Vega VEGASCAN 693 Handleiding

Type
Handleiding
Handleiding
Meetversterker voor maximaal 15 HART-
sensoren
VEGASCAN 693
15-kanaals HART-meetversterker
Document ID: 29252
2
Inhoudsopgave
VEGASCAN 693 • 15-kanaals HART-meetversterker
29252-NL-170919
Inhoudsopgave
1 Over dit document ................................................................................................................... 4
1.1 Functie ............................................................................................................................. 4
1.2 Doelgroep ........................................................................................................................ 4
1.3 Gebruikte symbolen ......................................................................................................... 4
2 Voor uw veiligheid .................................................................................................................... 5
2.1 Geautoriseerd personeel .................................................................................................. 5
2.2 Correct gebruik ................................................................................................................. 5
2.3 Waarschuwing voor misbruik ............................................................................................ 5
2.4 Algemene veiligheidsinstructies ....................................................................................... 5
2.5 Veiligheidsmarkering op het instrument ............................................................................ 6
2.6 EU-conformiteit ................................................................................................................ 6
2.7 Installatie en bedrijf in de USA en Canada ....................................................................... 6
2.8 Veiligheidsinstructies voor Ex-omgeving .......................................................................... 6
2.9 Milieuvoorschriften ........................................................................................................... 6
3 Productbeschrijving ................................................................................................................ 8
3.1 Constructie ....................................................................................................................... 8
3.2 Werking ............................................................................................................................ 9
3.3 Bediening ......................................................................................................................... 9
3.4 Verpakking, transport en opslag ..................................................................................... 10
4 Monteren ................................................................................................................................. 12
4.1 Algemene instructies ...................................................................................................... 12
4.2 Montage-instructies ........................................................................................................ 12
5 Elektrische aansluiting .......................................................................................................... 14
5.1 Aansluiting voorbereiden ................................................................................................ 14
5.2 Aansluitstappen ............................................................................................................. 15
5.3 Aansluitschema .............................................................................................................. 16
6 In bedrijf nemen met de geïntegreerde aanwijs- en bedieningseenheid ......................... 18
6.1 Bedieningssysteem ........................................................................................................ 18
6.2 Inbedrijfnamestappen .................................................................................................... 19
6.3 Menuschema ................................................................................................................. 29
7 In bedrijf nemen met PACTWARE ......................................................................................... 35
7.1 De PC aansluiten ........................................................................................................... 35
7.2 Parametrering met PACTware ......................................................................................... 37
7.3 Inbedrijfname webserver/E-mail, afstandsbediening ...................................................... 38
8 Toepassingsvoorbeelden ...................................................................................................... 40
8.1 Voorraadvraaag via netwerk en browser ........................................................................ 40
8.2 Bestandsvraag/VMI via VEGA Inventory System ............................................................ 41
9 Service en storingen oplossen............................................................................................. 42
9.1 Onderhoud ..................................................................................................................... 42
9.2 Storingen oplossen ........................................................................................................ 42
9.3 Procedure in geval van reparatie .................................................................................... 44
10 Demonteren ............................................................................................................................ 45
10.1 Demontagestappen ........................................................................................................ 45
10.2 Afvoeren ......................................................................................................................... 45
3
Inhoudsopgave
VEGASCAN 693 • 15-kanaals HART-meetversterker
29252-NL-170919
11 Bijlage ..................................................................................................................................... 46
11.1 Technische gegevens ..................................................................................................... 46
11.2 Overzicht toepassingen/functionaliteit ............................................................................ 48
11.3 Afmetingen ..................................................................................................................... 50
11.4 Industrieel octrooirecht ................................................................................................... 51
11.5 Handelsmerken .............................................................................................................. 51
Overige documentatie
Informatie:
Afhankelijk van de bestelde uitvoering hoort aanvullende documenta-
tie tot de levering. Deze vindt u in hoofdstuk "Productbeschrijving".
Uitgave: 2017-09-04
4
1 Over dit document
VEGASCAN 693 • 15-kanaals HART-meetversterker
29252-NL-170919
1 Over dit document
1.1 Functie
Deze handleiding geeft u de benodigde informatie over de mon-
tage, aansluiting en inbedrijfname van het instrument. Deze bevat
bovendien belangrijke instructies voor het onderhoud, het oplossen
van storingen, het vervangen van onderdelen en de veiligheid van de
gebruiker. Lees deze daarom door voor de inbedrijfname en bewaar
deze handleiding als onderdeel van het product in de directe nabij-
heid van het instrument.
1.2 Doelgroep
Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor gekwaliceerd vakper-
soneel. De inhoud van deze handleiding moet aan het personeel
beschikbaar worden gesteld.
1.3 Gebruikte symbolen
Informatie, tip, instructie
Dit symbool markeert nuttige aanvullende informatie.
Voorzichtig: bij niet aanhouden van deze waarschuwing kunnen
storingen of foutief functioneren ontstaan.
Waarschuwing: bij niet aanhouden van deze waarschuwingen kan
persoonlijk letsel en/of zware materiële schade ontstaan.
Gevaar: bij niet aanhouden van deze waarschuwing kan ernstig
persoonlijk letsel en/of onherstelbare schade aan het instrument
ontstaan.
Ex-toepassingen
Dit symbool markeert bijzondere instructies voor Ex-toepassingen.
SIL-toepassingen
Dit symbool markeert instructies betreende de functionele veiligheid,
die bij veiligheidsrelevante toepassing bijzonder zorgvuldig moeten
worden aangehouden.
Lijst
De voorafgaande punt markeert een lijst zonder dwingende volgorde.
→
Handelingsstap
Deze pijl markeert een afzonderlijke handeling.
1 Handelingsvolgorde
Voorafgaande getallen markeren opeenvolgende handelingen.
Afvoeren batterij
Dit symbool markeert bijzondere instructies voor het afvoeren van
batterijen en accu's.
5
2 Voor uw veiligheid
VEGASCAN 693 • 15-kanaals HART-meetversterker
29252-NL-170919
2 Voor uw veiligheid
2.1 Geautoriseerd personeel
Alle in deze gebruiksaanwijzing beschreven handelingen mogen
alleen door opgeleid en door de eigenaar van de installatie geautori-
seerd vakpersoneel worden uitgevoerd.
Bij werkzaamheden aan en met het instrument moet altijd de beno-
digde persoonlijke beschermende uitrusting worden gedragen.
2.2 Correct gebruik
De VEGASCAN 693 is een universeel verwerkings- en voedingsin-
strument voor de aansluiting van max. 15 HART-sensoren.
Gedetailleerde informatie over het toepassingsgebied is in hoofdstuk
"Productbeschrijving" opgenomen.
De bedrijfsveiligheid van het instrument is alleen bij correct gebruik
conform de specicatie in de gebruiksaanwijzing en in de evt. aanvul-
lende handleidingen gegeven.
Handelingen die verder gaan dan hetgeen beschreven in de ge-
bruiksaanwijzing mogen uit veiligheids- en garantie-overwegingen
alleen door personeel worden uitgevoerd dat is geautoriseerde door
de leverancier. Eigenmachtig ombouwen of veranderen is uitdrukkelijk
verboden.
2.3 Waarschuwing voor misbruik
Bij ondeskundig of verkeerd gebruik kunnen van dit instrument
toepassingsspecieke gevaren uitgaan, zoals bijvoorbeeld overlopen
van de tank of schade aan installatiedelen door verkeerde montage
of instelling. Dit kan materiële, persoonlijke of milieuschade tot gevolg
hebben. Bovendien kunnen daardoor de veiligheidsspecicaties van
het instrument worden beïnvloed.
2.4 Algemene veiligheidsinstructies
Het instrument voldoet aan de laatste stand van de techniek rekening
houdend met de geldende voorschriften en richtlijnen. Het mag alleen
in technisch optimale en bedrijfsveilige toestand worden gebruikt. De
exploitant is voor het storingsvrije bedrijf van het instrument verant-
woordelijk. Bij gebruik in agressieve of corrosieve media, waarbij een
storing van het instrument tot een gevaarlijke situatie kan leiden, moet
de exploitant door passende maatregelen de correcte werking van
het instrument waarborgen.
De operator is verder verplicht, tijdens de gehele toepassingsduur de
overeenstemming van de benodigde bedrijfsveiligheidsmaatregelen
met de actuele stand van de betreende instituten vast te stellen en
nieuwe voorschriften aan te houden.
Door de gebruiker moeten de veiligheidsinstructies in deze handlei-
ding, de nationale installatienormen en de geldende veiligheidsbepa-
lingen en ongevallenpreventievoorschriften worden aangehouden.
6
2 Voor uw veiligheid
VEGASCAN 693 • 15-kanaals HART-meetversterker
29252-NL-170919
Ingrepen anders dan die welke in de handleiding zijn beschreven mo-
gen uit veiligheids- en garantie-overwegingen alleen door personeel
worden uitgevoerd, dat daarvoor door de fabrikant is geautoriseerd.
Eigenmachtige ombouw of veranderingen zijn uitdrukkelijk verboden.
Uit veiligheidsoverwegingen mogen alleen de door de fabrikant goed-
gekeurde toebehoren worden gebruikt.
Om gevaren te voorkomen, moeten de op het instrument aange-
brachte veiligheidsmarkeringen en -instructies worden aangehouden
en moet de betekenis daarvan in deze handleiding worden opge-
zocht.
2.5 Veiligheidsmarkering op het instrument
De veiligheidssymbolen en -instructies die op het instrument zijn
aangebracht moeten worden aangehouden.
2.6 EU-conformiteit
Het instrument voldoet aan de wettelijke eisen uit de geldende
EU-richtlijnen. Met de CE-markering bevestigen wij de conformiteit
van het instrument met deze richtlijnen.
De EU-conformiteitsverklaring vindt u op onze homepage onder
www.vega.com/downloads.
Elektromagnetische compatibiliteit
Het instrument is bedoeld voor gebruik in industriële omgeving.
Daarbij moet rekening worden gehouden met kabelgebonden en af-
gestraalde storingsgrootheden, zoals gebruikelijk is bij een instrument
klasse A conform EN 61326-1. Wanneer het apparaat in een andere
omgeving moet worden toegepast, dan moet de elektromagnetische
compatibiliteit met andere instrumenten via daarvoor geschikte maat-
regelen worden gewaarborgd.
2.7 Installatie en bedrijf in de USA en Canada
Deze instructies zijn uitsluitend geldig voor de USA en Canada. Daar-
om is de volgende tekst alleen beschikbaar in het Engels.
Installations in the US shall comply with the relevant requirements of
the National Electrical Code (ANSI/NFPA 70).
Installations in Canada shall comply with the relevant requirements of
the Canadian Electrical Code
2.8 Veiligheidsinstructies voor Ex-omgeving
Houdt in geval van Ex-toepassingen de Ex-specieke veiligheidsin-
structies aan. Deze zijn een onderdeel van dit bedrijfsvoorschrift en
worden bij ieder instrument met Ex-toelating meegeleverd.
2.9 Milieuvoorschriften
De bescherming van de natuurlijke levensbronnen is een van de be-
langrijkste taken. Daarom hebben wij een milieumanagementsysteem
ingevoerd met als doel, de bedrijfsmatige milieubescherming con-
7
2 Voor uw veiligheid
VEGASCAN 693 • 15-kanaals HART-meetversterker
29252-NL-170919
stant te verbeteren. Het milieumanagementsysteem is gecerticeerd
conform DIN EN ISO 14001.
Help ons, te voldoen aan deze eisen en houdt rekening met de mi-
lieu-instructies in deze handleiding.
