Ryobi RPP755E 25cm 750w Gebruikershandleiding

Merk
Ryobi
Categorie
Elektrisch gereedschap
Model
RPP755E 25cm 750w
Type
Gebruikershandleiding
34 | Nederlands
WAARSCHUWING
Wanneer u het product gebruikt, moeten de
veiligheidsregels worden opgevolgd. Voor uw eigen
veiligheid en deze van omstanders, dient u deze
instructies te lezen voor u het product gebruikt. Bewaar
de instructies voor later gebruik.
ALGEMENE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN
WAARSCHUWING
Lees alle veiligheidswaarschuwingen en instructies.
Wanneer niet de waarschuwingen en instructies niet
RSYROJWNDQGLWOHLGHQWRWHOHNWULVFKHVFKRNHQRIHUQVWLJ
letsel.
Bewaar deze waarschuwingen en voorschriften
zorgvuldig om ze ook later te kunnen inzien.
De term "elektrisch gereedschap" in de waarschuwingen
YHUZLMVW QDDU JHUHHGVFKDS GDW PHW GH VWURRPWRHYRHU LV
verbonden (met snoer) of accu-aangedreven (snoerloos)
gereedschap.
WERKOMGEVING
Ŷ Houd de werkplek schoon en goed verlicht. Vervuilde
of donkere plekken nodigen uit tot ongevallen.
Ŷ Gebruik elektrische werktuigen niet in explosieve
omgevingen, zoals in de aanwezigheid van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrisch
gereedschap kan vonken veroorzaken die het stof of de
gassen kunnen ontsteken.
Ŷ Houd kinderen en omstanders weg terwijl u
elektrisch gereedschap gebruikt. Wanneer u wordt
afgeleid, kunt u de controle verliezen.
ELEKTRISCHE VEILIGHEID
Ŷ Stekkers van elektrisch gereedschap moeten
overeenkomen met de contactdoos. Wijzig de
stekker nooit. Gebruik geen adapters met geaarde
elektrische werktuigen. 1LHWJHZLM]LJGH VWHNNHUV HQ
overeenkomstige contactdozen zullen het risico op
elektrische schok verminderen.
Ŷ Vermijd lichaamscontact met een geaard
oppervlak, zoals buizen, radiatoren, kookfornuizen
en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico voor
elektrische schokken als uw lichaam is geaard.
Ŷ Stel dit product niet bloot aan regen of natte
omstandigheden. Water dat een elektrisch werktuig
binnendringt, verhoogt het risico op elektrische
schokken.
Ŷ Misbruik het snoer niet. Gebruik het snoer nooit om
het elektrisch werktuig te dragen, eraan te trekken
of het uit de contactdoos te trekken. Houd het snoer
weg van hitte, olie, scherpe randen of bewegende
onderdelen. Beschadigde of verstrikte snoeren
verhogen het risico op elektrische schokken.
Ŷ Gebruik een verlengsnoer geschikt voor
buitenshuis gebruik wanneer u een elektrisch
werktuig buitenshuis gebruik. Het gebruik van
een snoer dat geschikt is voor buitenshuis gebruik,
vermindert het risico op elektrische schokken.
Ŷ Als het gebruik van een elektrisch werktuig op
een vochtige plaats onvermijdelijk is, gebruikt
u een contactdoos die beschermd is door
een aardlekschakelaar. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico op elektrische
schokken.
PERSOONLIJKE VEILIGHEID
Ŷ Blijf alert, kijk naar wat u doet en gebruik uw
gezond verstand wanneer u elektrisch gereedschap
gebruikt. Gebruik een elektrisch werktuig niet
wanneer u moe of onder de invloed van drugs,
alcohol of medicijnen bent. Een ogenblik van
RQRSOHWWHQGKHLG WHUZLMO X HOHNWULVFK JHUHHGVFKDS
gebruikt, kan leiden tot ernstige verwondingen.
Ŷ Gebruik een persoonlijke beschermuitrusting. Draag
altijd gehoorbescherming. Beschermonderdelen,
zoals een stofmasker, antislipschoeisel, helm of
gehoorbescherming dat op een geschikte manier wordt
gebruikt, zal het risico op verwondingen verlagen.
Ŷ Ongewenst starten voorkomen. Zorg ervoor dat
de schakelaar zich in de uit-stand bevindt voor u
de machine met een stroombron en/of accupack
verbindt, de machine opheft of draagt. Wanneer
u elektrisch gereedschap draagt met de vinger op
de schakelaar of wanneer het gereedschap met de
stroombron is verbonden, kan dit leiden tot ongevallen.
Ŷ Verwijder alle afstelsleutels voor u het elektrisch
werktuig inschakelt. Een sleutel die op een draaiend
onderdeel van het elektrisch gereedschap werd
achtergelaten, kan leiden tot verwondingen.
Ŷ Overrek u niet. Ga altijd stevig op uw benen staan
en reik niet te ver weg met uw arm. Dit maakt een
betere controle van het werktuig in onverwachte
RPVWDQGLJKHGHQPRJHOLMN
Ŷ Draag geen wijde kleding, dassen of sieraden die
klem kunnen raken en u naar de bewegende delen
toe kunnen trekken. Draag geen losse kledij of
juwelen. Houd uw haar, kledij en handschoenen
weg van de bewegende onderdelen. /RVVH NOHGLM
MXZHOHQ RI ODQJ KDDU NDQ LQ EHZHJHQGH RQGHUGHOHQ
verstrikt raken.
Ŷ Als er apparaten worden geleverd voor de verbinding
met een stofextractie en verzamelfaciliteiten, zorgt
u ervoor dat deze zijn verbonden en goed worden
gebruikt. Het gebruik van een stofverzamelaar
vermindert stof-gerelateerde gevaren.
GEBRUIK VAN EN ZORG VOOR UW ELEKTRISCH GE-
REEDSCHAP
Ŷ Forceer het product niet. Gebruik het correcte
werktuig voor uw toepassing. +HW MXLVWH ZHUNWXLJ
zal de taak beter en veiliger uitvoeren aan het tempo
waarvoor het werd ontworpen.
Ŷ Gebruik het elektrisch werktuig niet als de
schakelaar het niet kan in- of uitschakelen.
Een elektrisch werktuig dat niet met behulp van de
VFKDNHODDUNDQZRUGHQEHGLHQGLVJHYDDUOLMNHQPRHW
EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
35 Nederlands |
worden gerepareerd.
Ŷ Trek de stekker uit de contactdoos en/of ontkoppel
het accupack van het gereedschap voor u de
machine afstelt, accessoires wisselt of het werktuig
opbergt. Zulke preventieve veiligheidsmaatregelen
kunnen het risico op ongewenst starten van de machine
verminderen.
Ŷ Bewaar ongebruikt elektrisch gereedschap buiten
het bereik van kinderen en niet-opgeleide personen
die het gereedschap of deze gebruiksaanwijzingen
niet kennen.(OHNWULVFKJHUHHGVFKDSLVJHYDDUOLMNLQGH
handen van niet-opgeleide gebruikers.
Ŷ Onderhoud elektrisch gereedschap. Controleer
op verkeerde aflijning of verstrikt raken van
bewegende delen, defecten van onderdelen en alle
andere situaties die de werking van het werktuig
kunnen beïnvloeden. Indien beschadigd, laat u het
elektrisch gereedschap repareren voor gebruik.
Veel ongevallen worden veroorzaakt door slecht
onderhouden elektrische werktuigen.
Ŷ Houd de zaagwerktuigen scherp en schoon. Correct
onderhouden zaagwerktuigen met scherpe randen
]LMQ PLQGHU JHQHLJG RP YHUVWULNW WH UDNHQ HQ NXQQHQ
PDNNHOLMNHUZRUGHQEHVWXXUG
Ŷ Gebruik het werktuig, de accessoires en
werktuigonderdelen, etc. in overeenstemming
met deze instructies en houd rekening met de
bedrijfsomstandigheden en het uit te voeren werk.
Het gebruik van een elektrisch werktuig voor zaken die
QLHWLQKHWYRRUJHVFKUHYHQJHEUXLN]LMQEHVFKUHYHQNDQ
OHLGHQWRWJHYDDUOLMNHVLWXDWLHV
ONDERHOUD
Ŷ Laat uw elektrisch gereedschap onderhouden door
een gekwalificeerd onderhoudspersoon en gebruik
hierbij uitsluitend identieke vervangonderdelen. Dit
zal ervoor zorgen dat de veiligheid van het werktuig
wordt behouden.
BIJKOMENDE ALGEMENE VEILIGHEIDSWAARSCHUWIN-
GEN
Ŷ Enkele regio's hebben regels die het gebruik van het
product beperken. Raadpleeg uw lokale autoriteit voor
advies.
Ŷ /DDWNLQGHUHQRIPHQVHQGLHQLHWYHUWURXZG]LMQPHWGH
JHEUXLNVDDQZLM]LQJHQKHWSURGXFWQRRLWJHEUXLNHQ'H
SODDWVHOLMNHZHWJHYLQJNDQEHSHUNLQJHQRSOHJJHQLYP
GHOHHIWLMGYDQGHEHGLHQHU
Ŷ Controleer voor elk gebruik of alle bedieningsknoppen
en veiligheidsinrichtingen goed functioneren. Gebruik
het product niet als de "uit"-knop de motor niet stillegt.
Ŷ Draag een volledige gezichts- en gehoorbescherming,
stevige veiligheidshandschoenen en hoofdbescherming
WHUZLMO X KHW SURGXFW JHEUXLNW JHEUXLN HHQ
gezichtsmasker als het werken veel stof veroorzaakt.
Ŷ 'UDDJJHHQORVVHNOHGLQJNRUWHEURHNMXZHOHQYDQHQLJ
soort en gebruik het apparaat niet met blote voeten.
Ŷ Maak lang haar vast zodat het zich boven
schouderlengte bevindt om te voorkomen dat het in een
bewegend deel verstrikt raakt.
Ŷ Pas op voor weggeslingerde, rondvliegende of vallende
YRRUZHUSHQ =RUJ GDW RPVWDQGHUV LQ KHW ELM]RQGHU
NLQGHUHQHQKXLVGLHUHQPLQVWHQVPHWHUYHUZLMGHUG
EOLMYHQYDQGHSOHNZDDUXZHUNW
Ŷ Gebruik dit apparaat niet op plekken waar u niet goed
NXQW ]LHQ 'H JHEUXLNHU KHHIW HHQ GXLGHOLMN RYHU]LFKW
QRGLJ YDQ KHW ZHUNJHELHG RP PRJHOLMNH JHYDUHQ WH
identificeren.
Ŷ Het gebruik van gehoorbescherming vermindert de
PRJHOLMNKHLGRPZDDUVFKXZLQJHQYHUEDDORIDODUPHQ
te horen. De gebruiker moet extra aandacht hebben
voor wat er op de werkplaats gebeurt.
Ŷ +HWJHEUXLNYDQJHOLMNVRRUWLJHDSSDUDWHQLQGHQDELMKHLG
YHUKRRJWKHWULVLFRYDQOHWVHOHQGHPRJHOLMNKHLGGDWHU
andere mensen in uw werkgebied komen.
Ŷ Bewaar steeds een stevige houvast en goed
evenwicht. Overrek u niet. Overreiken kan leiden tot
evenwichtsverlies en dit kan het risico op terugslag
verhogen.
Ŷ Houd alle lichaamsdelen weg van de bewegende delen.
Ŷ Controleer de machine voor elk gebruik. Controleer
of alle bedieningen correct werken. Controleer op
losse verbinders. Zorg ervoor dat alle beschermers en
KDQGYDWWHQFRUUHFWHQVWHYLJ]LMQYDVWJHPDDNW9HUYDQJ
alle beschadigde onderdelen voor gebruik.
Ŷ +HW DSSDUDDW RS JHHQ HQNHOH ZLM]H DDQSDVVHQ
of reserveonderdelen gebruiken die niet worden
aanbevolen door de fabrikant.
Ŷ Laat uw vertrouwdheid met het product u niet
onvoorzichtig maken. Zorg dat u, wanneer u eenmaal
vertrouwd bent geraakt met uw machine (nadat u deze
een aantal keren hebt gebruikt), geen fouten begaat die
KHWJHYROJ]LMQYDQRQRSOHWWHQGKHLG(HQRQ]RUJYXOGLJH
handeling kan binnen enkele seconden leiden tot
ernstige verwondingen
Ŷ +RXGKDQGYDWWHQHQJUHSHQGURRJVFKRRQHQYULMYDQ
olie en vet. Gladde handvatten en grepen laten u niet
toe om de machine veilig te bedienen en in onverwachte
situaties te controleren?.
Ŷ Als u een verlengsnoer moet gebruiken, zorgt u ervoor
dat het geschikt is voor buitenshuis gebruik en een
stroomvoercapaciteit heeft die volstaat om uw werktuig
DDQWHGULMYHQ&RQWUROHHUYRRUHONJHEUXLNRSVFKDGH
/DDW WLMGHQV JHEUXLN DOWLMG DIUROOHQ RPGDW RSJHUROGH
kabels kunnen oververhitten.
WAARSCHUWING
$OV KHW DSSDUDDW LV JHYDOOHQ ÀLQN ZRUGW JHVWRWHQ
of abnormaal begint te trillen, de machine direct
uitschakelen en op schade controleren of de oorzaak
van het trillen opsporen. Enige schade moet direct
worden gerepareerd of vervangen door een bevoegd
onderhoudscentrum.
VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR DE
SNOEIMACHINE
Ŷ *HEUXLNGHVQRHLPDFKLQHQLHWDOVHUHHQPRJHOLMNKHLG
bestaat voor onweer of bliksem. Bewaar de
snoeimachine en stroomsnoeren veilig binnenshuis.
36 | Nederlands
Ŷ Zorg ervoor dat alle beschermers, handvatten correct
]LMQJHPRQWHHUGHQ]LFKLQJRHGHVWDDWEHYLQGHQ
Ŷ 6WDUWKHWSURGXFWQLHWWRWKHWZHUNJHELHGYULMLVJHPDDNW
u stevig op de grond staat en een ontsnappingsroute
hebt weg van de vallende takken.
Ŷ Pas op voor de emissie van smeermiddelmist en
zaagsel. Draag indien nodig een masker of stofmasker.
Ŷ Elektrische stroom moet via een aardlekschakelaar
(RCD) worden geleverd met een uitschakelstroom van
niet meer dan 30 mA.
Ŷ Als het stroomsnoer beschadigd raakt, moet u het
product naar een geautoriseerd onderhoudscentrum
brengen voor herstelling of vervanging.
Ŷ +RXG GH VQRHLPDFKLQH WLMGHQV KHW JHEUXLN DOWLMG PHW
beide handen vast. Gebruik een hand om het voorste
handvast stevig vast te houden. Gebruik de andere
hand om het achterste handvat vast te nemen en de
JDVKHQGHOHQDDQXLWVFKDNHODDUWHEHGLHQHQ
Ŷ Houd het gereedschap alleen aan de geïsoleerde
handvatten vast omdat de kettingzaag in contact kan
komen met verborgen kabels. Zaagkettingen die in
contact komen met een spanningvoerende kabel
kunnen metalen onderdelen van het gereedschap
blootleggen, waardoor ook het gereedschap "onder
spanning" komt te staan, waardoor de bediener een
HOHNWULVFKHVFKRNNDQNULMJHQ
Ŷ :LM]LJXZPDFKLQHRSJHHQHQNHOHPDQLHUHQJHEUXLN
het niet in combinatie met voorzetstukken of apparaten
die niet door de fabrikant van uw snoeimachine worden
aanbevolen.
Ŷ Uw snoeimachine wordt met een harnas geleverd. U
PRHWGLWJHEUXLNHQWHUZLMOXGHVQRHLPDFKLQHEHGLHQW
+HW]DOKHOSHQ RP GH YDOOLMQ YDQGHVQRHLPDFKLQHWH
bepalen nadat de insnede is voltooid. Het helpt ook
RPKHWJHZLFKWYDQGHPDFKLQHWHGUDJHQWLMGHQVKHW
JHEUXLNHQELMKHWEHZHJHQWXVVHQVQRHLSRVLWLHV
Ŷ Zoek het snelle ontgrendelmechanisme en oefen dit
voor u de machine begint te gebruiken. Een goed
JHEUXLNNDQHUQVWLJOHWVHOYHUPLMGHQELMHHQQRRGJHYDO
Draag nooit kleding over het harnas of kleding dat de
toegang tot de snelsluiting beperkt.
