GGP ITALY 28H de handleiding

Merk
GGP ITALY
Model
28H
Type
de handleiding
Buskröjare - BRUKSANVISNING
VARNING: Läs igenom hela detta häfte innan du använder
maskinen.
Trimmeri - KÄYTTÖOHJEET
VAROITUS:
lue käyttöopas huolellisesti ennen koneen käyttöä.
Buskklipper - BRUGSANVISNING
ADVARSEL: Læs instruktionsbogen omhyggeligt igennem, før du tager
denne maskine i brug.
Trimmer - INSTRUKSJONSBOK
ADVARSEL: Les denne bruksanvisningen nøye før du bruker
maskinen.
Křovinořez - NÁVOD K POUŽITÍ
POZOR: Před použitím stroje si pozorně přečtěte tento návod
k použití.
Wykaszarki - INSTRUKCJE OBSŁUGI
UWAGA: Przed użyciem urządzenia przeczytaj uważnie niniejszą
instrukcję.
KÛÒÚÓÂÁ - êìKéÇéÑëíÇé èé ùKëèãìÄíÄñàà
ÇçàåÄçàÖ: èÂʉ ˜ÂÏ ÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂÏ,
‚ÌËχÚÂθÌÓ ÔÓ˜ÚËÚ ÁÚÓ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ÁÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË.
Bozótvágó - HASZNÁLATI UTASÍTÁS
FIGYELEM: a gép használata előtt olvassa el figyelmesen a jelen
kézikönyvet!
Поткаструвач - УПАТСТВА ЗА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ: пред да jа употребите машината, вниматељно
прочитаjте го упатството за употреба.
Krmapjovò - NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
DñMESIO: prieš naudojant prietaisà, btina atidžiai susipažinti su
vartotojo vadovu.
Krmu griezïjs - LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
UZMAN±BU:
pirms aparÇta lietošanai rp¥gi izlasiet doto instrukciju.
Brush cutter - OPERATOR’S MANUAL
WARNING: read thoroughly the instruction booklet before using this
machine.
Débroussailleuse - MANUEL D’UTILISATION
ATTENTION: lire attentivement le manuel avant d'utiliser cette
machine.
Freischneider - GEBRAUCHSANWEISUNG
ACHTUNG: vor Inbetriebnahme des Geräts die Gebrauchsanleitung
aufmerksam lesen.
Bosmaaier - GEBRUIKERSHANDLEIDING
LET OP: Voordat u de deze machine gaat gebruiken dient u eerst deze
handleiding aandachtig door te lezen.
FR
EN
NL
DE
LT
LV
HU
MK
NO
SV
FI
DA
PL
CS
RU
171501069/0
Realizzazione: EDIPROM / bergamo
GGP ITALY
SPA
Via del Lavoro, 6
I-31033 Castelfranco Veneto (TV) ITALY
© by GGP ITALY s.p.A.
SVENSKA .....................................
SUOMI ..........................................
DANSK .........................................
NORSK .........................................
ČESKY ..........................................
POLSKI..........................................
êìëëäàâ ....................................
MAGYAR .......................................
МАКЕДОНСКИ ............................
LIETUVIŠKAI ................................
LATVIEŠU ....................................
ENGLISH ......................................
FRANÇAIS ....................................
DEUTSCH ....................................
NEDERLANDS...............................
NL
DE
FR
EN
LV
LT
MK
HU
RU
PL
CS
NO
DA
FI
SV
i
ii
6
8
1
3
5
2
1
5
7
4
2
1
2
3
1a
2
3
4
1
4
5
6
2 3
1
4
5
6
1
2
4
3
4
5
6
1
2
3
3
3 21
2 3
iii
9
14 15 16
2
1
3
1a
4 2 3
1
4 2 3
13
21
12
10 11
« STOP »
« START »
1
3
2
4
« STOP »
« START »
1
3
2
4a
« Close »
« Open »
5
6
iv
1817 19
20 21
2
3
1
22
25 26
0,5 mm
23
1
24
30°
A
B
C
30°
2
1
3
15°
1 mm
1
SV
PRESENTATION 1
Bästa kund,
vi vill först och främst tacka för att du har valt en av våra produkter. Vi hoppas användning av din nya
maskin kommer att medföra tillfredsställelse och att den kommer att motsvara dina förväntningar till
fullo. Denna bruksanvisning har tagits fram för att ge dig en möjlighet att lära känna maskinen bättre
för att använda den på ett säkert och effektivt sätt. Glöm inte att bruksanvisningen är en viktig del av
maskinen; ha den alltid till hands och se till att den följer med maskinen om den säljs vidare eller om
ni lånar ut den.
Denna nya maskin har utarbetats och tillverkats enligt gällande standarder och den är därmed säker
och pålitlig, förutsatt att den används helt enligt instruktionerna i denna bruksanvisning (avsedd
användning); all annan användning samt bristande observation av säkerhetsföreskrifterna, instruktio-
nerna för underhåll och reparation är att betraktas som “felaktig användning” och medför att garantin
upphör att gälla och likaså allt ansvar för tillverkaren. Användaren ansvarar då själv för eventuella ska-
dor eller åverkan på egen eller annan person.
Ifall ni skulle stöta på några mindre skillnader mellan vad som beskrivs här i denna bruksanvisning och
er maskin så ha i minnet att detta kan bero på den kontinuerliga förbättringen av produkten.
Informationen i denna bruksanvisning kan ändras utan att i förhand meddela detta och utan uppdate-
ringsplikt. Däremot kommer de huvudsakliga egenskaperna för säkerhet och funktion alltid att kvarstå.
Vid tvekan så kontakta er återförsäljare. Lycka till!
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1.
Identifiering av maskinen och dess delar ................................... 2
2. Symboler ...................................................................................... 3
3. Säkerhetsföreskrifter .................................................................... 4
4. Montering av maskinen................................................................ 6
5. Förberedelse av arbetet ............................................................... 8
6. Start - Användning – Stopp av motorn........................................ 9
7. Användning av maskinen ........................................................... 11
8. Underhåll och förvaring.............................................................. 14
9. Felsökning .................................................................................. 16
10. Tekniska Data ............................................................................. 17
SV
MASKINEN OCH DESS DELAR
1. Motorkropp
2. Riggrör
3. Skärsystem
a. Klinga med 3 eller 4 tandade
b. Trimmerhuvud med tråd
4. Skydd för skärutrustningen
5. Främre handtag
6. Skydd
7. Styre
8. Bakre handtag
9. Upphängning för stödsele
10. Märkplåt
11. Stödsele
a. med enkel rem
b. med dubbel rem
12. Vinkelväxel
13. Skärbladskydd (för transport)
14. Tändstift
KOMMANDON OCH PÅFYLLNING
21. Stoppkontakt
22. Gasreglage
23. Gasreglagespärr
24. Starthandtag
25. Chokereglage (Starter) (om det
ingår)
26. Flödare (Primer) (om det ingår)
31. Bränsletanklock
32. Oljelock
2
IDENTIFIERING AV MASKINEN OCH DESS DELAR
1. IDENTIFIERING AV MASKINEN OCH DESS DELAR
MÄRKPLÅT
10.1) CE-märkt enligt maskindirektiv 98/37/EG
10.2) Tillverkarens namn och adress
10.3) Ljudeffektnivå LWA enligt direktivet
2000/14/EG
10.4) Tillverkarens referensmodell
10.5) Maskinmodell
10.6) Serienummer
10.7) Tillverkningsår
10.1
L
WA
dB
10.2
10.6 10.4
10.5
10.7
10.3
1
“DUPLEX”
2
4 12
13
3a
6
7
8
9
10
3b
21
23
22
21
23
22
25
26
31
1
5
3
“MONO”
24
11a11b
14
32
SV
1) Varning! Fara. Denna maskin är om den inte
används på ett riktigt sätt farlig i sig och för
andra.
2) Läs igenom bruksanvisningen innan du
använder maskinen.
3) Den som dagligen och kontinuerligt använder
denna maskin under normala förhållanden kan
utsättas för buller på 85 dB (A) eller mer. Använd
hörselskydd och bär skyddshjälm.
4) Använd skyddshandskar och skyddsskor!
11) Bränsletank
12) Position för strömbryta-
ren för att stoppa motorn
a = stopp
b = drift
13) Justering av tomgång
14) Chokereglage (Starter)
15) Flödare (Primer)
16) Korrekt position för rigg-
grörets handtag
5) Fara för att föremål slungas iväg! Håll alla per-
soner eller husdjur på minst 15 m avstånd när
maskinen används!
6) Använd inte klingor med cirkelsåg. Fara:
Användning av klingor med cirkelsåg på
maskiner med denna symbol utsätter använ-
daren för fara för alvarliga skador och t.o.m.
dödsrisk.
7) Maximal hastighet för skärutrustningen.
Använd endast lämplig skärutrustning
8) Ljudeffektnivå Lwa enligt direktiv 2000/14/CE
SYMBOLER 3
FÖRKLARING AV SYMBOLER PÅ MASKINEN
(om det ingår)
2. SYMBOLER
7
1 2 3
5 6
4
8
-1
min
21) Skärutrustning
för vilka skydden
är lämpliga
22) Att använda med
trimmerhuvud
med tråd
23) Rotationsriktning
för skärutrust-
ningen
FÖRKLARING AV SKYDDSSYMBOLER (om
det ingår)
21
22
23
ab
11
12
13
14
15
16
SV
A) UTBILDNING
1) Läs noggrant igenom instruktionerna. Lär
dig att känna igen kontrollkommandona och
använd maskinen på lämpligt sätt. Lär Er att
snabbt stoppa motorn.
2)
Använd maskinen för det den är avsedd för,
dvs.
trimma gräs och röja buskar som är ej ved-
artade
, med hjälp av nylontråd (till exempel
längs rabattkanter, odlingar, murar, inhängning-
ar eller gröna områden av begränsad yta för att
finbeskära utförd röjning med en slåttermaskin);
röja högt gräs, buskar, grenar och buskväx-
ter med en diameter
på upp till 2 cm, med
hjälp av klingor i metall eller plast.
All annan användning kan vara farlig och skada
maskinen.
3) Tillåt aldrig att maskinen används av barn eller
av personer som inte känner till instruktionerna
tillräckligt. Lokala bestämmelser kan ange en
minimiålder för dess användning.
4) Maskinen får endast användas av en person.
5)
Använd aldrig maskinen:
–i närheten av personer, speciellt barn, eller djur;
om användaren är trött eller mår dåligt, eller har
tagit medicin, droger, alkohol eller andra ämnen
som kan påverka omdömet och uppmärksam-
heten;
om användaren inte är i grad att hålla i maski-
nen med ett stadigt tag med båda händerna
och/eller stå stadigt på benen under arbetet.
6) Glöm inte, att operatören eller användaren är
ansvarig för eventuella olycksfall och oförutsedda
händelser gentemot andra personer och deras
egendom.
B) FÖRBEREDELSER
1) Under arbetet så är det nödvändigt att bära
lämplig klädsel som inte hindrar arbetet.
Bär åtsittande kläder med sågskydd.
Bär skyddshjälm, skyddshandskar, skyddsglas-
ögon, skyddsmask och skyddsskor med såg-
skydd och halkfri sula.
Använd hörselskydd för att skydda hörseln.
Bär inte sjalar, skjortor, halsband och andra
hängande eller vida föremål som kan fastna i
maskinen eller föremål och material som finns
på arbetsplatsen.
Samla ihop långt hår.
2)
VARNING: FARA! Bensin är lättantändligt;
förvara bränslet i därtill avsedd godkänd behåll-
lare;
rök inte när ni håller på med bränslet;
öppna bränslelocket långsamt så att det inre
trycket gradvis töms ut;
påfyllning av bränsle får endast ske utomhus
med hjälp av en tratt;
fyll på innan motorn startas; fyll inte på med
bränsle eller ta bort locket när motorn är i funk-
tion eller är varm;
sätt inte på motorn om det läcker bensin och
för att inte orsaka brandrisk så ta bort maskinen
från området där bränslet har spillts och vänta
tills bränslet har avdunstat och bensinångorna
har lösts upp;
gör noggrant rent alla spår av bensin som spill-
lts på maskinen eller marken;
–starta inte maskinen på nytt på den plats där
påfyllningen genomförts;
undvik att spilla bränsle på kläderna, om detta
skulle inträffa så byt kläder innan man startar
motorn;
sätt alltid tillbaka och dra åt locken för tanken
och bensinbehållaren.
4) Byt ut felaktiga eller trasiga ljuddämpare.
5)
Innan användning, så utför en allmän kontroll
av maskinen och då särskilt:
gasreglaget och gasreglagespärren skall ha en
fri rörelse utan att vara trög och när man släpp-
per dem så skall de automatiskt och snabbt gå
tillbaka till neutral position;
gasreglaget skall vara blockerat om man inte
trycker på gasreglagespärren;
motorns stoppkontakt skall lätt flytta sig från en
position till en annan;
elkablar och särskilt tändstiftets kabel skall var
hela för att undvika att det uppstår gnistor och
hatten skall vara korrekt monterat på tändstif-
tet;
handtag och skydd på maskinen skall hållas
rena och torra och fast fixerade till maskinen;
skärutrustningen och skydden får aldrig komma
till skada.
6) Kontrollera att man har en korrekt position av
handtaget och upphängningen för stödselen, och
bra balans av maskinen.
7) Innan man påbörjar arbetet så se till att skydd-
den är anpassade till den skärutrustning som
används och att de är korrekt monterade.
8) Kontrollera arbetsplatsen noggrant och ta bort
allt som kan slungas iväg av maskinen eller som
kan skada skärenheten och motorn (stenar, stål-
tråd, ben, m.m.).
C) UNDER ANVÄNDNINGEN
1) Starta inte motorn i stängda utrymmen där far-
liga koloxidgaser kan samlas.
2) Arbeta endast vid dagsljus eller med en god
belysning.
3)
Inta en stilla och stabil ställning:
så länge det är möjligt så undvik att arbeta på
våt eller halkig mark eller på en farofylld eller
brant mark som inte garanterar stabilitet för
operatören under arbetet;
4 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
3. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
spring aldrig utan gå och se upp för alla ojämn-
heter på marken och om det finns några hinder
i vägen;
Beräkna vilka huvudsakliga risker det finns på
arbetsplatsen och vidta nödvändiga åtgärder
för att garanter högsta säkerhet, speciellt vid
sluttningar, ojämn mark, eller halkig eller rörliga
marker.
–Vid sluttningar så arbeta på tvären i sluttningen
och aldrig uppåt eller nedåt, och håll alltid skär-
utrustningen nedåt.
4) Starta motorn med maskinen blockerad
ordentligt:
–starta motorn åtminstone 3 meter från den plats
där man fyllt på med bränsle
kontrollera så att alla andra personer befinner
sig åtminstone på 15 meters avstånd från
maskinens räckvidd eller minst 30 meters
avstånd vid farliga arbeten;
rikta aldrig ljuddämparen och därmed avgas
mot lättantändligt material:
5)
Ändra inte motorns inställningar och låt inte
motorn nå ett alltför högt varvtal.
6) Driv inte maskinen för mycket och använd inte
en liten maskin för hårda arbeten; användning av
en anpassad maskin minskar riskerna och förbätt-
rar arbetskvaliteten.
7) Kontrollera att maskinens varvtal inte påver-
kare skärutrustningens rörelse och att man efter
att ha gasat ser till att motorn snabbt sjunker mot
minimum.
8) Se till att skärklingan inte slår emot främmande
föremål och se upp för föremål som kan slungas
iväg på grund av skärklingans rörelse.
9) Håll alltid maskinen fasthakad till stödselen
under arbetet.
10)
Stoppa motorn:
var gång motorn står obevakad.
innan bränsle fylls på.
vid förflyttning mellan arbetsplatser.
11)
Stoppa motorn och dra av tändstiftska-
beln:
innan du kontrollerar, rengör eller utför arbeten
på maskinen;
efter att ha slagit emot ett främmande föremål.
Kontrollera ev. skador och reparera om nödvän-
digt, innan maskinen används på nytt;
om maskinen börjar att vibrera på ett onormalt
sätt: i så fall så försök att förstå orsaken till
vibrationerna och åtgärda detta;
när maskinen inte skall användas.
D) UNDERHÅLL OCH FÖRVARING
1) Se till att muttrar och skruvar är åtdragna för
att alltid ha en maskin med säkra funktionsförhåll-
landen.
Ett regelmässigt underhåll är väsentligt
för säkerheten och för att upprätthålla presta-
tionsnivån.
2) Förvara aldrig maskinen med bensin i tanken i
ett rum, där bensinångorna kan nås av eldslåga,
gnista eller stark värmekälla.
3) Låt motorn kallna innan maskinen ställs inom-
hus.
4) För att minska brandrisken ska motorn,
utloppet samt ljuddämparen och bensinförva-
ringsstället vara fria från sågspån, grenar, löv eller
överflödigt fett. Lämna inte behållare med materi-
alet som kapats inomhus.
5) Om tanken måste tömmas, så skall detta göras
utomhus och med kall motor.
6) Bär skyddshandskar för alla typer av ingrepp
på kapsystemet.
7)
För säkerhets skull så använd aldrig maski-
nen om delar av den är utslitna eller trasiga.
Trasiga delar måsta bytas ut, aldrig repareras.
Använd endast originalreservdelar.
Delar av
annan kvalitet kan skada maskinen och påverka
säkerheten. Skärutrustningen skall alltid bära till-
verkarens märke som hänvisning till maximal
användningshastighet.
8) Innan man ställer undan maskinen så se till att
man tagit bort nycklar eller verktyg som använts
för underhållsarbetet.
9) Ställ maskinen utom räckhåll för barn!
E) TRANSPORT OCH FÖRFLYTTNING
1) Var gång som man måste förflytta eller trans-
portera maskinen så måste man:
stänga av motorn, vänta tills skärutrustningen
stoppat och ta bort tändhatten;
sätta dit skärutrustningens skydd;
–håll enbart maskinen i handtagen och rikta
skärutrustningen i motsatt riktning än den för
drift.
2) När man transporterar maskinen med ett for-
don, så måste man placera den så att den inte
utgör fara för någon och sätta fast den ordentligt
så att den inte välter, vilket kan göra att den går
sönder och att bränsle rinner ut.
F) HUR DU LÄSER BRUKSANVISNINGEN
I bruksanvisningens text så finns det några para-
grafer av särskild vikt som markerats efter graden
av vikt och vars innebörd är den följande:
eller
Preciserar eller förklarar ytter-
ligare det ovanstående avsnittet. Detta för att und-
vika att maskinen skadas eller orsakar skador.
Försummelse innebär risk
för åverkan på egen eller annan person.
Försummelse innebär risk
för allvarlig åverkan, med dödlig fara, på egen
eller annan person.
!
FARA!
!
VARNING!
VIKTIGT
ANMÄRKNING
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 5
SV
Maskinen levereras med
vissa komponenter nedmonterade och med
bränsletanken tom.
Bär alltid robusta arbets-
handskar under arbetet för att arbeta med
skärutrustningen. Var alltid väldigt försiktig
vid montering av komponenterna så att man
inte utsätts för risker eller påverkar maski-
nens effektivitet; vid tvekan så kontakta Eran
återförsäljare.
1. KOMPLETTERING AV MASKINEN
1a. Modeller “MONO”
•Modell 28 (Fig. 1)
Distanshållaren (1) har
som ändamål att garantera ett minimalt
avstånd mellan det bakre handtaget och det
främre av säkerhetsskäl. Denna distanshåll-
lare skall alltid sitta på plats och får inte
modifieras av något skäl.
Framför distanshållaren (1), så montera dit det
främre handtaget (2) på riggröret (3) med hjälp
av skruvarna (4) och muttrarna (5) isatta i sina
avsedda säten.
Innan man drar åt skruvarna (4), så rikta hand-
taget ordentligt mot riggröret.
Dra åt skruvarna (4) ända in.
•Modell 38 (Fig. 2)
Montera dit det främre handtaget med skydd
(1) på plastkåpan (2), genom att dra åt skru-
varna ända in (3).
1b. Modeller “DUPLEX”
•Modell 28 (Fig. 3)
För in styret (1) i sätet som finns på stödet (2),
som sitter på riggröret (3), och var försiktig så
att kommandona sitter till höger.
Montera dit huvudet (4), genom att dra åt
skruvarna (5) ända in.
!
VARNING!
!
VARNING!
VIKTIGT
Stödet (2) är redan förmonterat på riggröret (3)
på så vis att kanten sitter i höjd med pilen (6)
på etiketten; denna position får aldrig modifie-
ras.
•Modell 38 (Fig. 4)
Skruva loss den centrala knoppen (1) och ta
bort huvudet (2).
Sätt dit styret (3), och var noggrann så att
kommandona sitter till höger.
Rikta styret till mest bekväma arbetsposition
och blockera med hjälp av huvudet (2) och
knoppen (1).
2. MONTERING AV SKYDDEN
All skärutrustning är
utrustad med specifika skydd. Använd aldrig
andra skydd än de som indikeras för varje
enskild skärutrustning.
3- eller 4- tandade klingor (Fig. 5)
Bär arbetshandskar och
sätt dit klingans skydd.
–Montera bort klingan (om den är monterad)
enligt indikationerna i paragraf 3.
Skyddet (1) är fixerat till vinkelväxeln (2)
genom två skruvar (3).
•Trimmerhuvud med tråd (Fig. 6)
När man använder trimm-
merhuvud med tråd så måste man alltid mon-
tera dit det extra skyddet med trådavskära-
ren.
–Montera bort klingan (om den är monterad)
enligt indikationerna i paragraf 3.
Skyddet (1) är fixerat till vinkelväxeln (2)
genom två skruvar (3).
Montera dit det extra skyddet (4) genom att
föra in fästena i respektive säten på skyddet
(1) och genom att trycka ända tills det klickar
till.
!
VARNING!
!
VARNING!
!
VARNING!
6 MONTERING AV MASKINEN
SV
4. MONTERING AV MASKINEN
3. NEDMONTERING OCH TILLBAKA MON-
TERING AV SKÄRUTRUSTNING
Använd endast original
skärutrustning eller som har godkänts av till-
verkaren.
3- eller 4- tandade klingor
Bär arbetshandskar och
sätt dit klingans skydd.
a) Modell 28 (Fig. 7)
Koppens (4) mutter är vän-
stergängad och skall därmed skruvar loss i rikt-
ningen medsols och skruvas fast i riktningen
motsols.
Sätt in nyckeln (2) som medföljer i hålet på
vinkelväxeln (3) och rotera klingan (1) för hand
ända tills nyckeln i det inre hålet kommer i
vägen och blockerar rotationen.
–Ta bort koppen (4) genom att lossa på muttern
i riktningen medsols.
Dra ur den utvändiga kulringen (5) och ta bort
klingan (1).
Vid montering,
Se till att den inre kulringens spår (6) helt och
hållet stämmer överens med vinkelväxeln (3).
Montera dit klingan (1) och den utvändiga kul-
ringen (5).
Montera tillbaka koppen (4), genom att dra åt
muttern
ända in i riktningen motsols.
