AEG DB1340 Handleiding

Categorie
Strijkijzers
Type
Handleiding
I Istruzioni .................................17–25
Prima di utilizzare l'apparecchio
per la prima volta, leggere atten-
tamente le norme di sicurezza
riportate a pagina 19.
D Anleitung ..................................3–15
Vor der ersten Inbetriebnahme
des Geräts lesen Sie bitte die
Sicherheitshinweise auf Seite 5.
GB Instruction book ..................3–15
Before using the appliance for the
first time, please read the safety
advice on page 4.
F Manuel d'instructions ....... 3–15
Avant d'utiliser cet appareil pour
la première fois, veuillez lire les
consignes de sécurité en page6.
NL Instructieboekje ...................3–15
Lees het veiligheidsadvies op
pagina 7 voordat u het apparaat
voor het eerst gebruikt.
GR Βιβλίο οδηγιών..................17–25
Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη
φορά το σίδερο, παρακαλούμε
διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας
στη σελίδα 18.
3
GB
D
F
NL
A
B
C
D
F
E
G
H
I
J
K
L
A. Soleplate
B. Maximum water level
indicator
C. Filling aperture with cover
D. Spray nozzle
E. Spray button
F. Steam jet button
G. Steam selector/Self-
cleaning
H. Power indicator light
I. Mains cable
J. Temperature selector
K. Water tank
L. Cable wrap facility
Components
GB D F NL
GR
I
A. Bügelsohle
B. Anzeige für maximalen
Wasserstand
C. Einfüllönung mit
Abdeckung
D. Sprühdüse
E. Sprühtaste
F. Dampfstoßtaste
G. Dampfwahlschalter/-
Selbstreinigung
H. Netzspannungsanzeige
I. Netzkabel
J. Temperaturwähler
K Wassertank
L. Kabelaufwicklungs-
vorrichtung
Teile
A. Semelle
B. Indicateur de niveau d'eau
maximum
C. Goulot de remplissage
avec capuchon
D. Spray
E. Bouton Spray
F. Bouton jet de vapeur
G. Sélecteur de vapeur/auto-
nettoyage
H. Voyant d'alimentation
I. Cordon d'alimentation
J. Sélecteur de température
K Réservoir d'eau
L. Dispositif de rangement
du cordon
Éléments
A. Strijkzool
B. Aanduiding maximaal
waterniveau
C. Vulopening met klepje
D. Sproeimond
E. Sproeiknop
F. Stoomknop
G. Stoomkeuzeschakelaar/
zelfreiniging
H. Aan/uit-indicatielampje
I. Netsnoer
J. Temperatuurknop
K. Waterreservoir
L. Snoeroprolsysteem
Onderdelen
7
GB
D
F
NL
NL
Lees de volgende instructies aandachtig door voordat u het apparaat
voor de eerste keer in gebruik neemt.
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en
door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke
vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht
staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het
apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder
toezicht.
Houd het strijkijzer en snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8
jaar wanneer het strijkijzer aan staat of afkoelt.
De oppervlakken kunnen heet worden tijdens het gebruik
.
Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een stroomtoevoer
waarvan de spanning en frequentie voldoen aan de specicaties op het
classicatieplaatje!
Het strijkijzer mag niet worden gebruikt als het is gevallen, als het strijkijzer
of het snoer zichtbare tekenen van schade vertoont of als het lekt.
Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een geaard stopcontact.
Als het apparaat of de voedingskabel is beschadigd, moet het apparaat
door de fabrikant, de servicevertegenwoordiger of een andere
gekwaliceerde persoon worden vervangen om risicos te vermijden.
Het strijkijzer moet worden gebruikt en neergezet op een stabiel oppervlak.
Controleer, wanneer het strijkijzer op de voet wordt gezet, of het oppervlak
waarop de voet wordt geplaatst stabiel is.
Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het is aangesloten op
het elektriciteitsnet.
Het apparaat moet worden uitgeschakeld en de stekker moet na gebruik
altijd uit het stopcontact worden gehaald voordat het apparaat wordt
gereinigd en onderhouden.
De stekker moet uit het stopcontact worden gehaald voordat het
waterreservoir met water wordt gevuld.
Het netsnoer mag niet in contact komen met een van de hete onderdelen
van het apparaat.
Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof.
Vul het apparaat niet met meer water dan de maximaal toegestane
hoeveelheid zoals op het apparaat is aangegeven.
Als er beperkingen zijn, moet de waterkwaliteit of het type water worden
aangegeven dat bij dit apparaat kan worden gebruikt.
Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik. De fabrikant
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke schade als gevolg
van onbehoorlijk of onjuist gebruik.
Dit product is geschikt voor gebruik met kraanwater. Het wordt aanbevolen
gedestilleerd water of een combinatie van 50% gedestilleerd en 50%
kraanwater te gebruiken.
Sluit het apparaat niet aan op een wandstopcontact dat bedoeld is voor
scheermachines.
GR
I
9
GB
D
F
NL
F
NL
GR
I
Tissu Sélecteur de température Recommandations pour le repassage
Acrylique
Repassage à sec sur l'envers.
Nylon & polyester
Repassage sur l'envers pendant que le tissu est encore humide ou utiliser un
brumisateur pour l'humidier.
Soie
Repassage sur l'envers. Utiliser une housse de repassage pour éviter les
marques brillantes.
Laine et mélanges de
laines
Repassage à la vapeur sur l'envers ou utiliser une housse de repassage.
