AEG DB5230 Handleiding

Categorie
Strijkijzers
Type
Handleiding
D Anleitung ..............................3–15
Vor der ersten Benutzung des
Bügeleisens lesen Sie bitte die
Sicherheitshinweise auf Seite 4 sorg-
fältig durch.
GR Βιβλίο οδηγιών...................3–15
Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη
φορά το σίδερο, παρακαλούμε
διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας
στη σελίδα 5.
GB Instruction book ............17–22
Before using the appliance for the
rst time, please read the safety
advice on page 18 carefully.
NL Gebruiksaanwijzing ........3–15
Lees, voordat u het strijkijzer voor
de eerste keer gebruikt, zorgvuldig
het veiligheidsadvies op pagina 6.
F Mode d’emploi ..................3–15
Avant d'utiliser le fer pour la
première fois, veuillez lire attentive-
ment les consignes de sécurité
en page 7.
3
d
GR
NL
F
GB
d GR NL F
A
d
C
I
G
B
L
K
N
M
H,J
E
F
A. Bügelsohle
B. Anzeige für maximalen
Wasserstand
C. Einfüllönung mit
Abdeckung
D. Sprühdüse
E. Sprühtaste
F. Dampfstoßtaste
G. Dampfwahlschalter/-
Selbstreinigung
H. Netzspannungsanzeige
I. Netzkabel
J. Anzeige für automatische
Sicherheitsabschaltung
K. Temperaturwähler
L. Wassertank
M. Kabelaufwicklungs-
vorrichtung
N. Gummierte Abstelläche
für sicheren Stand
Teile
A. Πλάκα
B. Ένδειξη μέγιστης στάθμης
νερού
C. Στόμιο πλήρωσης με
καπάκι
D. Ακροφύσιο ψεκασμού
E. Κουμπί ψεκασμού
F. Κουμπί πίδακα ατμού
G. Επιλογέας ατμού/
Αυτοκαθαρισμός
H. Ενδεικτική λυχνία
λειτουργίας
I. Καλώδιο ρεύματος
J. Λυχνία ασφαλείας για
αυτόματη απενεργοποίηση
K. Επιλογέας θερμοκρασίας
L. Δοχείο νερού
M. Υποδοχή τύλιξης καλωδίου
N. Ελαστικό, μαλακό πέλμα
Εξαρτήματα
A. Strijkzool
B. Aanduiding maximaal
waterniveau
C. Vulopening met klepje
D. Sproeimond
E. Sproeiknop
F. Stoomknop
G. Stoomkeuzeschakelaar/
zelfreiniging
H. Aan/uit-indicatielampje
I. Netsnoer
J. Veiligheidslampje voor
automatisch uitschakelen
K. Temperatuurknop
L. Waterreservoir
M. Snoeroprolsysteem
N. Voet met rubberen inzet
Onderdelen
A. Semelle
B. Indicateur de niveau d’eau
maximum
C. Goulot de remplissage
avec capuchon
D. Spray
E. Bouton Spray
F. Bouton jet de vapeur
G. Sélecteur de vapeur/auto-
nettoyage
H. Voyant d’alimentation
I. Cordon d’alimentation
J. Voyant d’auto extinction
de sécurité
K. Sélecteur de température
L. Réservoir d’eau
M. Dispositif de rangement
du cordon
N. Talon caoutchouté
Éléments
6
NL
Lees de volgende instructies aandachtig door voordat u het apparaat
voor de eerste keer in gebruik neemt.
• Ditapparaatkanwordengebruiktdoorkinderenvan8jaarenouderen
door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke
vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht
staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het
apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
• Kinderenmogennietmethetapparaatspelen.
• Reinigingenonderhoudmagnietwordenuitgevoerddoorkinderen
zonder toezicht.
• Houdhetstrijkijzerensnoerbuitenhetbereikvankinderenjongerdan8
jaar wanneer het strijkijzer aan staat of afkoelt.
• Deoppervlakkenkunnenheetwordentijdenshetgebruik
.
• Ditproductisgeschiktvoorgebruikmetkraanwater.Hetwordt
aanbevolen gedestilleerd water of een combinatie van 50% gedestilleerd
en 50% kraanwater te gebruiken.
• Hetapparaatmagalleenwordenaangeslotenopeenstroomtoevoer
waarvandespanningenfrequentievoldoenaandespecicatiesophet
classicatieplaatje!
• Hetstrijkijzermagnietwordengebruiktalshetisgevallen,alshet
strijkijzer of het snoer zichtbare tekenen van schade vertoont of als het
lekt.
• Devulopeningmagtijdenshetgebruiknietwordengeopend.
• Hetapparaatmagalleenwordenaangeslotenopeengeaardstopcontact.
• Alshetapparaatofdevoedingskabelisbeschadigd,moethetapparaat
door de fabrikant, de servicevertegenwoordiger of een andere
gekwaliceerdepersoonwordenvervangenomrisicostevermijden.
• Hetstrijkijzermoetwordengebruiktenneergezetopeenstabiel
oppervlak. Controleer, wanneer het strijkijzer op de voet wordt gezet, of
het oppervlak waarop de voet wordt geplaatst stabiel is.
• Laathetapparaatnooitonbeheerdachterwanneerhetisaangeslotenop
het elektriciteitsnet.
• Hetapparaatmoetwordenuitgeschakeldendestekkermoetnagebruik
altijd uit het stopcontact worden gehaald voordat het apparaat wordt
gereinigd en onderhouden.
• Destekkermoetuithetstopcontactwordengehaaldvoordathet
waterreservoir met water wordt gevuld.
• Hetnetsnoermagnietincontactkomenmeteenvandeheteonderdelen
van het apparaat.
• Dompelhetapparaatnietonderinwaterofeenanderevloeistof.
• Vulhetapparaatnietmetmeerwaterdandemaximaaltoegestane
hoeveelheid zoals op het apparaat is aangegeven.
• Alserbeperkingenzijn,moetdewaterkwaliteitofhettypewaterworden
aangegeven dat bij dit apparaat kan worden gebruikt.
• Ditapparaatisalleenbestemdvoorhuishoudelijkgebruik.Defabrikant
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke schade als
gevolg van onbehoorlijk of onjuist gebruik.
9
d
GR
NL
F
GB
NL
F
Strijkschema /
Stof Temperatuurinstelling Aanbeveling voor strijken
Acryl
Droog strijken aan de verkeerde kant.
Acetaat
Droog strijken aan de verkeerde kant terwijl het materiaal nog vochtig is of
gebruik de sproeier om de stof te bevochtigen.
Nylon & polyester
Strijken aan de verkeerde kant terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik
de sproeier om de stof te bevochtigen.
Rayon
Strijken aan de verkeerde kant van de stof.
Viscose
Voornamelijk droog strijken. Stoom kan worden gebruikt als de fabrikant
dat toestaat.
Zijde
Strijken aan de verkeerde kant. Gebruik een strijkdoek om glansstrepen te
voorkomen.
Katoenmengsels
Controleer het label en volg de instructies van de fabrikant. Gebruik de
laagst mogelijke instelling.
Wol & wolmengsels
Stoomstrijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek.
Katoen
Droog strijken terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik de sproeier om
de stof te bevochtigen. Gebruik de gemiddelde tot hoge stoomstand.
Corduroy
Stoomstrijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek.
