Ryobi CHV182 Handleiding

Categorie
Boormachines
Type
Handleiding
30
Nederlands
NL
GB PT DK SE FI NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR TRFR DE ES IT
ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
WAARSCHUWING
Lees aandachtig alle waarschuwingen en alle
voorschriften. Als u onderstaande voorschriften
niet opvolgt, kan dit leiden tot ongelukken
zoals brand, elektrische schokken en/of ernstig
lichamelijk letsel.
Bewaar deze waarschuwingen en voorschriften
zorgvuldig om ze ook later te kunnen inzien.
Met de term “elektrisch apparaat” in onderstaande
sveiligheidsvoorschriften worden alle type apparaten
aangeduid, dus zowel apparaten met een netsnoer als
apparaten met een accupak.
VEILIGHEID VAN DE WERKPLEK
Zorg dat uw werkruimte opgeruimd en goed
verlicht is. Rommelige en donkere werkplekken
werken ongelukken in de hand.
Gebruik elektrische apparaten nooit in een
explosieve atmosfeer, bijvoorbeeld in de buurt
van ontvlambare vloeistoffen, van gassen of
van stofdeeltjes. Door de vonken van elektrische
apparaten kunnen deze in brand raken of ontploffen.
Houd kinderen, omstanders en huisdieren op
afstand als u een elektrisch apparaat gebruikt. Zij
zouden u kunnen afleiden, waardoor u de macht over
het apparaat verliest.
ELEKTRISCHE VEILIGHEID
De stekker van een elektrisch apparaat moet
zonder meer passen op het stopcontact. Ga
niet aan de stekker knoeien. Gebruik nooit een
verloopstekker voor elektrische apparaten met
aardaansluiting. Zo beperkt u de kans op elektrische
schokken.
Voorkom aanraking van geaarde oppervlakken
(bijv. buizen, radiatoren, fornuizen, koelkasten,
enz.). Het gevaar voor elektrische schokken wordt
groter als een deel van uw lichaam in aanraking is
met een geaard oppervlak.
Stel een elektrisch apparaat niet bloot aan regen
of vochtigheid. Het gevaar voor elektrische schokken
wordt groter als er water binnentreedt in een elektrisch
apparaat.
Houd het netsnoer in goede staat. Til uw apparaat
nooit op aan het netsnoer en probeer niet om de
stekker uit het stopcontact te halen door aan het
snoer te trekken. Houd het snoer uit de buurt van
warmtebronnen, olie, snijdende voorwerpen en
bewegende onderdelen. Het gevaar voor elektrische
schokken wordt groter als het netsnoer beschadigd is
of in de knoop zit.
Bij gebruik buitenshuis moeten eventuele
verlengsnoeren geschikt zijn voor een dergelijk
gebruik. Zo beperkt u de kans op elektrische
schokken.
Als u niet anders kunt dan het apparaat in een
vochtige omgeving gebruiken, sluit het dan in
ieder geval aan op een stroomgroep die beveiligd
is met een aardlekschakelaar. Door toepassing
van een aardlekschakelaar wordt het gevaar voor
elektrische schokken beperkt.
Opmerking: een aardlekschakelaar wordt ook wel
aangeduid met de Engelse afkorting “RCD” (residual
current device).
PERSOONLIJKE VEILIGHEID
Blijf attent, kijk goed naar wat u doet en gebruik
uw gezond verstand als u een elektrisch apparaat
gebruikt. Gebruik het elektrisch apparaat niet
wanneer u vermoeid bent of onder invloed bent van
drank of drugs, of wanneer u medicijnen gebruikt.
Vergeet niet dat zelfs één seconde onoplettendheid
ernstig lichamelijk letsel kan veroorzaken.
Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen.
Bescherm altijd uw ogen. Draag afhankelijk
van de omstandigheden ook een stofmasker,
schoenen met antislipzolen, een veiligheidshelm of
gehoorbeschermers om gevaar voor ernstig lichamelijk
letsel te beperken.
Zorg dat het apparaat niet ongewild in werking
kan treden. Zorg ervoor dat de schakelaar op “uit”
staat voordat u het apparaat op de stroom aansluit
of het accupak in het apparaat steekt of wanneer
u het apparaat meeneemt of vervoert. Beperk het
gevaar voor ongelukken: verplaats het apparaat niet
terwijl u een vinger op de schakelaar houdt en steek
de stekker niet in het stopcontact / steek het accupak
niet in het apparaat als de schakelaar op “aan” staat.