Ŷ Voor u het werktuig start, zorgt u ervoor dat de
zaagketting met geen enkel voorwerp in contact komt.
Ŷ Een foutief aangespannen ketting kan van het zwaard
afspringen, wat kan leiden tot ernstige verwondingen of
de dood. Controleer voor elk gebruik en regelmatig, in
KHWELM]RQGHUHHQQLHXZHNHWWLQJ
Ŷ Om het risico te verminderen op letsels die
samenhangen met contact aan bewegende onderdelen,
product stoppen, trek de stekker uit en zorgt u ervoor
GDWDOOHEHZHJHQGHRQGHUGHOHQ]LMQVWLOJHYDOOHQYRRU
Ɣ EORNNHULQJVFKRRQRIYULMPDNHQ
Ɣ het product onbeheerd achterlaten
Ɣ XYRRU]HWVWXNNHQLQVWDOOHHUWRIYHUZLMGHUW
Ɣ ontroleren, onderhoud of werken aan het product.
Ŷ Terugslag kan gebeuren wanneer de neus of de punt
van het zaagblad een voorwerp raakt of het hout de
kettingzaag afknelt in de zaagsnede. Soms kan het
contact van de punt leiden tot een plotse omgekeerde
reactie, waardoor het zwaard wordt teruggeworpen en
in de richting van de gebruiker wordt gegooid. Wanneer
u de zaagketting langs de bovenkant van het zwaard
klemt, kan het zwaard snel achteruit in de richting van
de gebruiker wordt geduwd. Een van deze reacties
kan ertoe leiden dat u de controle over de machine
YHUOLHVWZDWNDQOHLGHQWRWHUQVWLJHOLFKDPHOLMNHOHWVHOV
$OV JHEUXLNHU YDQ GH VQRHLPDFKLQH GLHQW X DOWLMG
verschillende stappen te nemen om uw snoewerken
YULMWHKRXGHQ YDQ RQJHYDOOHQRIOHWVHOV 7HUXJVODJ LV
KHW UHVXOWDDW YDQ PLVEUXLN YDQ KHW JHUHHGVFKDS HQ
of foutieve bedieningsprocedures of omstandigheden
en kunnen worden vermeden door de volgende
voorzorgen te nemen:
Ɣ Met elementaire kennis van terugslag kunt u het
verrassingselement verkleinen of elimineren.
2QYHUZDFKWH YHUUDVVLQJHQ GUDJHQ ELM WRW
ongelukken.
Ɣ =RUJ HUYRRU GDW KHW JHELHG ZDDULQ X ]DDJW YULM LV
van obstakels. Laat de neus van de geleider niet in
contact komen met een tak of een andere obstructie
WHUZLMOXGHPDFKLQHEHGLHQW
Ɣ Houd een stevige grip met beide handen op
de machine en plaats uw lichaam en arm zo
dat u aan terugslagkrachten kunt weerstaan.
Terugslagkrachten kunnen door de gebruiker
worden gecontroleerd als de nodige voorzorgen
worden genomen. Laat de snoeier niet los.
Ɣ Overrek u niet. Dit helpt een ongewild contact van
de top van het zwaard en zorgt voor een betere
controle van het product in onverwachte situaties.
Ɣ Gebruik uitsluitend vervangzwaarden en -kettingen
GLH GRRU GH IDEULNDQW ]LMQ JHVSHFLILFHHUG (HQ
foutief vervangzwaard of -ketting kan leiden tot
NHWWLQJEUHXNHQRIWHUXJVODJ
Ɣ +HW YHLOLJ VOLMSHQ YDQ GH NHWWLQJ LV HHQ WDDN GLH
gespecialiseerde kennis vereist. De fabrikant raadt
daarom aan om een versleten of botte ketting door
HHQ QLHXZ H[HPSODDU WH YHUYDQJHQ YHUNULMJEDDU
ELM XZ JHDXWRULVHHUG 5\REL VHUYLFHFHQWUXP
Het onderdeelnummer is beschikbaar in de
SURGXFWVSHFLILFDWLHLQGH]HJHEUXLNVDDQZLM]LQJ
Ŷ Zaag niet vanaf een ladder, dit is buitengewoon
JHYDDUOLMN=DDJDOWLMGPHWEHLGHEHQHQRSHHQVWHYLJH
ondergrond om te voorkomen dat u uit evenwicht wordt
getrokken.
Ŷ Om uzelf tegen elektrocutie te beschermen, bedient
u de machine niet binnen de 10 m van overhangende
stroomkabels.
Ŷ Pas op voor vallende takken of takken die opveren
nadat ze de grond raken.
Ŷ Wees buitengewoon voorzichtig wanneer u kleine
VWUXLNHQ HQ ERRPSMHV ]DDJW RPGDW KHW EXLJ]DPH
PDWHULDDO ]LFK LQ GH ]DDJNHWWLQJ NDQ YDVWJULMSHQ
waardoor deze naar u toe wordt geslagen of u uit uw
evenwicht brengt.
Ŷ Wanneer een tak wordt gezaagd die onder spanning
staat, wees dan bedacht op het terugveren zodat u niet
wordt geraakt wanneer de veerkracht in de houtvezels
ZRUGWYULMJHODWHQ
Ŷ $OVKHW]DDJYHUPRJHQPHWWHUWLMGYHUPLQGHUWFRQWUROHHUW
X RI GH NHWWLQJWDQGHQ QRJ VFKHUS HQ VFKRRQ ]LMQ
EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
37 Nederlands |
Gebruik uitsluitend de originele vervangonderdelen
van de fabrikant.
Ŷ Als de ketting en het zwaard verstrikt of vast raken in
WDNNHQ GLH WH KRRJ ]LMQ RP WH EHUHLNHQ YUDDJW X KHW
advies van een professionele boomspecialist over het
YHLOLJYHUZLMGHUHQYDQKHW]DDJZHUNWXLJ
WAARSCHUWING
Controleer dat alle schachtkoppelingen op de
YHUOHQJSDDOHQKHWZHUNWXLJVWHYLJ]LMQYDVWJHPDDNWYRRU
elk gebruik en nadien ook regelmatig.
Persoonlijke beschermuitrusting
*RHGH NZDOLWHLW SHUVRRQOLMNH EHVFKHUPXLWUXVWLQJ ]RDOV
gebruikt door profs help u het risico voor de gebruiker te
verminderen. De volgende voorwerpen moeten worden
gebruikt wanneer u het product gebruikt:
Veiligheidshelm
moet overeenstemmen met EN 397 en CE-
JHPDUNHHUG]LMQ
Gehoorbescherming
moet overeenstemmen met EN 352-1 en CE-
JHPDUNHHUG]LMQ
Oog- en gezichtsbescherming
PRHW &(JHPDUNHHUG ]LMQ HQ RYHUHHQVWHPPHQ
met EN 166 (voor veiligheidsbril) of EN 1731 (voor
gezichtsmaskers in gaas)
Handschoenen
moet overeenstemmen met EN 381-7 en CE-
JHPDUNHHUG]LMQ
Schoeisel
moet overeenstemmen met EN 20345 en CE-
JHPDUNHHUG]LMQ
WERKING - SNOEIEN
Ŷ Bestudeer de toestand van de boom en takken voor u
KHWZHUNEHJLQW$OVHUWHNHQHQ]LMQYDQVFKDGHURWRI
bederf probeert u zelf niet te snoeien. Beschadigde of
URWWHQGHWDNNHQ]LMQELM]RQGHURQVWDELHO5DDGSOHHJGH
diensten van een professionele boomchirurg
Ŷ Om uzelf tegen vallende takken te beschermen, mag
u niet direct onder de tak staan die wordt afgezaagd.
Ŷ Zorg ervoor dat de vallende tak geen gevaar vormt voor
uzelf, omstaanders of materiële goederen, waaronder
QXWVOHLGLQJHQ=LMUDNHQPDNNHOLMNYHUVWULNWHQZRUGHQ
weggeworpen door andere bladeren. Zorg ervoor dat
een veiligheidszone van tenminste twee keer de lengte
van de tak die moet worden afgezaagd, beschikbaar
LV HQ ZRUGW RQGHUKRXGHQ WLMGHQV KHW VQRHLHQ $OV GLW
QLHW PRJHOLMN LV YUDDJW X KXOS YDQ HHQ SURIHVVLRQHOH
boomchirurg.
Ŷ Zorg ervoor dat de vallende tak geen gevaar vormt voor
uzelf, omstaanders of materiële goederen, waaronder
nutsleidingen.
Ŷ *HEUXLNKHWZHUNWXLJQRRLWLQHHQWRHVWDQGZDDUELMGH
paal zich in een hoek van meer dan 60° is opgesteld.
Ŷ Gebruik de snoeimachine nooit met een
zaagmechanisme dat zich op minder dan 10 m van
overhangende stroomkabels bevindt.
Ŷ Forceer het product niet.
Ŷ Laat ongeveer 15 cm ruimte tussen de stam en de
insnede.
Ŷ Laat het zwaard op de te snoeien tak rusten en duw
GH]DDJ]DFKWMHVYRRUZDDUWV]RGDWGHJHULEGHEXPSHU
ook met de tak in contact komt. Dit zal de stabiliteit en
het zagen bevorderen en voor betere insnedes zorgen.
Ŷ .OHLQH WDNNHQ GLH ]RZHO GXQ ]LMQ LQ GRRUVQHGH HQ
licht, kunnen met een insnede worden doorzaagd met
behulp van de onderkant van het zwaard.
Ŷ Voor grotere diameters en zwaardere takken waar
GHWDN WLMGHQV KHW]DJHQNDQ EUHNHQ RIVSOLMWHQPRHW
eerst van onder de tak worden gezaagd met de top van
het zwaard. Maak deze insnede ongeveer een derde
doorheen de tak. Dan maakt u een tweede insnede van
ERYHQDIGHWDQNPHWEHKXOSYDQGHRQGHU]LMGHYDQKHW
zwaard om de eerste insnede te bereiken.
Ŷ Denk eraan om grote takken in beheersbare delen te
snoeien in plaats van als geheel.
Ŷ Probeer een vorige insnede nooit opnieuw te starten
met de ketting en het zwaard in de vorige insnede. Start
DOWLMGHHQQLHXZHLQVQHGH'LW]DOKHWULVLFRRSWHUXJVODJ
HQPRJHOLMNHOHWVHOVYHUPLQGHUHQ
TRANSPORT EN OPSLAG
Ŷ Leg het product stil, trek de stekker uit de contactdoos
en laat afkoelen voor het opbergen of transporteren.
Ŷ 9HUZLMGHU DOOH YUHHPGH YRRUZHUSHQ YDQ KHW SURGXFW
Bewaar op een koele, droge en goed geventileerde
SODDWV GLH QLHW WRHJDQNHOLMN LV YRRU NLQGHUHQ +RXG
corrosieve producten, zoals tuinchemicaliën en
strooizout uit de buurt van het apparaat. Bewaar niet
buitenshuis.
Ŷ Bedek het zwaard met de schede voor u het apparaat
RSEHUJWRIWLMGHQVKHWWUDQVSRUW
Ŷ :DQQHHU X GH PDFKLQH JHGXUHQGH ODQJHUH WLMG HHQ
maand of langer) opbergt, moet u ervoor zorgen dat de
NHWWLQJOLFKWMHVJHVPHHUGLVRPURHVWWHYRRUNRPHQ'H
fabrikant raadt het gebruik aan van een Ryobi zwaard
HQNHWWLQJVPHHUPLGGHOGDWYHUNULMJEDDULVELMXZ5\REL
geautoriseerd onderhoudscentrum.
Ŷ Voor transport beveiligt u de machine tegen
bewegingen of vallen om letsels of schade aan de
machine te voorkomen.
Onderhoud
WAARSCHUWING
Gebruik uitsluitend originele vervangonderdelen,
accessoires en voorzetstukken van de fabrikant. Als u dit
QLHWGRHWNDQGLWPRJHOLMNVOHWVHOVRIVOHFKWHSUHVWDWLHV
veroorzaken waardoor uw garantie kan vervallen.
38 | Nederlands
WAARSCHUWING
Het onderhoud vereist extreme voorzichtigheid en
GHVNXQGLJKHLGHQPDJHQNHOGRRUHHQJHNZDOL¿FHHUGH
RQGHUKRXGVWHFKQLFXV ZRUGHQ XLWJHYRHUG :LM
raden u aan het toestel voor herstellingen naar uw
GLFKWVWELM]LMQGH HUNHQGH RQGHUKRXGVGLHQVW WHUXJ WH
brengen. Gebruik voor het onderhoud alleen identieke
vervangingsonderdelen.
WAARSCHUWING
'H]DDJNHWWLQJ LV]HHUVFKHUS 2POLFKDPHOLMNH OHWVHOV
WH YRRUNRPHQ GLHQW X DOWLMG KHHO YRRU]LFKWLJ WH ]LMQ
ZDQQHHU X GH VFKHGH UHLQLJW LQVWDOOHHUW RI YHUZLMGHUW
HQ GUDDJ DOWLMG YHLOLJKHLGVKDQGVFKRHQHQ ZDQQHHU X
onderhoudswerken aan de ketting uitvoert.
WAARSCHUWING
Foutief kettingonderhoud verhoogt de kans op terugslag.
1DODWLJKHLG ELM KHW YHUYDQJHQ RI UHSDUHUHQ YDQ HHQ
beschadigde ketting kan resulteren in ernstig letsel.
Ŷ Schakel het product uit en trek de stekker uit de
contactdoos voor u onderhouds- of reinigingswerken
uitvoert.
Ŷ U kunt de afstellingen en reparaties die in deze
JHEUXLNVDDQZLM]LQJ ZRUGHQ YHUPHOG XLWYRHUHQ 9RRU
andere herstellingen, neemt u contact op met uw
geautoriseerd onderhoudsagent.
Ŷ Volg de instructies voor het smeren en de afstelling en
controle van de kettingspanning.
Ŷ Reinig na elk gebruik het lichaam en de handvaten van
het product met een zachte doek.
Ŷ &RQWUROHHUUHJHOPDWLJRIDOOHPRHUHQERXWHQHQYLM]HQ
JRHG]LMQYDVWJHPDDNWRP]HNHUWH]LMQGDWKHWSURGXFW
veilig kan worden gebruikt. Een beschadigd onderdeel
moet door een geautoriseerd onderhoudscentrum goed
worden gerepareerd of vervangen.
ONDERHOUDSSCHEMA
+HW ]ZDDUG NDQ ZRUGHQ RPJHNHHUG RP GH VOLMWDJH WH
verdelen voor een maximale levensduur. Het zaagblad
moet elke gebruiksdag worden schoongemaakt en
JHFRQWUROHHUGRSVOLMWDJHHQVFKDGH
Dagelijkse controle
Stroomsnoer op schade Voor elk gebruik
Zaagbladsmering Voor elk gebruik
Kettingspanning Voor elk gebruik en
regelmatig
Kettingscherpte Voor elk gebruik, visuele
controle
Op beschadigde
onderdelen
Voor elk gebruik
Op losse binders Voor elk gebruik
VOORGESCHREVEN GEBRUIK
Het product is uitsluitend geschikt voor buitenshuis gebruik.
Omwille van veiligheidsredenen moet het product correct
worden bediend door steeds twee handen te gebruiken.
Het product is ontworpen voor het zagen en snoeien van
NOHLQHWDNNHQZDDUYDQGHGLDPHWHUNOHLQHURIJHOLMNLVDDQ
GH]ZDDUGOHQJWHGLH]LFKKRRJLQGHERRPEHYLQGHQWHUZLMO
GHJHEUXLNHUVWHYLJRSGHJURQGEOLMIWVWDDQ+HWSURGXFWLV
ontworpen voor gebruik tot op een hoogte van 2,7 m.
2YHUVFKULMGGH]HZHUNOHQJWHQLHW
'HPDFKLQHLVQLHWRQWZRUSHQYRRUJHEUXLNWHUZLMOXNOLPWRI
als conventionele kettingzaag voor het snoeien op kleine
plaatsen en het snoeien van materiaal op grondniveau.