Linnen
tot “max”
Strijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek om
glansstrepen te voorkomen, met name bij donkere kleuren. Droog strijken
terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik de sproeier om de stof te
bevochtigen. Gebruik de gemiddelde tot hoge stoomstand.
Denim
tot “max”
Gebruik de maximale stoomstand.
Variabele strijksnelheden en vochtigheid van de stof kunnen ertoe leiden dat de optimale instellingen afwijken van de
aanbevelingen in de tabel!
Tableau de repassage
Tissu Sélecteur de température Recommandations pour le repassage
Acrylique
Repassage à sec sur l'envers.
Acétate
Repassageàsecsurl'enverspendantqueletissuestencorehumideou
utiliserunbrumisateurpourl'humidier.
Nylon & polyester
Repassagesurl'enverspendantqueletissuestencorehumideouutiliserun
brumisateurpourl'humidier.
Rayonne
Repassage sur l'envers du tissu.
Viscose
Principalementrepassageàsec.Ilestpossibled'utiliserdelavapeuren
respectant les instructions du fabricant.
Soie
Repassage sur l'envers. Utiliser une housse de repassage pour éviter les
marquesbrillantes.
Mélanges de cotons
Consulterl'étiquetteetrespecterlesinstructionsdufabricant.Sélectionner
latempératureadaptéeàlabrelaplusfragile.
Laine et mélanges de
laines
Repassage à la vapeur sur l'envers ou utiliser une housse de repassage.
Coton
Repassageàsecpendantqueletissuestencorehumideouutiliserun
brumisateurpourl'humidier.Utiliserunniveaudevapeurmoyenàélevé.
Velours côtelé
Repassage à la vapeur sur l'envers ou utiliser une housse de repassage.
Lin
à "max."
Repassage sur l'envers ou utiliser une housse de repassage pour éviter les
marquesbrillantes,enparticulieraveclescouleurssombres.Repassageà
secpendantqueletissuestencorehumideouutiliserunbrumisateurpour
l'humidier.Utiliserunniveaudevapeurmoyenàélevé.
Toile de jean
à "max."
Utiliser la vapeur au maximum.
Desvariationsdevitessederepassageetd'humiditédutissupeuventmodierlesparamètresoptimauxparrapportàceux
recommandésdansletableau!
10
d
GR
NL
F
1. Vor der ersten Benutzung. Entfernen
Sie ggf. Reste von Klebebändern
und reiben Sie das Gerät vorsichtig
mit einem angefeuchteten Tuch
ab. Spülen Sie den Wassertank, um
Fremdkörper zu entfernen. Beim
erstmaligen Einschalten können
vorübergehend Dämpfe/Gerüche
auftreten.
2. Füllen des Dampfbüglers mit
Wasser. Vergewissern Sie sich, dass der
Netzstecker gezogen ist. Schalten Sie
den Dampfwahlschalter auf Trocken
und önen Sie die Einfüllabdeckung.
Füllen Sie das Bügeleisen mit dem
mitgelieferten Becher bis zur Markierung
„MAX“ auf. Schließen Sie die Abdeckung.
Dieses Produkt ist zur Verwendung mit
Leitungswasser geeignet. Wir empfehlen
die Verwendung von destilliertem
Wasser oder einer Mischung aus 50 %
destilliertem und 50 % Leitungswasser.
3. Schließen Sie das Netzkabel
an eine Netzsteckdose an. Die
Netzspannungsanzeige leuchtet.
Stellen Sie die gewünschte Temperatur
durch Drehen des Temperaturwählers
ein. Wenn die Anzeige erlischt, ist das
Bügeleisen betriebsbereit.
Erste Schritte /
1. Πριν από την πρώτη χρήση.
Αφαιρέστε όλα τα αυτοκόλλητα
υπολείμματα και τρίψτε απαλά με
ένα νωπό ύφασμα. Ξεπλύνετε το
δοχείο νερού για να αφαιρεθούν
ξένα σώματα. Κατά την πρώτη
ενεργοποίηση του σίδερου ενδέχεται
να προκληθούν προσωρινοί ατμοί/
οσμές.
2. Πλήρωση του σίδερου ατμού με
νερό.Βεβαιωθείτεότιέχετεαφαιρέσει
τοφιςαπότηνπρίζα.Γυρίστετον
επιλογέα ατμού στη θέση ρύθμισης
Dry (Στεγνό) και ανοίξτε το καπάκι του
στομίου πλήρωσης. Χρησιμοποιώντας
το μικρό δοχείο που παρέχεται, χύστε
νερό έως τη μέγιστη στάθμη. Κλείστε
το καπάκι. Το προϊόν αυτό είναι
κατάλληλο για χρήση με νερό βρύσης.
Συνιστάται η χρήση αποσταγμένου
νερού ή ένα μίγμα 50% αποσταγμένου,
50% νερού βρύσης.
3. Συνδέστε το καλώδιο παροχής
ισχύος σε μία πρίζα.Ηενδεικτική
λυχνίαλειτουργίαςανάβει.Ρυθμίστετη
θερμοκρασίαγυρίζονταςτονεπιλογέα
θερμοκρασίας στην κατάλληλη
επιλογή.Ότανηλυχνίασβήσει,το
σίδερο είναι έτοιμο για χρήση.
Ξεκινώντας
Het eerste gebruik /
1. Vóór het eerste gebruik. Verwijder
alle plakresten en wrijf zachtjes
met een vochtige doek. Spoel het
waterreservoir om vreemde stoen te
verwijderen. Wanneer u het apparaat
voor de eerste keer aanzet, kunnen er
tijdelijk dampen/geuren vrijkomen.
2. Stoomstrijkijzer vullen met water.
Zorg ervoor dat de stekker uit het
stopcontact is gehaald. Draai de
stoomknop in de stand Dry (Droog)
en open het klepje van de vulopening.
Vul het reservoir met behulp van de
bijgeleverde beker met water tot
aan het maximumniveau. Sluit het
klepje. Dit product is geschikt voor
gebruik met kraanwater. Het wordt
aanbevolen gedestilleerd water of een
combinatie van 50% gedestilleerd en
50% kraanwater te gebruiken.
3. Steek het netsnoer in een
stopcontact. Aan/uit-indicatielampje
wordt ingeschakeld. Stel
de temperatuur in door de
temperatuurknop in de betreende
stand te draaien. Wanneer het lampje
uitgaat, is het strijkijzer klaar voor
gebruik.
Premièreutilisation
1. Avant la première utilisation. Enlever
tous les restes d'adhésif et essuyer
doucement avec un chion humide.
Rincer le réservoir d'eau pour enlever
lescorpsétrangers.Lorsdelapremière
misesoustension,ilestpossibleque
l'appareil dégage temporairement des
vapeurs/odeurs.
2. Remplissage du réservoir d'eau
du fer.Vériezquel'appareilest
débranché.Placezlesélecteurde
vapeur sur Sec et ouvrir le capuchon
del'oricederemplissage.Enutilisant
le gobelet de remplissage fourni,
versezl'eaujusqu'auniveaumaximum.
Refermez le capuchon. Ce produit peut
être utilisé avec de l’eau du robinet.
Il est recommandé d’utiliser de l’eau
distillée, ou un mélange composé de
50% d’eau distillée et de 50% d’eau du
robinet.
3. Branchez la che d'alimentation
dans une prise. Le voyant
d'alimentation s'allume. Choisissez la
température en tournant le sélecteur
detempératuresurlerepèreadéquat.
Lorsquelevoyants'éteint,leferest
prêtàêtreutilisé.
