Philips HP8297/01 Handleiding

Type
Handleiding
Stiratura e aumento del volume
Volume sull’intera lunghezza: (
)
1 Posizionare il pettine lisciante sotto la ciocca di capelli. In questo
modo le radici verranno lisciate donando volume alla lunghezza.
Volume alle radici: (
)
1 Per donare volume alle radici, posizionare il pettine lisciante sotto
la ciocca di capelli il più vicino possibile alle radici. Accertarsi che il
pettine scorra completamente lungo i capelli.
2 Ruotare il pettine lisciante di circa 45° mentre si fa scorrere
verso le punte. Questo movimento rotatorio donerà alle radici il
massimo del volume.
Per capelli ondulati:
1 Lisciare una ciocca di capelli e ruotare il pettine lisciante di mezzo giro
verso l’interno (o verso l’esterno) sulle punte dei capelli.
Nota: tenere le punte dei capelli con l’altra mano durante la stiratura.
2 Mantenere il pettine lisciante in posizione per 2-3 secondi, quindi
estrarlo.
Dopo l’uso:
1 Spegnere l’apparecchio e staccare la spina.
2 Posizionarlo su una supercie termoresistente no a quando non è
completamente freddo.
3 Pulire l’apparecchio e le piastre con un panno umido.
4 Riporlo in un luogo sicuro e asciutto, privo di polvere. Può anche essere
appeso all’apposito gancio (
) o riposto nella custodia in dotazione.
3 Garanzia e assistenza
Per ricevere ulteriori informazioni (ad esempio, sulla sostituzione di un
accessorio) o per risolvere eventuali problemi, visitare il sito Web Philips
all’indirizzo www.philips.com oppure contattare il Centro Assistenza
Clienti Philips di zona (il numero di telefono è riportato nell’opuscolo
della garanzia). Se nel proprio paese non è presente alcun centro di
assistenza clienti, rivolgersi al proprio rivenditore Philips.
Nederlands
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw
product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen
maken van de door Philips geboden ondersteuning.
1 Belangrijk
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat
gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te
kunnen raadplegen.
WAARSCHUWING: gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
Als u het apparaat in de badkamer gebruikt, haal de stekker dan na
gebruik altijd uit het stopcontact. De nabijheid van water kan gevaar
opleveren, zelfs als het apparaat is uitgeschakeld.
WAARSCHUWING: gebruik dit apparaat niet in de buurt
van een bad, douche, wastafel of ander waterhoudend
object.
Controleer voordat u het apparaat aansluit of het voltage dat op het
apparaat is aangegeven overeenkomt met de plaatselijke netspanning.
Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven
in deze gebruiksaanwijzing.
Gebruik het apparaat alleen op droog haar. Gebruik het apparaat
niet op kunsthaar.
Dit apparaat dient alleen te worden gebruikt voor het ontkrullen van
haren. Gebruik het apparaat niet om haren te kammen.
Zorg dat de hete oppervlakken van het apparaat de huid niet raken.
Laat het apparaat nooit zonder toezicht liggen wanneer het is
aangesloten op het stopcontact.
Steek geen voorwerpen in het apparaat.
Steek geen metalen voorwerpen in de uitlaatopeningen voor de ionen.
Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.
Als het apparaat heet is, leg het dan op een hittebestendig oppervlak
en dek het apparaat nooit af met bijvoorbeeld een handdoek of kleding.
Gebruik nooit accessoires of onderdelen van andere fabrikanten
of die niet speciek zijn aanbevolen door Philips. Als u dergelijke
accessoires of onderdelen gebruikt, vervalt de garantie.
Wikkel het netsnoer niet om het apparaat.
Bij gebruik op gekleurd haar kunnen de ontkrulplaten verkleuren.
Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door
Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen
met vergelijkbare kwalicaties om gevaar te voorkomen.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen
(waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of
geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben,
tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op
hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden
gebruikt.
Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat ze met het
apparaat gaan spelen.
Voor extra veiligheid adviseren we u een aardlekschakelaar te
installeren in de elektrische groep die de badkamer van stroom
voorziet. Deze aardlekschakelaar dient een waarde te hebben die
niet hoger is dan 30 mA. Raadpleeg de installateur.
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot
elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze
en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het
veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.
Milieu
Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg
met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de
overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op
die manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving.
2 Uw haar ontkrullen
Zorg dat u een temperatuurstand kiest die bij uw haar past.
Kies altijd een lage temperatuurstand wanneer u de straightener voor
het eerst gebruikt.
Haartype Temperatuurstand
Dik of stug Gemiddeld tot hoog (170ºC en hoger)
Fijn of licht krullend Gemiddeld tot laag (160ºC en lager)
Lichtgetint, blond, gebleekt of
gekleurd
Laag (lager dan 160ºC)
1 Steek de stekker in een stopcontact.
2 Zet de aan/uitschakelaar (
) op om het apparaat in te schakelen.
Het scherm ( »
) licht op en de standaardtemperatuurstand van
180°C verschijnt.
3 Druk op de knoppen (
) of ( ) om een temperatuurstand te kiezen
die bij uw haren past.
Wanneer de straightener-kam de gekozen temperatuur heeft »
bereikt, verschijnt de indicatie READY’.
4 De ionenfunctie wordt geactiveerd wanneer het apparaat wordt
ingeschakeld. Dit zorgt voor extra glans en vermindert kroezen.
Wanneer de functie is ingeschakeld, kunt u een speciale geur »
ruiken en een sissend geluid horen. Dit is normaal en wordt
veroorzaakt door de ionen die het apparaat produceert.
5 Kam uw haren (met een borstel of kam) en pak een lok van
maximaal 5 cm breed om deze te ontkrullen.
6 Druk op de knop (
) om de tanden van de kam ( ) te openen.
7 Verdeel uw haren gelijkmatig over de tanden en laat de knop van de
kam los, zodat de haren tussen de tanden worden geklemd.
8 Trek de straightener-kam in één beweging langs de lok naar beneden
(maximaal 10 seconden) vanaf de wortels naar de punten. Om
oververhitting te voorkomen dient u tijdens deze beweging niet te
stoppen.
Opmerking: houd gedurende het ontkrullen met uw andere hand de
punten van de haren vast, zodat het haar gelijkmatig over de tanden
van de kam verdeeld blijft. Zo voorkomt u dat er haren buiten de
kam vallen voor deze ontkruld zijn.
9 Herhaal stap 6 t/m 8 na 20 seconden totdat u het gewenste resultaat
hebt bereikt.
10 Herhaal stap 6 t/m 9 om de rest van het haar te ontkrullen.
Opmerking: het apparaat beschikt over een automatische
uitschakelfunctie. Na 60 minuten schakelt het apparaat automatisch
uit. U kunt het apparaat opnieuw inschakelen door het uit en weer
aan te zetten met de aan/uitknop (
d).
Ontkrullen met minder volume
1 Voor minder volume plaatst u de straightener-kam boven op de
streng haren en beweegt u deze langzaam vanuit de wortel naar de
punt, zoals u zou doen tijdens het kammen van uw haren met een
normale borstel.
Ontkrullen met meer volume
Volume bij de haarlijn: (
)
1 Plaats de straightener-kam onder uw haren. Zo ontkrult u uw haren
en geeft u het haar volume doordat u het vanaf de haarwortel optilt.
Volume bij de haarwortels: (
)
1 Om meer volume bij de wortels te creëren, plaatst u de
straightener-kam onder uw haren, zo dicht mogelijk bij de wortels.
Zorg ervoor dat de kam helemaal door uw haren gaat.
2 Draai de straightener-kam ongeveer 45° terwijl u hem langzaam
naar de punten beweegt. Door deze beweging creëert u
maximaal volume bij de wortels.
Slagen maken:
1 Ontkrul een haarlok en draai de straightener-kam een halve slag naar
binnen (of naar buiten) wanneer deze het einde van de lok bereikt.
Opmerking: houd gedurende het ontkrullen met uw andere hand
de haarpunten vast.
2 Houd de straightener-kam 2 tot 3 seconden in dezelfde positie en
laat vervolgens de lok los.
Na gebruik:
1 Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2 Plaats het apparaat op een hittebestendig oppervlak tot het is
afgekoeld.
3 Maak het apparaat en de platen schoon met een vochtige doek.
4 Berg het apparaat op een veilige, droge en stofvrije plaats op. U kunt
het apparaat ook aan het ophangoog (
) hangen of het opbergen in
het bijgeleverde etui.
3 Garantie en service
Als u informatie nodig hebt (bijv. over het vervangen van een hulpstuk) of
als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website (www.philips.com)
of neem contact op met het Philips Customer Care Centre in uw land (u
vindt het telefoonnummer in het ‘worldwide guarantee’-vouwblad). Als er
geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.
Norsk
Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full
nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på
www.philips.com/welcome.
1 Viktig
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare
på den for senere referanse.
ADVARSEL: Ikke bruk dette apparatet i nærheten av vann.
Når du bruker apparatet på badet, må du koble det fra etter bruk.
Nærheten til vann utgjør en risiko, selv når apparatet er slått av.
ADVARSEL: Ikke bruk apparatet nær badekar, dusj,
håndvasker eller andre elementer som inneholder vann.
Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at
spenningen som er angitt på apparatet, stemmer med den
lokale nettspenningen.
Ikke bruk apparatet til noe annet formål enn det som beskrives i
denne veiledningen.
Apparatet skal bare brukes på tørt hår. Ikke bruk apparatet på
kunstig hår.
Dette apparatet skal kun brukes til å rette ut hår. Ikke bruk det til å
gre hår.
Hold de varme overatene på apparatet unna huden.
Når apparatet er koblet til strømmen, må du aldri la det stå uten tilsyn.
Ikke sett gjenstander inn i apparatet.
Ikke stikk metallgjenstander inn i ioneåpningene.
Koble alltid fra apparatet etter bruk.
Når apparatet er varmt, må du la det stå på et varmebestandig
underlag og aldri dekke apparatet med noe, for eksempel et håndkle
eller klær.
Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre produsenter eller som Philips
ikke spesikt anbefaler. Hvis du bruker slikt tilbehør eller slike deler,
blir garantien ugyldig.
Ikke surr ledningen rundt apparatet.
Hvis apparatet brukes på farget hår, kan retteplatene bli ekkete.
Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et
servicesenter som er godkjent av Philips, eller lignende kvalisert
personell, slik at man unngår farlige situasjoner.
Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn)
som har nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne,
eller personer som ikke har erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de
får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som
er ansvarlig for sikkerheten.
Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet.
Hvis du vil ha ekstra beskyttelse, råder vi deg til å installere en
lekkasjestrømsenhet (RCD) i den elektriske kretsen som forsyner
badet. Denne enheten må ha et spenningsnivå for reststrøm som
ikke er høyere enn 30 mA. Be installatøren om råd.
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette apparatet overholder alle standarder som gjelder elektromagnetiske
felt (EMF). Hvis apparatetndteres riktig og i samsvar med instruksjonene
i denne brukerhåndboken, er det trygt å bruke det ut fra den kunnskapen
vi har per dags dato.
Miljø
Ikke kast apparatet som restavfall når det ikke kan brukes lenger.
Lever det inn til en gjenvinningsstasjon. Ved å gjøre dette hjelper
du til med å ta vare på miljøet.
2 Rette håret
Kontroller at du velger en temperaturinnstilling som passer til håret ditt.
Velg alltid en lav temperatur når du bruker rettetangen for første gang.
Hårtype Temperaturinnstilling
Tykt eller stritt Middels til høy (170 ºC og over)
Fint eller middels Lav til middels (160 ºC og under)
Lyst, blondt, bleket eller farget hår Lav (under 160 ºC)
1 Koble støpselet til en stikkontakt.
2 Skyv av/på-bryteren (
) til for å slå på apparatet.
Skjermen ( »
) lyser opp og standard temperaturinnstilling på
180 °C vises.
3 Trykk på knappene
+
(
) eller - ( ) for å velge en passende
temperaturinnstilling for håret ditt.
Når kamplatene er varmet opp til valgt temperatur, vises »
indikasjonen READY.
4 Ionfunksjonen aktiveres når apparatet blir slått på, noe som gir ekstra
glans og mindre krusing.
Når funksjonen er på, kan du kjenne en spesiell lukt og høre en »
knitrelyd. Det er normalt og kommer fra ionene som genereres.
5 Gre håret (med en børste eller kam) og ta en del som skal rettes,
som ikke er bredere enn 5 cm.
6 Trykk på knappen (
) for å åpne kamtennene ( ).
7 Legg håret jevnt mellom kamtennene, og slipp kamknappen slik at
håret klemmes mellom tennene.
8 Dra rettekammen nedover håret i én bevegelse (maks. 10 sekunder)
fra rot til tupp, uten å stoppe for å unngå overoppheting.
Merk: Hold hårtuppene i den andre hånden under hele retteprosessen,
slik at håret forblir jevnt fordelt mellom tennene på rettekammen. Dette
gjør at hårene ikke faller ut av tennene før de er rettet ut.
9 Etter 20 sekunder gjentar du trinnene 6 til 8 til håret har fått ønsket
utseende.
10 Når du skal rette resten av håret, gjentar du trinn 6 til 9.
Merk: Apparatet har en funksjon for automatisk avslåing. Det slår seg
av automatisk etter 60 minutter. Du kan reaktivere apparatet ved å
sette av/på-bryteren (
d) av og deretter på igjen.
Rette mens du reduserer volumet
1 Hvis du vil redusere volumet, plasserer du rettekammen øverst i
håret og drar den forsiktig gjennom håret fra rot til tupp, slik du gjør
når du grer deg med en vanlig børste.
Rette mens du øker volumet
Volum ved hårfestet: (
)
1 Plasser rettekammen under håret. Den kommer til å rette samtidig
som den løfter røttene og gir håret mer volum.
Volum ved røttene: (
)
1 Hvis du ønsker få en volumeffekt ved røttene, plasserer du
rettekammen under håret så nær røttene som mulig. Sørg for at
kammen går helt gjennom håret.
2 Vri rettekammen ca. 45 grader mens du forsiktig drar den mot
tuppene. Denne rotasjonsbevegelsen gir røttene maksimalt volum.
Slik lager du vippede ender:
1 Rett en del av håret, og vri rettekammen en halvsirkel innover (eller
utover) når du kommer til enden.
Merk: Hold tuppene på håret med den andre hånden under hele
retteprosessen.
2 Hold rettekammen i samme stilling i to til tre sekunder, og slipp
deretter opp.
Etter bruk:
1 Slå apparatet av, og trekk ut støpselet fra stikkontakten.
2 Plasser det på et varmebestandig underlag til det er avkjølt.
3 Rengjør apparatet og platene med en fuktig klut.
4 Oppbevar det på et trygt og tørt sted, uten støv. Du kan også henge
den i hengeløkken (
) eller oppbevare den i etuiet som følger med.
3 Garanti og service
Hvis du trenger informasjon, f.eks. om uskifting av tilbehør eller hvis
det har oppstått problemer, kan du besøke våre Internett-sider på
www.philips.com eller ta kontakt med Philips’ kundestøtte der du bor
(du nner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke er noen
forbrukerstøtte der du bor, kan du gå til den lokale Philips-forhandleren.
Português
Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para tirar
o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registe o seu
produto em: www.philips.com/welcome.
1 Importante
Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho
e guarde-o para consultas futuras.
AVISO: Não utilize este aparelho perto de água.
Quando o aparelho for utilizado numa casa-de-banho, desligue-o
da corrente após a utilização, uma vez que a presença de água
apresenta riscos, mesmo com o aparelho desligado.
AVISO: Não utilize este aparelho perto de banheiras,
chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham
água.
Antes de ligar o aparelho, certique-se de que a tensão indicada no
mesmo corresponde à tensão do local onde está a utilizá-lo.
Não utilize o aparelho para outro m que não o descrito neste manual.
Utilize apenas o aparelho sobre cabelos secos. Não utilize o aparelho
sobre cabelo articial.
Este aparelho destina-se apenas ao alisamento de cabelo. Não o
utilize para pentear o cabelo.
Mantenha as superfícies quentes do aparelho afastadas da sua pele.
Nunca deixe o aparelho sem vigilância quando estiver ligado à corrente.
Não insira quaisquer objectos no aparelho.
Não toque nas aberturas de saída de iões com objectos metálicos.
Desligue sempre da corrente após cada utilização.
Quando o aparelho estiver quente, mantenha-o numa superfície
resistente ao calor e nunca o cubra, por exemplo com uma tolha ou
um pano.
Nunca utilize quaisquer acessórios ou peças de outros fabricantes ou
que a Philips não tenha especicamente recomendado. Se utilizar tais
acessórios ou peças, a garantia perderá a validade.
Não enrole o o de alimentação à volta do aparelho.
Se o aparelho for utilizado em cabelos pintados, as placas de alisamento
podem car manchadas.
Se o o estiver danicado, deve ser sempre substituído pela Philips,
por um centro de assistência autorizado da Philips ou por pessoal
devidamente qualicado para se evitarem situações de perigo.
Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo
crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou
com falta de experiência e conhecimentos, salvo se tiverem recebido
supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho por alguém
responsável pela sua segurança.
As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam
com o aparelho.
Para maior segurança, aconselhamos a instalação de um dispositivo
de corrente residual (disjuntor) no circuito eléctrico que abastece a
casa de banho. Este disjuntor deve ter uma corrente residual nominal
não superior a 30 mA. Aconselhe-se com o seu electricista.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparelho cumpre com todas as normas relativas a campos
electromagnéticos (CEM). Se manuseado correctamente e de acordo
com as instruções fornecidas neste manual do utilizador, o aparelho
pode ser utilizado em segurança com base em provas cientícas
disponíveis actualmente.
Ambiente
No nal da vida útil do aparelho, não o elimine com os resíduos
domésticos; entregue-o num ponto recolha para reciclagem.
Ao fazê-lo, ajuda a preservar o ambiente.
2 Alisar o seu cabelo
Certique-se de que seleccionou uma temperatura adequada para o
seu cabelo.
Utilize sempre uma regulação baixa quando utilizar o alisador pela
primeira vez.
Tipo de cabelo Regulação da temperatura
Cabelo espesso ou grosso Média a alta (170 ºC ou superior)
Cabelo no, de textura intermédia Média a baixa (160 ºC ou inferior)
Cabelo claro, louro, pintado Baixa (inferior a 160 ºC)
1 Ligue a cha a uma tomada de corrente eléctrica.
2 Desloque o interruptor ligar/desligar (
) para a posição para ligar
o aparelho.
O visor ( »
) acende-se e a temperatura predenida de 180 ºC
é apresentada.
3 Prima os botões
+
(
) ou - ( ) para seleccionar uma temperatura
adequada ao seu cabelo.
Quando as placas para pentear atingirem a temperatura »
seleccionada, a indicação READY é apresentada.
4 A função de iões é activada quando o aparelho é ligado, o que
proporciona um brilho adicional e reduz o frisado.
Quando a função está ligada, poderá notar um odor particular e »
ouvir um ruído tipo silvo – isto é normal e é causado pelos iões
que são gerados.
5 Penteie o seu cabelo (com uma escova ou pente) e pegue numa
madeixa de cabelo com menos de 5 cm para alisar.
6 Prima o botão (
) para abrir os dentes do pente ( ).
7 Coloque o seu cabelo uniformemente entre os dentes do pente e
solte o botão do pente de forma a prender o cabelo entre os dentes.
8 Faça com que o alisador para pentear deslize por todo o comprimento
do cabelo num só movimento (máx. 10 segundos) da raiz até às pontas,
sem parar para evitar o sobreaquecimento.
Nota: Segure as pontas do cabelo com a outra mão durante o
processo de alisamento para que o cabelo se mantenha distribuído
uniformemente nos dentes do pente de alisamento. Isto impede que
o cabelo saia dos dentes do pente antes de ser alisado.
9 Após 20 segundos, repita os passos 6 a 8 até obter o aspecto desejado.
10 Para alisar o resto do cabelo, repita os passos 6 a 9.
Nota: O aparelho tem uma função de desactivação automática. Ele
desliga automaticamente após 60 minutos. Pode voltar a activar o
aparelho regulando o interruptor ligar/desligar (
d) para a posição de
desligado e, em seguida, novamente para ligado.
Alisar reduzindo o volume
1 Para reduzir o volume, coloque o pente de alisamento em cima da
madeixa de cabelo e faça-o deslizar lentamente pela madeixa, desde
a raiz até às pontas, da mesma forma que utiliza uma escova normal
para se pentear.
Alisar aumentando o volume
Volume na linha do cabelo: (
)
1 Coloque o pente de alisamento por baixo do seu cabelo. Este
alisa enquanto levanta as raízes e dá volume ao seu cabelo.
Volume nas raízes: (
)
1 Para gerar um efeito de volume nas raízes, coloque o pente de
alisamento por baixo do cabelo, o mais próximo possível das raízes.
Certique-se de que o pente atravessa totalmente o seu cabelo.
2 Rode o pente de alisamento cerca de 45°, enquanto o faz deslizar
suavemente em direcção às pontas. Este movimento de rotação
dá ao seu cabelo um volume máximo.
Para criar ondas nas pontas:
1 Alise uma madeixa de cabelo e rode o pente de alisamento meia
volta para dentro (ou para fora) quando chegar às pontas do cabelo.
Nota: Segure as pontas do seu cabelo com a outra mão durante
todo o processo de alisamento.
2 Segure o pente de alisamento durante 2 a 3 segundos na mesma
posição e, em seguida, solte a madeixa.
Após a utilização:
1 Desligue o aparelho e retire a cha da corrente.
2 Coloque-o numa superfície resistente ao calor até que arrefeça.
3 Limpe o aparelho e as placas com um pano húmido.
4 Guarde-o num local seguro e seco, sem pó. Pode pendurá-lo pela
argola de suspensão (
) ou colocá-lo dentro da bolsa fornecida.
3 Garantia e assistência
Caso necessite de informações, p. ex. sobre a substituição de um
acessório, ou tenha algum problema, visite o Web site da Philips em
www.philips.com ou contacte o Centro de Atendimento ao Cliente
Philips do seu país (o número de telefone encontra-se o folheto de
garantia mundial). Se não existir um Centro de Atendimento ao Cliente
no seu país, dirija-se a um representante Philips.
Português
Parabéns pela aquisição e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar todos
os benefícios oferecidos pelo suporte da Philips, registre seu produto no
site www.philips.com/welcome.
1 Importante
Leia este manual atentamente antes de usar o aparelho e guarde-o para
consultas futuras.
AVISO: não use este aparelho próximo à água.
Quando usar o aparelho no banheiro, tire-o da tomada após o uso,
pois a proximidade da água é um risco, mesmo com o aparelho
desligado.
AVISO: não use este aparelho próximo a banheiras,
chuveiros, pias ou outros recipientes que contenham água.
Antes de conectar o aparelho à tomada elétrica, verique
se a voltagem indicada no aparelho corresponde à voltagem da rede
elétrica local.
Não use o aparelho para nenhum outro m a não ser o descrito
neste manual.
Só utilize o aparelho em cabelos secos. Não use o aparelho em
cabelos articiais.
Este aparelho é usado apenas para alisar cabelos. Não use-o para
pentear os cabelos.
Mantenha as superfícies quentes do aparelho longe da sua pele.
Quando o aparelho estiver conectado à tomada elétrica, nunca
deixe-o sem vigilância.
Não insira objetos no aparelho.
Não toque nas aberturas de saída de íons com objetos de metal.
Sempre desligue o aparelho após o uso.
Quando o aparelho estiver quente, mantenha-o longe de superfícies
não resistentes ao calor e nunca cubra-o (por exemplo, com uma
toalha ou um tecido).
Nunca use acessórios ou peças de outros fabricantes ou queo sejam
especicamente recomendados pela Philips. Caso contrário, a garantia
será anulada.
Não enrole o o em volta do aparelho.
Se o aparelho for usado em cabelos tingidos, as placas alisadoras
poderão car manchadas.
Se o o estiver danicado, deverá ser substituído pela Philips, por
uma das assistências técnicas autorizadas da Philips ou por técnicos
igualmente qualicados para evitar situações de risco.
Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças)
com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca
experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou
instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por
sua segurança.
Crianças pequenas devem ser supervisionadas para que não brinquem
com o aparelho.
Para obter proteção adicional, recomendamos instalar um dispositivo
de proteção contra corrente residual (RCD) no circuito elétrico do
banheiro. O RCD deve ter uma corrente de operação residual de
até 30 mA. Peça informações a um instalador prossional.
Campos eletromagnéticos
O aparelho atende a todos os padrões relativos a campos
eletromagnéticos. Se manuseado adequadamente e de acordo com as
instruções deste manual do usuário, a utilização do aparelho é segura,
com base em evidências cientícas atualmente disponíveis.
Meio ambiente
Não descarte o aparelho com o lixo doméstico no nal de sua
vida útil. Leve-o a um posto de coleta ocial para que possa ser
reciclado. Ao fazer isso, você ajuda a preservar o meio ambiente.
2 Alisar os cabelos
Certique-se de selecionar um ajuste de temperatura adequado ao seu
cabelo.
Selecione sempre um ajuste de temperatura baixo quando usar a chapa
alisadora pela primeira vez.
Tipo de cabelo Ajuste de temperatura
Grosso Média a alta (170°C ou superior)
Fino ou de textura média Baixa a média (160°C ou inferior)
Claro, loiro, descolorido ou tingido Baixa (menos de 160°C)
1 Conecte o plugue à tomada de alimentação.
2 Coloque o botão liga/desliga (
) na posição para ligar o aparelho.
O display ( »
) acende e o ajuste de temperatura padrão (180°C)
é exibido.
3 Pressione o botão
+
(
) ou - ( ) para selecionar a temperatura
adequada para seu cabelo.
Quando as placas do pente atingirem a temperatura selecionada, »
a indicação READY será exibida.
4 A função de condicionamento iônico é ativada quando o aparelho é
ligado, proporcionando brilho adicional e redução do frizz.
Quando essa função estiver ativada, você poderá sentir um odor »
característico e ouvir um chiado, decorrentes dos íons gerados.
Isso é normal.
5 Penteie o cabelo (com uma escova ou um pente) e separe uma
mecha com menos de 5 cm para o alisamento.
6 Pressione o botão (
) para abrir os dentes do pente ( ).
7 Insira os cabelos de modo uniforme entre os dentes do pente e solte
o botão do pente para que os cabelos quem presos entre os dentes.
8 Deslize a pente alisador para baixo ao longo do comprimento dos
cabelos, fazendo um único movimento (10 segundos no máximo) da
raiz até as pontas, sem parar, para evitar o superaquecimento.
Nota: segure as pontas dos cabelos com a outra mão durante todo
o processo de alisamento para que os cabelos quem distribuídos
por igual entre os dentes do pente alisador. Isso evita que os cabelos
caiam dos dentes antes de serem alisados.
9 Após 20 segundos, repita as etapas de 6 a 8 até atingir o visual desejado.
10 Para alisar o restante do cabelo, repita as etapas de 6 a 9.
Nota: o aparelho tem a função de desligamento automático. Após
60 minutos, ele desliga automaticamente. Você pode reativar o
aparelho desligando-o e religando-o usando o botão liga/desliga (
d).
Alisamento com redução de volume
1 Para reduzir o volume, coloque o pente alisador na parte superior
da mecha e deslize-o lentamente da raiz às pontas, como se estivesse
escovando os cabelos com uma escova normal.
Alisamento com aumento de volume
Volume no cabelo todo (
)
1 Coloque o pente alisador sob os cabelos. As raízes são levantadas,
alisando e dando volume aos cabelos.
Volume nas raízes: (
)
1 Para criar um efeito de volume nas raízes, coloque o pente alisador
sob os cabelos, o mais próximo possível das raízes. Certique-se de
que o pente passe por todo o cabelo.
2 Gire o pente alisador cerca de 45°, deslizando-o suavemente em
direção às pontas. O movimento giratório dará às raízes volume
máximo.
Para criar franjas:
1 Alise uma mecha e faça movimentos semicirculares para dentro (ou
para fora) com o pente alisador quando ele atingir as pontas do cabelo.
Nota: segure as pontas dos cabelos com a outra mão durante todo
o processo de alisamento.
2 Mantenha o pente alisador na mesma posição de 2 a 3 segundos e
solte-o.
Após o uso:
1 Desligue e desconecte o aparelho da tomada.
2 Deixe o aparelho esfriar sobre uma superfície resistente ao calor.
3 Limpe o aparelho e as placas com um pano úmido.
4 Guarde o aparelho em local seguro e seco, livre de poeira.
Você também pode pendurá-lo pela argola (
) ou guardá-lo na
nécessaire fornecida.
3 Garantia e assistência técnica
Se precisar de informações, por exemplo, sobre a substituição de
um acessório, ou se tiver algum problema, visite o site da Philips em
www.philips.com ou entre em contato com a Central de Atendimento
ao Cliente Philips do seu país (o número de telefone encontra-se no
folheto da garantia mundial). Se não existir uma Central de Atendimento
ao Cliente no seu país, dirija-se a um representante local da Philips.
Svenska
Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att
registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av
Philips support.
1 Viktigt
Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och
spara den för framtida bruk.
VARNING: Använd inte den här apparaten nära vatten.
Om du använder apparaten i ett badrum måste du dra ut kontakten
efter användning. Närhet till vatten utgör en fara, även när apparaten
är avstängd.
VARNING: Använd inte apparaten i närheten av badkar,
duschar, behållare eller kärl som innehåller vatten.
Innan du ansluter apparaten kontrollerar du att spänningen
som anges på apparaten motsvarar den lokala nätspänningen.
Använd inte apparaten för något annat ändamål än vad som beskrivs
i den här användarhandboken.
Apparaten får endast användas på torrt hår. Använd inte apparaten
på konstgjort hår.
Den här apparaten ska endast användas till att platta ut hår. Använd
den inte till att kamma hår.
Låt inte apparatens varma ytor komma i kontakt med huden.
Lämna aldrig apparaten obevakad när den är ansluten till elnätet.
För inte in några föremål i apparaten.
För inte in metallföremål i öppningarna för joner.
Dra alltid ut nätsladden efter användning.
Förvara apparaten på en värmetålig yta och täck den aldrig med
något, t.ex. en handduk eller ett klädesplagg, när den är varm.
Använd aldrig tillbehör eller delar från andra tillverkare eller som inte
uttryckligen har rekommenderats av Philips. Om du använder sådana
tillbehör eller delar gäller inte garantin.
Linda inte nätsladden runt apparaten.
Om du använder apparaten på färgat hår kan det bli äckar på
plattorna.
Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av
Philips auktoriserade serviceombud eller liknande behöriga personer
för att undvika olyckor.
Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive
barn) med olika funktionshinder, eller av personer som inte har
kunskap om hur apparaten används, om de inte övervakas eller får
instruktioner angående användning av apparaten av en person som
är ansvarig för deras säkerhet.
Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.
Av säkerhetsskäl rekommenderar vi även att du installerar en
jordfelsbrytare för den krets som strömförsörjer badrummet.
Jordfelsbrytaren måste ha en brytströmstyrka som inte överstiger
30 mA. Kontakta en behörig elektriker för mer information.
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här apparaten uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält
(EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna
i den här användarhandboken är den säker att använda enligt de
vetenskapliga belägg som nns i dagsläget.
Miljö
Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad.
Lämna in den för återvinning vid en ofciell återvinningsstation.
Om du gör det hjälper du till att skydda miljön.
2 Platta ut håret
Se till att du väljer en temperaturinställning som är lämplig för ditt hår.
Välj alltid en låg temperaturinställning när du använder plattången för
första gången.
Hårtyp Temperaturinställning
Tjockt eller grovt Medel till hög (170 ºC eller högre)
Fint eller normalt Låg till medel (160 ºC eller lägre)
Ljust, blont, blekt eller färgat Låg (under 160 ºC)
1 Sätt i kontakten i ett eluttag.
2 Skjut på/av-knappen (
) till för att slå på apparaten.
Teckenfönstret ( »
) tänds och standardtemperaturen 180 °C visas.
3 Tryck på knappen
+
(
) eller - ( ) och välj lämplig temperatur för
ditt hår.
När plattorna har värmts up till den valda temperaturinställningen »
visas READY”.
4 När apparaten slås på aktiveras jonfunktionen, som ger extra glans
och minskar burrighet.
r funktionen är kan du nna en speciell lukt eller höra ett »
fräsande ljud. Det är normalt och orsakas av de joner som genereras.
5 Kamma håret (med en borste eller kam) och ta en slinga som inte
är bredare än 5 cm som du vill platta.
6 Tryck på knappen (
) för att öppna kammens tänder ( ).
7 Lägg håret jämnt mellan kammens tänder och tryck på kamknappen,
så att håret kläms fast mellan tänderna.
8 Dra plattången med kam nedåt längs håret i en enda rörelse (max.
10 sekunder) från hårbotten mot hårtopparna utan att göra uppehåll,
så att håret inte överhettas.
Obs! Håll i hårtopparna med din andra hand under hela
plattningsprocessen, så att håret håller sig jämnt fördelat mellan
kammens tänder. På så sätt faller inte håret ut ur tänderna innan det
har plattats.
9 Upprepa steg 6 till 8 efter 20 sekunder tills du nått önskat resultat.
10 Upprepa steg 6 till 9 för att platta ut resten av håret.
Obs! Apparaten har en automatisk avstängningsfunktion. Den stängs
av automatiskt efter 60 minuter. Du kan aktivera apparaten igen
genom att ställa in strömbrytaren (
d) på av och på igen.
Platta och minska volymen
1 Om du vill minska volymen placerar du plattången med kam överst
i hårslingan och drar längs med håret från rötterna till topparna som
du gör när du borstar håret med en vanlig borste.
Platta och öka volymen
Volym vid hårfästet: (
)
1 Placera plattången med kam under håret. Håret plattas samtidigt
som rötterna lyfts upp, vilket ger håret volym.
Volym vid rötterna: (
)
1 Om du vill skapa volym vid rötterna, placerar du plattången med
kam under håret så nära rötterna som möjligt. Se till att kammen
tränger igenom håret ordentligt.
2 Vrid kammen cirka 45 ° samtidigt som du försiktigt drar den mot
topparna. Den roterande rörelsen ger rötterna maximal volym.
Skapa en ikig frisyr:
1 Platta ut en sektion av håret och vrid sedan plattången med kam i en
halvcirkel inåt (eller utåt) när den når hårtopparna.
Obs! Håll i hårtopparna med din andra hand under hela
plattningsprocessen.
2 Håll plattången med kam i samma läge i 2 till 3 sekunder och släpp
den sedan.
Efter användning:
1 Stäng av apparaten och dra ur nätsladden.
2 Placera den på en värmetålig yta tills den svalnar.
3 Rengör apparaten och plattorna med en fuktig trasa.
4 Förvara den på en säker, torr och dammfri plats. Du kan också hänga
upp den i upphängningsöglan (
) eller förvara den i det medföljande
fodralet.
3 Garanti och service
Om du behöver information, t.ex. om utbyte av ett tillbehör, eller
har problem kan du besöka Philips webbplats på www.philips.com
eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land (telefonnumret nns i
garantibroschyren). Om det inte nns någon kundtjänst i ditt land kan
du vända dig till din lokala Philips-återförsäljare.
Türkçe
Bu ürünü satın aldığız için tebrikler, Philips’e hoş geldiniz! Philips tarandan
verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için www.philips.com/welcome
adresinden ürün kaydınızı yaptırın.
1 Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun ve daha
sonra yeniden başvurmak için saklayın.
UYARI: Bu cihazı su yakınında kullanmayın.
Yakında su bulunması, cihaz kapalı bile olsa tehlike oluşturacağından,
cihazı banyoda kullandıktan sonra şini prizden çekin.
UYARI: Bu cihazı banyo küvetlerinin, duşların, lavaboların ve
suyla dolu başka kapların yakınında çalıştırmayın.
Cihazı bağlamadan önce, cihaz üzerinde belirtilen gerilim
değerinin yerel şebeke gerilimiyle ayını olduğundan emin olun.
Cihazı bu kılavuzda açıklanan dışında bir amaç için kullanmayın.
Cihazı sadece kuru saçta kullanın. Cihazı peruk üzerinde kullanmayın.
Bu cihaz sadece saçları düzleştirmek için kullanılır. Saçınızı taramak için
kullanmayın.
Cihazın sıcak yüzeylerini cildinizden uzak tutun.
Cihaz güce bağlandığında, hiç bir zaman gözetimsiz bırakmayın.
Cihazın içine yabancı cisim sokmayın.
İyon çıkış deliklerini metal cisimlere temas ettirmeyin.
Kullanımdan sonra cihazın şini mutlaka çekin.
Cihaz sıcakken, ısıya dayanıklı bir yüzey üzerinde tutun ve hiç bir
zaman havlu yada giysi gibi eşyalarla cihazın üzerini örtmeyin.
Başka üreticilerden veya Philips tarafından özellikle tavsiye edilmeyen
aksesuar veya parçaları kesinlikle kullanmayın. Bu tür aksesuar veya
parça kullanırsanız, garantiniz geçerliliğini yitirir.
Elektrik kablosunu cihazın etrafına sarmayın.
Cihazı boyalı saçlar için kullanırsanız, düzleştirme plakaları lekelenebilir.
Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike oluşturmasını önlemek
için mutlaka Philips’in yetki verdiği bir servis merkezi veya benzer
şekilde yetkilendirilmiş kişiler tarafından değiştirilmesini sağlayın.
Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatı
olmadan, ziksel, sinirsel ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi
ve tecrübe açısından yetersiz kişiler tarafından (çocuklar da dahil)
kullanılmamalıdır.
Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
Ek koruma için, banyonun elektrik devresine bir kaçak akım cihazı
(RCD) takmanızı tavsiye ederiz. Bu RCD cihazının nominal çalışma
kaçak akım değeri 30mA’dan yüksek olmamalıdır. Kurulumu yapan
kişiye danışın.
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu cihaz elektromanyetik alanlar (EMF) hakkındaki tüm standartlara
uygundur. Doğru ve bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun şekilde
kullanılırsa, günümüz bilimsel bulgularına göre cihazın kullanımı güvenlidir.
Çevre
Kullanım ömrü sonunda cihazı normal evsel atıklarınızla birlikte
atmayın; geri dönüşüm için resmi toplama noktasına teslim edin.
Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı olursunuz.
2 Saçınızı düzleştirin
Saçınız için uygun bir sıcaklık ayarı seçtiğinizden emin olun.
Saç düzleştiricisini ilk kez kullanırken, mutlaka düşük bir sıcaklık ayarı seçin.
Saç Tipi Sıcaklık Ayarı
Kalın telli Orta - Yüksek (170 ºC ve üzeri)
İnce telli veya normal Düşük - Orta (160 ºC ve altı)
Açık renkli, sarı, rengi açılmış veya
boyalı saçlar
Düşük (160 ºC altı)
1 Fişi elektrik prizine takın.
2 Cihazı açmak için Açma/Kapama anahtarını (
) konumuna getirin.
Ekran ( »
) aydınlanır ve varsayılan sıcaklık ayarı olan 180°C
görüntülenir.
3 Saçınıza uygun bir sıcaklık ayarı seçmek için
+
(
) veya - ( )
düğmelerine basın.
Düzleştirme plakaları seçilen sıcaklığa ulaştığında, ekranda » READY
göstergesi görüntülenir.
4 Cihaz açıldığında iyon fonksiyonu devreye girerek daha fazla parlaklık
sağlar ve kıvrılmayı azaltır.
Fonksiyon açıkken, farklı bir koku ve bir cızırtı sesi duyulabilir; bu »
normaldir ve üretilen iyonlar nedeniyle meydana gelir.
5 Saçınızı (bir fırça veya tarak kullanarak) tarayın ve düzleştirmek için
en fazla 5 cm genişliğinde bir tutam alın.
6 Ardından, (
) düğmesine basarak tarak dişini ( ) açın.
7 Saçınıeşit şekilde tarak dişinin arasına yerleştirin ve saçınızı sıkıştırdığınız
dişlerin ait olduğu tarağın düğmesini bırakın.
8 Saçın aşırı ısınmasını önlemek için işlemi durdurmak yerine,
düzleştiriciyi tek bir hareketle saç diplerinden uçlarına doğru kaydırın
(maks. 10 saniye).
Not: Düzleştirme işlemi süresince diğer elinizle saçınızı uçlarından
tutarak saçların düzleştirme tarağının dişleri arasında her zaman eşit
şekilde dağılmasını sağlayın. Bu sayede saçınızın düzleştirilmeden tarak
dişlerinden çıkmasını önlemiş olursunuz.
9 20 saniye sonra, istediniz görünüme kavuşana kadar 6 - 8 arası adımları
tekrarlayın.
10 Saçınızın kalanını düzleştirmek için, 6 - 9 arası adımları tekrarlayın.
Not: Bu cihazda bir otomatik kapanma fonksiyonu vardır. 60 dakika
sonra otomatik olarak kapanır. Açma/Kapama anahtarını (
d) önce
kapalı, ardından açık konumuna getirerek cihazı tekrar çalıştırabilirsiniz.
Düzleştirirken hacimli görünümü azaltma
1 Hacimli görünümü azaltmak için düzleştirme tarağını saç tutamının
ucuna yerleştirin ve saçınızı normal bir fırçayla tararmış gibi kökten
uca doğru hafçe kaydırın.
Düzleştirirken hacimli görünümü artırma
Saç çizgisinde hacim verme: (
)
1 Düzleştirme tarağını saçınıza yerleştirin. Kökleri kaldırırken
düzleştirme yaparak saçınıza hacim verecektir.
Köklerde hacim verme: (
)
1 Saç köklerinde hacimli görüntü elde etmek için düzleştirme
tarağını saç köklerinin mümkün olduğunca yakınına yerleştirin.
Tarağın saçınızdan kolayca geçtiğinden emin olun.
2 Hafçe uçlara doğru kaydırırken, düzleştirme tarağını yaklaşık
45° döndürün. Bu döndürme hareketi saç köklerine maksimum
hacim verecektir.
Kıvrım yapmak için:
1 Saç tutamını düzleştirin ve saç ucuna ulaştığınızda düzleştirme tarağını
yarım daire içeri (veya dışarı) doğru çevirin.
Not: Düzleştirme işlemi süresince diğer elinizle saçınızı uçlarından tutun.
