Ryobi CDI-1803M Handleiding

Merk
Ryobi
Categorie
boormachines
Model
CDI-1803M
Type
Handleiding
Sous réserve de modifications techniques / Subject to technical modifications / Technische Änderungen vorbehalten /
Bajo reserva de modificaciones técnicas / Con riserva di eventuali modifiche tecniche / Com reserva de modificações técnicas /
Technische wijzigingen voorbehouden / Med förbehåll för tekniska ändringar / Med forbehold for tekniske ændringer /
Med forbehold om tekniske endringer / Tekniset muutokset varataan / Υπ την επιύλαη τενικών τρππιήσεων /
A műszaki módosítás jogát fenntartjuk / Změny technických údajů vyhrazeny /
åÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ‚ÌeÒeÌ˚ ÚeıÌ˘eÒÍËe ËÁÏeÌeÌËfl /
Sub rezerva modificaţiilor tehnice / Z zastrzeżeniem modyfikacji technicznych / Tehnične spremembe dopuščene
Podložno tehničkim promjenama / Teknik düzeltmeler hakk sakldr
Attention ! Il est indispensable que vous lisiez les instructions contenues dans ce manuel avant
le montage et la mise en service de l’appareil.
Important! It is essential that you read the instructions in this manual before mounting and operating
this machine.
Achtung! Bitte lesen Sie unbedingt vor Montage und Inbetriebnahme die Hinweise dieser Bedienungsanleitung.
¡Atención! Es imprescindible que lea las instrucciones de este manual antes del montaje y de la
puesta en servicio.
Attenzione! Prima di procedere al montaggio e alla messa in funzione, è indispensabile leggere
attentamente le istruzioni del presente manuale.
Atenção! É indispensável ler as instruções deste manual antes de montar e pôr em serviço.
Let op ! Het is absoluut noodzakelijk vóór montage en inbedrijfstelling de aanwijzingen in deze
handleiding te lezen.
Observera! Det är nödvändigt att läsa instruktionerna i denna bruksanvisning före montering och
driftsättning.
OBS! Denne brugsanvisning skal læses igennem inden montering og ibrugtagning.
Advarsel! Vennligst les instruksjonene i denne bruksanvisningen før du monterer og tar i bruk
maskinen.
Huomio! On ehdottoman välttämätöntä lukea tässä käyttöohjeessa annetut ohjeet ennen
asennusta ja käyttöönottoa.
Πρσή! Είναι απαραίτητ να διαάσετε τις συστάσεις των δηγιών αυτών πριν τη
συναρµλγηση και τη θέση σε λειτυργία
Figyelem! Feltétlenül fontos, hogy a jelen használati útmutatóban foglalt előírásokat az
összeszerelés és az üzembe helyezés ellőt elolvassa!
Důležité upozornění! Před montáží nářadí a uvedením do provozu je nutné si přečíst následující pokyny.
ÇÌËχÌËe! èee‰ Ò·ÓÍÓÈ Ë Á‡ÔÛÒÍÓÏ ËÌÒÚÛÏeÌÚ‡ ÌeÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓ˜eÒÚ¸ ËÌÒÚÛ͈ËË ËÁ ̇ÒÚÓfl˘e„Ó
ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡.
Atenţie! Este indispensabil sã citiţi instrucţiunile conţinute în acest mod de utilizare înainte de montaj
şi de punerea în funcţiune.
Uwaga! Przed montowaniem i uruchomieniem, koniecznie musicie się Państwo zapoznać
z zaleceniami zawartymi w niniejszym sposobie użycia.
Pomembno! Zelo pomembno je, da pred namestitvijo in prvo uporabo te naprave preberete
navodila v tem priročniku.
Upozorenje! Važno je da upute u ovom Korisničkom priručniku pročitate prije postavljanja i uporabe ovog alata.
Dikkat! Montajdan ve aletin kullanmna başlamadan bu klavuzda bulunan talimatlar
okumanz gerekmektedir.
CDI-1803M 8/06/05 14:27 Page A4
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
WAARSCHUWING
Tijdens het gebruik van accu gevoed gereedschap
moet u altijd de elementaire veiligheidsvoorschriften
in acht nemen om gevaar voor brand, lichamelijk
letsel en lekkende accuvloeistof te beperken.
Lees al deze voorschriften geheel door voordat u
dit apparaat gaat gebruiken en bewaar ze om ze
ook later te kunnen inzien.
Zorg dat uw werkruimte opgeruimd en goed
verlicht is. Rommelige en donkere werkplekken
werken ongelukken in de hand.
Houd rekening met uw werkomgeving. Stel uw
gereedschap niet bloot aan regen. Gebruik uw elektrisch
gereedschap niet op natte of zeer vochtige plaatsen.
Gebruik elektrisch gereedschap nooit op plekken waar
gevaar bestaat voor brand of elektrische schokken.
Gebruik elektrisch gereedschap nooit in een
explosieve atmosfeer, bijvoorbeeld in de buurt van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stofdeeltjes.
Door de vonken van elektrisch gereedschap kunnen
deze in brand raken of ontploffen.
Houd kinderen en omstanders op afstand als u
elektrische gereedschap gebruikt. Zij zouden u
kunnen afleiden, waardoor u de macht over het
gereedschap verliest.
Blijf waakzaam. Kijk goed naar wat u doet en
gebruik uw gezonde verstand als u een elektrisch
apparaat gebruikt. Gebruik uw gereedschap nooit
wanneer u moe bent. Gebruik het apparaat nooit
wanneer u onder invloed bent van drank of drugs,
of wanneer u medicijnen gebruikt. Vergeet niet dat
een seconde onoplettendheid voldoende is om
ernstig letsel te veroorzaken.
Draag geschikte kleding. Draag geen wijde kleding
of sieraden die in de bewegende delen beklemd
kunnen raken. Als u lang haar hebt, bescherm dit dan
door een hoofdbedekking te dragen.
Houd het laadapparaat in goede staat. Til uw
laadapparaat nooit op aan het netsnoer en probeer
niet de stekker uit het stopcontact te halen door aan
het laadapparaat of aan het snoer te trekken.
Houd het snoer uit de buurt van warmtebronnen,
olie en scherpe randen.
Zorg dat het werkstuk stevig op zijn plaats wordt
gehouden. Gebruik klemmen of een bankschroef om
het werkstuk vast te zetten. Dit geeft meer zekerheid
dan wanneer u dit met uw hand doet; bovendien houdt u
zo twee handen vrij om uw gereedschap te gebruiken.
Houd uw apparaat in goede staat van werking.
Houd uw gereedschap scherp en schoon voor betere
resultaten en optimale veiligheid. Smeer de
accessoires en verwissel ze overeenkomstig de
gebruiksaanwijzingen. Controleer regelmatig de
goede staat van uw gereedschap en als het
beschadigd is, laat het dan repareren door een ter
zake kundig technicus in een Erkend Ryobi
Servicecentrum. Zorg dat de handgrepen altijd droog,
schoon en vrij van olie of vet zijn.
Controleer of geen enkel onderdeel beschadigd is.
Controleer, voordat u doorgaat met het gebruiken
van uw gereedschap, of een eventueel beschadigd
onderdeel kan blijven werken of zijn functie kan
blijven vervullen. Controleer de uitlijning van de
bewegende delen. Controleer of er geen
onderdelen gebroken zijn. Controleer de montage
en alle andere elementen die de goede werking
van het gereedschap kunnen beïnvloeden.
Wanneer er een beschermkap of ander onderdeel
beschadigd is, moet dit door een erkend Ryobi
servicecentrum worden gerepareerd of vervangen,
tenzij anders vermeld in deze gebruikershandleiding.
Laat een defecte schakelaar vervangen door een
erkend Ryobi servicecentrum. Gebruik het apparaat niet
als u het niet met de schakelaar aan en uit kunt zetten.
Zorg dat het apparaat niet ongewild in werking
kan treden. Zorg dat de schakelaar op "UIT" staat
of geblokkeerd is voordat u de accu plaatst.
U loopt het risico ongelukken te veroorzaken als u de
machine verplaatst terwijl u uw vinger op de
schakelaar hebt of als u de accu inzet terwijl de
schakelaar op "AAN" staat.