11
d
GR
NL
F
GB
A
B
8min
30 sec
30 sec
4. Verwenden der Sprühnebel- und
Dampfstoßfunktion. Vergewissern Sie
sich, dass der Wassertank mindestens 1/4
gefüllt ist. Verwenden Sie den Sprühnebel
zum Vorbefeuchten von Gewebe,
indem Sie die Taste mehrmals betätigen,
um feinen Nebel zu erzeugen.(A). Zur
Verwendung der Dampfstoßfunktion
muss der Tank mindestens 1/2 gefüllt sein.
Drücken Sie die Dampfstoßtaste mehrmals,
umdiePumpezubetätigen(B).
5. Bedampfen hängender Textilien.
Die Vertikal-Dampfstoßfunktion
eignet sich ideal zum Bedampfen
von Vorhängen, Anzügen/Kostümen
undempndlichenGeweben.
Hängen Sie das Wäschestück auf
einen Kleiderbügel, halten Sie das
Bügeleisen im Abstand von 10-20 cm
und drücken Sie die Dampfstoßtaste.
6. 3-stuge automatische
Abschaltung. Wenn das Bügeleisen
auf der Bügelsohle steht oder auf der
Seite liegt und länger als 30 Sekunden
nicht benutzt wird, schaltet es
automatisch ab. Steht das Bügeleisen
auf der Abstelläche, erfolgt
nach8Minutendieautomatische
Sicherheitsabschaltung.
4. Χρήση του ψεκαζόμενου υγρού και της
λειτουργίας πίδακα ατμού. Βεβαιωθείτε
ότι το δοχείο νερού είναι γεμάτο
τουλάχιστον κατά το 1/4. Χρησιμοποιήστε
τοψεκαζόμενουγρόγιαναμουσκέψετετα
υφάσματα πατώντας το κουμπί ψεκασμού
αρκετές φορές για να απελευθερωθεί
το υγρό (Α).Γιαναχρησιμοποιήσετετη
λειτουργίαπίδακαατμού,Βεβαιωθείτεότιτο
δοχείο νερού είναι γεμάτο τουλάχιστον κατά
το 1/2. Πατήστε το κουμπί πίδακα ατμού
αρκετές φορές ώστε να ενεργοποιηθεί η
αντλία (Β).
5. Σιδέρωμα με ατμό αντικειμένων σε
κάθετη θέση.Ηλειτουργίαπίδακα
ατμού σε κάθετη θέση είναι ιδανική
για σιδέρωμα με ατμό κουρτινών,
κουστουμιών και ευαίσθητων
υφασμάτων. Κρεμάστε το αντικείμενο
σε μια κρεμάστρα, κρατήστε το σίδερο
σε απόσταση 10-20 εκ. και πατήστε το
κουμπί πίδακα ατμού.
6. Αυτόματη απενεργοποίηση με 3
τρόπους. Εάν έχετε αφήσει το σίδερο
χωρίςεπίβλεψηστηνπλάκαήστοι
πλάι, τότε απενεργοποιείται μετά από
30 δευτερόλεπτα. Εάν έχετε αφήσει
τοσίδεροχωρίςεπίβλεψηστοπέλμα,
τότεαπενεργοποιείταιμετάαπό8
λεπτά.Γιαναενεργοποιηθείξανά,
απλώς αρχίστε να σιδερώνετε.
4. De spoeinevel en stoomfunctie
gebruiken. Controleer of het water-
reservoir ten minste voor 1/4 gevuld
is. Gebruik de sproeinevel om stoen
van tevoren te bevochtigen. Druk de
sproeiknop een aantal keren in om een
jnenevelophetmateriaaltesproeien
(A). Controleer, voor gebruik van de
stoomfunctie eerst of het waterreservoir
ten minste voor de helft is gevuld. Druk
een aantal keren op de stoomknop om
de pomp op druk te krijgen (B).
5. Hangende artikelen stomen. De
verticale stoomfunctie is ideaal voor
het stomen van gordijnen, pakken en
delicate stoen. Hang het artikel op
een hanger, houd het strijkijzer op een
afstand van 10–20 cm en druk op de
stoomknop.
6. Automatisch uitschakelen in 3
stappen. Als het strijkijzer onbeheerd
wordt achtergelaten op de strijkzool
of op de zijkant, wordt dit na 30
seconden uitgeschakeld. Als het
strijkijzer onbeheerd op de voet wordt
achtergelaten,wordthetna8minuten
uitgeschakeld. Het strijkijzer wordt
weer ingeschakeld, zodra u weer gaat
strijken.
4. Utilisation des fonctions brumisateur
et jet de vapeur. Vériezqueleréservoir
d'eauestaumoinsauquartrempli.Utilisez
lebrumisateurpourpré-humidierles
tissus en appuyant plusieurs fois sur le
boutonsprayandelibérerunene
brume (A).Pourutiliserlafonctionjet
devapeur,vériezqueleréservoird'eau
est au moins à demi rempli. Appuyez
plusieurs fois sur le bouton jet de vapeur
pour amorcer la pompe (B).
5. Vaporisation d'articles suspendus.
La fonction jet de vapeur vertical est
idéale pour la vaporisation de rideaux,
de costumes et de tissus délicats.
Suspendez les articles sur un cintre,
maintenez le fer à une distance de 10 à
20cmetappuyezsurleboutondejet
de vapeur.
6. Trois critères d'extinction
automatique. Si le fer est laissé
immobile sur la semelle ou sur le côté,
ils'éteintaprès30secondes.S'ilest
laissé immobile sur le talon, il s'éteint
après8minutes.Pourlerallumer,il
sut de recommencer à repasser.
12
d
GR
NL
F
Reinigen (keine Reinigungsmittel verwenden) /
1. Lagern Sie das Bügeleisen immer
auf seiner Abstelläche.
Verwenden Sie zum Reinigen der
Außenächen ein weiches feuchtes
Tuch und wischen Sie anschließend
trocken. Verwenden Sie keine
chemischen Lösungsmittel, da diese
die Oberäche schädigen.
2. Selbstreinigungs- und Entkalkungs-
funktion. Halten Sie das Bügeleisen
über ein Spülbecken. Füllen Sie
Wasser ein. Heizen Sie das Bügeleisen
auf. Stellen Sie die Dampftaste auf
Selbstreinigung, und halten Sie die
Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um
die Dampfönungen von Wasser
freizublasen. Lassen Sie die Taste los,
um die Selbstreinigungsfunktion zu
beenden.
3. Reinigen der Bügelsohle. Behandeln
Sie die Bügelsohle nicht mit
Scheuerschwämmen oder scharfen
Reinigungsmitteln, da diese die Oberäche
beschädigen. Eingebrannte Rückstände
entfernen Sie durch Bügeln über ein
feuchtes Tuch, während das Bügeleisen
noch heiß ist. Die Glissium™-Bügelsohle
reinigen Sie durch einfaches Wischen
mit einem weichen feuchten Tuch und
anschließendes Trockenreiben.
Καθαρισμός (μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά)
1. Να αποθηκεύετε πάντα το σίδερο
στο πέλμα στήριξης.
Γιανακαθαρίσετετιςεξωτερικές
επιφάνειες, χρησιμοποιήστε ένα νωπό,
μαλακό ύφασμα και μετά σκουπίστε
το.Μηνχρησιμοποιείτεχημικά
διαλύματα, θα καταστρέψουν την
επιφάνεια.
2. Λειτουργία αυτοκαθαρισμού.
