Seiko Group TM-T70 Handleiding

Type
Handleiding
TM-T70 Gebruikershandleiding 13
English
Nederlands
TM-T70
Gebruikershandleiding
Tabellen voor DIP-schakelaars en specificaties
De tabellen voor de DIP-schakelaars en de technische specificaties staan voor in deze handleiding.
Illustraties
Alle illustraties treft u voor in deze handleiding aan. Ze worden aangeduid door letters (A, B, C . . .).
Sommige illustraties bevatten cijfers. Zie de onderstaande lijst voor de betekenis van de cijfers.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, door fotokopiëren, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Seiko Epson Corporation. Er wordt geen aansprakelijkheid voor octrooien
aanvaard in verband met gebruik van de informatie in deze uitgave. Hoewel bij het samenstellen van
deze uitgave de grootste zorgvuldigheid is betracht, aanvaardt Seiko Epson Corporation geen
aansprakelijkheid voor fouten of omissies. Noch wordt aansprakelijkheid aanvaard voor schade die
voortvloeit uit gebruik van de informatie in deze uitgave.
Noch Seiko Epson Corporation noch een van haar dochterondernemingen kan aansprakelijk worden
gesteld door de koper of door derden voor schade, verliezen of kosten die door de koper of derden zijn
gemaakt als gevolg van ongelukken, onjuist gebruik of misbruik van dit product of door onbevoegden
uitgevoerde modificaties, reparaties of wijzigingen van dit product of (tevens in de VS) het niet in acht
nemen van de aanwijzingen voor gebruik en onderhoud van Seiko Epson Corporation.
Seiko Epson Corporation is niet aansprakelijk voor schade of problemen die voortvloeien uit gebruik van
andere optionele producten of verbruiksgoederen dan die welke door Seiko Epson Corporation zijn
aangemerkt als “originele Epson-producten” of als “door Epson goedgekeurde producten”.
EPSON en ESC/POS zijn gedeponeerde handelsmerken van Seiko Epson Corporation in de VS en andere
landen.
BEKENDMAKING: Wijzigingen in de inhoud van deze handleiding onder voorbehoud.
Copyright © 2006, Seiko Epson Corporation, Nagano, Japan.
Afbeelding A Afbeelding H
1. Thermische kop 5. Papiergeleiders
Afbeelding B Afbeelding K
2. Printerdeksel 6. Thermische kop
3. Hendel voor openen deksel
4. Bedieningspaneel
14 TM-T70 Gebruikershandleiding
English
Normen voor elektromagnetische compatibiliteit en veiligheid
Naam product: TM-T70
Naam model: M225A
De volgende normen gelden alleen voor printers die van de desbetreffende aanduiding zijn voorzien.
(EMC getest met Epson-voedingen.)
Europa: CE-keur
Veiligheid: EN 60950-1
Noord-Amerika: EMI: FCC/ICES-003 Class A
Veiligheid: UL 60950-1/CSA C22.2 No. 60950-1
Oceanië: EMC: AS/NZS CISPR22 Class B
WAARSCHUWING
Bij aansluiting van een niet-afgeschermde printerverbindingskabel op deze printer voldoet de printer niet
aan de geldende normen voor EMC. U wordt erop gewezen dat wijzigingen of aanpassingen die niet
uitdrukkelijk door SEC zijn goedgekeurd, EPSON or SEC u het recht op gebruik van de apparatuur
kunnen ontnemen.
CE-keurmerk
De printer voldoet aan de volgende richtlijnen en normen:
Richtlijn 89/336/EEC EN 55022 klasse B
EN 55024
IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
IEC 61000-4-5
IEC 61000-4-6
IEC 61000-4-11
Belangrijke veiligheidsinformatie
Dit gedeelte bevat belangrijke informatie voor veilig en effectief gebruik van dit
product. Lees dit gedeelte zorgvuldig door en bewaar het op een goed toegankelijke
plaats.
Verklaring van symbolen
De symbolen in deze handleiding zijn onderverdeeld volgens hun mate van
belangrijkheid, zoals hieronder beschreven. Lees het onderstaande zorgvuldig
door voordat u het product gebruikt.
WAARSCHUWING:
Waarschuwingen moeten goed in acht genomen worden om ernstig
lichamelijk letsel te voorkomen.
LET OP:
Voorzorgsmaatregelen moeten in acht genomen worden om licht letsel,
apparatuurschade of dataverlies te voorkomen.
