorwerpen in het apparaat.
Laat het apparaat nooit zonder
toezicht als het in gebruik is.
Kinderen mogen het apparaat
alleen gebruiken onder toezicht
van een volwassene.
Alleen bestemd voor thuisgebruik.
Niet bestemd voor commercieel
gebruik of gebruik buitenshuis.
Blokkeer de luchtinlaat aan de
achterkant van het apparaat
niet tijdens het gebruik. Als de
luchtinlaat wordt geblokkeerd,
raakt het apparaat oververhit. Als
dit gebeurt, wordt het apparaat
automatisch uitgeschakeld door de
oververhittingsbeveiliging. Schakel
het apparaat uit en haal de stekker
uit het stopcontact.
Laat het apparaat niet op
kleding, beddengoed e.d. van
warmtegevoelige en brandbare
synthetische stoffen liggen als het
is ingeschakeld of nog warm is.
Voorzichtig! De openingen kunnen
erg heet worden. Zorg dat ze
niet in aanraking komen met de
huid, omdat dit brandwonden kan
veroorzaken.
Gebruik het apparaat niet in de
buurt van brandbare of explosieve
vloeistoffen of gassen, bijvoorbeeld
in de buurt van zuurstoftanks.
Voorkom brandwonden en blaas
geen hete lucht rechtstreeks in de
ogen of op zeer gevoelige huid.
Snoer, stekker en stopcontact
Controleer regelmatig of het snoer
en de stekker onbeschadigd zijn
en gebruik het apparaat niet als
er wel beschadigingen zijn of als
het apparaat is gevallen of op een
andere manier is beschadigd.
Als het apparaat of de stekker
is beschadigd, moet het worden
gecontroleerd en zo nodig worden
gerepareerd door een erkende
reparateur, omdat er anders
risico is op een elektrische shock.
Probeer het apparaat nooit zelf te
repareren.
Haal de stekker uit het stopcontact
na gebruik en voordat u het
apparaat reinigt.
Trek niet aan het snoer als u de
stekker uit het stopcontact haalt.
Houd de stekker vast.
Wikkel het snoer niet rond het
apparaat. Gebruik de oprolfunctie
voor het snoer.
Laat kleine kinderen de
oprolfunctie voor het snoer niet
gebruiken. Door de snelheid van
het oprollen kan letsel ontstaan.
LEGENDA VOOR DE ONDERDELEN
1. Knop voor automatisch oprollen
van het snoer
2. Knop voor koude luchtstoot
3. Snelheidskiezer
4. Hanglus
5. Snoer
6. Opening voor straightener
7. Luchtconcentrator
NL
24 25
24 25
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
Controleer of u al het
verpakkingsmateriaal hebt verwijderd.
HET APPARAAT GEBRUIKEN
Rol het snoer
(5) uit tot de
gewenste lengte
en steek de
stekker in het
stopcontact.
Plaats het
opzetstuk voor
de concentrator (7) of een van de
opzetstukken voor de straightener
(6).
o Door deze opzetstukken wordt
de luchtstroom geconcentreerd.
Gebruik de opzetstukken voor
de straightener om het haar
glad te maken zoals hieronder
wordt beschreven.
Schakel het apparaat in door de
snelheidskiezer (3) uit de positie
"0" (in het midden) te verplaatsen.
o Duw de kiezer omhoog voor
volle snelheid.
o Duw de kiezer omlaag voor
halve snelheid.
Houd de koelknop (2) ingedrukt
voor koele lucht. Dit is handig als
uw haar droog is en moet worden
gexeerd.
Schakel het apparaat uit door de
snelheidskiezer in de positie "0"
te zetten. Schakel het apparaat
uit bij het stopcontact, haal de
stekker uit het stopcontact en druk
op de knop voor het automatisch
oprollen van het snoer (1) totdat
het snoer helemaal is opgerold.
Het apparaat kan worden
opgehangen met de lus (4) onder
aan de greep.
Het opzetstuk voor de straightener
gebruiken
Druk de knop aan de zijkant van
het opzetstuk naar rechts totdat de
kamtanden op één lijn liggen.
Duw de kam bovenaan in het haar.
Duw de knop naar links zodat de
tanden van de kam verschuiven en
het haar vastgrijpen.
Zet het apparaat aan.
Laat het apparaat langzaam in
een vloeiende beweging naar de
haarpunten glijden.
o Houd het haar strak om slagen
te voorkomen.
o Voor meer volume maakt
u alleen de buitenkant van de
haarlok glad.
o Het kan lastig zijn om het
opzetstuk voor de straightener
zelf te gebruiken. Vraag of
iemand u helpt.
REINIGEN
Haal voor het reinigen de stekker
uit het stopcontact en laat het
apparaat afkoelen.
Maak het apparaat schoon met
een goed uitgewrongen vochtige
doek en zonodig wat afwasmiddel.
Veeg het apparaat schoon met een
droge doek.
INFORMATIE OVER VERWIJDEREN
EN RECYCLEN VAN DIT PRODUCT
Dit Adexi-product is voorzien van dit
symbool:
Dit betekent dat dit product niet
met het gewone huishoudafval mag
worden weggegooid, omdat elektrisch
en elektronisch afval afzonderlijk
moeten worden afgevoerd.
Volgens de WEEE-richtlijn moet
elke lidstaat zorgdragen voor het
op de juiste manier inzamelen,
ophalen, verwerken en recyclen
van elektrisch en elektronisch afval.
Privéhuishoudens in de EU kunnen
apparatuur gratis naar speciale
recyclingpunten brengen. In bepaalde
lidstaten kunnen gebruikte apparaten
worden geretourneerd aan de
leverancier waar ze zijn gekocht, op
voorwaarde dat u een nieuw product
koopt. Neem contact op met uw
leverancier, distributeur of gemeente
voor meer informatie over wat u moet
doen met elektrisch en elektronisch
afval.
GARANTIEVOORWAARDEN
De garantie vervalt:
als bovenstaande aanwijzingen
niet worden opgevolgd
als er met het apparaat is geknoeid
als het apparaat verkeerd is
gebruikt, ruw is behandeld of enige
vorm van schade heeft geleden
als er defecten zijn ontstaan
door gebreken in uw
elektriciteitsvoorziening.
Als gevolg van de voortdurende
ontwikkeling van het ontwerp en
de functies van onze producten
behouden wij ons het recht voor om
zonder voorafgaande mededeling
wijzigingen aan te brengen in het
product.
26 27
26 27
VRAGEN EN ANTWOORDEN
Als u vragen hebt over het gebruik van
het apparaat en het antwoord niet kunt
vinden in deze gebruiksaanwijzing,
kunt u op onze website, www.adexi.
eu, kijken.
Ga naar het menu "Consumer Service"
en klik op "Question & Answer" om de
meest gestelde vragen te zien.
U kunt op de website ook
contactgegevens vinden voor als u
contact met ons wilt opnemen over
technische problemen, reparaties,
accessoires en reserveonderdelen.
IMPORTEUR
Adexi Group
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid
voor eventuele drukfouten.
26 27
26 27
CZ
ÚVOD
Než své nové zařízení použijete
poprvé, přečtěte si prosím pozorně
tento návod, abyste výrobek mohli
používat co nejúčinněji. Doporučujeme
vám také, abyste si návod ponechali a
měli jej v budoucnu k dispozici, abyste
si mohli připomenout funkce svého
zařízení.
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Normální používání zařízení
Nesprávné použití tohoto zařízení
může způsobit zranění osob nebo
jiné škody.
Výrobek používejte pouze ke
stanovenému účelu. Výrobce
nenese žádnou zodpovědnost
za zranění ani škody vyplývající
z nesprávného používání či
manipulace (viz také Záruční
podmínky).
Určeno pouze pro napájení 230 V,
50 Hz.
Symbol znamená, že zařízení
nelze používat ve vaně nebo v
blízkosti vody, umyvadel, dřezů,
apod.
Nepokoušejte se vytahovat
zařízení připojené k elektrické síti
z vody. Nejprve vyjměte zástrčku
ze zásuvky.
Zařízení doporučujeme
používat pouze v případě, je-li
elektroinstalace chráněna pomocí
HFI/HPFI. Máte-li pochybnosti,
kontaktujte kvalikovaného
elektrikáře.
Nerozebírejte zařízení a
nevtlačujte do něj žádné
předměty.
Neponechávejte zapnuté zařízení
bez dozoru. Děti je mohou
používat pouze pod dohledem
dospělého.
Určeno pouze pro domácí použití.
Není určeno pro venkovní a
komerční použití.
Při používání neblokujte sání
vzduchu na zadní straně zařízení.
Pokud by sání bylo zablokováno,
zařízení by se přehřívalo. Pokud
dojde k přehřátí, ochrana proti
přehřátí automaticky zařízení
vypne. Vypněte a odpojte zařízení
od elektrické zásuvky.
Je-li zařízení zapnuté nebo
horké, nepokládejte je na oděvy,
ložní prádlo atp. vyrobené ze
syntetických materiálů, které
jsou velmi citlivé na teplo a lehce
hořlavé.
Pozor! Hubice se velmi zahřívají.
Nesmí přijít do styku s pokožkou,
mohly by způsobit popáleniny.
Nepoužívejte zařízení v blízkosti
hořlavých nebo výbušných kapalin
či plynů, např. v blízkosti tlakových
lahví s kyslíkem.
Nefoukejte horký vzduch přímo
do očí nebo na velmi citlivou
pokožku, abyste předešli
popálení.
Šňůra, zástrčka a elektrická zásuvka
Pravidelně kontrolujte, zda šňůra
či zástrčka nejsou poškozeny,
a nepoužívejte zařízení, pokud
spadlo na zem nebo se jinak
poškodilo.
Pokud je zařízení, přívodní šňůra
nebo zástrčka poškozena, je
nutné, aby autorizovaný servisní
technik spotřebič prohlédl a
– pokud je to nezbytné – opravil,
jinak hrozí úraz elektrickým
proudem. Nikdy se nepokoušejte
opravit spotřebič sami.
Po použití a před čištěním vyjměte
zástrčku ze zásuvky.
Když vyjímáte zástrčku ze
zásuvky, netahejte za šňůru.
Uchopte zástrčku.
Šňůru nenamotávejte na přístroj.
Použijte funkci samonavíjení
šňůry.
Funkci samonavíjení nesmí
používat děti, šňůra pohybující
se vysokou rychlostí by je mohla
zranit.
LEGENDA K SOUČÁSTEM
1. Tlačítko pro samonavíjení šňůry
2. Tlačítko studeného foukání
3. Volič rychlosti
4. Oko k pověšení
5. Šňůra
6. Nástavec na rovnání vlasů
7. Usměrňovač vzduchu
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
Zkontrolujte, že jste odstranili veškeré
obalové materiály.
28 29
28 29
POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE
Vytáhněte
šňůru (5) do
požadované
délky a připojte
ji k elektrické
zásuvce.
Nasaďte
usměrňovač
vzduchu (7)
nebo jeden z nástavců na rovnání
vlasů (6).
o Hubice bude usměrňovat
proudění vzduchu. Pomocí
nástavce na rovnání vlasů
můžete vyrovnat vlasy podle
níže uvedeného postupu.
esunutím voliče rychlosti (3) z
(prostřední) polohy „0“ zapněte
zařízení.
o Chcete-li nastavit nejvyšší
rychlost, zatlačte volič nahoru.
o Chcete-li nastavit poloviční
rychlost, zatlačte volič dolů.
Ochlazení vlasů docílíte, když
stisknete a podržíte tlačítko
studeného foukání (2). To je
výhodné, když máte suché vlasy a
chcete je pouze upravit.
Chcete-li zařízení vypnout, vraťte
volič rychlosti zpět do polohy
„0“. Odpojte zařízení za zásuvky.
Stiskněte a podržte tlačítko pro
samonavíjení šňůry (1), dokud se
šňůra zcela nenavine.
Zařízení můžete zavěsit za oko (4)
ve spodní části držadla.
Používání nástavce na rovnání vlasů.
Nastavte tlačítko na straně
nástavce směrem doprava, aby se
překryly zuby hřebene.
Vsuňte hřeben do vlasů na
temeni. Nastavte tlačítko doleva,
aby vzájemným posunutím zubů
došlo k zachycení vlasů.
Zapněte zařízení.
Plynulým pohybem pomalu
posouvejte zařízení směrem ke
konečkům vlasů.
o Abyste zabránili vzniku kadeří,
udržujte vlasy stále napnuté.
o Chcete-li, aby vlasy měly větší
objem, vyhlaďte pouze vnější
stranu pramene.
o Rovnání vlastních vlasů
může být obtížné. Požádejte
kamarádku, aby vám pomohla.
ČIŠTĚNÍ
ed čištěním vyjměte zástrčku
ze zásuvky a nechte zařízení
vychladnout.
V případě potřeby zařízení
očistěte dobře vyždímaným
hadrem s malým množstvím
saponátu. Otřete suchým
hadříkem.
INFORMACE O LIKVIDACI A
RECYKLACI TOHOTO VÝROBKU
Všimněte si prosím, že tento
výrobek Adexi je označen tímto
symbolem:
To znamená, že tento výrobek nesmíte
vyhodit do běžného domovního
odpadu, protože elektrický a
elektronický odpad musí být likvidován
zvlášť.
V souladu se směrnicí WEEE musí
každý členský stát zajistit správný
sběr, obnovu, manipulaci a recyklaci
elektrického a elektronického
odpadu. Soukromé domácnosti v EU
mohou použité vybavení bezplatně
odevzdat ve speciálních recyklačních
sběrnách. V některých členských
státech lze použitá zařízení vracet
prodejci, u kterého byla zakoupena,
za předpokladu, že nakoupíte nové
výrobky. Další informace o tom,
co byste měli dělat s elektrickým a
elektronickým odpadem, vám sdělí
prodejce, distributor nebo městský
úřad.
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Záruka neplatí:
pokud není dodržen výše uvedený
návod
pokud někdo do spotřebiče
zasahoval
pokud se se spotřebičem
zacházelo nesprávně, hrubě nebo
pokud na něm vznikla jiná forma
škody
pokud k závadě došlo vlivem
poruchy na vašem přívodu
elektřiny.
S ohledem na trvalý vývoj našich
výrobků, pokud jde o funkci a design,
si vyhrazujeme právo provádět na
výrobku změny bez předchozího
varování.
28 29
28 29
OTÁZKY A ODPOVĚDI
Pokud máte nějaké otázky týkající
se používání zařízení a nenašli jste
odpověď v této uživatelské příručce,
zkuste prosím naše webové stránky
www.adexi.eu.
ejděte na menu „Consumer
Service“, klepněte na volbu „Question
& Answer“, čímž se zobrazí časté
otázky.
Můžete také využít kontakty, pokud
nás potřebujete kontaktovat ohledně
technických problémů, oprav,
příslušenství a náhradních dílů.
DOVOZCE
Adexi Group
Neneseme zodpovědnost za tisko
chyby.
30 31
30 31
GR
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Για να αξιοποιήσετε πλήρως
τη νέα συσκευή σας, πριν τη
χρησιμοποιήσετε για πρώτη
φορά, διαβάστε προσεκτικά αυτό
το εγχειρίδιο χρήσης. Επίσης,
συνιστούμε να φυλάξετε το
εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά,
ώστε να μπορείτε να θυμηθείτε τις
λειτουργίες της συσκευής σας.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Κανονική χρήση της συσκευής
Η εσφαλμένη χρήση της
συσκευής μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό του
χρήστη ή βλάβη της συσκευής.
Χρησιμοποιήστε τη
συσκευή για το σκοπό για
τον οποίο προορίζεται. Ο
κατασκευαστής δεν ευθύνεται
για οποιονδήποτε τραυματισμό
ή βλάβη προκληθεί από
εσφαλμένη χρήση ή χειρισμό
(δείτε επίσης τους όρους της
εγγύησης).
Για σύνδεση μόνο σε παροχή
230 V, 50 Hz.
Αυτό το σύμβολο σημαίνει
ότι η συσκευή δεν μπορεί
να χρησιμοποιηθεί μέσα σε
μπανιέρα ή κοντά σε νερό,
νιπτήρα, λεκάνη ή τα παρόμοια.
Μην επιχειρείτε ποτέ να
πιάσετε τη συσκευή εάν έχει
πέσει στο νερό. Βγάλτε πρώτα
το βύσμα από την πρίζα.
Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε
τη συσκευή μόνο εάν η
ηλεκτρική εγκατάσταση
προστατεύεται με ρελέ
ασφαλείας. Εάν έχετε
αμφιβολίες, επικοινωνήστε με
εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
Μην επιχειρείτε ποτέ να
ανοίξετε τη συσκευή μόνοι
σας και μην προσπαθείτε να
εισάγετε με πίεση κανενός
είδους αντικείμενα στη
συσκευή.
Μην αφήνετε ποτέ τη
συσκευή χωρίς επιτήρηση ενώ
λειτουργεί και τα παιδιά πρέπει
να χρησιμοποιούν τη συσκευή
μόνο υπό την εποπτεία ενός
ενήλικα.
Η συσκευή προορίζεται μόνο
για οικιακή χρήση. Η συσκευή
δεν προορίζεται για χρήση
σε εξωτερικούς χώρους ή για
εμπορική χρήση.
Μην φράσσετε την είσοδο αέρα
στο πίσω μέρος της συσκευής
όταν την χρησιμοποιείτε. Εάν
η είσοδος αέρα φραγεί, η
συσκευή θα υπερθερμανθεί.
Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, η
προστασία υπερθέρμανσης
θα τερματίσει αυτόματα τη
λειτουργία της συσκευής.
Απενεργοποιήστε τη συσκευή
και αφαιρέστε το βύσμα από
την πρίζα.
Μην αφήνετε ρούχα,
σεντόνια κ.λπ., που είναι
κατασκευασμένα από υλικά
ευαίσθητα στις υψηλές
θερμοκρασίες ή εύφλεκτα
συνθετικά υλικά, όταν η
συσκευή είναι ενεργοποιημένη
ή εξακολουθεί να είναι ζεστή.
Προσοχή! Τα ακροφύσια μπορεί
να αναπτύξουν πολύ υψηλή
θερμοκρασία. Δεν πρέπει να
έρθουν σε επαφή με το δέρμα,
γιατί κάτι τέτοιο μπορεί να
προκαλέσει εγκαύματα.
Μην χρησιμοποιείτε τη
συσκευή κοντά σε εύφλεκτα
ή εκρηκτικά υγρά υλικά ή
αέρια, π.χ. κοντά σε μπουκάλες
οξυγόνου.
Προκειμένου να αποφύγετε
τα εγκαύματα, δεν πρέπει να
κατευθύνετε το ζεστό αέρα
απευθείας στα μάτια ή σε πολύ
ευαίσθητο δέρμα.
Καλώδιο, βύσμα και πρίζα
τροφοδοσίας
Ελέγχετε τακτικά εάν το
καλώδιο ή το βύσμα της
συσκευής είναι κατεστραμμένα
και σε αυτή την περίπτωση, μην
τα χρησιμοποιείτε. Επίσης, μην
χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν
έχει πέσει σε νερό ή εάν έχει
υποστεί οποιαδήποτε ζημιά.
Εάν η συσκευή ή το βύσμα
έχουν υποστεί ζημιά, πρέπει
να τα ελεγχθούν και εάν
χρειάζεται, να επισκευαστούν
από έναν εξουσιοδοτημένο
μηχανικό, διαφορετικά υπάρχει
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Μην προσπαθείτε ποτέ να
επισκευάσετε μόνοι σας τη
συσκευή.
Μετά τη χρήση και πριν
καθαρίσετε τη συσκευή, βγάλτε
το βύσμα από την πρίζα.
30 31
30 31
Μην τραβάτε το καλώδιο όταν
αποσυνδέετε το βύσμα από την
πρίζα. Αντιθέτως, θα πρέπει να
κρατάτε το βύσμα.
Μην τυλίγετε το καλώδιο
γύρω από τη συσκευή.
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία
επαναφοράς του καλωδίου.
Μην αφήνετε ποτέ μικρά
παιδιά να χρησιμοποιούν τη
λειτουργία επαναφοράς του
καλωδίου, γιατί η ταχύτητα με
την οποία τυλίγεται το καλώδιο
μπορεί να τα τραυματίσει.
ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
1. Κουμπί για αυτόματη
επαναφορά του καλωδίου
2. Κουμπί ψυχρού αέρα
3. Επιλογέας ταχύτητας
4. Κρίκος για κρέμασμα
5. Καλώδιο
6. Ακροφύσιο ψαλιδιού ισιώματος
μαλλιών
7. Συγκεντρωτής αέρα
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ
Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει
όλα τα υλικά συσκευασίας.
ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
Επεκτείνετε
το καλώδιο
(5) μέχρι το
μήκος που
θέλετε και
συνδέστε το
στην πρίζα.
Τοποθετήστε
το ακροφύσιο
συγκεντρωτή αέρα (7) ή ένα
από τα ακροφύσια ισιώματος
(6).
o Το ακροφύσιο θα
συγκεντρώσει τη ροή
του αέρα. Χρησιμοποιήστε
τα ακροφύσια ισιώματος για
να ισιώσετε τα μαλλιά, όπως
περιγράφεται παρακάτω.
Ενεργοποιήστε τη συσκευή,
μετακινώντας τον επιλογέα
ταχύτητας (3) από τη θέση "0"
(στο κέντρο).
o Σπρώξτε τον επιλογέα προς
τα επάνω για μέγιστη
ταχύτητα.
o Σπρώξτε τον επιλογέα
προς τα κάτω για μικρότερη
ταχύτητα.
Πατήστε και κρατήστε
πατημένο το κουμπί κρύου
αέρα (2), για κρύο αέρα. Η
ρύθμιση αυτή είναι χρήσιμη
όταν τα μαλλιά σας είναι
στεγνά και θέλετε να τα
χτενίσετε.
Για να απενεργοποιήσετε τη
συσκευή, τοποθετήστε τον
επιλογέα ταχύτητας στη θέση
“0”. Απενεργοποιήστε τη
συσκευή, αποσυνδέστε την
από την πρίζα και πατήστε το
κουμπί αυτόματης επαναφοράς
καλωδίου (1), έως ότου το
καλώδιο τυλιχτεί πλήρως.
Μπορείτε να κρεμάσετε τη
συσκευή χρησιμοποιώντας τον
κρίκο (4), στο κάτω μέρος της
λαβής.
Χρήση του ακροφύσιου του
ψαλιδιού ισιώματος μαλλιών
Πιέστε προς τα δεξιά το
κουμπί που βρίσκεται στο πλάι
του ακροφύσιου, έως ότου
ευθυγραμμιστούν τα δόντια της
χτένας.
Πιέστε την χτένα στα μαλλιά
στο πάνω μέρος. Πιέστε προς
τα αριστερά το κουμπί, έως
ότου τα δόντια της χτένας
μετατοπιστούν και τυλίξτε τα
μαλλιά.
Ενεργοποιήστε τη συσκευή
Σύρετε αργά τη συσκευή με
ελαφρές κινήσεις προς τις
άκρες των μαλλιών.
o Κρατήστε τα μαλλιά σφιχτά,
για να αποφύγετε τυχόν
πτυχώσεις.
o Για μεγαλύτερο όγκο στα
μαλλιά, λειάνετε μόνο το
εξωτερικό τμήμα της
τούφας.
o Μπορεί να είναι δύσκολο να
χρησιμοποιήσετε από
μόνοι σας το ακροφύσιο του
ισιωτικού μαλλιών. Ζητήστε
βοήθεια από ένα φίλο.
32 33
32 33
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Αφαιρέστε το βύσμα από
την πρίζα και αφήστε τη
συσκευή να κρυώσει πριν την
καθαρίσετε.
Καθαρίστε τη συσκευή με
ένα καλά στυμμένο ύφασμα,
βρεγμένο σε λίγο υγρό
καθαρισμού. Σκουπίστε τη
συσκευή με ένα στεγνό
ύφασμα.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σημειώστε ότι αυτό το προϊόν της
Adexi επισημαίνεται με αυτό το
σύμβολο:
Αυτό σημαίνει ότι το προϊόν δεν
πρέπει να απορρίπτεται μαζί με
τα συνήθη οικιακά απορρίμματα,
δεδομένου ότι τα ηλεκτρικά και
ηλεκτρονικά απορρίμματα πρέπει
να απορρίπτονται ξεχωριστά.
Σύμφωνα με την οδηγία WEEE,
κάθε κράτος-μέλος πρέπει να
φροντίζει για τη σωστή συλλογή,
ανάκτηση, διαχείριση και
ανακύκλωση των ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών απορριμμάτων.