Verwijder de stelsleutels voordat u het apparaat
in werking zet. Een achtergebleven stelsleutel die
aan een bewegend onderdeel vastzit, kan ernstig
lichamelijk letsel veroorzaken.
Zorg dat u altijd uw evenwicht goed kunt bewaren.
Ga altijd stevig op uw benen staan en reik niet te
ver weg met uw arm. Door een stabiele werkpositie
bent u beter in staat om uw gereedschap in bedwang
te houden als er iets onverwachts gebeurt.
CHV182 manual (EU).indd Sec1:30CHV182 manual (EU).indd Sec1:30 3/4/09 7:54:24 PM3/4/09 7:54:24 PM
31
Nederlands
NL
GB PT DK SE FI NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR TRFR DE ES IT
ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Draag geschikte kleding. Draag geen wijde
kleding of sierraden. Houd uw haren, kleding en
handschoenen uit de buurt van de bewegende
delen. Wijde kleding, sierraden of lange haren kunnen
beklemd raken in de bewegende delen.
Zorg ervoor dat het stofzuigsysteem goed is
geïnstalleerd en ook wordt gebruikt wanneer
het apparaat daarmee is uitgerust. Zo voorkomt u
gevaar voor ongelukken.
GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN APPARATEN MET
SNOER
U mag het apparaat niet overbelasten. Gebruik een
apparaat dat geschikt is voor het werk dat u gaat
doen. Uw elektrisch apparaat zal veiliger en zekerder
werken als u het gebruikt op het toerental waarvoor
het berekend is.
Gebruik een elektrisch apparaat niet als u het niet
meer met de schakelaar aan en uit kunt zetten. Een
apparaat dat niet meer op de normale manier aan-en
uitgezet kan worden, is gevaarlijk en moet absoluut
worden gerepareerd.
Trek de stekker van het apparaat uit het
stopcontact of haal de accu uit het apparaat,
voordat u instellingen uitvoert, accessoires
verwisselt of het apparaat opbergt. Zo verkleint u
het risico dat het apparaat ongewild in werking treedt.
Berg elektrische apparaten weg buiten bereik
van kinderen. Laat het apparaat niet gebruiken
door personen die het apparaat niet kennen
of geen kennis hebben genomen van de
veiligheidsvoorschriften. Elektrische apparaten zijn
gevaarlijk in handen van onervaren personen.
Houd uw gereedschap in goede staat van werking.
Controleer de uitlijning van de bewegende
delen. Kijk of er geen onderdelen zijn gebroken.
Controleer de montage en alle andere elementen
die de goede werking van het gereedschap
kunnen beïnvloeden. Als er iets beschadigd is, dient
u uw apparaat eerst te laten herstellen voordat u het
weer gebruikt. Ongelukken zijn vaak te wijten aan de
slechte staat van onderhoud van het gereedschap.
Houd uw gereedschap altijd scherp en schoon.
Wanneer het mes van snijgereedschap goed
scherp en schoon is, bestaat er minder kans dat het
geblokkeerd raakt. Ook kunt u het apparaat dan beter
onder controle houden.
Gebruik het elektrisch apparaat, de accessoires,
de hulpstukken, enz. in overeenstemming met
deze gebruiksvoorschriften en houd daarbij
rekening met de gebruiksomstandigheden en de
gewenste toepassingen. Gebruik een elektrisch
apparaat uitsluitend voor de toepassingen waarvoor
het bestemd is om gevaarlijke situaties te vermijden.
SPECIFIEKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR
APPARATEN ZONDER SNOER
Laad het accupak van uw apparaat alleen op met
behulp van het laadapparaat dat door de fabrikant
is voorgeschreven. Een lader die voor een bepaald
type accu bedoeld is, kan brand veroorzaken als die
voor een ander type accu wordt gebruikt.
Accugereedschap mag alleen in combinatie met
een bepaald type accu worden gebruikt. Het
gebruik van andere accu’s kan brand veroorzaken.
