Clatronic DBS 2825 de handleiding

Categorie
Strijkijzers
Type
de handleiding
Algemene veiligheidsinstructies
Lees vóór de ingebruikname van dit apparaat de handleiding uiterst zorgvuldig
door en bewaar deze goed, samen met het garantiebewijs, de kassabon en zo
mogelijk de doos met de binnenverpakking.
Gebruik het apparaat uitsluitend privé en uitsluitend voor de voorgeschreven
toepassing. Dit apparaat is niet geschikt voor commercieel gebruik (tenzij het
bedoeld is voor beperkt gebruik in de buitenlucht). Bescherm het tegen hitte,
directe zonnestralen, vocht (i geen geval in vloeistoffen dompelen) en scherpe
kanten. Gebruik het apparaat niet met vochtige handen. Bij vochtig of nat
geworden apparaat onmiddellijk de stroomtoevoer onderbreken. Niet in het
water grijpen.
Schakel het apparaat uit en onderbreek altijd de stroomtoevoer (trek aan de
steker, nooit aan de kabel) wanneer u het apparaat niet gebruikt, hulpstukken
aanbrengt, reinigt of wanneer storingen optreden.
Laat het ingeschakelde apparaat niet zonder toezicht werken. Schakel het
apparaat altijd uit of trek de steker uit de contactdoos (trek aan de steker, niet
aan de kabel) voordat u de werkplek verlaat.
Bescherm kinderen tegen gevaren en zorg ervoor dat kabels nooit los omlaag
hangen en dat het apparaat buiten het bereik van kinderen blijft.
Controleer regelmatig of het apparaat beschadigingen vertoont. Een bescha-
digd apparaat mag niet in gebruik worden genomen.
Repareer het apparaat nooit zelf, maar breng het naar een geautoriseerde vak-
man. Voorkom gevaren en laat een defecte kabel altijd alleen door de fabrikant,
onze technische dienst of een eender gekwalificeerde persoon vervangen door
een soortgelijke kabel.
Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
Neem de onderstaande “Speciale veiligheidsinstructies“ in acht.
Speciale veiligheidsaanwijzingen
OPGELET! De zoolplaat, de parkeerplaat (8) en de watertank (6) worden snel
heet en hebben veel tijd nodig om af te koelen. Raak deze niet aan!
Wanneer u het strijkijzer niet gebruikt, plaatst u het strijkijzer op de parkeer-
plaat!
Trek vóór het vullen van de watertank de netsteker uit de contactdoos. Vul niet
meer dan 1,0 liter koud water in de watertank!
Zorg dat de verbindingsslang (4) niet wordt geknikt!
Strijk alléén kledingstukken met dit apparaat!
U kunt zowel leidingwater als gedestilleerd water gebruiken. Gebruik géén ont-
kalkingsmiddelen. Deze leiden tot onherstelbare schade aan het apparaat!
9
NL
5....-05-DBS 2825 Neu 13.01.2004 9:27 Uhr Seite 9
Nummering van de bedieningselementen
Ingebruikname van het apparaat
Reinig de zoolplaat met een enigszins vochtige doek.
Om vóór het eerste gebruik alle verontreinigingen te verwijderen, strijkt u meer-
dere malen over een oude, schone doek.
Draai de sluiting (7) van de watertank en vul de watertank via de invulopening
met maximaal 1,0 liter schoon water. Schroef de sluiting weer vast.
Gebruiksaanwijzing
Strijken zonder stoom
1. Sorteer de wasstukken volgens de strijktemperaturen.
2. Begin bij de laagste temperatuur. Stel deze in aan de temperatuurregelaar (1):
(Synthetische stof, zijde) lage temperatuur
• • (Wol) gemiddelde temperatuur
• • • (Katoen, linnen) hoge temperatuur
3. Plaats het apparaat op de parkeerplaat.
4. Elektrische aansluiting:
Waarborg dat de apparaatspanning (zie typeplaatje) en de netspanning over-
eenkomen.
