DeWalt DCV517N Handleiding

Categorie
Stofzuigers
Type
Handleiding
B
Copyright
DeWALT
Dansk (oversat fra original brugsvejledning) 4
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen) 14
English (original instructions) 25
Español (traducido de las instrucciones originales) 35
Français (traduction de la notice d’instructions originale) 46
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali) 57
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies) 68
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene) 79
Português (traduzido das instruções originais) 89
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta) 100
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna) 110
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir) 120
 (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες) 131
68
neDerlanDs
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
Gefeliciteerd!
U hebt
DeWALT
-apparatuur aangeschaft. Jarenlange
ervaring, grondige productontwikkeling en innovatie
maken D
e
WALT een van de betrouwbaarste
partners van gebruikers van elektrischgereedschap.
Technische gegevens
DCV517
Type 1
Stroombron DC
Accuspanning V
DC
18
Vermogen W 180
Tankvolume l 1.9
Max. luchtstroom l/s 15.9
Beveiligingsklasse IPX4
Slangmonddiameter mm 32
Gewicht (zonder accu) kg 1.8
Lawaaiwaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgens EN60335.
L
PA
(emissie geluidsdrukniveau) dB(A) 76
L
WA
(niveau geluidsvermogen) dB(A) 87
K (onzekerheid voor het gegeven geluidsniveau) dB(A) 3
Vibratie-emissiewaarde a
h
= m/s
2
<2.5
Onzekerheid K = m/s
2
1.5
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad
wordt gegeven, is gemeten in overeenstemming
met een gestandaardiseerde test volgens EN
60335-2-69 en kan worden gebruikt om het ene
gereedschap met het andere te vergelijken. Het
kan worden gebruikt voor een eerste inschatting
vanblootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde
vibratie-emissieniveau geldt voor de
hoofdtoepassingen van het gereedschap.
Als het gereedschap echter voor andere
toepassingen wordt gebruikt, dan wel
met andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-emissie
verschillen. Dit kan het blootstellingniveau
aanzienlijk verhogen gedurende de
totalearbeidsduur.
Een inschatting van het
blootstellingniveau aan vibratie dient
ook te worden overwogen wanneer het
gereedschap wordt uitgeschakeld of als
het aan staat maar geen daadwerkelijke
werkzaamheden uitvoert. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verminderen
gedurende de totalearbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen
op om de operator te beschermen tegen
de effecten van vibratie, zoals: onderhoud
het gereedschap en de accessoires,
houd de handen warm, organisatie
vanwerkpatronen.
Accu DCB180 DCB181 DCB182
Accutype Li-Ion Li-Ion Li-Ion
Spanning V
DC
18 18 18
Capaciteit Ah 3,0 1,5 4,0
Gewicht kg 0,64 0,35 0,61
Accu
DCB183/B DCB184/B
DCB185
Accutype Li-Ion Li-Ion Li-Ion
Spanning V
DC
18 18 18
Capaciteit Ah 2,0 5,0 1,3
Gewicht kg
0,40/0,45 0,62/0,67
0,35
Lader DCB105
Netspanning V
AC
230
Accutype 10,8/14,4/18 Li-Ion
Laadtijd bij benadering
van accus
min 25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
Gewicht kg 0,49
Lader DCB107
Netspanning V
AC
230
Accutype 10,8/14,4/18 Li-Ion
Laadtijd bij benadering
van accus
min 60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
Gewicht kg 0,29
Lader
DCB112
Netspanning
V
AC
230
Accutype
10,8/14,4/18 Li-Ion
Laadtijd bij benadering
van accus
min 40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
Gewicht
kg 0,36
Lader
DCB113
Netspanning
V
AC
230
SNOERLOZE DROOG/NAT STOFZUIGER
DCV517
69
neDerlanDs
Lader
DCB113
Accutype
10,8/14,4/18 Li-Ion
Laadtijd bij benadering
van accus
min 30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
Gewicht
kg 0,4
Lader
DCB115
Netspanning
V
AC
230
Accutype
10,8/14,4/18 Li-Ion
Laadtijd bij benadering
van accus
min 25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
Gewicht
kg 0,5
Zekeringen:
Europa 230 V-gereedschap 10 ampère, stroomnet
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad
voor elk signaalwoord. Gelieve de handleiding te
lezen en op deze symbolen teletten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstigeverwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een
mogelijk gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, zou kunnen leiden tot de
dood of ernstigeletsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, kan leiden tot kleine of
matigeletsels.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk
letsel optreedt die, indien niet
voorkomen, schade aan goederen
kanveroorzaken.
Wijst op risico van een elektrischeschok.
Wijst opbrandgevaar.
EG-conformiteitsverklaring
RICHTLIJN VOOR MACHINES
SNOERLOZE DROOG/NAT STOFZUIGER
DCV517
DeWALT
verklaart dat de producten die worden
beschreven onder Technische Gegevens voldoen
aan:
2006/42/EC, EN 60335-1:2012, EN 60335-2-
69:2012.
Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn
2004/108/EG (tot 19-04-2016), 2014/30/EU
(vanaf 20-04-2016) en 2011/65/EU. Neem voor
meer informatie contact op met
DeWALT
via
het volgende adres of kijk op de achterzijde van
degebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens
DeWALT
.
Markus Rompel
Director Engineering
DeWALT
, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
18.12.2015
LET OP: Lees de
bedieningsinstructie
voordat u het apparaat in
gebruikneemt.
Belangrijke veiligheidsinstructies
WAARSCHUWING! Lees
alle veiligheidswaarschu-
wingen en alle instructies.
Het niet opvolgen van de
waarschuwingen en instruc-
ties kan leiden tot een elek-
trische schok, brand en/of
ernstig persoonlijkletsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN
INSTRUCTIES ZODAT U DEZE LATER OOK
NOG KUNT RAADPLEGEN
70
neDerlanDs
gebrek aan ervaring enkennis.
Er moet op worden toegezien
dat kinderen niet met het
gereedschap kunnenspelen.
Gebruik dit apparaat ALLEEN
volgens de beschrijving in
de handleiding. Gebruik
alleen door D
e
WALT
aanbevolenhulpstukken.
Als het apparaat niet goed werkt,
of als het is gevallen, beschadigd
is, buiten is blijven staan, in het
water is gevallen, breng het dan
terug naar eenservicecentrum.
Pak niet de stekker, de accu
of het apparaat vast met
nattehanden.
Steek geen voorwerpen in de
openingen van het apparaat.
Gebruik het apparaat niet als één
van de openingen is geblokkeerd;
houd het apparaat vrij van stof,
pluizen, haar en van alles wat de
luchtstroom kanbeperken.
Houd haar, losse kleding, vingers
en alle lichaamsdelen weg bij de
openingen en bewegendedelen.
Schakel alle bedieningsfuncties
uit voordat u de stekker uit het
stopcontact trekt of de accu uit
het apparaatneemt.
Ga extra voorzichtig
te werk wanneer u
schoonmaakwerkzaamheden
uitvoert op eentrap.
Gebruik het apparaat niet voor
het opnemen van brandbare
of explosieve vloeistoffen,
zoals benzine, en gebruik het
apparaat niet op plaatsen
waar brandbare of explosieve
vloeistoffenvoorkomen.
Schokken als gevolg van
statische elektriciteit zijn mogelijk
op plaatsen waar het droog is of
waar de relatieve luchtvochtigheid
LEES ALLE INSTRUCTIES EN VOLG
DEZE OP VOORDAT U DIT APPARAAT IN
GEBRUIKNEEMT.
WAARSCHUWING:
Gebruikers moeten
voldoende worden
geïnstrueerd over het gebruik
van dezeapparaten.
WAARSCHUWING: Beperk
het risico van elektrische
schok. Stel het apparaat niet
bloot aan regen. Berg het
binnenshuisop.
WAARSCHUWING: Dit
apparaat is niet geschikt
voor het opruimen van
gevaarlijkestof.
Voor ingebruikname moeten
gebruikers informatie, instructies
en training ontvangen voor het
gebruik van het apparaat en
over de stoffen waarvoor de
machine moet worden gebruikt,
waaronder een veilige methode
voor het verwijderen en bij
het afval verwerken van het
verzameldemateriaal.
Gebruikers moeten eventuele
voorschriften voor de veiligheid
in acht nemen, die gelden
voor de materialen waarmee
wordtgewerkt.
Laat niet het apparaat
onbeheerd achter wanneer
het is aangesloten op een
stroombron. Trek de stekker uit
het stopcontact en neem de
accu uit wanneer het apparaat
niet in gebruik is en voordat het
wordtnagezien.
Dit product is niet bedoeld
voor gebruik door personen
(waaronder kinderen) die
verminderde fysieke, zintuiglijke
of psychische mogelijkheden
hebben; wanneer sprake is van
71
neDerlanDs
POSITIE DATUMCODE (AFB. [FIG.] 2)
De datumcode (X), die ook het jaar van fabricage
bevat, is binnen in de behuizinggeprint.
Voorbeeld:
2015 XX XX
Jaar van fabricage
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle acculaders
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze handleiding
bevat belangrijke instructies voor de veiligheid en
voor de bediening van geschikte batterijladers
(raadpleeg Technische Gegevens).
Lees voordat u de lader gebruikt, alle instructies
en aanwijzingen voor de veiligheid op de lader,
de accu en het product dat de accugebruikt.
WAARSCHUWING: Gevaar voor
elektrische schok. Laat geen vloeistof in
de lader dringen. Dit zou kunnen leiden
tot een elektrischeschok.
WAARSCHUWING: Wij adviseren
een aardlekschakelaar met een
reststroomwaarde van 30mA of minder
tegebruiken.
VOORZICHTIG: Gevaar voor
brandwonden. Beperk het risico van
letsel, laad alleen oplaadbare accu’s
op van het merk
DeWALT
. Andere
typen accu’s zouden uit elkaar kunnen
springen en persoonlijk letsel en schade
kunnenveroorzaken.
VOORZICHTIG: Houd toezicht op
kinderen zodat zij niet met het apparaat
kunnenspelen.