Houd de accu, wanneer deze niet gebruikt
wordt, uit de buurt van metalen voorwerpen
zoals paperclips, geldstukken, sleutels, spijkers,
schroeven en andere metalen voorwerpen die
verbinding tussen de klemmen zouden kunnen
maken. Kortsluiting van de klemmen van de accu kan
brandwonden of brand veroorzaken.
Zorg dat u niet met accuvloeistof in aanraking
komt als dit uit de accu is gelekt bij verkeerd
gebruik. Mocht dit gebeuren, dan dient u de
betreffende plekken overvloedig met helder water
te spoelen. Raadpleeg ook een arts als er vloeistof
in uw ogen is gekomen. De uit een accu gestoten
vloeistof kan irritaties of brandwonden veroorzaken.
ONDERHOUD
Eventuele reparaties mogen alleen door een
bekwame vakman worden uitgevoerd met gebruik
van originele reservedelen. Zo kunt u het elektrisch
apparaat veilig blijven gebruiken.
SPECIFIEKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Laat kinderen niet met de kruimeldief werken of spelen.
Wanneer het toestel door kinderen wordt gebruikt,
dient dit onder toezicht te gebeuren.
Deze kruimeldief is ENKEL geschikt voor huishoudelijk
gebruik.
Gebruik deze kruimeldief ENKEL voor datgene
waarvoor hij werd ontworpen en wat in deze handleiding
wordt beschreven. Gebruik enkel de verlengstukken
die in deze handleiding worden aangeraden.
Indien de kruimeldief niet naar behoren werkt, in de
grond viel, werd beschadigd, bleef buiten liggen of in
het water viel, dient u deze naar uw dichtstbijzijnde
onderhoudscentrum terug te brengen.
CHV182 manual (EU).indd Sec1:31CHV182 manual (EU).indd Sec1:31 3/4/09 7:54:24 PM3/4/09 7:54:24 PM
32
Nederlands
NL
GB PT DK SE FI NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR TRFR DE ES IT
SPECIFIEKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Misbruik het snoer niet. Draag de lader of basis nooit
aan het snoer en trek nooit aan het snoer om dit uit
het stopcontact te trekken. Houd de lader vast en niet
het snoer om het toestel uit het stopcontact te trekken.
Laat het snoer niet over de tafelrand hangen of in
contact komen met hete oppervlakten.
Raak de kruimeldief niet aan of bedien het toestel niet
met natte handen.
Stop geen voorwerpen in de ventilatieopeningen.
Gebruik het toestel niet wanneer de openingen worden
geblokkeerd. Hou de openingen vrij van stof, lint,
haar en alle voorwerpen die de luchtstroom kunnen
verstoren
Zuig NOOIT voorwerpen op, zoals hete kolen,
sigarettenstompjes, lucifers, enz.
Gebruik het toestel niet zonder gemonteerde
stofopvang of fi lter.
Schakel alle bedieningstoetsen uit vooraleer u het
toestel uit het stopcontact trekt of met een stopcontact
verbindt om op te laden.
Wees uiterst voorzichtig wanneer u het toestel op
trappen gebruikt.
Gebruik het toestel niet om harde voorwerpen op te
zuigen, zoals nagels, schroeven, munten, enz. Er kan
schade of letsels optreden.
De kruimeldief hoeft niet met het stopcontact te worden
verbonden en is dus steeds klaar voor gebruik. Wees u
bewust van mogelijk gevaar wanneer u de kruimeldief
gebruikt of wanneer u de toebehoren wisselt.
Verwijder de batterij wanneer de kruimeldief niet wordt
gebruikt en vooraleer u onderhoud uitvoert.
Leg de kruimeldief of de batterijen niet in de buurt van
vuur of hitte. Ze zijn explosief.
De kruimeldief wordt best opgeladen op een plaats
waar de temperatuur niet minder is dan 10°C en niet
hoger dan 38°C.
Onder extreme gebruiks- of
temperatuursomstandigheden, kan de batterij lekken.
Indien de vloeistof met de huid in contact komt, wast
u de huid tenminste 10 minuten en raadpleegt u
onmiddellijk medische hulp.
Batterijen stoten waterstofgas uit en kunnen
ontploffen wanneer er een ontstekingsbron is, zoals
een waakvlam. Om het risico op letsels te beperken,
gebruikt u best nooit een draadloos toestel in de
nabijheid van een open vlam. Een ontplofte batterij
kan afval en chemicaliën lanceren. Indien u hiermee in
aanraking komt, spoelt u onmiddellijk met water.
