One For All SMART CONTROL de handleiding

Merk
One For All
Model
SMART CONTROL
Type
de handleiding
Wat is mijn
installatiecode?
Controleer welke
code momenteel
is ingesteld onder elk van
de 6 apparaatmodi.
Mijn code is?
1 5 5 6
DVDDVD
OFF
Macro op de "rode toets"
STOP
& OFF
Ne
d
e
r
l
an
d
s
Extra functies
+
Uw
oorspronke-
l
ijke afstandsbe-
diening is
bijvoorbeeld
KWIJT of
DEFECT
• Key Magic®
Hiermee kunt u functies van uw
oorspronkelijke afstandsbediening
verkrijgen als deze KWIJT of
DEFECT is.
• Modus opnieuw
t
oewijzen
Het instellen van twee (of meer)
apparaten van hetzelfde type.
• Macro
Hiermee kunt u een reeks
opdrachten verzenden
via één druk op een toets.
Opdr
acht 3
pag. 2
K
e
y
M
a
gic
®
1 blink
5 blinks
5 blinks
6 blinks
1st nr. : 1
2nd nr. : 5
3rd nr. : 5
4th nr. : 6
Ontbrekende functie
n
a installatieprocedure
Philips
Sony
TV1
TV2
Opd
r
ach
t 1
Opd
r
ach
t 2
Macro op de "rode toets" =
Opdracht 1: dvd STOPPEN
Opdracht 2: dvd UITSCHAKELEN
Opdracht 3: tv UITSCHAKELEN
U kunt de ontbrekende functie
v
erkrijgen door een 5-cijferige Key
Magic®-functiecode aan te vragen via
o
nze klantenservice.
Volg vervolgens de stappen vanaf
p
agina 3.
pag. 3
pag. 4
pag. 5
4
5
D
ruk op
d
e Magic -toets.
6
Gefeliciteerd! U hebt de stb-modus opnieuw toegewezen zodat deze nu
fungeert als een tweede tv-modus.
Volg nu de instructies voor "ONE FOR ALL SimpleSet", "Direct codes instellen"
of "Zoekmethode" om uw televisie in stb-modus te programmeren.
Een apparaatmodus herstellen naar de oorspronkelijke modus
1) Druk op de Magic-toets en houd deze 3 seconden ingedrukt. --> De blauwe
ring licht tweemaal op.
2) Druk op 9 9 2.
3) Selecteer de bijbehorende apparaatmodus van uw keuze en herstel de in-
stelling naar de oorspronkelijke modus (bijv. stb).
4) Druk tweemaal op de Magic-toets. De blauwe ring licht tweemaal op.
Druk op de Magic -toets --> De blauwe ring licht tweemaal op.
Selecteer het
doelapparaat, bijv. stb.
< select >
1
Druk op de Magic-toets en houd deze
3 seconden ingedrukt.
--> De blauwe ring licht tweemaal op.
Druk op 9 9 2 --> De blauwe ring licht tweemaal op.
2
x2
Met deze functie kunt u 2 (of meer) dezelfde typen apparaten programmeren op de ONE FOR ALL-afstandsbediening (bijv. twee tv's). In het onderstaande voorbeeld stelt u een
e
xtra televisie in.
H
iervoor dient u bijvoorbeeld de stb-modus te wijzigen in de tv-modus.
Voorbeeld. "Stb" wijzigen in "tv":
Philips
Sony
TV1
TV2
+
3 sec.
x2
2
3
Selecteer het
bronapparaat, bijv. tv
< select >
Modus opnieuw toewijzen
Key Magic®
3
2
3
Een toets herstellen naar de oorspronkelijke functie
1) Selecteer de bijbehorende apparaatmodus (bijv. tv).
2) Druk op de Magic-toets en houd deze 3 seconden ingedrukt. --> De blauwe
ring licht tweemaal op.
3) Druk op 9 9 4.
4) Druk op de bijbehorende toets (bijv. rood).
Gefeliciteerd! U hebt de functie "I/II (mono/stereo)" op uw oorspronkelijke
afstandsbediening geprogrammeerd op uw ONE FOR ALL-afstandsbediening.
Nu wordt telkens wanneer u op de "rode toets" drukt (in de tv-modus) de functie
"I/II (mono/stereo)" geactiveerd.
Druk op de Magic-toets en houd deze
3 seconden ingedrukt.
--> De blauwe ring licht tweemaal op.