Coton
Repassage à sec pendant que le tissu est encore humide ou utiliser un
brumisateur pour l'humidier. Utiliser un niveau de vapeur moyen à élevé.
Lin
à "max."
Repassage sur l'envers ou utiliser une housse de repassage pour éviter les
marques brillantes, en particulier avec les couleurs sombres. Repassage à
sec pendant que le tissu est encore humide ou utiliser un brumisateur pour
l'humidier. Utiliser un niveau de vapeur moyen à élevé.
Des variations de vitesse de repassage et d'humidité du tissu peuvent modier les paramètres optimaux par rapport à ceux
recommandés dans le tableau!
Tableau de repassage
Stof Temperatuurinstelling Aanbeveling voor strijken
Acryl
Droog strijken aan de verkeerde kant.
Nylon & polyester
Strijken aan de verkeerde kant terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik
de sproeier om de stof te bevochtigen.
Zijde
Strijken aan de verkeerde kant. Gebruik een strijkdoek om glansstrepen te
voorkomen.
Wol & wolmengsels
Stoomstrijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek.
Katoen
Droog strijken terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik de sproeier om
de stof te bevochtigen. Gebruik de gemiddelde tot hoge stoomstand.
Linnen
tot “max”
Strijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek om
glansstrepen te voorkomen, met name bij donkere kleuren. Droog strijken
terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik de sproeier om de stof te
bevochtigen. Gebruik de gemiddelde tot hoge stoomstand.
Variabele strijksnelheden en vochtigheid van de stof kunnen ertoe leiden dat de optimale instellingen afwijken van de
aanbevelingen in de tabel!
Strijkschema
10
GB
D
F
NL
1. Before rst use. Remove all adhesive
remains and gently rub with a
dampened cloth. Rinse water tank
to remove foreign particles. When
turned on for the rst time, temporary
vapours/odours may occur.
2. Filling steam iron with water.
Make sure plug is removed from
power outlet. Turn steam selector to
Dry setting and open lling aperture
cover. Using beaker provided, pour
water up to maximum level. Close
cover.
3. Plug power cable into a power
outlet. Power indicator light turns
on. Set temperature by turning
temperature selector to adequate
choice. When the light turns o, iron
is ready to be used. Steam ironing
is only possible when the highest
temperatures are selected.
Getting started
1. Vor der ersten Benutzung. Entfernen
Sie ggf. Reste von Klebebändern
und reiben Sie das Gerät vorsichtig
mit einem angefeuchteten Tuch
ab. Spülen Sie den Wassertank, um
Fremdkörper zu entfernen. Beim
erstmaligen Einschalten können
vorübergehend Dämpfe/Gerüche
auftreten.
2. Füllen des Dampfbüglers mit
Wasser. Vergewissern Sie sich,
dass der Netzstecker gezogen ist.
Schalten Sie den Dampfwahlschalter
auf Trocken und önen Sie die
Einfüllabdeckung. Füllen Sie das
Bügeleisen mit dem mitgelieferten
Becher bis zur Markierung „MAX“ auf.
Schließen Sie die Abdeckung.
3. Schließen Sie das Netzkabel
an eine Netzsteckdose an. Die
Netzspannungsanzeige leuchtet.
Stellen Sie die gewünschte Temperatur
durch Drehen des Temperaturwählers
ein. Wenn die Anzeige erlischt, ist das
Bügeleisen betriebsbereit. Nur bei
höchster Temperaturwahl ist Bügeln
mit Dampf möglich.
Erste Schritte
1. Avant la première utilisation. Enlever
tous les restes d'adhésif et essuyer
doucement avec un chion humide.
Rincer le réservoir d'eau pour enlever
les corps étrangers. Lors de la première
mise sous tension, il est possible que
l'appareil dégage temporairement des
vapeurs/odeurs.
2. Remplissage du réservoir d'eau
du fer. Vériez que l'appareil est
débranché. Placez le sélecteur de
vapeur sur Sec et ouvrir le capuchon
de l'orice de remplissage. En
utilisant le gobelet de remplissage
fourni, versez l'eau jusqu'au niveau
maximum. Refermez le capuchon.
3. Branchez la che d'alimentation
dans une prise. Le voyant
d'alimentation s'allume. Choisissez la
température en tournant le sélecteur
de température sur le repère adéquat.
Lorsque le voyant s'éteint, le fer est
prêt à être utilisé. La fonction vapeur
est possible à condition que le fer soit
susamment chaud.
Première utilisation
1. Vóór het eerste gebruik. Verwijder
alle plakresten en wrijf zachtjes
met een vochtige doek. Spoel het
waterreservoir om vreemde stoen te
verwijderen. Wanneer u het apparaat
voor de eerste keer aanzet, kunnen er
tijdelijk dampen/geuren vrijkomen.
2. Stoomstrijkijzer vullen met water.
Zorg ervoor dat de stekker uit het
stopcontact is gehaald. Draai de
stoomknop in de stand Dry (Droog)
en open het klepje van de vulopening.
Vul het reservoir met behulp van de
bijgeleverde beker met water tot aan
het maximumniveau. Sluit het klepje.
3. Steek het netsnoer in een
stopcontact. Aan/uit-indicatielampje
wordt ingeschakeld. Stel
de temperatuur in door de
temperatuurknop in de betreende
stand te draaien. Wanneer het lampje
uitgaat, is het strijkijzer klaar voor
gebruik. Strijken met stoom is alleen
mogelijk als de hoogste temperaturen
zijn ingesteld.