Τα ιδιωτικά νοικοκυριά στην ΕΕ
μπορούν να μεταφέρουν δωρεάν
τον μεταχειρισμένο εξοπλισμό
τους σε ειδικούς σταθμούς
ανακύκλωσης. Σε ορισμένα κράτη-
μέλη, μπορείτε να επιστρέψετε τις
μεταχειρισμένες συσκευές στον
μεταπωλητή από τον οποίο τις
αγοράσατε, εφόσον αγοράσετε
νέα προϊόντα. Επικοινωνήστε με
τον μεταπωλητή ή τον διανομέα
από τον οποίο προμηθευτήκατε τη
συσκευή ή με τις δημοτικές αρχές
της περιοχής σας, για να λάβετε
περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με τις ενέργειες που πρέπει
να ακολουθήσετε, όσον αφορά
στην απόρριψη ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών συσκευών.
ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Η εγγύηση δεν ισχύει στις εξής
περιπτώσεις:
εάν δεν τηρηθούν οι παραπάνω
οδηγίες
εάν έχουν υπάρξει παρεμβολές
στη συσκευή
εάν έχετε χειριστεί τη συσκευή
εσφαλμένα, την έχετε υποβάλει
σε σκληρή μεταχείριση ή εάν
έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημία
εάν έχουν προκύψει σφάλματα
που οφείλονται σε βλάβες της
παροχής ρεύματος.
Λόγω της διαρκούς ανάπτυξης των
προϊόντων μας, τόσο όσον αφορά
στη λειτουργικότητα όσο και τον
σχεδιασμό τους, διατηρούμε το
δικαίωμα να αλλάξουμε το προϊόν
χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με
τη χρήση της συσκευής και δεν
μπορείτε να βρείτε την απάντηση
στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης,
επισκεφθείτε την τοποθεσία Web
στη διεύθυνση www.adexi.EU.
Μεταβείτε στο μενού "Consumer
Service" (Εξυπηρέτηση πελατών),
κάντε κλικ στην επιλογή "Question
& Answer" (Ερώτηση & Απάντηση)
για να δείτε τις πιο πρόσφατες
ερωτήσεις.
Επίσης, μπορείτε να δείτε τα
στοιχεία επικοινωνίας, εάν
χρειάζεται να επικοινωνήσετε
μαζί μας για τεχνικά θέματα,
επιδιορθώσεις, εξαρτήματα και
ανταλλακτικά.
ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ
Όμιλος Adexi
Δεν φέρουμε ευθύνη για
οποιοδήποτε τυπογραφικό λάθος.
32 33
32 33
INTRODUCTION
Pour tirer le meilleur parti de
votre nouvel appareil, veuillez lire
attentivement ce manuel avant la
première utilisation. Nous vous
recommandons également de le
conserver pour pouvoir le consulter
ultérieurement en cas de besoin.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Utilisation normale de l'appareil
Une utilisation incorrecte de cet
appareil peut causer des blessures
et dommages personnels.
Ne l'utilisez que pour l'usage
prévu. Le fabricant décline toute
responsabilité pour les blessures
ou dommages résultant d'une
utilisation ou d'une manipulation
incorrecte (voir également les
Conditions de garantie).
Connexion 230 V, 50 Hz
uniquement.
Ce symbole signie que
l'appareil ne doit pas être utilisé
dans la baignoire ou près d'une
source d'eau, d'un lavabo, etc.
S'il tombe dans l'eau, n'essayez
pas de le rattraper en mettant les
mains dans l'eau. Débranchez
d'abord la che du secteur.
Nous recommandons d'utiliser cet
appareil uniquement si l'installation
est protégée par un DDFT. Veuillez
contacter un électricien qualié en
cas de doute.
N'essayez jamais d'ouvrir l'appareil
vous-même ou d'y introduire des
objets de force.
Ne le laissez jamais en marche
sans surveillance. Les enfants ne
doivent l'utiliser que lorsqu'ils sont
surveillés par un adulte.
Pour usage domestique
uniquement. Non destiné à l'usage
en extérieur ou commercial.
N'obstruez pas la prise d'air à
l'arrière de l'appareil pendant
l'utilisation. Si la prise d'air est
obstruée, l'appareil risque de
surchauffer. Si cela se produit, la
protection anti-surchauffe coupe
automatiquement l'alimentation
de l'appareil. Arrêtez-le et
débranchez-le du secteur.
Ne laissez pas l'appareil branché
ou encore chaud reposer sur
des vêtements, du linge, etc. en
matières synthétiques sensibles à
la chaleur et inammables.
Attention ! Les embouts peuvent
devenir brûlants. Elles ne doivent
pas entrer en contact avec la peau
car cela pourrait provoquer des
brûlures.
N'utilisez pas l'appareil à proximité
de liquides ou gaz combustibles
ou explosifs ; par ex. à proximité
de bouteilles d'oxygène.
Pour éviter tout risque de brûlure,
ne soufez pas d'air chaud
directement dans les yeux ou sur
les peaux très sensibles.
Cordon, che et prise de courant
Vériez régulièrement que ni
le cordon ni la che ne sont
endommagés ; n'utilisez pas
l'appareil s'ils le sont ou si
l'appareil a été plongé dans l'eau
ou endommagé de quelque façon
que ce soit.
Si l'appareil ou la che sont
endommagés, ils doivent être
examinés et, si nécessaire, réparés
par un technicien de réparation
autorisé, sans quoi il existe un
risque de décharge électrique.
N'essayez jamais de réparer
l'appareil vous-même.
Débranchez la che du secteur
après utilisation et avant de
nettoyer l'appareil.
Évitez de tirer sur le cordon
lorsque vous débranchez la che.
Tenez plutôt la che elle-même.
Le cordon ne doit pas être enroulé
autour de l'appareil. Utilisez la
fonction de rembobinage du
cordon.
Ne laissez jamais de jeunes
enfants utiliser la fonction de
rembobinage du cordon, car la
vitesse du rembobinage peut
causer des blessures.
F
34 35
34 35
LÉGENDE DES PIÈCES
1. Bouton de rembobinage
automatique du cordon
2. Bouton air froid
3. Sélecteur de vitesse
4. Anneau de suspension
5. Cordon
6. Embout lisseur
7. Concentrateur d'air
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Vériez que vous avez retiré tout
emballage.
UTILISATION DE L'APPAREIL
Déroulez le
cordon (5) sur
la longueur
nécessaire et
branchez-le
sur le secteur.
Fixez l'embout
concentrateur
(7) ou l'un des
embouts lisseurs (6).
o L'embout concentre l'air.
Utilisez les embouts lisseurs
pour lisser les cheveux comme
décrit ci-dessous.
Mettez l'appareil en marche en
déplaçant le sélecteur de vitesse
(3) de la position "0" (au centre).
o Poussez le sélecteur vers le
haut pour la vitesse maximale.
o Poussez le sélecteur
vers le bas pour une vitesse
intérmédiaire.
Maintenez le bouton air froid (2)
appuyé pour obtenir de l'air froid.
Ceci est utile si vos cheveux sont
déjà secs et que vous avez besoin
de les mettre en forme.
Pour arrêter l'appareil, placez
le sélecteur de vitesse en
position "0". Arrêtez l'appareil,
débranchez-le appuyez sur
le bouton de rembobinage
automatique du cordon (1) jusqu'à
ce que le cordon soit entièrement
rembobiné.
L'appareil peut être suspendu à
l'aide de l'anneau (4) au bout de la
poignée.
Utilisation de l'embout lisseur
Poussez le bouton à côté de
l'embout vers la droite jusqu'à ce
que les dents du peigne soient
alignées.
Placez le peigne en haut des
cheveux. Poussez le bouton vers
la gauche jusqu'à ce que les
dents du peigne soient décalées
et maintiennent les cheveux.
Mettez l'appareil en marche.
Faites glisser lentement l'appareil
vers les pointes.
o Gardez les cheveux bien droits
pour éviter qu'ils ne prennent
une mauvaise forme.
o Pour plus de volume, lissez
uniquement la face extérieure
de la mèche.
o Il peut être difcile d'utiliser
l'embout lisseur soi-même.
Faites-vous aider par une autre
personne.
NETTOYAGE
Avant le nettoyage, débranchez
l'appareil du secteur et laissez-le
refroidir.
Nettoyez-le à l'aide d'un linge
humide bien essoré et d'un peu
de liquide vaisselle, si nécessaire.
Essuyez-le avec un linge sec.
INFORMATION SUR LA MISE AU
REBUT ET LE RECYCLAGE DE CE
PRODUIT.
Veuillez noter que ce produit Adexi
porte le symbole suivant :
Cela signie que ce produit ne doit
pas être mis au rebut avec les déchets
ménagers, mais faire l’objet d’un
traitement spécique pour déchets
électriques et électroniques.
Selon la directive WEEE, chaque
état membre doit assurer la collecte,
la récupération, le traitement et le
recyclage des déchets électriques
et électroniques. Dans l’Union
Européenne, les ménages privés
peuvent gratuitement déposer leur
équipement usagé dans des centres
de revalorisation (déchetteries).
Dans certains Etats membres, vous
pouvez retourner l'équipement
usagé au revendeur auquel vous
l'aviez acheté à condition d'acheter
un nouvel équipement. Contactez
votre revendeur, le distributeur
ou les autorités municipales pour
plus d’informations sur la façon
d’éliminer les déchets électriques et
électroniques.
34 35
34 35
CONDITIONS DE GARANTIE
La garantie devient caduque :
si les instructions ci-dessus ne
sont pas respectées
si le fonctionnement de l'appareil
a été entravé
si l'appareil a été mal utilisé,
malmené ou a subi toute autre
forme de dommage
si des défauts ont été causés
par des défauts dans votre
alimentation électrique.
En raison de l'amélioration constante
de la fonctionnalité et du design de
nos produits, nous nous réservons
le droit de modier le produit sans
préavis.
QUESTIONS/RÉPONSES
Pour toute question relative à
l'utilisation de l'appareil et qui ne serait
pas traitée dans ce manuel, veuillez
consulter notre site Internet sur
www.adexi.eu.
Ouvrez le menu Consumer Services,
puis cliquez sur Frequently asked
questions pour consulter les questions
les plus fréquemment posées.
Vous y trouverez également nos
coordonnées si vous souhaitez
nous contacter pour des questions
techniques, des réparations, des
accessoires et des pièces de
rechange.
IMPORTATEUR
Groupe Adexi
Nous déclinons toute responsabilité en
cas d'erreur d'impression.
36 37
36 37
UVOD
Pročitajte ove upute pažljivo prije
prve uporabe kako bi ste dobili
najviše iz svog novog uređaja. Također
preporučamo da pohranite ove upute
za kasniju uporabu kako bi ste se
prisjetili funkcija uređaja.
MJERE SIGURNOSTI
Uobičajena uporaba uređaja
Pogrešna uporaba uređaja može
izazvati ozljede ili štetu.
Koristiti samo za naznačenu
namjenu. Proizvođač nije
odgovoran za štetu ili ozljede
nastale neispravnom uporabom
(vidi uvjete jamstva).
Isključivo za 230 V, 50 Hz.
Simbol označava da se uređaj
ne smije koristiti u kadi niti u
blizini vode, umivaonika, posuda s
vodom i tome slično.
Nikad ne posežite za uređajem
koji je pao u vodu. Uvijek prvo
izvucite utikač iz utičnice.
Preporučujemo uporabu ovog
uređaja samo ako je električna
instalacija zaštićena HFI-/HPFI
osiguračem. Ako niste sigurni,
kontaktirajte kvaliciranog
električara.
Uređaj nikad ne pokušavajte sami
otvarati, a predmete nikad ne
gurajte nasilno u njega.
Nikad ga ne ostavljajte bez
nadzora dok se ne koristi, a djeca
ga smiju koristiti isključivo pod
nadzorom odrasle osobe.
Isključivo za kućnu uporabu.
Nije za vanjsku ili komercijalnu
uporabu.
Ne prekrivajte ulaz zraka na
stražnjoj strani uređaja dok se
uređaj koristi. Ukoliko je ulaz
zraka prepriječen, sušilo za kosu
će se pregrijati. U tom slučaju,
sustav za zaštitu od pregrijavanja
automatski će isključiti uređaj.
Isključite uređaj i izvucite utikač iz
utičnice.
Ne odlažite na odjeću, prekrivače
i slično, koji su izrađeni od
sintetičkih materijala osjetljivih na
toplinu ili zapaljivih, dok je uređaj
uključen ili vruć.
Pažnja! Mlaznice se mogu jako
ugrijati. Ne smiju doći u dodir
s kožom jer mogu izazvati
opekotine.
Ne koristite u blizini zapaljivih,
eksplozivnih tekućina ili plinova,
npr. u blizini boca s kisikom.
Kako biste izbjegli opekotine,
vruću struju zraka ne usmjeravajte
izravno u oči ili na osjetljivu kožu.
Kabel, utikač i utičnica
Redovno provjeravajte postoje li
na kabelu i utikaču oštećenja te
ako ih ima nemojte koristiti uređaj,
također ga nemojte koristiti ako je
uređaj pao ili je oštećen na neki
drugi način.
Ako su uređaj ili utičnica
oštećeni potrebno ih je provjeriti
i po potrebi popraviti od strane
ovlaštenog servisera jer u
protivnom postoji opasnost od
strujnog udara. Nikada nemojte
sami pokušavati popravljati
uređaj.
Isključite prekidač iz utičnice
nakon uporabe i prije čišćenja.
Nemojte vući kabel kada
isključujete utikač iz utičnice.
Umjesto toga, držite utikač.
Kabel ne smije biti omotan
oko uređaja. Koristite funkciju
namatanja kabela.
Maloj djeci nikad ne dopuštajte
korištenje funkcije namatanja
jer njegova brzina može izazvati
ozljede.
KOMPONENTE :
1. Gumb za automatsko namatanje
kabela
2. Gumb za udar hladnim zrakom
3. Birač brzine
4. Petlja za vješanje
5. Kabel napajanja
6. Mlaznica za ravnanje kose
7. Koncentrator zraka
PRIJE UPORABE
Provjerite jeste li uklonili cjelokupnu
ambalažu.
HR
36 37
36 37
UPOTREBA UREĐAJA
Kabel
napajanja
(5) izvucite
do potrebne
dužine i utikač
priključite u
utičnicu.
Namjestite
mlaznicu
koncentratora (7) ili jednu od
mlaznica za ravnanje (6).
o Mlaznica će koncentrirati
struju zraka. Mlaznice za
ravnanje koristite za
izravnavanje kose kako je
opisano u daljnjem tekstu.
Uređaj uključite pomicanjem
birača brzine (3) iz položaja “0” (u
sredini).
o Za punu brzinu birač
pomaknite prema gore.
o Za pola brzine birač pomaknite
prema dolje.
Za hladan zrak pritisnite i držite
gumb za hladni zrak (2). Ovo je
korisno kada vam je kosa suha a
morate je namjestiti.
Kako biste isključili uređaj, birač
brzine postavite u položaj “0”.
Isključite na utičnici, izvucite
utikač i pritisnite gumb za
automatsko namatanje kabela
(1) dok se kabel u cijelosti ne
namota.
Uređaj se može objesiti petljom za
vješanje (4) koja se nalazi pri dnu
drške.
Upotreba mlaznice za ravnanje kose
Gumb koji se nalazi sa strane
mlaznice pritisnite udesno, dok se
zupci češlja ne poravnaju.
Češalj ugurajte u kosu pri vrhu.
Gumb pritišćite ulijevo dok zupci
češlja ne sjednu jedni između
drugih i uhvate kosu.
Uključite uređaj.
Ravnomjernim pokretom uređaj
polako pomičite prema vrhovima
kose.
o Kosu držite napetom kako
biste izbjegli izvijanja.
o Za veću bujnost kose,
izravnajte samo vanjski dio
uvojka.
o Samostalno korištenje
mlaznice za ravnanje kose
moglo bi biti teško. Zatražite
pomoć druge osobe.
ČIŠĆENJE
Isključite utikač iz utičnice i
dopustite uređaju da se ohladi
prije čišćenja.
Očistite dobro ocijeđenom krpom
i po potrebi s malo tekućine za
pranje posuđa. Obrišite suhom
krpom.
INFORMACIJE O ODLAGANJU I
RECIKLIRANJU OVOG PROIZVODA
Adexi proizvodi su markirani
sljedećim simbolom:
Ovo znači da se ovi proizvode ne smiju
odlagati zajedno sa običnim otpadom,
jer se elektronski i električni otpad
mora odlagati zasebno.
U skladu s direktivama WEEE, svaka
država članica mora garantirati
pravilno sakupljanje, sanaciju,
rukovanje i recikliranje električnog
i elektronskog otpada. Privatna
domaćinstva u EU mogu odnijeti
korištenu opremu u centre za
recikliranje besplatno. U nekim
državama članicama u pojedinim
slučajevima korištena oprema se
može odnijeti kod trgovca od kojeg
ste uređaj kupili ako kupujete novi.
Kontaktirajte trgovca, distributera ili
lokalne vlasti za dodatne informacije o
tome što vam je činiti sa električnim i
elektronskim otpadom.
UVJETI JAMSTVA
Jamstvo ne vrijedi:
Ukoliko se niste pridržavali gore
navedenih instrukcija
Ukoliko se uređaj modicirao
Ukoliko se uređajem rukovalo
pogrešno, grubo ili je oštećen na
drugi način
Ima oštećenja koja su posljedica
kvarova na elektro-snabdijevanju.
Uslijed neprestanog usavršavanja
naših proizvoda u smislu
funkcionalnosti i dizajna, zadržavamo
pravo izmjena proizvoda bez
prethodne najave.
PITANJA I ODGOVORI
Ukoliko imate pitanja u vezi uređaja,
a odgovore ne možete naći u ovom
korisničkom priručniku, pregledajte
naše web-mjesto na www.adexi.eu.
Idite na “Consumer Service”
(Korisničke usluge), kliknite na
“Question & Answer” (Pitanja i
odgovori) gdje ćete naći odgovore na
najčešća pitanja.
38 39
38 39
Također ćete vidjeti kontaktne
informacije ukoliko nas želite
kontaktirati za tehnička pitanja,
popravke, opremu i rezervne dijelove.
UVOZNIK
Adexi group
Ne odgovaramo za tiskarske pogreške.
38 39
38 39
H
BEVEZETÉS
A készülék első használata előtt
gyelmesen olvassa el ezeket az
utasításokat, hogy a legjobbat
hozhassa ki új készülékéből. Továbbá
javasoljuk, hogy őrizze meg az
útmutatót, mert később is szüksége
lehet rá, és segíthet felidézni a
készülék funkcióit.
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
A készülék rendeltetésszerű
használata
A készülék helytelen használata
személyi sérüléshez vezethet vagy
kárt okozhat.
Csak rendeltetésszerűen
használja. A gyártó nem felelős
a helytelen használatból vagy
kezelésből eredő sérülésekért
vagy károkért (lásd még Jótállási
feltételek).
Csak 230 V-hoz, 50 Hz-hez
csatlakoztatható.
Ez a jel azt jelenti, hogy
a készülék nem használható
fürdőkádban vagy víz közelében,
mosdótálban és hasonlókban.
Soha ne nyúljon a készülék után,
ha az vízbe esett. Először húzza ki
a csatlakozót az aljzatból.
A készülék használatát csak
abban az esetben javasoljuk, ha
a hálózatban HFI-/HPFI-relés
védelem található. Forduljon egy
szakképzett villanyszerelőhöz, ha
kétségei támadnak.
Soha ne próbálja meg felnyitni a
készüléket, és soha ne erőltessen
bele más tárgyat.
Használat közben soha ne
hagyja felügyelet nélkül; gyerekek
csak felnőtt felügyeletével
használhatják.
Csak háztartási célra. Kültéri vagy
ipari használatra nem alkalmas.
Ne akadályozza a levegő
beáramlását a készülék hátsó
részén használat közben. A
légbeszívó eltakarása a készülék
túlmelegedéséhez vezet. Ebben
az esetben a túlmelegedés
elleni védelem automatikusan
kikapcsolja a készüléket.
Kapcsolja ki a készüléket, és
húzza ki a csatlakozót a fali
aljzatból.
Ne hagyja a készüléket ruházaton,
ágyon stb. vagy egyéb hőérzékeny
és gyúlékony anyagon, ha az
bekapcsolt állapotban van vagy
még forró.
Figyelem! A fúvócsövek nagyon
felforrósodhatnak. Soha ne érintse
bőréhez, mert égési sérülést
okozhat.
Ne használja gyúlékony vagy
robbanékony folyadékok
vagy gázok, pl. oxigéntartály
közelében.
Az égések elkerülése érdekében
ne fújja a forró levegőt közvetlenül
a szembe vagy nagyon érzékeny
bőrre.
Vezeték, csatlakozó és hálózati aljzat
Szabályos időközönként
ellenőrizze, hogy nem sérült-e
meg a vezeték vagy a csatlakozó,
és ne használja a készüléket,
amennyiben igen, vagy ha a
készülék vízbe esett vagy más
módon megsérült.
Ha a készülék vagy a csatlakozó
megsérült, ellenőriztetni kell, és
szükség esetén meg kell javíttatni
egy szakképzett szerelővel, mert
ellenkező esetben áramütés
kockázata áll fenn. Soha ne
próbálja meg önállóan megjavítani
a készüléket.
Tisztítás előtt és használat után
húzza ki a csatlakozót az aljzatból.
A csatlakozó aljzatból történő
eltávolításakor ne a vezetéket
húzza meg, hanem a csatlakozót
tartsa.
A vezetéket nem szabad a
készülék köré tekerni. Használja a
kábel visszacsévélő funkcióját.
Soha ne engedje, hogy
kisgyermekek használják a kábel
visszacsévélő funkcióját, mivel
a csévélő nagy sebessége miatt
sérülést okozhat.
GOMBOK A KÉSZÜLÉK RÉSZEIHEZ
1. Automatikus kábel-visszacsévélő
gomb
2. Cool shot (hideg levegő) gomb
3. Sebesség kiválasztó
4. Akasztófül
5. Vezeték
6. Hajegyenesítő fúvóka
7. Légáram sűrítő
40 41
40 41
AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
Ellenőrizze, hogy minden csomagolást
eltávolított.
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA
Húzza ki a
kábelt (5)
a kívánt
hosszúságúra,
és dugja be
egy hálózati
csatlakozó
aljzatba.
Illessze helyére
a légáramsűrítő fúvókát (7) vagy
az egyik hajsimító fúvókát (6).
o A fúvóka koncentrálja a
légáramlatot. A haj kisimítására
használja az egyenesítő
fúvókát, a lent leírtak szerint.
A készüléket a sebességkiválasztó
(3) gomb „0” állásból (középen)
történő elmozdításával
kapcsolhatja be.
o Nyomja a kiválasztó gombot
felfelé a teljes sebesség
eléréséhez.
o Nyomja a kiválasztó gombot
lefelé a félsebesség
eléréséhez.
Nyomja le és tartsa lenyomva a
hideglevegő gombot (2), ha hideg
levegőt kíván fújatni. Ez a funkció
akkor hasznos, amikor a haja
száraz és csak be kell állítani.
Kikapcsoláshoz állítsa a
sebességkiválasztó gombot „0”
állásba. Kapcsolja ki a foglalatnál,
húzza ki, majd nyomja meg az
automatikus visszacsévélés
gombot (1), amíg a kábel teljesen
vissza nem tekeredik.
A készüléket fel lehet akasztani
a fogantyú alján található
akasztófüllel (4).
A hajegyenesítő fúvóka használata
Nyomja a fúvóka oldalán lévő
gombot jobbra, amíg a fésű fogai
egyenesbe nem jönnek.
Nyomja a fésűt a hajba a fejtetőn.
Nyomja a gombot balra, amíg
a fésű fogai eltolódnak, és
megfogják a hajat.
Kapcsolja be a készüléket.
Lassan, folyamatos mozdulattal
húzza a készüléket a haj vége felé.
o A csomók elkerüléséhez tartsa
szorosan a hajat.
o A lazább hatás érdekében
csak a hajtincs külső részét
simítsa.
o A hajegyenesítő önálló
használata nehézkes lehet.
Kérjen meg valakit, hogy
segítsen.
TISZTÍTÁS
Tisztítás előtt húzza ki a
csatlakozót a fali aljzatból és
hagyja lehűlni a készüléket.
Szükség esetén egy jól kicsavart
nedves ruhával és kevés
mosogatószerrel tisztítsa. Száraz
ruhával törölje le.
A TERMÉK ÁRTALMATLANÍTÁSÁVAL
ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁVAL
KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ
Kérjük, jegyezze meg, hogy ezt az
Adexi terméket ez a szimbólum
jelöli:
Ez azt jelenti, hogy a termék nem
ártalmatlanítható a szokásos háztartási
szeméttel együtt, mivel az elektromos
és az elektronikus szemetet külön kell
ártalmatlanítani.