–Ta bort nyckeln (2) för att återställa klingans
rotation.
b) Modell 38 (Fig. 8)
Koppens (4) skruv är vänster-
gängad och skall därmed skruvar loss i riktning-
en medsols och skruvas fast i riktningen motsols.
Sätt in nyckeln (2) som medföljer i hålet på vin-
kelväxeln (3) och rotera klingan (1) för hand
ända tills nyckeln i det inre hålet kommer i
vägen och blockerar rotationen.
–Ta bort koppen (4) genom att lossa på den
centrala skruven
i riktningen medsols.
Dra ur den utvändiga kulringen (5) och ta bort
klingan (1).
ANMÄRKNING
ANMÄRKNING
!
VARNING!
!
VARNING!
Vid montering,
Se till att den inre kulringens spår (6) helt och
hållet stämmer överens med vinkelväxeln (3).
Montera dit klingan (1) och den utvändiga kul-
ringen (5).
Montera tillbaka koppen (4), genom att dra åt
ända in i riktningen motsols.
–Ta bort nyckeln (2) för att återställa klingans
rotation.
•Trimmerhuvud med tråd (Fig. 9)
Trimmerhuvudet är väster-
gängat och därmed så skruvas det loss i riktning-
en medsols och skruvas fast i riktningen motsols.
För in nyckeln (2) som medföljer i det avsedd-
da hålet på vinkelväxeln (3) och rotera trimm-
merhuvudet (1 eller 1a) för hand ända tills
nyckeln i det inre hålet sätter sig i vägen och
blockerar rotationen.
–Ta bort trimmerhuvudet (1) genom att skruva i
riktningen medsols.
Vid montering,
Se till att den inre kulringens spår (4) helt och
hållet stämmer överens med vinkelväxeln (3).
Montera dit trimmerhuvudet (1) genom att
skruva i riktningen motsols.
–Ta bort nyckeln (2) för att återställa axelns
rotation.
Sågklinga (om det är tillåtet)
Användning av sågklingor
är förbjudet på maskiner med tillhörande
symbol (se kap. 2 nr. 6).
För montering av skydd och sågklinga så följ
instruktionerna som medföljer detta tillbehör.
!
VARNING!
ANMÄRKNING
MONTERING AV MASKINEN 7
SV
8 FÖRBEREDELSE AV ARBETET
SV
KONTROLL AV MASKINEN
Innan man påbörjar arbetet så måste man:
kontrollera att det inte finns några lösa skruvar
på maskinen och skärutrustningen;
kontrollera att skärutrustningen inte är trasig
och att de 3- eller 4- tandade metallklingorna
(om de är monterade) är riktigt vassa;
kontrollera att luftfiltret är rent;
kontrollera att skydden sitter fast ordentligt
och att de är effektiva;
kontrollera att handtagen sitter fast ordentligt.
BRÄNSLE OCH SMÖRJMEDEL
Denna maskin är utrustad med en 4-takts motor
som INTE kräver någon extra olja i bensinen.
Att hälla på olja i bensinen
skadar motorn vilket medför att garantin upphör
att gälla.
Använd endast bränsle och
smörjmedel som bibehåller prestationerna och
garanterar att de mekaniska enheterna varar med
tiden.
Egenskaper för bensinen
Använd endast blyfri bensin (grön) med minst 90
oktan.
Grön bensin avger belägg-
ningar i behållaren om den bevaras där i mer än
2 månader. Använd alltid färsk bensin!
Bensin är brandfarligt!
– Bevara bensinen i en godkänd behållare för
bränsle, på en säker plats, långt från vär-
mekällor eller fria flammor.
Lämna inte behållaren så att barn kan
komma åt den.
Egenskaper av oljan
Använd endast olja av optimal kvalitet som är
!
FARA!
VIKTIGT
VIKTIGT
VIKTIGT
specifik för 4-takts motorer, med hög detergent,
och med en SF-SG klassificering och viskositet
SAE10W30.
Användning av ej detergent
olja, olämplig eller annan typ av olja än den som
indikeras skadar motorn och medför att garantin
upphör att gälla.
Hos er återförsäljare finns olja som är avsedd för
denna typ av motor, som är i grad att garantera
ett bra skydd och lång effektivitet av motorn.
PÅFYLLNING AV BRÄNSLE
Rök inte under påfyllning-
en och undvik att andas in bensinångorna.
Öppna varsamt locket på
dunken då det kan ha bildats tryck inuti.
Innan man utför påfyllningen:
Gör rent tanklocket och området runtomkring
så att man inte smutsar ner under påfyllning-
en.
Öppna varsamt tanklocket för att gradvis
tömma trycket. Fyll på med hjälp av en tratt
och undvik att fylla på tanken ända upp.
Tanklocket skall alltid
stängas och skruvas åt ända in.
Gör genast rent alla spår
av bensin som hamnat på maskinen eller
marken och starta inte motorn förrän bensin-
ångorna har avdunstat.
PÅFYLLNING AV OLJA (Fig. 11)
Starta inte motorn och
använd inte maskinen om oljenivån inte är till-
träcklig.
VIKTIGT
!
VARNING!
!
VARNING!
!
VARNING!
!
FARA!
VIKTIGT
5. FÖRBEREDELSE AV ARBETET
För att kontrollera oljenivån:
Ställ maskinen plant i en stabil position med
tanklocket uppåt.
– Skruva loss tanklocket och kontrollera att olje-
nivån når tråden på påfyllningsöppningen.
Oljetankens kapacitet är på 80 cc (Modell 28)
eller på 100 cc (Modell 38).
FÖRBEREDELSE AV ARBETET / START - ANVÄNDNING – STOPP AV MOTORN 9
SV
För att starta motorn (Fig. 11):
1. Ställ stoppkontakten (1) i positionen
«START».
2. Aktivera starter, genom att vrida på spaken (5)
i position «CLOSE».
3. Tryck på knappen för flödaren (primer) (6) 3-4
gånger för att underlätta igångsättning av för-
gasaren.
4. Håll motorenheten fast mot marken med en
hand på handtaget för att inte förlora kontroll-
len under starten (Fig. 12).
För att undvika deformatio-
ner så skall inte riggröret användas för att stödja
händerna eller knäna på under starten.
5. Dra långsamt ut starthandtaget cirka 10-15
cm ända tills man känner på ett lätt motstånd
och därefter några snabba och kraftigare ryck
tills den startar.
VIKTIGT
START AV MOTORN
Start av motorn skall utfö-
ras på åtminstone 3 meters avstånd från
tankningsstället.
Innan man startar motorn:
Ställ maskinen i en stabil position på marken.
–Ta bort klingans skydd (om det används).
Se till att klingan (om den används) inte
snuddar marken eller andra föremål.
Kallstart
Med ”kallstart” så menas
start som utförs åtminstone 5 minuter efter att
motorn stoppat eller efter påfyllning av bränsle.
ANMÄRKNING
!
VARNING!
6. START - ANVÄNDNING – STOPP AV MOTORN
SV
10 START - ANVÄNDNING – STOPP AV MOTORN
Dra inte ut linan helt och håll-
let så att den går sönder och låt den inte släpa
längs kanten av linhjulet. Släpp sedan handtaget
gradvis och undvik att linan åker tillbaka på ett
okontrollerat sätt.
6. Dra på nytt i starthandtaget ända tills motorn
startar på ett riktigt sätt.
Start av motorn med star-
ter inkopplad sätter skärutrustningen i
rörelse som endast stoppar om man kopplar
bort starter.
7. Så fort motorn startats så koppla bort starter
genom att vrida på spaken (2) till position
«OPEN».
8. Låt motorn gå på lågvarv i åtminstone 1 minut
innan man använder maskinen.
Om handtaget för startlinan
aktiveras flera gånger med chokereglaget
inkopplat så kan det komma för mycket bränsle
till motorn vilket gör att det kan vara svårt att star-
ta.
Om motorn fått för mycket bränsle så montera
bort tändstiftet och dra sakta i startlinans hand-
tag för att få bort överflödet av bränsle, torka
därefter av elektroderna på tändstiftet och mon-
tera tillbaka det på motorn.
•Varmstart
För varmstart (omedelbart efter stopp av motorn)
så följ punkterna 1 - 4 - 5 - 6 i förgående proce-
dur.
ANVÄNDNING AV MOTORN (Fig. 11)
Skärutrustningens hastighet regleras av gasre-
glaget (2), som sitter på det bakre handtaget (4)
eller på det högra handtaget (4a) på styret.
Aktivering av detta reglage är endast möjligt om
man samtidigt trycker på gasreglagespärren (3).
Rörelse sänds från motorn till drivaxeln genom
koppling till centrifugalkraft som hindrar att axeln
rör sig när motorn står på lågvarv.
VIKTIGT
!
VARNING!
VIKTIGT
Använd inte maskinen om
skärutrustningen rör sig med motorn på låg-
varv; i så fall så reglera lågvarvet (se kap. 8)
och om problemet kvarstår så kontakta er
återförsäljare.
En korrekt arbetshastighet uppnås med gasre-
glaget (2) helt intryckt
Under de första 6-8 timmar-
nas maskindrift så undvik att sätta motorn på
maximalt varvtal.
STOPP AV MOTORN (Fig. 11)
För att stoppa motorn:
Släpp gasreglaget (2) och låt motorn gå på
lågvarv under några sekunder.
Ställ stoppkontakten (1) i position “STOP”.
Efter att ha ställt gasregla-
get på lågvarv så tar det flera sekunder innan
skärutrustningen stoppar.
!
VARNING!
VIKTIGT
!
VARNING!
SV
ANVÄNDNING AV MASKINEN 11
För respekt av andra och för miljön så:
– Undvik att störa.
– Följ noggrant lokala bestämmelser för bort-
förskaffande av material som finns kvar
efter klippningen.
– Följ lokala bestämmelser noggrant för bort-
förskaffande av olja, bensin, trasiga delar
och andra enheter som kan förstöra miljön.
Om man utsätts en längre
tid för vibrationer så kan man få neurovasku-
lära skador och störning (kända även som
Raynaud fenomen eller vita fingrar) speciellt
för de som lider av cirkulationsstörningar.
Symptomerna kan gälla händer, handleder
och fingrar och symtomen kan vara att man
förlorar känseln, avtrubbning, att det kliar,
smärta, hudförändringar eller strukturella
ändringar på huden. Dessa effekter kan öka
vid låga miljötemperaturer och /eller av ett för
hårt grepp om handtaget. Om någon av
dessa symptomer skulle uppstå så måsta
man minska på användningstiden och rådfrå-
ga en läkare.
Bär lämplig klädsel under
arbetet. Er återförsäljare kan ge er informa-
tion gällande mest lämplig säkerhetsutrust-
ning för att förebygga olyckor och för att
garantera säkerheten under arbetet.
ANVÄNDNING AV STÖDSELE (Fig. 13)
Maskinen skall alltid
användas fasthakad till stödselen som skall
bäras på rätt sätt. Kontrollera regelbundet att
utlösningsmekanismen fungerar så att man
snabbt kan frigöra maskinen från remmarna
vid fara.
Stödselen skall sättas på innan man sätter fast
maskinen till fästena och remmarna skall regle-
ras efter operatörens höjd och kroppsbyggnad.
Om maskinen är utrustad med flera fastsätt-
ningshål så använd det som underlättar att hålla
maskinen i balans under arbetet.
!
VARNING!
!
VARNING!
!
VARNING!
Använd alltid en stödsele som är anpassad till
maskinens vikt och för den skärutrustning som
används:
vid maskiner som väger mindre än 7,5 kg,
utrustade med trimmerhuvud eller 3- eller
4-tandad klinga
, så kan stödselar med enkel
rem eller dubbelrem användas;
vid maskiner som väger mer än 7,5 kg, som
är utrustade med sågklinga
(om det är tillå-
tet) så skall endast modellen med dubbelrem
användas.
Modeller “MONO” med enkel rem
Remmen (1) skall passera ovanför vänstra axeln
ned mot högre flank.
Modeller med dubbelrem
Remmen (2) skall sättas på med:
den stoppade delen och fjäderhaken på den
högra sidan;
frånkoppling framåt;
–remmarna skall korsas på operatörens rygg.
Remmarna skall vara spända så att de jämnt
sprider ut lasten på axlarna.
MASKINENS ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Under arbetet så skall
maskinen alltid hållas fast med båda hän-
derna, och genom att hålla motorenheten till
höger om kroppen och skärutrustningen
under bältets linje.
Stoppa motorn omedelbart
om klingan blockeras under arbetet. Se alltid
upp för kast (kickback) som kan uppstå om
klingan stöter på ett hinder (stammar, rötter,
grenar, stenar, m.m.). Undvik att klingan rör
vid marken. Kasten kan göra så att klingan
blir svår att kontrollera och göra så att man
förlorar kontrollen över maskinen, vilket kan
påverka operatörens säkerhet och orsaka
skador på själva maskinen.
!
VARNING!
!
VARNING!
7. ANVÄNDNING AV MASKINEN
SV
12 ANVÄNDNING AV MASKINEN
Innan man påbörjar ett arbete med att röja för
första gången så är det lämpligt att först lära
känna maskinen och vilken röjningsteknik som
är mest lämplig och greppa maskinen ordentligt
och utföra det efterfrågade arbetet.
Val av skärutrustning
Välj den skärutrustning som är mest lämpad för
typen av arbete som skall utföras och enligt indi-
kationerna för maximalt:
3-tandade klingor är lämpliga för att röja
busksnår och små buskväxter med upp till 2
centimeters diameter;
4-tandade klingor är lämpliga att röja mot-
ståndskraftigt gräs, på större marker;
trimmerhuvudet kan avlägsna högt gräs och
växter utan grenar i närheten av inhägnader,
murar, grunder, trottoarer, runt träd osv. Eller
för att helt och hållet göra rent en del av träd-
gården;
sågklingan (om det är tillåtet) är lämplig för att
såga av träd med en stam på upp till 6 cm.
ARBETSTEKNIK
a) 3-tandad klinga (Fig. 14)
Börja röjningen ovanför växterna och så sakta
röra sig nedåt med klingan som slår av grenarna
och göra dem till smådelar.
b) 4-tandad klinga (Fig. 15)
Fortsätt med genom att använda maskinen som
en traditionell lie med en arkrörelse på cirka 60-
90°, genom att föra sig ut från växterna och så
vidare.
c) Trimmerhuvud
Använd ENDAST nylon-
tråd. Användning av metalltråd, trådar med
plast och /eller olämpliga för huvudet kan
orsaka alvarliga skador.
!
VARNING!
Under användningen så är det lämpligt att
stoppa motorn och regelbundet ta bort gräs som
fastnar i maskinen för att undvika att riggröret
överhettas på grund av gräs som fastnat under
skyddet.
Ta bort gräs som fastnat med en skruvmejsel för
att göra det möjligt för stången att kylas av på ett
riktigt sätt.
Använd inte maskinen för
att sopa, genom att luta på trimmerhuvudet.
Motorns kraft kan göra så att småstenar och
små föremål slungas iväg på upp till 15 meter
eller mera och orsaka skador på saker och
personer.
Röjning i rörelse (Slåtter) (Fig. 16)
Fortsätt med en regelbunden rörelse och genom
en arkrörelse liknande en traditionell lie utan att
luta på trimmerhuvudet under arbetet.
Pröva först att slå i rätt höjd i ett litet område för
att sedan få en jämn höjd och bibehålla trimmer-
huvudet på ett konstant avstånd från marken.
Vid svårare röjning så kan det vara nödvändigt
att luta trimmerhuvudet cirka 30°till vänster.
Arbeta inte på detta sätt
om det finns möjligheter att föremål slungas
iväg och kan skada personer, djur eller orsa-
ka skada.
Precisionsklippning (Kanttrimning)
Håll maskinen lätt lutad så att den nedre delen
av trimmerhuvudet inte rör vid marken och att
röjningslinjen befinner sig på önskad punkt och
genom att alltid hålla skärutrustningen på
avstånd från operatören.
Röjning i närheten av inhägnader / hus-
grunder(Fig.17)
Närma trimmerhuvudet mot inhägnaden, stolpar,
klippor, murar, m.m. utan att röja med kraft.
Om tråden slår emot ett svårt hinder så kan den
gå sönder eller förbrukas; om den fastnar i en
!
VARNING!
!
VARNING!
inhägnad så kan den bryskt skäras av.
I vilket fall som helst så kan röjning runt trottoa-
rer, husgrunder, murar, m.m. orsaka att tråden
slits ut mer än normalt.
Röjning runt träd (Fig.18)
Gå runt trädet från vänster till höger och närma
er stammen sakta så att tråden inte slår emot
trädet och genom att hålla trimmerhuvudet lätt
lutat framåt.
Ha i minnet att nylontråden kan skära av eller
skada små buskar och att om nylontråden slår
emot stammar på buskar eller träd med mjuk
stam så kan växterna ta alvarlig skada.
Reglering av trådens längd under arbetet
(Fig. 19)
Denna maskin är utrustad med ett huvud “Slå &
Gå” (Tap & Go).
För att släppa fram ny tråd så slå trimmerhuvu-
det mot marken med motorn på maximal hastig-
het; tråden släpps automatiskt fram och kniven
skär av överbliven längd.
d) Sågklinga (om det är tillåtet) (Fig. 20)
Användning av sågklinga
är förbjudet på maskiner som innehar symbo-
len (se kap. 2 nr. 6). För användning då det är
tillåtet med sågklinga så måste man montera
dit det specifika skyddet. Klingan skall alltid
vara ordentligt filad för att minska riskerna
för kast.
Vid fällning av små träd så
se upp för riktningen som trädet kommer att
falla i och ta även i beaktande vindens rikt-
ning.
För att uppnå ett bra resultat vid fällning av små
träd så är det nödvändigt att utföra sågningen
med en snabb rörelse mot grenen eller stammen
som skall kapas med motorn på maximalt varv-
tal.
Undvik att använda sågklingans högra sida då
det finns stor risk för kast vid denna del eller att
klingan stoppar, vilket beror på rotationsriktning-
en.
!
VARNING!
!
VARNING!
NÄR ARBETET AVSLUTATS
När arbetet avslutats:
Så stoppa motorn enligt tidigare indikationer
(Kap. 6).
Vänta tills skärutrustningen stoppat och mon-
tera dit klingans skydd (om man använder 3-
eller 4-tandade klingor eller sågklinga).
ANVÄNDNING AV MASKINEN 13
SV
Ett korrekt underhåll är fundamentalt för att
kunna bibehålla maskinens effektivitet och
säkerhet under användningen.
Vid underhållsarbete:
– Ta bort tändhatten.
– Vänta tills motorn har svalnat ordentligt.
Använd skyddshandskar vid arbeten som
gäller skärbladen.
Håll skydden monterade på klingan utom
vid arbeten på själva klingan.
– Häll inte ut olja, bensin eller annat miljöför-
störande material.
CYLINDER OCH LJUDDÄMPARE
För att minska risken för brand så gör ofta rent
flänsarna på cylindern med tryckluft och ta bort
sågspån, grenar, löv och annat skräp runt
omkring ljuddämparen
STARTAPPARAT
För att undvika överhettning och skador på
motorn så skall kylsystemet för luftintag alltid
hållas rent och fritt från sågspån och skräp.
Startlinan skall bytas ut vid minsta utslitning.
ÅTDRAGNING
Kontrollera regelbundet att alla skruvar och
muttrar är åtdragna och att handtagen sitter fast
ordentligt.
RENGÖRING AV LUFTFILTRET (Fig. 21)
Rengöring av luftfiltret är
betydelsefullt för en bra funktion och varaktighet
av maskinen. Arbeta inte utan filter eller med ett
trasigt filter, detta kan orsaka skador på motorn
för alltid.
Rengöringen skall utföras var 8-10:e
arbetstimma.
För att göra rent filtret:
Tryck på fjädern (3) och ta bort locket (1) och
därmed den filtrerande enheten (2).
VIKTIGT
!
VARNING!
– Rengör filterelementet (2) med tvål och vatten.
Använd inte bensin eller andra lösningsmedel.
– Låt filtret lufttorka.
Montera tillbaka den filtrerande enheten (2) och
kåpan(1).
KONTROLL AV TÄNDSTIFTET (Fig. 22)
Man skall regelbundet ta bort tändstiftet och
göra rent det genom att ta bort beläggningar
med en metallborste.
För att komma åt tändstiftet så måste man skru-
va loss skruven med nyckeln som medföljer och
ta bort den övre maskeringen.
Kontrollera och återställ ett korrekt avstånd mell-
lan elektroderna.
Montera tillbaka tändstiftet och skruva åt ända in
med nyckeln som medföljer.
Tändstiftet skall bytas ut mot ett med samma
egenskaper om det skulle finnas brända elektro-
der eller förstörd isolering och i vilket fall som
helst var 100:e funktionstimme.
BYTE AV MOTOROLJA
Töm tanken från den fortfarande ljumma motor-
oljan för en snabb och komplett tömning.
1. Kontrollera att bränsletanklocket sitter fast
ordentligt.
2. Ta bort oljetanklocket och töm oljan i en
behållare genom att luta motorn vid den del
där påfyllningsöppningen sitter på oljetanken.
3. Fyll på tanken med rekommenderad olja och
kontrollera nivån.
4. Sätt tillbaka oljetanklocket.
REGLERING AV FÖRGASARE
Förgasarna regleras i fabriken så att maximala
prestationer skall uppnås under användningen
och som avger minimalt med giftig avgas i enlig-
het med gällande standarder.
Vid dåliga prestationer så vänd er till återförsälja-
ren för en kontroll av förbränningen och av
motorn.
14
UNDERHÅLL OCH FÖRVARING
SV
8. UNDERHÅLL OCH FÖRVARING
Justering av tomgång
Justering av tomgång får
endast utföras när skärutrustningen rör sig
och med motorn på tomgång.
Reducering av hastigheten uppnås genom att
skruva på skruven som är märkt med “MIN” i
riktningen motsols ända tills skärutrustningen
stoppar, med en ganska regelmässig funktion av
motorn.
Om motorn vid tomgång fungerar oregelbundet
så vrid på skruven i riktningen medsols för att
öka hastigheten.
Skärutrustningen skall inte
röra sig med motorn på tomgång; kontakta er
återförsäljare om ni inte uppnår en tillfredss-
ställande justering.
VINKELRETUR (Fig. 23)
Smörj med fett baserat på litium.
Ta bort skruven (1) och smörj med fettet genom
att manuellt rotera axeln ända tills fett kommer
ut; montera därmed tillbaka skruven (1).
FILNING AV 3- ELLER 4-TANDAD KLINGA
(Fig. 24)
Använd skyddshandskar.
Om filningen utförs utan att montera bort
klingan så kopplar bort tändhatten.
Filningen skall utföras med beaktande av vilken
typ av klinga och skärutrustning som används
och genom att använda en flatfil och ingripa
jämnt på alla tänder.
Hänvisningar för en riktig filning indikeras i Fig.
24:
A = Felaktig filning
B = Gränsmarkering för filning
C = Felaktiga och ojämna vinklar
Det är viktigt att en jämn balans uppnåtts efter
filningen.
!
VARNING!
!
