Seiko TM-T90 Handleiding

Categorie
Afdrukken
Type
Handleiding
TM-T90
Gebruikershandleiding
DIP-switches
Zie binnenkant vooromslag van deze handleiding voor informatie over instelling van de DIP-switches.
Illustraties
Deze handleiding is verdeeld is 7 delen, een voor elke taal. De illustraties bevinden zich in het eerste gedeelte
en worden niet herhaald. Echter de pagina referenties in de andere delen verwijzen naar de illustraties in het
eerste deel.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, door fotokopiëren, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Seiko Epson Corporation. Er wordt geen aansprakelijkheid voor octrooien
aanvaard in verband met gebruik van de informatie in deze uitgave. Hoewel bij het samenstellen van deze
uitgave de grootste zorgvuldigheid is betracht, aanvaardt Seiko Epson Corporation geen aansprakelijkheid
voor fouten of omissies. Noch wordt aansprakelijkheid aanvaard voor schade die voortvloeit uit gebruik van
de informatie in deze uitgave.
Noch Seiko Epson Corporation noch een van haar dochterondernemingen kan aansprakelijk worden gesteld
door de koper of door derden voor schade, verliezen of kosten die door de koper of derden zijn gemaakt als
gevolg van ongelukken, onjuist gebruik of misbruik van dit product of door onbevoegden uitgevoerde
modificaties, reparaties of wijzigingen van dit product of (tevens in de VS) het niet in acht nemen van de
aanwijzingen voor gebruik en onderhoud van Seiko Epson Corporation.
Seiko Epson Corporation is niet aansprakelijk voor schade of problemen die voortvloeien uit gebruik van
andere optionele producten of verbruiksgoederen dan die welke door Seiko Epson Corporation zijn
aangemerkt als “originele Epson-producten” of als “door Epson goedgekeurde producten”.
EPSON en ESC/POS zijn gedeponeerde handelsmerken van Seiko Epson Corporation.
BEKENDMAKING: Wijzigingen in de inhoud van deze handleiding onder voorbehoud.
Copyright © 2001 by Seiko Epson Corporation, Nagano, Japan.
Onderdelen van de printer
1. papierroldeksel
2. papiersnijderdeksel
3. aan/uitknop
4. hendel voor openen afdekplaatje
5. bedieningspaneel
Nederlands
18 Gebruikershandleiding voor de TM-T90
Nederlands
Elektromagnetische compatibiliteit en
veiligheidsnormen
Naam product: TM-T90
Naam model: M165A
De volgende normen gelden alleen voor printers die
van de desbetreffende aanduiding zijn voorzien.
(EMC getest met EPSON voeding.)
Europa: CE-keurmerk
Veiligheid: EN 60950
Noord-Amerika: EMI: FCC/ICES-003
klasse A
Veiligheid: UL 1950/CSA C22.2
No. 950
Japan: EMC: VCCI klasse A
JEIDA-52
Oceanië: EMC: AS/NZS 3548
klasse B
WAARSCHUWING
Bij aansluiting van een niet-afgeschermde
printerverbindingskabel op deze printer voldoet de
printer niet aan de geldende normen voor EMC. U
wordt erop gewezen dat wijzigingen of
aanpassingen die niet uitdrukkelijk door SEIKO
EPSON Corporation zijn goedgekeurd, u het recht
op gebruik van de apparatuur kunnen ontnemen.
CE-keurmerk
De printer voldoet aan de volgende richtlijnen en
normen:
Richtlijn 89/336/EEC EN 55022 klasse B
EN 55024
IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
IEC 61000-4-5
IEC 61000-4-6
IEC 61000-4-11
Veiligheidsmaatregelen
Dit gedeelte bevat belangrijke informatie voor veilig en effectief
gebruik van dit product. Lees dit gedeelte aandachtig door en
bewaar het op een goed toegankelijke plaats.
WAARSCHUWING:
Het apparaat onmiddellijk uitschakelen wanneer het rook, een
vreemde geur of ongebruikelijk geluid afgeeft. Doorgaan met gebruik
kan leiden tot brand of elektrische schokken. De stekker onmiddellijk uit
het stopcontact trekken en contact opnemen met de leverancier of
een servicecentrum van SEIKO EPSON voor advies.
Probeer niet zelf het product te repareren. Onjuist uitgevoerde
reparaties kunnen gevaar veroorzaken.
