AEG DBS3350-U Handleiding

Categorie
Strijkijzers
Type
Handleiding
D Anleitung ..............................4–22
Vor der ersten Benutzung des
Bügeleisens lesen Sie bitte die
Sicherheitshinweise auf Seite 4 sorg-
fältig durch.
GR Βιβλίο οδηγιών
....................
4–22
Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη
φορά το σίδερο, παρακαλούμε
διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας
στη σελίδα 5.
GB Instruction book ............23–29
Before using the appliance for the
rst time, please read the safety
advice on page 18 carefully.
NL Gebruiksaanwijzing .......4–22
Lees, voordat u het strijkijzer voor
de eerste keer gebruikt, zorgvuldig
het veiligheidsadvies op pagina 6.
F Mode d’emploi ..................4–22
Avant d'utiliser le fer pour la
première fois, veuillez lire attentive-
ment les consignes de sécurité
en page 7.
3
d
GR
NL
F
GB
!
CAUTION
!
d
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Möglicherweise erzeugt Ihre Dampfstation nach dem ersten Au üllen mit Wasser oder nach dem erneuten Befüllen des Tanks nicht sofort Dampf. Der Grund
ist, dass etwas Luft im Inneren diese Funktion für einige Sekunden verzögern kann. Haben Sie bitte etwas Geduld und drücken Sie die Dampftaste erneut.
Der Dampf tritt aus, sobald Sie die Taste einige Sekunden loslassen. Es ist nicht notwendig die Taste gedrückt zu halten. Finden Sie das richtige Maß, für beste
Dampfergebnisse, selbst heraus. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen Dampfstation.
!
GR
Αγαπητέ πελάτη,
Ενδέχεται ο ατμοσταθμός να μην παράγει αμέσως ατμό μετά την πλήρωση του με νερό για πρώτη φορά ή μετά την επαναπλήρωση του δοχείου. Η αιτία είναι
μια μικρή ποσότητα αέρα στο εσωτερικό σύστημα που μπορεί να καθυστερήσει αυτή τη λειτουργία για λίγα δευτερόλεπτα. Πρέπει να είστε υπομονετικοί και να
δοκιμάσετε ξανά πατώντας το κουμπί ατμού. Για τη διευκόλυνσή σας, ο ατμός θα εξέλθει ακόμα και αφού αφήσετε το κουμπί για μερικά δευτερόλεπτα και δεν
χρειάζεται να πατάτε το κουμπί συνέχεια. Βρείτε το ρυθμό σας για τα καλύτερα αποτελέσματα σιδερώματος με ατμό.
Ευχαριστούμε για την προσοχή σας και ελπίζουμε να απολαύσετε τον νέο ατμοσταθμό σας!
!
NL
Beste klant,
Het is mogelijk dat uw stoomstation niet direct stoom produceert na het eerste keer vullen met water of bijvullen van het reservoir. Dit komt doordat lucht in
het systeem deze functie een paar seconden kan vertragen. Probeer het een paar keer door de stoomknop in te drukken. De stoom wordt nog vrijgegeven
nadat u de knop een paar seconden heeft losgelaten dus het is niet nodig om de knop de hele tijd in te drukken. Probeer uit hoe vaak u de knop moet
indrukken voor het beste stoomresultaaat. Bedankt voor uw aandacht en veel plezier met uw nieuwe stoomstation!
!
F
Cher/Chère client(e),
Il est possible que votre centrale vapeur ne produise pas de vapeur immédiatement après l‘avoir remplie d‘eau pour la première fois, ou après avoir rempli le
réservoir. La cause est que de l‘air à l‘intérieur du système peut retarder cette fonction de quelques secondes. Patientez un instant puis réessayez en appuyant
à nouveau sur le bouton de vapeur. Pour plus de facilité, la vapeur sortira encore pendant quelques secondes après que vous ayez relâché le bouton, il n‘est
donc pas nécessaire d‘appuyer sur le bouton en continu. Trouvez votre rythme pour de meilleurs résultats. Merci pour votre attention et pro tez bien de votre
nouvelle centrale vapeur !
!
GB
Dear Customer,
It may be possible that your steam station does not produce steam immediately after  lling it with water for the  rst time or re lling the tank. The reason for
this is that air trapped in the inner system can delay this function a few seconds. Please be patient and try it again by pressing the steam button. For your
convenience the steam will appear after you release the steam button for a few seconds and it is not necessary to press the button all the time. Find out your
rhythm for the best steaming result. Thank you for your kind attention and please enjoy your new steam station!
4
d GR NL F
F
E
d
C
B
A
M
L
K
J
I
H
N O
R S T
P
Q
G
A. Dampf-Knopf
B. Weicher Gri
C. Temperatur-Justiermarke
D. Temperatur-Wahlscheibe
E. Temperaturanzeige
F. Heißwasser-Leitung
G Netzkabel
H. Basis-Einheit
. Anti-Kalk-Patrone
J. Wassertank
K. Maximale
Wasserstandsanzeige
L. Edelstahl-Grundplatte
M. Bügeleisen-Ablage
N. Stromanzeige
O. Entkalkungsanzeige
P. Anzeige „Niedriger
Wasserstand“
Q Anzeige „Dampfstufe“
(niedrig, mittel, hoch)
R. Taste zum Rücksetzen der
Nachfüllanzeige
S. Taste „Ein/Aus“
T. Taste zum Einstellen der
Dampfstufe
Teile
A. Κουπί ατού
B. Απαλή λαβή
C. Σηάδι ένδειξη θεροκρασία
D. ιακόπτη επιλογή θεροκρασία
E. Λυχνία ένδειξη θεροκρασία
F. Σωλήνα ζεστού νερού
G. Ηλεκτρικό καλώδιο
H. Μονάδα βάση
I. Φίλτρο κατά των αλάτων
J. Επιλογέα θεροκρασίαK.
K Ένδειξη έγιστη στάθη νερού.
L. Πλάκα σίδερου από ανοξείδωτο
ατσάλι
M. Σηείο ανάπαυση σίδερου
N. Λυχνία λειτουργία
O. Ενδεικτική λυχνία αφαίρεση
αλάτων
P. Ενδεικτική λυχνία χαηλή
στάθη νερού
Q. Ενδεικτική λυχνία επιπέδου ατού
(Χαηλό, Μεσαίο, Υψηλό)
R. Κουπί ηδενισού
επαναπλήρωση
S. Κουπί λειτουργία
T. Κουπί ελέγχου επιπέδου ατού
Εξαρτήατα
A. Stoomknop
B. Handvat
C. Temperatuurindicatie
D. Temperatuurregelaar
E. Lampje
temperatuurindicator
F. Stoomslang
G Netsnoer
H. Basis
. Antikalkpatroon
J. Waterreservoir
K. Indicator maximaal
waterniveau
L. Roestvrijstalen zoolplaat
M. Strijkijzersteunplaat
N. Aan-lampje
O. Indicatielampje Ontkalking
P. Indicatielampje Laag
waterniveau
Q Indicatielampje
Stoomstand (Laag,
Midden, Hoog)
R. Resettoets Hervullen
S. Aan/Uit-toets
T. Regeltoets Stoomstand
Onderdelen
A. Touche Vapeur
B. Poignée ergonomique
C. Repère de température
D. Sélecteur de température
E. Voyant indicateur de
température
F. Conduite d’eau chaude
G Cordon d’alimentation
H. Base
. Cartouche anti-calcaire
J. Réservoir d’eau
K. Indicateur du niveau d’eau
maximal
L. Semelle en acier inoxydable
M. Socle du fer
N. Voyant Marche/Arrêt
O. Voyant de détartrage
P. Voyant d’alerte niveau d’eau
du réservoir
Q Indicateur lumineux du débit
vapeur (Faible, Moyen, Élevé)
R. Touche de remplissage du
réservoir d’eau
S. Touche Marche/Arrêt
T. Réglage du débit de vapeur
Éléments
7
d
GR
NL
F
GB
NL
Lees de volgende instructies aandachtig door voordat u het apparaat
voor de eerste keer in gebruik neemt.
• Ditapparaatkanwordengebruiktdoorkinderenvan8jaarenouderen
door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke
vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht
staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het
apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
• Kinderenmogennietmethetapparaatspelen.
• Reinigingenonderhoudmagnietwordenuitgevoerddoorkinderen
zonder toezicht.
• Houdhetstrijkijzerensnoerbuitenhetbereikvankinderenjongerdan8
jaar wanneer het strijkijzer aan staat of afkoelt.
• Deoppervlakkenkunnenheetwordentijdenshetgebruik
.
• Ditproductisgeschiktvoorgebruikmetkraanwater.Hetwordt
aanbevolen gedestilleerd water of een combinatie van 50% gedestilleerd
en 50% kraanwater te gebruiken.
• Hetapparaatmagalleenwordenaangeslotenopeenstroomtoevoer
waarvan de spanning en frequentie voldoen aan de specicaties op het
classicatieplaatje!
• Hetstrijkijzermagnietwordengebruiktalshetisgevallen,alshet
strijkijzer of het snoer zichtbare tekenen van schade vertoont of als het
lekt.
• Hetapparaatmagalleenwordenaangeslotenopeengeaardstopcontact.
Indien nodig kan een verlengsnoer worden gebruikt dat geschikt is voor
10A.
• Alshetapparaatofdevoedingskabelisbeschadigd,moethetapparaat
door de fabrikant, de servicevertegenwoordiger of een andere
gekwaliceerde persoon worden vervangen om risicos te vermijden.
• Hetstrijkijzermoetwordengebruiktenneergezetopeenstabiel
oppervlak. Controleer, wanneer het strijkijzer op de voet wordt gezet, of
het oppervlak waarop de voet wordt geplaatst stabiel is.
• Laathetapparaatnooitonbeheerdachterwanneerhetisaangeslotenop
het elektriciteitsnet.