2 Düzleştirme tarağını 2 - 3 saniye bu konumda tutun ve sonra bırakın.
Kullanımdan sonra:
1 Cihazı kapatarak şini prizden çekin.
2 Soğuyana kadar ısıya dayanıklı bir yüzeye yerleştirin.
3 Cihazı ve plakaları nemli bir bezle temizleyin.
4 Güvenli, kuru ve tozsuz bir yerde saklayın. Ayrıca, asma kancası (
)
ile asabilir veya birlikte verilen çantada saklayabilirsiniz.
3 Garanti ve servis
Örneğin, bir aparatın değiştirilmesiyle ilgili bilgiye ihtiyacınızı varsa veya
bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen www.philips.com adresindeki Philips
web sitesini ziyaret edin veya ülkenizdeki Philips Müşteri Merkeziyle
iletişim kurun (telefon numaralarını dünya çapında garanti kitapçığında
bulabilirsiniz). Ülkenizde Müşteri Merkezi yoksa, yerel Philips satıcınıza gidin.
ǀƸŮǍƯŽȚ
ȸnjŽȚǛŸNjŽȚǜžǀƴžƾƳŽȚȜȢƾƱƄŴǾŽ !PhilipsǠźǙŮ
ȹ
ǾƀȖȶȆȔȚǍƪŽȚǀƸƴƵƯŮǙžƾƸƲŽƾƶƸſƾƷů
.www.philips.com/welcomeǠźǃƄƶƓȚǚƸƆƉƄŮǛŻȆPhilipsǝžNjƲů
ȳƾƀ 1
.
ȹ
ǾƃƲƄƉžƾƷƸŽȘȬǞűǍƴŽǝŮǔƱƄŲȚȶȆȥƾƷƐȚȳȚNjƈƄŴȚǚƃŻǀƁƾƶƯŮȚnjƀȳNjƈƄƉƓȚǚƸŽȢȖǍŻȚ
.ȔƾƓȚǜžțǍƲŽƾŮȥƾƷƐȚȚnjƀȳNjƈƄƉůǽ :ǍƁnjƎ
ȴȘȣȘǝžȚNjƈƄŴȚNjƯŮ
ȹ
ȜǍŵƾƃžǝƶŸǀŻƾƭŽȚǚƫźȚȆȳƾƵƑȚǠźȥƾƷƐȚȳȚNjƈƄŴȚNjƶŸ
.ǚƸưƪƄŽȚǜŸ
ȹ
ƾƱŻǞƄžȴǞƳƁƾžNjƶŸǟƄŲ
ȹ
ȚǍƭųǚƳƪƁȔƾƓȚǜžǝŮǍŻ
ǀ
ȿ
ŵǍ
Ⱦ
žȶȖȆȳƾƵƇƄŴǽȚȩǞŲǜžțǍƲŽƾŮȥƾƷƐȚȚnjƀȳNjƈƄƉůǽ :ǍƁnjƎ
.ȔƾžǟƴŸȸǞƄƎȷǍųȖǀƸŸȶȖȸȖȶȖǀƴƉư
Ⱦ
ƓȚȶȖȆȲƾƉƄŹǽȚ
ǕžǘźȚǞƄůȥƾƷƐȚǟƴŸƾƷƸŽȘȤƾƪƓȚǀƸƄŽǞƱŽȚȴȖNjżƺůȆȥƾƷƐȚǚƸǧǞůǚƃŻ
.ǀƸƴƤȚǀƸƄŽǞƱŽȚ
 .ǚƸŽNjŽȚȚnjƀǠźƞƃƓȚǍƸŹǍųȕȩǍŹȸLjȥƾƷƐȚȳNjƈƄƉůǽ
 .ǠŸƾƶƫŽȚǍƯƪŽȚǟƴŸȥƾƷƐȚȳNjƈƄƉůǽ .ǓƲźȯƾƐȚǍƯƪŽȚǟƴŸȥƾƷƐȚȳNjƈƄŴȚ
.ǍƯƪŽȚǓƸƪƵƄŽǝžNjƈƄƉůǽ .ǓƲźǍƯƪŽȚǏƸƴƵƄŽǑƫƈžȥƾƷƐȚȚnjƀ
 .ǙůǍƪŮǜŸ
ȹ
ȚNjƸƯŮǀƶųƾƉŽȚȥƾƷƐȚljƭŴȖ
Ⱦ
ǘŮȖ
 .ǀƃŻȚǍžȴȶȢǜž
ȹ
ȚNjŮȖǝżǍƄůǽȆǀŻƾƭŽȚǏƃƲƙȥƾƷƐȚǚƸǧǞůNjƶŸ
.ȥƾƷƐȚǠźȳƾƉűȖȸȖȲƾųȢƼŮǛƲůǽ
.ǀƸſNjƯžȳƾƉűȖǀƭŴȚǞŮǠſǞƁLjȚǏƃƲƓȚȝƾƇƄźǑƇźǜŸǕƶƄžȚ
.ȳȚNjƈƄŴǽȚNjƯŮȥƾƷƐȚǜŸǀŻƾƭŽȚǚƫƱŮ
ȹ
ƾƵǣȚȢǛŻ
ǟŽȘ
ȹ
ȚNjŮȖNjƵƯůǽȶǀſǞƈƉƴŽȳȶƾƲžljƭŴǟƴŸǝ
Ⱦ
ƲŮȖȆ
ȹ
ƾƶųƾŴȥƾƷƐȚȴǞƳƁƞŲ
.
ȹ
ǾƅžȧƾƵŻǀƯƭƲŮȶȖǀƱƪƶƙǝƄƸƭưů
ƾƷŮǠǧǞůǽȶȖȷǍųȖǀƯƶƫžǀżǍŵȸȖǜžȔȚǎűȖȶȖȝƾƲƇƴžȸȖ
ȹ
ȚNjŮȖȳNjƈƄƉůǽ
ǟŽȘȬǞƶŽȚȚnjƀǜžȔȚǎűȖȶȖȝƾƲƇƴžȳȚNjƈƄŴȚȸȢƻƁNjŻ .ȨǞƫƒȚǝűȶǟƴŸ Philips
.ȴƾƵƬŽȚȲƾƭŮȘ
.ȥƾƷƐȚȲǞŲǠƉƸǣǍŽȚǀŻƾƭŽȚǙƴŴǗƴŮǛƲůǽ
 .ǏƸƴƵƄŽȚǠ
ȼ
ŲǞŽǟƴŸǕƲŮȤǞƷŷǟŽȘȭǞƃƫƓȚǍƯƪŽȚǟƴŸȥƾƷƐȚȳȚNjƈƄŴȚȸȢƻƁNjŻ
ǀžNjųǎżǍžȶȖ PhilipsǚƃŻǜžǝŽȚNjƃƄŴȚƿƆƸźȆ
ȹ
ƾƱŽƾůǠƉƸǣǍŽȚǀŻƾƭŽȚǙƴŴȴƾżȚȣȘ
.ǍƭųȸȖƿƶƆƄŽƞƴƀƻžȨƾƈŵȖȶȖ PhilipsǚƃŻǜžȲ
dž
Ǟƈž
ȴǞſƾƯƁǜƁnjŽȚ (ȲƾƱŶLjȚǙŽȣǠźƾƙ)ȢȚǍźLjȚǚƃŻǜžȳȚNjƈƄŴǾŽ
ȿ
NjƯžǍƸŹȥƾƷƐȚȚnjƀ
ȆǀźǍƯƓȚȶȖȜǍƃƒȚǛƷƫƲƶůǜƁnjŽȚȶȖȆǀƸƴƲƯŽȚȶȖǀƸƉƑȚȶȖȆǀƁNjƉƐȚȝȚȤNjƲŽȚǠź
ȹ
ƾƫƲſ
ǙŽȣȶȆȥƾƷƐȚȳȚNjƈƄŴƾŮǘƴƯƄůȝȚȢƾŵȤȘǛƀƾƭŸȖȶȖȲȶƻƉžǑƈŵǛƷƸƴŸȯǍŵȖȚȣȘǽȘ
.ǛƷƄžǾŴǟƴŸȫƾƱƑȚȯNjƷŮ
 .ȥƾƷƐƾŮǛƷƃƯŽȴȶȢȲȶƻƇƴŽȲƾƱŶLjȚǀƃŻȚǍžƿƆƁ
ǀƸǣƾŮǍƷƳŽȚȜȤȚNjŽȚǠź (RCD)Ǘ
ȿ
ƴƈƄƓȚȤƾƸƄŽȚȥƾƷűƿƸżǍƄŮǙƇƫƶſȆǀƸźƾǤȘǀƁƾƵƑ
Ǘ
ȿ
ƴƈƄžǚƸưƪůȤƾƸƄŮ
ȹ
ȚȢ
ȿ
ȶǎžȴǞƳƁȴȖ RCDȥƾƷűǟƴŸ .ǀŻƾƭŽƾŮȳƾƵƑȚȢ
ȿ
ȶǎůǠƄŽȚ
.ǁ
ȿ
ƃƅƓȚǀƇƸƫſƿƴŶȚ .ǍƸƃžȖǠƴƴž 30ǜŸNjƁǎƁǽǗƶƫž
(EMF)ǀƸƉƸŶƾƶưžȶǍƷƳŽȚȲǞƲƑȚ
ȚnjƀNjƯ
Ƚ
Ɓ .(EMF)ǀƸƉƸŶƾƶưžȶǍƷƳŽȚȲǞƲƑƾŮǀǧƾƒȚ
ȹ
ǀźƾżǍƸƁƾƯƓȚǕžȥƾƷƐȚȚnjƀǘźȚǞƄƁ
ȳNjƈƄƉƓȚǚƸŽȢǠźȜȢȤȚǞŽȚȝȚȢƾŵȤȂŽ
ȹ
ƾƲźȶȶljƸƇǧǚƳƪŮǝžȚNjƈƄŴȚƖȚȣȘ
ȹ
ƾƶžȕȥƾƷƐȚ
.ȳǞƸŽȚȜǍźȚǞƄƓȚǀƸƵƴƯŽȚǚǣǽNjŽȚƿƉƇŮǙŽȣȶȆȚnjƀ
ǀƂƸƃŽȚ
ǚŮȆǀƁȢƾƯŽȚǀƸŽǎƶƓȚȝƾƁƾƱƶŽȚǕžǝżǾƷƄŴȚȜǍƄźȔƾƷƄſȚȷNjŽȥƾƷƐȚǠžǍůǽ
ǀƮźƾƤȚǠźǛƀƾƉƄŴȆȵnjƀǙůȤȢƾƃƙ .ǍƁȶNjƄŽȚȜȢƾŸȁNjƵƄƯžǎżǍžǟŽȘǝƵ
ȿ
ƴŴ
.ǀƂƸƃŽȚǟƴŸ
ȱǍƯŵǏƸƴƵů 2
.ȱǍƯƪŽǀƵǣǾžȜȤȚǍŲǀűȤȢȢȚNjŸȘNjƁNjƎǜžNjżƺů
ȜǍƵƴŽǏƸƴƵƄŽȚȥƾƷűȳȚNjƈƄŴȚNjƶŸǀƬƱƈƶžȜȤȚǍŲǀűȤȢȢȚNjŸȘNjƁNjƎǟƴŸ
ȹ
ƾƵǣȚȢȨǍŲȚ
.ǟŽȶLjȚ
ǍƯƪŽȚȬǞſȜȤȚǍƑȚǀűȤȢȢȚNjŸȘ
ǜƪųȶȖǗƸƅżǍƯŵǀƯƱůǍžǟŽȘǀƭŴǞƄžȜȤȚǍŲ
(ǟƴŸȖȶǀƁǞƂžǀűȤȢ 170)
ǀžǞƯƶŽȚǓŴǞƄžȶȖǛŸƾſǍƯŵǀƭŴǞƄžǟŽȘǀƬƱƈƶžȜȤȚǍŲ
(ǟſȢȖȶǀƁǞƂžǀűȤȢ 160)
ȭǞƃƫžȶȖǒ
ȿ
ƸƃžȶȖȆǍƲŵȖȶȖȆƌƾź(ǀƁǞƂžǀűȤȢ 160ǜžǟſȢȖ)ǀƬƱƈƶžȜȤȚǍŲ
.ǀŻƾƭŽƾŮNjƁȶǎůȜNjŲȶǏƃƲƙǚƸǧǞƄŽȚnjųƺžǚƸǧǞƄŮǛŻ 1
.ȥƾƷƐȚǚƸưƪƄŽ
ǟŽȘ ( )ǚƸưƪƄŽȚȯƾƲƁȘ/ǚƸưƪƄŽȚȠƾƄƱžƿƇŴȚ 2
ǀűȤȢ 180ǠǤȚǍƄźǽȚȜȤȚǍƑȚǀűȤȢȢȚNjŸȘȤƾƷŷȘǛƄƁȶ (
)ȩǍƯŽȚǀŵƾŵȔǠƬů
.ǀƁǞƂž
.ȱǍƯƪŽǀƵǣǾžȜȤȚǍŲǀűȤȢȢȚNjŸȘNjƁNjƇƄŽ (
) -ȤȥǟƴŸȶȖ ( ) +ȤȥǟƴŸǓưǤȚ 3
ǍŵƻžǍƷƮƁȆȜȢNjƤȚȜȤȚǍƑȚǀűȤȢȢȚNjŸȘǟƄŲǓƸƪƵƄŽȚƾŲǞŽǜƈƉƁƞŲ
.ǁŮƾƅŽȚREADY
ǜžǚƴƲůȶ
ȹ
ƾƸźƾǤȘ
ȹ
ƾſƾƯƓȱǍƯŵljƶƵƄźȆȥƾƷƐȚǚƸưƪůNjƶŸȴǞƁLjȚǀƱƸŷȶǓƸƪƶůǛƄƁ 4
.ȵNjƯƏ
ȴȖȶȖǀƶƸƯžǀƇǣȚȤȠǞƱůȴȖǚƵƄƤȚǜžȆǚƸưƪƄŽȚNjƸŻǀƱƸŷǞŽȚȵnjƀȴǞƳůƞŲ
.ƾƀNjƸŽǞůǛƄƁǠƄŽȚȝƾſǞƁLjȚǝƃƃƉůȶǠƯƸƃŶǍžȖȚnjƀȶ
ȹ
ȔƾǤǞǤǕƵƉů
ǜŸƾƷǤǍŸNjƁǎƁǽƾƷƉƸƴƵƄŽ
ȹ
ǀƴƫųnjųȶ (ǓƪžȶȖȜƾŵǍźǀƭŴȚǞŮ)ȱǍƯŵǓ
ȿ
ƪž 5
.ǛŴ 5
.(
)ǓƪƓȚȴƾƶŴȖljƄƱŽ ( )ȤǎŽȚǟƴŸǓưǤȚ 6
ǛƄƁǂƸƇŮǓƸƪƵƄŽȚȤȥȤ
ȿ
ǍŲǛŰǓƪƓȚȴƾƶŴȖƞŮ
Ȼ
ȶƾƉƄžǚƳƪŮȱǍƯŵǚƫųȬ
ȿ
ȥȶ 7
.ȴƾƶŴLjȚƞŮǍƯƪŽȚǚƫųȪƾƲƄŽȚ
ǜž (
Ȼ
ȴȚǞŰ 10ƾƀƾƫŻȖȜNjƓ)ȜNjŲȚȶǀżǍƇŮǍƯƪŽȚȲǞŶǟƴŸǏƸƴƵƄŽȚǓƪžƿƇŴȚ 8
.ȔƾƵŲȁȚȪǍźƿƶƆƄŽǗŻǞůȴȶȢǜžȯȚǍŶLjȚǟŽȘȤȶnjƐȚ
ȹ
ƾƵǣȚȢǛƄƁǂƸƇŮȆǏƸƴƵƄŽȚǀƸƴƵŸȔƾƶŰȖȷǍųLjȚȱNjƸŮǍƯƪŽȚȯǍŶǙƉžȚ :ǀƮŲǾž
ȸȢƾƱůǜƳƚȆǙŽnjŮȶ .ǏƸƴƵƄŽȚǓƪžȴƾƶŴȖƞŮ
Ȼ
ȶƾƉƄžǚƳƪŮǍƯƪŽȚǚƫųǕƁȥǞů
.
ȹ
ƾƸƴżƾƷƉƸƴƢǛƄƁȴȖǚƃŻǓƪƓȚȴƾƶŴȖǜžǍƯƪŽȚǚƫųȪǞƲŴ
.ǀŮǞƴƭƓȚǀƇƁǍƉƄŽȚǟƴŸǚƫƎǟƄŲ 8ǟŽȘ 6ȝȚǞƭƒȚȤǍżȆ
ȹ
ǀƸſƾŰ 20NjƯŮ 9
.9ǟŽȘ 6ȝȚǞƭƒȚȤǍżȆǝƴżȱǍƯŵǏƸƴƵƄŽ 10
ǚƸưƪƄŽȚǜŸǗŻǞƄƸź .ǠǣƾƲƴƄŽȚǚƸưƪƄŽȚȯƾƲƁȘǀƱƸŷǞŮȥƾƷƐȚǕƄƵƄƁ :ǀƮŲǾž
ȯƾƲƁȘ/ǚƸưƪƄŽȚȠƾƄƱžǓƃǤǍƃŸȥƾƷƐȚǚƸưƪůȜȢƾŸȘǙƶƳƚ .
ȹ
ǀƲƸŻȢ 60NjƯŮ
ȹ
ƾƸǣƾƲƴů
.
ȹ
ȚȢNjƆžǚƸưƪƄŽȚǛŰǜžȶǚƸưƪƄŽȚȯƾƲƁȘǟŽȘ (d)ǚƸưƪƄŽȚ
ǝƄźƾƅżǗƸƱƈůȶǍƯƪŽȚǏƸƴƢ
ǝƃƇŴȚǛŰǍƯƪŽȚǀƴƫųǟƴŸȖǠźǏƸƴƵƄŽȚǓƪžǕǤȆǍƯƪŽȚǀźƾƅżǗƸƱƈƄŽ 1
Ǔ
ȿ
ƪƢǁƶżǞŽƾƵż
ȹ
ƾžƾƢȯȚǍŶLjȚǟƄŲȤȶnjƐȚǜžǀƴƫƒȚȲǞŶǟƴŸ
ȹ
ƾƂƸƪź
ȹ
ƾƂƸŵ
.ǀƁȢƾŸȜƾŵǍƱŮȱǍƯŵ
ǝƄźƾƅżǎƁǎƯůȶǍƯƪŽȚǏƸƴƢ
(
) :ǍƯƪŽȚǓųNjƶŸǀźƾƅƳŽȚǎƁǎƯů
ƾƷƯźȤǕžǍƯƪŽȚǚƫųǏƸƴƢǛƄƸŴ .ǍƯƪŽȚǚƫųǁƎǏƸƴƵƄŽȚǓƪžǕǤ 1
.ȱǍƯŵǀźƾƅżǎƁǎƯůǠŽƾƄŽƾŮȶȤȶnjƐȚNjƶŸ
(
) :ȤȶnjƐȚNjƶŸǀźƾƅƳŽȚǎƁǎƯů
Ƨ
NjŲțǍŻȖǍƯƪŽȚǚƫųǁƎǏƸƴƵƄŽȚǓƪžǕǤȆȤȶnjƐȚNjƶŸǍƯƪŽȚǀźƾƅżǎƁǎƯƄŽ 1
.ƾƷƴżǍƯƪŽȚǚƫųǍƃŸǓƪƓȚǍƁǍƢǟƴŸȨǍŲȚ .ȤȶnjƐȚǜžǜƳƛ
ljƶƵƄŴ .ȯȚǍŶLjȚǞƇſȔǓƃŮǝƃƇŴȚȶǀűȤȢ 45ǟŽȚǞŲǏƸƴƵƄŽȚǓƪžȜȤȚȢƼŮǛŻ 2
.ȤȶnjƐȚNjƶŸȷǞƫŻ
ȹ
ǀźƾƅżȱǍƯŵǀƁǍǣȚNjŽȚǀżǍƑȚȵnjƀ
:ǀŸǍƉŮǍƯƪŽȚljƁǍƉƄŽ
ǟŽȘȜǍǣȚȢǗƫſǏƸƴƵƄŽȚǓƪžȜȤȚȢȘǟŽȘǛŰȱǍƯŵǜžǀƴƫųǏƸƴƢǟŽȘNjƵŸȚ 1
.ǍƯƪŽȚȯȚǍŶȖǖƴƃƁƾžNjƶŸ (ȟȤƾƒȚǟŽȘȶȖ)ǚųȚNjŽȚ
.ǏƸƴƵƄŽȚǀƸƴƵŸȔƾƶŰȖȷǍųLjȚȱNjƸŮǍƯƪŽȚȯǍŶǙƉžȚ :ǀƮŲǾž
.ȵȤǍŲǛŰȆ
Ȼ
ȴȚǞŰ 3ǟŽȘƞƄƸſƾŰǜžǀƸƯǤǞŽȚȵnjƀǠźǏƸƴƵƄŽȚǓƪž
Ⱦ
ǘŮȖ 2
:ȳȚNjƈƄŴǽȚNjƯŮ
.ǝƶŸǀŻƾƭŽȚǚƫƱŮȶȥƾƷƐȚǚƸưƪůȯƾƲƁƼŮǛŻ 1
.ȢǍƃƁǟƄŲǀſǞƈƉƴŽȳȶƾƲžljƭŴǟƴŸǝƯǤ 2
.ǀƃŶȤȧƾƵŻǀƯƭŻǀƭŴȚǞŮƞŲǞƴŽȚȶȥƾƷƐȚǗƸƮƶůǟŽȘNjƵŸȚ 3
ǀƭŴȚǞŮǝƲƸƴƯů
ȹ
ƾƬƁȖǙƶƳƚƾƵż .ȤƾƃưŽȚǜž
Ȼ
ȲƾųȶȆȯƾűȶǜžȕȴƾƳžǠźȥƾƷƐȚǔƱŲȚ 4
.ȜȢ
ȿ
ȶǎƓȚǀƃƸƲƑȚǠźǝƶƁǎƈůȶȖ (
)ǘƸƴƯƄŽȚǀƲƴŲ
ǀžNjƈŽȚȶȴƾƵƬŽȚ 3
ǟűǍƸźȆǀƴƳƪžȸȖǙƄƷűȚȶȚȣȘȶȖǘƇƴžȲȚNjƃƄŴȚǟŽȘ
ȹ
ǾƅžȶȖȝƾžǞƴƯžǟŽȘǁƆƄŲȚȚȣȘ
ǙƴƷƄƉƓȚǀžNjųǎżǍƙȲƾƫůǽȚȶȖ www.philips.comƿƁȶǟƴŸ PhilipsǕŻǞžȜȤƾƁȥ
ȲƾŲǠź .(ǀƸƓƾƯŽȚȴƾƵƬŽȚȜǍƪſǠźǗůƾƷŽȚǛŻȤȢƾƆƁȘǙƶƳƚ)ȱNjƴŮǠź PhilipsȮŽǕŮƾƄŽȚ
.ǙƄƲƭƶžǠź PhilipsǚƸżȶNjƫŻȚȆȱNjƴŮǠźǙƴƷƄƉƵƴŽǀžNjųǎżǍžȢǞűȶȳNjŸ
ɬŴȤƾź
ɬžɧɭǍƃůȲǞƫƇžǜɭȚNjɭǍųɞȚǍŮƾƵŵǝŮȆNjɭNjžȕȧǞųǏǮǥƴǥźȝǽǞƫƇžɞƾǥſȢǝŮ
ǁɭƾŴȤȢȚȤȢǞųȵƾǦƄŴȢȆǏǮǥƴǥźȧȶǍźȥȚǏǨȝƾžNjųȥȚǝƶǥƷŮȵȢƾƱƄŴȚɞȚǍŮ !ǛǥɭǞǬ
.NjǥƶɨȳƾſǁƃŰ www.philips.com/welcome
ǛƷž 1
ȝƾƯűȚǍžɞȚǍŮȴȕȶNjǥſȚǞƈŮǁŻȢǝŮȚȤƾƵƶƀȚȤǝǩǍƄźȢǜɭȚȆȵƾǦƄŴȢȥȚȵȢƾƱƄŴȚȥȚǚƃŻ
.NjɭȤȚȢǝǦſȢǞųȢǎſɞNjƯŮ
.NjǥƶɳſȵȢƾƱƄŴȚțȕɬɳɭȢǎſȤȢȵƾǦƄŴȢȥȚ :ȤȚNjƪƀ
 .NjǥƪɳŮǎɭǍǨȥȚȚȤȴȕȆȯǍƫžȥȚǏǨȆNjǥƶɨɬžȵȢƾƱƄŴȚɬɭǞƪƄŴȢȤȢȵƾǦƄŴȢȥȚǍǬȚ
.NjŵƾŮȧǞžƾųǍǬȚɬƄŲȢǞŵɬžǍƭųǂŸƾŮțȕɬɳɭȢǎſȤȢȵƾǦƄŴȢȥȚȵȢƾƱƄŴȚ
ɞȶƾŲȯȶǍŷƾɭȩǞŲȆțȕȧȶȢȆȳƾƵŲȴȚȶɬɳɭȢǎſȤȢȵƾǦƄŴȢȥȚ :ȤȚNjƪƀ
.NjǥƶɳſȵȢƾƱƄŴȚțȕ
ȵNjŵǑƈƪžɉƾƄŽȶǝɨNjǥƶɨɬŴȤǍŮȆȰǍŮǎɭǍǨǝŮȵƾǦƄŴȢȲƾƫůȚȥȚǚƃŻ
.NjŵƾŮǝƄŵȚȢǁƲŮƾƭžƾƵŵɬƴƇžȰǍŮɉƾƄŽȶƾŮȵƾǦƄŴȢɞȶȤ
ȵȢƾƱƄŴȚƾƵƶƀȚȤǝǩǍƄźȢǜɭȚȤȢȵNjŵȵȢȚȢȠǍŵȢȤȚǞžȥȚǍǥŹɞȤǞƮƶžǝŮȵƾǦƄŴȢȥȚ
.Njǥƶɳſ
ȴȢǍɨȯƾǧɞȚǍŮȵƾǦƄŴȢȥȚ .NjǥƶɨȵȢƾƱƄŴȚɧƪųɞƾƀǞžɞȚǍŮǓƲźȵƾǦƄŴȢȥȚ
.NjǥƶɳſȵȢƾƱƄŴȚɬŸǞƶƫžɞƾƀǞž
ǝſƾŵɞȚǍŮȴȕȥȚ .ǁŴȚȵNjŵǝƄųƾŴȶɬŲȚǍŶǞžȴȢǍɨȯƾǧɞȚǍŮǓƲźȵƾǦƄŴȢǜɭȚ
.NjǥƶɳſȵȢƾƱƄŴȚǞžȴȢǍɨ
 .NjɭȤȚNjƷǦſȢǞųǁŴǞǨȥȚȤȶȢȚȤȵƾǦƄŴȢȭȚȢȠǞƭŴ
 .NjǥƶɳſƾƀȤȚȤȴȕȆǁŴȚǚƫƄžȰǍŮǝŮȵƾǦƄŴȢɬƄŻȶ
NjǥƶɳſȢȤȚȶȵƾǦƄŴȢȤȢɬƂǥŵǶǥƀ
.NjǥƶɳſɬŴȤǍŮɞǎƴźȔƾǥŵȚƾŮȚȤȴǞɭɬűȶǍųɞƾƀȡȚȤǞŴ
.NjǥƪɳŮǎɭǍǨȥȚȵȢƾƱƄŴȚȥȚǏǨȚȤȴȕǝƪǥƵƀ
ǎǬǍƀȶȆNjǥƀȢȤȚǍŻȝȤȚǍŲǍŮȚǍŮȤȢȳȶƾƲžljƭŴɧɭɞȶȤȚȤȴȕȆǁŴȚȭȚȢȵƾǦƄŴȢɬƄŻȶ
.NjǥſƾŵǞǮſǍǦɭȢǎǥǩǍƀƾɭǝǩȤƾǨƾɭǝŽǞŲƾŮȚȤȴȕ
ǝǥǧǞůȚȤƾƀȴȕǏǮǥƴǥźǝɨɬžȥȚǞŽƾɭǍǦɭȢȴƾǬNjſȥƾŴȝƾƯƭŻƾɭɬƃſƾűȳȥȚǞŽȥȚǎǬǍƀ
ǁſƾƵǤȆNjǥƶɨȵȢƾƱƄŴȚɬůƾƯƭŻƾɭɬƃſƾűȳȥȚǞŽǜǥƶǩȥȚǍǬȚ .NjǥƶɳſȵȢƾƱƄŴȚNjƶɨɬƘ
.ȢǞŵɬžǓŻƾŴȤƾƃƄŸȚǝűȤȢȥȚƾƵŵǝžƾſ
.NjǥſƾǰǥǮſȵƾǦƄŴȢȤȶȢȚȤȰǍŮǛǥŴ
ǁŴȚǜɳƛǞžȵNjƶƶɨȯƾǧȝƾƇƱǧȆȢǞŵȵȢƾƱƄŴȚȵȢȥƩſȤɞǞžɞȚǍŮȵƾǦƄŴȢȥȚǍǬȚ
.NjſǞŵȤȚȢǝɳŽ
ɬǬNjƶɭƾƘȢǎſȚȤȴȕȆǍƭųȥȶǍŮȥȚɞǍǥǬǞƴűɞȚǍŮǁŴȚȵNjɭȢƿǥŴȕȰǍŮǛǥŴǝɨɬůȤǞǧȤȢ
.NjǥƶɨǒɭǞƯůǑƫƈƄžȨƾƈŵȚƾɭǏǮǥƴǥźȥƾƆžȝƾžNjųǎɨǍžȆǏǮǥƴǥźɞƾƀ
ǝŮǍƏƾɭNjƶƄƉǥſȤȚȢȤǞųǍŮɬźƾɨɬƶƀȣȶɬƉŲȆɬƵƉűɬɭƾſȚǞůȥȚǝɨɞȢȚǍźȚȶȴƾɨȢǞɨ
ȵȢƾƱƄŴȚǚƵƯŽȚȤǞƄŴȢǝɳƶɭȚǍǦžNjƶƶɨȵȢƾƱƄŴȚȵƾǦƄŴȢǜɭȚȥȚNjɭƾƃſNjſȤȚNjſɬƀƾǬȕȶ
ȵNjƷŸǝŮȚȤƾƷſȕȥȚǁƃŻȚǍžǝɨɞȢǍźǍƮſǍɭȥƾɭNjŵƾŮȵNjŵȵȢȚȢȧȥǞžȕƾƷſȕǝŮȵƾǦƄŴȢȥȚ
.NjƶɭƾƘȵȢƾƱƄŴȚȴȕȥȚȢȤȚȢ
 .NjƶƶɨɬƘɞȥƾŮȵƾǦƄŴȢƾŮNjɭǞŵǜƂƵƭžƾůNjǥŵƾŮǝƄŵȚȢǍƮſǍɭȥȚȤȴƾɨȢǞɨ
ȵNjſƾžȴƾɭǍűǝƴǥŴȶɧɭǝɨȢǞŵɬžǝǥǧǞůȆȵƾǦƄŴȢǜɭȚȥȚǍƄƪǥŮǁƃŻȚǍžɞȚǍŮ
ǜɭȚȤȢȵNjſƾžȢǍɨȤƾɨȴƾɭǍű .NjǥƶɨƿƫſɬɭǞƪƄŴȢɬɳɭǍƄɳŽȚȤȚNjžȤȢȚȤ (RCD)
ȵNjƶƶɨƿƫſȢǍźƾŮǍƄƪǥŮȝƾŸǾŶȚɞȚǍŮ .NjŵƾŮǍƄƪǥŮǍǮžȕɬƴǥž 30ȥȚNjɭƾƃſ RCD
.NjǥƶɨȝȤǞƪžǝƴǥŴȶ
(EMF)ɬƉǥŶƾƶưžȶǍƄɳŽȚȴȚNjǥž
ȤȢ .ȢȤȚȢǁƲŮƾƭž (EMF)ɬƉǥŶƾƶưžȶǍƄɳŽȚȴȚNjǥžɞƾƀȢȤȚNjſƾƄŴȚǝǥƴɨƾŮȵƾǦƄŴȢǜɭȚ
ǝǩǍƄźȢǜɭȚȤȢȢǞűǞžɞƾƀǚƵƯŽȚȤǞƄŴȢƠƉŮȤƾɨǝŮȶȵƾǦƄŴȢȥȚljǥƇǧȵȢƾƱƄŴȚȝȤǞǧ
ɬžǍɭnjǨȴƾɳžȚȵƾǦƄŴȢǜɭȚȥȚǜƵɭȚȵȢƾƱƄŴȚȢǞűǞžɬƵƴŸNjƀȚǞŵǝŮǝűǞůƾŮȆƾƵƶƀȚȤ
.NjŵƾŮ
ǁƉɭȥǓǥƇž
ȤȶȢɬǦſƾųɬŽǞƵƯžɞƾƀǝŽƾŮȥƾŮȵȚǍƵƀȚȤȴȕȆȵƾǦƄŴȢǍƵŸȴƾɭƾǨȥȚǏǨ
ȳƾƍȚȢǞųɬƴƇžǁźƾɭȥƾŮȶɞȤȶȕǕƵűǜǥſȚǞŻǘƃŶȚȤȤƾɨǜɭȚǝɳƴŮNjɭȥȚNjſƾǥſ
.NjɭȚȵȢǍɨɧƵɨȢǞųǁƉɭȥǓǥƇžǔƱŲǝŮǁƲǥƲŲȤȢȤƾɨǜɭȚƾŮ .NjǥƀȢ
ƾƀǞžȴȢǍɨǞŶȚ 2
.NjǥƶɨțƾƈƄſȚȚȤȢǞųɞƾƀǞžɞȚǍŮƿŴƾƶžɞƾžȢǛǥƮƶů
.NjǥƀȢȤȚǍŻǛɨɞƾžȢȝƾƵǥƮƶůɞȶȤȚȤȴȕȆNjǥƶɨɬžȵȢƾƱƄŴȚȤƾŮǜǥŽȶȚɞȚǍŮǞžɞǞŶȚȥȚǍǬȚ
ǞžȬǞſƾžȢǛǥƮƶů
ǛǥƈǤɞƾƀȤƾůƾŮǁƪǨǍǨɞƾƀǞž(ǍůǽƾŮȶȢȚǍǬɬƄſƾŴǝűȤȢ 170)ȢƾɭȥƾůǓŴǞƄž
ǓŴǞƄžƾůǎɭȤǁźƾŮ(ǍůǜǥɭƾǨȶȢȚǍǬɬƄſƾŴǝűȤȢ 160)ǓŴǞƄžƾůǛɨ
ƾɭƩſȤɬŮȆȤǞŮȆƩſǍƵɨɞǞž
ȵNjŵƩſȤ
(ȢȚǍǬɬƄſƾŴǝűȤȢ 160Ǎɭȥ)Ǜɨ
.NjǥſǎŮȰǍŮǎɭǍǨǝŮȚȤǝųƾŵȶȢ 1
.ȢǞŵǜŵȶȤȵƾǦƄŴȢƾůNjǥƀȢȤȚǍŻ
ɞȶȤȚȤ ( )ȧǞžƾų/ǜŵȶȤǶǥɭǞŴ 2
ȢȚǍǬɬƄſƾŴǝűȤȢ 180ȩǍźǐǥǨɞƾžȢǛǥƮƶůȶȵNjŵǜŵȶȤ (
)ǐɭƾƘǝƇƱǧ
.ȢǞŵɬžȵȢȚȢǐɭƾƘ
țƾƈƄſȚȚȤȢǞųɞǞžƿŴƾƶžɞƾžȢǛǥƮƶůȶȵȢȚȢȤƾƪźȚȤ (
) -ƾɭ ( ) +ɞƾƀǝƵɨȢ 3
.NjǥɭƾƘ
ȝȤǞǧǝŮREADYǍǦſƾƪſȆNjŵȭȚȢɬŮƾƈƄſȚɞƾžȢƾůȵƾǦƄŴȢȝƾƇƱǧɬƄŻȶ
.ȢǞŵɬžȵȢȚȢǐɭƾƘǁŮƾŰ
ƾƀǞžȴNjŵȵNjƶƪųȤȢǂŸƾŮǝɨȆȢǞŵɬžȲƾƯźȴǞɭȢǍɳƴƵŸȆȵƾǦƄŴȢȴȢǍɨǜŵȶȤƾŮ 4
.NjƶɨɬžɞǍǥǬǞƴűȴNjŵȥȶȥȚȶȵNjŵ
ȶǎƴűɞȚNjǧȶȵNjŵȳƾƵƪƄŴȚɬɭǞŮǁŴȚǜɳƛȆǁŴȚǜŵȶȤȢǍɳƴƵŸǜɭȚɬƄŻȶ
.ǁŴƾƀȴǞɭNjǥŽǞůȴȕǁƴŸȶȵȢǞŮɞȢƾŸɞǍžȚǝɨȆȢǞŵȵNjǥƶŵǎŽȶ
ɞȚǍŮǍƄžɬƄſƾŴ 5ȵȥȚNjſȚǝŮȚȤǞžȥȚɞȚǝɳůȶNjǥſǎŮǝſƾŵ (ǝſƾŵƾɭȦǍŮƾŮ)ȚȤƾƀǞž 5
.NjɭǍǥǦŮǁŴȢȤȢȴȢǍɨǞŶȚ
.NjǥƀȢȤƾƪź (
)ǝſƾŵɞƾƀǝſȚNjſȢȴȢǍɨȥƾŮɞȚǍŮȚȤ ( ) 6
ƾůNjǥƶɨƾƀȤȚȤǝſƾŵǝƵɨȢȶȵȢȚȢȤȚǍŻǝſƾŵɞƾƀǝſȚNjſȢǜǥŮǁųȚǞƶɳɭȤǞŶǝŮȚȤǞž 7
.ȢǍǥǬȤȚǍŻƾƀǝſȚNjſȢǜǥŮȤȢƾƀǞž
ǝŮǝƪɭȤȥȚ (ǝǥſƾŰ 10ǍƅɨȚNjŲ)ǁɨǍŲɧɭƾŮǞžɞNjƶƴŮɞƾƷƄſȚƾůȚȤǞžɞȚǝſƾŵɞǞŶȚ 8
ȴNjŵȭȚȢǂŸƾŮȤƾɨǜɭȚȴǞǩ .NjǥƶɨǗŻǞůɬƄƵƉŻǶǥƀȤȢǝɨǜɭȚȴȶNjŮȆNjǥƪɳŮɛǞſ
.ȢǞŵɬžǞžNjŲȥȚǐǥŮ
ȤǞŶǝŮǞžǝɨɞȤǞŶǝŮNjɭǍǥǦŮǍǦɭȢǁŴȢƾŮȚȤǞžɛǞſȆȴȢǍɨȯƾǧǜǥŲȤȢ :ǝűǞů
ǚƃŻƾƀǞžȢǞŵɬžǂŸƾŮȤƾɨǜɭȚ .ȢǍǥǬȤȚǍŻɞȚǝſƾŵɞǞŶȚɞƾƀǝſȚNjſȢǜǥŮǁųȚǞƶɳɭ
.NjſǎɭǍſȴȶǍǥŮɞȚǝſƾŵɞǞŶȚɞƾƀǝſȚNjſȢȥȚȴNjŵȯƾǧȥȚ
ǁŴȢǝŮNjǥƀȚǞųɬžǝɨɬƄŽƾŲƾůNjǥƶɨȤȚǍɳůȚȤ 8ƾů 6ǝƴŲǍžȆǝǥſƾŰ 20ȥȚNjƯŮ 9
.NjɭƾǥŮ
.NjǥƶɨȤȚǍɳůȚȤ 9ƾů 6ǚŲȚǍžȆƾƀǞžǝǥƲŮȴȢǍɨǞŶȚɞȚǍŮ 10
ȥȚǏǨȵƾǦƄŴȢ .ǁŴȚȤƾɨȢǞųȴNjŵȧǞžƾųȢǍɳƴƵŸǝŮǎƷƆžȵƾǦƄŴȢǜɭȚ :ǝűǞů
ȶȧǞžƾųƾŮȚȤȵƾǦƄŴȢNjǥſȚǞůɬžƾƵŵ .ȢǞŵɬžȧǞžƾųȤƾɨȢǞųȤǞŶǝŮǝƲǥŻȢ 60
.NjǥƶɨȲƾƯźȵȤƾŮȶȢȆ(
d)ȧǞžƾų/ǜŵȶȤNjǥƴɨȢNjƆžȴȢǍɨǜŵȶȤ
ǞžǛƆŲǐƀƾɨƾŮȵȚǍƵƀȴȢǍɨȯƾǧ
ȥȚɬžȚȤȕǝŮȚȤȴȕȶȵȢȚȢȤȚǍŻǞžǝɭǽɧɭɞȶȤǍŮȚȤɞȚǝſƾŵɞǞŶȚȆǞžǛƆŲǐƀƾɨɞȚǍŮ 1
.NjǥſȥɬžǝſƾŵɬŽǞƵƯžȦǍŮɧɭƾŮȚȤƾƀǞžǝɨɬſƾžȥNjƶſƾžȆNjǥƪɳŮɛǞſǝŮǝƪɭȤ
ǞžǛƆŲǐɭȚǎźȚƾŮȵȚǍƵƀȴȢǍɨȯƾǧ
(
) :ƾƀǞžǝŻƾŴȴȢȚȢǛƆŲ
ɞȚǝſƾŵɞǞŶȚƾŮȚȤƾƀǞžǝɨɬŽƾŲȤȢ .NjǥƀȢȤȚǍŻȢǞųɞƾƀǞžǍɭȥȚȤɞȚǝſƾŵɞǞŶȚ 1
.NjſǞŵɬžȯƾǧƾƀǞžȆNjǥƀȢɬžǛƆŲƾƀȴȕǝŮȶNjɭȤȶȕɬžǽƾŮ
(
) :ƾƀǞžǝƪɭȤȴȢȚȢǛƆŲ
ǝǩǍƀȶƾƀǞžǍɭȥȚȤɞȚǝſƾŵɞǞŶȚȆNjſǞŵȵȢȚȢǛƆŲǝƪɭȤȥȚƾƀǞžǝɨȴȕɞȚǍŮ 1
.NjǥƀȢȳƾƍȚƾƀǞžǚɨɞȚǍŮȚȤȤƾɨǜɭȚ .NjǥƀȢȤȚǍŻǞžǝƪɭȤǝŮǍƄɳɭȢǎſ
ǝŮȚȤȴȕȆNjǥƀȢɬžǁɨǍŲǞžɛǞſȯǍŶǝŮɬžȚȤȕǝŮȚȤɞȚǝſƾŵɞǞŶȚǝɨɬŽƾŲȤȢ 2
ȵȢȚȢǞžɞƾƀǝƪɭȤǝŮǛƆŲǍƅɨȚNjŲȆǞŶȚȴNjſƾųǍǩƾŮ .NjǥſƾųǍǰŮǝűȤȢ 45ȵȥȚNjſȚ
.ȢǞŵɬž
:ǞžȴȢǍɨȤȚȢțƾůɞȚǍŮ
ǝŮȚȤȴȕȆNjǥŴȤǞžɛǞſǝŮɞȚǝſƾŵɞǞŶȚɬƄŻȶȶȵȢǍɨȯƾǧȚȤƾƀǞžȥȚǁƵƉŻɧɭ 1
.NjǥſƾǰǥǮŮ (ȟȤƾųƾɭ)ǚųȚȢȯǍŶǝŮȵǍɭȚȢǛǥſȝȤǞǧ
.NjɭǍǥǦŮȢǞųǍǦɭȢǁŴȢƾŮȚȤǞžɛǞſȆƾƀǞžȴȢǍɨȯƾǧǜǥŲȤȢ :ǝűǞů
.NjǥƶɨƾƀȤNjƯŮȶNjɭȤȚȢǝǦſǁŽƾŲȴƾƵƀǝŮǝǥſƾŰ 3ƾů 2ɞȚǍŮȚȤǞžɞȚǝſƾŵɞǞŶȚ 2
:ȵȢƾƱƄŴȚȥȚǏǨ
.NjǥƶɨȟȤƾųǎɭǍǨȥȚȚȤȴȕȶȵȢǍɨȧǞžƾųȚȤȵƾǦƄŴȢ 1
.ȢǞŵɧƶųƾůNjǥƀȢȤȚǍŻȝȤȚǍŲǍŮȚǍŮȤȢȳȶƾƲžljƭŴɧɭɞȶȤȚȤȵƾǦƄŴȢ 2
.NjǥƶɨǎǥƢțǞŶǍžǝǩȤƾǨɧɭȥȚȵȢƾƱƄŴȚƾŮȚȤȝƾƇƱǧȶȵƾǦƄŴȢ 3
ȚȤȤȚǞƪŴNjǥſȚǞůɬž .NjǥƀȢȤȚǍŻȤƾƃŹȶȢǍǬȴȶNjŮȆǜžȚȶɧƪųɬƴƇžȤȢȚȤȴȕǏǮŴȶ 4
.NjǥƀȢȤȚǍŻȵNjŵǝǣȚȤȚǗǥɨȤȢȚȤȴȕƾɭNjǥƶɨȴȚǎɭȶȕ (
)ǎɭȶȕǝƲƴŲƾŮ
ȧȶǍźȥȚǏǨȝƾžNjųȶǝžƾſǁſƾƵǤ 3
ǝŮǏǮǥƴǥźǁɭƾŴțȶȥȚ
ȹ
ƾƱƭŽȆȢǞųȵƾǦƄŴȢȲƾɳŵȚǕźȤɞȚǍŮǾƅžȝƾŸǾŶȚƿƉɨɞȚǍŮ
ȤȢǏǮǥƴǥźȧȶǍźȥȚǏǨȝƾžNjųǎɨǍžƾŮƾɭNjǥɭƾžǍźNjɭȢȥƾŮ www.philips.comȦȤȢȕ
ɆǍŮǝŮȴƾƷűǍŴȚǍŴȤȢǎɨȚǍžǜɭȚǜƱƴůȵȤƾƵŵǝŮɬŴǍƄŴȢɞȚǍŮ)NjɭǍǥǦŮȦƾƢȢǞųȤǞƪɨ
ȢǞűȶǏǮǥƴǥźȧȶǍźȥȚǏǨȝƾžNjųǎɨǍžƾƵŵȤǞƪɨȤȢǍǬȚ .(NjǥƶɨǝƯűȚǍžǝžƾſǁſƾƵǤ
.NjǥɭƾƘǝƯűȚǍžȢǞųȵƾǦƄŴȢȵNjƶŵȶǍźǝŮȢȤȚNjſ
ǀƸŮǍƯŽȚ
ȸnjŽȚǛŸNjŽȚǜžǀƴžƾƳŽȚȜȢƾƱƄŴǾŽ !PhilipsǠźǙŮ
ȹ
ǾƀȖȶȆȔȚǍƪŽȚǀƸƴƵƯŮǙžƾƸƲŽƾƶƸſƾƷů
.www.philips.com/welcomeǠźǃƄƶƓȚǚƸƆƉƄŮǛŻȆPhilipsǝžNjƲů
ȳƾƀ 1
.