TM-T70 Gebruikershandleiding 15
English
Veiligheidsmaatregelen
Dit gedeelte bevat waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen voor veilig en effectief
gebruik van de TM-T70. Andere waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen voor het
hanteren van dit product voor veilig en effectief gebruik treft u elders in de
handleiding aan.
WAARSCHUWING:
Als de TM-T70 rook, een vreemde geur of ongebruikelijk geluid produceert, moet
u de TM-T70 uitzetten, het snoer onmiddellijk uit het stopcontact trekken en voor
advies contact opnemen met de leverancier of een Epson servicecentrum.
Verder gebruik kan tot brand of elektrische schokken leiden.
Probeer niet zelf het product te repareren. Onjuist uitgevoerde reparaties
kunnen gevaar veroorzaken.
Dit product niet demonteren of wijzigen. Wijzigen van dit product kan letsel of
brand veroorzaken.
Ervoor zorgen dat u de juiste voedingsbron gebruikt. Aansluiten op een onjuiste
voedingsbron kan brand veroorzaken.
Voorkomen dat er voorwerpen in het apparaat vallen. Binnendringen van
vreemde voorwerpen kan brand veroorzaken.
Als er water of andere vloeistof in deze apparatuur wordt gemorst, moet u de
TM-T70 uitzetten, het snoer van de TM-T70 onmiddellijk uit het stopcontact trekken
en voor nader advies contact opnemen met de leverancier of een Seiko Epson
servicecentrum. Verder gebruik kan tot brand of elektrische schokken leiden.
Als u het deksel van de DIP-schakelaars opent, mag u niet vergeten dit weer te
sluiten en de schroef aan te draaien nadat u de DIP-schakelaar versteld hebt.
Gebruik van dit product terwijl dit deksel open is, kan brand of elektrische
schokken veroorzaken.
LET OP:
Sluit de snoeren niet anders aan dan beschreven in deze handleiding.
Verkeerde aansluitingen kunnen apparatuurschade of brand veroorzaken.
Dit apparaat moet op een stevige, stabiele en horizontale ondergrond
geplaatst worden. Het product kan beschadigd raken of ongelukken
veroorzaken als het valt.
Dit product niet gebruiken op plaatsen met een hoge vochtigheidsgraad of
veel stof. Overmatig vocht en stof kunnen apparatuurschade of brand
veroorzaken.
Geen zware voorwerpen boven op dit product plaatsen. Nooit op dit product
gaan staan of leunen. De apparatuur kan defect raken of in elkaar klappen,
wat breuk en eventueel letsel kan veroorzaken.
Om ongelukken te voorkomen altijd de stekker van dit product uit het
stopcontact trekken als u het langere tijd niet gebruikt.
Voordat u het product verplaatst, moet u de stekker uit het stopcontact
trekken en alle kabels die er op aangesloten zijn, loshalen.
Geen spuitbussen met brandgevaarlijk gas in of bij dit product gebruiken.
Dat kan brand veroorzaken.
16 TM-T70 Gebruikershandleiding
English
Waarschuwingsetiketten
LET OP:
Tijdens het afdrukken en direct daarna kan de thermische kop zeer heet zijn.
Aanraken kan brandwonden veroorzaken. Wacht met schoonmaken en andere
werkzaamheden totdat de thermische kop is afgekoeld. Zie afbeelding A voor
de plaats van de thermische kop.
Doel van deze handleiding
Deze handleiding bevat informatie over elementaire handelingen voor veilig en
correct gebruik van printer TM-T70.
Naam van onderdelen
Zie afbeelding B.
Uitpakken
De printer met standaard specificaties omvat de volgende items. Neem contact op
met de leverancier als er onderdelen beschadigd zijn.
Printer Rolpapier
Deksel voor stroomschakelaar Netspanningsadapter*
Gebruikershandleiding (deze handleiding)
* Soms niet met de printer meegeleverd.
Downloaden van stuur- en hulpprogramma’s en
gebruiksaanwijzingen
Stuur- en hulpprogramma’s en gebruiksaanwijzingen kunnen van een van de
volgende URL’s gedownload worden.
Klanten in Noord-Amerika kunnen gebruik maken van de volgende website:
http://www.epsonexpert.com/ en de instructies op het scherm volgen.
Klanten in andere landen kunnen gebruik maken van de volgende website:
http://www.epson-pos.com/
Selecteer de naam van het product uit het vervolgmenu ‘Select any product’
(Selecteer een product).
Bedieningspaneel
FEED-knop
Deze knop voert het papier in.
Aan/Uit-lampje
Dit lampje brandt als de printer aanstaat.
ERROR-lampje
Geeft aan dat er een fout is.