OPMERKING: Onder bepaalde
omstandigheden, wanneer de stekker
van de lader in het stopcontact zit,
kunnen de niet-afgedekte laadcontacten
binnenin de lader door materiaal of
een voorwerp worden kortgesloten.
Bepaalde materialen die geleidend zijn,
zoals, maar niet uitsluitend, staalwol,
aluminiumfolie of een opeenhoping
van metaalachtige deeltjes, kunnen
beter bij de holtes van de lader worden
weggehouden. Trek altijd de stekker uit
het stopcontact wanneer er geen accu in
de lader zit. Trek de stekker van de lader
uit het stopcontact voordat u de lader
gaatreinigen.
laag is. Dit is slechts tijdelijk en
heeft geen invloed op het gebruik
van dezuiger.
Voorkom spontane ontbranding,
leeg steeds na ieder gebruik
detank.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES:
Aanvullende veiligheidsregels
Neem niet iets op dat brandt of rookt, zoals
sigaretten, lucifers of heteas.
Dit gereedschap is spatwaterproef volgens
beveiligingsklasse IPX4. Dompel het
gereedschap niet onder inwater.
Zuig geen brandbare, explosieve materialen
op, zoals kolen, graan of ander fijn verdeeld
brandbaarmateriaal.
Zuig geen gevaarlijke, giftige of
kankerverwekkende materialen op, zoals
asbest ofinsectenbestrijdingsmiddel.
Gebruik de stofzuiger niet zonder dat de
filters zijngeplaatst.
Sommige houtproducten bevatten
conserveringsmiddelen die giftig kunnen
zijn. Ga extra voorzichtig te werk en
voorkom inademing en contact met de
huid wanneer u met deze materialen werkt.
Vraag bij uw leverancier van materialen
veiligheidsinformatie aan en volg de
aanwijzingen in dezeinformatie.
Gebruik de zuiger niet alsopstapje.
Plaats geen zware voorwerpen op dezuiger.
Overige risico’s
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten kunnen sommige overige
risico’s niet worden vermeden. Dit zijn:
Risico dat vingers bekneld raken of
verbrijzeldworden.
Risico van het inademen van dampen wanneer
wordt gewerkt metlijmstoffen.
Risico van het inademen van
gevaarlijkestofdeeltjes.
Risico van persoonlijk letsel als gevolg van
langduriggebruik.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voorgebruik.
72
neDerlanDs
Als het netsnoer is beschadigd, moet het
onmiddellijk worden vervangen door de
fabrikant, een servicemonteur van de fabrikant
of een dergelijk vakbekwaam persoon, zodat
risico isuitgesloten.
Trek de stekker van de lader uit het
stopcontact voordat u de lader gaat
schoonmaken. Er is dan minder risico
van een elektrische schok. Het risico is niet
minder wanneer u de accuverwijderd.
Probeer NOOIT 2 laders op elkaar aan
tesluiten.
De lader is ontworpen voor de 230V
stroomvoorziening van een woning.
Probeer de lader niet te gebruiken op
een andere spanning. Dit geldt niet voor de
12V-lader.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Laders
De laders van het type DCB105, DCB107, DCB112,
DCB113 en DCB115 zijn geschikt voor accu’s
van 18V Li-Ion XR (DCB140, DCB141, DCB142,
DCB143, DCB144, DCB145, DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B
en DCB185).
DeWALT
laders hoeven niet te worden afgesteld
en zijn zo ontworpen dat zij zeer gemakkelijk in het
gebruikzijn.
Oplaadprocedure (Afb. 2)
1. Steek de lader in een geschikt stopcontact
voordat u de accuinsteekt.
2. Plaats de accu (G) in de lader, en let er
daarbij op dat de accu geheel in de lader
komt te zitten. Het rode lampje (opladen)
knippert voortdurend en dat duidt erop dat het
laadproces isgestart.
3. Een volledig opgeladen accu wordt aangegeven
door het rode lampje dat constant AAN blijft. De
accu is nu volledig opgeladen en kan worden
gebruikt of in de acculader blijvenzitten.
OPMERKING: U kunt maximale prestaties en
levensduur van Lithium-ion-accu’s garanderen door
de accu’s volledig op te laden voordat u deze voor
het eerst in gebruikneemt.
Laadproces
Raadpleeg de onderstaande tabel voor de
laadstatus van deaccu.
Trek het apparaat niet naar u toe aan
het snoer, draag het apparaat niet aan
het snoer, gebruik het snoer niet als
handgreep, klem het snoer niet tussen
de deur, trek het snoer niet langs scherpe
randen of hoeken. Rij niet met het apparaat
over het snoer. Houd het snoer weg bij
heteoppervlakken.
Probeer NIET de accu op te laden met
andere laders dan die in deze handleiding
worden beschreven. De lader en de accu zijn
speciaal voor elkaarontworpen.
Deze laders zijn niet bedoeld voor een
andere toepassing dan het opladen van
oplaadbare accu’s van
DeWALT
. Andere
toepassingen kunnen leiden tot het gevaar van
brand, elektrische schok ofelektrocutie.
Stel de lader niet bloot aan regen
ofsneeuw.
U kunt beter niet aan het snoer trekken
wanneer u de stekker van de lader uit het
stopcontact trekt. Er is dan minder risico
op beschadiging van het snoer en van
destekker.
Het is belangrijk dat u het snoer zo plaatst
dat niemand erop kan stappen of erover
kan struikelen, en het snoer niet op een
andere manier kan beschadigen of onder
spanning kan komen testaan.
Gebruik alleen een verlengsnoer als het
er werkelijk niet anders kan. Gebruik van
een ongeschikt verlengsnoer kan het risico
van brand, elektrische schok of elektrocutie tot
gevolghebben.
Plaats niet iets boven op een lader en
plaats de lader niet op een zacht oppervlak
omdat hierdoor de ventilatiesleuven
kunnen worden geblokkeerd en de lader
binnenin veel te heet wordt. Plaats de lader
niet in de buurt van een warmtebron. De lader
wordt geventileerd door sleuven boven en
onder in debehuizing.
Gebruik de lader niet met een beschadigd
snoer of een beschadigde stekker—laat
deze onmiddellijkvervangen.
Gebruik de lader niet als er hard op is
geslagen, als de lader is gevallen of op
een andere manier beschadigd is. Breng de
lader naar een erkendservicecentrum.
Haal de lader niet uit elkaar; breng de lader
naar een erkend servicecentrum wanneer
service of reparatie nodig is. Onjuiste
montage kan leiden tot het risico van een
elektrische schok, elektrocutie ofbrand.
73
neDerlanDs
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle accu’s
Als u vervangende accu’s bestelt, zorg er dan voor
dat u het catalogusnummer en voltagevermeldt.
Als u de accu uit de verpakking haalt is hij niet
geheel opgeladen. Lees, voordat u de accu en de
lader in gebruik neemt, de onderstaande instructies
voor een veilig gebruik en volg vervolgens de
vermeldelaadprocedures.
LEES ALLE INSTRUCTIES
Laad de accu niet op en gebruik deze niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Wanneer u de accu plaatst
in of verwijdert uit de lader kan het stof of de
damp door een vonkvlamvatten.
Gebruik nooit geweld bij het plaatsen van
de accu in de lader. Wijzig de accu op
geen enkele manier als deze niet past in
een lader die niet geschikt is, omdat de
accu kan openbarsten waardoor ernstig
persoonlijk letsel kanontstaan.
Laad de accu’s alleen op in de daarvoor
bestemde
DeWALT
laders.
Spat NIET met water en dompel de accu niet
onder in water of anderevloeistoffen.
Gebruik of bewaar het gereedschap en de
accu niet op plaatsen waar de temperatuur
40°C of meer kan bereiken (bijvoorbeeld in
een schuurtje of een metalen loods in de
zomer).
WAARSCHUWING: Probeer nooit
om welke reden dan ook de accu te
openen. Als de behuizing van de accu is
gescheurd of beschadigd, zet de accu
dan niet in de lader. Klem een accu niet
vast, laat een accu niet vallen, beschadig
een accu niet. Gebruik een accu of lader
waar hard op is geslagen, die is gevallen,
waar overheen is gereden of die op
welke manier dan ook is beschadigd (dat
wil zeggen, doorboord met een spijker,
geraakt met een hamer, vertrapt) niet.
Een elektrische schok of elektrocutie
kan het gevolg zijn. Breng beschadigde
accu’s terug naar het servicecentrum
zodat ze kunnen wordengerecycled.
VOORZICHTIG: Plaats het
gereedschap als het niet in gebruik
is op de zijkant op een stabiele
ondergrond waar er niet overheen
kan worden gestruikeld of het zelf
Laadindicaties: DCB105
bezig met opladen
volledig opgeladen
hete/koude accuvertraging
vervang accu
Laadindicaties: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
bezig met opladen
volledig opgeladen
hete/koude accuvertraging*
* DCB107, DCB112, DCB113, DCB115: Het rode
lampje blijft knipperen, maar er brandt ook een
geel indicatielampje wanneer de functie actief is.
Wanneer de accu een geschikte temperatuur heeft
bereikt, gaat het gele lampje uit en hervat de lader
delaadprocedure.
De geschikte lader(s) laden niet een kapotte accu
op. Het lampje zal niet of onregelmatig gaan
branden en de lader geeft daarmee aan dat de accu
kapotis.
OPMERKING: Dit kan ook betekenen dat er iets
mis is met delader.
Als de lader laat zien dat er een probleem is,
laat de lader en de accu dan testen door een
geautoriseerdservicecentrum.
HOT/COLD PACK DELAY (VERTRAGING HETE/KOUDE ACCU)
Wanneer de lader waarneemt dat een accu te
warm of te koud is, wordt onmiddellijk een Hot/Cold
Delay gestart en wordt het laden uitgesteld tot de
accu een geschikte temperatuur heeft bereikt. De
lader schakelt dan automatisch over op de accu-
laadstand. Deze functie waarborgt een maximale
levensduur van deaccu.
Een koude accu zal half zo snel opladen als een
warme accu. De accu zal minder snel opladen
gedurende de gehele laadcyclus en zal niet op
maximumsnelheid gaan opladen, ook niet als de
accu warmerwordt.