Zorg dat u altijd uw evenwicht goed kunt bewaren.
Ga altijd stevig op uw benen staan en reik met uw
armen niet te ver weg. Door een stabiele werkpositie
bent u beter in staat om uw gereedschap in bedwang
te houden als er iets onverwachts gebeurt. Gebruik
uw machine niet terwijl u op een ladder of op een
andere onstabiele ondergrond staat.
Draag de voorgeschreven veiligheidsuitrusting.
Bescherm altijd uw ogen. Draag tevens een
stofmasker, schoenen met antislipzolen, een veiligheids-
helm of gehoorbeschermers als dat vereist is.
U mag gereedschap niet overbelasten. Gebruik
een apparaat dat geschikt is voor het werk dat u
gaat doen. Uw gereedschap zal veiliger en zekerder
werken als u het gebruikt op het toerental waarvoor
het berekend is.
25
NL
Nederlands
F GB D E I P S DK N FIN GR H CZ RUS PL
RO
SLO TR
HR
CDI-1803M 6/11/03 7:57 AM Page 25
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Verwijder de accu van het gereedschap en
controleer of de schakelaar geblokkeerd is of op
UIT staat voordat u instellingen uitvoert,
accessoires verwisselt of het apparaat opbergt.
Deze voorzorgsmaatregelen beperken het risico dat
een machine ongewild in werking treedt.
Gereedschap dat niet in gebruik is, moet op een
plaats hoog boven de grond of achter slot en
grendel worden opgeborgen, buiten bereik van
kinderen en andere personen zonder ervaring.
Het gereedschap is gevaarlijk in de handen van
onervaren personen.
Gebruik uitsluitend accessoires die de door de
fabrikant voor dit model zijn aanbevolen. Voor een
bepaald apparaat bedoelde accessoires kunnen
gevaar opleveren als ze met een ander apparaat
worden gebruikt.
Voor onderhoud mogen alleen originele
reserveonderdelen worden gebruikt. Bij gebruik
van niet goedgekeurde onderdelen of bij niet naleving
van de onderhoudsvoorschriften bestaat kans op
elektrische schokken of ernstig lichamelijk letsel.
Laat uw boor-schroefmachine door een ter zake
kundig technicus repareren. Dit elektrische
apparaat voldoet aan de wettelijke veiligheids-
voorschriften. Eventuele reparaties moeten door een ter
zake kundig technicus worden uitgevoerd en met
gebruik van originele reservedelen. Niet naleving van dit
voorschrift kan een gevaar inhouden voor de gebruiker.
Vergeet niet dat accugereedschap altijd startklaar
is omdat het niet op een stopcontact hoeft te
worden aangesloten. Wees u bewust van de
risico's verbonden aan accugereedschappen
wanneer deze niet in gebruik zijn en bij het
verwisselen van accessoires. Houd u altijd strikt
aan de voorschriften om gevaar voor brand,
elektrische schokken of lichamelijke letsel te beperken.
Zorg dat u niet met opspattend accuvloeistof in
aanraking komt bij gebruik van de accu onder
buitengewone omstandigheden. Raadpleeg
onmiddellijk een arts als er vloeistof in uw ogen
is gekomen.
Plaats accugereedschap of accupakken niet in de
buurt van vuur of een hittebron. Zo kunt u het
gevaar voor ontploffingen of letsel beperken.
WAARSCHUWING
Uit accupakken komt waterstofgas vrij dat tot
ontploffing kan komen in aanwezigheid van een
ontstekingsbron, bijvoorbeeld een waakvlam.
Gebruik een accu-apparaat nooit in de buurt van
een open vlam om de kans op ernstig lichamelijk
letsel te beperken. Bij het exploderen van een
accupak kunnen brokstukken en chemische stoffen
worden rondgeslingerd. Mocht dit gebeuren,
dan dient u de betreffende plekken onmiddellijk
met helder water te spoelen.
TECHNISCHE GEGEVENS
Model CDI-1803M
Spanning 18 V
Spanwijdte boorhouder 13 mm
Aan-/uitschakelaar snelheidsregelaar
Onbelast toerental (boorstand):
- snelheid 1 0 - 370 min-
1
- snelheid 2 0 - 750 min-
1
- snelheid 3 0 - 2200 min-
1
Onbelast toerental
(klopboorstand):
- snelheid 1 0 - 5920 min-
1
- snelheid 2 0 - 12000 min-
1
- snelheid 3 0 - 35200 min-
1
Max. koppel 55 Nm
Gewicht incl. accu 3 kg
Accupak (niet bijgeleverd): BPP-1817M/BPP-1815M
Laadapparaat (niet bijgeleverd) BC-1800/BC-1815-S
OVERZICHT
1. Snelspanboorhouder
2. Aan/uit-schakelaar
3. Draairichtingschakelaar (voor / achter)
4. Schroefbits
5. Accupak (niet bijgeleverd)
6. Diepte-aanslag
7. Hulphandgreep
8. Vergrendelingen
9. Druk op de vergrendelingen om het accupak
eruit te trekken
10. Om vast te draaien
11. Om los te draaien
12. Boordiepte
13. Kleiner koppel
26
NL
Nederlands
F GB D E I P S DK N FIN GR H CZ RUS PL
RO
SLO TR
HR
CDI-1803M 6/11/03 7:57 AM Page 26
OVERZICHT
14. Groter koppel
15. Instelring afslagkoppel
16. Boorstand
17. Klopboorstand
18. Draairichtingschakelaar
19. Achter
20. Voor
21. Boor verwijderen (losdraaien)
22. Spanklauw
23. Boor vastzetten (vastdraaien)
BEDIENING
DE ACCU INZETTEN (NIET BIJGELEVERD)
Vergrendel de aan/uit-schakelaar van uw boor-
schoefmachine door de draairichtingschakelaar in de
middelste stand te zetten.
Zie afbeelding 6.
Steek de accu in uw boor-schroefmachine. Let er
daarbij op dat de ribbels van het accupak precies
passen in de gleuven onderaan het apparaat.
Zie afbeelding 2.
Let erop dat de accu zich goed heeft vastgeklikt
voordat u de boor-schroefmachine gaat gebruiken.
DE ACCU VERWIJDEREN (NIET BIJGELEVERD)
Vergrendel de aan/uit-schakelaar van uw boor-
schoefmachine door de draairichtingschakelaar in de
middelste stand te zetten.
Zie afbeelding 6.
Kijk waar zich het vergrendelsysteem bevindt van het
accupak en druk hierop om de accu los te maken van
de boor-schoefmachine.
Zie afbeelding 2.
Trek de accu uit uw boor-schroefmachine.
HULPHANDGREEP INSTALLEREN
Zie afbeelding 3.
Ga als volgt te werk om de hulphandgreep te installeren:
Draai de bevestigingsring van de hulphandgreep los
door de greep zelf linksom te draaien.
Plaats de hulphandgreep in de gewenste stand.
Draai de bevestigingsring van de hulphandgreep vast
door de greep stevig rechtsom te draaien.
DE DIEPTEAANSLAG INSTELLEN
Zie afbeelding 4.
Ga als volgt te werk om de diepteaanslag in te stellen:
Vergrendel de aan/uit-schakelaar door de draairichting-
schakelaar in de middelste stand te zetten.
Draai de bevestigingsring van de hulphandgreep los
door de greep zelf linksom te draaien.
Plaats de diepteaanslag zodanig dat de boor met de
gewenste lengte buiten het uiteinde van de
diepteaanslag uitsteekt.
Draai de hulphandgreep vast door de greep stevig
rechtsom te draaien.
AFSLAGKOPPEL INSTELLEN
Zie afbeelding 5.
Omdat uw boor-schroefmachine is voorzien van een
koppeling, kunt u het afslagkoppel instellen al naar
gelang het materiaal waarin u boort of schroeft. Stel het
afslagkoppel in op de gewenste stand.
Wij raden u aan om boren te gebruiken met hardmetalen
punt en om de boormachine in de klopboorstand te
zetten als u in harde materialen boort, zoals baksteen,
tegels of beton.
LET OP
Uw boor-schroefmachine is niet geschikt om
linksom te draaien in de klopboorstand. Als u dat
toch doet, kunt u daardoor materiële schade
veroorzaken.