Hoofdstuk "Verpakking, transport en opslag"
Hoofdstuk "Afvoeren"
8
3 Productbeschrijving
VEGASCAN 693 • 15-kanaals HART-meetversterker
29252-NL-170919
3 Productbeschrijving
3.1 Constructie
De levering bestaat uit:
Meetversterker VEGASCAN 693
Klemsokkel
Codeerstiften en verbindingsbruggen
RS232-modem aansluitkabel (optie)
Documentatie
Deze gebruiksaanwijzing
Aanvullende handleiding - 30325 "RS232-/Ethernetkoppeling"
(optie)
Aanvullende handleiding - 30768 "Modbus-TCP, VEGA-AS-
CII-protocol" (optie)
Ex-specieke "Veiligheidsinstructies" (bij Ex-uitvoeringen)
Evt. andere certicaten
De VEGASCAN 693 bestaat uit de componenten:
Meetversterker VEGASCAN 693 met aanwijs- en bedieningseen-
heid op het front
Klemsokkel
VEGASCAN 693
12 34
9101112
17 18 20 21 22
56 78
13 14 15 16
23 24 25 26 27 28
Ser. No.
12345678
on
OK
ESC
COM
2
3
4
1
6
5
Fig. 1: VEGASCAN 693
1 Ex-scheidingskamer bij Ex-uitvoering
2 VEGASCAN 693
3 Display- en bedieningseenheid
4 Communicatie-interface voor VEGACONNECT (I²C)
5 RS232- of ethernet-interface
6 Klemsokkel
De typeplaat bevat de belangrijkste gegevens voor de identicatie en
toepassing van het instrument:
Instrumenttype
Productcode
Toelatingen
Technische gegevens
Serienummer van het instrument
Data-Matrix-Code voor VEGA Tools-App
Leveringsomvang
Componenten
Typeplaat
9
3 Productbeschrijving
VEGASCAN 693 • 15-kanaals HART-meetversterker
29252-NL-170919
De typeplaat bevat het serienummer van het instrument. Daarmee
kunt u via onze homepage de volgende gegevens vinden:
Productcode van het instrument (HTML)
Leveringsdatum (HTML)
Opdrachtspecieke instrumentkenmerken (HTML)
Gebruiksaanwijzing op het tijdstip van de uitlevering (PDF)
Veiligheidsinstructies en certicaten
Ga hiervoor naar "www.vega.com", "Instrument zoeken (serienum-
mer)". Voer daar het serienummer in.
Als alternatief kunt u de gegevens opzoeken via uw smartphone.
De app "VEGA Tools" uit de "Apple App Store" of de "Google Play
Store" downloaden
Data-matrixcode op de typeplaat van het instrument scannen of
Serienummer handmatig in de app invoeren
3.2 Werking
De VEGASCAN 693 is een universele meetversterker voor een groot
aantal meettaken zoals niveau-, peil- en procesdrukmeting. Deze
kan tegelijkertijd als voeding voor de aangesloten sensoren dienen.
De VEGASCAN 693 is ontworpen voor de aansluiting van 15 van
elkaar onafhankelijke VEGA-HART-sensoren (5 bij Ex-applicaties).
Zo kunnen 15 (5 bij Ex) van elkaar onafhankelijke metingen worden
uitgevoerd.
Bij instrumenten met de optionele interfaces (RS232/Ethernet)
kunnen de meetwaarden via modem of netwerk worden opgeroepen
en via webbrowser of VEGA Inventory System worden weergegeven.
Bovendien kunnen meetwaarden en meldingen via e-mail worden
verzonden. De toepassing van de VEGASCAN 693 is bijzonder
geschikt voor voorraadregistratie, VMI (Vendor Managed Inventory)
en afstandsinformatie.
De meetversterker VEGASCAN 693 kan maximaal 15 HART-senso-
ren met spanning voeden en verwerkt via dezelfde kabel de meet-
signalen daarvan. De meetwaarde-overdracht volgt via een digitaal
bussysteem (HART-Multidrop). De gewenste meetgrootheid wordt
in het display getoond en voor verdere verwerking bovendien op de
geïntegreerde interface en de webserver uitgestuurd. Indien gewenst
kunnen de meetwaarden event- of tijdgestuurd per e-mail aan ver-
schillende ontvangers worden verstuurd.
Universele voeding met 20 ... 353 V AC/DC voor wereldwijde toepas-
sing
Gedetailleerde informatie over de voedingsspanning vindt u in het
hoofdstuk "Technische gegevens".
3.3 Bediening
Het instrument heeft de volgende bedieningsmogelijkheden:
Met de geïntegreerde display- en bedieningseenheid
Serienummer
Toepassingsgebied
W
erkingsprincipe
Voedingsspanning
10
3 Productbeschrijving
VEGASCAN 693 • 15-kanaals HART-meetversterker
29252-NL-170919
met een bedieningssoftware volgens de FDT/DTM-norm, bijvoor-
beeld met PACTware en een Windows-PC
De ingevoerde parameters worden over het algemeen in de VEGAS-
CAN 693 opgeslagen, bij het bedienen met PACTware ook op de PC.
Informatie:
Bij de toepassing van PACTware en bijbehorende VEGA-DTM's
kunnen bovendien instellingen worden uitgevoerd, die met de
geïntegreerde aanwijs- en bedieningseenheid niet of slechts beperkt
mogelijk zijn. Bij toepassing van bedieningssoftware heeft u een
geïntegreerde interface (RS232/Ethernet) of de interface-omzetter
VEGACONNECT nodig.
Meer instructies over het inrichten van de webserver- en e-mail-func-
ties kunt u vinden onder de online-help van PACTware resp. de
VEGASCAN 693-DTM's en de gebruiksaanwijzing "RS232-/Ether-
net-koppeling".
3.4 Verpakking, transport en opslag
Uw instrument werd op weg naar de inbouwlocatie beschermd door
een verpakking. Daarbij zijn de normale transportbelastingen door
een beproeving verzekerd conform ISO 4180.
Bij standaard instrumenten bestaat de verpakking uit karton; deze is
milieuvriendelijke en herbruikbaar. Bij speciale uitvoeringen wordt ook
PE-schuim of PE-folie gebruikt. Voer het overblijvende verpakkings-
materiaal af via daarin gespecialiseerde recyclingbedrijven.
Het transport moet rekening houdend met de instructies op de trans-
portverpakking plaatsvinden. Niet aanhouden daarvan kan schade
aan het instrument tot gevolg hebben.
De levering moet na ontvangst direct worden gecontroleerd op volle-
digheid en eventuele transportschade. Vastgestelde transportschade
of verborgen gebreken moeten overeenkomstig worden behandeld.
De verpakkingen moeten tot aan de montage gesloten worden
gehouden en rekening houdend met de extern aangebrachte opstel-
lings- en opslagmarkeringen worden bewaard.
Verpakkingen, voor zover niet anders aangegeven, alleen onder de
volgende omstandigheden opslaan:
Niet buiten bewaren
Droog en stofvrij opslaan
Niet aan agressieve media blootstellen
Beschermen tegen directe zonnestralen
Mechanische trillingen vermijden
Opslag- en transporttemperatuur zie "Appendix - Technische
gegevens - Omgevingscondities"
Relatieve luchtvochtigheid 20 … 85 %.
Verpakking
Transport
Transportinspectie
Opslag
Opslag- en transporttem-
peratuur
11
3 Productbeschrijving
VEGASCAN 693 • 15-kanaals HART-meetversterker
29252-NL-170919
Bij een gewicht van instrumenten meer dan 18 kg (39,68 lbs) moeten
voor het tillen en dragen daarvoor geschikte inrichtingen worden
gebruikt.
Tillen en dragen
12
4 Monteren
VEGASCAN 693 • 15-kanaals HART-meetversterker
29252-NL-170919
4 Monteren
4.1 Algemene instructies
Ieder instrument uit de serie 600 bestaat uit de eigenlijke meetverster-
ker en een klemsokkel voor railmontage (DIN-rail 35 x 7,5 conform
DIN EN 50022/60715). Met een beschermingsklasse IP30 resp. IP20
is het instrument bedoeld voor de inbouw in schakelkasten.
Het instrument is geschikt voor normale omgevingscondities conform
DIN/EN/IEC/ANSI/ISA/UL/CSA 61010-1.
Waarborg, dat de in hoofdstuk "Technische gegevens" van de hand-
leiding aangegeven vervuilingsgraad bij de aanwezige omstandighe-
den past.
4.2 Montage-instructies
De klemsokkel is voor draagrailmontage geconstrueerd. Op de
klemmen 17 en 18 wordt de voedingsspanning aangesloten. Voor
naastgelegen instrumenten uit de serie 600 is het mogelijk, via de
meegeleverde steekbruggen de verbinding L1 en N direct doorgaand
te realiseren. Er mogen maximaal vijf instrumenten op deze wijze
worden doorgelust.
Gevaar:
Het doorlussen via de steekbruggen mag alleen voor de voedings-
spanning (bussen L1 en N) worden uitgevoerd. De steekbruggen
mogen in geen geval bij afzonderlijke instrumenten, op uiteinden van
een serie instrumenten of bij andere bussen worden gebruikt. Bij niet
aanhouden van deze instructies bestaat het gevaar, met de bedrijfs-
spanning in aanraking te komen of een kortsluiting te veroorzaken.
De VEGASCAN 693 in Ex-uitvoering is een bijbehorend intrinsiekvei-
lig bedrijfsmiddel en mag niet in explosiegevaarlijke omgeving worden
geinstalleerd.
Voor de inbedrijfname moet bij de Ex-uitvoeringen de Ex-scheidings-
kamer worden geplaatst zoals hierna afgebeeld. Een veilig bedrijf is
alleen gewaarborgd wanneer de gebruiksaanwijzing en het EG-type-
beproevingscerticaat worden aangehouden. De VEGASCAN 693
mag niet worden geopend.
Alle meetversterkers zijn afhankelijk van type en uitvoering voorzien
van verschillende uitsparingen (mechanische codering).
In de klemsokkel kan door het plaatsen van de meegeleverde codeer-
stiften worden voorkomen dat de verschillende typen meetversterkers
per ongeluk worden verwisseld.
Bij een VEGASCAN 693 in Ex-uitvoering moeten de meegeleverde
codeerstiften (type-codeerstift en Ex-codeerstift) overeenkomstig de
onderstaande afbeelding door de eigenaar worden geplaatst.
Inbouwmogelijkheden
Omgevingscondities
Montage
Instrumentcodering
13
4 Monteren
VEGASCAN 693 • 15-kanaals HART-meetversterker
29252-NL-170919
A o
B o
C o
1 o
2 o
3 o
o
o
o
7 o
8 o
9 o
o
o
12 o
N
L1
VEGA
A o
B o
C o
1 o
2 o
3 o
4 o
6 o
7 o
8 o
9 o
10 o
11 o
12 o
N
L1
VEGA
1
234
5
678
5 o
1
4 4
2
3
Fig. 2: Klemsokkel VEGASCAN 693
1 Ex-scheidingskamer
2 Ex-codering bij Ex-uitvoering
3 Typecodering voor VEGASCAN 693
4 Steekbruggen voor doorlussen van de voedingsspanning
14
5 Elektrische aansluiting
VEGASCAN 693 • 15-kanaals HART-meetversterker
29252-NL-170919
5 Elektrische aansluiting
5.1 Aansluiting voorbereiden
Let altijd op de volgende veiligheidsinstructies:
Waarschuwing:
Alleen in spanningsloze toestand aansluiten.
Alleen in spanningsloze toestand aansluiten
Indien overspanningen kunnen worden verwacht, moeten over-
spanningsbeveiligingen worden geïnstalleerd
Opmerking:
Installeer een goed toegankelijke scheidingsinrichting voor het instru-
ment. De scheidingsinrichting moet voor het instrument zijn gemar-
keerd (IEC/EN61010).