Steek de netsteker in een correct geïnstalleerde en geaarde contactdoos 230
V, 50 Hz. Kantel de bedrijfsschakelaar I (10) aan het station naar positie I en
zet de stoomregelaar (9) op MIN. De bedrijfsschakelaar I (10) brandt.
Controleer of de bedrijfsschakelaar II (11) op positie 0 geschakeld is.
5. Het controlelampje (5) van het strijkijzer geeft de verwarmingsprocedure aan.
Zodra het lampje dooft, is de bedrijfstemperatuur bereikt. U kunt nu met het stri-
jken beginnen.
6. Trek na gebruik van het apparaat altijd de netsteker uit de contactdoos.
Stoomstrijken
Hiervoor is een hoge temperatuur vereist .
1. Draai de temperatuurregelaar (1) naar de positie „• • •“ (Katoen, linnen).
2. Zet beide bedrijfsschakelaars (10/11) op positie I. Wanneer nu de lamp in de
bedrijfsschakelaar II dooft, is genoeg stoom voor de stoommodus opgewekt.
Let op: de stoom is heet. Gevaar voor verbranding!
10
NL
1 Temperatuurregelaar
2 Stoomstoot-toets
3 Vastzetinrichting
4 Verbindingsslang
5 Controlelampje
6 Watertank
7 Afsluiting/
Vulopening watertank
8 Parkeerplaat
9 Stoomregelaar
10 Bedrijfsschakelaar I
11 Bedrijfsschakelaar II
5....-05-DBS 2825 Neu 13.01.2004 9:28 Uhr Seite 10
Met de stoomregelaar (9) kunt u de gewenste stoomhoeveelheid instellen.
Met behulp van de toets (2) kunt u een korte, krachtige stoomstoot opwekken
en door de vastzetinrichting (3) te bedienen ontstaat constante stoom.
3. Het strijkijzer beschikt over een druppelstopfunctie.
4. U kunt de watertank tussendoor met water bijvullen. Zet hiervoor de bedrijfs-
schakelaar II op 0. De bedrijfsschakelaar I blijft op I ingeschakeld.
Opmerking: wanneer de watertank nog onder druk staat, wordt het openen
van de watertanksluiting (7) voorkomen door een veiligheidsblokkering. Voor
het veilig openen moet eerst de druk worden afgelaten.
5. Met de stoomstoot-toets kunt u nu de resterende stoomdruk uitstoten. Wanneer
géén stoom meer uit de strijkzool ontwijkt, zet u de bedrijfsschakelaar I op 0.
Trek de netsteker uit de contactdoos en open voorzichtig de watertanksluiting
(7).
Let op: de sluiting is heet. Gevaar voor verbranding!
6. Vul met behulp van een trechter vers water uit een meetbeker in de watertank.
Vul nooit te veel water in het apparaat! Let op waterspetters die eventueel uit
de tank kunnen spatten. Vul na het openen van de veiligheidsafsluiting het
water langzaam door de trechter bij om te vermijden dat waterspetters ont-
staan.
7. Schroef de veiligheidsafsluiting weer vast.
8. Steek de steker weer in de contactdoos.
Opmerking: open de watertankafsluiting nooit tijdens het gebruik.
Let bij het strijken bij lage temperaturen op dat u de stoomhoeveelheid reduceert of
zonder stoom strijkt.
Vertical Steam maakt een stoomstoot in verticale positie mogelijk.
Zelfreiniging (self-cleaning)
Kalkresten die zich in de zoolplaat vormen, worden door de grote hitte en de
stoomdruk vanzelf verwijderd.
Reiniging
Trek vóór de reiniging van het apparaat altijd de steker uit de contactdoos.
Wacht totdat het apparaat volledig is afgekoeld!
Reinig de behuizing met een droge doek.
Reinig de zoolplaat en de parkeerplaat met een enigszins vochtige doek.
Gebruik géén schurende reinigingsmiddelen!
Het resterende water kan in de watertank blijven, maar moet worden verwijderd
wanneer u het strijkijzer gedurende langere tijd niet gebruikt.