AAN/UIT-SCHAKELAAR
Zie afbeelding 6.
Om de boor-schroefmachine AAN TE ZETTEN drukt
u de schakelaar in.
Om de boor-schroefmachine UIT TE ZETTEN laat u
de schakelaar los.
VARIABELE SNELHEID
Met de AAN/UIT-schakelaar kunt u het toerental regelen
door middel van de op de schakelaar uitgeoefende druk.
Hoe groter de druk op de schakelaar, des te hoger is de
snelheid. Naarmate u de schakelaar minder indrukt,
wordt de snelheid lager.
VERGRENDELFUNCTIE
Zie afbeelding 6.
De aan/uit-schakelaar kan worden vergrendeld in de
UIT-stand. Deze functie dient om te voorkomen dat de
boor-schroefmachine ongewild wordt ingeschakeld als u
hem niet gebruikt. Plaats de draairichtingschakelaar
(voor indraaien/uitdraaien) in de middelste stand om de
aan/uit-schakelaar te vergrendelen.
Opmerking: Wanneer de keuzeschakelaar in het midden
staat, is de aan/uit-schakelaar geblokkeerd.
27
NL
Nederlands
F GB D E I P S DK N FIN GR H CZ RUS PL
RO
SLO TR
HR
CDI-1803M 6/11/03 7:57 AM Page 27
BEDIENING
DRAAIRICHTING OMSCHAKELEN
Zie afbeelding 6.
U kunt de draairichting van de boor-schroefmachine
omschakelen. De draairichting wordt bepaald door een
keuzeschakelaar die zich boven de aan/uit-schakelaar
bevindt. Wanneer u de boor-schroefmachine in de
normale werkstand houdt, moet de draairichting-
schakelaar zich aan de linker kant van de aan/uit-
schakelaar bevinden om boren/indraaien mogelijk
te maken. De draairichting is omgedraaid (voor uitdraaien
of losdraaien) wanneer de knop zicht rechts van de
aan/uit-schakelaar bevindt. Wanneer de keuzeschakelaar
in het midden staat, is de aan/uit-schakelaar geblokkeerd.
Om uw apparaat te stoppen laat u de aan/uitschakelaar
los en wacht u tot de boorhouder tot stilstand is gekomen.
ELEKTRISCHE REM
Uw boor-schroefmachine is voorzien van een elek-
trische rem. Als u de aan/uit-schakelaar loslaat, stopt de
boorhouder vanzelf. Bij een normale werking van de rem
kunt u door de ventilatiegleuven van de behuizing heen
vonken waarnemen. Deze vonkvorming is normaal en
duidt erop dat de rem in werking is gekomen.
SNELHEID INSTELLEN
Zie afbeelding 8.
Volg onderstaande aanwijzingen op de snelheid
te regelen:
Voor zeer hoge snelheid: duw de instelknop voor de
snelheid op de stand 3.
Voor hoge snelheid: duw de instelknop voor de
snelheid op de stand 2.
Voor lage snelheid: duw de instelknop voor de
snelheid op de stand 1.
Opmerking: Als het omschakelen van de instelknop
van de snelheid moeilijk gaat, verdraai dan de
boorkop met de hand totdat de versnelling pakt.
LET OP
Wacht tot de boorkop geheel tot stilstand is
gekomen voordat u een andere snelheid instelt
of de draairichting verandert om beschadiging
van de koppeling te voorkomen.
SNELSPANBOORHOUDER
Zie afbeelding 7.
Uw boor-schroefmachine is voorzien van een
snelspanboorkop. Dit betekent dat u de boren of
schroefbits met de hand kunt vastzetten en loshalen.
Verdraai de boorkop met de hand.
De pijlen die op de boorkop staan, geven de richting aan
waarin u moet draaien om de boor of het schroefbit VAST
te zetten (aan te draaien) of LOS te maken (los te draaien).
WAARSCHUWING
Probeer niet om een boor of schroefbit vast te
zetten door met een hand de boorkop vast te
houden en dan de boor-schroefmachine aan te
zetten om zo de boorkop te laten draaien en de
boor in de klauwen van de boorkop vast te
klemmen. De boorkop zou uit uw hand kunnen
glijden of uw hand zou kunnen wegglijden en in
aanraking komen met een draaiend schroefbit
of boortje. Dit kan een ongeluk en ernstig
lichamelijk letsel tot gevolg hebben.
ONDERHOUD
WAARSCHUWING
Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.
Het gebruik van andere onderdelen kan gevaar
opleveren of uw apparaat beschadigen.
Gebruik geen oplosmiddelen om de kunststof onderdelen
te reinigen. De meeste kunststoffen riskeren om te
worden beschadigd door de in de handel zijnde
oplosmiddelen. Gebruik een schone doek om vervuiling,
stof, olie, vet e.d. te verwijderen.
WAARSCHUWING
Kunststof onderdelen mogen nooit in aanraking
komen met remvloeistof, benzine, petroleum-
producten, kruipolie, enz. Deze producten bevatten
namelijk chemicaliën die het plastic kunnen
beschadigen, verzwakken of aantasten.
Verg niet teveel van uw elektrisch gereedschap.
Door verkeerd gebruik kunt u uw machine en ook het
werkstuk beschadigen.
WAARSCHUWING
Probeer niet om veranderingen aan uw boor-
schroefmachine aan te brengen of om
accessoires toe te voegen waarvan het gebruik
niet is aanbevolen. Dergelijke veranderingen of
wijzigingen vallen onder verkeerd gebruik en
kunnen gevaarlijke situaties teweegbrengen die
ernstig lichamelijk letsel kunnen veroorzaken.
28
NL
Nederlands
F GB D E I P S DK N FIN GR H CZ RUS PL
RO
SLO TR
HR
CDI-1803M 6/11/03 7:57 AM Page 28
GARANTIE - CONDITIONS
Ce produit Ryobi est garanti contre les vices de fabrication et les pièces
défectueuses pour une durée de vingt-quatre (24) mois, à compter de la
date faisant foi sur l'original de la facture établie par le revendeur à
l'utilisateur final.
Les détériorations provoquées par l'usure normale, par une utilisation
ou un entretien anormal ou non autorisé, ou par une surcharge sont
exclues de la présente garantie de même que les accessoires tels que
batteries, ampoules, lames, embouts, sacs, etc.
En cas de mauvais fonctionnement au cours de la période de garantie,
veuillez envoyer le produit NON DÉMONTÉ avec la preuve d'achat à votre
fournisseur ou au Centre Service Agréé Ryobi le plus proche de chez vous.
Vos droits légaux se rapportant aux produits défectueux ne sont pas
remis en cause par la présente garantie.
WARRANTY - STATEMENT
All Ryobi products are guaranteed against manufacturing defects and
defective parts for a period of twenty four (24) months from the date stated
on the original invoice drawn up by the retailer and given to the end user.
Deterioration caused by normal wear and tear, unauthorised or improper
use or maintenance, or overload are excluded from this guarantee as are
accessories such as battery packs, light bulbs, blades, fittings, bags, etc.
In the event of malfunction during the warranty period, please take the
NON-DISMANTLED product, along with the proof of purchase, to your
retailer or nearest Authorised Ryobi Service Centre.
This warranty in no way affects your legal rights concerning defective
products.
GARANTIE - BEDINGUNGEN
Für alle Ryobi-Produkte gilt eine Garantie gegen Material- und
Verarbeitungsfehler für einen Zeitraum von vierundzwanzig (24) Monaten
ab dem Datum der vom Wiederverkäufer für den Endbenutzer
ausgestellten Originalrechnung.
Fehler, die auf Grund einer normalen Abnutzung, einer unberechtigten oder
falschen Wartung oder Handhabung oder durch eine Überbelastung auftreten,
sind von der Garantie ausgeschlossen. Dies gilt auch für Zubehörteile wie
Batterien, Glühbirnen, Sägeblätter, Ansatzstücke, Beutel usw.
Senden Sie das Produkt im Fall eines Defekts innerhalb des
Garantiezeitraumes in NICHT ZERLEGTEM Zustand zusammen mit dem
Kaufnachweis an Ihren Händler oder Ihr nächstes Ryobi-
Kundendienstzentrum zurück.