PAPER OUT-lampje
Geeft aan dat het papier bijna of helemaal op is. Knipperen geeft de stand-by
modus aan.
TM-T70 Gebruikershandleiding 17
English
Belangrijke informatie over installatie
Gebruik voor een seriële verbinding een null-modemkabel (ook wel
'kruiskabel' genoemd).
Gebruik voor een parallelle verbinding een kabel die voldoet aan de
specificaties voor een IEEE 1284 kabel.
Installeer voor een USB-verbinding het stuurprogramma voordat u de printer
aansluit.
Installeren van de printer
U kunt deze printer alleen horizontaal installeren.
Zet de printer vast zodat hij niet beweegt als u het printerdeksel opent en het
rolpapier afscheurt. Er is afzonderlijk plakband verkrijgbaar voor het vastzetten
van de printer.
Zoals u ziet in afbeelding C, moet u de printer 3 graden gekanteld installeren Als
u de printer onder een hoek van meer dan 3 graden installeert, kan dat de
volgende problemen veroorzaken.
Er kan niet vastgesteld worden dat het rolpapier bijna op is.
Het printerdeksel kan niet gesloten worden na installatie van het rolpapier.
Het rolpapier kan niet verwijderd worden.
Gebruik van het deksel voor de aan/uitknop
WAARSCHUWING:
Als er zich een ongeluk voordoet terwijl het deksel van de aan/uitknop is
aangebracht, moet u onmiddellijk het voedingssnoer uit het stopcontact
trekken. Verder gebruik kan brand of elektrische schokken veroorzaken.
U kunt het meegeleverde deksel voor de stroomschakelaar gebruiken om te
voorkomen dat er per ongeluk op de knop wordt gedrukt. Gebruik dit deksel
door het te installeren zoals afgebeeld in afb. D.
Installeren van rolpapier
1. Druk op de hendel die in afbeelding E met een pijltje is aangeduid om het
printerdeksel te openen.
2. Verwijder de lege papierrol.
3. Installeer het rolpapier zoals afgebeeld (zie afb. F). De juiste papierrichting
ziet u in afb. G.
4. Trek het rolpapier een stukje uit (zie afb. H) zodat het papier tussen de
papiergeleiders geplaatst is.
5. Sluit de printer (zie afb. I) en zorg dat het rolpapier goed tussen de
papiergeleiders geïnstalleerd is.
6. Scheur dan het rolpapier af (zie afb. J).
18 TM-T70 Gebruikershandleiding
English
Probleemoplossing
Lichtjes op het bedieningspaneel branden niet
Controleer of de stekkers van de voedingskabel goed in de printer en het
stopcontact zijn gestoken.
ERROR-LED brandt (knippert niet) en er wordt niets afgedrukt
Als PAPER OUT brandt, is het rolpapier niet geïnstalleerd of is het op.
Als PAPER OUT niet brandt, is het printerdeksel niet goed gesloten.
ERROR-LED knippert en er wordt niets afgedrukt (en er is geen papier vastgelopen)
Het printen stopt als de thermische kop oververhit raakt en wordt automatisch
hervat nadat de kop is afgekoeld.
Zet de printer uit, wacht tien seconden en zet hem vervolgens weer aan als
oververhitting niet de oorzaak is.
Verwijderen van vastgelopen papier
LET OP:
Raak de thermische kop niet aan, aangezien hij na het afdrukken zeer heet kan
zijn.
1. Zet de printer uit en druk op de hendel voor het openen van het printerdeksel.
2. Verwijder het vastgelopen papier, installeer de rol weer en sluit het
printerdeksel.
Reinigen van de thermische kop
LET OP:
Na het afdrukken kan de thermische kop zeer heet zijn. Raak hem niet aan en
wacht totdat hij is afgekoeld voordat u hem schoonmaakt. Beschadig de
thermische kop niet door hem met uw vingers of harde voorwerpen aan te raken.
Zet de printer uit en open het printerdeksel. Maak de verwarmingselementen van
de thermische kop schoon met een wattenstaafje dat in een alcoholoplosmiddel is
gedrenkt (ethanol, methanol of isopropanol; zie afb. K).
Epson beveelt aan de thermische kop regelmatig (gewoonlijk om de drie
maanden) te reinigen om een goede afdrukkwaliteit te behouden.
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Directive
English
The crossed out wheeled bin label that can be found
on your product indicates that this product should not
be disposed of via the normal household waste
stream. To prevent possible harm to the environment
or human health please separate this product from
other waste streams to ensure that it can be recycled
in an environmentally sound manner. For more details
on available collection facilities please contact your
local government office or the retailer where you
purchased this product.