Druk op 9 9 4.
-
-> De blauwe ring licht tweemaal op.
4
Druk op
de Magic -toets.
5
Voer de 5-cijferige functiecode in die u van de klantenservice
hebt ontvangen. (bijv. 00123)
--> De blauwe ring licht tweemaal op.
6
Druk op de toets waaraan de functie
dient te worden toegewezen (bijv. de
rode toets).
K
e
y
M
a
gic®
Uw oorspronkelijke
afstandsbediening is
bijvoorbeeld
KWIJT of DEFECT
Selecteer het
bijbehorende
apparaat, bijv. tv.
< select >
1
3 sec.
x
2
x2
x2
K
eyMagic® is een exclusieve ONE FOR ALL-functie. Dankzij ONE FOR ALL kunt u veel functies van uw oorspronkelijke afstandsbediening gebruiken, zelfs de functies zonder eigen toets op het
O
NE FOR ALL-toetsenblok. Veelgebruikte functies kunnen aan een toets naar keuze worden toegewezen met de KeyMagic®-functie van uw ONE FOR ALL. Om een bepaalde functie te kunnen
programmeren met KeyMagic® dient u de corresponderende functiecode te weten. Deze functiecode is afhankelijk van het type apparaat en is dus niet in de handleiding te vinden. U kunt
f
unctiecodes aanvragen door onze klantenservice te bellen of per brief, fax of e-mail. [email protected].com
A
ls u contact met ons opneemt, dient u de volgende gegevens te vermelden:
• Uw huidige code (zie "Wat is mijn installatiecode?" op pagina 5).
Apparaattype, merk en modelnummer van het bijbehorende apparaat.
Modelnummer van de oorspronkelijke afstandsbediening die KWIJT of DEFECT is.
• Hoe de functie op de oorspronkelijke afstandsbediening werd weergegeven.
V
ervolgens:
De klantenservice geeft u:
Een 5-cijferige functiecode voor elke aangevraagde functie.
Z
odra u de functiecode(s) van de klantenservice hebt ontvangen,
is het programmeren heel eenvoudig:
Voorbeeld: hoe kunt u de functie "I/II (mono/stereo)" op uw oorspronkelijke
a
fstandsbediening die KWIJT of DEFECT is overzetten naar de "rode toets" op uw
O
NE FOR ALL-afstandsbediening?
Macro
4
7
8
9
Druk op de Magic-toets en houd deze
3 seconden ingedrukt.
--> De blauwe ring licht tweemaal op.
Gefeliciteerd! U hebt een macro geprogrammeerd op de "rode toets".
Wanneer u nu op de rode toets drukt, stopt eerst de dvd-speler. Vervolgens wordt
de dvd-speler uitgeschakeld en daarna wordt de tv uitgeschakeld. Telkens
wanneer u op de rode toets drukt, voert de afstandsbediening deze reeks
opdrachten in elke apparaatmodus uit.
DVDDVD
OFF
Opdracht 1: dvd STOPPEN
Opdracht 2: dvd UITSCHAKELEN
Opdracht 3: tv UITSCHAKELEN
STOPPEN en
UITSCHAKELEN
S
electeer het bijbehorende
a
pparaat, bijv. tv.
< select >
Druk op de rode toets.
U
kunt ONE FOR ALL programmeren om een reeks opdrachten te geven met één druk op de knop. Een reeks opdrachten die u regelmatig gebruikt kan voor uw gemak worden ingekort tot
é
én druk op de knop.
U wilt bijvoorbeeld de volgende macro maken:
E
erste opdracht: dvd --> STOPPEN
Tweede opdracht: dvd --> UITSCHAKELEN
Derde opdracht: tv --> UITSCHAKELEN
O
m de bovenstaande macro in te stellen op de "rode toets" op uw ONE FOR ALL dient u het volgende te doen:
1
2
Druk op de Magic-toets en houd deze
3 seconden ingedrukt.
--> De blauwe ring licht tweemaal op.
D
ruk op 9 9 5.
-
-> De blauwe ring licht tweemaal op.
3
Selecteer het
bijbehorende apparaat,
bijv. dvd.
4
5
6
Druk op de toets
waaraan de functie
dient te worden
toegewezen
(bijv. de rode toets).
Druk op de knop
STOPPEN.
< select >
Opdr
ac
ht
1
Opdr
ac
ht
2
Opdr
ac
ht
3
3 sec.
3
sec.