Diese Garantie hat keine Auswirkungen auf Ihre gesetzlichen Rechte in
Bezug auf fehlerhafte Produkte.
GARANTÍA - CONDICIONES
Este producto Ryobi está garantizado contra los defectos de fabricación
y las piezas defectuosas por un período de veinticuatro (24) meses, a
partir de la fecha que figura en el original de la factura establecida por
el distribuidor al usuario final.
Se excluyen de la presente garantía los deterioros provocados por un
desgaste normal, una utilización o mantenimiento incorrecto o no
autorizado, y una sobrecarga, así como los diversos accesorios: baterías,
bombillas, hojas, puntas, bolsas, etc.
En caso de funcionamiento incorrecto durante el período de la garantía,
envíe el producto SIN DESMONTAR con la prueba de compra a su proveedor
o al Centro de Servicio Acreditado Ryobi más cercano a su domicilio.
Los derechos legales relacionados con los productos defectuosos no
son cuestionados por la presente garantía.
GARANZIA - CONDIZIONI
Questo prodotto Ryobi è garantito contro tutti i difetti di fabbricazione e
pezzi difettosi per una durata di ventiquattro (24) mesi, a partire dalla
data indicata sull’originale della fattura compilata dal rivenditore e
consegnata all’utente finale.
Il deterioramento provocato dall’usura normale, da un utilizzo o una
manutenzione non conformi o non autorizzati, o da un sovraccarico,
è escluso dalla presente garanzia. La garanzia è esclusa anche per gli
accessori come batterie, lampadine, lame, punte, borse, ecc.
In caso di malfunzionamento nel corso del periodo di garanzia, riportare
il prodotto NON SMONTATO corredato della prova d’acquisto al fornitore
o al più vicino Centro di Assistenza Autorizzato Ryobi.
I diritti legali relativi ai prodotti difettosi non sono rimessi in causa dalla
presente garanzia.
GARANTIA - CONDIÇÕES
Este produto Ryobi está garantido contra os vícios de fabrico e as peças
defeituosas por um prazo de vinte e quatro (24) meses, a contar da data
que faz fé no original da factura emitida pelo vendedor ao utilizador final.
As deteriorações provocadas pelo desgaste normal, por uma utilização
ou uma manutenção anormal ou não autorizada, ou por uma sobrecarga
ficam excluídas da presente garantia assim como os acessórios tais
como baterias, lâmpadas, lâminas, ponteiras, sacos, etc.
No caso de mau funcionamento durante o período de garantia, queira
enviar o produto NÃO DESMONTADO com a prova de compra ao seu
fornecedor ou ao Centro de Serviço Autorizado Ryobi mais próximo.
Os seus direitos legais relativos aos produtos defeituosos não são
prejudicados pela presente garantia.
GARANTIEVOORWAARDEN
Dit Ryobi product is gewaarborgd tegen fabricagefouten en defecte
onderdelen gedurende een periode van vierentwintig (24) maanden, te
rekenen vanaf de officiële datum op het origineel van de door de
wederverkoper aan de eindgebruiker uitgeschreven rekening.
Beschadigingen veroorzaakt door normale slijtage, door abnormaal of
ongeoorloofd gebruik of onderhoud, of door overbelasting vallen niet
onder deze garantie, evenmin als accu's, lampen, bits, snijbladen, zakken
enz.
In geval van slechte werking tijdens de garantieperiode, wordt u verzocht
het NIET GEDEMONTEERDE product samen met de koopbon aan uw
leverancier of aan het dichtstbijzijnde Ryobi servicecentrum te sturen.
Deze garantie doet niet af aan uw wettelijke rechten met betrekking tot
defecte producten.
GARANTI - VILLKOR
Ryobi garanterar denna produkt mot fabrikationsfel och defekta delar
under tjugofyra (24) månader, räknat från det datum som anges på
originalfakturan fastställd av återförsäljaren och överlämnad till
slutanvändaren.
Denna garanti täcker inte skador som förorsakas av normalt slitage,
av onormal eller otillåten användning eller skötsel, eller av överbelastning.
Den täcker inte heller tillbehör som batterier, glödlampor, blad, ändstycken,
påsar, osv.
I händelse av felaktig funktion medan garantin är i kraft skall produkten
sändas UTAN ATT DEMONTERAS tillsammans med inköpsbeviset till
leverantören eller till närmaste servicecenter som auktoriserats av Ryobi.
De rättigheter som lagen ger i förhållande till defekta produkter ifrågasätts
inte av denna garanti.
F
GB
D
E
I
P
NL
S
CDI-1803M 6/11/03 7:59 AM Page 81
Niveau de pression acoustique 98,5 dB(A)
Niveau de puissance acoustique 109,5 dB(A)
Valeur d'accélération de la moyenne
quadratique pondérée 12,6 m/s
2
Sound pressure level 98.5 dB(A)
Sound power level 109.5 dB(A)
Weighted root mean
square acceleration value 12.6 m/s
2
Schalldruckpegel 98,5 dB(A)
Schallleistungspegel 109,5 dB(A)
Beschleunigung des
quadratischen gewogenen Mittelwerts 12,6 m/s
2
Nivel de presión acústica 98,5 dB(A)
Nivel de potencia acústica 109,5 dB(A)
Valor de aceleración de la
media cuadrática ponderada 12,6 m/s
2
Livello di pressione acustica 98,5 dB(A)
Livello di potenza acustica 109,5 dB(A)
Valore d’accelerazione della
media quadratica ponderata 12,6 m/s
2
Nível de pressão acústica 98,5 dB(A)
Nível de potência acústica 109,5 dB(A)
Valor da aceleração da
média quadrática ponderada 12,6 m/s
2
Geluidsdrukniveau 98,5 dB(A)
Geluidsvermogensniveau 109,5 dB(A)
Versnellingswaarde van
de gewogen effectieve waarde 12,6 m/s
2
Ljudtrycksnivå 98,5 dB(A)
Ljudeffektnivå 109,5 dB(A)
Accelerationsvärde för
viktat kvadratiskt medeltal 12,6 m/s
2
Lydtryksniveau 98,5 dB(A)
Lydstyrkeniveau 109,5 dB(A)
Accelerationsværdi for
vægtet kvadratmiddeltal 12,6 m/s
2
Lydtrykknivå 98,5 dB(A)
Lydstyrkenivå 109,5 dB(A)
Veid kvadratisk middelverdi
av akselerasjonsverdien 12,6 m/s
2
Äänenpainetaso 98,5 dB(A)
Äänen tehotaso 109,5 dB(A)
Painotettu kiihdytyksen tehollisarvo 12,6 m/s
2
S
F
GB
D
E
I
P
NL
DK
N
FIN
Επίπεδ ακυστικής πίεσης 98,5 dB(A)
Επίπεδ ακυστικής ισύς 109,5 dB(A)
Tιµή επιτάυνσης της σταθµισµένης
µέσης τετραγωνικής τιµής 12,6 m/s
2
Hangnyomás szint 98,5 dB(A)
Hangerő szint 109,5 dB(A)
A gyorsítás négyzetes
súlyozott átlag értéke 12,6 m/s
2
Hladina akustického tlaku 98,5 dB(A)
Hladina akustického výkonu 109,5 dB(A)
Vážená efektivní hodnota zrychlení 12,6 m/s
2
ìÓ‚Â̸ ‡ÍÛÒÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ‰‡‚ÎÂÌËfl 98,5 ‰Å(A)
ìÓ‚Â̸ ‡ÍÛÒÚ˘ÂÒÍÓÈ ÏÓ˘ÌÓÒÚË 109,5
‰Å(A)
ÇÂ΢Ë̇ ÛÒÍÓÂÌËfl Ò‰ÌÂÈ
ÛÏÂÂÌÌÓÈ Í‚‡‰‡Ú˘ÂÒÍÓÈ 12,6 Ï/ÒÂÍ
2
Nivel de presiune acustică 98,5 dB(A)
Nivel de putere acustică 109,5 dB(A)
Valoarea acceleraţiei medie
pătratică ponderată 12,6 m/s
2
Poziom ciśnienia akustycznego 98,5 dB(A)
Poziom mocy akustycznej 109,5 dB(A)
Wartość skuteczna przyspieszenia
średnia kwadratowa ważona 12,6 m/s
2
Nivo zvočnega pritiska 98,5 dB(A)
Nivo zvočne moči 109,5 dB(A)
Efektivna vrednost uteženega pospeška 12,6 m/s
2
Razina akustičnog pritiska 98,5 dB(A)
Razina jačine zvuka 109,5 dB(A)
Ponderirana vrijednost ubrzanja RMS-a 12,6 m/s
2
Akustik basnç düzeyi 98,5 dB(A)
Ses güç seviyesi 109,5 dB(A)
Ortalama temel vasat
ağrlğn hzlanma değeri 12,6 m/s
2
SLO
HR
TR
GR
RO
RU
PL
H
CZ
CDI-1803M 8/06/05 14:27 Page 84

Document transcriptie

