EHEIM Classic 250 de handleiding

Merk
EHEIM
Model
Classic 250
Type
de handleiding
Veiligheidsinstructies
Nederlands
Hartelijk bedankt
voor de aankoop van uw nieuwe buitenfilter classic van EHEIM. Hij biedt u
een optimale prestatie bij hoogste betrouwbaarheid en grootste efficiëntie.
Alleen binnenshuis te gebruiken. Voor aquaristische doeleinden.
Voordat U met Uw handen in het aquariumwater komt moeten alle stekkers
van de zich in het water bevindende electrische apparaten uit het stop-
contact gehaald worden. Koppel het filter los van het stroomnet alvorens
het te openen.
De aansluitkabel van het apparaat kan niet vervangen worden. Bij bescha-
diging van de kabel mag het apparaat niet meer gebruikt worden. Wendt U
zich tot Uw detaillist of een EHEIM-servicedienst.
Dit toestel is niet voorzien voor gebruik door personen (kinderen inbegre-
pen) met beperkt fysiek, sensorisch of geestelijk vermogen of met gebrek-
kige ervaring of kennis behalve indien een voor de veiligheid bevoegde per-
soon op hen toezicht houdt of hen instructies heeft gegeven met betrekking
tot de bediening van het toestel.
Op kinderen moet toezicht worden gehouden om te garanderen dat ze niet
met het toestel spelen.
Waarschuwing: Bij deze apparaten kunnen magnetische velden
elektronische en mechanische storingen of beschadigingen ver-
oorzaken. Dit geldt ook voor pacemakers. De vereiste veiligheidsafstand
zijn in de handboeken van deze medische apparaten te vinden.
Let op: Door de grote kracht van de magneten kunnen bij het onderhoud
kneuzingen veroorzaakt worden.
Voor Uw eigen veiligheid is het aan te bevelen met het
snoer een druppellus te creëren, die verhindert, dat
eventueel langs de kabel lopend water in het stopcon-
tact komt.
Bij gebruik van een losse contactdoos dient deze boven
de filter-aansluitkabel geplaatst te worden.
Aangezien er bij de houtbewerking enorm veel verschil-
lende lakken en polijstmiddelen gebruikt worden, kun-
nen de poten van het apparaat, als gevolg van een che-
mische reactie, zichtbare resten op meubels of parket-
vloeren achterlaten. Het apparaat mag daarom niet zon-
der bescherming op houten oppervlakken worden gezet.
Ten behoeve van een optimale bedrijfszekerheid mag
de hoogte tussen wateroppervlak en filterbodem maximaal 180 cm be-
dragen.
Let op: Filter mag in principe alleen rechtopstaand functioneren.
De voorzorgsmaatregelen in acht nehmen bij hantering van door elektrosta-
tische ontlading bedreigde componenten.
Het apparaat – of delen daarvan – niet reinigen in de vaatwasmachine. Niet
vaatwasmachinebestendig!
Dit product niet in het normale huisvuil gooien. Breng het naar uw lokaal
afvalverwerkingspunt.
Dit product is volgens de
verschillende nationale voorschriften
en richtlijnen erkend en komt
overeen met de EU-normen.
20 cm
geprüfte
Sicherheit
max.
180 cm
Buitenfilter 2213
Functie
A
Pompkop
Filterpot
Slangaansluiting drukzijde
Slang-
aansluiting zuigzijde
Filterinzetstuk
Aanzuigbuis
Filter-
korf
Zuigers met klembeugel
Uitloopbocht
Sproeierbuis.
B Filterinzetstuk door aan de handgreep te trekken uitnemen en de
deksel door naar links te draaien openen.
B
1 Uitvoering met filtermatten: Alle filtermatten onder stromend
water licht uitspoelen en volgens de tekening in het filterinzetstuk
plaatsen: 5 x schuimstofmat blauw (bestelnr. 2616131 / 2 st.),
1 x wattenvlies wit (bestelnr. 2616135 / 3 st.) en 1 x koolvlies
zwart (bestelnr. 2628130 / 3 st.) als bovenste mat plaatsen.