RESTRISICO'S
Zelfs als de machine zoals voorgeschreven wordt gebruikt,
LV KHW RQPRJHOLMN RP EHSDDOGH UHVWULVLFRV WH YHUPLMGHQ
'H YROJHQGH JHYDUHQ NXQQHQ ]LFK YRRUGRHQ WLMGHQV KHW
JHEUXLNHQGHJHEUXLNHUGLHQWLQKHWELM]RQGHUDDQGDFKWWH
KHEEHQRPGHYROJHQGHVLWXDWLHVWHYHUPLMGHQ
Ŷ /HWVHOV YHURRU]DDNW GRRU WULOOLQJHQ *HEUXLN DOWLMG
KHW MXLVWH JHUHHGVFKDS YRRU GH WDDN JHEUXLN GH
WRHJHZH]HQ KDQGYDWHQ HQ EHSHUN GH JHEUXLNVWLMG HQ
blootstelling.
Ŷ Blootstelling aan geluid kan gehoorletsels veroorzaken.
Draag gehoorbescherming en beperk de blootstelling.
Ŷ Contact met blootgestelde zaagtanden van de
]DDJNHWWLQJVQLMJHYDDU
Ŷ Onvoorziene, plotse bewegingen of terugslag van het
]ZDDUGVQLMJHYDDU
Ŷ Stukken die uit de kettingzaag worden weggegooid
VQLMLQMHFWLHJHYDDU
Ŷ Uitgeworpen stukken van het werkstuk (houtzaagsel,
splinters)
Ŷ Inhaleren van zaagsel en partikels.
Ŷ +XLGFRQWDFWPHWVPHHUPLGGHOROLH
RISICOBEPERKING
(U ]LMQ PHOGLQJHQ GDW WULOOLQJHQ YDQ KDQGZHUNWXLJHQ
ELM VRPPLJH PHQVHQ ELMGUDJHQ WRW KHW 6\QGURRP YDQ
Raynaud. Symptomen kunnen ondermeer tintelingen,
gevoelloosheid en bleek worden van de vingers omvatten,
ZDW QRUPDDO JH]LHQ GXLGHOLMN ZRUGW ELM EORRWVWHOOLQJ DDQ
NRXGH(UIHOLMNHIDFWRUHQEORRWVWHOOLQJDDQNRXGHHQYRFKW
GLHHWURNHQHQZHUNURXWLQHNXQQHQDOOHPDDOELMGUDJHQWRW
de ontwikkeling van deze symptomen. Er kunnen door de
bediener maatregelen worden genomen om de gevolgen
van de trillingen te beperken:
Ŷ +RXG ELM NRXG ZHHU XZ OLFKDDP ZDUP 'UDDJ
handschoenen wanneer u de machine gebruikt om
handen en polsen warm te houden. Men neemt aan dat
NRXGZHHUHHQEHODQJULMNHIDFWRULVGLHELMGUDDJWWRWKHW
Syndroom van Raynaud.
Ŷ Doe oefeningen om de bloeddoorstroming te
bevorderen na elke periode van gebruik.
Ŷ Neem regelmatig een pauze. Beperk het aantal uren
dat u per dag wordt blootgesteld.
Wanneer u enige van de symptomen van deze aandoening
EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
39 Nederlands |
HUYDDUW VWRS GDQ RQPLGGHOOLMN PHW KHW JHEUXLN YDQ KHW
toestel en raadpleeg uw dokter
WAARSCHUWING
Letsels kunnen worden veroorzaakt of ernstiger worden
door verlengd gebruik van een werktuig. Als u een
werktuig gedurende langere periodes gebruikt, neem
dan regelmatig pauze.
KEN UW PRODUCT
Zie pagina 149.
1. Kettingoliedop
2. Verlengpaal
3. Schachtkoppeling
4. Harnashanger
5. Voorste handgreep
6. Gashendelontgrendeling
7. Drukknop aan
8. Snoerhouder
9. Ketting
10. Zaagblad
11. Kettingwieldeksel
12. Geleidermoer
13. Geribde bumper
14. Harnas
SYMBOLEN OP HET PRODUCT
Waarschuwing
/HHVHQEHJULMSDOOHLQVWUXFWLHV
voor u het product bedient,
volg alle waarschuwingen en
veiligheidsinstructies.
Draag gezichts-, gehoor- en
hoofdbescherming.
Draag anti-slipschoeisel wanneer u
het product gebruikt.
Draag zware, antislip handschoenen.
Stel niet bloot aan regen of vocht.
10m
Elektrisch gevaar. Houd tenminste 10m
afstand van overhangende leidingen.
9HUZLMGHURQPLGGHOOLMNGHVWHNNHUXLWGH
contactdoos voor onderhoudswerken
of wanneer het snoer is beschadigd of
doorsneden.
Houd rekening met weggeslingerde of
rondvliegende voorwerpen. Zorg dat
RPVWDQGHUVLQKHWELM]RQGHUNLQGHUHQ
en huisdieren, minstens 15 meter
YHUZLMGHUGEOLMYHQYDQGHSOHNZDDUX
werkt.
Dit apparaat voldoet aan alle geldende
normen van Lid-Staat van de Europese
Unie waar het werd gekocht.
GOST-R-conformiteit
Klasse II-apparaat, dubbele isolatie
Elektrisch afval mag niet samen
met ander huishoudafval worden
weggegooid. Gelieve te recycleren
LQGLHQGHPRJHOLMNKHLGEHVWDDW1HHP
contact op met uw lokaal bestuur of
KDQGHODDURPDGYLHVWHNULMJHQRYHU
recyclage.
Beweegrichting van de ketting
Gemarkeerd onder het
kettingwieldeksel
Vergrendeling
Ontgrendelen
V
0
Onbelaste kettingsnelheid
ICONEN IN DEZE GEBRUIKSAANWIJZING
Met een contactdoos verbinden
Trek uit de contactdoos
2QGHUGHOHQRIDFFHVVRLUHVDI]RQGHUOLMN
verkocht
Elektrisch afval mag niet samen
met ander huishoudafval worden
weggegooid. Gelieve te recycleren
LQGLHQGHPRJHOLMNKHLGEHVWDDW
OPMERKING:
Waarschuwing!
Draag oog- en gezichtsbescherming.
'HYROJHQGHNHUQZRRUGHQHQYHUNODULQJHQ]LMQEHGRHOGRP
de gevaarniveaus die op dit toestel betrekking hebben, te
verklaren.
GEVAAR
:LMVWRSHHQJHYDDUOLMNHVLWXDWLHGLHDOV]HQLHWZRUGW
40 | Nederlands
YRRUNRPHQGRGHOLMNNDQ]LMQRIHUQVWLJHYHUZRQGLQJHQ
kan veroorzaken.
WAARSCHUWING
:LMVWRS HHQPRJHOLMNVJHYDDUOLMNH VLWXDWLHGLHDOV ]H
QLHW ZRUGW YRRUNRPHQ GRGHOLMN NDQ ]LMQ RI HUQVWLJH
verwondingen kan veroorzaken.
LET OP
:LMVW RS HHQ PRJHOLMNV JHYDDUOLMNH VLWXDWLH GLH DOV
ze niet wordt voorkomen, kleine of middelmatige
verwondingen kan veroorzaken.
LET OP
Zonder veiligheidswaarschuwingssymbool
:LMVW RS HHQ VLWXDWLH GLH NDQ OHLGHQ WRW PDWHULsOH
schade.
English Français Deutsch Español Italiano Nederlands Português
6SHFL¿FDWLRQV Caractéristiques
techniques
Technische daten Características
técnicas
Caratteristiche
tecniche
Technische gegevens Características técnicas
Rated power Puissance nominale Nennleistung Potencia nominal Potenza nominale Nominaal vermogen Potência nominal
Rated voltage Tension nominale Nennspannung Tensión nominal Voltaggio nominale Toegekende spanning Tensão nominal
Bar length Longueur du guide Länge der
Führungsschiene
Longitud de la espada Lunghezza barra Zaagbladlengten Comprimentos da barra
Chain pitch Gouge de la chaîne Kettenteilung Paso de la cadena Passo catena Kettingsteek Passo da corrente
Chain type Type de chaîne Kettentyp Tipo de cadena Tipo di catena Kettingtype Tipo de corrente
/RZSUR¿OHVNLS
tooth narrow kerf
'HQWOLEUHSUR¿OEDV
à faible largeur
1LHGULJSUR¿O6NLS
Tooth schmale
Schnittbreite
Corte estrecho con
dientes con poco
salto
Larghezza di
taglio stretta con
catena a dentatura
grossolana e basso
SUR¿OR
Smalle skip-tooth
zaagsnede met een
ODDJSUR¿HO
Corte estreito com
dentes com pouco
salto
No-load chain speed Vitesse de la chaîne
à vide
Leerlauf-
Kettendrehzahl
Velocidad de la
cadena sin carga
Velocità catena senza
carico
Onbelaste
kettingsnelheid
Velocidade da corrente
sem carga
Oil tank volume Volume du réservoir
GKXLOH
Öltankvolumen Volumen del depósito
de aceite
Volume serbatoio olio Olietankvolume Volume do depósito
de óleo
Maximum product
working length
Longueur maximale
de travail du produit
Maximale
Arbeitsreichweite des
Produktes
Longitud máxima de
trabajo del aparato
Lunghezza massima
funzionamento
prodotto
Maximum product
bedrijfslengte
Comprimento máximo
de trabalho do aparelho
Weight (without
harness)
Poids (sans harnais) Gewicht (ohne
Tragegeschirr)
Peso (sin arnés) Peso (senza cinghia) Gewicht (zonder
harnas)
Peso (sem arnês)
Vibration level (in
accordance with ISO
22867)
Niveau de vibrations
(selon ISO 22867)
Vibrationsgrad
(gemäß ISO 22867)
Nivel de vibración
(de acuerdo con ISO
22867)
Livello di vibrazioni
(in accordo con la
direttiva ISO 22867)
Trillingsniveau (in
overeenstemming met
ISO 22867)
Nível de vibração (em
conformidade com ISO
22867)
Vibration total value Valeur totale des
vibrations
Gesamtwert der
Vibration
Valor total de
vibración
Valore totale
vibrazioni
Totale waarde
trilling
Valor total da vibração
Uncertainty of
measurement
Incertitude de la
mesure
Unsicherheit der
Messung
Incertidumbre de
medición
Incertezza delle
misurazioni
Onzekerheid bij
meting
Incerteza de medições
Noise emission level
(in accordance with
ISO 22868)
1LYHDXGpPLVVLRQ
sonore (selon ISO
22868)
Schallenergiepegel
(gemäß ISO 22868)
Nivel de emisión de
ruido (de acuerdo con
ISO 22868)
Livello di emissione
rumore (in accordo
con la direttiva ISO
22868)
Geluidsemissieniveau
(in overeenstemming
met ISO 22868)
Nível de emissão de
ruído (em conformidade
com ISO 22868)
A-weighted sound
pressure level at
RSHUDWRUVSRVLWLRQ
Niveau de pression
sonore pondéré
A au niveau de
ORSpUDWHXU
A-bewerteter
Schalldruckpegel
an der Position des
Benutzers
Nivel de presión
sonora ponderado
A en la posición del
operario
Livello di pressione
sonora ponderata
A alla posizione
GHOORSHUDWRUH
A-gewogen
geluidsdrukniveau
bij positie van
gebruiker
Nível de pressão
sonora ponderada
A na posição do
operador
Uncertainty of
measurement
Incertitude de la
mesure
Unsicherheit der
Messung
Incertidumbre de
medición
Incertezza della
misurazione
Onzekerheid bij
meting
Incerteza de medições
A-weighted sound
power level
Niveau de
puissance sonore
pondéré-A
A-bewerteter
Schallleistungspegel
Nivel de potencia
acústica ponderada
en A
Livello di potenza
sonora pesato A
A-gewogen
geluidsniveau
Nível de potência
sonora ponderada A
Uncertainty of
measurement
Incertitude de la
mesure
Unsicherheit der
Messung
Incertidumbre de
medición
Incertezza della
misurazione
Onzekerheid bij
meting
Incerteza de medições
Declared sound
power level (in
accordance with ISO
4871)
Niveau déclaré de
puissance sonore
(selon ISO 4871)
Erklärter
Schallleistungspegel
(gemäß ISO 4871)
Nivel de potencia
acústica declarado
(de acuerdo con ISO
4871)
Livello di potenza
sonora dichiarato
(in accordo con la
direttiva ISO 4871)
Aangegeven
geluidsdrukniveau (in
overeenstemming met
ISO 4871)
Nível de potência
acústica declarado (em
conformidade com ISO
4871)
Replacement parts
(Bar and chain)
Pièces de Rechange
(Guide-chaîne et
chaîne)
Ersatzteile (Schiene
und Kette)
Piezas de repuesto
(Barra y cadena)
Parti di ricambio
(Barra e catena)
Vervangonderdelen
(Ketting en zwaard)
Peças de substituição
(Barra e corrente)
Manufacturer Fabricant: Hersteller Fabricante Ditta produttrice Fabrikant Fabricante
Chain Chaîne coupante Kette Cadena Catena Ketting Corrente
Bar Guide-chaîne Führungsschiene Barra Barra Zwaard Barra
Manufacturer Fabricant: Hersteller Fabricante Ditta produttrice Fabrikant Fabricante
Chain Chaîne coupante Kette Cadena Catena Ketting Corrente
Bar Guide-chaîne Führungsschiene Barra Barra Zwaard Barra
Chain must be fitted
with bar from the
same manufacturer
according to above
combinations.
La chaîne doit être
appairée avec un
guide-chaîne de la
même marque selon
les combinaisons
ci-dessus.
Die Kette muss mit
einer Schiene von
demselben Hersteller,
entsprechend den
oben genannten
Kombinationen,
montiert sein.
La cadena debe llevar
una barra del mismo
fabricante según
las combinaciones
anteriores.
La catena deve
essere montata con
una barra prodotta
dalla stessa ditta
produttrice seguendo
le indicazioni di cui
sopra.
De ketting moet op
een zwaard van
dezelfde fabrikant
worden gemonteerd
volgens de volgende
combinaties.
A correia deve levar
uma barra do mesmo
fabricante consoante as
combinações anteriores.
EN
Vibration level
The declared vibration value has been measured with a standard test method and
may be used to compare one tool with another.
The declared vibration value may be used in a preliminary assessment of exposure.
The vibration emission during actual use of power tool can differ from the declared
total value depending on the ways in which the tool is used.
Identify safety measures to protect yourself based on an estimation of exposure
in the actual conditions of use, taking account of all parts of the operating cycle
such as the times when the tool is switched off and when it is running idle in
addition to the trigger time.
DA
Vibrationsniveau
Den erklærede vibrationsværdi er målt i henhold til en standard-testmetode og kan
bruges til at sammenligne forskellige værktøjer indbyrdes.
Den erklærede vibrationsværdi kan bruges som en foreløbig vurdering af
eksponeringen.
Vibrationsemissionen ved praktisk brug af elværktøjet kan variere fra den
erklærede totalværdi, alt efter hvordan værktøjet anvendes.
Træf passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dig selv ud fra den
skønnede eksponering for risici under de aktuelle anvendelsesforhold, hvor du
- ud over den effektive arbejdstid - også tager højde for de varierende perioder,
som fx når værktøjet er slukket, og når det kører i tomgang.
ES
Nivel de vibración
El valor declarado de vibraciones se ha medido con un método de prueba estándar
y puede utilizarse para comparar una herramienta con otra.
El valor declarado de vibraciones puede utilizarse en una evaluación preliminar
de exposición.
La emisión de las vibraciones durante el uso real de la herramienta eléctrica
puede diferir del valor total declarado según el uso que se le dé a la herramienta.
Identifique las medidas de seguridad para protegerse en base a una estimación
de la exposición en las condiciones reales de uso, teniendo en cuenta todas las
partes del ciclo de funcionamiento, como los tiempos en que la herramienta está
apagada y cuando está en ralentí, además del tiempo de activación.
DE
Vibrationsgrad
Der angegebene Vibrationswert wurde durch eine Standard-Testmethode ermittelt
und kann dazu verwendet werden, ein Werkzeug mit einem anderen zu vergleichen.
Der angegebene Vibrationswert kann für eine Vorabbeurteilung der Exponierung
herangezogen werden.
Die Vibrationsemissionen bei der tatsächlichen Benutzung von Elektrowerkzeugen
kann sich, abhängig von der Art der Benutzung des Werkzeugs, von dem
genannten Wert unterscheiden.
Identifizieren Sie aufgrund einer Einschätzung der Exponierung unter tatsächlichen
Einsatzbedingungen Maßnahmen zum eigenen Schutz, unter Berücksichtigung
aller Bestandteile des Betriebszyklus, wie die Zeiten zu denen das Werkzeug
DXVJHVFKDOWHWLVWXQG]XGHQHQHVVLFK]XVlW]OLFK]XGHQ$XVO|VH]HLWSXQNWHQ
im Leerlauf befindet.