Ken uw gereedschap. Lees aandachtig de
gebruiksaanwijzing. Bestudeer de toepassingen en
beperkingen en de mogelijke gevaren die specifi ek
met dit toestel zijn verbonden. Wanneer u deze regel in
acht neemt, beperkt u het risico op elektrocutie, brand
en ernstige letsels.
Gebruik de stofzuiger enkel binnenshuis om het risico
op elektrocutie te beperken.
Draag altijd een veiligheidsbril. Normale brilglazen
hebben enkel slagvrije glazen; het zijn geen
veiligheidsglazen. Wanneer u deze regel in acht
neemt, beperkt u het risico op ernstige letsels.
Bescherm uw longen. Draag een gezichts- of
stofmasker wanneer de werking van het toestel veel
stof veroorzaakt. Wanneer u deze regel in acht neemt,
beperkt u het risico op ernstige letsels.
Elektrocutie kan voorkomen indien het toestel
buitenshuis of op een nat oppervlak wordt opgeladen.
Controleer op beschadigde onderdelen. Controleer
zorgvuldig beschadigde onderdelen vooraleer u
het toestel verder gebruikt om vast te stellen of het
nog verder kan werken en zijn bedoelde taak kan
uitvoeren. Controleer de uitlijning van de bewegende
delen, de verbinding van de bewegende delen, defecte
onderdelen, houders en elke andere omstandigheid
die de werking van het toestel kan beïnvloeden. Een
beschermdeel of ander onderdeel dat werd beschadigd
moet degelijk worden hersteld of vervangen door
een gekwalifi ceerde onderhoudsdienst. Wanneer u
deze regel in acht neemt, beperkt u het risico voor
elektrocutie, brand of ernstige letsels.
Bewaar deze instructies. Raadpleeg ze regelmatig
en gebruik ze om anderen die het toestel mogelijks
gebruiken, te instrueren. Indien u iemand het toestel
uitleent, leen dan deze instructies mee uit.
LADERVEILIGHEID
Stel de lader niet bloot aan vochtige of natte
omstandigheden.
Het gebruik van een accessoire dat niet is aangeraden
of verkocht door de fabrikant van de batterijlader kan
resulteren in brand, elektrocutie of letsels.
Om het risico op schade aan de basis en het snoer van
de lader te voorkomen, trekt u de lader via de stekker
uit het stopcontact in plaats van via het snoer.
Zorg ervoor dat het snoer duidelijk zichtbaar wordt
gemaakt om te voorkomen dat er wordt over gestapt,
gestruikeld of op een andere manier onderhevig is aan
schade of spanning.
Het gebruik van een verlengsnoer is af te raden, tenzij
absoluut noodzakelijk. Het gebruik van een ongepast
verlengsnoer kan leiden tot brand en elektrocutie.
Indien een verlengsnoer moet worden gebruikt, zorg er
dan voor dat:
a. er hetzelfde aantal pinnen op de stekker staan en de
vorm en afmetingen gelijk zijn aan die van de stekker
op de lader.
b. het verlengsnoer degelijk is geaard.
CHV182 manual (EU).indd Sec1:32CHV182 manual (EU).indd Sec1:32 3/4/09 7:54:24 PM3/4/09 7:54:24 PM
33
Nederlands
NL
GB PT DK SE FI NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR TRFR DE ES IT
LADERVEILIGHEID
Bedien de lader niet met een beschadigd snoer of
beschadigde stekker. Indien beschadigd, laat u het
onmiddellijk vervangen door een gekwalifi ceerde
onderhoudsman.
Bedien de oplader niet indien het een zware klap
kreeg, in de grond viel of op een andere manier werd
beschadigd. Breng het toestel naar een gekwalifi ceerd
onderhoudsman.
Haal de lader niet uit elkaar; breng hem naar een
gekwalifi ceerd onderhoudsman wanneer onderhoud of
herstelling nodig is. Onjuiste montage kan leiden tot
elektrocutie of brand.
Om het risico op elektrocutie te beperken, trekt
u de stekker uit het stopcontact vooraleer u
onderhoudswerken uitvoert of het probeert te reinigen.