Het eerste gebruik
11
GB
D
F
NL
AB
GR
I
4. Using the spray mist and steam
jet function. Ensure that water tank
is at least 1/4 full. Use spray mist to
pre-dampen fabrics by pressing spray
button several times to release a ne
mist (A). To use the steam jet function,
ensure that tank is at least 1/2 full.
Press steam jet button several times to
prime pump (B).
5. Steaming hanging items. Vertical
steam jet function is ideal for steaming
curtains, suits and delicate fabrics.
Hang item on a hanger, hold iron at a
distance of 10–20 cm and press steam
jet button.
4. Verwenden der Sprühnebel- und
Dampfstoßfunktion. Vergewissern Sie
sich, dass der Wassertank mindestens 1/4
gefüllt ist. Verwenden Sie den Sprühnebel
zum Vorbefeuchten von Gewebe, indem
Sie die Taste mehrmals betätigen,
um feinen Nebel zu erzeugen.(A). Zur
Verwendung der Dampfstoßfunktion
muss der Tank mindestens 1/2 gefüllt
sein. Drücken Sie die Dampfstoßtaste
mehrmals, um die Pumpe zu betätigen (B).
5. Bedampfen hängender Textilien.
Die Vertikal-Dampfstoßfunktion
eignet sich ideal zum Bedampfen
von Vorhängen, Anzügen/Kostümen
und empndlichen Geweben.
Hängen Sie das Wäschestück auf
einen Kleiderbügel, halten Sie das
Bügeleisen im Abstand von 10-20 cm
und drücken Sie die Dampfstoßtaste.
4. Utilisation des fonctions brumisateur
et jet de vapeur. Vériez que le réservoir
d'eau est au moins au quart rempli. Utilisez
le brumisateur pour pré-humidier les
tissus en appuyant plusieurs fois sur le
bouton spray an de libérer une ne
brume (A). Pour utiliser la fonction jet
de vapeur, vériez que le réservoir d'eau
est au moins à demi rempli. Appuyez
plusieurs fois sur le bouton jet de vapeur
pour amorcer la pompe (B).
5. Vaporisation d'articles suspendus.
La fonction jet de vapeur vertical est
idéale pour la vaporisation de rideaux,
de costumes et de tissus délicats.
Suspendez les articles sur un cintre,
maintenez le fer à une distance de 10 à
20cm et appuyez sur le bouton de jet
de vapeur.
4. De spoeinevel en stoomfunctie
gebruiken. Controleer of het
waterreservoir ten minste voor 1/4
gevuld is. Gebruik de sproeinevel om
stoen van tevoren te bevochtigen.
Druk de sproeiknop een aantal keren
in om een jne nevel op het materiaal
te sproeien (A). Controleer, voor
gebruik van de stoomfunctie eerst of
het waterreservoir ten minste voor de
helft is gevuld. Druk een aantal keren
op de stoomknop om de pomp op
druk te krijgen (B).
5. Hangende artikelen stomen. De
verticale stoomfunctie is ideaal voor
het stomen van gordijnen, pakken en
delicate stoen. Hang het artikel op
een hanger, houd het strijkijzer op een
afstand van 10–20 cm en druk op de
stoomknop.
12
GB
D
F
NL
1. Always store iron on its heel rest.
To clean exterior surfaces, use a damp
soft cloth and wipe dry. Do not use
any chemical solvents, as these will
damage the surface.
2. Self-cleaning function. Fill up with
water. Heat up iron and then unplug
it. Hold iron over a sink. Move steam
button to selfcleaning position, hold
for 1 minute or until water tank is
empty. Release button to stop self-
cleaning function.
3. Cleaning the soleplate. Do not use
scouring pads or harsh cleaners on
the soleplate as these will damage
the surface. To remove burnt residue,
iron over a damp cloth while iron is
still hot. To clean the soleplate, simply
wipe with soft damp cloth and wipe
dry.
Cleaning (do not use any detergent)
1. Lagern Sie das Bügeleisen immer
auf seiner Abstelläche.
Verwenden Sie zum Reinigen der
Außenächen ein weiches feuchtes
Tuch und wischen Sie anschließend
trocken. Verwenden Sie keine
chemischen Lösungsmittel, da diese
die Oberäche schädigen.
2. Selbstreinigungs- und Entkalkungs-
funktion. Mit Wasser auüllen.
Bügeleisen aufheizen lassen
und Stecker ziehen. Bügeleisen
über Abwaschbecken halten.
Dampfknopf auf Selbstreinigung
stellen, für eine Minute gedrückt
halten oder bis der Wassertank
leer ist. Druckknopf loslassen, um
Selbstreinigungsfunktion zu beenden.
3. Reinigen der Bügelsohle. Behandeln
Sie die Bügelsohle nicht mit
Scheuerschwämmen oder scharfen
Reinigungsmitteln, da diese die Oberäche
beschädigen. Eingebrannte Rückstände
entfernen Sie durch Bügeln über ein
feuchtes Tuch, während das Bügeleisen
noch heiß ist. Bügelsohle mit einem
weichen, feuchten Tuch reinigen und
anschließend trocknen.
Reinigen (keine Reinigungsmittel verwenden)
1. Posez toujours le fer sur son talon.
Pour nettoyer les surfaces extérieures,
utilisez un chion doux humide puis
essuyez pour sécher. Ne pas utiliser
de solvants chimiques, car ceux-ci
pourraient endommager la surface.