UITSLUITEND LITHIUM-ION-ACCU’S
XR Li-Ion-gereedschap is ontworpen met een
Elektronisch Beveiligingssysteem dat ervoor zorgt
dat de accu niet te veel wordt geladen, niet te heet
wordt of te veel wordtontladen.
Het product zal automatisch uitgeschakeld worden,
als het elektronisch beschermingssysteem actief
wordt. Als dit gebeurt, zet u de Lithium-ion-accu op
de lader, totdat deze volledig geladenis.
74
neDerlanDs
2. Een verzending die een lithium-ion accu bevat
die een energieklassificering van meer dan 100
W/uur (Wh) heeft. Op alle lithium-ion accu’s
staat de W/Uur-klassificeringvermeld.
Ongeacht of een verzending wordt geacht een
vrijstelling te hebben of volledig voorgeschreven,
is voor de verantwoordelijkheid van de verzender
de meest recente voorschriften voor verpakking,
labeling/markering en vereisten ten aanzien
vandocumentatie.
Tijdens het transport kunnen accu’s mogelijk vlam
vatten als de aansluitingen van de accu onbedoeld
in aanraking komen met geleidende materialen.
Controleer dat tijdens het transport de aansluitingen
van de accu afgeschermd zijn en goed geïsoleerd
van materialen die ermee in contact kunnen komen
en kortsluiting kunnenveroorzaken.
De informatie die in dit hoofdstuk van de handleiding
wordt verstrekt, wordt verstrekt in goed vertrouwen
en wordt geacht nauwkeurig te zijn op het moment
dat het document werd opgesteld. Er wordt echter
geen garantie gegeven, impliciet of expliciet. Het is
voor de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te
zorgen dat zijn activiteiten in overeenstemming zijn
met de geldendevoorschriften.
Accu
ACCUTYPE
De DCV517 werkt op een 18 Vaccu.
De accu’s van het type DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B
of DCB185 kunnen worden gebruikt. Raadpleeg de
Technische Gegevens voor meerinformatie.
Aanbevelingen voor opslag
1. De beste plaats om het apparaat op te bergen
is koel en droog, uit direct zonlicht en niet
in overmatige hitte of koude. Voor optimale
accuprestaties en levensduur bergt u accu’s
op bij kamertemperatuur als deze niet in
gebruikzijn.
2. Wanneer u de accu lange tijd opbergt, kunt u
deze voor optimale resultaten het beste volledig
opgeladen opslaan op een koele, droge plaats
buiten delader.
OPMERKING: Accu’s kunnen beter niet volledig
ontladen worden opgeslagen. De accu moet voor
gebruik weer wordenopgeladen.
Labels op de oplader en accu
Behalve de pictogrammen die in deze handleiding
worden gebruikt, kunnen de volgende
pictogrammen op de labels op de lader en op de
accu staan:
kan vallen. Sommige gereedschappen
met grote accu‘s staan rechtop op
de accu maar kunnen gemakkelijk
wordenomgestoten.
SPECIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR LITHIUM-ION
(LI-ION)
Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze
ernstig beschadigd is of volledig verbruikt.
De accu kan in vuur exploderen. Als lithium-ion
accu‘s worden verbrand, komen giftige dampen
en materialenvrij.
Als de inhoud van de accu in contact
met de huid komt, wast u dit onmiddellijk
af met water en een milde zeep. Als
accuvloeistof in de ogen komt spoelt u 15
minuten met water in het geopende oog, of
totdat de irritatie stopt. Als medische hulp nodig
is dient u te vermelden dat de accuelektrolyt is
samengesteld uit een mengsel van vloeibare
organische carbonaten enlithiumzouten.
De inhoud van geopende accucellen kan
irritatie aan de luchtwegen veroorzaken.
Zorg voor frisse lucht. Zoek als de symptomen
aanhouden medischehulp.
WAARSCHUWING: Gevaar voor
brandwonden. Accuvloeistof kan
ontvlambaar zijn als deze aan een vonk
of vlam wordtblootgesteld.
Transport
DeWALT
accu’s voldoen aan alle van toepassing
zijn verzendvoorschriften zoals deze zijn bepaald
door de bedrijfstak en door wettelijke normen,
zoals Aanbevelingen voor het Transport van
Gevaarlijke Goederen van de UN; Voorschriften
voor Gevaarlijke Goederen van de International
Air Transport Association (IATA) , Voorschriften
Internationale Maritieme Gevaarlijke Goederen
(IMDG) en de Europese Overeenkomst Betreffende
het Internationale Vervoer van Gevaarlijke Goederen
over de Weg (ADR). Lithium-ion cellen en accu’s zijn
getest in overeenstemming met Hoofdstuk 38.3 van
de Aanbevelingen voor het Transport van Gevaarlijke
Goederen Handleiding van Testen enCriteria.
In de meeste gevallen zal de verzending van een
DeWALT
accu vrijgesteld zijn van de classificatie als
volledig voorgeschreven Gevaarlijk Materiaal van
Klasse 9. Over het algemeen zijn de twee gevallen
die verzending Klasse 9 vragen:
1. Verzending door de lucht van meer dan
twee
DeWALT
lithium-ion accu wanneer
de verpakking alleen accu’s bevat (geen
gereedschap) en
75
neDerlanDs
Neem de tijd om deze handleiding grondig
door te lezen en te begrijpen voordat u de
apparatuurgebruikt.
Beschrijving (Afb. 1)
WAARSCHUWING: Pas het
gereedschap of een onderdeel ervan
nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk
letsel tot gevolghebben.
A. Aan/Uit-schakelaar
B. Mondstuk van slang
C. Mondstuk van stofzuiger
D. Slangverbindingsstuk
E. Tankinlaat (Afb. 2)
e. Achterste vergrendeling
F. Tank
G. Accu
H. Accu-vrijgaveknop
BEDOELD GEBRUIK
Uw snoerloze stofzuiger DCV517 is ontworpen
voor het opzuigen van droge en natte stoffen in
professioneletoepassingen.
De stofzuiger is professioneel
elektrischgereedschap.
NIET gebruiken voor het opzuigen vanvloeistoffen.
OPMERKING: Dit apparaat is geschikt voor
commercieel gebruik, bijv. in hotels, scholen,
ziekenhuizen, fabrieken, winkels, kantoren,
verhuurbedrijven en opbouwplaatsen.
LAAT GEEN kinderen in contact met het
gereedschap komen. Toezicht is vereist als
onervaren gebruikers dit gereedschapbedienen.
Dit product is niet bedoeld voor gebruik door
personen (waaronder kinderen) die verminderde
fysieke, sensorische of psychische vermogens
hebben of die het ontbreekt aan ervaring en/
of kennis of bekwaamheden, als dat niet
gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen
mogen nooit alleen worden gelaten met dit
product zodat ze ermee zouden kunnenspelen.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage
ontworpen. Controleer altijd of het voltage van
de accu overeenkomt met het voltage op het
typeplaatje. Zorg er ook voor dat het voltage
van uw oplader overeenkomt met dat van
uwstroomvoorziening.
Lees gebruiksaanwijzing voorgebruik.
Zie Technische gegevens voor
deoplaadtijd.
Accu bezig metopladen.
Accuopgeladen.
Accudefect.
Hete/koudeaccuvertraging.
Niet doorboren met
geleidendevoorwerpen.
Laad geen beschadigde accu‘sop.
Niet blootstellen aan water.
Zorg dat defecte snoeren onmiddellijk
wordenvervangen.
Uitsluitend opladen tussen 4 ˚C en 40 ˚C.
Alleen voor gebruikbinnenshuis.
Bied de accu als chemisch afval aan en
houd rekening met hetmilieu.
Laad
DeWALT
-accu’s alleen op met
de aangewezen
DeWALT
-laders.
Wanneer u andere accu’s dan de
aangewezen
DeWALT
-accu’s oplaadt
met een
DeWALT
-lader dan kunnen
deze barsten of kan dit leiden tot andere
gevaarlijkesituaties.
Gooi de accu niet in het vuur
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Stofzuiger
1 Slang
1 Gebruiksaanwijzing
Controleer of het gereedschap, de onderdelen
of accessoires mogelijk zijn beschadigd tijdens
hettransport.
76
neDerlanDs
U kunt de vermogenmeter inschakelen door de
knop van de vermogenmeter (X) in te drukken.
Een combinatie van de drie groene LED-lampjes
gaat branden en dat geeft een aanduiding van de
hoeveelheid lading die de accu nog heeft. Wanneer
de lading in de accu onder het bruikbare niveau ligt,
gaat de vermogenmeter niet branden en moet de
accu wordenopgeladen.
OPMERKING: De brandstofmeter geeft slechts
een indicatie van de hoeveelheid lading die de
accu nog heeft. De meter geeft geen aanwijzingen
over de functionaliteit van het gereedschap en
is onderhevig aan schommelingen afhankelijk
van productcomponenten, temperatuur en de
toepassing door deeindgebruiker.
De slang losnemen en weer
bevestigen
(Afb. 3)
LOSNEMEN
1. Neem het mondstuk van de slang (B) uit de
fitting (C).
2. Draai het verbindingsstuk (D) naarlinks.
3. Trek de slang bij het verbindingsstuk uit de inlaat
(E) van de stofzuiger.
WEER BEVESTIGEN
1. Steek de connector (D) van de slang in
de tankinlaat (E) en let er daarbij op dat u
de nokken op de connector tegenover de
uitsparingen in het gat van de tankinlaathoudt.
2. Bevestig de slang in de juiste stand door het
verbindingsstuk naar rechts tedraaien.
3. Steek het mondstuk (B) van de slang in het
mondstuk (C) van destofzuiger.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd
aan de veiligheidsinstructies en van
toepassing zijndevoorschriften.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u de accu,
voordat u enige aanpassing maakt
of hulpstukken of accessoires
verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letselveroorzaken.
Uw
DeWALT
oplader is dubbel geïsoleerd
in overeenstemming met EN60335;
daarom is geen aardingnodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet
het worden vervangen door een speciaal
geprepareerd snoer dat leverbaar is via het
DeWALT
servicecentrum.