11
NL
5....-05-DBS 2825 Neu 13.01.2004 9:28 Uhr Seite 11
Dit apparaat is gekeurd conform de op dit moment van toepassing zijnde CE-
richtlijnen zoals bijvoorbeeld elektromagnetische compatibiliteit en laagspannings-
voorschriften en is geconstrueerd volgens de nieuwste veiligheidstechnische voor-
schriften.
Technische wijzigingen voorbehouden!
Garantie
Voor het door ons geleverde apparaat verlenen wij een garantie van 24 maanden
vanaf koopdatum (kassabon).
Eventuele gebreken aan het apparaat of aan het toebehoren*) die zijn ontstaan
door productie- of materiaalfouten verhelpen wij binnen deze periode kosteloos
door middel van reparatie of, naar ons oordeel, door vervanging. Eventuele garan-
tiegevallen verlengen noch de geldigheidsduur van de garantie, noch begint daar-
door een nieuwe garantieperiode!
Het koopbewijs geldt als garantiebewijs. Zonder dit bewijs kan geen kosteloze
reparatie of vervanging plaatsvinden.
Geef in garantiegevallen het complete apparaat in de originele verpakking samen
met de kassabon af bij uw handelaar.
*) Schade aan onderdelen leidt niet automatisch tot kosteloze vervanging van het
complete apparaat. Neem in dit geval contact op met onze hotline! De reparatie
van glasbreuk of breuk van kunststofonderdelen wordt altijd berekend!
Niet defecten aan de hulpstukken of aan de slijtende onderdelen (bijv. koolborstels,
deeghaken, drijfriemen, reserveafstandsbediening, reservetandenborstels, zaag-
bladen enz.), maar ook reiniging, onderhoud of de vervanging van slijtende delen
vallen niet onder de garantie en geschieden altijd tegen berekening!
Bij ingrepen door derden komt de garantieverlening te vervallen.
Na de garantieperiode
Na afloop van de garantieperiode kunnen reparaties tegen berekening worden uit-
gevoerd door de betreffende vakhandelaar of de technische dienst.
12
NL
5....-05-DBS 2825 Neu 13.01.2004 9:28 Uhr Seite 12

Documenttranscriptie

5....-05-DBS 2825 Neu 13.01.2004 9:27 Uhr Seite 9 Algemene veiligheidsinstructies • • • • • • • • • NL Lees vóór de ingebruikname van dit apparaat de handleiding uiterst zorgvuldig door en bewaar deze goed, samen met het garantiebewijs, de kassabon en zo mogelijk de doos met de binnenverpakking. Gebruik het apparaat uitsluitend privé en uitsluitend voor de voorgeschreven toepassing. Dit apparaat is niet geschikt voor commercieel gebruik (tenzij het bedoeld is voor beperkt gebruik in de buitenlucht). Bescherm het tegen hitte, directe zonnestralen, vocht (i geen geval in vloeistoffen dompelen) en scherpe kanten. Gebruik het apparaat niet met vochtige handen. Bij vochtig of nat geworden apparaat onmiddellijk de stroomtoevoer onderbreken. Niet in het water grijpen. Schakel het apparaat uit en onderbreek altijd de stroomtoevoer (trek aan de steker, nooit aan de kabel) wanneer u het apparaat niet gebruikt, hulpstukken aanbrengt, reinigt of wanneer storingen optreden. Laat het ingeschakelde apparaat niet zonder toezicht werken. Schakel het apparaat altijd uit of trek de steker uit de contactdoos (trek aan de steker, niet aan de kabel) voordat u de werkplek verlaat. Bescherm kinderen tegen gevaren en zorg ervoor dat kabels nooit los omlaag hangen en dat het apparaat buiten het bereik van kinderen blijft. Controleer regelmatig of het apparaat beschadigingen vertoont. Een beschadigd apparaat mag niet in gebruik worden genomen. Repareer het apparaat nooit zelf, maar breng het naar een geautoriseerde vakman. Voorkom gevaren en laat een defecte kabel altijd alleen door de fabrikant, onze