CDI-1803M 8/06/05 14:27 Page A4 Attention ! Il est indispensable que vous lisiez les instructions contenues dans ce manuel avant le montage et la mise en service de l’appareil. Important! It is essential that you read the instructions in this manual before mounting and operating this machine. Achtung! Bitte lesen Sie unbedingt vor Montage und Inbetriebnahme die Hinweise dieser Bedienungsanleitung. ¡Atención! Es imprescindible que lea las instrucciones de este manual antes del montaje y de la puesta en servicio. Attenzione! Prima di procedere al montaggio e alla messa in funzione, è indispensabile leggere attentamente le istruzioni del presente manuale. Atenção! É indispensável ler as instruções deste manual antes de montar e pôr em serviço. Let op ! Het is absoluut noodzakelijk vóór montage en inbedrijfstelling de aanwijzingen in deze handleiding te lezen. Observera! Det är nödvändigt att läsa instruktionerna i denna bruksanvisning före montering och driftsättning. OBS! Denne brugsanvisning skal læses igennem inden montering og ibrugtagning. Advarsel! Vennligst les instruksjonene i denne bruksanvisningen før du monterer og tar i bruk maskinen. Huomio! On ehdottoman välttämätöntä lukea tässä käyttöohjeessa annetut ohjeet ennen asennusta ja käyttöönottoa. Προσοχή! Είναι απαραίτητο να διαβάσετε τις συστάσεις των οδηγιών αυτών πριν τη συναρµολγηση και τη θέση σε λειτουργία Figyelem! Feltétlenül fontos, hogy a jelen használati útmutatóban foglalt előírásokat az összeszerelés és az üzembe helyezés ellőt elolvassa! Důležité upozornění! Před montáží nářadí a uvedením do provozu je nutné si přečíst následující pokyny. ÇÌËχÌËe! èee‰ Ò·ÓÍÓÈ Ë Á‡ÔÛÒÍÓÏ ËÌÒÚÛÏeÌÚ‡ ÌeÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓ˜eÒÚ¸ ËÌÒÚÛ͈ËË ËÁ ̇ÒÚÓfl˘e„Ó ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡. Atenţie! Este indispensabil sã citiţi instrucţiunile conţinute în acest mod de utilizare înainte de montaj şi de punerea în funcţiune. Uwaga! Przed montowaniem i uruchomieniem, koniecznie musicie się Państwo zapoznać z zaleceniami zawartymi w niniejszym sposobie użycia. Pomembno! Zelo pomembno je, da pred namestitvijo in prvo uporabo te naprave preberete navodila v tem priročniku. Upozorenje! Važno je da upute u ovom Korisničkom priručniku pročitate prije postavljanja i uporabe ovog alata. Dikkat! Montajdan ve aletin kullanmna başlamadan bu klavuzda bulunan talimatlar okumanz gerekmektedir. Sous réserve de modifications techniques / Subject to technical modifications / Technische Änderungen vorbehalten / Bajo reserva de modificaciones técnicas / Con riserva di eventuali modifiche tecniche / Com reserva de modificações técnicas / Technische wijzigingen voorbehouden / Med förbehåll för tekniska ändringar / Med forbehold for tekniske ændringer / Med forbehold om tekniske endringer / Tekniset muutokset varataan / Υπ την επιφύλαξη τεχνικών τροποποιήσεων / A műszaki módosítás jogát fenntartjuk / Změny technických údajů vyhrazeny / åÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ‚ÌeÒeÌ˚ ÚeıÌ˘eÒÍËe ËÁÏeÌeÌËfl / Sub rezerva modificaţiilor tehnice / Z zastrzeżeniem modyfikacji technicznych / Tehnične spremembe dopuščene Podložno tehničkim promjenama / Teknik düzeltmeler hakk sakldr CDI-1803M F GB 6/11/03 D E 7:57 AM I P Page 25 NL S DK N FIN GR H CZ RUS RO PL SLO HR TR Nederlands ■ VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN WAARSCHUWING Tijdens het gebruik van accu gevoed gereedschap moet u altijd de elementaire veiligheidsvoorschriften in acht nemen om gevaar voor brand, lichamelijk letsel en lekkende accuvloeistof te beperken. Lees al deze voorschriften geheel door voordat u dit apparaat gaat gebruiken en bewaar ze om ze ook later te kunnen inzien. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Zorg dat uw werkruimte opgeruimd en goed verlicht is. Rommelige en donkere werkplekken werken ongelukken in de hand. Houd rekening met uw werkomgeving. Stel uw gereedschap niet bloot aan regen. Gebruik uw elektrisch gereedschap niet op natte of zeer vochtige plaatsen. Gebruik elektrisch gereedschap nooit op plekken waar gevaar bestaat voor brand of elektrische schokken. Gebruik elektrisch gereedschap nooit in een explosieve atmosfeer, bijvoorbeeld in de buurt van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stofdeeltjes. Door de vonken van elektrisch gereedschap kunnen deze in brand raken of ontploffen. Houd kinderen en omstanders op afstand als u elektrische gereedschap gebruikt. Zij zouden u kunnen afleiden, waardoor u de macht over het gereedschap verliest. Blijf waakzaam. Kijk goed naar wat u doet en gebruik uw gezonde verstand als u een elektrisch apparaat gebruikt. Gebruik uw gereedschap nooit wanneer u moe bent. Gebruik het apparaat nooit wanneer u onder invloed bent van drank of drugs, of wanneer u medicijnen gebruikt. Vergeet niet dat een seconde onoplettendheid voldoende is om ernstig letsel te veroorzaken. Draag geschikte kleding. Draag geen wijde kleding of sieraden die in de bewegende delen beklemd kunnen raken. Als u lang haar hebt, bescherm dit dan door een hoofdbedekking te dragen. Houd het laadapparaat in goede staat. Til uw laadapparaat nooit op aan het netsnoer en probeer niet de stekker uit het stopcontact te halen door aan het laadapparaat of aan het snoer te trekken. Houd het snoer uit de buurt van warmtebronnen, olie en scherpe randen. Zorg dat het werkstuk stevig op zijn plaats wordt gehouden. Gebruik klemmen of een bankschroef om het werkstuk vast te zetten. Dit geeft meer zekerheid dan wanneer u dit met uw hand doet; bovendien houdt u zo twee handen vrij om uw gereedschap te gebruiken. ■ ■ ■ ■ 25 Houd uw apparaat in goede staat van werking. Houd uw gereedschap scherp en schoon voor betere resultaten en optimale veiligheid. Smeer de accessoires en verwissel ze overeenkomstig de gebruiksaanwijzingen. Controleer regelmatig de goede staat van uw gereedschap en als het beschadigd is, laat het dan repareren door een ter zake kundig technicus in een Erkend Ryobi Servicecentrum. Zorg dat de handgrepen altijd droog, schoon en vrij van olie of vet zijn. Controleer of geen enkel onderdeel beschadigd is. Controleer, voordat u doorgaat met het gebruiken van uw gereedschap, of een eventueel beschadigd onderdeel kan blijven werken of zijn functie kan blijven vervullen. Controleer de uitlijning van de bewegende delen. Controleer of er geen onderdelen gebroken zijn. Controleer de montage en alle andere elementen die de goede werking van het gereedschap kunnen beïnvloeden. Wanneer er een beschermkap of ander onderdeel beschadigd is, moet dit door een erkend Ryobi servicecentrum worden gerepareerd of vervangen, tenzij anders vermeld in deze gebruikershandleiding. Laat een defecte schakelaar vervangen door een erkend Ryobi servicecentrum. Gebruik het apparaat niet als u het niet met de schakelaar aan en uit kunt zetten. Zorg dat het apparaat niet ongewild in werking kan treden. Zorg dat de schakelaar op "UIT" staat of