AEG DBT800 Handleiding

Categorie
Strijkijzers
Type
Handleiding
D Anleitung ..............................3–17
Vor der ersten Benutzung des
Bügeleisens lesen Sie bitte die
Sicherheitshinweise auf Seite 4 sorg-
fältig durch.
GR Βιβλίο οδηγιών...................3–17
Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη
φορά το σίδερο, παρακαλούμε
διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας
στη σελίδα 5.
GB Instruction book ............19–23
Before using the appliance for the
rst time, please read the safety
advice on page 20 carefully.
NL Gebruiksaanwijzing ........3–17
Lees, voordat u het strijkijzer voor
de eerste keer gebruikt, zorgvuldig
het veiligheidsadvies op pagina 6.
F Mode d’emploi ..................3–17
Avant d'utiliser le fer pour la
première fois, veuillez lire attentive-
ment les consignes de sécurité
en page 7.
3
d
GR
NL
F
GB
d GR NL F
J
K
E
F
C
d
B
I
A
G
H
A. Bügelsohle
B. Anzeige für maximalen
Wasserstand
C. Einfüllönung mit
Abdeckung
D. Dampfstoßtaste
E. Dampfwahlschalter
F. Netzspannungsanzeige
G. Netzkabel
H. Temperaturwähler
I. Wassertank
J. Abstelläche
K. Taste (für Klappgri)
Teile
A. Πλάκα
B. Ένδειξη μέγιστης
στάθμης νερού
C. Στόμιο πλήρωσης με
καπάκι
D. Κουμπί πίδακα ατμού
E. Επιλογέας ατμού
F. Ενδεικτική λυχνία
λειτουργίας
G. Καλώδιο ρεύματος
H. Επιλογέας θερμοκρασίας
I. Δοχείο νερού
J. Βάση στήριξης
K. Κουμπί (για την
αναδιπλούμενη λαβή)
Εξαρτήματα
A. Strijkzool
B. Aanduiding maximaal
waterniveau
C. Vulopening met klepje
D. Stoomknop
E. Stoomkeuzeschakelaar
F. Aan/uit-indicatielampje
G. Netsnoer
H. Temperatuurknop
I. Waterreservoir
J. Voetstukrust
K. Drukknop (bij vouwbare
hendel)
Onderdelen
A. Semelle
B. Indicateur de niveau
d’eau maximum
C. Goulot de remplissage
avec capuchon
D. Bouton jet de vapeur
E. Sélecteur de vapeur
F. Voyant d’alimentation
G. Cordon d’alimentation
H. Sélecteur de
température
I. Réservoir d’eau
J. Base
K. Bouton «Push» (pour la
poignée pliable)
Éléments
6
Veiligheidsadvies
NL
Lees de volgende instructies aandachtig door
voordat u het apparaat voor de eerste keer in
gebruik neemt.
• Ditapparaatkanwordengebruiktdoor
kinderenvan8jaarenouderendoormensen
met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of
verstandelijke vermogens of een gebrek aan
ervaring en kennis, indien zij onder toezicht
staan of instructies hebben gekregen over het
veilig gebruiken van het apparaat en indien zij
de eventuele gevaren begrijpen.
• Kinderenmogennietmethetapparaatspelen.
• Reinigingenonderhoudmagnietworden
uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
• Houdhetstrijkijzerensnoerbuitenhetbereik
vankinderenjongerdan8jaarwanneerhet
strijkijzer aan staat of afkoelt.
• Deoppervlakkenkunnenheetwordentijdens
het gebruik
.
• Hetapparaatmagalleenwordenaangesloten
op een stroomtoevoer waarvan de spanning
enfrequentievoldoenaandespecicatiesop
hetclassicatieplaatje!
• Hetstrijkijzermagnietwordengebruiktals
het is gevallen, als het strijkijzer of het snoer
zichtbare tekenen van schade vertoont of als
het lekt.
• Hetapparaatmagalleenwordenaangesloten
op een geaard stopcontact. Indien nodig
kan een verlengsnoer worden gebruikt dat
geschikt is voor 10 A.
• Alshetapparaatofdevoedingskabelis
beschadigd, moet het apparaat door de
fabrikant, de servicevertegenwoordiger of
eenanderegekwaliceerdepersoonworden
vervangen om risico’s te vermijden.
• Hetstrijkijzermoetwordengebruikten
neergezet op een stabiel oppervlak. Controleer,
wanneer het strijkijzer op de voet wordt
gezet, of het oppervlak waarop de voet wordt
geplaatst stabiel is.
• Laathetapparaatnooitonbeheerd
achter wanneer het is aangesloten op het
elektriciteitsnet.
• Hetapparaatmoetwordenuitgeschakeld
en de stekker moet na gebruik altijd uit het
stopcontact worden gehaald voordat het
apparaat wordt gereinigd en onderhouden.
• Destekkermoetuithetstopcontactworden
gehaald voordat het waterreservoir met water
wordt gevuld.
• Hetnetsnoermagnietincontactkomenmet
een van de hete onderdelen van het apparaat.
• Dompelhetapparaatnietonderinwaterof
een andere vloeistof.
• Vulhetapparaatnietmetmeerwaterdande
maximaal toegestane hoeveelheid zoals op het
apparaat is aangegeven.
• Alserbeperkingenzijn,moetdewaterkwaliteit
of het type water worden aangegeven dat bij
dit apparaat kan worden gebruikt.
• Ditapparaatisalleenbestemdvoor
huishoudelijk gebruik. De fabrikant aanvaardt
geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke
schade als gevolg van onbehoorlijk of onjuist
gebruik.
• Ditproductisgeschiktvoorgebruik
met kraanwater. Het wordt aanbevolen
gedestilleerd water of een combinatie van 50%
gedestilleerd en 50% kraanwater te gebruiken.