2. Fonction auto-nettoyage.
Remplissez le réservoir d’eau. Attendez
que le fer soit à la bonne température.
Positionnez-le au dessus d’un évier.
Sélectionnez la fonction auto-
nettoyage, laissez sécouler le réservoir
pendant une minute jusqu’à ce que
celui-ci soit complètement vide.
Repositionnez ensuite le bouton sur sa
position initiale.
3. Nettoyage de la semelle. Ne pas
utiliser de tampon à récurer ou de
nettoyant abrasif sur la semelle,
car ceux-ci endommageraient la
surface. Pour éliminer les résidus
de combustion, repassez sur un
chion humide pendant que le fer
est chaud. Attendez que celle-ci soit
complètement refroidie, puis frottez
avec un linge humide.
Nettoyage (ne pas utiliser de détergent)
1. Berg het strijkijzer altijd staand op
de voet op.
Reinig de oppervlakken aan de
buitenzijden met een vochtige doek
en wrijf deze droog. Gebruik geen
chemische oplosmiddelen; hierdoor
raakt het oppervlak beschadigd.
2. Zelfreinigingsfunctie. Vullen met
water. Verwarm de strijkbout en haal
het uit het stopcontact. Houd de
strijkbout boven een wastafel. Zet de
stoomknop op de reinigingsfunctie
gedurende 1 minuut of totdat het
waterreservoir leeg is. Laat de knop los
om de reinigingsfunctie te stoppen.
3. De strijkzool reinigen. Gebruik
geen schuursponsjes of agressieve
reinigingsmiddelen op de strijkzool.
Hierdoor raakt het oppervlak
beschadigd. Als u verbrandingsresten
wilt verwijderen, beweegt u het
strijkijzer over een vochtige doek
terwijl het strijkijzer nog heet is. Om
de onderkant te reinigen, kunt u het
afnemen met een zachte, vochtige
doek en droog te maken.
Reinigen (gebruik geen reinigingsmiddelen)
13
GB
D
F
NL
GB
D
F
NL
Recycle de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een
geschikte verzamelcontainer om het te
recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
elektronische apparaten.
Gooi apparaten gemarkeerd met
het symbool
niet weg met het
huishoudelijk afval. Breng het product
naar het milieustation bij u in de buurt of
neem contact op met de gemeente.
Recyclez les matériaux portant le symbole
. Déposez les emballages dans les
conteneurs prévus à cet eet.
Contribuez à la protection de
l’environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
électroniques.
Ne jetez pas les appareils portant
le symbole
avec les ordures
ménagères. Emmenez un tel produit
dans votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
. Entsorgen Sie die Verpackung in
den entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte.
Entsorgen Sie Geräte mit diesem
Symbol
nicht mit dem Hausmüll.
Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen
Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr
Gemeindeamt.
Recycle the materials with the symbol
. Put the packaging in applicable
containers to recycle it.
Help protect the environment and human
health and to recycle waste of electrical
and electronic appliances.
Do not dispose appliances marked with
the symbol
with the household
waste. Return the product to your
local recycling facility or contact your
municipal oce.
GR
I
Disposal Entsorgung
Mise au rebut Verwijdering
15
GB
D
F
NL
F
NL
GR
I
Problème Cause possible Solution
La semelle ne chaue pas alors que le fer est
allumé.
Problème de raccordement Vériez le cordon d'alimentation, la che et
la prise.
Le contrôle de température est sur la position
MIN.
Choisissez la température adéquate.
Le fer ne produit pas de vapeur. Manque d'eau dans le réservoir. Remplir le réservoir (voir «Première
utilisation», n°2).
Le contrôleur de vapeur est sur la position sans
vapeur.
Placez le contrôleur de vapeur entre les
positions minimum de vapeur et maximum
de vapeur (voir le «Tableau de repassage»).
La température choisie est inférieure à celle
spéciée pour une utilisation avec vapeur.
Choisissez une température jusqu'à
.
La fonction brumisateur ne fonctionne pas. Manque d'eau dans le réservoir. Remplir le réservoir (voir «Première
utilisation», n°2).
Les fonctions jet de vapeur et jet de vapeur
vertical ne fonctionnent pas.
La fonction jet de vapeur a été très utilisée sur
une courte période.
Placez le fer en position horizontale et
patientez avant d'utiliser la fonction jet de
vapeur.
Le fer n'est pas susament chaud. Réglez la température convenablement pour
un repassage à la vapeur (jusqu'à
). Placez
le fer en position verticale et patientez jusqu'à
ce que voyant indicateur de température
s'éteigne.
Le fer à repasser fuit. La température choisie est trop basse. Le sélecteur de température doit être en
position «0» jusqu’à ce que le fer soit chaud.
Gestion des pannes
Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
Strijkzool wordt niet warm terwijl het strijkijzer
is ingeschakeld.
Probleem met de aansluiting Controleer het netsnoer, de stekker en het
stopcontact.
Temperatuurknop staat in de stand MIN. Selecteer een geschikte temperatuur.
Strijkijzer geeft geen stoom. Onvoldoende water in het reservoir. Vul het waterreservoir (zie “Het eerste
gebruik”, nr 2).
Stoomknop staat in de stand voor niet-stomen. Zet de stoomknop tussen de minimale en
maximale stoomstand (zie “Strijkschema”).