Een verlengsnoer gebruiken
U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit
absoluut noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd
verlengsnoer dat geschikt is voor de stroominvoer
van uw oplader (zie Technische gegevens). De
minimale geleidergrootte is 1 mm
2
; de maximale
lengte is 30m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd
volledig af terollen.
MONTAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u de accu,
voordat u enige aanpassing maakt
of hulpstukken of accessoires
verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letselveroorzaken.
WAARSCHUWING: gebruik alleen de
accusets en laders van
DeWALT
.
De accu in het gereedschap zetten
en uit het gereedschap verwijderen
(Afb. 2)
OPMERKING: Voor het beste resultaat is het
belangrijk dat u de accu (G) volledig oplaadt.
DE ACCU IN DE HANDGREEP VAN HET GEREEDSCHAP
INSTALLEREN
1. Houd de accu (G) tegenover de rails aan de
onderzijde het apparaat (Afb. 2).
2. Schuif de accu in het apparaat tot deze
stevig vastzit en let er vooral op dat u de accu
hoortvastklikken.
DE ACCU UIT HET APPARAAT HALEN
1. Druk op de accu-vrijgaveknop (H) en trek de
accu stevig uit hetgereedschap.
2. Zet de accu in de lader zoals wordt beschreven
in het ladergedeelte van dezehandleiding.
VERMOGENMETER (AFB. 2)
Er zijn
DeWALT
-accu’s met een vermogenmeter en
deze bestaat uit drie groene LED-lampjes die een
aanduiding geven van de hoeveelheid lading die de
accu nogheeft.
77
neDerlanDs
Smering
Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende
smeringnodig.
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof
uit de hoofdbehuizing met droge lucht,
zo vaak u ziet dat vuil zich in en rond
de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een
goedgekeurd stofmasker als u deze
procedureuitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere bijtende
chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het
gereedschap. Deze chemicaliën kunnen
het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een
doek die uitsluitend met water en milde
zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt;
dompel nooit enig onderdeel van het
gereedschap in eenvloeistof.
WAARSCHUWING: Was de binnenzijde
van het filter niet. Laat het filter grondig
drogen als de binnenzijde natwordt.
WAARSCHUWING: Maak het filter niet
schoon met eenborstel.
DE TANK REINIGEN (AFB. 4)
Reinig de tank na gebruik of wanneer u tijdens
gebruik andere stoffen gaatopzuigen.
1. Maak de tank (F)leeg.
2. Maak de tank schoon met een mild
schoonmaakmiddel en een vochtige doek.
3. Droog de tank zorgvuldig uit met een
zachtedoek.
HET STOFFILTER REINIGEN (AFB. 5)
Na ieder gebruik moet de stoffilter worden gereinigd.
Als het filter is beschadigd of niet goed werkt, moet
het wordenvervangen.
1. Verwijder het stoffilter (l) door het naar links te
draaien en van de aanzuigopening tenemen.
2. Schud stofresten af door het filter in een
afvalbak schoon tekloppen.
3. Spoel, afhankelijk van de staat van het filter,
de buitenkant van het filter af onder een lauw
In- en uitschakelen (afb. 1)
U schakelt het gereedschap in door de Aan/Uit-
schakelaar (A) in stand I tezetten.
U schakelt het gereedschap uit door de Aan/
Uit-schakelaar (A) in stand O tezetten.
Stofzuigen (afb. 1)
Maak vóór gebruik de tank (F) leeg enschoon.
Controleer dat de slang goed isgemonteerd.
Verplaats het mondstuk (C) van de stofzuiger
over het oppervlak dat u wilt schoonmaken. Zo
nodig, kunt u met slangmondstuk (B) stofzuigen
in kleineruimten.
OPMERKING: U kunt beter niet natte en droge
stoffen vermengen. Maak, voordat u ander stof gaat
opzuigen, de tank leeg enschoon.
WAARSCHUWING: Houd het apparaat
tijdens gebruik altijd rechtop. Kantel
het apparaat niet, zo voorkomt u dat
vloeistoffen die in de tank zijn verzameld,
in de motorbehuizingdoordringen.
WAARSCHUWING: Werk altijd met het
apparaat met het stoffiltergeïnstalleerd.
De stofzak legen (afb. 4)
De tank moet worden leeggemaakt wanneer de
zuigkracht flinkafneemt.
1. Maak de grendel (E) los en neem de tank (F) van
hetapparaat.
2. Maak de tank leeg en houd daarbij rekening met
hetmilieu.
3. Maak het filter (I) schoon. RaadpleegReiniging.
4. Maak de tank (F), zo nodig, schoon, plaats de
tank weer en zet de grendelvast.
ONDERHOUD
Uw
De
WALT gereedschap op stroom is ontworpen
om gedurende een lange tijdsperiode te
functioneren met een minimum aan onderhoud.
Het continu naar bevrediging functioneren hangt
af van de juiste zorg voor het gereedschap en
regelmatigschoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u de accu,
voordat u enige aanpassing maakt
of hulpstukken of accessoires
verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letselveroorzaken.
Aan de lader en de accu kan geen onderhoud
worden verricht.
78
neDerlanDs
Lithium-ion-cellen recyclebaar. Breng ze terug
bij uw leverancier of naar het milieupark bij
u in de buurt. De ingezamelde accu’s zullen
worden gerecycled of op juiste wijze tot afval
wordenverwerkt.
stromend water. Droog het filter voordat u het
weer op zijn plaatszet.
4. Zet het filter weer vast door het over de
zuigopening te plaatsen en naar rechts
tedraaien.
HET FILTER VAN DE ZUIGOPENING REINIGEN (AFB. 5)
1. Haal het filter (J) van deaanzuigopening.
2. Spoel het filter af onder een lauw
stromendwater.
3. Droog het filter voordat u het weer op zijn
plaatszet.
SCHOONMAAKINSTRUCTIES VOOR DE LADER
WAARSCHUWING: Schokgevaar.
Haal de stekker van de lader uit het
stopcontact voordat u het apparaat
reinigt. Verwijder vuil en vet met
een doek of zachte, niet-metalen
borstel van de buitenkant van de
werklamp/lader. Gebruik geen water
ofschoonmaakmiddel.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien
accessoires die niet door
DeWALT
zijn
aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke
accessoires met dit gereedschap
gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel
te verminderen dient u uitsluitend door
DeWALT
aanbevolen accessoires met dit
product tegebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere
informatie over de geschikteaccessoires.
Bescherming van het milieu
Gescheiden inzameling. Producten en
batterijen die zijn voorzien van dit symbool,
mogen niet bij het normale huishoudelijke
afval wordenweggegooid.
Producten en batterijen bevatten materialen die
kunnen worden teruggewonnen en gerecycled,
zodat de vraag naar grondstoffen afneemt. Recycle
elektrische producten en batterijen volgens de lokale
voorschriften. Nadere informatie is beschikbaar op
www.2helpU.com.
Herlaadbare accu
Deze duurzame accu moet herladen worden als hij
niet krachtig genoeg blijkt tijdens het uitvoeren van
klussen die daarvoor vlot verliepen. Aan het einde
van zijn technische levensduur dient u dit werktuig
weg te gooien met respect voor het milieu:
Gebruik de accu helemaal op en verwijder deze
vervolgens uit hetwerktuig.
Belgique et
Luxembourg België
en Luxemburg
DeWALT - Belgium BVBA
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen
Tel: NL 32 15 47 37 63
Tel: FR 32 15 47 37 64
Fax: 32 15 47 37 99
www.dewalt.be
Danmark DeWALT
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Tel: 70 20 15 10
Fax: 70 22 49 10
www.dewalt.dk
Deutschland DeWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel: 06126-21-1
Fax: 06126-21-2770
www.dewalt.de
Ελλάς DeWALT (Ελλάς) Α.Ε.
EΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7
& Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 74, Αθήνα
SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) – 193 00
Ασπρόπυργος
Τηλ: 00302108981616
Φαξ: 00302108983570
www.dewalt.gr
España DeWALT Ibérica, S.C.A.
