R82 Caribou Handleiding

Type
Handleiding
etac.com
2020-12-rev.1
CH01
LA28/LA32
BA18
HB40
Appendix EMC details
Appendix: EMC Details
High-low & High-low:x
Wombat Living
Caribou
3
etac.com
EN
For products with a power unit mount-
ed, this document is an appendix to
the following user guides and products.
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
IT
FRESFIN
SVNODK
NLDE
BRPT
GR
JP
SN
CZPLRU
For produkter med en strømenhed
monteret er dette dokument et bilag
til følgende brugervejledninger og
produkter:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
Voor producten waarop een voeding-
seenheid is gemonteerd, vormt dit
document een bijlage bij de volgende
gebruikershandleidingen en producten:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
For produkter med strømaggregat montert
er dette dokumentet et tillegg til følgende
brukerveiledninger og produkter:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
För produkter med monterad kraft-
enhet är detta dokument en bilaga
till följande bruksanvisningar och
produkter:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
Tehoyksiköllä varustettujen tuotteiden
osalta tämä asiakirja on liite seuraaviin
käyttöoppaisiin ja tuotteisiin.:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
En el caso de productos con una
unidad de alimentación montada,
este documento es un apéndice de
las siguientes guías de usuario y
productos:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
Pour les produits équipés d'un groupe
moteur, ce document est une annexe
aux guides d'utilisation et produits
suivants:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
Per i prodotti con unità di alimen-
tazione montata, questo documento
è un'appendice alle seguenti guide
utente e ai seguenti prodotti:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
Para produtos com uma unidade de
alimentação montada, este documento
constitui um anexo aos seguintes guias
do utilizador e produtos:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
Para produtos com uma unidade de
potência montada, este documento é um
apêndice aos seguintes guias do usuário
e produtos:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
Для продуктов, в которых установлен
блок питания, данный документ является
приложением к следующим руководствам
пользователя и продуктам.:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
W przypadku produktów z zamontowanym
modułem mocy niniejszy dokument stanowi
załącznik do następujących instrukcji
obsługi i produktów.
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
Pro produkty s namontovanou napáje
jednotkou je tento dokument přílohou k
následujícím uživatelským příručkám a
produktům.:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
对安装了电源设备的产品,本文档应
作为以下用户指南和产品的附录。
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
電源装置を搭載した製品について
は、本文書は以下のユーザーガイド
および製品の付録です。
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
Για προϊόντα με συναρμολογημένη
μονάδα ισχύος, το παρόν έγγραφο
αποτελεί παράρτημα των παρακάτω
οδηγιών χρήσης και προϊόντων:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
Bei Produkten mit montierter Zentraleinheit
ist dieses Dokument ein Anhang zu den
folgenden Bedienungsanleitungen und
Produkten:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
12
etac.com
Richtlijnen en verklaring van de fabrikant - elektromagnetische emissies
Het Product is bedoeld voor gebruik in de hieronder gespeciceerde elektromagnetische omgeving. De klant of
gebruiker van het Product dient ervoor te zorgen dat het in een dergelijke omgeving gebruikt wordt.
Emissietest Naleving Elektromagnetische
omgeving - richtlijnen
RF-emissies
CISPR 11
Groep 1 Het Product maakt alleen gebruik
van RF-energie voor de interne
functie. Daarom is de RF-emissie
heel laag en veroorzaakt deze
waarschijnlijk geen interferentie
in elektronische apparatuur in de
buurt.
RF-emissies
CIPSR 11
Klasse A
Harmonische emissies
IEC 61000-3-2
Klasse B
Spanningsschommelingen/
spanningsikkering
IEC 61000-3-3
Voldoet
EMC-omgeving (elektromagnetische
compatibiliteit)
Deze apparatuur is bedoeld voor gebruik in een
thuiszorgomgeving.
Deze apparatuur veroorzaakt waarschijnlijk geen
schadelijke interferentie in andere apparatuur in de
omgeving; de werking kan echter wel worden verstoord
door elektromagnetische (EMC) storing die wordt
veroorzaakt door andere apparatuur. Gebruik deze
apparatuur niet als er een kans bestaat dat andere
elektrische en/of elektronische apparatuur storing kan
veroorzaken in deze apparatuur.
