BOMANN DBS 6034 CB Handleiding

Categorie
Strijkijzers
Type
Handleiding
Bedienungsanleitung / Garantie
Gebruiksaanwijzing • Mode d’emploi • Manual de instrucciones
Istruzioni per l’uso Instruction Manual Instrukcja obsługi / Gwarancja
Használati utasítás Руководство по эксплуатации
DBS6034CB_IM 27.09.19
DAMPFBÜGELSTATION
Stoomstrijkijzerstation Poste de repassage à la vapeur Estación de planchado de vapor
Poste de repassage à la vapeur Steam Ironing Station Żelazko ze stacją parową
Gőzölős vasalóállomás Паровая гладильная станция
DBS 6034 CB
DBS6034CB_IM 27.09.19
3
Übersicht der Bedienelemente
Overzicht van de bedieningselementen Liste des différents éléments de commande
Indicación de los elementos de manejo Elementi di comando Overview of the Components
Przegląd elementów obsługi • A kezelőelemek áttekintése
Обзор деталей прибора •
DBS6034CB_IM 27.09.19
11
Gebruiksaanwijzing
Dank u voor het kiezen van ons product. Wij hopen dat u
het gebruik van het apparaat zult genieten.
Symbolen in deze gebruiksaanwijzing
Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid zijn speciaal
gekenmerkt. Neem deze aanwijzingen strikt in acht om
ongevallen en schade aan het apparaat te vermijden:
WAARSCHUWING:
Waarschuwt voor gevaren voor uw gezondheid en toont
mogelijk letsel risico’s.
LET OP:
Wijst op mogelijke gevaren voor het apparaat of andere
voorwerpen.
OPMERKING:
Kenmerkt tips en informatie voor u.
Inhoud
Overzicht van de bedieningselementen ...........................3
Algemene opmerkingen ...................................................11
Speciale veiligheidsinstructies voor dit apparaat ........12
Beoogd gebruik .................................................................14
Overzicht van de bedieningselementen /
Omvang van de levering ..................................................14
Opmerkingen voor het gebruik .......................................14
Uitpakken .......................................................................14
Elektrische aansluiting ...................................................14
Aansluitvermogen ..........................................................14
In- en uitschakelen ......................................................... 14
Temperatuur instellen op het strijkijzer ..........................14
Vergrendeling voor continue stoom ............................... 14
Watertank .......................................................................14
Wasser ...........................................................................14
Bediening ...........................................................................14
Voor het eerste gebruik .................................................. 14
Strijken zonder stoom ....................................................15
Stoomstrijken .................................................................15
Verticale stoomfunctie .................................................... 15
Hoe kan ik tijdens het gebruik het water bijvullen? .......15
Einde van de werking ....................................................... 15
De kabel opbergen .........................................................15
Reiniging ............................................................................ 16
Probleemoplossing ..........................................................16
Technische Daten .............................................................16
Verwijdering .......................................................................16
Betekenis van het symbool “vuilnisemmer” ...................16
Algemene opmerkingen
Lees vóór de ingebruikname van dit apparaat de handlei-
ding uiterst zorgvuldig door en bewaar deze goed, samen
met het garantiebewijs, de kassabon en zo mogelijk de
doos met de binnenverpakking. Geef ook de handleiding
mee wanneer u de machine aan derden doorgeeft.
Gebruik het apparaat uitsluitend privé en uitsluitend
voor de voorgeschreven toepassing. Dit apparaat is niet
geschikt voor commercieel gebruik.
Gebruik het apparaat niet buiten. Bescherm het tegen
hitte, directe zonnestralen, vocht (in geen geval in
vloeistoffen dompelen) en scherpe randen. Gebruik
het apparaat niet met vochtige handen. Bij vochtig of
nat geworden apparaat onmiddellijk de stroomtoevoer
onderbreken.
Schakel het apparaat uit en onderbreek altijd de stroom-
toevoer (trek aan de stekker, niet aan de kabel) wanneer
u het apparaat niet gebruikt, hulpstukken aanbrengt,
reinigt of wanneer storingen optreden.
Laat het ingeschakelde apparaat niet zonder toezicht
werken. Schakel het apparaat altijd uit voordat u de
ruimte verlaat. Trek de netstekker uit de contactdoos.
Het apparaat en de netkabel moeten regelmatig op zicht-
bare schade worden gecontroleerd. Wanneer u schade
vaststelt, mag het apparaat niet meer worden gebruikt.
Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
Laat om veiligheidsredenen geen verpakkingsdelen
(plasticzak, doos, piepschuim, enz.) binnen het bereik
van uw kinderen liggen.