VARNING!
!
VARNING!
De 3- eller 4-tandade klingorna kan användas på
båda sidorna. När tänderna på en sida är utslit-
na så kan man vända på klingan och använda
tänderna på andra sidan.
Klingan får aldrig repare-
ras utan det är nödvändigt att byta ut den så
fort man märker att den börjar gå sönder eller
om filningsgränserna överskrids.
BYTE AV TRÅD PÅ TRIMMERHUVUDET
För att byta nylontråd så följ instruktionerna som
medföljer huvudet.
FILNING AV TRÅDAVSKÄRARKNIVEN (Fig.
25)
Ta bort trådavskärarkniven (1) från skyddet(2),
genom att lossa på skruven (3).
Sätt fast trådavskärarkniven i ett skruvstäd och
böra att fila med hjälp av en flatfil och var
noggrann så att den ursprungliga skärvinkeln
bibehålls.
– Montera tillbaka kniven på skyddet.
SLIPNING AV SÅGKLINGA MED 24 TÄNDER
(Fig. 26)
Använd skyddshandskar.
Om filningen utförs utan att klingan monte-
rats bort så koppla bort tändhatten.
Kontroller att klingans skränk är på cirka 1 mm
och reglera om nödvändigt med en tång.
Slipa alla tänderna jämnt med en rund fil (1) på
5,5 mm diameter, och genom att använda den
såsom i skissen och växla mellan att arbeta på
de vänstra eller de högra tänderna.
Tandprofilen får inte modifieras.
Sågklingan kan endast
användas på en sida.
Klingan får aldrig repareras utan det är nödvän-
digt att byta ut den så fort man ser att den bör-
jar gå sönder eller om gränsmarkeringarna för fil-
ning överskridits.
!
VARNING!
!
VARNING!
!
VARNING!
UNDERHÅLL OCH FÖRVARING
15
SV
EXTRAORDINÄRA INGREPP
De underhållsingrepp som inte innesluts i denna
bruksanvisning får endast utföras av er återför-
säljare.
Ingrepp som utförs vid en olämplig struktur eller
av ej kvalificerade personer medför att all slags
garanti upphör att gälla.
FÖRVARING
Då ett arbetspass avslutats så gör noggrant rent
maskinen från damm, reparera eller byt ut defek-
ta delar.
Maskinen skall förvaras på en torr plats, skydd-
dad från häftiga väderleksombyten och med
skyddet korrekt monterat.
LÄNGRE TIDS UPPEHÅLL
Om maskinen inte skall
användas på minst 2-3 månader så måste man
vidta vissa åtgärder för att undvika svårigheter
vid återupptagandet av arbetet eller så att det
inte uppstår permanenta skador på motorn.
VIKTIGT
Magasinering
Innan man ställer undan maskinen:
– Töm bränsletanken.
Starta motorn och håll den i drift på tomgång
ända tills den stannar så att allt bränsle som
finns kvar i bränsletanken konsumeras.
– Låt motorn kallna och montera bort tändstiftet.
– Häll en tesked med ny olja i tändstiftshålet.
Dra flera gånger i starthandtaget för att distri-
buera olja i cylindern.
– Montera tillbaka tändstiftet med kolven på den
yttersta övre punkten (syns från skåran på
tändstiftet när kolven är i maximal bana).
Återuppta arbetet
När man på nytt tar maskinen i funktion:
– Ta bort tändstiftet.
– Aktivera starthandtaget några gånger för att få
bort överflöd av olja.
Kontrollera tändstiftet enligt beskrivningen i
kapitel ”Kontroll av tändstiftet”.
Förbered maskinen enligt indikationerna i kapi-
tel ”Förberedelse av arbetet”.
16
UNDERHÅLL OCH FÖRVARING / FELSÖKNING
SV
9. FELSÖKNING
1) Motorn startar inte
eller så stoppar den
2) Motorn startar
men med lite effekt
3) Motorn fungerar
oregelbundet eller så
har den ingen effekt
Felaktig startprocedur
Tändstiftet är smutsigt eller så är
avståndet mellan elektroderna fel-
aktigt
–Tilltäppt luftfilter
–Problem med förgasaren
–Tilltäppt luftfilter
–Problem med förgasaren
Tändstiftet är smutsigt eller så är
avståndet mellan elektroderna fel-
aktigt
–Problem med förgasaren
Följ instruktionerna (se kap. 6)
Kontrollera tändstiftet (se kap. 8)
Gör rent och/eller byt ut filtret (se
kap. 8)
Kontakta er återförsäljare
Gör rent och/eller byt ut filtret (se
kap. 8)
Kontakta er återförsäljare
Kontrollera tändstiftet (se kap. 8)
Kontakta er återförsäljare
FEL MÖJLIG ORSAK ÅTGÄRD
TEKNISKA DATA 17
SV
Motor ........................................ 4-takt luftavkyld
Cylindervolym / Effekt
Mod. 28H - 28HD ................. 25 cm
3
/ 0,81 kW
Mod. 38H - 38HD ................... 35 cm
3
/ 1,2 kW
Motorns tomgångsvarvtal
Mod. 28H - 28HD ............. 2900-3300 varv/min
Mod. 38H - 38HD ............. 2900-3300 varv/min
Max. Varvtal för motorn
Mod. 28H - 28HD ......... 10500-11000 varv/min
Mod. 38H - 38HD ......... 10500-11000 varv/min
Skärutrustningens max. Rotationshastighet
Mod. 28H - 28HD....................... 8500 varv/min
Mod. 38H - 38HD....................... 8500 varv/min
Tändstift................... NGK CM5H (eller liknande)
Bränsle: ...... Blyfri bensin (grön) - minst 90 N.O.
Kapacitet för bränsletank
Mod. 28H - 28HD................................ 550 cm
3
Mod. 38H - 38HD................................ 650 cm
3
Kapacitet för oljetank
Mod. 28H - 28HD.................................. 80 cm
3
Mod. 38H - 38HD................................ 100 cm
3
Maximalt tillåten diameter av klingor
3-tandad klinga ............................... Ø 255 mm
4-tandad klinga ............................... Ø 255 mm
Sågklinga (exklusive Mod. 28H -
28HD - 38H) .................................... Ø 255 mm
Vikt
1)
Modeller “MONO” ........................ 5,3 ÷ 7,1 kg
Modeller “DUPLEX” ...................... 5,5 ÷ 8,2 kg
1)
Vikt enligt norm ISO 11806 (utan bränsle-, skär
och skyddsutrustning)
10. TEKNISKA DATA
Fonometrisk uppmätning och vibrationer
Modell....................................... 28H 28HD 38H 38HD
Uppmätt bullernivå (ISO 10884) dB(A)
med trimmerhuvud.................. 108,1 107,9 106,3 109,7
med 4-tandad klinga ............... 106,0 106,1 103,5 106,5
Bullernivå i operatörens öra (EN 27917) dB(A)
med trimmerhuvud ................. 94,6 95,1 92,1 94,7
med 4-tandad klinga .............. 94,3 91,2 93,2 93,7
Vibrationer på handen vid främre handtage (“MONO”) (ISO 7916) m/sec
2
vid tomgång ........................... 2,4 2,2
med trimmerhuvud ................. 8,3 5,9
med 4-tandad klinga ............... 7,8 2,8
Vibrationer på handen vid bakre handtag (“MONO”) (ISO 7916) m/sec
2
vid tomgång ........................... 2,0 2,9
med trimmerhuvud ................. 8,1 6,7
med 4-tandad klinga ............... 9,2 4,7
Vibrationer på handen vid vänster handtag (“DUPLEX”) (ISO 7916) m/sec
2
vid tomgång ........................... 1,3 1,3
med trimmerhuvud ................. 7,2 2,1
med 4-tandad klinga ............... 5,4 2,0
Vibrationer på handen vid höger handtag (“DUPLEX”) (ISO 7916) m/sec
2
vid tomgång ........................... 1,9 1,4
med trimmerhuvud.................. 7,7 3,3
med 4-tandad klinga ............... 5,3 3,7
18
FI
JOHDANTO 1
Arvoisa Asiakas,
Kiitämme tuotteidemme valinnasta ja toivomme että laitteenne vastaa odotuksianne kaikilta osin.
Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa laitteen käyttäjää tutustumaan laitteeseen paremmin ja
käyttämään sitä turvallisesti ja tehokkaasti. Muista, että käyttöopas kuuluu olennaisena osana laittee-
seen ja pidä se siksi aina käden ulottuvilla. Luovuta se laitteen uudelle omistajalle mahdollisen myynnin
tai lainauksen yhteydessä.
Laitteemme on suunniteltu ja valmistettu voimassa olevien määräysten mukaisesti ja sen käyttö on tur-
vallista, mikäli sitä käytetään käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti (sallittu käyttö). Kaikkea
muun tyyppistä käyttöä tai käytön, huollon ja korjausten turvallisuussäännösten laiminlyömistä voidaan
pitää “sopimattomana käyttönä”, jolloin valmistajan antama takuu raukeaa. Valmistaja ei myöskään
vastaa sopimattomasta käytöstä aiheutuneista henkilö– ja omaisuusvahingoista.
Käyttöoppaan tiedot voivat poiketa hieman käytössäsi olevasta laitteesta. Laitteitamme parannetaan
jatkuvasti, jonka vuoksi käyttöoppaan tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkovaroitusta. Tärkeimmät
turvallisuutta ja toimintaa koskevat laitteen ominaisuudet ovat kuitenkin pysyneet samoina. Lisätietojen
saamiseksi, ota yhteyttä jälleenmyyjään. Turvallista työpäivää!
SISÄLLYSLUETTELO
1.
Tärkeimpien osien tunnistus ........................................................ 2
2. Symbolit ....................................................................................... 3
3. Turvallisuussäännökset ................................................................ 4
4. Laitteen asennus .......................................................................... 6
5. Työskentelyyn valmistautuminen.................................................. 8
6. Moottorin käynnistys – Käyttö - Pysäyttäminen .......................... 9
7. Laitteen käyttö............................................................................ 11
8. Huolto ja säilytys ........................................................................ 14
9. Vianetsintä.................................................................................. 16
10. Tekniset tiedot ............................................................................ 17
FI
TÄRKEIMMÄT OSAT
1. Moottoriyksikkö
2. Siirtoputki
3. Leikkausväline
a. 3- tai 4 -kärkinen terä
b. Siiman käyttöpää
4. Leikkausvälineen suoja
5. Etukahva
6. Salpa
7. Kädensija
8. Takakahva
9. Kiinnityspiste (valjaiden)
10. Arvokilpi
11. Valjaat
a. yhdellä hihnalla
b. kaksoishihnalla
12. Kulmavaihde
13. Terän suojus (kuljetusta varten)
14. Sytytystulppa
VIVUT JA TÄYTÖT
21. Moottorin pysäytyskytkin
22. Kiihdyttimen vipu
23. Kiihdyttimen lukituslaite
24. Käynnistysnappula
25. Rikastimen vipu (Starter) (jos
varusteena)
26. Ryypytyslaitteen vipu (Primer)
(jos varusteena)
31. Polttoainesäiliön korkki
32. Öljysäiliön korkki
2
TÄRKEIMPIEN OSIEN TUNNISTUS
1. TÄRKEIMPIEN OSIEN TUNNISTUS
ARVOKILPI
10.1) Yhdenmukaisuuden merkki direktiivin
98/37/EY mukaisesti
10.2) Valmistajan nimi ja osoite
10.3) Direktiivin 2000/14/EY mukainen äänen
tehotaso LWA
10.4) Valmistajan viitemalli
10.5) Laitteen malli
10.6) Sarjanumero
10.7) Valmistusvuosi
10.1
L
WA
dB
10.2
10.6 10.4
10.5
10.7
10.3
1
“DUPLEX”
2
4 12
13
3a
6
7
8
9
10
3b
21
23
22
21
23
22
25
26
31
1
5
3
“MONO”
24
11a11b
14
32
FI
1) Huom! Vaara. Tämä laite saattaa olla vaaralli-
nen käyttäjälleen ja muille käytettäessä virheelli-
sesti.
2) Lue käyttöopas ennen tämän laitteen käyttöä.
3) Jatkuvan päivittäisen normaalikäytön aikana
koneen käyttäjä voi altistua melutasolle, joka on
85 dB (A) tai kovempi. Käytä kuulosuojaimia ja
turvakypärää.
4) Käytä suojakäsineitä ja turvakenkiä!
5) Lentävien osien vaara! Pidä kaikki henkilöt tai
11) Polttoainesäiliö
12) Moottorin pysäytyskytki-
men asennot
a = pysähtyminen
b = käynti
13) Miniminopeuden säätö
14) Rikastimen vipu (Starter)
15) Ryypytyslaitteen vipu
(Primer)
16) Kahvan oikea asento siir-
toputkessa
kotieläimet ainakin 15 metrin etäisyydellä käyt-
täessäsi laitetta!
6) Älä käytä sahalaitaista pyöröterää. Vaara:
Käytettäessä sahalaitaista pyöröterää laittei-
den kanssa, joissa on tämä merkki, altistuu
käyttäjä korkealle riskille loukkaantua.
7) Leikkausvälineen maksiminopeus. Käytä
ainoastaan sopivia leikkausvälineitä.
8) Melutaso (Lwa) direktiivin 2000/14/EY mukai-
nen.
SYMBOLIT 3
SELITTÄVÄT SYMBOLIT LAITTEESSA (jos
varusteina)
2. SYMBOLIT
7
1 2 3
5 6
4
8
-1
min
21) Leikkausvälineet,
joihin suoja sopii
22) Käytetään siiman
käyttöpään kans-
sa
23) Leikkausvälineen
pyörimissuunta
SELITTÄVÄT SYMBOLIT SUOJISSA (jos
varusteina)
21
22
23
ab
11
12
13
14
15
16
FI
A) KOULUTUS
1) Lue käyttöohjeet huolellisesti. Tutustu vipui-
hin ja laitteen oikeaan käyttöön. Opi pysäyttä-
mään moottori nopeasti.
2)
Käytä laitetta siihen tarkoitukseen kuin se
on valmistettu eli
ruohon ja kasvillisuuden (ei puisen kasvilli-
suuden) leikkaamiseen
nailonsiimalla (esim.
käytävien, viljelmien, muurien, aitojen reunat tai
rajoitetun kokoiset viheralueet tai niittokoneella
tehdyn leikkauksen viimeistelyt);
korkeiden ruohojen, risujen, oksien ja puu-
maisten pensaiden
(halkaisija korkeintaan 2
cm)
leikkaamiseen metalli- tai muoviterien
avulla.
Muunlainen käyttö voi aiheuttaa vaaratilanteita tai
laitteen vaurioitumisen..
3) Älä anna lasten tai kokemattomien henkilöiden
käyttää laitetta. Paikalliset lait voivat määrätä lait-
teen käytölle minimi–ikärajan, jota on ehdottoma-
sti noudatettava.
4) Laitetta saa käyttää vain yksi henkilö.
5)
Laitetta ei saa käyttää:
muiden henkilöiden, etenkään lasten tai eläin-
ten läheisyydessä;
jos käyttäjä on väsynyt tai huonovointinen tai on
nauttinut lääkeaineita, huumeita, alkoholia tai
muita käyttäjän reflekseihin ja huomiokykyyn
vaikuttavia aineita;
jos käyttäjä ei pysty pitämään laitteesta tiukasti
kiinni kaksin käsin ja/tai säilyttämään tasapai-
noa seisaallaan työskennellessään.
6) Muista, että käyttäjä on vastuussa tapaturmi-
sta tai vahingoista, jotka hän aiheuttaa muille
ihmisille tai heidän omaisuuksilleen.
B) ESIVALMISTELUT
1) Työskentelyn aikana suosittelemme käyttä-
mään sopivaa asustetta, joka ei haittaa käyttäjää.
Käytä myötäileviä suoja–asusteita, jotka suo-
jaavat viilloilta.
Käytä kypärää, käsineitä, suojalaseja, suoja-
naamareita ja liukumattomia, viiltoja kestäviä
kenkiä.
Käytä kuulosuojaimia.
Älä käytä huiveja, paitoja, kaulanauhoja tai
muita roikkuvia tai laajoja esineitä, jotka saatta-
vat sotkeentua laitteeseen tai työpaikalla oleviin
esineisiin tai materiaaleihin.
Sido pitkät hiukset kiinni.
2)
VAROITUS: VAARA! Bensiini on erittäin tule-
narkaa.
säilytä polttoaine asiaankuuluvissa säilytysa-
stioissa, jotka on hyväksytty tähän tarkoituk-
seen;
älä tupakoi käsitellessäsi polttoainetta;
avaa polttoainetankin korkki hitaasti antaen
sisäpaineen purkautua vähitellen;
tankkaa ainoastaan ulkotiloissa suppilon avulla;
lisää polttoaine ennen moottorin käynnistämi-
stä; älä lisää polttoainetta tai älä poista säiliön
korkkia silloin kun moottori on käynnissä tai se
on vielä kuuma;
älä käynnistä moottoria mikäli bensiiniä valuu
ulos, vaan vie laite kauas bensiinistä kostunee-
sta alueesta. Alue on erittäin palonarka, sillä
maaperä on märkä bensiinistä ja bensiinin
höyryt voivat syttyä tuleen. Varmista, ettei
alueelle pääse syntymään tulipaloa;
puhdista välittömästi laitteessa tai maaperässä
oleva bensiini;
älä käynnistä laitetta tankkauspaikalla;
vältä polttoaineen joutumista vaatteisiin. Jos
polttoainetta joutuu vaatteisiin vaihda vaatteet
ennen moottorin käynnistämistä;
kiristä säiliön ja bensiinikanisterin korkit erittäin
hyvin.
4) Vaihda vialliset tai vahingoittuneet äänenvai-
mentimet.
5) Suorita laitteen yleistarkistus
ennen sen käyt-
töönottoa
ja tarkista erityisesti:
kiihdytysvivun ja turvavivun on pystyttävä liik-
kumaan vapaasti, ei pakottamalla, ja vapautet-
taessa niiden on palauduttava automaattisesti
ja nopeasti perusasentoon;
kiihdytysvivun on pysyttävä lukittuna, jos turva-
vipua ei paineta;
moottorin pysäytyskytkimen on liikuttava hel-
posti asennosta toiseen;
sähkökaapelien on oltava ehjät ja erityisesti
sytytystulpan kaapelin, jotta ei synny kipinöitä
ja sytytystulpan kuvun on oltava asennettu
oikein;
laitteen kahvojen ja suojusten on oltava puhtai-
ta ja kuivia ja kiinni kunnolla laitteessa;
leikkausvälineet ja suojukset eivät saa vahin-
goittua.
6) Tarkista kahvojen ja valjaiden oikea asento ja
kiinnityspisteen sijainti sekä laitteen hyvä tasapai-
no.
7) Ennen työskentelyn aloittamista varmista, että
suojat ovat sopivat käytettävään leikkausvälinee-
seen ja että ne on asennettu oikein.
8) Tarkista työskentelyalue ja poista kaikki asiat,
jotka laite voisi singota tai jotka voisivat vahingoit-
taa leikkuuyksikköä ja moottoria (kivet, oksat, rau-
talangat, luut jne.).
C) KÄYTÖN AIKANA
1) Älä käynnistä moottoria suljetussa paikassa,
jossa voi kertyä hengenvaarallista häkää.
2) Työskentele ainoastaan päivänvalossa tai kyllin
riittävässä keinovalossa.
3)
Ota vakaa ja paikoillaan oleva asento:
vältä mahdollisuuksien mukaan märällä, liuk-
kaalla, liian kaltevalla tai jyrkällä maaperällä työ-
skentelemistä. Käyttäjä saattaa helposti menet-
4 TURVALLISUUSSÄÄNNÖKSET
3. TURVALLISUUSSÄÄNNÖKSET
tää tasapainon työskennellessään;
älä ikinä juokse vaan kävele ja varo maaston
epätasaisuuksia ja mahdollisia esteitä.
–arvioi mahdolliset työskenneltävän maaperän
aiheuttamat riskit ja ryhdy tarpeellisiin varotoi-
menpiteisiin taataksesi turvallisuutesi erityisesti
työskenneltäessä rinteillä, kumpuilevilla, liuk-
kailla tai liikkuvilla maaperillä.
Rinteillä tulee työskennellä poikittain rinteeseen
nähden ilman nousemista tai laskeutumista,
pitäen leikkausvälineen aina alapuolella.
4) Käynnistä moottori laitteen ollessa tiukasti pai-
koillaan:
käynnistä moottori ainakin 3 metrin päässä
tankkauspaikalta;
varmista, että muut henkilöt ovat ainakin 15
metrin päässä laitteen toimintasäteeltä tai
vähintään 30 metrin päässä raskaiden viikattei-
den ollessa kyseessä;
älä kohdista äänenvaimenninta eikä siis pako-
kaasuja kohti syttyviä materiaaleja:
5)
Älä muuntele moottorin säätimiä, äläkä
käytä moottoria ylikierroksilla.
6) Älä, altista laitetta liiallisille rasituksille, äläkä
käytä pientä laitetta laajoihin töihin, sopivan lait-
teen käyttö vähentää riskejä ja parantaa työn laa-
tua
7) Tarkista, että moottorin miniminopeus on sel-
lainen, ettei leikkausväline liiku ja, että kiihdytyk-
sen jälkeen moottori palautuu nopeasti takaisin
miniminopeuteen.
8) Varo ettei terä törmää lujaa ulkopuolisiin esinei-
siin ja varo mahdollisia irtomateriaaleja, jotka
terien liikkuminen on aiheuttanut.
9) Pidä laite aina kiinni valjaissa työskentelyn
aikana.
10)
Pysäytä moottori:
joka kerta kun jätät laitteen ilman valvontaa.
ennen polttoaineen lisäystä.
liikuttaessa työskentelyalueiden välillä.
11)
Pysäytä moottori ja irrota sytytystulpan
johto:
ennen laitteen tarkistusta, puhdistusta tai huol-
toa;
jos osut vieraaseen esineeseen. Tarkista mah-
dolliset vauriot ja korjaa ne ennen laitteen
uudelleenkäyttöä;
jos laite alkaa täristä oudosti: siinä tapauksessa
tutki tärinän syy välittömästi ja suorita tarvitta-
vat korjaukset;
kun laitetta ei käytetä.
D) HUOLTO JA SÄILYTYS
1) Varmista aina, että ruuvit ja mutterit ovat tiuka-
sti kiinni, jotta laite olisi aina turvallinen ja käyttö-
valmis.
Säännöllinen huolto on ehdoton turval-
lisuudelle ja suoritustason ylläpidolle
.
2) Älä aseta polttoainetta sisältävää laitetta tiloi-
hin, joissa polttoaineen höyryt voivat syttyä lieki-
stä, kipinästä tai erittäin kuumasta lämmönlähtee-
stä.
3) Anna moottorin jäähtyä ennen laitteen asetta-
mista säilytystiloihin.