Parc de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel: 934 797 400
Fax: 934 797 419
www.dewalt.es
France DeWALT
5, allée des Hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel: 04 72 20 39 20
Fax: 04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DeWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel: 044 - 755 60 70
Fax: 044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland DeWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel: 00353-2781800
Fax: 00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia DeWALT
via Energypark
20871 Vimercate (MB), IT
Tel: 800-014353
39 039 9590200
Fax: 39 039 9590313
www.dewalt.it
Nederlands DeWALT Netherlands BV
Holtum Noordweg 35
6121 RE BORN, Postbus 83, 6120 AB BORN
Tel: 31 164 283 063
Fax: 31 164 283 200
www.dewalt.nl
Norge DeWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
Tel: 45 25 13 00
Fax: 45 25 08 00
www.dewalt.no
Österreich DeWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248, A-1230 Wien
Tel: 01 - 66116 - 0
Fax: 01 - 66116 - 614
www.dewalt.at
Portugal DeWALT Limited, SARL
Centro de Escritórios de Sintra Avenida
Almirante Gago Coutinho, 132/134, Edifício 14
2710-418 Sintra
Tel: 214 66 75 00
Fax: 214 66 75 80
www.dewalt.pt
Suomi DeWALT
PL 47
00521 Helsinki
Puh: 010 400 4333
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
Sverige DeWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel: 031 68 61 60
Fax: 031 68 60 08
www.dewalt.se
Türkiye KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel: 0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DeWALT, 210 Bath Road;
Slough, Berks SL1 3YD
Tel: 01753-567055
Fax: 01753-572112
www.dewalt.co.uk
Australia DeWALT
82 Taryn Drive, Epping
VIC 3076 Australia
Tel: Aust 1800 338 002
Tel: NZ 0800 339 258
www.dewalt.com.au
www.dewalt.co.nz
Middle East Africa DeWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE
Tel: 971 4 812 7400
Fax: 971 4 2822765
www.dewalt.ae
N450071
11/15

Documenttranscriptie

Dansk (oversat fra original brugsvejledning) 4 Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen) 14 English (original instructions) 25 Español (traducido de las instrucciones originales) 35 Français (traduction de la notice d’instructions originale) 46 Italiano (tradotto dalle istruzioni originali) 57 Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies) 68 Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene) 79 Português (traduzido das instruções originais) 89 Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta) 100 Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna) 110 Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir) 120 Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες) 131 Copyright DeWALT B Nederlands SNOERLOZE DROOG/NAT STOFZUIGER DCV517 Gefeliciteerd! U hebt DeWALT-apparatuur aangeschaft. Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling en innovatie maken DeWALT een van de betrouwbaarste partners van gebruikers van elektrisch gereedschap. Technische gegevens Type Stroombron Accuspanning Vermogen Tankvolume Max. luchtstroom Beveiligingsklasse Slangmonddiameter Gewicht (zonder accu) VDC W l l/s mm kg DCV517 1 DC 18 180 1.9 15.9 IPX4 32 1.8 Lawaaiwaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgens EN60335. LPA (emissie geluidsdrukniveau) dB(A) 76 LWA (niveau geluidsvermogen) dB(A) 87 K (onzekerheid voor het gegeven geluidsniveau) dB(A) 3 Vibratie-emissiewaarde ah = m/s2 <2.5 Onzekerheid K = m/s2 1.5 Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad wordt gegeven, is gemeten in overeenstemming met een gestandaardiseerde test volgens EN 60335-2-69 en kan worden gebruikt om het ene gereedschap met het andere te vergelijken. Het kan worden gebruikt voor een eerste inschatting van blootstelling. WAARSCHUWING: Het verklaarde vibratie-emissieniveau geldt voor de hoofdtoepassingen van het gereedschap. Als het gereedschap echter voor andere toepassingen wordt gebruikt, dan wel met andere accessoires of slecht wordt onderhouden, kan de vibratie-emissie verschillen. Dit kan het blootstellingniveau aanzienlijk verhogen gedurende de totale arbeidsduur. Een inschatting van het blootstellingniveau aan vibratie dient ook te worden overwogen wanneer het gereedschap wordt uitgeschakeld of als 68 het aan staat maar geen daadwerkelijke werkzaamheden uitvoert. Dit kan het blootstellingniveau aanzienlijk verminderen gedurende de totale arbeidsduur. Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen op om de operator te beschermen tegen de effecten van vibratie, zoals: onderhoud het gereedschap en de accessoires, houd de handen warm, organisatie van werkpatronen. Accu Accutype Spanning Capaciteit Gewicht Accu Accutype Spanning Capaciteit Gewicht VDC Ah kg DCB180 Li-Ion 18 3,0 0,64 DCB181 Li-Ion 18 1,5 0,35 DCB182 Li-Ion 18 4,0 0,61 VDC Ah kg DCB183/B Li-Ion 18 2,0 0,40/0,45 DCB184/B Li-Ion 18 5,0 0,62/0,67 DCB185 Li-Ion 18 1,3 0,35 Lader Netspanning VAC Accutype Laadtijd bij benadering min van accu’s Gewicht kg DCB105 230 10,8/14,4/18 Li-Ion 25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah) 55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah) 0,49 Lader DCB107 Netspanning VAC 230 Accutype 10,8/14,4/18 Li-Ion Laadtijd bij benadering min 60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah) van accu’s 140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah) Gewicht kg 0,29 Lader Netspanning Accutype Laadtijd bij benadering van accu’s Gewicht kg DCB112 230 10,8/14,4/18 Li-Ion 40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah) 90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah) 0,36 Lader Netspanning VAC DCB113 230 VAC min Nederlands Lader Accutype Laadtijd bij benadering min van accu’s Gewicht kg Lader Netspanning VAC Accutype Laadtijd bij benadering min van accu’s DCB113 10,8/14,4/18 Li-Ion 30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah) 70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah) 0,4 DCB115 230 10,8/14,4/18 Li-Ion 25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah) 55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah) 0,5 EG-conformiteitsverklaring RICHTLIJN VOOR MACHINES SNOERLOZE DROOG/NAT STOFZUIGER DCV517 DeWALT verklaart dat de producten die worden beschreven onder Technische Gegevens voldoen aan: 2006/42/EC, EN 60335-1:2012, EN 60335-269:2012. Definities: Veiligheidsrichtlijnen Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn 2004/108/EG (tot 19-04-2016), 2014/30/EU (vanaf 20-04-2016) en 2011/65/EU. Neem voor meer informatie contact op met DeWALT via het volgende adres of kijk op de achterzijde van de gebruiksaanwijzing. De definities hieronder beschrijven de ernstgraad voor elk signaalwoord. Gelieve de handleiding te lezen en op deze symbolen te letten. De ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling van het technische bestand en legt deze verklaring af namens DeWALT. Gewicht Zekeringen: Europa kg 230 V-gereedschap 10 ampère, stroomnet GEVAAR: Wijst op een dreigende gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, zal leiden tot de dood of ernstige verwondingen. WAARSCHUWING: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, zou kunnen leiden tot de dood of ernstige letsels. VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, kan leiden tot kleine of matige letsels.  PMERKING: Geeft een handeling O aan waarbij geen persoonlijk letsel optreedt die, indien niet voorkomen, schade aan goederen kan veroorzaken. Wijst op risico van een elektrische schok. Wijst op brandgevaar. Markus Rompel Director Engineering DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11, D-65510, Idstein, Germany 18.12.2015 LET OP: Lees de bedieningsinstructie voordat u het apparaat in gebruik neemt. Belangrijke veiligheidsinstructies WAARSCHUWING! Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle instructies. Het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig persoonlijk letsel. BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES ZODAT U DEZE LATER OOK NOG KUNT RAADPLEGEN 69 Nederlands LEES ALLE INSTRUCTIES EN VOLG DEZE OP VOORDAT U DIT APPARAAT IN GEBRUIK NEEMT. WAARSCHUWING: Gebruikers moeten voldoende worden geïnstrueerd over het gebruik van deze apparaten. WAARSCHUWING: Beperk het risico van elektrische schok. Stel het apparaat niet bloot aan regen. Berg het binnenshuis op. WAARSCHUWING: Dit apparaat is niet geschikt voor het opruimen van gevaarlijke stof. • Voor ingebruikname moeten gebruikers informatie, instructies en training ontvangen voor het gebruik van het apparaat en over de stoffen waarvoor de machine moet worden gebruikt, waaronder een veilige methode voor het verwijderen en bij het afval verwerken van het verzamelde materiaal. • Gebruikers moeten eventuele voorschriften voor de veiligheid in acht nemen, die gelden voor de materialen waarmee wordt gewerkt. • Laat niet het apparaat onbeheerd achter wanneer het is aangesloten op een stroombron. Trek de stekker uit het stopcontact en neem de accu uit wanneer het apparaat niet in gebruik is en voordat het wordt nagezien. • Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) die verminderde fysieke, zintuiglijke of psychische mogelijkheden hebben; wanneer sprake is van 70 gebrek aan ervaring en kennis. • Er moet op worden toegezien dat kinderen niet met het gereedschap kunnen spelen. • Gebruik dit apparaat ALLEEN volgens de beschrijving in de handleiding. Gebruik alleen door DeWALT aanbevolen hulpstukken. • Als het apparaat niet goed werkt, of als het is gevallen, beschadigd is, buiten is blijven staan, in het water is gevallen, breng het dan terug naar een servicecentrum. • Pak niet de stekker, de accu of het apparaat vast met natte handen. • Steek geen voorwerpen in de openingen van het apparaat. Gebruik het apparaat niet als één van de openingen is geblokkeerd; houd het apparaat vrij van stof, pluizen, haar en van alles wat de luchtstroom kan beperken. • Houd haar, losse kleding, vingers en alle lichaamsdelen weg bij de openingen en bewegende delen. • Schakel alle bedieningsfuncties uit voordat u de stekker uit het stopcontact trekt