OK OCR 150-PR Handleiding

Merk
OK
Categorie
tafelklokken
Model
OCR 150-PR
Type
Handleiding
NL
51
BELANRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES. LEES
ZORGVULDIG DOOR EN BEWAAR OM IN DE
TOEKOMST TE KUNNEN RAADPLEGEN.
Volg alle veiligheidsinstructies op, om schade door verkeerd
gebruik te voorkomen! Volg alle veiligheidswaarschuwingen
op het apparaat en in deze gebruiksaanwijzing op.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.
Doe bij overdracht van het apparaat aan derden deze
gebruiksaanwijzing erbij.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die als
gevolg van verkeerd gebruik of het niet opvolgen van deze
instructies is ontstaan.
Gebruik dit apparaat alleen voor de beoogde doeleinden.
Dit apparaat is niet geschikt voor commercieel gebruik. Dit
apparaat is alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik en
gebruik binnenshuis.
Controleer voor de stekker in het stopcontact te steken
of spanning en stroomsterkte overeenstemmen met de
specifi caties op het typeplaatje van het apparaat.
Gebruik nooit een beschadigd apparaat! Trek de stekker uit
het stopcontact en neem contact op met uw handelaar als
uw apparaat beschadigd is.
Gevaar voor elektrische schokken! Probeer niet zelf het
apparaat te repareren. In geval van storing mogen reparaties
alleen door een vaklieden worden uitgevoerd.
Het snoer niet pletten, buigen of over scherpe randen schuren
om schade aan het snoer te vermijden. Houd het ook ver van
hete oppervlakken en open vuur.
Leg het snoer zo neer dat niemand er per ongeluk aan kan
trekken of over kan struikelen. Houd het apparaat en het
elektrische snoer buiten bereik van kinderen.
Waarschuwing! Dompel de elektrische onderdelen van het
apparaat tijdens het schoonmaken of gebruik niet onder in
water of andere vloeisto en. Houd het apparaat nooit onder
stromend water.
Gebruik het apparaat niet met natte handen of wanneer u op een
natte vloer staat. Raak de stekker nooit met natte handen aan.
Als het apparaat in het water valt, haal dan eerst de stekker uit
het stopcontact voordat u het apparaat uit het water haalt.
Het apparaat moet niet worden blootgesteld aan druppelend
of opspattend water.
Open de behuizing van het apparaat onder geen enkele
omstandigheid. Steek nooit vreemde voorwerpen in de
behuizing van het product.
Gebruik nooit accessoires die niet door de fabrikant worden
aanbevolen. Deze kunnen gevaarlijk zijn voor de gebruiker en
kunnen het apparaat beschadigen. Gebruik alleen originele
OCR150PR_A6_131022 (1.4).indb 51CR150PR_A6_131022 (1.4).indb 51 22/10/13 11:26 AM22/10/13 11:26 AM
52
NL
onderdelen en accessoires.
Plaats geen zware voorwerpen bovenop het apparaat. Plaats
geen voorwerpen met open vlam, zoals kaarsen, naast het
apparaat. Plaats geen met water gevulde voorwerpen, zoals
vazen, in de buurt van het apparaat.
Trek, wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt, niet aan
het snoer en wikkel het snoer niet om het apparaat.
Trek de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet
gebruikt en voordat u het schoonmaakt.
Houd het apparaat uit de buurt van ieder heet oppervlak en
open vuur. Bescherm het apparaat tegen hitte en koude, stof,
direct zonlicht, vocht, druppels en spattend water.
Steek de stekker in een eenvoudig te bereiken stopcontact,
zodat in geval van nood de stekker van het apparaat onmiddellijk
uit het stopcontact kan worden gehaald. Haal de stekker uit het
stopcontact om het apparaat volledig uit te schakelen.
De hoofdschakelaar wordt gebruikt om het apparaat uit te
zetten, deze schakelaar blijft goed werken.
Stel de batterijen niet bloot aan extreme temperaturen, zoals
direct zonlicht of vuur. Plaats het apparaat niet op een hitte-
bron. Uit een batterij lekkend zuur kan schade veroorzaken.
Plaats batterijen altijd juist wat betreft de polariteit
(aangeduid met + en -) zoals aangegeven op de batterij en in
het batterijvak.
Voorzichtig! Explosiegevaar als de batterij onjuist in het
batterijvak wordt gelegd.
Vervang de batterij met een batterij van hetzelfde of
equivalent type.