Druk op de AAN/UIT-knop.
De macrotoets herstellen om de oorspronkelijke functie te verkrijgen
1) Druk op de Magic-toets en houd deze 3 seconden ingedrukt. --> De blauwe ring
licht tweemaal op.
2) Druk op 9 9 5.
3) Druk de bijbehorende macrotoets in (bijv. de rode toets).
4) Druk op de Magic-toets en houd deze 3 seconden ingedrukt. --> De blauwe ring
licht tweemaal op.
x
2
x2
x
2
Druk op
de AAN/UIT-knop.
Wat is mijn installatiecode?
5
G
efeliciteerd! U hebt uw huidige installatiecode in de tv-modus gevonden.
7
D
ruk op 4 voor het vierde cijfer van uw 4-cijferige installatiecode en tel hoeveel keer
d
e blauwe ring oplicht. Als de blauwe ring niet oplicht, is het cijfer "0".
Uw installatiecodes:
S
tel uw ONE FOR ALL met een van de volgende manieren in:
• ONE FOR ALL SimpleSet
TM
Direct codes instellen
Zoekmethode
D
e volgende stappen begeleiden u bij het uitzoeken welke installatiecode zich momenteel onder elke apparaatmodus bevindt.
1
3
D
ruk op de Magic-toets en houd deze 3
seconden ingedrukt.
-
-> De blauwe ring licht tweemaal op.
Druk op 9 9 0.
--> De blauwe ring licht tweemaal op.
4
2
5
Druk op 1 voor het eerste cijfer van uw 4-cijferige installatiecode en tel hoeveel keer de
blauwe ring oplicht. Als de blauwe ring niet oplicht, is het cijfer "0".
Druk op 2 voor het tweede cijfer van uw 4-cijferige installatiecode en tel hoeveel keer
de blauwe ring oplicht. Als de blauwe ring niet oplicht, is het cijfer "0".
Selecteer het bijbehorende
apparaat, bijv. tv
<
select >
Oorspronkelijke instellingen herstellen
Hierbij worden alle geleerde functies in alle modi en enkele andere geprogram-
meerde functies als Key Magic® en macro's gewist.
1) Druk op de Magic-toets en houd deze 3 seconden ingedrukt. --> De blauwe
ring licht tweemaal op.
2) Druk op 9 8 0. De blauwe ring licht tweemaal op.
3 sec.
x2
?
?
x2
??
??
6
Druk op 3 voor het derde cijfer van uw 4-cijferige installatiecode en tel hoeveel keer de
blauwe ring oplicht. Als de blauwe ring niet oplicht, is het cijfer "0".
??

Document transcriptie

ds Nederlan Extra functies • Modus opnieuw toewijzen Het instellen van twee (of meer) apparaten van hetzelfde type. TV1 Philips pag. 2 + TV2 • Key Magic® Hiermee kunt u functies van uw oorspronkelijke afstandsbediening verkrijgen als deze KWIJT of DEFECT is. Sony Ontbrekende functie na installatieprocedure U kunt de ontbrekende functie verkrijgen door een 5-cijferige Key Magic®-functiecode aan te vragen via onze klantenservice. Volg vervolgens de stappen vanaf pagina 3. pag. 3 Key Magic® Uw oorspronkelijke afstandsbediening is bijvoorbeeld KWIJT of DEFECT Macro op de "rode toets" • Macro OFF Hiermee kunt u een reeks opdrachten verzenden via één druk op een toets. STOP & OFF DVD pag. 4 2 1 3 cht dracht dracht a r d p O Op Op Macro op de "rode toets" = Opdracht 1: dvd STOPPEN Opdracht 2: dvd UITSCHAKELEN Opdracht 3: tv UITSCHAKELEN • Wat is mijn installatiecode? Controleer welke code momenteel is ingesteld onder elk van de 6 apparaatmodi. 1 blink 1st nr. :1 5 blinks 2nd nr. :5 5 blinks 3rd nr. :5 6 blinks 4th nr. :6 Mijn code is? pag. 5 1556 Modus opnieuw toewijzen Met deze functie kunt u 2 (of meer) dezelfde typen apparaten programmeren op de ONE FOR ALL-afstandsbediening (bijv. twee tv's). In het onderstaande voorbeeld stelt u een extra televisie in. Hiervoor dient u bijvoorbeeld de stb-modus te wijzigen in de tv-modus. TV1 4 Philips + TV2 Druk op de Magic -toets. Sony 5 < select > Selecteer het doelapparaat, bijv. stb. 6 Voorbeeld. "Stb" wijzigen in "tv": x2 1 Druk op de Magic -toets --> De blauwe ring licht tweemaal op. Gefeliciteerd! U hebt de stb-modus opnieuw toegewezen zodat deze nu fungeert als een tweede tv-modus. 