of de accu uit het apparaat neemt. • Ga extra voorzichtig te werk wanneer u schoonmaakwerkzaamheden uitvoert op een trap. • Gebruik het apparaat niet voor het opnemen van brandbare of explosieve vloeistoffen, zoals benzine, en gebruik het apparaat niet op plaatsen waar brandbare of explosieve vloeistoffen voorkomen. • Schokken als gevolg van statische elektriciteit zijn mogelijk op plaatsen waar het droog is of waar de relatieve luchtvochtigheid Nederlands laag is. Dit is slechts tijdelijk en heeft geen invloed op het gebruik van de zuiger. • Voorkom spontane ontbranding, leeg steeds na ieder gebruik de tank. BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Aanvullende veiligheidsregels • • • • • • • • Neem niet iets op dat brandt of rookt, zoals sigaretten, lucifers of hete as. Dit gereedschap is spatwaterproef volgens beveiligingsklasse IPX4. Dompel het gereedschap niet onder in water. Zuig geen brandbare, explosieve materialen op, zoals kolen, graan of ander fijn verdeeld brandbaar materiaal. Zuig geen gevaarlijke, giftige of kankerverwekkende materialen op, zoals asbest of insectenbestrijdingsmiddel. Gebruik de stofzuiger niet zonder dat de filters zijn geplaatst. Sommige houtproducten bevatten conserveringsmiddelen die giftig kunnen zijn. Ga extra voorzichtig te werk en voorkom inademing en contact met de huid wanneer u met deze materialen werkt. Vraag bij uw leverancier van materialen veiligheidsinformatie aan en volg de aanwijzingen in deze informatie. Gebruik de zuiger niet als opstapje. Plaats geen zware voorwerpen op de zuiger. POSITIE DATUMCODE (AFB. [FIG.] 2) De datumcode (X), die ook het jaar van fabricage bevat, is binnen in de behuizing geprint. Voorbeeld: 2015 XX XX Jaar van fabricage Belangrijke veiligheidsinstructies voor alle acculaders BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze handleiding bevat belangrijke instructies voor de veiligheid en voor de bediening van geschikte batterijladers (raadpleeg Technische Gegevens). • Lees voordat u de lader gebruikt, alle instructies en aanwijzingen voor de veiligheid op de lader, de accu en het product dat de accu gebruikt. WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schok. Laat geen vloeistof in de lader dringen. Dit zou kunnen leiden tot een elektrische schok.  AARSCHUWING: Wij adviseren W een aardlekschakelaar met een reststroomwaarde van 30mA of minder te gebruiken. VOORZICHTIG: Gevaar voor brandwonden. Beperk het risico van letsel, laad alleen oplaadbare accu’s op van het merk DeWALT. Andere typen accu’s zouden uit elkaar kunnen springen en persoonlijk letsel en schade kunnen veroorzaken. VOORZICHTIG: Houd toezicht op kinderen zodat zij niet met het apparaat kunnen spelen. Overige risico’s Ondanks het toepassen van de relevante veiligheidsvoorschriften en het toepassen van veiligheidsapparaten kunnen sommige overige risico’s niet worden vermeden. Dit zijn: – Risico dat vingers bekneld raken of verbrijzeld worden. – Risico van het inademen van dampen wanneer wordt gewerkt met lijmstoffen. – Risico van het inademen van gevaarlijke stofdeeltjes. – Risico van persoonlijk letsel als gevolg van langdurig gebruik. Markering op het gereedschap De volgende pictogrammen staan op het gereedschap vermeld:  PMERKING: Onder bepaalde O omstandigheden, wanneer de stekker van de lader in het stopcontact zit, kunnen de niet-afgedekte laadcontacten binnenin de lader door materiaal of een voorwerp worden kortgesloten. Bepaalde materialen die geleidend zijn, zoals, maar niet uitsluitend, staalwol, aluminiumfolie of een opeenhoping van metaalachtige deeltjes, kunnen beter bij de holtes van de lader worden weggehouden. Trek altijd de stekker uit het stopcontact wanneer er geen accu in de lader zit. Trek de stekker van de lader uit het stopcontact voordat u de lader gaat reinigen. Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik. 71 Nederlands • Trek het apparaat niet naar u toe aan het snoer, draag het apparaat niet aan het snoer, gebruik het snoer niet als handgreep, klem het snoer niet tussen de deur, trek het snoer niet langs scherpe randen of hoeken. Rij niet met het apparaat over het snoer. Houd het snoer weg bij hete oppervlakken. • Probeer NIET de accu op te laden met andere laders dan die in deze handleiding worden beschreven. De lader en de accu zijn speciaal voor elkaar ontworpen. • Deze laders zijn niet bedoeld voor een andere toepassing dan het opladen van oplaadbare accu’s van DeWALT. Andere toepassingen kunnen leiden tot het gevaar van brand, elektrische schok of elektrocutie. • Stel de lader niet bloot aan regen of sneeuw. • U kunt beter niet aan het snoer trekken wanneer u de stekker van de lader uit het stopcontact trekt. Er is dan minder risico op beschadiging van het snoer en van de stekker. • Het is belangrijk dat u het snoer zo plaatst dat niemand erop kan stappen of erover kan struikelen, en het snoer niet op een andere manier kan beschadigen of onder spanning kan komen te staan. • Gebruik alleen een verlengsnoer als het er werkelijk niet anders kan. Gebruik van een ongeschikt verlengsnoer kan het risico van brand, elektrische schok of elektrocutie tot gevolg hebben. • Plaats niet iets boven op een lader en plaats de lader niet op een zacht oppervlak omdat hierdoor de ventilatiesleuven kunnen worden geblokkeerd en de lader binnenin veel te heet wordt. Plaats de lader niet in de buurt van een warmtebron. De lader wordt geventileerd door sleuven boven en onder in de behuizing. • Gebruik de lader niet met een beschadigd snoer of een beschadigde stekker—laat deze onmiddellijk vervangen. • Gebruik de lader niet als er hard op is geslagen, als de lader is gevallen of op een andere manier beschadigd is. Breng de lader naar een erkend servicecentrum. • Haal de lader niet uit elkaar; breng de lader naar een erkend servicecentrum wanneer service of reparatie nodig is. Onjuiste montage kan leiden tot het risico van een elektrische schok, elektrocutie of brand. 72 • Als het netsnoer is beschadigd, moet het onmiddellijk worden vervangen door de fabrikant, een servicemonteur van de fabrikant of een dergelijk vakbekwaam persoon, zodat risico is uitgesloten. • Trek de stekker van de lader uit het stopcontact voordat u de lader gaat schoonmaken. Er is dan minder risico van een elektrische schok. Het risico is niet minder wanneer u de accu verwijderd. • Probeer NOOIT 2 laders op elkaar aan te sluiten. • De lader is ontworpen voor de 230V stroomvoorziening van een woning. Probeer de lader niet te gebruiken op een andere spanning. Dit geldt niet voor de 12V-lader. BEWAAR DEZE INSTRUCTIES Laders De laders van het type DCB105, DCB107, DCB112, DCB113 en DCB115 zijn geschikt voor accu’s van 18V Li-Ion XR (DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B en DCB185). DeWALT laders hoeven niet te worden afgesteld en zijn zo ontworpen dat zij zeer gemakkelijk in het gebruik zijn. Oplaadprocedure (Afb. 2) 1. Steek de lader in een geschikt stopcontact voordat u de accu insteekt. 2. Plaats de accu (G) in de lader, en let er daarbij op dat de accu geheel in de lader komt te zitten. Het rode lampje (opladen) knippert voortdurend en dat duidt erop dat het laadproces is gestart. 3. Een volledig opgeladen accu wordt aangegeven door het rode lampje dat constant AAN blijft. De accu is nu volledig opgeladen en kan worden gebruikt of in de acculader blijven zitten. OPMERKING: U kunt maximale prestaties en levensduur van Lithium-ion-accu’s garanderen door de accu’s volledig op te laden voordat u deze voor het eerst in gebruik neemt. Laadproces Raadpleeg de onderstaande tabel voor de laadstatus van de accu. Nederlands Laadindicaties: DCB105 bezig met opladen volledig opgeladen hete/koude accuvertraging vervang accu Laadindicaties: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115 Belangrijke veiligheidsinstructies voor alle accu’s Als u vervangende accu’s bestelt, zorg er dan voor dat u het catalogusnummer en voltage vermeldt. Als u de accu uit de verpakking haalt is hij niet geheel opgeladen. Lees, voordat u de accu en de lader in gebruik neemt, de onderstaande instructies voor een veilig gebruik en volg vervolgens de vermelde laadprocedures. bezig met opladen LEES ALLE INSTRUCTIES volledig opgeladen • Laad de accu niet op en gebruik deze niet in een explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Wanneer u de accu plaatst in of verwijdert uit de lader kan het stof of de damp door een vonk vlamvatten. hete/koude accuvertraging* *DCB107, DCB112, DCB113, DCB115: Het rode lampje blijft knipperen, maar er brandt ook een geel indicatielampje wanneer de functie actief is. Wanneer de accu een geschikte temperatuur heeft bereikt, gaat het gele lampje uit en hervat de lader de laadprocedure. De geschikte lader(s) laden niet een kapotte accu op. Het lampje zal niet of onregelmatig gaan branden en de lader geeft daarmee aan dat de accu kapot is. OPMERKING: Dit kan ook betekenen dat er iets mis is met de lader. Als de lader laat zien dat er een probleem is, laat de lader en de accu dan testen door een geautoriseerd servicecentrum. HOT/COLD PACK DELAY (VERTRAGING HETE/KOUDE ACCU) Wanneer de lader waarneemt dat een accu te warm of te koud is, wordt onmiddellijk een Hot/Cold Delay gestart en wordt het laden uitgesteld tot de accu een geschikte temperatuur heeft bereikt. De lader schakelt dan automatisch over op de acculaadstand. Deze functie waarborgt een maximale levensduur van de accu. Een koude accu zal half zo snel opladen als een warme accu. De accu zal minder snel opladen gedurende de gehele laadcyclus en zal niet op maximumsnelheid gaan opladen, ook niet als de accu warmer wordt. UITSLUITEND LITHIUM-ION-ACCU’S XR Li-Ion-gereedschap is ontworpen met een Elektronisch Beveiligingssysteem dat ervoor zorgt dat de accu niet te veel wordt geladen, niet te heet wordt of te veel wordt ontladen. Het product zal automatisch uitgeschakeld worden, als het elektronisch beschermingssysteem actief wordt. Als dit gebeurt, zet u de Lithium-ion-accu op de lader, totdat deze volledig geladen is. • Gebruik nooit geweld bij het plaatsen