• Hetapparaatkanwordengebruiktmet
120of240volt.Voordatudestekkerinhet
stopcontact steekt, controleert u het voltage
van het stopcontact waarop het apparaat
wordt gebruikt.
• Controleerofdeselectieschakelaarmet
dubbele spanning ingesteld is volgens het
plaatselijke stroomnet alvorens het apparaat
aan te sluiten. U kunt de positie van de
selectieschakelaar met dubbele spanning met
een pen of een dun stokje aanpassen. Zet de
positie van de selectieschakelaar na gebruik
altijdterugop240V.Zovoorkomtuschade
wanneer u het strijkijzer per ongeluk op de
foute spanning aansluit.
• Letop:Alshetapparaatvoorzienisvaneen
geaarde stekker, moet deze altijd aangesloten
worden op een wandstopcontact met aarding.
Gebruik een geaarde adapterstekker als de
netstroomstekker niet overeenstemt met het
lokale stopcontact.
• Sluithetapparaatnietaanopeen
wandstopcontact dat bedoeld is voor
scheermachines.
• Gebruikhetstrijkijzerinuwhotelkamerniet
gelijktijdig met een ander apparaat met
hoog wattage (bijv. een haardroger), om te
voorkomen dat de zekering doorsmelt.
• Denkeraandathetapparaatgebruikt
moet worden met een stekkeradapter
die overeenstemt met het wattage en de
stroomsterkte. De garantie is niet geldig bij
schade die veroorzaakt wordt door gebruik van
een onjuiste spanning.
• Hetstrijkijzerisnietbedoeldvoorregelmatig
gebruik.
10
NL
Strijkschema
Stof Temperatuurinstelling Aanbeveling voor strijken
Acryl
Droog strijken aan de verkeerde kant.
Acetaat
Droog strijken aan de verkeerde kant terwijl het materiaal nog vochtig
is of gebruik de sproeier om de stof te bevochtigen.
Nylon & polyester
Strijken aan de verkeerde kant terwijl het materiaal nog vochtig is of
gebruik de sproeier om de stof te bevochtigen.
Rayon
Strijken aan de verkeerde kant van de stof.
Viscose
Voornamelijk droog strijken. Stoom kan worden gebruikt als de
fabrikant dat toestaat.
Zijde
Strijken aan de verkeerde kant. Gebruik een strijkdoek om
glansstrepen te voorkomen.
Katoenmengsels
Controleer het label en volg de instructies van de fabrikant. Gebruik de
laagst mogelijke instelling.
Wol & wolmengsels
Stoomstrijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek.
Katoen
Droog strijken terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik de
sproeier om de stof te bevochtigen. Gebruik de gemiddelde tot hoge
stoomstand.
Corduroy
Stoomstrijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek.
Linnen
tot “max”
Strijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek om
glansstrepen te voorkomen, met name bij donkere kleuren. Droog
strijken terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik de sproeier om
de stof te bevochtigen. Gebruik de gemiddelde tot hoge stoomstand.
Denim
tot “max” Gebruik de maximale stoomstand.
Variabele strijksnelheden en vochtigheid van de stof kunnen ertoe leiden dat de optimale instellingen afwijken van de
aanbevelingen in de tabel!
Instellingen spanningselectieschakelaar
Land Spanning Positie
Japan
110 V
120
Taiwan
110 V
120
Colombia
110 V
120
Mexico
110 V
120
Brazilië
110 V
120
Rest van de wereld
220 V
240
12
d
GR
NL
F
Erste Schritte /
1. Vor der ersten Benutzung. Entfernen
Sie ggf. Reste von Klebebändern
und reiben Sie das Gerät vorsichtig
mit einem angefeuchteten Tuch
ab. Spülen Sie den Wassertank, um
Fremdkörper zu entfernen. Beim
erstmaligen Einschalten können
vorübergehend Dämpfe/Gerüche
auftreten.
2. Füllen des Dampfbüglers mit
Wasser. Vergewissern Sie sich,
dass der Netzstecker gezogen ist.
Schalten Sie den Dampfwahlschalter
auf Trocken und önen Sie die
Einfüllabdeckung. Wasser einfüllen bis
zum Höchststand. Schließen Sie die
Abdeckung.
3. Schließen Sie das Netzkabel
an eine Netzsteckdose an. Die
Netzspannungsanzeige leuchtet.
Stellen Sie die gewünschte Temperatur
durch Drehen des Temperaturwählers
ein. Wenn die Anzeige erlischt, ist das
Bügeleisen betriebsbereit.
1. Πριν από την πρώτη χρήση.
Αφαιρέστεόλατααυτοκόλλητα
υπολείμματα και τρίψτε απαλά με
ένα νωπό ύφασμα. Ξεπλύνετε το
δοχείο νερού για να αφαιρεθούν
ξένα σώματα. Κατά την πρώτη
ενεργοποίηση του σίδερου ενδέχεται
να προκληθούν προσωρινοί ατμοί/
οσμές.
2. Πλήρωση του σίδερου ατμού με
νερό.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το φις
απότηνπρίζα.Γυρίστετονεπιλογέα
ατμού στη θέση ρύθμισης Dry (Στεγνό)
και ανοίξτε το καπάκι του στομίου
πλήρωσης.Γεμίστεμενερόέωςτο
μέγιστο επίπεδο. Κλείστε το καπάκι.
3. Συνδέστε το καλώδιο παροχής
ισχύος σε μία πρίζα.Ηενδεικτική
λυχνία λειτουργίας ανάβει. Ρυθμίστε τη
θερμοκρασίαγυρίζονταςτονεπιλογέα
θερμοκρασίας στην κατάλληλη
επιλογή.Ότανηλυχνίασβήσει,το
σίδερο είναι έτοιμο για χρήση.