Mocht de batterij lekken, verwijder deze dan met een
doekje uit het batterijvak. Gooi batterijen weg volgens de
milieuregelgeving. Als een batterij heeft gelekt, vermijd dan
contact met de huid, ogen en slijmvliezen. Spoel de plekken
die met het zuur in contact zijn gekomen onmiddellijk af en
was ze met veel schoon water. Ga naar een dokter.
Ingeslikte batterijen zijn dodelijk. Houd batterijen buiten
bereik van kinderen en huisdieren. Roep direct medische hulp
in als een batterij is ingeslikt.
Sta niet toe dat kinderen zonder toezicht batterijen verwisselen.
Batterijen moeten goed geventileerd en droog en koel
worden bewaard.
Verwijder de batterij als u denkt het apparaat voor langere
tijd niet te gebruiken.
Explosiegevaar! De batterij mag niet worden opgeladen, op
andere wijze gereactiveerd, uit elkaar gehaald, in het vuur
gegooid of kortgesloten worden.
Een uitgeputte batterij moet direct uit het apparaat worden
verwijderd en moet correct worden weggegooid.
OCR150PR_A6_131022 (1.4).indb 52CR150PR_A6_131022 (1.4).indb 52 22/10/13 11:26 AM22/10/13 11:26 AM
NL
53
GEFELICITEERD
Hartelijk dank voor uw aanschaf van dit ok. product. Lees deze
gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar deze om in de
toekomst te raadplegen.
ONDERDELEN
75 64 108 9 111
12
13
14
3
16 151920 1718
2
21
1. AUTO • ON • OFF
schakelaar
2. Projectiearm
3. Projectiering
4. Scherpteregelring
5. PROJECTION MODE knop
6. SNOOZE knop
7. ALARM knop
8. TIME knop
9. HOUR knop
10. MIN knop
11. SLEEP knop
12. BUZZ • OFF • VOL
controle
13. AM • FM schakelaar
14. TUNING controle
15. Scherm
16. Frequentieschaal (AM/FM)
17. ALARM indicator
18. LO • HI DIMMER schakelaar
19. Radioantenne
20. Elektrisch snoer met
stekker
21. Batterijvak
OCR150PR_A6_131022 (1.4).indb 53CR150PR_A6_131022 (1.4).indb 53 22/10/13 11:26 AM22/10/13 11:26 AM
54
NL
BEDIENING
12
Reservebatterij (voor het
instellen van de klok): Open
het batterijvak. Plaats een 9 V
blokbatterij (niet meegeleverd).
Sluit het batterijvak.
Steek de stekker in een geschikt
stopcontact.
SNOOZE
PROJECTION
MODE
ALARM TIME HOUR MIN
SLEEP
34
Instellen van de tijd
1: Druk op TIME en houd deze
knop ingedrukt.
2/3: Druk op de HOUR- en
MIN-knoppen om de tijd in te
stellen.
Radio
1: AM • FM – Kies de gewenste
band
2: FM: Rol de radioantenne uit.
3: TUNING - Zoek het
gewenste station (controleer
daarbij de frequentieschaal).
4: VOL – Regel de
geluidssterkte.
OCR150PR_A6_131022 (1.4).indb 54CR150PR_A6_131022 (1.4).indb 54 22/10/13 11:26 AM22/10/13 11:26 AM
NL
55
BEDIENING
SNOOZE
PROJECTION
MODE
ALARM TIME HOUR MIN
SLEEP
56
Instellen alarm:
1:
Druk op de knop
ALARM
en
houd deze ingedrukt.
2/3:
Druk op de
HOUR
- en
MIN
-
knoppen om de tijd van het alarm
in te stellen.
Gewekt worden door zoemer:
Zet de controleknop in de
BUZZ- stand.
Gewekt worden door de radio:
Stem af op zender van uw
keuze. Regel de geluidssterkte
met : VOL.
SNOOZE
PROJECTION
MODE
ALARM
TIME HOUR MIN
SLEEP
78
Alarm aanzetten:
1: Zet de controleknop in de
AUTO stand.
2: De alarmindicator licht op.
Alarm tijdelijk uitzetten: Als
het alarm afgaat, druk dan op
SNOOZE om het alarm voor 8
minuten te onderbreken. In die
tijd knippert de alarmindicator.