Het uitschakelen van de bedieningstoetsen vermindert
het risico niet.
Trek de stekker uit het stopcontact wanneer het toestel
niet in gebruik is.
Gevaar voor elektrocutie. Raak het ongeïsoleerde deel
van het stopcontact of batterijterminal niet aan.
Bewaar deze instructies. Raadpleeg ze regelmatig
en gebruik ze om anderen die het toestel mogelijks
gebruiken, te instrueren. Indien u iemand het toestel
uitleent, leen dan deze instructies mee uit.
BESCHRIJVING
1. Lithium-ion batterijpack
2. Nickel-cadmium batterijpack
3. AAN/UIT-schakelaar
4. Inschakelen
5. Uitschakelen
6. Borstel/Verlengstuk voor smalle openingen
7. Stofopvang
8. Ontgrendelknop
9. Filter
10. Knipsluitingen
11. Sleuf
12. Knipsluiting
SPECIFICATIES
Spanning 18 V
Luchtstroomvolume 0,83 m
3
/min
Stofopnamecapaciteit 650 ml
Gewicht 0,91 kg
MODEL BATTERIJPACK
(niet inbegrepen)
LADER
(niet inbegrepen)
CHV182
BPL-1820
BPL-1815
BCL-1800
WERKING
WAARSCHUWING:
Laat uw vertrouwdheid met dit product u niet
zorgeloos maken. Hou er rekening mee dat een
kleine onoplettendheid voldoende is om ernstige
verwondingen te veroorzaken.
WAARSCHUWING:
Draag altijd een veiligheidsbril of veiligheidsbril
met zijdelingse bescherming wanneer u met
toestellen werkt. Wanneer u dit niet in acht
neemt, kunnen voorwerpen in de ogen
terechtkomen, wat mogelijks leidt tot ernstige
verwondingen.
WAARSCHUWING:
Gebruik geen hulpstukken of toebehoren die
niet door de fabrikant van dit toestel worden
aangeraden. Het gebruik van hulpstukken of
toebehoren die niet worden aangeraden, kan
leiden tot ernstige persoonlijke verwondingen.
TOEPASSINGEN
U mag dit product voor de onderstaande doeleinden
gebruiken:
Licht stofzuigen van droge oppervlakten.
WAARSCHUWING:
Haal het batterijpack altijd uit het toestel
vooraleer u onderdelen monteert, het toestel
afstelt, reinigt of wanneer het toestel niet in
gebruik is. Wanneer u het batterijpack verwijdert,
voorkomt u dat het toestel per ongeluk start, wat
kan leiden tot ernstige letsels.
EIGENSCHAPPEN VAN DE BATTERIJBESCHERMING
Ryobi 18V lithium-ion batterijen zijn ontworpen met
eigenschappen die de lithium-ioncellen beschermen en
het leven van de batterij maximaliseren. In bepaalde
werkomstandigheden kunnen deze ingebouwde
eigenschappen ertoe leiden dat de batterij en het
gereedschap dat ermee wordt aangedreven, zich anders
gedragen dan nikkelcadmium batterijen.
CHV182 manual (EU).indd Sec1:33CHV182 manual (EU).indd Sec1:33 3/4/09 7:54:24 PM3/4/09 7:54:24 PM
34
Nederlands
NL
GB PT DK SE FI NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR TRFR DE ES IT
WERKING
Tijdens enkele toepassingen kan de batterijelektronica
de batterij het signaal geven om af te sluiten en ervoor
zorgen dat het gereedschap stopt met werken. Om de
batterij en het gereedschap te resetten, laat u de aan/
uitschakelaar los en herneemt u de normale werking.
OPMERKING: Om te voorkomen dat de batterij
verder wordt afgesloten, dient u te vermijden dat het
gereedschap wordt geforceerd.
Indien het loslaten van de aan/uitschakelaar de batterij
en het gereedschap niet reset, is het batterijpack leeg.
Indien leeg, zal het batterijpack beginnen laden wanneer
het in de lithium-ion lader wordt geplaatst.
BATTERIJPACK INSTALLEREN
Zie figuur 1.
Zorg dat de schuifknop in de uit-stand staat.
Bevestig het batterijpack aan het toestel, zoals
getoond.