WAARSCHUWING:
Laat kleine kinderen niet met de folie spelen. Er be-
staat gevaar voor verstikking!
DBS6034CB_IM 27.09.19
12
Speciale veiligheidsinstructies voor dit apparaat
U vindt het volgende symbool met een waarschuwing aard op het
product:
WAARSCHUWING: Heet oppervlak!
Gevaar voor verbranding!
De toegankelijke oppervlakken kunnen tijdens en na de werking
erg heet worden.
WAARSCHUWING:
De strijkzool wordt snel heet en heeft tijd nodig om af te koelen.
Raak hem niet aan!
Wanneer u het strijkijzer niet gebruikt, plaatst u het strijkijzer op
de parkeerplaat! Plaats het op geen enkel ander oppervlak verti-
caal. Het risico bestaat dat het strijkijzer er van afglijdt.
Kies een veilig oppervlak voor de basis! Het oppervlak moet
vlak en stabiel zijn. Controleer het oppervlak nogmaals op stabi-
liteit.
Het strijkijzer moet worden gebruikt en neergezet op een sta-
biel, hittevast oppervlak.
Trekt u de stekker uit de contactdoos voordat u water in de tank
vult.
Verlaat nooit het vertrek wanneer het strijkijzer op het stroomnet
aangesloten is.
Gebruik het strijkijzer niet als het is gevallen of zichtbare schade
of lekken heeft.
Repareer het apparaat niet zelf. Neem altijd contact op met een
erkende monteur. Als de stroomkabel is beschadigd, moet deze
door de fabrikant, zijn dealer of vergelijkbare, erkende personen
vervangen worden om gevaar te vermijden.
DBS6034CB_IM 27.09.19
13
WAARSCHUWING:
Terwijl het strijkijzer is ingeschakeld en terwijl het afkoelt, moet
het strijkijzer en de aansluitkabel buiten het bereik van kinderen
jonger dan 8 jaar worden gehouden.
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen in de leeftijd
vanaf 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichame-
lijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring
en kennis als zij onder toezicht staan of worden geïnstrueerd
over het veilige gebruik van het apparaat en de betrokken geva-
ren begrijpen.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Reiniging en gebruiksonderhoud mogen niet door kinderen wor-
den uitgevoerd.
LET OP: Kalkafzetting op dit apparaat!
Gebruik a.u.b. alleen gedestilleerd water!
Als u deze belangrijke aanwijzing niet opvolgt, kan het apparaat
worden beschadigd.
Apparaten die defect raken door de opbouw van kalkaanslag
worden niet gedekt door de gratis garantie.
LET OP:
Dit apparaat is niet ontworpen om in water te worden onderge-
dompeld tijdens het reinigen. Volg de instructies die wij voor u
hebben opgenomen in het hoofdstuk “Reiniging”.
Vul de watertank alleen tot aan de MAX-markering. Vul nooit te
veel water in het apparaat! Max. watercapaciteit: 1,2 liter.
Zorg dat de verbindingsslang niet wordt geknikt!
DBS6034CB_IM 27.09.19
14
Beoogd gebruik
Dit apparaat is bestemd voor het strijken van kleding en
textiel.
Het is bedoeld voor gebruik in huishoudens.
Elk ander gebruik wordt als onbeoogd gebruik beschouwd
en kan tot materiële schade of zelfs persoonlijk letsel leiden.
Overzicht van de bedieningselementen /
Omvang van de levering
1 Vergrendeling voor continue stoom
2 Stoomstraal toets
3 Temperatuurinstelling
4 Verbindingsslang
5 “Temperatuur” indicatielampje
6 Basis
7 Parkeerplaat voor strijkijzer
8 Inlaatslang
9 Watertank
10 Uitsparing voor watertank
11 Transportvergrendeling
Opmerkingen voor het gebruik
Uitpakken
Verwijder eventueel voorhanden beschermfolies en
stickers van de strijkzool.
Haal de kabel uit het kabelvak.
Elektrische aansluiting
Waarborg dat de apparaatspanning (zie typeplaatje) en de
netspanning overeenkomen.
Aansluitvermogen
In totaal kan het station een vermogen van 2400 W opne-
men. Bij een dergelijke aansluitwaarde is het raadzaam, te
voorzien in een gescheiden toevoer met een zekering via
een 16 A veiligheidsschakelaar voor huishoudelijk gebruik.
LET OP: Overbelasting!
Wanneer u verlengsnoeren gebruikt, moeten deze
minimaal een diameter van 1,5 mm² hebben.
Gebruik geen meervoudige contactdozen omdat dit
apparaat te veel vermogen heeft.