Κρατήστε το σίδερο πάνω από
τονεροχύτη.Γεμίστετομενερό.
Θερμάνετετοσίδερο.Μετακινήστε
το κουμπί στη θέση αυτοκαθαρισμού,
κρατήστε το για 5 δευτερόλεπτα ώστε
να αδειάσει το νερό από τις οπές
ατμού. Απελευθερώστε το κουμπί
ώστε να τερματιστεί η λειτουργία
αυτοκαθαρισμού.
3. Καθαρισμός της πλάκας. Μην
χρησιμοποιείτε συρματάκια ή ισχυρά
καθαριστικά καθώς θα καταστρέψουν
τηνεπιφάνεια.Γιανααφαιρέσετετα
καμμένα υπολείμματα, σιδερώστε σε
νωπό ύφασμα όταν το σίδερο είναι
ακόμαζεστό.Γιανακαθαρίσετετην
πλάκα Glissium™, χρησιμοποιήστε
ένα μαλακό, νωπό ύφασμα και έπειτα
σκουπίστε.
1. Berg het strijkijzer altijd staand op
de voet op.
Reinig de oppervlakken aan de
buitenzijden met een vochtige doek
en wrijf deze droog. Gebruik geen
chemische oplosmiddelen; hierdoor
raakt het oppervlak beschadigd.
2. Zelfreinigingsfunctie. Houd het
strijkijzer boven de gootsteen.
Vul het met water. Verwarm het
strijkijzer. Zet de stoomschakelaar
in de stand voor zelfreiniging, houd
deze gedurende 5 seconden vast om
het water uit de stoomopeningen te
laten lopen. Laat de knop los om de
zelfreinigingsfunctie te stoppen.
3. De strijkzool reinigen. Gebruik geen
schuursponsjes of agressieve reini-
gingsmiddelen op de strijkzool. Hier-
door raakt het oppervlak beschadigd.
Als u verbrandingsresten wilt verwijde-
ren, beweegt u het strijkijzer over een
vochtige doek terwijl het strijkijzer nog
heet is. Als u de Glissium™ strijkzool
wilt reinigen, wrijft u eroverheen met
een zachte, vochtige doek, waarna u de
strijkzool droog veegt.
Reinigen (gebruik geen reinigingsmiddelen) /
1. Posez toujours le fer sur son talon.
Pournettoyerlessurfacesextérieures,
utilisez un chion doux humide puis
essuyez pour sécher. Ne pas utiliser
desolvantschimiques,carceux-ci
pourraient endommager la surface.
2. Fonction auto-nettoyage. Maintenez
le fer au-dessus d'un évier. Remplissez
le réservoir d'eau. Mettez le fer en
chaue.Positionnezleboutonde
vapeur sur auto-nettoyage, maintenez
lependant5secondespourvider
l'eau du réservoir au travers des
trous de sortie de vapeur. Relachez le
boutonpourarrêterlafonctionauto-
nettoyage.
3. Nettoyage de la semelle. Ne pas
utiliser de tampon à récurer ou de
nettoyant abrasif sur la semelle,
car ceux-ci endommageraient la
surface.Pouréliminerlesrésidusde
combustion, repassez sur un chion
humidependantqueleferestchaud.
PournettoyerlasemelleenGlissium™,
essuyez-la simplement avec un chion
doux humide puis sécher.
Nettoyage (ne pas utiliser de détergent)
13
d
GR
NL
F
GB
d
GR
NL
F
Entsorgung /
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
. Entsorgen Sie die Verpackung in
den entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte.
Entsorgen Sie Geräte mit diesem
Symbol
nicht mit dem Hausmüll.
Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen
Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr
Gemeindeamt.
Απόρριψη
Μηναπορρίπτετεμεταοικιακάαπορρίμματα
συσκευέςπουφέρουντοσύμβολο
.Επιστρέψτετοπροϊόνστηντοπικήσας
μονάδα ανακύκλωσης ή επικοινωνήστε με τη
δημοτική αρχή.
Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το
σύμβολο
.Τοποθετήστεταυλικά
συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για
ανακύκλωση.Συμβάλλετεστηνπροστασία
τουπεριβάλλοντοςκαιτηςανθρώπινης
υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
Verwijdering /
Recycle de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een
geschikte verzamelcontainer om het te
recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
elektronische apparaten.
Gooi apparaten gemarkeerd met
het symbool
niet weg met het
huishoudelijk afval. Breng het product
naar het milieustation bij u in de buurt of
neem contact op met de gemeente.
Mise au rebut
Recyclez les matériaux portant le symbole
. Déposez les emballages dans les
conteneurs prévus à cet eet.
Contribuez à la protection de
l’environnement et à votre sécurité,
recyclezvosproduitsélectriqueset
électroniques.
Ne jetez pas les appareils portant
le symbole
avec les ordures
ménagères.Emmenezuntelproduit
dans votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
15
d
GR
NL
F
GB
NL
F
Problemenoplossen/
Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
Strijkzool wordt niet warm terwijl het
strijkijzer is ingeschakeld.
Probleemmetdeaansluiting Controleer het netsnoer, de stekker en het
stopcontact.
Temperatuurknop staat in de stand MIN. Selecteer een geschikte temperatuur.
Strijkijzer geeft geen stoom. Onvoldoende water in het reservoir. Vul het waterreservoir (zie “Het eerste
gebruik”, nr 2).
Stoomknop staat in de stand voor niet-
stomen.
Zet de stoomknop tussen de minimale en
maximale stoomstand (zie “Strijkschema”).
Gekozen temperatuur is lager dan de
opgegeven temperatuur voor stoom.
Verhoog de temperatuur naar ten minste
.
Sproeifunctie werkt niet. Onvoldoende water in het reservoir. Vul het waterreservoir (zie “Het eerste
gebruik”, nr 2).
Stoom- en verticale stoomfunctie werken
niet.
Stoomfunctie is zeer vaak gebruikt binnen
een korte periode.
Leg het strijkijzer horizontaal neer en
wacht even voordat u de stoomfunctie
opnieuw gebruikt.
Strijkijzer wordt niet warm genoeg. Stel de juiste temperatuur in voor
strijken met stoom (tot
). Zet het
strijkijzer verticaal neer en wacht tot het
temperatuurindicatielampje uitgaat.
Er komen bruine strepen uit de zoolplaat
tijdens het strijken en deze maken vlekken
op het wasgoed.
U heeft hard water gebruikt waardoor
er kalkafzettingen zijn ontstaan in het
waterreservoir.
Gebruik de zelfreinigingsfunctie één of
meerdere keren.
U hebt chemische antikalkmiddelen
gebruikt.
Gebruik geen antikalkmiddelen.
Er zitten stofvezels in de gaatjes van de
zoolplaat en die verbranden.
Gebruik de zelfreinigingsfunctie één
of meerdere keren. Maak de zoolplaat
schoon met een zacht vochtig doek.
De stoen zijn mogelijk niet goed gespoeld
of de kleding is nieuw en is niet gewassen
voor het strijken.
Spoel het wasgoed nogmaals grondig.
Gestion des pannes
Problème Cause possible Solution
Lasemellenechauepasalorsquelefer
est allumé.
Problèmederaccordement Vériezlecordond'alimentation,lache
et la prise.
Le contrôle de température est sur la
position MIN.
Choisissezlatempératureadéquate.
Le fer ne produit pas de vapeur. Manqued'eaudansleréservoir. Remplirleréservoir(voir«Première
utilisation»,n°2).