Dit product niet demonteren of wijzigen. Wijzigen van dit product kan
letsel of brand veroorzaken.
Ervoor zorgen dat u de juiste voedingsbron gebruikt. Aansluiten op een
onjuiste voedingsbron kan brand veroorzaken.
Gebruikershandleiding voor de TM-T90 19
Nederlands
Voorkomen dat er voorwerpen in het apparaat vallen. Binnendringen
van vreemde voorwerpen kan brand veroorzaken.
Als er water of andere vloeistoffen in het apparatuur terechtkomt, de
stekker onmiddellijk uit het stopcontact trekken en contact opnemen
met de leverancier of een SEIKO EPSON servicecentrum voor advies.
Doorgaan met gebruik kan leiden tot brand.
LET OP:
De kabels niet op een andere wijze aansluiten dan als vermeld in deze
handleiding. Een andere wijze van aansluiting kan apparatuurschade
of brand veroorzaken.
Dit apparaat moet op een stevige, stabiele en horizontale ondergrond
geplaatst worden. Het product kan beschadigd raken of ongelukken
veroorzaken als het valt.
Niet gebruiken op plaatsen met een hoge vochtigheidsgraad of veel
stof. Overmatig vocht en/of stof kan apparatuurschade of brand tot
gevolg hebben.
Geen zware voorwerpen boven op dit product plaatsen. Nooit op dit
product gaan staan of leunen. De apparatuur kan defect raken of in
elkaar klappen, wat breuk en eventueel letsel kan veroorzaken.
Om ongelukken te voorkomen altijd de stekker van dit product uit het
stopcontact trekken als u het langere tijd niet gebruikt.
Waarschuwingsetiketten
WAARSCHUWING:
Geen telefoonlijn aansluiten op de connector van de kassalade
aansturing; dat kan de telefoonlijn en de printer beschadigen.
LET OP:
De thermische kop wordt heet.
20 Gebruikershandleiding voor de TM-T90
Nederlands
Bedieningspaneel
Signaallampjes en knoppen
POWER-lampje
Brandt als de stroom is ingeschakeld en is uit als de stroom is
uitgeschakeld.
ERROR-lampje
Dit lampje is uit wanneer de printer on-line is, brandt wanneer de
printer off-line is en knippert als er een fout is opgetreden.
PAPER OUT-lampje
Dit lampje gaat branden als de papierrol bijna leeg is.
FEED-knop
Voert het papier in het apparaat in.
Aan/uitknop en afdekplaatje
De aan/uitknop bevindt zich op de voorkant van de printer. Druk
op de knop om de printer aan te zetten en houd hem langer dan
3 seconden ingedrukt om de printer uit te zetten.
Afdekplaatje voor aan/uitknop
U kunt het meegeleverde afdekplaatje voor de aan/uitknop
gebruiken om te voorkomen dat er per ongeluk op de knop wordt
gedrukt. Trek de beschermlaag los en druk het afdekplaatje op zijn
plaats zoals in de afbeelding op pagina 3 te zien is.
WAARSCHUWING:
Als er zich een ongeluk voordoet terwijl het afdekplaatje van de aan/
uitknop is aangebracht, moet u het onderste afdekplaatje onmiddellijk
verwijderen en het netsnoer uit het stopcontact trekken om brand te
voorkomen.
Gebruikershandleiding voor de TM-T90 21
Nederlands
Uitpakken
De printer met standaard specificaties omvat de volgende items.
Neem contact op met de leverancier als er onderdelen beschadigd
zijn.
Printer
Papierrol
Afdekplaatje voor aan/uitknop
Bedieningspaneeletiket voor verticale installatie
Rubberen poten (4 stuks) voor verticale installatie
Netspanningadapter(*)
Zeskantige borgschroeven (alleen voor seriële interface;
2stuks)
Voorzorgsmaatregelen bij gebruik van de voeding(*)
(*)
Niet altijd met printer meegeleverd.
Horizontale of verticale installatie
Zoals in de afbeeldingen op pagina 4 te zien is, kunt u de printer
horizontaal (met de papieruitvoer naar boven) of verticaal (met de
papieruitvoer naar voren) installeren op een vlak oppervlak of
door hem aan de muur te hangen (met gebruik van de afzonderlijk
te bestellen beugelset WH-10).