Het koolvlies dient vor de adsorptie van mogelijke opgeloste scha-
delijke stoffen bij het nieuw installeren van de filter. Na een inloop-
tijd van ca. 2 weken moet het koolvlies verwijderd worden.
B
2 Uitvoering met filtermedia: Filterinzetstuk als volgt vullen: ca.
3 - 5 cm EHEIM MECH, 1 x schuimstofmat blauw (bestelnr.
2616131/2 st.), EHEIM SUBSTRATpro of SUBSTRAT, 1x wat-
tenvlies wit (bestelnr. 2616135 / 3 st.), 1 x koolvlies (bestelnr.
2628130 / 3 st.). Vervolgens het filterinzetstuk onder stromend wa-
ter uitspoelen, om restdeeltjes van de filtermassa’s te verwijderen.
b
a
a
c
b
d
e
c
Montage
C Deksel weer op het filterinzetstuk plaatsen en door naar rechts de
draaien vastzetten. Pompkop op de filterpot zetten en erop letten,
dat de dichtingsring goed zit. Dekselveren sluiten.
D Filter onder het aquarium plaatsen (in ieder geval onder de water-
spiegel).
E/F Sproeierbuis volgens tekening A of B monteren.
G Aanzuigbuis en filterkorf in elkaar steken (afb. A) en met 2 zui-
gers met klembeugel aan de bakwand bevestigen en slangverbin-
dingen aan de filter koppelen: zuigzijde aan het onderste inloop-
stuk, drukzijde aan de pompkop. Slangen met de dopmoer vast-
zetten (afb. K).
Ingebruikname
Met de EHEIM-aanzuiger (bestelnr. 4003540), de EHEIM montage-
set 1 (zie afb. G1, bestelnr. 4004300) of door aanzuigen aan de
drukzijde wordt de waterkringloop tot stand gebracht, tot de filter
vanzelf volloopt.
Daarna de drukslang met uitloopbocht en de sproeierbuis verbin-
den en de filter via de netstekker inschakelen. (Een aanloopgeruis
van de pomp van 0,5 – 3 sec. is normaal). Wanneer zich geen
luchtbellen meer in de waterstroom bevinden de sluitstop op de
sproeierbuis doen.
Onderhoud

Document transcriptie

Nederlands Hartelijk bedankt voor de aankoop van uw nieuwe buitenfilter classic van EHEIM. Hij biedt u een optimale prestatie bij hoogste betrouwbaarheid en grootste efficiëntie. Veiligheidsinstructies Alleen binnenshuis te gebruiken. Voor aquaristische doeleinden. Voordat U met Uw handen in het aquariumwater komt moeten alle stekkers van de zich in het water bevindende electrische apparaten uit het stopcontact gehaald worden. Koppel het filter los van het stroomnet alvorens het te openen. De aansluitkabel van het apparaat kan niet vervangen worden. Bij beschadiging van de kabel mag het apparaat niet meer gebruikt worden. Wendt U zich tot Uw detaillist of een EHEIM-servicedienst. Dit toestel is niet voorzien voor gebruik door personen (kinderen inbegrepen) met beperkt fysiek, sensorisch of geestelijk vermogen of met gebrekkige ervaring of kennis behalve indien een voor de veiligheid bevoegde persoon op hen toezicht houdt of hen instructies heeft gegeven met betrekking tot de bediening van het toestel. Op kinderen moet toezicht worden gehouden om te garanderen dat ze niet met het toestel spelen. Waarschuwing: Bij deze apparaten kunnen magnetische velden elektronische en mechanische storingen of beschadigingen veroorzaken. Dit geldt ook voor pacemakers. De vereiste veiligheidsafstand zijn in de handboeken van deze medische apparaten te vinden. 