Zorg ervoor dat de knipsluitingen aan elke kant van het
batterijpack vastklikken en dat het batterijpack in het
gereedschap is vastgemaakt vooraleer u het begint te
bedienen.
BATTERIJPACK VERWIJDEREN
Druk de knipsluitingen aan elke kant van het batterijpack
in.
Verwijder het batterijpack van de stofzuiger.
WAARSCHUWING:
Batterijproducten zijn altijd klaar voor gebruik.
Daarom moet de schakelaar altijd worden
vergrendeld wanneer het gereedschap niet wordt
gebruikt of langs uw zijde wordt gedragen.
STOFZUIGER STARTEN/STOPPEN
Zie figuur 2.
Stofzuiger starten: Schuif de schakelaar naar de
voorkant van de stofzuiger.
Stofzuiger stoppen: Schuif de schakelaar naar de
achterkant van de stofzuiger.
BORSTEL/VERLENGSTUK VOOR SMALLE
OPENINGEN
Zie figuren 3 – 5.
De combinatie van een borstel/verlengstuk voor smalle
openingen is handig gemonteerd aan de onderkant van
de stofopvang.
Om de borstel/verlengstuk voor smalle openingen los te
maken, trekt u het naar voor en verwijdert u het van de
stofopvang.
Het deksel van de borstel/verlengstuk voor smalle
openingen glijdt naar voor en bedekt de borstel zodat de
borstel niet als verlengstuk kan worden gebruikt.
Schakel de stofzuiger uit.
Verwijder het batterijpack.
Breng het verlengstuk aan de voorkant van de
stofopvang in en zorg dat het verlengstuk stevig op zijn
plaats wordt geduwd.
ONDERHOUD
WAARSCHUWING:
Gebruik voor het onderhoud alleen identieke
vervangingsonderdelen. Het gebruik van enige
andere onderdelen kan gevaarlijk zijn of schade
aan het toestel veroorzaken.
WAARSCHUWING:
Draag altijd een veiligheidsbril of veiligheidsbril
met zijdelings bescherming wanneer u met
het toestel werkt. Draag ook een stofmasker
wanneer het werk veel stof veroorzaakt.
ALGEMEEN ONDERHOUD
Voorkom het gebruik van oplosmiddelen wanneer u
plastic onderdelen schoonmaakt. De meeste soorten
plastic zijn gevoelig voor schade, veroorzaakt door
verschillende soorten commerciële oplosmiddelen
en kunnen door hun gebruik worden beschadigd.
Gebruik schone doeken om vuil, stof, olie, vet, enz. te
verwijderen.
WAARSCHUWING:
Voorkom steeds dat remvloeistoffen, benzine,
petroleumproducten, penetrerende oliën, enz.,
in contact komen met plastic onderdelen.
Chemicaliën kunnen plastic beschadigen,
verzwakken of verwoesten wat kan leiden tot
ernstige letsels.
Open de batterij niet zelf. Er bestaat gevaar voor
kortsluiting.
Enkel de onderdelen die op de lijst worden getoond,
zijn geschikt om te worden hersteld of vervangen door
de klant. Alle andere onderdelen moeten in een erkend
servicecenter worden vervangen.
KRUIMELDIEF REINIGEN
De stofopvang dient regelmatig gecontroleerd, geledigd
en gereinigd te worden voor de beste werking.
CHV182 manual (EU).indd Sec1:34CHV182 manual (EU).indd Sec1:34 3/4/09 7:54:24 PM3/4/09 7:54:24 PM
35
Nederlands
NL
GB PT DK SE FI NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR TRFR DE ES IT
ONDERHOUD
STOFOPVANG VERWIJDEREN
Zie figuur 6.
Verwijder het batterijpack van de stofzuiger.
Druk de ontgrendelknop aan de bovenkant van de
kruimeldief in.
Trek de stofopvang naar beneden en naar buiten, zoals
getoond, om het van de motorbehuizing te scheiden.
FILTER VERWIJDEREN EN REINIGEN/VERVANGEN
Zie figuur 7
Verwijder het batterijpack van de stofzuiger.
Verwijder de fi lter door de knipsluitingen naar binnen te
drukken en de fi lter uit het scherm te tillen.
Schud het stof voorzichtig van de fi lter of stof de fi lter
voorzichtig af.
Schud het stof voorzichtig van het scherm en
schermmontage of stof voorzichtig af. Was uit, indien
nodig.