Als u de printer verticaal installeert, bevestigt u de rubber voetjes
en het bedieningspaneeletiket zoals in de onderste twee
afbeeldingen op pagina 4 te zien is.
NB:
Raadpleeg de met beugelset WH-10 meegeleverde installatiehandleiding
voor informatie over het op de wand installeren van de printer.
Installeren van de papierrol
NB:
Gebruik papierrollen die voldoen aan de specificaties.
1. Open het afdekplaatje voor de papierrol met de hendel voor
openen van het afdekplaatje.
2. Plaats een papierrol in de printer en rol het papier een weinig
af. Zorg daarbij dat het papier samenvalt met de geleider (zie
de afbeeldingen op pagina 5).
22 Gebruikershandleiding voor de TM-T90
Nederlands
3. Sluit het afdekplaatje voor de papierrol; scheur het overtollige
papier af.
NB:
Vergeet niet om het deksel goed te sluiten door op het midden van het
deksel te drukken. Zie de afbeelding op pagina 5.
Probleemoplossing
ERROR-lampje brandt of knippert.
Controleer of het afdekplaatje voor de papierrol is gesloten en
kijk naar het PAPER OUT-lampje. Sluit het afdekplaatje of
vervang zo nodig het papier.
Als de printer veel heeft gedrukt, kan de printkop heet zijn.
Wacht totdat de printkop is afgekoeld. Het afdrukken wordt
automatisch hervat.
Als de automatische papiersnijder is vastgelopen, zet u de
printer uit en vervolgens weer aan.
Als het afdekplaatje voor de papierrol niet open gaat, moet u de
paragraaf hieronder raadplegen.
Zet de printer uit en vervolgens weer aan. Roep de hulp in van
uw chef of een onderhoudsmonteur als het lampje nog steeds
knippert.
Papier vastgelopen.
Zet de printer uit, open het afdekplaatje voor de papierrol en kijk of
er misschien papier is vastgelopen. Als er papier is vastgelopen,
verwijdert u het vastgelopen papier en volgt u de aanwijzingen in
de paragraaf Installatie van de papierrol om de printer voor
afdrukken gereed te maken.
Het afdekplaatje voor de papierrol gaat niet open.
Zet de printer aan en verwijder het afdekplaatje voor de
papiersnijder. Verwijder het afdekplaatje met behulp van een
schroevendraaier: steek hem in een van de sleuven die met
cirkeltjes zijn aangeduid in de afbeelding op pagina 6 en duw het
afdekplaatje omhoog. Nadat u het afdekplaatje voor de
papiersnijder hebt verwijderd, gebruikt u een ballpoint of pincet
om de knop in de richting van het pijltje te draaien totdat u een
driehoekje ziet in de opening.
Gebruikershandleiding voor de TM-T90 23
Nederlands
Reinigen van de printkop
LET OP:
Nadat het afdrukken kan de printkop zeer heet zijn. Raak hem niet aan
en wacht totdat hij is afgekoeld voordat u hem schoonmaakt.
Beschadig de printerkop niet door hem met uw vingers of harde
voorwerpen aan te raken.
Zet de printer uit, open het afdekplaatje voor de papierrol en maak
het thermisch element van de printkop schoon met een
wattenstaafje dat in een alcoholoplosmiddel is gedrenkt (ethanol,
methanol of isopropanol). Zie de afbeelding op pagina 7.
EPSON beveelt aan de thermische kop regelmatig (gewoonlijk om
de drie maanden) te reinigen om een goede afdrukkwaliteit te
behouden.
Kabels aansluiten
Om kabels aan te sluiten verwijdert u eerst de onderzijde van de
behuizing zoals in de bovenste afbeelding op pagina 7 te zien is.
Om de kabels te plaatsen, breekt u eerst met de hand een van de
drie delen af die met cirkeltjes zijn aangeduid in de onderste
afbeelding op pagina 7 (het andere deel is rechts). Leid de kabels
vervolgens door de gaten en plaats de onderzijde van de behuizing
weer terug.