• Hetapparaatmoetwordenuitgeschakeldendestekkermoetnagebruik
altijd uit het stopcontact worden gehaald voordat het apparaat wordt
gereinigd en onderhouden.
• Destekkermoetuithetstopcontactwordengehaaldvoordathet
waterreservoir met water wordt gevuld.
• Hetnetsnoermagnietincontactkomenmeteenvandeheteonderdelen
van het apparaat.
• Dompelhetapparaatnietonderinwaterofeenanderevloeistof.
• Vulhetapparaatnietmetmeerwaterdandemaximaaltoegestane
hoeveelheid zoals op het apparaat is aangegeven.
• Ditapparaatisalleenbestemdvoorhuishoudelijkgebruik.Defabrikant
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke schade als
gevolg van onbehoorlijk of onjuist gebruik.
11
d
GR
NL
F
GB
NL
Stof Temperatuurinstelling Aanbeveling voor strijken
Acryl
Droog strijken aan de verkeerde kant.
Acetaat
Droog strijken aan de verkeerde kant terwijl het materiaal nog vochtig is of
gebruik de sproeier om de stof te bevochtigen.
Nylon & polyester
Strijken aan de verkeerde kant terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik
de sproeier om de stof te bevochtigen.
Rayon
Strijken aan de verkeerde kant van de stof.
Viscose
Voornamelijk droog strijken. Stoom kan worden gebruikt als de fabrikant
dat toestaat.
Zijde
Strijken aan de verkeerde kant. Gebruik een strijkdoek om glansstrepen te
voorkomen.
Katoenmengsels
Controleer het label en volg de instructies van de fabrikant. Gebruik de
laagst mogelijke instelling.
Wol & wolmengsels
Stoomstrijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek.
Katoen
Droog strijken terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik de sproeier om
de stof te bevochtigen. Gebruik de gemiddelde tot hoge stoomstand.
Corduroy
Stoomstrijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek.
Linnen
tot “max”
Strijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek om
glansstrepen te voorkomen, met name bij donkere kleuren. Droog strijken
terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik de sproeier om de stof te
bevochtigen. Gebruik de gemiddelde tot hoge stoomstand.
Denim
tot “max”
Gebruik de maximale stoomstand.
Variabele strijksnelheden en vochtigheid van de stof kunnen ertoe leiden dat de optimale instellingen afwijken van de
aanbevelingen in de tabel!
Strijkschema
Antikalkpatroon
Hardheid Om de vorming van kalk in uw stoomstation aanzienlijk te
beperken, raden we aan om het lter te vervangen:
Hard water Elke10vullingen
Matig water Elke 20 vullingen
Zachtwater Elke 40 vullingen
Voor optimale prestaties, raden wij u cassettes uit ons gamma aan, referentienummer AEL06.
13
d
GR
NL
F
GB
A
A
B
B
d
GR
NL
F
1. Vor der ersten Benutzung. Entfernen
Sieggf.RestevonKlebebändernund
reibenSiedasGerätvorsichtigmiteinem
angefeuchteten Tuch ab. Positionieren Sie
das Dampfbügeleisen horizontal auf dem
Bügelbrettoderaufeinerhitzebeständigen,
sicherenOberäche,dieaufgleicherHöhe
mit dem Bügelbrett ist.
Wickeln Sie das Netzkabel und die
DampeitungabundglättenSiediese.
BeimerstmaligenEinschaltenkönnen
vorübergehendDämpfe/Gerücheauftreten.
2.
Entfernen Sie den Wassertank, indem Sie
den Schlitz an der Unterseite greifen und ihn
sanft von der Basis-Einheit wegziehen (A).
Nehmen Sie die Anti-Kalk-Patrone ab und
tauchenSiesielängeralseineMinuteinWasser
(B). Setzen Sie die Anti-Kalk- Patrone wieder
ein.FüllenSiedenWasserbehältermitkaltem
Wasser. Wir empfehlen die Verwendung von
destilliertem Wasser oder einer Mischung aus
50 % destilliertem und 50 % Leitungswasser.
Leeren Sie den Wassertank, um Fremdpartikel,
die vom Herstellungsprozess zurückgeblieben
sind, herauszuspülen.
3.
Füllen Sie den Wasserbehälter stets
bis zur Marke MAX mit kaltem Wasser
(A). Setzen Sie den Wassertank in die
Basis-Einheit ein (B). Wir empfehlen
die Verwendung von destilliertem
Wasser oder einer Mischung aus 50 %
destilliertem und 50 % Leitungswasser.
Stellen Sie sicher, dass der Wassertank
sicher an seinem Platz einrastet.
Erste Schritte /
1. Πριν από την πρώτη χρήση. Αφαιρέστε
όλα τα αυτοκόλλητα υπολείατα και
τρίψτε απαλά ε ένα νωπό ύφασα.
Τοποθετήστετοσίδερο-ατμοποιητή
οριζόντια πάνω στη σιδερώστρα ή πάνω
σε ια ανθεκτική στη θερότητα, ασφαλή
επιφάνεια στο ίδιο ύψο ε αυτό τη
σιδερώστρα.
Ξετυλίξτε και ισιώστε το ηλεκτρικό
καλώδιο και το καλώδιο ατού. Κατά
την πρώτη ενεργοποίηση του σίδερου
ενδέχεται να προκληθούν προσωρινοί
ατοί/οσέ.
2.
Αφαιρέστε το δοχείο νερού πιάνοντα την
υποδοχή στην κάτω πλευρά και τραβώντα το
απαλά για να το αποακρύνετε από τη ονάδα
βάση (A). Αφαιρέστε το φίλτρο κατά των αλάτων
και, στη συνέχεια, βυθίστε το στο νερό για
περισσότεροαπόέναλεπτό(B).Τοποθετήστε
το φίλτρο κατά των αλάτων πίσω στη θέση
του. Γείστε το δοχείο νερού χρησιοποιώντα
κρύο νερό. Συνιστάται η χρήση αποσταγένου
νερού ή ένα ίγα 50% αποσταγένου, 50%
νερού βρύση. Αδειάστε το δοχείο νερού για
να το ξεπλύνετε από τυχόν ξένα σωατίδια τα
οποία ενδέχεται να έχουν παραείνει από την
κατασκευαστική διαδικασία.
3. Να γεμίζετε πάντα το δοχείο
νερού στο μέγιστο επίπεδο (MAX)
χρησιμοποιώντας κρύο νερό (A).
Τοποθετήστετοδοχείονερούστη
ονάδα βάση (B). Συνιστάται η χρήση
αποσταγένου νερού ή ένα ίγα 50%
αποσταγένου, 50% νερού βρύση.
Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού έχει
ασφαλίσει στη θέση του.
Ξεκινώντα
Het eerste gebruik /
1. Vóór het eerste gebruik. Verwijder
alle plakresten en wrijf zachtjes
met een vochtige doek. Plaats het
stoomstrijkijzer horizontaal op de
strijkplank of op een hittebestendige
en stabiele ondergrond op dezelfde
hoogte als een strijkplank.
Het netsnoer en het stoomtoevoerslang
afwikkelen en rechtleggen. Wanneer
u het apparaat voor de eerste keer
aanzet, kunnen er tijdelijk dampen/
geuren vrijkomen.
2.
Verwijder het waterreservoir door de de
gleuf aan de onderkant vast te pakken en
het voorzichtig uit de basis te trekken (A).
Maak het antikalkpatroon los en dompel
het dan langer dan een minuut onder in
water (B). Plaats het antikalk- patroon terug.
Vul het waterreservoir met koud water. Het
wordt aanbevolen gedestilleerd water of
een combinatie van 50% gedestilleerd en
50% kraanwater te gebruiken. Leeg het
waterreservoir voor het uitspoelen van
door het productieproces achtergebleven
vreemde deeltjes.
3. Vul het waterreservoir altijd tot
het MAX-niveau met koud water
(A). Schuif het waterreservoir in
de basis (B).
Het wordt aanbevolen
gedestilleerd water of een
combinatie van 50% gedestilleerd en
50% kraanwater te gebruiken.
Let
erop dat het waterreservoir goed
vastklikt.
Première utilisation
1. Avant la première utilisation.
Enlever tous les restes d’adhésif et
essuyer doucement avec un chion
humide. Placez la centrale vapeur
horizontalement sur la planche à
repasser ou sur une surface sûre,
résistant à la chaleur et à la même
hauteur que la planche à repasser.
Déroulez et redressez le cordon
d’alimentation et le cordon vapeur.
Lors de la première mise sous tension,
il est possible que l’appareil dégage
temporairement des vapeurs/odeurs.
2.
Retirez le réservoir d’eau en le tenant
par l’ l’encoche située sur sa face
inférieure et en le tirant délicatement
hors de la base (A). Détachez la cartouche
anti-calcaire et rincez-la sous l’eau
pendant une minute minimum puis
remettez la en place (B). Remplissez le
réservoir d’eau froide. Il est recommandé
d’utiliser de l’eau distillée, ou un
mélangecomposéde50%d’eau
distilléeetde50%d’eaudurobinet.
Videz le réservoir d’eau pour éliminer
particules et dépôts,
3.
Remplissez toujours le réservoir
jusqu’au repère MAX avec de leau
froide (A). Placez le réservoir d’eau
dans la base (B). Il est recommandé
d’utiliser de l’eau distillée, ou un
mélangecomposéde50%d’eau
distilléeetde50%d’eaudurobinet.
Assurez-vous que le réservoir d’eau est
bien enclenché.
14
A
B
d
GR
NL
F
4. Schließen Sie das Gerät an die
Stromversorgung an. Drücken Sie
den Netzschalter. Schließen Sie das
GerätandieStromversorgungan.
Drücken Sie den Netzschalter.
Schließen
SiedasGerätandieStromversorgungan.