Le contrôleur de vapeur est sur la position
sans vapeur.
Placezlecontrôleurdevapeurentre
les positions minimum de vapeur et
maximumdevapeur(voirle«Tableaude
repassage»).
La température choisie est inférieure à celle
spéciéepouruneutilisationavecvapeur.
Augmenterlatempératurejusqu’au
niveau
.
La fonction brumisateur ne fonctionne
pas.
Manqued'eaudansleréservoir. Remplirleréservoir(voir«Première
utilisation»,n°2).
Les fonctions jet de vapeur et jet de
vapeur vertical ne fonctionnent pas.
Lafonctionjetdevapeuraététrèsutilisée
sur une courte période.
Placezleferenpositionhorizontaleet
patientez avant d'utiliser la fonction jet
de vapeur.
Le fer n'est pas susament chaud. Réglez la température convenablement
pourunrepassageàlavapeur(jusqu'à
).Placezleferenpositionverticale
etpatientezjusqu'àcequevoyant
indicateur de température s'éteigne.
Des traces marron sortent de la semelle
pendant le repassage et font des taches
sur le linge.
Vousavezutilisél’eaudure,quiacausédes
ocons de tartre de se développer dans le
réservoir d’eau.
Utilisez la fonction d’auto-nettoyage une
ou plusieurs fois.
Vous avez utilisé un agent détartrant
chimique.
N’utilisez aucun agent détartrant.
Desbresdetissusesontaccumuléesdans
les alvéoles de la semelle et brûlent.
Utilisez la fonction d’auto-nettoyage une
ou plusieurs fois. Nettoyez la semelle avec
un chion doux humide.
Lestextilesnontpeut-êtrepasété
correctementrincés,oulesvêtementssont
neufs et nont pas été lavés avant le repassage.
Veuillez rincer correctement le linge.

Documenttranscriptie

D Anleitung...............................3–15 Vor der ersten Benutzung des Bügeleisens lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 4 sorgfältig durch. GR Βιβλίο οδηγιών...................3–15 Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά το σίδερο, παρακαλούμε διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας στη σελίδα 5. NL Gebruiksaanwijzing.........3–15 Lees, voordat u het strijkijzer voor de eerste keer gebruikt, zorgvuldig het veiligheidsadvies op pagina 6. F Mode d’emploi...................3–15 Avant d'utiliser le fer pour la première fois, veuillez lire attentivement les consignes de sécurité en page 7. GB Instruction book.............17–22 Before using the appliance for the first time, please read the safety advice on page 18 carefully. d GR NL H,J F N F E G GB K I M L C B D D A GR NL F Teile Εξαρτήματα Onderdelen Éléments A. Bügelsohle B. Anzeige für maximalen Wasserstand C. Einfüllöffnung mit Abdeckung D. Sprühdüse E. Sprühtaste F. Dampfstoßtaste G. Dampfwahlschalter/Selbstreinigung H. Netzspannungsanzeige I. Netzkabel J. Anzeige für automatische Sicherheitsabschaltung K. Temperaturwähler L. Wassertank M. Kabelaufwicklungsvorrichtung N. Gummierte Abstellfläche für sicheren Stand A. Πλάκα B. Ένδειξη μέγιστης στάθμης νερού C. Στόμιο πλήρωσης με καπάκι D. Ακροφύσιο ψεκασμού E. Κουμπί ψεκασμού F. Κουμπί πίδακα ατμού G. Επιλογέας ατμού/ Αυτοκαθαρισμός H. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας I. Καλώδιο ρεύματος J. Λυχνία ασφαλείας για αυτόματη απενεργοποίηση K. Επιλογέας θερμοκρασίας L. Δοχείο νερού M. Υποδοχή τύλιξης καλωδίου N. Ελαστικό, μαλακό πέλμα A. Strijkzool B. Aanduiding maximaal waterniveau C. Vulopening met klepje D. Sproeimond E. Sproeiknop F. Stoomknop G. Stoomkeuzeschakelaar/ zelfreiniging H. Aan/uit-indicatielampje I. Netsnoer J. Veiligheidslampje voor automatisch uitschakelen K. Temperatuurknop L. Waterreservoir M. Snoeroprolsysteem N. Voet met rubberen inzet A. Semelle B. Indicateur de niveau d’eau maximum C. Goulot de remplissage avec capuchon D. Spray E. Bouton Spray F. Bouton jet de vapeur G. Sélecteur de vapeur/autonettoyage H. Voyant d’alimentation I. Cordon d’alimentation J. Voyant d’auto extinction de sécurité K. Sélecteur de température L. Réservoir d’eau M. Dispositif de rangement du cordon N. Talon caoutchouté 3 Lees de volgende instructies aandachtig door voordat u het apparaat voor de eerste keer in gebruik neemt. • Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen. • Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. • Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht. • Houd het strijkijzer en snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar wanneer het strijkijzer aan staat of afkoelt. • De oppervlakken kunnen heet worden tijdens het gebruik . • Dit product is geschikt voor gebruik met kraanwater. Het wordt aanbevolen gedestilleerd water of een combinatie van 50% gedestilleerd en 50% kraanwater te gebruiken. • Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een stroomtoevoer waarvan de spanning en frequentie voldoen aan de specificaties op het classificatieplaatje! • Het strijkijzer mag niet worden gebruikt als het is gevallen, als het strijkijzer of het snoer zichtbare tekenen van schade vertoont of als het lekt. • De vulopening mag tijdens het gebruik niet worden geopend. • Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een geaard stopcontact. • Als het apparaat of de voedingskabel is beschadigd, moet het apparaat door de fabrikant, de servicevertegenwoordiger of een andere gekwalificeerde persoon worden vervangen om risico’s te vermijden. • Het strijkijzer moet worden gebruikt en neergezet op een stabiel oppervlak. Controleer, wanneer het strijkijzer op de voet wordt gezet, of het oppervlak waarop de voet wordt geplaatst stabiel is. • Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het is aangesloten op het elektriciteitsnet. • Het apparaat moet worden uitgeschakeld en de stekker moet na gebruik altijd uit het stopcontact worden gehaald voordat het apparaat wordt gereinigd en onderhouden. • De stekker moet uit het stopcontact worden gehaald voordat het waterreservoir met water wordt gevuld. • Het netsnoer mag niet in contact komen met een van de hete onderdelen van het apparaat. • Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof. • Vul het apparaat niet met meer water dan de maximaal toegestane hoeveelheid zoals op het apparaat is aangegeven. • Als er beperkingen zijn, moet de waterkwaliteit of het type water worden aangegeven dat bij dit apparaat kan worden gebruikt. • Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke schade als gevolg van onbehoorlijk of onjuist gebruik. NL 6 Strijkschema / Tableau de repassage NL Stof Temperatuurinstelling Aanbeveling voor strijken Acryl Droog strijken aan de verkeerde kant. Acetaat Droog strijken aan de verkeerde kant terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik de sproeier om de stof te bevochtigen. Nylon & polyester Strijken aan de verkeerde kant terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik de sproeier om de stof te bevochtigen. Rayon Strijken aan de verkeerde kant van de stof. Viscose