ȹ
ǾƃƲƄƉžƾƷƸŽȘȬǞűǍƴŽǝŮǔƱƄŲȚȶȆȥƾƷƐȚȳȚNjƈƄŴȚǚƃŻǀƁƾƶƯŮȚnjƀȳNjƈƄƉƓȚǚƸŽȢȖǍŻȚ
.ȔƾƓȚǜžțǍƲŽƾŮȥƾƷƐȚȚnjƀȳNjƈƄƉůǽ :ǍƁnjƎ
ȴȘȣȘǝžȚNjƈƄŴȚNjƯŮ
ȹ
ȜǍŵƾƃžǝƶŸǀŻƾƭŽȚǚƫźȚȆȳƾƵƑȚǠźȥƾƷƐȚȳȚNjƈƄŴȚNjƶŸ
.ǚƸưƪƄŽȚǜŸ
ȹ
ƾƱŻǞƄžȴǞƳƁƾžNjƶŸǟƄŲ
ȹ
ȚǍƭųǚƳƪƁȔƾƓȚǜžǝŮǍŻ
ǀ
ȿ
ŵǍ
Ⱦ
žȶȖȆȳƾƵƇƄŴǽȚȩǞŲǜžțǍƲŽƾŮȥƾƷƐȚȚnjƀȳNjƈƄƉůǽ :ǍƁnjƎ
.ȔƾžǟƴŸȸǞƄƎȷǍųȖǀƸŸȶȖȸȖȶȖǀƴƉư
Ⱦ
ƓȚȶȖȆȲƾƉƄŹǽȚ
ǕžǘźȚǞƄůȥƾƷƐȚǟƴŸƾƷƸŽȘȤƾƪƓȚǀƸƄŽǞƱŽȚȴȖNjżƺůȆȥƾƷƐȚǚƸǧǞůǚƃŻ
.ǀƸƴƤȚǀƸƄŽǞƱŽȚ
 .ǚƸŽNjŽȚȚnjƀǠźƞƃƓȚǍƸŹǍųȕȩǍŹȸLjȥƾƷƐȚȳNjƈƄƉůǽ
 .ǠŸƾƶƫŽȚǍƯƪŽȚǟƴŸȥƾƷƐȚȳNjƈƄƉůǽ .ǓƲźȯƾƐȚǍƯƪŽȚǟƴŸȥƾƷƐȚȳNjƈƄŴȚ
.ǍƯƪŽȚǓƸƪƵƄŽǝžNjƈƄƉůǽ .ǓƲźǍƯƪŽȚǏƸƴƵƄŽǑƫƈžȥƾƷƐȚȚnjƀ
 .ǙůǍƪŮǜŸ
ȹ
ȚNjƸƯŮǀƶųƾƉŽȚȥƾƷƐȚljƭŴȖ
Ⱦ
ǘŮȖ
 .ǀƃŻȚǍžȴȶȢǜž
ȹ
ȚNjŮȖǝżǍƄůǽȆǀŻƾƭŽȚǏƃƲƙȥƾƷƐȚǚƸǧǞůNjƶŸ
.ȥƾƷƐȚǠźȳƾƉűȖȸȖȲƾųȢƼŮǛƲůǽ
.ǀƸſNjƯžȳƾƉűȖǀƭŴȚǞŮǠſǞƁLjȚǏƃƲƓȚȝƾƇƄźǑƇźǜŸǕƶƄžȚ
.ȳȚNjƈƄŴǽȚNjƯŮȥƾƷƐȚǜŸǀŻƾƭŽȚǚƫƱŮ
ȹ
ƾƵǣȚȢǛŻ
ǟŽȘ
ȹ
ȚNjŮȖNjƵƯůǽȶǀſǞƈƉƴŽȳȶƾƲžljƭŴǟƴŸǝ
Ⱦ
ƲŮȖȆ
ȹ
ƾƶųƾŴȥƾƷƐȚȴǞƳƁƞŲ
.
ȹ
ǾƅžȧƾƵŻǀƯƭƲŮȶȖǀƱƪƶƙǝƄƸƭưů
ƾƷŮǠǧǞůǽȶȖȷǍųȖǀƯƶƫžǀżǍŵȸȖǜžȔȚǎűȖȶȖȝƾƲƇƴžȸȖ
ȹ
ȚNjŮȖȳNjƈƄƉůǽ
ǟŽȘȬǞƶŽȚȚnjƀǜžȔȚǎűȖȶȖȝƾƲƇƴžȳȚNjƈƄŴȚȸȢƻƁNjŻ .ȨǞƫƒȚǝűȶǟƴŸ Philips
.ȴƾƵƬŽȚȲƾƭŮȘ
.ȥƾƷƐȚȲǞŲǠƉƸǣǍŽȚǀŻƾƭŽȚǙƴŴǗƴŮǛƲůǽ
 .ǏƸƴƵƄŽȚǠ
ȼ
ŲǞŽǟƴŸǕƲŮȤǞƷŷǟŽȘȭǞƃƫƓȚǍƯƪŽȚǟƴŸȥƾƷƐȚȳȚNjƈƄŴȚȸȢƻƁNjŻ
ǀžNjųǎżǍžȶȖ PhilipsǚƃŻǜžǝŽȚNjƃƄŴȚƿƆƸźȆ
ȹ
ƾƱŽƾůǠƉƸǣǍŽȚǀŻƾƭŽȚǙƴŴȴƾżȚȣȘ
.ǍƭųȸȖƿƶƆƄŽƞƴƀƻžȨƾƈŵȖȶȖ PhilipsǚƃŻǜžȲ
dž
Ǟƈž
ȴǞſƾƯƁǜƁnjŽȚ (ȲƾƱŶLjȚǙŽȣǠźƾƙ)ȢȚǍźLjȚǚƃŻǜžȳȚNjƈƄŴǾŽ
ȿ
NjƯžǍƸŹȥƾƷƐȚȚnjƀ
ȆǀźǍƯƓȚȶȖȜǍƃƒȚǛƷƫƲƶůǜƁnjŽȚȶȖȆǀƸƴƲƯŽȚȶȖǀƸƉƑȚȶȖȆǀƁNjƉƐȚȝȚȤNjƲŽȚǠź
ȹ
ƾƫƲſ
ǙŽȣȶȆȥƾƷƐȚȳȚNjƈƄŴƾŮǘƴƯƄůȝȚȢƾŵȤȘǛƀƾƭŸȖȶȖȲȶƻƉžǑƈŵǛƷƸƴŸȯǍŵȖȚȣȘǽȘ
.ǛƷƄžǾŴǟƴŸȫƾƱƑȚȯNjƷŮ
 .ȥƾƷƐƾŮǛƷƃƯŽȴȶȢȲȶƻƇƴŽȲƾƱŶLjȚǀƃŻȚǍžƿƆƁ
ǀƸǣƾŮǍƷƳŽȚȜȤȚNjŽȚǠź (RCD)Ǘ
ȿ
ƴƈƄƓȚȤƾƸƄŽȚȥƾƷűƿƸżǍƄŮǙƇƫƶſȆǀƸźƾǤȘǀƁƾƵƑ
Ǘ
ȿ
ƴƈƄžǚƸưƪůȤƾƸƄŮ
ȹ
ȚȢ
ȿ
ȶǎžȴǞƳƁȴȖ RCDȥƾƷűǟƴŸ .ǀŻƾƭŽƾŮȳƾƵƑȚȢ
ȿ
ȶǎůǠƄŽȚ
.ǁ
ȿ
ƃƅƓȚǀƇƸƫſƿƴŶȚ .ǍƸƃžȖǠƴƴž 30ǜŸNjƁǎƁǽǗƶƫž
(EMF)ǀƸƉƸŶƾƶưžȶǍƷƳŽȚȲǞƲƑȚ
ȚnjƀNjƯ
Ƚ
Ɓ .(EMF)ǀƸƉƸŶƾƶưžȶǍƷƳŽȚȲǞƲƑƾŮǀǧƾƒȚ
ȹ
ǀźƾżǍƸƁƾƯƓȚǕžȥƾƷƐȚȚnjƀǘźȚǞƄƁ
ȳNjƈƄƉƓȚǚƸŽȢǠźȜȢȤȚǞŽȚȝȚȢƾŵȤȂŽ
ȹ
ƾƲźȶȶljƸƇǧǚƳƪŮǝžȚNjƈƄŴȚƖȚȣȘ
ȹ
ƾƶžȕȥƾƷƐȚ
.ȳǞƸŽȚȜǍźȚǞƄƓȚǀƸƵƴƯŽȚǚǣǽNjŽȚƿƉƇŮǙŽȣȶȆȚnjƀ
ǀƂƸƃŽȚ
ǚŮȆǀƁȢƾƯŽȚǀƸŽǎƶƓȚȝƾƁƾƱƶŽȚǕžǝżǾƷƄŴȚȜǍƄźȔƾƷƄſȚȷNjŽȥƾƷƐȚǠžǍůǽ
ǀƮźƾƤȚǠźǛƀƾƉƄŴȆȵnjƀǙůȤȢƾƃƙ .ǍƁȶNjƄŽȚȜȢƾŸȁNjƵƄƯžǎżǍžǟŽȘǝƵ
ȿ
ƴŴ
.ǀƂƸƃŽȚǟƴŸ
ȱǍƯŵǏƸƴƵů 2
.ȱǍƯƪŽǀƵǣǾžȜȤȚǍŲǀűȤȢȢȚNjŸȘNjƁNjƎǜžNjżƺů
ȜǍƵƴŽǏƸƴƵƄŽȚȥƾƷűȳȚNjƈƄŴȚNjƶŸǀƬƱƈƶžȜȤȚǍŲǀűȤȢȢȚNjŸȘNjƁNjƎǟƴŸ
ȹ
ƾƵǣȚȢȨǍŲȚ
.ǟŽȶLjȚ
ǍƯƪŽȚȬǞſȜȤȚǍƑȚǀűȤȢȢȚNjŸȘ
ǜƪųȶȖǗƸƅżǍƯŵǀƯƱůǍžǟŽȘǀƭŴǞƄžȜȤȚǍŲ
(ǟƴŸȖȶǀƁǞƂžǀűȤȢ 170)
ǀžǞƯƶŽȚǓŴǞƄžȶȖǛŸƾſǍƯŵǀƭŴǞƄžǟŽȘǀƬƱƈƶžȜȤȚǍŲ
(ǟſȢȖȶǀƁǞƂžǀűȤȢ 160)
ȭǞƃƫžȶȖǒ
ȿ
ƸƃžȶȖȆǍƲŵȖȶȖȆƌƾź(ǀƁǞƂžǀűȤȢ 160ǜžǟſȢȖ)ǀƬƱƈƶžȜȤȚǍŲ
.ǀŻƾƭŽƾŮNjƁȶǎůȜNjŲȶǏƃƲƙǚƸǧǞƄŽȚnjųƺžǚƸǧǞƄŮǛŻ 1
.ȥƾƷƐȚǚƸưƪƄŽ
ǟŽȘ ( )ǚƸưƪƄŽȚȯƾƲƁȘ/ǚƸưƪƄŽȚȠƾƄƱžƿƇŴȚ 2
ǀűȤȢ 180ǠǤȚǍƄźǽȚȜȤȚǍƑȚǀűȤȢȢȚNjŸȘȤƾƷŷȘǛƄƁȶ (
)ȩǍƯŽȚǀŵƾŵȔǠƬů
.ǀƁǞƂž
.ȱǍƯƪŽǀƵǣǾžȜȤȚǍŲǀűȤȢȢȚNjŸȘNjƁNjƇƄŽ (
) -ȤȥǟƴŸȶȖ ( ) +ȤȥǟƴŸǓưǤȚ 3
ǍŵƻžǍƷƮƁȆȜȢNjƤȚȜȤȚǍƑȚǀűȤȢȢȚNjŸȘǟƄŲǓƸƪƵƄŽȚƾŲǞŽǜƈƉƁƞŲ
.ǁŮƾƅŽȚREADY
ǜžǚƴƲůȶ
ȹ
ƾƸźƾǤȘ
ȹ
ƾſƾƯƓȱǍƯŵljƶƵƄźȆȥƾƷƐȚǚƸưƪůNjƶŸȴǞƁLjȚǀƱƸŷȶǓƸƪƶůǛƄƁ 4
.ȵNjƯƏ
ȴȖȶȖǀƶƸƯžǀƇǣȚȤȠǞƱůȴȖǚƵƄƤȚǜžȆǚƸưƪƄŽȚNjƸŻǀƱƸŷǞŽȚȵnjƀȴǞƳůƞŲ
.ƾƀNjƸŽǞůǛƄƁǠƄŽȚȝƾſǞƁLjȚǝƃƃƉůȶǠƯƸƃŶǍžȖȚnjƀȶ
ȹ
ȔƾǤǞǤǕƵƉů
ǜŸƾƷǤǍŸNjƁǎƁǽƾƷƉƸƴƵƄŽ
ȹ
ǀƴƫųnjųȶ (ǓƪžȶȖȜƾŵǍźǀƭŴȚǞŮ)ȱǍƯŵǓ
ȿ
ƪž 5
.ǛŴ 5
.(
)ǓƪƓȚȴƾƶŴȖljƄƱŽ ( )ȤǎŽȚǟƴŸǓưǤȚ 6
ǛƄƁǂƸƇŮǓƸƪƵƄŽȚȤȥȤ
ȿ
ǍŲǛŰǓƪƓȚȴƾƶŴȖƞŮ
Ȼ
ȶƾƉƄžǚƳƪŮȱǍƯŵǚƫųȬ
ȿ
ȥȶ 7
.ȴƾƶŴLjȚƞŮǍƯƪŽȚǚƫųȪƾƲƄŽȚ
ǜž (
Ȼ
ȴȚǞŰ 10ƾƀƾƫŻȖȜNjƓ)ȜNjŲȚȶǀżǍƇŮǍƯƪŽȚȲǞŶǟƴŸǏƸƴƵƄŽȚǓƪžƿƇŴȚ 8
.ȔƾƵŲȁȚȪǍźƿƶƆƄŽǗŻǞůȴȶȢǜžȯȚǍŶLjȚǟŽȘȤȶnjƐȚ
ȹ
ƾƵǣȚȢǛƄƁǂƸƇŮȆǏƸƴƵƄŽȚǀƸƴƵŸȔƾƶŰȖȷǍųLjȚȱNjƸŮǍƯƪŽȚȯǍŶǙƉžȚ :ǀƮŲǾž
ȸȢƾƱůǜƳƚȆǙŽnjŮȶ .ǏƸƴƵƄŽȚǓƪžȴƾƶŴȖƞŮ
Ȼ
ȶƾƉƄžǚƳƪŮǍƯƪŽȚǚƫųǕƁȥǞů
.
ȹ
ƾƸƴżƾƷƉƸƴƢǛƄƁȴȖǚƃŻǓƪƓȚȴƾƶŴȖǜžǍƯƪŽȚǚƫųȪǞƲŴ
.ǀŮǞƴƭƓȚǀƇƁǍƉƄŽȚǟƴŸǚƫƎǟƄŲ 8ǟŽȘ 6ȝȚǞƭƒȚȤǍżȆ
ȹ
ǀƸſƾŰ 20NjƯŮ 9
.9ǟŽȘ 6ȝȚǞƭƒȚȤǍżȆǝƴżȱǍƯŵǏƸƴƵƄŽ 10
ǚƸưƪƄŽȚǜŸǗŻǞƄƸź .ǠǣƾƲƴƄŽȚǚƸưƪƄŽȚȯƾƲƁȘǀƱƸŷǞŮȥƾƷƐȚǕƄƵƄƁ :ǀƮŲǾž
ȯƾƲƁȘ/ǚƸưƪƄŽȚȠƾƄƱžǓƃǤǍƃŸȥƾƷƐȚǚƸưƪůȜȢƾŸȘǙƶƳƚ .
ȹ
ǀƲƸŻȢ 60NjƯŮ
ȹ
ƾƸǣƾƲƴů
.
ȹ
ȚȢNjƆžǚƸưƪƄŽȚǛŰǜžȶǚƸưƪƄŽȚȯƾƲƁȘǟŽȘ (d)ǚƸưƪƄŽȚ
ǝƄźƾƅżǗƸƱƈůȶǍƯƪŽȚǏƸƴƢ
ǝƃƇŴȚǛŰǍƯƪŽȚǀƴƫųǟƴŸȖǠźǏƸƴƵƄŽȚǓƪžǕǤȆǍƯƪŽȚǀźƾƅżǗƸƱƈƄŽ 1
Ǔ
ȿ
ƪƢǁƶżǞŽƾƵż
ȹ
ƾžƾƢȯȚǍŶLjȚǟƄŲȤȶnjƐȚǜžǀƴƫƒȚȲǞŶǟƴŸ
ȹ
ƾƂƸƪź
ȹ
ƾƂƸŵ
.ǀƁȢƾŸȜƾŵǍƱŮȱǍƯŵ
ǝƄźƾƅżǎƁǎƯůȶǍƯƪŽȚǏƸƴƢ
(
) :ǍƯƪŽȚǓųNjƶŸǀźƾƅƳŽȚǎƁǎƯů
ƾƷƯźȤǕžǍƯƪŽȚǚƫųǏƸƴƢǛƄƸŴ .ǍƯƪŽȚǚƫųǁƎǏƸƴƵƄŽȚǓƪžǕǤ 1
.ȱǍƯŵǀźƾƅżǎƁǎƯůǠŽƾƄŽƾŮȶȤȶnjƐȚNjƶŸ
(
) :ȤȶnjƐȚNjƶŸǀźƾƅƳŽȚǎƁǎƯů
Ƨ
NjŲțǍŻȖǍƯƪŽȚǚƫųǁƎǏƸƴƵƄŽȚǓƪžǕǤȆȤȶnjƐȚNjƶŸǍƯƪŽȚǀźƾƅżǎƁǎƯƄŽ 1
.ƾƷƴżǍƯƪŽȚǚƫųǍƃŸǓƪƓȚǍƁǍƢǟƴŸȨǍŲȚ .ȤȶnjƐȚǜžǜƳƛ
ljƶƵƄŴ .ȯȚǍŶLjȚǞƇſȔǓƃŮǝƃƇŴȚȶǀűȤȢ 45ǟŽȚǞŲǏƸƴƵƄŽȚǓƪžȜȤȚȢƼŮǛŻ 2
.ȤȶnjƐȚNjƶŸȷǞƫŻ
ȹ
ǀźƾƅżȱǍƯŵǀƁǍǣȚNjŽȚǀżǍƑȚȵnjƀ
:ǀŸǍƉŮǍƯƪŽȚljƁǍƉƄŽ
ǟŽȘȜǍǣȚȢǗƫſǏƸƴƵƄŽȚǓƪžȜȤȚȢȘǟŽȘǛŰȱǍƯŵǜžǀƴƫųǏƸƴƢǟŽȘNjƵŸȚ 1
.ǍƯƪŽȚȯȚǍŶȖǖƴƃƁƾžNjƶŸ (ȟȤƾƒȚǟŽȘȶȖ)ǚųȚNjŽȚ
.ǏƸƴƵƄŽȚǀƸƴƵŸȔƾƶŰȖȷǍųLjȚȱNjƸŮǍƯƪŽȚȯǍŶǙƉžȚ :ǀƮŲǾž
.ȵȤǍŲǛŰȆ
Ȼ
ȴȚǞŰ 3ǟŽȘƞƄƸſƾŰǜžǀƸƯǤǞŽȚȵnjƀǠźǏƸƴƵƄŽȚǓƪž
Ⱦ
ǘŮȖ 2
:ȳȚNjƈƄŴǽȚNjƯŮ
.ǝƶŸǀŻƾƭŽȚǚƫƱŮȶȥƾƷƐȚǚƸưƪůȯƾƲƁƼŮǛŻ 1
.ȢǍƃƁǟƄŲǀſǞƈƉƴŽȳȶƾƲžljƭŴǟƴŸǝƯǤ 2
.ǀƃŶȤȧƾƵŻǀƯƭŻǀƭŴȚǞŮƞŲǞƴŽȚȶȥƾƷƐȚǗƸƮƶůǟŽȘNjƵŸȚ 3
ǀƭŴȚǞŮǝƲƸƴƯů
ȹ
ƾƬƁȖǙƶƳƚƾƵż .ȤƾƃưŽȚǜž
Ȼ
ȲƾųȶȆȯƾűȶǜžȕȴƾƳžǠźȥƾƷƐȚǔƱŲȚ 4
.ȜȢ
ȿ
ȶǎƓȚǀƃƸƲƑȚǠźǝƶƁǎƈůȶȖ (
)ǘƸƴƯƄŽȚǀƲƴŲ
ǀžNjƈŽȚȶȴƾƵƬŽȚ 3
ǟűǍƸźȆǀƴƳƪžȸȖǙƄƷűȚȶȚȣȘȶȖǘƇƴžȲȚNjƃƄŴȚǟŽȘ
ȹ
ǾƅžȶȖȝƾžǞƴƯžǟŽȘǁƆƄŲȚȚȣȘ
ǙƴƷƄƉƓȚǀžNjųǎżǍƙȲƾƫůǽȚȶȖ www.philips.comƿƁȶǟƴŸ PhilipsǕŻǞžȜȤƾƁȥ
ȲƾŲǠź .(ǀƸƓƾƯŽȚȴƾƵƬŽȚȜǍƪſǠźǗůƾƷŽȚǛŻȤȢƾƆƁȘǙƶƳƚ)ȱNjƴŮǠź PhilipsȮŽǕŮƾƄŽȚ
.ǙƄƲƭƶžǠź PhilipsǚƸżȶNjƫŻȚȆȱNjƴŮǠźǙƴƷƄƉƵƴŽǀžNjųǎżǍžȢǞűȶȳNjŸ
ɬŴȤƾź
ɬžɧɭǍƃůȲǞƫƇžǜɭȚNjɭǍųɞȚǍŮƾƵŵǝŮȆNjɭNjžȕȧǞųǏǮǥƴǥźȝǽǞƫƇžɞƾǥſȢǝŮ
ǁɭƾŴȤȢȚȤȢǞųȵƾǦƄŴȢȆǏǮǥƴǥźȧȶǍźȥȚǏǨȝƾžNjųȥȚǝƶǥƷŮȵȢƾƱƄŴȚɞȚǍŮ !ǛǥɭǞǬ
.NjǥƶɨȳƾſǁƃŰ www.philips.com/welcome
ǛƷž 1
ȝƾƯűȚǍžɞȚǍŮȴȕȶNjǥſȚǞƈŮǁŻȢǝŮȚȤƾƵƶƀȚȤǝǩǍƄźȢǜɭȚȆȵƾǦƄŴȢȥȚȵȢƾƱƄŴȚȥȚǚƃŻ
.NjɭȤȚȢǝǦſȢǞųȢǎſɞNjƯŮ
.NjǥƶɳſȵȢƾƱƄŴȚțȕɬɳɭȢǎſȤȢȵƾǦƄŴȢȥȚ :ȤȚNjƪƀ
 .NjǥƪɳŮǎɭǍǨȥȚȚȤȴȕȆȯǍƫžȥȚǏǨȆNjǥƶɨɬžȵȢƾƱƄŴȚɬɭǞƪƄŴȢȤȢȵƾǦƄŴȢȥȚǍǬȚ
.NjŵƾŮȧǞžƾųǍǬȚɬƄŲȢǞŵɬžǍƭųǂŸƾŮțȕɬɳɭȢǎſȤȢȵƾǦƄŴȢȥȚȵȢƾƱƄŴȚ
ɞȶƾŲȯȶǍŷƾɭȩǞŲȆțȕȧȶȢȆȳƾƵŲȴȚȶɬɳɭȢǎſȤȢȵƾǦƄŴȢȥȚ :ȤȚNjƪƀ
.NjǥƶɳſȵȢƾƱƄŴȚțȕ
ȵNjŵǑƈƪžɉƾƄŽȶǝɨNjǥƶɨɬŴȤǍŮȆȰǍŮǎɭǍǨǝŮȵƾǦƄŴȢȲƾƫůȚȥȚǚƃŻ
.NjŵƾŮǝƄŵȚȢǁƲŮƾƭžƾƵŵɬƴƇžȰǍŮɉƾƄŽȶƾŮȵƾǦƄŴȢɞȶȤ
ȵȢƾƱƄŴȚƾƵƶƀȚȤǝǩǍƄźȢǜɭȚȤȢȵNjŵȵȢȚȢȠǍŵȢȤȚǞžȥȚǍǥŹɞȤǞƮƶžǝŮȵƾǦƄŴȢȥȚ
.Njǥƶɳſ
ȴȢǍɨȯƾǧɞȚǍŮȵƾǦƄŴȢȥȚ .NjǥƶɨȵȢƾƱƄŴȚɧƪųɞƾƀǞžɞȚǍŮǓƲźȵƾǦƄŴȢȥȚ
.NjǥƶɳſȵȢƾƱƄŴȚɬŸǞƶƫžɞƾƀǞž
ǝſƾŵɞȚǍŮȴȕȥȚ .ǁŴȚȵNjŵǝƄųƾŴȶɬŲȚǍŶǞžȴȢǍɨȯƾǧɞȚǍŮǓƲźȵƾǦƄŴȢǜɭȚ
.NjǥƶɳſȵȢƾƱƄŴȚǞžȴȢǍɨ
 .NjɭȤȚNjƷǦſȢǞųǁŴǞǨȥȚȤȶȢȚȤȵƾǦƄŴȢȭȚȢȠǞƭŴ
 .NjǥƶɳſƾƀȤȚȤȴȕȆǁŴȚǚƫƄžȰǍŮǝŮȵƾǦƄŴȢɬƄŻȶ
NjǥƶɳſȢȤȚȶȵƾǦƄŴȢȤȢɬƂǥŵǶǥƀ
.NjǥƶɳſɬŴȤǍŮɞǎƴźȔƾǥŵȚƾŮȚȤȴǞɭɬűȶǍųɞƾƀȡȚȤǞŴ
.NjǥƪɳŮǎɭǍǨȥȚȵȢƾƱƄŴȚȥȚǏǨȚȤȴȕǝƪǥƵƀ
ǎǬǍƀȶȆNjǥƀȢȤȚǍŻȝȤȚǍŲǍŮȚǍŮȤȢȳȶƾƲžljƭŴɧɭɞȶȤȚȤȴȕȆǁŴȚȭȚȢȵƾǦƄŴȢɬƄŻȶ
.NjǥſƾŵǞǮſǍǦɭȢǎǥǩǍƀƾɭǝǩȤƾǨƾɭǝŽǞŲƾŮȚȤȴȕ
ǝǥǧǞůȚȤƾƀȴȕǏǮǥƴǥźǝɨɬžȥȚǞŽƾɭǍǦɭȢȴƾǬNjſȥƾŴȝƾƯƭŻƾɭɬƃſƾűȳȥȚǞŽȥȚǎǬǍƀ
ǁſƾƵǤȆNjǥƶɨȵȢƾƱƄŴȚɬůƾƯƭŻƾɭɬƃſƾűȳȥȚǞŽǜǥƶǩȥȚǍǬȚ .NjǥƶɳſȵȢƾƱƄŴȚNjƶɨɬƘ
.ȢǞŵɬžǓŻƾŴȤƾƃƄŸȚǝűȤȢȥȚƾƵŵǝžƾſ
.NjǥſƾǰǥǮſȵƾǦƄŴȢȤȶȢȚȤȰǍŮǛǥŴ
ǁŴȚǜɳƛǞžȵNjƶƶɨȯƾǧȝƾƇƱǧȆȢǞŵȵȢƾƱƄŴȚȵȢȥƩſȤɞǞžɞȚǍŮȵƾǦƄŴȢȥȚǍǬȚ
.NjſǞŵȤȚȢǝɳŽ
ɬǬNjƶɭƾƘȢǎſȚȤȴȕȆǍƭųȥȶǍŮȥȚɞǍǥǬǞƴűɞȚǍŮǁŴȚȵNjɭȢƿǥŴȕȰǍŮǛǥŴǝɨɬůȤǞǧȤȢ
.NjǥƶɨǒɭǞƯůǑƫƈƄžȨƾƈŵȚƾɭǏǮǥƴǥźȥƾƆžȝƾžNjųǎɨǍžȆǏǮǥƴǥźɞƾƀ
ǝŮǍƏƾɭNjƶƄƉǥſȤȚȢȤǞųǍŮɬźƾɨɬƶƀȣȶɬƉŲȆɬƵƉűɬɭƾſȚǞůȥȚǝɨɞȢȚǍźȚȶȴƾɨȢǞɨ
ȵȢƾƱƄŴȚǚƵƯŽȚȤǞƄŴȢǝɳƶɭȚǍǦžNjƶƶɨȵȢƾƱƄŴȚȵƾǦƄŴȢǜɭȚȥȚNjɭƾƃſNjſȤȚNjſɬƀƾǬȕȶ
ȵNjƷŸǝŮȚȤƾƷſȕȥȚǁƃŻȚǍžǝɨɞȢǍźǍƮſǍɭȥƾɭNjŵƾŮȵNjŵȵȢȚȢȧȥǞžȕƾƷſȕǝŮȵƾǦƄŴȢȥȚ
.NjƶɭƾƘȵȢƾƱƄŴȚȴȕȥȚȢȤȚȢ
 .NjƶƶɨɬƘɞȥƾŮȵƾǦƄŴȢƾŮNjɭǞŵǜƂƵƭžƾůNjǥŵƾŮǝƄŵȚȢǍƮſǍɭȥȚȤȴƾɨȢǞɨ
ȵNjſƾžȴƾɭǍűǝƴǥŴȶɧɭǝɨȢǞŵɬžǝǥǧǞůȆȵƾǦƄŴȢǜɭȚȥȚǍƄƪǥŮǁƃŻȚǍžɞȚǍŮ
ǜɭȚȤȢȵNjſƾžȢǍɨȤƾɨȴƾɭǍű .NjǥƶɨƿƫſɬɭǞƪƄŴȢɬɳɭǍƄɳŽȚȤȚNjžȤȢȚȤ (RCD)
ȵNjƶƶɨƿƫſȢǍźƾŮǍƄƪǥŮȝƾŸǾŶȚɞȚǍŮ .NjŵƾŮǍƄƪǥŮǍǮžȕɬƴǥž 30ȥȚNjɭƾƃſ RCD
.NjǥƶɨȝȤǞƪžǝƴǥŴȶ
(EMF)ɬƉǥŶƾƶưžȶǍƄɳŽȚȴȚNjǥž
ȤȢ .ȢȤȚȢǁƲŮƾƭž (EMF)ɬƉǥŶƾƶưžȶǍƄɳŽȚȴȚNjǥžɞƾƀȢȤȚNjſƾƄŴȚǝǥƴɨƾŮȵƾǦƄŴȢǜɭȚ
ǝǩǍƄźȢǜɭȚȤȢȢǞűǞžɞƾƀǚƵƯŽȚȤǞƄŴȢƠƉŮȤƾɨǝŮȶȵƾǦƄŴȢȥȚljǥƇǧȵȢƾƱƄŴȚȝȤǞǧ
ɬžǍɭnjǨȴƾɳžȚȵƾǦƄŴȢǜɭȚȥȚǜƵɭȚȵȢƾƱƄŴȚȢǞűǞžɬƵƴŸNjƀȚǞŵǝŮǝűǞůƾŮȆƾƵƶƀȚȤ
.NjŵƾŮ
ǁƉɭȥǓǥƇž
ȤȶȢɬǦſƾųɬŽǞƵƯžɞƾƀǝŽƾŮȥƾŮȵȚǍƵƀȚȤȴȕȆȵƾǦƄŴȢǍƵŸȴƾɭƾǨȥȚǏǨ
ȳƾƍȚȢǞųɬƴƇžǁźƾɭȥƾŮȶɞȤȶȕǕƵűǜǥſȚǞŻǘƃŶȚȤȤƾɨǜɭȚǝɳƴŮNjɭȥȚNjſƾǥſ
.NjɭȚȵȢǍɨɧƵɨȢǞųǁƉɭȥǓǥƇžǔƱŲǝŮǁƲǥƲŲȤȢȤƾɨǜɭȚƾŮ .NjǥƀȢ
ƾƀǞžȴȢǍɨǞŶȚ 2
.NjǥƶɨțƾƈƄſȚȚȤȢǞųɞƾƀǞžɞȚǍŮƿŴƾƶžɞƾžȢǛǥƮƶů
.NjǥƀȢȤȚǍŻǛɨɞƾžȢȝƾƵǥƮƶůɞȶȤȚȤȴȕȆNjǥƶɨɬžȵȢƾƱƄŴȚȤƾŮǜǥŽȶȚɞȚǍŮǞžɞǞŶȚȥȚǍǬȚ
ǞžȬǞſƾžȢǛǥƮƶů
ǛǥƈǤɞƾƀȤƾůƾŮǁƪǨǍǨɞƾƀǞž(ǍůǽƾŮȶȢȚǍǬɬƄſƾŴǝűȤȢ 170)ȢƾɭȥƾůǓŴǞƄž
ǓŴǞƄžƾůǎɭȤǁźƾŮ(ǍůǜǥɭƾǨȶȢȚǍǬɬƄſƾŴǝűȤȢ 160)ǓŴǞƄžƾůǛɨ
ƾɭƩſȤɬŮȆȤǞŮȆƩſǍƵɨɞǞž
ȵNjŵƩſȤ
(ȢȚǍǬɬƄſƾŴǝűȤȢ 160Ǎɭȥ)Ǜɨ
.NjǥſǎŮȰǍŮǎɭǍǨǝŮȚȤǝųƾŵȶȢ 1
.ȢǞŵǜŵȶȤȵƾǦƄŴȢƾůNjǥƀȢȤȚǍŻ
ɞȶȤȚȤ ( )ȧǞžƾų/ǜŵȶȤǶǥɭǞŴ 2
ȢȚǍǬɬƄſƾŴǝűȤȢ 180ȩǍźǐǥǨɞƾžȢǛǥƮƶůȶȵNjŵǜŵȶȤ (
)ǐɭƾƘǝƇƱǧ
.ȢǞŵɬžȵȢȚȢǐɭƾƘ
țƾƈƄſȚȚȤȢǞųɞǞžƿŴƾƶžɞƾžȢǛǥƮƶůȶȵȢȚȢȤƾƪźȚȤ (
) -ƾɭ ( ) +ɞƾƀǝƵɨȢ 3
.NjǥɭƾƘ
ȝȤǞǧǝŮREADYǍǦſƾƪſȆNjŵȭȚȢɬŮƾƈƄſȚɞƾžȢƾůȵƾǦƄŴȢȝƾƇƱǧɬƄŻȶ
.ȢǞŵɬžȵȢȚȢǐɭƾƘǁŮƾŰ
ƾƀǞžȴNjŵȵNjƶƪųȤȢǂŸƾŮǝɨȆȢǞŵɬžȲƾƯźȴǞɭȢǍɳƴƵŸȆȵƾǦƄŴȢȴȢǍɨǜŵȶȤƾŮ 4
.NjƶɨɬžɞǍǥǬǞƴűȴNjŵȥȶȥȚȶȵNjŵ
ȶǎƴűɞȚNjǧȶȵNjŵȳƾƵƪƄŴȚɬɭǞŮǁŴȚǜɳƛȆǁŴȚǜŵȶȤȢǍɳƴƵŸǜɭȚɬƄŻȶ
.ǁŴƾƀȴǞɭNjǥŽǞůȴȕǁƴŸȶȵȢǞŮɞȢƾŸɞǍžȚǝɨȆȢǞŵȵNjǥƶŵǎŽȶ
ɞȚǍŮǍƄžɬƄſƾŴ 5ȵȥȚNjſȚǝŮȚȤǞžȥȚɞȚǝɳůȶNjǥſǎŮǝſƾŵ (ǝſƾŵƾɭȦǍŮƾŮ)ȚȤƾƀǞž 5
.NjɭǍǥǦŮǁŴȢȤȢȴȢǍɨǞŶȚ
.NjǥƀȢȤƾƪź (
)ǝſƾŵɞƾƀǝſȚNjſȢȴȢǍɨȥƾŮɞȚǍŮȚȤ ( ) 6
ƾůNjǥƶɨƾƀȤȚȤǝſƾŵǝƵɨȢȶȵȢȚȢȤȚǍŻǝſƾŵɞƾƀǝſȚNjſȢǜǥŮǁųȚǞƶɳɭȤǞŶǝŮȚȤǞž 7
.ȢǍǥǬȤȚǍŻƾƀǝſȚNjſȢǜǥŮȤȢƾƀǞž
ǝŮǝƪɭȤȥȚ (ǝǥſƾŰ 10ǍƅɨȚNjŲ)ǁɨǍŲɧɭƾŮǞžɞNjƶƴŮɞƾƷƄſȚƾůȚȤǞžɞȚǝſƾŵɞǞŶȚ 8
ȴNjŵȭȚȢǂŸƾŮȤƾɨǜɭȚȴǞǩ .NjǥƶɨǗŻǞůɬƄƵƉŻǶǥƀȤȢǝɨǜɭȚȴȶNjŮȆNjǥƪɳŮɛǞſ
.ȢǞŵɬžǞžNjŲȥȚǐǥŮ
ȤǞŶǝŮǞžǝɨɞȤǞŶǝŮNjɭǍǥǦŮǍǦɭȢǁŴȢƾŮȚȤǞžɛǞſȆȴȢǍɨȯƾǧǜǥŲȤȢ :ǝűǞů
ǚƃŻƾƀǞžȢǞŵɬžǂŸƾŮȤƾɨǜɭȚ .ȢǍǥǬȤȚǍŻɞȚǝſƾŵɞǞŶȚɞƾƀǝſȚNjſȢǜǥŮǁųȚǞƶɳɭ
.NjſǎɭǍſȴȶǍǥŮɞȚǝſƾŵɞǞŶȚɞƾƀǝſȚNjſȢȥȚȴNjŵȯƾǧȥȚ
ǁŴȢǝŮNjǥƀȚǞųɬžǝɨɬƄŽƾŲƾůNjǥƶɨȤȚǍɳůȚȤ 8ƾů 6ǝƴŲǍžȆǝǥſƾŰ 20ȥȚNjƯŮ 9
.NjɭƾǥŮ
.NjǥƶɨȤȚǍɳůȚȤ 9ƾů 6ǚŲȚǍžȆƾƀǞžǝǥƲŮȴȢǍɨǞŶȚɞȚǍŮ 10
ȥȚǏǨȵƾǦƄŴȢ .ǁŴȚȤƾɨȢǞųȴNjŵȧǞžƾųȢǍɳƴƵŸǝŮǎƷƆžȵƾǦƄŴȢǜɭȚ :ǝűǞů
ȶȧǞžƾųƾŮȚȤȵƾǦƄŴȢNjǥſȚǞůɬžƾƵŵ .ȢǞŵɬžȧǞžƾųȤƾɨȢǞųȤǞŶǝŮǝƲǥŻȢ 60
.NjǥƶɨȲƾƯźȵȤƾŮȶȢȆ(
d)ȧǞžƾų/ǜŵȶȤNjǥƴɨȢNjƆžȴȢǍɨǜŵȶȤ
ǞžǛƆŲǐƀƾɨƾŮȵȚǍƵƀȴȢǍɨȯƾǧ
ȥȚɬžȚȤȕǝŮȚȤȴȕȶȵȢȚȢȤȚǍŻǞžǝɭǽɧɭɞȶȤǍŮȚȤɞȚǝſƾŵɞǞŶȚȆǞžǛƆŲǐƀƾɨɞȚǍŮ 1
.NjǥſȥɬžǝſƾŵɬŽǞƵƯžȦǍŮɧɭƾŮȚȤƾƀǞžǝɨɬſƾžȥNjƶſƾžȆNjǥƪɳŮɛǞſǝŮǝƪɭȤ
ǞžǛƆŲǐɭȚǎźȚƾŮȵȚǍƵƀȴȢǍɨȯƾǧ
(
) :ƾƀǞžǝŻƾŴȴȢȚȢǛƆŲ
ɞȚǝſƾŵɞǞŶȚƾŮȚȤƾƀǞžǝɨɬŽƾŲȤȢ .NjǥƀȢȤȚǍŻȢǞųɞƾƀǞžǍɭȥȚȤɞȚǝſƾŵɞǞŶȚ 1
.NjſǞŵɬžȯƾǧƾƀǞžȆNjǥƀȢɬžǛƆŲƾƀȴȕǝŮȶNjɭȤȶȕɬžǽƾŮ
(
) :ƾƀǞžǝƪɭȤȴȢȚȢǛƆŲ
ǝǩǍƀȶƾƀǞžǍɭȥȚȤɞȚǝſƾŵɞǞŶȚȆNjſǞŵȵȢȚȢǛƆŲǝƪɭȤȥȚƾƀǞžǝɨȴȕɞȚǍŮ 1
.NjǥƀȢȳƾƍȚƾƀǞžǚɨɞȚǍŮȚȤȤƾɨǜɭȚ .NjǥƀȢȤȚǍŻǞžǝƪɭȤǝŮǍƄɳɭȢǎſ
ǝŮȚȤȴȕȆNjǥƀȢɬžǁɨǍŲǞžɛǞſȯǍŶǝŮɬžȚȤȕǝŮȚȤɞȚǝſƾŵɞǞŶȚǝɨɬŽƾŲȤȢ 2
ȵȢȚȢǞžɞƾƀǝƪɭȤǝŮǛƆŲǍƅɨȚNjŲȆǞŶȚȴNjſƾųǍǩƾŮ .NjǥſƾųǍǰŮǝűȤȢ 45ȵȥȚNjſȚ
.ȢǞŵɬž
:ǞžȴȢǍɨȤȚȢțƾůɞȚǍŮ
ǝŮȚȤȴȕȆNjǥŴȤǞžɛǞſǝŮɞȚǝſƾŵɞǞŶȚɬƄŻȶȶȵȢǍɨȯƾǧȚȤƾƀǞžȥȚǁƵƉŻɧɭ 1
.NjǥſƾǰǥǮŮ (ȟȤƾųƾɭ)ǚųȚȢȯǍŶǝŮȵǍɭȚȢǛǥſȝȤǞǧ
.NjɭǍǥǦŮȢǞųǍǦɭȢǁŴȢƾŮȚȤǞžɛǞſȆƾƀǞžȴȢǍɨȯƾǧǜǥŲȤȢ :ǝűǞů
.NjǥƶɨƾƀȤNjƯŮȶNjɭȤȚȢǝǦſǁŽƾŲȴƾƵƀǝŮǝǥſƾŰ 3ƾů 2ɞȚǍŮȚȤǞžɞȚǝſƾŵɞǞŶȚ 2
:ȵȢƾƱƄŴȚȥȚǏǨ
.NjǥƶɨȟȤƾųǎɭǍǨȥȚȚȤȴȕȶȵȢǍɨȧǞžƾųȚȤȵƾǦƄŴȢ 1
.ȢǞŵɧƶųƾůNjǥƀȢȤȚǍŻȝȤȚǍŲǍŮȚǍŮȤȢȳȶƾƲžljƭŴɧɭɞȶȤȚȤȵƾǦƄŴȢ 2
.NjǥƶɨǎǥƢțǞŶǍžǝǩȤƾǨɧɭȥȚȵȢƾƱƄŴȚƾŮȚȤȝƾƇƱǧȶȵƾǦƄŴȢ 3
ȚȤȤȚǞƪŴNjǥſȚǞůɬž .NjǥƀȢȤȚǍŻȤƾƃŹȶȢǍǬȴȶNjŮȆǜžȚȶɧƪųɬƴƇžȤȢȚȤȴȕǏǮŴȶ 4
.NjǥƀȢȤȚǍŻȵNjŵǝǣȚȤȚǗǥɨȤȢȚȤȴȕƾɭNjǥƶɨȴȚǎɭȶȕ (
)ǎɭȶȕǝƲƴŲƾŮ
ȧȶǍźȥȚǏǨȝƾžNjųȶǝžƾſǁſƾƵǤ 3
ǝŮǏǮǥƴǥźǁɭƾŴțȶȥȚ
ȹ
ƾƱƭŽȆȢǞųȵƾǦƄŴȢȲƾɳŵȚǕźȤɞȚǍŮǾƅžȝƾŸǾŶȚƿƉɨɞȚǍŮ
ȤȢǏǮǥƴǥźȧȶǍźȥȚǏǨȝƾžNjųǎɨǍžƾŮƾɭNjǥɭƾžǍźNjɭȢȥƾŮ www.philips.comȦȤȢȕ
ɆǍŮǝŮȴƾƷűǍŴȚǍŴȤȢǎɨȚǍžǜɭȚǜƱƴůȵȤƾƵŵǝŮɬŴǍƄŴȢɞȚǍŮ)NjɭǍǥǦŮȦƾƢȢǞųȤǞƪɨ
ȢǞűȶǏǮǥƴǥźȧȶǍźȥȚǏǨȝƾžNjųǎɨǍžƾƵŵȤǞƪɨȤȢǍǬȚ .(NjǥƶɨǝƯűȚǍžǝžƾſǁſƾƵǤ
.NjǥɭƾƘǝƯűȚǍžȢǞųȵƾǦƄŴȢȵNjƶŵȶǍźǝŮȢȤȚNjſ
ǀƸŮǍƯŽȚ
ȸnjŽȚǛŸNjŽȚǜžǀƴžƾƳŽȚȜȢƾƱƄŴǾŽ !PhilipsǠźǙŮ
ȹ
ǾƀȖȶȆȔȚǍƪŽȚǀƸƴƵƯŮǙžƾƸƲŽƾƶƸſƾƷů
.www.philips.com/welcomeǠźǃƄƶƓȚǚƸƆƉƄŮǛŻȆPhilipsǝžNjƲů
ȳƾƀ 1
.