Deze apparatuur voldoet aan de volgende normen:
EN-IEC 60601-1-2:2014 Medische elektrische
toestellen - Deel 1-2: Algemene eisen voor de
veiligheid en essentiële prestatie - Secundaire
norm: Elektromagnetische compatibiliteit - Eisen en
beproevingen (EN-IEC 60601-1-2:2015)
EN 12182:2012, Clausule 7, Hulpmiddelen voor
mensen met functioneringsproblemen - Algemene eisen
en beproevingsmethoden
EMC Waarschuwing
Het gebruik van deze apparatuur dicht bij of gestapeld
met andere apparatuur moet worden vermeden, omdat
dit kan leiden tot een onjuiste werking. Als een dergelijk
gebruik noodzakelijk is, moeten deze apparatuur en de
andere apparatuur in de gaten worden gehouden om te
controleren of ze normaal werken.
Het gebruik van accessoires, transducers en kabels
anders dan gespeciceerd of geleverd door R82 kan
leiden tot een hogere elektromagnetische straling
of lagere elektromagnetische immuniteit van deze
apparatuur, waardoor de apparatuur niet goed zal
werken. Bij deze apparatuur worden diverse stekkers
geleverd. Gebruik alleen de stekker die geschikt is voor
uw land. Kies een van de bijgeleverde netadapters:
Engelse, Australische, EU-, US/Japanse stekker.
Draagbare radiofrequente (RF) communicatieapparatuur
(inclusief randapparaten zoals antennekabels en
externe antennes) mogen niet worden gebruikt op
een afstand van minder dan 30 cm vanaf enig deel
van Wombat Living, met inbegrip van kabels die door
R82 zijn gespeciceerd. Als dat wel gebeurt, zal deze
apparatuur mogelijk niet optimaal werken.
NL
13
etac.com
Recommended separation disAanbevolen afstand tussen draagbare en mobiele RF-
communicatieapparatuur en het Product
Het Product is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving waarin gestraalde RF-storingen gereguleerd worden.
De klant of gebruiker van het Product kan elektromagnetische interferentie helpen voorkomen door een minimale afstand aan
te houden tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur (zenders) en het Product, zoals hieronder aanbevolen,
conform het maximale uitgangsvermogen van de communicatieapparatuur.
Maximaal nominaal
uitgangsvermogen van
zender
W
De afstand conform de frequentie van de zender
m
150 kHz tot 80 MHz
d=[1,17]√P
80 MHz tot 800 MHz
d=[0,18]√P
800 MHz tot 2,5 GHz
d=[0,35]√P
0,01 0,12 0,02 0,04
0,1 0,37 0,06 0,11
1 1,17 0,18 0,35
10 3,69 0,55 1,11
100 11,67 1,75 3,50
Voor zenders met een maximaal nominaal uitgangsvermogen dat hierboven niet vermeld is, kan de aanbevolen afstand d in
meters (m) berekend worden met behulp van de vergelijking die van toepassing is op de frequentie van de zender, waarbij P het
maximaal nominaal uitgangsvermogen van de zender in watt (W) is conform de fabrikant van de zender.
OPMERKING 1 Bij 80 MHz en 800 MHz is de afstand voor het hogere frequentiebereik van toepassing.
OPMERKING 2 Deze richtlijnen gelden wellicht niet voor alle situaties. Elektromagnetische overdracht wordt beïnvloed door
absorptie en reectie van structuren, objecten en mensen.
Lesten op elektromagnetische storingen (elektromagnetische emissie en elektromagnetische
immuniteit)
Testmodi tijdens emissieproeven:
Bewegingsmodus (batterij). Actuator beweegt naar binnen/buiten.
Laadmodus, actuator werkt niet.
Normen voor elektromagnetische emissie Classicatie/niveaus
Geleide en uitgestraalde RF-emissie CISPR 11 Groep 1 (het product gebruikt RF-energie alleen voor
de interne functies)
Klasse B (het product is geschikt voor gebruik in alle
omgevingen, met inbegrip van woonomgevingen en
omgevingen die rechtstreeks zijn aangesloten op het
openbare laagspanningsnet dat woningen voorziet
van netstroom
Harmonische vervorming
EN-IEC 61000-3-2
Klasse A.