FR
Niveau de vibrations
La valeur déclarée totale des vibrations a été mesurée selon une méthode de test
standardisée qui peut être utilisée pour comparer un outil avec un autre.
La valeur déclarée totale des vibrations peut également être utilisée pour évaluer
par avance le niveau d’exposition.
La valeur des vibrations réellement produites durant l’utilisation de l’outil électrique
peuvent différer de la valeur totale déclarée, en fonction de la manière dont l’outil
est utilisé.
Identifiez les mesures de sécurité à prendre pour vous protéger, sur la base d’une
estimation de l’exposition réelle, en tenant compte de tous les éléments du cycle
d’utilisation tels que le temps d’arrêt de l’outil et le temps de son fonctionnement
au ralenti, en plus du temps de fonctionnement normal.
PT
Nível de vibração
O valor de vibração declarado foi medido com um método de teste padrão e pode
ser usado para comparar uma ferramenta com outra.
O valor de vibração declarado pode ser utilizado numa avaliação preliminar da
exposição.
A emissão das vibrações durante o uso real da ferramenta eléctrica pode diferir
do valor total declarado segundo o uso que se der à ferramenta.
Identifique as medidas de segurança para se proteger com base numa estimativa
de exposição nas actuais condições de uso, tendo em conta todas as peças do
ciclo de funcionamento, como as vezes que a ferramenta é desligada e quando
está a trabalhar em ralenti para além do tempo de gatilho.
NL
Trillingsniveau
De aangegeven trillingswaarde werd gemeten met behulp van een standaard
testmethode en kan worden gebruikt om gereedschap met elkaar te vergelijken.
De aangegeven trillingswaarde kan worden gebruikt in een voorlopige
blootstellingsanalyse.
De trillingsemissie tijdens het gebruik van het werktuig kan verschillen van de
aangegeven totale waarde, afhankelijk van de manier waarop het werktuig wordt
gebruikt.
Neem veiligheidsmaatregelen om uzelf te beschermen op basis van een inschatting
van de blootstelling in de huidige gebruiksomstandigheden, rekening houdend
met alle onderdelen van de bedrijfscyclus, zoals de tijd dat het werktuig wordt
uitgeschakeld en het stationair draait, bovenop de bedrijfstijd.
IT
Livello di vibrazioni
Il valore delle vibrazioni dichiarato deve essere misurato con un metodo di test
standard e può essere utilizzato per paragonare un utensile a un altro.
Il valore dichiarato delle vibrazioni può essere utilizzato nella valutazione
preliminare dell’esposizione.
L’emissione delle vibrazioni durante l’utilizzo dell’utensile può essere diversa dal
valore totale dichiarato a seconda dei modi in cui l’utensile viene utilizzato.
Individuare misure di sicurezza per proteggersi basate su una stima dell’esposizione
nelle attuali condizioni di utilizzo, prendendo in considerazione tutte le parti del
ciclo operativo come i tempi in cui l’utensile viene spento o quando funziona al
minimo oltre al tempo di attivazione.
IT
GARANZIA
Oltre ai legittimi diritti derivanti dall'acquisto del prodotto, quest'ultimo è coperto
da garanzia come indicato nei seguenti punti.
1. Il periodo di garanzia per il consumatore è di 24 mesi ed ha inizio dalla data
in cui il prodotto è stato acquistato. Questa data deve essere documentata
da una ricevuta o da altra prova d'acquisto. Il prodotto è stato disegnato
e progettato solo per l'utilizzo privato del consumatore. La garanzia viene
invalidata in caso di utilizzo professionale o commerciale.
2. In alcuni casi (per esempio promozioni e gamme di prodotti) esiste la
possibilità di estendere il periodo di garanzia oltre il periodo indicato sopra
registrandosi sul sito web www.ryobitools.eu. L'idoneità del prodotto
a rievere tale estensione viene indicata chiaramente nei punti vendita
HR VXOOLPEDOOR /XWHQWH ¿QDOH GHYH UHJLVWUDUH LO VXR SURGRWWR DSSHQD
DFTXLVWDWRRQOLQHHQWURJLRUQLGDOODGDWDGDFTXLVWR/XWHQWH¿QDOHSXz
accedere all'offerta nel suo paese quando la stess è valida e qualora
VL VLD UHJLVWUDWR RQOLQH ,QROWUH JOL XWHQWL ¿QDOL GHYRQR GDUH LO SURSULR
consenso all'archiviazione dei dati che si inseriscono online indicando che
i termini e le condizioni sono stati accettati. La ricevuta della conferma
della registrazione verrà inviata via email e la fattura originale indicante la
data d'acquisto verrà utilizzata come prova della garanzia estesa. I diritti
legittimi dell'utente rimarranno invariati.
3. La garanzia copre tutti i difetti di fabbricazione del prodotto durante il
periodo di garanzia a causa di guasti di fabbricazione o di materiale alla
data di acquisto. La garanzia è limitata alla riparazione e/o alla sostituzione
e non include altri obblighi compreso ma non limitato a danni incidentali
o consequenziali. La garanzia non è valida se il prodotto non è stato
utilizzato come indicato nel manuale di istruzioni o se è stato collegato in
PDQLHUDQRQFRUUHWWD/DJDUDQ]LDQRQVLDSSOLFDD
qualsiasi danno al prodotto che sia il risultato di una scorretta
manutenzione
qualsiasi prodotto che sia stato alterato o modificato
qualsiasi prodotto sul quale l'identificazione originale (marchio
registrato, numero di serie) sia stata resa illegibile, sia stata
danneggiata o alterata
qualsiasi danno causato dalla non osservanza del manuale
d'istruzioni
qualsiasi prodotto non contrassegnato con il marchio CE
qualsiasi prodotto che una persona non qualificata abbia tentato di
riparare o che si è tentato di riparare senza l'autorizzazione delle
Techtronisianoc Industries
qualsiasi prodotto collegato a un'alimentazione non corretta (per amp,
voltaggio, frequenza)
qualsiasi prodotto utilizzato con la miscela scorretta di carburante
(carburante, olio, percentuale d'olio)
qualsiasi danno causato da agenti esterni (chimici, fisici o shock) o
da sostanze estranee
normale usura di parti di ricambio
utilizzo non appropriato, sovraccaricamento di utensili
utilizzo non approvato di accessori o parti
carburatore dopo 6 mesi, regolazioni al carburatore dopo 6 mesi
componenti (parti e accessori) soggetti alla normale usura, compreso
ma non limitato a manopole di avviamento a spinta, cinghie di
trasmissione, frizione, lame di sfrondatori o tagliaerba, cablaggio,
cavo dell'acceleratore, spazzole al carbonio, cavi dell'alimentazione,
lancette, rondelle in feltro, perni di aggancio, ventole del soffiatore,
tubi del soffiatore e dell'aspirapolvere, sacchetti e cinghie
dell'aspirapolvere, barre di guida, catene della motosega, tubi,
raccordi del connettore, ugelli a spruzzo, ruote, bacchette a spruzzo,
bobine interne, bobine esterne, fili di taglio, candele, filtri dell'aria, filtri
del gas, lame di triturazione, ecc.
4. Per servizi di manutenzione, il prodotto dovrà essere mandato o presentato
presso un punto di servizio clienti aurotizzato RYOBI indicato nella
seguente lista. In alcune nazioni il rivenditore RYOBI si occuperà di inviare
il prodotto al più vicino servizio clienti Ryobi. Quando si invia un prodotto a
un servizio clienti RYOBI, il prodotto dovrà essere correttamente imballato
senza eventuali contenuti pericolosi quali carburanti, e contrassegnato con
l'indirizzo della persona che lo ha inviato e accompagnato da una breve
descrizione del problema riscontrato.
5. Si garantisce una riparazione/sostituzione gratuita quando il prodotto è
coperto da garanzia. Questa sostituzione o riparazione non costituisce una
estensione o un nuovo inizio di un periodo di garanzia. Le parti o l'utensile
cambiati sono di proprietà della ditta. In alcune nazioni i costi di consegna
o invio dovranno essere pagati dalla persona che spedisce.
6. Questa garanzia è valida all'interno della Comunità Europea, in Svizzera,
Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Turchia e Russia. Al di fuori di queste
aree, si prega di contattare il proprio gestore autorizzato RYOBI per
determinare se si applica un'altra garanzia.
CENTRO SERVIZI AUTORIZZATO
3HU LQGLYLGXDUH LO SL YLFLQR FHQWUR VHUYL]L DXWRUL]]DWR YLVLWDUH LO VLWR KWWS
uk.ryobitools.eu/header/service-and-support/service-agents.
NL
GARANTIE
Bovenop de statutaire rechten als gevolg van de aankoop, wordt dit product
gedekt door een garantie, zoals deze hieronder wordt beschreven.
1. De garantieperiode bedraagt 24 maanden voor consumenten en begint
vanaf de datum waarop het product werd aangekocht. Deze datum moet
worden gedocumenteerd door een factuur of ander aankoopbewijs. Het
product is uitsluitend ontworpen en bedoeld voor particuliere gebruikers.
De garantie vervalt bij professioneel of commercieel gebruik.
2. In enkele gevallen (vb. promotie, gereedschapsaanbod) bestaat er een
mogelijkheid om de garantieperiode te verlengen met dezelfde periode als
deze hierboven beschreven met behulp van de registratie op de website
www.ryobitools.eu. Of het product al of niet in aanmerking komt, is duidelijk
aangegeven in winkels en/of de verpakking. De eindgebruiker dient zijn/
haar nieuw werktuig binnen de 8 dagen na de aankoopdatum online
registreren. De eindgebruiker kan zich aanmelden voor de uitgebreide
garantie in zijn verblijfsland als dit op het online registratieformulier
is opgenomen wanneer deze optie geldig is. Bovendien moet de
eindgebruiker zijn toestemming geven om informatie te gebruiken die nodig
is om toegang te krijgen tot de website en dient de algemene voorwaarden
te accepteren. Het ontvangstbewijs van dit registratieformulier, dat via
e-mail wordt verzonden, en de originele factuur die de aankoopdatum
vermeldt dienen als bewijs van de uitgebreide garantie. Uw statutaire
rechten blijven onveranderd.
3. De garantie dekt alle defecten van het product gedurende de
garantieperiode als gevolg van fouten in het werk of materiaal op de
aankoopdatum. De garantie is beperkt tot de reparatie en/of vervanging
en omvat geen andere verplichtingen waaronder, maar niet beperkt tot,
incidentele of gevolgschade. De garantie is niet geldig als het product
werd misbruikt, in tegenspraak met de gebruiksaanwijzing werd gebruikt
RIIRXWLHIZHUGYHUERQGHQ'H]HJDUDQWLHJHOGWQLHWYRRU
schade aan het product als gevolg van foutief onderhoud
als het product op enigerlei wijze werd gewijzigd
als originele markeringen ter identificatie (handelsmerk, serienummer)
van het product werden verwijderd of gewijzigd
voor schade als gevolg van het niet in acht nemen van deze
gebruiksaanwijzing
een niet EC-product
een product, waaraan een niet-gekwalificeerde vakman reparaties
uitvoerde of waaraan reparaties werden uitgevoerd zonder
voorafgaande toestemming van Techtronic Industries
een product dat werd aangesloten aan een foutieve krachtbron
(amps, spanning, frequentie)
een product dat met een ongeschikt brandstofmengsel (brandstof,
olie, oliepercentage) werd gebruikt
schade veroorzaakt door externe invloeden (chemische, fysieke
schokken) of vreemde stoffen
normale slijtage van reserve-onderdelen
foutief gebruik, overbelasting van het werktuig
gebruik van niet-goedgekeurde accessoires of onderdelen
de carburator na 6 maanden, carburatorafstellingen na 6 maanden
componenten (onderdelen en accessoires) die onderworpen zijn
aan slijtage, met inbegrip van, maar niet beperkt tot stootknoppen,
aandrijfriemen, koppeling, snijbladen van heggentrimmers of
grasmaaimachines, harnassen, versnellingskabels, koolborstels,
stroomsnoeren, tanden, viltringen, trekpennen, ventilatoren,
blazer- en vacuümbuizen, stofzuigzakken en –riemen, geleiders,
zaagkettingen, slangen, connectoren, sproeimonden, wielen,
sproeiers, inwendige spoelen, uitwendige spoelen, maailijnen,
bougies, luchtfilters, gasfilters, struikruimbladen, etc.
4. Voor onderhoud moet het product naar een geautoriseerd RYOBI-
onderhoudsstation worden gestuurd of gebracht. Een lijst met de
adressen van deze stations per land is hier opgenomen. In bepaalde
landen verzendt uw plaatselijke RYOBI-verdeler het product naar de
RYOBI-onderhoudsorganisatie. Als een product naar een RYOBI-
onderhoudsstation wordt gezonden, moet het product veilig zijn verpakt
zonder gevaarlijke inhoud, zoals benzine, met aanduiding van het adres
van de verzender en met inbegrip van een korte beschrijving van de fout.
5. Een reparatie/vervanging onder deze garantie is gratis. Dit heeft geen
gevolgen voor de duur van deze garantie of betekent niet dat de garantie
wordt verlengd of opnieuw begint. Vervangen onderdelen of werktuigen
worden onze eigendom. In bepaalde landen moeten verzendings- of
leveringskosten door de verzender worden betaald.
6. Deze garantie is geldig in de Europese Unie, Zwitserland, IJsland,
Noorwegen, Liechtenstein, Turkije en Rusland. Buiten deze landen neemt
u contact op met uw geautoriseerde RYOBI-verdeler om te bepalen of er
een andere garantie geldig is.
GEAUTORISEERD ONDERHOUDSCENTRUM
Om een geautoriseerd onderhoudscentrum in uw buurt te vinden, surft u naar
KWWS
uk.ryobitools.eu/header/service-and-support/service-agents.
DA
EC OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany
Vi erklærer hermed, at produktet
Elektrisk stangbeskærer
Brand: Ryobi
Modelnummer:
RPP750S/RPP755E
Serienummerområde:
RPP750S: 44430401000001 - 44430401999999
RPP755E: 44430601000001 - 44430601999999
er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver og harmoniserede standarder
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU, EN 60745-1:2009+A11:2010,
EN ISO 11680-1:2011, EN ISO 3744:2010,
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008,
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2013, EN 50581:2012
%HP\QGLJHW RUJDQ  7h9 5KHLQODQG /*$ 3URGXFWV *PE+ 7LOO\VWUDH
2 D - 90431 Nürnberg, Germany har foretaget EC-typegodkendelse, og
certifikatnummeret er. BM 50284877 0001.
Andrew John Eyre (BEng, CEng, MIET)
Vicepræsident, Regler og Sikkerhed
Winnenden, Jul. 9, 2014
Bemyndiget til at udarbejde det tekniske kartotek:
Alexander Krug, Administrerende Direktør
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany
PT
DECLARAÇÃO EC DE CONFORMIDADE
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany
Pelo presente declaramos que os produtos
Podador telescópica elétrica
Marca: Ryobi
Número do modelo: RPP750S/RPP755E
Intervalo do número de série:
RPP750S: 44430401000001 - 44430401999999
RPP755E: 44430601000001 - 44430601999999
se encontra em conformidade com as seguintes Directivas Europeias e normas
harmoizadas
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU, EN 60745-1:2009+A11:2010,
EN ISO 11680-1:2011, EN ISO 3744:2010,
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008,
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2013, EN 50581:2012
ÏUJmR QRWLILFDGR  7h9 5KHLQODQG /*$ 3URGXFWV *PE+ 7LOO\VWUDH  ' 
90431 Nürnberg, Germany realizou a aprovação tipo EC, e o certificado é o Nº.
BM 50284877 0001.
Andrew John Eyre (BEng, CEng, MIET)
Vice-Presidente, Regulamentação & Segurança
Winnenden, Jul. 9, 2014
Autorizado para compilar o ficheiro técnico:
Alexander Krug, Administrador Executivo
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany
NL
EC CONFORMITEITSVERKLARING
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany
Hierbij verklaren wij dat het product
Elektrische telescopische snoeimachine
Merk: Ryobi
Modelnummer:
RPP750S/RPP755E
Serienummerbereik:
RPP750S: 44430401000001 - 44430401999999
RPP755E: 44430601000001 - 44430601999999
is in overeenstemming met de volgende Europese Richtlijnen en geharmoniseerde
normen
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU, EN 60745-1:2009+A11:2010,
EN ISO 11680-1:2011, EN ISO 3744:2010,
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008,
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2013, EN 50581:2012
$DQJHPHOGH LQVWDQWLH  7h9 5KHLQODQG /*$ 3URGXFWV *PE+ 7LOO\VWUDH 
D - 90431 Nürnberg, Germany heeft de EC-typegoedkeuring uitgevoerd en het
certificaatnr. is. BM 50284877 0001.