Drücken Sie den Netzschalter (A). Drehen Sie
die Temperatur-Wahlscheibe im Uhrzeigersinn
bis zur maximalen Einstellung (B). Die
Temperaturanzeige des Bügeleisens leuchtet.
WählenSiedieDampfstufeniedrig,mitteloder
hoch auf dem Bedienfeld.
5.
Wenn die Temperaturanzeige leuchtet,
wirddieDampfbügelstationvorgewärmt.
Sobald die Anzeige erlischt, ist die Station
einsatzbereit. Halten Sie die Dampftaste
etwa eine Minute gedrückt, um Dampf
zu erzeugen. Halten Sie ihn dann eine
weitere Minute gedrückt, um das
Dampferzeugungssystem zu reinigen.
6. Bügeln Sie ein altes Handtuch, um
sicherzustellen,dassRückstände
innerhalb des Bügeleisens nicht auf
dieWäscheübertragenwerden.Wenn
nötig,wischenSiedieGrundplattemit
einem leicht befeuchteten Tuch ab.
4. Συνδέστε το σίδερο-ατμοποιητή
στην τροφοδοσία ρεύατο. Πατήστε
το διακόπτη λειτουργία (A). Γυρίστε
το διακόπτη επιλογή θεροκρασία
δεξιόστροφα στη έγιστη ρύθιση (B).
Η ενδεικτική λυχνία θεροκρασία στο
σίδερο ανάβει. Στη συνέχεια, επιλέξτε
ένα επίπεδο ατού στο χειριστήριο,
χαηλό - εσαίο - υψηλό.
5. Όταν η ενδεικτική λυχνία
θερμοκρασίας ανάψει, ο
ατοσταθό προθεραίνεται. Όταν η
λυχνία σβήσει, είναι έτοιο για χρήση.
Πιέστε παρατεταένα το κουπί
ατού για περίπου ένα λεπτό για να
δηιουργηθεί ατό. και κατόπιν
πιέστε το για ακόη ένα λεπτό για να
καθαρίσετε το σύστηα παραγωγή
ατού.
6. Σιδερώστε μια παλιά πετσέτα για
να βεβαιωθείτε ότι τυχόν κατάλοιπα
στο εσωτερικό του σίδερου δεν
εταφέρονται στα ρούχα σα. Αν
χρειαστεί, σκουπίστε την πλάκα του
σίδερου ε ένα ελαφρώ υγρό πανί.
4.
Sluit het stoomstrijkijzer aan op
de stroomvoorziening. Druk op de
aan-uitknop (A). Draai de tempera-
tuurregelaar met de klok mee tot de
maximale stand (B). Het tempera-
tuurindicatielampje op het strijkijzer
gaat branden. Selecteer dan een
stoom - stand op het bedieningspa-
neel, laag - midden - hoog.
5. Wanneer het
temperatuurindicatielampje gaat
branden, warmt het stoomstation
op. Wanneer het lampje dooft, dan
is het apparaat klaar voor gebruik.
Houd de stoom- toets ongeveer
één minuut ingedrukt om stoom
te krijgen. Houd de knop daarna
nog een minuut ingedrukt om de
stomer te reinigen.
6. Strijk eerst een oude doek om er
zeker van te zijn dat restanten in het
strijkijzer niet op het strijkgoed terecht
komt. Veeg de zoolplaat met een
vochtige doek af, indien nodig.
4.
Branchez la centrale vapeur à
l’alimentation électrique. Appuyez
sur la touche Marche/Arrêt (A).
Tournez le sélecteur de température
dans le sens des aiguilles d’une
montre jusqu’au maximum (B). Le
voyant de température s’allume sur
le fer. Sélectionnez ensuite le débit
vapeur désiré : faible - moyen - élevé.
5. Lorsque l’indicateur de
température sallume, la centrale
vapeur préchaue. Lorsque le
voyant séteint, elle est prête à
être utilisée. Maintenez la touche
de vapeur pendant environ une
minute pour générer de la vapeur.
Puis une minute supplémentaire
an de nettoyer le système de
génération de vapeur.
6. Repassez un linge usagé pour vous
assurer de l’absence de tout résidu
dans le fer, qui pourrait être déposé
sur le linge propre. Si nécessaire,
essuyez la semelle du fer avec un
chion humide.
15
d
GR
NL
F
GB
d
GR
NL
F
B
A
1. Schließen Sie das Gerät an die
Stromversorgung an. Drücken
Sie den Netzschalter. Wenn der
Netzschalter gedrückt wird,
leuchtet die Stromanzeige auf.
Warten Sie ein bis zwei Minuten,
bisdieDampfanzeigeaueuchtet.
WählenSiedieDampfstufeniedrig,
mittel oder hoch. Halten Sie sich an
die Empfehlungen der Bügeltabelle.
2. Wenn die Anzeige „Niedriger
Wasserstand“ (A) leuchtet und
zweiakustischeSignaleertönen,
füllenSiedenWasserbehälter.Nach
AuüllendesWasserbehälters
halten Sie die Taste zum Rücksetzen
der Nachfüllanzeige (B) etwa 6
Sekunden gedrückt. Die Taste zum
Rücksetzen der Nachfüllanzeige
erlischt.Siekönnenwiedermit
Dampf bügeln.
3. Um den Dampf zu aktivieren,
müssen Sie den Dampf-Knopf
drücken. Wenn Sie den Dampf-Knopf
ausgelösthabenachtenSiebitte
darauf, dass kein Dampf mehr austritt,
bevor Sie den Dampfbügler auf die
Bügeleisen-Ablage zurückstellen.
Gebrauchsanleitung / Οδηγίεςλειτουργίας
1. Συνδέστε το σίδερο-ατμοποιητή
στην τροφοδοσία ρεύατο. Πατήστε
το διακόπτη λειτουργία. Όταν πιέσετε
το διακόπτη λειτουργία, θα ανάψει
η λυχνία λειτουργία. Περιένετε για
ένα ή δύο λεπτά, έχρι να ανάψει η
λυχνία ατού. Επιλέξτε το επίπεδο
ατού εταξύ Χαηλού - Μεσαίου
και Υψηλού. Ανατρέξτε στον
πίνακα σιδερώατο για συστάσει
σιδερώατο.
2. Αν η ένδειξη χαμηλής στάθμης νερού
είναι αναμμένη (A) (ακολουθούενη
από 2 ηχητικά σήατα), ξαναγείστε το
δοχείο νερού. Αφού ξαναγείσετε το
δοχείο νερού, πιέστε παρατεταένα το
κουπί ηδενισού επαναπλήρωση
(B)γιαπερίπου6δευτερόλεπτα.Το
κουπί ηδενισού επαναπλήρωση
σβήνει. Μπορεί τώρα να
χρησιοποιηθεί πάλι ατό
3. Για να ενεργοποιήσετε τον ατμό,
πιέστε το κουπί ατού. Όταν
απελευθερώσετε το κουπί, ψεκάστε
προ τα πάνω τον ατό, πρίν
τοποθετήσετε πίσω το σίδερο στο
σύστηα.
1.
Sluit het stoomstrijkijzer aan op
de stroomvoorziening. Druk op
de aan-uitknop. Wanneer de aan-
uitknop wordt ingedrukt, gaat het
aan-lampje branden. Wacht twee
minuten totdat het stoomlampje
gaat branden. Selecteer de stoom-
stand, tussen Laag - Midden en
Hoog. Bekijk de Strijktabel voor
strijk- aaanbevelingen..
2. Als het indicatielampje van laag
waterniveau brandt (A) (gevolgd
door twee bieptonen), moet u
het waterreservoir vullen-. Na het
hervullen van het waterreservoir,
houd de resettoets voor hervulling
(B) ongeveer 6 seconden ingedrukt.
Deze resettoets dooft dan. U kan nu
opnieuw stoom gebruiken.
3. Om stoom te verkijgen, druk op de
stoomknop. Wanneer u de stoomknop
loslaat, dient alle stoom te zijn ver-
dwenen voordat u het strijkijzer terug-
plaatst op het stoomstation.
Gebruiksaanwijzing /
1. Branchez la centrale vapeur à
l’alimentation électrique. Appuyez
sur la touche Marche/Arrêt. Lorsque
vous appuyez sur la touche Marche/
Arrêt, le voyant de mise sous
tension s’allume. Attendez une à
deux minutes jusqu’à activation
du voyant Vapeur. Sélectionnez
le débit vapeur : Faible, Moyen ou
Élevé. Reportez-vous au tableau
de Repassage pour voir les
recommandations.
2. Si le voyant d’alerte du réservoir
d’eau s’allume (A) (suivi de deux
bips sonores), remplissez-le.
Après avoir rempli le réservoir
d’eau, maintenez la touche de
réinitialisation du de remplissage
du réservoir d’eau enfoncée (B)
pendantenviron6secondes.Une
fois le voyant éteint la vapeur peut
de nouveau être utilisée.
3. Pour activer la vapeur, appuyez sur la
toucheVapeur.Lorsquevousrelâchez
le bouton vapeur du fer, assurez-vous
avant de le reposer que la vapeur ne
se diuse plus.
Consignes d'utilisation
16
d
GR
NL
F
4. Schalten Sie das Bügeleisen
durch Drücken der Taste „Ein/
Aus“ aus, bis ein akustisches
Signalertönt.WenndasBügeleisen
unbeaufsichtigt auf der Ablage
gelassen wird, schaltet es sich
automatischnach10Minutenaus.
5. Lassen Sie das Bügeleisen auf der
Ablage immer vollständig abkühlen,
bevor Sie es verstauen. Sobald das
Bügeleisen abgekühlt ist, leeren Sie
den Wassertank.
6. Lassen Sie das Netzkabel immer
sicher aufgewickelt an der Seite
des Bügeleisens liegen. Wickeln Sie
das Netzkabel NIEMALS um das
Bügeleisen.