Deutsch
Der Aufkleber mit durchgekreuzter Mülltonne an
diesem Produkt weist darauf hin, dass dieses Produkt
nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Zur
Vermeidung einer möglichen Beeinträchtigung der
Umwelt oder der menschlichen Gesundheit und um zu
gewährleisten, dass es in einer umweltverträglichen
Weise recycelt wird, darf dieses Produkt nicht in den
Hausmüll gegeben werden. Informationen zu
Entsorgungseinrichtungen erhalten Sie bei der
zuständigen Behörde oder dem Geschäft, in dem Sie
dieses Produkt erworben haben.
Français
L'étiquette apposée sur ce produit et représentant une
poubelle barrée indique que le produit ne peut être mis
au rebut avec les déchets domestiques normaux. Afin
d'éviter d'éventuels dommages au niveau de
l'environnement ou sur la santé, veuillez séparer ce
produit des autres déchets de manière à garantir qu'il
soit recyclé de manière sûre au niveau environnemental.
Pour plus de détails sur les sites de collecte existants,
veuillez contacter l'administration locale ou le détaillant
auprès duquel vous avez acheté ce produit.
Italiano
L'etichetta con il contenitore barrato applicata
sull'imballo indica che il prodotto non deve essere
smaltito tramite la procedura normale di smaltimento
dei rifiuti domestici. Per evitare eventuali danni
all'ambiente e alla salute umana, separare questo
prodotto da altri rifiuti domestici in modo che possa
essere riciclato in base alle procedure di rispetto
dell'ambiente. Per maggiori dettagli sulle strutture di
raccolta disponibili, contattare l'ufficio competente del
proprio comune o il rivenditore del prodotto.
Español
La etiqueta de un contenedor tachado que hallará en
su producto indica que este producto no se puede tirar
con la basura doméstica normal. Para impedir
posibles daños medioambientales o para la salud,
separe este producto de otros canales de desecho
para garantizar que se recicle de una forma segura
para el medio ambiente. Para más información sobre
las instalaciones de recolección disponibles, diríjase a
las autoridades locales o al punto de venta donde
adquirió este producto.
Português
A etiqueta com o símbolo de um contentor de lixo
traçado com uma cruz que aparece no produto indica
que este produto não deve ser deitado fora
juntamente com o lixo doméstico. Para evitar
possíveis danos no ambiente ou na saúde pública, por
favor separe este produto de outros lixos; desta
forma, terá a certeza de que pode ser reciclado
através de métodos não prejudiciais ao ambiente.
Para obter mais informações sobre os locais de
recolha de lixo disponíveis, contacte a sua junta de
freguesia, câmara municipal ou localonde comprou
este produto.
Nederlands
Op uw product is een label van een rolcontainer met
een kruis erdoor aangebracht. Dit label wil zeggen dat
dit product niet bij het normale huishoudelijk afval mag
worden ingezameld. Om eventuele schade aan het
milieu of de gezondheid van de mens te voorkomen
moet dit product gescheiden van al het ander afval
worden ingezameld, zodat het op een verantwoorde
wijze kan worden verwerkt. Voor meer informatie over
uw lokale afvalinzameling wendt u zich tot uw
gemeente of de leverancier bij wie u dit product hebt
gekocht.
Dansk
Etiketten med et kryds over skraldespanden på hjul,
der sidder på produktet, angiver, at dette produkt ikke
må bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald. For at beskytte miljø og helbred
skal dette produkt bortskaffes separat, så det kan
genbruges på en måde, der er god for miljøet. Kontakt
de lokale myndigheder eller den forhandler, hos hvem
du har købt produktet, vedrørende steder, hvor du kan
aflevere produktet.
Suomi
Laite on merkitty jäteastia-symbolilla, jonka yli on
vedetty rasti. Tämä tarkoittaa, ettei laitetta saa
hävittää normaalin talousjätteen mukana. Älä hävitä
laitetta normaalin jätteen seassa vaan varmista, että
laite kierrätetään ympäristöystävällisellä tavalla, jottei
ympäristölle tai ihmisille aiheudu vahinkoa. Lisätietoja
kierrätyksestä ja keräyspisteistä saa ottamalla yhteyttä
paikallisiin viranomaisiin tai jälleenmyyjään, jolta laite
ostettiin.
Svenska
Symbolen med en överkorsad soptunna innebär att
denna produkt inte får kastas i vanligt hushållsavfall.