In- en uitschakelen
Inschakelen: Zorg ervoor dat de temperatuurinstel-
lingstoets in de MIN stand staan. Het appa-
raat aansluiten op een correct geïnstalleerd
stopcontact. Het apparaat wordt direct
ingeschakeld om gebruikt te worden.
Uitschakelen: Zorg ervoor dat de temperatuurinstel-
lingstoets in de MIN stand staan. Verwijder
de stekker uit het stopcontact.
Temperatuur instellen op het strijkijzer
De symbolen op de instellingstoets betekenen het vol-
gende:
(synthetisch, zijde) lage temperatuur
(kunstzijde, wol) gemiddelde temperatuur
(katoen, linnen) hoge temperatuur
Keer wollen kleding binnenstebuiten om glimmende
plekken door het stomen te voorkomen. Leg ook een
dunne doek van katoen op de stof.
Kies een lage temperatuur voor nabehandelde stoffen en
strijk ze binnenstebuiten.
OPMERKING:
Het strijkijzer warmt sneller op dan het afkoelt. Begin te
strijken op de laagste temperatuurinstelling.
Vergrendeling voor continue stoom
U kunt de vergrendeling gebruiken om continue stoom te
produceren.
= Continue stoom
= Continue stoom uit
Watertank
De watertank heeft een uitsparing, zodat u hem kunt
verwijderen.
Als u de watertank terugplaatst in de behuizing dient het
hoorbaar op zijn plaats te klikken.
De MAX markering zit op de watertank. Vul de watertank
niet tot boven deze markering. De tankinhoud bedraagt
1,2 liter.
Water
LET OP: Kalkafzetting op dit apparaat!
Gebruik a.u.b. alleen gedestilleerd water!
Als u deze belangrijke aanwijzing niet opvolgt, kan het
apparaat worden beschadigd.
Apparaten die defect raken door de opbouw van kal-
kaanslag worden niet gedekt door de gratis garantie.
Accuwater, water uit de wasdroger en water met addi-
tieven (zoals stijfsel, parfum, wasverzachter of andere
chemicaliën) mogen niet in de watertank worden gevuld.
Het apparaat zou daardoor kunnen worden beschadigd
omdat zich in de stoomkamer resten kunnen vormen.
Deze resten kunnen het te strijken wasgoed verontrei-
nigen wanneer deze resten uit de stoomuitlaatopening
vallen.
Bediening
Voor het eerste gebruik
Reinig de zoolplaat met een enigszins vochtige doek.
Om vóór het eerste gebruik alle verontreinigingen te
verwijderen, strijkt u meerdere malen over een oude,
schone doek.
DBS6034CB_IM 27.09.19
15
Strijken zonder stoom
OPMERKING:
Sorteer de wasstukken volgens de strijktemperaturen.
1. Plaats het strijkijzer op de parkeerplaat.
2. Steek de stekker in een correct geïnstalleerde en ge-
aarde contactdoos.
3. Stel de temperatuur met de temperatuurinstellingstoets
in. Wanneer u gevoelige was moet strijken, begint u met
de laagste temperatuur.
OPMERKING:
Het indicatielampje op het strijkijzer geeft een indicatie
van het verwarmingsproces weer. Als het uitgaat dan
is de gebruikstemperatuur bereikt. U kunt nu beginnen
met strijken.
Stoomstrijken
WAARSCHUWING:
Het strijkijzer stoot een grote hoeveelheid stoom uit. Er
bestaat gevaar voor verbranding!
LET OP:
Let bij het strijken met stoom op dat de watertank steeds
voldoende gevuld is.
LET OP: Ingebruikname:
Doe dit als volgt:
1. Verwijder de watertank.
2. Open het deksel van de watertank.
3. Vul het watertank met gedistilleerd water. Het wa-
terreservoir niet boven de MAX-markering vullen. Vul
nooit te veel water in het apparaat!
4. Sluit het deksel van de watertank.
5. Plaats de watertank terug in de basis. Het moet hoor-
baar vastklikken.
6. Sluit het basisstation aan op een geaarde contactdoos.
7. Stel de gewenste temperatuur in van
tot .
Het indicatielampje op het strijkijzer gaat branden.
8. Wacht totdat de stijkzool is opgewarmd. Als de tempe-
ratuur is bereikt gaat het indicatielampje uit.
9. Druk nu tenminste 15 seconden op de stoomtoets, of
totdat er stoom uit de strijkzool komt. U kunt ook de
vergrendeling op het icoontje
zetten om continue
stoom te produceren. Zolang duurt het totdat de stoom
bij het strijkijzer is aangekomen. Een iets luider geluid
van de pomp is hierbij normaal.