Ξεκινώντας
Het eerste gebruik /
1. Vóór het eerste gebruik. Verwijder
alle plakresten en wrijf zachtjes
met een vochtige doek. Spoel het
waterreservoir om vreemde stoen te
verwijderen. Wanneer u het apparaat
voor de eerste keer aanzet, kunnen er
tijdelijk dampen/geuren vrijkomen.
2. Stoomstrijkijzer vullen met water.
Zorg ervoor dat de stekker uit het
stopcontact is gehaald. Draai de
stoomknop in de stand Dry (Droog)
en open het klepje van de vulopening.
Vul met water tot het maximale
niveau. Sluit het klepje.
3. Steek het netsnoer in een
stopcontact. Aan/uit-indicatielampje
wordt ingeschakeld. Stel
de temperatuur in door de
temperatuurknop in de betreende
stand te draaien. Wanneer het lampje
uitgaat, is het strijkijzer klaar voor
gebruik.
Première utilisation
1. Avant la première utilisation. Enlever
tous les restes d'adhésif et essuyer
doucement avec un chion humide.
Rincer le réservoir d'eau pour enlever
lescorpsétrangers.Lorsdelapremière
misesoustension,ilestpossibleque
l'appareil dégage temporairement des
vapeurs/odeurs.
2. Remplissage du réservoir d'eau
du fer.Vériezquel'appareilest
débranché. Placez le sélecteur de
vapeur sur Sec et ouvrir le capuchon
del'oricederemplissage.Remplissez
d’eaujusqu’auniveaumaximal.
Refermez le capuchon.
3. Branchez la che d'alimentation
dans une prise.Levoyant
d'alimentation s'allume. Choisissez la
température en tournant le sélecteur
detempératuresurlerepèreadéquat.
Lorsquelevoyants'éteint,leferest
prêtàêtreutilisé.
13
d
GR
NL
F
GB
5. Verwendung der
Dampfstrahlfunktion: Zur
Verwendung der Dampfstoßfunktion
mussderTankmindestens1/2gefüllt
sein. Den Temperaturwahlschalter auf
stellen. Den Dampfstrahlknopf
mehrmals drücken, um die Pumpe
vorzubereiten.
6. Bedampfen hängender Textilien.
Die Vertikal-Dampfstoßfunktion
eignet sich ideal zum Bedampfen
von Vorhängen, Anzügen/Kostümen
undempndlichenGeweben.
Hängen Sie das Wäschestück auf
einen Kleiderbügel, halten Sie das
BügeleisenimAbstandvon10-20cm
und drücken Sie die Dampfstoßtaste.
4. Verwendung der Dampunktion:
Den Temperaturwahlschalter auf
oder
stellen. Den Dampfschalter
auf
stellen.
5. Χρήση της λειτουργίας εκτόξευσης
ατμού. Γιαναχρησιμοποιήσετετη
λειτουργία πίδακα ατμού, Βεβαιωθείτε ότι
το δοχείο νερού είναι γεμάτο τουλάχιστον
κατάτο1/2.Θέστετοδιακόπτηεπιλογής
θερμοκρασίας στη θέση . Πατήστε
το κουμπί εκτόξευσης ατμού πολλές
φορές για να γεμίσετε την αντλία.
6. Σιδέρωμα με ατμό αντικειμένων σε
κάθετη θέση.Ηλειτουργίαπίδακα
ατμού σε κάθετη θέση είναι ιδανική
για σιδέρωμα με ατμό κουρτινών,
κουστουμιών και ευαίσθητων
υφασμάτων. Κρεμάστε το αντικείμενο
σε μια κρεμάστρα, κρατήστε το σίδερο
σεαπόσταση10-20εκ.καιπατήστετο
κουμπί πίδακα ατμού.
4. Χρήση της λειτουργίας ατμού.
Θέστετοδιακόπτηεπιλογής
θερμοκρασίας στη θέση
ή
.Θέστετοδιακόπτηεπιλογήςατμού
στη θέση
.
5. Gebruik van de stoomstraalfunctie.
Controleer, voor gebruik van
de stoomfunctie eerst of het
waterreservoir ten minste voor de
helft is gevuld. Stel de temperatuur-
kiezer in op
. Druk herhaaldelijk
op de stoomstraalknop om de pomp
te voeden.
6. Hangende artikelen stomen. De
verticale stoomfunctie is ideaal voor
het stomen van gordijnen, pakken en
delicate stoen. Hang het artikel op
een hanger, houd het strijkijzer op een
afstandvan10–20cmendrukopde
stoomknop.
4. Gebruik van de stoomfunctie. Stel
de temperatuurkiezer in op
of
. Draai de stoomkiezer naar .
5. Utilisation de la fonction Jet de
vapeur.
Pour utiliser la fonction jet de vapeur,
vériezqueleréservoird'eauest
au moins à demi rempli. Tournez le
sélecteurdetempératurejusqu’àla
position
. Appuyez sur la touche
jet de vapeur à plusieurs reprises pour
amorcer la pompe.
6. Vaporisation d'articles suspendus.
Lafonctionjetdevapeurverticalest
idéale pour la vaporisation de rideaux,
de costumes et de tissus délicats.
Suspendez les articles sur un cintre,
maintenez le fer à une distance de 10 à
20cmetappuyezsurleboutondejet
de vapeur.
4. Utilisation de la fonction Vapeur.
Tournez le sélecteur de température
jusqu’àlaposition
ou .
Poussezlesélecteurdevapeurjusqu’à
la position
.
14
d
GR
NL
F
1. Lagern Sie das Bügeleisen immer
auf seiner Abstelläche.
Verwenden Sie zum Reinigen der
Außenächen ein weiches feuchtes
Tuch und wischen Sie anschließend
trocken. Verwenden Sie keine
chemischenLösungsmittel,da
diese die Oberäche schädigen.
Das Bügeleisen nicht mit Wasser im
Behälter lagern.