24 Gebruikershandleiding voor de TM-T90
Nederlands
dpi: punten per inch (25,4 mm)
Gedrukt in Japan. 2000.12
Specificaties voor de TM-T90
Afdrukmethode Thermische regel, 0,141 mm/punt
× 0,141 mm/punt (180 dpi × 180 dpi)
Afgedrukt lettertype 12
× 24/9 × 17
Kolommen 12
×
24/9
×
17: 42/56 (bij papierbreedte van 80 mm)
Afdrukbreedte 72,2 mm, 512 puntposities (bij papierbreedte van 80 mm)
Tekengrootte
(B
×
H)
12
×
24: normaal/dubbel hoog/dubbel breed/viervoudig
1,692
× 3,384 mm/1,692 × 6,768 mm/3,384 × 3,384 mm/3,384 × 6,768 mm
9
×
17: normaal/dubbel hoog/dubbel breed/viervoudig
1,269
×
2,397 mm/1,269
×
4,794 mm/2,538
×
2,397 mm/2,538
×
4,794 mm
Tekenverzamelingen 95 alfanumerieke en 37 internationale tekens, 128
×
11 graphic
Afdruksnelheid Normale:
maximaal: 170 mm/s
Ladderstreepjescode, afdrukken tweedimensionale streepjescode:
maximaal: 100 mm/s
Vierdelige energizing:
maximaal: 70 mm/s
Tweekleurendruk:
maximaal: 55 mm/s
Toevoersnelheid
papier
Ongeveer 170 mm/s
Regelafstand 4,23 mm
Papierafmetingen 80 mm (fabrieksinstelling): 79,5 ± 0,5
× max. 102 mm
60 mm: 59,5 ± 0,5
×
max. 102 mm
58 mm: 57,5 ± 0,5
× max. 102 mm
Thermisch papier Eenkleurig: Serie ENTPA, Tweekleurig: Serie ENTPB
Interface
(compatibel)
RS-232C/bi-directioneel parallel, dealeroptie: RS-485, USB, 10 Base-T I/F
Receive data buffer 4KB/45bytes
D.K.D.-functie 2 drives
Voeding +24 VDC ± 7 %
Stroomverbruik Normale: ongeveer 1,7 A
Temperatuur Bedrijf: 5 tot 45 °C, Opslag: –10 tot 50 °C
Vochtigheid 10 tot 90 %
Betrouwbaarheid MTBF: 360.000 uur, MCBF: 70.000.000 regels (bij gebruik eenkleurig thermisch
papier), 35.000.000 regels (bij gebruik tweekleurig thermisch papier)
Afmetingen 148
× 140 × 201 mm (H × B × D)
Gewicht Ongeveer 1,8 kg

Documenttranscriptie

Nederlands TM-T90 Gebruikershandleiding DIP-switches Zie binnenkant vooromslag van deze handleiding voor informatie over instelling van de DIP-switches. Illustraties Deze handleiding is verdeeld is 7 delen, een voor elke taal. De illustraties bevinden zich in het eerste gedeelte en worden niet herhaald. Echter de pagina referenties in de andere delen verwijzen naar de illustraties in het eerste deel. Onderdelen van de printer 1. papierroldeksel 2. papiersnijderdeksel 3. aan/uitknop 4. hendel voor openen afdekplaatje 5. bedieningspaneel Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopiëren, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Seiko Epson Corporation. Er wordt geen aansprakelijkheid voor octrooien aanvaard in verband met gebruik van de informatie in deze uitgave. Hoewel bij het samenstellen van deze uitgave de grootste zorgvuldigheid is betracht, aanvaardt Seiko Epson Corporation geen aansprakelijkheid voor fouten of omissies. Noch wordt aansprakelijkheid aanvaard voor schade die voortvloeit uit gebruik van de informatie in deze uitgave. Noch Seiko Epson Corporation noch een van haar dochterondernemingen kan aansprakelijk worden gesteld door de koper of door derden voor schade, verliezen of kosten die door de koper of derden zijn gemaakt als gevolg van ongelukken, onjuist gebruik of misbruik van dit product of door onbevoegden uitgevoerde modificaties, reparaties of wijzigingen van dit product of (tevens in de VS) het niet in acht nemen van de aanwijzingen voor gebruik en onderhoud van Seiko Epson Corporation. Seiko Epson Corporation is niet aansprakelijk voor schade of problemen die voortvloeien uit gebruik van andere optionele producten of verbruiksgoederen dan die welke door Seiko Epson Corporation zijn aangemerkt als “originele Epson-producten” of als “door Epson goedgekeurde producten”. EPSON en ESC/POS