För att skydda miljön ska denna produkt inte kastas
tillsammans med vanligt hushållsavfall utan lämnas för
återvinning på tillbörligt sätt. För mer information om
uppsamlingsplatser kontakta din lokala myndighet
eller den återförsäljare där du har köpt produkten.
This information only applies to customers in the European Union, according to
Directive 2002/96/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
OF 27 January 2003 on waste electrical and electronic equipment (WEEE) and
legislation transposing and implementing it into the various national legal systems.
For other countries, please contact your local government to investigate the
possibility of recycling your product.

Documenttranscriptie

English Nederlands TM-T70 Gebruikershandleiding Tabellen voor DIP-schakelaars en specificaties De tabellen voor de DIP-schakelaars en de technische specificaties staan voor in deze handleiding. Illustraties Alle illustraties treft u voor in deze handleiding aan. Ze worden aangeduid door letters (A, B, C . . .). Sommige illustraties bevatten cijfers. Zie de onderstaande lijst voor de betekenis van de cijfers. Afbeelding A 1. Thermische kop Afbeelding B 2. Printerdeksel 3. Hendel voor openen deksel 4. Bedieningspaneel Afbeelding H 5. Papiergeleiders Afbeelding K 6. Thermische kop Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopiëren, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Seiko Epson Corporation. Er wordt geen aansprakelijkheid voor octrooien aanvaard in verband met gebruik van de informatie in deze uitgave. Hoewel bij het samenstellen van deze uitgave de grootste zorgvuldigheid is betracht, aanvaardt Seiko Epson Corporation geen aansprakelijkheid voor fouten of omissies. Noch wordt aansprakelijkheid aanvaard voor schade die voortvloeit uit gebruik van de informatie in deze uitgave. Noch Seiko Epson Corporation noch een van haar dochterondernemingen kan aansprakelijk worden gesteld door de koper of door derden voor schade, verliezen of kosten die door de koper of derden zijn gemaakt als gevolg van ongelukken, onjuist gebruik of misbruik van dit product of door onbevoegden uitgevoerde modificaties, reparaties of wijzigingen van dit product of (tevens in de VS) het niet in acht nemen van de aanwijzingen voor gebruik en onderhoud van Seiko Epson Corporation. Seiko Epson Corporation is niet aansprakelijk voor schade of problemen die voortvloeien uit gebruik van andere optionele producten of verbruiksgoederen dan die welke door Seiko Epson Corporation zijn aangemerkt als “originele Epson-producten” of als “door Epson goedgekeurde producten”. EPSON en ESC/POS zijn gedeponeerde handelsmerken van Seiko Epson Corporation in de VS en andere landen. BEKENDMAKING: Wijzigingen in de inhoud van deze handleiding onder voorbehoud. Copyright © 2006, Seiko Epson Corporation, Nagano, Japan. TM-T70 Gebruikershandleiding 13 English Normen voor elektromagnetische compatibiliteit en veiligheid Naam product: TM-T70 Naam model: M225A De volgende normen gelden alleen voor printers die van de desbetreffende aanduiding zijn voorzien. (EMC getest met Epson-voedingen.) Europa: CE-keur Veiligheid: EN 60950-1 Noord-Amerika: EMI: FCC/ICES-003 Class A Veiligheid: UL 60950-1/CSA C22.2 No. 60950-1 Oceanië: EMC: AS/NZS CISPR22 Class B WAARSCHUWING Bij aansluiting van een niet-afgeschermde printerverbindingskabel op deze printer voldoet de printer niet aan de geldende normen voor EMC. U wordt erop gewezen dat wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door SEC zijn goedgekeurd, EPSON or SEC u het recht op gebruik van de apparatuur kunnen ontnemen. CE-keurmerk De printer voldoet aan de volgende richtlijnen en normen: Richtlijn 89/336/EEC EN 55022 klasse B EN 55024 IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-6 IEC 61000-4-11 Belangrijke veiligheidsinformatie Dit gedeelte bevat belangrijke informatie voor veilig en effectief gebruik van dit product. Lees dit gedeelte zorgvuldig door en bewaar het op een goed toegankelijke plaats. Verklaring van symbolen De symbolen in deze handleiding zijn onderverdeeld volgens hun mate van belangrijkheid, zoals hieronder beschreven. Lees het onderstaande zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. WAARSCHUWING: Waarschuwingen moeten goed in acht genomen worden om ernstig lichamelijk letsel te voorkomen. LET OP: Voorzorgsmaatregelen moeten in acht genomen worden om licht letsel, apparatuurschade of dataverlies te voorkomen. 