2. Reinigen der Bügelsohle. Behandeln
Sie die Bügelsohle nicht mit
Scheuerschwämmen oder scharfen
Reinigungsmitteln, da diese die
Oberäche beschädigen. Eingebrannte
Rückstände entfernen Sie durch Bügeln
über ein feuchtes Tuch, während
das Bügeleisen noch heiß ist. Die
Bügelsohle zur Reinigung mit einem
weichen,feuchtenLappenabwischen
und abtrocknen.
1. Να αποθηκεύετε πάντα το σίδερο
στο πέλμα στήριξης.
Γιανακαθαρίσετετιςεξωτερικές
επιφάνειες, χρησιμοποιήστε ένα
νωπό, μαλακό ύφασμα και μετά
σκουπίστετο.Μηνχρησιμοποιείτε
χημικά διαλύματα, θα καταστρέψουν
τηνεπιφάνεια.Μηναποθηκεύετετο
σίδερο με νερό στη δεξαμενή.
2. Καθαρισμός της πλάκας. Μην
χρησιμοποιείτε συρματάκια ή ισχυρά
καθαριστικά καθώς θα καταστρέψουν
τηνεπιφάνεια.Γιανααφαιρέσετετα
καμμένα υπολείμματα, σιδερώστε σε
νωπό ύφασμα όταν το σίδερο είναι
ακόμαζεστό.Γιανακαθαρίσετετην
πλάκα, απλά σκουπίστε την με ένα
μαλακό νωπό πανί και σκουπίστε την
για να στεγνώσει.
1. Berg het strijkijzer altijd staand op
de voet op.
Reinig de oppervlakken aan de
buitenzijden met een vochtige doek
en wrijf deze droog. Gebruik geen
chemische oplosmiddelen; hierdoor
raakt het oppervlak beschadigd. Berg
het strijkijzer niet op met water in het
reservoir.
2. De strijkzool reinigen. Gebruik
geen schuursponsjes of agressieve
reinigingsmiddelen op de strijkzool.
Hierdoor raakt het oppervlak
beschadigd. Als u verbrandingsresten
wilt verwijderen, beweegt u het
strijkijzer over een vochtige doek
terwijl het strijkijzer nog heet is. U
kunt de grondplaat schoonvegen met
een zachte, vochtige doek en daarna
met een droge doek navegen.
1. Posez toujours le fer sur son talon.
Pour nettoyer les surfaces extérieures,
utilisez un chion doux humide puis
essuyez pour sécher. Ne pas utiliser
desolvantschimiques,carceux-ci
pourraient endommager la surface.
Ne rangez pas le fer avec de l’eau dans
le réservoir.
2. Nettoyage de la semelle. Ne pas
utiliser de tampon à récurer ou de
nettoyant abrasif sur la semelle,
car ceux-ci endommageraient la
surface. Pour éliminer les résidus de
combustion, repassez sur un chion
humidependantqueleferestchaud.
Pour nettoyer la semelle, essuyez-la
simplement avec un chion doux
humide, puis séchez-la.
Reinigung und Pflege / Καθαρισμός και φροντίδα
Reiniging en onderhoud / Nettoyage et entretien
15
d
GR
NL
F
GB
d
GR
NL
F
Entsorgung /
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
. Entsorgen Sie die Verpackung in
den entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte.
Entsorgen Sie Geräte mit diesem
Symbol
nicht mit dem Hausmüll.
Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen
Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr
Gemeindeamt.
Απόρριψη
Μηναπορρίπτετεμεταοικιακάαπορρίμματα
συσκευές που φέρουν το σύμβολο
.Επιστρέψτετοπροϊόνστηντοπικήσας
μονάδα ανακύκλωσης ή επικοινωνήστε με τη
δημοτική αρχή.
Ανακυκλώστεταυλικάπουφέρουντο
σύμβολο
.Τοποθετήστεταυλικά
συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για
ανακύκλωση. Συμβάλλετε στην προστασία
του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης
υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
Verwijdering /
Recycle de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een
geschikte verzamelcontainer om het te
recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
elektronische apparaten.
Gooi apparaten gemarkeerd met
het symbool
niet weg met het
huishoudelijk afval. Breng het product
naar het milieustation bij u in de buurt of
neem contact op met de gemeente.
Mise au rebut
Recyclez les matériaux portant le symbole
. Déposez les emballages dans les
conteneurs prévus à cet eet.
Contribuez à la protection de
l’environnement et à votre sécurité,
recyclezvosproduitsélectriqueset
électroniques.
Ne jetez pas les appareils portant
le symbole
avec les ordures
ménagères. Emmenez un tel produit
dans votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
17
d
GR
NL
F
GB
NL
F
Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
Strijkzool wordt niet warm terwijl het strijkijzer
is ingeschakeld.
Probleem met de aansluiting Controleer het netsnoer, de stekker en het
stopcontact.
Temperatuurknop staat in de stand MIN. Selecteer een geschikte temperatuur.
Strijkijzer geeft geen stoom. Onvoldoende water in het reservoir. Vul het waterreservoir (zie “Het eerste
gebruik”,nr2).
Stoomknop staat in de stand voor niet-stomen. Zet de stoomknop tussen de minimale en
maximale stoomstand (zie “Strijkschema”).
Gekozen temperatuur is lager dan de
opgegeven temperatuur voor stoom.
Verhoog de temperatuur naar ten minste
.
Sproeifunctie werkt niet. Onvoldoende water in het reservoir. Vul het waterreservoir (zie “Het eerste
gebruik”,nr2).
Stoom- en verticale stoomfunctie werken niet. Stoomfunctie is zeer vaak gebruikt binnen een
korte periode.
Leghetstrijkijzerhorizontaalneerenwacht
even voordat u de stoomfunctie opnieuw
gebruikt.