van de accu in de lader. Wijzig de accu op geen enkele manier als deze niet past in een lader die niet geschikt is, omdat de accu kan openbarsten waardoor ernstig persoonlijk letsel kan ontstaan. • Laad de accu’s alleen op in de daarvoor bestemde DeWALT laders. • Spat NIET met water en dompel de accu niet onder in water of andere vloeistoffen. • Gebruik of bewaar het gereedschap en de accu niet op plaatsen waar de temperatuur 40 °C of meer kan bereiken (bijvoorbeeld in een schuurtje of een metalen loods in de zomer). WAARSCHUWING: Probeer nooit om welke reden dan ook de accu te openen. Als de behuizing van de accu is gescheurd of beschadigd, zet de accu dan niet in de lader. Klem een accu niet vast, laat een accu niet vallen, beschadig een accu niet. Gebruik een accu of lader waar hard op is geslagen, die is gevallen, waar overheen is gereden of die op welke manier dan ook is beschadigd (dat wil zeggen, doorboord met een spijker, geraakt met een hamer, vertrapt) niet. Een elektrische schok of elektrocutie kan het gevolg zijn. Breng beschadigde accu’s terug naar het servicecentrum zodat ze kunnen worden gerecycled. VOORZICHTIG: Plaats het gereedschap als het niet in gebruik is op de zijkant op een stabiele ondergrond waar er niet overheen kan worden gestruikeld of het zelf 73 Nederlands kan vallen. Sommige gereedschappen met grote accu‘s staan rechtop op de accu maar kunnen gemakkelijk worden omgestoten. SPECIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR LITHIUM-ION (LI-ION) • Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze ernstig beschadigd is of volledig verbruikt. De accu kan in vuur exploderen. Als lithium-ion accu‘s worden verbrand, komen giftige dampen en materialen vrij. • Als de inhoud van de accu in contact met de huid komt, wast u dit onmiddellijk af met water en een milde zeep. Als accuvloeistof in de ogen komt spoelt u 15 minuten met water in het geopende oog, of totdat de irritatie stopt. Als medische hulp nodig is dient u te vermelden dat de accuelektrolyt is samengesteld uit een mengsel van vloeibare organische carbonaten en lithiumzouten. • De inhoud van geopende accucellen kan irritatie aan de luchtwegen veroorzaken. Zorg voor frisse lucht. Zoek als de symptomen aanhouden medische hulp. WAARSCHUWING: Gevaar voor brandwonden. Accuvloeistof kan ontvlambaar zijn als deze aan een vonk of vlam wordt blootgesteld. Transport DeWALT accu’s voldoen aan alle van toepassing zijn verzendvoorschriften zoals deze zijn bepaald door de bedrijfstak en door wettelijke normen, zoals Aanbevelingen voor het Transport van Gevaarlijke Goederen van de UN; Voorschriften voor Gevaarlijke Goederen van de International Air Transport Association (IATA) , Voorschriften Internationale Maritieme Gevaarlijke Goederen (IMDG) en de Europese Overeenkomst Betreffende het Internationale Vervoer van Gevaarlijke Goederen over de Weg (ADR). Lithium-ion cellen en accu’s zijn getest in overeenstemming met Hoofdstuk 38.3 van de Aanbevelingen voor het Transport van Gevaarlijke Goederen Handleiding van Testen en Criteria. In de meeste gevallen zal de verzending van een DeWALT accu vrijgesteld zijn van de classificatie als volledig voorgeschreven Gevaarlijk Materiaal van Klasse 9. Over het algemeen zijn de twee gevallen die verzending Klasse 9 vragen: 1. Verzending door de lucht van meer dan twee DeWALT lithium-ion accu wanneer de verpakking alleen accu’s bevat (geen gereedschap) en 74 2. Een verzending die een lithium-ion accu bevat die een energieklassificering van meer dan 100 W/uur (Wh) heeft. Op alle lithium-ion accu’s staat de W/Uur-klassificering vermeld. Ongeacht of een verzending wordt geacht een vrijstelling te hebben of volledig voorgeschreven, is voor de verantwoordelijkheid van de verzender de meest recente voorschriften voor verpakking, labeling/markering en vereisten ten aanzien van documentatie. Tijdens het transport kunnen accu’s mogelijk vlam vatten als de aansluitingen van de accu onbedoeld in aanraking komen met geleidende materialen. Controleer dat tijdens het transport de aansluitingen van de accu afgeschermd zijn en goed geïsoleerd van materialen die ermee in contact kunnen komen en kortsluiting kunnen veroorzaken. De informatie die in dit hoofdstuk van de handleiding wordt verstrekt, wordt verstrekt in goed vertrouwen en wordt geacht nauwkeurig te zijn op het moment dat het document werd opgesteld. Er wordt echter geen garantie gegeven, impliciet of expliciet. Het is voor de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat zijn activiteiten in overeenstemming zijn met de geldende voorschriften. Accu ACCUTYPE De DCV517 werkt op een 18 V accu. De accu’s van het type DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B of DCB185 kunnen worden gebruikt. Raadpleeg de Technische Gegevens voor meer informatie. Aanbevelingen voor opslag 1. De beste plaats om het apparaat op te bergen is koel en droog, uit direct zonlicht en niet in overmatige hitte of koude. Voor optimale accuprestaties en levensduur bergt u accu’s op bij kamertemperatuur als deze niet in gebruik zijn. 2. Wanneer u de accu lange tijd opbergt, kunt u deze voor optimale resultaten het beste volledig opgeladen opslaan op een koele, droge plaats buiten de lader. OPMERKING: Accu’s kunnen beter niet volledig ontladen worden opgeslagen. De accu moet voor gebruik weer worden opgeladen. Labels op de oplader en accu Behalve de pictogrammen die in deze handleiding worden gebruikt, kunnen de volgende pictogrammen op de labels op de lader en op de accu staan: Nederlands Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik. • Neem de tijd om deze handleiding grondig door te lezen en te begrijpen voordat u de apparatuur gebruikt. Beschrijving (Afb. 1) WAARSCHUWING: Pas het gereedschap of een onderdeel ervan nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk letsel tot gevolg hebben.  ie Technische gegevens voor Z de oplaadtijd. Accu bezig met opladen. Accu opgeladen. Accu defect. Hete/koude accuvertraging.  iet doorboren met N geleidende voorwerpen. Laad geen beschadigde accu‘s op. A. Aan/Uit-schakelaar B. Mondstuk van slang C. Mondstuk van stofzuiger D. Slangverbindingsstuk E. Tankinlaat (Afb. 2) e. Achterste vergrendeling F. Tank G. Accu H. Accu-vrijgaveknop BEDOELD GEBRUIK Niet blootstellen aan water.  org dat defecte snoeren onmiddellijk Z worden vervangen. Uw snoerloze stofzuiger DCV517 is ontworpen voor het opzuigen van droge en natte stoffen in professionele toepassingen. De stofzuiger is professioneel elektrisch gereedschap. Uitsluitend opladen tussen 4 ˚C en 40 ˚C. NIET gebruiken voor het opzuigen van vloeistoffen. Alleen voor gebruik binnenshuis. OPMERKING: Dit apparaat is geschikt voor commercieel gebruik, bijv. in hotels, scholen, ziekenhuizen, fabrieken, winkels, kantoren, verhuurbedrijven en op bouwplaatsen.  ied de accu als chemisch afval aan en B houd rekening met het milieu.  aad DeWALT-accu’s alleen op met L de aangewezen DeWALT-laders. Wanneer u andere accu’s dan de aangewezen DeWALT-accu’s oplaadt met een DeWALT-lader dan kunnen deze barsten of kan dit leiden tot andere gevaarlijke situaties. Gooi de accu niet in het vuur LAAT GEEN kinderen in contact met het gereedschap komen. Toezicht is vereist als onervaren gebruikers dit gereedschap bedienen. • Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) die verminderde fysieke, sensorische of psychische vermogens hebben of die het ontbreekt aan ervaring en/ of kennis of bekwaamheden, als dat niet gebeurt onder toezicht van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen mogen nooit alleen worden gelaten met dit product zodat ze ermee zouden kunnen spelen. Inhoud van de verpakking Elektrische veiligheid De verpakking bevat: De elektrische motor is slechts voor één voltage ontworpen. Controleer altijd of het voltage van de accu overeenkomt met het voltage op het typeplaatje. Zorg er ook voor dat het voltage van uw oplader overeenkomt met dat van uw stroomvoorziening. 1 Stofzuiger 1 Slang 1 Gebruiksaanwijzing • Controleer of het gereedschap, de onderdelen of accessoires mogelijk zijn beschadigd tijdens het transport. 75 Nederlands Uw DeWALT oplader is dubbel geïsoleerd in overeenstemming met EN60335; daarom is geen aarding nodig. Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door een speciaal geprepareerd snoer dat leverbaar is via het DeWALT servicecentrum. Een verlengsnoer gebruiken U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd verlengsnoer dat geschikt is voor de stroominvoer van uw oplader (zie Technische gegevens). De minimale geleidergrootte is 1 mm2; de maximale lengte is 30 m. Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd volledig af te rollen. MONTAGE EN AANPASSINGEN WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig persoonlijk letsel te verminderen, zet u het gereedschap uit en ontkoppelt u de accu, voordat u enige aanpassing maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/installeert. Het onbedoeld opstarten kan letsel veroorzaken. WAARSCHUWING: gebruik alleen de accusets en laders van DeWALT. De accu in het gereedschap zetten en uit het gereedschap verwijderen (Afb. 2) OPMERKING: Voor het beste resultaat is het belangrijk dat u de accu (G) volledig oplaadt. DE ACCU IN DE HANDGREEP VAN HET GEREEDSCHAP INSTALLEREN 1. Houd de accu (G) tegenover de rails aan de onderzijde het apparaat (Afb. 2). 2. Schuif de accu in het apparaat tot deze stevig vastzit en let er vooral op dat u de accu hoort vastklikken. DE ACCU UIT HET APPARAAT HALEN 1. Druk op de accu-vrijgaveknop (H) en trek de accu stevig uit het gereedschap. 2. Zet de accu in de lader zoals wordt beschreven in het ladergedeelte van deze handleiding. VERMOGENMETER (AFB. 2) Er zijn DeWALT-accu’s met een vermogenmeter en deze bestaat uit drie groene LED-lampjes die een aanduiding geven van de hoeveelheid lading die de accu nog heeft. 