20 cm Let op: Door de grote kracht van de magneten kunnen bij het onderhoud kneuzingen veroorzaakt worden. Voor Uw eigen veiligheid is het aan te bevelen met het snoer een druppellus te creëren, die verhindert, dat eventueel langs de kabel lopend water in het stopcontact komt. Bij gebruik van een losse contactdoos dient deze boven de filter-aansluitkabel geplaatst te worden. Aangezien er bij de houtbewerking enorm veel verschillende lakken en polijstmiddelen gebruikt worden, kunnen de poten van het apparaat, als gevolg van een chemische reactie, zichtbare resten op meubels of parketvloeren achterlaten. Het apparaat mag daarom niet zonder bescherming op houten oppervlakken worden gezet. max. 180 cm Ten behoeve van een optimale bedrijfszekerheid mag de hoogte tussen wateroppervlak en filterbodem maximaal 180 cm bedragen. Let op: Filter mag in principe alleen rechtopstaand functioneren. De voorzorgsmaatregelen in acht nehmen bij hantering van door elektrostatische ontlading bedreigde componenten. Het apparaat – of delen daarvan – niet reinigen in de vaatwasmachine. Niet vaatwasmachinebestendig! Dit product niet in het normale huisvuil gooien. Breng het naar uw lokaal afvalverwerkingspunt. Dit product is volgens de verschillende nationale voorschriften en richtlijnen erkend en komt overeen met de EU-normen. geprüfte Sicherheit Buitenfilter 2213 Functie A Pompkop Filterpot Slangaansluiting drukzijde SlangFilteraansluiting zuigzijde Filterinzetstuk Aanzuigbuis Zuigers met klembeugel Uitloopbocht Sproeierbuis. korf B Filterinzetstuk door aan de handgreep te trekken uitnemen en de deksel door naar links te draaien openen. B1 Uitvoering met filtermatten: Alle filtermatten onder stromend water licht uitspoelen en volgens de tekening in het filterinzetstuk a 5 x schuimstofmat blauw (bestelnr. 2616131 / 2 st.), plaatsen: c 1 x koolvlies b 1 x wattenvlies wit (bestelnr. 2616135 / 3 st.) en  zwart (bestelnr. 2628130 / 3 st.) als bovenste mat plaatsen. Het koolvlies dient vor de adsorptie van mogelijke opgeloste schadelijke stoffen bij het nieuw installeren van de filter. Na een inlooptijd van ca. 2 weken moet het koolvlies verwijderd worden. B2 Uitvoering met filtermedia: Filterinzetstuk als volgt vullen: ca. b 3 - 5 cm EHEIMc MECH, 1 x schuimstofmat blauw (bestelnr. d 2616131/2 st.), EHEIM SUBSTRATpro of SUBSTRAT, 1 x wate tenvlies wit (bestelnr. 2616135 / 3 st.), 1 x koolvlies (bestelnr. 2628130 / 3 st.). Vervolgens het filterinzetstuk onder stromend water uitspoelen, om restdeeltjes van de filtermassa’s te verwijderen. a Montage C Deksel weer op het filterinzetstuk plaatsen en door naar rechts de draaien vastzetten. Pompkop op de filterpot zetten en erop letten, dat de dichtingsring goed zit. Dekselveren sluiten. D Filter onder het aquarium plaatsen (in ieder geval onder de waterspiegel). E / F Sproeierbuis volgens tekening A of B monteren. G Aanzuigbuis en filterkorf in elkaar steken (afb. A) en met 2 zuigers met klembeugel aan de bakwand bevestigen en slangverbindingen aan de filter koppelen: zuigzijde aan het onderste inloopstuk, drukzijde aan de pompkop. Slangen met de dopmoer vastzetten (afb. K). Ingebruikname Met de EHEIM-aanzuiger (bestelnr. 4003540), de EHEIM montageset 1 (zie afb. G 1, bestelnr. 4004300) of door aanzuigen aan de drukzijde wordt de waterkringloop tot stand gebracht, tot de filter vanzelf volloopt. Daarna de drukslang met uitloopbocht en de sproeierbuis verbinden en de filter via de netstekker inschakelen. (Een aanloopgeruis van de pomp van 0,5 – 3 sec. is normaal). Wanneer zich geen luchtbellen meer in de waterstroom bevinden de sluitstop op de sproeierbuis doen. Onderhoud
/

Deze handleiding is ook geschikt voor