4. Για να απενεργοποιήσετε το σίδερο,
πιέστε το κουπί λειτουργία, έχρι
να ακουστεί ένα ηχητικό σήα. Αν το
σίδερο παραείνει χωρί επιτήρηση
στη βάση του, απενεργοποιείται
αυτόματαμετάαπό10λεπτά.
5. Αφήνετε πάντα το σίδερο να
κρυώσει τελείω πάνω στη θέση
ανάπαυση πριν το φυλάξετε. Όταν το
σίδερο κρυώσει, αδειάστε το δοχείο
νερού. Αποθηκεύστε το σίδερο-
ατοποιητή.
6. Διατηρείτε πάντα το καλώδιο
τυλιγένο ε ασφάλεια στο πλάι
τουσίδερου.ΜηντυλίγετεΠΟΤΕτο
ηλεκτρικό καλώδιο γύρω από το
σίδερο.
4.
Schakel het strijkijzer uit door
even de Aan-/Uittoets ingedrukt
te houden tot er een bieptoon
hoorbaar is. Als het strijkijzer
ongebruikt op de strijkijzersteun
geplaatst wordt, schakelt het
automatischuitna10minuten.
5. Laat het strijkijzer altijd volledig
afkoelen op de strijkijzersteunplaat
alvorens het op te bergen. Leeg het
waterreservoir, wanneer het strijkijzer
is afgekoeld. Berg het stroomstrijkijzer
op.
6. Berg het snoer altijd veilig op door
het aan de zijkant van het strijkijzer te
wikkelen. Wikkel het netsnoer NOOIT
om het strijkijzer.
4.
Pour éteindre l’appareil, appuyez
sur la touche marche/arrêt
pendant un moment, jusqu’à ce
qu’un signal sonore retentisse. Si
vous laissez le fer sur le socle sans
l’utiliserpendant10minutes,il
s’éteint automatiquement.
5. Laissez refroidir le fer sur son socle
avant de le ranger. Lorsque le fer est
froid, videz le réservoir d‘eau. Rangez
la centrale vapeur.
6. Enroulez toujours le cordon à
l‘écart du fer. N‘enroulez JAMAIS le
cordon d‘alimentation autour du fer à
repasser.
17
d
GR
NL
F
GB
d
GR
NL
F
Reinigen (keine Reinigungsmittel verwenden) /
3. Wenn Sie das Gerät nicht mehr
benötigen, stellen Sie den
Temperaturwahlschalter auf AUS
(„0“). Stellen Sie das Bügeleisen auf
die Ablage. Hinweis: Verstauen Sie
das Bügeleisen nicht mit Wasser im
Behälter.
2.
Austauschen der Anti-Kalk-Patrone:
Leuchtet die Entkalkungsanzeige
entnehmenSiedenWasserbehälter.
ZiehenSiedieAnti-Kalk-Patronenach
oben. Tauchen Sie die neue Anti-
Kalk-PatronelängeralseineMinute
in Wasser, und setzen Sie sie in den
Wasserbehälter.Um die beste Leistung
zu erzielen, empfehlen wir Ihnen die
Vewendung einer Patrone aus unserer
Produktpalette, Referenznummer AEL06.
1. Lagern Sie das Bügeleisen immer
auf seiner Abstelläche.
Verwenden Sie zum Reinigen der
Außenächeneinweichesfeuchtes
Tuch und wischen Sie anschließend
trocken. Verwenden Sie keine
chemischenLösungsmittel,dadiese
dieOberächeschädigen.
Καθαρισό (ην χρησιοποιείτε απορρυπαντικά)
3. Μετά τη χρήση της συσκευής,
στρέψτε το διακόπτη θεροκρασία
στη θέση OFF («0»). Αποθηκεύστε το
σίδερο στη βάση του. Σηείωση: Μην
αποθηκεύετε το σίδερο ε νερό έσα
στο δοχείο.
2.
Αντικατάσταση του κουτιού κατά των
αλάτων: Αν η ένδειξη αφαίρεση αλάτων
ανάψει, αφαιρέστε το δοχείο νερού. Αφαιρέστε
το κουτί κατά των αλάτων τραβώντα το προ
τα επάνω. Βυθίστε ένα καινούριο κουτί κατά
των αλάτων σε νερό για περισσότερο από
ένα λεπτό και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το
έσα στο δοχείο νερού. Βεβαιωθείτε ότι το
καινούριο κουτί κατά των αλάτων είναι σωστά
τοποθετηένο. Αν δεν είναι, η ένδειξη κατά
των αλάτων θα συνεχίσει να αναβοσβήνει.
Για καλύτερη απόδοση συνιστούμε να
χρησιοποιείτε φύσιγγε από τη δική α σειρά
ε αριθό αναφορά AEL06.
1. Να αποθηκεύετε πάντα το σίδερο
στο πέλμα στήριξης.
Για να καθαρίσετε τι εξωτερικέ
επιφάνειε, χρησιοποιήστε ένα νωπό,
αλακό ύφασα και ετά σκουπίστε
το. Μην χρησιοποιείτε χηικά
διαλύατα, θα καταστρέψουν την
επιφάνεια.
Reinigen (gebruik geen reinigingsmiddelen) /
3. Als u klaar bent met gebruik van
het apparaat, draai de temperatuur-
knop naar de UIT- (“0“) stand. Plaats
het strijkijzer op de strijkijzersteun.
Opmerking: Berg het strijkijzer niet
op met water in het reservoir.
2.
De ontkalkingsdoos vervangen: Als
het indicatielampje voor ontkalking
brandt, verwijder dan het waterreservoir.
Verwijder de ontkalkingsdoos door deze
omhoogte trekken. Dompel een nieuwe
ontkalkingsdoos langer dan een minuut
onder in water, en plaats ze dan in het
waterreservoir.Zorgervoordatdenieuwe
ontkalkingsdoos juist geplaatst is, anders
zal het indicatielampje voor ontkalking
blijven knipperen. Voor optimale
prestaties, raden wij u cassettes uit ons
gamma aan, referentienummer AEL06.
1. Berg het strijkijzer altijd staand op
de voet op.
Reinig de oppervlakken aan de
buitenzijden met een vochtige doek
en wrijf deze droog. Gebruik geen
chemische oplosmiddelen; hierdoor
raakt het oppervlak beschadigd.
3.
Lorsque vous avez terminé
d’utiliser l’appareil, tournez le
sélecteur de température sur la
positionArrêt(«0»).Posezlefer
sursonsocle.Remarque:S’assurer
que le réservoir d’eau de la centrale
vapeur est vide avant de le ranger.
2.
Remplacement de la cassette de
détartrage: Si le voyant de détartrage
est allumé, retirez le réservoir d’eau.
Pour retirer la cassette de détartrage,
tirez vers le haut. Rincez-la sous l’eau
pendant une minute minimum, puis
remettez-la en place dans le réservoir.
Assurez-vous que la cassette de
détartrage soit bien positionnée, sinon
le voyant de détartrage continuera
à clignoter. Pour des performances
optimales, nous recommandons
la cartouche de notre gamme,
référenceAEL06.
1. Posez toujours le fer sur son talon.
Pour nettoyer les surfaces extérieures,
utilisez un chion doux humide puis
essuyez pour sécher. Ne pas utiliser
de solvants chimiques, car ceux-ci
pourraient endommager la surface.
Nettoyage (ne pas utiliser de détergent)
20
NL
Problemen oplossen /
Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
Strijkzool wordt niet warm terwijl het
strijkijzer is ingeschakeld.
Probleem met de aansluiting Controleer het netsnoer, de stekker en
het stopcontact.
Temperatuurknop staat in de stand MIN. Selecteer een geschikte temperatuur.
Strijkijzer geeft geen stoom. Onvoldoende water in het reservoir. Vul het waterreservoir (zie “Het eerste
gebruik”, nr 2).
Stoomknop staat in de stand voor niet-
stomen.
Zetdestoomknoptussendeminimale
en maximale stoomstand (zie
“Strijkschema”).
Gekozen temperatuur is lager dan de
opgegeven temperatuur voor stoom.
Kies een temperatuur tot
.
Stoom- en verticale stoomfunctie
werken niet.
Stoomfunctie is zeer vaak gebruikt
binnen een korte periode.
Leg het strijkijzer horizontaal neer en
wacht even voordat u de stoomfunctie
opnieuw gebruikt.
Strijkijzer wordt niet warm genoeg. Stel de juiste temperatuur in voor
strijken met stoom (tot
).Zethet
strijkijzer verticaal neer en wacht
tot het temperatuurindicatielampje
uitgaat.
Waterlekken van de bodemplaat
tijdens het strijken.
Het strijkijzer is niet heet genoeg. Stel de temperatuurknop in op een
temperatuur (
tot maximum)
geschikt voor stoom- strijken. Plaats
het strijkijzer op zijn voet en wacht
tot het lampje uit is voordat u begint
te strijken.
Vlokjes en onzuiverheden komen uit
de bodemplaat tijdens het strijken.
U hebt hard water gebruikt, waardoor
er kalkvlokken worden gevormd in het
waterreservoir.
Houd de stoom- toets ongeveer
één minuut ingedrukt om stoom te
krijgen.
Houd de knop daarna nog een minuut
ingedrukt om de stomer te reinigen.
Strijk eerst een oude doek om er
zeker van te zijn dat restanten in het
strijkijzer niet op het strijkgoed terecht
komt. Veeg de zoolplaat met een
vochtige doek af, indien nodig.
Waterlekken van de bodemplaat
tijdens het afkoelen of wanneer het
strijkijzer op- geborgen is.
Het ijzer is horizontaal geplaatst terwijl
er nog water in het waterreservoir
aanwezig is.
Ledig het waterreservoir en zet de
stoomstand op UIT voordat u het
strijkijzer opbergt.
Er komen bruine strepen uit de
zoolplaat tijdens het strijken en deze
maken vlekken op het wasgoed.
U hebt chemische antikalkmiddelen
gebruikt.
Gebruik geen antikalkmiddelen.