In explosiegevaarlijke omgevingen moeten de geldende voorschrif-
ten, de conformiteits- en typebeproevingscerticaten van de senso-
ren en de voedingen worden aangehouden.
De voedingsspanning kan 20 … 253 V AC/DC, 50/60 Hz zijn.
De voedingsspanning van de VEGASCAN 693 wordt aangesloten
met standaard kabel conform de nationale installatienormen.
Voor het aansluiten van de sensoren kan standaard tweeaderige
kabel worden gebruikt. Bij het aansluiten van HART-sensoren is voor
een storingsvrij bedrijf absoluut een kabelafscherming nodig.
Waarborg, dat de gebruikte kabel de voor de maximaal optredende
omgevingstemperatuur benodigde temperatuurbestendigheid en
brandveiligheid heeft.
Leg de kabelafscherming aan beide zijden op het aardpotentiaal. In
de sensor moet de afscherming direct op de interne aardklem worden
aangesloten. De externe aardklem op de sensorbehuizing moet
laagohmig met de potentiaalvereening zijn verbonden.
Indien potentiaalvereeningsstromen kunnen worden verwacht, moet
de afschermingsverbinding aan de zijde van de VEGASCAN 693 via
een keramische condensator (bijv. 1 nF, 1500 V) worden gerealiseerd.
De laagfrequente potentiaalvereeningsstromen worden nu onder-
drukt, de beschermende werking tegen hoogfrequentie stoorsignalen
blijft echter behouden.
Bij Ex-toepassingen moeten de bijbehorende installatievoorschriften
worden aangehouden. Vooral moet worden gewaarborgd, dat er geen
potentiaalvereeningsstromen via de kabelafscherming ontstaan. Dit
kan worden gerealiseerd bij aarding aan beide zijden door toepassing
van een condensator of via een separate potentiaalvereening.
Veiligheidsinstructies
Veiligheidsinstruc-
ties voor Ex-toepas-
singen
Voedingsspanning
Verbindingskabel
Kabelafscherming en
aarding
Aansluitkabel voor
Ex-toepassingen
15
5 Elektrische aansluiting
VEGASCAN 693 • 15-kanaals HART-meetversterker
29252-NL-170919
5.2 Aansluitstappen
Opmerking:
Iedere HART-sensor moet voor de eigenlijke inbedrijfname een eigen
adres (adresbereik 1-15) toegekend krijgen (zie hoofdstuk "In bedrijf
nemen"). Het adres 0 (bedrijfsstand 4 ... 20 mA) mag niet worden
gebruikt. Tijdens het toekennen van het adres mag altijd slechts één
sensor op VEGASCAN 693 zijn aangesloten. Is de aansluiting al
helemaal afgerond, dan moet voor het toekennen van de adressen
de aansluiting kortstondig worden losgemaakt. Daarom kan het
afhankelijk van de inbouwplaats van de sensoren voordelig zijn, deze
adrestoekenning voor de inbouw en aansluiting van de sensoren uit
te voeren. Dit kan bijv. gemakkelijk in de werkplaats. Hiervoor heeft u
alleen een 24V voedingsspanning en een aanwijs- en bedieningsmo-
dule PLICSCOM of de bedieningssoftware PACTware met VEGA-
CONNECT nodig.
Ga bij de elektrische aansluiting als volgt te werk:
1. Klemsokkel zonder VEGASCAN 693 op de draagrail klikken
2. Sensorkabel op klem 1/2 (actieve ingang) of 3/4 (passieve in-
gang) aansluiten, afscherming aansluiten
3. Bij gebruik van meerdere klemsokkels de voedingsspanning via
de steekbruggen doorlussen
4. Spanningsloos geschakelde voeding op klem 17 en 18 aanslui-
ten.
5. Eventueel relais en andere uitgangen aansluiten
6. VEGASCAN 693 in Klemsokkel plaatsen en vastschroeven
Opmerking:
Wanneer de adressen nog niet aan de sensoren zijn toegekend, mag
slechts één sensor worden aangesloten. Daarna volgt de adrestoe-
kenning (zie hoofdstuk "In bedrijf nemen"). Daarna moet de eerste
sensor weer worden losgemaakt en de volgende sensor worden
aangesloten en de adrestoekenning worden uitgevoerd. Herhaal
deze procedure net zolang, tot alle sensoren een eigen uniek adres
hebben gekregen. Daarna kunnen alle sensoren tegelijkertijd worden
aangesloten en de inbedrijfname worden uitgevoerd.
Let erop, dat bij de Ex-uitvoeringen voor de inbedrijfname de
Ex-scheidingskamer aan de linker behuizingszijde (boven de sen-
soraansluitklemmen) is geplaatst. Tevens moeten de stiften voor de
type- en Ex-codering correct zijn geplaatst.
Informatie:
Op de actieve ingang (klemmen 1/2) stelt de VEGASCAN 693 de
voedingsspanning voor de aangesloten sensor ter beschikking.
De voeding en de meetwaarde-overdracht worden daarbij via
één 2-aderige kabel gerealiseerd. Deze bedrijfsstand is bedoeld
voor de aansluiting van meetversterkers zonder separate voeding
(sensoren in 2-draads uitvoering).
Op de passieve ingang (klem 3/4) wordt de sensor niet gevoed,
hierbij wordt uitsluitend de meetwaarde overgedragen. Deze
ingang is voor de aansluiting van instrumenten met eigen,
16
5 Elektrische aansluiting
VEGASCAN 693 • 15-kanaals HART-meetversterker
29252-NL-170919
separate voedingsspanning bedoeld (sensoren in vierdraadsuit-
voering of voedingsscheider zoals de VEGATRENN 149A). Bij
een VEGASCAN 693 in Ex-uitvoering is de passieve ingang uit
toelatingstechnische redenen niet aanwezig.
Opmerking:
De VEGASCAN 693 is bedoeld voor de aansluiting van maximaal
15 HART-sensoren (5 bij Ex). Omdat deze in HART-multidrop-bedrijf
via verschillende adressen worden aangesproken, moeten allen op
dezelfde sensoringang worden aangesloten. Dit zijn de klemmen 1/2
(actieve ingang) of de klemmen 3/4 (passieve ingang). Een gelijktijdig
mengbedrijf op actieve en passieve ingang is niet mogelijk. Omdat het
hierbij om een digitaal bussysteem gaat, hoeft slechts een tweeaderi-
ge kabel tot de sensoren worden geinstalleerd. Direct voor de senso-
ren kan dan een verdeler worden geplaatst. Als alternatief kan ook via
de tweede wartel in het sensorhuis de kabel worden doorgelust. Voor
het aansluiten moeten de adressen aan de sensoren zijn toegekend,
zie hoofdstuk "In bedrijf nemen".
5.3 Aansluitschema
17 18 19 20 21 22
9101112
12 34
23 24 25 26 27 28
13 14 15 16
56 78
L1
N
+-
+-
+-
5
3
1
4
2
678
Fig. 3: Aansluitvoorbeeld VEGASCAN 693 met 2-draads sensoren
1 Meetdata-ingang met sensorvoeding (actieve ingang)
2 Ingang meetgegevens (passieve ingang), niet in Ex ia
3 Intern fail-safe relais
4 Verdeler
5 Voedingsspanning van de VEGASCAN 693
6 HART-tweedraadssensor met Multidrop-adres 1
7 HART-tweedraadssensor met Multidrop-adres 2
8 HART-tweedraadssensor met Multidrop-adres 3
Aansluitschema voor
tweedraadssensoren
17
5 Elektrische aansluiting
VEGASCAN 693 • 15-kanaals HART-meetversterker
29252-NL-170919
17 18 19 20 21 22
9101112
1
2
34
23 24 25 26 27 28
13 14 15 16
56 78
L1
N
+
-
+-
+-
5
6
7
8
9
1
2
4
3
Fig. 4: Aansluitvoorbeeld VEGASCAN 693 met 4-draads sensoren
1 Meetdata-ingang met sensorvoeding (actieve ingang)
2 Ingang meetgegevens (passieve ingang), niet in Ex ia
3 Intern fail-safe relais
4 Verdeler
5 Voedingsspanning van de VEGASCAN 693
6 HART-vierdraadssensor met Multidrop-adres 1
7 HART-vierdraadssensor met Multidrop-adres 2
8 HART-vierdraadssensor met Multidrop-adres 3
9 Voedingsspanning voor 4-draads sensoren
Aansluitschema voor
4-draadssensoren
18
6 In bedrijf nemen met de geïntegreerde aanwijs- en bedieningseenheid
VEGASCAN 693 • 15-kanaals HART-meetversterker
29252-NL-170919
6 In bedrijf nemen met de geïntegreerde
aanwijs- en bedieningseenheid
6.1 Bedieningssysteem
De geïntegreerde aanwijs- en bedieningseenheid is bedoeld voor
meetwaarde-aanwijzing, bediening en diagnose van de VEGASCAN
693 en de daarop aangesloten sensor. Aanwijzing en bediening wor-
den via vier toetsen uitgevoerd in combinatie met een overzichtelijk,
grasch display met achtergrondverlichting. Het bedieningsmenu met
taalomschakeling is duidelijk ingedeeld en maakt een eenvoudige
inbedrijfname mogelijk.
Bepaalde instelmogelijkheden zijn met de geïntegreerde aanwijs- en
bedieningseenheid niet of slechts beperkt mogelijk, bijvoorbeeld
de instellingen voor de e-mail server. Voor de toepassingen wordt
gebruik van PACTware met de bijbehorende DTM aanbevolen.
VEGASCAN 693
Ser. No.
12345678
on
OK
ESC
COM
1
2
3
6
5
4
Fig. 5: Aanwijs- en bedieningselementen
1 LC-display
2 Bedieningstoetsen
3 Communicatie-interface voor VEGACONNECT
4 Statusindicatie bedrijfsgereedheid
5 Statusindicatie fail-safe relais
6 Statusindicatie interface-activiteit
[OK]-toets:
Naar menu-overzicht gaan
Gekozen menu bevestigen
Parameter wijzigen
Waarde opslaan
[->]-toets voor keuze van:
Menuwisseling
Lijstpositie kiezen
Te wijzigen positie kiezen
[+]-toets:
Waarde van een parameter veranderen
[ESC]-toets:
Invoer onderbreken
Functie
Aanwijs- en bedienings
-
elementen
Toetsfuncties
19
6 In bedrijf nemen met de geïntegreerde aanwijs- en bedieningseenheid
VEGASCAN 693 • 15-kanaals HART-meetversterker
29252-NL-170919
Naar bovenliggend menu terugspringen
Opmerking:
Ca. 10 minuten na de laatste toetsbediening wordt een automatische
terugkeer naar de meetwaarde-aanwijzing uitgevoerd. Daarbij gaan
de nog niet met [OK] bevestigde waarden verloren.
6.2 Inbedrijfnamestappen
Door de parametrering wordt het instrument op de individuele
toepassingsomstandigheden aangepast. Een meetplaatsinregeling
staat hierbij op de eerste plaats en moet altijd worden uitgevoerd.
Een schaalinstelling van de meetwaarde op de gewenste grootte en
eenheid, eventueel rekening houdend met een linearisatiecurve, is in
veel gevallen zinvol.
Bij instrumenten met Ethernet-interface kan het instrument van een bij
de meetplaats passende hostnaam worden voorzien. Als alternatief
voor de adressering via DHCP kan ook een bij uw netwerk passend
IP-adres en subnetmasker worden ingesteld. Indien nodig kan boven-
dien de e-mail-/webserver met PACTware worden gecongureerd.