geblokkeerd is voordat u de accu plaatst. U loopt het risico ongelukken te veroorzaken als u de machine verplaatst terwijl u uw vinger op de schakelaar hebt of als u de accu inzet terwijl de schakelaar op "AAN" staat. Zorg dat u altijd uw evenwicht goed kunt bewaren. Ga altijd stevig op uw benen staan en reik met uw armen niet te ver weg. Door een stabiele werkpositie bent u beter in staat om uw gereedschap in bedwang te houden als er iets onverwachts gebeurt. Gebruik uw machine niet terwijl u op een ladder of op een andere onstabiele ondergrond staat. Draag de voorgeschreven veiligheidsuitrusting. Bescherm altijd uw ogen. Draag tevens een stofmasker, schoenen met antislipzolen, een veiligheidshelm of gehoorbeschermers als dat vereist is. U mag gereedschap niet overbelasten. Gebruik een apparaat dat geschikt is voor het werk dat u gaat doen. Uw gereedschap zal veiliger en zekerder werken als u het gebruikt op het toerental waarvoor het berekend is. CDI-1803M F GB 6/11/03 D E 7:57 AM I P Page 26 NL S DK N FIN GR H CZ RUS RO PL SLO HR TR Nederlands WAARSCHUWING Uit accupakken komt waterstofgas vrij dat tot ontploffing kan komen in aanwezigheid van een ontstekingsbron, bijvoorbeeld een waakvlam. Gebruik een accu-apparaat nooit in de buurt van een open vlam om de kans op ernstig lichamelijk letsel te beperken. Bij het exploderen van een accupak kunnen brokstukken en chemische stoffen worden rondgeslingerd. Mocht dit gebeuren, dan dient u de betreffende plekken onmiddellijk met helder water te spoelen. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Verwijder de accu van het gereedschap en controleer of de schakelaar geblokkeerd is of op UIT staat voordat u instellingen uitvoert, accessoires verwisselt of het apparaat opbergt. Deze voorzorgsmaatregelen beperken het risico dat een machine ongewild in werking treedt. Gereedschap dat niet in gebruik is, moet op een plaats hoog boven de grond of achter slot en grendel worden opgeborgen, buiten bereik van kinderen en andere personen zonder ervaring. Het gereedschap is gevaarlijk in de handen van onervaren personen. Gebruik uitsluitend accessoires die de door de fabrikant voor dit model zijn aanbevolen. Voor een bepaald apparaat bedoelde accessoires kunnen gevaar opleveren als ze met een ander apparaat worden gebruikt. Voor onderhoud mogen alleen originele reserveonderdelen worden gebruikt. Bij gebruik van niet goedgekeurde onderdelen of bij niet naleving van de onderhoudsvoorschriften bestaat kans op elektrische schokken of ernstig lichamelijk letsel. Laat uw boor-schroefmachine door een ter zake kundig technicus repareren. Dit elektrische apparaat voldoet aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften. Eventuele reparaties moeten door een ter zake kundig technicus worden uitgevoerd en met gebruik van originele reservedelen. Niet naleving van dit voorschrift kan een gevaar inhouden voor de gebruiker. Vergeet niet dat accugereedschap altijd startklaar is omdat het niet op een stopcontact hoeft te worden aangesloten. Wees u bewust van de risico's verbonden aan accugereedschappen wanneer deze niet in gebruik zijn en bij het verwisselen van accessoires. Houd u altijd strikt aan de voorschriften om gevaar voor brand, elektrische schokken of lichamelijke letsel te beperken. Zorg dat u niet met opspattend accuvloeistof in aanraking komt bij gebruik van de accu onder buitengewone omstandigheden. Raadpleeg onmiddellijk een arts als er vloeistof in uw ogen is gekomen. Plaats accugereedschap of accupakken niet in de buurt van vuur of een hittebron. Zo kunt u het gevaar voor ontploffingen of letsel beperken. TECHNISCHE GEGEVENS Model Spanning Spanwijdte boorhouder Aan-/uitschakelaar Onbelast toerental (boorstand): - snelheid 1 - snelheid 2 - snelheid 3 Onbelast toerental (klopboorstand): - snelheid 1 - snelheid 2 - snelheid 3 Max. koppel Gewicht incl. accu Accupak (niet bijgeleverd): Laadapparaat (niet bijgeleverd) CDI-1803M 18 V 13 mm snelheidsregelaar 0 - 370 min-1 0 - 750 min-1 0 - 2200 min-1 0 - 5920 min-1 0 - 12000 min-1 0 - 35200 min-1 55 Nm 3 kg BPP-1817M/BPP-1815M BC-1800/BC-1815-S OVERZICHT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 26 Snelspanboorhouder Aan/uit-schakelaar Draairichtingschakelaar (voor / achter) Schroefbits Accupak (niet bijgeleverd) Diepte-aanslag Hulphandgreep Vergrendelingen Druk op de vergrendelingen om het accupak eruit te trekken Om vast te draaien Om los te draaien Boordiepte Kleiner koppel CDI-1803M F GB 6/11/03 D E 7:57 AM I P Page 27 NL S DK N FIN GR H CZ RUS RO PL SLO HR TR Nederlands ■ OVERZICHT 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ■ Groter koppel Instelring afslagkoppel Boorstand Klopboorstand Draairichtingschakelaar Achter Voor Boor verwijderen (losdraaien) Spanklauw Boor vastzetten (vastdraaien) ■ AFSLAGKOPPEL INSTELLEN Zie afbeelding 5. Omdat uw boor-schroefmachine is voorzien van een koppeling, kunt u het afslagkoppel instellen al naar gelang het materiaal waarin u boort of schroeft. Stel het afslagkoppel in op de gewenste stand. BEDIENING Wij raden u aan om boren te gebruiken met hardmetalen punt en om de boormachine in de klopboorstand te zetten als u in harde materialen boort, zoals baksteen, tegels of beton. DE ACCU INZETTEN (NIET BIJGELEVERD) ■ ■ ■ Vergrendel de aan/uit-schakelaar van uw boorschoefmachine door de draairichtingschakelaar in de middelste stand te zetten. Zie afbeelding 6. Steek de accu in uw boor-schroefmachine. Let er daarbij op dat de ribbels van het accupak precies passen in de gleuven onderaan het apparaat. Zie afbeelding 2. Let erop dat de accu zich goed heeft vastgeklikt voordat u de boor-schroefmachine gaat gebruiken. LET OP Uw boor-schroefmachine is niet geschikt om linksom te draaien in de klopboorstand. Als u dat toch doet, kunt u daardoor materiële schade veroorzaken. AAN/UIT-SCHAKELAAR Zie afbeelding 6. DE ACCU VERWIJDEREN (NIET BIJGELEVERD) ■ ■ ■ ■ Vergrendel de aan/uit-schakelaar van uw boorschoefmachine door de draairichtingschakelaar in de middelste stand te zetten. Zie afbeelding 6. Kijk waar zich het vergrendelsysteem bevindt van het accupak en druk hierop om de accu los te maken van de boor-schoefmachine. Zie afbeelding 2. Trek de accu uit uw boor-schroefmachine. ■ Met de AAN/UIT-schakelaar kunt u het toerental regelen door middel van de op de schakelaar uitgeoefende druk. Hoe groter de druk op de schakelaar, des te hoger is de snelheid. Naarmate u de schakelaar minder indrukt, wordt de snelheid lager. Ga als volgt te werk om de hulphandgreep te installeren: ■ ■ VERGRENDELFUNCTIE Zie afbeelding 6. Draai de bevestigingsring van de hulphandgreep los door de greep zelf linksom te draaien. Plaats de hulphandgreep in de gewenste stand. Draai de bevestigingsring van de hulphandgreep vast door de greep stevig rechtsom te draaien. De aan/uit-schakelaar kan worden vergrendeld in de UIT-stand. Deze functie dient om te voorkomen dat de boor-schroefmachine ongewild wordt ingeschakeld als u hem niet gebruikt. Plaats de draairichtingschakelaar (voor indraaien/uitdraaien) in de middelste stand om de aan/uit-schakelaar te vergrendelen. DE DIEPTEAANSLAG INSTELLEN Zie afbeelding 4. Opmerking: Wanneer de keuzeschakelaar in het midden staat, is de aan/uit-schakelaar geblokkeerd. Ga als volgt te werk om de diepteaanslag in te stellen: ■ Om de boor-schroefmachine AAN TE ZETTEN drukt u de schakelaar in. Om de boor-schroefmachine UIT TE ZETTEN laat u de schakelaar los. VARIABELE SNELHEID HULPHANDGREEP INSTALLEREN Zie afbeelding 3. ■ Draai de bevestigingsring van de hulphandgreep los door de greep zelf linksom te draaien. Plaats de diepteaanslag zodanig dat de boor met de gewenste lengte buiten het uiteinde van de diepteaanslag uitsteekt. Draai de hulphandgreep vast door de greep stevig rechtsom te draaien. Vergrendel de aan/uit-schakelaar door de draairichtingschakelaar in de middelste stand te zetten. 