A WEEE direktíva előírásai szerint az
összes tagállamnak biztosítania kell a
hulladék elektromos és elektronikus
berendezések megfelelő begyűjtését,
kezelését ás újrahasznosítását. Az EU
tagállamaiban az egyéni háztartások
térítésmentesen leadhatják a
használt berendezéseket egy erre
szakosodott gyűjtőhelyen. Bizonyos
tagállamokban a használt készülékek
visszavihetők ahhoz a forgalmazóhoz,
ahonnan a terméket megvásárolta,
azzal a feltétellel, hogy új terméket
vásárol. A hulladék elektromos és
elektronikus berendezések kezelésével
kapcsolatosan bővebb információkért
lépjen kapcsolatba a kiskereskedővel,
a forgalmazóval vagy a helyi
hatósággal.
TÁLLÁSI FELTÉTELEK
A jótállás érvényét veszti:
ha a fenti utasításokat nem tartják
be
ha a készüléket megváltoztatták
ha a készüléket nem megfelelően
kezelték, durva bánásmódnak
tették ki, vagy más formában
szenvedett károsodást
ha a hibák az Ön elektromos
rendszerében bekövetkezett
meghibásodás következményei.
40 41
40 41
Mivel termékeinket a funkció és
formaterv tekintetében folyamatosan
fejlesztjük, ezért fenntartjuk
magunknak a jogot, hogy a terméket
előzetes gyelmeztetés nélkül
módosítsuk.
Kérdések és válaszok
Ha kérdései vannak a készülék
használatával kapcsolatosan, és nem
talál választ ebben az útmutatóban,
látogassa meg a weboldalunkat a
www.adexi.eu címen.
Kattintson az „Consumer Service
menüre, kattintson a „Question &
Answer” elemre a leggyakrabban
feltett kérdések megtekintéséhez.
Kapcsolattartási információkat
is itt találhat arra az esetre, hogy
kapcsolatba kell lépnie vállalatunkkal
műszaki kérdésekben, javítások
esetén, tartozékok és alkatrészek
beszerzése kapcsán.
IMPORTŐR
Adexi Group
Cégünk nem tehető felelőssé a
nyomtatási hibákért
42 43
42 43
SK
ÚVOD
Ak chcete maximálne využiť svoj
nový prístroj, pred prvým použitím
si pozorne prečítajte tento návod na
používanie. Tiež odporúčame, aby ste
si pokyny uchovali ako zdroj informácií
do budúcnosti, čo vám umožní
pripomenúť si funkcie prístroja.
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
Normálne používanie prístroja
Nesprávne použitie tohto prístroja
môže spôsobiť fyzické zranenie a
materiálnu škodu.
Používajte ho len na určené
použitie. Výrobca nie je
zodpovedný za akékoľvek
zranenie ani poškodenie
spôsobené nesprávnym
používaním alebo narábaním
(pozrite si tiež časť Záručné
podmienky).
Len pre pripojenie k 230 V, 50 Hz.
Tento symbol upozorňuje, že
prístroj sa nesmie používať vo vani
ani v blízkosti vody, umývadla, mís
a podobne.
Ak prístroj spadne do vody, nikdy
sa ho nepokúšajte vybrať. Najskôr
vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
Odporúčame tento prístroj
používať len v prípade, že
elektroinštalácia je chránená
prostredníctvom HFI-/HPFI relé.
V prípade pochýb sa obráťte na
kvalikovaného elektrikára.
Prístroj sa nikdy nepokúšajte
otvárať svojpomocne ani doň
nikdy násilím nevkladajte žiadne
predmety.
Pri používaní nenechávajte bez
dozoru. Deti môžu používať
prístroj len pod dohľadom
dospelej osoby.
Len na domáce použitie. Nie na
komerčné ani exteriérové použitie.
Počas používania nesmie b
blokované nasávanie vzduchu
na zadnej strane prístroja.
Ak sa nasávanie vzduchu
zablokuje, prístroj sa prehreje. V
takom prípade tepelná poistka
automaticky vypne prístroj.
Prístroj vypnite vypínačom a
vytiahnite zástrčku z elektrickej
zásuvky.
Keď je prístroj zapnutý alebo
stále horúci, nenechávajte ho na
oblečení, posteľnej bielizni ani
iných predmetoch vyrobených z
horľavých syntetických materiálov
alebo materiálov citlivých na
teplo.
Upozornenie! Hubice sa môžu
zohriať na vysokú teplotu. Nesmú
prísť do kontaktu s pokožkou,
pretože to môže spôsobiť
popáleniny.
Nepoužívajte v blízkosti ľahko
zápalných alebo výbušných
kvapalín alebo plynov, napr. v
blízkosti kyslíkových iaš.
Predchádzajte vzniku popálenín
a nefúkajte horúci vzduch priamo
do očí alebo na veľmi citlivú
pokožku.
Kábel, zástrčka a sieťová zásuvka
Pravidelne kontrolujte, či nie je
poškodený kábel ani zástrčka
a v prípade poškodenia prístroj
nepoužívajte. Nepoužívajte ho
ani v prípade, že spadol do
vody alebo sa akýmkoľvek iným
spôsobom poškodil.
Ak sú prístroj alebo zástrčka
poškodené, musia sa skontrolov
a v prípade potreby nechať opraviť
u autorizovaného opravára,
pretože v opačnom prípade
hrozí zásah elektrickým prúdom.
Prístroj sa nikdy nepokúšajte
opravovať svojpomocne.
Zástrčku po použití a pred
čistením vytiahnite zo zásuvky.
Pri odpájaní zástrčky zo zásuvky
neťahajte za kábel. Namiesto toho
držte zástrčku.
Kábel neomotávajte okolo
prístroja. Použite funkciu navinutia
kábla.
Malé deti nesmú nikdy používať
funkciu navinutia kábla, pretože
rýchlosť navíjania môže spôsobiť
poranenie.
42 43
42 43
KĽÚČ PRÍSTROJA
1. Tlačidlo na automatické navinutie
kábla
2. Tlačidlo chladného prúdu
3. Volič rýchlosti
4. Závesná slučka
5. Kábel
6. Hubica žehličky na vlasy
7. Koncentrátor vzduchu
PRED PRVÝM POUŽITÍM
Skontrolujte, či ste odstránili všetok
baliaci materiál.
POUŽÍVANIE PRÍSTROJA
Rozviňte
kábel (5) na
požadovanú
dĺžku a
zapojte ho
do elektrickej
zásuvky.
Nasaďte
hubicu
koncentrátora (7) alebo jednu z
hubíc žehličky (6).
o Hubica sústredí prúd vzduchu.
Hubice žehličky na vlasy
použite na vyrovnanie vlasov
podľa postupu uvedeného
nižšie.
Prístroj zapnite posunutím voliča
rýchlosti (3) z polohy „0“ (v
strede).
o Zatlačením voliča smerom
nahor nastavte plnú rýchlosť.
o Zatlačením voliča smerom
nadol nastavte polovičnú
rýchlosť.
Stlačením a podržaním tlačidla
prúdu studeného vzduchu (2)
spustíte prúd studeného vzduchu.
Táto funkcia je užitočná, ak sú
vaše vlasy suché a je potrebné ich
upraviť.
Prístroj vypnite nastavením voliča
rýchlosti do polohy „0“. Vypnite
ho, odpojte zo zásuvky a stlačte
tlačidlo automatického navíjania
kábla (1), kým sa kábel úplne
nezvinie.
Prístroj môžete zavesiť pomocou
očka (4) na spodnej strane
rukoväte.
Používanie hubice žehličky na vlasy
Zatlačte tlačidlo na bočnej
strane hubice doprava, kým zuby
hrebeňa nie sú zarovnané.
Hrebeň zatlačte do vlasov na
vrchu hlavy. Zatlačte tlačidlo
doľava, kým sa zuby hrebeňa
neposunú tak, že zachytia vlasy.
Zapnite prístroj.
Plynulým pohybom sa pomaly
posúvajte smerom ku končekom
vlasov.
o Vlasy udržiavajte napnuté, aby
ste predišli ich pokrúteniu.
o Aby ste účesu dodali viac
objemu, vyrovnajte len
vonkajšiu časť prameňa vlasov.
o Používanie hubice žehličky na
vlasy jednou osobou môže b
zložité. Požiadajte preto o
pomoc priateľku alebo
priateľa.
ČISTENIE
Pred čistením odpojte zástrčku
od sieťovej zásuvky a nechajte
prístroj vychladnúť.
V prípade potreby vyčistite
dôkladne vyžmýkanou handričkou
s trochou tekutého čistiaceho
prostriedku. Utrite suchou
handričkou.
INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII A
RECYKLÁCII TOHTO PRODUKTU
Uvedomte si, že tento produkt
značky Adexi je označený týmto
symbolom:
To znamená, že tento produkt sa
nemôže likvidovať spolu s bežným
komunálnym odpadom, pretože
elektrický a elektronický odpad sa
musí likvidovať samostatne.
Každý členský štát musí v súlade s
normou WEEE zaistiť správny zber,
obnovovanie, manipuláciu a recykláciu
elektrického a elektronického odpadu.
Súkromné domácnosti v EÚ môžu
bezplatne zaniesť použité zariadenia
do špeciálnych recyklačných stredísk.
V niektorých členských krajinách
je možné použité prístroje vrátiť
predajcovi, u ktorého boli zakúpené,
avšak za podmienky zakúpenia
nového výrobku. Ďalšie informácie
o manipulácii s elektrickým a
elektronickým odpadom získate
u maloobchodného predajcu,
distribútora alebo na mestskom úrade.
44 45
44 45
ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Záruka sa nevzťahuje, ak:
sa nedodržia vyššie uvedené
pokyny,
sa do prístroja zasahovalo,
sa s prístrojom nesprávne alebo
drsne zaobchádzalo, prípadne
sa prístroj akýmkoľvek iným
spôsobom poškodil,
sa vyskytli chyby ako výsledok
chýb v elektrickom napájaní.
Kvôli nepretržitému vývoju našich
produktov v oblasti fungovania
a dizajnu si vyhradzujeme
právo na vykonanie zmien bez
predchádzajúceho upozornenia.
OTÁZKY A ODPOVEDE
Ak máte akékoľvek otázky, ktoré sa
týkajú používania prístroja, a nemôžete
nájsť odpoveď v tomto návode na
používanie, vyskúšajte našu webovú
lokalitu www.adexi.eu.
Prejdite do ponuky „Consumer
Service“, kliknite na „Question &
Answer“, aby ste videli najčastejšie
otázky.
Ak nás potrebujete kontaktovať
ohľadom technických informácií,
opráv, príslušenstva a náhradných
dielov, môžete si tiež pozrieť kontaktné
informácie.
DOVOZCA
Adexi Group
Nie sme zodpovední za akékoľvek
tlačové chyby.
44 45
44 45
SLO
UVOD
Da bi izkoristili kar največ prednosti
svojega novega aparata, pred prvo
uporabo pozorno preberite ta navodila
za uporabo. Priporočamo tudi, da
navodila shranite, da boste lahko
v prihodnje osvežili svoje znanje o
funkcijah tega aparata.
VANOSTNI UKREPI
Običajna uporaba aparata
Nepravilna uporaba tega aparata
lahko povzroči osebne poškodbe
ali škodo.
Aparat uporabljajte samo v
namen, za katerega je predviden.
Proizvajalec ni odgovoren za
kakršne koli poškodbe ali škodo,
ki izhaja iz nepravilne uporabe ali
ravnanja (glejte tudi Garancijske
pogoje).
Samo za povezave do 230 V, 50
Hz.
Simbol pomeni, da aparata
ni dovoljeno uporabljati v kopalni
kadi ali v bližini vode, umivalnikov,
pomivalnih korit ipd.
Nikoli ne poskusite prijeti aparata,
če pade v vodo. Najprej izvlecite
vtič iz vtičnice.
Uporabo aparata priporočamo
samo, če je električno omrežje
zaščiteno z relejem HFI/HPFI.
Če ste v dvomih, se obrnite na
kvaliciranega elektrikarja.
Nikoli ne poskušajte sami odpreti
aparata ali vanj vtakniti drugih
predmetov.
Ko je aparat v uporabi, ga ne
puščajte brez nadzora, otroci pa
lahko uporabljajo aparat samo
pod nadzorom odrasle osebe.
Samo za domačo uporabo. Ni
namenjeno uporabi na prostem ali
za komercialno uporabo.
Pazite, da med uporabo
aparata ne blokirate odprtine
za dovod zraka na hrbtni strani.
Če je odprtina za dovod zraka
blokirana, se aparat pregreje.
Če se to zgodi, zaščita pred
pregrevanjem samodejno izključi
napajanje aparata. Izklopite aparat
in izvlecite vtič iz stenske vtičnice.
Ne odlagajte vklopljenega ali
še vročega aparata na oblačila,
posteljnino in druge izdelke, ki
so izdelani iz gorljivega in na
vročino občutljivega sintetičnega
materiala.
Pozor! Šobe se lahko zelo
segrejejo. Pazite, da ne pridejo v
stik s kožo, saj lahko povzročijo
opekline.
Aparata ne uporabljajte v bližini
vnetljivih ali eksplozivnih tekočin
in plinov, npr. v bližini jeklenk s
kisikom.
Da bi se izognili opeklinam,
nikoli ne pihajte vročega zraka
neposredno v oči ali na zelo
občutljivo kožo.
Kabel, vtič in glavna vtičnica
Redno preverjajte, ali sta kabel in
vtič poškodovana in aparata ne
uporabljajte, če sta poškodovana,
ali če je aparat padel v vodo
oziroma bil poškodovan na drug
način.
Če je aparat ali vtič poškodovan,
ga mora pregledati in po potrebi
tudi popraviti pooblaščen servisni
inženir, v nasprotnem primeru
obstaja nevarnost električnega
udara. Nikoli ne poskušajte sami
popraviti aparata.
Po uporabi in pred čiščenjem
izvlecite vtič iz vtičnice.
Ne vlecite za kabel, kadar vlečete
vtič iz vtičnice. Namesto tega
držite vtič.
Kabla ne ovijajte okoli aparata.
Uporabite funkcijo za navijanje
kabla.
Nikar ne puščajte majhnim
otrokom, da uporabijo funkcijo
za navijanje kabla, saj lahko pride
zaradi hitrosti navijanja do telesnih
poškodb.
LEGENDA DELOV
1. Gumb za samodejno navijanje
kabla
2. Gumb za piš mrzlega zraka
3. Gumb za izbiro hitrosti
4. Viseči obroč
5. Kabel
6. Šoba ravnalnika las
7. Zgoščevalec zraka
46 47
46 47
PRED PRVO UPORABO
Prepričajte se, da ste odstranili vso
embalažo.
UPORABA APARATA
Podaljšajte
kabel (5) do
želene dolžine
in ga vtaknite
v vtičnico
električnega
omrežja.
Namestite
šobo
zgoščevalnika (7) ali eno od šob
ravnalnika (6).
o Šoba bo zgoščevala pretok
zraka. S šobami ravnalnika
zgladite lase, pri tem pa
upoštevajte spodnji opis.
Vklopite aparat, tako da
premaknete gumb za izbiro
hitrosti (3) iz položaja »0«
(sredina).
o Potisnite gumb za izbiro
navzgor za najvišjo hitrost.
o Potisnite gumb za izbiro
navzdol za polovično hitrost.
Pritisnite in zadržite gumb za
hlajenje (2), da dovedete hladni
zrak. To je uporabno, kadar so vaši
lasje suhi in jih je potrebno urediti.
Če želite izklopiti aparat,
prestavite gumb za izbiro hitrosti
v položaj »0«. Izklopite aparat,
izvlecite vtič iz vtičnice, nato pa
pritisnite gumb za samodejno
navijanje kabla (1) ter počakajte,
da se kabel povsem navije.
Aparat je mogoče obesiti za obroč
(4) na dnu ročaja.
Uporaba šobe ravnalnika las
Potisnite gumb na strani šobe
v desno, da poravnate zobe
glavnika.
Zataknite glavnik v lase na vrhu.
Potisnite gumb v levo, da se zobje
glavnika odmaknejo in zagrabijo
lase.
Vklopite aparat.
Počasi, s tekočimi gibi pomikajte
aparat proti konicam las.
o Lase držite napete, da
preprečite nastanek vozlov.
o Če želite lasem dodati v
volumna, zgladite zgolj zunanji
del pramenov.
o Včasih morda ne boste mogli
sami uporabiti šobe ravnalnika
las. V tem primeru za pomoč
prosite prijateljico.
ČIŠČENJE
Pred čiščenjem iz stenske vtičnice
izvlecite vtič in počakajte, da se
aparat ohladi.
Očistite aparat s suho krpo, ki
ste jo pred tem dobro oželi. Po
potrebi dodajte manjšo količino
sredstva za pomivanje. Obrišite
aparat s suho krpo.
INFORMACIJE O ODSTRANITVI IN
RECIKLIRANJU TEGA IZDELKA
Prosimo upoštevajte, da je ta Adexi
izdelek označen s tem simbolom:
To pomeni, da izdelka ni dovoljeno
odstraniti skupaj z običajnimi
gospodinjskimi odpadki, saj je
električne in elektronske odpadke
potrebno odstraniti ločeno.
V skladu z direktivo WEEE mora vsaka
država članica zagotoviti ustrezno
zbiranje, transport, ravnanje in
recikliranje električnih in elektronskih
odpadkov. Zasebna gospodinjstva v
EU lahko rabljeno opremo brezplačno
odnesejo na posebne postaje za
recikliranje. V določenih državah
članicah lahko rabljene aparate vrnete
prodajalcu, kjer ste jih kupili, pod
pogojem, da kupite nove izdelke.
Stopite v stik z vašim trgovcem na
drobno, razpečevalcem ali občinskimi
oblastmi za nadaljnje informacije
o tem, kaj storiti z električnimi in
elektronskimi odpadki.
POGOJI GARANCIJE
Ta garancija ne velja:
če ne sledite zgornjim navodilom
če ste posegali v aparat
če z aparatom niste ustrezno
ravnali, ste z njim ravnali grobo ali
če je utrpel drugo škodo
če so bile okvare posledica napak
v električnem napajanju.
Zaradi nenehnega razvoja naših
izdelkov v smislu funkcionalnosti in
načrtovanja, si pridržujemo pravico
do sprememb brez predhodnega
opozorila.
46 47
46 47
VPRAŠANJA IN ODGOVORI
Če imate kakršna koli vprašanja, ki
se nanašajo na uporabo aparata,
in odgovora ne morete najti v teh
navodilih, si oglejte naše spletno
mesto na naslovu www.adexi.eu.
Pomaknite se v meni »Consumer
Service« (Storitve za kupce) in kliknite
»Question & Answer« (Vprašanje in
odgovor), da si ogledate najpogostejša
vprašanja.
Našli boste tudi kontaktne podatke za
primer, da želite stopiti z nami v stik
zaradi tehničnih vprašanj, popravil,
dodatne opreme ali rezervnih delov.
UVOZNIK
Adexi group
Ne odgovarjamo za morebitne
tiskarske napake.
48 49
48 49
ПРЕДИСЛОВИЕ
Для использования всех
возможностей нового прибора
внимательно прочтите данное
руководство перед первым
использованием. Кроме того,
рекомендуется сохранить
эти инструкции, чтобы при
необходимости можно было снова
получить сведения о функциях
устройства.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Обычное использование прибора
Неправильное использование
может привести к повреждению
прибора и травме.
Используйте изделие только
по назначению. Изготовитель
не несет ответственности
за травмы или ущерб,
причиненные в связи с
неправильной эксплуатацией
или обращением с устройством
(см. также раздел «Условия
гарантии»).
Предназначен только для сети с
напряжением 230 В, 50 Гц.
Символ означает, что
прибор нельзя использовать
в ванной или около воды,
раковин, бассейнов и т. п.
Никогда не пытайтесь достать
работающий прибор, если он
упал в воду. Сначала извлеките
вилку из розетки.
Рекомендуется использовать
данный прибор, только
если розетка защищена
реле HFI-/HPFI. В случае
сомнений обратитесь к
квалифицированному
электрику.
Никогда не пытайтесь сами
открыть корпус прибора и
никогда не помещайте внутрь
какие-либо предметы.
Не оставляйте прибор
без присмотра во время
его работы. Дети могут
пользоваться прибором только
под присмотром взрослых.
Только для домашнего
использования. Устройство
не предназначено для
коммерческого использования
и эксплуатации вне помещений.
Не блокируйте доступ
в воздухозаборник,
расположенный в задней
части прибора, во время его
работы. Если воздухозаборник
будет перекрыт, прибор
перегреется. Если все же это
случится, то соответствующий
предохранитель автоматически
отключит питание прибора.
Выключите прибор и выньте
вилку устройства из розетки.
Не оставляйте включенный или
неостывший прибор на одежде,
постельных принадлежностях
и т. д., изготовленных из
теплочувствительных и
легковоспламеняющихся
синтетических материалов.
Внимание! Насадки
нагреваются до очень высокой
температуры. Контакт пластин
с кожей может вызвать ожоги.
Не используйте прибор
вблизи воспламеняемых или
взрывоопасных жидкостей или
газов, например, поблизости
баллонов с кислородом.
Во избежание ожогов не
следует допускать прямого
попадания горячего воздуха
в глаза или на очень
чувствительные участки кожи.
Шнур, штепсельная вилка и сетевая
розетка
Регулярно проверяйте сетевой
шнур и вилку на наличие
повреждений и не используйте
прибор, если таковые имеются
вследствие падения прибора
или какого-либо другого его
повреждения.
В случае повреждения прибора
или штепсельной вилки
прибор необходимо осмотреть
и в случае необходимости
обратиться к специалисту по
ремонту, в противном случае
существует риск поражения
электрическим током.
Запрещается самостоятельно
выполнять ремонт прибора.
Перед очисткой и после
использования прибора выньте
вилку из розетки.
Вынимая вилку из розетки, не
тяните за провод. Держитесь за
вилку.
Не следует наматывать шнур
вокруг прибора. Используйте
функцию сматывания шнура.
RU
48 49
48 49
Никогда не позволяйте
маленьким детям пользоваться
функцией перемотки шнура, так
как шнур, сматываемый с такой
скоростью, может нанести
травму.
ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ
1. Кнопка устройства
автоматического сматывания
шнура
2. Кнопка подачи холодного
воздуха
3. Переключатель скорости
4. Петля для подвешивания
5. Шнур
6. Насадка выпрямителя волос
7. Насадка-концентратор воздуха
ПЕРЕД НАЧАЛОМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Убедитесь, что упаковочный
материал полностью снят.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА
Растяните
шнур (5) на
требуемую
длину и
вставьте
вилку в
сетевую
розетку.
Наденьте
насадку-концентратор (7) или
одну из насадок выпрямителя
волос (6).
o Насадка сконцентрирует
поток воздуха. Используйте
насадки выпрямителя для
выравнивания волос так, как
это описано ниже.
Включите прибор, передвинув
переключатель скорости (3) из
позиции «0» (в центре.)
o Передвиньте переключатель
скорости вверх для
достижения полной
скорости.
o Передвиньте переключатель
скорости вниз для
уменьшения скорости потока
воздуха.
Нажмите и удерживайте
кнопку подачи холодного
воздуха (2) для генерации
потока холодного воздуха.
Это можно использовать в том
случае, если волосы сухие, но
требуется укладка.
Чтобы выключить, установите
переключатель скорости в
положение “0”. Выключите
прибор, выньте вилку из
розетки и нажмите кнопку
сматывания шнура (1), чтобы
полностью его убрать.
Прибор можно подвесить с
помощью петли (4), которая
находится в нижней части
ручки.
Применение насадки выпрямителя
волос
Удерживайте кнопку на
выходном отверстии прибора
в правом положении до тех
пор, пока зубья гребня не будут
установлены в правильное
положение.
Поместите гребень в волосы
на макушке. Удерживайте
кнопку на выходном отверстии
прибора в левом положении
до тех пор, пока зубья гребня
не будут смещены и захватят
волосы.
Включите прибор.
Медленно и плавно
перемещайте прибор вдоль
пряди к кончикам волос.
o Натягивайте прядь, чтобы
избежать запутывания
волос.
o Для получения объемного
эффекта выравнивайте
только внешнюю часть
пряди.
o Возможно, что насадку
выпрямителя волос будет
сложно применять самому.
Попросите друга о помощи.
ОЧИСТКА
Перед очисткой выньте
вилку из стенной розетки
и подождите, пока прибор
остынет.
Протирайте переходник
хорошо отжатой влажной
тканью и, если необходимо,
с добавлением небольшого
количества моющего средства.