4) Tulipalon vaaran vähentämiseksi on moottori,
pakoputken äänenvaimennin sekä bensiinin
säilytystilat pidettävä puhtaina sahanpurusta,
oksien jäännöksistä, lehdistä sekä ylimääräisestä
rasvasta. Älä jätä täysinäisiä leikkausjätesäkkejä
sisätiloihin
5) Tyhjennä bensiinitankki aina ulkona ja mootto-
rin ollessa kylmä.
6) Käytä suojakäsineitä aina leikkauslaitteita käsi-
tellessäsi.
7)
Turvallisuuden vuoksi, älä koskaan käytä
laitetta, jos sen osat ovat vaurioituneet tai
kuluneet. Vaurioituneet osat täytyy vaihtaa,
eikä koskaan korjata. Käytä vain alkuperäisiä
varaosia.
Alkuperäisistä laadultaan poikkeavat
osat voivat vahingoittaa laitetta ja heikentää tur-
vallisuutta. Leikkausvälineissä on aina oltava val-
mistajan merkki sekä ilmoitus maksimikäyttöno-
peudesta
.
8) Ennen laitteen paikoilleen asettamista, varmi-
sta että olet poistanut huoltoon tarvittavat avaimet
tai työkalut.
9) Säilytä laite lasten ulottumattomissa!
E) KULJETUS JA LIIKUTTAMINEN
1) Aina laitetta liikuteltaessa tai kuljetettaessa
tulee:
sammuttaa moottori, odottaa terien pysähtymi-
stä ja irrottaa sytytystulpan kupu;
kytke leikkausvälineen suoja;
ota kiinni laitteen kahvoista ja kohdista leikkau-
sväline kulkusuuntaan nähden vastakkaiseen
suuntaan.
2) Kun laitetta kuljetetaan autolla, tulee laite sijoit-
taa niin, ettei se aiheuta vaaraa kenellekään, ja
lukita kunnolla laitteen kaatumisen estämiseksi ja
tästä johtuvan bensiini ulosvuotamisen välttämi-
seksi.
F) KÄYTTÖOPPAAN LUKEMINEN
Käyttöoppaan tekstissä jotkin tärkeää tietoa sisäl-
tävät kappaleet on merkitty erityisillä tunnuksilla,
joiden merkitykset ovat seuraavat:
tai
Tarkentavat tai antavat lisätie-
toa jo aiemmin selitettyihin tietoihin. Niiden tarkoi-
tuksena on estää laitteen vaurioituminen tai vahin-
kojen syntyminen.
Näin merkittyjen ohjeiden
laiminlyönti voi johtaa laitteen käyttäjän tai sen
läheisyydessä oleskelevien henkilöiden louk-
kaantumiseen.
Näin merkittyjen ohjeiden
laiminlyönti voi johtaa laitteen käyttäjän tai sen
läheisyydessä oleskelevien henkilöiden vaka-
vaan loukkaantumiseen tai jopa kuolemaan.
!
VAARA!
!
VAROITUS!
TÄRKEÄÄ
HUOM
TURVALLISUUSSÄÄNNÖKSET 5
FI
Laite toimitetaan muutamilla
irrotetuilla osilla ja polttoainetankki tyhjänä.
Käytä aina paksuja työhan-
skoja käyttäessäsi leikkausvälineitä. Ole erit-
täin huolellinen asettaessasi osia ettet vahin-
gossa vaaranna laitteen turvallisuutta ja
tehokkuutta. Epäselvissä tapauksissa, ota
yhteyttä jälleenmyyjään.
1. LAITTEEN TÄYDENTÄMINEN
1a. Mallit ”MONO”
Malli 28 (kuva 1)
Välikappaleen (1) tehtävä-
nä on taata taka- ja etukahvan välinen mini-
mietäisyys turvallisuussyistä. Tämän välikap-
paleen on oltava aina asennettuna eikä sitä
saa muuttaa.
Välikappaleen eteen (1) asenna etukahva (2)
siirtoputkeen (3) paikoilleen asetettujen ruu-
vien (4) ja mutterien (5) avulla.
Ennen ruuvien (4) kiristämistä, kohdista kahva
oikein siirtoputkeen nähden.
Kiristä ruuvit (4) pohjaan asti.
Malli 38 (kuva 2)
Asenna etukahva niin, että salpa (1) on muovi-
suojassa (2) kiristäen ruuvit (3) pohjaan asti.
1b. Mallit “DUPLEX”
Malli 28 (kuva 3)
Laita kädensija (1) siirtoputkessa (3) olevaan
tukeen tehtyyn paikkaan (2) huolehtien, että
ohjaukset ovat oikealla puolella.
Asenna kärkikappale (4) kiristäen pohjaan asti
ruuvit (5).
!
VAROITUS!
!
VAROITUS!
TÄRKEÄÄ
–Tuki (2) on jo esiasennettu siirtoputkeen (3)
niin, että reunat ovat tarrassa olevan nuolen (6)
mukaisesti; tätä asentoa ei tule ikinä muuttaa.
Malli 38 (kuva 4)
–Avaa keskinuppi (1) ja irrota kärkikappale (2).
Aseta kädensija (3) huolehtien, että ohjaukset
ovat oikealla puolella.
Suuntaa kädensija mahdollisimman mukavaan
työskentelyasentoon ja kiinnitä se kärkikappa-
leen (2) ja nupin (1) avulla.
2. SUOJIEN ASENNUS
Jokainen leikkausväline on
varustettu erityisellä suojalla. Älä ikinä käytä
muita kuin leikkausvälineelle osoitettuja suo-
jia.
3- tai 4 -kärkinen terä (kuva 5)
Käytä suojahanskoja ja
laita terän suojus paikoilleen.
–Irrota terä (jos asennettu) luvussa 3 kuvatulla
tavalla.
Suojus (1) on kiinnitetty kulmavaihteeseen (2)
kahdella ruuvilla (3).
Siiman käyttöpää (kuva 6)
Käytettäessä siiman käyt-
töpäätä on lisäsuojan oltava asennettuna sii-
man leikkuuveitsen kanssa.
–Irrota terä (jos asennettu) luvussa 3 kuvatulla
tavalla.
Suojus (1) on kiinnitetty kulmavaihteeseen (2)
kahdella ruuvilla (3).
Asenna lisäsuoja (4) laittamalla koukut suojuk-
sen (1) vastaaviin kohtiin ja paina kunnes kuu-
let napsahduksen.
!
VAROITUS!
!
VAROITUS!
!
VAROITUS!
6 LAITTEEN ASENNUS
FI
4. LAITTEEN ASENNUS
3. LEIKKAUSVÄLINEIDEN ASENNUS JA
IRROTUS
Käytä ainoastaan alkupe-
räisiä tai valmistajan hyväksymiä leikkausvä-
lineitä.
3- tai 4 -kärkinen terä
Käytä suojahanskoja ja
laita terän suojus paikoilleen
a) Malli 28 (kuva 7)
Maljan (4) mutterissa on
vasemmalle kääntyvä kierre ja siksi avattaessa
sitä on käännettävä myötäpäivään ja kiristettäes-
sä vastapäivään..
Laita mukana tuleva avain (2) kulmavaihteessa
(3) olevaan koloon ja pyöritä käsin terää (1)
kunnes avain on reiän sisällä lukiten pyörimi-
sen.
–Irrota malja (4) löysäten mutteria
myötäpäi-
vään
.
Ujuta ulos ulkopuolinen rengasmutteri (5) ja
irrota terä (1).
Asennettaessa,
varmista, että sisäpuolisen rengasmutterin (6)
urat sopivat täydellisesti kulmavaihteeseen (3).
Asenna terä (1) ja ulkopuolinen rengasmutteri
(1)
Asenna takaisin malja (4) kiristäen mutterin
pohjaan asti
vastapäivään.
–Irrota avain (2) palauttaaksesi terän pyörimi-
sen.
b) Malli 38 (kuva 8)
Maljan (4) ruuvissa on
vasemmalle kääntyvä kierre ja siksi avattaessa
sitä on käännettävä myötäpäivään ja kiristettäes-
sä vastapäivään.
Laita mukana tuleva avain (2) kulmavaihteessa
(3) olevaan koloon ja pyöritä käsin terää (1)
kunnes avain on reiän sisällä lukiten pyörimi-
sen.
–Irrota malja (4) löysäten keskiruuvia
myötäpäi-
vään
.
HUOM
HUOM
!
VAROITUS!
!
VAROITUS!
Ujuta ulos ulkopuolinen rengasmutteri (5) ja
irrota terä (1).
Asennettaessa,
varmista, että sisäpuolisen rengasmutterin (6)
urat sopivat täydellisesti kulmavaihteeseen (3).
Asenna terä (1) ja ulkopuolinen rengasmutteri
(1)
Asenna takaisin malja (4) kiristäen pohjaan asti
vastapäivään.
–Irrota avain (2) palauttaaksesi terän pyörimi-
sen.
Siiman käyttöpää (kuva 9)
Siiman käyttöpäässä on
vasemmalle kääntyvä kierre ja siksi avattaessa
sitä on käännettävä myötäpäivään ja kiristettäes-
sä vastapäivään.
Laita mukana tuleva avain (2) kulmavaihteessa
(3) olevaan koloon ja pyöritä käsin siiman käyt-
töpäätä (1 tai 1a) kunnes avain on reiän sisällä
lukiten pyörimisen.
–Irrota siiman käyttöpää (1) löysäten
myötäpäi-
vään
.
Asennettaessa,
varmista, että sisäpuolisen rengasmutterin (4)
urat sopivat täydellisesti kulmavaihteeseen (3).
Asenna siiman käyttöpää (1) kiristäen
vasta-
päivään
.
–Irrota avain (2) palauttaaksesi akselin pyörimi-
sen.
Sahalaitainen terä (jos sallittu)
Sahalaitaisten terien käyt-
tö on kielletty laitteissa, joissa on kiellosta
kertova symboli ( katso kappale 2 n. 6).
Suojan ja sahalaitaisen terän asentamiseksi nou-
data tämän lisäosan mukana tulevia ohjeita.
!
VAROITUS!
HUOM
LAITTEEN ASENNUS 7
FI
8 TYÖSKENTELYYN VALMISTAUTUMINEN
FI
LAITTEEN TARKISTUS
Ennen työskentelyn aloittamista:
tarkista ettei laitteessa eikä leikkausvälineessä
ole löysiä ruuveja;
tarkista ettei leikkausväline ole vahingoittunut
ja että 3- tai 4 -kärkiset terät (jos asennettu)
ovat terävät;
tarkista, että ilmansuodatin on puhdas;
tarkista, että suojukset ovat kiinni ja tehok-
kaat;
tarkista kahvojen kiinnitykset.
POLTTO- JA VOITELUAINEET
Laite on varustettu nelitahtisella moottorilla, joka
ei vaadi öljyn lisäämistä bensiiniin.
Öljyn lisääminen bensiiniin
vaurioittaa moottoria ja aiheuttaa takuun raukea-
misen.
Käytä ainoastaan laadukkaita
polttoaineita ja voiteluaineita suoritustason säilyt-
tämiseksi ja mekaanisten osien kestävyyden
takaamiseksi.
• Bensiinin ominaisuudet
Käytä lyijytöntä bensiiniä (vihreä), jonka oktaa-
niarvo on vähintään 90.
Lyijytön bensiini muodostaa
helposti sakkaa säilytysastiaan, jos sitä säilyte-
tään yli 2 kuukautta. Käytä aina tuoretta bensiiniä!
Bensiini on tulenarkaa!
Säilytä bensiiniä sitä varten hyväksytyissä
säilytysastioissa, turvallisessa paikassa
kaukana lämpölähteistä tai avotulesta.
– Pidä säilytysastiat lasten ulottumattomissa.
!
VAARA!
TÄRKEÄÄ
TÄRKEÄÄ
TÄRKEÄÄ
• Öljyn ominaisuudet
Käytä ainoastaan erittäin laadukasta nelitahtisille
moottoreille tarkoitettua erittäin pesevää öljyä,
jonka luokitus on SF-SG ja viskositeetti
SAE10W30.
Ei pesevän, epäsopivan tai
yllä annetuista ominaisuuksista poikkeavan öljyn
käyttäminen vaurioittaa moottoria ja aiheuttaa
takuun raukeamisen.
Tämä tyyppisille moottorille tarkoitettuja öljyjä
löytyy jälleenmyyjältä. Nämä öljyt pystyvät tar-
joamaan korkealuokkaisen suojan ja moottorin
pitkäaikaisen tehokkuuden.
POLTTOAINEEN TÄYTTÖ
Älä tupakoi täytön aikana
ja varo hengittämästä bensiinihöyryjä.
Avaa tankin korkki varova-
sti, koska sisälle on saattanut muodostua
painetta.
Ennen täyttöä:
Aseta laite tasaiselle alustalle, vakaaseen
asentoon, polttoainesäiliön korkki ylöspäin.
Puhdista polttoainesäiliön korkki ja ympäröivä
alue ettei täytön aikana pääse likaa säiliöön.
–Avaa polttoainesäiliön tankki varovaisesti niin,
että paine purkautuu vähitellen. Täytä suppi-
lon avulla varoen täyttämästä piripintaan.
Sulje aina polttoainesäiliön
korkki, vääntämällä sen pohjaan saakka.
Puhdista heti laitteeseen
tai maahan mahdolliset tulleet bensiinin jäljet
äläkä käynnistä moottoria ennen kuin bensii-
nihöyryt ovat haihtuneet.
!
VAROITUS!
!
VAROITUS!
!
VAROITUS!
!
VAARA!
TÄRKEÄÄ
5. TYÖSKENTELYYN VALMISTAUTUMINEN
ÖLJYN TÄYTTÄMINEN (Kuva 10)
Älä käynnistä moottoria äläkä
käytä laitetta öljytason ollessa riittämätön.
Öljytason tarkistamiseksi:
Aseta laite tasaiselle alustalle, vakaaseen
asentoon, polttoainesäiliön korkki ylöspäin.
– Avaa säiliön korkki ja tarkista että öljytaso saa-
vuttaa täyttöaukon reunan.
Öljysäiliön kapasiteetti on 80 cc (Malli 28) tai 100
cc (Malli 38).
TÄRKEÄÄ
TYÖSKENTELYYN VALMISTAUTUMINEN / MOOTTORIN KÄYNNISTYS – KÄYTTÖ – MOOTTORIN PYSÄYTTÄMINEN
9
FI
moottorin pysähtymisestä on kulunut ainakin 5
minuuttia tai polttoaineen täytön jälkeistä käyn-
nistystä.
Moottorin käynnistämiseksi (kuva 11):
1. Vie kytkin (1) asentoon «START».
2. Käytä rikastinta kääntämällä vivun (5) asen-
toon «CLOSE».
3. Paina ryypyttimen (primer) painiketta 3-4 ker-
taa kaasuttimen virittämiseksi.
4. Pidä laitetta maassa pitäen yhdellä kädellä
kiinni moottoriyksiköstä ettet menetä kontrol-
lia käynnistysvaiheessa (kuva 12).
Vahingoittumisen estämisek-
si siirtoputkea ei saa käyttää käsitukena tai polvi-
tukena käynnistysvaiheessa.
5. Vedä hitaasti käynnistysnappulasta 10-15 cm
TÄRKEÄÄ
MOOTTORIN KÄYNNISTYS
Moottorin käynnistyksen
on tapahduttava ainakin 3 metrin päässä
polttoaineen täyttöpaikalta.
Ennen moottorin käynnistystä:
Aseta laite vakaaseen asentoon maahan.
Poista terän suojus (jos käytetty).
–Varmista ettei terä (jos käytetty) osu maahan
tai muihin esineisiin.
Kylmäkäynnistys
”Kylmäkäynnistyksellä” tar-
koitetaan käynnistystä, joka suoritetaan kun
HUOM
!
VAROITUS!
6. MOOTTORIN KÄYNNISTYS – KÄYTTÖ – MOOTTORIN PYSÄYTTÄMINEN
FI
10 MOOTTORIN KÄYNNISTYS – KÄYTTÖ – MOOTTORIN PYSÄYTTÄMINEN
kunnes tunnet vastusta. Vedä sitten muuta-
man kerran terävästi kunnes kuulet ensim-
mäiset käynnistysäänet.
Rikkoontumisen välttämisek-
si älä vedä narua koko pituudelta, älä anna sen
hioutua vasten narun ohjainreiän reunoja ja
vapauta nappula vähitellen välttäen sen syöksy-
mistä takaisin holtittomasti.
6. Vedä uudestaan käynnistysnappulasta kun-
nes moottori on käynnistynyt.
Moottorin käynnistys rika-
stimella aiheuttaa leikkausvälineen liikkumi-
sen, joka pysähtyy ainoastaan rikastimen
pois kytkemällä.
7. Heti moottorin käynnistyksen jälkeen, kytke
rikastin (starter) irti kääntämällä vivun (2)
asentoon «OPEN».
8. Anna moottorin käydä minimikierroksilla aina-
kin 1 minuutin ajan ennen laitteen käyttöä.
Jos käynnistysnarun nappu-
laa käytetään toistuvasti rikastimen ollessa pääl-
lä, moottori saattaa kastua ja tämä voi vaikeuttaa
käynnistämistä.
Moottorin kastuessa, pura sytytystulppa ja vedä
varovasti käynnistysnarun nappulasta poistaak-
sesi liian polttoaineen. Kuivaa sen jälkeen
sytytystulpan elektrodit ja asenna takaisin moot-
toriin.
Käynnistys lämpimänä
Lämpimänä käynnistämiseksi (heti moottorin
pysähtymisen jälkeen) noudata edellisen toimen-
piteen kohtia 1 – 4 – 5 - 6.
MOOTTORIN KÄYTTÖ (kuva 11)
Leikkausvälineen nopeutta säädetään kiihdytti-
mestä (2), joka sijaitsee takakahvassa (4) tai
kädensijan oikeassa kahvassa (4a).
Kiihdyttimen käyttö on mahdollista ainoastaan,
jos yhtä aikaa painetaan lukitusvipua (3).
TÄRKEÄÄ
!
VAROITUS!
TÄRKEÄÄ
Liike siirtyy moottorin avulla voimansiirtoakseliin
vastapainokitkalla, joka estää akselin liikkeen
moottorin ollessa miniminopeudella.
Älä käytä laitetta jos leik-
kausväline liikkuu moottorin miniminopeudel-
la. Tässä tapauksessa säädä miniminopeus
(katso kappale 8) ja jos ongelma jatkuu ota
yhteyttä jälleenmyyjään.
Oikea työskentelynopeus saadaan kiihdyttimen
vivun (2) ollessa ääriasennossa.
Ensimmäisten 6-8 käyttötun-
nin aikana vältä käyttämästä moottoria maksimi-
kierroksilla.
MOOTTORIN PYSÄYTTÄMINEN (kuva 11)
Moottorin pysäyttämiseksi:
–Vapauta kiihdyttimen vipu (2) antaen moottorin
käydä miniminopeudella muutaman sekunnin
ajan.
–Vie katkaisija (1) asentoon “STOP”.
Vietyäsi kiihdyttimen mini-
miin kuluu useampi sekunti ennen kuin leik-
kausväline pysähtyy.
!
VAROITUS!
TÄRKEÄÄ
!
VAROITUS!
FI
LAITTEEN KÄYTTÖ 11
Ympäristön ja muiden henkilöiden huomioi-
miseksi:
– Vältä aiheuttamasta häiriötä.
Noudata tarkasti paikallisia säädöksiä,
koskien leikkausjätteiden hävitystä.
Noudata tarkasti paikallisia öljyn, bensiinin,
vaurioituneiden osien tai ympäristöä rasit-
tavien osien hävittämistä koskevia säädök-
siä.
Pitkäaikainen altistuminen
tärinöille saattaa aiheuttaa vammoja tai her-
movaurioita (tunnetaan myös nimellä
”Raynaudin ilmiö” tai ”valkoinen käsi”) erityi-
sesti verenkierto-ongelmista kärsiville henki-
löille. Oireet saattavat koskea käsiä, ranteita
ja sormia ja tyypillisiä oireita ovat tuntoaistin
häviäminen, puutuminen, ihottuma, kipu,
värin häviäminen tai ihon rakenteelliset muu-
tokset. Nämä vaikutukset saattavat voimistua
kylmällä ilmalla ja/tai puristettaessa liikaa
kahvoista. Oireiden ilmaantuessa on lyhen-
nettävä laitteen käyttöaikaa ja otettava
yhteyttä lääkäriin.
Käytä työskentelyyn sopi-
via asusteita. Jälleenmyyjä antaa tarvittaessa
tietoa työhön sopivista suojavälineistä.
VALJAIDEN KÄYTTÖ (kuva 13)
Laitteen tulee olla
kytkettynä käyttäjän päällä oleviin valjaisiin
aina käytön aikana. Tarkista pikakoukun toi-
minta niin, että hätätapauksessa laitteen saa
nopeasti irti valjaista.
Valjaat puetaan päälle ennen kuin laite kiinnite-
tään ja hihnat säädetään käyttäjän pituuden ja
ruumiinrakenteen mukaan.
Jos laitteessa on useampi kiinnitysreikä, käytä
laitteen tasapainon kannalta sopivinta reikää.
!
VAROITUS!
!
VAROITUS!
!
VAROITUS!
Käytä aina laitteen painoon ja leikkausvälinee-
seen nähden sopivia valjaita:
alle 7,5 kg painaville laitteille, jotka on varu-
stettu siiman käyttöpäällä tai 3- tai 4 -kärkisel-
lä terällä, voidaan käyttää yhdellä hihnalla tai
kaksoishihnalla varustettuja malleja;
yli 7,5 kg painaville laitteille, jotka on varu-
stettu sahalaitaisella terällä (jos sallittu) voi-
daan käyttää ainoastaan kaksoishihnalla varu-
stettua mallia.
Mallit “MONO” yhdellä hihnalla
Hihnan (1) on kuljettava vasemman olkapään yli
kohti oikeaa kylkeä.
Mallit kaksoishihnalla
Hihna (2) on puettava seuraavalla tavalla:
pehmustettu osa ja jousisalpa oikealla puolel-
la;
–irrotin edessä;
hihnojen risteyskohta käyttäjän selässä.
Hihnojen on oltava kireät, jotta paino jakautuu
tasaisesti olkapäille.
LAITTEEN KÄYTTÖ
Työskentelyn aikana lait-
teesta on pidettävä kiinni kaksin käsin niin,
että moottoriyksikkö on kehon oikealla puo-
lella ja leikkausyksikkö vyötärön alapuolella.
Pysäytä välittömästi moot-
tori, jos terä jumiutuu työskentelyn aikana.
Varo takaiskua (kickpack), joka saattaa
syntyä kun terä törmää kiinteään esteeseen
(puunrungot, juuret, oksat, kivet jne.). Varo
koskemasta maata terällä. Takaiskut aiheut-
tavat terän hallitsemattoman hypähdyksen,
jotka voivat aiheuttaa laitteen kontrollin
menetyksen ja vaarantaa näin käyttäjän tur-
vallisuuden ja aiheuttaa vahinkoja laitteelle.
!
VAROITUS!
!
VAROITUS!