Gekozen temperatuur is lager dan de
opgegeven temperatuur voor stoom.
Kies een temperatuur tot
.
Sproeifunctie werkt niet. Onvoldoende water in het reservoir. Vul het waterreservoir (zie “Het eerste
gebruik”, nr 2).
Stoom- en verticale stoomfunctie werken niet. Stoomfunctie is zeer vaak gebruikt binnen een
korte periode.
Leg het strijkijzer horizontaal neer en wacht
even voordat u de stoomfunctie opnieuw
gebruikt.
Strijkijzer wordt niet warm genoeg. Stel de juiste temperatuur in voor
strijken met stoom (tot
). Zet het
strijkijzer verticaal neer en wacht tot het
temperatuurindicatielampje uitgaat.
De strijkbout lekt. De temperatuur is te laag ingesteld om stoom
te produceren.
De stoomknop moet op ‘’0’’ worden gezet
totdat de strijkbout heet is.
Problemen oplossen

Documenttranscriptie

GB Instruction book...................3–15 Before using the appliance for the first time, please read the safety advice on page 4. D Anleitung...................................3–15 Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 5. F Manuel d'instructions........3–15 Avant d'utiliser cet appareil pour la première fois, veuillez lire les consignes de sécurité en page 6. NL Instructieboekje....................3–15 Lees het veiligheidsadvies op pagina 7 voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt. GR Βιβλίο οδηγιών..................17–25 Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά το σίδερο, παρακαλούμε διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας στη σελίδα 18. I Istruzioni..................................17–25 Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere attentamente le norme di sicurezza riportate a pagina 19. I F H GB D E F NL G GR I C J L K B D GB A D F NL Components Teile Éléments Onderdelen A. Soleplate B. Maximum water level indicator C. Filling aperture with cover D. Spray nozzle E. Spray button F. Steam jet button G. Steam selector/Selfcleaning H. Power indicator light I. Mains cable J. Temperature selector K. Water tank L. Cable wrap facility A. Bügelsohle B. Anzeige für maximalen Wasserstand C. Einfüllöffnung mit Abdeckung D. Sprühdüse E. Sprühtaste F. Dampfstoßtaste G. Dampfwahlschalter/Selbstreinigung H. Netzspannungsanzeige I. Netzkabel J. Temperaturwähler K Wassertank L. Kabelaufwicklungsvorrichtung A. Semelle B. Indicateur de niveau d'eau maximum C. Goulot de remplissage avec capuchon D. Spray E. Bouton Spray F. Bouton jet de vapeur G. Sélecteur de vapeur/autonettoyage H. Voyant d'alimentation I. Cordon d'alimentation J. Sélecteur de température K Réservoir d'eau L. Dispositif de rangement du cordon A. Strijkzool B. Aanduiding maximaal waterniveau C. Vulopening met klepje D. Sproeimond E. Sproeiknop F. Stoomknop G. Stoomkeuzeschakelaar/ zelfreiniging H. Aan/uit-indicatielampje I. Netsnoer J. Temperatuurknop K. Waterreservoir L. Snoeroprolsysteem 3 NL Lees de volgende instructies aandachtig door voordat u het apparaat voor de eerste keer in gebruik neemt. • Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen. • Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. • Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht. • Houd het strijkijzer en snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar wanneer het strijkijzer aan staat of afkoelt. • De oppervlakken kunnen heet worden tijdens het gebruik . • Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een stroomtoevoer waarvan de spanning en frequentie voldoen aan de specificaties op het classificatieplaatje! • Het strijkijzer mag niet worden gebruikt als het is gevallen, als het strijkijzer of het snoer zichtbare tekenen van schade vertoont of als het lekt. • Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een geaard stopcontact. • Als het apparaat of de voedingskabel is beschadigd, moet het apparaat door de fabrikant, de servicevertegenwoordiger of een andere gekwalificeerde persoon worden vervangen om risico’s te vermijden. • Het strijkijzer moet worden gebruikt en neergezet op een stabiel oppervlak. Controleer, wanneer het strijkijzer op de voet wordt gezet, of het oppervlak waarop de voet wordt geplaatst stabiel is. • Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het is aangesloten op het elektriciteitsnet. • Het apparaat moet worden uitgeschakeld en de stekker moet na gebruik altijd uit het stopcontact worden gehaald voordat het apparaat wordt gereinigd en onderhouden. • De stekker moet uit het stopcontact worden gehaald voordat het waterreservoir met water wordt gevuld. • Het netsnoer mag niet in contact komen met een van de hete onderdelen van het apparaat. • Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof. • Vul het apparaat niet met meer water dan de maximaal toegestane hoeveelheid zoals op het apparaat is aangegeven. • Als er beperkingen zijn, moet de waterkwaliteit of het type water worden aangegeven dat bij dit apparaat kan worden gebruikt. • Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke schade als gevolg van onbehoorlijk of onjuist gebruik. • Dit product is geschikt voor gebruik met kraanwater. Het wordt aanbevolen gedestilleerd water of een combinatie van 50% gedestilleerd en 50% kraanwater te gebruiken. • Sluit het apparaat niet aan op een wandstopcontact dat bedoeld is voor scheermachines. GB D F NL GR I 7 Tableau de repassage F