Вытрите прибор сухой тканью.
50 51
50 51
ИНФОРМАЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ И
ПЕРЕРАБОТКЕ ИЗДЕЛИЯ
Обратите внимание, что данное
изделие Adexi имеет следующую
маркировку:
Это означает, что это изделие
запрещено утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами,
поскольку вышедшее из строя
электрическое и электронное
оборудование утилизируется
отдельно.
Согласно директиве WEEE,
каждая страна-участница обязана
обеспечить соответствующий
сбор, восстановление, обработку и
переработку вышедшего из строя
электрического и электронного
оборудования. Частные хозяйства
в странах ЕС могут сдавать
использованное оборудование на
специальные станции переработки
бесплатно. В некоторых странах-
участницах бывшие в употреблении
бытовые приборы можно
возвращать дилеру, у которого они
были куплены, при условии покупки
новых изделий. Для получения
дополнительной информации по
обращению с вышедшим из строя
электрическим и электронным
оборудованием обратитесь к
продавцу, распространителю или
же в местные органы управления.
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
Гарантия теряет силу в
следующих случаях:
если не выполнялись
описанные выше инструкции;
если прибор был вскрыт;
если с прибором обращались
ненадлежащим образом, грубо
или в случае любого другого
повреждения;
если неполадки прибора
возникли вследствие
неисправности электросети.
В виду постоянной работы по
улучшению функциональных
возможностей и дизайна наших
товаров мы оставляем за собой
право изменять изделие без
предварительного уведомления.
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Если у вас возникли какие-
либо вопросы, связанные с
использованием прибора, на
которые нет ответа в данном
руководстве, посетите наш веб-сайт
www.adexi.eu.
Перейдите в меню "Consumer
Service" («Обслуживание
потребителей»), нажмите "Question
& Answer " («Вопросы и ответы»),
чтобы увидеть наиболее часто
задаваемые вопросы.
На сайте находятся также
контактные данные, которые могут
понадобиться при обращении к нам
по техническим вопросам, а также
вопросам, касающимся ремонта,
аксессуаров и запасных частей.
ИМПОРТЕР
Группа Adexi
Компания Adexi не несет
ответственности за возможные
опечатки.
50 51
50 51
52 52

Documenttranscriptie

235-019 DK SE NO FI UK DE PL NL CZ GR F HR H SK SLO RU 2 i 1 fladjern og hårtørrer................................ 2 i 1 plattång och hårtork.............................. 2 5 2-i-1 rettekam og hårføner.............................. 8 Suoristusrauta-hiustenkuivaaja......................... 11 2 in 1 hair straightener and dryer......................... 14 2 in 1 Haarglätter und -trockner.......................... . 17 Prostownica do włosów z suszarką 2 w 1............ 20 2 in 1 straightener en haardroger..................... 24 Fén a žehlička na vlasy „dva v jednom“................. 27 Ψαλίδι ισιώματος μαλλιών 2 σε 1 και σεσουάρ... 30 Lisseur et sèche-cheveux 2-en-1....................... 33 2 u 1 ravnalo za kosu i sušilo................................. 36 2 az 1-ben hajegyenesítő és hajszárító.............. 39 Žehlička na vlasy a fén typu 2-v-1....................... 42 2-v-1 – ravnalnik in sušilnik las........................... 45 2 в 1 выпрямитель волос и фен....................... 48 www.adexi.eu DK INTRODUKTION • For at du kan få mest mulig glæde af dit nye apparat, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager apparatet i brug. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske din viden om apparatets funktioner. • • SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Almindelig brug af apparatet • Forkert brug af apparatet kan medføre personskade og beskadige apparatet. • Anvend kun apparatet til det, det er beregnet til. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der opstår som følge af forkert brug eller håndtering (se også under Garantibestemmelser). • Apparatet må kun sluttes til 230 V, 50 Hz. • • • • • • • • Pas på! Fladjernsfønnæbbene bliver meget varme og må ikke komme i kontakt med huden, da det kan medføre forbrændinger. Brug ikke apparatet i nærheden af brændbare eller eksplosive væsker eller luftarter, f.eks. i nærheden af iltflasker. For at forebygge eventuelle forbrændinger bør du undlade at blæse varm luft direkte i øjne og på meget følsom hud. Ledning, stik og stikkontakt • • Symbolet betyder, at apparatet ikke må anvendes i badet eller i nærheden af vand, håndvaske, vandfade eller lign. Ræk aldrig ud efter apparatet, hvis det er faldet ned i vand. Tag stikket ud af stikkontakten først. Af sikkerhedsmæssige hensyn anbefales det kun at anvende apparatet, hvis installationen er beskyttet med HFI-/HPFI-relæ. Spørg evt. din elinstallatør. Forsøg aldrig selv at åbne apparatet, og stik aldrig genstande ind i det. Når apparatet er i brug, bør det holdes under konstant opsyn. Børn må kun anvende apparatet under opsyn af en voksen. Apparatet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Apparatet må ikke anvendes udendørs eller til erhvervsbrug. Under brug må luftindtaget bag på apparatet ikke blokeres. Hvis luftindtaget blokeres, overophedes apparatet. Hvis det sker, afbryder varmesikringen automatisk strømmen til apparatet. Sluk apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten. Når apparatet er tændt eller stadig er varmt efter brug, bør du ikke lægge det fra dig på tøj, sengetæpper e.l., som er fremstillet af kunststof og dermed er meget modtagelige for varme og let antændelige. • • • • Kontrollér jævnligt, om ledningen eller stikket er beskadiget, og brug ikke apparatet, hvis dette er tilfældet, eller hvis det har været tabt eller er blevet beskadiget på anden måde. Hvis apparatet, ledningen eller stikket er beskadiget, skal apparatet efterses og om nødvendigt repareres af en autoriseret reparatør, da der ellers er risiko for at få elektrisk stød. Forsøg aldrig at reparere apparatet selv. Tag stikket ud af stikkontakten efter brug og inden rengøring. Undlad at trække i ledningen, når du tager stikket ud af stikkontakten, men tag fat om selve stikket. Ledningen må ikke vikles om apparatet. Brug ledningsoprulningsfunktionen. Små børn må ikke bruge ledningsoprulningsfunktionen, da ledningen og stikket bliver trukket ind i apparatet med stor kraft og kan forårsage personskade. OVERSIGT OVER APPARATETS DELE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  Knap til automatisk ledningsoprul Køleknap Hastighedsvælger Ophængsøje Ledning Fladjernsfønnæb Fønnæb FØR FØRSTE ANVENDELSE o Hvis du vil have mere løft i håret, kan du nøjes med at glatte den yderste del af hårlokkerne. o Det kan være vanskeligt at bruge fladjernsfønnæbbet på sig selv. Få evt. en anden til at hjælpe dig. Kontrollér, at du har fjernet al emballage og alle transportmaterialer fra apparatet. BRUG AF APPARATET • • • o • • • Træk ledningen (5) ud af apparatet, til den har den ønskede længde, og sæt stikket i stikkontakten. Monter evt. fønnæbbet (7) eller et af fladjernsfønnæbbene (6). o Fønnæbbet giver koncentreret lufttilførsel. Brug fladjernsfønnæbbene til at glatte håret som beskrevet nedenfor. Apparatet tændes ved at flytte hastighedsvælgeren (3) fra positionen "0" (i midten). Skub hastighedsvælgeren opad for at tænde apparatet med fuld effekt. o Skub hastighedsvælgeren nedad for at tænde apparatet med halv effekt. Hvis du holder køleknappen (2) inde, udsender apparatet kølig luft. Dette er nyttigt, når håret er tørt og skal sættes. Apparatet slukkes ved at stille hastighedsvælgeren i position "0". Sluk på stikkontakten, tag stikket ud, og tryk på knappen til automatisk ledningsoprul (1), indtil ledningen er helt oprullet. Apparatet kan ophænges i ophængsøjet (4) nederst på håndtaget. RENGØRING • • OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE OG GENBRUG AF DETTE PRODUKT Bemærk, at dette Adexi-produkt er forsynet med dette symbol: Det betyder, at produktet ikke må kasseres sammen med almindeligt husholdningsaffald, da elektrisk og elektronisk affald skal bortskaffes særskilt. I henhold til WEEE-direktivet skal hver medlemsstat sikre korrekt indsamling, genvinding, håndtering og genbrug af elektrisk og elektronisk affald. Private husholdninger i EU kan gratis aflevere brugt udstyr på særlige genbrugsstationer. I visse medlemsstater kan du i visse tilfælde returnere det brugte udstyr til den forhandler, du købte det af på betingelse af, at du køber nyt udstyr. Kontakt forhandleren, distributøren eller de kommunale myndigheder for at få yderligere oplysninger om, hvordan du skal håndtere elektrisk og elektronisk affald. Brug af fladjernsfønnæb • • • • Tag stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet køle helt af inden rengøring. Rengør apparatet med en klud opvredet i vand, evt. tilsat lidt opvaskemiddel. Tør efter med en tør klud. Skub knappen på siden af fladjernsfønnæbbet til højre, så kammens tænder står ud for hinanden. Stik kammen ind øverst i det hår, der skal glattes. Skub knappen på siden af fladjernsfønnæbbet til venstre, så kammens tænder står forskudt for hinanden og klemmer sammen om håret. Tænd apparatet. Træk langsomt apparatet lige ned mod hårspidserne i én flydende bevægelse. o Hold håret helt stramt, så du undgår buk midtvejs. GARANTIBESTEMMELSER Garantien gælder ikke: • hvis ovennævnte ikke iagttages • hvis der har været foretaget uautoriserede indgreb i apparatet • hvis apparatet har været misligholdt, udsat for en voldsom behandling eller lidt anden form for overlast • hvis fejl i apparatet er opstået på grund af fejl på ledningsnettet. Da vi hele tiden udvikler vores produkter på funktions- og designsiden, forbeholder vi os ret til at foretage ændringer i produktet uden forudgående varsel.  SPØRGSMÅL & SVAR Har du spørgsmål omkring brugen af apparatet, som du ikke kan finde svar på i denne brugsanvisning, findes svaret muligvis på vores hjemmeside www.adexi.dk. Du finder svaret ved at klikke på "Spørgsmål & svar" i menuen "Forbrugerservice", hvor de oftest stillede spørgsmål er vist. På vores hjemmeside finder du også kontaktinformation, hvis du har brug for at kontakte os vedrørende teknik, reparation, tilbehør og reservedele. IMPORTØR Adexi Group Vi tager forbehold for trykfejl.  SE INTRODUKTION • För att du skall få ut så mycket som möjligt av din nya utrustning är det lämpligt att du läser igenom denna bruksanvisning innan du använder apparaten första gången. Vi rekommenderar även att du sparar bruksanvisningen för framtida bruk. • • SÄKERHETSÅTGÄRDER Normal användning av apparaten • Felaktig användning av denna apparat kan leda till personskador och skador på egendom. • Använd endast för dess avsedda ändamål. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår till följd av felaktig användning eller hantering (se även Garantivillkor). • Får endast anslutas till 230 V, 50 Hz. • • • • • • • • Varning! Munstyckena kan bli väldigt varma. De får inte komma i kontakt med huden eftersom det kan orsaka brännskador. Använd inte i närheten av antändlig eller explosiv vätska eller gas, exempelvis syrgastuber. För att undvika brännskador ska man inte att blåsa varm luft direkt in i ögonen eller direkt på mycket känslig hy. Sladd, stickkontakt och eluttag • • Den här symbolen innebär att apparaten inte får användas i badkaret eller i närheten av vatten, handfat, tvättställ eller liknande. Försök inte ta upp den om apparaten skulle falla i vattnet. Dra först ut stickproppen ur vägguttaget. Vi rekommenderar att du bara använder apparaten om installationen skyddas av ett HFI/HPFI-relä. Kontakta en behörig elektriker om du är osäker. Försök aldrig öppna apparaten själv, och pressa aldrig in föremål i den. Lämna aldrig apparaten obevakad när den används. Barn får endast använda apparaten när en vuxen är med. Endast för hemmabruk. Får ej användas för kommersiellt bruk eller utomhusbruk. Blockera inte luftintaget på apparatens baksida när den används. Om luftintaget blockeras överhettas apparaten. Om detta inträffar kommer överhettningsskyddet automatiskt att stänga av strömtillförseln till apparaten. Stäng av och dra ut kontakten ur vägguttaget. Lägg inte apparaten på kläder, sängkläder o.s.v. som är tillverkade av värmekänsliga och antändbara syntetiska material när den är igång eller fortfarande varm. • • • • Kontrollera regelbundet om det finns skador på sladd och stickpropp, och om så är fallet får apparaten inte användas. Använd heller inte apparaten om den har tappats eller skadats på något annat sätt. Om apparaten eller stickproppen är skadad, måste utrustningen undersökas och om nödvändigt repareras av en auktoriserad reparatör. I annat fall finns risk för elektriska stötar. Försök aldrig reparera apparaten själv. Ta ut stickkontakten ur vägguttaget när du har använt apparaten, och innan du rengör den. Undvik att dra i sladden när stickkontakten skall dras ur vägguttaget. Håll i stickkontakten i stället. Sladden får inte viras kring apparaten. Använd funktionen för sladdupprullning. Låt inte små barn använda funktionen för sladdupprullning eftersom sladden vevas upp snabbt och de kan skada sig. BESKRIVNING AV DELARNA 1. Knapp för automatisk sladdupprullning 2. Knapp för kalluft 3. Hastighetsreglage 4. Upphängningsögla 5. Sladd 6. Plattångsmunstycke 7. Fönmunstycke  INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING RENGÖRING Kontrollera att du tagit bort allt förpackningsmaterial. • ANVÄNDNING • • • • • • • Dra ut så mycket sladd (5) som krävs och anslut apparaten till elnätet. Sätt på fönmunstycket (7) eller något av plattångsmunstyckena (6). o Munstycket riktar luftflödet. Använd plattångsmunstyckena för att jämna ut håret enligt beskrivningen nedan. Slå på apparaten genom att röra hastighetsväljaren (3) från läget ”0” (i mitten). o Tryck väljaren uppåt om du vill ha full hastighet. o Tryck väljaren nedåt om du vill ha en långsammare hastighet. Håll knappen för kalluft (2) intryckt för kall luft. Detta är en praktisk funktion om håret redan är torrt och bara behövs läggas. Stäng av genom att ställa hastighetsreglaget i "0"-läget. Stäng av strömmen, dra ut stickkontakten ur vägguttaget och tryck på knappen för automatisk sladdupprullning (1) tills sladden är helt inrullad. Du kan hänga upp apparaten i öglan (4) som sitter nederst på handtaget. Dra ut stickproppen ur vägguttaget och låt apparaten svalna före rengöring. Rengör med en väl urvriden, fuktig trasa och lite diskmedel vid behov. Eftertorka med en torr trasa. INFORMATION OM KASSERING OCH ÅTERVINNING AV DENNA PRODUKT Lägg märke till att denna Adexiprodukt är märkt med följande symbol: Det innebär att denna produkt inte får kasseras ihop med vanligt hushållsavfall eftersom avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar måste kasseras separat. Direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar kräver att varje medlemsstat vidtar åtgärder för korrekt insamling, återvinning, hantering och materialåtervinning av sådant avfall. Privata hushåll inom EU kan utan kostnad återlämna sin använda utrustning till angivna insamlingsplatser. I vissa medlemsstater kan begagnade apparater återlämnas till återförsäljaren mot att du köper nya produkter. Kontakta din återförsäljare, distributör eller lokala myndighet för ytterligare information om hantering av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar. Använda plattångsmunstycket GARANTIVILLKOR • Garantin gäller inte om: • ovanstående instruktioner inte följs • apparaten har modifierats • apparaten har blivit felhanterad, utsatts för vårdslös behandling eller fått någon form av skada. • fel har uppstått till följd av fel på nätspänningen. • • • Tryck knappen på munstyckets sida åt höger tills kammens tänder är i linje med varandra. Sätt kammen i håret, vid hårfästet. Tryck knappen åt vänster så att kamtänderna blir ojämna och håret kläms fast. Slå på apparaten. För apparaten långsamt mot hårtopparna i en mjuk rörelse. o Håll håret sträckt så det inte trasslar sig. o Om du vill ha mer volym i håret, gör du endast den yttersta delen av håret slätt. o Det kan vara svårt att använda plattångsmunstycket själv. Be en vän hjälpa dig. Då vi ständigt utvecklar våra produkter i fråga om funktion och design förbehåller vi oss rätten till ändringar av våra produkter utan föregående meddelande.  FRÅGOR OCH SVAR Om du har några frågor om den här apparaten och inte hittar svaren i den här bruksanvisningen kan du gå in på www.adexi.se. Gå till menyn "Konsumentservice" och klicka på "Frågor och svar" om du vill se de vanligaste frågorna och svaren. På webbplatsen hittar du också kontaktinformation om du behöver kontakta oss med frågor om tekniska problem, tillbehör och reservdelar. IMPORTÖR Adexi Group Adexi A/S ansvarar inte för eventuella tryckfel.  NO INNLEDNING • Les nøye gjennom denne bruksanvisningen før bruk, så får du mest mulig glede av det nye apparatet. Vi anbefaler også at du tar vare på bruksanvisningen, slik at du kan slå opp i den ved senere anledninger. • SIKKERHETSREGLER • Normal bruk av apparatet • Feilaktig bruk av apparatet kan føre til personskader og skader på apparatet. • Apparatet må ikke brukes til andre formål enn det er beregnet for. Produsenten er ikke ansvarlig for skade som skyldes feilaktig bruk eller håndtering (se også garantibetingelsene). • Apparatet skal bare tilkobles 230 V, 50 Hz. • • • • • • • • Forsiktig! Munnstykkene kan bli svært varme. De må ikke komme i kontakt med huden, da dette kan føre til forbrenninger. Ikke bruk apparatet i nærheten av lettantennelig eller eksplosiv væske og gass. Det må for eksempel ikke brukes i nærheten av oksygenbeholdere. For å unngå brannskader bør du ikke blåse varmluft rett på øynene eller på ømfintlig hud. Ledning, støpsel og stikkontakt • • Dette symbolet betyr at apparatet ikke kan brukes i badekaret eller i dusjen eller i nærheten av vann, servanter, toalettskåler eller lignende. Du skal aldri ta opp apparatet hvis det faller ned i vann. Trekk først støpselet ut av stikkontakten. Vi anbefaler kun bruk av dette apparatet hvis installasjonen er beskyttet med et HFI-/HPFI-relé. Ta kontakt med en kvalifisert elektriker hvis du er i tvil. Forsøk aldri å åpne apparatet selv, og ikke tving gjenstander inn i det. Ikke forlat apparatet mens det er i bruk. Barn må bare bruke apparatet under oppsyn av en voksen. Apparatet er bare beregnet på bruk i private husholdninger. Apparatet er ikke egnet til utendørs eller kommersiell bruk. Luftinntaket på baksiden av apparatet skal ikke tildekkes under bruk. Hvis luftinnsuget er blokkert, overopphetes apparatet. Hvis dette skjer, vil overopphetingssikringen automatisk slå av strømmen til apparatet. Slå av apparatet og ta støpselet ut av stikkontakten. Ikke legg apparatet på klær, sengetøy e.l. som består av syntetisk, varmesensitivt og brennbart materiale, mens apparatet er slått på eller fremdeles er varmt. • • • • Kontroller regelmessig at ledningen og støpselet ikke er skadet. Ikke bruk apparatet dersom dette skulle være tilfelle, eller dersom det har falt i gulvet eller er skadet på annen måte. Hvis apparatet eller støpselet er skadet, må apparatet kontrolleres og om nødvendig repareres av autorisert servicepersonale. Hvis så ikke skjer, foreligger det fare for elektrisk støt. Prøv aldri å reparere apparatet selv. Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten etter bruk og før rengjøring. Ikke dra i ledningen når du trekker støpselet ut av kontakten. Ta i stedet godt tak i støpselet. Ledningen må ikke være tvinnet rundt apparatet. Bruk funksjonen for automatisk ledningsvinde. La aldri små barn bruke ledningsvindefunksjonen. Hastigheten på ledningsvinden kan nemlig føre til skade. OVERSIKT OVER APPARATETS DELER 1. Knapp for automatisk ledningsvinde 2. Kaldluftsknapp 3. Hastighetsvelger 4. Opphengsring 5. Ledning 6. Rettekammunnstykke 7. Konsentratormunnstykke  FØR APPARATET TAS I BRUK FØRSTE GANG RENGJØRE APPARATET • Kontroller at all emballasje er fjernet. BRUK AV APPARATET • • • • • • • Trekk ledningen (5) ut til ønsket lengde, og plugg støpselet inn i en stikkontakt. Fest konsentratormunnstykket (7) eller ett av rettekammunnstykkene (6). o Munnstykket konsentrerer luftstrømmen. Bruk rettekammunnstykkene til å glatte ut håret, slik det er beskrevet nedenfor. Slå på apparatet ved å skyve hastighetsvelgeren (3) fra posisjonen "0" (i midten). o Skyv velgeren oppover for å få maksimal hastighet. o Skyv velgeren nedover for å få halvert hastighet. Trykk på kaldluftsknappen (2) og hold den nede for å få kald luft. Dette er praktisk hvis du vil forme håret når det er tørt. Sett hastighetsvelgeren på "0" for å slå av apparatet. Trekk støpselet ut av stikkontakten og trykk på knappen for automatisk kabelvinde (1) til hele ledningen er rullet opp. Du kan henge apparatet i ringen (4) nederst på håndtaket. INFORMASJON OM AVHENDING OG RESIRKULERING AV PRODUKTET Legg merke til at dette Adexiproduktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall skal avhendes separat. I henhold til WEEE-direktivet må det enkelte medlemslandet sørge for riktig innsamling, gjenvinning, håndtering og resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall. Private husholdninger i EU kan levere brukt utstyr til spesielle resirkuleringsstasjoner vederlagsfritt. I enkelte medlemsland kan brukte apparater returneres til forhandleren der de ble kjøpt hvis du kjøper nye produkter på dette stedet. Ta kontakt med forhandleren, distributøren eller offentlige myndigheter for ytterligere informasjon om hva du skal gjøre med elektrisk og elektronisk avfall. GARANTIBETINGELSER Garantien gjelder ikke • hvis instruksjonene over ikke følges • hvis det er foretatt uautoriserte inngrep på apparatet • hvis apparatet er brukt feil, har vært utsatt for hardhendt behandling eller fått noen annen form for skade. • ved feil som måtte oppstå på grunn av feil på strømnettet Bruk av rettekammunnstykket • • • • Ta kontakten ut av uttaket i veggen, og la apparatet kjøles ned før rengjøring. Rengjør med en oppvridd og fuktig klut og om nødvendig litt oppvaskmiddel. Tørk deretter med en tørr klut. Skyv knappen på siden av munnstykket til høyre, til kammens tenner er justert i forhold til hverandre. Skyv kammen inn i håret øverst på hodet. Skyv knappen til venstre til kammens tenner er forskjøvet, slik at kammen griper tak i håret. Slå på apparatet. La apparatet gli sakte nedover mot tuppene i en myk bevegelse. o Hold håret stramt for å unngå "knekker" i håret. o Håret kan få mer løft hvis du kun lar apparatet gli over de ytre hårlokkene. o Det kan være vanskelig å bruke rettekammen på egen hånd. Be en venn om å hjelpe deg. På grunn av at vi hele tiden utvikler funksjonen og utformingen på produktene våre, forbeholder vi oss retten til å endre produktet uten forvarsel.  SPØRSMÅL OG SVAR Hvis du har spørsmål vedrørende bruk av apparatet som du ikke finner svar på i denne bruksanvisningen, kan du ta en titt på nettsidene våre på www. adexi.eu. Gå til menyen "Consumer Service", og klikk på "Question & Answer" for å se ofte stilte spørsmål. Se også kontaktinformasjonen hvis du ønsker å kontakte oss vedrørende tekniske problemer, reparasjoner, tilbehør og reservedeler. IMPORTØR Adexi Group Vi er ikke ansvarlige for trykkfeil. 