Andrew John Eyre (BEng, CEng, MIET)
Vice-president, Regelgeving en Veiligheid
Winnenden, Jul. 9, 2014
Afgevaardigde voor het samenstellen van de technische fiche:
Alexander Krug, Directeur
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany
IT
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ EC
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany
Si dichiara con la presente che il prodotto
Sfrondatore telescopico elettrico
Marca: Ryobi
Numero modello: RPP750S/RPP755E
Gamma numero seriale:
RPP750S: 44430401000001 - 44430401999999
RPP755E: 44430601000001 - 44430601999999
è conforme alle seguenti Direttive Europee e ai seguenti standard armonizzati
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU, EN 60745-1:2009+A11:2010,
EN ISO 11680-1:2011, EN ISO 3744:2010,
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008,
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2013, EN 50581:2012
(QWHQRWLILFDWRUH7h95KHLQODQG/*$3URGXFWV*PE+7LOO\VWUDH'
Nürnberg, Germany ha svolto i test di conformità EC e il N. del certificato è. BM
50284877 0001.
Andrew John Eyre (BEng, CEng, MIET)
Vice-Presidente, Dipartimento Regolazioni & Sicurezza
Winnenden, Jul. 9, 2014
Autorizzato per compilare il file tecnico:
Alexander Krug, Direttore Amministrativo
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany

Document transcriptie

WAARSCHUWING Wanneer u het product gebruikt, moeten de veiligheidsregels worden opgevolgd. Voor uw eigen veiligheid en deze van omstanders, dient u deze instructies te lezen voor u het product gebruikt. Bewaar de instructies voor later gebruik. ALGEMENE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN WAARSCHUWING Ŷ PERSOONLIJKE VEILIGHEID Ŷ Lees alle veiligheidswaarschuwingen en instructies. Wanneer niet de waarschuwingen en instructies niet RSYROJWNDQGLWOHLGHQWRWHOHNWULVFKHVFKRNHQRIHUQVWLJ letsel. Bewaar deze waarschuwingen en voorschriften zorgvuldig om ze ook later te kunnen inzien. De term "elektrisch gereedschap" in de waarschuwingen YHUZLMVW QDDU JHUHHGVFKDS GDW PHW GH VWURRPWRHYRHU LV verbonden (met snoer) of accu-aangedreven (snoerloos) gereedschap. Ŷ Ŷ WERKOMGEVING Ŷ Ŷ Ŷ Houd de werkplek schoon en goed verlicht. Vervuilde of donkere plekken nodigen uit tot ongevallen. Gebruik elektrische werktuigen niet in explosieve omgevingen, zoals in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrisch gereedschap kan vonken veroorzaken die het stof of de gassen kunnen ontsteken. Houd kinderen en omstanders weg terwijl u elektrisch gereedschap gebruikt. Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle verliezen. Ŷ Ŷ ELEKTRISCHE VEILIGHEID Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ Stekkers van elektrisch gereedschap moeten overeenkomen met de contactdoos. Wijzig de stekker nooit. Gebruik geen adapters met geaarde elektrische werktuigen. 1LHWJHZLM]LJGH VWHNNHUV HQ overeenkomstige contactdozen zullen het risico op elektrische schok verminderen. Vermijd lichaamscontact met een geaard oppervlak, zoals buizen, radiatoren, kookfornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico voor elektrische schokken als uw lichaam is geaard. Stel dit product niet bloot aan regen of natte omstandigheden. Water dat een elektrisch werktuig binnendringt, verhoogt het risico op elektrische schokken. Misbruik het snoer niet. Gebruik het snoer nooit om het elektrisch werktuig te dragen, eraan te trekken of het uit de contactdoos te trekken. Houd het snoer weg van hitte, olie, scherpe randen of bewegende onderdelen. Beschadigde of verstrikte snoeren verhogen het risico op elektrische schokken. Gebruik een verlengsnoer geschikt voor buitenshuis gebruik wanneer u een elektrisch 34 | Nederlands werktuig buitenshuis gebruik. Het gebruik van een snoer dat geschikt is voor buitenshuis gebruik, vermindert het risico op elektrische schokken. Als het gebruik van een elektrisch werktuig op een vochtige plaats onvermijdelijk is, gebruikt u een contactdoos die beschermd is door een aardlekschakelaar. Het gebruik van een aardlekschakelaar vermindert het risico op elektrische schokken. Ŷ Ŷ Blijf alert, kijk naar wat u doet en gebruik uw gezond verstand wanneer u elektrisch gereedschap gebruikt. Gebruik een elektrisch werktuig niet wanneer u moe of onder de invloed van drugs, alcohol of medicijnen bent. Een ogenblik van RQRSOHWWHQGKHLG WHUZLMO X HOHNWULVFK JHUHHGVFKDS gebruikt, kan leiden tot ernstige verwondingen. Gebruik een persoonlijke beschermuitrusting. Draag altijd gehoorbescherming. Beschermonderdelen, zoals een stofmasker, antislipschoeisel, helm of gehoorbescherming dat op een geschikte manier wordt gebruikt, zal het risico op verwondingen verlagen. Ongewenst starten voorkomen. Zorg ervoor dat de schakelaar zich in de uit-stand bevindt voor u de machine met een stroombron en/of accupack verbindt, de machine opheft of draagt. Wanneer u elektrisch gereedschap draagt met de vinger op de schakelaar of wanneer het gereedschap met de stroombron is verbonden, kan dit leiden tot ongevallen. Verwijder alle afstelsleutels voor u het elektrisch werktuig inschakelt. Een sleutel die op een draaiend onderdeel van het elektrisch gereedschap werd achtergelaten, kan leiden tot verwondingen. Overrek u niet. Ga altijd stevig op uw benen staan en reik niet te ver weg met uw arm. Dit maakt een betere controle van het werktuig in onverwachte RPVWDQGLJKHGHQPRJHOLMN Draag geen wijde kleding, dassen of sieraden die klem kunnen raken en u naar de bewegende delen toe kunnen trekken. Draag geen losse kledij of juwelen. Houd uw haar, kledij en handschoenen weg van de bewegende onderdelen. /RVVH NOHGLM MXZHOHQ RI ODQJ KDDU NDQ LQ EHZHJHQGH RQGHUGHOHQ verstrikt raken. Als er apparaten worden geleverd voor de verbinding met een stofextractie en verzamelfaciliteiten, zorgt u ervoor dat deze zijn verbonden en goed worden gebruikt. Het gebruik van een stofverzamelaar vermindert stof-gerelateerde gevaren. GEBRUIK VAN EN ZORG VOOR UW ELEKTRISCH GEREEDSCHAP Ŷ Ŷ Forceer het product niet. Gebruik het correcte werktuig voor uw toepassing. +HW MXLVWH ZHUNWXLJ zal de taak beter en veiliger uitvoeren aan het tempo waarvoor het werd ontworpen. Gebruik het elektrisch werktuig niet als de schakelaar het niet kan in- of uitschakelen. Een elektrisch werktuig dat niet met behulp van de VFKDNHODDUNDQZRUGHQEHGLHQGLVJHYDDUOLMNHQPRHW Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ worden gerepareerd. Trek de stekker uit de contactdoos en/of ontkoppel het accupack van het gereedschap voor u de machine afstelt, accessoires wisselt of het werktuig opbergt. Zulke preventieve veiligheidsmaatregelen kunnen het risico op ongewenst starten van de machine verminderen. Bewaar ongebruikt elektrisch gereedschap buiten het bereik van kinderen en niet-opgeleide personen die het gereedschap of deze gebruiksaanwijzingen niet kennen.(OHNWULVFKJHUHHGVFKDSLVJHYDDUOLMNLQGH handen van niet-opgeleide gebruikers. Onderhoud elektrisch gereedschap. Controleer op verkeerde aflijning of verstrikt raken van bewegende delen, defecten van onderdelen en alle andere situaties die de werking van het werktuig kunnen beïnvloeden. Indien beschadigd, laat u het elektrisch gereedschap repareren voor gebruik. Veel ongevallen worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrische werktuigen. Houd de zaagwerktuigen scherp en schoon. Correct onderhouden zaagwerktuigen met scherpe randen ]LMQ PLQGHU JHQHLJG RP YHUVWULNW WH UDNHQ HQ NXQQHQ PDNNHOLMNHUZRUGHQEHVWXXUG Gebruik het werktuig, de accessoires en werktuigonderdelen, etc. in overeenstemming met deze instructies en houd rekening met de bedrijfsomstandigheden en het uit te voeren werk. Het gebruik van een elektrisch werktuig voor zaken die QLHWLQKHWYRRUJHVFKUHYHQJHEUXLN]LMQEHVFKUHYHQNDQ OHLGHQWRWJHYDDUOLMNHVLWXDWLHV Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ ONDERHOUD Ŷ Laat uw elektrisch gereedschap onderhouden door een gekwalificeerd onderhoudspersoon en gebruik hierbij uitsluitend identieke vervangonderdelen. Dit zal ervoor zorgen dat de veiligheid van het werktuig wordt behouden. Ŷ BIJKOMENDE ALGEMENE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ Enkele regio's hebben regels die het gebruik van het product beperken. Raadpleeg uw lokale autoriteit voor advies. /DDWNLQGHUHQRIPHQVHQGLHQLHWYHUWURXZG]LMQPHWGH JHEUXLNVDDQZLM]LQJHQKHWSURGXFWQRRLWJHEUXLNHQ'H SODDWVHOLMNHZHWJHYLQJNDQEHSHUNLQJHQRSOHJJHQLYP GHOHHIWLMGYDQGHEHGLHQHU Controleer voor elk gebruik of alle bedieningsknoppen en veiligheidsinrichtingen goed functioneren. Gebruik het product niet als de "uit"-knop de motor niet stillegt. Draag een volledige gezichts- en gehoorbescherming, stevige veiligheidshandschoenen en hoofdbescherming WHUZLMO X KHW SURGXFW JHEUXLNW JHEUXLN HHQ gezichtsmasker als het werken veel stof veroorzaakt. 'UDDJJHHQORVVHNOHGLQJNRUWHEURHNMXZHOHQYDQHQLJ soort en gebruik het apparaat niet met blote voeten. Maak lang haar vast zodat het zich boven schouderlengte bevindt om te voorkomen dat het in een bewegend deel verstrikt raakt. Pas op voor weggeslingerde, rondvliegende of vallende YRRUZHUSHQ =RUJ GDW RPVWDQGHUV LQ KHW ELM]RQGHU NLQGHUHQHQKXLVGLHUHQPLQVWHQVPHWHUYHUZLMGHUG EOLMYHQYDQGHSOHNZDDUXZHUNW Gebruik dit apparaat niet op plekken waar u niet goed NXQW ]LHQ 'H JHEUXLNHU KHHIW HHQ GXLGHOLMN RYHU]LFKW QRGLJ YDQ KHW ZHUNJHELHG RP PRJHOLMNH JHYDUHQ WH identificeren. Het gebruik van gehoorbescherming vermindert de PRJHOLMNKHLGRPZDDUVFKXZLQJHQ YHUEDDORIDODUPHQ te horen. De gebruiker moet extra aandacht hebben voor wat er op de werkplaats gebeurt. +HWJHEUXLNYDQJHOLMNVRRUWLJHDSSDUDWHQLQGHQDELMKHLG YHUKRRJWKHWULVLFRYDQOHWVHOHQGHPRJHOLMNKHLGGDWHU andere mensen in uw werkgebied komen. Bewaar steeds een stevige houvast en goed evenwicht. Overrek u niet. Overreiken kan leiden tot evenwichtsverlies en dit kan het risico op terugslag verhogen. Houd alle lichaamsdelen weg van de bewegende delen. Controleer de machine voor elk gebruik. Controleer of alle bedieningen correct werken. Controleer op losse verbinders. Zorg ervoor dat alle beschermers en KDQGYDWWHQFRUUHFWHQVWHYLJ]LMQYDVWJHPDDNW9HUYDQJ alle beschadigde onderdelen voor gebruik. +HW DSSDUDDW RS JHHQ HQNHOH ZLM]H DDQSDVVHQ of reserveonderdelen gebruiken die niet worden aanbevolen door de fabrikant. Laat uw vertrouwdheid met het product u niet onvoorzichtig maken. Zorg dat u, wanneer u eenmaal vertrouwd bent geraakt met uw machine (nadat u deze een aantal keren hebt gebruikt), geen fouten begaat die KHWJHYROJ]LMQYDQRQRSOHWWHQGKHLG(HQRQ]RUJYXOGLJH handeling kan binnen enkele seconden leiden tot ernstige verwondingen +RXGKDQGYDWWHQHQJUHSHQGURRJVFKRRQHQYULMYDQ olie en vet. Gladde handvatten en grepen laten u niet toe om de machine veilig te bedienen en in onverwachte situaties te controleren?. Als u een verlengsnoer moet gebruiken, zorgt u ervoor dat het geschikt is voor buitenshuis gebruik en een stroomvoercapaciteit heeft die volstaat om uw werktuig DDQ WH GULMYHQ &RQWUROHHU YRRU HON JHEUXLN RS VFKDGH /DDW WLMGHQV JHEUXLN DOWLMG DIUROOHQ RPGDW RSJHUROGH kabels kunnen oververhitten. WAARSCHUWING $OV KHW DSSDUDDW LV JHYDOOHQ ÀLQN ZRUGW JHVWRWHQ of abnormaal begint te trillen, de machine direct uitschakelen en op schade controleren of de oorzaak van het trillen opsporen. Enige schade moet direct worden gerepareerd of vervangen door een bevoegd onderhoudscentrum. VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR DE SNOEIMACHINE Ŷ *HEUXLNGHVQRHLPDFKLQHQLHWDOVHUHHQPRJHOLMNKHLG bestaat voor onweer of bliksem. Bewaar de snoeimachine en stroomsnoeren veilig binnenshuis. Nederlands | 35 EN FR DE ES IT NL PT DA SV FI NO RU PL CS HU RO LV LT ET HR SL SK BG Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ Zorg ervoor dat alle beschermers, handvatten correct ]LMQJHPRQWHHUGHQ]LFKLQJRHGHVWDDWEHYLQGHQ 6WDUWKHWSURGXFWQLHWWRWKHWZHUNJHELHGYULMLVJHPDDNW u stevig op de grond staat en een ontsnappingsroute hebt weg van de vallende takken. Pas op voor de emissie van smeermiddelmist en zaagsel. Draag indien nodig een masker of stofmasker. Elektrische stroom moet via een aardlekschakelaar (RCD) worden geleverd met een uitschakelstroom van niet meer dan 30 mA. Als het stroomsnoer beschadigd raakt, moet u het product naar een geautoriseerd onderhoudscentrum brengen voor herstelling of vervanging. +RXG GH VQRHLPDFKLQH WLMGHQV KHW JHEUXLN DOWLMG PHW beide handen vast. Gebruik een hand om het voorste handvast stevig vast te houden. Gebruik de andere hand om het achterste handvat vast te nemen en de JDVKHQGHOHQDDQXLWVFKDNHODDUWHEHGLHQHQ Houd het gereedschap alleen aan de geïsoleerde handvatten vast omdat de kettingzaag in contact kan komen met verborgen kabels. Zaagkettingen die in contact komen met een spanningvoerende kabel kunnen metalen onderdelen van het gereedschap blootleggen, waardoor ook het gereedschap "onder spanning" komt te staan, waardoor de bediener een HOHNWULVFKHVFKRNNDQNULMJHQ :LM]LJXZPDFKLQHRSJHHQHQNHOHPDQLHUHQJHEUXLN het niet in combinatie met voorzetstukken of apparaten die niet door de fabrikant van uw snoeimachine worden aanbevolen. Uw snoeimachine wordt met een harnas geleverd. U PRHW GLW JHEUXLNHQ WHUZLMO X GH VQRHLPDFKLQH EHGLHQW +HW ]DO KHOSHQ RP GH YDOOLMQ YDQ GH VQRHLPDFKLQH WH bepalen nadat de insnede is voltooid. Het helpt ook RPKHWJHZLFKW YDQGHPDFKLQHWHGUDJHQWLMGHQVKHW JHEUXLNHQELMKHWEHZHJHQWXVVHQVQRHLSRVLWLHV Zoek het snelle ontgrendelmechanisme en oefen dit voor u de machine begint te gebruiken. Een goed JHEUXLNNDQHUQVWLJOHWVHOYHUPLMGHQELMHHQQRRGJHYDO Draag nooit kleding over het harnas of kleding dat de toegang tot de snelsluiting beperkt. Voor u het werktuig start, zorgt u ervoor dat de zaagketting met geen enkel voorwerp in contact komt. Een foutief aangespannen ketting kan van het zwaard afspringen, wat kan leiden tot ernstige verwondingen of de dood. Controleer voor elk gebruik en regelmatig, in KHWELM]RQGHUHHQQLHXZHNHWWLQJ Om het risico te verminderen op letsels die samenhangen met contact aan bewegende onderdelen, product stoppen, trek de stekker uit en zorgt u ervoor GDWDOOHEHZHJHQGHRQGHUGHOHQ]LMQVWLOJHYDOOHQYRRU Ɣ EORNNHULQJVFKRRQRIYULMPDNHQ Ɣ het product onbeheerd achterlaten Ɣ XYRRU]HWVWXNNHQLQVWDOOHHUWRIYHUZLMGHUW Ɣ ontroleren, onderhoud of werken aan het product. Terugslag kan gebeuren wanneer de neus of de punt van het zaagblad een voorwerp raakt of het hout de kettingzaag afknelt in de zaagsnede. Soms kan het contact van de punt leiden tot een plotse omgekeerde reactie, waardoor het zwaard wordt teruggeworpen en 36 | Nederlands Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ in de richting van de gebruiker wordt gegooid. Wanneer u de zaagketting langs de bovenkant van het zwaard klemt, kan het zwaard snel achteruit in de richting van de gebruiker wordt geduwd. Een van deze reacties kan ertoe leiden dat u de controle over de machine YHUOLHVWZDWNDQOHLGHQWRWHUQVWLJHOLFKDPHOLMNHOHWVHOV $OV JHEUXLNHU YDQ GH VQRHLPDFKLQH GLHQW X DOWLMG verschillende stappen te nemen om uw snoewerken YULM WH KRXGHQ YDQ RQJHYDOOHQ RI OHWVHOV 7HUXJVODJ LV KHW UHVXOWDDW YDQ PLVEUXLN YDQ KHW JHUHHGVFKDS HQ of foutieve bedieningsprocedures of omstandigheden en kunnen worden vermeden door de volgende voorzorgen te nemen: Ɣ Met elementaire kennis van terugslag kunt u het verrassingselement verkleinen of elimineren. 