ȹ
ǾƃƲƄƉžƾƷƸŽȘȬǞűǍƴŽǝŮǔƱƄŲȚȶȆȥƾƷƐȚȳȚNjƈƄŴȚǚƃŻǀƁƾƶƯŮȚnjƀȳNjƈƄƉƓȚǚƸŽȢȖǍŻȚ
.ȔƾƓȚǜžțǍƲŽƾŮȥƾƷƐȚȚnjƀȳNjƈƄƉůǽ :ǍƁnjƎ
ȴȘȣȘǝžȚNjƈƄŴȚNjƯŮ
ȹ
ȜǍŵƾƃžǝƶŸǀŻƾƭŽȚǚƫźȚȆȳƾƵƑȚǠźȥƾƷƐȚȳȚNjƈƄŴȚNjƶŸ
.ǚƸưƪƄŽȚǜŸ
ȹ
ƾƱŻǞƄžȴǞƳƁƾžNjƶŸǟƄŲ
ȹ
ȚǍƭųǚƳƪƁȔƾƓȚǜžǝŮǍŻ
ǀ
ȿ
ŵǍ
Ⱦ
žȶȖȆȳƾƵƇƄŴǽȚȩǞŲǜžțǍƲŽƾŮȥƾƷƐȚȚnjƀȳNjƈƄƉůǽ :ǍƁnjƎ
.ȔƾžǟƴŸȸǞƄƎȷǍųȖǀƸŸȶȖȸȖȶȖǀƴƉư
Ⱦ
ƓȚȶȖȆȲƾƉƄŹǽȚ
ǕžǘźȚǞƄůȥƾƷƐȚǟƴŸƾƷƸŽȘȤƾƪƓȚǀƸƄŽǞƱŽȚȴȖNjżƺůȆȥƾƷƐȚǚƸǧǞůǚƃŻ
.ǀƸƴƤȚǀƸƄŽǞƱŽȚ
 .ǚƸŽNjŽȚȚnjƀǠźƞƃƓȚǍƸŹǍųȕȩǍŹȸLjȥƾƷƐȚȳNjƈƄƉůǽ
 .ǠŸƾƶƫŽȚǍƯƪŽȚǟƴŸȥƾƷƐȚȳNjƈƄƉůǽ .ǓƲźȯƾƐȚǍƯƪŽȚǟƴŸȥƾƷƐȚȳNjƈƄŴȚ
.ǍƯƪŽȚǓƸƪƵƄŽǝžNjƈƄƉůǽ .ǓƲźǍƯƪŽȚǏƸƴƵƄŽǑƫƈžȥƾƷƐȚȚnjƀ
 .ǙůǍƪŮǜŸ
ȹ
ȚNjƸƯŮǀƶųƾƉŽȚȥƾƷƐȚljƭŴȖ
Ⱦ
ǘŮȖ
 .ǀƃŻȚǍžȴȶȢǜž
ȹ
ȚNjŮȖǝżǍƄůǽȆǀŻƾƭŽȚǏƃƲƙȥƾƷƐȚǚƸǧǞůNjƶŸ
.ȥƾƷƐȚǠźȳƾƉűȖȸȖȲƾųȢƼŮǛƲůǽ
.ǀƸſNjƯžȳƾƉűȖǀƭŴȚǞŮǠſǞƁLjȚǏƃƲƓȚȝƾƇƄźǑƇźǜŸǕƶƄžȚ
.ȳȚNjƈƄŴǽȚNjƯŮȥƾƷƐȚǜŸǀŻƾƭŽȚǚƫƱŮ
ȹ
ƾƵǣȚȢǛŻ
ǟŽȘ
ȹ
ȚNjŮȖNjƵƯůǽȶǀſǞƈƉƴŽȳȶƾƲžljƭŴǟƴŸǝ
Ⱦ
ƲŮȖȆ
ȹ
ƾƶųƾŴȥƾƷƐȚȴǞƳƁƞŲ
.
ȹ
ǾƅžȧƾƵŻǀƯƭƲŮȶȖǀƱƪƶƙǝƄƸƭưů
ƾƷŮǠǧǞůǽȶȖȷǍųȖǀƯƶƫžǀżǍŵȸȖǜžȔȚǎűȖȶȖȝƾƲƇƴžȸȖ
ȹ
ȚNjŮȖȳNjƈƄƉůǽ
ǟŽȘȬǞƶŽȚȚnjƀǜžȔȚǎűȖȶȖȝƾƲƇƴžȳȚNjƈƄŴȚȸȢƻƁNjŻ .ȨǞƫƒȚǝűȶǟƴŸ Philips
.ȴƾƵƬŽȚȲƾƭŮȘ
.ȥƾƷƐȚȲǞŲǠƉƸǣǍŽȚǀŻƾƭŽȚǙƴŴǗƴŮǛƲůǽ
 .ǏƸƴƵƄŽȚǠ
ȼ
ŲǞŽǟƴŸǕƲŮȤǞƷŷǟŽȘȭǞƃƫƓȚǍƯƪŽȚǟƴŸȥƾƷƐȚȳȚNjƈƄŴȚȸȢƻƁNjŻ
ǀžNjųǎżǍžȶȖ PhilipsǚƃŻǜžǝŽȚNjƃƄŴȚƿƆƸźȆ
ȹ
ƾƱŽƾůǠƉƸǣǍŽȚǀŻƾƭŽȚǙƴŴȴƾżȚȣȘ
.ǍƭųȸȖƿƶƆƄŽƞƴƀƻžȨƾƈŵȖȶȖ PhilipsǚƃŻǜžȲ
dž
Ǟƈž
ȴǞſƾƯƁǜƁnjŽȚ (ȲƾƱŶLjȚǙŽȣǠźƾƙ)ȢȚǍźLjȚǚƃŻǜžȳȚNjƈƄŴǾŽ
ȿ
NjƯžǍƸŹȥƾƷƐȚȚnjƀ
ȆǀźǍƯƓȚȶȖȜǍƃƒȚǛƷƫƲƶůǜƁnjŽȚȶȖȆǀƸƴƲƯŽȚȶȖǀƸƉƑȚȶȖȆǀƁNjƉƐȚȝȚȤNjƲŽȚǠź
ȹ
ƾƫƲſ
ǙŽȣȶȆȥƾƷƐȚȳȚNjƈƄŴƾŮǘƴƯƄůȝȚȢƾŵȤȘǛƀƾƭŸȖȶȖȲȶƻƉžǑƈŵǛƷƸƴŸȯǍŵȖȚȣȘǽȘ
.ǛƷƄžǾŴǟƴŸȫƾƱƑȚȯNjƷŮ
 .ȥƾƷƐƾŮǛƷƃƯŽȴȶȢȲȶƻƇƴŽȲƾƱŶLjȚǀƃŻȚǍžƿƆƁ
ǀƸǣƾŮǍƷƳŽȚȜȤȚNjŽȚǠź (RCD)Ǘ
ȿ
ƴƈƄƓȚȤƾƸƄŽȚȥƾƷűƿƸżǍƄŮǙƇƫƶſȆǀƸźƾǤȘǀƁƾƵƑ
Ǘ
ȿ
ƴƈƄžǚƸưƪůȤƾƸƄŮ
ȹ
ȚȢ
ȿ
ȶǎžȴǞƳƁȴȖ RCDȥƾƷűǟƴŸ .ǀŻƾƭŽƾŮȳƾƵƑȚȢ
ȿ
ȶǎůǠƄŽȚ
.ǁ
ȿ
ƃƅƓȚǀƇƸƫſƿƴŶȚ .ǍƸƃžȖǠƴƴž 30ǜŸNjƁǎƁǽǗƶƫž
(EMF)ǀƸƉƸŶƾƶưžȶǍƷƳŽȚȲǞƲƑȚ
ȚnjƀNjƯ
Ƚ
Ɓ .(EMF)ǀƸƉƸŶƾƶưžȶǍƷƳŽȚȲǞƲƑƾŮǀǧƾƒȚ
ȹ
ǀźƾżǍƸƁƾƯƓȚǕžȥƾƷƐȚȚnjƀǘźȚǞƄƁ
ȳNjƈƄƉƓȚǚƸŽȢǠźȜȢȤȚǞŽȚȝȚȢƾŵȤȂŽ
ȹ
ƾƲźȶȶljƸƇǧǚƳƪŮǝžȚNjƈƄŴȚƖȚȣȘ
ȹ
ƾƶžȕȥƾƷƐȚ
.ȳǞƸŽȚȜǍźȚǞƄƓȚǀƸƵƴƯŽȚǚǣǽNjŽȚƿƉƇŮǙŽȣȶȆȚnjƀ
ǀƂƸƃŽȚ
ǚŮȆǀƁȢƾƯŽȚǀƸŽǎƶƓȚȝƾƁƾƱƶŽȚǕžǝżǾƷƄŴȚȜǍƄźȔƾƷƄſȚȷNjŽȥƾƷƐȚǠžǍůǽ
ǀƮźƾƤȚǠźǛƀƾƉƄŴȆȵnjƀǙůȤȢƾƃƙ .ǍƁȶNjƄŽȚȜȢƾŸȁNjƵƄƯžǎżǍžǟŽȘǝƵ
ȿ
ƴŴ
.ǀƂƸƃŽȚǟƴŸ
ȱǍƯŵǏƸƴƵů 2
.ȱǍƯƪŽǀƵǣǾžȜȤȚǍŲǀűȤȢȢȚNjŸȘNjƁNjƎǜžNjżƺů
ȜǍƵƴŽǏƸƴƵƄŽȚȥƾƷűȳȚNjƈƄŴȚNjƶŸǀƬƱƈƶžȜȤȚǍŲǀűȤȢȢȚNjŸȘNjƁNjƎǟƴŸ
ȹ
ƾƵǣȚȢȨǍŲȚ
.ǟŽȶLjȚ
ǍƯƪŽȚȬǞſȜȤȚǍƑȚǀűȤȢȢȚNjŸȘ
ǜƪųȶȖǗƸƅżǍƯŵǀƯƱůǍžǟŽȘǀƭŴǞƄžȜȤȚǍŲ
(ǟƴŸȖȶǀƁǞƂžǀűȤȢ 170)
ǀžǞƯƶŽȚǓŴǞƄžȶȖǛŸƾſǍƯŵǀƭŴǞƄžǟŽȘǀƬƱƈƶžȜȤȚǍŲ
(ǟſȢȖȶǀƁǞƂžǀűȤȢ 160)
ȭǞƃƫžȶȖǒ
ȿ
ƸƃžȶȖȆǍƲŵȖȶȖȆƌƾź(ǀƁǞƂžǀűȤȢ 160ǜžǟſȢȖ)ǀƬƱƈƶžȜȤȚǍŲ
.ǀŻƾƭŽƾŮNjƁȶǎůȜNjŲȶǏƃƲƙǚƸǧǞƄŽȚnjųƺžǚƸǧǞƄŮǛŻ 1
.ȥƾƷƐȚǚƸưƪƄŽ
ǟŽȘ ( )ǚƸưƪƄŽȚȯƾƲƁȘ/ǚƸưƪƄŽȚȠƾƄƱžƿƇŴȚ 2
ǀűȤȢ 180ǠǤȚǍƄźǽȚȜȤȚǍƑȚǀűȤȢȢȚNjŸȘȤƾƷŷȘǛƄƁȶ (
)ȩǍƯŽȚǀŵƾŵȔǠƬů
.ǀƁǞƂž
.ȱǍƯƪŽǀƵǣǾžȜȤȚǍŲǀűȤȢȢȚNjŸȘNjƁNjƇƄŽ (
) -ȤȥǟƴŸȶȖ ( ) +ȤȥǟƴŸǓưǤȚ 3
ǍŵƻžǍƷƮƁȆȜȢNjƤȚȜȤȚǍƑȚǀűȤȢȢȚNjŸȘǟƄŲǓƸƪƵƄŽȚƾŲǞŽǜƈƉƁƞŲ
.ǁŮƾƅŽȚREADY
ǜžǚƴƲůȶ
ȹ
ƾƸźƾǤȘ
ȹ
ƾſƾƯƓȱǍƯŵljƶƵƄźȆȥƾƷƐȚǚƸưƪůNjƶŸȴǞƁLjȚǀƱƸŷȶǓƸƪƶůǛƄƁ 4
.ȵNjƯƏ
ȴȖȶȖǀƶƸƯžǀƇǣȚȤȠǞƱůȴȖǚƵƄƤȚǜžȆǚƸưƪƄŽȚNjƸŻǀƱƸŷǞŽȚȵnjƀȴǞƳůƞŲ
.ƾƀNjƸŽǞůǛƄƁǠƄŽȚȝƾſǞƁLjȚǝƃƃƉůȶǠƯƸƃŶǍžȖȚnjƀȶ
ȹ
ȔƾǤǞǤǕƵƉů
ǜŸƾƷǤǍŸNjƁǎƁǽƾƷƉƸƴƵƄŽ
ȹ
ǀƴƫųnjųȶ (ǓƪžȶȖȜƾŵǍźǀƭŴȚǞŮ)ȱǍƯŵǓ
ȿ
ƪž 5
.ǛŴ 5
.(
)ǓƪƓȚȴƾƶŴȖljƄƱŽ ( )ȤǎŽȚǟƴŸǓưǤȚ 6
ǛƄƁǂƸƇŮǓƸƪƵƄŽȚȤȥȤ
ȿ
ǍŲǛŰǓƪƓȚȴƾƶŴȖƞŮ
Ȼ
ȶƾƉƄžǚƳƪŮȱǍƯŵǚƫųȬ
ȿ
ȥȶ 7
.ȴƾƶŴLjȚƞŮǍƯƪŽȚǚƫųȪƾƲƄŽȚ
ǜž (
Ȼ
ȴȚǞŰ 10ƾƀƾƫŻȖȜNjƓ)ȜNjŲȚȶǀżǍƇŮǍƯƪŽȚȲǞŶǟƴŸǏƸƴƵƄŽȚǓƪžƿƇŴȚ 8
.ȔƾƵŲȁȚȪǍźƿƶƆƄŽǗŻǞůȴȶȢǜžȯȚǍŶLjȚǟŽȘȤȶnjƐȚ
ȹ
ƾƵǣȚȢǛƄƁǂƸƇŮȆǏƸƴƵƄŽȚǀƸƴƵŸȔƾƶŰȖȷǍųLjȚȱNjƸŮǍƯƪŽȚȯǍŶǙƉžȚ :ǀƮŲǾž
ȸȢƾƱůǜƳƚȆǙŽnjŮȶ .ǏƸƴƵƄŽȚǓƪžȴƾƶŴȖƞŮ
Ȼ
ȶƾƉƄžǚƳƪŮǍƯƪŽȚǚƫųǕƁȥǞů
.
ȹ
ƾƸƴżƾƷƉƸƴƢǛƄƁȴȖǚƃŻǓƪƓȚȴƾƶŴȖǜžǍƯƪŽȚǚƫųȪǞƲŴ
.ǀŮǞƴƭƓȚǀƇƁǍƉƄŽȚǟƴŸǚƫƎǟƄŲ 8ǟŽȘ 6ȝȚǞƭƒȚȤǍżȆ
ȹ
ǀƸſƾŰ 20NjƯŮ 9
.9ǟŽȘ 6ȝȚǞƭƒȚȤǍżȆǝƴżȱǍƯŵǏƸƴƵƄŽ 10
ǚƸưƪƄŽȚǜŸǗŻǞƄƸź .ǠǣƾƲƴƄŽȚǚƸưƪƄŽȚȯƾƲƁȘǀƱƸŷǞŮȥƾƷƐȚǕƄƵƄƁ :ǀƮŲǾž
ȯƾƲƁȘ/ǚƸưƪƄŽȚȠƾƄƱžǓƃǤǍƃŸȥƾƷƐȚǚƸưƪůȜȢƾŸȘǙƶƳƚ .
ȹ
ǀƲƸŻȢ 60NjƯŮ
ȹ
ƾƸǣƾƲƴů
.
ȹ
ȚȢNjƆžǚƸưƪƄŽȚǛŰǜžȶǚƸưƪƄŽȚȯƾƲƁȘǟŽȘ (d)ǚƸưƪƄŽȚ
ǝƄźƾƅżǗƸƱƈůȶǍƯƪŽȚǏƸƴƢ
ǝƃƇŴȚǛŰǍƯƪŽȚǀƴƫųǟƴŸȖǠźǏƸƴƵƄŽȚǓƪžǕǤȆǍƯƪŽȚǀźƾƅżǗƸƱƈƄŽ 1
Ǔ
ȿ
ƪƢǁƶżǞŽƾƵż
ȹ
ƾžƾƢȯȚǍŶLjȚǟƄŲȤȶnjƐȚǜžǀƴƫƒȚȲǞŶǟƴŸ
ȹ
ƾƂƸƪź
ȹ
ƾƂƸŵ
.ǀƁȢƾŸȜƾŵǍƱŮȱǍƯŵ
ǝƄźƾƅżǎƁǎƯůȶǍƯƪŽȚǏƸƴƢ
(
) :ǍƯƪŽȚǓųNjƶŸǀźƾƅƳŽȚǎƁǎƯů
ƾƷƯźȤǕžǍƯƪŽȚǚƫųǏƸƴƢǛƄƸŴ .ǍƯƪŽȚǚƫųǁƎǏƸƴƵƄŽȚǓƪžǕǤ 1
.ȱǍƯŵǀźƾƅżǎƁǎƯůǠŽƾƄŽƾŮȶȤȶnjƐȚNjƶŸ
(
) :ȤȶnjƐȚNjƶŸǀźƾƅƳŽȚǎƁǎƯů
Ƨ
NjŲțǍŻȖǍƯƪŽȚǚƫųǁƎǏƸƴƵƄŽȚǓƪžǕǤȆȤȶnjƐȚNjƶŸǍƯƪŽȚǀźƾƅżǎƁǎƯƄŽ 1
.ƾƷƴżǍƯƪŽȚǚƫųǍƃŸǓƪƓȚǍƁǍƢǟƴŸȨǍŲȚ .ȤȶnjƐȚǜžǜƳƛ
ljƶƵƄŴ .ȯȚǍŶLjȚǞƇſȔǓƃŮǝƃƇŴȚȶǀűȤȢ 45ǟŽȚǞŲǏƸƴƵƄŽȚǓƪžȜȤȚȢƼŮǛŻ 2
.ȤȶnjƐȚNjƶŸȷǞƫŻ
ȹ
ǀźƾƅżȱǍƯŵǀƁǍǣȚNjŽȚǀżǍƑȚȵnjƀ
:ǀŸǍƉŮǍƯƪŽȚljƁǍƉƄŽ
ǟŽȘȜǍǣȚȢǗƫſǏƸƴƵƄŽȚǓƪžȜȤȚȢȘǟŽȘǛŰȱǍƯŵǜžǀƴƫųǏƸƴƢǟŽȘNjƵŸȚ 1
.ǍƯƪŽȚȯȚǍŶȖǖƴƃƁƾžNjƶŸ (ȟȤƾƒȚǟŽȘȶȖ)ǚųȚNjŽȚ
.ǏƸƴƵƄŽȚǀƸƴƵŸȔƾƶŰȖȷǍųLjȚȱNjƸŮǍƯƪŽȚȯǍŶǙƉžȚ :ǀƮŲǾž
.ȵȤǍŲǛŰȆ
Ȼ
ȴȚǞŰ 3ǟŽȘƞƄƸſƾŰǜžǀƸƯǤǞŽȚȵnjƀǠźǏƸƴƵƄŽȚǓƪž
Ⱦ
ǘŮȖ 2
:ȳȚNjƈƄŴǽȚNjƯŮ
.ǝƶŸǀŻƾƭŽȚǚƫƱŮȶȥƾƷƐȚǚƸưƪůȯƾƲƁƼŮǛŻ 1
.ȢǍƃƁǟƄŲǀſǞƈƉƴŽȳȶƾƲžljƭŴǟƴŸǝƯǤ 2
.ǀƃŶȤȧƾƵŻǀƯƭŻǀƭŴȚǞŮƞŲǞƴŽȚȶȥƾƷƐȚǗƸƮƶůǟŽȘNjƵŸȚ 3
ǀƭŴȚǞŮǝƲƸƴƯů
ȹ
ƾƬƁȖǙƶƳƚƾƵż .ȤƾƃưŽȚǜž
Ȼ
ȲƾųȶȆȯƾűȶǜžȕȴƾƳžǠźȥƾƷƐȚǔƱŲȚ 4
.ȜȢ
ȿ
ȶǎƓȚǀƃƸƲƑȚǠźǝƶƁǎƈůȶȖ (
)ǘƸƴƯƄŽȚǀƲƴŲ
ǀžNjƈŽȚȶȴƾƵƬŽȚ 3
ǟűǍƸźȆǀƴƳƪžȸȖǙƄƷűȚȶȚȣȘȶȖǘƇƴžȲȚNjƃƄŴȚǟŽȘ
ȹ
ǾƅžȶȖȝƾžǞƴƯžǟŽȘǁƆƄŲȚȚȣȘ
ǙƴƷƄƉƓȚǀžNjųǎżǍƙȲƾƫůǽȚȶȖ www.philips.comƿƁȶǟƴŸ PhilipsǕŻǞžȜȤƾƁȥ
ȲƾŲǠź .(ǀƸƓƾƯŽȚȴƾƵƬŽȚȜǍƪſǠźǗůƾƷŽȚǛŻȤȢƾƆƁȘǙƶƳƚ)ȱNjƴŮǠź PhilipsȮŽǕŮƾƄŽȚ
.ǙƄƲƭƶžǠź PhilipsǚƸżȶNjƫŻȚȆȱNjƴŮǠźǙƴƷƄƉƵƴŽǀžNjųǎżǍžȢǞűȶȳNjŸ
ɬŴȤƾź
ɬžɧɭǍƃůȲǞƫƇžǜɭȚNjɭǍųɞȚǍŮƾƵŵǝŮȆNjɭNjžȕȧǞųǏǮǥƴǥźȝǽǞƫƇžɞƾǥſȢǝŮ
ǁɭƾŴȤȢȚȤȢǞųȵƾǦƄŴȢȆǏǮǥƴǥźȧȶǍźȥȚǏǨȝƾžNjųȥȚǝƶǥƷŮȵȢƾƱƄŴȚɞȚǍŮ !ǛǥɭǞǬ
.NjǥƶɨȳƾſǁƃŰ www.philips.com/welcome
ǛƷž 1
ȝƾƯűȚǍžɞȚǍŮȴȕȶNjǥſȚǞƈŮǁŻȢǝŮȚȤƾƵƶƀȚȤǝǩǍƄźȢǜɭȚȆȵƾǦƄŴȢȥȚȵȢƾƱƄŴȚȥȚǚƃŻ
.NjɭȤȚȢǝǦſȢǞųȢǎſɞNjƯŮ
.NjǥƶɳſȵȢƾƱƄŴȚțȕɬɳɭȢǎſȤȢȵƾǦƄŴȢȥȚ :ȤȚNjƪƀ
 .NjǥƪɳŮǎɭǍǨȥȚȚȤȴȕȆȯǍƫžȥȚǏǨȆNjǥƶɨɬžȵȢƾƱƄŴȚɬɭǞƪƄŴȢȤȢȵƾǦƄŴȢȥȚǍǬȚ
.NjŵƾŮȧǞžƾųǍǬȚɬƄŲȢǞŵɬžǍƭųǂŸƾŮțȕɬɳɭȢǎſȤȢȵƾǦƄŴȢȥȚȵȢƾƱƄŴȚ
ɞȶƾŲȯȶǍŷƾɭȩǞŲȆțȕȧȶȢȆȳƾƵŲȴȚȶɬɳɭȢǎſȤȢȵƾǦƄŴȢȥȚ :ȤȚNjƪƀ
.NjǥƶɳſȵȢƾƱƄŴȚțȕ
ȵNjŵǑƈƪžɉƾƄŽȶǝɨNjǥƶɨɬŴȤǍŮȆȰǍŮǎɭǍǨǝŮȵƾǦƄŴȢȲƾƫůȚȥȚǚƃŻ
.NjŵƾŮǝƄŵȚȢǁƲŮƾƭžƾƵŵɬƴƇžȰǍŮɉƾƄŽȶƾŮȵƾǦƄŴȢɞȶȤ
ȵȢƾƱƄŴȚƾƵƶƀȚȤǝǩǍƄźȢǜɭȚȤȢȵNjŵȵȢȚȢȠǍŵȢȤȚǞžȥȚǍǥŹɞȤǞƮƶžǝŮȵƾǦƄŴȢȥȚ
.Njǥƶɳſ
ȴȢǍɨȯƾǧɞȚǍŮȵƾǦƄŴȢȥȚ .NjǥƶɨȵȢƾƱƄŴȚɧƪųɞƾƀǞžɞȚǍŮǓƲźȵƾǦƄŴȢȥȚ
.NjǥƶɳſȵȢƾƱƄŴȚɬŸǞƶƫžɞƾƀǞž
ǝſƾŵɞȚǍŮȴȕȥȚ .ǁŴȚȵNjŵǝƄųƾŴȶɬŲȚǍŶǞžȴȢǍɨȯƾǧɞȚǍŮǓƲźȵƾǦƄŴȢǜɭȚ
.NjǥƶɳſȵȢƾƱƄŴȚǞžȴȢǍɨ
 .NjɭȤȚNjƷǦſȢǞųǁŴǞǨȥȚȤȶȢȚȤȵƾǦƄŴȢȭȚȢȠǞƭŴ
 .NjǥƶɳſƾƀȤȚȤȴȕȆǁŴȚǚƫƄžȰǍŮǝŮȵƾǦƄŴȢɬƄŻȶ
NjǥƶɳſȢȤȚȶȵƾǦƄŴȢȤȢɬƂǥŵǶǥƀ
.NjǥƶɳſɬŴȤǍŮɞǎƴźȔƾǥŵȚƾŮȚȤȴǞɭɬűȶǍųɞƾƀȡȚȤǞŴ
.NjǥƪɳŮǎɭǍǨȥȚȵȢƾƱƄŴȚȥȚǏǨȚȤȴȕǝƪǥƵƀ
ǎǬǍƀȶȆNjǥƀȢȤȚǍŻȝȤȚǍŲǍŮȚǍŮȤȢȳȶƾƲžljƭŴɧɭɞȶȤȚȤȴȕȆǁŴȚȭȚȢȵƾǦƄŴȢɬƄŻȶ
.NjǥſƾŵǞǮſǍǦɭȢǎǥǩǍƀƾɭǝǩȤƾǨƾɭǝŽǞŲƾŮȚȤȴȕ
ǝǥǧǞůȚȤƾƀȴȕǏǮǥƴǥźǝɨɬžȥȚǞŽƾɭǍǦɭȢȴƾǬNjſȥƾŴȝƾƯƭŻƾɭɬƃſƾűȳȥȚǞŽȥȚǎǬǍƀ
ǁſƾƵǤȆNjǥƶɨȵȢƾƱƄŴȚɬůƾƯƭŻƾɭɬƃſƾűȳȥȚǞŽǜǥƶǩȥȚǍǬȚ .NjǥƶɳſȵȢƾƱƄŴȚNjƶɨɬƘ
.ȢǞŵɬžǓŻƾŴȤƾƃƄŸȚǝűȤȢȥȚƾƵŵǝžƾſ
.NjǥſƾǰǥǮſȵƾǦƄŴȢȤȶȢȚȤȰǍŮǛǥŴ
ǁŴȚǜɳƛǞžȵNjƶƶɨȯƾǧȝƾƇƱǧȆȢǞŵȵȢƾƱƄŴȚȵȢȥƩſȤɞǞžɞȚǍŮȵƾǦƄŴȢȥȚǍǬȚ
.NjſǞŵȤȚȢǝɳŽ
ɬǬNjƶɭƾƘȢǎſȚȤȴȕȆǍƭųȥȶǍŮȥȚɞǍǥǬǞƴűɞȚǍŮǁŴȚȵNjɭȢƿǥŴȕȰǍŮǛǥŴǝɨɬůȤǞǧȤȢ
.NjǥƶɨǒɭǞƯůǑƫƈƄžȨƾƈŵȚƾɭǏǮǥƴǥźȥƾƆžȝƾžNjųǎɨǍžȆǏǮǥƴǥźɞƾƀ
ǝŮǍƏƾɭNjƶƄƉǥſȤȚȢȤǞųǍŮɬźƾɨɬƶƀȣȶɬƉŲȆɬƵƉűɬɭƾſȚǞůȥȚǝɨɞȢȚǍźȚȶȴƾɨȢǞɨ
ȵȢƾƱƄŴȚǚƵƯŽȚȤǞƄŴȢǝɳƶɭȚǍǦžNjƶƶɨȵȢƾƱƄŴȚȵƾǦƄŴȢǜɭȚȥȚNjɭƾƃſNjſȤȚNjſɬƀƾǬȕȶ
ȵNjƷŸǝŮȚȤƾƷſȕȥȚǁƃŻȚǍžǝɨɞȢǍźǍƮſǍɭȥƾɭNjŵƾŮȵNjŵȵȢȚȢȧȥǞžȕƾƷſȕǝŮȵƾǦƄŴȢȥȚ
.NjƶɭƾƘȵȢƾƱƄŴȚȴȕȥȚȢȤȚȢ
 .NjƶƶɨɬƘɞȥƾŮȵƾǦƄŴȢƾŮNjɭǞŵǜƂƵƭžƾůNjǥŵƾŮǝƄŵȚȢǍƮſǍɭȥȚȤȴƾɨȢǞɨ
ȵNjſƾžȴƾɭǍűǝƴǥŴȶɧɭǝɨȢǞŵɬžǝǥǧǞůȆȵƾǦƄŴȢǜɭȚȥȚǍƄƪǥŮǁƃŻȚǍžɞȚǍŮ
ǜɭȚȤȢȵNjſƾžȢǍɨȤƾɨȴƾɭǍű .NjǥƶɨƿƫſɬɭǞƪƄŴȢɬɳɭǍƄɳŽȚȤȚNjžȤȢȚȤ (RCD)
ȵNjƶƶɨƿƫſȢǍźƾŮǍƄƪǥŮȝƾŸǾŶȚɞȚǍŮ .NjŵƾŮǍƄƪǥŮǍǮžȕɬƴǥž 30ȥȚNjɭƾƃſ RCD
.NjǥƶɨȝȤǞƪžǝƴǥŴȶ
(EMF)ɬƉǥŶƾƶưžȶǍƄɳŽȚȴȚNjǥž
ȤȢ .ȢȤȚȢǁƲŮƾƭž (EMF)ɬƉǥŶƾƶưžȶǍƄɳŽȚȴȚNjǥžɞƾƀȢȤȚNjſƾƄŴȚǝǥƴɨƾŮȵƾǦƄŴȢǜɭȚ
ǝǩǍƄźȢǜɭȚȤȢȢǞűǞžɞƾƀǚƵƯŽȚȤǞƄŴȢƠƉŮȤƾɨǝŮȶȵƾǦƄŴȢȥȚljǥƇǧȵȢƾƱƄŴȚȝȤǞǧ
ɬžǍɭnjǨȴƾɳžȚȵƾǦƄŴȢǜɭȚȥȚǜƵɭȚȵȢƾƱƄŴȚȢǞűǞžɬƵƴŸNjƀȚǞŵǝŮǝűǞůƾŮȆƾƵƶƀȚȤ
.NjŵƾŮ
ǁƉɭȥǓǥƇž
ȤȶȢɬǦſƾųɬŽǞƵƯžɞƾƀǝŽƾŮȥƾŮȵȚǍƵƀȚȤȴȕȆȵƾǦƄŴȢǍƵŸȴƾɭƾǨȥȚǏǨ
ȳƾƍȚȢǞųɬƴƇžǁźƾɭȥƾŮȶɞȤȶȕǕƵűǜǥſȚǞŻǘƃŶȚȤȤƾɨǜɭȚǝɳƴŮNjɭȥȚNjſƾǥſ
.NjɭȚȵȢǍɨɧƵɨȢǞųǁƉɭȥǓǥƇžǔƱŲǝŮǁƲǥƲŲȤȢȤƾɨǜɭȚƾŮ .NjǥƀȢ
ƾƀǞžȴȢǍɨǞŶȚ 2
.NjǥƶɨțƾƈƄſȚȚȤȢǞųɞƾƀǞžɞȚǍŮƿŴƾƶžɞƾžȢǛǥƮƶů
.NjǥƀȢȤȚǍŻǛɨɞƾžȢȝƾƵǥƮƶůɞȶȤȚȤȴȕȆNjǥƶɨɬžȵȢƾƱƄŴȚȤƾŮǜǥŽȶȚɞȚǍŮǞžɞǞŶȚȥȚǍǬȚ
ǞžȬǞſƾžȢǛǥƮƶů
ǛǥƈǤɞƾƀȤƾůƾŮǁƪǨǍǨɞƾƀǞž(ǍůǽƾŮȶȢȚǍǬɬƄſƾŴǝűȤȢ 170)ȢƾɭȥƾůǓŴǞƄž
ǓŴǞƄžƾůǎɭȤǁźƾŮ(ǍůǜǥɭƾǨȶȢȚǍǬɬƄſƾŴǝűȤȢ 160)ǓŴǞƄžƾůǛɨ
ƾɭƩſȤɬŮȆȤǞŮȆƩſǍƵɨɞǞž
ȵNjŵƩſȤ
(ȢȚǍǬɬƄſƾŴǝűȤȢ 160Ǎɭȥ)Ǜɨ
.NjǥſǎŮȰǍŮǎɭǍǨǝŮȚȤǝųƾŵȶȢ 1
.ȢǞŵǜŵȶȤȵƾǦƄŴȢƾůNjǥƀȢȤȚǍŻ
ɞȶȤȚȤ ( )ȧǞžƾų/ǜŵȶȤǶǥɭǞŴ 2
ȢȚǍǬɬƄſƾŴǝűȤȢ 180ȩǍźǐǥǨɞƾžȢǛǥƮƶůȶȵNjŵǜŵȶȤ (
)ǐɭƾƘǝƇƱǧ
.ȢǞŵɬžȵȢȚȢǐɭƾƘ
țƾƈƄſȚȚȤȢǞųɞǞžƿŴƾƶžɞƾžȢǛǥƮƶůȶȵȢȚȢȤƾƪźȚȤ (
) -ƾɭ ( ) +ɞƾƀǝƵɨȢ 3
.NjǥɭƾƘ
ȝȤǞǧǝŮREADYǍǦſƾƪſȆNjŵȭȚȢɬŮƾƈƄſȚɞƾžȢƾůȵƾǦƄŴȢȝƾƇƱǧɬƄŻȶ
.ȢǞŵɬžȵȢȚȢǐɭƾƘǁŮƾŰ
ƾƀǞžȴNjŵȵNjƶƪųȤȢǂŸƾŮǝɨȆȢǞŵɬžȲƾƯźȴǞɭȢǍɳƴƵŸȆȵƾǦƄŴȢȴȢǍɨǜŵȶȤƾŮ 4
.NjƶɨɬžɞǍǥǬǞƴűȴNjŵȥȶȥȚȶȵNjŵ
ȶǎƴűɞȚNjǧȶȵNjŵȳƾƵƪƄŴȚɬɭǞŮǁŴȚǜɳƛȆǁŴȚǜŵȶȤȢǍɳƴƵŸǜɭȚɬƄŻȶ
.ǁŴƾƀȴǞɭNjǥŽǞůȴȕǁƴŸȶȵȢǞŮɞȢƾŸɞǍžȚǝɨȆȢǞŵȵNjǥƶŵǎŽȶ
ɞȚǍŮǍƄžɬƄſƾŴ 5ȵȥȚNjſȚǝŮȚȤǞžȥȚɞȚǝɳůȶNjǥſǎŮǝſƾŵ (ǝſƾŵƾɭȦǍŮƾŮ)ȚȤƾƀǞž 5
.NjɭǍǥǦŮǁŴȢȤȢȴȢǍɨǞŶȚ
.NjǥƀȢȤƾƪź (
)ǝſƾŵɞƾƀǝſȚNjſȢȴȢǍɨȥƾŮɞȚǍŮȚȤ ( ) 6
ƾůNjǥƶɨƾƀȤȚȤǝſƾŵǝƵɨȢȶȵȢȚȢȤȚǍŻǝſƾŵɞƾƀǝſȚNjſȢǜǥŮǁųȚǞƶɳɭȤǞŶǝŮȚȤǞž 7
.ȢǍǥǬȤȚǍŻƾƀǝſȚNjſȢǜǥŮȤȢƾƀǞž
ǝŮǝƪɭȤȥȚ (ǝǥſƾŰ 10ǍƅɨȚNjŲ)ǁɨǍŲɧɭƾŮǞžɞNjƶƴŮɞƾƷƄſȚƾůȚȤǞžɞȚǝſƾŵɞǞŶȚ 8
ȴNjŵȭȚȢǂŸƾŮȤƾɨǜɭȚȴǞǩ .NjǥƶɨǗŻǞůɬƄƵƉŻǶǥƀȤȢǝɨǜɭȚȴȶNjŮȆNjǥƪɳŮɛǞſ
.ȢǞŵɬžǞžNjŲȥȚǐǥŮ
ȤǞŶǝŮǞžǝɨɞȤǞŶǝŮNjɭǍǥǦŮǍǦɭȢǁŴȢƾŮȚȤǞžɛǞſȆȴȢǍɨȯƾǧǜǥŲȤȢ :ǝűǞů
ǚƃŻƾƀǞžȢǞŵɬžǂŸƾŮȤƾɨǜɭȚ .ȢǍǥǬȤȚǍŻɞȚǝſƾŵɞǞŶȚɞƾƀǝſȚNjſȢǜǥŮǁųȚǞƶɳɭ
.NjſǎɭǍſȴȶǍǥŮɞȚǝſƾŵɞǞŶȚɞƾƀǝſȚNjſȢȥȚȴNjŵȯƾǧȥȚ
ǁŴȢǝŮNjǥƀȚǞųɬžǝɨɬƄŽƾŲƾůNjǥƶɨȤȚǍɳůȚȤ 8ƾů 6ǝƴŲǍžȆǝǥſƾŰ 20ȥȚNjƯŮ 9
.NjɭƾǥŮ
.NjǥƶɨȤȚǍɳůȚȤ 9ƾů 6ǚŲȚǍžȆƾƀǞžǝǥƲŮȴȢǍɨǞŶȚɞȚǍŮ 10
ȥȚǏǨȵƾǦƄŴȢ .ǁŴȚȤƾɨȢǞųȴNjŵȧǞžƾųȢǍɳƴƵŸǝŮǎƷƆžȵƾǦƄŴȢǜɭȚ :ǝűǞů
ȶȧǞžƾųƾŮȚȤȵƾǦƄŴȢNjǥſȚǞůɬžƾƵŵ .ȢǞŵɬžȧǞžƾųȤƾɨȢǞųȤǞŶǝŮǝƲǥŻȢ 60
.NjǥƶɨȲƾƯźȵȤƾŮȶȢȆ(
d)ȧǞžƾų/ǜŵȶȤNjǥƴɨȢNjƆžȴȢǍɨǜŵȶȤ
ǞžǛƆŲǐƀƾɨƾŮȵȚǍƵƀȴȢǍɨȯƾǧ
ȥȚɬžȚȤȕǝŮȚȤȴȕȶȵȢȚȢȤȚǍŻǞžǝɭǽɧɭɞȶȤǍŮȚȤɞȚǝſƾŵɞǞŶȚȆǞžǛƆŲǐƀƾɨɞȚǍŮ 1
.NjǥſȥɬžǝſƾŵɬŽǞƵƯžȦǍŮɧɭƾŮȚȤƾƀǞžǝɨɬſƾžȥNjƶſƾžȆNjǥƪɳŮɛǞſǝŮǝƪɭȤ
ǞžǛƆŲǐɭȚǎźȚƾŮȵȚǍƵƀȴȢǍɨȯƾǧ
(
) :ƾƀǞžǝŻƾŴȴȢȚȢǛƆŲ
ɞȚǝſƾŵɞǞŶȚƾŮȚȤƾƀǞžǝɨɬŽƾŲȤȢ .NjǥƀȢȤȚǍŻȢǞųɞƾƀǞžǍɭȥȚȤɞȚǝſƾŵɞǞŶȚ 1
.NjſǞŵɬžȯƾǧƾƀǞžȆNjǥƀȢɬžǛƆŲƾƀȴȕǝŮȶNjɭȤȶȕɬžǽƾŮ
(
) :ƾƀǞžǝƪɭȤȴȢȚȢǛƆŲ
ǝǩǍƀȶƾƀǞžǍɭȥȚȤɞȚǝſƾŵɞǞŶȚȆNjſǞŵȵȢȚȢǛƆŲǝƪɭȤȥȚƾƀǞžǝɨȴȕɞȚǍŮ 1
.NjǥƀȢȳƾƍȚƾƀǞžǚɨɞȚǍŮȚȤȤƾɨǜɭȚ .NjǥƀȢȤȚǍŻǞžǝƪɭȤǝŮǍƄɳɭȢǎſ
ǝŮȚȤȴȕȆNjǥƀȢɬžǁɨǍŲǞžɛǞſȯǍŶǝŮɬžȚȤȕǝŮȚȤɞȚǝſƾŵɞǞŶȚǝɨɬŽƾŲȤȢ 2
ȵȢȚȢǞžɞƾƀǝƪɭȤǝŮǛƆŲǍƅɨȚNjŲȆǞŶȚȴNjſƾųǍǩƾŮ .NjǥſƾųǍǰŮǝűȤȢ 45ȵȥȚNjſȚ
.ȢǞŵɬž
:ǞžȴȢǍɨȤȚȢțƾůɞȚǍŮ
ǝŮȚȤȴȕȆNjǥŴȤǞžɛǞſǝŮɞȚǝſƾŵɞǞŶȚɬƄŻȶȶȵȢǍɨȯƾǧȚȤƾƀǞžȥȚǁƵƉŻɧɭ 1
.NjǥſƾǰǥǮŮ (ȟȤƾųƾɭ)ǚųȚȢȯǍŶǝŮȵǍɭȚȢǛǥſȝȤǞǧ
.NjɭǍǥǦŮȢǞųǍǦɭȢǁŴȢƾŮȚȤǞžɛǞſȆƾƀǞžȴȢǍɨȯƾǧǜǥŲȤȢ :ǝűǞů
.NjǥƶɨƾƀȤNjƯŮȶNjɭȤȚȢǝǦſǁŽƾŲȴƾƵƀǝŮǝǥſƾŰ 3ƾů 2ɞȚǍŮȚȤǞžɞȚǝſƾŵɞǞŶȚ 2
:ȵȢƾƱƄŴȚȥȚǏǨ
.NjǥƶɨȟȤƾųǎɭǍǨȥȚȚȤȴȕȶȵȢǍɨȧǞžƾųȚȤȵƾǦƄŴȢ 1
.ȢǞŵɧƶųƾůNjǥƀȢȤȚǍŻȝȤȚǍŲǍŮȚǍŮȤȢȳȶƾƲžljƭŴɧɭɞȶȤȚȤȵƾǦƄŴȢ 2
.NjǥƶɨǎǥƢțǞŶǍžǝǩȤƾǨɧɭȥȚȵȢƾƱƄŴȚƾŮȚȤȝƾƇƱǧȶȵƾǦƄŴȢ 3
ȚȤȤȚǞƪŴNjǥſȚǞůɬž .NjǥƀȢȤȚǍŻȤƾƃŹȶȢǍǬȴȶNjŮȆǜžȚȶɧƪųɬƴƇžȤȢȚȤȴȕǏǮŴȶ 4
.NjǥƀȢȤȚǍŻȵNjŵǝǣȚȤȚǗǥɨȤȢȚȤȴȕƾɭNjǥƶɨȴȚǎɭȶȕ (
)ǎɭȶȕǝƲƴŲƾŮ
ȧȶǍźȥȚǏǨȝƾžNjųȶǝžƾſǁſƾƵǤ 3
ǝŮǏǮǥƴǥźǁɭƾŴțȶȥȚ
ȹ
ƾƱƭŽȆȢǞųȵƾǦƄŴȢȲƾɳŵȚǕźȤɞȚǍŮǾƅžȝƾŸǾŶȚƿƉɨɞȚǍŮ
ȤȢǏǮǥƴǥźȧȶǍźȥȚǏǨȝƾžNjųǎɨǍžƾŮƾɭNjǥɭƾžǍźNjɭȢȥƾŮ www.philips.comȦȤȢȕ
ɆǍŮǝŮȴƾƷűǍŴȚǍŴȤȢǎɨȚǍžǜɭȚǜƱƴůȵȤƾƵŵǝŮɬŴǍƄŴȢɞȚǍŮ)NjɭǍǥǦŮȦƾƢȢǞųȤǞƪɨ
ȢǞűȶǏǮǥƴǥźȧȶǍźȥȚǏǨȝƾžNjųǎɨǍžƾƵŵȤǞƪɨȤȢǍǬȚ .(NjǥƶɨǝƯűȚǍžǝžƾſǁſƾƵǤ
.NjǥɭƾƘǝƯűȚǍžȢǞųȵƾǦƄŴȢȵNjƶŵȶǍźǝŮȢȤȚNjſ
ǀƸŮǍƯŽȚ
ȸnjŽȚǛŸNjŽȚǜžǀƴžƾƳŽȚȜȢƾƱƄŴǾŽ !PhilipsǠźǙŮ
ȹ
ǾƀȖȶȆȔȚǍƪŽȚǀƸƴƵƯŮǙžƾƸƲŽƾƶƸſƾƷů
.www.philips.com/welcomeǠźǃƄƶƓȚǚƸƆƉƄŮǛŻȆPhilipsǝžNjƲů
ȳƾƀ 1
.