Voornamelijk droog strijken. Stoom kan worden gebruikt als de fabrikant dat toestaat. Zijde Strijken aan de verkeerde kant. Gebruik een strijkdoek om glansstrepen te voorkomen. Katoenmengsels Controleer het label en volg de instructies van de fabrikant. Gebruik de laagst mogelijke instelling. Wol & wolmengsels Stoomstrijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek. Katoen Droog strijken terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik de sproeier om de stof te bevochtigen. Gebruik de gemiddelde tot hoge stoomstand. Corduroy Stoomstrijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek. Linnen tot “max” Strijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek om glansstrepen te voorkomen, met name bij donkere kleuren. Droog strijken terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik de sproeier om de stof te bevochtigen. Gebruik de gemiddelde tot hoge stoomstand. Denim tot “max” Gebruik de maximale stoomstand. d GR NL F GB Variabele strijksnelheden en vochtigheid van de stof kunnen ertoe leiden dat de optimale instellingen afwijken van de aanbevelingen in de tabel! F Tissu Sélecteur de température Recommandations pour le repassage Acrylique Repassage à sec sur l'envers. Acétate Repassage à sec sur l'envers pendant que le tissu est encore humide ou utiliser un brumisateur pour l'humidifier. Nylon & polyester Repassage sur l'envers pendant que le tissu est encore humide ou utiliser un brumisateur pour l'humidifier. Rayonne Repassage sur l'envers du tissu. Viscose Principalement repassage à sec. Il est possible d'utiliser de la vapeur en respectant les instructions du fabricant. Soie Repassage sur l'envers. Utiliser une housse de repassage pour éviter les marques brillantes. Mélanges de cotons Consulter l'étiquette et respecter les instructions du fabricant. Sélectionner la température adaptée à la fibre la plus fragile. Laine et mélanges de laines Repassage à la vapeur sur l'envers ou utiliser une housse de repassage. Coton Repassage à sec pendant que le tissu est encore humide ou utiliser un brumisateur pour l'humidifier. Utiliser un niveau de vapeur moyen à élevé. Velours côtelé Repassage à la vapeur sur l'envers ou utiliser une housse de repassage. Lin à "max." Repassage sur l'envers ou utiliser une housse de repassage pour éviter les marques brillantes, en particulier avec les couleurs sombres. Repassage à sec pendant que le tissu est encore humide ou utiliser un brumisateur pour l'humidifier. Utiliser un niveau de vapeur moyen à élevé. Toile de jean à "max." Utiliser la vapeur au maximum. Des variations de vitesse de repassage et d'humidité du tissu peuvent modifier les paramètres optimaux par rapport à ceux recommandés dans le tableau ! 9 Erste Schritte / Ξεκινώντας Het eerste gebruik / Première utilisation D GR NL F 10 1. Vor der ersten Benutzung. Entfernen Sie ggf. Reste von Klebebändern und reiben Sie das Gerät vorsichtig mit einem angefeuchteten Tuch ab. Spülen Sie den Wassertank, um Fremdkörper zu entfernen. Beim erstmaligen Einschalten können vorübergehend Dämpfe/Gerüche auftreten. 2. Füllen des Dampfbüglers mit Wasser. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker gezogen ist. Schalten Sie den Dampfwahlschalter auf Trocken und öffnen Sie die Einfüllabdeckung. Füllen Sie das Bügeleisen mit dem mitgelieferten Becher bis zur Markierung „MAX“ auf. Schließen Sie die Abdeckung. Dieses Produkt ist zur Verwendung mit Leitungswasser geeignet. Wir empfehlen die Verwendung von destilliertem Wasser oder einer Mischung aus 50 % destilliertem und 50 % Leitungswasser. 3. Schließen Sie das Netzkabel an eine Netzsteckdose an. Die Netzspannungsanzeige leuchtet. Stellen Sie die gewünschte Temperatur durch Drehen des Temperaturwählers ein. Wenn die Anzeige erlischt, ist das Bügeleisen betriebsbereit. 1. Πριν από την πρώτη χρήση. Αφαιρέστε όλα τα αυτοκόλλητα υπολείμματα και τρίψτε απαλά με ένα νωπό ύφασμα. Ξεπλύνετε το δοχείο νερού για να αφαιρεθούν ξένα σώματα. Κατά την πρώτη ενεργοποίηση του σίδερου ενδέχεται να προκληθούν προσωρινοί ατμοί/ οσμές. 2. Πλήρωση του σίδερου ατμού με νερό. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το φις από την πρίζα. Γυρίστε τον επιλογέα ατμού στη θέση ρύθμισης Dry (Στεγνό) και ανοίξτε το καπάκι του στομίου πλήρωσης. Χρησιμοποιώντας το μικρό δοχείο που παρέχεται, χύστε νερό έως τη μέγιστη στάθμη. Κλείστε το καπάκι. Το προϊόν αυτό είναι κατάλληλο για χρήση με νερό βρύσης. Συνιστάται η χρήση αποσταγμένου νερού ή ένα μίγμα 50% αποσταγμένου, 50% νερού βρύσης. 3. Συνδέστε το καλώδιο παροχής ισχύος σε μία πρίζα. Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας ανάβει. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία γυρίζοντας τον επιλογέα θερμοκρασίας στην κατάλληλη επιλογή. Όταν η λυχνία σβήσει, το σίδερο είναι έτοιμο για χρήση. 1. Vóór het eerste gebruik. Verwijder alle plakresten en wrijf zachtjes met een vochtige doek. Spoel het waterreservoir om vreemde stoffen te verwijderen. Wanneer u het apparaat voor de eerste keer aanzet, kunnen er tijdelijk dampen/geuren vrijkomen. 2. Stoomstrijkijzer vullen met water. Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is gehaald. Draai de stoomknop in de stand Dry (Droog) en open het klepje van de vulopening. Vul het reservoir met behulp van de bijgeleverde beker met water tot aan het maximumniveau. Sluit het klepje. Dit product is geschikt voor gebruik met kraanwater. Het wordt aanbevolen gedestilleerd water of een combinatie van 50% gedestilleerd en 50% kraanwater te gebruiken. 3. Steek het netsnoer in een stopcontact. Aan/uit-indicatielampje wordt ingeschakeld. Stel de temperatuur in door de temperatuurknop in de betreffende stand te draaien. Wanneer het lampje uitgaat, is het strijkijzer klaar voor gebruik. 1. Avant la première utilisation. Enlever tous les restes d'adhésif et essuyer doucement avec un chiffon humide. Rincer le réservoir d'eau pour enlever les corps étrangers. Lors de la première mise sous tension, il est possible que l'appareil dégage temporairement des vapeurs/odeurs. 2. Remplissage du réservoir d'eau du fer. Vérifiez que l'appareil est débranché. Placez le sélecteur de vapeur sur Sec et ouvrir le capuchon de l'orifice de remplissage. En utilisant le gobelet de remplissage fourni, versez l'eau jusqu'au niveau maximum. Refermez le capuchon. Ce produit peut être utilisé avec de l’eau du robinet. Il est recommandé d’utiliser de l’eau distillée, ou un mélange composé de 50 % d’eau distillée et de 50 % d’eau du robinet. 