3 sec. Druk op de Magic-toets en houd deze 3 seconden ingedrukt. Volg nu de instructies voor "ONE FOR ALL SimpleSet", "Direct codes instellen" of "Zoekmethode" om uw televisie in stb-modus te programmeren. --> De blauwe ring licht tweemaal op. 2 x2 Druk op 9 9 2 3 --> De blauwe ring licht tweemaal op. < select > Selecteer het bronapparaat, bijv. tv Een apparaatmodus herstellen naar de oorspronkelijke modus 1) Druk op de Magic-toets en houd deze 3 seconden ingedrukt. --> De blauwe ring licht tweemaal op. 2) Druk op 9 9 2. 3) Selecteer de bijbehorende apparaatmodus van uw keuze en herstel de instelling naar de oorspronkelijke modus (bijv. stb). 4) Druk tweemaal op de Magic-toets. De blauwe ring licht tweemaal op. 2 Key Magic® KeyMagic® is een exclusieve ONE FOR ALL-functie. Dankzij ONE FOR ALL kunt u veel functies van uw oorspronkelijke afstandsbediening gebruiken, zelfs de functies zonder eigen toets op het ONE FOR ALL-toetsenblok. Veelgebruikte functies kunnen aan een toets naar keuze worden toegewezen met de KeyMagic®-functie van uw ONE FOR ALL. Om een bepaalde functie te kunnen programmeren met KeyMagic® dient u de corresponderende functiecode te weten. Deze functiecode is afhankelijk van het type apparaat en is dus niet in de handleiding te vinden. U kunt functiecodes aanvragen door onze klantenservice te bellen of per brief, fax of e-mail. [email protected] 2 Als u contact met ons opneemt, dient u de volgende gegevens te vermelden: • Uw huidige code (zie "Wat is mijn installatiecode?" op pagina 5). • Apparaattype, merk en modelnummer van het bijbehorende apparaat. • Modelnummer van de oorspronkelijke afstandsbediening die KWIJT of DEFECT is. • Hoe de functie op de oorspronkelijke afstandsbediening werd weergegeven. x2 3 sec. Vervolgens: Druk op de Magic-toets en houd deze 3 seconden ingedrukt. De klantenservice geeft u: --> De blauwe ring licht tweemaal op. • Een 5-cijferige functiecode voor elke aangevraagde functie. 3 Zodra u de functiecode(s) van de klantenservice hebt ontvangen, is het programmeren heel eenvoudig: Voorbeeld: hoe kunt u de functie "I/II (mono/stereo)" op uw oorspronkelijke afstandsbediening die KWIJT of DEFECT is overzetten naar de "rode toets" op uw ONE FOR ALL-afstandsbediening? x2 Druk op 9 9 4. --> De blauwe ring licht tweemaal op. 4 Druk op de Magic -toets. 5 K ey M agic® Voer de 5-cijferige functiecode in die u van de klantenservice hebt ontvangen. (bijv. 00123) 6 Uw oorspronkelijke afstandsbediening is bijvoorbeeld KWIJT of DEFECT x2 Druk op de toets waaraan de functie dient te worden toegewezen (bijv. de rode toets). --> De blauwe ring licht tweemaal op. Gefeliciteerd! U hebt de functie "I/II (mono/stereo)" op uw oorspronkelijke afstandsbediening geprogrammeerd op uw ONE FOR ALL-afstandsbediening. Nu wordt telkens wanneer u op de "rode toets" drukt (in de tv-modus) de functie "I/II (mono/stereo)" geactiveerd. 1 < select > Selecteer het bijbehorende apparaat, bijv. tv. Een toets herstellen naar de oorspronkelijke functie 1) Selecteer de bijbehorende apparaatmodus (bijv. tv). 2) Druk op de Magic-toets en houd deze 3 seconden ingedrukt. --> De blauwe ring licht tweemaal op. 3) Druk op 9 9 4. 4) Druk op de bijbehorende toets (bijv. rood). 