7. LAITTEEN KÄYTTÖ
FI
12 LAITTEEN KÄYTTÖ
Ennen viikatteen käyttämistä suosittelemme
tutustumaan laitteeseen ja leikkaustapoihin
pukemalla valjaat, puristamalla laitetta ja teke-
mällä työn vaatimat liikkeet.
Leikkausvälineen suojalaite
Valitse työhön sopivin leikkausväline seuraavien
ohjeiden mukaan:
3- tai 4 -kärkinen terä sopii risukkojen ja pen-
saiden (korkeintaan 2 cm halkaisija) leikkaami-
seen;
4 -kärkinen terä sopii ruohonleikkuuseen laa-
joilla alueilla;
siiman käyttöpäällä voidaan poistaa korkeaa
ruohikkoa ja kasvistoa (ei puumaista) aitojen,
muurien, perustusten, jalkakäytävien viereltä
ja puiden ympäriltä jne. tai puhdistaa koko-
naan tietty alue puutarhasta;
sahalaitainen terä (jos sallittu) sopii pensai-
den, pensaiden ja pienten puiden (korkeintaan
6 cm halkaisija) leikkaamiseen.
TYÖSKENTELYTEKNIIKKA
a) 3 -kärkinen terä (kuva 14)
Aloita leikkaus kasviston yläpuolelta laskeutuen
viikateterällä niin, että voit leikata oksat pieniksi
palasiksi.
b) 4 -kärkinen terä (kuva 15)
Etene käyttäen laitetta kuten perinteistä viikatet-
ta 60–90° kaarevalla liikkeellä, vieden terän sitten
kasviston ulkopuolelle jne.
c) Siiman käyttöpää
Käytä AINOASTAAN nai-
lonsiimaa. Käyttöpäähän sopimattomien
metallisten tai muovitettujen metallivaijerien
käyttö saattaa aiheuttaa loukkaantumisia.
!
VAROITUS!
Käytön aikana suosittelemme sammuttamaan
moottorin ja irrottamaan säännöllisesti laitteen
ympärillä olevan ruohon niin ettei siirtoputki yli-
kuumene suoja alle juuttuneen ruohon takia.
Irrota juuttunut ruoho ruuviavaimella niin, että
tanko jäähtyy kunnolla.
Älä käytä laitetta pyyhki-
miseen kallistamalla siiman käyttöpäätä.
Moottorin teho voi aiheuttaa esineiden tai
pienten kivien lentämisen aina 15 metrin pää-
hän tai kauemmaksikin aiheuttaen vahinkoja
tai henkilövahinkoja.
Leikkaaminen liikkeessä (niittäminen) (kuva
16)
Etene säännöllisellä vauhdilla tehden kaarevia
liikkeitä kuten perinteisellä viikatteella ilman, että
kallistat siiman käyttöpäätä toiminnan aikana.
Kokeile ensin leikata sopivalta korkeudelta pie-
nellä alueella. Tasaisen leikkauskorkeuden saa-
miseksi pidä siiman käyttöpää koko ajan samal-
la etäisyydellä maasta.
Karkeammille leikkauksille saattaa olla hyödyksi
kallistaa siiman käyttöpäätä noin 30º vasemmal-
le.
Älä työskentele tällä
tavoin, jos on olemassa vaara sellaisten esi-
neiden sinkoilemisesta, jotka voivat vahin-
goittaa ihmisiä, eläimiä tai aiheuttaa muita
vahinkoja.
Tarkkuusleikkaus (viimeistely)
Pidä laitetta hieman kallellaan niin, että siiman
käyttöpään alaosa ei koske maahan ja leikkaus-
linja on halutussa kohdassa. Pidä leikkausväline
kaukana käyttäjästä.
Leikkaaminen aitojen / perustusten
läheisyydessä (kuva 17)
Lähesty hitaasti siiman käyttöpäällä aitoja, paa-
luja, kiviä, muuria jne. ilman että osut niihin voi-
malla.
!
VAROITUS!
!
VAROITUS!
Jos siima osuu jatkuvasti esteeseen voi se rik-
koutua tai kulua; jos se juuttuu aitaan saattaa se
leikata äkillisesti.
Joka tapauksessa jalkakäytävien, perustusten,
muurien jne. läheisyydessä leikkaaminen saattaa
aiheuttaa siiman normaalista poikkeavaa kulumi-
sta.
Leikkaaminen puiden ympärillä (kuva 18)
Kävele puun ympäri vasemmalta oikealle, lähest-
yen hitaasti runkoa niin ettei siima osu runkoon.
Pidä samalla siiman käyttöpäätä hieman eteen-
päin kallellaan.
Huomioi, että nailonsiima voi leikata tai vahin-
goittaa pieniä pensaita ja siiman osuminen peh-
meäkaarnaisiin pensaisiin tai puihin saattaa vau-
rioittaa vakavasti kasvia.
Siiman pituuden säätäminen työskentelyn
aikana (kuva 19)
Tämä laite on varustettu käyttöpäällä ”Batti” tai
”Vai” (Tap & Go).
Vapauttaaksesi uuden siiman, lyö siiman käyttö-
päätä maata vasten moottorin käydessä maksi-
mikierroksilla; siima vapautuu automaattisesti ja
veitsi leikkaa ylimääräisen osan pois.
d) Sahalaitainen terä (jos sallittu) (kuva 20)
Sahalaitaisen terän käyttö
on kiellettyä laitteissa, joissa on siitä ilmoitta-
va merkki (katso kappale 2 n. 6). Käytettäessä
sahalaitaista terää on asennettava erityinen
suojus. Terän on oltava hyvin teroitettu takai-
skun vaaran vähentämiseksi
Kaadettaessa pieniä puita
on päätettäessä puun kaatosuuntaa huomioi-
tava myös tuulen suunta.
Hyvän tuloksen saamiseksi kaadettaessa pieniä
!
VAROITUS!
!
VAROITUS!
puita on tarpeen suorittaa leikkaus nopealla liik-
keellä leikattavaa oksaa tai runkoa kohti mootto-
rin käydessä maksimikierroksilla.
Vältä käyttämästä terän oikeanpuoleista osaa,
koska tällä osalla takaiskun vaara tai riski terän
jumiutumisesta on suuri, johtuen pyörimissuun-
nasta.
TYÖN LOPETTAMINEN
Lopetettuasi työn:
Pysäytä moottori kuten aikaisemmin kuvattu
(Kappale 6).
Odota leikkausvälineen pysähtymistä ja asen-
na terän suojus (jos käytetään 3- tai 4 -kärkisiä
teriä tai sahalaitaisia teriä).
LAITTEEN KÄYTTÖ 13
FI
Oikea huolto on tärkeää tehokkuuden säilyttämi-
seksi ja laitteen alkuperäisosien turvalliselle käy-
tölle.
Huoltotoimenpiteiden
aikana:
– Irrota sytytystulpan kupu.
– Odota moottorin jäähtymistä.
– Käytä suojakäsineitä käsitellessäsi teriä.
Pidä terän suoja asennettuna paitsi työ-
skennellessäsi ko. terän parissa.
Älä hävitä luontoon öljyä, bensiiniä tai muita
myrkyllisiä aineita.
SYLINTERI JA ÄÄNENVAIMENNIN
Vähentääksesi tulipalon vaaraa puhdista sään-
nöllisesti sylinterin siivekkeet paineilmalla ja puh-
dista äänenvaimentimen alue sahanpuruista,
risuista, lehdistä ja muista roskista.
KÄYNNISTYSYKSIKKÖ
Välttääksesi moottorin ylikuumenemisen ja
vahingoittumisen, jäähdytysilmaritilät on pidettä-
vä puhtaina ja vapaina sahanpuruista ja muista
roskista.
Käynnistysnaru on vaihdettava, kun siinä näkyy
ensimmäiset kulumisen merkit.
KIINNIKKEET
Tarkista säännöllisesti kaikkien ruuvien ja mutte-
rien kiinnitys ja että kahvat ovat kunnolla kiinni-
tetyt.
ILMANSUODATTIMEN PUHDISTUS (kuva 21)
Ilmansuodattimen puhdistus
on tärkeää laitteen hyvälle toiminnolle ja
kestävyydelle. Älä työskentele ilman suodatinta
tai viallisella suodattimella, jotta moottori ei
vahingoitu.
Puhdistus on suoritettava aina 8-10 työtunnin
välein.
TÄRKEÄÄ
!
VAROITUS!
Puhdistaaksesi suodattimen:
Paina kielekettä (3) ja irrota kansi (1) ja suoda-
tinelementti (2).
Pese suodatinelementti (2) saippualla ja vedel-
lä. Älä käytä bensiiniä tai muita liuotteita.
Jätä suodatin kuivumaan ulos.
Asenna suodatinelementti (2) ja kansi (1).
SYTYTYSTULPAN TARKISTUS (kuva. 22)
Irrota ja puhdista sytytystulppa säännöllisin
väliajoin poistamalla mahdolliset kerrostumat
metalliharjalla.
Päästäksesi käsiksi sytytystulppaan, on ruuvia
käännettävä mukana olevalla avaimella ja irrotet-
tava yläsuojus.
Tarkista ja palauta elektrodien oikea etäisyys toi-
sistaan.
Asenna sytytystulppa takaisin ruuvaamalla sen
pohjaan saakka mukana tulevalla avaimella.
Sytytystulppa on korvattava samanlaisella, jos
elektrodit palavat tai eristys on vaurioitunut ja
joka tapauksessa 100 käyttötunnin välein.
MOOTTORIÖLJYN VAIHTAMINEN
Tyhjennä vielä lämpimän moottorin öljysäiliö var-
mistaaksesi nopean ja täydellisen tyhjentymisen.
1. Tarkista, että polttoainesäiliön korkki on kun-
nolla kiinni.
2. Irrota öljysäiliön korkki ja tyhjennä öljy astiaan
kallistamalla moottoria öljysäiliön täyttöaukon
puolelta.
3. Täytä säiliö suositellulla öljyllä ja tarkista taso.
4. Aseta öljysäiliön korkki takaisin.
KAASUTTIMEN SÄÄTÄMINEN
Kaasutin on säädetty tehtaalla niin, että käyttäjä
saa maksimisuorituksen jokaisessa tilanteessa
mahdollisimman pienillä myrkyllisillä päästöillä,
voimassa olevia säädöksiä noudattaen.
Jos laitteen suorituskyky ei ole tyydyttävä, ota
yhteyttä jälleenmyyjään kaasutuksen ja mootto-
rin tarkistusta varten.
14
HUOLTO JA SÄILYTYS
FI
8. HUOLTO JA SÄILYTYS
Miniminopeuden säätö
Miniminopeuden säätö
pitää suorittaa vain siinä tapauksessa, että
leikkausväline liikkuu moottorin minimino-
peudella.
Nopeuden saa hidastettua pyörittämällä ruuvia,
johon on merkitty “MIN”, vastapäivään kunnes
leikkausväline pysähtyy moottorin riittävän sään-
nöllisellä toiminnalla.
Jos moottori toimii epäsäännöllisesti minimissä,
käännä ruuvia myötäpäivään nostaaksesi
nopeutta.
Leikkausväline ei saa liik-
kua moottorin miniminopeudessa; ota yhteyt-
tä jälleenmyyjään jos et onnistu säätämään
tyydyttävällä tavalla.
KULMAVAIHDE (kuva 23)
Voitele litiumpohjaisella rasvalla.
Irrota ruuvit (1) ja laita rasvaa kääntäen akselia
käsin kunnes rasvaa tulee ulos; kiinnitä ruuvit
takaisin (1).
3- TAI 4 -KÄRKISEN TERÄN TEROITUS (kuva
24)
Käytä suojahanskoja. Jos
teroitus tehdään ilman terän irrotusta, irrota
sytytystulpan kansi.
Teroitus on tehtävä huomioiden terän ja leikkau-
skulman tyypin käyttäen litteää viilaa ja toimien
samalla tavalla kaikkien kärkien kanssa.
Viitteet oikealle teroitukselle löytyvät kuvasta 24:
A = Virheellinen teroitus
B = Teroitusrajat
C = Virheelliset ja epätasaiset kulmat
Teroituksen jälkeen on tärkeää säilyttää oikea
tasapaino.
3- tai 4 -kärkisiä teriä voidaan käyttää molemmil-
ta puolilta. Kun yksi puoli on kulunut voi terän
kääntää ja käyttää kärjen toista puolta.
Terää ei saa korjata vaan
!
VAROITUS!
!
VAROITUS!
!
VAROITUS!
!
VAROITUS!
se on vaihdettava heti kun ilmenee jälkiä rik-
koontumisesta tai teroitusraja ylittyy.
SIIMAN KÄYTTÖPÄÄN VAIHTO
Vaihtaaksesi nailonsiiman noudata käyttöpään
mukana tulevia ohjeita.
SIIMAN LEIKKAUSVEITSEN TEROITUS (kuva
25)
–Irrota siiman leikkausveitsi (1) suojasta (2)
avaamalla ruuvit (3).
Kiinnitä siiman leikkausveitsi ruuvipenkkiin ja
teroita käyttäen litteää viilaa ja säilyttäen alku-
peräisen leikkauskulman.
Kiinnitä veitsi takaisin suojukseen.
24-HAMPAISEN SAHALAITAISEN TERÄN
TEROITUS (kuva 26)
Käytä suojahanskoja. Jos
teroitus tehdään ilman terän irrotusta, irrota
sytytystulpan kansi.
Tarkista, että terän haritus on noin 1 mm ja säädä
sitä tarvittaessa pihdeillä.
Teroita kaikki hampaat samalla lailla pyöreällä vii-
lalla (1), jonka halkaisija on 5,5 mm. Käytä sitä
kuvassa osoitetulla tavalla ja käytä vuorotellen
oikealle ja vasemmalle teroittaessasi terän ham-
paita.
Hampaan profiilia ei saa muuttaa.
Sahalaitaista terää ei voi
kääntää ja siksi siitä voidaan käyttää ainoa-
staan toinen puoli.
Terää ei saa korjata vaan se on vaihdettava heti
kun ilmenee jälkiä rikkoontumisesta tai teroitu-
sraja ylittyy.
ERITYISTOIMENPITEET
Kaikki tämän ohjekirjan ulkopuoliset huoltotyöt
tulee suorittaa jälleenmyyjällä.
!
VAROITUS!
!
VAROITUS!
HUOLTO JA SÄILYTYS
15
FI
Epäsopivissa paikoissa tai epäpätevien henkilöi-
den suorittamat toimenpiteet saavat takuun rau-
keamaan.
SÄILYTYS
Joka työsession jälkeen puhdista laite huolellise-
sti pölystä ja muista jätteistä, korjaa tai vaihda
vialliset osat.
Laitetta on säilytettävä kuivassa paikassa, huo-
nolta säältä suojattuna, suojan ollessa oikein
asennettuna.
PITKÄ SEISOKKIAIKA
Jos on odotettavissa, että
laitetta ei käytetä yli 2-3 kuukauteen suorita tietyt
toimenpiteet, jotta vältetään työn uudelleenaloit-
tamiseen liittyvät vaikeudet tai moottorin pysyvä
vioittuminen.
TÄRKEÄÄ
•Varastointi
Ennen laitteen paikoilleen asettamista:
–Tyhjennä polttoainesäiliö.
Käynnistä moottori pitämällä moottoria mini-
missä pysähtymiseen saakka niin, että kaikki
kaasuttimessa oleva polttoaine kuluu.
Anna moottorin jäähtyä ja irrota sytytystulppa.
Kaada sytytystulpan reikään teelusikallinen
uutta öljyä.
–Vedä useita kertoa käynnistysnappulasta saa-
daksesi öljyn leviämään sylinterissä.
Asenna sytytystulppa niin, että mäntä on ylä-
kuolokohdassa (näkyy sytytystulpan aukosta
kun mäntä maksimimatkallaan).
•Toiminnan jatkaminen
Laitettaessa laitetta käyntiin:
–Irrota sytytystulppa.
Käytä pari kertaa käynnistysnappulaa poi-
staaksesi liialliset öljyt.
–Tarkista sytytystulppa kappaleessa
“Sytytystulpan tarkastus” kuvatulla tavalla.
–Valmista laite kappaleessa “Työhön valmistau-
tuminen”. kuvatulla tavalla.
16
HUOLTO JA SÄILYTYS / VIANETSINTÄ
FI
9. VIANETSINTÄ
1) Moottori ei käyn-
nisty eikä pysy käyn-
nissä
2) Moottori käyn-
nistyy, mutta tehot
puuttuvat
3) Moottori toimii
epäsäännöllisesti tai
moottorilla ei ole
tehoa kuormituksen
alaisena
Väärinkäynnistys
Sytytystulppa likainen ja elektrodien
välinen etäisyys väärä
Ilmansuodatin tukossa
Kaasutus ei toimi oikein
Ilmansuodatin tukossa
Kaasutus ei toimi oikein
Sytytystulppa likainen ja elektrodien
välinen etäisyys väärä
Kaasutus ei toimi oikein
Noudata ohjeita (katso kappale 6)
–Tarkista sytytystulppa (katso kap-
pale 8)
Puhdista ja/tai vaihda suodatin
(katso kappale 8)
Ota yhteyttä jälleenmyyjään
Puhdista ja/tai vaihda suodatin
(katso kappale 8)
Ota yhteyttä jälleenmyyjään
–Tarkista sytytystulppa (katso kap-
pale 8)
Ota yhteyttä jälleenmyyjään
VIKA MAHDOLLINEN SYY KORJAUSTOIMENPIDE
TEKNISET TIEDOT 17
FI
Moottori ...................... 4-tahti ilmajäähdytteinen
Tilavuus / Teho
Malli 28H - 28HD ................. 25 cm
3
/ 0,81 kW
Malli 38H - 38HD ................... 35 cm
3
/ 1,2 kW
Moottorin minimipyörimisnopeus
Malli 28H - 28HD......... 2900-3300 kierrosta/1’
Malli 38H - 38HD......... 2900-3300 kierrosta/1’
Moottorin maksimipyörimisnopeus
Malli 28H - 28HD..... 10500-11000 kierrosta/1’
Malli 38H - 38HD..... 10500-11000 kierrosta/1’
Työkalun maksimipyörimisnopeus
Malli 28H - 28HD .................. 8500 kierrosta/1’
Malli 38H - 38HD .................. 8500 kierrosta/1’
Sytytystulppa.............. NGK CM5H(tai vastaava)
Polttoaine: Lyijytön bensiini (vihreä) – minimi 90
oktaania
Polttoainesäiliön tilavuus
Malli 28H - 28HD................................ 550 cm
3
Malli 38H - 38HD................................ 650 cm
3
Öljysäiliön tilavuus
Malli 28H - 28HD.................................. 80 cm
3
Malli 38H - 38HD................................ 100 cm
3
Terien suurin sallittu halkaisija
3 -kärkinen terä ............................... Ø 255 mm
4 -kärkinen terä ............................... Ø 255 mm
Sahalaitainen terä (lukuun ottamatta Malli
28H - 28HD - 38H) ........................ Ø 255 mm
Massa
1)
Mallit“MONO” ............................... 5,3 ÷ 7,1 kg
Mallit“DUPLEX” ............................ 5,5 ÷ 8,2 kg
1)
Massa ISO 11806 normin mukaan (ilman polt-
toainetta, leikkausvälineitä ja suojusta)
10. TEKNISET TIEDOTI
Melutaso ja tärinätaso
Malli ......................................... 28H 28HD 38H 38HD
Mitattu melutaso (ISO 10884) dB(A)
siiman käyttöpään kanssa....... 108,1 107,9 106,3 109,7
4 -kärkisen terän kanssa......... 106,0 106,1 103,5 106,5
Käyttäjän kuulema melutaso (EN 27917) dB(A)
siiman käyttöpään kanssa....... 94,6 95,1 92,1 94,7
4 -kärkisen terän kanssa......... 94,3 91,2 93,2 93,7
Etukahvassa olevaan käteen kohdistuva tärinä (“MONO”) (ISO 7916) m/s
2
minimi .................................... 2,4 2,2
siiman käyttöpään kanssa....... 8,3 5,9
4 -kärkisen terän kanssa......... 7,8 2,8
Takakahvassa olevaan käteen kohdistuva tärinä (“MONO”) (ISO 7916) m/s
2
minimi ..................................... 2,0 2,9
siiman käyttöpään kanssa....... 8,1 6,7
4 -kärkisen terän kanssa......... 9,2 4,7
Vasemmassa kahvassa olevaan käteen kohdistuva tärinä (“DUPLEX”) (ISO 7916) m/s
2
minimi .................................... 1,3 1,3
siiman käyttöpään kanssa....... 7,2 2,1
4 -kärkisen terän kanssa......... 5,4 2,0
Oikeassa kahvassa olevaan käteen kohdistuva tärinä (“DUPLEX”) (ISO 7916) m/s
2
minimi .................................... 1,9 1,4
siiman käyttöpään kanssa....... 7,7 3,3
4 -kärkisen terän kanssa......... 5,3 3,7
18
DA
PRÆSENTATION 1
Kære kunde!
Vi takker Dem for valget af vores produkt, og vi håber, at brugen af denne nye maskine – kædesaven
- giver Dem gode resultater og lever op til Deres forventninger. Denne manual er udformet således, at
De kan blive fortrolig med maskinen og anvende den på en sikker og effektiv måde. Glem ikke, at
manualen er en del af maskinen. Opbevar den, således at der nemt kan indhentes oplysninger heri.
Såfremt maskinen videresælges eller udlånes, skal manualen udleveres til den nye ejer.
Denne nye maskine er designet og konstrueret i overensstemmelse med de gældende normer og er
derfor pålidelig og driftsikker, såfremt den anvendes under overholdelse af anvisningerne i denne
manual (”tilladt brug”). Al anden brug eller manglende overholdelse af sikkerhedsforskrifterne ved-
rørende brug, vedligeholdelse og reparation betragtes som “ukorrekt brug” og medfører bortfald af
garantien. Endvidere bortfalder fabrikantens ansvar; operatøren er således ansvarlig for udgifterne
som følge af skader eller kvæstelser på sig selv eller andre personer.
Der kan være mindre forskelle mellem oplysningerne i denne manual og Deres maskine, idet vi kon-
stant forbedrer vores produkter. Oplysningerne i denne manual kan ændres uden forudgående med-
delelse herom og uden, at fabrikanten har pligt til at bekendtgøre opdateringerne. De karakteristika,
der er væsentlige for sikkerhed og funktion, forbliver dog uændret. I tvivlstilfælde bedes De rette hen-
vendelse til Deres forhandler. God arbejdslyst!
INDHOLDSFORTEGNELSE
1.