LET OP:
Er is een hoge temperatuur nodig om met stoom te
strijken. Stel de temperatuurregelaar ten minste af op het
symbool
. De pomp schakelt anders uit en u zult niet
langer met stoom kunnen strijken.
Verticale stoomfunctie
Met deze functie is stoom in verticale richting mogelijk.
Deze functie kan gebruikt worden om kreuken uit hangende
kleren of gordijnen te halen.
WAARSCHUWING:
Richt de stoomstoot nooit op personen. Er bestaat gevaar
voor verbranding!
Leg het wasgoed op een strijkplank. Beweeg het strijkijzer
strak over het materiaal, zoals beschreven op het waslabel.
Hoe kan ik tijdens het gebruik het water bijvullen?
Vul water bij voordat de watertank helemaal leeg is. Een
luid geluid van de pomp tijdens het bedrijf geeft aan dat het
waterpeil te laag is.
1. Plaats het strijkijzer op de parkeerplaat.
2. Stel de temperatuur in op stand MIN.
3. Trek de stekker uit de contactdoos.
4. Verwijder de watertank.
5. Open het deksel van de watertank.
6. Vul het watertank met gedistilleerd water. Het waterre-
servoir niet boven de MAX-markering vullen. Vul nooit te
veel water in het apparaat!
7. Sluit het deksel van de watertank.
8. Plaats de watertank terug in de basis. Het moet hoorbaar
vastklikken.
9. U kunt nu doorgaan met het strijken.
Einde van de werking
1. Zet de temperatuurinstellingstoets na gebruik altijd op
MIN. Trek de stekker uit de contactdoos.
2. Laat het apparaat afkoelen. Zet het apparaat veilig vast
via de transportvergrendeling voordat u deze draagt of
verwijdert.
De kabel opbergen
Berg de kabel weer op in het kabelvak.
DBS6034CB_IM 27.09.19
16
Reiniging
WAARSCHUWING:
Trek voor de reiniging van het apparaat altijd de stekker uit de
contactdoos!
Wacht totdat het apparaat volledig is afgekoeld!
Dompel het apparaat voor de reiniging niet onder water. Dit zou
tot een elektrische schok of brand kunnen leiden.
LET OP:
Gebruik geen draadborstel of andere schurende
voorwerpen.
Gebruik geen scherpe of schurende reinigingsmid-
delen.
Reinig de behuizing met een droge doek.
Reinig de zoolplaat en de parkeerplaat met een enigs-
zins vochtige doek.
Het resterende water kan in de watertank blijven, maar
moet worden verwijderd wanneer u het strijkijzer gedu-
rende langere tijd niet gebruikt.
Probleemoplossing
Probleem Mogelijk oorzaak Oplossing
Apparaat functioneert niet. Defecte contactdoos. Sluit het apparaat aan op een andere
contactdoos.
Het apparaat schakelt tijdens
het bedrijf plotseling uit.
Is de stroomkring overbelast? Controleer de zekering in uw zekeringkast.
Er wordt geen stoom gemaakt. De watertank is niet correct geïnstalleerd. Druk de watertank stevig terug in de basis.
Het moet hoorbaar vastklikken.
De temperatuur is te laag ingesteld. Kies een temperatuur tussen
en .
Lawaai bij het stoomgebruik. De tank is leeg. Controleer de tank.
Vul de watertank met water.
Het apparaat wordt voor het eerst gestart
of pas na lange periode van stilstand.
Deze pompgeluiden zijn normaal.
Technische Daten
Model:............................................................... DBS 6034 CB
Spanningstoevoer: ............................. 220 - 240 V~, 50 - 60 Hz
Opgenomen vermogen: ................................... 2200 - 2400 W
Beschermingsklasse: .............................................................
Maximale vulhoeveelheid van de watertank: ............. 1,2 liter
Nettogewicht: ........................................................ ong. 2,3 kg
Het recht om technische en ontwerpaanpassingen te ma-
ken in de loop van voortdurende productontwikkeling blijft
voorbehouden.
Dit apparaat voldoet aan alle huidige CE-richtlijnen,
zoals de richtlijn elektromagnetische compatibiliteit en de
laagspanningsrichtlijn, en is gefabriceerd volgens de meest
recente veiligheidsvoorschriften.
Verwijdering
Betekenis van het symbool “vuilnisemmer”
Bescherm ons milieu, elektrische apparaten
horen niet in het huisafval.
Maak voor het afvoeren van elektrische
apparaten gebruik van de voorgeschreven
verzamelpunten en geef daar de elektrische
apparaten af die u niet meer gebruikt.
Daardoor helpt u de potentiële effecten te voorkomen
die een verkeerde afvoer op het milieu en de menselijke
gezondheid kunnen hebben.