Geen proeven uitgevoerd, aangezien het nominale
vermogen voor deze apparatuur minder dan 75
W bedraagt. Voor apparatuur met een nominaal
vermogen van 75 W of minder zijn geen limieten
gespeciceerd.
Spanningsschommelingen en ikkering
EN-IEC 61000-3-3
dmax ≤ 4% (zonder aanvullende eisen)
NL
14
etac.com
Richtlijnen en verklaring van de fabrikant - elektromagnetische immuniteit
Het Product is bedoeld voor gebruik in de hieronder gespeciceerde elektromagnetische omgeving. De klant of gebruiker van
het Product dient ervoor te zorgen dat het in een dergelijke omgeving gebruikt wordt.
Immuniteitstest IEC 60601
TEST
LEVEL
Nalevingsniveau Elektromagnetische omgeving - richtlijnen
Draagbare en mobiele RF-
communicatieapparatuur mag niet dichter
bij een onderdeel van het Product, inclusief
kabels, gebruikt worden dan de aanbevolen
afstand die berekend is met behulp van
de vergelijking die van toepassing is op de
frequentie van de zender.
Aanbevolen afstand
Geleide RF
IEC 61000-4-6
3 Vrms
150 kHz tot 80
MHz
[V
1
] V d=[3,5/V
1
]√P
Radiated RF
IEC 61000-4-3
3 V/m
80 MHz tot 2,5
GHz
[E
1
] V/m d=[3,5/E
1
]√P 80 MHz tot 800 MHz
d=[7/E
1
]√P 800 MHz tot 2,5 GHz
Waarbij P het maximale nominaal
uitgangsvermogen van de zender in watt (W)
is conform de fabrikant van de zender en d de
aanbevolen afstand in meters (m).
Elektromagnetische velden van vaste
RF-zenders, als vastgesteld tijdens
elektromagnetisch locatie-onderzoek, “dienen
lager te zijn dan het nalevingsniveau in ieder
frequentiebereik."
Er kan interferentie optreden in de buurt van
apparatuur met het volgende symbool:
OPMERKING 1 Bij 80 MHz en 800 MHz is het hogere frequentiebereik van toepassing.
OPMERKING 2 Deze richtlijnen gelden wellicht niet voor alle situaties. Elektromagnetische overdracht wordt beïnvloed door
absorptie en reectie van structuren, objecten en mensen.
Elektromagnetische velden van vaste zenders, zoals een basisstation voor een radio (mobiel/draadloos), telefoons en
landmobiele radio's, amateurradio's, AM- en FM-radio-uitzendingen en tv-uitzendingen kunnen niet nauwkeurig met
een theorie voorspeld worden. Om de elektromagnetische omgeving door vaste RF-zenders vast te stellen, dient een
elektromagnetisch locatie-onderzoek uitgevoerd te worden. Als de gemeten elektromagnetische velden op de locatie waar het
Product gebruikt wordt, hoger zijn dan het toepasbare RF-niveau hierboven, dient het Product bewaakt te worden om normale
werking te controleren. Als er een afwijkende werking geconstateerd wordt, zijn wellicht aanvullende maatregelen nodig, zoals
het verschuiven of verplaatsen van het Product. Bij het frequentiebereik 150 kHz tot 80 MHz dienen elektromagnetische
velden lager te zijn dan [V1]V/m.
NL
15
etac.com
Testmodi tijdens immuniteitsproeven:
Batterijmodus, stand-by geladen/gereed.
Laadmodus, actuator werkt niet.