ȹ
ǾƃƲƄƉžƾƷƸŽȘȬǞűǍƴŽǝŮǔƱƄŲȚȶȆȥƾƷƐȚȳȚNjƈƄŴȚǚƃŻǀƁƾƶƯŮȚnjƀȳNjƈƄƉƓȚǚƸŽȢȖǍŻȚ
.ȔƾƓȚǜžțǍƲŽƾŮȥƾƷƐȚȚnjƀȳNjƈƄƉůǽ :ǍƁnjƎ
ȴȘȣȘǝžȚNjƈƄŴȚNjƯŮ
ȹ
ȜǍŵƾƃžǝƶŸǀŻƾƭŽȚǚƫźȚȆȳƾƵƑȚǠźȥƾƷƐȚȳȚNjƈƄŴȚNjƶŸ
.ǚƸưƪƄŽȚǜŸ
ȹ
ƾƱŻǞƄžȴǞƳƁƾžNjƶŸǟƄŲ
ȹ
ȚǍƭųǚƳƪƁȔƾƓȚǜžǝŮǍŻ
ǀ
ȿ
ŵǍ
Ⱦ
žȶȖȆȳƾƵƇƄŴǽȚȩǞŲǜžțǍƲŽƾŮȥƾƷƐȚȚnjƀȳNjƈƄƉůǽ :ǍƁnjƎ
.ȔƾžǟƴŸȸǞƄƎȷǍųȖǀƸŸȶȖȸȖȶȖǀƴƉư
Ⱦ
ƓȚȶȖȆȲƾƉƄŹǽȚ
ǕžǘźȚǞƄůȥƾƷƐȚǟƴŸƾƷƸŽȘȤƾƪƓȚǀƸƄŽǞƱŽȚȴȖNjżƺůȆȥƾƷƐȚǚƸǧǞůǚƃŻ
.ǀƸƴƤȚǀƸƄŽǞƱŽȚ
 .ǚƸŽNjŽȚȚnjƀǠźƞƃƓȚǍƸŹǍųȕȩǍŹȸLjȥƾƷƐȚȳNjƈƄƉůǽ
 .ǠŸƾƶƫŽȚǍƯƪŽȚǟƴŸȥƾƷƐȚȳNjƈƄƉůǽ .ǓƲźȯƾƐȚǍƯƪŽȚǟƴŸȥƾƷƐȚȳNjƈƄŴȚ
.ǍƯƪŽȚǓƸƪƵƄŽǝžNjƈƄƉůǽ .ǓƲźǍƯƪŽȚǏƸƴƵƄŽǑƫƈžȥƾƷƐȚȚnjƀ
 .ǙůǍƪŮǜŸ
ȹ
ȚNjƸƯŮǀƶųƾƉŽȚȥƾƷƐȚljƭŴȖ
Ⱦ
ǘŮȖ
 .ǀƃŻȚǍžȴȶȢǜž
ȹ
ȚNjŮȖǝżǍƄůǽȆǀŻƾƭŽȚǏƃƲƙȥƾƷƐȚǚƸǧǞůNjƶŸ
.ȥƾƷƐȚǠźȳƾƉűȖȸȖȲƾųȢƼŮǛƲůǽ
.ǀƸſNjƯžȳƾƉűȖǀƭŴȚǞŮǠſǞƁLjȚǏƃƲƓȚȝƾƇƄźǑƇźǜŸǕƶƄžȚ
.ȳȚNjƈƄŴǽȚNjƯŮȥƾƷƐȚǜŸǀŻƾƭŽȚǚƫƱŮ
ȹ
ƾƵǣȚȢǛŻ
ǟŽȘ
ȹ
ȚNjŮȖNjƵƯůǽȶǀſǞƈƉƴŽȳȶƾƲžljƭŴǟƴŸǝ
Ⱦ
ƲŮȖȆ
ȹ
ƾƶųƾŴȥƾƷƐȚȴǞƳƁƞŲ
.
ȹ
ǾƅžȧƾƵŻǀƯƭƲŮȶȖǀƱƪƶƙǝƄƸƭưů
ƾƷŮǠǧǞůǽȶȖȷǍųȖǀƯƶƫžǀżǍŵȸȖǜžȔȚǎűȖȶȖȝƾƲƇƴžȸȖ
ȹ
ȚNjŮȖȳNjƈƄƉůǽ
ǟŽȘȬǞƶŽȚȚnjƀǜžȔȚǎűȖȶȖȝƾƲƇƴžȳȚNjƈƄŴȚȸȢƻƁNjŻ .ȨǞƫƒȚǝűȶǟƴŸ Philips
.ȴƾƵƬŽȚȲƾƭŮȘ
.ȥƾƷƐȚȲǞŲǠƉƸǣǍŽȚǀŻƾƭŽȚǙƴŴǗƴŮǛƲůǽ
 .ǏƸƴƵƄŽȚǠ
ȼ
ŲǞŽǟƴŸǕƲŮȤǞƷŷǟŽȘȭǞƃƫƓȚǍƯƪŽȚǟƴŸȥƾƷƐȚȳȚNjƈƄŴȚȸȢƻƁNjŻ
ǀžNjųǎżǍžȶȖ PhilipsǚƃŻǜžǝŽȚNjƃƄŴȚƿƆƸźȆ
ȹ
ƾƱŽƾůǠƉƸǣǍŽȚǀŻƾƭŽȚǙƴŴȴƾżȚȣȘ
.ǍƭųȸȖƿƶƆƄŽƞƴƀƻžȨƾƈŵȖȶȖ PhilipsǚƃŻǜžȲ
dž
Ǟƈž
ȴǞſƾƯƁǜƁnjŽȚ (ȲƾƱŶLjȚǙŽȣǠźƾƙ)ȢȚǍźLjȚǚƃŻǜžȳȚNjƈƄŴǾŽ
ȿ
NjƯžǍƸŹȥƾƷƐȚȚnjƀ
ȆǀźǍƯƓȚȶȖȜǍƃƒȚǛƷƫƲƶůǜƁnjŽȚȶȖȆǀƸƴƲƯŽȚȶȖǀƸƉƑȚȶȖȆǀƁNjƉƐȚȝȚȤNjƲŽȚǠź
ȹ
ƾƫƲſ
ǙŽȣȶȆȥƾƷƐȚȳȚNjƈƄŴƾŮǘƴƯƄůȝȚȢƾŵȤȘǛƀƾƭŸȖȶȖȲȶƻƉžǑƈŵǛƷƸƴŸȯǍŵȖȚȣȘǽȘ
.ǛƷƄžǾŴǟƴŸȫƾƱƑȚȯNjƷŮ
 .ȥƾƷƐƾŮǛƷƃƯŽȴȶȢȲȶƻƇƴŽȲƾƱŶLjȚǀƃŻȚǍžƿƆƁ
ǀƸǣƾŮǍƷƳŽȚȜȤȚNjŽȚǠź (RCD)Ǘ
ȿ
ƴƈƄƓȚȤƾƸƄŽȚȥƾƷűƿƸżǍƄŮǙƇƫƶſȆǀƸźƾǤȘǀƁƾƵƑ
Ǘ
ȿ
ƴƈƄžǚƸưƪůȤƾƸƄŮ
ȹ
ȚȢ
ȿ
ȶǎžȴǞƳƁȴȖ RCDȥƾƷűǟƴŸ .ǀŻƾƭŽƾŮȳƾƵƑȚȢ
ȿ
ȶǎůǠƄŽȚ
.ǁ
ȿ
ƃƅƓȚǀƇƸƫſƿƴŶȚ .ǍƸƃžȖǠƴƴž 30ǜŸNjƁǎƁǽǗƶƫž
(EMF)ǀƸƉƸŶƾƶưžȶǍƷƳŽȚȲǞƲƑȚ
ȚnjƀNjƯ
Ƚ
Ɓ .(EMF)ǀƸƉƸŶƾƶưžȶǍƷƳŽȚȲǞƲƑƾŮǀǧƾƒȚ
ȹ
ǀźƾżǍƸƁƾƯƓȚǕžȥƾƷƐȚȚnjƀǘźȚǞƄƁ
ȳNjƈƄƉƓȚǚƸŽȢǠźȜȢȤȚǞŽȚȝȚȢƾŵȤȂŽ
ȹ
ƾƲźȶȶljƸƇǧǚƳƪŮǝžȚNjƈƄŴȚƖȚȣȘ
ȹ
ƾƶžȕȥƾƷƐȚ
.ȳǞƸŽȚȜǍźȚǞƄƓȚǀƸƵƴƯŽȚǚǣǽNjŽȚƿƉƇŮǙŽȣȶȆȚnjƀ
ǀƂƸƃŽȚ
ǚŮȆǀƁȢƾƯŽȚǀƸŽǎƶƓȚȝƾƁƾƱƶŽȚǕžǝżǾƷƄŴȚȜǍƄźȔƾƷƄſȚȷNjŽȥƾƷƐȚǠžǍůǽ
ǀƮźƾƤȚǠźǛƀƾƉƄŴȆȵnjƀǙůȤȢƾƃƙ .ǍƁȶNjƄŽȚȜȢƾŸȁNjƵƄƯžǎżǍžǟŽȘǝƵ
ȿ
ƴŴ
.ǀƂƸƃŽȚǟƴŸ
ȱǍƯŵǏƸƴƵů 2
.ȱǍƯƪŽǀƵǣǾžȜȤȚǍŲǀűȤȢȢȚNjŸȘNjƁNjƎǜžNjżƺů
ȜǍƵƴŽǏƸƴƵƄŽȚȥƾƷűȳȚNjƈƄŴȚNjƶŸǀƬƱƈƶžȜȤȚǍŲǀűȤȢȢȚNjŸȘNjƁNjƎǟƴŸ
ȹ
ƾƵǣȚȢȨǍŲȚ
.ǟŽȶLjȚ
ǍƯƪŽȚȬǞſȜȤȚǍƑȚǀűȤȢȢȚNjŸȘ
ǜƪųȶȖǗƸƅżǍƯŵǀƯƱůǍžǟŽȘǀƭŴǞƄžȜȤȚǍŲ
(ǟƴŸȖȶǀƁǞƂžǀűȤȢ 170)
ǀžǞƯƶŽȚǓŴǞƄžȶȖǛŸƾſǍƯŵǀƭŴǞƄžǟŽȘǀƬƱƈƶžȜȤȚǍŲ
(ǟſȢȖȶǀƁǞƂžǀűȤȢ 160)
ȭǞƃƫžȶȖǒ
ȿ
ƸƃžȶȖȆǍƲŵȖȶȖȆƌƾź(ǀƁǞƂžǀűȤȢ 160ǜžǟſȢȖ)ǀƬƱƈƶžȜȤȚǍŲ
.ǀŻƾƭŽƾŮNjƁȶǎůȜNjŲȶǏƃƲƙǚƸǧǞƄŽȚnjųƺžǚƸǧǞƄŮǛŻ 1
.ȥƾƷƐȚǚƸưƪƄŽ
ǟŽȘ ( )ǚƸưƪƄŽȚȯƾƲƁȘ/ǚƸưƪƄŽȚȠƾƄƱžƿƇŴȚ 2
ǀűȤȢ 180ǠǤȚǍƄźǽȚȜȤȚǍƑȚǀűȤȢȢȚNjŸȘȤƾƷŷȘǛƄƁȶ (
)ȩǍƯŽȚǀŵƾŵȔǠƬů
.ǀƁǞƂž
.ȱǍƯƪŽǀƵǣǾžȜȤȚǍŲǀűȤȢȢȚNjŸȘNjƁNjƇƄŽ (
) -ȤȥǟƴŸȶȖ ( ) +ȤȥǟƴŸǓưǤȚ 3
ǍŵƻžǍƷƮƁȆȜȢNjƤȚȜȤȚǍƑȚǀűȤȢȢȚNjŸȘǟƄŲǓƸƪƵƄŽȚƾŲǞŽǜƈƉƁƞŲ
.ǁŮƾƅŽȚREADY
ǜžǚƴƲůȶ
ȹ
ƾƸźƾǤȘ
ȹ
ƾſƾƯƓȱǍƯŵljƶƵƄźȆȥƾƷƐȚǚƸưƪůNjƶŸȴǞƁLjȚǀƱƸŷȶǓƸƪƶůǛƄƁ 4
.ȵNjƯƏ
ȴȖȶȖǀƶƸƯžǀƇǣȚȤȠǞƱůȴȖǚƵƄƤȚǜžȆǚƸưƪƄŽȚNjƸŻǀƱƸŷǞŽȚȵnjƀȴǞƳůƞŲ
.ƾƀNjƸŽǞůǛƄƁǠƄŽȚȝƾſǞƁLjȚǝƃƃƉůȶǠƯƸƃŶǍžȖȚnjƀȶ
ȹ
ȔƾǤǞǤǕƵƉů
ǜŸƾƷǤǍŸNjƁǎƁǽƾƷƉƸƴƵƄŽ
ȹ
ǀƴƫųnjųȶ (ǓƪžȶȖȜƾŵǍźǀƭŴȚǞŮ)ȱǍƯŵǓ
ȿ
ƪž 5
.ǛŴ 5
.(
)ǓƪƓȚȴƾƶŴȖljƄƱŽ ( )ȤǎŽȚǟƴŸǓưǤȚ 6
ǛƄƁǂƸƇŮǓƸƪƵƄŽȚȤȥȤ
ȿ
ǍŲǛŰǓƪƓȚȴƾƶŴȖƞŮ
Ȼ
ȶƾƉƄžǚƳƪŮȱǍƯŵǚƫųȬ
ȿ
ȥȶ 7
.ȴƾƶŴLjȚƞŮǍƯƪŽȚǚƫųȪƾƲƄŽȚ
ǜž (
Ȼ
ȴȚǞŰ 10ƾƀƾƫŻȖȜNjƓ)ȜNjŲȚȶǀżǍƇŮǍƯƪŽȚȲǞŶǟƴŸǏƸƴƵƄŽȚǓƪžƿƇŴȚ 8
.ȔƾƵŲȁȚȪǍźƿƶƆƄŽǗŻǞůȴȶȢǜžȯȚǍŶLjȚǟŽȘȤȶnjƐȚ
ȹ
ƾƵǣȚȢǛƄƁǂƸƇŮȆǏƸƴƵƄŽȚǀƸƴƵŸȔƾƶŰȖȷǍųLjȚȱNjƸŮǍƯƪŽȚȯǍŶǙƉžȚ :ǀƮŲǾž
ȸȢƾƱůǜƳƚȆǙŽnjŮȶ .ǏƸƴƵƄŽȚǓƪžȴƾƶŴȖƞŮ
Ȼ
ȶƾƉƄžǚƳƪŮǍƯƪŽȚǚƫųǕƁȥǞů
.
ȹ
ƾƸƴżƾƷƉƸƴƢǛƄƁȴȖǚƃŻǓƪƓȚȴƾƶŴȖǜžǍƯƪŽȚǚƫųȪǞƲŴ
.ǀŮǞƴƭƓȚǀƇƁǍƉƄŽȚǟƴŸǚƫƎǟƄŲ 8ǟŽȘ 6ȝȚǞƭƒȚȤǍżȆ
ȹ
ǀƸſƾŰ 20NjƯŮ 9
.9ǟŽȘ 6ȝȚǞƭƒȚȤǍżȆǝƴżȱǍƯŵǏƸƴƵƄŽ 10
ǚƸưƪƄŽȚǜŸǗŻǞƄƸź .ǠǣƾƲƴƄŽȚǚƸưƪƄŽȚȯƾƲƁȘǀƱƸŷǞŮȥƾƷƐȚǕƄƵƄƁ :ǀƮŲǾž
ȯƾƲƁȘ/ǚƸưƪƄŽȚȠƾƄƱžǓƃǤǍƃŸȥƾƷƐȚǚƸưƪůȜȢƾŸȘǙƶƳƚ .
ȹ
ǀƲƸŻȢ 60NjƯŮ
ȹ
ƾƸǣƾƲƴů
.
ȹ
ȚȢNjƆžǚƸưƪƄŽȚǛŰǜžȶǚƸưƪƄŽȚȯƾƲƁȘǟŽȘ (d)ǚƸưƪƄŽȚ
ǝƄźƾƅżǗƸƱƈůȶǍƯƪŽȚǏƸƴƢ
ǝƃƇŴȚǛŰǍƯƪŽȚǀƴƫųǟƴŸȖǠźǏƸƴƵƄŽȚǓƪžǕǤȆǍƯƪŽȚǀźƾƅżǗƸƱƈƄŽ 1
Ǔ
ȿ
ƪƢǁƶżǞŽƾƵż
ȹ
ƾžƾƢȯȚǍŶLjȚǟƄŲȤȶnjƐȚǜžǀƴƫƒȚȲǞŶǟƴŸ
ȹ
ƾƂƸƪź
ȹ
ƾƂƸŵ
.ǀƁȢƾŸȜƾŵǍƱŮȱǍƯŵ
ǝƄźƾƅżǎƁǎƯůȶǍƯƪŽȚǏƸƴƢ
(
) :ǍƯƪŽȚǓųNjƶŸǀźƾƅƳŽȚǎƁǎƯů
ƾƷƯźȤǕžǍƯƪŽȚǚƫųǏƸƴƢǛƄƸŴ .ǍƯƪŽȚǚƫųǁƎǏƸƴƵƄŽȚǓƪžǕǤ 1
.ȱǍƯŵǀźƾƅżǎƁǎƯůǠŽƾƄŽƾŮȶȤȶnjƐȚNjƶŸ
(
) :ȤȶnjƐȚNjƶŸǀźƾƅƳŽȚǎƁǎƯů
Ƨ
NjŲțǍŻȖǍƯƪŽȚǚƫųǁƎǏƸƴƵƄŽȚǓƪžǕǤȆȤȶnjƐȚNjƶŸǍƯƪŽȚǀźƾƅżǎƁǎƯƄŽ 1
.ƾƷƴżǍƯƪŽȚǚƫųǍƃŸǓƪƓȚǍƁǍƢǟƴŸȨǍŲȚ .ȤȶnjƐȚǜžǜƳƛ
ljƶƵƄŴ .ȯȚǍŶLjȚǞƇſȔǓƃŮǝƃƇŴȚȶǀűȤȢ 45ǟŽȚǞŲǏƸƴƵƄŽȚǓƪžȜȤȚȢƼŮǛŻ 2
.ȤȶnjƐȚNjƶŸȷǞƫŻ
ȹ
ǀźƾƅżȱǍƯŵǀƁǍǣȚNjŽȚǀżǍƑȚȵnjƀ
:ǀŸǍƉŮǍƯƪŽȚljƁǍƉƄŽ
ǟŽȘȜǍǣȚȢǗƫſǏƸƴƵƄŽȚǓƪžȜȤȚȢȘǟŽȘǛŰȱǍƯŵǜžǀƴƫųǏƸƴƢǟŽȘNjƵŸȚ 1
.ǍƯƪŽȚȯȚǍŶȖǖƴƃƁƾžNjƶŸ (ȟȤƾƒȚǟŽȘȶȖ)ǚųȚNjŽȚ
.ǏƸƴƵƄŽȚǀƸƴƵŸȔƾƶŰȖȷǍųLjȚȱNjƸŮǍƯƪŽȚȯǍŶǙƉžȚ :ǀƮŲǾž
.ȵȤǍŲǛŰȆ
Ȼ
ȴȚǞŰ 3ǟŽȘƞƄƸſƾŰǜžǀƸƯǤǞŽȚȵnjƀǠźǏƸƴƵƄŽȚǓƪž
Ⱦ
ǘŮȖ 2
:ȳȚNjƈƄŴǽȚNjƯŮ
.ǝƶŸǀŻƾƭŽȚǚƫƱŮȶȥƾƷƐȚǚƸưƪůȯƾƲƁƼŮǛŻ 1
.ȢǍƃƁǟƄŲǀſǞƈƉƴŽȳȶƾƲžljƭŴǟƴŸǝƯǤ 2
.ǀƃŶȤȧƾƵŻǀƯƭŻǀƭŴȚǞŮƞŲǞƴŽȚȶȥƾƷƐȚǗƸƮƶůǟŽȘNjƵŸȚ 3
ǀƭŴȚǞŮǝƲƸƴƯů
ȹ
ƾƬƁȖǙƶƳƚƾƵż .ȤƾƃưŽȚǜž
Ȼ
ȲƾųȶȆȯƾűȶǜžȕȴƾƳžǠźȥƾƷƐȚǔƱŲȚ 4
.ȜȢ
ȿ
ȶǎƓȚǀƃƸƲƑȚǠźǝƶƁǎƈůȶȖ (
)ǘƸƴƯƄŽȚǀƲƴŲ
ǀžNjƈŽȚȶȴƾƵƬŽȚ 3
ǟűǍƸźȆǀƴƳƪžȸȖǙƄƷűȚȶȚȣȘȶȖǘƇƴžȲȚNjƃƄŴȚǟŽȘ
ȹ
ǾƅžȶȖȝƾžǞƴƯžǟŽȘǁƆƄŲȚȚȣȘ
ǙƴƷƄƉƓȚǀžNjųǎżǍƙȲƾƫůǽȚȶȖ www.philips.comƿƁȶǟƴŸ PhilipsǕŻǞžȜȤƾƁȥ
ȲƾŲǠź .(ǀƸƓƾƯŽȚȴƾƵƬŽȚȜǍƪſǠźǗůƾƷŽȚǛŻȤȢƾƆƁȘǙƶƳƚ)ȱNjƴŮǠź PhilipsȮŽǕŮƾƄŽȚ
.ǙƄƲƭƶžǠź PhilipsǚƸżȶNjƫŻȚȆȱNjƴŮǠźǙƴƷƄƉƵƴŽǀžNjųǎżǍžȢǞűȶȳNjŸ
ɬŴȤƾź
ɬžɧɭǍƃůȲǞƫƇžǜɭȚNjɭǍųɞȚǍŮƾƵŵǝŮȆNjɭNjžȕȧǞųǏǮǥƴǥźȝǽǞƫƇžɞƾǥſȢǝŮ
ǁɭƾŴȤȢȚȤȢǞųȵƾǦƄŴȢȆǏǮǥƴǥźȧȶǍźȥȚǏǨȝƾžNjųȥȚǝƶǥƷŮȵȢƾƱƄŴȚɞȚǍŮ !ǛǥɭǞǬ
.NjǥƶɨȳƾſǁƃŰ www.philips.com/welcome
ǛƷž 1
ȝƾƯűȚǍžɞȚǍŮȴȕȶNjǥſȚǞƈŮǁŻȢǝŮȚȤƾƵƶƀȚȤǝǩǍƄźȢǜɭȚȆȵƾǦƄŴȢȥȚȵȢƾƱƄŴȚȥȚǚƃŻ
.NjɭȤȚȢǝǦſȢǞųȢǎſɞNjƯŮ
.NjǥƶɳſȵȢƾƱƄŴȚțȕɬɳɭȢǎſȤȢȵƾǦƄŴȢȥȚ :ȤȚNjƪƀ
 .NjǥƪɳŮǎɭǍǨȥȚȚȤȴȕȆȯǍƫžȥȚǏǨȆNjǥƶɨɬžȵȢƾƱƄŴȚɬɭǞƪƄŴȢȤȢȵƾǦƄŴȢȥȚǍǬȚ
.NjŵƾŮȧǞžƾųǍǬȚɬƄŲȢǞŵɬžǍƭųǂŸƾŮțȕɬɳɭȢǎſȤȢȵƾǦƄŴȢȥȚȵȢƾƱƄŴȚ
ɞȶƾŲȯȶǍŷƾɭȩǞŲȆțȕȧȶȢȆȳƾƵŲȴȚȶɬɳɭȢǎſȤȢȵƾǦƄŴȢȥȚ :ȤȚNjƪƀ
.NjǥƶɳſȵȢƾƱƄŴȚțȕ
ȵNjŵǑƈƪžɉƾƄŽȶǝɨNjǥƶɨɬŴȤǍŮȆȰǍŮǎɭǍǨǝŮȵƾǦƄŴȢȲƾƫůȚȥȚǚƃŻ
.NjŵƾŮǝƄŵȚȢǁƲŮƾƭžƾƵŵɬƴƇžȰǍŮɉƾƄŽȶƾŮȵƾǦƄŴȢɞȶȤ
ȵȢƾƱƄŴȚƾƵƶƀȚȤǝǩǍƄźȢǜɭȚȤȢȵNjŵȵȢȚȢȠǍŵȢȤȚǞžȥȚǍǥŹɞȤǞƮƶžǝŮȵƾǦƄŴȢȥȚ
.Njǥƶɳſ
ȴȢǍɨȯƾǧɞȚǍŮȵƾǦƄŴȢȥȚ .NjǥƶɨȵȢƾƱƄŴȚɧƪųɞƾƀǞžɞȚǍŮǓƲźȵƾǦƄŴȢȥȚ
.NjǥƶɳſȵȢƾƱƄŴȚɬŸǞƶƫžɞƾƀǞž
ǝſƾŵɞȚǍŮȴȕȥȚ .ǁŴȚȵNjŵǝƄųƾŴȶɬŲȚǍŶǞžȴȢǍɨȯƾǧɞȚǍŮǓƲźȵƾǦƄŴȢǜɭȚ
.NjǥƶɳſȵȢƾƱƄŴȚǞžȴȢǍɨ
 .NjɭȤȚNjƷǦſȢǞųǁŴǞǨȥȚȤȶȢȚȤȵƾǦƄŴȢȭȚȢȠǞƭŴ
 .NjǥƶɳſƾƀȤȚȤȴȕȆǁŴȚǚƫƄžȰǍŮǝŮȵƾǦƄŴȢɬƄŻȶ
NjǥƶɳſȢȤȚȶȵƾǦƄŴȢȤȢɬƂǥŵǶǥƀ
.NjǥƶɳſɬŴȤǍŮɞǎƴźȔƾǥŵȚƾŮȚȤȴǞɭɬűȶǍųɞƾƀȡȚȤǞŴ
.NjǥƪɳŮǎɭǍǨȥȚȵȢƾƱƄŴȚȥȚǏǨȚȤȴȕǝƪǥƵƀ
ǎǬǍƀȶȆNjǥƀȢȤȚǍŻȝȤȚǍŲǍŮȚǍŮȤȢȳȶƾƲžljƭŴɧɭɞȶȤȚȤȴȕȆǁŴȚȭȚȢȵƾǦƄŴȢɬƄŻȶ
.NjǥſƾŵǞǮſǍǦɭȢǎǥǩǍƀƾɭǝǩȤƾǨƾɭǝŽǞŲƾŮȚȤȴȕ
ǝǥǧǞůȚȤƾƀȴȕǏǮǥƴǥźǝɨɬžȥȚǞŽƾɭǍǦɭȢȴƾǬNjſȥƾŴȝƾƯƭŻƾɭɬƃſƾűȳȥȚǞŽȥȚǎǬǍƀ
ǁſƾƵǤȆNjǥƶɨȵȢƾƱƄŴȚɬůƾƯƭŻƾɭɬƃſƾűȳȥȚǞŽǜǥƶǩȥȚǍǬȚ .NjǥƶɳſȵȢƾƱƄŴȚNjƶɨɬƘ
.ȢǞŵɬžǓŻƾŴȤƾƃƄŸȚǝűȤȢȥȚƾƵŵǝžƾſ
.NjǥſƾǰǥǮſȵƾǦƄŴȢȤȶȢȚȤȰǍŮǛǥŴ
ǁŴȚǜɳƛǞžȵNjƶƶɨȯƾǧȝƾƇƱǧȆȢǞŵȵȢƾƱƄŴȚȵȢȥƩſȤɞǞžɞȚǍŮȵƾǦƄŴȢȥȚǍǬȚ
.NjſǞŵȤȚȢǝɳŽ
ɬǬNjƶɭƾƘȢǎſȚȤȴȕȆǍƭųȥȶǍŮȥȚɞǍǥǬǞƴűɞȚǍŮǁŴȚȵNjɭȢƿǥŴȕȰǍŮǛǥŴǝɨɬůȤǞǧȤȢ
.NjǥƶɨǒɭǞƯůǑƫƈƄžȨƾƈŵȚƾɭǏǮǥƴǥźȥƾƆžȝƾžNjųǎɨǍžȆǏǮǥƴǥźɞƾƀ
ǝŮǍƏƾɭNjƶƄƉǥſȤȚȢȤǞųǍŮɬźƾɨɬƶƀȣȶɬƉŲȆɬƵƉűɬɭƾſȚǞůȥȚǝɨɞȢȚǍźȚȶȴƾɨȢǞɨ
ȵȢƾƱƄŴȚǚƵƯŽȚȤǞƄŴȢǝɳƶɭȚǍǦžNjƶƶɨȵȢƾƱƄŴȚȵƾǦƄŴȢǜɭȚȥȚNjɭƾƃſNjſȤȚNjſɬƀƾǬȕȶ
ȵNjƷŸǝŮȚȤƾƷſȕȥȚǁƃŻȚǍžǝɨɞȢǍźǍƮſǍɭȥƾɭNjŵƾŮȵNjŵȵȢȚȢȧȥǞžȕƾƷſȕǝŮȵƾǦƄŴȢȥȚ
.NjƶɭƾƘȵȢƾƱƄŴȚȴȕȥȚȢȤȚȢ
 .NjƶƶɨɬƘɞȥƾŮȵƾǦƄŴȢƾŮNjɭǞŵǜƂƵƭžƾůNjǥŵƾŮǝƄŵȚȢǍƮſǍɭȥȚȤȴƾɨȢǞɨ
ȵNjſƾžȴƾɭǍűǝƴǥŴȶɧɭǝɨȢǞŵɬžǝǥǧǞůȆȵƾǦƄŴȢǜɭȚȥȚǍƄƪǥŮǁƃŻȚǍžɞȚǍŮ
ǜɭȚȤȢȵNjſƾžȢǍɨȤƾɨȴƾɭǍű .NjǥƶɨƿƫſɬɭǞƪƄŴȢɬɳɭǍƄɳŽȚȤȚNjžȤȢȚȤ (RCD)
ȵNjƶƶɨƿƫſȢǍźƾŮǍƄƪǥŮȝƾŸǾŶȚɞȚǍŮ .NjŵƾŮǍƄƪǥŮǍǮžȕɬƴǥž 30ȥȚNjɭƾƃſ RCD
.NjǥƶɨȝȤǞƪžǝƴǥŴȶ
(EMF)ɬƉǥŶƾƶưžȶǍƄɳŽȚȴȚNjǥž
ȤȢ .ȢȤȚȢǁƲŮƾƭž (EMF)ɬƉǥŶƾƶưžȶǍƄɳŽȚȴȚNjǥžɞƾƀȢȤȚNjſƾƄŴȚǝǥƴɨƾŮȵƾǦƄŴȢǜɭȚ
ǝǩǍƄźȢǜɭȚȤȢȢǞűǞžɞƾƀǚƵƯŽȚȤǞƄŴȢƠƉŮȤƾɨǝŮȶȵƾǦƄŴȢȥȚljǥƇǧȵȢƾƱƄŴȚȝȤǞǧ
ɬžǍɭnjǨȴƾɳžȚȵƾǦƄŴȢǜɭȚȥȚǜƵɭȚȵȢƾƱƄŴȚȢǞűǞžɬƵƴŸNjƀȚǞŵǝŮǝűǞůƾŮȆƾƵƶƀȚȤ
.NjŵƾŮ
ǁƉɭȥǓǥƇž
ȤȶȢɬǦſƾųɬŽǞƵƯžɞƾƀǝŽƾŮȥƾŮȵȚǍƵƀȚȤȴȕȆȵƾǦƄŴȢǍƵŸȴƾɭƾǨȥȚǏǨ
ȳƾƍȚȢǞųɬƴƇžǁźƾɭȥƾŮȶɞȤȶȕǕƵűǜǥſȚǞŻǘƃŶȚȤȤƾɨǜɭȚǝɳƴŮNjɭȥȚNjſƾǥſ
.NjɭȚȵȢǍɨɧƵɨȢǞųǁƉɭȥǓǥƇžǔƱŲǝŮǁƲǥƲŲȤȢȤƾɨǜɭȚƾŮ .NjǥƀȢ
ƾƀǞžȴȢǍɨǞŶȚ 2
.NjǥƶɨțƾƈƄſȚȚȤȢǞųɞƾƀǞžɞȚǍŮƿŴƾƶžɞƾžȢǛǥƮƶů
.NjǥƀȢȤȚǍŻǛɨɞƾžȢȝƾƵǥƮƶůɞȶȤȚȤȴȕȆNjǥƶɨɬžȵȢƾƱƄŴȚȤƾŮǜǥŽȶȚɞȚǍŮǞžɞǞŶȚȥȚǍǬȚ
ǞžȬǞſƾžȢǛǥƮƶů
ǛǥƈǤɞƾƀȤƾůƾŮǁƪǨǍǨɞƾƀǞž(ǍůǽƾŮȶȢȚǍǬɬƄſƾŴǝűȤȢ 170)ȢƾɭȥƾůǓŴǞƄž
ǓŴǞƄžƾůǎɭȤǁźƾŮ(ǍůǜǥɭƾǨȶȢȚǍǬɬƄſƾŴǝűȤȢ 160)ǓŴǞƄžƾůǛɨ
ƾɭƩſȤɬŮȆȤǞŮȆƩſǍƵɨɞǞž
ȵNjŵƩſȤ
(ȢȚǍǬɬƄſƾŴǝűȤȢ 160Ǎɭȥ)Ǜɨ
.NjǥſǎŮȰǍŮǎɭǍǨǝŮȚȤǝųƾŵȶȢ 1
.ȢǞŵǜŵȶȤȵƾǦƄŴȢƾůNjǥƀȢȤȚǍŻ
ɞȶȤȚȤ ( )ȧǞžƾų/ǜŵȶȤǶǥɭǞŴ 2
ȢȚǍǬɬƄſƾŴǝűȤȢ 180ȩǍźǐǥǨɞƾžȢǛǥƮƶůȶȵNjŵǜŵȶȤ (
)ǐɭƾƘǝƇƱǧ
.ȢǞŵɬžȵȢȚȢǐɭƾƘ
țƾƈƄſȚȚȤȢǞųɞǞžƿŴƾƶžɞƾžȢǛǥƮƶůȶȵȢȚȢȤƾƪźȚȤ (
) -ƾɭ ( ) +ɞƾƀǝƵɨȢ 3
.NjǥɭƾƘ
ȝȤǞǧǝŮREADYǍǦſƾƪſȆNjŵȭȚȢɬŮƾƈƄſȚɞƾžȢƾůȵƾǦƄŴȢȝƾƇƱǧɬƄŻȶ
.ȢǞŵɬžȵȢȚȢǐɭƾƘǁŮƾŰ
ƾƀǞžȴNjŵȵNjƶƪųȤȢǂŸƾŮǝɨȆȢǞŵɬžȲƾƯźȴǞɭȢǍɳƴƵŸȆȵƾǦƄŴȢȴȢǍɨǜŵȶȤƾŮ 4
.NjƶɨɬžɞǍǥǬǞƴűȴNjŵȥȶȥȚȶȵNjŵ
ȶǎƴűɞȚNjǧȶȵNjŵȳƾƵƪƄŴȚɬɭǞŮǁŴȚǜɳƛȆǁŴȚǜŵȶȤȢǍɳƴƵŸǜɭȚɬƄŻȶ
.ǁŴƾƀȴǞɭNjǥŽǞůȴȕǁƴŸȶȵȢǞŮɞȢƾŸɞǍžȚǝɨȆȢǞŵȵNjǥƶŵǎŽȶ
ɞȚǍŮǍƄžɬƄſƾŴ 5ȵȥȚNjſȚǝŮȚȤǞžȥȚɞȚǝɳůȶNjǥſǎŮǝſƾŵ (ǝſƾŵƾɭȦǍŮƾŮ)ȚȤƾƀǞž 5
.NjɭǍǥǦŮǁŴȢȤȢȴȢǍɨǞŶȚ
.NjǥƀȢȤƾƪź (
)ǝſƾŵɞƾƀǝſȚNjſȢȴȢǍɨȥƾŮɞȚǍŮȚȤ ( ) 6
ƾůNjǥƶɨƾƀȤȚȤǝſƾŵǝƵɨȢȶȵȢȚȢȤȚǍŻǝſƾŵɞƾƀǝſȚNjſȢǜǥŮǁųȚǞƶɳɭȤǞŶǝŮȚȤǞž 7
.ȢǍǥǬȤȚǍŻƾƀǝſȚNjſȢǜǥŮȤȢƾƀǞž
ǝŮǝƪɭȤȥȚ (ǝǥſƾŰ 10ǍƅɨȚNjŲ)ǁɨǍŲɧɭƾŮǞžɞNjƶƴŮɞƾƷƄſȚƾůȚȤǞžɞȚǝſƾŵɞǞŶȚ 8
ȴNjŵȭȚȢǂŸƾŮȤƾɨǜɭȚȴǞǩ .NjǥƶɨǗŻǞůɬƄƵƉŻǶǥƀȤȢǝɨǜɭȚȴȶNjŮȆNjǥƪɳŮɛǞſ
.ȢǞŵɬžǞžNjŲȥȚǐǥŮ
ȤǞŶǝŮǞžǝɨɞȤǞŶǝŮNjɭǍǥǦŮǍǦɭȢǁŴȢƾŮȚȤǞžɛǞſȆȴȢǍɨȯƾǧǜǥŲȤȢ :ǝűǞů
ǚƃŻƾƀǞžȢǞŵɬžǂŸƾŮȤƾɨǜɭȚ .ȢǍǥǬȤȚǍŻɞȚǝſƾŵɞǞŶȚɞƾƀǝſȚNjſȢǜǥŮǁųȚǞƶɳɭ
.NjſǎɭǍſȴȶǍǥŮɞȚǝſƾŵɞǞŶȚɞƾƀǝſȚNjſȢȥȚȴNjŵȯƾǧȥȚ
ǁŴȢǝŮNjǥƀȚǞųɬžǝɨɬƄŽƾŲƾůNjǥƶɨȤȚǍɳůȚȤ 8ƾů 6ǝƴŲǍžȆǝǥſƾŰ 20ȥȚNjƯŮ 9
.NjɭƾǥŮ
.NjǥƶɨȤȚǍɳůȚȤ 9ƾů 6ǚŲȚǍžȆƾƀǞžǝǥƲŮȴȢǍɨǞŶȚɞȚǍŮ 10
ȥȚǏǨȵƾǦƄŴȢ .ǁŴȚȤƾɨȢǞųȴNjŵȧǞžƾųȢǍɳƴƵŸǝŮǎƷƆžȵƾǦƄŴȢǜɭȚ :ǝűǞů
ȶȧǞžƾųƾŮȚȤȵƾǦƄŴȢNjǥſȚǞůɬžƾƵŵ .ȢǞŵɬžȧǞžƾųȤƾɨȢǞųȤǞŶǝŮǝƲǥŻȢ 60
.NjǥƶɨȲƾƯźȵȤƾŮȶȢȆ(
d)ȧǞžƾų/ǜŵȶȤNjǥƴɨȢNjƆžȴȢǍɨǜŵȶȤ
ǞžǛƆŲǐƀƾɨƾŮȵȚǍƵƀȴȢǍɨȯƾǧ
ȥȚɬžȚȤȕǝŮȚȤȴȕȶȵȢȚȢȤȚǍŻǞžǝɭǽɧɭɞȶȤǍŮȚȤɞȚǝſƾŵɞǞŶȚȆǞžǛƆŲǐƀƾɨɞȚǍŮ 1
.NjǥſȥɬžǝſƾŵɬŽǞƵƯžȦǍŮɧɭƾŮȚȤƾƀǞžǝɨɬſƾžȥNjƶſƾžȆNjǥƪɳŮɛǞſǝŮǝƪɭȤ
ǞžǛƆŲǐɭȚǎźȚƾŮȵȚǍƵƀȴȢǍɨȯƾǧ
(
) :ƾƀǞžǝŻƾŴȴȢȚȢǛƆŲ
ɞȚǝſƾŵɞǞŶȚƾŮȚȤƾƀǞžǝɨɬŽƾŲȤȢ .NjǥƀȢȤȚǍŻȢǞųɞƾƀǞžǍɭȥȚȤɞȚǝſƾŵɞǞŶȚ 1
.NjſǞŵɬžȯƾǧƾƀǞžȆNjǥƀȢɬžǛƆŲƾƀȴȕǝŮȶNjɭȤȶȕɬžǽƾŮ
(
) :ƾƀǞžǝƪɭȤȴȢȚȢǛƆŲ
ǝǩǍƀȶƾƀǞžǍɭȥȚȤɞȚǝſƾŵɞǞŶȚȆNjſǞŵȵȢȚȢǛƆŲǝƪɭȤȥȚƾƀǞžǝɨȴȕɞȚǍŮ 1
.NjǥƀȢȳƾƍȚƾƀǞžǚɨɞȚǍŮȚȤȤƾɨǜɭȚ .NjǥƀȢȤȚǍŻǞžǝƪɭȤǝŮǍƄɳɭȢǎſ
ǝŮȚȤȴȕȆNjǥƀȢɬžǁɨǍŲǞžɛǞſȯǍŶǝŮɬžȚȤȕǝŮȚȤɞȚǝſƾŵɞǞŶȚǝɨɬŽƾŲȤȢ 2
ȵȢȚȢǞžɞƾƀǝƪɭȤǝŮǛƆŲǍƅɨȚNjŲȆǞŶȚȴNjſƾųǍǩƾŮ .NjǥſƾųǍǰŮǝűȤȢ 45ȵȥȚNjſȚ
.ȢǞŵɬž
:ǞžȴȢǍɨȤȚȢțƾůɞȚǍŮ
ǝŮȚȤȴȕȆNjǥŴȤǞžɛǞſǝŮɞȚǝſƾŵɞǞŶȚɬƄŻȶȶȵȢǍɨȯƾǧȚȤƾƀǞžȥȚǁƵƉŻɧɭ 1
.NjǥſƾǰǥǮŮ (ȟȤƾųƾɭ)ǚųȚȢȯǍŶǝŮȵǍɭȚȢǛǥſȝȤǞǧ
.NjɭǍǥǦŮȢǞųǍǦɭȢǁŴȢƾŮȚȤǞžɛǞſȆƾƀǞžȴȢǍɨȯƾǧǜǥŲȤȢ :ǝűǞů
.NjǥƶɨƾƀȤNjƯŮȶNjɭȤȚȢǝǦſǁŽƾŲȴƾƵƀǝŮǝǥſƾŰ 3ƾů 2ɞȚǍŮȚȤǞžɞȚǝſƾŵɞǞŶȚ 2
:ȵȢƾƱƄŴȚȥȚǏǨ
.NjǥƶɨȟȤƾųǎɭǍǨȥȚȚȤȴȕȶȵȢǍɨȧǞžƾųȚȤȵƾǦƄŴȢ 1
.ȢǞŵɧƶųƾůNjǥƀȢȤȚǍŻȝȤȚǍŲǍŮȚǍŮȤȢȳȶƾƲžljƭŴɧɭɞȶȤȚȤȵƾǦƄŴȢ 2
.NjǥƶɨǎǥƢțǞŶǍžǝǩȤƾǨɧɭȥȚȵȢƾƱƄŴȚƾŮȚȤȝƾƇƱǧȶȵƾǦƄŴȢ 3
ȚȤȤȚǞƪŴNjǥſȚǞůɬž .NjǥƀȢȤȚǍŻȤƾƃŹȶȢǍǬȴȶNjŮȆǜžȚȶɧƪųɬƴƇžȤȢȚȤȴȕǏǮŴȶ 4
.NjǥƀȢȤȚǍŻȵNjŵǝǣȚȤȚǗǥɨȤȢȚȤȴȕƾɭNjǥƶɨȴȚǎɭȶȕ (
)ǎɭȶȕǝƲƴŲƾŮ
ȧȶǍźȥȚǏǨȝƾžNjųȶǝžƾſǁſƾƵǤ 3
ǝŮǏǮǥƴǥźǁɭƾŴțȶȥȚ
ȹ
ƾƱƭŽȆȢǞųȵƾǦƄŴȢȲƾɳŵȚǕźȤɞȚǍŮǾƅžȝƾŸǾŶȚƿƉɨɞȚǍŮ
ȤȢǏǮǥƴǥźȧȶǍźȥȚǏǨȝƾžNjųǎɨǍžƾŮƾɭNjǥɭƾžǍźNjɭȢȥƾŮ www.philips.comȦȤȢȕ
ɆǍŮǝŮȴƾƷűǍŴȚǍŴȤȢǎɨȚǍžǜɭȚǜƱƴůȵȤƾƵŵǝŮɬŴǍƄŴȢɞȚǍŮ)NjɭǍǥǦŮȦƾƢȢǞųȤǞƪɨ
ȢǞűȶǏǮǥƴǥźȧȶǍźȥȚǏǨȝƾžNjųǎɨǍžƾƵŵȤǞƪɨȤȢǍǬȚ .(NjǥƶɨǝƯűȚǍžǝžƾſǁſƾƵǤ
.NjǥɭƾƘǝƯűȚǍžȢǞųȵƾǦƄŴȢȵNjƶŵȶǍźǝŮȢȤȚNjſ
ab c
fg
d e
h
i
HP8297_WE+BR_UM_V1.0.indd 2 4/19/2010 3:20:26 PM

Documenttranscriptie

(EMF)ǀƸƉƸŶƾƶưžȶǍƷƳŽȚȲǞƲƑȚ ȚnjƀNjƯȽƁ .(EMF)ǀƸƉƸŶƾƶưžȶǍƷƳŽȚȲǞƲƑƾŮǀǧƾƒȚȹ ǀźƾżǍƸƁƾƯƓȚǕžȥƾƷƐȚȚnjƀǘźȚǞƄƁ ȳNjƈƄƉƓȚǚƸŽȢǠźȜȢȤȚǞŽȚȝȚȢƾŵȤȂŽȹ ƾƲźȶȶljƸƇǧǚƳƪŮǝžȚNjƈƄŴȚƖȚȣȘȹ ƾƶžȕȥƾƷƐȚ ȚnjƀNjƯ ǀźƾżǍƸƁƾƯƓȚǕžȥƾƷƐȚȚnjƀǘźȚǞƄƁ Ƚ Ɓ .(EMF)ǀƸƉƸŶƾƶưžȶǍƷƳŽȚȲǞƲƑƾŮǀǧƾƒȚȹ ȳNjƈƄƉƓȚǚƸŽȢǠźȜȢȤȚǞŽȚȝȚȢƾŵȤȂŽȹ.ȳǞƸŽȚȜǍźȚǞƄƓȚǀƸƵƴƯŽȚǚǣǽNjŽȚƿƉƇŮǙŽȣȶȆȚnjƀ ƾƲźȶȶljƸƇǧǚƳƪŮǝžȚNjƈƄŴȚƖȚȣȘȹ ƾƶžȕȥƾƷƐȚ .ȳǞƸŽȚȜǍźȚǞƄƓȚǀƸƵƴƯŽȚǚǣǽNjŽȚƿƉƇŮǙŽȣȶȆȚnjƀ Kies altijd een lage temperatuurstand wanneer u de straightener voor het eerst gebruikt. a b cd e Haartype Temperatuurstand Dik of stug Gemiddeld tot hoog (170ºC en hoger) Fijn of licht krullend Gemiddeld tot laag (160ºC en lager) Lichtgetint, blond, gebleekt of Laag (lager dan 160ºC) gekleurd Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning. 1 Steek de stekker in een stopcontact. 2 Zet de aan/uitschakelaar ( ) op om het apparaat in te schakelen. »» Het scherm ( ) licht op en de standaardtemperatuurstand van 180°C verschijnt. 3 Druk op de knoppen ( ) of ( ) om een temperatuurstand te kiezen die bij uw haren past. »» Wanneer de straightener-kam de gekozen temperatuur heeft bereikt, verschijnt de indicatie ‘READY’. 4 De ionenfunctie wordt geactiveerd wanneer het apparaat wordt ingeschakeld. Dit zorgt voor extra glans en vermindert kroezen. »» Wanneer de functie is ingeschakeld, kunt u een speciale geur ruiken en een sissend geluid horen. Dit is normaal en wordt veroorzaakt door de ionen die het apparaat produceert. 5 Kam uw haren (met een borstel of kam) en pak een lok van maximaal 5 cm breed om deze te ontkrullen. 6 Druk op de knop ( ) om de tanden van de kam ( ) te openen. 7 Verdeel uw haren gelijkmatig over de tanden en laat de knop van de kam los, zodat de haren tussen de tanden worden geklemd. 8 Trek de straightener-kam in één beweging langs de lok naar beneden (maximaal 10 seconden) vanaf de wortels naar de punten. Om oververhitting te voorkomen dient u tijdens deze beweging niet te stoppen. Opmerking: houd gedurende het ontkrullen met uw andere hand de punten van de haren vast, zodat het haar gelijkmatig over de tanden van de kam verdeeld blijft. Zo voorkomt u dat er haren buiten de kam vallen voor deze ontkruld zijn. 9 Herhaal stap 6 t/m 8 na 20 seconden totdat u het gewenste resultaat hebt bereikt. 10 Herhaal stap 6 t/m 9 om de rest van het haar te ontkrullen. Opmerking: het apparaat beschikt over een automatische uitschakelfunctie. Na 60 minuten schakelt het apparaat automatisch uit. U kunt het apparaat opnieuw inschakelen door het uit en weer aan te zetten met de aan/uitknop (d). Ontkrullen met minder volume 1 Voor minder volume plaatst u de straightener-kam boven op de streng haren en beweegt u deze langzaam vanuit de wortel naar de punt, zoals u zou doen tijdens het kammen van uw haren met een normale borstel. Ontkrullen met meer volume Volume bij de haarlijn: ( ) 1 Plaats de straightener-kam onder uw haren. Zo ontkrult u uw haren en geeft u het haar volume doordat u het vanaf de haarwortel optilt. Volume bij de haarwortels: ( ) 1 Om meer volume bij de wortels te creëren, plaatst u de straightener-kam onder uw haren, zo dicht mogelijk bij de wortels. Zorg ervoor dat de kam helemaal door uw haren gaat. 2 Draai de straightener-kam ongeveer 45° terwijl u hem langzaam naar de punten beweegt. Door deze beweging creëert u maximaal volume bij de wortels. Slagen maken: 1 Ontkrul een haarlok en draai de straightener-kam een halve slag naar binnen (of naar buiten) wanneer deze het einde van de lok bereikt. Opmerking: houd gedurende het ontkrullen met uw andere hand de haarpunten vast. 2 Houd de straightener-kam 2 tot 3 seconden in dezelfde positie en laat vervolgens de lok los. Na gebruik: 1 Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact. 2 Plaats het apparaat op een hittebestendig oppervlak tot het is afgekoeld. 3 Maak het apparaat en de platen schoon met een vochtige doek. 4 Berg het apparaat op een veilige, droge en stofvrije plaats op. U kunt het apparaat ook aan het ophangoog ( ) hangen of het opbergen in het bijgeleverde etui. 1 3 gf h i Stiratura e aumento del volume Volume sull’intera lunghezza: ( ) 1 Posizionare il pettine lisciante sotto la ciocca di capelli. In questo modo le radici verranno lisciate donando volume alla lunghezza. Volume alle radici: ( ) 1 Per donare volume alle radici, posizionare il pettine lisciante sotto la ciocca di capelli il più vicino possibile alle radici. Accertarsi che il pettine scorra completamente lungo i capelli. 2 Ruotare il pettine lisciante di circa 45° mentre si fa scorrere verso le punte. Questo movimento rotatorio donerà alle radici il massimo del volume. Per capelli ondulati: 1 Lisciare una ciocca di capelli e ruotare il pettine lisciante di mezzo giro verso l’interno (o verso l’esterno) sulle punte dei capelli. Nota: tenere le punte dei capelli con l’altra mano durante la stiratura. 2 Mantenere il pettine lisciante in posizione per 2-3 secondi, quindi estrarlo. Dopo l’uso: 1 Spegnere l’apparecchio e staccare la spina. 2 Posizionarlo su una superficie termoresistente fino a quando non è completamente freddo. 3 Pulire l’apparecchio e le piastre con un panno umido. 4 Riporlo in un luogo sicuro e asciutto, privo di polvere. Può anche essere appeso all’apposito gancio ( ) o riposto nella custodia in dotazione. 