Op deze wijze levert u uw bijdrage aan het hergebruik, de
recycling en andere verwerkingsvormen voor oude elektro-
nische en elektrische apparaten.
DBS6034CB_IM 27.09.19
17
Voor informatie over verzamelpunten voor uw apparaten
kunt u contact opnemen met uw gemeente of gemeentead-
ministratie.
DBS6034CB_IM 27.09.19
Stand 09 / 2019
C. Bomann GmbH
Internet: www.bomann-germany.de
Made in P.R.C.
DBS 6034 CB

Documenttranscriptie

DAMPFBÜGELSTATION DBS 6034 CB Stoomstrijkijzerstation • Poste de repassage à la vapeur • Estación de planchado de vapor Poste de repassage à la vapeur • Steam Ironing Station • Żelazko ze stacją parową Gőzölős vasalóállomás • Паровая гладильная станция • Bedienungsanleitung / Garantie Gebruiksaanwijzing • Mode d’emploi • Manual de instrucciones Istruzioni per l’uso • Instruction Manual • Instrukcja obsługi / Gwarancja Használati utasítás • Руководство по эксплуатации • DBS6034CB_IM 27.09.19 Übersicht der Bedienelemente Overzicht van de bedieningselementen • Liste des différents éléments de commande Indicación de los elementos de manejo • Elementi di comando • Overview of the Components Przegląd elementów obsługi • A kezelőelemek áttekintése Обзор деталей прибора • 3 DBS6034CB_IM 27.09.19 Gebruiksaanwijzing Dank u voor het kiezen van ons product. Wij hopen dat u het gebruik van het apparaat zult genieten. Symbolen in deze gebruiksaanwijzing Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid zijn speciaal gekenmerkt. Neem deze aanwijzingen strikt in acht om ongevallen en schade aan het apparaat te vermijden: WAARSCHUWING: Waarschuwt voor gevaren voor uw gezondheid en toont mogelijk letsel risico’s. LET OP: Wijst op mogelijke gevaren voor het apparaat of andere voorwerpen. OPMERKING: Kenmerkt tips en informatie voor u. Inhoud Overzicht van de bedieningselementen............................3 Algemene opmerkingen.................................................... 11 Speciale veiligheidsinstructies voor dit apparaat.........12 Beoogd gebruik..................................................................14 Overzicht van de bedieningselementen / Omvang van de levering...................................................14 Opmerkingen voor het gebruik........................................14 Uitpakken........................................................................14 Elektrische aansluiting....................................................14 Aansluitvermogen...........................................................14 In- en uitschakelen..........................................................14 Temperatuur instellen op het strijkijzer...........................14 Vergrendeling voor continue stoom................................14 Watertank........................................................................14 Wasser............................................................................14 Bediening............................................................................14 Voor het eerste gebruik...................................................14 Strijken zonder stoom.....................................................15 Stoomstrijken..................................................................15 Verticale stoomfunctie.....................................................15 Hoe kan ik tijdens het gebruik het water bijvullen?........15 Einde van de werking........................................................15 De kabel opbergen..........................................................15 Reiniging.............................................................................16 Probleemoplossing...........................................................16 Technische Daten..............................................................16 Verwijdering........................................................................16 Betekenis van het symbool “vuilnisemmer”....................16 Algemene opmerkingen Lees vóór de ingebruikname van dit apparaat de handleiding uiterst zorgvuldig door en bewaar deze goed, samen met het garantiebewijs, de kassabon en zo mogelijk de doos met de binnenverpakking. Geef ook de handleiding mee wanneer u de machine aan derden doorgeeft. • Gebruik het apparaat uitsluitend privé en uitsluitend voor de voorgeschreven toepassing. Dit apparaat is niet geschikt voor commercieel gebruik. • Gebruik het apparaat niet buiten. Bescherm het tegen hitte, directe zonnestralen, vocht (in geen geval in vloeistoffen