10 FI JOHDANTO • Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa, niin saat parhaan hyödyn uudesta laitteestasi. Suosittelemme myös, että säilytät nämä ohjeet. Näin voit perehtyä laitteen eri toimintoihin myöhemminkin. • • TURVALLISUUSTOIMENPITEET Laitteen normaali käyttö • Laitteen vääränlainen käyttö voi aiheuttaa vahinkoja ja vaaratilanteita. • Käytä laitetta vain sen oikeaan käyttötarkoitukseen. Valmistaja ei ole vastuussa virheellisestä käytöstä tai käsittelystä johtuvista vahingoista (katso myös kohta Takuuehdot). • Laite voidaan kytkeä vain verkkoon, jonka jännite on 230 V ja taajuus 50 Hz. • • • • • • • • Varoitus! Suuttimet saattavat olla erittäin kuumia. Älä kosketa niillä ihoa, sillä se voi aiheuttaa palovammoja. Älä koskaan käytä laitetta syttyvien tai räjähtävien nesteiden tai kaasujen, esimerkiksi happisäiliöiden, läheisyydessä. Varo puhaltamasta kuumaa ilmaa suoraan silmiin tai herkälle iholle palovammojen välttämiseksi. Johto, pistoke ja pistorasia • • Symboli tarkoittaa sitä, että laitetta ei saa käyttää kylpyammeessa tai veden, pesualtaiden, vesiastioiden tai vastaavien läheisyydessä. Älä koskaan koske laitteeseen, jos se putoaa veteen. Irrota ensin pistoke pistorasiasta. Suosittelemme laitteen käyttämistä vain, jos asennus on suojattu HFI-/ HPFI-releellä. Ota yhteys pätevään sähköasentajaan epävarmoissa tapauksissa. Älä avaa laitetta itse äläkä työnnä mitään esineitä sen sisään. Älä jätä laitetta koskaan ilman valvontaa käytön aikana. Lapset saavat käyttää laitetta vain aikuisen valvonnassa. Vain kotitalouskäyttöön. Laite ei sovellu ulkokäyttöön eikä kaupalliseen käyttöön. Laitteen takaosassa olevaa ilmanottoaukkoa ei saa tukkia käytön aikana. Jos ilmanottoaukko tukitaan, laite ylikuumenee. Tällöin ylikuumenemissuoja sammuttaa laitteen automaattisesti. Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta. Älä koskaan aseta laitetta tekokuiduista valmistettujen vaatteiden, vuodevaatteiden tai muiden tekstiilien päälle, kun laite on kytkettynä päälle tai vielä lämmin. Synteettiset materiaalit ovat erittäin herkkiä kuumuudelle ja syttyvät helposti palamaan. • • • • Tarkista säännöllisesti, etteivät liitäntäjohto tai pistoke ole vaurioituneet, äläkä käytä laitetta, jos se on pudonnut tai muuten vahingoittunut. Jos laite tai pistoke on vaurioitunut, valtuutetun korjaajan on sähköiskuvaaran välttämiseksi tarkistettava ja tarvittaessa korjattava laite. Älä yritä koskaan itse korjata laitetta. Irrota pistoke pistorasiasta käytön jälkeen ja laitteen puhdistuksen ajaksi. Vältä johdosta vetämistä irrottaessasi pistoketta pistorasiasta. Ota sen sijaan kiinni pistokkeesta. Virtajohtoa ei saa kiertää laitteen ympärille. Käytä johdonkelaustoimintoa. Älä koskaan anna lasten käyttää johdonkelaustoimintoa, sillä nopeasti kelautuva johto saattaa vahingoittaa heitä. MERKKIEN SELITYKSET OSAT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 11 Johdonkelauspainike Viileäpuhalluspainike Puhallusnopeuden valitsin Ripustuslenkki Liitäntäjohto Suoristussuutin Keskityssuutin ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA PUHDISTUS • Tarkista, että olet poistanut kaikki pakkausmateriaalit. • LAITTEEN KÄYTTÖ • • • • • • Vedä liitäntäjohto (5) tarpeeksi pitkäksi ja kytke se pistorasiaan. Kiinnitä laitteeseen keskityssuutin (7) tai jompikumpi suoristussuuttimista (6). o Suutin keskittää ilmavirran. Tasoita hiukset suoristussuuttimien avulla seuraavien ohjeiden mukaisesti. Kytke laite päälle siirtämällä puhallusnopeuden valitsin (3) pois asennosta ”0” (keskellä). o Kun painat valitsimen ylös, laite puhaltaa täydellä nopeudella. o Paina valitsin alas, jos haluat laitteen puhaltavan puoliteholla. Paina viileäpuhalluspainiketta (2) ja pidä sitä painettuna, jos haluat laitteen puhaltavan viileää ilmaa. Käytä viileäpuhallusta kampauksen kiinnittämiseen, kun hiukset ovat kuivat. Kytke laite pois päältä siirtämällä puhallusnopeuden valitsin asentoon ”0”. Sammuta laite, irrota pistoke ja paina johdonkelauspainiketta (1), kunnes johto on kelautunut kokonaan sisään. Voit ripustaa laitteen kahvan alaosassa olevasta ripustuslenkistä (4). TIETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISESTÄ JA KIERRÄTTÄMISESTÄ Tämä Adexi-tuote on merkitty seuraavalla symbolilla: Tuotetta ei siis saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan sähköja elektroniikkajäte on hävitettävä erikseen. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin mukaan jokaisen jäsenvaltion on järjestettävä asianmukainen sähkö- ja elektroniikkajätteen keräys, talteenotto, käsittely ja kierrätys. EUalueen yksityiset kotitaloudet voivat palauttaa käytetyt laitteet maksutta erityisiin kierrätyspisteisiin. Käytetty laite voidaan joissakin jäsenvaltioissa palauttaa sille jälleenmyyjälle, jolta se on ostettu, jos tilalle hankitaan uusi laite. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkajätteen käsittelystä saat jälleenmyyjältäsi, tukkukauppiaaltasi tai paikallisilta viranomaisilta. TAKUUEHDOT Takuu ei ole voimassa, jos • edellä olevia ohjeita ei ole noudatettu • laitteeseen on tehty muutoksia • laitetta on käsitelty väärin tai rajusti tai se on kärsinyt muita vaurioita. • syntyneet viat johtuvat sähköverkon häiriöistä. Suoristussuuttimen käyttö • • • • Irrota pistoke pistorasiasta ja varmista, että laite on täysin jäähtynyt ennen puhdistusta. Puhdista laite tarvittaessa kuivaksi puristetulla, kostealla liinalla ja pienellä määrällä astianpesuainetta. Pyyhi kuivalla liinalla. Paina suuttimen sivulla olevaa painiketta oikealle, kunnes kampa on oikeassa asennossa. Työnnä kampa hiuksiin ylhäältä. Paina painiketta vasemmalle, kunnes kamman hampaat ovat vinossa ja kiinni hiuksissa. Kytke laite päälle. Liu'uta laitetta hitaasti ja tasaisesti latvoja kohti. o Pidä hiussuortuva tiukkana, jottei se taitu. o Jos haluat hiuksiin runsautta, suorista ainoastaan päällimmäiset hiukset. o Suoristussuutinta voi olla hankalaa käyttää yksin. Pyydä ystävää avuksi. Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme toimivuutta ja muotoilua, minkä vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa tuotetta ilman etukäteisilmoitusta. 12 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Jos sinulla on laitteen käyttöä koskevia kysymyksiä etkä löydä vastauksia tästä käyttöohjeesta, tutustu Internetsivuihimme osoitteessa www.adexi.eu. Katso usein esitettyjen kysymysten vastaukset Consumer Service -valikon (asiakaspalvelu) kohdasta ”Question & Answer”. Sivuilla on myös yhteystietomme siltä varalta, että haluat ottaa meihin yhteyttä teknisiä tietoja, korjauksia, lisävarusteita tai varaosia koskevissa asioissa. Maahantuoja: Adexi Group Emme ole vastuussa mahdollisista painovirheistä. 13 UK INTRODUCTION • To get the best out of your new apparatus, please read this user guide carefully before using it for the first time. We also recommend that you keep the instructions for future reference, so that you can remind yourself of the functions of your apparatus. • Cord, plug and mains socket • SAFETY MEASURES Normal use of the apparatus • Incorrect use of this apparatus may cause personal injury and damage. • Use for its intended purpose only. The manufacturer is not responsible for any injury or damage resulting from incorrect use or handling (see also Guarantee Terms). • For connection to 230 V, 50 Hz only. • • • • • • • • • Do not use in the vicinity of combustible or explosive liquids or gases; e.g. in the vicinity of oxygen cylinders. In order to avoid burns, you should avoid blowing hot air directly into the eyes or on very sensitive skin. • • • This symbol means that the apparatus cannot be used in the bath tub or near water, wash basins, bowls or the like. Never try to retrieve the apparatus if it falls into water. First remove the plug from the socket. We recommend use of this apparatus only if the installation is protected by an HFI-/HPFI relay. Please contact a qualified electrician if in doubt. Never try to open the apparatus yourself and never force objects into it. Never leave unattended when in use, and children may only use the apparatus under the supervision of an adult. For domestic use only. Not for outdoor or commercial use. Do not block the air intake at the rear of the apparatus when in use. If the air intake is blocked, the apparatus will overheat. If this happens, the overheat cut-out will automatically shut off power to the apparatus. Switch off and remove the plug from the wall socket. Do not leave on clothes, bedding, etc made from heat-sensitive and flammable synthetic materials while switched on or still hot. Caution! The nozzles can get very hot. They must not come into contact with the skin, as this can cause burns. • • Check regularly that neither cord nor plug is damaged and do not use if they are, or if the apparatus has been dropped or damaged in any other way. If the apparatus or plug is damaged, it must be inspected and if necessary, repaired by an authorised repair engineer, otherwise there is a risk of electric shock. Never try to repair the apparatus yourself. Remove the plug from the socket after use and before cleaning. Avoid pulling the cord when removing the plug from the socket. Instead, hold the plug. The cord must not be wound around the apparatus. Use the cord rewind function. Never allow small children to use the cord rewind function, as the speed of the rewind can cause injury. KEY TO PARTS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 14 Button for automatic cord rewind Cool shot button Speed selector Hanging loop Cord Hair straightener nozzle Air concentrator PRIOR TO FIRST USE CLEANING Check that you have removed all packaging. • USING THE APPARATUS • • • • • • • Extend cord (5) to the required length, and plug into mains socket. Fit concentrator nozzle (7) or one of the straightener nozzles (6). o The nozzle will concentrate the airflow. Use the straightener nozzles to smooth the hair out as described below. Switch apparatus on by moving the speed selector (3) from position "0" (in centre). o Push selector upwards for full speed. o Push selector downwards for half speed. Press and hold the cool button (2), for cool air. This is useful when your hair is dry and needs to be set. To switch off, set the speed selector to position “0”. Switch off at the socket, unplug, and press the automatic cord rewind button (1) until the cord is fully rewound. The apparatus can be hung up using the loop (4) at the bottom of the handle. INFORMATION ON DISPOSAL AND RECYCLING OF THIS PRODUCT Please note that this Adexi product is marked with this symbol: This means that this product must not be disposed of together with ordinary household waste, as electrical and electronic waste must be disposed of separately. In accordance with the WEEE directive, every member state must ensure correct collection, recovery, handling and recycling of electrical and electronic waste. Private households in the EU can take used equipment to special recycling stations free of charge. In certain member states, used apparatus can be returned to the dealer where they were bought on the condition you buy new products. Contact your retailer, distributor or the municipal authorities for further information on what you should do with electrical and electronic waste. GUARANTEE TERMS The guarantee does not apply: • if the above instructions are not followed • if the apparatus has been interfered with • if the apparatus has been mishandled, subjected to rough treatment, or has suffered any other form of damage • if faults have arisen as a result of faults in your electricity supply. Using hair straightener nozzle • • • • Remove the plug from the wall socket and allow the apparatus to cool down before cleaning. Clean with a well-wrung damp cloth and a little washing-up liquid, if required. Wipe down with a dry cloth. Push button on side of nozzle to right until the comb teeth are aligned. Push comb into the hair at the top. Push button to left until the comb teeth are offset and trap the hair. Switch apparatus on. Slowly slide the apparatus towards the hair ends in a fluent movement. o Keep the hair tight to avoid kinks. o For more lift in the hair, smooth only the outer part of the hair lock. o It can be difficult to use the hair straightener nozzle yourself. Ask a friend to help you. Due to the constant development of our products in terms of function and design, we reserve the right to make changes to the product without prior warning. 15 QUESTIONS AND ANSWERS If you have any questions regarding use of the apparatus and cannot find the answer in this user guide, please try our website at www.adexi.eu. Go to the "Consumer Service" menu, click on "Question & Answer" to see the most frequently asked questions. You can also see contact details if you need to contact us for technical issues, repairs, accessories and spare parts. IMPORTER Adexi Group We cannot be held responsible for any printing errors. 16 DE EINLEITUNG • Bevor Sie Ihr neues Gerät erstmals in Gebrauch nehmen, sollten Sie diese Anleitung sorgfältig durchlesen. Wir empfehlen Ihnen außerdem, die Bedienungsanleitung aufzuheben. So können Sie die Funktionen des Geräts jederzeit nachlesen. SICHERHEITSHINWEISE Normaler Gebrauch des Geräts • Der unsachgemäße Gebrauch dieses Geräts kann zu Verletzungen und zu Beschädigungen führen. • Benutzen Sie das Gerät nur zu den in der Bedienungsanleitung genannten Zwecken. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch den unsachgemäßen Gebrauch oder die unsachgemäße Handhabung des Geräts verursacht werden (siehe auch die Garantiebedingungen). • Nur für den Anschluss an 230V/50Hz. • • • • • • • • • Das Symbol bedeutet, dass das Gerät nicht in der Badewanne oder in der Nähe von Wasser, Waschbecken, Schalen oder dergleichen verwendet werden darf. Versuchen Sie niemals, ein ins Wasser gefallenes Gerät herauszuholen. Ziehen Sie zuerst den Stecker aus der Steckdose. Wir empfehlen den Gebrauch dieses Geräts nur, wenn die Installation durch eine Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) geschützt ist. Bitte wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen Elektriker. Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu öffnen oder Gegenstände in es hinein zu schieben. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es in Gebrauch ist. Kinder dürfen das Gerät nur unter Aufsicht Erwachsener benutzen. Nur für den Gebrauch im Haushalt. Dieses Gerät eignet sich nicht für den gewerblichen Gebrauch oder den Gebrauch im Freien. • 17 Die Luftansaugöffnung an der Rückseite des Geräts muss während des Gebrauchs frei sein. Wenn die Luftansaugöffnung blockiert ist, führt dies zu einer Überhitzung des Geräts. In diesem Fall unterbricht der Überhitzungsschutz automatisch die Stromzufuhr des Geräts. Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Legen Sie das Gerät niemals auf Kleidern, Bettwäsche etc. aus hitzeempfindlichen oder entflammbaren Synthetikstoffen ab, während es eingeschaltet oder noch heiß ist. Vorsicht! Die Düsen können sehr heiß werden. Sie dürfen nicht mit der Haut in Kontakt kommen, da dies zu Verbrennungen führen kann. Gebrauchen Sie das Gerät nicht in der Nähe von entflammbaren oder explosiven Flüssigkeiten oder Gasen, wie zum Beispiel in der Nähe von Sauerstoffzylindern. Um Verbrennungen zu vermeiden sollten Sie die heiße Luft nicht direkt in die Augen oder auf besonders empfindliche Hautflächen blasen. Kabel, Stecker und Steckdose GEBRAUCH DES GERÄTS • • • • • • • Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, und verwenden Sie das Gerät nicht, wenn dies der Fall ist, oder wenn das Gerät fallen gelassen oder auf andere Weise beschädigt wurde. Falls Sie eine Beschädigung von Gerät oder Stecker feststellen, muss das Gerät entsorgt oder von einer Fachwerkstatt repariert werden, da sonst die Gefahr von Stromschlägen besteht. Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren. Ziehen Sie nach dem Gebrauch und vor dem Reinigen den Stecker aus der Steckdose. Ziehen Sie nicht am Kabel, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Ziehen Sie stattdessen am Stecker. Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät. Verwenden Sie die Aufrollfunktion. Lassen Sie die Aufrollfunktion niemals von kleinen Kindern bedienen, da die Geschwindigkeit der Aufrollung Verletzungen verursachen kann. • • • • PRODUKTBESCHREIBUNG • 1. Taste für die automatische Kabelaufrollung 2. Cool Shot Taste 3. Geschwindigkeitsregler 4. Aufhängeschlaufe 5. Kabel 6. Haarglätterdüse 7. Styling-Düse Ziehen Sie das Kabel (5) auf die gewünschte Länge heraus, und stecken Sie es in die Steckdose. Stecken Sie die Styling-Düse (7) oder eine der Haarglätterdüsen (6) auf. o Die Düse konzentriert den Luftstrom. Verwenden Sie die Haarglätterdüsen wie unten beschrieben, um das Haar zu glätten. Schalten Sie das Gerät an, indem Sie den Geschwindigkeitsregler von der Stellung „0“ (in der Mitte) weg bewegen. o Schieben Sie den Regler nach oben für volle Geschwindigkeit. o Schieben Sie den Regler nach unten für halbe Geschwindigkeit. Wenn Sie kühle Luft wünschen, halten Sie die Cool Shot Taste (2) gedrückt. Diese Funktion eignet sich zum Stylen von trockenem Haar. Um abzuschalten, stellen Sie den Geschwindigkeitsregler auf "0". Schalten Sie den Stecker ab, ziehen Sie ihn heraus und drücken Sie auf die Taste für die Kabelaufrollung (1), bis das Kabel vollständig aufgerollt ist. Das Gerät kann mit der Schlaufe (4) an der Unterseite des Griffs aufgehängt werden. Verwendung der Haarglätterdüse • • VOR DEM ERSTMALIGEN GEBRAUCH • • Vergewissern Sie sich, dass die gesamte Verpackung entfernt wurde. 18 Schieben Sie die Taste an der Seite der Düse nach rechts, bis die Kammzähne ausgerichtet sind. Schieben Sie den Kamm oben ins Haar. Schieben Sie die Taste nach links, bis die Kammzähne nicht mehr ausgerichtet sind und das Haar einklemmen. Schalten Sie das Gerät ein. Schieben Sie das Gerät langsam in einer fließenden Bewegung auf die Haarspitzen zu. o Halten Sie das Haar straff, um Knicke zu vermeiden. o Wenn Sie dem Haar mehr Fülle geben wollen, glätten Sie nur den äußeren Teil der Haarlocke. o Es kann schwierig sein, die Haarglätterdüse allein zu benutzen. Lassen Sie sich von jemandem dabei helfen. REINIGUNG FRAGEN UND ANTWORTEN • Falls Sie Fragen zum Gebrauch dieses Geräts haben und die Antworten nicht in dieser Gebrauchsanweisung finden können, besuchen Sie bitte unsere Website (www.adexi.eu). Gehen Sie zum Menü „Consumer Service“, und klicken Sie auf „Question & Answer“, um die am häufigsten gestellten Fragen zu sehen. • Bevor Sie das Gerät reinigen, vergewissern Sie sich, dass es ganz abgekühlt ist und der Stecker aus der Steckdose gezogen wurde. Reinigen Sie ihn mit einem gut ausgewrungenen feuchten Tuch mit ein wenig Spülmittel, falls erforderlich. Wischen Sie das Gerät anschließend mit einem trockenen Tuch ab. Sie finden dort auch Kontaktdaten, für den Fall, dass Sie mit uns bezüglich technischer Fragen, Reparaturen, Zubehör oder Ersatzteile Kontakt aufnehmen möchten. INFORMATION ÜBER DIE ENTSORGUNG UND DAS RECYCLING DIESES PRODUKTS Dieses Adexi-Produkt trägt dieses IMPORTEUR Adexi Group Zeichen: Das heißt, dass es nicht zusammen mit normalem Haushaltsmüll sondern als Sondermüll zu entsorgen ist. Druckfehler vorbehalten. Gemäß der WEEE-Richtlinie muss jeder Mitgliedstaat für das ordnungsgemäße Sammeln, die Verwertung, die Handhabung und das Recycling von Elektro- und Elektronikmüll sorgen. Private Haushalte im Bereich der EU können ihre gebrauchten Geräte kostenfrei an speziellen Recyclingstationen abgeben. In bestimmten Mitgliedstaaten können Geräte, bei dem Händler wieder abgegeben werden, bei dem sie gekauft wurden, vorausgesetzt, man kauft neue Produkte. Bitte nehmen Sie mit der Verkaufsstelle oder den örtlichen Behörden Kontakt auf, wenn Sie Näheres über den Umgang mit Elektro- und Elektronikmüll erfahren möchten. GARANTIEBEDINGUNGEN Diese Garantie gilt nicht, • falls die vorstehenden Hinweise nicht beachtet werden; • falls unbefugte Eingriffe ins Gerät vorgenommen werden, • falls das Gerät unsachgemäß behandelt, Gewalt ausgesetzt oder anderweitig beschädigt worden ist. • bei Schäden, die aufgrund von Fehlern im Leitungsnetz entstanden sind. Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung von Funktion und Design unserer Produkte behalten wir uns das Recht auf Änderung des Produkts ohne vorherige Ankündigung vor. 19 PL WSTĘP • Aby móc skorzystać z wszystkich funkcji nowego urządzenia, należy najpierw dokładnie zapoznać się z poniższymi wskazówkami. Radzimy zachować tę instrukcję, aby w razie konieczności można było wrócić do zawartych w niej informacji na temat funkcji urządzenia. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA • Normalne użycie urządzenia • Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może spowodować obrażenia ciała oraz uszkodzenie urządzenia. • Z urządzenia należy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia lub szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania bądź przechowywania urządzenia (zobacz także część „Warunki gwarancji”). • Urządzenie należy podłączać jedynie do sieci zasilania o napięciu 230 V i częstotliwości 50 Hz. • • • • • • • • • Symbol oznacza, że urządzenie nie może być stosowane w wannie ani w pobliżu źródeł wody, umywalek, miednic itp. Nigdy nie wolno wyławiać urządzenia, jeżeli wpadnie do wody. Najpierw należy wyjąć wtyczkę z gniazda. Zalecamy stosowanie niniejszego urządzenia wyłącznie w przypadku, gdy instalacja chroniona jest przez przekaźnik HFI-/HPFI. W razie wątpliwości proszę skontaktować się z wykwalifikowanym technikiem. Nidy nie próbuj otwierać urządzenia samodzielnie i nigdy nie wciskaj do niego żadnych przedmiotów. Nigdy nie należy pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru, a dzieci mogą z niego korzystać wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Wyłącznie do użytku domowego. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku na wolnym powietrzu ani do użytku dla celów komercyjnych. 20 Podczas użytkowania nie wolno blokować wlotu powietrza znajdującego się z tyłu urządzenia. Zablokowanie wlotu powietrza doprowadzi do przegrzania się urządzenia. Jeżeli to nastąpi, moduł zabezpieczający przed przegrzaniem spowoduje odcięcie zasilania urządzenia. Należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z kontaktu. Włączonego lub nagrzanego urządzenia nie wolno pozostawiać na tkaninach, pościeli itp. wykonanych z materiałów syntetycznych wrażliwych na wysoką temperaturę lub łatwopalnych. Uwaga! Dysze mogą nagrzać się do bardzo wysokiej temperatury. Nie wolno dopuścić do ich kontaktu ze skórą, ponieważ może to spowodować oparzenia. Nie wolno korzystać z urządzenia w pobliżu łatwopalnych lub wybuchowych płynów czy gazów, na przykład w pobliżu butli z tlenem. Aby uniknąć oparzeń, nie należy kierować gorącego powietrza bezpośrednio na oczy lub na bardzo wrażliwą skórę. Przewód, wtyczka i gniazdko zasilania • • • • • • UŻYWANIE URZĄDZENIA Należy regularnie sprawdzać, czy przewód i wtyczka są w dobrym stanie. Jeżeli są one uszkodzone lub urządzenie zostało upuszczone albo w jakikolwiek sposób uszkodzone, nie należy go używać. Jeżeli urządzenie lub wtyczka uległy uszkodzeniu, należy je dokładnie skontrolować, a w razie konieczności oddać do naprawy. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem. Nigdy nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia. Po zakończeniu użytkowania, a przed czyszczeniem wyjmij wtyczkę z kontaktu. Przy wyciąganiu wtyczki z gniazdka nie należy ciągnąć za przewód, lecz trzymać za wtyczkę. Przewodu nie wolno owijać wokół urządzenia. Korzystaj z funkcji automatycznego zwijania przewodu. Nigdy nie pozwalaj małym dzieciom na obsługę funkcji automatycznego zwijania przewodu, ponieważ prędkość przy zwijaniu może spowodować zranienie. • • • • • GŁÓWNE ELEMENTY CZĘŚCI • 1. Przycisk automatycznego zwijania przewodu zasilającego 2. Przycisk chłodnego nadmuchu 3. Przełącznik prędkości 4. Uchwyt do zawieszania 5. Przewód sieciowy 6. Dysza prostownicy do włosów 7. Koncentrator powietrza PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM Sprawdź, czy usunąłeś wszystkie elementy opakowania. 21 Rozwiń przewód (5) do żądanej długości i podłącz wtyczkę do kontaktu. Zamontuj dyszę koncentratora powietrza (7) lub jedną z dysz prostownicy do włosów (6). o Dysza spowoduje koncentrację strumienia powietrza. Aby wygładzić włosy, skorzystaj z dysz prostownicy do włosów w sposób opisany poniżej. Włącz urządzenie, przesuwając przełącznik prędkości (3) z pozycji "0" (w środku). o Przesuwaj przełącznik w górę, aby zwiększać prędkość. o Przesuwaj przełącznik w dół w celu zmniejszenia prędkości o połowę. Naciśnij i przytrzymaj przycisk chłodnego nadmuchu (2), aby uzyskać nadmuch o niskiej temperaturze. Funkcja ta jest przydatna, gdy włosy są już suche i chcesz je modelować. Aby wyłączyć suszarkę, ustaw przełącznik prędkości w pozycji „0”. Wyłącz suszarkę, wyjmij wtyczkę z gniazdka oraz naciśnij i przytrzymaj przycisk automatycznego zwijania przewodu (1) do całkowitego nawinięcia przewodu. Urządzenie można zawiesić, korzystając z uchwytu do zawieszania (4), znajdującego się u dołu rączki. Korzystanie z dyszy prostownicy do włosów • • • • Zgodnie z dyrektywą WEEE (w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego), każde państwo członkowskie ma obowiązek zapewnić odpowiednią zbiórkę, odzysk, przetwarzanie i recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Gospodarstwa domowe na obszarze UE mogą nieodpłatnie oddawać zużyty sprzęt do specjalnych zakładów utylizacji odpadów. W niektórych krajach członkowskich zużyte urządzenia można zwrócić sprzedawcy, u którego zostało zakupione pod warunkiem zakupienia nowego produktu. Aby uzyskać więcej informacji na temat postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, należy zwrócić się do sprzedawcy, dystrybutora lub władz miejskich. Przesuń przycisk z boku dyszy w prawo, aż żeby grzebienia ustawione zostaną w jednej linii. Włóż grzebień we włosy na czubku głowy. Przesuń przycisk w lewo, aż zęby grzebienia się zrównają i chwyć pasmo włosów. Włącz urządzenie. Powoli przesuwaj urządzenie w stronę końcówki pasma włosów, jednostajnym ruchem. o Trzymaj włosy mocno, aby uniknąć poskręcania. o W celu podniesienia włosów należy wygładzić tylko zewnętrzną część pasma włosów. o Samodzielne użytkowanie dyszy prostownicy do włosów może być trudne. Poproś o pomoc przyjaciółkę. WARUNKI GWARANCJI Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków: • jeżeli nie przestrzegano niniejszej instrukcji, • jeżeli urządzenie poddano modyfikacji bez upoważnienia • jeżeli urządzenie było użytkowane w sposób niewłaściwy, nieostrożny lub zostało uszkodzone, • jeżeli uszkodzenie powstało na skutek zakłóceń w działaniu sieci elektrycznej. CZYSZCZENIE • • Wyjmij wtyczkę z gniazdka ściennego i przed czyszczeniem pozostaw urządzenie do ostudzenia. Czyścić dobrze wykręconą, wilgotną szmatką z niewielkim dodatkiem płynu do zmywania, jeżeli jest taka konieczność. Należy dokładnie wytrzeć urządzenie suchą szmatką. Z uwagi na ciągłe udoskonalanie naszych produktów pod względem ich funkcjonalności i stylistyki, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez uprzedzenia. INFORMACJE O UTYLIZACJI I RECYKLINGU TEGO PRODUKTU Ten produkt marki Adexi oznaczony jest następującym symbolem: Oznacza to, że produktu nie należy wyrzucać wraz z normalnymi odpadami gospodarstwa domowego, ponieważ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy utylizować osobno. PYTANIA I ODPOWIEDZI W razie jakichkolwiek pytań dotyczących korzystania z urządzenia, na które odpowiedzi nie można odnaleźć w niniejszej instrukcji, zapraszamy na naszą stronę internetową www.adexi.eu. Wejdź do menu "Consumer service", kliknij "Question & Answer", aby zobaczyć najczęściej zadawane pytania. Możesz także znaleźć tam dane kontaktowe w razie konieczności skonsultowania z nami kwestii technicznych, napraw, spraw związanych z akcesoriami i częściami zamiennymi. 22 IMPORTER Adexi Group Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku. 23 NL INLEIDING • Lees voordat u het apparaat in gebruik neemt eerst nauwkeurig deze gebruiksaanwijzing. Wij adviseren ook om de gebruiksaanwijzing te bewaren, zodat u in de toekomst de diverse functies van het apparaat nog eens kunt nakijken. • • VEILIGHEIDSMAATREGELEN Normaal gebruik van het apparaat • Onjuist gebruik van het apparaat kan persoonlijk letsel en schade veroorzaken. • Gebruik het apparaat alleen waarvoor het is bedoeld. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel of schade die ontstaat door het onjuist gebruiken van of omgaan met het apparaat (zie ook de Garantievoorwaarden). • Sluit het apparaat alleen aan op 230 V, 50 Hz. • • • • • • • • Voorzichtig! De openingen kunnen erg heet worden. Zorg dat ze niet in aanraking komen met de huid, omdat dit brandwonden kan veroorzaken. Gebruik het apparaat niet in de buurt van brandbare of explosieve vloeistoffen of gassen, bijvoorbeeld in de buurt van zuurstoftanks. Voorkom brandwonden en blaas geen hete lucht rechtstreeks in de ogen of op zeer gevoelige huid. Snoer, stekker en stopcontact • • Het symbool geeft aan dat het apparaat niet mag worden gebruikt in bad of in de buurt van water, wastafels, gootstenen e.d. Probeer het apparaat nooit te pakken als het in het water is gevallen. Haal eerst de stekker uit het stopcontact. U wordt aangeraden dit apparaat alleen te gebruiken als de installatie is beveiligd met een HFI/ HPFI-relais. Raadpleeg bij twijfel een erkend elektriciën. Probeer het apparaat nooit zelf te openen en forceer geen voorwerpen in het apparaat. Laat het apparaat nooit zonder toezicht als het in gebruik is. Kinderen mogen het apparaat alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene. Alleen bestemd voor thuisgebruik. Niet bestemd voor commercieel gebruik of gebruik buitenshuis. Blokkeer de luchtinlaat aan de achterkant van het apparaat niet tijdens het gebruik. Als de luchtinlaat wordt geblokkeerd, raakt het apparaat oververhit. Als dit gebeurt, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld door de oververhittingsbeveiliging. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact. Laat het apparaat niet op kleding, beddengoed e.d. van warmtegevoelige en brandbare synthetische stoffen liggen als het is ingeschakeld of nog warm is. • • • • Controleer regelmatig of het snoer en de stekker onbeschadigd zijn en gebruik het apparaat niet als er wel beschadigingen zijn of als het apparaat is gevallen of op een andere manier is beschadigd. Als het apparaat of de stekker is beschadigd, moet het worden gecontroleerd en zo nodig worden gerepareerd door een erkende reparateur, omdat er anders risico is op een elektrische shock. Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Haal de stekker uit het stopcontact na gebruik en voordat u het apparaat reinigt. Trek niet aan het snoer als u de stekker uit het stopcontact haalt. Houd de stekker vast. Wikkel het snoer niet rond het apparaat. Gebruik de oprolfunctie voor het snoer. Laat kleine kinderen de oprolfunctie voor het snoer niet gebruiken. Door de snelheid van het oprollen kan letsel ontstaan. LEGENDA VOOR DE ONDERDELEN 1. Knop voor automatisch oprollen van het snoer 2. Knop voor koude luchtstoot 3. Snelheidskiezer 4. Hanglus 5. Snoer 6. Opening voor straightener 7. Luchtconcentrator 24 VOOR HET EERSTE GEBRUIK o Het kan lastig zijn om het opzetstuk voor de straightener zelf te gebruiken. Vraag of iemand u helpt. Controleer of u al het verpakkingsmateriaal hebt verwijderd. HET APPARAAT GEBRUIKEN • • • • • • REINIGEN Rol het snoer (5) uit tot de gewenste lengte en steek de stekker in het stopcontact. Plaats het opzetstuk voor de concentrator (7) of een van de opzetstukken voor de straightener (6). o Door deze opzetstukken wordt de luchtstroom geconcentreerd. Gebruik de opzetstukken voor de straightener om het haar glad te maken zoals hieronder wordt beschreven. Schakel het apparaat in door de snelheidskiezer (3) uit de positie "0" (in het midden) te verplaatsen. o Duw de kiezer omhoog voor volle snelheid. o Duw de kiezer omlaag voor halve snelheid. Houd de koelknop (2) ingedrukt voor koele lucht. Dit is handig als uw haar droog is en moet worden gefixeerd. Schakel het apparaat uit door de snelheidskiezer in de positie "0" te zetten. Schakel het apparaat uit bij het stopcontact, haal de stekker uit het stopcontact en druk op de knop voor het automatisch oprollen van het snoer (1) totdat het snoer helemaal is opgerold. Het apparaat kan worden opgehangen met de lus (4) onder aan de greep. • • INFORMATIE OVER VERWIJDEREN EN RECYCLEN VAN DIT PRODUCT Dit Adexi-product is voorzien van dit symbool: Dit betekent dat dit product niet met het gewone huishoudafval mag worden weggegooid, omdat elektrisch en elektronisch afval afzonderlijk moeten worden afgevoerd. Volgens de WEEE-richtlijn moet elke lidstaat zorgdragen voor het op de juiste manier inzamelen, ophalen, verwerken en recyclen van elektrisch en elektronisch afval. Privéhuishoudens in de EU kunnen apparatuur gratis naar speciale recyclingpunten brengen. In bepaalde lidstaten kunnen gebruikte apparaten worden geretourneerd aan de leverancier waar ze zijn gekocht, op voorwaarde dat u een nieuw product koopt. Neem contact op met uw leverancier, distributeur of gemeente voor meer informatie over wat u moet doen met elektrisch en elektronisch afval. GARANTIEVOORWAARDEN Het opzetstuk voor de straightener gebruiken • • • • Haal voor het reinigen de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen. Maak het apparaat schoon met een goed uitgewrongen vochtige doek en zonodig wat afwasmiddel. Veeg het apparaat schoon met een droge doek. De garantie vervalt: • als bovenstaande aanwijzingen niet worden opgevolgd • als er met het apparaat is geknoeid • als het apparaat verkeerd is gebruikt, ruw is behandeld of enige vorm van schade heeft geleden • als er defecten zijn ontstaan door gebreken in uw elektriciteitsvoorziening. Druk de knop aan de zijkant van het opzetstuk naar rechts totdat de kamtanden op één lijn liggen. Duw de kam bovenaan in het haar. Duw de knop naar links zodat de tanden van de kam verschuiven en het haar vastgrijpen. Zet het apparaat aan. Laat het apparaat langzaam in een vloeiende beweging naar de haarpunten glijden. o Houd het haar strak om slagen te voorkomen. o Voor meer volume maakt u alleen de buitenkant van de haarlok glad. Als gevolg van de voortdurende ontwikkeling van het ontwerp en de functies van onze producten behouden wij ons het recht voor om zonder voorafgaande mededeling wijzigingen aan te brengen in het product. 25 VRAGEN EN ANTWOORDEN Als u vragen hebt over het gebruik van het apparaat en het antwoord niet kunt vinden in deze gebruiksaanwijzing, kunt u op onze website, www.adexi. eu, kijken. Ga naar het menu "Consumer Service" en klik op "Question & Answer" om de meest gestelde vragen te zien. U kunt op de website ook contactgegevens vinden voor als u contact met ons wilt opnemen over technische problemen, reparaties, accessoires en reserveonderdelen. IMPORTEUR Adexi Group Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele drukfouten. 26 CZ ÚVOD • Než své nové zařízení použijete poprvé, přečtěte si prosím pozorně tento návod, abyste výrobek mohli používat co nejúčinněji. Doporučujeme vám také, abyste si návod ponechali a měli jej v budoucnu k dispozici, abyste si mohli připomenout funkce svého zařízení. • • BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Normální používání zařízení • Nesprávné použití tohoto zařízení může způsobit zranění osob nebo jiné škody. • Výrobek používejte pouze ke stanovenému účelu. Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za zranění ani škody vyplývající z nesprávného používání či manipulace (viz také Záruční podmínky). • Určeno pouze pro napájení 230 V, 50 Hz. • • • • • • • • Pozor! Hubice se velmi zahřívají. Nesmí přijít do styku s pokožkou, mohly by způsobit popáleniny. Nepoužívejte zařízení v blízkosti hořlavých nebo výbušných kapalin či plynů, např. v blízkosti tlakových lahví s kyslíkem. Nefoukejte horký vzduch přímo do očí nebo na velmi citlivou pokožku, abyste předešli popálení. Šňůra, zástrčka a elektrická zásuvka • • Symbol znamená, že zařízení nelze používat ve vaně nebo v blízkosti vody, umyvadel, dřezů, apod. Nepokoušejte se vytahovat zařízení připojené k elektrické síti z vody. Nejprve vyjměte zástrčku ze zásuvky. Zařízení doporučujeme používat pouze v případě, je-li elektroinstalace chráněna pomocí HFI/HPFI. Máte-li pochybnosti, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře. Nerozebírejte zařízení a nevtlačujte do něj žádné předměty. Neponechávejte zapnuté zařízení bez dozoru. Děti je mohou používat pouze pod dohledem dospělého. Určeno pouze pro domácí použití. Není určeno pro venkovní a komerční použití. Při používání neblokujte sání vzduchu na zadní straně zařízení. Pokud by sání bylo zablokováno, zařízení by se přehřívalo. Pokud dojde k přehřátí, ochrana proti přehřátí automaticky zařízení vypne. Vypněte a odpojte zařízení od elektrické zásuvky. Je-li zařízení zapnuté nebo horké, nepokládejte je na oděvy, ložní prádlo atp. vyrobené ze syntetických materiálů, které jsou velmi citlivé na teplo a lehce hořlavé. • • • • Pravidelně kontrolujte, zda šňůra či zástrčka nejsou poškozeny, a nepoužívejte zařízení, pokud spadlo na zem nebo se jinak poškodilo. Pokud je zařízení, přívodní šňůra nebo zástrčka poškozena, je nutné, aby autorizovaný servisní technik spotřebič prohlédl a – pokud je to nezbytné – opravil, jinak hrozí úraz elektrickým proudem. Nikdy se nepokoušejte opravit spotřebič sami. Po použití a před čištěním vyjměte zástrčku ze zásuvky. Když vyjímáte zástrčku ze zásuvky, netahejte za šňůru. Uchopte zástrčku. Šňůru nenamotávejte na přístroj. Použijte funkci samonavíjení šňůry. Funkci samonavíjení nesmí používat děti, šňůra pohybující se vysokou rychlostí by je mohla zranit. LEGENDA K SOUČÁSTEM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tlačítko pro samonavíjení šňůry Tlačítko studeného foukání Volič rychlosti Oko k pověšení Šňůra Nástavec na rovnání vlasů Usměrňovač vzduchu PŘED PRVNÍM POUŽITÍM Zkontrolujte, že jste odstranili veškeré obalové materiály. 27 POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE • • • • • • • Vytáhněte šňůru (5) do požadované délky a připojte ji k elektrické zásuvce. Nasaďte usměrňovač vzduchu (7) nebo jeden z nástavců na rovnání vlasů (6). o Hubice bude usměrňovat proudění vzduchu. Pomocí nástavce na rovnání vlasů můžete vyrovnat vlasy podle níže uvedeného postupu. Přesunutím voliče rychlosti (3) z (prostřední) polohy „0“ zapněte zařízení. o Chcete-li nastavit nejvyšší rychlost, zatlačte volič nahoru. o Chcete-li nastavit poloviční rychlost, zatlačte volič dolů. Ochlazení vlasů docílíte, když stisknete a podržíte tlačítko studeného foukání (2). To je výhodné, když máte suché vlasy a chcete je pouze upravit. Chcete-li zařízení vypnout, vraťte volič rychlosti zpět do polohy „0“. Odpojte zařízení za zásuvky. Stiskněte a podržte tlačítko pro samonavíjení šňůry (1), dokud se šňůra zcela nenavine. Zařízení můžete zavěsit za oko (4) ve spodní části držadla. INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI TOHOTO VÝROBKU Všimněte si prosím, že tento výrobek Adexi je označen tímto symbolem: To znamená, že tento výrobek nesmíte vyhodit do běžného domovního odpadu, protože elektrický a elektronický odpad musí být likvidován zvlášť. V souladu se směrnicí WEEE musí každý členský stát zajistit správný sběr, obnovu, manipulaci a recyklaci elektrického a elektronického odpadu. Soukromé domácnosti v EU mohou použité vybavení bezplatně odevzdat ve speciálních recyklačních sběrnách. V některých členských státech lze použitá zařízení vracet prodejci, u kterého byla zakoupena, za předpokladu, že nakoupíte nové výrobky. Další informace o tom, co byste měli dělat s elektrickým a elektronickým odpadem, vám sdělí prodejce, distributor nebo městský úřad. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY Záruka neplatí: • pokud není dodržen výše uvedený návod • pokud někdo do spotřebiče zasahoval • pokud se se spotřebičem zacházelo nesprávně, hrubě nebo pokud na něm vznikla jiná forma škody • pokud k závadě došlo vlivem poruchy na vašem přívodu elektřiny. Používání nástavce na rovnání vlasů. • • • • Nastavte tlačítko na straně nástavce směrem doprava, aby se překryly zuby hřebene. Vsuňte hřeben do vlasů na temeni. Nastavte tlačítko doleva, aby vzájemným posunutím zubů došlo k zachycení vlasů. Zapněte zařízení. Plynulým pohybem pomalu posouvejte zařízení směrem ke konečkům vlasů. o Abyste zabránili vzniku kadeří, udržujte vlasy stále napnuté. o Chcete-li, aby vlasy měly větší objem, vyhlaďte pouze vnější stranu pramene. o Rovnání vlastních vlasů může být obtížné. Požádejte kamarádku, aby vám pomohla. S ohledem na trvalý vývoj našich výrobků, pokud jde o funkci a design, si vyhrazujeme právo provádět na výrobku změny bez předchozího varování. ČIŠTĚNÍ • V případě potřeby zařízení očistěte dobře vyždímaným hadrem s malým množstvím saponátu. Otřete suchým hadříkem. Před čištěním vyjměte zástrčku ze zásuvky a nechte zařízení vychladnout. 28 OTÁZKY A ODPOVĚDI Pokud máte nějaké otázky týkající se používání zařízení a nenašli jste odpověď v této uživatelské příručce, zkuste prosím naše webové stránky www.adexi.eu. Přejděte na menu „Consumer Service“, klepněte na volbu „Question & Answer“, čímž se zobrazí časté otázky. Můžete také využít kontakty, pokud nás potřebujete kontaktovat ohledně technických problémů, oprav, příslušenství a náhradních dílů. DOVOZCE Adexi Group Neneseme zodpovědnost za tiskové chyby. 29 GR ΕΙΣΑΓΩΓΗ • Για να αξιοποιήσετε πλήρως τη νέα συσκευή σας, πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης. Επίσης, συνιστούμε να φυλάξετε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά, ώστε να μπορείτε να θυμηθείτε τις λειτουργίες της συσκευής σας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ • Κανονική χρήση της συσκευής • Η εσφαλμένη χρήση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό του χρήστη ή βλάβη της συσκευής. • Χρησιμοποιήστε τη συσκευή για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για οποιονδήποτε τραυματισμό ή βλάβη προκληθεί από εσφαλμένη χρήση ή χειρισμό (δείτε επίσης τους όρους της εγγύησης). • Για σύνδεση μόνο σε παροχή 230 V, 50 Hz. • • • • • • • • Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα σε μπανιέρα ή κοντά σε νερό, νιπτήρα, λεκάνη ή τα παρόμοια. Μην επιχειρείτε ποτέ να πιάσετε τη συσκευή εάν έχει πέσει στο νερό. Βγάλτε πρώτα το βύσμα από την πρίζα. Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο εάν η ηλεκτρική εγκατάσταση προστατεύεται με ρελέ ασφαλείας. Εάν έχετε αμφιβολίες, επικοινωνήστε με εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Μην επιχειρείτε ποτέ να ανοίξετε τη συσκευή μόνοι σας και μην προσπαθείτε να εισάγετε με πίεση κανενός είδους αντικείμενα στη συσκευή. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επιτήρηση ενώ λειτουργεί και τα παιδιά πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή μόνο υπό την εποπτεία ενός ενήλικα. Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους ή για εμπορική χρήση. • Μην φράσσετε την είσοδο αέρα στο πίσω μέρος της συσκευής όταν την χρησιμοποιείτε. Εάν η είσοδος αέρα φραγεί, η συσκευή θα υπερθερμανθεί. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, η προστασία υπερθέρμανσης θα τερματίσει αυτόματα τη λειτουργία της συσκευής. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα. Μην αφήνετε ρούχα, σεντόνια κ.λπ., που είναι κατασκευασμένα από υλικά ευαίσθητα στις υψηλές θερμοκρασίες ή εύφλεκτα συνθετικά υλικά, όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη ή εξακολουθεί να είναι ζεστή. Προσοχή! Τα ακροφύσια μπορεί να αναπτύξουν πολύ υψηλή θερμοκρασία. Δεν πρέπει να έρθουν σε επαφή με το δέρμα, γιατί κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα ή εκρηκτικά υγρά υλικά ή αέρια, π.χ. κοντά σε μπουκάλες οξυγόνου. Προκειμένου να αποφύγετε τα εγκαύματα, δεν πρέπει να κατευθύνετε το ζεστό αέρα απευθείας στα μάτια ή σε πολύ ευαίσθητο δέρμα. Καλώδιο, βύσμα και πρίζα τροφοδοσίας • • • 30 Ελέγχετε τακτικά εάν το καλώδιο ή το βύσμα της συσκευής είναι κατεστραμμένα και σε αυτή την περίπτωση, μην τα χρησιμοποιείτε. Επίσης, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει πέσει σε νερό ή εάν έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά. Εάν η συσκευή ή το βύσμα έχουν υποστεί ζημιά, πρέπει να τα ελεγχθούν και εάν χρειάζεται, να επισκευαστούν από έναν εξουσιοδοτημένο μηχανικό, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην προσπαθείτε ποτέ να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή. Μετά τη χρήση και πριν καθαρίσετε τη συσκευή, βγάλτε το βύσμα από την πρίζα. • • • Μην τραβάτε το καλώδιο όταν αποσυνδέετε το βύσμα από την πρίζα. Αντιθέτως, θα πρέπει να κρατάτε το βύσμα. Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία επαναφοράς του καλωδίου. Μην αφήνετε ποτέ μικρά παιδιά να χρησιμοποιούν τη λειτουργία επαναφοράς του καλωδίου, γιατί η ταχύτητα με την οποία τυλίγεται το καλώδιο μπορεί να τα τραυματίσει. o • • ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ • 1. Κουμπί για αυτόματη επαναφορά του καλωδίου 2. Κουμπί ψυχρού αέρα 3. Επιλογέας ταχύτητας 4. Κρίκος για κρέμασμα 5. Καλώδιο 6. Ακροφύσιο ψαλιδιού ισιώματος μαλλιών 7. Συγκεντρωτής αέρα Χρήση του ακροφύσιου του ψαλιδιού ισιώματος μαλλιών • • ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει όλα τα υλικά συσκευασίας. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ • • • Σπρώξτε τον επιλογέα προς τα επάνω για μέγιστη ταχύτητα. o Σπρώξτε τον επιλογέα προς τα κάτω για μικρότερη ταχύτητα. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί κρύου αέρα (2), για κρύο αέρα. Η ρύθμιση αυτή είναι χρήσιμη όταν τα μαλλιά σας είναι στεγνά και θέλετε να τα χτενίσετε. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, τοποθετήστε τον επιλογέα ταχύτητας στη θέση “0”. Απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από την πρίζα και πατήστε το κουμπί αυτόματης επαναφοράς καλωδίου (1), έως ότου το καλώδιο τυλιχτεί πλήρως. Μπορείτε να κρεμάσετε τη συσκευή χρησιμοποιώντας τον κρίκο (4), στο κάτω μέρος της λαβής. Επεκτείνετε το καλώδιο (5) μέχρι το μήκος που θέλετε και συνδέστε το στην πρίζα. Τοποθετήστε το ακροφύσιο συγκεντρωτή αέρα (7) ή ένα από τα ακροφύσια ισιώματος (6). o Το ακροφύσιο θα συγκεντρώσει τη ροή του αέρα. Χρησιμοποιήστε τα ακροφύσια ισιώματος για να ισιώσετε τα μαλλιά, όπως περιγράφεται παρακάτω. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, μετακινώντας τον επιλογέα ταχύτητας (3) από τη θέση "0" (στο κέντρο). • • 31 Πιέστε προς τα δεξιά το κουμπί που βρίσκεται στο πλάι του ακροφύσιου, έως ότου ευθυγραμμιστούν τα δόντια της χτένας. Πιέστε την χτένα στα μαλλιά στο πάνω μέρος. Πιέστε προς τα αριστερά το κουμπί, έως ότου τα δόντια της χτένας μετατοπιστούν και τυλίξτε τα μαλλιά. Ενεργοποιήστε τη συσκευή Σύρετε αργά τη συσκευή με ελαφρές κινήσεις προς τις άκρες των μαλλιών. o Κρατήστε τα μαλλιά σφιχτά, για να αποφύγετε τυχόν πτυχώσεις. o Για μεγαλύτερο όγκο στα μαλλιά, λειάνετε μόνο το εξωτερικό τμήμα της τούφας. o Μπορεί να είναι δύσκολο να χρησιμοποιήσετε από μόνοι σας το ακροφύσιο του ισιωτικού μαλλιών. Ζητήστε βοήθεια από ένα φίλο. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ • • • Αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την καθαρίσετε. Καθαρίστε τη συσκευή με ένα καλά στυμμένο ύφασμα, βρεγμένο σε λίγο υγρό καθαρισμού. Σκουπίστε τη συσκευή με ένα στεγνό ύφασμα. εάν έχουν προκύψει σφάλματα που οφείλονται σε βλάβες της παροχής ρεύματος. Λόγω της διαρκούς ανάπτυξης των προϊόντων μας, τόσο όσον αφορά στη λειτουργικότητα όσο και τον σχεδιασμό τους, διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το προϊόν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση της συσκευής και δεν μπορείτε να βρείτε την απάντηση στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης, επισκεφθείτε την τοποθεσία Web στη διεύθυνση www.adexi.EU. Μεταβείτε στο μενού "Consumer Service" (Εξυπηρέτηση πελατών), κάντε κλικ στην επιλογή "Question & Answer" (Ερώτηση & Απάντηση) για να δείτε τις πιο πρόσφατες ερωτήσεις. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σημειώστε ότι αυτό το προϊόν της Adexi επισημαίνεται με αυτό το σύμβολο: Αυτό σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα, δεδομένου ότι τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απορρίμματα πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά. Επίσης, μπορείτε να δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας, εάν χρειάζεται να επικοινωνήσετε μαζί μας για τεχνικά θέματα, επιδιορθώσεις, εξαρτήματα και ανταλλακτικά. Σύμφωνα με την οδηγία WEEE, κάθε κράτος-μέλος πρέπει να φροντίζει για τη σωστή συλλογή, ανάκτηση, διαχείριση και ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών απορριμμάτων. Τα ιδιωτικά νοικοκυριά στην ΕΕ μπορούν να μεταφέρουν δωρεάν τον μεταχειρισμένο εξοπλισμό τους σε ειδικούς σταθμούς ανακύκλωσης. Σε ορισμένα κράτημέλη, μπορείτε να επιστρέψετε τις μεταχειρισμένες συσκευές στον μεταπωλητή από τον οποίο τις αγοράσατε, εφόσον αγοράσετε νέα προϊόντα. Επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή ή τον διανομέα από τον οποίο προμηθευτήκατε τη συσκευή ή με τις δημοτικές αρχές της περιοχής σας, για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσετε, όσον αφορά στην απόρριψη ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ Όμιλος Adexi Δεν φέρουμε ευθύνη για οποιοδήποτε τυπογραφικό λάθος. ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Η εγγύηση δεν ισχύει στις εξής περιπτώσεις: • εάν δεν τηρηθούν οι παραπάνω οδηγίες • εάν έχουν υπάρξει παρεμβολές στη συσκευή • εάν έχετε χειριστεί τη συσκευή εσφαλμένα, την έχετε υποβάλει σε σκληρή μεταχείριση ή εάν έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημία 32 F INTRODUCTION • Pour tirer le meilleur parti de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce manuel avant la première utilisation. Nous vous recommandons également de le conserver pour pouvoir le consulter ultérieurement en cas de besoin. • • CONSIGNES DE SÉCURITÉ Utilisation normale de l'appareil • Une utilisation incorrecte de cet appareil peut causer des blessures et dommages personnels. • Ne l'utilisez que pour l'usage prévu. Le fabricant décline toute responsabilité pour les blessures ou dommages résultant d'une utilisation ou d'une manipulation incorrecte (voir également les Conditions de garantie). • Connexion 230 V, 50 Hz uniquement. • • • • • • • • Attention ! Les embouts peuvent devenir brûlants. Elles ne doivent pas entrer en contact avec la peau car cela pourrait provoquer des brûlures. N'utilisez pas l'appareil à proximité de liquides ou gaz combustibles ou explosifs ; par ex. à proximité de bouteilles d'oxygène. Pour éviter tout risque de brûlure, ne soufflez pas d'air chaud directement dans les yeux ou sur les peaux très sensibles. Cordon, fiche et prise de courant • • Ce symbole signifie que l'appareil ne doit pas être utilisé dans la baignoire ou près d'une source d'eau, d'un lavabo, etc. S'il tombe dans l'eau, n'essayez pas de le rattraper en mettant les mains dans l'eau. Débranchez d'abord la fiche du secteur. Nous recommandons d'utiliser cet appareil uniquement si l'installation est protégée par un DDFT. Veuillez contacter un électricien qualifié en cas de doute. N'essayez jamais d'ouvrir l'appareil vous-même ou d'y introduire des objets de force. Ne le laissez jamais en marche sans surveillance. Les enfants ne doivent l'utiliser que lorsqu'ils sont surveillés par un adulte. Pour usage domestique uniquement. Non destiné à l'usage en extérieur ou commercial. N'obstruez pas la prise d'air à l'arrière de l'appareil pendant l'utilisation. Si la prise d'air est obstruée, l'appareil risque de surchauffer. Si cela se produit, la protection anti-surchauffe coupe automatiquement l'alimentation de l'appareil. Arrêtez-le et débranchez-le du secteur. Ne laissez pas l'appareil branché ou encore chaud reposer sur des vêtements, du linge, etc. en matières synthétiques sensibles à la chaleur et inflammables. • • • • 33 Vérifiez régulièrement que ni le cordon ni la fiche ne sont endommagés ; n'utilisez pas l'appareil s'ils le sont ou si l'appareil a été plongé dans l'eau ou endommagé de quelque façon que ce soit. Si l'appareil ou la fiche sont endommagés, ils doivent être examinés et, si nécessaire, réparés par un technicien de réparation autorisé, sans quoi il existe un risque de décharge électrique. N'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même. Débranchez la fiche du secteur après utilisation et avant de nettoyer l'appareil. Évitez de tirer sur le cordon lorsque vous débranchez la fiche. Tenez plutôt la fiche elle-même. Le cordon ne doit pas être enroulé autour de l'appareil. Utilisez la fonction de rembobinage du cordon. Ne laissez jamais de jeunes enfants utiliser la fonction de rembobinage du cordon, car la vitesse du rembobinage peut causer des blessures. LÉGENDE DES PIÈCES Utilisation de l'embout lisseur • • 1. Bouton de rembobinage automatique du cordon 2. Bouton air froid 3. Sélecteur de vitesse 4. Anneau de suspension 5. Cordon 6. Embout lisseur 7. Concentrateur d'air • • AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION Vérifiez que vous avez retiré tout emballage. UTILISATION DE L'APPAREIL • • • • • • Déroulez le cordon (5) sur la longueur nécessaire et branchez-le sur le secteur. Fixez l'embout concentrateur (7) ou l'un des embouts lisseurs (6). o L'embout concentre l'air. Utilisez les embouts lisseurs pour lisser les cheveux comme décrit ci-dessous. Mettez l'appareil en marche en déplaçant le sélecteur de vitesse (3) de la position "0" (au centre). o Poussez le sélecteur vers le haut pour la vitesse maximale. o Poussez le sélecteur vers le bas pour une vitesse intérmédiaire. Maintenez le bouton air froid (2) appuyé pour obtenir de l'air froid. Ceci est utile si vos cheveux sont déjà secs et que vous avez besoin de les mettre en forme. Pour arrêter l'appareil, placez le sélecteur de vitesse en position "0". Arrêtez l'appareil, débranchez-le appuyez sur le bouton de rembobinage automatique du cordon (1) jusqu'à ce que le cordon soit entièrement rembobiné. L'appareil peut être suspendu à l'aide de l'anneau (4) au bout de la poignée. Poussez le bouton à côté de l'embout vers la droite jusqu'à ce que les dents du peigne soient alignées. Placez le peigne en haut des cheveux. Poussez le bouton vers la gauche jusqu'à ce que les dents du peigne soient décalées et maintiennent les cheveux. Mettez l'appareil en marche. Faites glisser lentement l'appareil vers les pointes. o Gardez les cheveux bien droits pour éviter qu'ils ne prennent une mauvaise forme. o Pour plus de volume, lissez uniquement la face extérieure de la mèche. o Il peut être difficile d'utiliser l'embout lisseur soi-même. Faites-vous aider par une autre personne. NETTOYAGE • • Avant le nettoyage, débranchez l'appareil du secteur et laissez-le refroidir. Nettoyez-le à l'aide d'un linge humide bien essoré et d'un peu de liquide vaisselle, si nécessaire. Essuyez-le avec un linge sec. INFORMATION SUR LA MISE AU REBUT ET LE RECYCLAGE DE CE PRODUIT. Veuillez noter que ce produit Adexi porte le symbole suivant : Cela signifie que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers, mais faire l’objet d’un traitement spécifique pour déchets électriques et électroniques. Selon la directive WEEE, chaque état membre doit assurer la collecte, la récupération, le traitement et le recyclage des déchets électriques et électroniques. Dans l’Union Européenne, les ménages privés peuvent gratuitement déposer leur équipement usagé dans des centres de revalorisation (déchetteries). Dans certains Etats membres, vous pouvez retourner l'équipement usagé au revendeur auquel vous l'aviez acheté à condition d'acheter un nouvel équipement. Contactez votre revendeur, le distributeur ou les autorités municipales pour plus d’informations sur la façon d’éliminer les déchets électriques et électroniques. 34 CONDITIONS DE GARANTIE La garantie devient caduque : • si les instructions ci-dessus ne sont pas respectées • si le fonctionnement de l'appareil a été entravé • si l'appareil a été mal utilisé, malmené ou a subi toute autre forme de dommage • si des défauts ont été causés par des défauts dans votre alimentation électrique. En raison de l'amélioration constante de la fonctionnalité et du design de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier le produit sans préavis. QUESTIONS/RÉPONSES Pour toute question relative à l'utilisation de l'appareil et qui ne serait pas traitée dans ce manuel, veuillez consulter notre site Internet sur www.adexi.eu. Ouvrez le menu Consumer Services, puis cliquez sur Frequently asked questions pour consulter les questions les plus fréquemment posées. Vous y trouverez également nos coordonnées si vous souhaitez nous contacter pour des questions techniques, des réparations, des accessoires et des pièces de rechange. IMPORTATEUR Groupe Adexi Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreur d'impression. 35 HR UVOD • Pročitajte ove upute pažljivo prije prve uporabe kako bi ste dobili najviše iz svog novog uređaja. Također preporučamo da pohranite ove upute za kasniju uporabu kako bi ste se prisjetili funkcija uređaja. • Kabel, utikač i utičnica MJERE SIGURNOSTI • Uobičajena uporaba uređaja • Pogrešna uporaba uređaja može izazvati ozljede ili štetu. • Koristiti samo za naznačenu namjenu. Proizvođač nije odgovoran za štetu ili ozljede nastale neispravnom uporabom (vidi uvjete jamstva). • Isključivo za 230 V, 50 Hz. • • • • • • • • • Ne koristite u blizini zapaljivih, eksplozivnih tekućina ili plinova, npr. u blizini boca s kisikom. Kako biste izbjegli opekotine, vruću struju zraka ne usmjeravajte izravno u oči ili na osjetljivu kožu. • Simbol označava da se uređaj ne smije koristiti u kadi niti u blizini vode, umivaonika, posuda s vodom i tome slično. Nikad ne posežite za uređajem koji je pao u vodu. Uvijek prvo izvucite utikač iz utičnice. Preporučujemo uporabu ovog uređaja samo ako je električna instalacija zaštićena HFI-/HPFI osiguračem. Ako niste sigurni, kontaktirajte kvalificiranog električara. Uređaj nikad ne pokušavajte sami otvarati, a predmete nikad ne gurajte nasilno u njega. Nikad ga ne ostavljajte bez nadzora dok se ne koristi, a djeca ga smiju koristiti isključivo pod nadzorom odrasle osobe. Isključivo za kućnu uporabu. Nije za vanjsku ili komercijalnu uporabu. Ne prekrivajte ulaz zraka na stražnjoj strani uređaja dok se uređaj koristi. Ukoliko je ulaz zraka prepriječen, sušilo za kosu će se pregrijati. U tom slučaju, sustav za zaštitu od pregrijavanja automatski će isključiti uređaj. Isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice. Ne odlažite na odjeću, prekrivače i slično, koji su izrađeni od sintetičkih materijala osjetljivih na toplinu ili zapaljivih, dok je uređaj uključen ili vruć. Pažnja! Mlaznice se mogu jako ugrijati. Ne smiju doći u dodir s kožom jer mogu izazvati opekotine. • • • • Redovno provjeravajte postoje li na kabelu i utikaču oštećenja te ako ih ima nemojte koristiti uređaj, također ga nemojte koristiti ako je uređaj pao ili je oštećen na neki drugi način. Ako su uređaj ili utičnica oštećeni potrebno ih je provjeriti i po potrebi popraviti od strane ovlaštenog servisera jer u protivnom postoji opasnost od strujnog udara. Nikada nemojte sami pokušavati popravljati uređaj. Isključite prekidač iz utičnice nakon uporabe i prije čišćenja. Nemojte vući kabel kada isključujete utikač iz utičnice. Umjesto toga, držite utikač. Kabel ne smije biti omotan oko uređaja. Koristite funkciju namatanja kabela. Maloj djeci nikad ne dopuštajte korištenje funkcije namatanja jer njegova brzina može izazvati ozljede. KOMPONENTE : 1. Gumb za automatsko namatanje kabela 2. Gumb za udar hladnim zrakom 3. Birač brzine 4. Petlja za vješanje 5. Kabel napajanja 6. Mlaznica za ravnanje kose 7. Koncentrator zraka PRIJE UPORABE Provjerite jeste li uklonili cjelokupnu ambalažu. 36 UPOTREBA UREĐAJA • • • • • • ČIŠĆENJE Kabel napajanja (5) izvucite do potrebne dužine i utikač priključite u utičnicu. Namjestite mlaznicu koncentratora (7) ili jednu od mlaznica za ravnanje (6). o Mlaznica će koncentrirati struju zraka. Mlaznice za ravnanje koristite za izravnavanje kose kako je opisano u daljnjem tekstu. Uređaj uključite pomicanjem birača brzine (3) iz položaja “0” (u sredini). o Za punu brzinu birač pomaknite prema gore. o Za pola brzine birač pomaknite prema dolje. Za hladan zrak pritisnite i držite gumb za hladni zrak (2). Ovo je korisno kada vam je kosa suha a morate je namjestiti. Kako biste isključili uređaj, birač brzine postavite u položaj “0”. Isključite na utičnici, izvucite utikač i pritisnite gumb za automatsko namatanje kabela (1) dok se kabel u cijelosti ne namota. Uređaj se može objesiti petljom za vješanje (4) koja se nalazi pri dnu drške. • • INFORMACIJE O ODLAGANJU I RECIKLIRANJU OVOG PROIZVODA Adexi proizvodi su markirani sljedećim simbolom: Ovo znači da se ovi proizvode ne smiju odlagati zajedno sa običnim otpadom, jer se elektronski i električni otpad mora odlagati zasebno. U skladu s direktivama WEEE, svaka država članica mora garantirati pravilno sakupljanje, sanaciju, rukovanje i recikliranje električnog i elektronskog otpada. Privatna domaćinstva u EU mogu odnijeti korištenu opremu u centre za recikliranje besplatno. U nekim državama članicama u pojedinim slučajevima korištena oprema se može odnijeti kod trgovca od kojeg ste uređaj kupili ako kupujete novi. Kontaktirajte trgovca, distributera ili lokalne vlasti za dodatne informacije o tome što vam je činiti sa električnim i elektronskim otpadom. UVJETI JAMSTVA Jamstvo ne vrijedi: • Ukoliko se niste pridržavali gore navedenih instrukcija • Ukoliko se uređaj modificirao • Ukoliko se uređajem rukovalo pogrešno, grubo ili je oštećen na drugi način • Ima oštećenja koja su posljedica kvarova na elektro-snabdijevanju. Upotreba mlaznice za ravnanje kose • • • • Isključite utikač iz utičnice i dopustite uređaju da se ohladi prije čišćenja. Očistite dobro ocijeđenom krpom i po potrebi s malo tekućine za pranje posuđa. Obrišite suhom krpom. Gumb koji se nalazi sa strane mlaznice pritisnite udesno, dok se zupci češlja ne poravnaju. Češalj ugurajte u kosu pri vrhu. Gumb pritišćite ulijevo dok zupci češlja ne sjednu jedni između drugih i uhvate kosu. Uključite uređaj. Ravnomjernim pokretom uređaj polako pomičite prema vrhovima kose. o Kosu držite napetom kako biste izbjegli izvijanja. o Za veću bujnost kose, izravnajte samo vanjski dio uvojka. o Samostalno korištenje mlaznice za ravnanje kose moglo bi biti teško. Zatražite pomoć druge osobe. Uslijed neprestanog usavršavanja naših proizvoda u smislu funkcionalnosti i dizajna, zadržavamo pravo izmjena proizvoda bez prethodne najave. PITANJA I ODGOVORI Ukoliko imate pitanja u vezi uređaja, a odgovore ne možete naći u ovom korisničkom priručniku, pregledajte naše web-mjesto na www.adexi.eu. Idite na “Consumer Service” (Korisničke usluge), kliknite na “Question & Answer” (Pitanja i odgovori) gdje ćete naći odgovore na najčešća pitanja. 37 Također ćete vidjeti kontaktne informacije ukoliko nas želite kontaktirati za tehnička pitanja, popravke, opremu i rezervne dijelove. UVOZNIK Adexi group Ne odgovaramo za tiskarske pogreške. 38 H BEVEZETÉS • A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat, hogy a legjobbat hozhassa ki új készülékéből. Továbbá javasoljuk, hogy őrizze meg az útmutatót, mert később is szüksége lehet rá, és segíthet felidézni a készülék funkcióit. • • BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK A készülék rendeltetésszerű használata • A készülék helytelen használata személyi sérüléshez vezethet vagy kárt okozhat. • Csak rendeltetésszerűen használja. A gyártó nem felelős a helytelen használatból vagy kezelésből eredő sérülésekért vagy károkért (lásd még Jótállási feltételek). • Csak 230 V-hoz, 50 Hz-hez csatlakoztatható. • • • • • • • • Figyelem! A fúvócsövek nagyon felforrósodhatnak. Soha ne érintse bőréhez, mert égési sérülést okozhat. Ne használja gyúlékony vagy robbanékony folyadékok vagy gázok, pl. oxigéntartály közelében. Az égések elkerülése érdekében ne fújja a forró levegőt közvetlenül a szembe vagy nagyon érzékeny bőrre. Vezeték, csatlakozó és hálózati aljzat • • Ez a jel azt jelenti, hogy a készülék nem használható fürdőkádban vagy víz közelében, mosdótálban és hasonlókban. Soha ne nyúljon a készülék után, ha az vízbe esett. Először húzza ki a csatlakozót az aljzatból. A készülék használatát csak abban az esetben javasoljuk, ha a hálózatban HFI-/HPFI-relés védelem található. Forduljon egy szakképzett villanyszerelőhöz, ha kétségei támadnak. Soha ne próbálja meg felnyitni a készüléket, és soha ne erőltessen bele más tárgyat. Használat közben soha ne hagyja felügyelet nélkül; gyerekek csak felnőtt felügyeletével használhatják. Csak háztartási célra. Kültéri vagy ipari használatra nem alkalmas. Ne akadályozza a levegő beáramlását a készülék hátsó részén használat közben. A légbeszívó eltakarása a készülék túlmelegedéséhez vezet. Ebben az esetben a túlmelegedés elleni védelem automatikusan kikapcsolja a készüléket. Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a csatlakozót a fali aljzatból. Ne hagyja a készüléket ruházaton, ágyon stb. vagy egyéb hőérzékeny és gyúlékony anyagon, ha az bekapcsolt állapotban van vagy még forró. • • • • Szabályos időközönként ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a vezeték vagy a csatlakozó, és ne használja a készüléket, amennyiben igen, vagy ha a készülék vízbe esett vagy más módon megsérült. Ha a készülék vagy a csatlakozó megsérült, ellenőriztetni kell, és szükség esetén meg kell javíttatni egy szakképzett szerelővel, mert ellenkező esetben áramütés kockázata áll fenn. Soha ne próbálja meg önállóan megjavítani a készüléket. Tisztítás előtt és használat után húzza ki a csatlakozót az aljzatból. A csatlakozó aljzatból történő eltávolításakor ne a vezetéket húzza meg, hanem a csatlakozót tartsa. A vezetéket nem szabad a készülék köré tekerni. Használja a kábel visszacsévélő funkcióját. Soha ne engedje, hogy kisgyermekek használják a kábel visszacsévélő funkcióját, mivel a csévélő nagy sebessége miatt sérülést okozhat. GOMBOK A KÉSZÜLÉK RÉSZEIHEZ 1. Automatikus kábel-visszacsévélő gomb 2. Cool shot (hideg levegő) gomb 3. Sebesség kiválasztó 4. Akasztófül 5. Vezeték 6. Hajegyenesítő fúvóka 7. Légáram sűrítő 39 AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT o A hajegyenesítő önálló használata nehézkes lehet. Kérjen meg valakit, hogy segítsen. Ellenőrizze, hogy minden csomagolást eltávolított. A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA • • • • • • TISZTÍTÁS Húzza ki a kábelt (5) a kívánt hosszúságúra, és dugja be egy hálózati csatlakozó aljzatba. Illessze helyére a légáramsűrítő fúvókát (7) vagy az egyik hajsimító fúvókát (6). o A fúvóka koncentrálja a légáramlatot. A haj kisimítására használja az egyenesítő fúvókát, a lent leírtak szerint. A készüléket a sebességkiválasztó (3) gomb „0” állásból (középen) történő elmozdításával kapcsolhatja be. o Nyomja a kiválasztó gombot felfelé a teljes sebesség eléréséhez. o Nyomja a kiválasztó gombot lefelé a félsebesség eléréséhez. Nyomja le és tartsa lenyomva a hideglevegő gombot (2), ha hideg levegőt kíván fújatni. Ez a funkció akkor hasznos, amikor a haja száraz és csak be kell állítani. Kikapcsoláshoz állítsa a sebességkiválasztó gombot „0” állásba. Kapcsolja ki a foglalatnál, húzza ki, majd nyomja meg az automatikus visszacsévélés gombot (1), amíg a kábel teljesen vissza nem tekeredik. A készüléket fel lehet akasztani a fogantyú alján található akasztófüllel (4). • • A TERMÉK ÁRTALMATLANÍTÁSÁVAL ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ Kérjük, jegyezze meg, hogy ezt az Adexi terméket ez a szimbólum jelöli: Ez azt jelenti, hogy a termék nem ártalmatlanítható a szokásos háztartási szeméttel együtt, mivel az elektromos és az elektronikus szemetet külön kell ártalmatlanítani. A WEEE direktíva előírásai szerint az összes tagállamnak biztosítania kell a hulladék elektromos és elektronikus berendezések megfelelő begyűjtését, kezelését ás újrahasznosítását. Az EU tagállamaiban az egyéni háztartások térítésmentesen leadhatják a használt berendezéseket egy erre szakosodott gyűjtőhelyen. Bizonyos tagállamokban a használt készülékek visszavihetők ahhoz a forgalmazóhoz, ahonnan a terméket megvásárolta, azzal a feltétellel, hogy új terméket vásárol. A hulladék elektromos és elektronikus berendezések kezelésével kapcsolatosan bővebb információkért lépjen kapcsolatba a kiskereskedővel, a forgalmazóval vagy a helyi hatósággal. A hajegyenesítő fúvóka használata • • • • Tisztítás előtt húzza ki a csatlakozót a fali aljzatból és hagyja lehűlni a készüléket. Szükség esetén egy jól kicsavart nedves ruhával és kevés mosogatószerrel tisztítsa. Száraz ruhával törölje le. Nyomja a fúvóka oldalán lévő gombot jobbra, amíg a fésű fogai egyenesbe nem jönnek. Nyomja a fésűt a hajba a fejtetőn. Nyomja a gombot balra, amíg a fésű fogai eltolódnak, és megfogják a hajat. Kapcsolja be a készüléket. Lassan, folyamatos mozdulattal húzza a készüléket a haj vége felé. o A csomók elkerüléséhez tartsa szorosan a hajat. o A lazább hatás érdekében csak a hajtincs külső részét simítsa. JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK A jótállás érvényét veszti: • ha a fenti utasításokat nem tartják be • ha a készüléket megváltoztatták • ha a készüléket nem megfelelően kezelték, durva bánásmódnak tették ki, vagy más formában szenvedett károsodást • ha a hibák az Ön elektromos rendszerében bekövetkezett meghibásodás következményei. 