Tissu Sélecteur de température Strijkschema Recommandations pour le repassage Acrylique Repassage à sec sur l'envers. Nylon & polyester Repassage sur l'envers pendant que le tissu est encore humide ou utiliser un brumisateur pour l'humidifier. Soie Repassage sur l'envers. Utiliser une housse de repassage pour éviter les marques brillantes. Laine et mélanges de laines Repassage à la vapeur sur l'envers ou utiliser une housse de repassage. Coton Repassage à sec pendant que le tissu est encore humide ou utiliser un brumisateur pour l'humidifier. Utiliser un niveau de vapeur moyen à élevé. Lin Repassage sur l'envers ou utiliser une housse de repassage pour éviter les marques brillantes, en particulier avec les couleurs sombres. Repassage à sec pendant que le tissu est encore humide ou utiliser un brumisateur pour l'humidifier. Utiliser un niveau de vapeur moyen à élevé. à "max." GB D F NL GR I Des variations de vitesse de repassage et d'humidité du tissu peuvent modifier les paramètres optimaux par rapport à ceux recommandés dans le tableau ! NL Stof Temperatuurinstelling Aanbeveling voor strijken Acryl Droog strijken aan de verkeerde kant. Nylon & polyester Strijken aan de verkeerde kant terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik de sproeier om de stof te bevochtigen. Zijde Strijken aan de verkeerde kant. Gebruik een strijkdoek om glansstrepen te voorkomen. Wol & wolmengsels Stoomstrijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek. Katoen Droog strijken terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik de sproeier om de stof te bevochtigen. Gebruik de gemiddelde tot hoge stoomstand. Linnen tot “max” Strijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek om glansstrepen te voorkomen, met name bij donkere kleuren. Droog strijken terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik de sproeier om de stof te bevochtigen. Gebruik de gemiddelde tot hoge stoomstand. Variabele strijksnelheden en vochtigheid van de stof kunnen ertoe leiden dat de optimale instellingen afwijken van de aanbevelingen in de tabel! 9 Getting started Première utilisation GB D F NL 10 Erste Schritte Het eerste gebruik 1. Before first use. Remove all adhesive remains and gently rub with a dampened cloth. Rinse water tank to remove foreign particles. When turned on for the first time, temporary vapours/odours may occur. 2. Filling steam iron with water. Make sure plug is removed from power outlet. Turn steam selector to Dry setting and open filling aperture cover. Using beaker provided, pour water up to maximum level. Close cover. 3. Plug power cable into a power outlet. Power indicator light turns on. Set temperature by turning temperature selector to adequate choice. When the light turns off, iron is ready to be used. Steam ironing is only possible when the highest temperatures are selected. 1. Vor der ersten Benutzung. Entfernen Sie ggf. Reste von Klebebändern und reiben Sie das Gerät vorsichtig mit einem angefeuchteten Tuch ab. Spülen Sie den Wassertank, um Fremdkörper zu entfernen. Beim erstmaligen Einschalten können vorübergehend Dämpfe/Gerüche auftreten. 2. Füllen des Dampfbüglers mit Wasser. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker gezogen ist. Schalten Sie den Dampfwahlschalter auf Trocken und öffnen Sie die Einfüllabdeckung. Füllen Sie das Bügeleisen mit dem mitgelieferten Becher bis zur Markierung „MAX“ auf. Schließen Sie die Abdeckung. 3. Schließen Sie das Netzkabel an eine Netzsteckdose an. Die Netzspannungsanzeige leuchtet. Stellen Sie die gewünschte Temperatur durch Drehen des Temperaturwählers ein. Wenn die Anzeige erlischt, ist das Bügeleisen betriebsbereit. Nur bei höchster Temperaturwahl ist Bügeln mit Dampf möglich. 1. Avant la première utilisation. Enlever tous les restes d'adhésif et essuyer doucement avec un chiffon humide. Rincer le réservoir d'eau pour enlever les corps étrangers. Lors de la première mise sous tension, il est possible que l'appareil dégage temporairement des vapeurs/odeurs. 2. Remplissage du réservoir d'eau du fer. Vérifiez que l'appareil est débranché. Placez le sélecteur de vapeur sur Sec et ouvrir le capuchon de l'orifice de remplissage. En utilisant le gobelet de remplissage fourni, versez l'eau jusqu'au niveau maximum. Refermez le capuchon. 3. Branchez la fiche d'alimentation dans une prise. Le voyant d'alimentation s'allume. Choisissez la température en tournant le sélecteur de température sur le repère adéquat. Lorsque le voyant s'éteint, le fer est prêt à être utilisé. La fonction vapeur est possible à condition que le fer soit suffisamment chaud. 1. Vóór het eerste gebruik. Verwijder alle plakresten en wrijf zachtjes met een vochtige doek. Spoel het waterreservoir om vreemde stoffen te verwijderen. Wanneer u het apparaat voor de eerste keer aanzet, kunnen er tijdelijk dampen/geuren vrijkomen. 2. Stoomstrijkijzer vullen met water. Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is gehaald. Draai de stoomknop in de stand Dry (Droog) en open het klepje van de vulopening. Vul het reservoir met behulp van de bijgeleverde beker met water tot aan het maximumniveau. Sluit het klepje. 