Er zitten stofvezels in de gaatjes van de
zoolplaat en die verbranden.
Maak de zoolplaat schoon met een
zacht vochtig doek.
De stoen zijn mogelijk niet goed
gespoeld of de kleding is nieuw en is
niet gewassen voor het strijken.
Spoel het wasgoed nogmaals grondig.
22
d
GR
NL
F
Entsorgung /
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
. Entsorgen Sie die Verpackung in
denentsprechendenRecyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronischeGeräte.
EntsorgenSieGerätemitdiesem
Symbol
nicht mit dem Hausmüll.
BringenSiedasGerätzuIhrerörtlichen
Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr
Gemeindeamt.
Απόρριψη
Μην απορρίπτετε ε τα οικιακά απορρίατα
συσκευέ που φέρουν το σύβολο
.Επιστρέψτετοπροϊόνστηντοπικήσας
ονάδα ανακύκλωση ή επικοινωνήστε ε τη
δηοτική αρχή.
Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το
σύβολο
.Τοποθετήστεταυλικά
συσκευασία σε κατάλληλα δοχεία για
ανακύκλωση. Συβάλλετε στην προστασία
του περιβάλλοντο και τη ανθρώπινη
υγεία ανακυκλώνοντα τι άχρηστε
ηλεκτρικέ και ηλεκτρονικέ συσκευέ.
Verwijdering /
Recycle de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een
geschikte verzamelcontainer om het te
recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
elektronische apparaten.
Gooi apparaten gemarkeerd met
het symbool
niet weg met het
huishoudelijk afval. Breng het product
naar het milieustation bij u in de buurt of
neem contact op met de gemeente.
Mise au rebut
Recyclez les matériaux portant le symbole
. Déposez les emballages dans les
conteneurs prévus à cet eet.
Contribuez à la protection de
l’environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
électroniques.
Ne jetez pas les appareils portant
le symbole
avec les ordures
ménagères. Emmenez un tel produit
dans votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.

Documenttranscriptie

D Anleitung...............................4–22 Vor der ersten Benutzung des Bügeleisens lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 4 sorgfältig durch. GR Βιβλίο οδηγιών.....................4–22 Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά το σίδερο, παρακαλούμε διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας στη σελίδα 5. NL Gebruiksaanwijzing ........4–22 Lees, voordat u het strijkijzer voor de eerste keer gebruikt, zorgvuldig het veiligheidsadvies op pagina 6. F Mode d’emploi...................4–22 Avant d'utiliser le fer pour la première fois, veuillez lire attentivement les consignes de sécurité en page 7. GB Instruction book.............23–29 Before using the appliance for the first time, please read the safety advice on page 18 carefully. ! ! D ! GR ! NL ! F ! GB caution Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Möglicherweise erzeugt Ihre Dampfstation nach dem ersten Auff üllen mit Wasser oder nach dem erneuten Befüllen des Tanks nicht sofort Dampf. Der Grund ist, dass etwas Luft im Inneren diese Funktion für einige Sekunden verzögern kann. Haben Sie bitte etwas Geduld und drücken Sie die Dampftaste erneut. Der Dampf tritt aus, sobald Sie die Taste einige Sekunden loslassen. Es ist nicht notwendig die Taste gedrückt zu halten. Finden Sie das richtige Maß, für beste Dampfergebnisse, selbst heraus. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen Dampfstation. Αγαπητέ πελάτη, Ενδέχεται ο ατμοσταθμός να μην παράγει αμέσως ατμό μετά την πλήρωση του με νερό για πρώτη φορά ή μετά την επαναπλήρωση του δοχείου. Η αιτία είναι μια μικρή ποσότητα αέρα στο εσωτερικό σύστημα που μπορεί να καθυστερήσει αυτή τη λειτουργία για λίγα δευτερόλεπτα. Πρέπει να είστε υπομονετικοί και να δοκιμάσετε ξανά πατώντας το κουμπί ατμού. Για τη διευκόλυνσή σας, ο ατμός θα εξέλθει ακόμα και αφού αφήσετε το κουμπί για μερικά δευτερόλεπτα και δεν χρειάζεται να πατάτε το κουμπί συνέχεια. Βρείτε το ρυθμό σας για τα καλύτερα αποτελέσματα σιδερώματος με ατμό. Ευχαριστούμε για την προσοχή σας και ελπίζουμε να απολαύσετε τον νέο ατμοσταθμό σας! Beste klant, Het is mogelijk dat uw stoomstation niet direct stoom produceert na het eerste keer vullen met water of bijvullen van het reservoir. Dit komt doordat lucht in het systeem deze functie een paar seconden kan vertragen. Probeer het een paar keer door de stoomknop in te drukken. De stoom wordt nog vrijgegeven nadat u de knop een paar seconden heeft losgelaten dus het is niet nodig om de knop de hele tijd in te drukken. Probeer uit hoe vaak u de knop moet indrukken voor het beste stoomresultaaat. Bedankt voor uw aandacht en veel plezier met uw nieuwe stoomstation! Cher/Chère client(e), Il est possible que votre centrale vapeur ne produise pas de vapeur immédiatement après l‘avoir remplie d‘eau pour la première fois, ou après avoir rempli le réservoir. La cause est que de l‘air à l‘intérieur du système peut retarder cette fonction de quelques secondes. Patientez un instant puis réessayez en appuyant à nouveau sur le bouton de vapeur. Pour plus de facilité, la vapeur sortira encore pendant quelques secondes après que vous ayez relâché le bouton, il n‘est donc pas nécessaire d‘appuyer sur le bouton en continu. Trouvez votre rythme pour de meilleurs résultats. Merci pour votre attention et profi tez bien de votre nouvelle centrale vapeur ! Dear Customer, It may be possible that your steam station does not produce steam immediately after fi lling it with water for the fi rst time or refi lling the tank. The reason for this is that air trapped in the inner system can delay this function a few seconds. Please be patient and try it again by pressing the steam button. For your convenience the steam will appear after you release the steam button for a few seconds and it is not necessary to press the button all the time. Find out your rhythm for the best steaming result. Thank you for your kind attention and please enjoy your new steam station! d GR NL F GB 3 N O P Q A M B C D F E L R S T K J I H G D 4 GR NL F Teile Εξαρτήματα Onderdelen Éléments A. Dampf-Knopf B. Weicher Griff C. Temperatur-Justiermarke D. Temperatur-Wahlscheibe E. Temperaturanzeige F. Heißwasser-Leitung G Netzkabel H. Basis-Einheit І. Anti-Kalk-Patrone J. Wassertank K. Maximale Wasserstandsanzeige L. Edelstahl-Grundplatte M. Bügeleisen-Ablage N. Stromanzeige O. Entkalkungsanzeige P. Anzeige „Niedriger Wasserstand“ Q Anzeige „Dampfstufe“ (niedrig, mittel, hoch) R. Taste zum Rücksetzen der Nachfüllanzeige S. Taste „Ein/Aus“ T. Taste zum Einstellen der Dampfstufe A. Κουμπί ατμού B. Απαλή λαβή C. Σημάδι ένδειξης θερμοκρασίας D. Διακόπτης επιλογής θερμοκρασίας E. Λυχνία ένδειξης θερμοκρασίας F. Σωλήνας ζεστού νερού G. Ηλεκτρικό καλώδιο H. Μονάδα βάσης I. Φίλτρο κατά των αλάτων J. Επιλογέας θερμοκρασίαςK. K Ένδειξη μέγιστης στάθμης νερού. L. Πλάκα σίδερου από ανοξείδωτο ατσάλι M. Σημείο ανάπαυσης σίδερου N. Λυχνία λειτουργίας O. Ενδεικτική λυχνία αφαίρεσης αλάτων P. Ενδεικτική λυχνία χαμηλής στάθμης νερού Q. Ενδεικτική λυχνία επιπέδου ατμού (Χαμηλό, Μεσαίο, Υψηλό) R. Κουμπί μηδενισμού επαναπλήρωσης S. Κουμπί λειτουργίας T. Κουμπί ελέγχου επιπέδου ατμού A. Stoomknop B. Handvat C. Temperatuurindicatie D. Temperatuurregelaar E. Lampje temperatuurindicator F. Stoomslang G Netsnoer H. Basis І. Antikalkpatroon J. Waterreservoir K. Indicator maximaal waterniveau L. Roestvrijstalen zoolplaat M. Strijkijzersteunplaat N. Aan-lampje O. Indicatielampje Ontkalking P. Indicatielampje Laag waterniveau Q Indicatielampje Stoomstand (Laag, Midden, Hoog) R. Resettoets Hervullen S. Aan/Uit-toets T. Regeltoets Stoomstand A. Touche Vapeur B. Poignée ergonomique C. Repère de température D. Sélecteur de température E. Voyant indicateur de température F. Conduite d’eau chaude G Cordon d’alimentation H. Base І. Cartouche anti-calcaire J. Réservoir d’eau K. Indicateur du niveau d’eau maximal L. Semelle en acier inoxydable M. Socle du fer N. Voyant Marche/Arrêt O. Voyant de détartrage P. Voyant d’alerte niveau d’eau du réservoir Q Indicateur lumineux du débit vapeur (Faible, Moyen, Élevé) R. Touche de remplissage du réservoir d’eau S. Touche Marche/Arrêt T. Réglage du débit de vapeur NL Lees de volgende instructies aandachtig door voordat u het apparaat voor de eerste keer in gebruik neemt. • Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen. • Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. • Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht. • Houd het strijkijzer en snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar wanneer het strijkijzer aan staat of afkoelt. • De oppervlakken kunnen heet worden tijdens het gebruik . • Dit product is geschikt voor gebruik met kraanwater. Het wordt aanbevolen gedestilleerd water of een combinatie van 50% gedestilleerd en 