Informatie:
Bij de toepassing van PACTware en bijbehorende VEGA-DTM's
kunnen bovendien instellingen worden uitgevoerd, die met de
geïntegreerde aanwijs- en bedieningseenheid niet of slechts beperkt
mogelijk zijn. Bij toepassing van bedieningssoftware heeft u een
geïntegreerde interface (RS232/Ethernet) of de interface-omzetter
VEGACONNECT nodig.
Meer instructies over het inrichten van de webserver- en e-mail-func-
ties kunt u vinden onder de online-help van PACTware resp. de
VEGASCAN 693-DTM's en de aanvullende handleiding "RS232-/
Ethernet-koppeling".
De VEGASCAN 693 kan meetwaarden van meer dan één HART-sen-
sor verwerken. De meetwaarden worden over dezelfde kabel (bus)
als digitale HART-signalen overgedragen. Een analoge 4 ... 20 mA
overdracht is niet mogelijk, de stroom wordt op 4 mA begrensd.
Iedere aangesloten sensor moet een eigen uniek adres (adresbereik
1-15) krijgen. Deze bedrijfsstand wordt ook HART multidrop-bedrijf
genoemd. Het adres 0 (bedrijfsstand 4 ... 20 mA) mag niet worden
gebruikt.
Opmerking:
Bij het toekennen van de adressen mag altijd slechts één sensor op
de bus zijn aangesloten. Wanneer dit niet het geval is, kan geen van
de sensoren worden aangesproken en daardoor kunnen ook geen
adressen worden toegekend.
Het toekennen van de adressen kan direct aan iedere HART-sensor
via de betreende bedieningseenheid of een bijbehorende bedie-
ningssoftware worden uitgevoerd. Als alternatief kan het instellen van
het sensoradres ook via het worden onder "Service - sensoradres"
Parametrering
HART-adres instellen
20
6 In bedrijf nemen met de geïntegreerde aanwijs- en bedieningseenheid
VEGASCAN 693 • 15-kanaals HART-meetversterker
29252-NL-170919
worden uitgevoerd (zie hoofdstuk "Inbedrijfnamestappen" onder
"Service - sensoradres veranderen").
Na het inschakelen voert de VEGASCAN 693 eerst een korte zelftest
uit. De volgende procedure wordt doorlopen:
Interne test van de elektronica.
Aanwijzing van het type instrument, de rmwareversie en het
tagnummer van het instrument (instrumentidenticatie).
Uitgangssignalen springen kort naar de ingestelde storingswaarde
Wanneer de adrestoekenning aan de sensoren is afgerond, worden
de actuele meetwaarde weergegeven en via de uitgangen uitge-
stuurd.
De meetwaarde-aanwijzing geeft telkens drie meetwaarden weer
in een gemeenschappelijk venster. Er wordt telkens de digitale
aanwijswaarde, de meetplaatsnaam (meetplaats-TAG) en de eenheid
weergegeven. Door indrukken van de [>] toets kan naar het weerge-
ven van de volgende drie meetwaarden worden overgeschakeld.
Opmerking:
Afhankelijk van de conguratie en de toepassing van alle meet-
plaatsen kan de cyclustijd voor de meetwaarde-overdracht max. vijf
seconden zijn.
Door het indrukken van [OK] schakelt u over van de meetwaar-
de-aanwijzing naar het hoofdmenu.
Het hoofdmenu is in zes bereiken verdeeld met de volgende functio-
naliteit:
Instrumentinstellingen: bevat de instrument-TAG, instellingen
voor de netwerkkoppeling en de datum-/tijdinstelling, …
Meetplaats: bevat de instellingen voor de ingangskeuze, inrege-
ling, demping, linearisering, schaalverdeling, …
Display: Bevat instellingen voor de weergegeven meetwaarde
Diagnose bevat informatie over de instrumentstatus, foutmeldin-
gen
Service bevat simulatie, reset, PIN, taalomschakeling, sen-
soradres, …
Info: toont serienummer, softwareversie, laatste verandering,
instrumentspecicaties, MAC-adr., …
Inschakelfase
Meetwaar
de-aanwijzing
Hoofdmenu
21
6 In bedrijf nemen met de geïntegreerde aanwijs- en bedieningseenheid
VEGASCAN 693 • 15-kanaals HART-meetversterker
29252-NL-170919
Kies nu het menupunt "Instrumentinstellingen" met [->] en beves-
tig dit met [OK].
Met de instrument-tag kan de VEGASCAN 693 een eenduidige naam
worden gegeven. Bij de toepassing van meerdere instrumenten en de
daaraan verbonden documentatie van grotere installaties moet van
deze functie gebruik worden gemaakt.
Voer de gewenste waarden in met de betreende toetsen en sla
uw instellingen op met [OK].
Bij instrumenten met geïntegreerde Ethernet-interface is af fabriek
de automatische adressering via DHCP ingesteld, d.w.z het IP-adres
moet door een DHCP-server worden toegekend. Het instrument
wordt dan in de regel via de hostnaam aangesproken. Af fabriek
bestaat de hostnaam uit het serienummer en een voorafgaande "VE-
GA". Als alternatief is ook de instelling van een statisch IP-adres met
subnetmasker en optioneel gateway-adres mogelijk.
Opmerking:
Houd er rekening mee, dat uw veranderingen pas na het opnieuw
starten van de VEGASCAN 693 van kracht worden. Meer informatie
over deze netwerkparameters vindt u in de aanvullende handleiding
"RS232-/Ethernetaansluiting" en in de online-help van de betreende
DTM.
Voer de instelingen uit via de betreende toetsen en sla uw
instelling op met [OK]. Maak het apparaat kortstondig los van
de voedingsspanning, zodat de gewijzigde instellingen actief
worden.
Bij instrumenten met geïntegreerde RS232-/ethernet-interface kan in
dit menupunt de datum en tijd worden ingevoerd. Deze tijdsinstellin-
gen worden bij uitval van de voedingsspanning ca. 3 dagen bewaard.
Instrumentinstellingen -
instrument-tag
Instrumentinstellingen -
Host Name/IP-adres
Instrumentinstellingen -
datum/tijd
22
6 In bedrijf nemen met de geïntegreerde aanwijs- en bedieningseenheid
VEGASCAN 693 • 15-kanaals HART-meetversterker
29252-NL-170919
Voer de waarden in met de betreende toetsen en sla uw instel-
lingen op met [OK].
Bij instrumenten met geïntegreerde RS232-interface wordt hier vast-
gelegd, in welke bedrijfsstand deze seriële interface moet werken. De
volgende opties staan ter beschikking.
VVO-protocol: directe seriële verbinding tussen meetversterker
en PC voor parametrering en opvragen (bijv. met PACTware en
DTM)
PPP: EDI-verbinding tussen meetversterker en modem voor zelf-
standig verzenden van e-mails (Dial-Out verbinding) of opvragen
via webbrowser (Dial-In verbinding)
ASCII-protocol: directe seriële verbinding tussen meetversterker
en PC voor opvragen met terminalprogramma, bijv. Hyperterminal
Voer uw instellingen uit via de betreende toetsen en sla deze op
met [OK]. Meer informatie vindt u in de aanvullende handleiding
"RS232-/ethernetverbinding" eb in de online-help van de betref-
fende DTM.
Omdat de VEGASCAN 693 de meetwaarden van maximaal 15 sen-
soren (5 bij Ex) kan inlezen, moeten de meetpunten aan de afzonder-
lijke sensoren worden toegekend, Nadat de adrestoekenning van de
HART-sensoren heeft plaatsgevonden, kan via het sensor zoeken een
lijst van de beschikbare sensoren worden aangemaakt en weergege-
ven. Nu kunt u aan iedere meetplaats de gewenste sensor toekennen.
Bovendien moet de VEGASCAN 693 bekend worden gemaakt, welke
sensorwaarde voor de verdere verwerking moet worden gebruikt.
Afhankelijk van het sensortype kan dit afstand, druk, scheiding-
slaag of temperatuur zijn. Indien een sensor twee meetwaarden kan
leveren, bijv. druk en temperatuur bij VEGABAR-sensoren, dan moet
voor iedere ingangsgrootheid een afzonderlijke meetplaats worden
toegekend. Bij aansluiting van HART-sensoren van andere leveran-
ciers staan onder andere de keuzemogelijkheden PV (primary value)
en SV (secondary value) ter beschikking. Welke meetgrootheid hierbij
overgedragen wordt, staat in de handleiding van de betreende
sensorleverancier.
Instrumentinstellingen -
communicatieprotocol
Meetplaats - ingang
23
6 In bedrijf nemen met de geïntegreerde aanwijs- en bedieningseenheid
VEGASCAN 693 • 15-kanaals HART-meetversterker
29252-NL-170919
De meetgrootheid denieert de meettaak van de meetplaats, de
volgende instellingen zijn afhankelijk van de aangesloten sensor
beschikbaar.
Niveau
Procesdruk
Temperatuur
Universeel (voor sensoren van andere leveranciers)
Informatie:
Let erop, dat enkele instellingen meerdere malen individueel moeten
worden uitgevoerd, omdat deze telkens per meetplaats aanwezig zijn.
Via de inregeling wordt de ingangswaarde van de aangesloten sensor
in een procentuele waarde omgerekend. Deze omrekening maakt
het mogelijk iedere willekeurig ingangswaardebereik op een relatief
bereik (0 tot 100%) af te beelden.
Voor de inregeling kan de gewenste inregeleenheid worden gekozen,
die afhankelijk is van de aangesloten sensor. Bij radar, ultrasoon en
geleide microgolf is dit altijd de afstand in meter of feet "m(d)" resp.
"ft(d)", bij drukmeetversterkers, bijv. "bar" of "psi".
De volgende afbeeldingen en voorbeelden zijn gerelateerd aan de
min./max.-inregeling van een radarsensor met HART-communicatie.
. Met [OK] bereidt u de procentuele waarde voor bewerken voor,
met [->] zet u de cursor op de gewenste plaats. Stel de gewenste
procentuele waarde in met [+] en sla deze op met [OK].
. Na invoer van de procentuele waarde voor de min. inregeling
moet de passende afstandswaarde worden ingevoerd. Wanneer
u de actueel gemeten afstandswaarde wilt gebruiken, kiest u het
menupunt "Overnemen" (Live-inregeling resp. inregeling met
medium). Wanneer de inregeling onafhankelijk van het gemeten
niveau moet plaatsvinden, kiest u de optie "Bewerken". Voer
nu de bij de procentuele waarde passende afstandswaarde in
meters [m(d)] in voor de lege tank, bijv. afstand van sensor tot
tankbodem (drooginregeling resp. inregeling zonder medium).
. Sla de instellingen op met [OK] en ga met [->] naar max.-inrege-
ling.
Meetplaats - meetgroot-
heid
Meetplaats - inregeling
24
6 In bedrijf nemen met de geïntegreerde aanwijs- en bedieningseenheid
VEGASCAN 693 • 15-kanaals HART-meetversterker
29252-NL-170919
. Voer zoals eerder beschreven is nu de procentuele waarde in
voor de max.-inregeling en bevestig dit met [OK].
. Na invoer van de procentuele waarde voor de max.-inregeling
moet de passende afstandswaarde worden ingevoerd. Wanneer
u de actueel gemeten afstandswaarde wilt gebruiken, kiest u het
menupunt "Overnemen" (Live-inregeling resp. inregeling met
medium). Wanneer de inregeling onafhankelijk van het gemeten
niveau moet plaatsvinden, kiest u de optie "Bewerken". Voer nu
de bij de procentuele waarde passende afstandswaarde in me-
ters [m(d)] in voor de volle tank (drooginregeling resp. inregeling
zonder medium). Let erop, dat het max. niveau onder de radaran-
tenne moet liggen.