zijn gedeponeerde handelsmerken van Seiko Epson Corporation. BEKENDMAKING: Wijzigingen in de inhoud van deze handleiding onder voorbehoud. Copyright © 2001 by Seiko Epson Corporation, Nagano, Japan. Nederlands Elektromagnetische compatibiliteit en veiligheidsnormen Naam product: TM-T90 Naam model: M165A De volgende normen gelden alleen voor printers die van de desbetreffende aanduiding zijn voorzien. (EMC getest met EPSON voeding.) Europa: CE-keurmerk Veiligheid: EN 60950 Noord-Amerika: EMI: FCC/ICES-003 klasse A Veiligheid: UL 1950/CSA C22.2 No. 950 Japan: EMC: VCCI klasse A JEIDA-52 Oceanië: EMC: AS/NZS 3548 klasse B CE-keurmerk De printer voldoet aan de volgende richtlijnen en normen: Richtlijn 89/336/EEC EN 55022 klasse B EN 55024 IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-6 IEC 61000-4-11 WAARSCHUWING Bij aansluiting van een niet-afgeschermde printerverbindingskabel op deze printer voldoet de printer niet aan de geldende normen voor EMC. U wordt erop gewezen dat wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door SEIKO EPSON Corporation zijn goedgekeurd, u het recht op gebruik van de apparatuur kunnen ontnemen. Veiligheidsmaatregelen Dit gedeelte bevat belangrijke informatie voor veilig en effectief gebruik van dit product. Lees dit gedeelte aandachtig door en bewaar het op een goed toegankelijke plaats. WAARSCHUWING: Het apparaat onmiddellijk uitschakelen wanneer het rook, een vreemde geur of ongebruikelijk geluid afgeeft. Doorgaan met gebruik kan leiden tot brand of elektrische schokken. De stekker onmiddellijk uit het stopcontact trekken en contact opnemen met de leverancier of een servicecentrum van SEIKO EPSON voor advies. Probeer niet zelf het product te repareren. Onjuist uitgevoerde reparaties kunnen gevaar veroorzaken. Dit product niet demonteren of wijzigen. Wijzigen van dit product kan letsel of brand veroorzaken. Ervoor zorgen dat u de juiste voedingsbron gebruikt. Aansluiten op een onjuiste voedingsbron kan brand veroorzaken. 18 Gebruikershandleiding voor de TM-T90 Nederlands Voorkomen dat er voorwerpen in het apparaat vallen. Binnendringen van vreemde voorwerpen kan brand veroorzaken. Als er water of andere vloeistoffen in het apparatuur terechtkomt, de stekker onmiddellijk uit het stopcontact trekken en contact opnemen met de leverancier of een SEIKO EPSON servicecentrum voor advies. Doorgaan met gebruik kan leiden tot brand. LET OP: De kabels niet op een andere wijze aansluiten dan als vermeld in deze handleiding. Een andere wijze van aansluiting kan apparatuurschade of brand veroorzaken. Dit apparaat moet op een stevige, stabiele en horizontale ondergrond geplaatst worden. Het product kan beschadigd raken of ongelukken veroorzaken als het valt. Niet gebruiken op plaatsen met een hoge vochtigheidsgraad of veel stof. Overmatig vocht en/of stof kan apparatuurschade of brand tot gevolg hebben. Geen zware voorwerpen boven op dit product plaatsen. Nooit op dit product gaan staan of leunen. De apparatuur kan defect raken of in elkaar klappen, wat breuk en eventueel letsel kan veroorzaken. Om ongelukken te voorkomen altijd de stekker van dit product uit het stopcontact trekken als u het langere tijd niet gebruikt. Waarschuwingsetiketten WAARSCHUWING: Geen telefoonlijn aansluiten op de connector van de kassalade aansturing; dat kan de telefoonlijn en de printer beschadigen. LET OP: De thermische kop wordt heet. Gebruikershandleiding voor de TM-T90 19 Nederlands Bedieningspaneel Signaallampjes en knoppen POWER-lampje Brandt als de stroom is ingeschakeld en is uit als de stroom is uitgeschakeld. ERROR-lampje