Identifikation af hovedkomponenter............................................. 2
2. Symboler ...................................................................................... 3
3. Sikkerhedsforskrifter .................................................................... 4
4. Samling af maskinen .................................................................... 6
5. Forberedelse til arbejdet .............................................................. 8
6. Start - Anvendelse - Standsning af motoren ............................... 9
7. Anvendelse af maskinen ............................................................ 11
8. Vedligeholdelse og opbevaring .................................................. 14
9. Fejlfinding ................................................................................... 16
10. Tekniske data.............................................................................. 17
DA
VIGTIGSTE KOMPONENTER
1. Motorenhed
2. Transmissionsrør
3. Skæreindretning
a. Klinge med 3 eller 4 spidser
b. Trådhoved
4. Beskyttelse for skæreindretning
5. Forreste håndtag
6. Barriere
7. Styr
8. Bagerste håndtag
9. Kobling til seleværk
10. Identifikationsskilt
11. Seleværk
a. med enkelt sele
b. med dobbelt sele
12. Vinkel-anordning
13. Beskyttelse for transport af klin-
ge
14. Tændrør
BETJENINGER OG
PÅFYLDNINGER
21. Afbryder til motor
22. Hastighedsregulator
23. Låseknap til hastighedsregulator
24. Startgreb
25. Starter (findes kun i nogle
modeller)
26. Primer (findes kun i nogle
modeller)
31. Dæksel til brændstoftank
32. Dæksel til olie
2
IDENTIFIKATION AF HOVEDKOMPONENTERNE
1. IDENTIFIKATION AF HOVEDKOMPONENTERNE
IDENTIFIKATIONSSKILT
10.1) Overensstemmelsesmerke i henhold til
EU-direktivet 98/37/CE
10.2) Fabrikantens navn og adresse
10.3) Lydeffektniveau (LWA) jf. direktivet
2000/14/CE
10.4) Producentens referencemodel
10.5) Maskinens model
10.6) Serienummer
10.7) Konstruktionsår
10.1
L
WA
dB
10.2
10.6 10.4
10.5
10.7
10.3
1
“DUPLEX”
2
4 12
13
3a
6
7
8
9
10
3b
21
23
22
21
23
22
25
26
31
1
5
3
“MONO”
24
11a11b
14
32
DA
1) Advarsel! Fare. Hvis denne maskine anven-
des ukorrekt, kan den være farlig for brugeren og
andre.
2) Læs brugsanvisningen, før maskinen tages i
brug.
3) Brugeren af denne maskinen, når denne
anvendes under normale betingelser hver dag
og kontinuerligt, kan udsættes for et støjniveau
på 85 dB (A) eller mere. Anvend høreværn og tag
beskyttelseshjelm på.
4) Bær arbejdshandsker og sikkerhedsfodtøj!
11) Brændstoftank
12) Stillinger for afbryderen
til standsning af motoren
a = stop
b = kørsel
13) Justering af tomgangs-
hastigheden
14) Starter
15) Primer
16) Korrekt position for
håndtaget på transmissi-
onsrøret
5) Fare for udslyngning! Når maskinen er i brug,
skal samtlige personer og/eller husdyr holdes i
en afstand på mindst 15 m fra maskinen!
6) Rundsav-klinger må ikke anvendes. Fare:
Anvendelse af rundsav-klinger i maskiner
med dette symbol udsætter brugeren for risi-
ko for alvorlig skade eller endda døden.
7) Maksimal hastighed for skæreindretning.
Anvend kun egnede skæreindretninger.
8) Angivelse af lydeffektniveau LWA ifølge direk-
tivet 2000/14/EF.
SYMBOLER 3
SIMBOLER PÅ MASKINEN (findes kun i
nogle modeller)
2. SYMBOLER
7
1 2 3
5 6
4
8
-1
min
21) Skæreindret-
ninger, for hvilke
beskyttelsen er
egnet
22) Skal bruges med
trådhoved
23) Drejeretning for
skæreindretning
SYMBOLER PÅ BESKYTTELSERNE (findes
kun i nogle modeller)
21
22
23
ab
11
12
13
14
15
16
DA
A) GENERELLE RÅD
1) Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt.
Bliv fortrolig med maskinens betjening og dermed
selve brugen af maskinen. Lær at slukke hurtigt
for maskinen.
2)
Anvend maskinen til det formål, den er
beregnet til
, nemlig
klipning af græs og ikke-træagtige planter,
ved hjælp af en nylontråd (f.ex. i udkanterne af
blomsterbeder, mindre plantager, mure, indheg-
ninger og mindre grønne områder, for at justere
efter klipning med en slåmaskine);
skæring af højt græs, ukrudt, mindre grene
og træagtige buske
med en diameter på op til
2 cm, ved hjælp af klinger i metal eller plastik.
Enhver anden brug af maskinen er farlig og kan
skade den.
3) Lad aldrig børn eller personer, som ikke har det
nødvendige kendskab til maskinen, bruge den.
Der kan lokalt være fastsat en minimum aldersg-
rænse for brug af maskinen.
4) Maskinen må ikke anvendes af mere end én
person.
5)
Brug aldrig maskinen:
–Med personer, specielt børn, eller dyr i nærhe-
den;
Hvis brugeren føler sig træt eller utilpas, eller
hvis brugeren har indtaget lægemidler, euforise-
rende stoffer, alkohol eller andre stoffer, som
kan påvirke hans eller hendes reflekser eller
opmærksomhed;
Hvis brugeren ikke er i stand til at holde fast i
maskinen med begge hænder, og/eller hvis
brugeren ikke kan gå stabilt og med benene i
balance under arbejdet.
6) Vær opmærksom på, at operatøren er ansvar-
lig for ulykker, som påføres andre personer eller
deres ejendom.
B) FORBEREDELSE
1) Under arbejdet skal man bære en hensigts-
mæssig påklædning, som ikke skal være til gene
for brugeren.
Bær modstandsdygtigt og stramtsiddende
beskyttelsestøj.
Bær hjelm, handsker, beskyttelsesbriller,
støvmasker og modstandsdygtige sko med
glidsikker sål.
Anvend høreværn for at beskytte høresansen.
Bær ikke halstørklæder, kitler, halskæder
og/eller hængende eller brede tilbehør, som kan
sætte sig fast i maskinen eller i genstande eller
materialer, der forefindes på arbejdspladsen.
Langt hår skal holdes forsvarligt samlet.
2)
ADVARSEL: FARE! Benzin er meget brand-
farlig.
–Opbevar brændstoffet i de dertil beregnede
dunke;
–Ryg ikke, når De håndterer brændstoffet;
Åbn tankdækslet langsomt for gradvist at afla-
ste det interne tryk;
Påfyld altid brændstoffet i det fri ved hjælp af en
tragt;
Fyld brændstoffet på, inden motoren startes;
påfyld aldrig brændstoffet og fjern aldrig
brændstoftankens dæksel, når motoren er i
gang eller stadig er varm;
Start ikke motoren, hvis der er spildt brændstof,
men flyt i stedet maskinen væk fra det forure-
nede område for at undgå brand. Vent til ben-
zindampene er forsvundet;
Rens straks ethvert spor af brændstof, der
måtte være spildt over maskinen eller på jor-
den;
Start aldrig maskinen på det sted, hvor påfyld-
ningen er foregået;
Undgå kontakt mellem brændstof og tøj; skulle
dette alligevel ske, skal De skifte tøj, inden De
starter motoren;
Sørg altid for at stramme dækslet godt, både
på tank og benzindunk.
4) Udskift defekte lyddæmpere.
5)
Før brug af maskinen, foretag da et generelt
eftersyn af maskinen, og især:
Hastighedsregulatorens og sikkerhedshåndta-
gets bevægelse skal være fri og ikke-tvungen.
Når der gives slip på håndtagene, skal disse
automatisk og hurtigt vende tilbage til neutral
position;
Hastighedsregulatorens håndtag skal forblive
blokeret, hvis der ikke trykkes på sikkerheds-
håndtaget;
Afbryderen til motoren skal kunne flyttes uden
besvær fra den ene position til den anden;
De elektriske kabler, og især tændrørskablet,
skal være hele for at undgå dannelse af gnister,
og tændrørshætten skal være korrekt monteret
på tændrøret;
Maskinens håndtag og beskyttelser skal være
rene, tørre og solidt fastgjort til maskinen;
Skæreindretningerne og beskyttelserne må ikke
være beskadiget.
6) Kontrollér den korrekte position af håndtagene
og koblingen til seleværket, og kontrollér, at
maskinen har en god balance.
7) Inden arbejdet påbegyndes, forvis Dem da om,
at beskyttelserne er egnet til det anvendte skære-
redskab og er korrekt monteret.
8) Kontrollér hele arbejdsområdet grundigt og
fjern alt det, som kan slynges ud af maskinen eller
kan beskadige de skærende dele og motoren
(sten, grene, ståltråd, knogler m.m.).
C) UNDER ANVENDELSEN
1) Tænd aldrig motoren i et lukket rum; der kan
opstå farlige kuliltedampe.
2) Arbejd kun ved dagslys eller godt kunstigt lys.
3)
Antag en rolig og stabil stilling:
undgå så vidt muligt at arbejde over våd eller
glat jord, eller på en jordbund, der er alt for
4 SIKKERHEDSFORSKRIFTER
3. SIKKERHEDSFORSKRIFTER
ujævn eller stejl, og som ikke sikrer brugerens
stabilitet under arbejdet;
løb aldrig, men gå og pas på alle ujævnheder i
jorden og eventuelle hindringer.
vurdér de potentielle risici ved det område, hvor
der skal arbejdes, og tag alle de nødvendige
forholdsregler for at værne om Deres egen sik-
kerhed, specielt på skråninger eller ujævn, glat
eller bevægelig jordbund.
på bakkede områder skal arbejdet foregå på
tværs i forhold til skråningen, og aldrig i op-
eller nedadgående retning. Hold Dem altid
nedstrøms i forhold til skæreindretningen.
4) Når motoren startes, skal maskinen holdes
fuldstændigt fast:
–start motoren mindst 3 meter væk fra det sted,
hvor påfyldningen er foregået;
kontrollér, at andre mennesker befinder sig i en
afstand på mindst 15 meter fra maskinens
arbejdsradius, eller mindst 30 meter ved van-
skelige klipninger;
–ret ikke lyddæmperen og hermed udstødnings-
dampene mod brandfarlige materialer;
5)
Motorens justering må ikke ændres, og det
opgivne maks. omdrejningstal må ikke hæves.
6) Udsæt ikke maskinen for ovedrevne belastnin-
ger og brug ikke en lille maskine for at udføre et
hårdt arbejde; brugen af hensigtsmæssig maskine
mindsker risiciene og forbedrer arbejdets kvalitet.
7) Kontrollér, at maskinens tomgangshastighed
er således, at skæreindretningen ikke kan bevæge
sig, og at motoren efter anvendelse af hastig-
hedsregulatoren hurtigt vender tilbage til tomgan-
gen.
8) Pas på, at klingen ikke støder mod uvedkom-
mende genstande, og pas på muligheden for
udslynging af materiale som følge af klingernes
bevægelse.
9) Hold maskinen altid fastgjort til seleværket
under arbejdet.
10)
Stop motoren:
når maskinen bliver efterladt uden opsyn.
før påfyldning af brændstof.
under flytningerne fra det ene arbejdsområde til
det andet.
11)
Stop motoren og fjern tændrørsledningen
fra tændrøret:
inden kontrol, rengøring eller reparation af
maskinen;
efter påkørsel af et fremmedlegeme. uvedkom-
mende genstande, undersøg om maskinen er
beskadiget og om nødvendigt reparér den,
inden arbejdet genoptages;
hvis maskinen begynder at vibrere unormalt. I
så fald skal årsagen til vibrationerne straks
søges og afhjælpes;
når maskinen ikke anvendes.
D) VEDLIGEHOLDELSE OG OPBEVARING
1) Lad møtrikker og skruer forblive korrekt tils-
pændte, så maskinen altid er klar til brug.
Det er
vigtigt for kædesavens sikkerhed og ydelse, at
der foretages en regelmæssig vedligeholdelse.
2) Fyld aldrig brændstof på maskinen i et rum,
hvor benzindampene kan nå enten en flamme,
gnist eller stærk varme.
3) Lad motoren køle af inden at sætte den i et
rum.
4) For at mindske brandfaren skal motor, udstød-
ningspotte og det rum, hvor benzinen er opbeva-
ret, holdes fri for savsmuldsrester, kviste, blade
eller overdrevent smøremiddel. Efterlad ikke kas-
ser med opskåret materiale i et lukket rum.
5) Hvis brændstoftanken skal tømmes, bør dette
gøres i det fri og med afkølet motor.
6) Bær arbejdshandsker hver gang, De foretager
indgreb på skæret.
7)
Af sikkerhedshensyn må en maskine med
slidte eller ødelagte dele aldrig anvendes.
Defekte dele bør altid udskiftes og ikke repa-
reres. Brug originale reservedele.
Reservedele
af anden kvalitet kan beskadige maskinen og for-
ringe sikkerheden. Skæreredskabet skal altid
bære producentens mærkat og en angivelse af
den maskimale anvendelseshastighed.
8) Inden maskinen sættes på plads, bør De sikre
Dem, at alle nøgler og vedligeholdelsesværktøj er
fjernet.
9) Maskinen skal henstilles på en sådan måde, at
den ikke kan være tilgængelig for børn!
E) TRANSPORT OG HÅNDTERING
1) Hver gang, maskinen skal flyttes eller transpor-
teres, skal De:
slukke motoren, vente, til skæreindretningen er
standset, og fjerne tændrørshætten fra tæn-
drøret;
–montere beskyttelsen for skæreindretningen;
tage fat i maskinen udelukkende i håndtagene
og rette skæreindretningen modsat i forhold til
køreretningen.
2) Når maskinen transporteres med et køretøj,
skal den placeres således, at den ikke kan med-
føre risiko for personer. Maskinen skal i øvrigt blo-
keres solidt for at undgå væltning, som kan med-
føre beskadigelser og spild af brændstof.
F) HVORDAN MANUALEN LÆSES
Manualen indeholder visse afsnit med oplysninger
af særlig vigtighed. Afsnittene er angivet på for-
skellige måder og har følgende betydning:
eller
Indeholder detaljer eller yder-
ligere uddybning af forudgående angivelser for at
undgå beskadigelse af maskine eller kvæstelse af
personer.
Risiko for kvæstelser ved
manglende overholdelse af forskriften.
Risiko for alvorlige kvæstel-
ser eller dødsfald ved manglende overholdelse
af forskriften.
!
FARE!
!
ADVARSEL!
VIGTIGT
BEMÆRK
SIKKERHEDSFORSKRIFTER 5
DA
Når maskinen leveres, er
nogle komponenter ikke monteret og brænd-
stoftanken er tom.
Bær altid kraftige arbejds-
handsker, når skæreindretningerne skal
håndteres. Udvis størst opmærksomhed
under samling af komponenterne for ikke at
forringe maskinens sikkerhed og effektivitet;
i tvivstilfælde bør De kontakte Deres forhand-
ler.
1. FULDSTÆNDIGGØRELSE AF MASKINEN
1a. Modellerne “MONO”
Model 28 (Fig. 1)
Formålet med afstands-
stykket (1) er at sikre en minimum-afstand
mellem det bagerste og det forreste håndtag;
dette for fremme sikkerheden. Dette
afstandsstykke skal altid være på sin plads og
må på ingen måde modificeres.
Montér det forreste håndtag (2) på transmissi-
onsrøret (3) foran afstandsstykket (1) ved
hjælp af skruerne (4) og møtrikkerne (5), som
skal være indført i deres sæder.
Inden skruerne (4) spændes fast, skal håndta-
get rettes korrekt i forhold til transmissions-
røret.
Spænd skruerne (4) fast.
Model 38 (Fig. 2)
Montér det forreste håndtag med barriere (1)
på plastik-beklædningen (2), idet skruerne (3)
spændes fast.
1b. Modellerne “DUPLEX”
Model 28 (Fig. 3)
Montér styret (1) i sædet på holderen (2), der
findes på transmissionsrøret (3). Sørg for, at
betjeningerne befinder sig til højre.
–Montér skruemøtrikken (4) ved at fastspænde
skruerne (5).
!
ADVARSEL!
!
ADVARSEL!
VIGTIGT
Holderen (2) er allerede monteret på transmis-
sionsrøret (3) således, at kanten er placeret i
forbindelse med pilen 6) på mærkaten; denne
position må aldrig skiftes.
Model 38 (Fig. 4)
Skru knappen (1) af og fjern skruemøtrikken
(2).
Montér styret (3). Sørg for, at betjeningerne
befinder sig til højre
–Vend styret i den mest behagelige arbejdspo-
sition, og fastspænd det ved hjælp af skrue-
møtrikken (2) og knappen (1).
2. MONTERING AF BESKYTTELSESANORD-
NINGER
Hver skæreindretning er
forsynet med en specifik beskyttelse. Anvend
aldrig andre beskyttelser end dem, der er
beregnet til en bestemt skæreindretning.
Klinge med 3 eller 4 spidser (Fig. 5)
Tag beskyttelseshandsker
på og montér klingens beskyttelse.
Afmontér klingen (hvis den er monteret) som
angivet i afsnit 3.
Beskyttelsen (1) er fastgjort til vinkel-anordnin-
gen (2) ved hjælp af to skruer (3).
•Trådhoved (Fig. 6)
Når trådhovedet anvendes,
skal den ekstra beskyttelse med trådskærer
altid være monteret.
Afmontér klingen (hvis den er monteret) som
angivet i afsnit 3.
Beskyttelsen (1) er fastgjort til vinkel-anordnin-
gen (2) ved hjælp af to skruer (3).
Montér den ekstra beskyttelse (4) ved at ind-
føre koblingerne i deres sæder i beskyttelsen
(1) og tryk, indtil de klikker på plads.
!
ADVARSEL!
!
ADVARSEL!
!
ADVARSEL!
6 SAMLING AF MASKINEN
DA
4. SAMLING AF MASKINEN
3. AFMONTERING OG GENMONTERING AF
SKÆREINDRETNINGERNE
Anvend kun originale
skæreindretninger eller skæreindretninger,
der er godkendt af fabrikanten.
Klinge med 3 eller 4 spidser
Tag beskyttelseshandsker
på og montér klingens beskyttelse.
a) Model 28 (Fig. 7)
Møtrikken i skålen (4) har
venstregevind og skal derfor skrues af i retningen
“med uret” og skrues på “mod uret”.
Indfør den medfølgende nøgle (2) i hullet i vin-
kel-anordningen (3) og drej klingen (1) med
hånden, indtil nøglen tager fat i det indre hul
og blokerer drejningen.
Fjern skålen (4) ved at skrue møtrikken af
i
retningen med uret
.
Fjern det ydre stykke (5) og afmontér klingen
(1).
Ved montering,
Sørg for, at rillen i det indre stykke (6) kobler
sig korrekt fast til vinkel-anordningen (3).
Montér klingen (1) og det ydre stykke (5).
Montér skålen (4) igen ved at spænde møtrik-
ken fast
i retningen mod uret.
Fjern nøglen (2) for at at muliggøre drejning af
klingen.
b) Model 38 (Fig. 8)
Skruen i skålen (4) har ven-
stregevind og skal derfor skrues af i retningen
“med uret” og skrues på “mod uret”.
Indfør den medfølgende nøgle (2) i hullet i vin-
kel-anordningen (3) og drej klingen (1) med
hånden, indtil nøglen tager fat i det indre hul
og blokerer drejningen.
Fjern skålen (4) ved at skrue den midterste
skrue af
i retningen med uret.
Fjern det ydre stykke (5) og afmontér klingen
(1).
BEMÆRK
BEMÆRK
!
ADVARSEL!
!
ADVARSEL!
Ved montering,
Sørg for, at rillen i det indre stykke (6) kobler
sig korrekt fast til vinkel-anordningen (3).
Montér klingen (1) og det ydre stykke (5).
Montér skålen (4) igen ved at skrue den fast
i
retningen mod uret.
Fjern nøglen (2) for at at muliggøre drejning af
klingen.
•Trådhoved (Fig. 9)
Trådhovedet har venstrege-
vind og skal derfor skrues af i retningen “med
uret” og skrues på “mod uret”.
Indfør den medfølgende nøgle (2) i hullet i vin-
kel-anordningen (3) og drej trådhovedet (1
eller 1a) med hånden, indtil nøglen tager fat i
det indre hul og blokerer drejningen.
Afmontér trådhovedet (1) ved at dreje det
i ret-
ningen ed uret
.
Ved montering,
Sørg for, at rillen i det indre stykke (4) kobler
sig korrekt fast til vinkel-anordningen (3).
Montér trådhovedet (1) ved at skrue det på
i
retningen mod uret
.
Fjern nøglen (2) for at at muliggøre drejning af
aklsen.
Sav-klingen (hvis tilladt)
Anvendelse af sav-klinger
er forbudt på maskiner med tilsvarende sym-
bol (se kap. 2 nr. 6).
Monteringen af beskyttelsen og sav-klingen
udføres i henhold til den med dette tilbehør leve-
rede brugsanvisning.
!
ADVARSEL!
BEMÆRK
SAMLING AF MASKINEN 7
DA
8 FORBEREDELSE TIL ARBEJDET
DA
KONTROL AF MASKINEN
Det følgende skal udføres, inden arbejdet star-
tes:
Kontrollér, at der ikke findes løse skruer på
maskinen og skæreindretning;
Kontrollér, at skæreindretningen ikke er beska-
diget, og at metalklingerne med 3 eller 4 spid-
ser (hvis de er monteret) er godt slebet;
Kontrollér, at luftfiltret er rent;
Kontrollér, at beskyttelserne er godt fastgjort
og er effektive;
Kontrollér, at klingens håndtag er fastspændt.
BRÆNDSTOFFER OG SMØREMIDLER
Denne maskine er forsynet med en firetaktsmo-
tor, som IKKE kræver tilsætning af olie i benzi-
nen.
Tilsætning af olien i benzinen
beskadiger motoren og medfører bortfald af
garantien.
Anvend kun brændstof og
smøremidler af upåklagelig kvalitet for at bevare
ydelsen og sikre en lang levetid for de mekaniske
dele.
Egenskaber for benzin
Anvend kun blyfri benzin (grøn benzin) med et
oktantal, der ikke er lavere end 90 N.O.
Blyfri benzin har tendens til
at danne bundfald i beholderne, hvis den opbe-
vares i over 2 måneder. Anvend altid frisk benzin!
Benzin er brandfarlig!
Opbevar benzinen i beholdere, der er god-
kendt for brændstoffer, på et sikkert sted,
der er væk fra varmekilder eller åbne flam-
mer.
Beholderne må ikke være tilgængelige for
børn.
!
FARE!
VIGTIGT
VIGTIGT
VIGTIGT
Egenskaber for olie
Anvend udelukkende olie af en god kvalitet, spe-
cifikt beregnet til firetaktsmotorer, meget rensen-
de, klassificeret som SF-SG og med viskositeten
SAE10W30.
Anvendelse af en ikke-ren-
sende eller uegnet olie, eller af en olie med andre
egenskaber end de angivne, beskadiger motoren
og medfører bortfald af garantien.
Hos Deres forhandler kan De få olier, der netop er
designet for denne type motor, og som sikrer et
højt beskyttelsesniveau og en langvarig funktion
af motoren.
PÅFYLDNING AF BRÆNDSTOF
Ryg ikke under påfyldnin-
gen og undgå at indånde benzindampene.
Åbn dunkens dæksel for-
sigtigt, da der kunne være opstået tryk
indeni.
Det følgende skal foretages, inden påfyldningen
udføres:
Anbring maskinen plant, i en stabil position og
med tankdækslet opad.