technische dienst of een eender gekwalificeerde persoon vervangen door een soortgelijke kabel. Gebruik alleen originele reserveonderdelen. Neem de onderstaande “Speciale veiligheidsinstructies“ in acht. Speciale veiligheidsaanwijzingen • • • • • • OPGELET! De zoolplaat, de parkeerplaat (8) en de watertank (6) worden snel heet en hebben veel tijd nodig om af te koelen. Raak deze niet aan! Wanneer u het strijkijzer niet gebruikt, plaatst u het strijkijzer op de parkeerplaat! Trek vóór het vullen van de watertank de netsteker uit de contactdoos. Vul niet meer dan 1,0 liter koud water in de watertank! Zorg dat de verbindingsslang (4) niet wordt geknikt! Strijk alléén kledingstukken met dit apparaat! U kunt zowel leidingwater als gedestilleerd water gebruiken. Gebruik géén ontkalkingsmiddelen. Deze leiden tot onherstelbare schade aan het apparaat! 9 5....-05-DBS 2825 Neu 13.01.2004 9:28 Uhr Seite 10 Nummering van de bedieningselementen NL 1 2 3 4 5 6 Temperatuurregelaar Stoomstoot-toets Vastzetinrichting Verbindingsslang Controlelampje Watertank • • Reinig de zoolplaat met een enigszins vochtige doek. Om vóór het eerste gebruik alle verontreinigingen te verwijderen, strijkt u meerdere malen over een oude, schone doek. Draai de sluiting (7) van de watertank en vul de watertank via de invulopening met maximaal 1,0 liter schoon water. Schroef de sluiting weer vast. 7 Afsluiting/ Vulopening watertank 8 Parkeerplaat 9 Stoomregelaar 10 Bedrijfsschakelaar I 11 Bedrijfsschakelaar II Ingebruikname van het apparaat • Gebruiksaanwijzing Strijken zonder stoom 1. Sorteer de wasstukken volgens de strijktemperaturen. 2. Begin bij de laagste temperatuur. Stel deze in aan de temperatuurregelaar (1): • (Synthetische stof, zijde) lage temperatuur •• (Wol) gemiddelde temperatuur ••• (Katoen, linnen) hoge temperatuur 3. Plaats het apparaat op de parkeerplaat. 4. Elektrische aansluiting: Waarborg dat de apparaatspanning (zie typeplaatje) en de netspanning overeenkomen. Steek de netsteker in een correct geïnstalleerde en geaarde contactdoos 230 V, 50 Hz. Kantel de bedrijfsschakelaar I (10) aan het station naar positie I en zet de stoomregelaar (9) op MIN. De bedrijfsschakelaar I (10) brandt. Controleer of de bedrijfsschakelaar II (11) op positie 0 geschakeld is. 5. Het controlelampje (5) van het strijkijzer geeft de verwarmingsprocedure aan. Zodra het lampje dooft, is de bedrijfstemperatuur bereikt. U kunt nu met het strijken beginnen. 6. Trek na gebruik van het apparaat altijd de netsteker uit de contactdoos. Stoomstrijken Hiervoor is een hoge temperatuur vereist . 1. Draai de temperatuurregelaar (1) naar de positie „• • •“ (Katoen, linnen). 2. Zet beide bedrijfsschakelaars (10/11) op positie I. Wanneer nu de lamp in de bedrijfsschakelaar II dooft, is genoeg stoom voor de stoommodus opgewekt. Let op: de stoom is heet. Gevaar voor verbranding! 10 5....-05-DBS 2825 Neu 3. 4. 5. 6. 7. 8. 13.01.2004 9:28 Uhr Seite 11 Met de stoomregelaar (9) kunt u de gewenste stoomhoeveelheid instellen. Met behulp van de toets (2) kunt u een korte, krachtige stoomstoot opwekken en door de vastzetinrichting (3) te bedienen ontstaat constante stoom. Het strijkijzer beschikt over een druppelstopfunctie. U kunt de watertank tussendoor met water bijvullen. Zet hiervoor de bedrijfsschakelaar II op 0. De bedrijfsschakelaar I blijft op I ingeschakeld. Opmerking: wanneer de watertank nog onder druk staat, wordt het openen van de watertanksluiting (7) voorkomen door een veiligheidsblokkering. Voor het