3. Steek het netsnoer in een stopcontact. Aan/uit-indicatielampje wordt ingeschakeld. Stel de temperatuur in door de temperatuurknop in de betreffende stand te draaien. Wanneer het lampje uitgaat, is het strijkijzer klaar voor gebruik. Strijken met stoom is alleen mogelijk als de hoogste temperaturen zijn ingesteld. GB B D A F NL GR I 4. Using the spray mist and steam jet function. Ensure that water tank is at least 1/4 full. Use spray mist to pre-dampen fabrics by pressing spray button several times to release a fine mist (A). To use the steam jet function, ensure that tank is at least 1/2 full. Press steam jet button several times to prime pump (B). 5. Steaming hanging items. Vertical steam jet function is ideal for steaming curtains, suits and delicate fabrics. Hang item on a hanger, hold iron at a distance of 10–20 cm and press steam jet button. 4. Verwenden der Sprühnebel- und 5. Bedampfen hängender Textilien. Dampfstoßfunktion. Vergewissern Sie Die Vertikal-Dampfstoßfunktion sich, dass der Wassertank mindestens 1/4 eignet sich ideal zum Bedampfen gefüllt ist. Verwenden Sie den Sprühnebel von Vorhängen, Anzügen/Kostümen zum Vorbefeuchten von Gewebe, indem und empfindlichen Geweben. Sie die Taste mehrmals betätigen, Hängen Sie das Wäschestück auf um feinen Nebel zu erzeugen.(A). Zur einen Kleiderbügel, halten Sie das Verwendung der Dampfstoßfunktion Bügeleisen im Abstand von 10-20 cm muss der Tank mindestens 1/2 gefüllt und drücken Sie die Dampfstoßtaste. sein. Drücken Sie die Dampfstoßtaste mehrmals, um die Pumpe zu betätigen (B). 4. Utilisation des fonctions brumisateur et jet de vapeur. Vérifiez que le réservoir d'eau est au moins au quart rempli. Utilisez le brumisateur pour pré-humidifier les tissus en appuyant plusieurs fois sur le bouton spray afin de libérer une fine brume (A). Pour utiliser la fonction jet de vapeur, vérifiez que le réservoir d'eau est au moins à demi rempli. Appuyez plusieurs fois sur le bouton jet de vapeur pour amorcer la pompe (B). 5. Vaporisation d'articles suspendus. La fonction jet de vapeur vertical est idéale pour la vaporisation de rideaux, de costumes et de tissus délicats. Suspendez les articles sur un cintre, maintenez le fer à une distance de 10 à 20 cm et appuyez sur le bouton de jet de vapeur. 4. De spoeinevel en stoomfunctie gebruiken. Controleer of het waterreservoir ten minste voor 1/4 gevuld is. Gebruik de sproeinevel om stoffen van tevoren te bevochtigen. Druk de sproeiknop een aantal keren in om een fijne nevel op het materiaal te sproeien (A). Controleer, voor gebruik van de stoomfunctie eerst of het waterreservoir ten minste voor de helft is gevuld. Druk een aantal keren op de stoomknop om de pomp op druk te krijgen (B). 5. Hangende artikelen stomen. De verticale stoomfunctie is ideaal voor het stomen van gordijnen, pakken en delicate stoffen. Hang het artikel op een hanger, houd het strijkijzer op een afstand van 10–20 cm en druk op de stoomknop. 11 Cleaning (do not use any detergent) Nettoyage (ne pas utiliser de détergent) GB D F NL 12 Reinigen (keine Reinigungsmittel verwenden) Reinigen (gebruik geen reinigingsmiddelen) 1. Always store iron on its heel rest. To clean exterior surfaces, use a damp soft cloth and wipe dry. Do not use any chemical solvents, as these will damage the surface. 2. Self-cleaning function. Fill up with water. Heat up iron and then unplug it. Hold iron over a sink. Move steam button to selfcleaning position, hold for 1 minute or until water tank is empty. Release button to stop selfcleaning function. 3. Cleaning the soleplate. Do not use scouring pads or harsh cleaners on the soleplate as these will damage the surface. To remove burnt residue, iron over a damp cloth while iron is still hot. To clean the soleplate, simply wipe with soft damp cloth and wipe dry. 1. Lagern Sie das Bügeleisen immer auf seiner Abstellfläche. Verwenden Sie zum Reinigen der Außenflächen ein weiches feuchtes Tuch und wischen Sie anschließend trocken. Verwenden Sie keine chemischen Lösungsmittel, da diese die Oberfläche schädigen. 2. Selbstreinigungs- und Entkalkungsfunktion. Mit Wasser auffüllen. Bügeleisen aufheizen lassen und Stecker ziehen. Bügeleisen über Abwaschbecken halten. Dampfknopf auf Selbstreinigung stellen, für eine Minute gedrückt halten oder bis der Wassertank leer ist. Druckknopf loslassen, um Selbstreinigungsfunktion zu beenden. 3. Reinigen der Bügelsohle. Behandeln Sie die Bügelsohle nicht mit Scheuerschwämmen oder scharfen Reinigungsmitteln, da diese die Oberfläche beschädigen. Eingebrannte Rückstände entfernen Sie durch Bügeln über ein feuchtes Tuch, während das Bügeleisen noch heiß ist. Bügelsohle mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen und anschließend trocknen. 1. Posez toujours le fer sur son talon. Pour nettoyer les surfaces extérieures, utilisez un chiffon doux humide puis essuyez pour sécher. Ne pas utiliser de solvants chimiques, car ceux-ci pourraient endommager la surface. 2. Fonction auto-nettoyage. Remplissez le réservoir d’eau. Attendez que le fer soit à la bonne température. Positionnez-le au dessus d’un évier. Sélectionnez la fonction autonettoyage, laissez s’écouler le réservoir pendant une minute jusqu’à ce que celui-ci soit complètement vide. Repositionnez ensuite le bouton sur sa position initiale. 