76 U kunt de vermogenmeter inschakelen door de knop van de vermogenmeter (X) in te drukken. Een combinatie van de drie groene LED-lampjes gaat branden en dat geeft een aanduiding van de hoeveelheid lading die de accu nog heeft. Wanneer de lading in de accu onder het bruikbare niveau ligt, gaat de vermogenmeter niet branden en moet de accu worden opgeladen. OPMERKING: De brandstofmeter geeft slechts een indicatie van de hoeveelheid lading die de accu nog heeft. De meter geeft geen aanwijzingen over de functionaliteit van het gereedschap en is onderhevig aan schommelingen afhankelijk van productcomponenten, temperatuur en de toepassing door de eindgebruiker. De slang losnemen en weer bevestigen (Afb. 3) LOSNEMEN 1. Neem het mondstuk van de slang (B) uit de fitting (C). 2. Draai het verbindingsstuk (D) naar links. 3. Trek de slang bij het verbindingsstuk uit de inlaat (E) van de stofzuiger. WEER BEVESTIGEN 1. Steek de connector (D) van de slang in de tankinlaat (E) en let er daarbij op dat u de nokken op de connector tegenover de uitsparingen in het gat van de tankinlaat houdt. 2. Bevestig de slang in de juiste stand door het verbindingsstuk naar rechts te draaien. 3. Steek het mondstuk (B) van de slang in het mondstuk (C) van de stofzuiger. BEDIENING Instructies voor gebruik WAARSCHUWING: Houd u altijd aan de veiligheidsinstructies en van toepassing zijnde voorschriften. WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig persoonlijk letsel te verminderen, zet u het gereedschap uit en ontkoppelt u de accu, voordat u enige aanpassing maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/installeert. Het onbedoeld opstarten kan letsel veroorzaken. Nederlands In- en uitschakelen (afb. 1) • U schakelt het gereedschap in door de Aan/Uitschakelaar (A) in stand I te zetten. • U schakelt het gereedschap uit door de Aan/ Uit-schakelaar (A) in stand O te zetten. Stofzuigen (afb. 1) Smering Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende smering nodig. • Maak vóór gebruik de tank (F) leeg en schoon. • Controleer dat de slang goed is gemonteerd. • Verplaats het mondstuk (C) van de stofzuiger over het oppervlak dat u wilt schoonmaken. Zo nodig, kunt u met slangmondstuk (B) stofzuigen in kleine ruimten. OPMERKING: U kunt beter niet natte en droge stoffen vermengen. Maak, voordat u ander stof gaat opzuigen, de tank leeg en schoon. WAARSCHUWING: Houd het apparaat tijdens gebruik altijd rechtop. Kantel het apparaat niet, zo voorkomt u dat vloeistoffen die in de tank zijn verzameld, in de motorbehuizing doordringen. WAARSCHUWING: Werk altijd met het apparaat met het stoffilter geïnstalleerd. De stofzak legen (afb. 4) De tank moet worden leeggemaakt wanneer de zuigkracht flink afneemt. 1. Maak de grendel (E) los en neem de tank (F) van het apparaat. 2. Maak de tank leeg en houd daarbij rekening met het milieu. 3. Maak het filter (I) schoon. Raadpleeg Reiniging. 4. Maak de tank (F), zo nodig, schoon, plaats de tank weer en zet de grendel vast. ONDERHOUD Uw DeWALT gereedschap op stroom is ontworpen om gedurende een lange tijdsperiode te functioneren met een minimum aan onderhoud. Het continu naar bevrediging functioneren hangt af van de juiste zorg voor het gereedschap en regelmatig schoonmaken. WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig persoonlijk letsel te verminderen, zet u het gereedschap uit en ontkoppelt u de accu, voordat u enige aanpassing maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/installeert. Het onbedoeld opstarten kan letsel veroorzaken. Aan de lader en de accu kan geen onderhoud worden verricht. Reiniging WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof uit de hoofdbehuizing met droge lucht, zo vaak u ziet dat vuil zich in en rond de luchtopeningen ophoopt. Draag goedgekeurde oogbescherming en een goedgekeurd stofmasker als u deze procedure uitvoert. WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen of andere bijtende chemicaliën voor het reinigen van niet-metalen onderdelen van het gereedschap. Deze chemicaliën kunnen het materiaal dat in deze onderdelen is gebruikt verzwakken. Gebruik een doek die uitsluitend met water en milde zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit enige vloeistof in het gereedschap komt; dompel nooit enig onderdeel van het gereedschap in een vloeistof. WAARSCHUWING: Was de binnenzijde van het filter niet. Laat het filter grondig drogen als de binnenzijde nat wordt. WAARSCHUWING: Maak het filter niet schoon met een borstel. DE TANK REINIGEN (AFB. 4) Reinig de tank na gebruik of wanneer u tijdens gebruik andere stoffen gaat opzuigen. 1. Maak de tank (F) leeg. 2. Maak de tank schoon met een mild schoonmaakmiddel en een vochtige doek. 3. Droog de tank zorgvuldig uit met een zachte doek. HET STOFFILTER REINIGEN (AFB. 5) Na ieder gebruik moet de stoffilter worden gereinigd. Als het filter is beschadigd of niet goed werkt, moet het worden vervangen. 1. Verwijder het stoffilter (l) door het naar links te draaien en van de aanzuigopening te nemen. 2. Schud stofresten af door het filter in een afvalbak schoon te kloppen. 3. Spoel, afhankelijk van de staat van het filter, de buitenkant van het filter af onder een lauw 77 Nederlands stromend water. Droog het filter voordat u het weer op zijn plaats zet. 4. Zet het filter weer vast door het over de zuigopening te plaatsen en naar rechts te draaien. HET FILTER VAN DE ZUIGOPENING REINIGEN (AFB. 5) 1. Haal het filter (J) van de aanzuigopening. 2. Spoel het filter af onder een lauw stromend water. 3. Droog het filter voordat u het weer op zijn plaats zet. SCHOONMAAKINSTRUCTIES VOOR DE LADER WAARSCHUWING: Schokgevaar. Haal de stekker van de lader uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt. Verwijder vuil en vet met een doek of zachte, niet-metalen borstel van de buitenkant van de werklamp/lader. Gebruik geen water of schoonmaakmiddel. Optionele accessoires WAARSCHUWING: Aangezien accessoires die niet door DeWALT zijn aangeboden niet met dit product zijn getest, kan het gebruik van dergelijke accessoires met dit gereedschap gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel te verminderen dient u uitsluitend door DeWALT aanbevolen accessoires met dit product te gebruiken. Neem contact op met uw leverancier voor verdere informatie over de geschikte accessoires. Bescherming van het milieu Gescheiden inzameling. Producten en batterijen die zijn voorzien van dit symbool, mogen niet bij het normale huishoudelijke afval worden weggegooid. Producten en batterijen bevatten materialen die kunnen worden teruggewonnen en gerecycled, zodat de vraag naar grondstoffen afneemt. Recycle elektrische producten en batterijen volgens de lokale voorschriften. Nadere informatie is beschikbaar op www.2helpU.com. Herlaadbare accu Deze duurzame accu moet herladen worden als hij niet krachtig genoeg blijkt tijdens het uitvoeren van klussen die daarvoor vlot verliepen. Aan het einde van zijn technische levensduur dient u dit werktuig weg te gooien met respect voor het milieu: • Gebruik de accu helemaal op en verwijder deze vervolgens uit het werktuig. 78 • Lithium-ion-cellen recyclebaar. Breng ze terug bij uw leverancier of naar het milieupark bij u in de buurt. De ingezamelde accu’s zullen worden gerecycled of op juiste wijze tot afval worden verwerkt. Belgique et Luxembourg België en Luxemburg DeWALT - Belgium BVBA Egide Walschaertsstraat 16 2800 Mechelen Tel: NL 32 15 47 37 63 Tel: FR 32 15 47 37 64 Fax: 32 15 47 37 99 www.dewalt.be [email protected] Danmark DeWALT Roskildevej 22 2620 Albertslund Tel: Fax: 70 20 15 10 70 22 49 10 www.dewalt.dk [email protected] Deutschland DeWALT Richard Klinger Str. 11 65510 Idstein Tel: Fax: 06126-21-1 06126-21-2770 www.dewalt.de [email protected] Ελλάς DeWALT (Ελλάς) Α.Ε. EΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7 & Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 74, Αθήνα SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) – 193 00 Ασπρόπυργος Τηλ: 00302108981616 Φαξ: 00302108983570 www.dewalt.gr [email protected] España DeWALT Ibérica, S.C.A. Parc de Negocios “Mas Blau” Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona) Tel: Fax: 934 797 400 934 797 419 www.dewalt.es [email protected] France DeWALT 5, allée des Hêtres BP 30084, 69579 Limonest Cedex Tel: Fax: 04 72 20 39 20 04 72 20 39 00 www.dewalt.fr [email protected] Schweiz Suisse Svizzera DeWALT In der Luberzen 42 8902 Urdorf Tel: Fax: 044 - 755 60 70 044 - 730 70 67 www.dewalt.ch [email protected] Ireland DeWALT Calpe House Rock Hill Black Rock, Co. Dublin Tel: Fax: 00353-2781800 00353-2781811 www.dewalt.ie Italia DeWALT via Energypark 20871 Vimercate (MB), IT Tel: 800-014353 39 039 9590200 www.dewalt.it Nederlands DeWALT Netherlands BV Holtum Noordweg 35 6121 RE BORN, Postbus 83, 6120 AB BORN Fax: Tel: Fax: 39 039 9590313 31 164 283 063 31 164 283 200 www.dewalt.nl Norge DeWALT Postboks 4613, Nydalen 0405 Oslo Tel: Fax: 45 25 13 00 45 25 08 00 www.dewalt.no [email protected] Österreich DeWALT Werkzeug Vertriebsges m.b.H Oberlaaerstrasse 248, A-1230 Wien Tel: Fax: 01 - 66116 - 0 01 - 66116 - 614 www.dewalt.at [email protected] Portugal DeWALT Limited, SARL Centro de Escritórios de Sintra Avenida Almirante Gago Coutinho, 132/134, Edifício 14 2710-418 Sintra Tel: Fax: 214 66 75 00 214 66 75 80 www.dewalt.pt [email protected] Suomi DeWALT PL 47 00521 Helsinki Puh: 010 400 4333 Faksi: 0800 411 340 www.dewalt.fi [email protected] Sverige DeWALT Box 94 431 22 Mölndal Tel: Fax: www.dewalt.se [email protected] Türkiye KALE Hırdavat ve Makina A.Ş. Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15 Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE Tel: 0212 533 52 55 Faks: 0212 533 10 05 www.dewalt.com.tr United Kingdom DeWALT, 210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD Tel: Fax: www.dewalt.co.uk [email protected] Australia DeWALT 82 Taryn Drive, Epping VIC 3076 Australia Tel: Aust 1800 338 002 Tel: NZ 0800 339 258 www.dewalt.com.au www.dewalt.co.nz Middle East Africa DeWALT P.O. Box - 17164, Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE Tel: Fax: www.dewalt.ae [email protected] N450071 031 68 61 60 031 68 60 08 01753-567055 01753-572112 971 4 812 7400 971 4 2822765 11/15
1 / 1

DeWalt DCV517N Handleiding

Categorie
Stofzuigers
Type
Handleiding