dompelen) en scherpe randen. Gebruik het apparaat niet met vochtige handen. Bij vochtig of nat geworden apparaat onmiddellijk de stroomtoevoer onderbreken. • Schakel het apparaat uit en onderbreek altijd de stroomtoevoer (trek aan de stekker, niet aan de kabel) wanneer u het apparaat niet gebruikt, hulpstukken aanbrengt, reinigt of wanneer storingen optreden. • Laat het ingeschakelde apparaat niet zonder toezicht werken. Schakel het apparaat altijd uit voordat u de ruimte verlaat. Trek de netstekker uit de contactdoos. • Het apparaat en de netkabel moeten regelmatig op zichtbare schade worden gecontroleerd. Wanneer u schade vaststelt, mag het apparaat niet meer worden gebruikt. • Gebruik alleen originele reserveonderdelen. • Laat om veiligheidsredenen geen verpakkingsdelen (plasticzak, doos, piepschuim, enz.) binnen het bereik van uw kinderen liggen. WAARSCHUWING: Laat kleine kinderen niet met de folie spelen. Er bestaat gevaar voor verstikking! 11 DBS6034CB_IM 27.09.19 Speciale veiligheidsinstructies voor dit apparaat U vindt het volgende symbool met een waarschuwing aard op het product: WAARSCHUWING: Heet oppervlak! Gevaar voor verbranding! De toegankelijke oppervlakken kunnen tijdens en na de werking erg heet worden. • • • • • • • • WAARSCHUWING: De strijkzool wordt snel heet en heeft tijd nodig om af te koelen. Raak hem niet aan! Wanneer u het strijkijzer niet gebruikt, plaatst u het strijkijzer op de parkeerplaat! Plaats het op geen enkel ander oppervlak verticaal. Het risico bestaat dat het strijkijzer er van afglijdt. Kies een veilig oppervlak voor de basis! Het oppervlak moet vlak en stabiel zijn. Controleer het oppervlak nogmaals op stabiliteit. Het strijkijzer moet worden gebruikt en neergezet op een stabiel, hittevast oppervlak. Trekt u de stekker uit de contactdoos voordat u water in de tank vult. Verlaat nooit het vertrek wanneer het strijkijzer op het stroomnet aangesloten is. Gebruik het strijkijzer niet als het is gevallen of zichtbare schade of lekken heeft. Repareer het apparaat niet zelf. Neem altijd contact op met een erkende monteur. Als de stroomkabel is beschadigd, moet deze door de fabrikant, zijn dealer of vergelijkbare, erkende personen vervangen worden om gevaar te vermijden. 12 DBS6034CB_IM 27.09.19 • • • • WAARSCHUWING: Terwijl het strijkijzer is ingeschakeld en terwijl het afkoelt, moet het strijkijzer en de aansluitkabel buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar worden gehouden. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als zij onder toezicht staan of worden geïnstrueerd over het veilige gebruik van het apparaat en de betrokken gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruiksonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd. LET OP: Kalkafzetting op dit apparaat! • Gebruik a.u.b. alleen gedestilleerd water! Als u deze belangrijke aanwijzing niet opvolgt, kan het apparaat worden beschadigd. • Apparaten die defect raken door de opbouw van kalkaanslag worden niet gedekt door de gratis garantie. LET OP: Dit apparaat is niet ontworpen om in water te worden ondergedompeld tijdens het reinigen. Volg de instructies die wij voor u hebben opgenomen in het hoofdstuk “Reiniging”. • Vul de watertank alleen tot aan de MAX-markering. Vul nooit te veel water in het apparaat! Max. watercapaciteit: 1,2 liter. • Zorg dat de verbindingsslang niet wordt geknikt! 13 DBS6034CB_IM 27.09.19 Beoogd gebruik Dit apparaat is bestemd voor het strijken van kleding en textiel. Temperatuur instellen op het strijkijzer De symbolen op de instellingstoets betekenen het volgende: (synthetisch, zijde) lage temperatuur (kunstzijde, wol) gemiddelde temperatuur (katoen, linnen) hoge temperatuur Het is bedoeld voor gebruik in huishoudens. Elk ander gebruik wordt als onbeoogd gebruik beschouwd en kan tot materiële schade of zelfs persoonlijk letsel leiden. Overzicht van de bedieningselementen / Omvang van de levering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Vergrendeling voor continue stoom Stoomstraal toets Temperatuurinstelling Verbindingsslang “Temperatuur” indicatielampje Basis Parkeerplaat voor strijkijzer Inlaatslang Watertank Uitsparing voor watertank Transportvergrendeling Opmerkingen voor het gebruik Uitpakken • Verwijder eventueel voorhanden beschermfolies en stickers van de strijkzool. • Haal de kabel uit het kabelvak. Elektrische aansluiting Waarborg dat de apparaatspanning (zie typeplaatje) en de netspanning