OCR150PR_A6_131022 (1.4).indb 55CR150PR_A6_131022 (1.4).indb 55 22/10/13 11:26 AM22/10/13 11:26 AM
56
NL
BEDIENING
SNOOZE
PROJECTION
MODE
ALARM TIME HOUR MIN
SLEEP
SNOOZE
PROJECTION
MODE
ALARM TIME HOUR MIN
SLEEP
910
Alarm uitzetten:
Als het alarm afgaat, druk dan
op
ALARM
. Het alarm gaat de
volgende dag weer af. Om het
alarm volledig uit te zetten,
moet u het controleknopje in
stand
OFF
zetten.
Slaapmodus:
De radio aanzetten.
1:
Druk op de
SLEEP
en houd
deze ingedrukt.
2:
Druk op de
HOUR
- en
MIN
-
knoppen om de tijd in te stellen
waarop de radio uit gaat (van
0:01 tot 1:59).
11 12
Starten projectiemodus:
Druk op de knop PROJECTION
MODE om de projectie aan of
uit te zetten.
Roteer de projectiearm tot de
gewenste positie of de muur of
het plafond is bereikt.
Scherpstellen:
Stel de geprojecteerde tijd
scherp door te draaien aan de
scherpteregelaar.
Dimmer: Zet de DIMMER
schakelaar in stand LO of HI.
OCR150PR_A6_131022 (1.4).indb 56CR150PR_A6_131022 (1.4).indb 56 22/10/13 11:26 AM22/10/13 11:26 AM
NL
57
SCHOONAMKEN EN ONDERHOUD
WAARSCHUWING
Koppel het apparaat los van het stopcontact en verwijder de batterij
voordat u het schoon gaat maken of onderhoud gaat verrichten.
Dompel het apparaat nooit onder in water of andere
vloeisto en.
Maak de buitenkant schoon met een vochtig doekje.
Gebruik geen benzine, alcohol of schuurmiddelen om de
buitenkant schoon te maken.
Veeg de lens zachtjes af met een zacht, droog doekje. Maak
geen krassen op de lens.
SPECIFICATIES
Nominaal voltage: 230- 240 V~, 50 Hz
Nominaal vermogen: 3 W
Beschermingsklasse: Klasse II
Reservebatterij: 9 V blokbatterij (niet meegeleverd)
Projectieafstand: ongeveer 3 m
Frequentiebereik: FM 88 - 108 MHz / AM 530 - 1600 kHz
WEGGOOIEN
Het logo met de doorgestreepte vuilnisbak geeft aan
dat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
(AEEA) afzonderlijk ingezameld moet worden. Elektrische
en elektronische apparaten kunnen gevaarlijke en
schadelijke sto en bevatten. Gooi dit apparaat niet samen met
het ongesorteerd, huishoudelijk afval weg. Lever deze in bij
een inzamelpunt voor AEEA om het apparaat te recyclen. Op
deze manier draagt u bij tot het behoud van onze natuurlijke
rijkdommen en beschermt u het milieu. Neem contact op met uw
handelaar of gemeente voor meer informatie.
OCR150PR_A6_131022 (1.4).indb 57CR150PR_A6_131022 (1.4).indb 57 22/10/13 11:26 AM22/10/13 11:26 AM

Document transcriptie

51 NL BELANRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES. LEES ZORGVULDIG DOOR EN BEWAAR OM IN DE TOEKOMST TE KUNNEN RAADPLEGEN. • • • • • • • • • • • • • • • Volg alle veiligheidsinstructies op, om schade door verkeerd gebruik te voorkomen! Volg alle veiligheidswaarschuwingen op het apparaat en in deze gebruiksaanwijzing op. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik. Doe bij overdracht van het apparaat aan derden deze gebruiksaanwijzing erbij. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die als gevolg van verkeerd gebruik of het niet opvolgen van deze instructies is ontstaan. Gebruik dit apparaat alleen voor de beoogde doeleinden. Dit apparaat is niet geschikt voor commercieel gebruik. Dit apparaat is alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik en gebruik binnenshuis. Controleer voor de stekker in het stopcontact te steken of spanning en stroomsterkte overeenstemmen met de specificaties op het typeplaatje van het apparaat. Gebruik nooit een beschadigd apparaat! Trek de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw handelaar als uw apparaat beschadigd is. Gevaar voor elektrische schokken! Probeer niet zelf het apparaat te repareren. In geval van storing mogen reparaties alleen door een vaklieden worden uitgevoerd. Het snoer niet pletten, buigen of over scherpe randen schuren om schade aan het snoer te vermijden. Houd het ook ver van hete oppervlakken en open vuur. Leg het snoer zo neer dat niemand er per ongeluk