3 Garanzia e assistenza Per ricevere ulteriori informazioni (ad esempio, sulla sostituzione di un accessorio) o per risolvere eventuali problemi, visitare il sito Web Philips all’indirizzo www.philips.com oppure contattare il Centro Assistenza Clienti Philips di zona (il numero di telefono è riportato nell’opuscolo della garanzia). Se nel proprio paese non è presente alcun centro di assistenza clienti, rivolgersi al proprio rivenditore Philips. Nederlands Belangrijk Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen. • WAARSCHUWING: gebruik dit apparaat niet in de buurt van water. • Als u het apparaat in de badkamer gebruikt, haal de stekker dan na gebruik altijd uit het stopcontact. De nabijheid van water kan gevaar opleveren, zelfs als het apparaat is uitgeschakeld. • WAARSCHUWING: gebruik dit apparaat niet in de buurt van een bad, douche, wastafel of ander waterhoudend object. • Controleer voordat u het apparaat aansluit of het voltage dat op het apparaat is aangegeven overeenkomt met de plaatselijke netspanning. • Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in deze gebruiksaanwijzing. • Gebruik het apparaat alleen op droog haar. Gebruik het apparaat niet op kunsthaar. • Dit apparaat dient alleen te worden gebruikt voor het ontkrullen van haren. Gebruik het apparaat niet om haren te kammen. • Zorg dat de hete oppervlakken van het apparaat de huid niet raken. • Laat het apparaat nooit zonder toezicht liggen wanneer het is aangesloten op het stopcontact. • Steek geen voorwerpen in het apparaat. • Steek geen metalen voorwerpen in de uitlaatopeningen voor de ionen. • Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact. • Als het apparaat heet is, leg het dan op een hittebestendig oppervlak en dek het apparaat nooit af met bijvoorbeeld een handdoek of kleding. • Gebruik nooit accessoires of onderdelen van andere fabrikanten of die niet specifiek zijn aanbevolen door Philips. Als u dergelijke accessoires of onderdelen gebruikt, vervalt de garantie. • Wikkel het netsnoer niet om het apparaat. • Bij gebruik op gekleurd haar kunnen de ontkrulplaten verkleuren. • Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen. • Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt. • Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen. • Voor extra veiligheid adviseren we u een aardlekschakelaar te installeren in de elektrische groep die de badkamer van stroom voorziet. Deze aardlekschakelaar dient een waarde te hebben die niet hoger is dan 30 mA. Raadpleeg de installateur. Elektromagnetische velden (EMV) Dit apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs. Milieu Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving. 2 Uw haar ontkrullen Zorg dat u een temperatuurstand kiest die bij uw haar past. HP8297_WE+BR_UM_V1.0.indd 2 Garantie en service Als u informatie nodig hebt (bijv. over het vervangen van een hulpstuk) of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website (www.philips.com) of neem contact op met het Philips Customer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het ‘worldwide guarantee’-vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer. Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på www.philips.com/welcome. 1 Viktig Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse. • ADVARSEL: Ikke bruk dette apparatet i nærheten av vann. • Når du bruker apparatet på badet, må du koble det fra etter bruk. Nærheten til vann utgjør en risiko, selv når apparatet er slått av. • ADVARSEL: Ikke bruk apparatet nær badekar, dusj, håndvasker eller andre elementer som inneholder vann. • Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er angitt på apparatet, stemmer med den lokale nettspenningen. • Ikke bruk apparatet til noe annet formål enn det som beskrives i denne veiledningen. • Apparatet skal bare brukes på tørt hår. Ikke bruk apparatet på kunstig hår. • Dette apparatet skal kun brukes til å rette ut hår. Ikke bruk det til å gre hår. • Hold de varme overflatene på apparatet unna huden. • Når apparatet er koblet til strømmen, må du aldri la det stå uten tilsyn. • Ikke sett gjenstander inn i apparatet. • Ikke stikk metallgjenstander inn i ioneåpningene. • Koble alltid fra apparatet etter bruk. • Når apparatet er varmt, må du la det stå på et varmebestandig underlag og aldri dekke apparatet med noe, for eksempel et håndkle eller klær. • Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre produsenter eller som Philips ikke spesifikt anbefaler. Hvis du bruker slikt tilbehør eller slike deler, blir garantien ugyldig. • Ikke surr ledningen rundt apparatet. • Hvis apparatet brukes på farget hår, kan retteplatene bli flekkete. • Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et servicesenter som er godkjent av Philips, eller lignende kvalifisert personell, slik at man unngår farlige situasjoner. • Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn) som har nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer som ikke har erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for sikkerheten. • Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet. • Hvis du vil ha ekstra beskyttelse, råder vi deg til å installere en lekkasjestrømsenhet (RCD) i den elektriske kretsen som forsyner badet. Denne enheten må ha et spenningsnivå for reststrøm som ikke er høyere enn 30 mA. Be installatøren om råd. Elektromagnetiske felt (EMF) Dette apparatet overholder alle standarder som gjelder elektromagnetiske felt (EMF). Hvis apparatet håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerhåndboken, er det trygt å bruke det ut fra den kunnskapen vi har per dags dato. • Miljø Ambiente Ikke kast apparatet som restavfall når det ikke kan brukes lenger. Lever det inn til en gjenvinningsstasjon. Ved å gjøre dette hjelper du til med å ta vare på miljøet. No final da vida útil do aparelho, não o elimine com os resíduos domésticos; entregue-o num ponto recolha para reciclagem. Ao fazê-lo, ajuda a preservar o ambiente. 2 2 Rette håret Kontroller at du velger en temperaturinnstilling som passer til håret ditt. Velg alltid en lav temperatur når du bruker rettetangen for første gang. Hårtype Temperaturinnstilling Tykt eller stritt Middels til høy (170 ºC og over) Fint eller middels Lav til middels (160 ºC og under) Lyst, blondt, bleket eller farget hår Lav (under 160 ºC) 1 Koble støpselet til en stikkontakt. 2 Skyv av/på-bryteren ( ) til for å slå på apparatet. »» Skjermen ( ) lyser opp og standard temperaturinnstilling på 180 °C vises. 3 Trykk på knappene + ( ) eller - ( ) for å velge en passende temperaturinnstilling for håret ditt. »» Når kamplatene er varmet opp til valgt temperatur, vises indikasjonen READY. 4 Ionfunksjonen aktiveres når apparatet blir slått på, noe som gir ekstra glans og mindre krusing. »» Når funksjonen er på, kan du kjenne en spesiell lukt og høre en knitrelyd. Det er normalt og kommer fra ionene som genereres. 5 Gre håret (med en børste eller kam) og ta en del som skal rettes, som ikke er bredere enn 5 cm. 6 Trykk på knappen ( ) for å åpne kamtennene ( ). 7 Legg håret jevnt mellom kamtennene, og slipp kamknappen slik at håret klemmes mellom tennene. 8 Dra rettekammen nedover håret i én bevegelse (maks. 10 sekunder) fra rot til tupp, uten å stoppe for å unngå overoppheting. Merk: Hold hårtuppene i den andre hånden under hele retteprosessen, slik at håret forblir jevnt fordelt mellom tennene på rettekammen. Dette gjør at hårene ikke faller ut av tennene før de er rettet ut. 9 Etter 20 sekunder gjentar du trinnene 6 til 8 til håret har fått ønsket utseende. 10 Når du skal rette resten av håret, gjentar du trinn 6 til 9. Merk: Apparatet har en funksjon for automatisk avslåing. Det slår seg av automatisk etter 60 minutter. Du kan reaktivere apparatet ved å sette av/på-bryteren (d) av og deretter på igjen. Rette mens du reduserer volumet 1 Hvis du vil redusere volumet, plasserer du rettekammen øverst i håret og drar den forsiktig gjennom håret fra rot til tupp, slik du gjør når du grer deg med en vanlig børste. Rette mens du øker volumet Volum ved hårfestet: ( ) 1 Plasser rettekammen under håret. Den kommer til å rette samtidig som den løfter røttene og gir håret mer volum. Volum ved røttene: ( ) 1 Hvis du ønsker få en volumeffekt ved røttene, plasserer du rettekammen under håret så nær røttene som mulig. Sørg for at kammen går helt gjennom håret. 2 Vri rettekammen ca. 45 grader mens du forsiktig drar den mot tuppene. Denne rotasjonsbevegelsen gir røttene maksimalt volum. Slik lager du vippede ender: 1 Rett en del av håret, og vri rettekammen en halvsirkel innover (eller utover) når du kommer til enden. Merk: Hold tuppene på håret med den andre hånden under hele retteprosessen. 2 Hold rettekammen i samme stilling i to til tre sekunder, og slipp deretter opp. Etter bruk: 1 Slå apparatet av, og trekk ut støpselet fra stikkontakten. 2 Plasser det på et varmebestandig underlag til det er avkjølt. 3 Rengjør apparatet og platene med en fuktig klut. 4 Oppbevar det på et trygt og tørt sted, uten støv. Du kan også henge den i hengeløkken ( ) eller oppbevare den i etuiet som følger med. 3 Garanti og service Hvis du trenger informasjon, f.eks. om uskifting av tilbehør eller hvis det har oppstått problemer, kan du besøke våre Internett-sider på www.philips.com eller ta kontakt med Philips’ kundestøtte der du bor (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke er noen forbrukerstøtte der du bor, kan du gå til den lokale Philips-forhandleren. Português Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para tirar o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registe o seu produto em: www.philips.com/welcome. 1 Importante Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho e guarde-o para consultas futuras. • AVISO: Não utilize este aparelho perto de água. • Quando o aparelho for utilizado numa casa-de-banho, desligue-o da corrente após a utilização, uma vez que a presença de água apresenta riscos, mesmo com o aparelho desligado. • AVISO: Não utilize este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água. • Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a tensão indicada no mesmo corresponde à tensão do local onde está a utilizá-lo. • Não utilize o aparelho para outro fim que não o descrito neste manual. • Utilize apenas o aparelho sobre cabelos secos. Não utilize o aparelho sobre cabelo artificial. • Este aparelho destina-se apenas ao alisamento de cabelo. Não o utilize para pentear o cabelo. • Mantenha as superfícies quentes do aparelho afastadas da sua pele. • Nunca deixe o aparelho sem vigilância quando estiver ligado à corrente. • Não insira quaisquer objectos no aparelho. • Não toque nas aberturas de saída de iões com objectos metálicos. • Desligue sempre da corrente após cada utilização. • Quando o aparelho estiver quente, mantenha-o numa superfície resistente ao calor e nunca o cubra, por exemplo com uma tolha ou um pano. • Nunca utilize quaisquer acessórios ou peças de outros fabricantes ou que a Philips não tenha especificamente recomendado. Se utilizar tais acessórios ou peças, a garantia perderá a validade. • Não enrole o fio de alimentação à volta do aparelho. • Se o aparelho for utilizado em cabelos pintados, as placas de alisamento podem ficar manchadas. • Se o fio estiver danificado, deve ser sempre substituído pela Philips, por um centro de assistência autorizado da Philips ou por pessoal devidamente qualificado para se evitarem situações de perigo. • Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, salvo se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho por alguém responsável pela sua segurança. • As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho. • Para maior segurança, aconselhamos a instalação de um dispositivo de corrente residual (disjuntor) no circuito eléctrico que abastece a casa de banho. Este disjuntor deve ter uma corrente residual nominal não superior a 30 mA. Aconselhe-se com o seu electricista. Campos electromagnéticos (CEM) Este aparelho cumpre com todas as normas relativas a campos electromagnéticos (CEM). Se manuseado correctamente e de acordo com as instruções fornecidas neste manual do utilizador, o aparelho pode ser utilizado em segurança com base em provas científicas disponíveis actualmente. Alisar o seu cabelo Certifique-se de que seleccionou uma temperatura adequada para o seu cabelo. Utilize sempre uma regulação baixa quando utilizar o alisador pela primeira vez. Tipo de cabelo Regulação da temperatura Cabelo espesso ou grosso Média a alta (170 ºC ou superior) Cabelo fino, de textura intermédia Média a baixa (160 ºC ou inferior) Cabelo claro, louro, pintado Baixa (inferior a 160 ºC) 1 Ligue a ficha a uma tomada de corrente eléctrica. 2 Desloque o interruptor ligar/desligar ( ) para a posição para ligar o aparelho. »» O visor ( ) acende-se e a temperatura predefinida de 180 ºC é apresentada. 3 Prima os botões + ( ) ou - ( ) para seleccionar uma temperatura adequada ao seu cabelo. »» Quando as placas para pentear atingirem a temperatura seleccionada, a indicação “READY” é apresentada. 4 A função de iões é activada quando o aparelho é ligado, o que proporciona um brilho adicional e reduz o frisado. »» Quando a função está ligada, poderá notar um odor particular e ouvir um ruído tipo silvo – isto é normal e é causado pelos iões que são gerados. 5 Penteie o seu cabelo (com uma escova ou pente) e pegue numa madeixa de cabelo com menos de 5 cm para alisar. 6 Prima o botão ( ) para abrir os dentes do pente ( ). 7 Coloque o seu cabelo uniformemente entre os dentes do pente e solte o botão do pente de forma a prender o cabelo entre os dentes. 8 Faça com que o alisador para pentear deslize por todo o comprimento do cabelo num só movimento (máx. 10 segundos) da raiz até às pontas, sem parar para evitar o sobreaquecimento. Nota: Segure as pontas do cabelo com a outra mão durante o processo de alisamento para que o cabelo se mantenha distribuído uniformemente nos dentes do pente de alisamento. Isto impede que o cabelo saia dos dentes do pente antes de ser alisado. 9 Após 20 segundos, repita os passos 6 a 8 até obter o aspecto desejado. 10 Para alisar o resto do cabelo, repita os passos 6 a 9. Nota: O aparelho tem uma função de desactivação automática. Ele desliga automaticamente após 60 minutos. Pode voltar a activar o aparelho regulando o interruptor ligar/desligar (d) para a posição de desligado e, em seguida, novamente para ligado. Alisar reduzindo o volume 1 Para reduzir o volume, coloque o pente de alisamento em cima da madeixa de cabelo e faça-o deslizar lentamente pela madeixa, desde a raiz até às pontas, da mesma forma que utiliza uma escova normal para se pentear. Alisar aumentando o volume Volume na linha do cabelo: ( ) 1 Coloque o pente de alisamento por baixo do seu cabelo. Este alisa enquanto levanta as raízes e dá volume ao seu cabelo. Volume nas raízes: ( ) 1 Para gerar um efeito de volume nas raízes, coloque o pente de alisamento por baixo do cabelo, o mais próximo possível das raízes. Certifique-se de que o pente atravessa totalmente o seu cabelo. 2 Rode o pente de alisamento cerca de 45°, enquanto o faz deslizar suavemente em direcção às pontas. Este movimento de rotação dá ao seu cabelo um volume máximo. Para criar ondas nas pontas: 1 Alise uma madeixa de cabelo e rode o pente de alisamento meia volta para dentro (ou para fora) quando chegar às pontas do cabelo. Nota: Segure as pontas do seu cabelo com a outra mão durante todo o processo de alisamento. 2 Segure o pente de alisamento durante 2 a 3 segundos na mesma posição e, em seguida, solte a madeixa. Após a utilização: 1 Desligue o aparelho e retire a ficha da corrente. 2 Coloque-o numa superfície resistente ao calor até que arrefeça. 3 Limpe o aparelho e as placas com um pano húmido. 4 Guarde-o num local seguro e seco, sem pó. Pode pendurá-lo pela argola de suspensão ( ) ou colocá-lo dentro da bolsa fornecida. 3 Garantia e assistência Caso necessite de informações, p. ex. sobre a substituição de um acessório, ou tenha algum problema, visite o Web site da Philips em www.philips.com ou contacte o Centro de Atendimento ao Cliente Philips do seu país (o número de telefone encontra-se o folheto de garantia mundial). Se não existir um Centro de Atendimento ao Cliente no seu país, dirija-se a um representante Philips. Português Parabéns pela aquisição e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar todos os benefícios oferecidos pelo suporte da Philips, registre seu produto no site www.philips.com/welcome. 1 Importante Leia este manual atentamente antes de usar o aparelho e guarde-o para consultas futuras. • AVISO: não use este aparelho próximo à água. • Quando usar o aparelho no banheiro, tire-o da tomada após o uso, pois a proximidade da água é um risco, mesmo com o aparelho desligado. • AVISO: não use este aparelho próximo a banheiras, chuveiros, pias ou outros recipientes que contenham água. • Antes de conectar o aparelho à tomada elétrica, verifique se a voltagem indicada no aparelho corresponde à voltagem da rede elétrica local. • Não use o aparelho para nenhum outro fim a não ser o descrito neste manual. • Só utilize o aparelho em cabelos secos. Não use o aparelho em cabelos artificiais. • Este aparelho é usado apenas para alisar cabelos. Não use-o para pentear os cabelos. • Mantenha as superfícies quentes do aparelho longe da sua pele. • Quando o aparelho estiver conectado à tomada elétrica, nunca deixe-o sem vigilância. • Não insira objetos no aparelho. • Não toque nas aberturas de saída de íons com objetos de metal. • Sempre desligue o aparelho após o uso. • Quando o aparelho estiver quente, mantenha-o longe de superfícies não resistentes ao calor e nunca cubra-o (por exemplo, com uma toalha ou um tecido). • Nunca use acessórios ou peças de outros fabricantes ou que não sejam especificamente recomendados pela Philips. Caso contrário, a garantia será anulada. • Não enrole o fio em volta do aparelho. • Se o aparelho for usado em cabelos tingidos, as placas alisadoras poderão ficar manchadas. • Se o fio estiver danificado, deverá ser substituído pela Philips, por uma das assistências técnicas autorizadas da Philips ou por técnicos igualmente qualificados para evitar situações de risco. • Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança. • Crianças pequenas devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho. Para obter proteção adicional, recomendamos instalar um dispositivo de proteção contra corrente residual (RCD) no circuito elétrico do banheiro. O RCD deve ter uma corrente de operação residual de até 30 mA. Peça informações a um instalador profissional. Campos eletromagnéticos O aparelho atende a todos os padrões relativos a campos eletromagnéticos. Se manuseado adequadamente e de acordo com as instruções deste manual do usuário, a utilização do aparelho é segura, com base em evidências científicas atualmente disponíveis. • • • Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med olika funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om hur apparaten används, om de inte övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet. Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten. Av säkerhetsskäl rekommenderar vi även att du installerar en jordfelsbrytare för den krets som strömförsörjer badrummet. Jordfelsbrytaren måste ha en brytströmstyrka som inte överstiger 30 mA. Kontakta en behörig elektriker för mer information. Elektromagnetiska fält (EMF) Meio ambiente Não descarte o aparelho com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Leve-o a um posto de coleta oficial para que possa ser reciclado. Ao fazer isso, você ajuda a preservar o meio ambiente. Den här apparaten uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget. 2 Miljö Alisar os cabelos Certifique-se de selecionar um ajuste de temperatura adequado ao seu cabelo. Selecione sempre um ajuste de temperatura baixo quando usar a chapa alisadora pela primeira vez. Tipo de cabelo Grosso Fino ou de textura média Ajuste de temperatura Média a alta (170°C ou superior) Baixa a média (160°C ou inferior) Claro, loiro, descolorido ou tingido Baixa (menos de 160°C) 1 Conecte o plugue à tomada de alimentação. 2 Coloque o botão liga/desliga ( ) na posição para ligar o aparelho. »» O display ( ) acende e o ajuste de temperatura padrão (180°C) é exibido. 3 Pressione o botão + ( ) ou - ( ) para selecionar a temperatura adequada para seu cabelo. »» Quando as placas do pente atingirem a temperatura selecionada, a indicação “READY” será exibida. 4 A função de condicionamento iônico é ativada quando o aparelho é ligado, proporcionando brilho adicional e redução do frizz. »» Quando essa função estiver ativada, você poderá sentir um odor característico e ouvir um chiado, decorrentes dos íons gerados. Isso é normal. 5 Penteie o cabelo (com uma escova ou um pente) e separe uma mecha com menos de 5 cm para o alisamento. 6 Pressione o botão ( ) para abrir os dentes do pente ( ). 7 Insira os cabelos de modo uniforme entre os dentes do pente e solte o botão do pente para que os cabelos fiquem presos entre os dentes. 8 Deslize a pente alisador para baixo ao longo do comprimento dos cabelos, fazendo um único movimento (10 segundos no máximo) da raiz até as pontas, sem parar, para evitar o superaquecimento. Nota: segure as pontas dos cabelos com a outra mão durante todo o processo de alisamento para que os cabelos fiquem distribuídos por igual entre os dentes do pente alisador. Isso evita que os cabelos caiam dos dentes antes de serem alisados. 9 Após 20 segundos, repita as etapas de 6 a 8 até atingir o visual desejado. 10 Para alisar o restante do cabelo, repita as etapas de 6 a 9. Nota: o aparelho tem a função de desligamento automático. Após 60 minutos, ele desliga automaticamente. Você pode reativar o aparelho desligando-o e religando-o usando o botão liga/desliga (d). Alisamento com redução de volume 1 Para reduzir o volume, coloque o pente alisador na parte superior da mecha e deslize-o lentamente da raiz às pontas, como se estivesse escovando os cabelos com uma escova normal. Alisamento com aumento de volume Volume no cabelo todo ( ) 1 Coloque o pente alisador sob os cabelos. As raízes são levantadas, alisando e dando volume aos cabelos. Volume nas raízes: ( ) 1 Para criar um efeito de volume nas raízes, coloque o pente alisador sob os cabelos, o mais próximo possível das raízes. Certifique-se de que o pente passe por todo o cabelo. 2 Gire o pente alisador cerca de 45°, deslizando-o suavemente em direção às pontas. O movimento giratório dará às raízes volume máximo. Para criar franjas: 1 Alise uma mecha e faça movimentos semicirculares para dentro (ou para fora) com o pente alisador quando ele atingir as pontas do cabelo. Nota: segure as pontas dos cabelos com a outra mão durante todo o processo de alisamento. 2 Mantenha o pente alisador na mesma posição de 2 a 3 segundos e solte-o. Após o uso: 1 Desligue e desconecte o aparelho da tomada. 2 Deixe o aparelho esfriar sobre uma superfície resistente ao calor. 3 Limpe o aparelho e as placas com um pano úmido. 4 Guarde o aparelho em local seguro e seco, livre de poeira. Você também pode pendurá-lo pela argola ( ) ou guardá-lo na nécessaire fornecida. 3 Garantia e assistência técnica Se precisar de informações, por exemplo, sobre a substituição de um acessório, ou se tiver algum problema, visite o site da Philips em www.philips.com ou entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips do seu país (o número de telefone encontra-se no folheto da garantia mundial). Se não existir uma Central de Atendimento ao Cliente no seu país, dirija-se a um representante local da Philips. Svenska Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support. 1 Viktigt Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk. • VARNING: Använd inte den här apparaten nära vatten. • Om du använder apparaten i ett badrum måste du dra ut kontakten efter användning. Närhet till vatten utgör en fara, även när apparaten är avstängd. • VARNING: Använd inte apparaten i närheten av badkar, duschar, behållare eller kärl som innehåller vatten. • Innan du ansluter apparaten kontrollerar du att spänningen som anges på apparaten motsvarar den lokala nätspänningen. • Använd inte apparaten för något annat ändamål än vad som beskrivs i den här användarhandboken. • Apparaten får endast användas på torrt hår. Använd inte apparaten på konstgjort hår. • Den här apparaten ska endast användas till att platta ut hår. Använd den inte till att kamma hår. • Låt inte apparatens varma ytor komma i kontakt med huden. • Lämna aldrig apparaten obevakad när den är ansluten till elnätet. • För inte in några föremål i apparaten. • För inte in metallföremål i öppningarna för joner. • Dra alltid ut nätsladden efter användning. • Förvara apparaten på en värmetålig yta och täck den aldrig med något, t.ex. en handduk eller ett klädesplagg, när den är varm. • Använd aldrig tillbehör eller delar från andra tillverkare eller som inte uttryckligen har rekommenderats av Philips. Om du använder sådana tillbehör eller delar gäller inte garantin. • Linda inte nätsladden runt apparaten. • Om du använder apparaten på färgat hår kan det bli fläckar på plattorna. • Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av Philips auktoriserade serviceombud eller liknande behöriga personer för att undvika olyckor. Platta ut håret Se till att du väljer en temperaturinställning som är lämplig för ditt hår. Välj alltid en låg temperaturinställning när du använder plattången för första gången. Hårtyp Temperaturinställning Tjockt eller grovt Medel till hög (170 ºC eller högre) Fint eller normalt Låg till medel (160 ºC eller lägre) Ljust, blont, blekt eller färgat Låg (under 160 ºC) 1 Sätt i kontakten i ett eluttag. 2 Skjut på/av-knappen ( ) till för att slå på apparaten. »» Teckenfönstret ( ) tänds och standardtemperaturen 180 °C visas. 3 Tryck på knappen+ ( ) eller - ( ) och välj lämplig temperatur för ditt hår. »» När plattorna har värmts up till den valda temperaturinställningen visas “READY”. 4 När apparaten slås på aktiveras jonfunktionen, som ger extra glans och minskar burrighet. »» När funktionen är på kan du känna en speciell lukt eller höra ett fräsande ljud. Det är normalt och orsakas av de joner som genereras. 5 Kamma håret (med en borste eller kam) och ta en slinga som inte är bredare än 5 cm som du vill platta. 6 Tryck på knappen ( ) för att öppna kammens tänder ( ). 7 Lägg håret jämnt mellan kammens tänder och tryck på kamknappen, så att håret kläms fast mellan tänderna. 8 Dra plattången med kam nedåt längs håret i en enda rörelse (max. 10 sekunder) från hårbotten mot hårtopparna utan att göra uppehåll, så att håret inte överhettas. Obs! Håll i hårtopparna med din andra hand under hela plattningsprocessen, så att håret håller sig jämnt fördelat mellan kammens tänder. På så sätt faller inte håret ut ur tänderna innan det har plattats. 9 Upprepa steg 6 till 8 efter 20 sekunder tills du nått önskat resultat. 10 Upprepa steg 6 till 9 för att platta ut resten av håret. Obs! Apparaten har en automatisk avstängningsfunktion. Den stängs av automatiskt efter 60 minuter. Du kan aktivera apparaten igen genom att ställa in strömbrytaren (d) på av och på igen. Platta och minska volymen 1 Om du vill minska volymen placerar du plattången med kam överst i hårslingan och drar längs med håret från rötterna till topparna som du gör när du borstar håret med en vanlig borste. Platta och öka volymen Volym vid hårfästet: ( ) 1 Placera plattången med kam under håret. Håret plattas samtidigt som rötterna lyfts upp, vilket ger håret volym. Volym vid rötterna: ( ) 1 Om du vill skapa volym vid rötterna, placerar du plattången med kam under håret så nära rötterna som möjligt. Se till att kammen tränger igenom håret ordentligt. 2 Vrid kammen cirka 45 ° samtidigt som du försiktigt drar den mot topparna. Den roterande rörelsen ger rötterna maximal volym. Skapa en flikig frisyr: 1 Platta ut en sektion av håret och vrid sedan plattången med kam i en halvcirkel inåt (eller utåt) när den når hårtopparna. Obs! Håll i hårtopparna med din andra hand under hela plattningsprocessen. 2 Håll plattången med kam i samma läge i 2 till 3 sekunder och släpp den sedan. Efter användning: 1 Stäng av apparaten och dra ur nätsladden. 2 Placera den på en värmetålig yta tills den svalnar. 3 Rengör apparaten och plattorna med en fuktig trasa. 4 Förvara den på en säker, torr och dammfri plats. Du kan också hänga upp den i upphängningsöglan ( ) eller förvara den i det medföljande fodralet. 3 Garanti och service Om du behöver information, t.ex. om utbyte av ett tillbehör, eller har problem kan du besöka Philips webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land (telefonnumret finns i garantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land kan du vända dig till din lokala Philips-återförsäljare. Türkçe Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips’e hoş geldiniz! Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için www.philips.com/welcome adresinden ürün kaydınızı yaptırın. 1 Önemli Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun ve daha sonra yeniden başvurmak için saklayın. • UYARI: Bu cihazı su yakınında kullanmayın. • Yakında su bulunması, cihaz kapalı bile olsa tehlike oluşturacağından, cihazı banyoda kullandıktan sonra fişini prizden çekin. • UYARI: Bu cihazı banyo küvetlerinin, duşların, lavaboların ve suyla dolu başka kapların yakınında çalıştırmayın. • Cihazı bağlamadan önce, cihaz üzerinde belirtilen gerilim değerinin yerel şebeke gerilimiyle ayını olduğundan emin olun. • Cihazı bu kılavuzda açıklanan dışında bir amaç için kullanmayın. • Cihazı sadece kuru saçta kullanın. Cihazı peruk üzerinde kullanmayın. • Bu cihaz sadece saçları düzleştirmek için kullanılır. Saçınızı taramak için kullanmayın. • Cihazın sıcak yüzeylerini cildinizden uzak tutun. • Cihaz güce bağlandığında, hiç bir zaman gözetimsiz bırakmayın. • Cihazın içine yabancı cisim sokmayın. • İyon çıkış deliklerini metal cisimlere temas ettirmeyin. • Kullanımdan sonra cihazın fişini mutlaka çekin. • Cihaz sıcakken, ısıya dayanıklı bir yüzey üzerinde tutun ve hiç bir zaman havlu yada giysi gibi eşyalarla cihazın üzerini örtmeyin. • Başka üreticilerden veya Philips tarafından özellikle tavsiye edilmeyen aksesuar veya parçaları kesinlikle kullanmayın. Bu tür aksesuar veya parça kullanırsanız, garantiniz geçerliliğini yitirir. • Elektrik kablosunu cihazın etrafına sarmayın. • Cihazı boyalı saçlar için kullanırsanız, düzleştirme plakaları lekelenebilir. • Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike oluşturmasını önlemek için mutlaka Philips’in yetki verdiği bir servis merkezi veya benzer şekilde yetkilendirilmiş kişiler tarafından değiştirilmesini sağlayın. • Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatı olmadan, fiziksel, sinirsel ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından yetersiz kişiler tarafından (çocuklar da dahil) kullanılmamalıdır. ǀƂƸƃŽȚ Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir. Ek koruma için, banyonun elektrik devresine bir kaçak akım cihazı (RCD) takmanızı tavsiye ederiz. Bu RCD cihazının nominal çalışma kaçak akım değeri 30mA’dan yüksek olmamalıdır. Kurulumu yapan kişiye danışın. ǀƂƸƃŽȚ ǚŮȆǀƁȢƾƯŽȚǀƸŽǎƶƓȚȝƾƁƾƱƶŽȚǕžǝżǾƷƄŴȚȜǍƄźȔƾƷƄſȚȷNjŽȥƾƷƐȚǠžǍůǽ ǀƮźƾƤȚǠźǛƀƾƉƄŴȆȵnjƀǙůȤȢƾƃƙ .ǍƁȶNjƄŽȚȜȢƾŸȁNjƵƄƯžǎżǍžǟŽȘǝƵȿƴŴ ǚŮȆǀƁȢƾƯŽȚǀƸŽǎƶƓȚȝƾƁƾƱƶŽȚǕžǝżǾƷƄŴȚȜǍƄźȔƾƷƄſȚȷNjŽȥƾƷƐȚǠžǍůǽ .ǀƂƸƃŽȚǟƴŸ ǀƮźƾƤȚǠźǛƀƾƉƄŴȆȵnjƀǙůȤȢƾƃƙ .ǍƁȶNjƄŽȚȜȢƾŸȁNjƵƄƯžǎżǍžǟŽȘǝƵȿ ƴŴ .ǀƂƸƃŽȚǟƴŸ Elektromanyetik alanlar (EMF) Bu cihaz elektromanyetik alanlar (EMF) hakkındaki tüm standartlara uygundur. Doğru ve bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun şekilde kullanılırsa, günümüz bilimsel bulgularına göre cihazın kullanımı güvenlidir. Çevre Kullanım ömrü sonunda cihazı normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın; geri dönüşüm için resmi toplama noktasına teslim edin. Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı olursunuz. 2 Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in den för återvinning vid en officiell återvinningsstation. Om du gör det hjälper du till att skydda miljön. 2 • • Saçınızı düzleştirin Saçınız için uygun bir sıcaklık ayarı seçtiğinizden emin olun. Saç düzleştiricisini ilk kez kullanırken, mutlaka düşük bir sıcaklık ayarı seçin. Saç Tipi Sıcaklık Ayarı Kalın telli Orta - Yüksek (170 ºC ve üzeri) İnce telli veya normal Düşük - Orta (160 ºC ve altı) Açık renkli, sarı, rengi açılmış veya boyalı saçlar Düşük (160 ºC altı) 1 Fişi elektrik prizine takın. 2 Cihazı açmak için Açma/Kapama anahtarını ( ) konumuna getirin. »» Ekran ( ) aydınlanır ve varsayılan sıcaklık ayarı olan 180°C görüntülenir. 3 Saçınıza uygun bir sıcaklık ayarı seçmek için + ( ) veya - ( ) düğmelerine basın. »» Düzleştirme plakaları seçilen sıcaklığa ulaştığında, ekranda “READY” göstergesi görüntülenir. 4 Cihaz açıldığında iyon fonksiyonu devreye girerek daha fazla parlaklık sağlar ve kıvrılmayı azaltır. »» Fonksiyon açıkken, farklı bir koku ve bir cızırtı sesi duyulabilir; bu normaldir ve üretilen iyonlar nedeniyle meydana gelir. 5 Saçınızı (bir fırça veya tarak kullanarak) tarayın ve düzleştirmek için en fazla 5 cm genişliğinde bir tutam alın. 6 Ardından, ( ) düğmesine basarak tarak dişini ( ) açın. 7 Saçınızı eşit şekilde tarak dişinin arasına yerleştirin ve saçınızı sıkıştırdığınız dişlerin ait olduğu tarağın düğmesini bırakın. 8 Saçın aşırı ısınmasını önlemek için işlemi durdurmak yerine, düzleştiriciyi tek bir hareketle saç diplerinden uçlarına doğru kaydırın (maks. 10 saniye). Not: Düzleştirme işlemi süresince diğer elinizle saçınızı uçlarından tutarak saçların düzleştirme tarağının dişleri arasında her zaman eşit şekilde dağılmasını sağlayın. Bu sayede saçınızın düzleştirilmeden tarak dişlerinden çıkmasını önlemiş olursunuz. 9 20 saniye sonra, istediniz görünüme kavuşana kadar 6 - 8 arası adımları tekrarlayın. 10 Saçınızın kalanını düzleştirmek için, 6 - 9 arası adımları tekrarlayın. Not: Bu cihazda bir otomatik kapanma fonksiyonu vardır. 60 dakika sonra otomatik olarak kapanır. Açma/Kapama anahtarını (d) önce kapalı, ardından açık konumuna getirerek cihazı tekrar çalıştırabilirsiniz. Düzleştirirken hacimli görünümü azaltma 1 Hacimli görünümü azaltmak için düzleştirme tarağını saç tutamının ucuna yerleştirin ve saçınızı normal bir fırçayla tararmış gibi kökten uca doğru hafifçe kaydırın. Düzleştirirken hacimli görünümü artırma Saç çizgisinde hacim verme: ( ) 1 Düzleştirme tarağını saçınıza yerleştirin. Kökleri kaldırırken düzleştirme yaparak saçınıza hacim verecektir. Köklerde hacim verme: ( ) 1 Saç köklerinde hacimli görüntü elde etmek için düzleştirme tarağını saç köklerinin mümkün olduğunca yakınına yerleştirin. Tarağın saçınızdan kolayca geçtiğinden emin olun. 2 Hafifçe uçlara doğru kaydırırken, düzleştirme tarağını yaklaşık 45° döndürün. Bu döndürme hareketi saç köklerine maksimum hacim verecektir. Kıvrım yapmak için: 1 Saç tutamını düzleştirin ve saç ucuna ulaştığınızda düzleştirme tarağını yarım daire içeri (veya dışarı) doğru çevirin. Not: Düzleştirme işlemi süresince diğer elinizle saçınızı uçlarından tutun. 