50% kraanwater te gebruiken. • Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een stroomtoevoer waarvan de spanning en frequentie voldoen aan de specificaties op het classificatieplaatje! • Het strijkijzer mag niet worden gebruikt als het is gevallen, als het strijkijzer of het snoer zichtbare tekenen van schade vertoont of als het lekt. • Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een geaard stopcontact. Indien nodig kan een verlengsnoer worden gebruikt dat geschikt is voor 10 A. • Als het apparaat of de voedingskabel is beschadigd, moet het apparaat door de fabrikant, de servicevertegenwoordiger of een andere gekwalificeerde persoon worden vervangen om risico’s te vermijden. • Het strijkijzer moet worden gebruikt en neergezet op een stabiel oppervlak. Controleer, wanneer het strijkijzer op de voet wordt gezet, of het oppervlak waarop de voet wordt geplaatst stabiel is. • Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het is aangesloten op het elektriciteitsnet. • Het apparaat moet worden uitgeschakeld en de stekker moet na gebruik altijd uit het stopcontact worden gehaald voordat het apparaat wordt gereinigd en onderhouden. • De stekker moet uit het stopcontact worden gehaald voordat het waterreservoir met water wordt gevuld. • Het netsnoer mag niet in contact komen met een van de hete onderdelen van het apparaat. • Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof. • Vul het apparaat niet met meer water dan de maximaal toegestane hoeveelheid zoals op het apparaat is aangegeven. • Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke schade als gevolg van onbehoorlijk of onjuist gebruik. d GR NL F GB 7 Strijkschema NL Stof Temperatuurinstelling Aanbeveling voor strijken Acryl Droog strijken aan de verkeerde kant. Acetaat Droog strijken aan de verkeerde kant terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik de sproeier om de stof te bevochtigen. Nylon & polyester Strijken aan de verkeerde kant terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik de sproeier om de stof te bevochtigen. Rayon Strijken aan de verkeerde kant van de stof. Viscose Voornamelijk droog strijken. Stoom kan worden gebruikt als de fabrikant dat toestaat. Zijde Strijken aan de verkeerde kant. Gebruik een strijkdoek om glansstrepen te voorkomen. Katoenmengsels Controleer het label en volg de instructies van de fabrikant. Gebruik de laagst mogelijke instelling. Wol & wolmengsels Stoomstrijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek. Katoen Droog strijken terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik de sproeier om de stof te bevochtigen. Gebruik de gemiddelde tot hoge stoomstand. Corduroy Stoomstrijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek. Linnen tot “max” Strijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek om glansstrepen te voorkomen, met name bij donkere kleuren. Droog strijken terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik de sproeier om de stof te bevochtigen. Gebruik de gemiddelde tot hoge stoomstand. Denim tot “max” Gebruik de maximale stoomstand. d GR NL F GB Variabele strijksnelheden en vochtigheid van de stof kunnen ertoe leiden dat de optimale instellingen afwijken van de aanbevelingen in de tabel! Antikalkpatroon Hardheid Om de vorming van kalk in uw stoomstation aanzienlijk te beperken, raden we aan om het filter te vervangen: Hard water Elke 10 vullingen Matig water Elke 20 vullingen Zacht water Elke 40 vullingen Voor optimale prestaties, raden wij u cassettes uit ons gamma aan, referentienummer AEL06. 11 Erste Schritte / Ξεκινώντας Het eerste gebruik / Première utilisation d GR A B NL A F B GB D GR NL F 1. Vor der ersten Benutzung. Entfernen Sie ggf. Reste von Klebebändern und reiben Sie das Gerät vorsichtig mit einem angefeuchteten Tuch ab. Positionieren Sie das Dampfbügeleisen horizontal auf dem Bügelbrett oder auf einer hitzebeständigen, sicheren Oberfläche, die auf gleicher Höhe mit dem Bügelbrett ist. Wickeln Sie das Netzkabel und die Dampfleitung ab und glätten Sie diese. Beim erstmaligen Einschalten können vorübergehend Dämpfe/Gerüche auftreten. 1. Πριν από την πρώτη χρήση. Αφαιρέστε όλα τα αυτοκόλλητα υπολείμματα και τρίψτε απαλά με ένα νωπό ύφασμα. Τοποθετήστε το σίδερο-ατμοποιητή οριζόντια πάνω στη σιδερώστρα ή πάνω σε μια ανθεκτική στη θερμότητα, ασφαλή επιφάνεια στο ίδιο ύψος με αυτό της σιδερώστρας. Ξετυλίξτε και ισιώστε το ηλεκτρικό καλώδιο και το καλώδιο ατμού. Κατά την πρώτη ενεργοποίηση του σίδερου ενδέχεται να προκληθούν προσωρινοί ατμοί/οσμές. 1. Vóór het eerste gebruik. Verwijder alle plakresten en wrijf zachtjes met een vochtige doek. Plaats het stoomstrijkijzer horizontaal op de strijkplank of op een hittebestendige en stabiele ondergrond op dezelfde hoogte als een strijkplank. Het netsnoer en het stoomtoevoerslang afwikkelen en rechtleggen. Wanneer u het apparaat voor de eerste keer aanzet, kunnen er tijdelijk dampen/ geuren vrijkomen. 1. Avant la première utilisation. Enlever tous les restes d’adhésif et essuyer doucement avec un chiffon humide. Placez la centrale vapeur horizontalement sur la planche à repasser ou sur une surface sûre, résistant à la chaleur et à la même hauteur que la planche à repasser. Déroulez et redressez le cordon d’alimentation et le cordon vapeur. Lors de la première mise sous tension, il est possible que l’appareil dégage temporairement des vapeurs/odeurs. 2. Entfernen Sie den Wassertank, indem Sie den Schlitz an der Unterseite greifen und ihn sanft von der Basis-Einheit wegziehen (A). Nehmen Sie die Anti-Kalk-Patrone ab und tauchen Sie sie länger als eine Minute in Wasser (B). Setzen Sie die Anti-Kalk- Patrone wieder ein. Füllen Sie den Wasserbehälter mit kaltem Wasser. Wir empfehlen die Verwendung von destilliertem Wasser oder einer Mischung aus 50 % destilliertem und 50 % Leitungswasser. Leeren Sie den Wassertank, um Fremdpartikel, die vom Herstellungsprozess zurückgeblieben sind, herauszuspülen. 2. Αφαιρέστε το δοχείο νερού πιάνοντας την υποδοχή στην κάτω πλευρά και τραβώντας το απαλά για να το απομακρύνετε από τη μονάδα βάσης (A). Αφαιρέστε το φίλτρο κατά των αλάτων και, στη συνέχεια, βυθίστε το στο νερό για περισσότερο από ένα λεπτό (B). Τοποθετήστε το φίλτρο κατά των αλάτων πίσω στη θέση του. Γεμίστε το δοχείο νερού χρησιμοποιώντας κρύο νερό. Συνιστάται η χρήση αποσταγμένου νερού ή ένα μίγμα 50% αποσταγμένου, 50% νερού βρύσης. Αδειάστε το δοχείο νερού για να το ξεπλύνετε από τυχόν ξένα σωματίδια τα οποία ενδέχεται να έχουν παραμείνει από την κατασκευαστική διαδικασία. 2. Verwijder het waterreservoir door de de 3. Füllen Sie den Wasserbehälter stets 2. Retirez le réservoir d’eau en le tenant 3. Remplissez toujours le réservoir gleuf aan de onderkant vast te pakken en het voorzichtig uit de basis te trekken (A). Maak het antikalkpatroon los en dompel het dan langer dan een minuut onder in water (B). Plaats het antikalk- patroon terug. Vul het waterreservoir met koud water. Het wordt aanbevolen gedestilleerd water of een combinatie van 50% gedestilleerd en 50% kraanwater te gebruiken. Leeg het waterreservoir voor het uitspoelen van door het productieproces achtergebleven vreemde deeltjes. par l’ l’encoche située sur sa face inférieure et en le tirant délicatement hors de la base (A). Détachez la cartouche anti-calcaire et rincez-la sous l’eau pendant une minute minimum puis remettez la en place (B). Remplissez le réservoir d’eau froide. Il est recommandé d’utiliser de l’eau distillée, ou un mélange composé de 50 % d’eau distillée et de 50 % d’eau du robinet. Videz le réservoir d’eau pour éliminer particules et dépôts, bis zur Marke MAX mit kaltem Wasser (A). Setzen Sie den Wassertank in die Basis-Einheit ein (B). Wir empfehlen die Verwendung von destilliertem Wasser oder einer Mischung aus 50 % destilliertem und 50 % Leitungswasser. Stellen Sie sicher, dass der Wassertank sicher an seinem Platz einrastet. 3. Να γεμίζετε πάντα το δοχείο νερού στο μέγιστο επίπεδο (MAX) χρησιμοποιώντας κρύο νερό (A). Τοποθετήστε το δοχείο νερού στη μονάδα βάσης (B). Συνιστάται η χρήση αποσταγμένου νερού ή ένα μίγμα 50% αποσταγμένου, 50% νερού βρύσης. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού έχει ασφαλίσει στη θέση του. 3. Vul het waterreservoir altijd tot het MAX-niveau met koud water (A). Schuif het waterreservoir in de basis (B). Het wordt aanbevolen gedestilleerd water of een combinatie van 50% gedestilleerd en 50% kraanwater te gebruiken. Let erop dat het waterreservoir goed vastklikt. jusqu’au repère MAX avec de l’eau froide (A). Placez le réservoir d’eau dans la base (B). Il est recommandé d’utiliser de l’eau distillée, ou un mélange composé de 50 % d’eau distillée et de 50 % d’eau du robinet. Assurez-vous que le réservoir d’eau est bien enclenché. 