27 CDI-1803M F GB 6/11/03 D E 7:57 AM I P Page 28 NL S DK N FIN GR H CZ RUS RO PL SLO HR TR Nederlands De pijlen die op de boorkop staan, geven de richting aan waarin u moet draaien om de boor of het schroefbit VAST te zetten (aan te draaien) of LOS te maken (los te draaien). BEDIENING DRAAIRICHTING OMSCHAKELEN Zie afbeelding 6. WAARSCHUWING Probeer niet om een boor of schroefbit vast te zetten door met een hand de boorkop vast te houden en dan de boor-schroefmachine aan te zetten om zo de boorkop te laten draaien en de boor in de klauwen van de boorkop vast te klemmen. De boorkop zou uit uw hand kunnen glijden of uw hand zou kunnen wegglijden en in aanraking komen met een draaiend schroefbit of boortje. Dit kan een ongeluk en ernstig lichamelijk letsel tot gevolg hebben. U kunt de draairichting van de boor-schroefmachine omschakelen. De draairichting wordt bepaald door een keuzeschakelaar die zich boven de aan/uit-schakelaar bevindt. Wanneer u de boor-schroefmachine in de normale werkstand houdt, moet de draairichtingschakelaar zich aan de linker kant van de aan/uitschakelaar bevinden om boren/indraaien mogelijk te maken. De draairichting is omgedraaid (voor uitdraaien of losdraaien) wanneer de knop zicht rechts van de aan/uit-schakelaar bevindt. Wanneer de keuzeschakelaar in het midden staat, is de aan/uit-schakelaar geblokkeerd. Om uw apparaat te stoppen laat u de aan/uitschakelaar los en wacht u tot de boorhouder tot stilstand is gekomen. ONDERHOUD WAARSCHUWING Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen. Het gebruik van andere onderdelen kan gevaar opleveren of uw apparaat beschadigen. ELEKTRISCHE REM Uw boor-schroefmachine is voorzien van een elektrische rem. Als u de aan/uit-schakelaar loslaat, stopt de boorhouder vanzelf. Bij een normale werking van de rem kunt u door de ventilatiegleuven van de behuizing heen vonken waarnemen. Deze vonkvorming is normaal en duidt erop dat de rem in werking is gekomen. Gebruik geen oplosmiddelen om de kunststof onderdelen te reinigen. De meeste kunststoffen riskeren om te worden beschadigd door de in de handel zijnde oplosmiddelen. Gebruik een schone doek om vervuiling, stof, olie, vet e.d. te verwijderen. SNELHEID INSTELLEN Zie afbeelding 8. Volg onderstaande aanwijzingen op de snelheid te regelen: ■ ■ ■ WAARSCHUWING Kunststof onderdelen mogen nooit in aanraking komen met remvloeistof, benzine, petroleumproducten, kruipolie, enz. Deze producten bevatten namelijk chemicaliën die het plastic kunnen beschadigen, verzwakken of aantasten. Voor zeer hoge snelheid: duw de instelknop voor de snelheid op de stand 3. Voor hoge snelheid: duw de instelknop voor de snelheid op de stand 2. Voor lage snelheid: duw de instelknop voor de snelheid op de stand 1. Opmerking: Als het omschakelen van de instelknop van de snelheid moeilijk gaat, verdraai dan de boorkop met de hand totdat de versnelling pakt. Verg niet teveel van uw elektrisch gereedschap. Door verkeerd gebruik kunt u uw machine en ook het werkstuk beschadigen. WAARSCHUWING Probeer niet om veranderingen aan uw boorschroefmachine aan te brengen of om accessoires toe te voegen waarvan het gebruik niet is aanbevolen. Dergelijke veranderingen of wijzigingen vallen onder verkeerd gebruik en kunnen gevaarlijke situaties teweegbrengen die ernstig lichamelijk letsel kunnen veroorzaken. LET OP Wacht tot de boorkop geheel tot stilstand is gekomen voordat u een andere snelheid instelt of de draairichting verandert om beschadiging van de koppeling te voorkomen. SNELSPANBOORHOUDER Zie afbeelding 7. Uw boor-schroefmachine is voorzien van een snelspanboorkop. Dit betekent dat u de boren of schroefbits met de hand kunt vastzetten en loshalen. Verdraai de boorkop met de hand. 28 CDI-1803M F 6/11/03 7:59 AM Page 81 GARANTIE - CONDITIONS Ce produit Ryobi est garanti contre les vices de fabrication et les pièces défectueuses pour une durée de vingt-quatre (24) mois, à compter de la date faisant foi sur l'original de la facture établie par le revendeur à l'utilisateur final. Les détériorations provoquées par l'usure normale, par une utilisation ou un entretien anormal ou non autorisé, ou par une surcharge sont exclues de la présente garantie de même que les accessoires tels que batteries, ampoules, lames, embouts, sacs, etc. En cas de mauvais fonctionnement au cours de la période de garantie, veuillez envoyer le produit NON DÉMONTÉ avec la preuve d'achat à votre fournisseur ou au Centre Service Agréé Ryobi le plus proche de chez vous. Vos droits légaux se rapportant aux produits défectueux ne sont pas remis en cause par la présente garantie. GB WARRANTY - STATEMENT All Ryobi products are guaranteed against manufacturing defects and defective parts for a period of twenty four (24) months from the date stated on the original invoice drawn up by the retailer and given to the end user. Deterioration caused by normal wear and tear, unauthorised or improper use or maintenance, or overload are excluded from this guarantee as are accessories such as battery packs, light bulbs, blades, fittings, bags, etc. In the event of malfunction during the warranty period, please take the NON-DISMANTLED product, along with the proof of purchase, to your retailer or nearest Authorised Ryobi Service Centre. This warranty in no way affects your legal rights concerning defective products. D GARANTIE - BEDINGUNGEN Für alle Ryobi-Produkte gilt eine Garantie gegen Material- und Verarbeitungsfehler für einen Zeitraum von vierundzwanzig (24) Monaten ab dem Datum der vom Wiederverkäufer für den Endbenutzer ausgestellten Originalrechnung. Fehler, die auf Grund einer normalen Abnutzung, einer unberechtigten oder falschen Wartung oder Handhabung oder durch eine Überbelastung auftreten, sind von der Garantie ausgeschlossen. Dies gilt auch für Zubehörteile wie Batterien, Glühbirnen, Sägeblätter, Ansatzstücke, Beutel usw. Senden Sie das Produkt im Fall eines Defekts innerhalb des Garantiezeitraumes in NICHT ZERLEGTEM