2 Düzleştirme tarağını 2 - 3 saniye bu konumda tutun ve sonra bırakın. Kullanımdan sonra: 1 Cihazı kapatarak fişini prizden çekin. 2 Soğuyana kadar ısıya dayanıklı bir yüzeye yerleştirin. 3 Cihazı ve plakaları nemli bir bezle temizleyin. 4 Güvenli, kuru ve tozsuz bir yerde saklayın. Ayrıca, asma kancası ( ) ile asabilir veya birlikte verilen çantada saklayabilirsiniz. 3 Garanti ve servis Örneğin, bir aparatın değiştirilmesiyle ilgili bilgiye ihtiyacınızı varsa veya bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen www.philips.com adresindeki Philips web sitesini ziyaret edin veya ülkenizdeki Philips Müşteri Merkeziyle iletişim kurun (telefon numaralarını dünya çapında garanti kitapçığında bulabilirsiniz). Ülkenizde Müşteri Merkezi yoksa, yerel Philips satıcınıza gidin. ǀƸŮǍƯŽȚ ȸnjŽȚǛŸNjŽȚǜžǀƴžƾƳŽȚȜȢƾƱƄŴǾŽ !PhilipsǠźǙŮȹ ǾƀȖȶȆȔȚǍƪŽȚǀƸƴƵƯŮǙžƾƸƲŽƾƶƸſƾƷů .www.philips.com/welcomeǠźǃƄƶƓȚǚƸƆƉƄŮǛŻȆPhilipsǝžNjƲů ȳƾƀ 1 .ȹ ǾƃƲƄƉžƾƷƸŽȘȬǞűǍƴŽǝŮǔƱƄŲȚȶȆȥƾƷƐȚȳȚNjƈƄŴȚǚƃŻǀƁƾƶƯŮȚnjƀȳNjƈƄƉƓȚǚƸŽȢȖǍŻȚ .ȔƾƓȚǜžțǍƲŽƾŮȥƾƷƐȚȚnjƀȳNjƈƄƉůǽ :ǍƁnjƎ ‡ ȴȘȣȘǝžȚNjƈƄŴȚNjƯŮȹȜǍŵƾƃžǝƶŸǀŻƾƭŽȚǚƫźȚȆȳƾƵƑȚǠźȥƾƷƐȚȳȚNjƈƄŴȚNjƶŸ ‡ .ǚƸưƪƄŽȚǜŸȹ ƾƱŻǞƄžȴǞƳƁƾžNjƶŸǟƄŲȹȚǍƭųǚƳƪƁȔƾƓȚǜžǝŮǍŻ ȿ žȶȖȆȳƾƵƇƄŴǽȚȩǞŲǜžțǍƲŽƾŮȥƾƷƐȚȚnjƀȳNjƈƄƉůǽ ǀŵǍ :ǍƁnjƎ ‡ Ⱦ .ȔƾžǟƴŸȸǞƄƎȷǍųȖǀƸŸȶȖȸȖȶȖǀƴƉưȾƓȚȶȖȆȲƾƉƄŹǽȚ ǕžǘźȚǞƄůȥƾƷƐȚǟƴŸƾƷƸŽȘȤƾƪƓȚǀƸƄŽǞƱŽȚȴȖNjżƺůȆȥƾƷƐȚǚƸǧǞůǚƃŻ ‡ .ǀƸƴƤȚǀƸƄŽǞƱŽȚ .ǚƸŽNjŽȚȚnjƀǠźƞƃƓȚǍƸŹǍųȕȩǍŹȸLjȥƾƷƐȚȳNjƈƄƉůǽ ‡ .ǠŸƾƶƫŽȚǍƯƪŽȚǟƴŸȥƾƷƐȚȳNjƈƄƉůǽ .ǓƲźȯƾƐȚǍƯƪŽȚǟƴŸȥƾƷƐȚȳNjƈƄŴȚ ‡ .ǍƯƪŽȚǓƸƪƵƄŽǝžNjƈƄƉůǽ .ǓƲźǍƯƪŽȚǏƸƴƵƄŽǑƫƈžȥƾƷƐȚȚnjƀ ‡ .ǙůǍƪŮǜŸȹȚNjƸƯŮǀƶųƾƉŽȚȥƾƷƐȚljƭŴȖǘŮȖ Ⱦ ‡ .ǀƃŻȚǍžȴȶȢǜžȹȚNjŮȖǝżǍƄůǽȆǀŻƾƭŽȚǏƃƲƙȥƾƷƐȚǚƸǧǞůNjƶŸ ‡ .ȥƾƷƐȚǠźȳƾƉűȖȸȖȲƾųȢƼŮǛƲůǽ ‡ .ǀƸſNjƯžȳƾƉűȖǀƭŴȚǞŮǠſǞƁLjȚǏƃƲƓȚȝƾƇƄźǑƇźǜŸǕƶƄžȚ ‡ .ȳȚNjƈƄŴǽȚNjƯŮȥƾƷƐȚǜŸǀŻƾƭŽȚǚƫƱŮȹ ƾƵǣȚȢǛŻ ‡ ǟŽȘȹȚNjŮȖNjƵƯůǽȶǀſǞƈƉƴŽȳȶƾƲžljƭŴǟƴŸǝƲŮȖȆȹ Ⱦ ƾƶųƾŴȥƾƷƐȚȴǞƳƁƞŲ ‡ .ȹ ǾƅžȧƾƵŻǀƯƭƲŮȶȖǀƱƪƶƙǝƄƸƭưů ƾƷŮǠǧǞůǽȶȖȷǍųȖǀƯƶƫžǀżǍŵȸȖǜžȔȚǎűȖȶȖȝƾƲƇƴžȸȖȹȚNjŮȖȳNjƈƄƉůǽ ‡ ǟŽȘȬǞƶŽȚȚnjƀǜžȔȚǎűȖȶȖȝƾƲƇƴžȳȚNjƈƄŴȚȸȢƻƁNjŻ .ȨǞƫƒȚǝűȶǟƴŸ Philips .ȴƾƵƬŽȚȲƾƭŮȘ .ȥƾƷƐȚȲǞŲǠƉƸǣǍŽȚǀŻƾƭŽȚǙƴŴǗƴŮǛƲůǽ ‡ .ǏƸƴƵƄŽȚǠŲǞŽǟƴŸǕƲŮȤǞƷŷǟŽȘȭǞƃƫƓȚǍƯƪŽȚǟƴŸȥƾƷƐȚȳȚNjƈƄŴȚȸȢƻƁNjŻ ‡ ȼ ǀžNjųǎżǍžȶȖ PhilipsǚƃŻǜžǝŽȚNjƃƄŴȚƿƆƸźȆȹ ƾƱŽƾůǠƉƸǣǍŽȚǀŻƾƭŽȚǙƴŴȴƾżȚȣȘ ‡ .ǍƭųȸȖƿƶƆƄŽƞƴƀƻžȨƾƈŵȖȶȖ PhilipsǚƃŻǜžȲdžǞƈž ȴǞſƾƯƁǜƁnjŽȚ (ȲƾƱŶLjȚǙŽȣǠźƾƙ)ȢȚǍźLjȚǚƃŻǜžȳȚNjƈƄŴǾŽNjȿ ƯžǍƸŹȥƾƷƐȚȚnjƀ ‡ ȆǀźǍƯƓȚȶȖȜǍƃƒȚǛƷƫƲƶůǜƁnjŽȚȶȖȆǀƸƴƲƯŽȚȶȖǀƸƉƑȚȶȖȆǀƁNjƉƐȚȝȚȤNjƲŽȚǠźȹ ƾƫƲſ ǙŽȣȶȆȥƾƷƐȚȳȚNjƈƄŴƾŮǘƴƯƄůȝȚȢƾŵȤȘǛƀƾƭŸȖȶȖȲȶƻƉžǑƈŵǛƷƸƴŸȯǍŵȖȚȣȘǽȘ .ǛƷƄžǾŴǟƴŸȫƾƱƑȚȯNjƷŮ .ȥƾƷƐƾŮǛƷƃƯŽȴȶȢȲȶƻƇƴŽȲƾƱŶLjȚǀƃŻȚǍžƿƆƁ ‡ ǀƸǣƾŮǍƷƳŽȚȜȤȚNjŽȚǠź (RCD)ǗȿƴƈƄƓȚȤƾƸƄŽȚȥƾƷűƿƸżǍƄŮǙƇƫƶſȆǀƸźƾǤȘǀƁƾƵƑ ‡ ǗȿƴƈƄžǚƸưƪůȤƾƸƄŮȹȚȢȿȶǎžȴǞƳƁȴȖ RCDȥƾƷűǟƴŸ .ǀŻƾƭŽƾŮȳƾƵƑȚȢȿȶǎůǠƄŽȚ .ǁƃȿ ƅƓȚǀƇƸƫſƿƴŶȚ .ǍƸƃžȖǠƴƴž 30ǜŸNjƁǎƁǽǗƶƫž (EMF)ǀƸƉƸŶƾƶưžȶǍƷƳŽȚȲǞƲƑȚ ȚnjƀNjƯȽƁ .(EMF)ǀƸƉƸŶƾƶưžȶǍƷƳŽȚȲǞƲƑƾŮǀǧƾƒȚȹǀźƾżǍƸƁƾƯƓȚǕžȥƾƷƐȚȚnjƀǘźȚǞƄƁ ȳNjƈƄƉƓȚǚƸŽȢǠźȜȢȤȚǞŽȚȝȚȢƾŵȤȂŽȹ ƾƲźȶȶljƸƇǧǚƳƪŮǝžȚNjƈƄŴȚƖȚȣȘȹ ƾƶžȕȥƾƷƐȚ .ȳǞƸŽȚȜǍźȚǞƄƓȚǀƸƵƴƯŽȚǚǣǽNjŽȚƿƉƇŮǙŽȣȶȆȚnjƀ ǀƂƸƃŽȚ ǚŮȆǀƁȢƾƯŽȚǀƸŽǎƶƓȚȝƾƁƾƱƶŽȚǕžǝżǾƷƄŴȚȜǍƄźȔƾƷƄſȚȷNjŽȥƾƷƐȚǠžǍůǽ ǀƮźƾƤȚǠźǛƀƾƉƄŴȆȵnjƀǙůȤȢƾƃƙ .ǍƁȶNjƄŽȚȜȢƾŸȁNjƵƄƯžǎżǍžǟŽȘǝƵȿƴŴ .ǀƂƸƃŽȚǟƴŸ ȱǍƯŵǏƸƴƵů ȱǍƯŵǏƸƴƵů 2 2 .ȱǍƯƪŽǀƵǣǾžȜȤȚǍŲǀűȤȢȢȚNjŸȘNjƁNjƎǜžNjżƺů ȜǍƵƴŽǏƸƴƵƄŽȚȥƾƷűȳȚNjƈƄŴȚNjƶŸǀƬƱƈƶžȜȤȚǍŲǀűȤȢȢȚNjŸȘNjƁNjƎǟƴŸȹ ƾƵǣȚȢȨǍŲȚ .ȱǍƯƪŽǀƵǣǾžȜȤȚǍŲǀűȤȢȢȚNjŸȘNjƁNjƎǜžNjżƺů .ǟŽȶLjȚ ȜǍƵƴŽǏƸƴƵƄŽȚȥƾƷűȳȚNjƈƄŴȚNjƶŸǀƬƱƈƶžȜȤȚǍŲǀűȤȢȢȚNjŸȘNjƁNjƎǟƴŸȹ ƾƵǣȚȢȨǍŲȚ .ǟŽȶLjȚ ȜȤȚǍƑȚǀűȤȢȢȚNjŸȘ ǍƯƪŽȚȬǞſ ȜȤȚǍƑȚǀűȤȢȢȚNjŸȘ ǍƯƪŽȚȬǞſ ǀƯƱůǍžǟŽȘǀƭŴǞƄžȜȤȚǍŲ ǜƪųȶȖǗƸƅżǍƯŵ (ǟƴŸȖȶǀƁǞƂžǀűȤȢ 170) ǀƯƱůǍžǟŽȘǀƭŴǞƄžȜȤȚǍŲ ǜƪųȶȖǗƸƅżǍƯŵ (ǟƴŸȖȶǀƁǞƂžǀűȤȢ 170) ǀƭŴǞƄžǟŽȘǀƬƱƈƶžȜȤȚǍŲ ǀžǞƯƶŽȚǓŴǞƄžȶȖǛŸƾſǍƯŵ (ǟſȢȖȶǀƁǞƂžǀűȤȢ 160) ǀƭŴǞƄžǟŽȘǀƬƱƈƶžȜȤȚǍŲ ǀžǞƯƶŽȚǓŴǞƄžȶȖǛŸƾſǍƯŵ (ǟſȢȖȶǀƁǞƂžǀűȤȢ 160) (ǀƁǞƂžǀűȤȢ 160ǜžǟſȢȖ)ǀƬƱƈƶžȜȤȚǍŲ ȭǞƃƫžȶȖǒƸƃžȶȖȆǍƲŵȖȶȖȆƌƾź ȿ (ǀƁǞƂžǀűȤȢ 160ǜžǟſȢȖ)ǀƬƱƈƶžȜȤȚǍŲ ȭǞƃƫžȶȖǒƸƃžȶȖȆǍƲŵȖȶȖȆƌƾź ȿ .ǀŻƾƭŽƾŮNjƁȶǎůȜNjŲȶǏƃƲƙǚƸǧǞƄŽȚnjųƺžǚƸǧǞƄŮǛŻ 1 .ȥƾƷƐȚǚƸưƪƄŽ.ǀŻƾƭŽƾŮNjƁȶǎůȜNjŲȶǏƃƲƙǚƸǧǞƄŽȚnjųƺžǚƸǧǞƄŮǛŻ ǟŽȘ ( )ǚƸưƪƄŽȚȯƾƲƁȘ/ǚƸưƪƄŽȚȠƾƄƱžƿƇŴȚ 21 ǀűȤȢ 180ǠǤȚǍƄźǽȚȜȤȚǍƑȚǀűȤȢȢȚNjŸȘȤƾƷŷȘǛƄƁȶ ( )ȩǍƯŽȚǀŵƾŵȔǠƬů € 2 .ȥƾƷƐȚǚƸưƪƄŽ ǟŽȘ ( )ǚƸưƪƄŽȚȯƾƲƁȘ/ǚƸưƪƄŽȚȠƾƄƱžƿƇŴȚ .ǀƁǞƂž € ǀűȤȢ 180ǠǤȚǍƄźǽȚȜȤȚǍƑȚǀűȤȢȢȚNjŸȘȤƾƷŷȘǛƄƁȶ ( )ȩǍƯŽȚǀŵƾŵȔǠƬů .ǀƁǞƂž 3 .ȱǍƯƪŽǀƵǣǾžȜȤȚǍŲǀűȤȢȢȚNjŸȘNjƁNjƇƄŽ ( ) -ȤȥǟƴŸȶȖ ( ) +ȤȥǟƴŸǓưǤȚ ǍŵƻžǍƷƮƁȆȜȢNjƤȚȜȤȚǍƑȚǀűȤȢȢȚNjŸȘǟƄŲǓƸƪƵƄŽȚƾŲǞŽǜƈƉƁƞŲ € 3 .ȱǍƯƪŽǀƵǣǾžȜȤȚǍŲǀűȤȢȢȚNjŸȘNjƁNjƇƄŽ ( ) -ȤȥǟƴŸȶȖ ( ) +ȤȥǟƴŸǓưǤȚ .ǁŮƾƅŽȚ “READY” € ǍŵƻžǍƷƮƁȆȜȢNjƤȚȜȤȚǍƑȚǀűȤȢȢȚNjŸȘǟƄŲǓƸƪƵƄŽȚƾŲǞŽǜƈƉƁƞŲ .ǁŮƾƅŽȚ “READY” ǜžǚƴƲůȶȹ ƾƸźƾǤȘȹ ƾſƾƯƓȱǍƯŵljƶƵƄźȆȥƾƷƐȚǚƸưƪůNjƶŸȴǞƁLjȚǀƱƸŷȶǓƸƪƶůǛƄƁ 4 .ȵNjƯƏ 4 ǜžǚƴƲůȶȹ ƾƸźƾǤȘȹ ƾſƾƯƓȱǍƯŵljƶƵƄźȆȥƾƷƐȚǚƸưƪůNjƶŸȴǞƁLjȚǀƱƸŷȶǓƸƪƶůǛƄƁ ȴȖȶȖǀƶƸƯžǀƇǣȚȤȠǞƱůȴȖǚƵƄƤȚǜžȆǚƸưƪƄŽȚNjƸŻǀƱƸŷǞŽȚȵnjƀȴǞƳůƞŲ € .ȵNjƯƏ .ƾƀNjƸŽǞůǛƄƁǠƄŽȚȝƾſǞƁLjȚǝƃƃƉůȶǠƯƸƃŶǍžȖȚnjƀȶȔȹ ƾǤǞǤǕƵƉů € ȴȖȶȖǀƶƸƯžǀƇǣȚȤȠǞƱůȴȖǚƵƄƤȚǜžȆǚƸưƪƄŽȚNjƸŻǀƱƸŷǞŽȚȵnjƀȴǞƳůƞŲ .ƾƀNjƸŽǞůǛƄƁǠƄŽȚȝƾſǞƁLjȚǝƃƃƉůȶǠƯƸƃŶǍžȖȚnjƀȶ Ȕȹ ƾǤǞǤǕƵƉůƪž ȿ ǜŸƾƷǤǍŸNjƁǎƁǽƾƷƉƸƴƵƄŽȹ ǀƴƫųnjųȶ (ǓƪžȶȖȜƾŵǍźǀƭŴȚǞŮ)ȱǍƯŵǓ 5 .ǛŴƪž ȿ5 5 ǜŸƾƷǤǍŸNjƁǎƁǽƾƷƉƸƴƵƄŽȹǀƴƫųnjųȶ (ǓƪžȶȖȜƾŵǍźǀƭŴȚǞŮ)ȱǍƯŵǓ .ǛŴ 5 6 .( )ǓƪƓȚȴƾƶŴȖljƄƱŽ ( )ȤǎŽȚǟƴŸǓưǤȚ ( )ȤǎŽȚǟƴŸǓưǤȚ .( )ǓƪƓȚȴƾƶŴȖljƄƱŽ ǛƄƁǂƸƇŮǓƸƪƵƄŽȚȤȥȤȿǍŲǛŰǓƪƓȚȴƾƶŴȖƞŮ ȶƾƉƄžǚƳƪŮȱǍƯŵǚƫųȬ ȿ ȥȶ 76 Ȼ ǛƄƁǂƸƇŮǓƸƪƵƄŽȚȤȥȤȿǍŲǛŰǓƪƓȚȴƾƶŴȖƞŮ.ȴƾƶŴLjȚƞŮǍƯƪŽȚǚƫųȪƾƲƄŽȚ ȶƾƉƄžǚƳƪŮȱǍƯŵǚƫųȬ ȿ ȥȶ 7 Ȼ .ȴƾƶŴLjȚƞŮǍƯƪŽȚǚƫųȪƾƲƄŽȚ 8 ǜž (ȴȚǞŰ Ȼ 10ƾƀƾƫŻȖȜNjƓ)ȜNjŲȚȶǀżǍƇŮǍƯƪŽȚȲǞŶǟƴŸǏƸƴƵƄŽȚǓƪžƿƇŴȚ .ȔƾƵŲȁȚȪǍźƿƶƆƄŽǗŻǞůȴȶȢǜžȯȚǍŶLjȚǟŽȘȤȶnjƐȚ 8 ǜž (ȴȚǞŰ Ȼ 10ƾƀƾƫŻȖȜNjƓ)ȜNjŲȚȶǀżǍƇŮǍƯƪŽȚȲǞŶǟƴŸǏƸƴƵƄŽȚǓƪžƿƇŴȚ ȹ ƾƵǣȚȢǛƄƁǂƸƇŮȆǏƸƴƵƄŽȚǀƸƴƵŸȔƾƶŰȖȷǍųLjȚȱNjƸŮǍƯƪŽȚȯǍŶǙƉžȚ :ǀƮŲǾž .ȔƾƵŲȁȚȪǍźƿƶƆƄŽǗŻǞůȴȶȢǜžȯȚǍŶLjȚǟŽȘȤȶnjƐȚ ȸȢƾƱůǜƳƚȆǙŽnjŮȶ .ǏƸƴƵƄŽȚǓƪžȴƾƶŴȖƞŮȶƾƉƄžǚƳƪŮǍƯƪŽȚǚƫųǕƁȥǞů ȹ ƾƵǣȚȢǛƄƁǂƸƇŮȆǏƸƴƵƄŽȚǀƸƴƵŸȔƾƶŰȖȷǍųLjȚȱNjƸŮǍƯƪŽȚȯǍŶǙƉžȚ :ǀƮŲǾž Ȼ .ȹ ƾƸƴżƾƷƉƸƴƢǛƄƁȴȖǚƃŻǓƪƓȚȴƾƶŴȖǜžǍƯƪŽȚǚƫųȪǞƲŴ ȸȢƾƱůǜƳƚȆǙŽnjŮȶ .ǏƸƴƵƄŽȚǓƪžȴƾƶŴȖƞŮȶƾƉƄžǚƳƪŮǍƯƪŽȚǚƫųǕƁȥǞů Ȼ .ȹ ƾƸƴżƾƷƉƸƴƢǛƄƁȴȖǚƃŻǓƪƓȚȴƾƶŴȖǜžǍƯƪŽȚǚƫųȪǞƲŴ .ǀŮǞƴƭƓȚǀƇƁǍƉƄŽȚǟƴŸǚƫƎǟƄŲ 8ǟŽȘ 6ȝȚǞƭƒȚȤǍżȆȹǀƸſƾŰ 20NjƯŮ 9 .ǀŮǞƴƭƓȚǀƇƁǍƉƄŽȚǟƴŸǚƫƎǟƄŲ 8ǟŽȘ 6ȝȚǞƭƒȚȤǍżȆȹǀƸſƾŰ 20NjƯŮ 109 .9ǟŽȘ 6ȝȚǞƭƒȚȤǍżȆǝƴżȱǍƯŵǏƸƴƵƄŽ ǚƸưƪƄŽȚǜŸǗŻǞƄƸź .ǠǣƾƲƴƄŽȚǚƸưƪƄŽȚȯƾƲƁȘǀƱƸŷǞŮȥƾƷƐȚǕƄƵƄƁ :ǀƮŲǾž 10 .9ǟŽȘ 6ȝȚǞƭƒȚȤǍżȆǝƴżȱǍƯŵǏƸƴƵƄŽ ȯƾƲƁȘ/ǚƸưƪƄŽȚȠƾƄƱžǓƃǤǍƃŸȥƾƷƐȚǚƸưƪůȜȢƾŸȘǙƶƳƚ .ȹǀƲƸŻȢ 60NjƯŮȹ ƾƸǣƾƲƴů ǚƸưƪƄŽȚǜŸǗŻǞƄƸź .ǠǣƾƲƴƄŽȚǚƸưƪƄŽȚȯƾƲƁȘǀƱƸŷǞŮȥƾƷƐȚǕƄƵƄƁ :ǀƮŲǾž .ȹ ȚȢNjƆžǚƸưƪƄŽȚǛŰǜžȶǚƸưƪƄŽȚȯƾƲƁȘǟŽȘ (d)ǚƸưƪƄŽȚ ȯƾƲƁȘ/ǚƸưƪƄŽȚȠƾƄƱžǓƃǤǍƃŸȥƾƷƐȚǚƸưƪůȜȢƾŸȘǙƶƳƚ .ȹǀƲƸŻȢ 60NjƯŮȹ ƾƸǣƾƲƴů ǝƄźƾƅżǗƸƱƈůȶǍƯƪŽȚǏƸƴƢ .ȹ ȚȢNjƆžǚƸưƪƄŽȚǛŰǜžȶǚƸưƪƄŽȚȯƾƲƁȘǟŽȘ (d)ǚƸưƪƄŽȚ ǝƄźƾƅżǗƸƱƈůȶǍƯƪŽȚǏƸƴƢ ǝƃƇŴȚǛŰǍƯƪŽȚǀƴƫųǟƴŸȖǠźǏƸƴƵƄŽȚǓƪžǕǤȆǍƯƪŽȚǀźƾƅżǗƸƱƈƄŽ 1 ȿ ǓƪƢǁƶżǞŽƾƵżȹ ƾžƾƢȯȚǍŶLjȚǟƄŲȤȶnjƐȚǜžǀƴƫƒȚȲǞŶǟƴŸȹ ƾƂƸƪźȹ ƾƂƸŵ 1 ǝƃƇŴȚǛŰǍƯƪŽȚǀƴƫųǟƴŸȖǠźǏƸƴƵƄŽȚǓƪžǕǤȆǍƯƪŽȚǀźƾƅżǗƸƱƈƄŽ .ǀƁȢƾŸȜƾŵǍƱŮȱǍƯŵ ȿ ǓƪƢǁƶżǞŽƾƵżȹ ƾžƾƢȯȚǍŶLjȚǟƄŲȤȶnjƐȚǜžǀƴƫƒȚȲǞŶǟƴŸȹ ƾƂƸƪźȹ ƾƂƸŵ ǝƄźƾƅżǎƁǎƯůȶǍƯƪŽȚǏƸƴƢ .ǀƁȢƾŸȜƾŵǍƱŮȱǍƯŵ ( ) :ǍƯƪŽȚǓųNjƶŸǀźƾƅƳŽȚǎƁǎƯů ǝƄźƾƅżǎƁǎƯůȶǍƯƪŽȚǏƸƴƢ ( ) :ǍƯƪŽȚǓųNjƶŸǀźƾƅƳŽȚǎƁǎƯů ƾƷƯźȤǕžǍƯƪŽȚǚƫųǏƸƴƢǛƄƸŴ .ǍƯƪŽȚǚƫųǁƎǏƸƴƵƄŽȚǓƪžǕǤ 1 .ȱǍƯŵǀźƾƅżǎƁǎƯůǠŽƾƄŽƾŮȶȤȶnjƐȚNjƶŸ 1 ƾƷƯźȤǕžǍƯƪŽȚǚƫųǏƸƴƢǛƄƸŴ .ǍƯƪŽȚǚƫųǁƎǏƸƴƵƄŽȚǓƪžǕǤ ( ) :ȤȶnjƐȚNjƶŸǀźƾƅƳŽȚǎƁǎƯů .ȱǍƯŵǀźƾƅżǎƁǎƯůǠŽƾƄŽƾŮȶȤȶnjƐȚNjƶŸ ( ) :ȤȶnjƐȚNjƶŸǀźƾƅƳŽȚǎƁǎƯů NjƧ ŲțǍŻȖǍƯƪŽȚǚƫųǁƎǏƸƴƵƄŽȚǓƪžǕǤȆȤȶnjƐȚNjƶŸǍƯƪŽȚǀźƾƅżǎƁǎƯƄŽ 1 .ƾƷƴżǍƯƪŽȚǚƫųǍƃŸǓƪƓȚǍƁǍƢǟƴŸȨǍŲȚ .ȤȶnjƐȚǜžǜƳƛ 1 NjƧ ŲțǍŻȖǍƯƪŽȚǚƫųǁƎǏƸƴƵƄŽȚǓƪžǕǤȆȤȶnjƐȚNjƶŸǍƯƪŽȚǀźƾƅżǎƁǎƯƄŽ .ƾƷƴżǍƯƪŽȚǚƫųǍƃŸǓƪƓȚǍƁǍƢǟƴŸȨǍŲȚ .ȤȶnjƐȚǜžǜƳƛ 2 ljƶƵƄŴ .ȯȚǍŶLjȚǞƇſȔǓƃŮǝƃƇŴȚȶǀűȤȢ 45ǟŽȚǞŲǏƸƴƵƄŽȚǓƪžȜȤȚȢƼŮǛŻ .ȤȶnjƐȚNjƶŸȷǞƫŻȹ ǀźƾƅżȱǍƯŵǀƁǍǣȚNjŽȚǀżǍƑȚȵnjƀ 2 ljƶƵƄŴ .ȯȚǍŶLjȚǞƇſȔǓƃŮǝƃƇŴȚȶǀűȤȢ 45ǟŽȚǞŲǏƸƴƵƄŽȚǓƪžȜȤȚȢƼŮǛŻ :ǀŸǍƉŮǍƯƪŽȚljƁǍƉƄŽ .ȤȶnjƐȚNjƶŸȷǞƫŻȹǀźƾƅżȱǍƯŵǀƁǍǣȚNjŽȚǀżǍƑȚȵnjƀ :ǀŸǍƉŮǍƯƪŽȚljƁǍƉƄŽ ǟŽȘȜǍǣȚȢǗƫſǏƸƴƵƄŽȚǓƪžȜȤȚȢȘǟŽȘǛŰȱǍƯŵǜžǀƴƫųǏƸƴƢǟŽȘNjƵŸȚ 1 .ǍƯƪŽȚȯȚǍŶȖǖƴƃƁƾžNjƶŸ (ȟȤƾƒȚǟŽȘȶȖ)ǚųȚNjŽȚ 1 ǟŽȘȜǍǣȚȢǗƫſǏƸƴƵƄŽȚǓƪžȜȤȚȢȘǟŽȘǛŰȱǍƯŵǜžǀƴƫųǏƸƴƢǟŽȘNjƵŸȚ .ǏƸƴƵƄŽȚǀƸƴƵŸȔƾƶŰȖȷǍųLjȚȱNjƸŮǍƯƪŽȚȯǍŶǙƉžȚ :ǀƮŲǾž .ǍƯƪŽȚȯȚǍŶȖǖƴƃƁƾžNjƶŸ (ȟȤƾƒȚǟŽȘȶȖ)ǚųȚNjŽȚ .ǏƸƴƵƄŽȚǀƸƴƵŸȔƾƶŰȖȷǍųLjȚȱNjƸŮǍƯƪŽȚȯǍŶǙƉžȚ :ǀƮŲǾž .ȵȤǍŲǛŰȆ ȴȚǞŰ ǘŮȖ Ȼ 3ǟŽȘƞƄƸſƾŰǜžǀƸƯǤǞŽȚȵnjƀǠźǏƸƴƵƄŽȚǓƪž Ⱦ 2 .ȵȤǍŲǛŰȆȴȚǞŰ ǘŮȖ :ȳȚNjƈƄŴǽȚNjƯŮ Ȼ 3ǟŽȘƞƄƸſƾŰǜžǀƸƯǤǞŽȚȵnjƀǠźǏƸƴƵƄŽȚǓƪž Ⱦ 2 :ȳȚNjƈƄŴǽȚNjƯŮ .ǝƶŸǀŻƾƭŽȚǚƫƱŮȶȥƾƷƐȚǚƸưƪůȯƾƲƁƼŮǛŻ 1 .ǝƶŸǀŻƾƭŽȚǚƫƱŮȶȥƾƷƐȚǚƸưƪůȯƾƲƁƼŮǛŻ .ȢǍƃƁǟƄŲǀſǞƈƉƴŽȳȶƾƲžljƭŴǟƴŸǝƯǤ 21 .ȢǍƃƁǟƄŲǀſǞƈƉƴŽȳȶƾƲžljƭŴǟƴŸǝƯǤ 32 .ǀƃŶȤȧƾƵŻǀƯƭŻǀƭŴȚǞŮƞŲǞƴŽȚȶȥƾƷƐȚǗƸƮƶůǟŽȘNjƵŸȚ .ǀƃŶȤȧƾƵŻǀƯƭŻǀƭŴȚǞŮƞŲǞƴŽȚȶȥƾƷƐȚǗƸƮƶůǟŽȘNjƵŸȚ ǀƭŴȚǞŮǝƲƸƴƯůȹ ƾƬƁȖǙƶƳƚƾƵż .ȤƾƃưŽȚǜžȲƾųȶȆȯƾűȶǜžȕȴƾƳžǠźȥƾƷƐȚǔƱŲȚ 43 Ȼ .ȜȢȿȶǎƓȚǀƃƸƲƑȚǠźǝƶƁǎƈůȶȖ ( )ǘƸƴƯƄŽȚǀƲƴŲ 4 ǀƭŴȚǞŮǝƲƸƴƯůȹ ƾƬƁȖǙƶƳƚƾƵż .ȤƾƃưŽȚǜž ȲƾųȶȆȯƾűȶǜžȕȴƾƳžǠźȥƾƷƐȚǔƱŲȚ Ȼ .ȜȢȿȶǎƓȚǀƃƸƲƑȚǠźǝƶƁǎƈůȶȖ ( )ǘƸƴƯƄŽȚǀƲƴŲ ǀžNjƈŽȚȶȴƾƵƬŽȚ ǀžNjƈŽȚȶȴƾƵƬŽȚ 3 3 ǟűǍƸźȆǀƴƳƪžȸȖǙƄƷűȚȶȚȣȘȶȖǘƇƴžȲȚNjƃƄŴȚǟŽȘȹ ǾƅžȶȖȝƾžǞƴƯžǟŽȘǁƆƄŲȚȚȣȘ ǙƴƷƄƉƓȚǀžNjųǎżǍƙȲƾƫůǽȚȶȖ www.philips.comƿƁȶǟƴŸ PhilipsǕŻǞžȜȤƾƁȥ ǟűǍƸźȆǀƴƳƪžȸȖǙƄƷűȚȶȚȣȘȶȖǘƇƴžȲȚNjƃƄŴȚǟŽȘȹ ǾƅžȶȖȝƾžǞƴƯžǟŽȘǁƆƄŲȚȚȣȘ ȲƾŲǠź .(ǀƸƓƾƯŽȚȴƾƵƬŽȚȜǍƪſǠźǗůƾƷŽȚǛŻȤȢƾƆƁȘǙƶƳƚ)ȱNjƴŮǠź PhilipsȮŽǕŮƾƄŽȚ ǙƴƷƄƉƓȚǀžNjųǎżǍƙȲƾƫůǽȚȶȖ www.philips.comƿƁȶǟƴŸ PhilipsǕŻǞžȜȤƾƁȥ PhilipsǚƸżȶNjƫŻȚȆȱNjƴŮǠźǙƴƷƄƉƵƴŽǀžNjųǎżǍžȢǞűȶȳNjŸ ȲƾŲǠź .ǙƄƲƭƶžǠź .(ǀƸƓƾƯŽȚȴƾƵƬŽȚȜǍƪſǠźǗůƾƷŽȚǛŻȤȢƾƆƁȘǙƶƳƚ)ȱNjƴŮǠź PhilipsȮŽǕŮƾƄŽȚ .ǙƄƲƭƶžǠź PhilipsǚƸżȶNjƫŻȚȆȱNjƴŮǠźǙƴƷƄƉƵƴŽǀžNjųǎżǍžȢǞűȶȳNjŸ ǁƉɭȥǓǥƇž ȤȶȢɬǦſƾųɬŽǞƵƯžɞƾƀǝŽƾŮȥƾŮȵȚǍƵƀȚȤȴȕȆȵƾǦƄŴȢǍƵŸȴƾɭƾǨȥȚǏǨ ȳƾƍȚȢǞųɬƴƇžǁźƾɭȥƾŮȶɞȤȶȕǕƵűǜǥſȚǞŻǘƃŶȚȤȤƾɨǜɭȚǝɳƴŮNjɭȥȚNjſƾǥſ .NjɭȚȵȢǍɨɧƵɨȢǞųǁƉɭȥǓǥƇžǔƱŲǝŮǁƲǥƲŲȤȢȤƾɨǜɭȚƾŮ .NjǥƀȢ ƾƀǞžȴȢǍɨǞŶȚ 2 .NjǥƶɨțƾƈƄſȚȚȤȢǞųɞƾƀǞžɞȚǍŮƿŴƾƶžɞƾžȢǛǥƮƶů .NjǥƀȢȤȚǍŻǛɨɞƾžȢȝƾƵǥƮƶůɞȶȤȚȤȴȕȆNjǥƶɨɬžȵȢƾƱƄŴȚȤƾŮǜǥŽȶȚɞȚǍŮǞžɞǞŶȚȥȚǍǬȚ ƾžȢǛǥƮƶů ǞžȬǞſ (ǍůǽƾŮȶȢȚǍǬɬƄſƾŴǝűȤȢ 170)ȢƾɭȥƾůǓŴǞƄž ǛǥƈǤɞƾƀȤƾůƾŮǁƪǨǍǨɞƾƀǞž (ǍůǜǥɭƾǨȶȢȚǍǬɬƄſƾŴǝűȤȢ 160)ǓŴǞƄžƾůǛɨ ǓŴǞƄžƾůǎɭȤǁźƾŮ (ȢȚǍǬɬƄſƾŴǝűȤȢ 160Ǎɭȥ)Ǜɨ ƾɭƩſȤɬŮȆȤǞŮȆƩſǍƵɨɞǞž ȵNjŵƩſȤ .NjǥſǎŮȰǍŮǎɭǍǨǝŮȚȤǝųƾŵȶȢ 1 .ȢǞŵǜŵȶȤȵƾǦƄŴȢƾůNjǥƀȢȤȚǍŻ ɞȶȤȚȤ ( )ȧǞžƾų/ǜŵȶȤǶǥɭǞŴ 2 ȢȚǍǬɬƄſƾŴǝűȤȢ 180ȩǍźǐǥǨɞƾžȢǛǥƮƶůȶȵNjŵǜŵȶȤ ( )ǐɭƾƘǝƇƱǧ € .ȢǞŵɬžȵȢȚȢǐɭƾƘ țƾƈƄſȚȚȤȢǞųɞǞžƿŴƾƶžɞƾžȢǛǥƮƶůȶȵȢȚȢȤƾƪźȚȤ ( ) -ƾɭ ( ) +ɞƾƀǝƵɨȢ 3 .NjǥɭƾƘ ȝȤǞǧǝŮ “READY”ǍǦſƾƪſȆNjŵȭȚȢɬŮƾƈƄſȚɞƾžȢƾůȵƾǦƄŴȢȝƾƇƱǧɬƄŻȶ € .ȢǞŵɬžȵȢȚȢǐɭƾƘǁŮƾŰ ƾƀǞžȴNjŵȵNjƶƪųȤȢǂŸƾŮǝɨȆȢǞŵɬžȲƾƯźȴǞɭȢǍɳƴƵŸȆȵƾǦƄŴȢȴȢǍɨǜŵȶȤƾŮ 4 .NjƶɨɬžɞǍǥǬǞƴűȴNjŵȥȶȥȚȶȵNjŵ ȶǎƴűɞȚNjǧȶȵNjŵȳƾƵƪƄŴȚɬɭǞŮǁŴȚǜɳƛȆǁŴȚǜŵȶȤȢǍɳƴƵŸǜɭȚɬƄŻȶ € .ǁŴƾƀȴǞɭNjǥŽǞůȴȕǁƴŸȶȵȢǞŮɞȢƾŸɞǍžȚǝɨȆȢǞŵȵNjǥƶŵǎŽȶ ɞȚǍŮǍƄžɬƄſƾŴ 5ȵȥȚNjſȚǝŮȚȤǞžȥȚɞȚǝɳůȶNjǥſǎŮǝſƾŵ (ǝſƾŵƾɭȦǍŮƾŮ)ȚȤƾƀǞž 5 .NjɭǍǥǦŮǁŴȢȤȢȴȢǍɨǞŶȚ .NjǥƀȢȤƾƪź ( )ǝſƾŵɞƾƀǝſȚNjſȢȴȢǍɨȥƾŮɞȚǍŮȚȤ ( ) 6 ƾůNjǥƶɨƾƀȤȚȤǝſƾŵǝƵɨȢȶȵȢȚȢȤȚǍŻǝſƾŵɞƾƀǝſȚNjſȢǜǥŮǁųȚǞƶɳɭȤǞŶǝŮȚȤǞž 7 .ȢǍǥǬȤȚǍŻƾƀǝſȚNjſȢǜǥŮȤȢƾƀǞž ǝŮǝƪɭȤȥȚ (ǝǥſƾŰ 10ǍƅɨȚNjŲ)ǁɨǍŲɧɭƾŮǞžɞNjƶƴŮɞƾƷƄſȚƾůȚȤǞžɞȚǝſƾŵɞǞŶȚ 8 ȴNjŵȭȚȢǂŸƾŮȤƾɨǜɭȚȴǞǩ .NjǥƶɨǗŻǞůɬƄƵƉŻǶǥƀȤȢǝɨǜɭȚȴȶNjŮȆNjǥƪɳŮɛǞſ .ȢǞŵɬžǞžNjŲȥȚǐǥŮ ȤǞŶǝŮǞžǝɨɞȤǞŶǝŮNjɭǍǥǦŮǍǦɭȢǁŴȢƾŮȚȤǞžɛǞſȆȴȢǍɨȯƾǧǜǥŲȤȢ :ǝűǞů ǚƃŻƾƀǞžȢǞŵɬžǂŸƾŮȤƾɨǜɭȚ .ȢǍǥǬȤȚǍŻɞȚǝſƾŵɞǞŶȚɞƾƀǝſȚNjſȢǜǥŮǁųȚǞƶɳɭ .NjſǎɭǍſȴȶǍǥŮɞȚǝſƾŵɞǞŶȚɞƾƀǝſȚNjſȢȥȚȴNjŵȯƾǧȥȚ ǁŴȢǝŮNjǥƀȚǞųɬžǝɨɬƄŽƾŲƾůNjǥƶɨȤȚǍɳůȚȤ 8ƾů 6ǝƴŲǍžȆǝǥſƾŰ 20ȥȚNjƯŮ 9 .NjɭƾǥŮ .NjǥƶɨȤȚǍɳůȚȤ 9ƾů 6ǚŲȚǍžȆƾƀǞžǝǥƲŮȴȢǍɨǞŶȚɞȚǍŮ 10 ȥȚǏǨȵƾǦƄŴȢ .ǁŴȚȤƾɨȢǞųȴNjŵȧǞžƾųȢǍɳƴƵŸǝŮǎƷƆžȵƾǦƄŴȢǜɭȚ :ǝűǞů ȶȧǞžƾųƾŮȚȤȵƾǦƄŴȢNjǥſȚǞůɬžƾƵŵ .ȢǞŵɬžȧǞžƾųȤƾɨȢǞųȤǞŶǝŮǝƲǥŻȢ 60 .NjǥƶɨȲƾƯźȵȤƾŮȶȢȆ(d)ȧǞžƾų/ǜŵȶȤNjǥƴɨȢNjƆžȴȢǍɨǜŵȶȤ ǞžǛƆŲǐƀƾɨƾŮȵȚǍƵƀȴȢǍɨȯƾǧ ȥȚɬžȚȤȕǝŮȚȤȴȕȶȵȢȚȢȤȚǍŻǞžǝɭǽɧɭɞȶȤǍŮȚȤɞȚǝſƾŵɞǞŶȚȆǞžǛƆŲǐƀƾɨɞȚǍŮ 1 .NjǥſȥɬžǝſƾŵɬŽǞƵƯžȦǍŮɧɭƾŮȚȤƾƀǞžǝɨɬſƾžȥNjƶſƾžȆNjǥƪɳŮɛǞſǝŮǝƪɭȤ ǞžǛƆŲǐɭȚǎźȚƾŮȵȚǍƵƀȴȢǍɨȯƾǧ ( ) :ƾƀǞžǝŻƾŴȴȢȚȢǛƆŲ ɞȚǝſƾŵɞǞŶȚƾŮȚȤƾƀǞžǝɨɬŽƾŲȤȢ .NjǥƀȢȤȚǍŻȢǞųɞƾƀǞžǍɭȥȚȤɞȚǝſƾŵɞǞŶȚ 1 .NjſǞŵɬžȯƾǧƾƀǞžȆNjǥƀȢɬžǛƆŲƾƀȴȕǝŮȶNjɭȤȶȕɬžǽƾŮ ( ) :ƾƀǞžǝƪɭȤȴȢȚȢǛƆŲ ǝǩǍƀȶƾƀǞžǍɭȥȚȤɞȚǝſƾŵɞǞŶȚȆNjſǞŵȵȢȚȢǛƆŲǝƪɭȤȥȚƾƀǞžǝɨȴȕɞȚǍŮ 1 .NjǥƀȢȳƾƍȚƾƀǞžǚɨɞȚǍŮȚȤȤƾɨǜɭȚ .NjǥƀȢȤȚǍŻǞžǝƪɭȤǝŮǍƄɳɭȢǎſ ǝŮȚȤȴȕȆNjǥƀȢɬžǁɨǍŲǞžɛǞſȯǍŶǝŮɬžȚȤȕǝŮȚȤɞȚǝſƾŵɞǞŶȚǝɨɬŽƾŲȤȢ 2 ȵȢȚȢǞžɞƾƀǝƪɭȤǝŮǛƆŲǍƅɨȚNjŲȆǞŶȚȴNjſƾųǍǩƾŮ .NjǥſƾųǍǰŮǝűȤȢ 45ȵȥȚNjſȚ .ȢǞŵɬž :ǞžȴȢǍɨȤȚȢțƾůɞȚǍŮ ǝŮȚȤȴȕȆNjǥŴȤǞžɛǞſǝŮɞȚǝſƾŵɞǞŶȚɬƄŻȶȶȵȢǍɨȯƾǧȚȤƾƀǞžȥȚǁƵƉŻɧɭ 1 .NjǥſƾǰǥǮŮ (ȟȤƾųƾɭ)ǚųȚȢȯǍŶǝŮȵǍɭȚȢǛǥſȝȤǞǧ .NjɭǍǥǦŮȢǞųǍǦɭȢǁŴȢƾŮȚȤǞžɛǞſȆƾƀǞžȴȢǍɨȯƾǧǜǥŲȤȢ :ǝűǞů .NjǥƶɨƾƀȤNjƯŮȶNjɭȤȚȢǝǦſǁŽƾŲȴƾƵƀǝŮǝǥſƾŰ 3ƾů 2ɞȚǍŮȚȤǞžɞȚǝſƾŵɞǞŶȚ 2 :ȵȢƾƱƄŴȚȥȚǏǨ .NjǥƶɨȟȤƾųǎɭǍǨȥȚȚȤȴȕȶȵȢǍɨȧǞžƾųȚȤȵƾǦƄŴȢ 1 .ȢǞŵɧƶųƾůNjǥƀȢȤȚǍŻȝȤȚǍŲǍŮȚǍŮȤȢȳȶƾƲžljƭŴɧɭɞȶȤȚȤȵƾǦƄŴȢ 2 .NjǥƶɨǎǥƢțǞŶǍžǝǩȤƾǨɧɭȥȚȵȢƾƱƄŴȚƾŮȚȤȝƾƇƱǧȶȵƾǦƄŴȢ 3 ȚȤȤȚǞƪŴNjǥſȚǞůɬž .NjǥƀȢȤȚǍŻȤƾƃŹȶȢǍǬȴȶNjŮȆǜžȚȶɧƪųɬƴƇžȤȢȚȤȴȕǏǮŴȶ 4 .NjǥƀȢȤȚǍŻȵNjŵǝǣȚȤȚǗǥɨȤȢȚȤȴȕƾɭNjǥƶɨȴȚǎɭȶȕ ( )ǎɭȶȕǝƲƴŲƾŮ ȧȶǍźȥȚǏǨȝƾžNjųȶǝžƾſǁſƾƵǤ 3 ǝŮǏǮǥƴǥźǁɭƾŴțȶȥȚȹ ƾƱƭŽȆȢǞųȵƾǦƄŴȢȲƾɳŵȚǕźȤɞȚǍŮǾƅžȝƾŸǾŶȚƿƉɨɞȚǍŮ ȤȢǏǮǥƴǥźȧȶǍźȥȚǏǨȝƾžNjųǎɨǍžƾŮƾɭNjǥɭƾžǍźNjɭȢȥƾŮ www.philips.comȦȤȢȕ ɆǍŮǝŮȴƾƷűǍŴȚǍŴȤȢǎɨȚǍžǜɭȚǜƱƴůȵȤƾƵŵǝŮɬŴǍƄŴȢɞȚǍŮ)NjɭǍǥǦŮȦƾƢȢǞųȤǞƪɨ ȢǞűȶǏǮǥƴǥźȧȶǍźȥȚǏǨȝƾžNjųǎɨǍžƾƵŵȤǞƪɨȤȢǍǬȚ .(NjǥƶɨǝƯűȚǍžǝžƾſǁſƾƵǤ .NjǥɭƾƘǝƯűȚǍžȢǞųȵƾǦƄŴȢȵNjƶŵȶǍźǝŮȢȤȚNjſ ɬŴȤƾź ɬŴȤƾź ɬžɧɭǍƃůȲǞƫƇžǜɭȚNjɭǍųɞȚǍŮƾƵŵǝŮȆNjɭNjžȕȧǞųǏǮǥƴǥźȝǽǞƫƇžɞƾǥſȢǝŮ ǁɭƾŴȤȢȚȤȢǞųȵƾǦƄŴȢȆǏǮǥƴǥźȧȶǍźȥȚǏǨȝƾžNjųȥȚǝƶǥƷŮȵȢƾƱƄŴȚɞȚǍŮ !ǛǥɭǞǬ ɬžɧɭǍƃůȲǞƫƇžǜɭȚNjɭǍųɞȚǍŮƾƵŵǝŮȆNjɭNjžȕȧǞųǏǮǥƴǥźȝǽǞƫƇžɞƾǥſȢǝŮ .NjǥƶɨȳƾſǁƃŰ www.philips.com/welcome ǁɭƾŴȤȢȚȤȢǞųȵƾǦƄŴȢȆǏǮǥƴǥźȧȶǍźȥȚǏǨȝƾžNjųȥȚǝƶǥƷŮȵȢƾƱƄŴȚɞȚǍŮ !ǛǥɭǞǬ .NjǥƶɨȳƾſǁƃŰ www.philips.com/welcome ǛƷž ǛƷž 1 1 ȝƾƯűȚǍžɞȚǍŮȴȕȶNjǥſȚǞƈŮǁŻȢǝŮȚȤƾƵƶƀȚȤǝǩǍƄźȢǜɭȚȆȵƾǦƄŴȢȥȚȵȢƾƱƄŴȚȥȚǚƃŻ .NjɭȤȚȢǝǦſȢǞųȢǎſɞNjƯŮ ȝƾƯűȚǍžɞȚǍŮȴȕȶNjǥſȚǞƈŮǁŻȢǝŮȚȤƾƵƶƀȚȤǝǩǍƄźȢǜɭȚȆȵƾǦƄŴȢȥȚȵȢƾƱƄŴȚȥȚǚƃŻ .NjǥƶɳſȵȢƾƱƄŴȚțȕɬɳɭȢǎſȤȢȵƾǦƄŴȢȥȚ :ȤȚNjƪƀ ‡ .NjɭȤȚȢǝǦſȢǞųȢǎſɞNjƯŮ .NjǥƪɳŮǎɭǍǨȥȚȚȤȴȕȆȯǍƫžȥȚǏǨȆNjǥƶɨɬžȵȢƾƱƄŴȚɬɭǞƪƄŴȢȤȢȵƾǦƄŴȢȥȚǍǬȚ .NjǥƶɳſȵȢƾƱƄŴȚțȕɬɳɭȢǎſȤȢȵƾǦƄŴȢȥȚ :ȤȚNjƪƀ ‡ .NjŵƾŮȧǞžƾųǍǬȚɬƄŲȢǞŵɬžǍƭųǂŸƾŮțȕɬɳɭȢǎſȤȢȵƾǦƄŴȢȥȚȵȢƾƱƄŴȚ ‡ .NjǥƪɳŮǎɭǍǨȥȚȚȤȴȕȆȯǍƫžȥȚǏǨȆNjǥƶɨɬžȵȢƾƱƄŴȚɬɭǞƪƄŴȢȤȢȵƾǦƄŴȢȥȚǍǬȚ ɞȶƾŲȯȶǍŷƾɭȩǞŲȆțȕȧȶȢȆȳƾƵŲȴȚȶɬɳɭȢǎſȤȢȵƾǦƄŴȢȥȚ :ȤȚNjƪƀ ‡ .NjŵƾŮȧǞžƾųǍǬȚɬƄŲȢǞŵɬžǍƭųǂŸƾŮțȕɬɳɭȢǎſȤȢȵƾǦƄŴȢȥȚȵȢƾƱƄŴȚ .NjǥƶɳſȵȢƾƱƄŴȚțȕ ɞȶƾŲȯȶǍŷƾɭȩǞŲȆțȕȧȶȢȆȳƾƵŲȴȚȶɬɳɭȢǎſȤȢȵƾǦƄŴȢȥȚ :ȤȚNjƪƀ ‡ ȵNjŵǑƈƪžɉƾƄŽȶǝɨNjǥƶɨɬŴȤǍŮȆȰǍŮǎɭǍǨǝŮȵƾǦƄŴȢȲƾƫůȚȥȚǚƃŻ .NjǥƶɳſȵȢƾƱƄŴȚțȕ ‡ .NjŵƾŮǝƄŵȚȢǁƲŮƾƭžƾƵŵɬƴƇžȰǍŮɉƾƄŽȶƾŮȵƾǦƄŴȢɞȶȤ ȵNjŵǑƈƪžɉƾƄŽȶǝɨNjǥƶɨɬŴȤǍŮȆȰǍŮǎɭǍǨǝŮȵƾǦƄŴȢȲƾƫůȚȥȚǚƃŻ ‡ ȵȢƾƱƄŴȚƾƵƶƀȚȤǝǩǍƄźȢǜɭȚȤȢȵNjŵȵȢȚȢȠǍŵȢȤȚǞžȥȚǍǥŹɞȤǞƮƶžǝŮȵƾǦƄŴȢȥȚ .NjŵƾŮǝƄŵȚȢǁƲŮƾƭžƾƵŵɬƴƇžȰǍŮɉƾƄŽȶƾŮȵƾǦƄŴȢɞȶȤ ‡ .Njǥƶɳſ ‡ ȵȢƾƱƄŴȚƾƵƶƀȚȤǝǩǍƄźȢǜɭȚȤȢȵNjŵȵȢȚȢȠǍŵȢȤȚǞžȥȚǍǥŹɞȤǞƮƶžǝŮȵƾǦƄŴȢȥȚ ȴȢǍɨȯƾǧɞȚǍŮȵƾǦƄŴȢȥȚ .NjǥƶɨȵȢƾƱƄŴȚɧƪųɞƾƀǞžɞȚǍŮǓƲźȵƾǦƄŴȢȥȚ .Njǥƶɳſ ‡ .NjǥƶɳſȵȢƾƱƄŴȚɬŸǞƶƫžɞƾƀǞž ‡ ȴȢǍɨȯƾǧɞȚǍŮȵƾǦƄŴȢȥȚ .NjǥƶɨȵȢƾƱƄŴȚɧƪųɞƾƀǞžɞȚǍŮǓƲźȵƾǦƄŴȢȥȚ ǝſƾŵɞȚǍŮȴȕȥȚ .ǁŴȚȵNjŵǝƄųƾŴȶɬŲȚǍŶǞžȴȢǍɨȯƾǧɞȚǍŮǓƲźȵƾǦƄŴȢǜɭȚ .NjǥƶɳſȵȢƾƱƄŴȚɬŸǞƶƫžɞƾƀǞž ‡ .NjǥƶɳſȵȢƾƱƄŴȚǞžȴȢǍɨ ‡ ǝſƾŵɞȚǍŮȴȕȥȚ .ǁŴȚȵNjŵǝƄųƾŴȶɬŲȚǍŶǞžȴȢǍɨȯƾǧɞȚǍŮǓƲźȵƾǦƄŴȢǜɭȚ .NjɭȤȚNjƷǦſȢǞųǁŴǞǨȥȚȤȶȢȚȤȵƾǦƄŴȢȭȚȢȠǞƭŴ .NjǥƶɳſȵȢƾƱƄŴȚǞžȴȢǍɨ ‡ .NjǥƶɳſƾƀȤȚȤȴȕȆǁŴȚǚƫƄžȰǍŮǝŮȵƾǦƄŴȢɬƄŻȶ .NjɭȤȚNjƷǦſȢǞųǁŴǞǨȥȚȤȶȢȚȤȵƾǦƄŴȢȭȚȢȠǞƭŴ ‡ NjǥƶɳſȢȤȚȶȵƾǦƄŴȢȤȢɬƂǥŵǶǥƀ ‡ .NjǥƶɳſƾƀȤȚȤȴȕȆǁŴȚǚƫƄžȰǍŮǝŮȵƾǦƄŴȢɬƄŻȶ .NjǥƶɳſɬŴȤǍŮɞǎƴźȔƾǥŵȚƾŮȚȤȴǞɭɬűȶǍųɞƾƀȡȚȤǞŴ NjǥƶɳſȢȤȚȶȵƾǦƄŴȢȤȢɬƂǥŵǶǥƀ ‡ .NjǥƪɳŮǎɭǍǨȥȚȵȢƾƱƄŴȚȥȚǏǨȚȤȴȕǝƪǥƵƀ ‡ .NjǥƶɳſɬŴȤǍŮɞǎƴźȔƾǥŵȚƾŮȚȤȴǞɭɬűȶǍųɞƾƀȡȚȤǞŴ ǎǬǍƀȶȆNjǥƀȢȤȚǍŻȝȤȚǍŲǍŮȚǍŮȤȢȳȶƾƲžljƭŴɧɭɞȶȤȚȤȴȕȆǁŴȚȭȚȢȵƾǦƄŴȢɬƄŻȶ .NjǥƪɳŮǎɭǍǨȥȚȵȢƾƱƄŴȚȥȚǏǨȚȤȴȕǝƪǥƵƀ ‡ .NjǥſƾŵǞǮſǍǦɭȢǎǥǩǍƀƾɭǝǩȤƾǨƾɭǝŽǞŲƾŮȚȤȴȕ ‡ ǎǬǍƀȶȆNjǥƀȢȤȚǍŻȝȤȚǍŲǍŮȚǍŮȤȢȳȶƾƲžljƭŴɧɭɞȶȤȚȤȴȕȆǁŴȚȭȚȢȵƾǦƄŴȢɬƄŻȶ ǝǥǧǞůȚȤƾƀȴȕǏǮǥƴǥźǝɨɬžȥȚǞŽƾɭǍǦɭȢȴƾǬNjſȥƾŴȝƾƯƭŻƾɭɬƃſƾűȳȥȚǞŽȥȚǎǬǍƀ .NjǥſƾŵǞǮſǍǦɭȢǎǥǩǍƀƾɭǝǩȤƾǨƾɭǝŽǞŲƾŮȚȤȴȕ ‡ ǁſƾƵǤȆNjǥƶɨȵȢƾƱƄŴȚɬůƾƯƭŻƾɭɬƃſƾűȳȥȚǞŽǜǥƶǩȥȚǍǬȚ .NjǥƶɳſȵȢƾƱƄŴȚNjƶɨɬƘ ‡ ǝǥǧǞůȚȤƾƀȴȕǏǮǥƴǥźǝɨɬžȥȚǞŽƾɭǍǦɭȢȴƾǬNjſȥƾŴȝƾƯƭŻƾɭɬƃſƾűȳȥȚǞŽȥȚǎǬǍƀ .ȢǞŵɬžǓŻƾŴȤƾƃƄŸȚǝűȤȢȥȚƾƵŵǝžƾſ ǁſƾƵǤȆNjǥƶɨȵȢƾƱƄŴȚɬůƾƯƭŻƾɭɬƃſƾűȳȥȚǞŽǜǥƶǩȥȚǍǬȚ .NjǥƶɳſȵȢƾƱƄŴȚNjƶɨɬƘ .NjǥſƾǰǥǮſȵƾǦƄŴȢȤȶȢȚȤȰǍŮǛǥŴ ‡ .ȢǞŵɬžǓŻƾŴȤƾƃƄŸȚǝűȤȢȥȚƾƵŵǝžƾſ ǁŴȚǜɳƛǞžȵNjƶƶɨȯƾǧȝƾƇƱǧȆȢǞŵȵȢƾƱƄŴȚȵȢȥƩſȤɞǞžɞȚǍŮȵƾǦƄŴȢȥȚǍǬȚ .NjǥſƾǰǥǮſȵƾǦƄŴȢȤȶȢȚȤȰǍŮǛǥŴ ‡ .NjſǞŵȤȚȢǝɳŽ ‡ ǁŴȚǜɳƛǞžȵNjƶƶɨȯƾǧȝƾƇƱǧȆȢǞŵȵȢƾƱƄŴȚȵȢȥƩſȤɞǞžɞȚǍŮȵƾǦƄŴȢȥȚǍǬȚ ɬǬNjƶɭƾƘȢǎſȚȤȴȕȆǍƭųȥȶǍŮȥȚɞǍǥǬǞƴűɞȚǍŮǁŴȚȵNjɭȢƿǥŴȕȰǍŮǛǥŴǝɨɬůȤǞǧȤȢ .NjſǞŵȤȚȢǝɳŽ ‡ .NjǥƶɨǒɭǞƯůǑƫƈƄžȨƾƈŵȚƾɭǏǮǥƴǥźȥƾƆžȝƾžNjųǎɨǍžȆǏǮǥƴǥźɞƾƀ ‡ ɬǬNjƶɭƾƘȢǎſȚȤȴȕȆǍƭųȥȶǍŮȥȚɞǍǥǬǞƴűɞȚǍŮǁŴȚȵNjɭȢƿǥŴȕȰǍŮǛǥŴǝɨɬůȤǞǧȤȢ ǝŮǍƏƾɭNjƶƄƉǥſȤȚȢȤǞųǍŮɬźƾɨɬƶƀȣȶɬƉŲȆɬƵƉűɬɭƾſȚǞůȥȚǝɨɞȢȚǍźȚȶȴƾɨȢǞɨ .NjǥƶɨǒɭǞƯůǑƫƈƄžȨƾƈŵȚƾɭǏǮǥƴǥźȥƾƆžȝƾžNjųǎɨǍžȆǏǮǥƴǥźɞƾƀ ‡ ȵȢƾƱƄŴȚǚƵƯŽȚȤǞƄŴȢǝɳƶɭȚǍǦžNjƶƶɨȵȢƾƱƄŴȚȵƾǦƄŴȢǜɭȚȥȚNjɭƾƃſNjſȤȚNjſɬƀƾǬȕȶ ‡ ǝŮǍƏƾɭNjƶƄƉǥſȤȚȢȤǞųǍŮɬźƾɨɬƶƀȣȶɬƉŲȆɬƵƉűɬɭƾſȚǞůȥȚǝɨɞȢȚǍźȚȶȴƾɨȢǞɨ ȵNjƷŸǝŮȚȤƾƷſȕȥȚǁƃŻȚǍžǝɨɞȢǍźǍƮſǍɭȥƾɭNjŵƾŮȵNjŵȵȢȚȢȧȥǞžȕƾƷſȕǝŮȵƾǦƄŴȢȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚǚƵƯŽȚȤǞƄŴȢǝɳƶɭȚǍǦžNjƶƶɨȵȢƾƱƄŴȚȵƾǦƄŴȢǜɭȚȥȚNjɭƾƃſNjſȤȚNjſɬƀƾǬȕȶ .NjƶɭƾƘȵȢƾƱƄŴȚȴȕȥȚȢȤȚȢ ȵNjƷŸǝŮȚȤƾƷſȕȥȚǁƃŻȚǍžǝɨɞȢǍźǍƮſǍɭȥƾɭNjŵƾŮȵNjŵȵȢȚȢȧȥǞžȕƾƷſȕǝŮȵƾǦƄŴȢȥȚ .NjƶƶɨɬƘɞȥƾŮȵƾǦƄŴȢƾŮNjɭǞŵǜƂƵƭžƾůNjǥŵƾŮǝƄŵȚȢǍƮſǍɭȥȚȤȴƾɨȢǞɨ .NjƶɭƾƘȵȢƾƱƄŴȚȴȕȥȚȢȤȚȢ ‡ ȵNjſƾžȴƾɭǍűǝƴǥŴȶɧɭǝɨȢǞŵɬžǝǥǧǞůȆȵƾǦƄŴȢǜɭȚȥȚǍƄƪǥŮǁƃŻȚǍžɞȚǍŮ .NjƶƶɨɬƘɞȥƾŮȵƾǦƄŴȢƾŮNjɭǞŵǜƂƵƭžƾůNjǥŵƾŮǝƄŵȚȢǍƮſǍɭȥȚȤȴƾɨȢǞɨ ‡ ǜɭȚȤȢȵNjſƾžȢǍɨȤƾɨȴƾɭǍű .NjǥƶɨƿƫſɬɭǞƪƄŴȢɬɳɭǍƄɳŽȚȤȚNjžȤȢȚȤ (RCD) ‡ ȵNjſƾžȴƾɭǍűǝƴǥŴȶɧɭǝɨȢǞŵɬžǝǥǧǞůȆȵƾǦƄŴȢǜɭȚȥȚǍƄƪǥŮǁƃŻȚǍžɞȚǍŮ ȵNjƶƶɨƿƫſȢǍźƾŮǍƄƪǥŮȝƾŸǾŶȚɞȚǍŮ .NjŵƾŮǍƄƪǥŮǍǮžȕɬƴǥž 30ȥȚNjɭƾƃſ(RCD) RCD ǜɭȚȤȢȵNjſƾžȢǍɨȤƾɨȴƾɭǍű .NjǥƶɨƿƫſɬɭǞƪƄŴȢɬɳɭǍƄɳŽȚȤȚNjžȤȢȚȤ .NjǥƶɨȝȤǞƪžǝƴǥŴȶ ȵNjƶƶɨƿƫſȢǍźƾŮǍƄƪǥŮȝƾŸǾŶȚɞȚǍŮ .NjŵƾŮǍƄƪǥŮǍǮžȕɬƴǥž 30ȥȚNjɭƾƃſ RCD .NjǥƶɨȝȤǞƪžǝƴǥŴȶ (EMF)ɬƉǥŶƾƶưžȶǍƄɳŽȚȴȚNjǥž (EMF)ɬƉǥŶƾƶưžȶǍƄɳŽȚȴȚNjǥž ȤȢ .ȢȤȚȢǁƲŮƾƭž (EMF)ɬƉǥŶƾƶưžȶǍƄɳŽȚȴȚNjǥžɞƾƀȢȤȚNjſƾƄŴȚǝǥƴɨƾŮȵƾǦƄŴȢǜɭȚ ǝǩǍƄźȢǜɭȚȤȢȢǞűǞžɞƾƀǚƵƯŽȚȤǞƄŴȢƠƉŮȤƾɨǝŮȶȵƾǦƄŴȢȥȚljǥƇǧȵȢƾƱƄŴȚȝȤǞǧ ȤȢ .ȢȤȚȢǁƲŮƾƭž (EMF)ɬƉǥŶƾƶưžȶǍƄɳŽȚȴȚNjǥžɞƾƀȢȤȚNjſƾƄŴȚǝǥƴɨƾŮȵƾǦƄŴȢǜɭȚ ɬžǍɭnjǨȴƾɳžȚȵƾǦƄŴȢǜɭȚȥȚǜƵɭȚȵȢƾƱƄŴȚȢǞűǞžɬƵƴŸNjƀȚǞŵǝŮǝűǞůƾŮȆƾƵƶƀȚȤ ǝǩǍƄźȢǜɭȚȤȢȢǞűǞžɞƾƀǚƵƯŽȚȤǞƄŴȢƠƉŮȤƾɨǝŮȶȵƾǦƄŴȢȥȚljǥƇǧȵȢƾƱƄŴȚȝȤǞǧ .NjŵƾŮ ɬžǍɭnjǨȴƾɳžȚȵƾǦƄŴȢǜɭȚȥȚǜƵɭȚȵȢƾƱƄŴȚȢǞűǞžɬƵƴŸNjƀȚǞŵǝŮǝűǞůƾŮȆƾƵƶƀȚȤ .NjŵƾŮ ǁƉɭȥǓǥƇž ǁƉɭȥǓǥƇž ȤȶȢɬǦſƾųɬŽǞƵƯžɞƾƀǝŽƾŮȥƾŮȵȚǍƵƀȚȤȴȕȆȵƾǦƄŴȢǍƵŸȴƾɭƾǨȥȚǏǨ ȳƾƍȚȢǞųɬƴƇžǁźƾɭȥƾŮȶɞȤȶȕǕƵűǜǥſȚǞŻǘƃŶȚȤȤƾɨǜɭȚǝɳƴŮNjɭȥȚNjſƾǥſ ȤȶȢɬǦſƾųɬŽǞƵƯžɞƾƀǝŽƾŮȥƾŮȵȚǍƵƀȚȤȴȕȆȵƾǦƄŴȢǍƵŸȴƾɭƾǨȥȚǏǨ .NjɭȚȵȢǍɨɧƵɨȢǞųǁƉɭȥǓǥƇžǔƱŲǝŮǁƲǥƲŲȤȢȤƾɨǜɭȚƾŮ .NjǥƀȢ ȳƾƍȚȢǞųɬƴƇžǁźƾɭȥƾŮȶɞȤȶȕǕƵűǜǥſȚǞŻǘƃŶȚȤȤƾɨǜɭȚǝɳƴŮNjɭȥȚNjſƾǥſ .NjɭȚȵȢǍɨɧƵɨȢǞųǁƉɭȥǓǥƇžǔƱŲǝŮǁƲǥƲŲȤȢȤƾɨǜɭȚƾŮ .NjǥƀȢ ƾƀǞžȴȢǍɨǞŶȚ ƾƀǞžȴȢǍɨǞŶȚ 2 2 .NjǥƶɨțƾƈƄſȚȚȤȢǞųɞƾƀǞžɞȚǍŮƿŴƾƶžɞƾžȢǛǥƮƶů .NjǥƀȢȤȚǍŻǛɨɞƾžȢȝƾƵǥƮƶůɞȶȤȚȤȴȕȆNjǥƶɨɬžȵȢƾƱƄŴȚȤƾŮǜǥŽȶȚɞȚǍŮǞžɞǞŶȚȥȚǍǬȚ .NjǥƶɨțƾƈƄſȚȚȤȢǞųɞƾƀǞžɞȚǍŮƿŴƾƶžɞƾžȢǛǥƮƶů .NjǥƀȢȤȚǍŻǛɨɞƾžȢȝƾƵǥƮƶůɞȶȤȚȤȴȕȆNjǥƶɨɬžȵȢƾƱƄŴȚȤƾŮǜǥŽȶȚɞȚǍŮǞžɞǞŶȚȥȚǍǬȚ ƾžȢǛǥƮƶů ǞžȬǞſ ƾžȢǛǥƮƶů ǞžȬǞſ 4/19/2010 3:20:26 PM
 • Page 1 1
 • Page 2 2

Philips HP8297/01 Handleiding

Type
Handleiding