13 B A D GR NL F 14 4. Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an. Drücken Sie den Netzschalter. Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an. Drücken Sie den Netzschalter. Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an. Drücken Sie den Netzschalter (A). Drehen Sie die Temperatur-Wahlscheibe im Uhrzeigersinn bis zur maximalen Einstellung (B). Die Temperaturanzeige des Bügeleisens leuchtet. Wählen Sie die Dampfstufe niedrig, mittel oder hoch auf dem Bedienfeld. 5. Wenn die Temperaturanzeige leuchtet, 6. Bügeln Sie ein altes Handtuch, um sicherzustellen , dass Rückstände innerhalb des Bügeleisens nicht auf die Wäsche übertragen werden. Wenn nötig, wischen Sie die Grundplatte mit einem leicht befeuchteten Tuch ab. 4. Συνδέστε το σίδερο-ατμοποιητή στην τροφοδοσία ρεύματος. Πατήστε το διακόπτη λειτουργίας (A). Γυρίστε το διακόπτη επιλογής θερμοκρασίας δεξιόστροφα στη μέγιστη ρύθμιση (B). Η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας στο σίδερο ανάβει. Στη συνέχεια, επιλέξτε ένα επίπεδο ατμού στο χειριστήριο, χαμηλό - μεσαίο - υψηλό. 5. Όταν η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας ανάψει, ο ατμοσταθμός προθερμαίνεται. Όταν η λυχνία σβήσει, είναι έτοιμο για χρήση. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί ατμού για περίπου ένα λεπτό για να δημιουργηθεί ατμός. και κατόπιν πιέστε το για ακόμη ένα λεπτό για να καθαρίσετε το σύστημα παραγωγής ατμού. 6. Σιδερώστε μια παλιά πετσέτα για να βεβαιωθείτε ότι τυχόν κατάλοιπα στο εσωτερικό του σίδερου δεν μεταφέρονται στα ρούχα σας. Αν χρειαστεί, σκουπίστε την πλάκα του σίδερου με ένα ελαφρώς υγρό πανί. 4. Sluit het stoomstrijkijzer aan op 5. Wanneer het 6. Strijk eerst een oude doek om er zeker van te zijn dat restanten in het strijkijzer niet op het strijkgoed terecht komt. Veeg de zoolplaat met een vochtige doek af, indien nodig. 4. Branchez la centrale vapeur à 5. Lorsque l’indicateur de 6. Repassez un linge usagé pour vous assurer de l’absence de tout résidu dans le fer, qui pourrait être déposé sur le linge propre. Si nécessaire, essuyez la semelle du fer avec un chiffon humide. de stroomvoorziening. Druk op de aan-uitknop (A). Draai de temperatuurregelaar met de klok mee tot de maximale stand (B). Het temperatuurindicatielampje op het strijkijzer gaat branden. Selecteer dan een stoom - stand op het bedieningspaneel, laag - midden - hoog. l’alimentation électrique. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt (A). Tournez le sélecteur de température dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’au maximum (B). Le voyant de température s’allume sur le fer. Sélectionnez ensuite le débit vapeur désiré : faible - moyen - élevé. wird die Dampfbügelstation vorgewärmt. Sobald die Anzeige erlischt, ist die Station einsatzbereit. Halten Sie die Dampftaste etwa eine Minute gedrückt, um Dampf zu erzeugen. Halten Sie ihn dann eine weitere Minute gedrückt, um das Dampferzeugungssystem zu reinigen. temperatuurindicatielampje gaat branden, warmt het stoomstation op. Wanneer het lampje dooft, dan is het apparaat klaar voor gebruik. Houd de stoom- toets ongeveer één minuut ingedrukt om stoom te krijgen. Houd de knop daarna nog een minuut ingedrukt om de stomer te reinigen. température s’allume, la centrale vapeur préchauffe. Lorsque le voyant s’éteint, elle est prête à être utilisée. Maintenez la touche de vapeur pendant environ une minute pour générer de la vapeur. Puis une minute supplémentaire afin de nettoyer le système de génération de vapeur. Gebrauchsanleitung / Οδηγίες λειτουργίας Gebruiksaanwijzing / Consignes d'utilisation d A GR NL F B GB D GR NL F 1. Schließen Sie das Gerät an die 2. Wenn die Anzeige „Niedriger 3. Um den Dampf zu aktivieren, müssen Sie den Dampf-Knopf drücken. Wenn Sie den Dampf-Knopf ausgelöst haben achten Sie bitte darauf, dass kein Dampf mehr austritt, bevor Sie den Dampfbügler auf die Bügeleisen-Ablage zurückstellen. 1. Συνδέστε το σίδερο-ατμοποιητή στην τροφοδοσία ρεύματος. Πατήστε το διακόπτη λειτουργίας. Όταν πιέσετε το διακόπτη λειτουργίας, θα ανάψει η λυχνία λειτουργίας. Περιμένετε για ένα ή δύο λεπτά, μέχρι να ανάψει η λυχνία ατμού. Επιλέξτε το επίπεδο ατμού μεταξύ Χαμηλού - Μεσαίου και Υψηλού. Ανατρέξτε στον πίνακα σιδερώματος για συστάσεις σιδερώματος. 2. Αν η ένδειξη χαμηλής στάθμης νερού είναι αναμμένη (A) (ακολουθούμενη από 2 ηχητικά σήματα), ξαναγεμίστε το δοχείο νερού. Αφού ξαναγεμίσετε το δοχείο νερού, πιέστε παρατεταμένα το κουμπί μηδενισμού επαναπλήρωσης (B) για περίπου 6 δευτερόλεπτα. Το κουμπί μηδενισμού επαναπλήρωσης σβήνει. Μπορεί τώρα να χρησιμοποιηθεί πάλι ατμός 3. Για να ενεργοποιήσετε τον ατμό, πιέστε το κουμπί ατμού. Όταν απελευθερώσετε το κουμπί, ψεκάστε προς τα πάνω τον ατμό, πρίν τοποθετήσετε πίσω το σίδερο στο σύστημα. 1. Sluit het stoomstrijkijzer aan op 2. Als het indicatielampje van laag 3. Om stoom te verkijgen, druk op de stoomknop. Wanneer u de stoomknop loslaat, dient alle stoom te zijn verdwenen voordat u het strijkijzer terugplaatst op het stoomstation. 1. Branchez la centrale vapeur à 2. Si le voyant d’alerte du réservoir 3. Pour activer la vapeur, appuyez sur la touche Vapeur. Lorsque vous relâchez le bouton vapeur du fer, assurez-vous avant de le reposer que la vapeur ne se diffuse plus. Stromversorgung an. Drücken Sie den Netzschalter. Wenn der Netzschalter gedrückt wird, leuchtet die Stromanzeige auf. Warten Sie ein bis zwei Minuten, bis die Dampfanzeige aufleuchtet. Wählen Sie die Dampfstufe niedrig, mittel oder hoch. Halten Sie sich an die Empfehlungen der Bügeltabelle. de stroomvoorziening. Druk op de aan-uitknop. Wanneer de aanuitknop wordt ingedrukt, gaat het aan-lampje branden. Wacht twee minuten totdat het stoomlampje gaat branden. Selecteer de stoomstand, tussen Laag - Midden en Hoog. Bekijk de Strijktabel voor strijk- aaanbevelingen.. l’alimentation électrique. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt. Lorsque vous appuyez sur la touche Marche/ Arrêt, le voyant de mise sous tension s’allume. Attendez une à deux minutes jusqu’à activation du voyant Vapeur. Sélectionnez le débit vapeur : Faible, Moyen ou Élevé. Reportez-vous au tableau de Repassage pour voir les recommandations. Wasserstand“ (A) leuchtet und zwei akustische Signale ertönen, füllen Sie den Wasserbehälter. Nach Auffüllen des Wasserbehälters halten Sie die Taste zum Rücksetzen der Nachfüllanzeige (B) etwa 6 Sekunden gedrückt. Die Taste zum Rücksetzen der Nachfüllanzeige erlischt. Sie können wieder mit Dampf bügeln. waterniveau brandt (A) (gevolgd door twee bieptonen), moet u het waterreservoir vullen-. Na het hervullen van het waterreservoir, houd de resettoets voor hervulling (B) ongeveer 6 seconden ingedrukt. Deze resettoets dooft dan. U kan nu opnieuw stoom gebruiken. d’eau s’allume (A) (suivi de deux bips sonores), remplissez-le. Après avoir rempli le réservoir d’eau, maintenez la touche de réinitialisation du de remplissage du réservoir d’eau enfoncée (B) pendant environ 6 secondes. Une fois le voyant éteint la vapeur peut de nouveau être utilisée. 15 4. Schalten Sie das Bügeleisen 5. Lassen Sie das Bügeleisen auf der Ablage immer vollständig abkühlen, bevor Sie es verstauen. Sobald das Bügeleisen abgekühlt ist, leeren Sie den Wassertank. 6. Lassen Sie das Netzkabel immer sicher aufgewickelt an der Seite des Bügeleisens liegen. Wickeln Sie das Netzkabel NIEMALS um das Bügeleisen. GR 4. Για να απενεργοποιήσετε το σίδερο, πιέστε το κουμπί λειτουργίας, μέχρι να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα. Αν το σίδερο παραμείνει χωρίς επιτήρηση στη βάση του, απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 10 λεπτά. 5. Αφήνετε πάντα το σίδερο να κρυώσει τελείως πάνω στη θέση ανάπαυσης πριν το φυλάξετε. Όταν το σίδερο κρυώσει, αδειάστε το δοχείο νερού. Αποθηκεύστε το σίδεροατμοποιητή. 6. Διατηρείτε πάντα το καλώδιο τυλιγμένο με ασφάλεια στο πλάι του σίδερου. Μην τυλίγετε ΠΟΤΕ το ηλεκτρικό καλώδιο γύρω από το σίδερο. NL 4. Schakel het strijkijzer uit door 5. Laat het strijkijzer altijd volledig afkoelen op de strijkijzersteunplaat alvorens het op te bergen. Leeg het waterreservoir, wanneer het strijkijzer is afgekoeld. Berg het stroomstrijkijzer op. 6. Berg het snoer altijd veilig op door het aan de zijkant van het strijkijzer te wikkelen. Wikkel het netsnoer NOOIT om het strijkijzer. 4. Pour éteindre l’appareil, appuyez 5. Laissez refroidir le fer sur son socle avant de le ranger. Lorsque le fer est froid, videz le réservoir d‘eau. Rangez la centrale vapeur. 