2QYHUZDFKWH YHUUDVVLQJHQ GUDJHQ ELM WRW ongelukken. Ɣ =RUJ HUYRRU GDW KHW JHELHG ZDDULQ X ]DDJW YULM LV van obstakels. Laat de neus van de geleider niet in contact komen met een tak of een andere obstructie WHUZLMOXGHPDFKLQHEHGLHQW Ɣ Houd een stevige grip met beide handen op de machine en plaats uw lichaam en arm zo dat u aan terugslagkrachten kunt weerstaan. Terugslagkrachten kunnen door de gebruiker worden gecontroleerd als de nodige voorzorgen worden genomen. Laat de snoeier niet los. Ɣ Overrek u niet. Dit helpt een ongewild contact van de top van het zwaard en zorgt voor een betere controle van het product in onverwachte situaties. Ɣ Gebruik uitsluitend vervangzwaarden en -kettingen GLH GRRU GH IDEULNDQW ]LMQ JHVSHFLILFHHUG (HQ foutief vervangzwaard of -ketting kan leiden tot NHWWLQJEUHXNHQRIWHUXJVODJ Ɣ +HW YHLOLJ VOLMSHQ YDQ GH NHWWLQJ LV HHQ WDDN GLH gespecialiseerde kennis vereist. De fabrikant raadt daarom aan om een versleten of botte ketting door HHQ QLHXZ H[HPSODDU WH YHUYDQJHQ YHUNULMJEDDU ELM XZ JHDXWRULVHHUG 5\REL VHUYLFHFHQWUXP Het onderdeelnummer is beschikbaar in de SURGXFWVSHFLILFDWLHLQGH]HJHEUXLNVDDQZLM]LQJ Zaag niet vanaf een ladder, dit is buitengewoon JHYDDUOLMN=DDJDOWLMGPHWEHLGHEHQHQRSHHQVWHYLJH ondergrond om te voorkomen dat u uit evenwicht wordt getrokken. Om uzelf tegen elektrocutie te beschermen, bedient u de machine niet binnen de 10 m van overhangende stroomkabels. Pas op voor vallende takken of takken die opveren nadat ze de grond raken. Wees buitengewoon voorzichtig wanneer u kleine VWUXLNHQ HQ ERRPSMHV ]DDJW RPGDW KHW EXLJ]DPH PDWHULDDO ]LFK LQ GH ]DDJNHWWLQJ NDQ YDVWJULMSHQ waardoor deze naar u toe wordt geslagen of u uit uw evenwicht brengt. Wanneer een tak wordt gezaagd die onder spanning staat, wees dan bedacht op het terugveren zodat u niet wordt geraakt wanneer de veerkracht in de houtvezels ZRUGWYULMJHODWHQ $OVKHW]DDJYHUPRJHQPHWWHUWLMGYHUPLQGHUWFRQWUROHHUW X RI GH NHWWLQJWDQGHQ QRJ VFKHUS HQ VFKRRQ ]LMQ Ŷ Gebruik uitsluitend de originele vervangonderdelen van de fabrikant. Als de ketting en het zwaard verstrikt of vast raken in WDNNHQ GLH WH KRRJ ]LMQ RP WH EHUHLNHQ YUDDJW X KHW advies van een professionele boomspecialist over het YHLOLJYHUZLMGHUHQYDQKHW]DDJZHUNWXLJ Ŷ Ŷ Ŷ WAARSCHUWING Controleer dat alle schachtkoppelingen op de YHUOHQJSDDOHQKHWZHUNWXLJVWHYLJ]LMQYDVWJHPDDNWYRRU elk gebruik en nadien ook regelmatig. Ŷ Ŷ Persoonlijke beschermuitrusting *RHGH NZDOLWHLW SHUVRRQOLMNH EHVFKHUPXLWUXVWLQJ ]RDOV gebruikt door profs help u het risico voor de gebruiker te verminderen. De volgende voorwerpen moeten worden gebruikt wanneer u het product gebruikt: Veiligheidshelm – moet overeenstemmen met EN 397 en CEJHPDUNHHUG]LMQ Gehoorbescherming – moet overeenstemmen met EN 352-1 en CEJHPDUNHHUG]LMQ Oog- en gezichtsbescherming – PRHW &(JHPDUNHHUG ]LMQ HQ RYHUHHQVWHPPHQ met EN 166 (voor veiligheidsbril) of EN 1731 (voor gezichtsmaskers in gaas) Handschoenen – moet overeenstemmen met EN 381-7 en CEJHPDUNHHUG]LMQ Schoeisel – moet overeenstemmen met EN 20345 en CEJHPDUNHHUG]LMQ WERKING - SNOEIEN Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ Bestudeer de toestand van de boom en takken voor u KHWZHUNEHJLQW$OVHUWHNHQHQ]LMQYDQVFKDGHURWRI bederf probeert u zelf niet te snoeien. Beschadigde of URWWHQGHWDNNHQ]LMQELM]RQGHURQVWDELHO5DDGSOHHJGH diensten van een professionele boomchirurg Om uzelf tegen vallende takken te beschermen, mag u niet direct onder de tak staan die wordt afgezaagd. Zorg ervoor dat de vallende tak geen gevaar vormt voor uzelf, omstaanders of materiële goederen, waaronder QXWVOHLGLQJHQ =LM UDNHQ PDNNHOLMN YHUVWULNW HQ ZRUGHQ weggeworpen door andere bladeren. Zorg ervoor dat een veiligheidszone van tenminste twee keer de lengte van de tak die moet worden afgezaagd, beschikbaar LV HQ ZRUGW RQGHUKRXGHQ WLMGHQV KHW VQRHLHQ $OV GLW QLHW PRJHOLMN LV YUDDJW X KXOS YDQ HHQ SURIHVVLRQHOH boomchirurg. Zorg ervoor dat de vallende tak geen gevaar vormt voor uzelf, omstaanders of materiële goederen, waaronder nutsleidingen. *HEUXLNKHWZHUNWXLJQRRLWLQHHQWRHVWDQGZDDUELMGH paal zich in een hoek van meer dan 60° is opgesteld. Gebruik de snoeimachine nooit met een zaagmechanisme dat zich op minder dan 10 m van Ŷ Ŷ overhangende stroomkabels bevindt. Forceer het product niet. Laat ongeveer 15 cm ruimte tussen de stam en de insnede. Laat het zwaard op de te snoeien tak rusten en duw GH]DDJ]DFKWMHVYRRUZDDUWV]RGDWGHJHULEGHEXPSHU ook met de tak in contact komt. Dit zal de stabiliteit en het zagen bevorderen en voor betere insnedes zorgen. .OHLQH WDNNHQ GLH ]RZHO GXQ ]LMQ LQ GRRUVQHGH HQ licht, kunnen met een insnede worden doorzaagd met behulp van de onderkant van het zwaard. Voor grotere diameters en zwaardere takken waar GH WDN WLMGHQV KHW ]DJHQ NDQ EUHNHQ RI VSOLMWHQ PRHW eerst van onder de tak worden gezaagd met de top van het zwaard. Maak deze insnede ongeveer een derde doorheen de tak. Dan maakt u een tweede insnede van ERYHQDIGHWDQNPHWEHKXOSYDQGHRQGHU]LMGHYDQKHW zwaard om de eerste insnede te bereiken. Denk eraan om grote takken in beheersbare delen te snoeien in plaats van als geheel. Probeer een vorige insnede nooit opnieuw te starten met de ketting en het zwaard in de vorige insnede. Start DOWLMGHHQQLHXZHLQVQHGH'LW]DOKHWULVLFRRSWHUXJVODJ HQPRJHOLMNHOHWVHOVYHUPLQGHUHQ EN FR DE ES IT NL PT DA SV FI NO RU PL CS HU RO LV LT ET HR SL SK BG TRANSPORT EN OPSLAG Ŷ Leg het product stil, trek de stekker uit de contactdoos en laat afkoelen voor het opbergen of transporteren. Ŷ 9HUZLMGHU DOOH YUHHPGH YRRUZHUSHQ YDQ KHW SURGXFW Bewaar op een koele, droge en goed geventileerde SODDWV GLH QLHW WRHJDQNHOLMN LV YRRU NLQGHUHQ +RXG corrosieve producten, zoals tuinchemicaliën en strooizout uit de buurt van het apparaat. Bewaar niet buitenshuis. Ŷ Bedek het zwaard met de schede voor u het apparaat RSEHUJWRIWLMGHQVKHWWUDQVSRUW Ŷ :DQQHHU X GH PDFKLQH JHGXUHQGH ODQJHUH WLMG HHQ maand of langer) opbergt, moet u ervoor zorgen dat de NHWWLQJOLFKWMHVJHVPHHUGLVRPURHVWWHYRRUNRPHQ'H fabrikant raadt het gebruik aan van een Ryobi zwaard HQNHWWLQJVPHHUPLGGHOGDWYHUNULMJEDDULVELMXZ5\REL geautoriseerd onderhoudscentrum. Ŷ Voor transport beveiligt u de machine tegen bewegingen of vallen om letsels of schade aan de machine te voorkomen. Onderhoud WAARSCHUWING Gebruik uitsluitend originele vervangonderdelen, accessoires en voorzetstukken van de fabrikant. Als u dit QLHWGRHWNDQGLWPRJHOLMNVOHWVHOVRIVOHFKWHSUHVWDWLHV veroorzaken waardoor uw garantie kan vervallen. Nederlands | 37 WAARSCHUWING Het onderhoud vereist extreme voorzichtigheid en GHVNXQGLJKHLG HQ PDJ HQNHO GRRU HHQ JHNZDOL¿FHHUGH RQGHUKRXGVWHFKQLFXV ZRUGHQ XLWJHYRHUG :LM raden u aan het toestel voor herstellingen naar uw GLFKWVWELM]LMQGH HUNHQGH RQGHUKRXGVGLHQVW WHUXJ WH brengen. Gebruik voor het onderhoud alleen identieke vervangingsonderdelen. WAARSCHUWING 'H ]DDJNHWWLQJ LV ]HHU VFKHUS 2P OLFKDPHOLMNH OHWVHOV WH YRRUNRPHQ GLHQW X DOWLMG KHHO YRRU]LFKWLJ WH ]LMQ ZDQQHHU X GH VFKHGH UHLQLJW LQVWDOOHHUW RI YHUZLMGHUW HQ GUDDJ DOWLMG YHLOLJKHLGVKDQGVFKRHQHQ ZDQQHHU X onderhoudswerken aan de ketting uitvoert. WAARSCHUWING Foutief kettingonderhoud verhoogt de kans op terugslag. 1DODWLJKHLG ELM KHW YHUYDQJHQ RI UHSDUHUHQ YDQ HHQ beschadigde ketting kan resulteren in ernstig letsel. Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ Schakel het product uit en trek de stekker uit de contactdoos voor u onderhouds- of reinigingswerken uitvoert. U kunt de afstellingen en reparaties die in deze JHEUXLNVDDQZLM]LQJ ZRUGHQ YHUPHOG XLWYRHUHQ 9RRU andere herstellingen, neemt u contact op met uw geautoriseerd onderhoudsagent. Volg de instructies voor het smeren en de afstelling en controle van de kettingspanning. Reinig na elk gebruik het lichaam en de handvaten van het product met een zachte doek. &RQWUROHHUUHJHOPDWLJRIDOOHPRHUHQERXWHQHQYLM]HQ JRHG]LMQYDVWJHPDDNWRP]HNHUWH]LMQGDWKHWSURGXFW veilig kan worden gebruikt. Een beschadigd onderdeel moet door een geautoriseerd onderhoudscentrum goed worden gerepareerd of vervangen. ONDERHOUDSSCHEMA +HW ]ZDDUG NDQ ZRUGHQ RPJHNHHUG RP GH VOLMWDJH WH verdelen voor een maximale levensduur. Het zaagblad moet elke gebruiksdag worden schoongemaakt en JHFRQWUROHHUGRSVOLMWDJHHQVFKDGH Dagelijkse controle Stroomsnoer op schade Voor elk gebruik Zaagbladsmering Voor elk gebruik Kettingspanning Voor elk gebruik en regelmatig Kettingscherpte Voor elk gebruik, visuele controle Op beschadigde onderdelen Voor elk gebruik Op losse binders Voor elk gebruik 38 | Nederlands VOORGESCHREVEN GEBRUIK Het product is uitsluitend geschikt voor buitenshuis gebruik. Omwille van veiligheidsredenen moet het product correct worden bediend door steeds twee handen te gebruiken. Het product is ontworpen voor het zagen en snoeien van NOHLQHWDNNHQZDDUYDQGHGLDPHWHUNOHLQHURIJHOLMNLVDDQ GH]ZDDUGOHQJWHGLH]LFKKRRJLQGHERRPEHYLQGHQWHUZLMO GHJHEUXLNHUVWHYLJRSGHJURQGEOLMIWVWDDQ+HWSURGXFWLV ontworpen voor gebruik tot op een hoogte van 2,7 m. 2YHUVFKULMGGH]HZHUNOHQJWHQLHW 'HPDFKLQHLVQLHWRQWZRUSHQYRRUJHEUXLNWHUZLMOXNOLPWRI als conventionele kettingzaag voor het snoeien op kleine plaatsen en het snoeien van materiaal op grondniveau. RESTRISICO'S Zelfs als de machine zoals voorgeschreven wordt gebruikt, LV KHW RQPRJHOLMN RP EHSDDOGH UHVWULVLFR V WH YHUPLMGHQ 'H YROJHQGH JHYDUHQ NXQQHQ ]LFK YRRUGRHQ WLMGHQV KHW JHEUXLNHQGHJHEUXLNHUGLHQWLQKHWELM]RQGHUDDQGDFKWWH KHEEHQRPGHYROJHQGHVLWXDWLHVWHYHUPLMGHQ Ŷ /HWVHOV YHURRU]DDNW GRRU WULOOLQJHQ *HEUXLN DOWLMG KHW MXLVWH JHUHHGVFKDS YRRU GH WDDN JHEUXLN GH WRHJHZH]HQ KDQGYDWHQ HQ EHSHUN GH JHEUXLNVWLMG HQ blootstelling. Ŷ Blootstelling aan geluid kan gehoorletsels veroorzaken. Draag gehoorbescherming en beperk de blootstelling. Ŷ Contact met blootgestelde zaagtanden van de ]DDJNHWWLQJ VQLMJHYDDU Ŷ Onvoorziene, plotse bewegingen of terugslag van het ]ZDDUG VQLMJHYDDU Ŷ Stukken die uit de kettingzaag worden weggegooid VQLMLQMHFWLHJHYDDU Ŷ Uitgeworpen stukken van het werkstuk (houtzaagsel, splinters) Ŷ Inhaleren van zaagsel en partikels. Ŷ +XLGFRQWDFWPHWVPHHUPLGGHOROLH RISICOBEPERKING (U ]LMQ PHOGLQJHQ GDW WULOOLQJHQ YDQ KDQGZHUNWXLJHQ ELM VRPPLJH PHQVHQ ELMGUDJHQ WRW KHW 6\QGURRP YDQ Raynaud. Symptomen kunnen ondermeer tintelingen, gevoelloosheid en bleek worden van de vingers omvatten, ZDW QRUPDDO JH]LHQ GXLGHOLMN ZRUGW ELM EORRWVWHOOLQJ DDQ NRXGH(UIHOLMNHIDFWRUHQEORRWVWHOOLQJDDQNRXGHHQYRFKW GLHHWURNHQHQZHUNURXWLQHNXQQHQDOOHPDDOELMGUDJHQWRW de ontwikkeling van deze symptomen. Er kunnen door de bediener maatregelen worden genomen om de gevolgen van de trillingen te beperken: Ŷ +RXG ELM NRXG ZHHU XZ OLFKDDP ZDUP 'UDDJ handschoenen wanneer u de machine gebruikt om handen en polsen warm te houden. Men neemt aan dat NRXGZHHUHHQEHODQJULMNHIDFWRULVGLHELMGUDDJWWRWKHW Syndroom van Raynaud. Ŷ Doe oefeningen om de bloeddoorstroming te bevorderen na elke periode van gebruik. Ŷ Neem regelmatig een pauze. Beperk het aantal uren dat u per dag wordt blootgesteld. Wanneer u enige van de symptomen van deze aandoening HUYDDUW VWRS GDQ RQPLGGHOOLMN PHW KHW JHEUXLN YDQ KHW toestel en raadpleeg uw dokter Dit apparaat voldoet aan alle geldende normen van Lid-Staat van de Europese Unie waar het werd gekocht. WAARSCHUWING GOST-R-conformiteit Letsels kunnen worden veroorzaakt of ernstiger worden door verlengd gebruik van een werktuig. Als u een werktuig gedurende langere periodes gebruikt, neem dan regelmatig pauze. EN FR DE ES IT NL Klasse II-apparaat, dubbele isolatie PT DA Elektrisch afval mag niet samen met ander huishoudafval worden weggegooid. Gelieve te recycleren LQGLHQGHPRJHOLMNKHLGEHVWDDW1HHP contact op met uw lokaal bestuur of KDQGHODDURPDGYLHVWHNULMJHQRYHU recyclage. KEN UW PRODUCT Zie pagina 149. 1. Kettingoliedop 2. Verlengpaal 3. Schachtkoppeling 4. Harnashanger 5. Voorste handgreep 6. Gashendelontgrendeling 7. Drukknop aan 8. Snoerhouder 9. Ketting 10. Zaagblad 11. Kettingwieldeksel 12. Geleidermoer 13. Geribde bumper 14. Harnas Beweegrichting van de ketting Gemarkeerd onder het kettingwieldeksel Draag zware, antislip handschoenen. Stel niet bloot aan regen of vocht. 10m Elektrisch gevaar. Houd tenminste 10m afstand van overhangende leidingen. 