Strijkijzer wordt niet warm genoeg. Stel de juiste temperatuur in voor
strijken met stoom (tot
). Zet het
strijkijzer verticaal neer en wacht tot het
temperatuurindicatielampje uitgaat.
Problemen oplossen /
Problème Cause possible Solution
Lasemellenechauepasalorsqueleferest
allumé.
Problème de raccordement Vériezlecordond'alimentation,lacheet
la prise.
Lecontrôledetempératureestsurlaposition
MIN.
Choisissezlatempératureadéquate.
Leferneproduitpasdevapeur. Manqued'eaudansleréservoir. Remplir le réservoir (voir «Première
utilisation»,n°2).
Lecontrôleurdevapeurestsurlapositionsans
vapeur.
Placezlecontrôleurdevapeurentreles
positions minimum de vapeur et maximum
de vapeur (voir le «Tableau de repassage»).
Latempératurechoisieestinférieureàcelle
spéciéepouruneutilisationavecvapeur.
Augmenterlatempératurejusqu’au
niveau
.
Lafonctionbrumisateurnefonctionnepas. Manqued'eaudansleréservoir. Remplir le réservoir (voir «Première
utilisation»,n°2).
Lesfonctionsjetdevapeuretjetdevapeur
vertical ne fonctionnent pas.
Lafonctionjetdevapeuraététrèsutiliséesur
une courte période.
Placez le fer en position horizontale et
patientez avant d'utiliser la fonction jet de
vapeur.
Lefern'estpassusamentchaud. Réglez la température convenablement pour
unrepassageàlavapeur(jusqu'à
). Placez
leferenpositionverticaleetpatientezjusqu'à
cequevoyantindicateurdetempérature
s'éteigne.
Gestion des pannes

Documenttranscriptie

D Anleitung...............................3–17 Vor der ersten Benutzung des Bügeleisens lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 4 sorgfältig durch. GR Βιβλίο οδηγιών...................3–17 Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά το σίδερο, παρακαλούμε διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας στη σελίδα 5. NL Gebruiksaanwijzing.........3–17 Lees, voordat u het strijkijzer voor de eerste keer gebruikt, zorgvuldig het veiligheidsadvies op pagina 6. F Mode d’emploi...................3–17 Avant d'utiliser le fer pour la première fois, veuillez lire attentivement les consignes de sécurité en page 7. GB Instruction book.............19–23 Before using the appliance for the first time, please read the safety advice on page 20 carefully. d D GR C NL F B I E GB H F J G K A D GR NL F Teile Εξαρτήματα Onderdelen Éléments A. Bügelsohle B. Anzeige für maximalen Wasserstand C. Einfüllöffnung mit Abdeckung D. Dampfstoßtaste E. Dampfwahlschalter F. Netzspannungsanzeige G. Netzkabel H. Temperaturwähler I. Wassertank J. Abstellfläche K. Taste (für Klappgriff ) A. Πλάκα B. Ένδειξη μέγιστης στάθμης νερού C. Στόμιο πλήρωσης με καπάκι D. Κουμπί πίδακα ατμού E. Επιλογέας ατμού F. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας G. Καλώδιο ρεύματος H. Επιλογέας θερμοκρασίας I. Δοχείο νερού J. Βάση στήριξης K. Κουμπί (για την αναδιπλούμενη λαβή) A. Strijkzool B. Aanduiding maximaal waterniveau C. Vulopening met klepje D. Stoomknop E. Stoomkeuzeschakelaar F. Aan/uit-indicatielampje G. Netsnoer H. Temperatuurknop I. Waterreservoir J. Voetstukrust K. Drukknop (bij vouwbare hendel) A. Semelle B. Indicateur de niveau d’eau maximum C. Goulot de remplissage avec capuchon D. Bouton jet de vapeur E. Sélecteur de vapeur F. Voyant d’alimentation G. Cordon d’alimentation H. Sélecteur de température I. Réservoir d’eau J. Base K. Bouton « Push » (pour la poignée pliable) 3 Veiligheidsadvies Lees de volgende instructies aandachtig door voordat u het apparaat voor de eerste keer in gebruik neemt. • Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen. • Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. • Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht. • Houd het strijkijzer en snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar wanneer het strijkijzer aan staat of afkoelt. • De oppervlakken kunnen heet worden tijdens het gebruik . • Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een stroomtoevoer waarvan de spanning en frequentie voldoen aan de specificaties op het classificatieplaatje! • Het strijkijzer mag niet worden gebruikt als het is gevallen, als het strijkijzer of het snoer zichtbare tekenen van schade vertoont of als het lekt. • Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een geaard stopcontact. Indien nodig kan een verlengsnoer worden gebruikt dat geschikt is voor 10 A. • Als het apparaat of de voedingskabel is beschadigd, moet het apparaat door de fabrikant, de servicevertegenwoordiger of een andere gekwalificeerde persoon worden vervangen om risico’s te vermijden. • Het strijkijzer moet worden gebruikt en neergezet op een stabiel oppervlak. Controleer, wanneer het strijkijzer op de voet wordt gezet, of het oppervlak waarop de voet wordt geplaatst stabiel is. • Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het is aangesloten op het elektriciteitsnet. • Het apparaat moet worden uitgeschakeld en de stekker moet na gebruik altijd uit het stopcontact worden gehaald voordat het apparaat wordt gereinigd en onderhouden. • De stekker moet uit het stopcontact worden gehaald voordat het waterreservoir met water wordt gevuld. • Het netsnoer mag niet in contact komen met een van de hete onderdelen van het apparaat. NL 6 • Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof. • Vul het apparaat niet met meer water dan de maximaal toegestane hoeveelheid zoals op het apparaat is aangegeven. • Als er beperkingen zijn, moet de waterkwaliteit of het type water worden aangegeven dat bij dit apparaat kan worden gebruikt. • Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke schade als gevolg van onbehoorlijk of onjuist gebruik. • Dit product is geschikt voor gebruik met kraanwater. Het wordt aanbevolen gedestilleerd water of een combinatie van 50% gedestilleerd en 50% kraanwater te gebruiken. • Het apparaat kan worden gebruikt met 120 of 240 volt. Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, controleert u het voltage van het stopcontact waarop het apparaat wordt gebruikt. • Controleer of de selectieschakelaar met dubbele spanning ingesteld is volgens het plaatselijke stroomnet alvorens het apparaat aan te sluiten. U kunt de positie van de selectieschakelaar met dubbele spanning met een pen of een dun stokje aanpassen. Zet de positie van de selectieschakelaar na gebruik altijd terug op 240V. Zo voorkomt u schade wanneer u het strijkijzer per ongeluk op de foute spanning aansluit. • Let op: Als het apparaat voorzien is van een geaarde stekker, moet deze altijd aangesloten worden op een wandstopcontact met aarding. Gebruik een geaarde adapterstekker als de netstroomstekker niet overeenstemt met het lokale stopcontact. • Sluit het apparaat niet aan op een wandstopcontact dat bedoeld is voor scheermachines. • Gebruik het strijkijzer in uw hotelkamer niet gelijktijdig met een ander apparaat met hoog wattage (bijv. een haardroger), om te voorkomen dat de zekering doorsmelt. • Denk eraan dat het apparaat gebruikt moet worden met een stekkeradapter die overeenstemt met het wattage en de stroomsterkte. De garantie is niet geldig bij schade die veroorzaakt wordt door gebruik van een onjuiste spanning. • Het strijkijzer is niet bedoeld voor regelmatig gebruik. Strijkschema NL Stof Acryl Temperatuurinstelling Aanbeveling voor strijken Droog strijken aan de verkeerde kant. Droog strijken aan de verkeerde kant terwijl het materiaal nog vochtig Acetaat is of gebruik de sproeier om de stof te bevochtigen. Strijken aan de verkeerde kant terwijl het materiaal nog vochtig is of Nylon & polyester gebruik de sproeier om de stof te bevochtigen. Strijken aan de verkeerde kant van de stof. Rayon Voornamelijk droog strijken. Stoom kan worden gebruikt als de Viscose fabrikant dat toestaat. Strijken aan de verkeerde kant. Gebruik een strijkdoek om Zijde glansstrepen te voorkomen. Controleer het label en volg de instructies van de fabrikant. Gebruik de Katoenmengsels laagst mogelijke instelling. Stoomstrijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek. Wol & wolmengsels Droog strijken terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik de sproeier om de stof te bevochtigen. Gebruik de gemiddelde tot hoge Katoen stoomstand. Stoomstrijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek. Corduroy Strijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek om glansstrepen te voorkomen, met name bij donkere kleuren. Droog tot “max” Linnen strijken terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik de sproeier om de stof te bevochtigen. Gebruik de gemiddelde tot hoge stoomstand. tot “max” Gebruik de maximale stoomstand. Denim Variabele strijksnelheden en vochtigheid van de stof kunnen ertoe leiden dat de optimale instellingen afwijken van de aanbevelingen in de tabel! Instellingen spanningselectieschakelaar Land Japan Taiwan Colombia Mexico Brazilië Rest van de wereld 10 Spanning 110 V 110 V 110 V 110 V 110 V 220 V Positie 120 120 120 120 120 240 Erste Schritte / Ξεκινώντας Het eerste gebruik / Première utilisation D GR NL F 12 1. Vor der ersten Benutzung. Entfernen Sie ggf. Reste von Klebebändern und reiben Sie das Gerät vorsichtig mit einem angefeuchteten Tuch ab. Spülen Sie den Wassertank, um Fremdkörper zu entfernen. Beim erstmaligen Einschalten können vorübergehend Dämpfe/Gerüche auftreten. 2. Füllen des Dampfbüglers mit Wasser. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker gezogen ist. Schalten Sie den Dampfwahlschalter auf Trocken und öffnen Sie die Einfüllabdeckung. Wasser einfüllen bis zum Höchststand. Schließen Sie die Abdeckung. 3. Schließen Sie das Netzkabel an eine Netzsteckdose an. Die Netzspannungsanzeige leuchtet. Stellen Sie die gewünschte Temperatur durch Drehen des Temperaturwählers ein. Wenn die Anzeige erlischt, ist das Bügeleisen betriebsbereit. 1. Πριν από την πρώτη χρήση. Αφαιρέστε όλα τα αυτοκόλλητα υπολείμματα και τρίψτε απαλά με ένα νωπό ύφασμα. Ξεπλύνετε το δοχείο νερού για να αφαιρεθούν ξένα σώματα. Κατά την πρώτη ενεργοποίηση του σίδερου ενδέχεται να προκληθούν προσωρινοί ατμοί/ οσμές. 2. Πλήρωση του σίδερου ατμού με νερό. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το φις από την πρίζα. Γυρίστε τον επιλογέα ατμού στη θέση ρύθμισης Dry (Στεγνό) και ανοίξτε το καπάκι του στομίου πλήρωσης. Γεμίστε με νερό έως το μέγιστο επίπεδο. Κλείστε το καπάκι. 3. Συνδέστε το καλώδιο παροχής ισχύος σε μία πρίζα. Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας ανάβει. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία γυρίζοντας τον επιλογέα θερμοκρασίας στην κατάλληλη επιλογή. Όταν η λυχνία σβήσει, το σίδερο είναι έτοιμο για χρήση. 1. Vóór het eerste gebruik. Verwijder alle plakresten en wrijf zachtjes met een vochtige doek. Spoel het waterreservoir om vreemde stoffen te verwijderen. Wanneer u het apparaat voor de eerste keer aanzet, kunnen er tijdelijk dampen/geuren vrijkomen. 