veilig openen moet eerst de druk worden afgelaten. Met de stoomstoot-toets kunt u nu de resterende stoomdruk uitstoten. Wanneer géén stoom meer uit de strijkzool ontwijkt, zet u de bedrijfsschakelaar I op 0. Trek de netsteker uit de contactdoos en open voorzichtig de watertanksluiting (7). Let op: de sluiting is heet. Gevaar voor verbranding! Vul met behulp van een trechter vers water uit een meetbeker in de watertank. Vul nooit te veel water in het apparaat! Let op waterspetters die eventueel uit de tank kunnen spatten. Vul na het openen van de veiligheidsafsluiting het water langzaam door de trechter bij om te vermijden dat waterspetters ontstaan. Schroef de veiligheidsafsluiting weer vast. Steek de steker weer in de contactdoos. Opmerking: open de watertankafsluiting nooit tijdens het gebruik. Let bij het strijken bij lage temperaturen op dat u de stoomhoeveelheid reduceert of zonder stoom strijkt. Vertical Steam maakt een stoomstoot in verticale positie mogelijk. Zelfreiniging (self-cleaning) Kalkresten die zich in de zoolplaat vormen, worden door de grote hitte en de stoomdruk vanzelf verwijderd. Reiniging • • • • • Trek vóór de reiniging van het apparaat altijd de steker uit de contactdoos. Wacht totdat het apparaat volledig is afgekoeld! Reinig de behuizing met een droge doek. Reinig de zoolplaat en de parkeerplaat met een enigszins vochtige doek. Gebruik géén schurende reinigingsmiddelen! Het resterende water kan in de watertank blijven, maar moet worden verwijderd wanneer u het strijkijzer gedurende langere tijd niet gebruikt. 11 NL 5....-05-DBS 2825 Neu NL 13.01.2004 9:28 Uhr Seite 12 Dit apparaat is gekeurd conform de op dit moment van toepassing zijnde CErichtlijnen zoals bijvoorbeeld elektromagnetische compatibiliteit en laagspanningsvoorschriften en is geconstrueerd volgens de nieuwste veiligheidstechnische voorschriften. Technische wijzigingen voorbehouden! Garantie Voor het door ons geleverde apparaat verlenen wij een garantie van 24 maanden vanaf koopdatum (kassabon). Eventuele gebreken aan het apparaat of aan het toebehoren*) die zijn ontstaan door productie- of materiaalfouten verhelpen wij binnen deze periode kosteloos door middel van reparatie of, naar ons oordeel, door vervanging. Eventuele garantiegevallen verlengen noch de geldigheidsduur van de garantie, noch begint daardoor een nieuwe garantieperiode! Het koopbewijs geldt als garantiebewijs. Zonder dit bewijs kan geen kosteloze reparatie of vervanging plaatsvinden. Geef in garantiegevallen het complete apparaat in de originele verpakking samen met de kassabon af bij uw handelaar. *) Schade aan onderdelen leidt niet automatisch tot kosteloze vervanging van het complete apparaat. Neem in dit geval contact op met onze hotline! De reparatie van glasbreuk of breuk van kunststofonderdelen wordt altijd berekend! Niet defecten aan de hulpstukken of aan de slijtende onderdelen (bijv. koolborstels, deeghaken, drijfriemen, reserveafstandsbediening, reservetandenborstels, zaagbladen enz.), maar ook reiniging, onderhoud of de vervanging van slijtende delen vallen niet onder de garantie en geschieden altijd tegen berekening! Bij ingrepen door derden komt de garantieverlening te vervallen. Na de garantieperiode Na afloop van de garantieperiode kunnen reparaties tegen berekening worden uitgevoerd door de betreffende vakhandelaar of de technische dienst. 12
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54

Clatronic DBS 2825 de handleiding

Categorie
Strijkijzers
Type
de handleiding