9HUZLMGHURQPLGGHOOLMNGHVWHNNHUXLWGH contactdoos voor onderhoudswerken of wanneer het snoer is beschadigd of doorsneden. Houd rekening met weggeslingerde of rondvliegende voorwerpen. Zorg dat RPVWDQGHUVLQKHWELM]RQGHUNLQGHUHQ en huisdieren, minstens 15 meter YHUZLMGHUGEOLMYHQYDQGHSOHNZDDUX werkt. RU PL CS HU RO LV HR SL Ontgrendelen SK BG V0 Onbelaste kettingsnelheid ICONEN IN DEZE GEBRUIKSAANWIJZING Draag anti-slipschoeisel wanneer u het product gebruikt. NO ET Waarschuwing Draag gezichts-, gehoor- en hoofdbescherming. FI LT Vergrendeling SYMBOLEN OP HET PRODUCT /HHVHQEHJULMSDOOHLQVWUXFWLHV voor u het product bedient, volg alle waarschuwingen en veiligheidsinstructies. SV Met een contactdoos verbinden Trek uit de contactdoos 2QGHUGHOHQRIDFFHVVRLUHVDI]RQGHUOLMN verkocht Elektrisch afval mag niet samen met ander huishoudafval worden weggegooid. Gelieve te recycleren LQGLHQGHPRJHOLMNKHLGEHVWDDW OPMERKING: Waarschuwing! Draag oog- en gezichtsbescherming. 'HYROJHQGHNHUQZRRUGHQHQYHUNODULQJHQ]LMQEHGRHOGRP de gevaarniveaus die op dit toestel betrekking hebben, te verklaren. GEVAAR :LMVWRSHHQJHYDDUOLMNHVLWXDWLHGLHDOV]HQLHWZRUGW Nederlands | 39 YRRUNRPHQGRGHOLMNNDQ]LMQRIHUQVWLJHYHUZRQGLQJHQ kan veroorzaken. WAARSCHUWING :LMVW RS HHQ PRJHOLMNV JHYDDUOLMNH VLWXDWLH GLH DOV ]H QLHW ZRUGW YRRUNRPHQ GRGHOLMN NDQ ]LMQ RI HUQVWLJH verwondingen kan veroorzaken. LET OP :LMVW RS HHQ PRJHOLMNV JHYDDUOLMNH VLWXDWLH GLH DOV ze niet wordt voorkomen, kleine of middelmatige verwondingen kan veroorzaken. LET OP Zonder veiligheidswaarschuwingssymbool :LMVW RS HHQ VLWXDWLH GLH NDQ OHLGHQ WRW PDWHULsOH schade. 40 | Nederlands English 6SHFL¿FDWLRQV Français Rated power Caractéristiques techniques Puissance nominale Rated voltage Tension nominale Bar length Longueur du guide Chain pitch Chain type /RZSUR¿OHVNLS tooth narrow kerf Deutsch Español Italiano Nennleistung Nominaal vermogen Nennspannung Tensión nominal Voltaggio nominale Toegekende spanning Tensão nominal Länge der Führungsschiene Kettenteilung Longitud de la espada Lunghezza barra Zaagbladlengten Comprimentos da barra Gouge de la chaîne Paso de la cadena Passo catena Kettingsteek Passo da corrente Type de chaîne Kettentyp Tipo de cadena Tipo di catena Kettingtype Tipo de corrente 1LHGULJSUR¿O6NLS Tooth schmale Schnittbreite Corte estrecho con dientes con poco salto LeerlaufKettendrehzahl Velocidad de la cadena sin carga Oil tank volume Volume du réservoir G KXLOH Longueur maximale de travail du produit Öltankvolumen Volumen del depósito Volume serbatoio olio de aceite Longitud máxima de Lunghezza massima trabajo del aparato funzionamento prodotto Peso (sin arnés) Peso (senza cinghia) Weight (without Poids (sans harnais) harness) Vibration level (in Niveau de vibrations accordance with ISO (selon ISO 22867) 22867) Vibration total value Valeur totale des vibrations Uncertainty of Incertitude de la measurement mesure Noise emission level 1LYHDXG pPLVVLRQ (in accordance with sonore (selon ISO 22868) ISO 22868) Uncertainty of measurement A-weighted sound power level Uncertainty of measurement Declared sound power level (in accordance with ISO 4871) Replacement parts (Bar and chain) Manufacturer Niveau de pression sonore pondéré A au niveau de O RSpUDWHXU Incertitude de la mesure Niveau de puissance sonore pondéré-A Incertitude de la mesure Niveau déclaré de puissance sonore (selon ISO 4871) Pièces de Rechange (Guide-chaîne et chaîne) Fabricant: Maximale Arbeitsreichweite des Produktes Gewicht (ohne Tragegeschirr) Vibrationsgrad (gemäß ISO 22867) Gesamtwert der Vibration Unsicherheit der Messung Schallenergiepegel (gemäß ISO 22868) Nivel de vibración (de acuerdo con ISO 22867) Valor total de vibración Incertidumbre de medición Nivel de emisión de ruido (de acuerdo con ISO 22868) Technische gegevens Características técnicas Potência nominal Larghezza di Smalle skip-tooth Corte estreito com taglio stretta con zaagsnede met een dentes com pouco catena a dentatura ODDJSUR¿HO salto grossolana e basso SUR¿OR Velocità catena senza Onbelaste Velocidade da corrente carico kettingsnelheid sem carga Vitesse de la chaîne à vide A-weighted sound pressure level at RSHUDWRU VSRVLWLRQ Português Caratteristiche tecniche Potenza nominale No-load chain speed Maximum product working length Nederlands Características técnicas Potencia nominal 'HQWOLEUHSUR¿OEDV à faible largeur Technische daten Livello di vibrazioni (in accordo con la direttiva ISO 22867) Valore totale vibrazioni Incertezza delle misurazioni Livello di emissione rumore (in accordo con la direttiva ISO 22868) Livello di pressione sonora ponderata A alla posizione GHOO RSHUDWRUH Olietankvolume Maximum product bedrijfslengte Gewicht (zonder harnas) Trillingsniveau (in overeenstemming met ISO 22867) Totale waarde trilling Onzekerheid bij meting Geluidsemissieniveau (in overeenstemming met ISO 22868) Volume do depósito de óleo Comprimento máximo de trabalho do aparelho Peso (sem arnês) Nível de vibração (em conformidade com ISO 22867) Valor total da vibração Incerteza de medições Nível de emissão de ruído (em conformidade com ISO 22868) A-bewerteter Schalldruckpegel an der Position des Benutzers Nivel de presión sonora ponderado A en la posición del operario Unsicherheit der Messung A-bewerteter Schallleistungspegel Incertidumbre de medición Nivel de potencia acústica ponderada en A Incertidumbre de medición Nivel de potencia acústica declarado (de acuerdo con ISO 4871) Incertezza della misurazione Livello di potenza sonora dichiarato (in accordo con la direttiva ISO 4871) Onzekerheid bij meting Aangegeven geluidsdrukniveau (in overeenstemming met ISO 4871) Nível de potência acústica declarado (em conformidade com ISO 4871) Ersatzteile (Schiene und Kette) Piezas de repuesto (Barra y cadena) Parti di ricambio (Barra e catena) Vervangonderdelen (Ketting en zwaard) Peças de substituição (Barra e corrente) Hersteller Fabricante Ditta produttrice Unsicherheit der Messung Erklärter Schallleistungspegel (gemäß ISO 4871) Incertezza della misurazione Livello di potenza sonora pesato A A-gewogen geluidsdrukniveau bij positie van gebruiker Nível de pressão sonora ponderada A na posição do operador Onzekerheid bij meting A-gewogen geluidsniveau Nível de potência sonora ponderada A Incerteza de medições Incerteza de medições Fabrikant Fabricante Chain Chaîne coupante Kette Cadena Catena Ketting Corrente Bar Guide-chaîne Führungsschiene Barra Barra Zwaard Manufacturer Fabricant: Hersteller Fabricante Ditta produttrice Fabricante Corrente Chain Chaîne coupante Kette Cadena Catena Ketting Bar Guide-chaîne Führungsschiene Barra Barra Zwaard Chain must be fitted with bar from the same manufacturer according to above combinations. La chaîne doit être appairée avec un guide-chaîne de la même marque selon les combinaisons ci-dessus. Die Kette muss mit einer Schiene von demselben Hersteller, entsprechend den oben genannten Kombinationen, montiert sein. La cadena debe llevar una barra del mismo fabricante según las combinaciones anteriores. La catena deve essere montata con una barra prodotta dalla stessa ditta produttrice seguendo le indicazioni di cui sopra. Barra Fabrikant De ketting moet op een zwaard van dezelfde fabrikant worden gemonteerd volgens de volgende combinaties. Barra A correia deve levar uma barra do mesmo fabricante consoante as combinações anteriores. EN Vibration level The declared vibration value has been measured with a standard test method and may be used to compare one tool with another. The declared vibration value may be used in a preliminary assessment of exposure. The vibration emission during actual use of power tool can differ from the declared total value depending on the ways in which the tool is used. Identify safety measures to protect yourself based on an estimation of exposure in the actual conditions of use, taking account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running idle in addition to the trigger time. FR Niveau de vibrations IT Livello di vibrazioni Il valore delle vibrazioni dichiarato deve essere misurato con un metodo di test standard e può essere utilizzato per paragonare un utensile a un altro. Il valore dichiarato delle vibrazioni può essere utilizzato nella valutazione preliminare dell’esposizione. L’emissione delle vibrazioni durante l’utilizzo dell’utensile può essere diversa dal valore totale dichiarato a seconda dei modi in cui l’utensile viene utilizzato. Individuare misure di sicurezza per proteggersi basate su una stima dell’esposizione nelle attuali condizioni di utilizzo, prendendo in considerazione tutte le parti del ciclo operativo come i tempi in cui l’utensile viene spento o quando funziona al minimo oltre al tempo di attivazione. NL Trillingsniveau La valeur déclarée totale des vibrations a été mesurée selon une méthode de test standardisée qui peut être utilisée pour comparer un outil avec un autre. De aangegeven trillingswaarde werd gemeten met behulp van een standaard testmethode en kan worden gebruikt om gereedschap met elkaar te vergelijken. La valeur déclarée totale des vibrations peut également être utilisée pour évaluer par avance le niveau d’exposition. De aangegeven trillingswaarde kan worden gebruikt in een voorlopige blootstellingsanalyse. La valeur des vibrations réellement produites durant l’utilisation de l’outil électrique peuvent différer de la valeur totale déclarée, en fonction de la manière dont l’outil est utilisé. De trillingsemissie tijdens het gebruik van het werktuig kan verschillen van de aangegeven totale waarde, afhankelijk van de manier waarop het werktuig wordt gebruikt. Identifiez les mesures de sécurité à prendre pour vous protéger, sur la base d’une estimation de l’exposition réelle, en tenant compte de tous les éléments du cycle d’utilisation tels que le temps d’arrêt de l’outil et le temps de son fonctionnement au ralenti, en plus du temps de fonctionnement normal. Neem veiligheidsmaatregelen om uzelf te beschermen op basis van een inschatting van de blootstelling in de huidige gebruiksomstandigheden, rekening houdend met alle onderdelen van de bedrijfscyclus, zoals de tijd dat het werktuig wordt uitgeschakeld en het stationair draait, bovenop de bedrijfstijd. DE Vibrationsgrad PT Nível de vibração Der angegebene Vibrationswert wurde durch eine Standard-Testmethode ermittelt und kann dazu verwendet werden, ein Werkzeug mit einem anderen zu vergleichen. O valor de vibração declarado foi medido com um método de teste padrão e pode ser usado para comparar uma ferramenta com outra. Der angegebene Vibrationswert kann für eine Vorabbeurteilung der Exponierung herangezogen werden. O valor de vibração declarado pode ser utilizado numa avaliação preliminar da exposição. Die Vibrationsemissionen bei der tatsächlichen Benutzung von Elektrowerkzeugen kann sich, abhängig von der Art der Benutzung des Werkzeugs, von dem genannten Wert unterscheiden. A emissão das vibrações durante o uso real da ferramenta eléctrica pode diferir do valor total declarado segundo o uso que se der à ferramenta. Identifizieren Sie aufgrund einer Einschätzung der Exponierung unter tatsächlichen Einsatzbedingungen Maßnahmen zum eigenen Schutz, unter Berücksichtigung aller Bestandteile des Betriebszyklus, wie die Zeiten zu denen das Werkzeug DXVJHVFKDOWHWLVWXQG]XGHQHQHVVLFK]XVlW]OLFK]XGHQ$XVO|VH]HLWSXQNWHQ im Leerlauf befindet. ES Nivel de vibración Identifique as medidas de segurança para se proteger com base numa estimativa de exposição nas actuais condições de uso, tendo em conta todas as peças do ciclo de funcionamento, como as vezes que a ferramenta é desligada e quando está a trabalhar em ralenti para além do tempo de gatilho. DA Vibrationsniveau El valor declarado de vibraciones se ha medido con un método de prueba estándar y puede utilizarse para comparar una herramienta con otra. Den erklærede vibrationsværdi er målt i henhold til en standard-testmetode og kan bruges til at sammenligne forskellige værktøjer indbyrdes. El valor declarado de vibraciones puede utilizarse en una evaluación preliminar de exposición. Den erklærede vibrationsværdi kan bruges som en foreløbig vurdering af eksponeringen. La emisión de las vibraciones durante el uso real de la herramienta eléctrica puede diferir del valor total declarado según el uso que se le dé a la herramienta. Vibrationsemissionen ved praktisk brug af elværktøjet kan variere fra den erklærede totalværdi, alt efter hvordan værktøjet anvendes. Identifique las medidas de seguridad para protegerse en base a una estimación de la exposición en las condiciones reales de uso, teniendo en cuenta todas las partes del ciclo de funcionamiento, como los tiempos en que la herramienta está apagada y cuando está en ralentí, además del tiempo de activación. Træf passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dig selv ud fra den skønnede eksponering for risici under de aktuelle anvendelsesforhold, hvor du - ud over den effektive arbejdstid - også tager højde for de varierende perioder, som fx når værktøjet er slukket, og når det kører i tomgang. IT NL GARANZIA GARANTIE Oltre ai legittimi diritti derivanti dall'acquisto del prodotto, quest'ultimo è coperto da garanzia come indicato nei seguenti punti. Bovenop de statutaire rechten als gevolg van de aankoop, wordt dit product gedekt door een garantie, zoals deze hieronder wordt beschreven. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Il periodo di garanzia per il consumatore è di 24 mesi ed ha inizio dalla data in cui il prodotto è stato acquistato. Questa data deve essere documentata da una ricevuta o da altra prova d'acquisto. Il prodotto è stato disegnato e progettato solo per l'utilizzo privato del consumatore. La garanzia viene invalidata in caso di utilizzo professionale o commerciale. In alcuni casi (per esempio promozioni e gamme di prodotti) esiste la possibilità di estendere il periodo di garanzia oltre il periodo indicato sopra registrandosi sul sito web www.ryobitools.eu. L'idoneità del prodotto a rievere tale estensione viene indicata chiaramente nei punti vendita HR VXOO LPEDOOR / XWHQWH ¿QDOH GHYH UHJLVWUDUH LO VXR SURGRWWR DSSHQD DFTXLVWDWRRQOLQHHQWURJLRUQLGDOODGDWDG DFTXLVWR/ XWHQWH¿QDOHSXz accedere all'offerta nel suo paese quando la stess è valida e qualora VL VLD UHJLVWUDWR RQOLQH ,QROWUH JOL XWHQWL ¿QDOL GHYRQR GDUH LO SURSULR consenso all'archiviazione dei dati che si inseriscono online indicando che i termini e le condizioni sono stati accettati. La ricevuta della conferma della registrazione verrà inviata via email e la fattura originale indicante la data d'acquisto verrà utilizzata come prova della garanzia estesa. I diritti legittimi dell'utente rimarranno invariati. La garanzia copre tutti i difetti di fabbricazione del prodotto durante il periodo di garanzia a causa di guasti di fabbricazione o di materiale alla data di acquisto. La garanzia è limitata alla riparazione e/o alla sostituzione e non include altri obblighi compreso ma non limitato a danni incidentali o consequenziali. La garanzia non è valida se il prodotto non è stato utilizzato come indicato nel manuale di istruzioni o se è stato collegato in PDQLHUDQRQFRUUHWWD/DJDUDQ]LDQRQVLDSSOLFDD – qualsiasi danno al prodotto che sia il risultato di una scorretta manutenzione – qualsiasi prodotto che sia stato alterato o modificato – qualsiasi prodotto sul quale l'identificazione originale (marchio registrato, numero di serie) sia stata resa illegibile, sia stata danneggiata o alterata – qualsiasi danno causato dalla non osservanza del manuale d'istruzioni – qualsiasi prodotto non contrassegnato con il marchio CE – qualsiasi prodotto che una persona non qualificata abbia tentato di riparare o che si è tentato di riparare senza l'autorizzazione delle Techtronisianoc Industries – qualsiasi prodotto collegato a un'alimentazione non corretta (per amp, voltaggio, frequenza) – qualsiasi prodotto utilizzato con la miscela scorretta di carburante (carburante, olio, percentuale d'olio) – qualsiasi danno causato da agenti esterni (chimici, fisici o shock) o da sostanze estranee – normale usura di parti di ricambio – utilizzo non appropriato, sovraccaricamento di utensili – utilizzo non approvato di accessori o parti – carburatore dopo 6 mesi, regolazioni al carburatore dopo 6 mesi – componenti (parti e accessori) soggetti alla normale usura, compreso ma non limitato a manopole di avviamento a spinta, cinghie di trasmissione, frizione, lame di sfrondatori o tagliaerba, cablaggio, cavo dell'acceleratore, spazzole al carbonio, cavi dell'alimentazione, lancette, rondelle in feltro, perni di aggancio, ventole del soffiatore, tubi del soffiatore e dell'aspirapolvere, sacchetti e cinghie dell'aspirapolvere, barre di guida, catene della motosega, tubi, raccordi del connettore, ugelli a spruzzo, ruote, bacchette a spruzzo, bobine interne, bobine esterne, fili di taglio, candele, filtri dell'aria, filtri del gas, lame di triturazione, ecc. Per servizi di manutenzione, il prodotto dovrà essere mandato o presentato presso un punto di servizio clienti aurotizzato RYOBI indicato nella seguente lista. In alcune nazioni il rivenditore RYOBI si occuperà di inviare il prodotto al più vicino servizio clienti Ryobi. Quando si invia un prodotto a un servizio clienti RYOBI, il prodotto dovrà essere correttamente imballato senza eventuali contenuti pericolosi quali carburanti, e contrassegnato con l'indirizzo della persona che lo ha inviato e accompagnato da una breve descrizione del problema riscontrato. Si garantisce una riparazione/sostituzione gratuita quando il prodotto è coperto da garanzia. Questa sostituzione o riparazione non costituisce una estensione o un nuovo inizio di un periodo di garanzia. Le parti o l'utensile cambiati sono di proprietà della ditta. In alcune nazioni i costi di consegna o invio dovranno essere pagati dalla persona che spedisce. Questa garanzia è valida all'interno della Comunità Europea, in Svizzera, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Turchia e Russia. Al di fuori di queste aree, si prega di contattare il proprio gestore autorizzato RYOBI per determinare se si applica un'altra garanzia. CENTRO SERVIZI AUTORIZZATO 3HU LQGLYLGXDUH LO SL YLFLQR FHQWUR VHUYL]L DXWRUL]]DWR YLVLWDUH LO VLWR KWWS uk.ryobitools.eu/header/service-and-support/service-agents. 2. 3. 4. 5. 6. De garantieperiode bedraagt 24 maanden voor consumenten en begint vanaf de datum waarop het product werd aangekocht. Deze datum moet worden gedocumenteerd door een factuur of ander aankoopbewijs. Het product is uitsluitend ontworpen en bedoeld voor particuliere gebruikers. De garantie vervalt bij professioneel of commercieel gebruik. In enkele gevallen (vb. promotie, gereedschapsaanbod) bestaat er een mogelijkheid om de garantieperiode te verlengen met dezelfde periode als deze hierboven beschreven met behulp van de registratie op de website www.ryobitools.eu. Of het product al of niet in aanmerking komt, is duidelijk aangegeven in winkels en/of de verpakking. De eindgebruiker dient zijn/ haar nieuw werktuig binnen de 8 dagen na de aankoopdatum online registreren. De eindgebruiker kan zich aanmelden voor de uitgebreide garantie in zijn verblijfsland als dit op het online registratieformulier is opgenomen wanneer deze optie geldig is. Bovendien moet de eindgebruiker zijn toestemming geven om informatie te gebruiken die nodig is om toegang te krijgen tot de website en dient de algemene voorwaarden te accepteren. Het ontvangstbewijs van dit registratieformulier, dat via e-mail wordt verzonden, en de originele factuur die de aankoopdatum vermeldt dienen als bewijs van de uitgebreide garantie. Uw statutaire rechten blijven onveranderd. De garantie dekt alle defecten van het product gedurende de garantieperiode als gevolg van fouten in het werk of materiaal op de aankoopdatum. De garantie is beperkt tot de reparatie en/of vervanging en omvat geen andere verplichtingen waaronder, maar niet beperkt tot, incidentele of gevolgschade. De garantie is niet geldig als het product werd misbruikt, in tegenspraak met de gebruiksaanwijzing werd gebruikt RIIRXWLHIZHUGYHUERQGHQ'H]HJDUDQWLHJHOGWQLHWYRRU – schade aan het product als gevolg van foutief onderhoud – als het product op enigerlei wijze werd gewijzigd – als originele markeringen ter identificatie (handelsmerk, serienummer) van het product werden verwijderd of gewijzigd – voor schade als gevolg van het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwijzing – een niet EC-product – een product, waaraan een niet-gekwalificeerde vakman reparaties uitvoerde of waaraan reparaties werden uitgevoerd zonder voorafgaande toestemming van Techtronic Industries – een product dat werd aangesloten aan een foutieve krachtbron (amps, spanning, frequentie) – een product dat met een ongeschikt brandstofmengsel (brandstof, olie, oliepercentage) werd gebruikt – schade veroorzaakt door externe invloeden (chemische, fysieke schokken) of vreemde stoffen – normale slijtage van reserve-onderdelen – foutief gebruik, overbelasting van het werktuig – gebruik van niet-goedgekeurde accessoires of onderdelen – de carburator na 6 maanden, carburatorafstellingen na 6 maanden – componenten (onderdelen en accessoires) die onderworpen zijn aan slijtage, met inbegrip van, maar niet beperkt tot stootknoppen, aandrijfriemen, koppeling, snijbladen van heggentrimmers of grasmaaimachines, harnassen, versnellingskabels, koolborstels, stroomsnoeren, tanden, viltringen, trekpennen, ventilatoren, blazer- en vacuümbuizen, stofzuigzakken en –riemen, geleiders, zaagkettingen, slangen, connectoren, sproeimonden, wielen, sproeiers, inwendige spoelen, uitwendige spoelen, maailijnen, bougies, luchtfilters, gasfilters, struikruimbladen, etc. Voor onderhoud moet het product naar een geautoriseerd RYOBIonderhoudsstation worden gestuurd of gebracht. Een lijst met de adressen van deze stations per land is hier opgenomen. In bepaalde landen verzendt uw plaatselijke RYOBI-verdeler het product naar de RYOBI-onderhoudsorganisatie. Als een product naar een RYOBIonderhoudsstation wordt gezonden, moet het product veilig zijn verpakt zonder gevaarlijke inhoud, zoals benzine, met aanduiding van het adres van de verzender en met inbegrip van een korte beschrijving van de fout. Een reparatie/vervanging onder deze garantie is gratis. Dit heeft geen gevolgen voor de duur van deze garantie of betekent niet dat de garantie wordt verlengd of opnieuw begint. Vervangen onderdelen of werktuigen worden onze eigendom. In bepaalde landen moeten verzendings- of leveringskosten door de verzender worden betaald. Deze garantie is geldig in de Europese Unie, Zwitserland, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein, Turkije en Rusland. Buiten deze landen neemt u contact op met uw geautoriseerde RYOBI-verdeler om te bepalen of er een andere garantie geldig is. GEAUTORISEERD ONDERHOUDSCENTRUM Om een geautoriseerd onderhoudscentrum in uw buurt te vinden, surft u naar KWWS uk.ryobitools.eu/header/service-and-support/service-agents. IT DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ EC PT DECLARAÇÃO EC DE CONFORMIDADE Techtronic Industries GmbH Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany Techtronic Industries GmbH Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany Si dichiara con la presente che il prodotto Sfrondatore telescopico elettrico Marca: Ryobi Numero modello: RPP750S/RPP755E Gamma numero seriale: RPP750S: 44430401000001 - 44430401999999 RPP755E: 44430601000001 - 44430601999999 Pelo presente declaramos que os produtos Podador telescópica elétrica Marca: Ryobi Número do modelo: RPP750S/RPP755E Intervalo do número de série: RPP750S: 44430401000001 - 44430401999999 RPP755E: 44430601000001 - 44430601999999 è conforme alle seguenti Direttive Europee e ai seguenti standard armonizzati 2006/42/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU, EN 60745-1:2009+A11:2010, EN ISO 11680-1:2011, EN ISO 3744:2010, EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2013, EN 50581:2012 se encontra em conformidade com as seguintes Directivas Europeias e normas harmoizadas 2006/42/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU, EN 60745-1:2009+A11:2010, EN ISO 11680-1:2011, EN ISO 3744:2010, EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2013, EN 50581:2012 (QWHQRWLILFDWRUH7h95KHLQODQG/*$3URGXFWV*PE+7LOO\VWUD‰H' Nürnberg, Germany ha svolto i test di conformità EC e il N. del certificato è. BM 50284877 0001. Andrew John Eyre (BEng, CEng, MIET) Vice-Presidente, Dipartimento Regolazioni & Sicurezza Winnenden, Jul. 9, 2014 Autorizzato per compilare il file tecnico: Alexander Krug, Direttore Amministrativo Techtronic Industries GmbH Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany NL EC CONFORMITEITSVERKLARING ÏUJmR QRWLILFDGR 7h9 5KHLQODQG /*$ 3URGXFWV *PE+ 7LOO\VWUD‰H ' 90431 Nürnberg, Germany realizou a aprovação tipo EC, e o certificado é o Nº. BM 50284877 0001. Andrew John Eyre (BEng, CEng, MIET) Vice-Presidente, Regulamentação & Segurança Winnenden, Jul. 9, 2014 Autorizado para compilar o ficheiro técnico: Alexander Krug, Administrador Executivo Techtronic Industries GmbH Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany DA EC OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Techtronic Industries GmbH Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany Techtronic Industries GmbH Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany Hierbij verklaren wij dat het product Elektrische telescopische snoeimachine Merk: Ryobi Modelnummer: RPP750S/RPP755E Serienummerbereik: RPP750S: 44430401000001 - 44430401999999 RPP755E: 44430601000001 - 44430601999999 Vi erklærer hermed, at produktet Elektrisk stangbeskærer Brand: Ryobi Modelnummer: RPP750S/RPP755E Serienummerområde: RPP750S: 44430401000001 - 44430401999999 RPP755E: 44430601000001 - 44430601999999 is in overeenstemming met de volgende Europese Richtlijnen en geharmoniseerde normen 2006/42/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU, EN 60745-1:2009+A11:2010, EN ISO 11680-1:2011, EN ISO 3744:2010, EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2013, EN 50581:2012 er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver og harmoniserede standarder 2006/42/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU, EN 60745-1:2009+A11:2010, EN ISO 11680-1:2011, EN ISO 3744:2010, EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2013, EN 50581:2012 $DQJHPHOGH LQVWDQWLH 7h9 5KHLQODQG /*$ 3URGXFWV *PE+ 7LOO\VWUD‰H D - 90431 Nürnberg, Germany heeft de EC-typegoedkeuring uitgevoerd en het certificaatnr. is. BM 50284877 0001. Andrew John Eyre (BEng, CEng, MIET) Vice-president, Regelgeving en Veiligheid Winnenden, Jul. 9, 2014 Afgevaardigde voor het samenstellen van de technische fiche: Alexander Krug, Directeur Techtronic Industries GmbH Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany %HP\QGLJHW RUJDQ 7h9 5KHLQODQG /*$ 3URGXFWV *PE+ 7LOO\VWUD‰H 2 D - 90431 Nürnberg, Germany har foretaget EC-typegodkendelse, og certifikatnummeret er. BM 50284877 0001. Andrew John Eyre (BEng, CEng, MIET) Vicepræsident, Regler og Sikkerhed Winnenden, Jul. 9, 2014 Bemyndiget til at udarbejde det tekniske kartotek: Alexander Krug, Administrerende Direktør Techtronic Industries GmbH Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany
/