14 TM-T70 Gebruikershandleiding English Veiligheidsmaatregelen Dit gedeelte bevat waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen voor veilig en effectief gebruik van de TM-T70. Andere waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen voor het hanteren van dit product voor veilig en effectief gebruik treft u elders in de handleiding aan. WAARSCHUWING: Als de TM-T70 rook, een vreemde geur of ongebruikelijk geluid produceert, moet u de TM-T70 uitzetten, het snoer onmiddellijk uit het stopcontact trekken en voor advies contact opnemen met de leverancier of een Epson servicecentrum. Verder gebruik kan tot brand of elektrische schokken leiden. Probeer niet zelf het product te repareren. Onjuist uitgevoerde reparaties kunnen gevaar veroorzaken. Dit product niet demonteren of wijzigen. Wijzigen van dit product kan letsel of brand veroorzaken. Ervoor zorgen dat u de juiste voedingsbron gebruikt. Aansluiten op een onjuiste voedingsbron kan brand veroorzaken. Voorkomen dat er voorwerpen in het apparaat vallen. Binnendringen van vreemde voorwerpen kan brand veroorzaken. Als er water of andere vloeistof in deze apparatuur wordt gemorst, moet u de TM-T70 uitzetten, het snoer van de TM-T70 onmiddellijk uit het stopcontact trekken en voor nader advies contact opnemen met de leverancier of een Seiko Epson servicecentrum. Verder gebruik kan tot brand of elektrische schokken leiden. Als u het deksel van de DIP-schakelaars opent, mag u niet vergeten dit weer te sluiten en de schroef aan te draaien nadat u de DIP-schakelaar versteld hebt. Gebruik van dit product terwijl dit deksel open is, kan brand of elektrische schokken veroorzaken. LET OP: Sluit de snoeren niet anders aan dan beschreven in deze handleiding. Verkeerde aansluitingen kunnen apparatuurschade of brand veroorzaken. Dit apparaat moet op een stevige, stabiele en horizontale ondergrond geplaatst worden. Het product kan beschadigd raken of ongelukken veroorzaken als het valt. Dit product niet gebruiken op plaatsen met een hoge vochtigheidsgraad of veel stof. Overmatig vocht en stof kunnen apparatuurschade of brand veroorzaken. Geen zware voorwerpen boven op dit product plaatsen. Nooit op dit product gaan staan of leunen. De apparatuur kan defect raken of in elkaar klappen, wat breuk en eventueel letsel kan veroorzaken. Om ongelukken te voorkomen altijd de stekker van dit product uit het stopcontact trekken als u het langere tijd niet gebruikt. Voordat u het product verplaatst, moet u de stekker uit het stopcontact trekken en alle kabels die er op aangesloten zijn, loshalen. Geen spuitbussen met brandgevaarlijk gas in of bij dit product gebruiken. Dat kan brand veroorzaken. TM-T70 Gebruikershandleiding 15 English Waarschuwingsetiketten LET OP: Tijdens het afdrukken en direct daarna kan de thermische kop zeer heet zijn. Aanraken kan brandwonden veroorzaken. Wacht met schoonmaken en andere werkzaamheden totdat de thermische kop is afgekoeld. Zie afbeelding A voor de plaats van de thermische kop. Doel van deze handleiding Deze handleiding bevat informatie over elementaire handelingen voor veilig en correct gebruik van printer TM-T70. Naam van onderdelen Zie afbeelding B. Uitpakken De printer met standaard specificaties omvat de volgende items. Neem contact op met de leverancier als er onderdelen beschadigd zijn. ❏ Printer ❑ Rolpapier ❏ Deksel voor stroomschakelaar ❑ Netspanningsadapter* ❏ Gebruikershandleiding (deze handleiding) * Soms niet met de printer meegeleverd. Downloaden van stuur- en hulpprogramma’s en gebruiksaanwijzingen Stuur- en hulpprogramma’s en gebruiksaanwijzingen kunnen van een van de volgende URL’s gedownload worden. Klanten in Noord-Amerika kunnen gebruik maken van de volgende website: http://www.epsonexpert.com/ en de instructies op het scherm volgen. Klanten in andere landen kunnen gebruik maken van de volgende website: http://www.epson-pos.com/ Selecteer de naam van het product uit het vervolgmenu ‘Select any product’ (Selecteer een product). Bedieningspaneel FEED-knop Deze knop voert het papier in. Aan/Uit-lampje Dit lampje brandt als de printer aanstaat. ERROR-lampje Geeft aan dat er een fout is. PAPER OUT-lampje Geeft aan dat het papier bijna of helemaal op is. Knipperen geeft de stand-by modus aan. 16 TM-T70 Gebruikershandleiding English Belangrijke informatie over installatie ❏ ❏ ❏ Gebruik voor een seriële verbinding een null-modemkabel (ook wel 'kruiskabel' genoemd). Gebruik voor een parallelle verbinding een kabel die voldoet