overeenkomen. Aansluitvermogen In totaal kan het station een vermogen van 2400 W opnemen. Bij een dergelijke aansluitwaarde is het raadzaam, te voorzien in een gescheiden toevoer met een zekering via een 16 A veiligheidsschakelaar voor huishoudelijk gebruik. LET OP: Overbelasting! • Wanneer u verlengsnoeren gebruikt, moeten deze minimaal een diameter van 1,5 mm² hebben. • Gebruik geen meervoudige contactdozen omdat dit apparaat te veel vermogen heeft. In- en uitschakelen Inschakelen: Zorg ervoor dat de temperatuurinstellingstoets in de MIN stand staan. Het apparaat aansluiten op een correct geïnstalleerd stopcontact. Het apparaat wordt direct ingeschakeld om gebruikt te worden. Uitschakelen: Zorg ervoor dat de temperatuurinstellingstoets in de MIN stand staan. Verwijder de stekker uit het stopcontact. • Keer wollen kleding binnenstebuiten om glimmende plekken door het stomen te voorkomen. Leg ook een dunne doek van katoen op de stof. • Kies een lage temperatuur voor nabehandelde stoffen en strijk ze binnenstebuiten. OPMERKING: Het strijkijzer warmt sneller op dan het afkoelt. Begin te strijken op de laagste temperatuurinstelling. Vergrendeling voor continue stoom U kunt de vergrendeling gebruiken om continue stoom te produceren. = Continue stoom = Continue stoom uit Watertank • De watertank heeft een uitsparing, zodat u hem kunt verwijderen. • Als u de watertank terugplaatst in de behuizing dient het hoorbaar op zijn plaats te klikken. • De MAX markering zit op de watertank. Vul de watertank niet tot boven deze markering. De tankinhoud bedraagt 1,2 liter. Water LET OP: Kalkafzetting op dit apparaat! • Gebruik a.u.b. alleen gedestilleerd water! Als u deze belangrijke aanwijzing niet opvolgt, kan het apparaat worden beschadigd. • Apparaten die defect raken door de opbouw van kalkaanslag worden niet gedekt door de gratis garantie. • Accuwater, water uit de wasdroger en water met additieven (zoals stijfsel, parfum, wasverzachter of andere chemicaliën) mogen niet in de watertank worden gevuld. • Het apparaat zou daardoor kunnen worden beschadigd omdat zich in de stoomkamer resten kunnen vormen. Deze resten kunnen het te strijken wasgoed verontreinigen wanneer deze resten uit de stoomuitlaatopening vallen. Bediening Voor het eerste gebruik • Reinig de zoolplaat met een enigszins vochtige doek. • Om vóór het eerste gebruik alle verontreinigingen te verwijderen, strijkt u meerdere malen over een oude, schone doek. 14 DBS6034CB_IM 27.09.19 Strijken zonder stoom OPMERKING: Sorteer de wasstukken volgens de strijktemperaturen. 1. Plaats het strijkijzer op de parkeerplaat. 2. Steek de stekker in een correct geïnstalleerde en geaarde contactdoos. 3. Stel de temperatuur met de temperatuurinstellingstoets in. Wanneer u gevoelige was moet strijken, begint u met de laagste temperatuur. OPMERKING: Het indicatielampje op het strijkijzer geeft een indicatie van het verwarmingsproces weer. Als het uitgaat dan is de gebruikstemperatuur bereikt. U kunt nu beginnen met strijken. Stoomstrijken WAARSCHUWING: Het strijkijzer stoot een grote hoeveelheid stoom uit. Er bestaat gevaar voor verbranding! LET OP: Let bij het strijken met stoom op dat de watertank steeds voldoende gevuld is. LET OP: Ingebruikname: Doe dit als volgt: 1. Verwijder de watertank. 2. Open het deksel van de watertank. 3. Vul het watertank met gedistilleerd water. Het waterreservoir niet boven de MAX-markering vullen. Vul nooit te veel water in het apparaat! 4. Sluit het deksel van de watertank. 5. Plaats de watertank terug in de basis. Het moet hoorbaar vastklikken. 6. Sluit het basisstation aan op een geaarde contactdoos. 7. Stel de gewenste temperatuur in van ­  ­ tot ­  ­  ­ . Het indicatielampje op het strijkijzer gaat branden. 8. Wacht totdat de stijkzool is opgewarmd. Als de temperatuur is bereikt gaat het indicatielampje uit. 9. Druk nu tenminste 15 seconden op de stoomtoets, of totdat er stoom uit de strijkzool komt. U kunt ook de vergrendeling op het icoontje zetten om continue stoom te produceren. Zolang duurt het totdat de stoom bij het strijkijzer is aangekomen. Een iets luider geluid van de pomp is hierbij normaal. Verticale stoomfunctie Met deze functie is stoom in verticale richting mogelijk. Deze functie kan gebruikt worden om kreuken uit hangende kleren of gordijnen te halen. WAARSCHUWING: Richt de stoomstoot nooit op personen. Er bestaat gevaar voor verbranding! Leg het wasgoed op een strijkplank. Beweeg het strijkijzer strak over het materiaal, zoals beschreven op het waslabel. Hoe kan ik tijdens het gebruik het water bijvullen? Vul water bij voordat de watertank helemaal leeg is. Een luid geluid van de pomp tijdens het bedrijf geeft aan dat het waterpeil te laag is. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Plaats het strijkijzer op de parkeerplaat. Stel de temperatuur in op stand MIN. Trek de stekker uit de contactdoos. Verwijder de watertank. Open het deksel van de watertank. Vul het watertank met gedistilleerd water. Het waterreservoir niet boven de MAX-markering vullen. Vul nooit te veel water in het apparaat! 7. Sluit het deksel van de watertank. 8. Plaats de watertank terug in de basis. Het moet hoorbaar vastklikken. 9. U kunt nu doorgaan met het strijken. Einde van de werking 1. Zet de temperatuurinstellingstoets na gebruik altijd op MIN. Trek de stekker uit de contactdoos. 2. Laat het apparaat afkoelen. Zet het apparaat veilig vast via de transportvergrendeling voordat u deze draagt of verwijdert. De kabel opbergen Berg de kabel weer op in het kabelvak. LET OP: Er is een hoge temperatuur nodig om met stoom te strijken. Stel de temperatuurregelaar ten minste af op het . De pomp schakelt anders uit en u zult niet symbool langer met stoom kunnen strijken. 15 DBS6034CB_IM 27.09.19 Reiniging WAARSCHUWING: • Trek voor de reiniging van het apparaat altijd de stekker uit de contactdoos! • Wacht totdat het apparaat volledig is afgekoeld! • Dompel het apparaat voor de reiniging niet onder water. Dit zou tot een elektrische schok of brand kunnen leiden. LET OP: • Gebruik geen draadborstel of andere schurende voorwerpen. • Gebruik geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen. • Reinig de behuizing met een droge doek. • Reinig de zoolplaat en de parkeerplaat met een enigszins vochtige doek. • Het resterende water kan in de watertank blijven, maar moet worden verwijderd wanneer u het strijkijzer gedurende langere tijd niet gebruikt. Probleemoplossing Probleem Mogelijk oorzaak Oplossing Apparaat functioneert niet. Defecte contactdoos. Sluit het apparaat aan op een andere contactdoos. Controleer de zekering in uw zekeringkast. Het apparaat schakelt tijdens Is de stroomkring overbelast? het bedrijf plotseling uit. Er wordt geen stoom gemaakt. De watertank is niet correct geïnstalleerd. Lawaai bij het stoomgebruik. De temperatuur is te laag ingesteld. De tank is leeg. Het apparaat wordt voor het eerst gestart of pas na lange periode van stilstand. Technische Daten Model:............................................................... DBS 6034 CB Spanningstoevoer:..............................220 - 240 V~, 50 - 60 Hz Opgenomen vermogen:.................................... 2200 - 2400 W Beschermingsklasse:.............................................................. Maximale vulhoeveelheid van de watertank:.............. 1,2 liter Nettogewicht:......................................................... ong. 2,3 kg Het recht om technische en ontwerpaanpassingen te maken in de loop van voortdurende productontwikkeling blijft voorbehouden. Dit apparaat voldoet aan alle huidige CE-richtlijnen, zoals de richtlijn elektromagnetische compatibiliteit en de laagspanningsrichtlijn, en is gefabriceerd volgens de meest recente veiligheidsvoorschriften. Druk de watertank stevig terug in de basis. Het moet hoorbaar vastklikken. Kies een temperatuur tussen ­  ­ en ­  ­  ­ . Controleer de tank. Vul de watertank met water. Deze pompgeluiden zijn normaal. Verwijdering Betekenis van het symbool “vuilnisemmer” Bescherm ons milieu, elektrische apparaten horen niet in het huisafval. Maak voor het afvoeren van elektrische apparaten gebruik van de voorgeschreven verzamelpunten en geef daar de elektrische apparaten af die u niet meer gebruikt. Daardoor helpt u de potentiële effecten te voorkomen die een verkeerde afvoer op het milieu en de menselijke gezondheid kunnen hebben. Op deze wijze levert u uw bijdrage aan het hergebruik, de recycling en andere verwerkingsvormen voor oude elektronische en elektrische apparaten. 16 DBS6034CB_IM 27.09.19 Voor informatie over verzamelpunten voor uw apparaten kunt u contact opnemen met uw gemeente of gemeenteadministratie. 17 DBS6034CB_IM 27.09.19 Stand 09 / 2019 DBS 6034 CB C. Bomann GmbH Internet: www.bomann-germany.de Made in P.R.C. DBS6034CB_IM 27.09.19
1 / 1

BOMANN DBS 6034 CB Handleiding

Categorie
Strijkijzers
Type
Handleiding