Normen voor
elektromagnetische
immuniteit
EN-IEC 60601-1-2:2014
testniveaus
Aanvullende testniveaus
Elektrostatische ontlading
EN-IEC 61000-4-2
± 8 kV bij contact
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV
in lucht
± 6 kV bij contact
Uitgestraalde, radiofrequente,
elektromagnetische velden
EN-IEC 61000-4-3
10 V/m
80 MHz – 2,7 GHz
80% AM bij 1 kHz
20 V/m
800 MHz – 2,5 GHz
80% AM bij 1 kHz
Nabijheidsvelden veroorzaakt
door draadloze RF-
communicatieapparatuur
EN-IEC 61000-4-3
EN-IEC 60601-1-2:2014 Tabel 9 Nicht zutreffend
Snelle elektrische transiënten en
lawines
EN-IEC 61000-4-4
± 1 kV, ± 2 kV
100 kHz herhalingsfrequentie
± 1 kV, ± 2 kV
5 kHz herhalingsfrequentie
Stootspanningen, fase-fase
EN-IEC 61000-4-5
± 0,5 kV, ± 1 kV
230 V AC
± 0,5 kV, ± 1 kV
100 V AC en 240 V AC
Geleidingsruis veroorzaakt door
RF-velden
EN-IEC 61000-4-6
6 Vrms
0,15 MHz 80 MHz 80% AM bij
1 kHz
n.v.t
Magnetisch veld bij netfrequentie
EN-IEC 61000-4-8
30 A/m
50 Hz
30 A/m
50 Hz und 60 Hz
Kortstondige spanningsdalingen
en -onderbrekingen en
spanningsvariaties
EN-IEC 61000-4-11
0% UT gedurende 0,5 cyclus bij
een fasehoek van 0°, 45°, 90°,
135°, 180°, 225°, 270° en
315°
0% UT gedurende 1 cyclus
70% UT gedurende 25 cycli
0% UT gedurende 250 cycli
230 V AC
0% UT gedurende 1 cyclus
40% UT gedurende 10 cycli
70% UT gedurende 25 cycli
100 V AC en 240 V AC
Variaties in de netfrequentie
EN-IEC 61000-4-28
n.v.t. 49 Hz en 51 Hz
100 V AC en 240 V AC, 50 Hz
59 Hz en 61 Hz
100 V AC en 240 V AC, 60 Hz
NL

Documenttranscriptie

HB40 BA18 CH01 LA28/LA32 High-low & High-low:x Wombat Living Caribou Appendix: EMC Details 2020-12-rev.1 etac.com 3 EN For products with a power unit mounted, this document is an appendix to the following user guides and products. • M1090 High-low & High-low:x • M1058 Wombat Living • M1125 Caribou DK For produkter med en strømenhed monteret er dette dokument et bilag til følgende brugervejledninger og produkter: • M1090 High-low & High-low:x • M1058 Wombat Living • M1125 Caribou FIN Tehoyksiköllä varustettujen tuotteiden osalta tämä asiakirja on liite seuraaviin käyttöoppaisiin ja tuotteisiin.: • M1090 High-low & High-low:x • M1058 Wombat Living • M1125 Caribou IT Per i prodotti con unità di alimentazione montata, questo documento è un'appendice alle seguenti guide utente e ai seguenti prodotti: • M1090 High-low & High-low:x • M1058 Wombat Living • M1125 Caribou RU Для продуктов, в которых установлен блок питания, данный документ является приложением к следующим руководствам пользователя и продуктам.: • M1090 High-low & High-low:x • M1058 Wombat Living • M1125 Caribou SN 对安装了电源设备的产品,本文档应 作为以下用户指南和产品的附录。 • M1090 High-low & High-low:x • M1058 Wombat Living • M1125 Caribou etac.com DE Bei Produkten mit montierter Zentraleinheit ist dieses Dokument ein Anhang zu den folgenden Bedienungsanleitungen und Produkten: • M1090 High-low & High-low:x • M1058 Wombat Living • M1125 Caribou NO For produkter med strømaggregat montert er dette dokumentet et tillegg til følgende brukerveiledninger og produkter: • M1090 High-low & High-low:x • M1058 Wombat Living • M1125 Caribou ES En el caso de productos con una unidad de alimentación montada, este documento es un apéndice de las siguientes guías de usuario y productos: • M1090 High-low & High-low:x • M1058 Wombat Living • M1125 Caribou PT Para produtos com uma unidade de alimentação montada, este documento constitui um anexo aos seguintes guias do utilizador e produtos: • M1090 High-low & High-low:x • M1058 Wombat Living • M1125 Caribou PL W przypadku produktów z zamontowanym modułem mocy niniejszy dokument stanowi załącznik do następujących instrukcji obsługi i produktów. • M1090 High-low & High-low:x • M1058 Wombat Living • M1125 Caribou JP 電源装置を搭載した製品について は、本文書は以下のユーザーガイド および製品の付録です。 • M1090 High-low & High-low:x • M1058 Wombat Living • M1125 Caribou NL Voor producten waarop een voedingseenheid is gemonteerd, vormt dit document een bijlage bij de volgende gebruikershandleidingen en producten: • M1090 High-low & High-low:x • M1058 Wombat Living • M1125 Caribou SV För produkter med monterad kraftenhet är detta dokument en bilaga till följande bruksanvisningar och produkter: • M1090 High-low & High-low:x • M1058 Wombat Living • M1125 Caribou FR Pour les produits équipés d'un groupe moteur, ce document est une annexe aux guides d'utilisation et produits suivants: • M1090 High-low & High-low:x • M1058 Wombat Living • M1125 Caribou BR Para produtos com uma unidade de potência montada, este documento é um apêndice aos seguintes guias do usuário e produtos: • M1090 High-low & High-low:x • M1058 Wombat Living • M1125 Caribou CZ Pro produkty s namontovanou napájecí jednotkou je tento dokument přílohou k následujícím uživatelským příručkám a produktům.: • M1090 High-low & High-low:x • M1058 Wombat Living • M1125 Caribou GR Για προϊόντα με συναρμολογημένη μονάδα ισχύος, το παρόν έγγραφο αποτελεί παράρτημα των παρακάτω οδηγιών χρήσης και προϊόντων: • M1090 High-low & High-low:x • M1058 Wombat Living • M1125 Caribou 12 Richtlijnen en verklaring van de fabrikant - elektromagnetische emissies Het Product is bedoeld voor gebruik in de hieronder gespecificeerde elektromagnetische omgeving. De klant of gebruiker van het Product dient ervoor te zorgen dat het in een dergelijke omgeving gebruikt wordt. Emissietest RF-emissies Naleving Groep 1 CISPR 11 NL RF-emissies Elektromagnetische omgeving - richtlijnen Het Product maakt alleen gebruik van RF-energie voor de interne functie. Daarom is de RF-emissie heel laag en veroorzaakt deze waarschijnlijk geen interferentie in elektronische apparatuur in de buurt. Klasse A CIPSR 11 Harmonische emissies Klasse B IEC 61000-3-2 Spanningsschommelingen/ spanningsflikkering Voldoet IEC 61000-3-3 EMC-omgeving compatibiliteit) (elektromagnetische Deze apparatuur is bedoeld voor gebruik in een thuiszorgomgeving. Deze apparatuur veroorzaakt waarschijnlijk geen schadelijke interferentie in andere apparatuur in de omgeving; de werking kan echter wel worden verstoord door elektromagnetische (EMC) storing die wordt veroorzaakt door andere apparatuur. Gebruik deze apparatuur niet als er een kans bestaat dat andere elektrische en/of elektronische apparatuur storing kan veroorzaken in deze apparatuur. Deze apparatuur voldoet aan de volgende normen: EN-IEC 60601-1-2:2014 Medische elektrische toestellen - Deel 1-2: Algemene eisen voor de veiligheid en essentiële prestatie - Secundaire norm: Elektromagnetische compatibiliteit - Eisen en beproevingen (EN-IEC 60601-1-2:2015) EN 12182:2012, Clausule 7, Hulpmiddelen voor mensen met functioneringsproblemen - Algemene eisen en beproevingsmethoden EMC Waarschuwing Het gebruik van deze apparatuur dicht bij of gestapeld met andere apparatuur moet worden vermeden, omdat dit kan leiden tot een onjuiste werking. Als een dergelijk gebruik noodzakelijk is, moeten deze apparatuur en de andere apparatuur in de gaten worden gehouden om te controleren of ze normaal werken. Het gebruik van accessoires, transducers en kabels anders dan gespecificeerd of geleverd door R82 kan leiden tot een hogere elektromagnetische straling of lagere