3 Macro U kunt ONE FOR ALL programmeren om een reeks opdrachten te geven met één druk op de knop. Een reeks opdrachten die u regelmatig gebruikt kan voor uw gemak worden ingekort tot één druk op de knop. U wilt bijvoorbeeld de volgende macro maken: Eerste opdracht: dvd Tweede opdracht: dvd Derde opdracht: tv --> STOPPEN --> UITSCHAKELEN --> UITSCHAKELEN Om de bovenstaande macro in te stellen op de "rode toets" op uw ONE FOR ALL dient u het volgende te doen: 7 1 < select > Selecteer het bijbehorende apparaat, bijv. tv. x2 3 sec. Druk op de Magic-toets en houd deze 3 seconden ingedrukt. --> De blauwe ring licht tweemaal op. 8 2 Druk op de AAN/UIT-knop. x2 Druk op 9 9 5. --> De blauwe ring licht tweemaal op. 9 3 Druk op de toets waaraan de functie dient te worden toegewezen (bijv. de rode toets). x2 3 sec. Druk op de Magic-toets en houd deze 3 seconden ingedrukt. --> De blauwe ring licht tweemaal op. Gefeliciteerd! U hebt een macro geprogrammeerd op de "rode toets". Wanneer u nu op de rode toets drukt, stopt eerst de dvd-speler. Vervolgens wordt de dvd-speler uitgeschakeld en daarna wordt de tv uitgeschakeld. Telkens wanneer u op de rode toets drukt, voert de afstandsbediening deze reeks opdrachten in elke apparaatmodus uit. 4 < select > OFF Selecteer het bijbehorende apparaat, bijv. dvd. STOPPEN en UITSCHAKELEN DVD 5 Druk op de rode toets. Op c t 2 ra ch p d t 3 d ra O h ac p dr O ht 1 Opdracht 1: dvd STOPPEN Opdracht 2: dvd UITSCHAKELEN Opdracht 3: tv UITSCHAKELEN Druk op de knop STOPPEN. 6 De macrotoets herstellen om de oorspronkelijke functie te verkrijgen 1) Druk op de Magic-toets en houd deze 3 seconden ingedrukt. --> De blauwe ring licht tweemaal op. 2) Druk op 9 9 5. 3) Druk de bijbehorende macrotoets in (bijv. de rode toets). 4) Druk op de Magic-toets en houd deze 3 seconden ingedrukt. --> De blauwe ring licht tweemaal op. Druk op de AAN/UIT-knop. 4 Wat is mijn installatiecode? Stel uw ONE FOR ALL met een van de volgende manieren in: • ONE FOR ALL SimpleSetTM • Direct codes instellen • Zoekmethode De volgende stappen begeleiden u bij het uitzoeken welke installatiecode zich momenteel onder elke apparaatmodus bevindt. 7 1 3 sec. Druk op de Magic-toets en houd deze 3 seconden ingedrukt. ?? x2 - -> De blauwe ring licht tweemaal op. Druk op 4 voor het vierde cijfer van uw 4-cijferige installatiecode en tel hoeveel keer de blauwe ring oplicht. Als de blauwe ring niet oplicht, is het cijfer "0". Gefeliciteerd! U hebt uw huidige installatiecode in de tv-modus gevonden. 2 < select > Selecteer het bijbehorende apparaat, bijv. tv 3 x2 Druk op 9 9 0. Uw installatiecodes: --> De blauwe ring licht tweemaal op. 4 ?? Druk op 1 voor het eerste cijfer van uw 4-cijferige installatiecode en tel hoeveel keer de blauwe ring oplicht. Als de blauwe ring niet oplicht, is het cijfer "0". 5 ?? Druk op 2 voor het tweede cijfer van uw 4-cijferige installatiecode en tel hoeveel keer de blauwe ring oplicht. Als de blauwe ring niet oplicht, is het cijfer "0". 6 Oorspronkelijke instellingen herstellen Hierbij worden alle geleerde functies in alle modi en enkele andere geprogrammeerde functies als Key Magic® en macro's gewist. ?? 1) Druk op de Magic-toets en houd deze 3 seconden ingedrukt. --> De blauwe ring licht tweemaal op. Druk op 3 voor het derde cijfer van uw 4-cijferige installatiecode en tel hoeveel keer de blauwe ring oplicht. Als de blauwe ring niet oplicht, is het cijfer "0". 2) Druk op 9 8 0. De blauwe ring licht tweemaal op. 5
/