Rens både dækslet og omkring dækslet for at
undgå, at snavs falder ind under påfyldningen.
Åbn tankdækslet forsigtigt for gradvist at afla-
ste trykket. Foretag påfyldningen med en tragt
og undgå at fylde tanken helt op til randen.
Luk altid tankdækslet igen
og stram det godt til.
Fjern ethvert spor af ben-
zin, der måtte være spildt på maskinen eller
jorden, og start ikke motoren, før benzindam-
pene er helt forsvundet.
!
ADVARSEL!
!
ADVARSEL!
!
ADVARSEL!
!
FARE!
VIGTIGT
5. FORBEREDELSE TIL ARBEJDET
EFTERFYLDNING AF OLIE (Fig. 10)
Start ikke motoren og
anvend ikke maskinen, hvis oliestanden er ultil-
strækkelig.
For at kontrollere oliestanden:
– Anbring maskinen plant, i en stabil position og
med tankdækslet opad.
Skru tankdækslet af og tjek, at olieniveauet når
op til påfyldningsstudsen.
Otietankens kapacitet er 80 cc (Model 28) eller
100 cc (Model 38).
VIGTIGT
FORBEREDELSE TIL ARBEJDET / START - ANVENDELSE - STANDSNING AF MOTOREN
9
DA
når motoren har været slukket i mindst 5 minut-
ter, eller efter påfyldning af brændstof.
Fremgangsmåde ved start af motoren (Fig. 11):
1. Sæt afbryderen (1) i positionen «START».
2. Betjen starteren ved at dreje (5) til positionen
«CLOSE».
3. Tryk på primer-knappen (6) 3-4 gange for at
sætte karburatoren i gang.
4. Hold maskinen godt fast på jorden med en
hånd på motor-enheden for ikke at miste her-
redømmet under startfasen (Fig. 12).
For at undgå forandringer i
formen, må transmissionsrøret ikke anvendes
som støtte til hånden eller knæet under startfa-
sen.
5. Træk langsomt i startgrebet i 10 - 15 cm, ind-
VIGTIGT
VARMSTART AF MOTOREN
Start af motoren skal ske i
en afstand på mindst 3 meter fra det sted,
hvor der er foretaget påfyldning af brænd-
stoffet.
Inden start af motoren:
Stil maskinen i en stabil position på jorden.
Fjern klingens beskyttelse (hvis den anven-
des).
Kontrollér, at klingen (hvis den anvendes) ikke
rører ved jorden eller genstande.
•Koldstart
Ved “koldstart” forstås start,
BEMÆRK
!
ADVARSEL!
6. START - ANVENDELSE - STANDSNING AF MOTOREN
DA
10 START - ANVENDELSE - STANDSNING AF MOTOREN
til der mærkes en vis modstand; træk derefter
hårdt nogle gange, indtil de første startlyde
kan høres fra motoren.
For at undgå brud, må sno-
ren ikke trækkes i hele sin længde, snoren må
ikke glide langs føringshullets kant, og grebet
skal slippes gradvist, således at det ikke vender
for voldsomt tilbage.
6. Træk igen i startgrebet, indtil motoren starter
normalt.
Start af motoren med ind-
koblet starter medfører bevægelse af skære-
indretningen, som først standser, når starte-
ren frakobles.
7. Så snart motoren er startet, skal starteren
kobles fra ved at dreje håndtaget (2) til positi-
onen «OPEN».
8. Giv motoren lov til at køre i tomgang i mindst
1 minut, inden maskinen anvendes.
Hvis grebet på startsnoren
betjenes flere gange med indkoblet starter, kan
motoren ”drukne” med det resultat, at det kan
blive svært at starte maskinen.
Skulle motoren drukne, fjern da tændrøret og
træk forsigtigt i grebet på startsnoren for at fjer-
ne det overskydende brændstof; tør derefter
tændrørets elektroder af og montér tændrøret
igen på motoren.
•Varmstart
For at starte motoren i varm tilstand (umiddelbart
efter, at motoren er standset), følges punkterne 1
- 4 - 5 - 6 i den foregående procedure.
ANVENDELSE AF MOTOREN (Fig. 11)
Skæreindretningens hastighed justeres igennem
hastighedsregulatoren (2), der forefindes på sty-
rets bagerste håndtag (4) eller højre håndtag (4a).
Betjening af hastighedsregulatoren er kun
muligt, hvis der samtidigt trykkes på sikkerheds-
håndtaget (3).
VIGTIGT
!
ADVARSEL!
VIGTIGT
Bevægelsen overføres fra motoren til transmissi-
onsakslen igennem en kobling med centrifugal-
lodregulering, der undgår akslens bevægelse,
når motoren er i minimumstilstand.
Anvend ikke maskinen,
hvis skæreindretningen bevæger sig, når
motoren er i tomgang; i så fald skal tom-
gangshastigheden justeres (se afsnit 8). Kan
problemet ikke løses, kontakt da Deres for-
handler.
Den korrekte arbejdshastighed fås med hastig-
hedsregulatoren (2) i bunden.
I de første 6-8 timer, hvor
maskinen er i drift, bør motoren ikke anvendes
ved maskimalt omdrejningstal.
STANDSNING AF MOTOREN (Fig. 11)
Fremgangsmåde ved standsning af motoren:
Giv slip på hastighedsregulatoren (2) og lad
motoren køre i tomgang i nogle sekunder.
Sæt afbryderen (1) i positionen “STOP”.
Når hastighedsregulatoren
stilles i tomgangshastighed, stopper skære-
indretningen først efter nogle sekunder.
!
ADVARSEL!
VIGTIGT
!
ADVARSEL!
DA
ANVENDELSE AF MASKINEN 11
For at vise hensyn til andre og til miljøet, husk
følgende:
– Undgå at virke forstyrrende.
Overhold nøje de lokale normer, når De
bortskaffer restmaterialet efter klipningen.
– Overhold nøje de lokale normer til bortskaf-
felse af olie, benzin, nedslidte dele og/eller
ethvert andet element med indflydelse på
miljøet.
Langvarig udsættelse for
vibrationer kan medføre skader og neurova-
skulære forstyrrelser (nærmere betegnet: “
Raynaud’s fænomen” eller “hvid hånd”), spe-
cielt hos mennesker, der lider af kredsløbs-
forstyrrelser. Symptomerne, som kan involve-
re hænder, håndled og fingre, viser sig som
tab af følsomhed, sløvhed, kløen, smerter,
affarvning og ændring i hudens struktur.
Disse virkninger kan forstærkes af en lav
rumtemperatur og/eller et overdrevet greb på
håndtagene. Så snart symptomerne viser sig,
reducér da maskinens anvendelsestid og
kontakt en læge.
Bær en egnet påklædning
under arbejdet. Hos Deres forhandler kan De
få oplysninger om de mest egnede ulykkefo-
rebyggende materialer for at øge sikkerhe-
den under arbejdet.
ANVENDELSE AF SELEVÆRKET (Fig. 13)
Maskinen skal altid anven-
des, mens den er koblet til seleværket, som
skal bæres korrekt. Kontrollér hyppigt, at lyn-
frakoblingsindretningen er effektiv, således
at maskinen hurtigt kan frigøres fra selerne i
risikosituationer.
Seleværket skal tages på, inden maskinen for-
bindes ved sin kobling, og selerne skal justeres
under hensyntagen til brugerens højde og krop-
sbygning.
Er maskinen forsynet med flere koblingshuller,
anvend da det sted, der sikrer den bedste balan-
ce for maskinen under arbejdet.
!
ADVARSEL!
!
ADVARSEL!
!
ADVARSEL!
Anvend altid et seleværk, der er egnet til maski-
nens vægt og til den anvendte skæreindretning:
med maskiner, der vejer mindre end 7,5 kg,
forsynet med trådhoved eller klinger med 3
eller 4 spidser
, kan modellerne med enkelt
eller dobbelt sele anvendes;
med maskiner, der vejer mere end 7,5 kg,
forsynet med sav-klinge
(hvis tilladt), er det
kun modellen med dobbelt sele, der må
anvendes.
Modellerne “MONO” med enkelt sele
Selen (1) skal føres over venstre skulder, hen
imod højre side.
Modeller med dobbelt sele
Selen (2) skal bæres med:
den forede del og koblingshagen på højre
side;
frakoblingsindretningen forrest;
selekrydsningen på brugerens ryg.
Selerne skal spændes på en sådan måde, at
belastningen fordeles jævnt over skuldrene.
ANVENDELSE AF MASKINEN
Under arbejdet skal maski-
nen altid fastholdes med begge hænder, med
motor-enheden på kroppens højre side og
skæreindretningen under bæltestedet.
Stands øjeblikkeligt moto-
ren, hvis en klinge sidder fast under arbejdet.
Pas altid på tilbageslaget (kickback), som kan
finde sted, hvis en klinge møder større hin-
dringer (stammer, rødder, grene, sten m.m.).
Undgå at røre ved jordbunden med klingen.
Ved et tilbageslag hopper klingen tilbage på
en måde, der er vanskelig at styre, hvilket kan
medføre, at herredømmet over maskinen
mistes, brugerens sikkerhed bringes i fare og
maskinen beskadiges.
Inden et klipningsarbejde udføres for første
!
ADVARSEL!
!
ADVARSEL!
7. ANVENDELSE AF MASKINEN
DA
12 ANVENDELSE AF MASKINEN
gang, er det anbefalelsesværdigt at skaffe sig
den nødvendige fortrolighed med maskinen og
de mest egnede skæreteknikker ved at bære
seleværket korrekt, holde maskinen fast og
udføre de bevægelser, der kræves under arbej-
det.
Valg af skæreindretningen
Den skæreindretning, der passer bedst til det
arbejde, der skal udføres, skal vælges ud fra føl-
gende generelle anvisninger:
klingen med 3 spidser er egnet til skæring af
ukrudt og små buskformede træer med en
diameter på op til 2 cm;
klingen med 4 spidser er egnet til skæring af
stærkt græs over større områder;
trådhovedet kan fjerne højt græs og ikke-
træagtige planter i nærheden af indhegninger,
mure, fundamenter, fortove, under træer osv.,
og kan bruges til at rense et mindre haveareal
fuldstændigt;
sav-klingen (hvis tilladt) er egnet til skæring af
stærke buske, buskformede træer og mindre
træer med en stamme på op til 6 cm.
ARBEJDSTEKNIKKER
a) Klinge med 3 spidser (Fig. 14)
Start med at skære ovenfra på planterne, og gå
derefter ned med klingen i slåning således, at
grenene skæres i små stykker.
b) Klinge med 4 spidser (Fig. 15)
Anvend maskinen som en almindelig segl, med
en buet bevægelse på ca. 60-90°, som ender
ved at strække sig uden om planterne og så
videre.
c) Trådhoved
Anvend KUN nylontråd.
Anvendelse af metaltråd, metaltråd overdæk-
!
ADVARSEL!
ket med plastik og/eller tråd, der ikke er
egnet til trådhovedet, kan medføre alvorlige
kvæstelser og skader.
Under arbejdet er det hensigtsmæssigt at stand-
se motoren og med jævne mellemrum fjerne
urkrudtet omkring maskinen. Dette undgår over-
ophedning af transmissionsrøret som følge af
det græs, som har sat sig fast under beskyttel-
sen.
Fjern græsset med en skruetrækker for at sikre
en korrekt afkøling af stangen.
Maskinen må ikke anven-
des som “fejekost” ved at skråstille trådhove-
det. Motoren er kraftig nok til at slynge små
genstande og små sten rundt i afstande på
op til 15 meter eller mere, hvilket kan medføre
skader på ting eller personer.
Klipning under bevægelse (slåning) (Fig. 16)
Gå frem i regelmæssigt tempo, med en buefor-
met bevægelse på samme måde som en traditi-
onel segl, uden at skråstille trådhovedet under
arbejdet.
Prøv først at klippe i den rigtige højde i et mindre
område, for derefter at opnå en jævn klippehøj-
de ved at holde trådhovedet i en konstakt
afstand fra jorden.
Ved besværlig klipning kan det hjælpe at skråstil-
le trådhovedet ca. 30° til venstre.
Undgå at arbejde på denne
måde, hvis der er risiko for udslyngning af
genstande, som kan forårsage skade på per-
soner, dyr eller ting.
Præcisionsklipning (tilskæring)
Hold maskinen en smule skråstillet således, at
hovedets nederste del ikke rører ved jorden og
skæringslinien befinder sig på det ønskede sted.
Skæreindretningen skal altid holdes væk fra bru-
geren.
!
ADVARSEL!
!
ADVARSEL!
Klipning i nærheden af indhegninger / fun-
damenter (Fig.17)
Flyt trådhovedet langsomt hen imod indhegnin-
ger, pæle, sten, mure osv., uden at ramme hårdt.
Hvis tråden rammer større hindringer, kan den
knække eller slides; hvis den sidder fast i en ind-
hegning, kan den knække brat.
Klipning rundt omkring fortove, fundamenter,
mure osv. kan under alle omstændigheder med-
føre mere slid end normalt.
•Klipning omkring træer (Fig.18)
Gå rundt om træet fra venstre mod højre, og kom
langsomt tættere på stammen på en sådan
måde, at tråden ikke rammer træet og trådhove-
det holdes en smule skråstillet fremad.
Vær opmærksom på, at nylontråden kan hugge
eller beskadige små buske, og et slag fra nylon-
tråden mod stammen på buske eller træer med
blød bark kan medføre alvorlige skader på plan-
ten.
Justering af trådens højde under arbejdet
(Fig. 19)
Denne maskine er forsynet med et hoved af
typen “Tap & Go”.
For at udløse ny tråd, skal trådhovedet slås mod
jorden med motoren ved maksimal hastighed;
tråden udløses automatisk og kniven klipper den
overskydende del.
d) Sav-klinge (hvis tilladt) (Fig. 20)
Anvendelse af sav-klinger
er forbudt på maskiner med det tilsvarende
symbol (se kap. 2 nr. 6). For at bruge sav-klin-
gen, hvor denne er tilladt, skal den specifikke
beskyttelse altid monteres. Klingen skal altid
være godt slebet for at minimere risiko for til-
bageslag.
!
ADVARSEL!
Når falderetningen ved
fældning af små træer forudberegnes, skal
vindretningen også tages med i betragtnin-
gerne.
For at opnå et godt resultat ved fældning af små
træer, skal skæringen udføres med en hurtig
bevægelse mod den gren eller stamme, som
skal hugges, og med motoren ved maksimal
omdrejningstal.
Undgå at anvende klingens højre side, da dette
område på grund af omdrejningsretningen med-
fører øget risiko for tilbageslag eller standsning
af klingen.
AFLSUTNING AF ARBEJDET
Det følgende skal udføres, når arbejdet er afslut-
tet:
Sluk motoren som forklaret ovenfor (Kap. 6).
–Vent, til skæreindretningen er standset, og
montér beskyttelsen for klingen (hvis der
anvendes klinger med 3 eller 4 spidser eller
sav-klinger).
!
ADVARSEL!
ANVENDELSE AF MASKINEN
13
DA
En korrekt vedligeholdelse er væsentlig for på én
gang at bevare maskinens oprindelige effektivi-
tet og sikkerhed.
Under vedligeholdelsesar-
bejdet:
Fjern tændrørshætten.
–Vent, til motoren er passende afkølet.
Anvend beskyttelseshandsker, når der
arbejdes med klingerne
Hold beskyttelserne for klingen monteret,
undtagen når der foretages indgreb på
selve klingen.
Olie, benzin eller andet forurenende mate-
riale må ikke spredes i miljøet.
CYLINDER OG LYDDÆMPER
For at minimere brandrisko skal cylinderens
kølevinger jævnligt rengøres med trykluft, og lyd-
dæmperens område skal frigøres for savsmuld,
kviste, blade og andre rester.
STARTBLOK
For at undgå overophedning og skader ved
motoren, skal indsugningsgitrene for køleluften
altid holdes rene og fri for savsmuld eller rester.
Startsnoren skal udskiftes, så snart den begyn-
der at vise tegn på slid.
FASTSPÆNDING
Kontrollér periodisk, at samtlige skuer og møtrik-
ker er fastspændt, og at håndtagene er solidt
fastgjort.
RENSNING AF LUFTFILTRET (Fig. 21)
Rensning af luftfiltret er væs-
entligt for maskinens gode funktion og holdbar-
hed. Arbejd aldrig uden filter, eller når flitret er
beskadiget, da dette kan medføre uoprettelige
skader ved motoren.
Rensningen skal foretages hver 8-10 timers
arbejde.
VIGTIGT
!
ADVARSEL!
For at rense filtret:
–Tryk på klappen (3), fjern dækslet (1) og deref-
ter filter-elementet (2).
Afvask filterelementet (2) med vand og sæbe.
Anvend ikke benzin eller andre opløsnings-
midler.
–Lad filtret tørre i luften.
Montér filter-elementet (2) og låget (1) igen.
KONTROL AF TÆNDRØRET (Fig. 22)
Med regelmæssigt mellemrum skal tændrøret
udtages og renses med en metalbørste for at
fjerne aflejeringer.
For at få adgang til tændrøret, skal skruen skru-
es af ved hjælp af den medfølgende nøgle; der-
efter fjernes den øverste dækplade.
Kontrollér elektrodernes renhed og indbyrdes
afstand.
Montér tændrøret igen og spænd det godt fast
med den medfølgende nøgle.
Tændrøret skal udskiftes med et nyt med tilsva-
rende egenskaber i tilfælde af brændte elektro-
der eller nedslidt isolationsmateriale, og under
alle omstændigheder hver 100 timers funktion.
UDSKIFTNING AF MOTOR-OLIEN
Tøm tanken, mens motoren stadig er lidt varm;
dette sikrer en hurtig og fuldkommen aftømning.
1. Kontrollér, at brændstoftankens dæksel er luk-
ket og spændt.
2. Fjern olietankens dæksel og tøm olien ud i en
beholder, idet motoren skråstilles på den side,
hvor olietankens påfyldningsstuds findes.
3. Fyld tanken med den anbefalede olie og kon-
trollér oliestanden.
4. Sæt olietankens dæksel på plads igen.
JUSTERING AF KARBURATOREN
Karburatoren er justeret på fabrikken på en
sådan måde, at der i enhver anvendelsessituati-
on opnås den maksimale ydelse med en minimal
udledning af giftige dampe, under overholdelse
af den gældende lovgivning.
14
VEDLIGEHOLDELSE OG OPBEVARING
DA
8. VEDLIGEHOLDELSE OG OPBEVARING
I tilfælde af dårlig ydelse, henvend Dem til Deres
forhandler for et eftersyn af karburator-systemet
og motoren.
Justering af tomgangshastigheden
Justering af tomgangsha-
stigheden skal kun udføres, hvis skæreindret-
ningen bevæger sig, når motoren er i tom-
gang.
Hastigheden reduceres ved at dreje den med
«MIN» afmærkede skrue mod uret, indtil skære-
indretningen standser og motoren fungerer til-
strækkelig regelmæssigt.
Hvis motoren i tomgangshastighed har en ure-
gelmæssig funktion, drej da skruen med uret for
at øge hastigheden.
Skæreindretningen må
ikke bevæge sig, når motoren er i tomgang;
kontakt Deres forhandler, hvis der ikke kan
opnås en tilfredsstillende justering.
VINKEL-ANORDNING (Fig. 23)
Skal smøres med lithiumfedt.
Fjern skruen (1) og kom fedtet i, mens akslen
drejes manuelt, indtil der kommer fedt ud; deref-
ter monteres skruen (1) på igen.
SLIBNING AF KLINGEN MED 3 ELLER 4 SPID-
SER (Fig. 24)
Anvend beskyttelseshand-
sker. Hvis slibningen udføres uden at fjerne
klingen, skal tændrørshætten først tages af.
Slibningen skal udføres under hensyntagen til
den anvende type klinge og skær. Anvend en
flad fil, som skal køres ensartet på alle spidser.
En korrekt slibning udføres som angivet i Fig. 24:
A = Forkert slibning
B = Grænser for slibning
C = Forkerte og uens vinkler
Efter slibningen er det vigtigt, at der bevares en
korrekt balance.
Klingerne med 3 eller 4 spidser kan anvendes på
begge sider. Når den ene af klingernes sider er
slidt, kan klingen vendes og bruges på den
anden side.
!
ADVARSEL!
!
ADVARSEL!
!
ADVARSEL!
Klingen må aldrig repare-
res. Så snart de første tegn på brud bemær-
kes, eller hvis grænsen for slibning overskri-
des, skal klingen udskiftes.
UDSKIFTNING AF TRÅD PÅ HOVEDET
For at udskifte nylontråden henvises til den
anvisning, der følger med hovedet.
SLIBNING AF TRÅDSKÆREREN (Fig. 25)
Fjern trådskæreren (1) fra beskyttelsen (2) ved
at skrue skruen (3) af
Spænd trådskæreren i en skruestik og gå frem
med slibningen under anvendelse af en flad fil.
Pas på at bevare den oprindelige skærevinkel.
Montér kniven på beskyttelsen igen.
LIBNING AF SAV-KLINGEN MED 24 TÆNDER
(Fig. 26)
Anvend beskyttelseshand-
sker. Hvis slibningen udføres uden at fjerne
klingen, skal tændrørshætten først tages af.
Kontrollér, at klingens udlægning er på ca. 1 mm.
Justér den om nødvendigt med en tang.
Slib alle tænderne jævnt ved hjælp af en rund fil
(1) med en diameter på 5,5 mm. Filen skal
anvendes som angivet i figur ved at køre den
skiftevis på tænderne til højre og til venstre.
Tændernes profil må ikke ændres.
Sav-klingen er ikke vend-
bar, og må derfor kun anvendes på én side.
Klingen må aldrig repareres - den skal udskiftes,
så snart de første tegn på brud bemærkes, eller
hvis grænsen for slibning overskrides.
SÆRLIGE INDGREB
Ethvert vedligeholdelsesindgreb, der ikke er
beskrevet i denne manual, må udelukkende
udføres af Deres forhandler.
!
ADVARSEL!
!
ADVARSEL!
!
ADVARSEL!
VEDLIGEHOLDELSE OG OPBEVARING
15
DA
Indgreb, der er udført af uegnede instanser eller
ukvalificerede personer, medfører bortfald af
enhver form for garanti.
HENSTILLEN
Hver gang, De afslutter arbejdet, skal De omhyg-
geligt rense maskinen for støv og rester, og
eventuelle defekte dele skal repareres eller
udskiftes.
Maskinen skal henstilles på et tørt sted og i læ
for vejrpåvirkning, og beskyttelsen skal være
korrekt monteret.
LÆNGEVARENDE STILSTAND
Hvis maskinen forventes
uanvendt i mere end 2 - 3 måneder, skal der
tages enkelte forholdsregler for at undgå vanske-
ligheder ved genoptagelse af arbejdet eller ved-
varende beskadigelse af motoren.
VIGTIGT
Lagring
Før maskinen henstilles:
Tøm benzintanken.
Start motoren og hold den kørende i tom-
gangshastighed, indtil den stopper, for at
brænde alt det brændstof, der er tilbage i kar-
buratoren.