3. Branchez la fiche d'alimentation dans une prise. Le voyant d'alimentation s'allume. Choisissez la température en tournant le sélecteur de température sur le repère adéquat. Lorsque le voyant s'éteint, le fer est prêt à être utilisé. B d 8 min GR A NL F 30 sec 30 sec 4. Verwenden der Sprühnebel- und 5. Bedampfen hängender Textilien. Dampfstoßfunktion. Vergewissern Sie Die Vertikal-Dampfstoßfunktion sich, dass der Wassertank mindestens 1/4 eignet sich ideal zum Bedampfen gefüllt ist. Verwenden Sie den Sprühnebel von Vorhängen, Anzügen/Kostümen zum Vorbefeuchten von Gewebe, und empfindlichen Geweben. indem Sie die Taste mehrmals betätigen, Hängen Sie das Wäschestück auf um feinen Nebel zu erzeugen.(A). Zur einen Kleiderbügel, halten Sie das Verwendung der Dampfstoßfunktion Bügeleisen im Abstand von 10-20 cm muss der Tank mindestens 1/2 gefüllt sein. und drücken Sie die Dampfstoßtaste. Drücken Sie die Dampfstoßtaste mehrmals, um die Pumpe zu betätigen (B). GB 6. 3-stufige automatische Abschaltung. Wenn das Bügeleisen auf der Bügelsohle steht oder auf der Seite liegt und länger als 30 Sekunden nicht benutzt wird, schaltet es automatisch ab. Steht das Bügeleisen auf der Abstellfläche, erfolgt nach 8 Minuten die automatische Sicherheitsabschaltung. 4. Χρήση του ψεκαζόμενου υγρού και της λειτουργίας πίδακα ατμού. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού είναι γεμάτο τουλάχιστον κατά το 1/4. Χρησιμοποιήστε το ψεκαζόμενο υγρό για να μουσκέψετε τα υφάσματα πατώντας το κουμπί ψεκασμού αρκετές φορές για να απελευθερωθεί το υγρό (Α). Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία πίδακα ατμού, Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού είναι γεμάτο τουλάχιστον κατά το 1/2. Πατήστε το κουμπί πίδακα ατμού αρκετές φορές ώστε να ενεργοποιηθεί η αντλία (Β). 5. Σιδέρωμα με ατμό αντικειμένων σε κάθετη θέση. Η λειτουργία πίδακα ατμού σε κάθετη θέση είναι ιδανική για σιδέρωμα με ατμό κουρτινών, κουστουμιών και ευαίσθητων υφασμάτων. Κρεμάστε το αντικείμενο σε μια κρεμάστρα, κρατήστε το σίδερο σε απόσταση 10-20 εκ. και πατήστε το κουμπί πίδακα ατμού. 6. Αυτόματη απενεργοποίηση με 3 τρόπους. Εάν έχετε αφήσει το σίδερο χωρίς επίβλεψη στην πλάκα ή στοι πλάι, τότε απενεργοποιείται μετά από 30 δευτερόλεπτα. Εάν έχετε αφήσει το σίδερο χωρίς επίβλεψη στο πέλμα, τότε απενεργοποιείται μετά από 8 λεπτά. Για να ενεργοποιηθεί ξανά, απλώς αρχίστε να σιδερώνετε. 4. De spoeinevel en stoomfunctie gebruiken. Controleer of het waterreservoir ten minste voor 1/4 gevuld is. Gebruik de sproeinevel om stoffen van tevoren te bevochtigen. Druk de sproeiknop een aantal keren in om een fijne nevel op het materiaal te sproeien (A). Controleer, voor gebruik van de stoomfunctie eerst of het waterreservoir ten minste voor de helft is gevuld. Druk een aantal keren op de stoomknop om de pomp op druk te krijgen (B). 5. Hangende artikelen stomen. De verticale stoomfunctie is ideaal voor het stomen van gordijnen, pakken en delicate stoffen. Hang het artikel op een hanger, houd het strijkijzer op een afstand van 10–20 cm en druk op de stoomknop. 6. Automatisch uitschakelen in 3 stappen. Als het strijkijzer onbeheerd wordt achtergelaten op de strijkzool of op de zijkant, wordt dit na 30 seconden uitgeschakeld. Als het strijkijzer onbeheerd op de voet wordt achtergelaten, wordt het na 8 minuten uitgeschakeld. Het strijkijzer wordt weer ingeschakeld, zodra u weer gaat strijken. 4. Utilisation des fonctions brumisateur et jet de vapeur. Vérifiez que le réservoir d'eau est au moins au quart rempli. Utilisez le brumisateur pour pré-humidifier les tissus en appuyant plusieurs fois sur le bouton spray afin de libérer une fine brume (A). Pour utiliser la fonction jet de vapeur, vérifiez que le réservoir d'eau est au moins à demi rempli. Appuyez plusieurs fois sur le bouton jet de vapeur pour amorcer la pompe (B). 5. Vaporisation d'articles suspendus. La fonction jet de vapeur vertical est idéale pour la vaporisation de rideaux, de costumes et de tissus délicats. Suspendez les articles sur un cintre, maintenez le fer à une distance de 10 à 20 cm et appuyez sur le bouton de jet de vapeur. 6. Trois critères d'extinction automatique. Si le fer est laissé immobile sur la semelle ou sur le côté, il s'éteint après 30 secondes. S'il est laissé immobile sur le talon, il s'éteint après 8 minutes. Pour le rallumer, il suffit de recommencer à repasser. 11 Reinigen (keine Reinigungsmittel verwenden) / Καθαρισμός (μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά) Reinigen (gebruik geen reinigingsmiddelen) / Nettoyage (ne pas utiliser de détergent) D GR NL F 12 1. Lagern Sie das Bügeleisen immer auf seiner Abstellfläche. Verwenden Sie zum Reinigen der Außenflächen ein weiches feuchtes Tuch und wischen Sie anschließend trocken. Verwenden Sie keine chemischen Lösungsmittel, da diese die Oberfläche schädigen. 2. Selbstreinigungs- und Entkalkungsfunktion. Halten Sie das Bügeleisen über ein Spülbecken. Füllen Sie Wasser ein. Heizen Sie das Bügeleisen auf. Stellen Sie die Dampftaste auf Selbstreinigung, und halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die Dampföffnungen von Wasser freizublasen. Lassen Sie die Taste los, um die Selbstreinigungsfunktion zu beenden. 3. Reinigen der Bügelsohle. Behandeln Sie die Bügelsohle nicht mit Scheuerschwämmen oder scharfen Reinigungsmitteln, da diese die Oberfläche beschädigen. Eingebrannte Rückstände entfernen Sie durch Bügeln über ein feuchtes Tuch, während das Bügeleisen noch heiß ist. Die Glissium™-Bügelsohle reinigen Sie durch einfaches Wischen mit einem weichen feuchten Tuch und anschließendes Trockenreiben. 1. Να αποθηκεύετε πάντα το σίδερο στο πέλμα στήριξης. Για να καθαρίσετε τις εξωτερικές επιφάνειες, χρησιμοποιήστε ένα νωπό, μαλακό ύφασμα και μετά σκουπίστε το. Μην χρησιμοποιείτε χημικά διαλύματα, θα καταστρέψουν την επιφάνεια. 2. Λειτουργία αυτοκαθαρισμού. Κρατήστε το σίδερο πάνω από το νεροχύτη. Γεμίστε το με νερό. Θερμάνετε το σίδερο. Μετακινήστε το κουμπί στη θέση αυτοκαθαρισμού, κρατήστε το για 5 δευτερόλεπτα ώστε να αδειάσει το νερό από τις οπές ατμού. Απελευθερώστε το κουμπί ώστε να τερματιστεί η λειτουργία αυτοκαθαρισμού. 3. Καθαρισμός της πλάκας. Μην χρησιμοποιείτε συρματάκια ή ισχυρά καθαριστικά καθώς θα καταστρέψουν την επιφάνεια. Για να αφαιρέσετε τα καμμένα υπολείμματα, σιδερώστε σε νωπό ύφασμα όταν το σίδερο είναι ακόμα ζεστό. Για να καθαρίσετε την πλάκα Glissium™, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, νωπό ύφασμα και έπειτα σκουπίστε. 1. Berg het strijkijzer altijd staand op de voet op. Reinig de oppervlakken aan de buitenzijden met een vochtige doek en wrijf deze droog. Gebruik geen chemische oplosmiddelen; hierdoor raakt het oppervlak beschadigd. 2. Zelfreinigingsfunctie. Houd het strijkijzer boven de gootsteen. Vul het met water. Verwarm het strijkijzer. Zet de stoomschakelaar in de stand voor zelfreiniging, houd deze gedurende 5 seconden vast om het water uit de stoomopeningen te laten lopen. Laat de knop los om de zelfreinigingsfunctie te stoppen. 