elektromagnetische immuniteit van deze apparatuur, waardoor de apparatuur niet goed zal werken. Bij deze apparatuur worden diverse stekkers geleverd. Gebruik alleen de stekker die geschikt is voor uw land. Kies een van de bijgeleverde netadapters: Engelse, Australische, EU-, US/Japanse stekker. Draagbare radiofrequente (RF) communicatieapparatuur (inclusief randapparaten zoals antennekabels en externe antennes) mogen niet worden gebruikt op een afstand van minder dan 30 cm vanaf enig deel van Wombat Living, met inbegrip van kabels die door R82 zijn gespecificeerd. Als dat wel gebeurt, zal deze apparatuur mogelijk niet optimaal werken. etac.com 13 Lesten op elektromagnetische storingen (elektromagnetische emissie en elektromagnetische immuniteit) Testmodi tijdens emissieproeven: • Bewegingsmodus (batterij). Actuator beweegt naar binnen/buiten. • Laadmodus, actuator werkt niet. Normen voor elektromagnetische emissie Classificatie/niveaus Geleide en uitgestraalde RF-emissie CISPR 11 Groep 1 (het product gebruikt RF-energie alleen voor de interne functies) Klasse B (het product is geschikt voor gebruik in alle omgevingen, met inbegrip van woonomgevingen en omgevingen die rechtstreeks zijn aangesloten op het openbare laagspanningsnet dat woningen voorziet van netstroom Harmonische vervorming EN-IEC 61000-3-2 Klasse A. Geen proeven uitgevoerd, aangezien het nominale vermogen voor deze apparatuur minder dan 75 W bedraagt. Voor apparatuur met een nominaal vermogen van 75 W of minder zijn geen limieten gespecificeerd. Spanningsschommelingen en flikkering EN-IEC 61000-3-3 dmax ≤ 4% (zonder aanvullende eisen) Recommended separation disAanbevolen afstand tussen draagbare en mobiele RFcommunicatieapparatuur en het Product Het Product is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving waarin gestraalde RF-storingen gereguleerd worden. De klant of gebruiker van het Product kan elektromagnetische interferentie helpen voorkomen door een minimale afstand aan te houden tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur (zenders) en het Product, zoals hieronder aanbevolen, conform het maximale uitgangsvermogen van de communicatieapparatuur. Maximaal nominaal uitgangsvermogen van zender De afstand conform de frequentie van de zender m W 150 kHz tot 80 MHz 80 MHz tot 800 MHz 800 MHz tot 2,5 GHz d=[1,17]√P d=[0,18]√P d=[0,35]√P 0,01 0,12 0,02 0,04 0,1 0,37 0,06 0,11 1 1,17 0,18 0,35 10 3,69 0,55 1,11 100 11,67 1,75 3,50 Voor zenders met een maximaal nominaal uitgangsvermogen dat hierboven niet vermeld is, kan de aanbevolen afstand d in meters (m) berekend worden met behulp van de vergelijking die van toepassing is op de frequentie van de zender, waarbij P het maximaal nominaal uitgangsvermogen van de zender in watt (W) is conform de fabrikant van de zender. OPMERKING 1 Bij 80 MHz en 800 MHz is de afstand voor het hogere frequentiebereik van toepassing. OPMERKING 2 Deze richtlijnen gelden wellicht niet voor alle situaties. Elektromagnetische overdracht wordt beïnvloed door absorptie en reflectie van structuren, objecten en mensen. etac.com NL 14 Richtlijnen en verklaring van de fabrikant - elektromagnetische immuniteit Het Product is bedoeld voor gebruik in de hieronder gespecificeerde elektromagnetische omgeving. De klant of gebruiker van het Product dient ervoor te zorgen dat het in een dergelijke omgeving gebruikt wordt. Immuniteitstest IEC TEST 60601 Nalevingsniveau Elektromagnetische omgeving - richtlijnen LEVEL Draagbare en mobiele RFcommunicatieapparatuur mag niet dichter bij een onderdeel van het Product, inclusief