40 Mivel termékeinket a funkció és formaterv tekintetében folyamatosan fejlesztjük, ezért fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a terméket előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsuk. Kérdések és válaszok Ha kérdései vannak a készülék használatával kapcsolatosan, és nem talál választ ebben az útmutatóban, látogassa meg a weboldalunkat a www.adexi.eu címen. Kattintson az „Consumer Service” menüre, kattintson a „Question & Answer” elemre a leggyakrabban feltett kérdések megtekintéséhez. Kapcsolattartási információkat is itt találhat arra az esetre, hogy kapcsolatba kell lépnie vállalatunkkal műszaki kérdésekben, javítások esetén, tartozékok és alkatrészek beszerzése kapcsán. IMPORTŐR Adexi Group Cégünk nem tehető felelőssé a nyomtatási hibákért 41 SK ÚVOD • Ak chcete maximálne využiť svoj nový prístroj, pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod na používanie. Tiež odporúčame, aby ste si pokyny uchovali ako zdroj informácií do budúcnosti, čo vám umožní pripomenúť si funkcie prístroja. • BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA Normálne používanie prístroja • Nesprávne použitie tohto prístroja môže spôsobiť fyzické zranenie a materiálnu škodu. • Používajte ho len na určené použitie. Výrobca nie je zodpovedný za akékoľvek zranenie ani poškodenie spôsobené nesprávnym používaním alebo narábaním (pozrite si tiež časť Záručné podmienky). • Len pre pripojenie k 230 V, 50 Hz. • • • • • • • • • Keď je prístroj zapnutý alebo stále horúci, nenechávajte ho na oblečení, posteľnej bielizni ani iných predmetoch vyrobených z horľavých syntetických materiálov alebo materiálov citlivých na teplo. Upozornenie! Hubice sa môžu zohriať na vysokú teplotu. Nesmú prísť do kontaktu s pokožkou, pretože to môže spôsobiť popáleniny. Nepoužívajte v blízkosti ľahko zápalných alebo výbušných kvapalín alebo plynov, napr. v blízkosti kyslíkových fliaš. Predchádzajte vzniku popálenín a nefúkajte horúci vzduch priamo do očí alebo na veľmi citlivú pokožku. Kábel, zástrčka a sieťová zásuvka • Tento symbol upozorňuje, že prístroj sa nesmie používať vo vani ani v blízkosti vody, umývadla, mís a podobne. Ak prístroj spadne do vody, nikdy sa ho nepokúšajte vybrať. Najskôr vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Odporúčame tento prístroj používať len v prípade, že elektroinštalácia je chránená prostredníctvom HFI-/HPFI relé. V prípade pochýb sa obráťte na kvalifikovaného elektrikára. Prístroj sa nikdy nepokúšajte otvárať svojpomocne ani doň nikdy násilím nevkladajte žiadne predmety. Pri používaní nenechávajte bez dozoru. Deti môžu používať prístroj len pod dohľadom dospelej osoby. Len na domáce použitie. Nie na komerčné ani exteriérové použitie. Počas používania nesmie byť blokované nasávanie vzduchu na zadnej strane prístroja. Ak sa nasávanie vzduchu zablokuje, prístroj sa prehreje. V takom prípade tepelná poistka automaticky vypne prístroj. Prístroj vypnite vypínačom a vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky. • • • • • 42 Pravidelne kontrolujte, či nie je poškodený kábel ani zástrčka a v prípade poškodenia prístroj nepoužívajte. Nepoužívajte ho ani v prípade, že spadol do vody alebo sa akýmkoľvek iným spôsobom poškodil. Ak sú prístroj alebo zástrčka poškodené, musia sa skontrolovať a v prípade potreby nechať opraviť u autorizovaného opravára, pretože v opačnom prípade hrozí zásah elektrickým prúdom. Prístroj sa nikdy nepokúšajte opravovať svojpomocne. Zástrčku po použití a pred čistením vytiahnite zo zásuvky. Pri odpájaní zástrčky zo zásuvky neťahajte za kábel. Namiesto toho držte zástrčku. Kábel neomotávajte okolo prístroja. Použite funkciu navinutia kábla. Malé deti nesmú nikdy používať funkciu navinutia kábla, pretože rýchlosť navíjania môže spôsobiť poranenie. KĽÚČ PRÍSTROJA Používanie hubice žehličky na vlasy • • • • 1. Tlačidlo na automatické navinutie kábla 2. Tlačidlo chladného prúdu 3. Volič rýchlosti 4. Závesná slučka 5. Kábel 6. Hubica žehličky na vlasy 7. Koncentrátor vzduchu PRED PRVÝM POUŽITÍM Skontrolujte, či ste odstránili všetok baliaci materiál. POUŽÍVANIE PRÍSTROJA • • • • • • Zatlačte tlačidlo na bočnej strane hubice doprava, kým zuby hrebeňa nie sú zarovnané. Hrebeň zatlačte do vlasov na vrchu hlavy. Zatlačte tlačidlo doľava, kým sa zuby hrebeňa neposunú tak, že zachytia vlasy. Zapnite prístroj. Plynulým pohybom sa pomaly posúvajte smerom ku končekom vlasov. o Vlasy udržiavajte napnuté, aby ste predišli ich pokrúteniu. o Aby ste účesu dodali viac objemu, vyrovnajte len vonkajšiu časť prameňa vlasov. o Používanie hubice žehličky na vlasy jednou osobou môže byť zložité. Požiadajte preto o pomoc priateľku alebo priateľa. ČISTENIE Rozviňte kábel (5) na požadovanú dĺžku a zapojte ho do elektrickej zásuvky. Nasaďte hubicu koncentrátora (7) alebo jednu z hubíc žehličky (6). o Hubica sústredí prúd vzduchu. Hubice žehličky na vlasy použite na vyrovnanie vlasov podľa postupu uvedeného nižšie. Prístroj zapnite posunutím voliča rýchlosti (3) z polohy „0“ (v strede). o Zatlačením voliča smerom nahor nastavte plnú rýchlosť. o Zatlačením voliča smerom nadol nastavte polovičnú rýchlosť. Stlačením a podržaním tlačidla prúdu studeného vzduchu (2) spustíte prúd studeného vzduchu. Táto funkcia je užitočná, ak sú vaše vlasy suché a je potrebné ich upraviť. Prístroj vypnite nastavením voliča rýchlosti do polohy „0“. Vypnite ho, odpojte zo zásuvky a stlačte tlačidlo automatického navíjania kábla (1), kým sa kábel úplne nezvinie. Prístroj môžete zavesiť pomocou očka (4) na spodnej strane rukoväte. • • Pred čistením odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky a nechajte prístroj vychladnúť. V prípade potreby vyčistite dôkladne vyžmýkanou handričkou s trochou tekutého čistiaceho prostriedku. Utrite suchou handričkou. INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII A RECYKLÁCII TOHTO PRODUKTU Uvedomte si, že tento produkt značky Adexi je označený týmto symbolom: To znamená, že tento produkt sa nemôže likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom, pretože elektrický a elektronický odpad sa musí likvidovať samostatne. Každý členský štát musí v súlade s normou WEEE zaistiť správny zber, obnovovanie, manipuláciu a recykláciu elektrického a elektronického odpadu. Súkromné domácnosti v EÚ môžu bezplatne zaniesť použité zariadenia do špeciálnych recyklačných stredísk. V niektorých členských krajinách je možné použité prístroje vrátiť predajcovi, u ktorého boli zakúpené, avšak za podmienky zakúpenia nového výrobku. Ďalšie informácie o manipulácii s elektrickým a elektronickým odpadom získate u maloobchodného predajcu, distribútora alebo na mestskom úrade. 43 ZÁRUČNÉ PODMIENKY Záruka sa nevzťahuje, ak: • sa nedodržia vyššie uvedené pokyny, • sa do prístroja zasahovalo, • sa s prístrojom nesprávne alebo drsne zaobchádzalo, prípadne sa prístroj akýmkoľvek iným spôsobom poškodil, • sa vyskytli chyby ako výsledok chýb v elektrickom napájaní. Kvôli nepretržitému vývoju našich produktov v oblasti fungovania a dizajnu si vyhradzujeme právo na vykonanie zmien bez predchádzajúceho upozornenia. OTÁZKY A ODPOVEDE Ak máte akékoľvek otázky, ktoré sa týkajú používania prístroja, a nemôžete nájsť odpoveď v tomto návode na používanie, vyskúšajte našu webovú lokalitu www.adexi.eu. Prejdite do ponuky „Consumer Service“, kliknite na „Question & Answer“, aby ste videli najčastejšie otázky. Ak nás potrebujete kontaktovať ohľadom technických informácií, opráv, príslušenstva a náhradných dielov, môžete si tiež pozrieť kontaktné informácie. DOVOZCA Adexi Group Nie sme zodpovední za akékoľvek tlačové chyby. 44 SLO UVOD • Da bi izkoristili kar največ prednosti svojega novega aparata, pred prvo uporabo pozorno preberite ta navodila za uporabo. Priporočamo tudi, da navodila shranite, da boste lahko v prihodnje osvežili svoje znanje o funkcijah tega aparata. • • VANOSTNI UKREPI Običajna uporaba aparata • Nepravilna uporaba tega aparata lahko povzroči osebne poškodbe ali škodo. • Aparat uporabljajte samo v namen, za katerega je predviden. Proizvajalec ni odgovoren za kakršne koli poškodbe ali škodo, ki izhaja iz nepravilne uporabe ali ravnanja (glejte tudi Garancijske pogoje). • Samo za povezave do 230 V, 50 Hz. • • • • • • • • Pozor! Šobe se lahko zelo segrejejo. Pazite, da ne pridejo v stik s kožo, saj lahko povzročijo opekline. Aparata ne uporabljajte v bližini vnetljivih ali eksplozivnih tekočin in plinov, npr. v bližini jeklenk s kisikom. Da bi se izognili opeklinam, nikoli ne pihajte vročega zraka neposredno v oči ali na zelo občutljivo kožo. Kabel, vtič in glavna vtičnica • • Simbol pomeni, da aparata ni dovoljeno uporabljati v kopalni kadi ali v bližini vode, umivalnikov, pomivalnih korit ipd. Nikoli ne poskusite prijeti aparata, če pade v vodo. Najprej izvlecite vtič iz vtičnice. Uporabo aparata priporočamo samo, če je električno omrežje zaščiteno z relejem HFI/HPFI. Če ste v dvomih, se obrnite na kvalificiranega elektrikarja. Nikoli ne poskušajte sami odpreti aparata ali vanj vtakniti drugih predmetov. Ko je aparat v uporabi, ga ne puščajte brez nadzora, otroci pa lahko uporabljajo aparat samo pod nadzorom odrasle osebe. Samo za domačo uporabo. Ni namenjeno uporabi na prostem ali za komercialno uporabo. Pazite, da med uporabo aparata ne blokirate odprtine za dovod zraka na hrbtni strani. Če je odprtina za dovod zraka blokirana, se aparat pregreje. Če se to zgodi, zaščita pred pregrevanjem samodejno izključi napajanje aparata. Izklopite aparat in izvlecite vtič iz stenske vtičnice. Ne odlagajte vklopljenega ali še vročega aparata na oblačila, posteljnino in druge izdelke, ki so izdelani iz gorljivega in na vročino občutljivega sintetičnega materiala. • • • • Redno preverjajte, ali sta kabel in vtič poškodovana in aparata ne uporabljajte, če sta poškodovana, ali če je aparat padel v vodo oziroma bil poškodovan na drug način. Če je aparat ali vtič poškodovan, ga mora pregledati in po potrebi tudi popraviti pooblaščen servisni inženir, v nasprotnem primeru obstaja nevarnost električnega udara. Nikoli ne poskušajte sami popraviti aparata. Po uporabi in pred čiščenjem izvlecite vtič iz vtičnice. Ne vlecite za kabel, kadar vlečete vtič iz vtičnice. Namesto tega držite vtič. Kabla ne ovijajte okoli aparata. Uporabite funkcijo za navijanje kabla. Nikar ne puščajte majhnim otrokom, da uporabijo funkcijo za navijanje kabla, saj lahko pride zaradi hitrosti navijanja do telesnih poškodb. LEGENDA DELOV 1. Gumb za samodejno navijanje kabla 2. Gumb za piš mrzlega zraka 3. Gumb za izbiro hitrosti 4. Viseči obroč 5. Kabel 6. Šoba ravnalnika las 7. Zgoščevalec zraka 45 PRED PRVO UPORABO ČIŠČENJE Prepričajte se, da ste odstranili vso embalažo. • UPORABA APARATA • • • • • • • Podaljšajte kabel (5) do želene dolžine in ga vtaknite v vtičnico električnega omrežja. Namestite šobo zgoščevalnika (7) ali eno od šob ravnalnika (6). o Šoba bo zgoščevala pretok zraka. S šobami ravnalnika zgladite lase, pri tem pa upoštevajte spodnji opis. Vklopite aparat, tako da premaknete gumb za izbiro hitrosti (3) iz položaja »0« (sredina). o Potisnite gumb za izbiro navzgor za najvišjo hitrost. o Potisnite gumb za izbiro navzdol za polovično hitrost. Pritisnite in zadržite gumb za hlajenje (2), da dovedete hladni zrak. To je uporabno, kadar so vaši lasje suhi in jih je potrebno urediti. Če želite izklopiti aparat, prestavite gumb za izbiro hitrosti v položaj »0«. Izklopite aparat, izvlecite vtič iz vtičnice, nato pa pritisnite gumb za samodejno navijanje kabla (1) ter počakajte, da se kabel povsem navije. Aparat je mogoče obesiti za obroč (4) na dnu ročaja. INFORMACIJE O ODSTRANITVI IN RECIKLIRANJU TEGA IZDELKA Prosimo upoštevajte, da je ta Adexi izdelek označen s tem simbolom: To pomeni, da izdelka ni dovoljeno odstraniti skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki, saj je električne in elektronske odpadke potrebno odstraniti ločeno. V skladu z direktivo WEEE mora vsaka država članica zagotoviti ustrezno zbiranje, transport, ravnanje in recikliranje električnih in elektronskih odpadkov. Zasebna gospodinjstva v EU lahko rabljeno opremo brezplačno odnesejo na posebne postaje za recikliranje. V določenih državah članicah lahko rabljene aparate vrnete prodajalcu, kjer ste jih kupili, pod pogojem, da kupite nove izdelke. Stopite v stik z vašim trgovcem na drobno, razpečevalcem ali občinskimi oblastmi za nadaljnje informacije o tem, kaj storiti z električnimi in elektronskimi odpadki. POGOJI GARANCIJE Ta garancija ne velja: • če ne sledite zgornjim navodilom • če ste posegali v aparat • če z aparatom niste ustrezno ravnali, ste z njim ravnali grobo ali če je utrpel drugo škodo • če so bile okvare posledica napak v električnem napajanju. Uporaba šobe ravnalnika las • • • • Pred čiščenjem iz stenske vtičnice izvlecite vtič in počakajte, da se aparat ohladi. Očistite aparat s suho krpo, ki ste jo pred tem dobro oželi. Po potrebi dodajte manjšo količino sredstva za pomivanje. Obrišite aparat s suho krpo. Potisnite gumb na strani šobe v desno, da poravnate zobe glavnika. Zataknite glavnik v lase na vrhu. Potisnite gumb v levo, da se zobje glavnika odmaknejo in zagrabijo lase. Vklopite aparat. Počasi, s tekočimi gibi pomikajte aparat proti konicam las. o Lase držite napete, da preprečite nastanek vozlov. o Če želite lasem dodati več volumna, zgladite zgolj zunanji del pramenov. o Včasih morda ne boste mogli sami uporabiti šobe ravnalnika las. V tem primeru za pomoč prosite prijateljico. Zaradi nenehnega razvoja naših izdelkov v smislu funkcionalnosti in načrtovanja, si pridržujemo pravico do sprememb brez predhodnega opozorila. 46 VPRAŠANJA IN ODGOVORI Če imate kakršna koli vprašanja, ki se nanašajo na uporabo aparata, in odgovora ne morete najti v teh navodilih, si oglejte naše spletno mesto na naslovu www.adexi.eu. Pomaknite se v meni »Consumer Service« (Storitve za kupce) in kliknite »Question & Answer« (Vprašanje in odgovor), da si ogledate najpogostejša vprašanja. Našli boste tudi kontaktne podatke za primer, da želite stopiti z nami v stik zaradi tehničnih vprašanj, popravil, dodatne opreme ali rezervnih delov. UVOZNIK Adexi group Ne odgovarjamo za morebitne tiskarske napake. 47 RU ПРЕДИСЛОВИЕ • Для использования всех возможностей нового прибора внимательно прочтите данное руководство перед первым использованием. Кроме того, рекомендуется сохранить эти инструкции, чтобы при необходимости можно было снова получить сведения о функциях устройства. • МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ Обычное использование прибора • Неправильное использование может привести к повреждению прибора и травме. • Используйте изделие только по назначению. Изготовитель не несет ответственности за травмы или ущерб, причиненные в связи с неправильной эксплуатацией или обращением с устройством (см. также раздел «Условия гарантии»). • Предназначен только для сети с напряжением 230 В, 50 Гц. • • • • • • • • • Символ означает, что прибор нельзя использовать в ванной или около воды, раковин, бассейнов и т. п. Никогда не пытайтесь достать работающий прибор, если он упал в воду. Сначала извлеките вилку из розетки. Рекомендуется использовать данный прибор, только если розетка защищена реле HFI-/HPFI. В случае сомнений обратитесь к квалифицированному электрику. Никогда не пытайтесь сами открыть корпус прибора и никогда не помещайте внутрь какие-либо предметы. Не оставляйте прибор без присмотра во время его работы. Дети могут пользоваться прибором только под присмотром взрослых. Только для домашнего использования. Устройство не предназначено для коммерческого использования и эксплуатации вне помещений. Не блокируйте доступ в воздухозаборник, расположенный в задней части прибора, во время его работы. Если воздухозаборник будет перекрыт, прибор перегреется. Если все же это случится, то соответствующий предохранитель автоматически отключит питание прибора. Выключите прибор и выньте вилку устройства из розетки. Не оставляйте включенный или неостывший прибор на одежде, постельных принадлежностях и т. д., изготовленных из теплочувствительных и легковоспламеняющихся синтетических материалов. Внимание! Насадки нагреваются до очень высокой температуры. Контакт пластин с кожей может вызвать ожоги. Не используйте прибор вблизи воспламеняемых или взрывоопасных жидкостей или газов, например, поблизости баллонов с кислородом. Во избежание ожогов не следует допускать прямого попадания горячего воздуха в глаза или на очень чувствительные участки кожи. Шнур, штепсельная вилка и сетевая розетка • • • • • 48 Регулярно проверяйте сетевой шнур и вилку на наличие повреждений и не используйте прибор, если таковые имеются вследствие падения прибора или какого-либо другого его повреждения. В случае повреждения прибора или штепсельной вилки прибор необходимо осмотреть и в случае необходимости обратиться к специалисту по ремонту, в противном случае существует риск поражения электрическим током. Запрещается самостоятельно выполнять ремонт прибора. Перед очисткой и после использования прибора выньте вилку из розетки. Вынимая вилку из розетки, не тяните за провод. Держитесь за вилку. Не следует наматывать шнур вокруг прибора. Используйте функцию сматывания шнура. • Никогда не позволяйте маленьким детям пользоваться функцией перемотки шнура, так как шнур, сматываемый с такой скоростью, может нанести травму. • • ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ • 1. Кнопка устройства автоматического сматывания шнура 2. Кнопка подачи холодного воздуха 3. Переключатель скорости 4. Петля для подвешивания 5. Шнур 6. Насадка выпрямителя волос 7. Насадка-концентратор воздуха Применение насадки выпрямителя волос • • ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Убедитесь, что упаковочный материал полностью снят. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА • • • Нажмите и удерживайте кнопку подачи холодного воздуха (2) для генерации потока холодного воздуха. Это можно использовать в том случае, если волосы сухие, но требуется укладка. Чтобы выключить, установите переключатель скорости в положение “0”. Выключите прибор, выньте вилку из розетки и нажмите кнопку сматывания шнура (1), чтобы полностью его убрать. Прибор можно подвесить с помощью петли (4), которая находится в нижней части ручки. Растяните шнур (5) на требуемую длину и вставьте вилку в сетевую розетку. Наденьте насадку-концентратор (7) или одну из насадок выпрямителя волос (6). o Насадка сконцентрирует поток воздуха. Используйте насадки выпрямителя для выравнивания волос так, как это описано ниже. Включите прибор, передвинув переключатель скорости (3) из позиции «0» (в центре.) o Передвиньте переключатель скорости вверх для достижения полной скорости. o Передвиньте переключатель скорости вниз для уменьшения скорости потока воздуха. • • Удерживайте кнопку на выходном отверстии прибора в правом положении до тех пор, пока зубья гребня не будут установлены в правильное положение. Поместите гребень в волосы на макушке. Удерживайте кнопку на выходном отверстии прибора в левом положении до тех пор, пока зубья гребня не будут смещены и захватят волосы. Включите прибор. Медленно и плавно перемещайте прибор вдоль пряди к кончикам волос. o Натягивайте прядь, чтобы избежать запутывания волос. o Для получения объемного эффекта выравнивайте только внешнюю часть пряди. o Возможно, что насадку выпрямителя волос будет сложно применять самому. Попросите друга о помощи. ОЧИСТКА • • 49 Перед очисткой выньте вилку из стенной розетки и подождите, пока прибор остынет. Протирайте переходник хорошо отжатой влажной тканью и, если необходимо, с добавлением небольшого количества моющего средства. Вытрите прибор сухой тканью. ИНФОРМАЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКЕ ИЗДЕЛИЯ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ Если у вас возникли какиелибо вопросы, связанные с использованием прибора, на которые нет ответа в данном руководстве, посетите наш веб-сайт www.adexi.eu. Перейдите в меню "Consumer Service" («Обслуживание потребителей»), нажмите "Question & Answer " («Вопросы и ответы»), чтобы увидеть наиболее часто задаваемые вопросы. Обратите внимание, что данное изделие Adexi имеет следующую маркировку: Это означает, что это изделие запрещено утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами, поскольку вышедшее из строя электрическое и электронное оборудование утилизируется отдельно. На сайте находятся также контактные данные, которые могут понадобиться при обращении к нам по техническим вопросам, а также вопросам, касающимся ремонта, аксессуаров и запасных частей. Согласно директиве WEEE, каждая страна-участница обязана обеспечить соответствующий сбор, восстановление, обработку и переработку вышедшего из строя электрического и электронного оборудования. Частные хозяйства в странах ЕС могут сдавать использованное оборудование на специальные станции переработки бесплатно. В некоторых странахучастницах бывшие в употреблении бытовые приборы можно возвращать дилеру, у которого они были куплены, при условии покупки новых изделий. Для получения дополнительной информации по обращению с вышедшим из строя электрическим и электронным оборудованием обратитесь к продавцу, распространителю или же в местные органы управления. ИМПОРТЕР Группа Adexi Компания Adexi не несет ответственности за возможные опечатки. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ Гарантия теряет силу в следующих случаях: • если не выполнялись описанные выше инструкции; • если прибор был вскрыт; • если с прибором обращались ненадлежащим образом, грубо или в случае любого другого повреждения; • если неполадки прибора возникли вследствие неисправности электросети. В виду постоянной работы по улучшению функциональных возможностей и дизайна наших товаров мы оставляем за собой право изменять изделие без предварительного уведомления. 50 51 52
/

Deze handleiding is ook geschikt voor