. Sla tenslotte uw instelling op met [OK], de inregeling van deze
meetplaats is hiermee beëindigd. Let erop, dat deze inregeling
alleen betrekking heeft op de door u gekozen meetplaats. De
overige meetplaatsen moeten evt. separaat worden ingeregeld.
Om variaties in de meetwaarde-aanwijzing bijv. door onrustige mediu-
moppervlakken te onderdrukken, kan een demping worden ingesteld.
Deze tijd mag tussen 0 en 999 seconden liggen. Let erop, dat daar-
mee echter ook de reactietijd van de meting groter worden en er op
snelle meetwaardeveranderingen vertraagd wordt gereageerd. In de
regel is een tijd van enkele seconden voldoende, om de meetwaar-
de-aanwijzing verregaand te stabiliseren.
Voer de gewenste parameters in met de betreende toetsen en
sla uw instellingen op met [OK].
Een linearisatie is bij alle tanks nodig, waarbij het tankvolume niet
lineair toeneemt met de vulhoogte - bijv. bij een liggende cilindrische
tank of een kogeltank. Voor deze tanks zijn bijbehorende linearisatie-
curves opgenomen. Deze geven de verhouding tussen het procentu-
ele niveau en het tankvolume aan. Door activering van de passende
curve wordt het procentuele tankvolume correct aangewezen. Indien
het volume niet in procenten, maar bijvoorbeeld in liters of kilogram
moet worden aangewezen, kan ook nog een schaalverdeling worden
ingesteld.
Voer de gewenste parameters in met de betreende toetsen en
sla uw instellingen op met [OK].
Meetplaats - demping
Meetplaats - linearisatie-
curv
e
25
6 In bedrijf nemen met de geïntegreerde aanwijs- en bedieningseenheid
VEGASCAN 693 • 15-kanaals HART-meetversterker
29252-NL-170919
Onder schaalverdeling verstaat men de omrekening van de meet-
waarde in een bepaalde meetgrootheid en maateenheid. Het bronsig-
naal, dat als basis voor de schaalverdeling dient, is de gelineariseer-
de procentuele waarde. Het display kan dan bijvoorbeeld in plaats
van de procentuele waarde, het volume in liters weergeven. Hierbij
zijn aanwijswaarden van max. -99999 tot +99999 mogelijk.
Voer de gewenste parameters in met de betreende toetsen en
sla uw instellingen op met [OK].
In dit menupunt kan aan ieder meetpunt een eenduidige naam wor-
den gegeven, bijv. de meetplaatsnaam of de tank- resp. productnaam.
In digitale systemen en voor de documentatie van grotere installaties
moet voor een nauwkeurige identicatie van de meetplaatsen een
eenduidige naam worden ingevoerd.
Voer de gewenste parameters in met de betreende toetsen en
sla uw instellingen op met [OK].
In het menupunt "Display - aanwijswaarde" kan de gewenste aanwijs-
waarde worden ingesteld. De volgende opties staan ter beschikking:
Procent: ingeregelde meetwaarde zonder rekening te houden met
een eventueel uitgevoerde linearisatie.
Lin.-procent: ingeregelde meetwaarde rekening houdend met
een eventueel uitgevoerde linearisatie
Geschaald: ingeregelde meetwaarde rekening houdend met een
eventueel uitgevoerde linearisatie en de onder "Schaal" inge-
voerde waarde
Sensorwaarde: ingangswaarde, die door de sensor wordt gele-
verd. Weergave in de gekozen inregeleenheid.
Voer de gewenste parameters in met de betreende toetsen en
sla uw instellingen op met [OK].
Wanneer het instrument een storingsmelding geeft, kan via het menu-
punt "Diagnose - instrumentstatus" aanvullende informatie worden
opgeroepen.
Meetkring - Schaalinde-
ling
Meetplaats - meet-
plaats-T
AG
Display
Diagnose
26
6 In bedrijf nemen met de geïntegreerde aanwijs- en bedieningseenheid
VEGASCAN 693 • 15-kanaals HART-meetversterker
29252-NL-170919
De simulatie van een meetwaarde is bedoeld voor de controle van de
uitgangen nageschakelde componenten. Deze kan op de procentu-
ele waarde, op de lin. procentuele waarde en op de sensorwaarde
worden toegepast.
Opmerking:
Let er a.u.b. op, dat nageschakelde installatiedelen (ventielen,
pompen, motoren, besturingen) door de simulatie worden beïnvloed
waardoor onbedoelde installatietoestanden kunnen optreden. De
simulatie wordt na 10 minuten automatisch beëindigd.
Voer uw instellingen uit via de betreende toetsen en sla deze op
met [OK].
Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten reset:
Reset naar de default-instelling: op enkele uitzonderingen na
worden alle instellingen naar de fabriekswaarden teruggezet. Uit-
zonderingen zijn: hostnaam, IP-adres, subnetmasker, tijd, taal.
Reset op meetplaats: de instellingen van de gekozen meetplaats
worden gereset. De meetplaats wordt hierbij gedeactiveerd en de
TAG-naam teruggezet naar de fabrieksinstelling.
In het menupunt "Display - Taal" kan de gewenste displaytaal worden
ingesteld. De volgende talen staan ter beschikking:
Duits
Engels
Frans
Spaans
Russisch
Italiaans
Nederlands
Voer uw instellingen uit via de betreende toetsen en sla deze op
met [OK].
Service/simulatie
Service - Reset
Service - displaytaal
27
6 In bedrijf nemen met de geïntegreerde aanwijs- en bedieningseenheid
VEGASCAN 693 • 15-kanaals HART-meetversterker
29252-NL-170919
Ter beveiliging tegen onbevoegde verandering van de ingestelde
parameters kan de meetversterker worden geblokkeerd en de da-
ta-overdracht worden gecodeerd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt
tussen de volgende varianten:
Toegangsbeveiliging van de on-site inregeling via toetsenbord met
PIN
Toegangsbeveiliging van de DTM-bediening via de USB-/Ether-
net-/RS232-interface met wachtwoord (alleen activeerbaar via
DTM)
Codering van de DTM-gegevensoverdracht bij aansluiting via
Ethernet-/RS232-interface
Toegangsbeveiliging van de geïntegreerde webserver met wacht-
woord (alleen via DTM activeerbaar)
Het veranderen van parameters via het instrumenttoetsenbord kan
door het activeren van een PIN worden voorkomen. De meetwaar-
de-aanwijzing en de aanwijzing van alle parameters blijft daarbij
mogelijk.
Opmerking:
Door het activeren van de PIN wordt alleen de parameterverandering
via het toetsenbord op het front van het instrument geblokkeerd. Via
de interfaces en de bijbehorende DTM blijft volledige toegang tot het
instrument mogelijk. Wanneer deze toegang moet worden voorko-
men, kan de DTM-bediening door activeren van een wachtwoord
compleet worden geblokkeerd. Het activeren van deze blokkering is
niet mogelijk via het toetsenbord van het instrument, maar alleen via
de DTM.
Bij instrumenten met de RS232-/Ethernet-optie kan het auisteren en
manipuleren van de gegevensoverdracht op afstand worden verhin-
derd. Activeer hiervoor onder "DTM-toegang op afstand" de codering
van de gegevensoverdracht. Bij actieve codering is bij een DTM-toe-
gang via de Ethernet-/RS232-interface het eenmalig invoeren van
de instrumentcode (PSK) bij het maken van de verbinding nodig. De
instrumentcode wordt op de PC opgeslagen en hoeft bij de volgende
keer opbouwen van de verbinding niet opnieuw te worden ingevoerd.
Elk instrument is af fabriek van een individuele instrumentcode
voorzien, bestaande uit 20 hoofdletters. Deze code kan direct op het
display van het instrument in het menu "Info" worden afgelezen.
Service - toegangsbevei-
liging
Service - toegangsbe
vei-
liging - PIN
Service - toegangsbevei-
liging - DTM-toegang op
afstand
28
6 In bedrijf nemen met de geïntegreerde aanwijs- en bedieningseenheid
VEGASCAN 693 • 15-kanaals HART-meetversterker
29252-NL-170919
Bij iedere 4... 20 mA/HART-sensor kan de meetwaarde-overdracht via
het analoge stroomsignaal en/of het digitale HART-signaal plaatsvin-
den. Dit wordt via de HART-bedrijfsstand resp. via het adres geregeld.
Wanneer een HART-sensor is ingesteld op het adres 0, dan bevindt
deze zich in de standaard bedrijfsstand. Hier volgt de meetwaar-
de-overdracht tegelijkertijd via de 4 ... 20 mA-kabel en digitaal.
In de bedrijfsstand HART-Multidrop wordt aan de sensor een adres
1...15 toegekend. Hierbij wordt de stroom vast op 4 mA begrensd en
de meetwaarde-overdracht verloopt uitsluitend digitaal.
Iedere op VEGASCAN 693 aangesloten sensor moet in de bedrijfs-
stand HART-Multidrop werken en met verschillende adressen in het
bereik 0...15 worden voorzien. Via het menupunt "Sensoradres" kan
het adres van de aangesloten sensor worden gewijzigd. Voer hiervoor
het momentele adres van de sensor in (fabrieksinstelling 0) en in het
venster daarna het nieuwe adres.
Opmerking:
Bij het toekennen van de adressen, mag altijd slechts één sensor met
hetzelfde adres op de bus zijn aangesloten. Is dit niet het geval, dan
kan de sensor niet worden aangesproken en er kan dus ook geen
adres worden toegekend.
Voer eerst het momentele adres van de te veranderen sensor in (fa-
brieksinstelling 0), aansluitend kunt u in het menu "Nieuw adres" het
gewenste HART-adres in het bereik van 0 ... 15 toekennen. Waarborg
dat de adressen niet dubbel worden toegekend.
Bij instrumentuitvoeringen met geïntegreerde RS232-/Ethernet-inter-
face kan een handmatige dataverzending naar een VEGA Inventory
System server worden gestart, bijv. voor testdoeleinden. Voorwaar-
de is dat eerder een overeenkomstige event via PACTware/DTM is
gecongureerd.
In het menupunt "Info" staat de volgende informatie ter beschikking:
Instrumenttype en serienummer
Kalibratiedatum en softwareversie
Datum van de laatste verandering via de PC
Instrumentkenmerken
MAC-adres (bij interface-optie Ethernet)
Service - sensoradres
Service - data verzenden
Info
29
6 In bedrijf nemen met de geïntegreerde aanwijs- en bedieningseenheid
VEGASCAN 693 • 15-kanaals HART-meetversterker
29252-NL-170919
Instrumentcode (PSK) voor DTM-toegang op afstand (bij interfa-
ce-optie Ethernet/RS232)
Aanvullende instel- en diagnosemogelijkheden zijn via de Win-
dows-software PACTware en de passende DTM beschikbaar. De
aansluiting volgt naar keuze via de in het instrument geïntegreerde
standaard interface of een van de optioneel aangeboden interfaces
(Ethernet/RS232). Meer informatie vindt u in het hoofdstuk "Parame-
trering met PACTware", in de online-help van PACTware resp. de DTM
en de handleiding "RS232-/Ethernetkoppeling". Een overzicht van de
meest gangbare functies en de bedieningsmogelijkheden daarvan
vindt u in het hoofdstuk "Functie-overzicht" in de "Bijlage".
6.3 Menuschema
Informatie:
Licht weergegeven menuvensters staan afhankelijk van de uitvoering
en toepassing niet altijd ter beschikking.