Zustand zusammen mit dem Kaufnachweis an Ihren Händler oder Ihr nächstes RyobiKundendienstzentrum zurück. Diese Garantie hat keine Auswirkungen auf Ihre gesetzlichen Rechte in Bezug auf fehlerhafte Produkte. E GARANTÍA - CONDICIONES Este producto Ryobi está garantizado contra los defectos de fabricación y las piezas defectuosas por un período de veinticuatro (24) meses, a partir de la fecha que figura en el original de la factura establecida por el distribuidor al usuario final. Se excluyen de la presente garantía los deterioros provocados por un desgaste normal, una utilización o mantenimiento incorrecto o no autorizado, y una sobrecarga, así como los diversos accesorios: baterías, bombillas, hojas, puntas, bolsas, etc. En caso de funcionamiento incorrecto durante el período de la garantía, envíe el producto SIN DESMONTAR con la prueba de compra a su proveedor o al Centro de Servicio Acreditado Ryobi más cercano a su domicilio. Los derechos legales relacionados con los productos defectuosos no son cuestionados por la presente garantía. I GARANZIA - CONDIZIONI Questo prodotto Ryobi è garantito contro tutti i difetti di fabbricazione e pezzi difettosi per una durata di ventiquattro (24) mesi, a partire dalla data indicata sull’originale della fattura compilata dal rivenditore e consegnata all’utente finale. Il deterioramento provocato dall’usura normale, da un utilizzo o una manutenzione non conformi o non autorizzati, o da un sovraccarico, è escluso dalla presente garanzia. La garanzia è esclusa anche per gli accessori come batterie, lampadine, lame, punte, borse, ecc. In caso di malfunzionamento nel corso del periodo di garanzia, riportare il prodotto NON SMONTATO corredato della prova d’acquisto al fornitore o al più vicino Centro di Assistenza Autorizzato Ryobi. I diritti legali relativi ai prodotti difettosi non sono rimessi in causa dalla presente garanzia. P GARANTIA - CONDIÇÕES Este produto Ryobi está garantido contra os vícios de fabrico e as peças defeituosas por um prazo de vinte e quatro (24) meses, a contar da data que faz fé no original da factura emitida pelo vendedor ao utilizador final. As deteriorações provocadas pelo desgaste normal, por uma utilização ou uma manutenção anormal ou não autorizada, ou por uma sobrecarga ficam excluídas da presente garantia assim como os acessórios tais como baterias, lâmpadas, lâminas, ponteiras, sacos, etc. No caso de mau funcionamento durante o período de garantia, queira enviar o produto NÃO DESMONTADO com a prova de compra ao seu fornecedor ou ao Centro de Serviço Autorizado Ryobi mais próximo. Os seus direitos legais relativos aos produtos defeituosos não são prejudicados pela presente garantia. NL GARANTIEVOORWAARDEN Dit Ryobi product is gewaarborgd tegen fabricagefouten en defecte onderdelen gedurende een periode van vierentwintig (24) maanden, te rekenen vanaf de officiële datum op het origineel van de door de wederverkoper aan de eindgebruiker uitgeschreven rekening. Beschadigingen veroorzaakt door normale slijtage, door abnormaal of ongeoorloofd gebruik of onderhoud, of door overbelasting vallen niet onder deze garantie, evenmin als accu's, lampen, bits, snijbladen, zakken enz. In geval van slechte werking tijdens de garantieperiode, wordt u verzocht het NIET GEDEMONTEERDE product samen met de koopbon aan uw leverancier of aan het dichtstbijzijnde Ryobi servicecentrum te sturen. Deze garantie doet niet af aan uw wettelijke rechten met betrekking tot defecte producten. S GARANTI - VILLKOR Ryobi garanterar denna produkt mot fabrikationsfel och defekta delar under tjugofyra (24) månader, räknat från det datum som anges på originalfakturan fastställd av återförsäljaren och överlämnad till slutanvändaren. Denna garanti täcker inte skador som förorsakas av normalt slitage, av onormal eller otillåten användning eller skötsel, eller av överbelastning. Den täcker inte heller tillbehör som batterier, glödlampor, blad, ändstycken, påsar, osv. I händelse av felaktig funktion medan garantin är i kraft skall produkten sändas UTAN ATT DEMONTERAS tillsammans med inköpsbeviset till leverantören eller till närmaste servicecenter som auktoriserats av Ryobi. De rättigheter som lagen ger i förhållande till defekta produkter ifrågasätts inte av denna garanti. CDI-1803M F GB D E I P NL S DK N FIN 8/06/05 14:27 Page 84 Niveau de pression acoustique Niveau de puissance acoustique Valeur d'accélération de la moyenne quadratique pondérée 98,5 dB(A) 109,5 dB(A) Sound pressure level Sound power level Weighted root mean square acceleration value 98.5 dB(A) 109.5 dB(A) Schalldruckpegel Schallleistungspegel Beschleunigung des quadratischen gewogenen Mittelwerts Επίπεδο ακουστικής πίεσης Επίπεδο ακουστικής ισχύος Tιµή επιτάχυνσης της σταθµισµένης µέσης τετραγωνικής τιµής 98,5 dB(A) 109,5 dB(A) Hangnyomás szint Hangerő szint A gyorsítás négyzetes súlyozott átlag értéke 98,5 dB(A) 109,5 dB(A) 12,6 m/s2 CZ Hladina akustického tlaku Hladina akustického výkonu Vážená efektivní hodnota zrychlení 98,5 dB(A) 109,5 dB(A) 12,6 m/s2 RU ìÓ‚Â̸ ‡ÍÛÒÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ‰‡‚ÎÂÌËfl ìÓ‚Â̸ ‡ÍÛÒÚ˘ÂÒÍÓÈ ÏÓ˘ÌÓÒÚË ÇÂ΢Ë̇ ÛÒÍÓÂÌËfl Ò‰ÌÂÈ ÛÏÂÂÌÌÓÈ Í‚‡‰‡Ú˘ÂÒÍÓÈ 98,5 ‰Å(A) 109,5 ‰Å(A) GR 12,6 m/s2 H 12.6 m/s2 98,5 dB(A) 109,5 dB(A) 12,6 m/s2 12,6 m/s2 Nivel de presión acústica Nivel de potencia acústica Valor de aceleración de la media cuadrática ponderada 98,5 dB(A) 109,5 dB(A) Livello di pressione acustica Livello di potenza acustica Valore d’accelerazione della media quadratica ponderata 98,5 dB(A) 109,5 dB(A) Nível de pressão acústica Nível de potência acústica Valor da aceleração da média quadrática ponderada 98,5 dB(A) 109,5 dB(A) 12,6 m/s2 Nivel de presiune acustică Nivel de putere acustică Valoarea acceleraţiei medie pătratică ponderată 98,5 dB(A) 109,5 dB(A) Poziom ciśnienia akustycznego Poziom mocy akustycznej Wartość skuteczna przyspieszenia średnia kwadratowa ważona 98,5 dB(A) 109,5 dB(A) Nivo zvočnega pritiska Nivo zvočne moči Efektivna vrednost uteženega pospeška 98,5 dB(A) 109,5 dB(A) 12,6 m/s2 HR Razina akustičnog pritiska Razina jačine zvuka Ponderirana vrijednost ubrzanja RMS-a 98,5 dB(A) 109,5 dB(A) 12,6 m/s2 TR Akustik basnç düzeyi Ses güç seviyesi Ortalama temel vasat ağrlğn hzlanma değeri 98,5 dB(A) 109,5 dB(A) RO 12,6 m/s2 PL 12,6 m/s2 Geluidsdrukniveau Geluidsvermogensniveau Versnellingswaarde van de gewogen effectieve waarde 98,5 dB(A) 109,5 dB(A) Ljudtrycksnivå Ljudeffektnivå Accelerationsvärde för viktat kvadratiskt medeltal 98,5 dB(A) 109,5 dB(A) Lydtryksniveau Lydstyrkeniveau Accelerationsværdi for vægtet kvadratmiddeltal 98,5 dB(A) 109,5 dB(A) 12,6 Ï/ÒÂÍ2 SLO 12,6 m/s2 12,6 m/s2 12,6 m/s2 12,6 m/s2 12,6 m/s2 Lydtrykknivå Lydstyrkenivå Veid kvadratisk middelverdi av akselerasjonsverdien 98,5 dB(A) 109,5 dB(A) 12,6 m/s2 Äänenpainetaso Äänen tehotaso Painotettu kiihdytyksen tehollisarvo 98,5 dB(A) 109,5 dB(A) 12,6 m/s2 12,6 m/s2
/