3. Nettoyage de la semelle. Ne pas utiliser de tampon à récurer ou de nettoyant abrasif sur la semelle, car ceux-ci endommageraient la surface. Pour éliminer les résidus de combustion, repassez sur un chiffon humide pendant que le fer est chaud. Attendez que celle-ci soit complètement refroidie, puis frottez avec un linge humide. 1. Berg het strijkijzer altijd staand op de voet op. Reinig de oppervlakken aan de buitenzijden met een vochtige doek en wrijf deze droog. Gebruik geen chemische oplosmiddelen; hierdoor raakt het oppervlak beschadigd. 2. Zelfreinigingsfunctie. Vullen met water. Verwarm de strijkbout en haal het uit het stopcontact. Houd de strijkbout boven een wastafel. Zet de stoomknop op de reinigingsfunctie gedurende 1 minuut of totdat het waterreservoir leeg is. Laat de knop los om de reinigingsfunctie te stoppen. 3. De strijkzool reinigen. Gebruik geen schuursponsjes of agressieve reinigingsmiddelen op de strijkzool. Hierdoor raakt het oppervlak beschadigd. Als u verbrandingsresten wilt verwijderen, beweegt u het strijkijzer over een vochtige doek terwijl het strijkijzer nog heet is. Om de onderkant te reinigen, kunt u het afnemen met een zachte, vochtige doek en droog te maken. Disposal Mise au rebut GB Entsorgung Verwijdering Recycle the materials with the symbol Do not dispose appliances marked with . Put the packaging in applicable containers to recycle it. Help protect the environment and human health and to recycle waste of electrical and electronic appliances. with the household the symbol waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office. GB D F NL GR I D F NL Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol Entsorgen Sie Geräte mit diesem . Entsorgen Sie die Verpackung in den entsprechenden Recyclingbehältern. Recyceln Sie zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte. nicht mit dem Hausmüll. Symbol Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt. Recyclez les matériaux portant le symbole Ne jetez pas les appareils portant . Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet. Contribuez à la protection de l’environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et électroniques. avec les ordures le symbole ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux. Recycle de materialen met het symbool Gooi apparaten gemarkeerd met . Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen. Help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van elektrische en elektronische apparaten. niet weg met het het symbool huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente. 13 Gestion des pannes F Problème Cause possible Solution La semelle ne chauffe pas alors que le fer est allumé. Problème de raccordement Vérifiez le cordon d'alimentation, la fiche et la prise. Le contrôle de température est sur la position MIN. Choisissez la température adéquate. Manque d'eau dans le réservoir. Remplir le réservoir (voir « Première utilisation », n° 2). Le contrôleur de vapeur est sur la position sans vapeur. Placez le contrôleur de vapeur entre les positions minimum de vapeur et maximum de vapeur (voir le « Tableau de repassage »). La température choisie est inférieure à celle spécifiée pour une utilisation avec vapeur. Choisissez une température jusqu'à La fonction brumisateur ne fonctionne pas. Manque d'eau dans le réservoir. Remplir le réservoir (voir « Première utilisation », n° 2). Les fonctions jet de vapeur et jet de vapeur vertical ne fonctionnent pas. La fonction jet de vapeur a été très utilisée sur une courte période. Placez le fer en position horizontale et patientez avant d'utiliser la fonction jet de vapeur. Le fer n'est pas suffisament chaud. Réglez la température convenablement pour un repassage à la vapeur (jusqu'à ). Placez le fer en position verticale et patientez jusqu'à ce que voyant indicateur de température s'éteigne. Le fer à repasser fuit. La température choisie est trop basse. Le sélecteur de température doit être en position «0» jusqu’à ce que le fer soit chaud. Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing Strijkzool wordt niet warm terwijl het strijkijzer is ingeschakeld. Probleem met de aansluiting Controleer het netsnoer, de stekker en het stopcontact. Temperatuurknop staat in de stand MIN. Selecteer een geschikte temperatuur. Onvoldoende water in het reservoir. Vul het waterreservoir (zie “Het eerste gebruik”, nr 2). Stoomknop staat in de stand voor niet-stomen. Zet de stoomknop tussen de minimale en maximale stoomstand (zie “Strijkschema”). Gekozen temperatuur is lager dan de opgegeven temperatuur voor stoom. Kies een temperatuur tot Sproeifunctie werkt niet. Onvoldoende water in het reservoir. Vul het waterreservoir (zie “Het eerste gebruik”, nr 2). Stoom- en verticale stoomfunctie werken niet. Stoomfunctie is zeer vaak gebruikt binnen een korte periode. Leg het strijkijzer horizontaal neer en wacht even voordat u de stoomfunctie opnieuw gebruikt. Strijkijzer wordt niet warm genoeg. Stel de juiste temperatuur in voor strijken met stoom (tot ). Zet het strijkijzer verticaal neer en wacht tot het temperatuurindicatielampje uitgaat. De temperatuur is te laag ingesteld om stoom te produceren. De stoomknop moet op ‘’0’’ worden gezet totdat de strijkbout heet is. Le fer ne produit pas de vapeur. NL Problemen oplossen Strijkijzer geeft geen stoom. De strijkbout lekt. GB D F NL . GR I . 15
1 / 1