aan kan trekken of over kan struikelen. Houd het apparaat en het elektrische snoer buiten bereik van kinderen. Waarschuwing! Dompel de elektrische onderdelen van het apparaat tijdens het schoonmaken of gebruik niet onder in water of andere vloeistoffen. Houd het apparaat nooit onder stromend water. Gebruik het apparaat niet met natte handen of wanneer u op een natte vloer staat. Raak de stekker nooit met natte handen aan. Als het apparaat in het water valt, haal dan eerst de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat uit het water haalt. Het apparaat moet niet worden blootgesteld aan druppelend of opspattend water. Open de behuizing van het apparaat onder geen enkele omstandigheid. Steek nooit vreemde voorwerpen in de behuizing van het product. Gebruik nooit accessoires die niet door de fabrikant worden aanbevolen. Deze kunnen gevaarlijk zijn voor de gebruiker en kunnen het apparaat beschadigen. Gebruik alleen originele CR150PR_A6_131022 (1.4).indb 51 22/10/13 11:26 AM NL • • • • • • • • • • • • • • • • • 52 onderdelen en accessoires. Plaats geen zware voorwerpen bovenop het apparaat. Plaats geen voorwerpen met open vlam, zoals kaarsen, naast het apparaat. Plaats geen met water gevulde voorwerpen, zoals vazen, in de buurt van het apparaat. Trek, wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt, niet aan het snoer en wikkel het snoer niet om het apparaat. Trek de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt en voordat u het schoonmaakt. Houd het apparaat uit de buurt van ieder heet oppervlak en open vuur. Bescherm het apparaat tegen hitte en koude, stof, direct zonlicht, vocht, druppels en spattend water. Steek de stekker in een eenvoudig te bereiken stopcontact, zodat in geval van nood de stekker van het apparaat onmiddellijk uit het stopcontact kan worden gehaald. Haal de stekker uit het stopcontact om het apparaat volledig uit te schakelen. De hoofdschakelaar wordt gebruikt om het apparaat uit te zetten, deze schakelaar blijft goed werken. Stel de batterijen niet bloot aan extreme temperaturen, zoals direct zonlicht of vuur. Plaats het apparaat niet op een hittebron. Uit een batterij lekkend zuur kan schade veroorzaken. Plaats batterijen altijd juist wat betreft de polariteit (aangeduid met + en -) zoals aangegeven op de batterij en in het batterijvak. Voorzichtig! Explosiegevaar als de batterij onjuist in het batterijvak wordt gelegd. Vervang de batterij met een batterij van hetzelfde of equivalent type. Mocht de batterij lekken, verwijder deze dan met een doekje uit het batterijvak. Gooi batterijen weg volgens de milieuregelgeving. Als een batterij heeft gelekt, vermijd dan contact met de huid, ogen en slijmvliezen. Spoel de plekken die met het zuur in contact zijn gekomen onmiddellijk af en was ze met veel schoon water. Ga naar een dokter. Ingeslikte batterijen zijn dodelijk. Houd batterijen buiten bereik van kinderen en huisdieren. Roep direct medische hulp in als een batterij is ingeslikt. Sta niet toe dat kinderen zonder toezicht batterijen verwisselen. Batterijen moeten goed geventileerd en droog en koel worden bewaard. Verwijder de batterij als u denkt het apparaat voor langere tijd niet te gebruiken. Explosiegevaar! De batterij mag niet worden opgeladen, op andere wijze gereactiveerd, uit elkaar gehaald, in het vuur gegooid of kortgesloten worden. Een uitgeputte batterij moet direct uit het apparaat worden verwijderd en moet correct worden weggegooid. CR150PR_A6_131022 (1.4).indb 52 22/10/13 11:26 AM NL 53 GEFELICITEERD Hartelijk dank voor uw aanschaf van dit ok. product. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar deze om in de toekomst te raadplegen. ONDERDELEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 21 14 20 19 1. AUTO • ON • OFF schakelaar 2. Projectiearm 3. Projectiering 4. Scherpteregelring 5. PROJECTION MODE knop 6. SNOOZE knop 7. ALARM knop 8. TIME knop 9. HOUR knop 10. MIN knop 11. SLEEP knop CR150PR_A6_131022 (1.4).indb 53 18 17 16 15 12. BUZZ • OFF • VOL controle 13. AM • FM schakelaar 14. TUNING controle 15. Scherm 16. Frequentieschaal (AM/FM) 17. ALARM indicator 18. LO • HI DIMMER schakelaar 19. Radioantenne 20. Elektrisch snoer met stekker 21. Batterijvak 22/10/13 11:26 AM NL 54 BEDIENING 2 Reservebatterij (voor het instellen van de klok): Open het batterijvak. Plaats een 9 V blokbatterij (niet meegeleverd). Sluit het batterijvak. Steek de stekker in een geschikt stopcontact. ALARM TIME HOUR SNOOZE MIN SLEEP PROJECTION MODE 1 3 4 Instellen van de tijd 1: Druk op TIME en houd deze knop ingedrukt. 2/3: Druk op de HOUR- en MIN-knoppen om de tijd in te stellen. Radio 1: AM • FM – Kies de gewenste band 2: FM: Rol de radioantenne uit. 3: TUNING - Zoek het gewenste station (controleer daarbij de frequentieschaal). 4: VOL – Regel de geluidssterkte. CR150PR_A6_131022 (1.4).indb 54 22/10/13 11:26 AM NL 55 ALARM TIME HOUR SNOOZE MIN SLEEP PROJECTION MODE BEDIENING 6 Instellen alarm: 1: Druk op de knop ALARM en houd deze ingedrukt. 2/3: Druk op de HOUR- en MINknoppen om de tijd van het alarm in te stellen. Gewekt worden door zoemer: Zet de controleknop in de BUZZ- stand. Gewekt worden door de radio: Stem af op zender van uw keuze. Regel de geluidssterkte met : VOL. ALARM TIME HOUR SNOOZE MIN SLEEP PROJECTION MODE 5 7 8 Alarm aanzetten: 1: Zet de controleknop in de AUTO stand. 2: De alarmindicator licht op. Alarm tijdelijk uitzetten: Als het alarm afgaat, druk dan op SNOOZE om het alarm voor 8 minuten te onderbreken. In die tijd knippert de alarmindicator. CR150PR_A6_131022 (1.4).indb 55 22/10/13 11:26 AM NL 56 TIME HOUR SNOOZE MIN ALARM TIME HOUR SNOOZE MIN SLEEP PROJECTION MODE ALARM SLEEP PROJECTION MODE BEDIENING 9 10 Alarm uitzetten: Als het alarm afgaat, druk dan op ALARM. Het alarm gaat de volgende dag weer af. Om het alarm volledig uit te zetten, moet u het controleknopje in stand OFF zetten. Slaapmodus: De radio aanzetten. 1: Druk op de SLEEP en houd deze ingedrukt. 2: Druk op de HOUR- en MINknoppen om de tijd in te stellen waarop de radio uit gaat (van 0:01 tot 1:59). 11 12 Starten projectiemodus: Druk op de knop PROJECTION MODE om de projectie aan of uit te zetten. Roteer de projectiearm tot de gewenste positie of de muur of het plafond is bereikt. Scherpstellen: Stel de geprojecteerde tijd scherp door te draaien aan de scherpteregelaar. Dimmer: Zet de DIMMER schakelaar in stand LO of HI. CR150PR_A6_131022 (1.4).indb 56 22/10/13 11:26 AM 57 NL SCHOONAMKEN EN ONDERHOUD WAARSCHUWING Koppel het apparaat los van het stopcontact en verwijder de batterij voordat u het schoon gaat maken of onderhoud gaat verrichten. • • • • Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen. Maak de buitenkant schoon met een vochtig doekje. Gebruik geen benzine, alcohol of schuurmiddelen om de buitenkant schoon te maken. Veeg de lens zachtjes af met een zacht, droog doekje. Maak geen krassen op de lens. SPECIFICATIES Nominaal voltage: Nominaal vermogen: Beschermingsklasse: Reservebatterij: Projectieafstand: Frequentiebereik: 230- 240 V~, 50 Hz 3W Klasse II 9V blokbatterij (niet meegeleverd) ongeveer 3 m FM 88 - 108 MHz / AM 530 - 1600 kHz WEGGOOIEN Het logo met de doorgestreepte vuilnisbak geeft aan dat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) afzonderlijk ingezameld moet worden. Elektrische en elektronische apparaten kunnen gevaarlijke en schadelijke stoffen bevatten. Gooi dit apparaat niet samen met het ongesorteerd, huishoudelijk afval weg. Lever deze in bij een inzamelpunt voor AEEA om het apparaat te recyclen. Op deze manier draagt u bij tot het behoud van onze natuurlijke rijkdommen en beschermt u het milieu. Neem contact op met uw handelaar of gemeente voor meer informatie. CR150PR_A6_131022 (1.4).indb 57 22/10/13 11:26 AM
/

Deze handleiding is ook geschikt voor