Dit lampje is uit wanneer de printer on-line is, brandt wanneer de printer off-line is en knippert als er een fout is opgetreden. PAPER OUT-lampje Dit lampje gaat branden als de papierrol bijna leeg is. FEED-knop Voert het papier in het apparaat in. Aan/uitknop en afdekplaatje De aan/uitknop bevindt zich op de voorkant van de printer. Druk op de knop om de printer aan te zetten en houd hem langer dan 3 seconden ingedrukt om de printer uit te zetten. Afdekplaatje voor aan/uitknop U kunt het meegeleverde afdekplaatje voor de aan/uitknop gebruiken om te voorkomen dat er per ongeluk op de knop wordt gedrukt. Trek de beschermlaag los en druk het afdekplaatje op zijn plaats zoals in de afbeelding op pagina 3 te zien is. WAARSCHUWING: Als er zich een ongeluk voordoet terwijl het afdekplaatje van de aan/ uitknop is aangebracht, moet u het onderste afdekplaatje onmiddellijk verwijderen en het netsnoer uit het stopcontact trekken om brand te voorkomen. 20 Gebruikershandleiding voor de TM-T90 Nederlands Uitpakken De printer met standaard specificaties omvat de volgende items. Neem contact op met de leverancier als er onderdelen beschadigd zijn. ❏ Printer ❏ Papierrol ❏ Afdekplaatje voor aan/uitknop ❏ Bedieningspaneeletiket voor verticale installatie ❏ Rubberen poten (4 stuks) voor verticale installatie ❏ Netspanningadapter(*) ❏ Zeskantige borgschroeven (alleen voor seriële interface; 2 stuks) ❏ Voorzorgsmaatregelen bij gebruik van de voeding(*) (*) Niet altijd met printer meegeleverd. Horizontale of verticale installatie Zoals in de afbeeldingen op pagina 4 te zien is, kunt u de printer horizontaal (met de papieruitvoer naar boven) of verticaal (met de papieruitvoer naar voren) installeren op een vlak oppervlak of door hem aan de muur te hangen (met gebruik van de afzonderlijk te bestellen beugelset WH-10). Als u de printer verticaal installeert, bevestigt u de rubber voetjes en het bedieningspaneeletiket zoals in de onderste twee afbeeldingen op pagina 4 te zien is. NB: Raadpleeg de met beugelset WH-10 meegeleverde installatiehandleiding voor informatie over het op de wand installeren van de printer. Installeren van de papierrol NB: Gebruik papierrollen die voldoen aan de specificaties. 1. Open het afdekplaatje voor de papierrol met de hendel voor openen van het afdekplaatje. 2. Plaats een papierrol in de printer en rol het papier een weinig af. Zorg daarbij dat het papier samenvalt met de geleider (zie de afbeeldingen op pagina 5). Gebruikershandleiding voor de TM-T90 21 Nederlands 3. Sluit het afdekplaatje voor de papierrol; scheur het overtollige papier af. NB: Vergeet niet om het deksel goed te sluiten door op het midden van het deksel te drukken. Zie de afbeelding op pagina 5. Probleemoplossing ERROR-lampje brandt of knippert. ❏ Controleer of het afdekplaatje voor de papierrol is gesloten en kijk naar het PAPER OUT-lampje. Sluit het afdekplaatje of vervang zo nodig het papier. ❏ Als de printer veel heeft gedrukt, kan de printkop heet zijn. Wacht totdat de printkop is afgekoeld. Het afdrukken wordt automatisch hervat. ❏ Als de automatische papiersnijder is vastgelopen, zet u de printer uit en vervolgens weer aan. ❏ Als het afdekplaatje voor de papierrol niet open gaat, moet u de paragraaf hieronder raadplegen. ❏ Zet de printer uit en vervolgens weer aan. Roep de hulp in van uw chef of een onderhoudsmonteur als het lampje nog steeds knippert. Papier vastgelopen. Zet de printer uit, open het afdekplaatje voor de papierrol en kijk of er misschien papier is vastgelopen. Als er papier is vastgelopen, verwijdert u het vastgelopen papier en