2. Stoomstrijkijzer vullen met water. Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is gehaald. Draai de stoomknop in de stand Dry (Droog) en open het klepje van de vulopening. Vul met water tot het maximale niveau. Sluit het klepje. 3. Steek het netsnoer in een stopcontact. Aan/uit-indicatielampje wordt ingeschakeld. Stel de temperatuur in door de temperatuurknop in de betreffende stand te draaien. Wanneer het lampje uitgaat, is het strijkijzer klaar voor gebruik. 1. Avant la première utilisation. Enlever tous les restes d'adhésif et essuyer doucement avec un chiffon humide. Rincer le réservoir d'eau pour enlever les corps étrangers. Lors de la première mise sous tension, il est possible que l'appareil dégage temporairement des vapeurs/odeurs. 2. Remplissage du réservoir d'eau du fer. Vérifiez que l'appareil est débranché. Placez le sélecteur de vapeur sur Sec et ouvrir le capuchon de l'orifice de remplissage. Remplissez d’eau jusqu’au niveau maximal. Refermez le capuchon. 3. Branchez la fiche d'alimentation dans une prise. Le voyant d'alimentation s'allume. Choisissez la température en tournant le sélecteur de température sur le repère adéquat. Lorsque le voyant s'éteint, le fer est prêt à être utilisé. d GR NL F GB 4. Verwendung der Dampffunktion: Den Temperaturwahlschalter auf stellen. Den Dampfschalter oder auf stellen. 4. Χρήση της λειτουργίας ατμού. Θέστε το διακόπτη επιλογής ή θερμοκρασίας στη θέση . Θέστε το διακόπτη επιλογής ατμού στη θέση . 4. Gebruik van de stoomfunctie. Stel of de temperatuurkiezer in op . Draai de stoomkiezer naar . 4. Utilisation de la fonction Vapeur. Tournez le sélecteur de température ou . jusqu’à la position Poussez le sélecteur de vapeur jusqu’à la position . 5. Verwendung der Dampfstrahlfunktion: Zur Verwendung der Dampfstoßfunktion muss der Tank mindestens 1/2 gefüllt sein. Den Temperaturwahlschalter auf stellen. Den Dampfstrahlknopf mehrmals drücken, um die Pumpe vorzubereiten. 6. Bedampfen hängender Textilien. Die Vertikal-Dampfstoßfunktion eignet sich ideal zum Bedampfen von Vorhängen, Anzügen/Kostümen und empfindlichen Geweben. Hängen Sie das Wäschestück auf einen Kleiderbügel, halten Sie das Bügeleisen im Abstand von 10-20 cm und drücken Sie die Dampfstoßtaste. 5. Χρήση της λειτουργίας εκτόξευσης ατμού. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία πίδακα ατμού, Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού είναι γεμάτο τουλάχιστον κατά το 1/2. Θέστε το διακόπτη επιλογής θερμοκρασίας στη θέση . Πατήστε το κουμπί εκτόξευσης ατμού πολλές φορές για να γεμίσετε την αντλία. 6. Σιδέρωμα με ατμό αντικειμένων σε κάθετη θέση. Η λειτουργία πίδακα ατμού σε κάθετη θέση είναι ιδανική για σιδέρωμα με ατμό κουρτινών, κουστουμιών και ευαίσθητων υφασμάτων. Κρεμάστε το αντικείμενο σε μια κρεμάστρα, κρατήστε το σίδερο σε απόσταση 10-20 εκ. και πατήστε το κουμπί πίδακα ατμού. 5. Gebruik van de stoomstraalfunctie. Controleer, voor gebruik van de stoomfunctie eerst of het waterreservoir ten minste voor de helft is gevuld. Stel de temperatuurkiezer in op . Druk herhaaldelijk op de stoomstraalknop om de pomp te voeden. 6. Hangende artikelen stomen. De verticale stoomfunctie is ideaal voor het stomen van gordijnen, pakken en delicate stoffen. Hang het artikel op een hanger, houd het strijkijzer op een afstand van 10–20 cm en druk op de stoomknop. 5. Utilisation de la fonction Jet de vapeur. Pour utiliser la fonction jet de vapeur, vérifiez que le réservoir d'eau est au moins à demi rempli. Tournez le sélecteur de température jusqu’à la . Appuyez sur la touche position jet de vapeur à plusieurs reprises pour amorcer la pompe. 6. Vaporisation d'articles suspendus. La fonction jet de vapeur vertical est idéale pour la vaporisation de rideaux, de costumes et de tissus délicats. Suspendez les articles sur un cintre, maintenez le fer à une distance de 10 à 20 cm et appuyez sur le bouton de jet de vapeur. 13 Reinigung und Pflege / Καθαρισμός και φροντίδα Reiniging en onderhoud / Nettoyage et entretien D GR NL F 14 1. Lagern Sie das Bügeleisen immer auf seiner Abstellfläche. Verwenden Sie zum Reinigen der Außenflächen ein weiches feuchtes Tuch und wischen Sie anschließend trocken. Verwenden Sie keine chemischen Lösungsmittel, da diese die Oberfläche schädigen. Das Bügeleisen nicht mit Wasser im Behälter lagern. 2. Reinigen der Bügelsohle. Behandeln Sie die Bügelsohle nicht mit Scheuerschwämmen oder scharfen Reinigungsmitteln, da diese die Oberfläche beschädigen. Eingebrannte Rückstände entfernen Sie durch Bügeln über ein feuchtes Tuch, während das Bügeleisen noch heiß ist. Die Bügelsohle zur Reinigung mit einem weichen, feuchten Lappen abwischen und abtrocknen. 1. Να αποθηκεύετε πάντα το σίδερο στο πέλμα στήριξης. Για να καθαρίσετε τις εξωτερικές επιφάνειες, χρησιμοποιήστε ένα νωπό, μαλακό ύφασμα και μετά σκουπίστε το. Μην χρησιμοποιείτε χημικά διαλύματα, θα καταστρέψουν την επιφάνεια. Μην αποθηκεύετε το σίδερο με νερό στη δεξαμενή. 2. Καθαρισμός της πλάκας. Μην χρησιμοποιείτε συρματάκια ή ισχυρά καθαριστικά καθώς θα καταστρέψουν την επιφάνεια. Για να αφαιρέσετε τα καμμένα υπολείμματα, σιδερώστε σε νωπό ύφασμα όταν το σίδερο είναι ακόμα ζεστό. Για να καθαρίσετε την πλάκα, απλά σκουπίστε την με ένα μαλακό νωπό πανί και σκουπίστε την για να στεγνώσει. 