6. Enroulez toujours le cordon à l‘écart du fer. N‘enroulez JAMAIS le cordon d‘alimentation autour du fer à repasser. D F 16 durch Drücken der Taste „Ein/ Aus“ aus, bis ein akustisches Signal ertönt. Wenn das Bügeleisen unbeaufsichtigt auf der Ablage gelassen wird, schaltet es sich automatisch nach 10 Minuten aus. even de Aan-/Uittoets ingedrukt te houden tot er een bieptoon hoorbaar is. Als het strijkijzer ongebruikt op de strijkijzersteun geplaatst wordt, schakelt het automatisch uit na 10 minuten. sur la touche marche/arrêt pendant un moment, jusqu’à ce qu’un signal sonore retentisse. Si vous laissez le fer sur le socle sans l’utiliser pendant 10 minutes, il s’éteint automatiquement. Reinigen (keine Reinigungsmittel verwenden) / Καθαρισμός (μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά) Reinigen (gebruik geen reinigingsmiddelen) / Nettoyage (ne pas utiliser de détergent) d GR NL F GB D GR NL F 1. Lagern Sie das Bügeleisen immer auf seiner Abstellfläche. Verwenden Sie zum Reinigen der Außenflächen ein weiches feuchtes Tuch und wischen Sie anschließend trocken. Verwenden Sie keine chemischen Lösungsmittel, da diese die Oberfläche schädigen. 1. Να αποθηκεύετε πάντα το σίδερο στο πέλμα στήριξης. Για να καθαρίσετε τις εξωτερικές επιφάνειες, χρησιμοποιήστε ένα νωπό, μαλακό ύφασμα και μετά σκουπίστε το. Μην χρησιμοποιείτε χημικά διαλύματα, θα καταστρέψουν την επιφάνεια. 1. Berg het strijkijzer altijd staand op de voet op. Reinig de oppervlakken aan de buitenzijden met een vochtige doek en wrijf deze droog. Gebruik geen chemische oplosmiddelen; hierdoor raakt het oppervlak beschadigd. 1. Posez toujours le fer sur son talon. Pour nettoyer les surfaces extérieures, utilisez un chiffon doux humide puis essuyez pour sécher. Ne pas utiliser de solvants chimiques, car ceux-ci pourraient endommager la surface. 2. Austauschen der Anti-Kalk-Patrone: Leuchtet die Entkalkungsanzeige entnehmen Sie den Wasserbehälter. Ziehen Sie die Anti-Kalk-Patrone nach oben. Tauchen Sie die neue AntiKalk-Patrone länger als eine Minute in Wasser, und setzen Sie sie in den Wasserbehälter. Um die beste Leistung zu erzielen, empfehlen wir Ihnen die Vewendung einer Patrone aus unserer Produktpalette, Referenznummer AEL06. 2. Αντικατάσταση του κουτιού κατά των αλάτων: Αν η ένδειξη αφαίρεσης αλάτων ανάψει, αφαιρέστε το δοχείο νερού. Αφαιρέστε το κουτί κατά των αλάτων τραβώντας το προς τα επάνω. Βυθίστε ένα καινούριο κουτί κατά των αλάτων σε νερό για περισσότερο από ένα λεπτό και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το μέσα στο δοχείο νερού. Βεβαιωθείτε ότι το καινούριο κουτί κατά των αλάτων είναι σωστά τοποθετημένο. Αν δεν είναι, η ένδειξη κατά των αλάτων θα συνεχίσει να αναβοσβήνει. Για καλύτερη απόδοση συνιστούμε να χρησιμοποιείτε φύσιγγες από τη δική μας σειρά με αριθμό αναφοράς AEL06. 2. De ontkalkingsdoos vervangen: Als het indicatielampje voor ontkalking brandt, verwijder dan het waterreservoir. Verwijder de ontkalkingsdoos door deze omhoogte trekken. Dompel een nieuwe ontkalkingsdoos langer dan een minuut onder in water, en plaats ze dan in het waterreservoir. Zorg ervoor dat de nieuwe ontkalkingsdoos juist geplaatst is, anders zal het indicatielampje voor ontkalking blijven knipperen. Voor optimale prestaties, raden wij u cassettes uit ons gamma aan, referentienummer AEL06. 2. Remplacement de la cassette de détartrage : Si le voyant de détartrage est allumé, retirez le réservoir d’eau. Pour retirer la cassette de détartrage, tirez vers le haut. Rincez-la sous l’eau pendant une minute minimum, puis remettez-la en place dans le réservoir. Assurez-vous que la cassette de détartrage soit bien positionnée, sinon le voyant de détartrage continuera à clignoter. Pour des performances optimales, nous recommandons la cartouche de notre gamme, référence AEL06. 3. Wenn Sie das Gerät nicht mehr benötigen, stellen Sie den Temperaturwahlschalter auf AUS („0“). Stellen Sie das Bügeleisen auf die Ablage. Hinweis: Verstauen Sie das Bügeleisen nicht mit Wasser im Behälter. 3. Μετά τη χρήση της συσκευής, στρέψτε το διακόπτη θερμοκρασίας στη θέση OFF («0»). Αποθηκεύστε το σίδερο στη βάση του. Σημείωση: Μην αποθηκεύετε το σίδερο με νερό μέσα στο δοχείο. 3. Als u klaar bent met gebruik van het apparaat, draai de temperatuurknop naar de UIT- (“0“) stand. Plaats het strijkijzer op de strijkijzersteun. Opmerking: Berg het strijkijzer niet op met water in het reservoir. 3. Lorsque vous avez terminé d’utiliser l’appareil, tournez le sélecteur de température sur la position Arrêt (« 0 »). Posez le fer sur son socle. Remarque : S’assurer que le réservoir d’eau de la centrale vapeur est vide avant de le ranger. 17 Problemen oplossen / NL Probleem Strijkzool wordt niet warm terwijl het strijkijzer is ingeschakeld. Mogelijke oorzaak Probleem met de aansluiting Oplossing Controleer het netsnoer, de stekker en het stopcontact. Temperatuurknop staat in de stand MIN. Selecteer een geschikte temperatuur. Onvoldoende water in het reservoir. Vul het waterreservoir (zie “Het eerste gebruik”, nr 2). Stoomknop staat in de stand voor nietstomen. Zet de stoomknop tussen de minimale en maximale stoomstand (zie “Strijkschema”). Gekozen temperatuur is lager dan de opgegeven temperatuur voor stoom. Kies een temperatuur tot Stoomfunctie is zeer vaak gebruikt binnen een korte periode. Leg het strijkijzer horizontaal neer en wacht even voordat u de stoomfunctie opnieuw gebruikt. Strijkijzer wordt niet warm genoeg. Stel de juiste temperatuur in voor strijken met stoom (tot ). Zet het strijkijzer verticaal neer en wacht tot het temperatuurindicatielampje uitgaat. Waterlekken van de bodemplaat tijdens het strijken. Het strijkijzer is niet heet genoeg. Stel de temperatuurknop in op een tot maximum) temperatuur ( geschikt voor stoom- strijken. Plaats het strijkijzer op zijn voet en wacht tot het lampje uit is voordat u begint te strijken. Vlokjes en onzuiverheden komen uit de bodemplaat tijdens het strijken. U hebt hard water gebruikt, waardoor er kalkvlokken worden gevormd in het waterreservoir. Houd de stoom- toets ongeveer één minuut ingedrukt om stoom te krijgen. Houd de knop daarna nog een minuut ingedrukt om de stomer te reinigen. Strijk eerst een oude doek om er zeker van te zijn dat restanten in het strijkijzer niet op het strijkgoed terecht komt. Veeg de zoolplaat met een vochtige doek af, indien nodig. Waterlekken van de bodemplaat tijdens het afkoelen of wanneer het strijkijzer op- geborgen is. Het ijzer is horizontaal geplaatst terwijl er nog water in het waterreservoir aanwezig is. Ledig het waterreservoir en zet de stoomstand op UIT voordat u het strijkijzer opbergt. Er komen bruine strepen uit de zoolplaat tijdens het strijken en deze maken vlekken op het wasgoed. U hebt chemische antikalkmiddelen gebruikt. Gebruik geen antikalkmiddelen. Er zitten stofvezels in de gaatjes van de zoolplaat en die verbranden. Maak de zoolplaat schoon met een zacht vochtig doek. De stoffen zijn mogelijk niet goed gespoeld of de kleding is nieuw en is niet gewassen voor het strijken. Spoel het wasgoed nogmaals grondig. Strijkijzer geeft geen stoom. Stoom- en verticale stoomfunctie werken niet. 20 . Entsorgung / Απόρριψη Verwijdering / Mise au rebut D GR NL Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol Entsorgen Sie Geräte mit diesem . Entsorgen Sie die Verpackung in den entsprechenden Recyclingbehältern. Recyceln Sie zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte. nicht mit dem Hausmüll. Symbol Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt. Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το Μην απορρίπτετε με τα οικιακά απορρίμματα σύμβολο . Τοποθετήστε τα υλικά συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για ανακύκλωση. Συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. συσκευές που φέρουν το σύμβολο . Επιστρέψτε το προϊόν στην τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης ή επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή. Recycle de materialen met het symbool Gooi apparaten gemarkeerd met . Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen. Help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van elektrische en elektronische apparaten. F 22 niet weg met het het symbool huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente. Recyclez les matériaux portant le symbole Ne jetez pas les appareils portant . Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet. Contribuez à la protection de l’environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et électroniques. avec les ordures le symbole ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.
1 / 1