Meetwaarde-aanwijzing
Instrumentinstellingen
Optionele instellingen
30
6 In bedrijf nemen met de geïntegreerde aanwijs- en bedieningseenheid
VEGASCAN 693 • 15-kanaals HART-meetversterker
29252-NL-170919
Meetplaatsen - ingang
Meetplaats - ingang veranderen
Meetplaats - meetgrootheid
31
6 In bedrijf nemen met de geïntegreerde aanwijs- en bedieningseenheid
VEGASCAN 693 • 15-kanaals HART-meetversterker
29252-NL-170919
Meetplaats - inregeling
Meetplaats - demping
Meetplaats - linearisatiecurve
Meetkring - Schaalindeling
32
6 In bedrijf nemen met de geïntegreerde aanwijs- en bedieningseenheid
VEGASCAN 693 • 15-kanaals HART-meetversterker
29252-NL-170919
Meetplaats - meetplaats-TAG
Display
Diagnose
Service
33
6 In bedrijf nemen met de geïntegreerde aanwijs- en bedieningseenheid
VEGASCAN 693 • 15-kanaals HART-meetversterker
29252-NL-170919
Service/simulatie
Service - Reset
Service - toegangsbeveiliging - PIN
Service - sensoradres
34
6 In bedrijf nemen met de geïntegreerde aanwijs- en bedieningseenheid
VEGASCAN 693 • 15-kanaals HART-meetversterker
29252-NL-170919
Service - Dataverzending (alleen bij optie RS232-/Ethernet-interface)
Info
35
7 In bedrijf nemen met PACTWARE
VEGASCAN 693 • 15-kanaals HART-meetversterker
29252-NL-170919
7 In bedrijf nemen met PACTWARE
7.1 De PC aansluiten
Voor kortstondige aansluiting van de PC, bijvoorbeeld voor het
parametreren, kan de verbinding via de interface-converter VEGA-
CONNECT 4 worden uitgevoerd. De hiervoor benodigde I²C-interface
op het front is bij iedere instrumentuitvoering aanwezig. Aan de com-
puterzijde wordt de verbinding via een USB-poort uitgevoerd.
OPEN
TWIST
USB
LOCK
1
2
3
Fig. 6: Aansluiting via VEGACONNECT
1 USB-poort PC
2 I²C-aansluitkabel van de VEGACONNECT 4
3 I²C-poort
Met de Ethernet-interface kan het instrument direct op een aanwezig
PC-netwerk worden aangesloten. Hiervoor kunt u een standaard
vlakbandkabel gebruiken. Bij directe aansluiting op een PC moet
een cross-over-kabel worden gebruikt. Voor het verminderen van
EMC-storingen moet u de meegeleverde klapferriet op de Ethernet-
kabel aanbrengen. Ieder instrument is via de unieke hostnaam of het
IP-adres overal op het netwerk bereikbaar. Zo kan de parametrering
van het instrument via PACTware en DTM vanuit iedere willekeurige
PC plaatsvinden. De meetwaarden kunnen aan iedere willekeurige
gebruiker binnen het bedrijfsnetwerk als HTML-tabel ter beschikking
worden gesteld. Als alternatief is ook automatisch, tijd- of eventge-
stuurd verzenden van de meetwaarde per e-mail mogelijk. Boven-
dien kunnen de meetwaarden via een visualisatiesoftware worden
opgevraagd.
Opmerking:
Om het instrument te kunnen aanspreken, moet het IP-adres of de
hostnaam bekend zijn. Deze informatie vindt u onder het menupunt
"Instrumentinstellingen". Wanneer u deze specicaties verandert,
moet het instrument aansluitend opnieuw worden gestart, daarna is
het instrument via het IP-adres of de hostnaam overal op het netwerk
bereikbaar. Bovendien moeten deze specicaties in DTM worden
ingevoerd (zie hoofdstuk "parametrering met PACTware"). Wanneer in
de meetversterker de gecodeerde DTM-toegang op afstand is geac-
tiveerd, dan moet bij de eerste keer verbinding maken de instrument-
code (PSK) worden ingevoerd. Deze kan via de on-site inregeling in
het info-menu van de meetversterker worden afgelezen.
Aansluiting van de PC via
VEGA
CONNECT
Aansluiting PC via Ether-
net
36
7 In bedrijf nemen met PACTWARE
VEGASCAN 693 • 15-kanaals HART-meetversterker
29252-NL-170919
2
3
1
Fig. 7: Aansluiting PC via Ethernet
1 Ethernet-interface PC
2 Ethernet-aansluitkabel (Cross-Over-Kabel)
3 Ethernet-interface
De RS232-interface is voor de eenvoudige modemaansluiting
bijzonder goed geschikt. Hierbij kunnen externe analoge-, ISDN- en
GSM-modems met seriële interface worden gebruikt. De benodigde
RS232-modemaansluitkabel is meegeleverd. Voor het verminde-
ren van EMC-storingen moet u de meegeleverde klapferriet op de
RS232-modemaansluitkabel aanbrengen. Via een visualisatiesoft-
ware kunnen nu de meetwaarden op afstand worden opgevraagd en
verder worden verwerkt. Als alternatief is ook de automatische, tijd- of
eventgestuurde verzending van meetwaarden per e-mail mogelijk.
Bovendien kan met PACTware een parametrering op afstand van
het instrument zelf en de daarop aangesloten sensoren worden
uitgevoerd.
3
2
1
Fig. 8: Aansluiting modem via RS232
1 Analoge, ISDN- of GSM-modem met RS232-interface
2 RS232-modemaansluitkabel (meegeleverd)
3 RS232-interface (RJ45-connector)
Via de RS232-interface kan de directe parametrering en het opvragen
van meetwaarden van het instrument via PACTware worden uitge-
voerd. Gebruik hiervoor de meegeleverde RS232-modemaansl-
uitkabel en een extra aangesloten nulmodemkabel (bijv. artikelnr.
LOG571.17347). Voor het verminderen van EMC-storingen moet de
meegeleverde klapferriet op de RS232-modemaansluitkabel worden
aangebracht.
Aansluiting modem via
RS232
Aansluiting PC via R
S232
37
7 In bedrijf nemen met PACTWARE
VEGASCAN 693 • 15-kanaals HART-meetversterker
29252-NL-170919
Indien op de PC geen RS232-interface aanwezig is of deze is al
bezet, dan kan ook een USB - RS232-adapter worden gebruikt (bijv.
artikelnr. 2.26900).
3
4
1
2
Fig. 9: Aansluiting PC via RS232
1 RS232-interface PC
2 RS232-nulmodemkabel (artikelnr. LOG571.17347)
3 RS232-modemaansluitkabel (meegeleverd)
4 RS232-interface (RJ45-connector)
54321
6879
18
21 3
RXD
CTS
TXD
DTR
GND
RTS
4
2
3
1
5
6
2
8
3
4
5
7
Fig. 10: Aansluitbezetting van de RS232-modemaansluitkabel
1 Identicatievandeinterfacekabel
2 Bezetting van de RJ45-stekker (aanzicht contactzijde)
3 Bezetting van de RS232-stekker (aanzicht soldeerzijde)
7.2 Parametrering met PACTware
Als alternatief voor de geïntegreerde display- en bedieningseenheid
kan bedieningook via een Windows-PC plaatsvinden. Hiervoor is
de conguratiesoftware PACTware en een passende instrument-
driver (DTM) conform de FDT-standaard nodig. De meest actuele
PACTware-versie en alle beschikbare DTM's zijn in een DTM Collec-
tion opgenomen. Bovendien kunnen de DTM's in andere applicaties
conform FDT-standaard worden opgenomen.
Bezetting RS232-mode-
maansluitkabel
V
oorwaarden
38
7 In bedrijf nemen met PACTWARE
VEGASCAN 693 • 15-kanaals HART-meetversterker
29252-NL-170919
Opmerking:
Om de ondersteuning van alle instrumentfuncties te waarborgen,
moet u altijd de nieuwste DTM Collection gebruiken. Bovendien zijn
niet alle beschreven functies in oudere rmwareversies opgenomen.
De nieuwste instrumentsoftware kunt u van onze homepage down-
loaden. Een beschrijving van de update-procedure is ook op internet
beschikbaar.
De overige inbedrijfname wordt in de gebruiksaanwijzing "DTM Col-
lection/PACTware" beschreven, die bij iedere DTM Collection hoort
en via internet kan worden gedownload. Aanvullende beschrijvingen
zijn in de online-help van PACTware en de DTM's en de aanvullende
handleiding "RS232-/Ethernetkoppeling" opgenomen.
Informatie:
Om de aangesloten sensoren te kunnen benaderen, moet het adres
al zijn toegekend, zie hoofdstuk "Inbedrijfnamestappen - HART-adres
instellen". Wanneer het adres pas nu via PACTware moet worden
uitgevoerd, mag tevens slechts één sensor zijn aangesloten.
Om het instrument te kunnen aanspreken, moet het IP-adres of de
hostnaam bekend zijn. Deze specicaties vindt u onder het menupunt
"Instrumentinstellingen". Wanneer het project zonder assistent wordt
opgebouwd (oine-modus), dan moeten IP-adres en subnetmas-
ker of de hostnaam in DTM worden ingevoerd. Klik hiervoor in het
projectvenster met de rechtermuisknop op de Ethernet-DTM en kies
"Overige functies - DTM-adressen veranderen". Wanneer in de meet-
versterker de gecodeerde DTM-toegang op afstand is geactiveerd,
dan moet bij de eerste keer verbinding maken de instrumentcode
(PSK) worden ingevoerd. Deze kan via de on-site inregeling in het
info-menu van de meetversterker worden uitgelezen.
Alle instrument-DTM's zijn leverbaar als gratis standaard versie en als
volledige versie tegen betaling. In de standaard versie zijn alle func-
ties voor een complete inbedrijfname opgenomen. Een assistent voor
eenvoudige projectopbouw vereenvoudigt de bediening aanmerkelijk.
Ook het opslaan/afdrukken van het project en een import-/exportfunc-
tie zijn onderdeel van de standaard versie.
In de volledige versie is bovendien een uitgebreide afdrukfunctie
beschikbaar voor de volledige projectdocumentatie en het opslaan
van meetwaarde- en echocurven. Bovendien is hier een tankbereke-
ningsprogramma en een multiviewer voor weergave en analyse van
de opgeslagen meetwaarde- en echocurven beschikbaar.
7.3 Inbedrijfname webserver/E-mail,
afstandsbediening
De inbedrijfname en de applicatievoorbeelden van de webserver, de
e-mailfuncties en de koppeling op de visualisatie VEGA Inventory
System zijn in de aanvullende handleiding "RS232-ethernetverbin-
dingg" opgenomen.
De koppeling via Modbus-TCP- of ASCII-protocol is in een andere
aanvullende handleiding "Modbus-TCP-, ASCII-protocol" beschreven.
Aansluiting via Ethernet
Standaard-/volledige
versie
39
7 In bedrijf nemen met PACTWARE
VEGASCAN 693 • 15-kanaals HART-meetversterker
29252-NL-170919
Beide aanvullende handleidingen zijn meegeleverd met ieder instru-
ment met RS232- of ethernet-interface.
40
8 Toepassingsvoorbeelden
VEGASCAN 693 • 15-kanaals HART-meetversterker
29252-NL-170919
8 Toepassingsvoorbeelden
8.1 Voorraadvraaag via netwerk en browser
De voorraden in een tankpark moeten continu gemeten en bewaakt
worden. De meetwaarden moeten de verbruikers en de verkoop op
hun werkplek ter beschikking staan. Bovendien moet bij het on-
derschrijden van een bepaalde voorraad automatisch een melding
volgen.
Een of meerdere meetversterkers met ethernet-interface vragen
cyclisch de betreende sensoren af. De meetwaarden worden in de
meetversterkers verwerkt en in de gewenste vorm en maateenheid
aan de geïntegreerde webserver doorgegeven. De meetwaarden
kunnen nu bij iedere willekeurige gebruiker binnen het bedrijfsnetwerk
worden getoond. Bovendien wordt voor iedere tank de benodigde
minimale hoeveelheid ingevoerd. Via de geïntegreerde mailserver
wordt bij onderschrijding van een niveau een e-mail aan de betreen-
de persoon via het bedrijfs-mailsysteem verzonden.