Lad motoren afkøle og fjern tændrøret.
Kom en teskefuld ny olie i tændrørets hul.
–Træk flere gange i startgrebet for at fordele
olien i cylinderen.
Montér tændrøret med stemplet ved øverste
dødpunkt (som kan ses fra tændrørshullet; det
vil sige, med stemplet ved maskimal slag-
længde).
Genoptagelse af arbejdet
Det følgende udføres, når maskinen tages i brug
igen:
Fjern tændrøret.
Anvend nogle gange startgrebet for ar fjerne
den overskydende olie.
Kontrollér tændrøret som beskrevet i kapitlet
“Kontrol af tændrøret”.
Forbered maskinen som angivet i kapitlet
“Forberedelse til arbejdet”.
16
VEDLIGEHOLDELSE OG OPBEVARING / FEJLFINDING
DA
9. FEJLFINDING
1) Motoren starter
ikke eller stopper
hele tiden
2) Motoren starter,
men har begrænset
effektivitet
3) Motoren virker
uregelmæssig eller
mangler effektivitet
under belastning
Ukorrekt start-procedure
Tændrøret er snavset eller ukorrekt
afstand mellem elektroderne
–Tilstopning af luftfilter
Driftsforstyrrelser i karburator
–Tilstopning af luftfilter
Driftsforstyrrelser i karburator
Tændrøret er snavset eller ukorrekt
afstand mellem elektroderne
Driftsforstyrrelser i karburator
Følg anvisningerne (se kap. 6)
ontrollér tændrøret (se kap. 8)
Rengør og/eller udskift filtret (se
kap. 8)
Kontakt Deres forhandler
Rengør og/eller udskift filtret (se
kap. 8)
Kontakt Deres forhandler
Kontrollér tændrøret (se kap. 8)
Kontakt Deres forhandler
PROBLEM MULIG ÅRSAG AFHJÆLPNING
TEKNISKE DATA 17
DA
Motor ............................. 4-taktsmotor med luftkøling
Slagvolumen / Effekt
Mod. 28H - 28HD ......................... 25 cm3 / 0,81 kW
Mod. 38H - 38HD ........................... 35 cm3 / 1,2 kW
Omdrejningshastighed med motor i minimum
Mod. 28H - 28HD ...................... 2900-3300 omdr./1’
Mod. 38H - 38HD ...................... 2900-3300 omdr./1’
Maksimal omdrejningshastighed for motor
Mod. 28H - 28HD .................. 10500-11000 omdr./1’
Mod. 38H - 38HD .................. 10500-11000 omdr./1’
Maksimal omdrejningshastighed for redskabet
Mod. 28H - 28HD................................ 8500 omdr./1’
Mod. 38H - 38HD................................ 8500 omdr./1’
Tændrør........................ NGK CM5H (eller tilsvarende)
Brændstof: .. Blyfri benzin (“grøn benzin”) - minimum
oktantal 90.
Brændstoftankens kapacitet
Mod. 28H - 28HD........................................ 550 cm3
Mod. 38H - 38HD........................................ 650 cm3
Olietankens-kapacitet
Mod. 28H - 28HD.......................................... 80 cm3
Mod. 38H - 38HD........................................ 100 cm3
Max. tilladt diameter for klinger
Klinge m. 3 spidser .................................. Ø 255 mm
Klinge m. 4 spidser .................................. Ø 255 mm
Modellerne (undtagen Mod. 28H -
28HD - 38H) ............................................ Ø 255 mm
Vægt 1)
Modellerne “MONO” ...................... fra 5,3 til 7,1 kg
Modellerne “DUPLEX” ................... fra 5,5 til 8,2 kg
1) Vægt ifølge normen ISO 11806 (uden brændstof,
skæreindretninger og beskyttelse)
10. TEKNISKE DATA
Lydmæssige målinger og vibrationer
Model........................................ 28H 28HD 38H 38HD
Målt støjniveau (ISO 10884) dB(A)
ed trådhoved........................... 108,1 107,9 106,3 109,7
med klinge med 4 spidser....... 106,0 106,1 103,5 106,5
Støjniveau ved brugerens ører (EN 27917) dB(A)
med trådhoved........................ 94,6 95,1 92,1 94,7
med klinge med 4 spidser ..... 94,3 91,2 93,2 93,7
Vibrationer overført til hånden på forreste håndtag (“MONO”) (ISO 7916) m/sec
2
i minimum .............................. 2,4 2,2
med trådhoved ....................... 8,3 5,9
med klinge med 4 spidser ..... 7,8 2,8
Vibrationer overført til hånden på bagerste håndtag (“MONO”) (ISO 7916) m/sec
2
i minimum .............................. 2,0 2,9
med trådhoved ....................... 8,1 6,7
med klinge med 4 spidser....... 9,2 4,7
Vibrationer overført til hånden på venstre håndtag (“DUPLEX”) (ISO 7916) m/sec
2
i minimum .............................. 1,3 1,3
med trådhoved ....................... 7,2 2,1
med klinge med 4 spidser ..... 5,4 2,0
Vibrationer overført til hånden på højre håndtag (“DUPLEX”) (ISO 7916) m/sec
2
i minimum .............................. 1,9 1,4
med trådhoved ....................... 7,7 3,3
med klinge med 4 spidser ..... 5,3 3,7
18
NO
PRESENTASJON
1
Kjære kunde,
Aller først vil vi takke for at du har valgt et av våre produkter. Vi håper at du blir fornøyd med denne
maskinen, og at den svarer til dine forventninger. Denne instruksjonsboken har blitt laget for at du skal
gjøre deg kjent med vår maskin, og bruke den under sikre og effektive forhold. Instruksjonsboken er
en del av maskinen. Ha den alltid tilgjengelig som oppslagsverk til enhver tid, og la den følge med
maskinen dersom den blir solgt videre eller lånt bort til andre.
Denne nye maskinen er blitt utviklet og konstruert i henhold til de gjeldende normer. Den er sikker og
pålitelig dersom den brukes i full respekt for instruksjonene som finnes i denne bruksanvisningen (for-
utsett bruk). Enhver annen bruk, eller manglende overholdelse av de angitte sikkerhetsreglene for bruk,
vedlikehold og reparasjon, er å betrakte som “uriktig bruk”, og medfører bortfall av garantien og av
fabrikantens ansvar. Byrder som følger av skader eller kvestelser på egen person eller tredjeperson, til-
fatter dersom brukeren.
Dersom du skulle legge merke til mindre uoverensstemmelser mellom det som er beksrevet her og
maskinen din, husk at vårt produkt forbedres stadig, og informasjonene i denne instruksjonsboken vil
derfor bli endret uten forvarsel eller krav om oppdatering. Karakteristikkene som gjelder sikkerhet og
funksjon vil hele tiden forbli uforandret. Kontakt din forhandler i tvilstilfeller. Lykke til!
INNHOLD
1.
Identifikasjon av maskinen og komponentene............................. 2
2. Symboler ...................................................................................... 3
3. Sikkerhetsbestemmelser .............................................................. 4
4. Montering av maskinen................................................................ 6
5. Forberedelse til arbeidet .............................................................. 8
6. Oppstart - Bruk - Stans av motoren ............................................ 9
7. Bruk av maskinen....................................................................... 11
8. Vedlikehold og lagring ................................................................ 14
9. Feilsøking ................................................................................... 16
10. Tekniske data.............................................................................. 17
NO
HOVEDDELER
1. Motorenhet
2. Transmisjonsrør
3. Skjæreutstyr
a. Blad med 3 eller 4 spisser
b. Trådspole
4. Beskyttelse av skjæreutstyret
5. Håndtak fremme
6. Vern
7. Håndtak
8. Håndtak bak
9. Festepunkt (selenes)
10. Merkeplate
11. Seler
a. med enkel rem
b. med dobbel rem
12. Vinkelenhet
13. Beskyttelse av bladet (ved
transport)
14. Tennplugg
KONTROLLER OG ETTERFYLLING
21. Bryter for stans av motoren
22. Gasskontroll
23. Blokkering av gassen
24. Startsnor
25. Choke-kontroll (Starter) (hvor
slik finnes)
26. Pumpekommando (Primer) (hvor
slik finnes)
31. Lokket på drivstofftanken
32. Oljelokk
2
IDENTIFIKASJON AV MASKINEN OG KOMPONENTENE
1. IDENTIFIKASJON AV MASKINEN OG KOMPONENTENE
MERKEPLATE
10.1) Typegodkjennelse i henhold til EU–direkti-
vet 98/37/CE
10.2) Produsentens navn og adresse
10.3) Lydeffektnivå LWA i henhold til direktivet
2000/14/EF
10.4) Produsentens referansemodell
10.5) Redskapets modell
10.6) Serienummer
10.7) Byggeår
10.1
L
WA
dB
10.2
10.6 10.4
10.5
10.7
10.3
1
“DUPLEX”
2
4 12
13
3a
6
7
8
9
10
3b
21
23
22
21
23
22
25
26
31
1
5
3
“MONO”
24
11a11b
14
32
NO
1) Advarsel! Fare. Denne maskinen kan være
farlig både for deg og andre dersom den ikke
brukes riktig
2) Les gjennom håndboken før maskinen tas i
bruk.
3) Enhver som bruker denne maskinen daglig
over lengre tid og under normale forhold, kan
utsettes for et støynivå som tilsvarer eller over-
skrider 85 dB (A). Bruk hørselvern og ta på
beskyttelseshjelm.
4) Bruk vernehansker og vernesko!
11) Drivstofftank
12) Stillingene til bryteren for
stans av motoren
a = stans
b = i drift
13) Regulering av minimum
14) Choke-kontroll (Starter)
15) Pumpekommando
(Primer)
16) Korrekt stilling for hånd-
taket på transmisjonsrø-
ret
5) Sprutfare! Hold alle personer og husdyr minst
15 m på avstand når maskinen brukes!
6) Ikke bruk sirkelsagblader. Fare: Bruk av sir-
kelsagblader på maskiner med dette symbo-
let, utsetter brukeren for risiko for svært
alvorlige skader, sågar døden.
7) Maksimal hastighet for skjæreutstyret. Bruk
kun egnet skjæreutstyr.
8) Indikasjon for lydeffektnivå LWA i henhold til
EF-direktiv 2000/14/EF..
SYMBOLER 3
FORKLARENDE SYMBOLER PÅ MASKINEN
(hvor slike finnes)
2. SYMBOLER
7
1 2 3
5 6
4
8
-1
min
21) Skjæreutstyr som
beskyttelsen er
egnet til
22) Skal brukes med
trådspolen
23) Skjæreutstyrets
rotasjonsretning
FORKLARENDE SYMBOLER PÅ BESKYT-
TELSENE (hvor slike finnes)
21
22
23
ab
11
12
13
14
15
16
NO
A) OPPLÆRING
1) Les nøye gjennom instruksjonene. Gjør deg
kjent med betjeningskontrollene og riktig bruk av
maskinen. Lær deg å stoppe motoren hurtig.
2)
Bruk maskinen til det den er beregnet til, det
vil si
klipping av gress og vegetasjon, unntatt
trær,
ved hjelp av en nylontråd (f.eks. langs
kanten av blomsterbed, planter, vegger, gjerder
eller grønne områder med begrenset overflate,
for å finpusse etter bruk av gressklipper);
klipping av høyt gress, tørrgrener og busker
med grendiameter inntil 2 cm, ved hjelp av bla-
der av metall eller plast.
Annen bruk kan være farlig og kan skade maski-
nen.
3) La aldri barn eller andre som ikke kjenner til
disse bestemmelsene bruke maskinen. Lokale
bestemmelser kan angi en tillatt minstealder for
bruk.
4) Maskinen må ikke brukes av mer enn én per-
son.
5)
Bruk aldri maskinen:
–i nærheten av personer, spesielt barn eller dyr;
hvis brukeren er trett eller ikke føler seg vel, eller
har tatt inn medisiner, narkotika, alkohol eller
andre substanser som nedsetter vedkommen-
des reflekser eller oppmerksomhet;
hvis brukeren ikke er i stand til å holde maski-
nen fast med begge hender og/eller ikke forbli i
stabil likevekt på bena under arbeidet.
6) Husk på at føreren eller brukeren er ansvarlig
for ulykker som påføres andre mennesker eller
deres eiendom.
B) KLARGJØRING
1) Under arbeidet må man være kledd på en måte
som ikke kan skape noen vanskeligheter for bru-
keren.
–Bruk tettsittende, beskyttende klær utstyrt med
beskyttelser mot kutt.
–Ta på hjelm, hansker, beskyttelsesbriller, støv-
maske og vernesko med antiglisåle.
–Bruk øreklokker for å beskytte hørselen.
–Ta ikke på skjerf, frakk, halskjeder eller noen
form for omfangsrike eller hengende tilbehør
som kan henge seg opp i maskinen eller i gjen-
stander eller materialer som befinner seg på
stedet der det arbeides.
Samle opp langt hår på en passende måte.
2)
ADVARSEL: FARE! Bensin er meget brann-
farlig:
oppbevar bensinen i en bensinkanne som er
godkjent til slik bruk;
ikke røyk når du håndterer drivstoffet;
åpne bensinlokket forsiktig, slik at det indre
trykket gradvis kan slippes ut;
drivstoff skal kun fylles utendørs og ved hjelp av
en trakt;
fyll på før motoren startes; ikke fyll på drivstoff
eller fjern tanklokket når motoren er i gang eller
er varm;
ikke start motoren dersom det lekker ut bensin.
Unngå å skape brannfare ved å fjerne maskinen
fra det området hvor lekkasje har funnet sted,
helt til drivstoffet er dunstet bort og bensingas-
sene har løst seg opp;
tørk umiddelbart opp ethvert spor av bensin
som søles på maskinen eller på bakken;
ikke start opp maskinen på det stedet hvor
påfyll av drivstoff fant sted;
unngå at drivstoffet kommer i kontakt med
klærne, og skift i motsatt fall klær før motoren
startes opp;
sett alltid lokkene på tanken og bensinkannen
tilbake på plass med en gang, og kontroller at
lokkene er tette og skikkelig satt på plass.
4) Skift ut ødelagte eller skadede lydpotter.
5)
Foreta en generell kontroll av maskinen før
bruk
, og kontroller spesielt følgende:
gasspaken og sikkerhetsspaken må kunne
beveges fritt og utvungent, og idet de slippes
må de hurtig og automatisk vende tilbake til
nøytral posisjon;
gasspaken må forbli blokkert med mindre sik-
kerhetsspaken trykkes inn;
–bryteren til stans av motoren må lett kunne flyt-
tes fra en posisjon til den andre;
strømledningene, og i særdeleshet tennplugg-
ledningen, må være hele for å unngå at det dan-
nes gnister, og hetten må være korrekt montert
på tennpluggen;
maskinens håndtak og beskyttelser må være
rene og tørre, og sitte godt fast til maskinen;
skjæreutstyret og beskyttelsene må aldri være
skadet.
6) Kontroller korrekt plassering av håndtakene og
remmenes festepunkt, samt maskinens gode like-
vekt.
7) Innen du tar fatt på arbeidet, forviss deg om at
beskyttelsene er egnet til det skjæreredskapet
som benyttes, og at de er korrekt montert.
8) Undersøk grundig hele arbeidsområdet, og
fjern alt som kan slynges vekk av maskinen eller
skade skjæreelementene eller motoren (steiner,
grenser, ståltråd, ben. osv.).
C) UNDER BRUK
1) Ikke start motoren i lukkede områder, hvor far-
lige karbonmonoksydgasser kan hope seg opp
2) Klipp bare i dagslys eller i godt kunstig lys.
3)
Innta en fast og stabil posisjon:
unngå så langt det er mulig å arbeide på vått
eller glatt underlag, og uansett ikke i altfor bratt
eller kupert terreng, som ikke garanterer bruke-
4 SIKKERHETSBESTEMMELSER
3. SIKKERHETSBESTEMMELSER
rens stabilitet under arbeidet;
–løp aldri, men gå rolig og vær oppmerksom på
terrengets uregelmessigheter og nærværet av
eventuelle hindre.
vurder de mulige risikoene i terrenget der du
arbeider, og ta alle nødvendige forholdsregler
for å garantere din egen sikkerhet, spesielt i
skråninger, ulendt terreng, og på glatt eller løst
underlag.
Arbeid alltid på tvers av helningsretningen i
skråninger, aldri ved å gå opp eller ned, og hold
deg alltid på nedsiden av skjæreutstyret.
4) Start opp motoren mens du holder maskinen
godt fast:
–start opp motoren minst 3 meter fra det stedet
hvor påfyll av drivstoff fant sted;
kontroller at andre personer befinner seg minst
15 m fra maskinens aksjonsradius, eller minst
30 m for de aller bratteste skråningene;
ikke rett lydpotten, og dermed avgassene, mot
brennbare materialer;
5)
Endre ikke innstillingene av motoren, og la
ikke motoren oppnå en for stor omdreiningshas-
tighet.
6) Ikke utsett maskinen for overdrevne belast-
ninger, og bruk aldri en liten maskin til å utføre
tunge arbeider; bruk av en egnet maskin reduse-
rer risikoene og forbedrer kvaliteten på arbeidet.
7) Kontroller at maskinen ikke beveger skjæreut-
styret på tomgang, og at motoren hurtig vender
tilbake til tomgangsdrift etter at gassen er blitt
trykket inn og sluppet.
8) Vær forsiktig så du ikke rammer fremmedlege-
mer med bladet, og se opp for materiale som kan
fyke av gårde på grunn av selve bladenes beve-
gelse.
9) Hold alltid maskinen spent fast til selene under
arbeidet.
10)
Stopp motoren:
hver gang maskinen står uten tilsyn.
før du fyller på bensin.
under forflytning mellom arbeidsområder.
11)
Stopp motoren og ta ut tennpluggkabelen:
før kontroll, rengjøring eller arbeid på maskinen;
–etter at det er kjørt på et fremmedlegeme.
Kontroller eventuelle skader, og reparer maski-
nen, om nødvendig, før den tas i bruk igjen.
Hvis maskinen begynner å vibrere unormalt:
finn i så fall frem til årsaken til vibrasjonen, og
korriger feilen;
når maskinen ikke blir brukt.
D) VEDLIKEHOLD OG LAGRING
1) Hold bolter, skruer og mutrer trukket godt til,
slik at maskinen alltid er sikkert å bruke.
Et regel-
messig vedlikehold er viktig for sikkerheten og
for å opprettholde prestasjonsnivået
.
2) Maskinen må ikke oppbevares med bensin i
tanken i et rom hvor bensingassene kan nås av
åpen ild, gnister eller utsettes for kraftige varme-
kilder.
3) La motoren avkjøles før enhver oppbevaring.
4) For å redusere brannfaren skal motoren, lyd-
demperen og området rundt bensintanken holdes
fri for sagflis, grenrester, løv og overflødig fett.
Etterlat ikke beholdere med materiale fra klipping-
en innendørs.
5) Må tanken tømmes, skal det skje utendørs, og
med kald motor.
6) Ta på arbeidshansker ved ethvert inngrep på
skjæreredskapet.
7)
For sikkerhets skyld må ikke maskinen bru-
kes dersom noen av delene er utslitte eller
skadet. Skadede deler må byttes ut, aldri repa-
reres. Bruk originale reservedeler.
Deler med
annen kvalitet kan skade maskinen og redusere
sikkerheten. Skjæreredskapene må alltid være
påført fabrikantens merke, i likhet med referansen
til maksimal brukshastighet.
8) Innen du setter maskinen på plass, forviss deg
om at du har fjernet nøkler og redskaper brukt til
vedlikeholdet.
9) Sett maskinen på et sted som er utilgjengelig
for barn!
E) TRANSPORT OG FLYTTING
1) Hver gang maskinen skal flyttes eller transpor-
teres, gjør følgende:
slå av motoren, vent til skjæreutstyret ikke
beveger seg, og kople fra tennpluggens hette;
–bruk skjæreutstyrets beskyttelse;
grip fatt i maskinen, bare i håndtakene, og rett
skjæreutstyret bakover i forhold til bevegelses-
retningen.
2) Når man transporterer maskinen med et kjøret-
øy, må den plasseres på en slik måte at den ikke
utgjør noen fare, og festes ordentlig for å unngå at
den velter, med skader og drivstofflekkasje som
mulig resultat.
F) HVORDAN LESE INSTRUKSJONSBOKEN
I instruksjonsboken er noen avsnitt som innehol-
der særlig viktig informasjon merket med forskjel-
lige typer markeringer, hvis betydning er som føl-
ger:
eller
Presiserer og supplerer det
som er forklart tidligere for å forhindre at maskinen
ødelegges, eller at det oppstår skader.
Mulighet for personlige
skader, eller skader på tredjemann hvis rege-
len ikke overholdes.
Mulighet for alvorlige per-
sonlige skader eller skader på tredjemann med
fare for død, hvis regelen ikke overholdes.
!
FARE!
!
ADVARSEL!
VIKTIG
MERK
SIKKERHETSBESTEMMELSER 5
NO
Maskinen leveres med enkel-
te deler demontert, og med tom drivstofftank.
Ta alltid på solide arbeids-
hansker når du håndterer skjæreutstyret
Vis den aller største forsiktighet ved monte-
ring av delene for ikke å sette maskinens sik-
kerhet og effektivitet i fare; kontakt din for-
handler i tvilstilfeller.
1. KLARGJØRING AV MASKINEN
1a. "MONO"-modeller
•Modell 28 (Fig. 1)
Avstandsstykket (1) har til
formål å garantere en minste avstand mellom
det bakre og det fremre håndtaket, av sikker-
hetsgrunner. Dette avstandsstykket må alltid
være tilstede, og må ikke modifiseres på noen
måte.
Foran avstandsstykket (1), monter det fremre
håndtaket (2) på transmisjonsrøret (3) ved
hjelp av skruene (4) og mutrene (5) satt inn på
plassene sine.
Innen du strammer skruene (4), orienter hånd-
taket korrekt i forhold til transmisjonsrøret.
Stram skruene (4) godt fast.
•Modell 38 (Fig. 2)
Monter det fremre håndtaket med vernet (1)
på kledningen av plast (2), og stram skruene
(3) godt fast
1b. "DUPLEX"-modellene
•Modell 28 (Fig. 3)
Sett inn skaftet (1) i åpningen på støtten (2)
som befinner seg på transmisjonsrøret (3), og
pass på at kontrollenen kommer på høyre
side.
Monter hetten (4) ved å stramme godt fast
skruene (5).
!
ADVARSEL!
!
ADVARSEL!
VIKTIG
Støtten (2) er allerede montert på forhånd på
transmisjonrøret (3) slik at kanten er plassert i
samsvar med pilen (6) på etiketten; denne stil-
lingen må aldri reguleres.
•Modell 38 (Fig. 4)
Skru av knotten i midten (1) og fjern hetten (2).
Før inn håndtaket (3) idet du passer på at kon-
trollene kommer på høyre side.
Orienter håndtaket i den mest komfortable
arbeidsstillingen, og blokker det ved hjelp av
hetten (2) og knotten (1).
2.