volgt u de aanwijzingen in de paragraaf Installatie van de papierrol om de printer voor afdrukken gereed te maken. Het afdekplaatje voor de papierrol gaat niet open. Zet de printer aan en verwijder het afdekplaatje voor de papiersnijder. Verwijder het afdekplaatje met behulp van een schroevendraaier: steek hem in een van de sleuven die met cirkeltjes zijn aangeduid in de afbeelding op pagina 6 en duw het afdekplaatje omhoog. Nadat u het afdekplaatje voor de papiersnijder hebt verwijderd, gebruikt u een ballpoint of pincet om de knop in de richting van het pijltje te draaien totdat u een driehoekje ziet in de opening. 22 Gebruikershandleiding voor de TM-T90 Nederlands Reinigen van de printkop LET OP: Nadat het afdrukken kan de printkop zeer heet zijn. Raak hem niet aan en wacht totdat hij is afgekoeld voordat u hem schoonmaakt. Beschadig de printerkop niet door hem met uw vingers of harde voorwerpen aan te raken. Zet de printer uit, open het afdekplaatje voor de papierrol en maak het thermisch element van de printkop schoon met een wattenstaafje dat in een alcoholoplosmiddel is gedrenkt (ethanol, methanol of isopropanol). Zie de afbeelding op pagina 7. EPSON beveelt aan de thermische kop regelmatig (gewoonlijk om de drie maanden) te reinigen om een goede afdrukkwaliteit te behouden. Kabels aansluiten Om kabels aan te sluiten verwijdert u eerst de onderzijde van de behuizing zoals in de bovenste afbeelding op pagina 7 te zien is. Om de kabels te plaatsen, breekt u eerst met de hand een van de drie delen af die met cirkeltjes zijn aangeduid in de onderste afbeelding op pagina 7 (het andere deel is rechts). Leid de kabels vervolgens door de gaten en plaats de onderzijde van de behuizing weer terug. Gebruikershandleiding voor de TM-T90 23 Nederlands Specificaties voor de TM-T90 Afdrukmethode Thermische regel, 0,141 mm/punt × 0,141 mm/punt (180 dpi × 180 dpi) Afgedrukt lettertype 12 × 24/9 × 17 Kolommen 12 × 24/9 × 17: 42/56 (bij papierbreedte van 80 mm) Afdrukbreedte 72,2 mm, 512 puntposities (bij papierbreedte van 80 mm) Tekengrootte (B × H) 12 × 24: normaal/dubbel hoog/dubbel breed/viervoudig 1,692 × 3,384 mm/1,692 × 6,768 mm/3,384 × 3,384 mm/3,384 × 6,768 mm 9 × 17: normaal/dubbel hoog/dubbel breed/viervoudig 1,269 × 2,397 mm/1,269 × 4,794 mm/2,538 × 2,397 mm/2,538 × 4,794 mm Tekenverzamelingen 95 alfanumerieke en 37 internationale tekens, 128 × 11 graphic Afdruksnelheid Normale: maximaal: 170 mm/s Ladderstreepjescode, afdrukken tweedimensionale streepjescode: maximaal: 100 mm/s Vierdelige energizing: maximaal: 70 mm/s Tweekleurendruk: maximaal: 55 mm/s Toevoersnelheid papier Ongeveer 170 mm/s Regelafstand 4,23 mm Papierafmetingen 80 mm (fabrieksinstelling): 79,5 ± 0,5 × max. 102 mm 60 mm: 59,5 ± 0,5 × max. 102 mm 58 mm: 57,5 ± 0,5 × max. 102 mm Thermisch papier Eenkleurig: Serie ENTPA, Tweekleurig: Serie ENTPB Interface (compatibel) RS-232C/bi-directioneel parallel, dealeroptie: RS-485, USB, 10 Base-T I/F Receive data buffer 4 KB/45 bytes D.K.D.-functie 2 drives Voeding +24 VDC ± 7 % Stroomverbruik Normale: ongeveer 1,7 A Temperatuur Bedrijf: 5 tot 45 °C, Opslag: –10 tot 50 °C Vochtigheid 10 tot 90 % Betrouwbaarheid MTBF: 360.000 uur, MCBF: 70.000.000 regels (bij gebruik eenkleurig thermisch papier), 35.000.000 regels (bij gebruik tweekleurig thermisch papier) Afmetingen 148 × 140 × 201 mm (H × B × D) Gewicht Ongeveer 1,8 kg dpi: punten per inch (25,4 mm) Gedrukt in Japan. 2000.12 24 Gebruikershandleiding voor de TM-T90
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60

Seiko TM-T90 Handleiding

Categorie
Afdrukken
Type
Handleiding