Fig. 11: Meetwaardeweergave via webbrowser
Aanslutiing van de sensoren en de meetversterker
Toekennen van de sensor HART-adressen (bij VEGAMET 625 of
VEGASCAN 693)
Invoeren van IP-adres/hostnaam, datum/tijd op meetversterker
Installatie van PACTware en DTM's op willekeurige netwerk-PC
Parametrering van de sensoren (bijv. stoorsignaalonderdrukking)
via PACTware
Parametrering van de meetversterker (inregeling, schaalinstelling,
linearisatie) via PACTware
Inbedrijfname van de web- en mailserver
Weergave van de meetwaarde via webbrowser door invoer van de
hostnaam/het IP-adres van de meetversterker.
Vraag
Mogelijke oplossing
Inbedrijfname
41
8 Toepassingsvoorbeelden
VEGASCAN 693 • 15-kanaals HART-meetversterker
29252-NL-170919
8.2 Bestandsvraag/VMI via VEGA Inventory
System
Een leverancier wil de tankvoorraden van zijn klanten registreren en
indien nodig zelfstandig bijleveren. Via een meerdere malen per dag
geactualiseerde aanwijzing heeft hij toegang tot de niveaus van de
afgelopen dagen of weken. Zo kan de leverancier de behoefte/het
verbruik van zijn klanten inschatten en zijn leveringen overeenkomstig
inplannen. Dit maakt voor hem betere inkoop en een beter gebruik
van zijn vrachtwagens mogelijk. Bovendien moet een melding volgen,
wanneer toch bepaalde, in te stellen minimale niveaus worden onder-
schreden. Zo kan hij zijn klanten altijd voldoende grondstoen voor
de productie garanderen, zonder dat deze zich hoeft te bekommeren
om inkoop en bestelling. De leverancier realiseert op deze manier een
betere klantenbinding en ontvangt continu opdrachten.
Fig. 12: Meetwaardeweergave via VEGA Inventory System
Een meetversterker met Ethernet-interface en draadloos modem
wordt bij iedere klant geïnstalleerd. De meetwaarden worden automa-
tisch vanaf iedere meetversterker aan de centrale Inventory-server bij
VEGA overgedragen. Als alternatief kan de meetwaarde-overdracht
ook via de ethernet-interface en het aanwezige bedrijfsnetwerk
plaatsvinden. Via internet en webbrowser kunnen de meetwaarden
nu door willekeurig vele (geautoriseerde) personen wereldwijd
eenvoudig en comfortabel worden opgeroepen. Zowel de actuele
meetgegevens als historische gegevens via lijndiagrammen zijn
beschikbaar. Voor iedere meetplaats kan een bepaalde melddrempel
worden gedenieerd. Bij het onderschrijden kan een e-mail of SMS
aan bepaalde personen worden verzonden.
Vraag
Mogelijke oplossing
42
9 Service en storingen oplossen
VEGASCAN 693 • 15-kanaals HART-meetversterker
29252-NL-170919
9 Service en storingen oplossen
9.1 Onderhoud
Bij correct gebruik is bij normaal bedrijf geen bijzonder onderhoud
nodig.
9.2 Storingen oplossen
Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de installatie,
geschikte maatregelen voor het oplossen van optredende storingen
te nemen.
Er wordt een grote mate aan functionele betrouwbaarheid gewaar-
borgd. Toch kunnen er tijdens bedrijf storingen optreden. Deze
kunnen bijv. worden veroorzaakt door het volgende:
Meetwaarde van sensor niet correct
Voedingsspanning
Storingen op de kabels
De eerste maatregelen zijn de controle van het in-/uitgangssignaal en
de verwerking van foutmeldingen via het display. De procedure wordt
hierna beschreven. Meer omvangrijke diagnosemogelijkheden biedt
een PC met de software PACTware en de passende DTM. In veel
gevallen kunnen de oorzaken op deze manier worden vastgesteld en
kunnen de storingen worden opgelost.
Wanneer deze maatregelen echter geen resultaat hebben, neem dan
in dringende gevallen contact op met de VEGA service-hotline onder
tel.nr.
+49 1805 858550.
De hotline staat ook buiten kantoortijden 7 dagen per week, 24 uur
per dag ter beschikking. Omdat wij deze service wereldwijd aanbie-
den, wordt deze in de Engelse taal verleend. De service is gratis,
alleen de normale telefoonkosten komen voor uw rekening.
Wanneer de aangesloten sensor over een zelfbewaking conform
NE 107 beschikt, dan worden eventueel optredende statusmeldin-
gen daarvan doorgegeven en op het VEGAMET-display getoond.
Voorwaarde hiervoor is, dat de HART-ingang van de VEGAMET is
geactiveerd. Meer informatie vindt u in de handleiding van de sensor.
41 2 3
Fig. 13: Pictogrammen van de statusmeldingen
1 Uitval
2 Functiecontrole
3 Buitendespecicaties
4 Onderhoud nodig
Gedrag bij storingen
Storingsoorzaken
Storingen verhelpen
24-uurs service hotline
Statusmeldingen
43
9 Service en storingen oplossen
VEGASCAN 693 • 15-kanaals HART-meetversterker
29252-NL-170919
De meetversterker en de aangesloten sensoren worden tijdens
bedrijf constant bewaakt en de tijdens de parametrering ingevoerde
waarden worden gecontroleerd op plausibiliteit. Bij het optreden van
onregelmatigheden of verkeerde parametrering wordt een storings-
melding gegeven. Bij een defect aan het instrument en kabelbreuk/
kortsluiting wordt de storingsmelding ook uitgestuurd.
In geval van storing wordt het fail-safe relais spanningsloos, de sto-
ringsindicatie gaat branden de stroomuitgangen reageren overeen-
komstig het gecongureerde gedrag. Bovendien wordt een van de
navolgende foutmeldingen op het display gegeven.
Error code Cause Rectication
E003 CRC-fout (fout bij
zelftest)
Reset uitvoeren
Instrument ter reparatie opsturen
E007 Sensortype past niet
Sensor onder "Meetplaats - Ingang"
opnieuw zoeken en toekennen
E008 Sensor niet gevon-
den
Aansluiting van de sensor contro-
leren
HART-adres van de sensor contro-
leren
E013 Sensor meldt fout,
geen geldige meet-
waarde
Sensorparametrering controleren
Sensor ter reparatie opsturen
E016 Leeg-/volinregeling
verwisseld
Inregeling opnieuw uitvoeren
E017 Inregelbereik te klein
Inregeling opnieuw uitvoeren, daarbij
de afstand tussen min.- en max.-inre-
geling vergroten.
E021 Schaalbereik te klein
Schaalverdeling opnieuw instellen,
daarbij de afstand tussen min. en
max. schaal vergroten
E030 Sensor in opstartfase
Meetwaarde niet
geldig
Sensorparametrering controleren
E034 EEPROM CRC-fout
Instrument uit- en inschakelen
Reset uitvoeren
Instrument ter reparatie opsturen
E035 ROM-CRC-fout
Instrument uit- en inschakelen
Reset uitvoeren
Instrument ter reparatie opsturen
E036 Instrumentsoftware
draait niet (tijdens
en bij mislukte soft-
ware-update)
Wacht, tot de software-update is
afgerond
Software-update opnieuw uitvoeren
E053 Sensormeetbereik
wordt niet correct ge-
lezen
Communicatiestoring: sensorkabel
en afscherming controleren
E104 Meetplaats gedeac-
tiveerd
Meetplaats activeren (toewijzen van
een sensor aan een meetplaats)
Storingsmelding
44
9 Service en storingen oplossen
VEGASCAN 693 • 15-kanaals HART-meetversterker
29252-NL-170919
Afhankelijk van de oorzaak van de storing en de getroen maatrege-
len moeten eventueel de in het hoofdstuk "In bedrijf nemen" beschre-
ven handelingen weer worden uitgevoerd.
9.3 Procedure in geval van reparatie
Een formulier voor retourzenden van het instrument en gedetailleerde
informatie overr de procedure vindt u in het downloadgedeelte van
www.vega.com.
U helpt on zo, de reparatie snel en zonder tijdverlies vanwege vragen
uit te voeren.
Wanneer een reparatie nodig is, gaat u als volgt te werk:
Omschrijving van de opgetreden storing.
Het instrument schoonmaken en goed inpakken
Het ingevulde formulier en eventueel een veiligheidsspecicatie-
blad buiten op de verpakking aanbrengen.
Vraag het adres voor de retourzending op bij uw vertegenwoordi-
ging. Deze vindt u op onze homepage www.vega.com.
Gedrag na oplossen
storing
45
10 Demonteren
VEGASCAN 693 • 15-kanaals HART-meetversterker
29252-NL-170919
10 Demonteren
10.1 Demontagestappen
Houdt de hoofdstukken "Monteren" en "Op de voedingsspanning
aansluiten" aan en voer de daar genoemde handelingen uit in omge-
keerde volgorde.
10.2 Afvoeren
Het instrument bestaat uit materialen die door gespecialiseerde recy-
clingbedrijven weer kunnen worden hergebruikt. Wij hebben daarom
de elektronica eenvoudig demonteerbaar ontworpen en gebruiken
recyclebare materialen.
WEEE-richtlijn 2002/96/EG
Dit instrument valt niet onder de WEEE-richtlijn 2002/96/EG en de
betreende nationale wetgeving. Voer het instrument af direct naar
een gespecialiseerd recyclingbedrijf en gebruik daarvoor niet de
gemeentelijke vuilophaaldiensten. Deze mogen alleen voor privé
producten conform de WEEE-richtlijn worden gebruikt.
Een deskundige afvoer voorkomt negatieve eecten op mens en
milieu en maakt hergebruik van waardevolle grondstoen mogelijk.
Materialen: zie hoofdstuk "Technische gegevens"
Wanneer u niet de mogelijkheid heeft, het ouder instrument goed af te
voeren, neem dan met ons contact op voor terugname en afvoer.
46
11 Bijlage
VEGASCAN 693 • 15-kanaals HART-meetversterker
29252-NL-170919
11 Bijlage
11.1 Technische gegevens
Aanwijzingvoorgecerticeerdeinstrumenten
Voor gecerticeerde instrumenten (bijv. met Ex-certicering) gelden de technische gegevens in
de betreende veiligheidsinstructies. Deze kunnen in afzonderlijke gevallen afwijken van de hier
genoemde specicaties.
Algemenespecicaties
Model Inbouwinstrument met klemsokkel voor montage op
draagrail (35 x 7,5 conform DIN EN 50022/60715)
Gewicht 500 g (1.10 lbs)
Materialen behuizing Noryl SE100, Lexan 920A
Sokkelmaterialen Noryl SE100, Noryl SE1 GFN3
Aansluitklemmen
Ʋ Type klemmen Schroefklem
Ʋ Max. aderdiameter 1,5 mm² (AWG 16)
Voedingsspanning
Bedrijfsspanning
Ʋ Nominale spanning AC 24 … 230 V (-15 %, +10 %) 50/60 Hz
Ʋ Nominale spanning DC 24 … 65 V DC (-15 %, +10 %)
Max. opgenomen vermogen 12 VA; 7,5 W
Sensoringang
Aantal sensoren
15 x VEGA-HART-sensoren (5 x bij Ex-uitvoering)
Type ingang (selecteerbaar)
1)
Ʋ Actieve ingang Sensorvoeding door VEGASCAN
Ʋ Passieve ingang Sensor heeft eigen voedingsspanning
Meetwaarde-overdracht
Ʋ HART-Multidrop protocol Digitaal voor VEGA-HART sensoren
Cyclustijd tot volgende actualisering
meetwaarde
Max. 5 seconden (afhankelijk van het aantal aangesloten
sensoren)
Klemmenspanning
Ʋ Niet Ex-uitvoering ca. 22 V bij 15 sensoren (60 mA)
Ʋ Ex-uitvoering ca. 15 V bij 5 sensoren (20 mA)
Stroombegrenzing ca. 85 mA (26 mA bij Ex)
Inregelbereik HART-sensor
Ʋ Inregelbereik ± 10 % van sensormeetbereik
Ʋ Min. inregeldelta 0,1 % van sensormeetbereik
Aansluitkabel naar sensor 2-aderige afgeschermde standaard kabel
1)
De keuze volgt via de aansluitklemmen, tegelijkertijd mengbedrijf actief/passief is niet mogelijk.