aan de specificaties voor een IEEE 1284 kabel. Installeer voor een USB-verbinding het stuurprogramma voordat u de printer aansluit. Installeren van de printer U kunt deze printer alleen horizontaal installeren. Zet de printer vast zodat hij niet beweegt als u het printerdeksel opent en het rolpapier afscheurt. Er is afzonderlijk plakband verkrijgbaar voor het vastzetten van de printer. Zoals u ziet in afbeelding C, moet u de printer 3 graden gekanteld installeren Als u de printer onder een hoek van meer dan 3 graden installeert, kan dat de volgende problemen veroorzaken. • Er kan niet vastgesteld worden dat het rolpapier bijna op is. • Het printerdeksel kan niet gesloten worden na installatie van het rolpapier. • Het rolpapier kan niet verwijderd worden. Gebruik van het deksel voor de aan/uitknop WAARSCHUWING: Als er zich een ongeluk voordoet terwijl het deksel van de aan/uitknop is aangebracht, moet u onmiddellijk het voedingssnoer uit het stopcontact trekken. Verder gebruik kan brand of elektrische schokken veroorzaken. U kunt het meegeleverde deksel voor de stroomschakelaar gebruiken om te voorkomen dat er per ongeluk op de knop wordt gedrukt. Gebruik dit deksel door het te installeren zoals afgebeeld in afb. D. Installeren van rolpapier 1. 2. 3. 4. 5. 6. Druk op de hendel die in afbeelding E met een pijltje is aangeduid om het printerdeksel te openen. Verwijder de lege papierrol. Installeer het rolpapier zoals afgebeeld (zie afb. F). De juiste papierrichting ziet u in afb. G. Trek het rolpapier een stukje uit (zie afb. H) zodat het papier tussen de papiergeleiders geplaatst is. Sluit de printer (zie afb. I) en zorg dat het rolpapier goed tussen de papiergeleiders geïnstalleerd is. Scheur dan het rolpapier af (zie afb. J). TM-T70 Gebruikershandleiding 17 English Probleemoplossing Lichtjes op het bedieningspaneel branden niet Controleer of de stekkers van de voedingskabel goed in de printer en het stopcontact zijn gestoken. ERROR-LED brandt (knippert niet) en er wordt niets afgedrukt Als PAPER OUT brandt, is het rolpapier niet geïnstalleerd of is het op. Als PAPER OUT niet brandt, is het printerdeksel niet goed gesloten. ERROR-LED knippert en er wordt niets afgedrukt (en er is geen papier vastgelopen) Het printen stopt als de thermische kop oververhit raakt en wordt automatisch hervat nadat de kop is afgekoeld. Zet de printer uit, wacht tien seconden en zet hem vervolgens weer aan als oververhitting niet de oorzaak is. Verwijderen van vastgelopen papier LET OP: Raak de thermische kop niet aan, aangezien hij na het afdrukken zeer heet kan zijn. 1. 2. Zet de printer uit en druk op de hendel voor het openen van het printerdeksel. Verwijder het vastgelopen papier, installeer de rol weer en sluit het printerdeksel. Reinigen van de thermische kop LET OP: Na het afdrukken kan de thermische kop zeer heet zijn. Raak hem niet aan en wacht totdat hij is afgekoeld voordat u hem schoonmaakt. Beschadig de thermische kop niet door hem met uw vingers of harde voorwerpen aan te raken. Zet de printer uit en open het printerdeksel. Maak de verwarmingselementen van de thermische kop schoon met een wattenstaafje dat in een alcoholoplosmiddel is gedrenkt (ethanol, methanol of isopropanol; zie afb. K). Epson beveelt aan de thermische kop regelmatig (gewoonlijk om de drie maanden) te reinigen om een goede afdrukkwaliteit te behouden. 18 TM-T70 Gebruikershandleiding WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Directive This information only applies to customers in the European Union, according to Directive 2002/96/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL OF 27 January 2003 on waste electrical and electronic equipment (WEEE) and legislation transposing and implementing it into the various national legal systems. For other countries, please contact your local government to investigate the possibility of recycling your product. English The crossed out wheeled bin label that can be found on your product indicates that this product should not be disposed of via the normal household waste stream. To prevent possible harm to the environment or human health please separate this product from other waste streams to ensure that it can be recycled in an environmentally sound manner. For more details on available collection facilities please contact your local government office or the retailer where you purchased this product. Deutsch Der Aufkleber mit durchgekreuzter Mülltonne an diesem Produkt weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Zur Vermeidung einer möglichen Beeinträchtigung der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit und um zu gewährleisten, dass es in einer umweltverträglichen Weise recycelt wird, darf dieses Produkt nicht in den Hausmüll gegeben werden. Informationen zu Entsorgungseinrichtungen erhalten Sie bei der zuständigen Behörde oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt erworben haben. Français L'étiquette apposée sur ce produit et représentant une poubelle barrée indique que le produit ne peut être mis au rebut avec les déchets domestiques normaux. Afin d'éviter d'éventuels dommages au niveau de l'environnement ou sur la santé, veuillez séparer ce produit des autres déchets de manière à garantir qu'il soit recyclé de manière sûre au niveau environnemental. Pour plus de détails sur les sites de collecte existants, veuillez contacter l'administration locale ou le détaillant auprès duquel vous avez acheté ce produit. Italiano Português A etiqueta com o símbolo de um contentor de lixo traçado com uma cruz que aparece no produto indica que este produto não deve ser deitado fora juntamente com o lixo doméstico. Para evitar possíveis danos no ambiente ou na saúde pública, por favor separe este produto de outros lixos; desta forma, terá a certeza de que pode ser reciclado através de métodos não prejudiciais ao ambiente. Para obter mais informações sobre os locais de recolha de lixo disponíveis, contacte a sua junta de freguesia, câmara municipal ou localonde comprou este produto. Nederlands Op uw product is een label van een rolcontainer met een kruis erdoor aangebracht. Dit label wil zeggen dat dit product niet bij het normale huishoudelijk afval mag worden ingezameld. Om eventuele schade aan het milieu of de gezondheid van de mens te voorkomen moet dit product gescheiden van al het ander afval worden ingezameld, zodat het op een verantwoorde wijze kan worden verwerkt. Voor meer informatie over uw lokale afvalinzameling wendt u zich tot uw gemeente of de leverancier bij wie u dit product hebt gekocht. Dansk Etiketten med et kryds over skraldespanden på hjul, der sidder på produktet, angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. For at beskytte miljø og helbred skal dette produkt bortskaffes separat, så det kan genbruges på en måde, der er god for miljøet. Kontakt de lokale myndigheder eller den forhandler, hos hvem du har købt produktet, vedrørende steder, hvor du kan aflevere produktet. L'etichetta con il contenitore barrato applicata sull'imballo indica che il prodotto non deve essere smaltito tramite la procedura normale di smaltimento dei rifiuti domestici. Per evitare eventuali danni all'ambiente e alla salute umana, separare questo prodotto da altri rifiuti domestici in modo che possa essere riciclato in base alle procedure di rispetto dell'ambiente. Per maggiori dettagli sulle strutture di raccolta disponibili, contattare l'ufficio competente del proprio comune o il rivenditore del prodotto. Suomi Español Svenska La etiqueta de un contenedor tachado que hallará en su producto indica que este producto no se puede tirar con la basura doméstica normal. Para impedir posibles daños medioambientales o para la salud, separe este producto de otros canales de desecho para garantizar que se recicle de una forma segura para el medio ambiente. Para más información sobre las instalaciones de recolección disponibles, diríjase a las autoridades locales o al punto de venta donde adquirió este producto. Laite on merkitty jäteastia-symbolilla, jonka yli on vedetty rasti. Tämä tarkoittaa, ettei laitetta saa hävittää normaalin talousjätteen mukana. Älä hävitä laitetta normaalin jätteen seassa vaan varmista, että laite kierrätetään ympäristöystävällisellä tavalla, jottei ympäristölle tai ihmisille aiheudu vahinkoa. Lisätietoja kierrätyksestä ja keräyspisteistä saa ottamalla yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai jälleenmyyjään, jolta laite ostettiin. Symbolen med en överkorsad soptunna innebär att denna produkt inte får kastas i vanligt hushållsavfall. För att skydda miljön ska denna produkt inte kastas tillsammans med vanligt hushållsavfall utan lämnas för återvinning på tillbörligt sätt. För mer information om uppsamlingsplatser kontakta din lokala myndighet eller den återförsäljare där du har köpt produkten.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60

Seiko Group TM-T70 Handleiding

Type
Handleiding