kabels, gebruikt worden dan de aanbevolen afstand die berekend is met behulp van de vergelijking die van toepassing is op de frequentie van de zender. NL Aanbevolen afstand Geleide RF 3 Vrms IEC 61000-4-6 150 kHz tot 80 MHz Radiated RF 3 V/m IEC 61000-4-3 80 MHz tot 2,5 GHz [V1] V d=[3,5/V1]√P [E1] V/m d=[3,5/E1]√P 80 MHz tot 800 MHz d=[7/E1]√P 800 MHz tot 2,5 GHz Waarbij P het maximale nominaal uitgangsvermogen van de zender in watt (W) is conform de fabrikant van de zender en d de aanbevolen afstand in meters (m). Elektromagnetische velden van vaste RF-zenders, als vastgesteld tijdens elektromagnetisch locatie-onderzoek, “dienen lager te zijn dan het nalevingsniveau in ieder frequentiebereik." Er kan interferentie optreden in de buurt van apparatuur met het volgende symbool: OPMERKING 1 Bij 80 MHz en 800 MHz is het hogere frequentiebereik van toepassing. OPMERKING 2 Deze richtlijnen gelden wellicht niet voor alle situaties. Elektromagnetische overdracht wordt beïnvloed door absorptie en reflectie van structuren, objecten en mensen. Elektromagnetische velden van vaste zenders, zoals een basisstation voor een radio (mobiel/draadloos), telefoons en landmobiele radio's, amateurradio's, AM- en FM-radio-uitzendingen en tv-uitzendingen kunnen niet nauwkeurig met een theorie voorspeld worden. Om de elektromagnetische omgeving door vaste RF-zenders vast te stellen, dient een elektromagnetisch locatie-onderzoek uitgevoerd te worden. Als de gemeten elektromagnetische velden op de locatie waar het Product gebruikt wordt, hoger zijn dan het toepasbare RF-niveau hierboven, dient het Product bewaakt te worden om normale werking te controleren. Als er een afwijkende werking geconstateerd wordt, zijn wellicht aanvullende maatregelen nodig, zoals het verschuiven of verplaatsen van het Product. Bij het frequentiebereik 150 kHz tot 80 MHz dienen elektromagnetische velden lager te zijn dan [V1]V/m. etac.com 15 Testmodi tijdens immuniteitsproeven: Batterijmodus, stand-by geladen/gereed. Laadmodus, actuator werkt niet. Normen voor elektromagnetische immuniteit EN-IEC 60601-1-2:2014 testniveaus Aanvullende testniveaus Elektrostatische ontlading EN-IEC 61000-4-2 ± 8 kV bij contact ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV in lucht ± 6 kV bij contact Uitgestraalde, radiofrequente, elektromagnetische velden EN-IEC 61000-4-3 10 V/m 80 MHz – 2,7 GHz 80% AM bij 1 kHz 20 V/m 800 MHz – 2,5 GHz 80% AM bij 1 kHz Nabijheidsvelden veroorzaakt door draadloze RFcommunicatieapparatuur EN-IEC 61000-4-3 EN-IEC 60601-1-2:2014 Tabel 9 Nicht zutreffend Snelle elektrische transiënten en lawines EN-IEC 61000-4-4 ± 1 kV, ± 2 kV 100 kHz herhalingsfrequentie ± 1 kV, ± 2 kV 5 kHz herhalingsfrequentie Stootspanningen, fase-fase EN-IEC 61000-4-5 ± 0,5 kV, ± 1 kV 230 V AC ± 0,5 kV, ± 1 kV 100 V AC en 240 V AC Geleidingsruis veroorzaakt door RF-velden EN-IEC 61000-4-6 6 Vrms 0,15 MHz – 80 MHz 80% AM bij 1 kHz n.v.t Magnetisch veld bij netfrequentie EN-IEC 61000-4-8 30 A/m 50 Hz 30 A/m 50 Hz und 60 Hz Kortstondige spanningsdalingen en -onderbrekingen en spanningsvariaties EN-IEC 61000-4-11 0% UT gedurende 0,5 cyclus bij een fasehoek van 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° en 315° 0% UT gedurende 1 cyclus 70% UT gedurende 25 cycli 0% UT gedurende 250 cycli 230 V AC 0% UT gedurende 1 cyclus 40% UT gedurende 10 cycli 70% UT gedurende 25 cycli 100 V AC en 240 V AC Variaties in de netfrequentie EN-IEC 61000-4-28 n.v.t. 49 Hz en 51 Hz 100 V AC en 240 V AC, 50 Hz 59 Hz en 61 Hz 100 V AC en 240 V AC, 60 Hz etac.com NL
1 / 1