1. Berg het strijkijzer altijd staand op de voet op. Reinig de oppervlakken aan de buitenzijden met een vochtige doek en wrijf deze droog. Gebruik geen chemische oplosmiddelen; hierdoor raakt het oppervlak beschadigd. Berg het strijkijzer niet op met water in het reservoir. 2. De strijkzool reinigen. Gebruik geen schuursponsjes of agressieve reinigingsmiddelen op de strijkzool. Hierdoor raakt het oppervlak beschadigd. Als u verbrandingsresten wilt verwijderen, beweegt u het strijkijzer over een vochtige doek terwijl het strijkijzer nog heet is. U kunt de grondplaat schoonvegen met een zachte, vochtige doek en daarna met een droge doek navegen. 1. Posez toujours le fer sur son talon. Pour nettoyer les surfaces extérieures, utilisez un chiffon doux humide puis essuyez pour sécher. Ne pas utiliser de solvants chimiques, car ceux-ci pourraient endommager la surface. Ne rangez pas le fer avec de l’eau dans le réservoir. 2. Nettoyage de la semelle. Ne pas utiliser de tampon à récurer ou de nettoyant abrasif sur la semelle, car ceux-ci endommageraient la surface. Pour éliminer les résidus de combustion, repassez sur un chiffon humide pendant que le fer est chaud. Pour nettoyer la semelle, essuyez-la simplement avec un chiffon doux humide, puis séchez-la. Entsorgung / Απόρριψη Verwijdering / Mise au rebut D Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol Entsorgen Sie Geräte mit diesem . Entsorgen Sie die Verpackung in den entsprechenden Recyclingbehältern. Recyceln Sie zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte. nicht mit dem Hausmüll. Symbol Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt. d GR NL F GB GR NL Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το Μην απορρίπτετε με τα οικιακά απορρίμματα σύμβολο . Τοποθετήστε τα υλικά συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για ανακύκλωση. Συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. συσκευές που φέρουν το σύμβολο . Επιστρέψτε το προϊόν στην τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης ή επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή. Recycle de materialen met het symbool Gooi apparaten gemarkeerd met . Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen. Help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van elektrische en elektronische apparaten. F niet weg met het het symbool huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente. Recyclez les matériaux portant le symbole Ne jetez pas les appareils portant . Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet. Contribuez à la protection de l’environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et électroniques. avec les ordures le symbole ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux. 15 Problemen oplossen / Gestion des pannes NL Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing Strijkzool wordt niet warm terwijl het strijkijzer is ingeschakeld. Probleem met de aansluiting Controleer het netsnoer, de stekker en het stopcontact. Temperatuurknop staat in de stand MIN. Selecteer een geschikte temperatuur. Onvoldoende water in het reservoir. Vul het waterreservoir (zie “Het eerste gebruik”, nr 2). Stoomknop staat in de stand voor niet-stomen. Zet de stoomknop tussen de minimale en maximale stoomstand (zie “Strijkschema”). Gekozen temperatuur is lager dan de opgegeven temperatuur voor stoom. Verhoog de temperatuur naar ten minste Sproeifunctie werkt niet. Onvoldoende water in het reservoir. Vul het waterreservoir (zie “Het eerste gebruik”, nr 2). Stoom- en verticale stoomfunctie werken niet. Stoomfunctie is zeer vaak gebruikt binnen een korte periode. Leg het strijkijzer horizontaal neer en wacht even voordat u de stoomfunctie opnieuw gebruikt. Strijkijzer wordt niet warm genoeg. Stel de juiste temperatuur in voor strijken met stoom (tot ). Zet het strijkijzer verticaal neer en wacht tot het temperatuurindicatielampje uitgaat. Problème Cause possible Solution La semelle ne chauffe pas alors que le fer est allumé. Problème de raccordement Vérifiez le cordon d'alimentation, la fiche et la prise. Le contrôle de température est sur la position MIN. Choisissez la température adéquate. Manque d'eau dans le réservoir. Remplir le réservoir (voir « Première utilisation », n° 2). Le contrôleur de vapeur est sur la position sans vapeur. Placez le contrôleur de vapeur entre les positions minimum de vapeur et maximum de vapeur (voir le « Tableau de repassage »). La température choisie est inférieure à celle spécifiée pour une utilisation avec vapeur. Augmenter la température jusqu’au niveau . La fonction brumisateur ne fonctionne pas. Manque d'eau dans le réservoir. Remplir le réservoir (voir « Première utilisation », n° 2). Les fonctions jet de vapeur et jet de vapeur vertical ne fonctionnent pas. La fonction jet de vapeur a été très utilisée sur une courte période. Placez le fer en position horizontale et patientez avant d'utiliser la fonction jet de vapeur. Le fer n'est pas suffisament chaud. Réglez la température convenablement pour un repassage à la vapeur (jusqu'à ). Placez le fer en position verticale et patientez jusqu'à ce que voyant indicateur de température s'éteigne. Strijkijzer geeft geen stoom. F Le fer ne produit pas de vapeur. d GR NL F . GB 17
1 / 1