3. De strijkzool reinigen. Gebruik geen schuursponsjes of agressieve reinigingsmiddelen op de strijkzool. Hierdoor raakt het oppervlak beschadigd. Als u verbrandingsresten wilt verwijderen, beweegt u het strijkijzer over een vochtige doek terwijl het strijkijzer nog heet is. Als u de Glissium™ strijkzool wilt reinigen, wrijft u eroverheen met een zachte, vochtige doek, waarna u de strijkzool droog veegt. 1. Posez toujours le fer sur son talon. Pour nettoyer les surfaces extérieures, utilisez un chiffon doux humide puis essuyez pour sécher. Ne pas utiliser de solvants chimiques, car ceux-ci pourraient endommager la surface. 2. Fonction auto-nettoyage. Maintenez le fer au-dessus d'un évier. Remplissez le réservoir d'eau. Mettez le fer en chauffe. Positionnez le bouton de vapeur sur auto-nettoyage, maintenez le pendant 5 secondes pour vider l'eau du réservoir au travers des trous de sortie de vapeur. Relachez le bouton pour arrêter la fonction autonettoyage. 3. Nettoyage de la semelle. Ne pas utiliser de tampon à récurer ou de nettoyant abrasif sur la semelle, car ceux-ci endommageraient la surface. Pour éliminer les résidus de combustion, repassez sur un chiffon humide pendant que le fer est chaud. Pour nettoyer la semelle en Glissium™, essuyez-la simplement avec un chiffon doux humide puis sécher. Entsorgung / Απόρριψη Verwijdering / Mise au rebut D Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol Entsorgen Sie Geräte mit diesem . Entsorgen Sie die Verpackung in den entsprechenden Recyclingbehältern. Recyceln Sie zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte. nicht mit dem Hausmüll. Symbol Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt. d GR NL F GB GR NL Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το Μην απορρίπτετε με τα οικιακά απορρίμματα σύμβολο . Τοποθετήστε τα υλικά συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για ανακύκλωση. Συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. συσκευές που φέρουν το σύμβολο . Επιστρέψτε το προϊόν στην τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης ή επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή. Recycle de materialen met het symbool Gooi apparaten gemarkeerd met . Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen. Help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van elektrische en elektronische apparaten. F niet weg met het het symbool huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente. Recyclez les matériaux portant le symbole Ne jetez pas les appareils portant . Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet. Contribuez à la protection de l’environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et électroniques. avec les ordures le symbole ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux. 13 Problemen oplossen / Gestion des pannes NL Probleem Strijkzool wordt niet warm terwijl het strijkijzer is ingeschakeld. Mogelijke oorzaak Probleem met de aansluiting Strijkijzer geeft geen stoom. Temperatuurknop staat in de stand MIN. Onvoldoende water in het reservoir. Sproeifunctie werkt niet. Stoomknop staat in de stand voor nietstomen. Gekozen temperatuur is lager dan de opgegeven temperatuur voor stoom. Onvoldoende water in het reservoir. Stoom- en verticale stoomfunctie werken niet. Stoomfunctie is zeer vaak gebruikt binnen een korte periode. Strijkijzer wordt niet warm genoeg. Er komen bruine strepen uit de zoolplaat U heeft hard water gebruikt waardoor tijdens het strijken en deze maken vlekken er kalkafzettingen zijn ontstaan in het op het wasgoed. waterreservoir. U hebt chemische antikalkmiddelen gebruikt. Er zitten stofvezels in de gaatjes van de zoolplaat en die verbranden. De stoffen zijn mogelijk niet goed gespoeld of de kleding is nieuw en is niet gewassen voor het strijken. F Problème La semelle ne chauffe pas alors que le fer est allumé. Le fer ne produit pas de vapeur. Cause possible Problème de raccordement Le contrôle de température est sur la position MIN. Manque d'eau dans le réservoir. Le contrôleur de vapeur est sur la position sans vapeur. La fonction brumisateur ne fonctionne pas. Les fonctions jet de vapeur et jet de vapeur vertical ne fonctionnent pas. La température choisie est inférieure à celle spécifiée pour une utilisation avec vapeur. Manque d'eau dans le réservoir. La fonction jet de vapeur a été très utilisée sur une courte période. Le fer n'est pas suffisament chaud. Des traces marron sortent de la semelle pendant le repassage et font des taches sur le linge. Vous avez utilisé l’eau dure, qui a causé des flocons de tartre de se développer dans le réservoir d’eau. Vous avez utilisé un agent détartrant chimique. Des fibres de tissu se sont accumulées dans les alvéoles de la semelle et brûlent. Les textiles n’ont peut-être pas été correctement rincés, ou les vêtements sont neufs et n’ont pas été lavés avant le repassage. Oplossing Controleer het netsnoer, de stekker en het stopcontact. Selecteer een geschikte temperatuur. Vul het waterreservoir (zie “Het eerste gebruik”, nr 2). Zet de stoomknop tussen de minimale en maximale stoomstand (zie “Strijkschema”). Verhoog de temperatuur naar ten minste . Vul het waterreservoir (zie “Het eerste gebruik”, nr 2). Leg het strijkijzer horizontaal neer en wacht even voordat u de stoomfunctie opnieuw gebruikt. Stel de juiste temperatuur in voor strijken met stoom (tot ). Zet het strijkijzer verticaal neer en wacht tot het temperatuurindicatielampje uitgaat. Gebruik de zelfreinigingsfunctie één of meerdere keren. d GR NL F GB Gebruik geen antikalkmiddelen. Gebruik de zelfreinigingsfunctie één of meerdere keren. Maak de zoolplaat schoon met een zacht vochtig doek. Spoel het wasgoed nogmaals grondig. Solution Vérifiez le cordon d'alimentation, la fiche et la prise. Choisissez la température adéquate. Remplir le réservoir (voir « Première utilisation », n° 2). Placez le contrôleur de vapeur entre les positions minimum de vapeur et maximum de vapeur (voir le « Tableau de repassage »). Augmenter la température jusqu’au niveau . Remplir le réservoir (voir « Première utilisation », n° 2). Placez le fer en position horizontale et patientez avant d'utiliser la fonction jet de vapeur. Réglez la température convenablement pour un repassage à la vapeur (jusqu'à ). Placez le fer en position verticale et patientez jusqu'à ce que voyant indicateur de température s'éteigne. Utilisez la fonction d’auto-nettoyage une ou plusieurs fois. N’utilisez aucun agent détartrant. Utilisez la fonction d’auto-nettoyage une ou plusieurs fois. Nettoyez la semelle avec un chiffon doux humide. Veuillez rincer correctement le linge. 15
1 / 1