47
11 Bijlage
VEGASCAN 693 • 15-kanaals HART-meetversterker
29252-NL-170919
Fail-safe relais
Contact Potentiaalvrij wisselcontact
Contactmateriaal AgSnO2 hard verguld
Schakelspanning
min. 10 mV DC, max. 250 V AC/DC
Schakelstroom min. 10 µA DC, max. 3 A AC, 1 A DC
Schakelvermogen
2)
min. 50 mW, max. 750 VA, max. 40 W DC
Ethernet-interface (optie)
Aantal
1 x, niet met RS232 combineerbaar
Data-overdracht 10/100 MBit
Steekverbinding RJ45
Max. kabellengte
100 m (3937 in)
RS232-interface (optie)
Aantal
1 x, niet met Ethernet combineerbaar
Steekverbinding RJ45 (modem-aansluitkabel op 9-polige D-SUB meege-
leverd)
Max. kabellengte
15 m (590 in)
Weergaven
Meetwaarde-aanwijzing
Ʋ Grasch LC-display (50 x 25 mm),
verlicht
Digitale en quasi-analoge aanwijzing
Ʋ Max. aanwijsbereik -99999 … 99999
LED-indicaties
Ʋ Status bedrijfsspanning 1 x LED groen
Ʋ Status storingsmelding 1 x LED rood
Ʋ Status interface 1 x LED groen
Bediening
Bedieningselementen 4x toetsen voor menubediening
PC-bediening PACTware met bijbehorende DTM
Omgevingscondities
Omgevingstemperatuur
-20 … +60 °C (-4 … +140 °F)
Opslag- en transporttemperatuur -40 … +80 °C (-40 … +176 °F)
Relatieve luchtvochtigheid < 96 %
Elektrische veiligheidsmaatregelen
Beschermingsgraad
Ʋ Instrument IP 30
Ʋ Klemsokkel IP 20
2)
Wanneer inductieve lasten of hogere stromen worden geschakeld, wordt de goudlaag op de relaiscontactvlak-
ken permanent beschadigd. Het contact is daarna niet meer geschikt voor het schakelen van signaalcircuits.
48
11 Bijlage
VEGASCAN 693 • 15-kanaals HART-meetversterker
29252-NL-170919
Overspanningscategorie (IEC 61010-1)
Ʋ Tot 2000 m (6562 ft) boven zeeniveau II
Ʋ Tot 5000 m (16404 ft) boven zeeni-
veau
II - alleen met voorgeschakelde overspanningsbeveili-
ging
Ʋ Tot 5000 m (16404 ft) boven zeeni-
veau
I
Veiligheidsklasse II
Vervuilingsgraad 2
Elektrische scheiding
Veilige scheiding conform VDE 0106 deel 1 tussen voedingsspanning, ingang en digitale deel
Ʋ Nominale spanning 250 V
Ʋ Spanningsvastheid van de isolatie 3,75 kV
Galvanische scheiding tussen relaisuitgang en digitaal deel
Ʋ Nominale spanning 250 V
Ʋ Spanningsvastheid van de isolatie 4 kV
Galvanische scheiding tussen Ethernet-interface en digitale deel
Ʋ Nominale spanning 50 V
Ʋ Spanningsvastheid van de isolatie 1 kV
Galvanische scheiding tussen RS232-interface en digitale deel
Ʋ Nominale spanning 50 V
Ʋ Spanningsvastheid van de isolatie 50 V
Toelatingen
Instrumenten met toelatingen kunnen afhankelijk van de uitvoering verschillende technische speci-
caties hebben.
Bij deze moeten daarom de bijbehorende toelatingsdocumenten worden aangehouden. Deze zijn
in de leveringsomvang opgenomen of kunnen via www.vega.com, "Instrument zoeken (serienum-
mer)" en via de algemene download-sectie worden gedownload.
11.2 Overzicht toepassingen/functionaliteit
De volgende tabellen geven een overzicht van de meest gangbare toepassingen en functies voor
de meetversterkers VEGAMET 391/624/625 en VEGASCAN 693. Bovendien vindt u hier informatie,
of de betreende functie via de geïntegreerde display- en bedieningseenheid (OP) of via PACTware/
DTM kan worden geactiveerd en ingesteld.
3)
Toepassing/functie 391 624 625 693 OP DTM
Niveaumeting
Procesdrukmeting
Verschilmeting - - -
Scheidingslaagmeting - - -
Tank onder druk - - - -
3)
Operating Panel (geïntegreerde aanwijs- en bedieningseenheid)
49
11 Bijlage
VEGASCAN 693 • 15-kanaals HART-meetversterker
29252-NL-170919
Toepassing/functie 391 624 625 693 OP DTM
Pompregeling -
4)
Totaalteller - - - -
Trendherkenning - -
Flowmeting - -
Simulatie sensorwaarde/%-waarde/lin-%-waarde
Simulatie schaalwaarde -
Live-inregeling -
Meetwaardebegrenzing (neg. meetwaarde onderdrukken) -
Keuze linearisatiecurve (ronde tank, kogeltank)
Aanmaken individuele linearisatiecurven -
Fail-safe relais toekennen -
Veranderen uitgangstoekenning -
In-/uitschakelvertraging relais - -
Passieve ingang bij Ex-uitvoering - - - - - -
HART-adres van de aangesloten sensoren veranderen
Meetplaatsen activeren/deactiveren - - -
Instrumentuitvoering met interface-optie
Toepassing/functie 391 624 625 693 OP DTM
Tijd instellen
IP-adr./Subnetmasker/Gateway-adr. toekennen/veranderen
DNS-serveradr. toekennen/veranderen -
PC/PLC-uitgang parametreren -
VEGA Inventory System instellingen -
Instrumenttrend -
Verzenden meetwaarden per e-mail congureren -
Verzenden meetwaarden per SMS congureren -
4)
alleen bij VEGAMET 391
50
11 Bijlage
VEGASCAN 693 • 15-kanaals HART-meetversterker
29252-NL-170919
11.3 Afmetingen
12 34
9101112
17 18 20 21 22
56 78
13 14 15 16
23 24 25 26 27 28
Ser. No.
12345678
72 mm (2.84")
130 mm (5.12")
87 mm (3.43")
110 mm (4.33")
119 mm (4.69")
55 mm (2.17")
on
OK
ESC
COM
51
11 Bijlage
VEGASCAN 693 • 15-kanaals HART-meetversterker
29252-NL-170919
11.4 Industrieel octrooirecht
VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see
www.vega.com.
VEGA Produktfamilien sind weltweit geschützt durch gewerbliche Schutzrechte.
Nähere Informationen unter www.vega.com.
Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuel-
le. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site www.vega.com.
VEGA lineas de productos están protegidas por los derechos en el campo de la propiedad indu-
strial. Para mayor información revise la pagina web www.vega.com.
Линии продукции фирмы ВЕГА защищаются по всему миру правами на интеллектуальную
собственность. Дальнейшую информацию смотрите на сайте www.vega.com.
VEGA系列产品在全球享有知识产权保护。
进一步信息请参见网站<www.vega.com
11.5 Handelsmerken
Alle gebruikte merken en handels- en bedrijfsnamen zijn eigendom van hun rechtmatige eigenaar/
auteur.
52
INDEX
VEGASCAN 693 • 15-kanaals HART-meetversterker
29252-NL-170919
INDEX
A
Aanwijswaarde 25
Adresinstelling 15, 16, 19
ASCII-protocol 38
B
Bediening 9, 37
D
Data-matrix-code 8
Datuminstelling 21
Demping 24
DHCP 19, 35
Diagnose 25
DIN-railmontage 12
Display
Taalomschakeling 26
Documentatie 8
DTM 10, 38
DTM Collection 37
Volledige versie 38
E
E-mail 35, 38, 40, 41
Ethernet 35, 38
Ethernet-interface 28
F
Fabrieksinstelling 26
Formulier retourzenden instrument 44
G
Gateway-adres 21
H
Handleiding 9
HART 15, 16, 19, 28
Hoofdmenu 20
Host-name 21
HTML 35
I
I²C-poort 35
Inbouwmogelijkheden 12
Ingang
Actief 15
HART 22
Passief 15
Inregeling 23, 43
Max.-inregeling 24
Min.-inregeling 23
Instrumentcodering 12
Instrumentinfo 28
Instrument-tag 21
Integratietijd 24
Inventory System 41
IP-adres 21, 35, 38
K
Kabel
Aarding 14
Afscherming 14
Potentiaalvereening 14
Kalibratiedatum 28
Kogeltank 24
L
Linearisatie 24
Linearisatiecurve 24
Lin. procent 25
M
MAC-adres 28
Meeteenheid 23
Meetplaats-TAG 25
Meetwaarde-aanwijzing 20
Modbus-TCP 38
Modem 36
Montage 12
Multidrop 19, 28
Multiviewer 38
N
Netwerk 19
O
Online-help 29, 38
Onrustig productoppervlak 24
P
PACTware 10, 19
Parametrering 19
PIN 27
Potentiaalvereening 14
Primary Value 22
R
Recycling 45
Relaisuitgang
Fail-safe relais 43
Reparatie 44
53
INDEX
VEGASCAN 693 • 15-kanaals HART-meetversterker
29252-NL-170919
Reset 26
Ronde tank 24
RS232 36
Aansluitbezetting RS232-modemaansluit-
kabel 37
Communicatieprotocol 22
USB - RS232-adapter 36
RS232-interface 28
S
Schaalverdeling 25, 43
Secondary Value 22
Sensoradres 28
Sensoringang
Actief 15
Passief 15
Sensor zoeken 22
Serienummer 8, 9, 28
Service 26
Service-hotline 42
Simulatie 26
Software-update 38
Storing
Oplossen 42
Storingsmelding 25, 43
Storingsoorzaken 42
Subnetmasker 21
T
Taalomschakeling 26
Tankberekening 38
Tijdinstelling 21
Toegang op afstand 27
Toegangsbeveiliging 27
Toepassingsgebied 9
Typeplaat 8, 9
U
USB
USB - RS232-adapter 36
V
VEGA Inventory System 28, 41
VEGA Tools-app 9
Visualisatie 35
VMI 40, 41
Voorraadvraag 40, 41
W
Webserver 38, 40, 41
WEEE-richtlijn 45
Werkingsprincipe 9
54
Notes
VEGASCAN 693 • 15-kanaals HART-meetversterker
29252-NL-170919
55
Notes
VEGASCAN 693 • 15-kanaals HART-meetversterker
29252-NL-170919
Printing date:
VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Germany
29252-NL-170919
De gegevens omtrent leveromvang, toepassing, gebruik en bedrijfsomstandighe-
den van de sensoren en weergavesystemen geeft de stand van zaken weer op het
moment van drukken.
Wijzigingen voorbehouden
© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2017
Phone +49 7836 50-0
Fax +49 7836 50-201
www.vega.com
1 / 1