Ledig de stofopvang; was uit indien nodig. Zorg
ervoor dat alle onderdelen droog zijn vooraleer u de
kruimeldief opnieuw monteert.
Wanneer u een vervangingsfilter wenst te kopen, vraag
dan onderdeelnummer 019484002004 aan.
STOFOPVANG OPNIEUW BEVESTIGEN
Zie figuur 8
Plaats de twee delen zoals getoond. Lijn de gleuf aan
de onderkant van de stofopvang uit met de knipsluiting
aan de onderkant van de motorbehuizing en klik de
twee delen samen.
MILIEUBESCHERMING
Recycleer grondstoffen in plaats van ze als
afval weg te gooien. Het toestel, de
toebehoren en de verpakking wordt best
gesorteerd voor milieuvriendelijke recyclage.
CHV182 manual (EU).indd Sec1:35CHV182 manual (EU).indd Sec1:35 3/4/09 7:54:25 PM3/4/09 7:54:25 PM
WARRANTY - STATEMENT
All Ryobi products are guaranteed against manufacturing defects and
defective parts for a period of twenty four (24) months from the date
stated on the original invoice drawn up by the retailer and given to the
end user.
Deterioration caused by normal wear and tear, unauthorised or improper
use or maintenance, or overload are excluded from this guarantee as are
accessories such as battery packs, light bulbs, blades, fittings, bags, etc.
In the event of malfunction during the warranty period, please take the
NON-DISMANTLED product, along with the proof of purchase, to your
retailer or nearest Authorised Ryobi Service Centre.
This warranty in no way affects your legal rights concerning defective
products.
GARANTIE - CONDITIONS
Ce produit Ryobi est garanti contre les vices de fabrication et les pièces
défectueuses pour une durée de vingt-quatre (24) mois, à compter de
la date faisant foi sur l'original de la facture établie par le revendeur à
l'utilisateur final.
Les détériorations provoquées par l'usure normale, par une utilisation ou
un entretien anormal ou non autorisé, ou par une surcharge sont exclues
de la présente garantie de même que les accessoires tels que batteries,
ampoules, lames, embouts, sacs, etc.
En cas de mauvais fonctionnement au cours de la période de garantie,
veuillez envoyer le produit NON DÉMONTÉ avec la preuve d'achat à votre
fournisseur ou au Centre Service Agréé Ryobi le plus proche de chez
vous.
Vos droits légaux se rapportant aux produits défectueux ne sont pas remis
en cause par la présente garantie.
GARANTIE - BEDINGUNGEN
Für alle Ryobi-Produkte gilt eine Garantie gegen Material- und
Verarbeitungsfehler für einen Zeitraum von vierundzwanzig (24)
Monaten ab dem Datum der vom Wiederverkäufer für den Endbenutzer
ausgestellten Originalrechnung.
Fehler, die auf Grund einer normalen Abnutzung, einer unberechtigten oder
falschen Wartung oder Handhabung oder durch eine Überbelastung auftreten,
sind von der Garantie ausgeschlossen. Dies gilt auch für Zubehörteile wie
Batterien, Glühbirnen, Sägeblätter, Ansatzstücke, Beutel usw.
Senden Sie das Produkt im Fall eines Defekts innerhalb des
Garantiezeitraumes in NICHT ZERLEGTEM Zustand zusammen
mit dem Kaufnachweis an Ihren Händler oder Ihr nächstes Ryobi-
Kundendienstzentrum zurück.
Diese Garantie hat keine Auswirkungen auf Ihre gesetzlichen Rechte in
Bezug auf fehlerhafte Produkte.
GARANTÍA - CONDICIONES
Este producto Ryobi está garantizado contra los defectos de fabricación
y las piezas defectuosas por un período de veinticuatro (24) meses, a
partir de la fecha que figura en el original de la factura establecida por el
distribuidor al usuario final.
Se excluyen de la presente garantía los deterioros provocados por
un desgaste normal, una utilización o mantenimiento incorrecto o no
autorizado, y una sobrecarga, así como los diversos accesorios: baterías,
bombillas, hojas, puntas, bolsas, etc.
En caso de funcionamiento incorrecto durante el período de la garantía, envíe
el producto SIN DESMONTAR con la prueba de compra a su proveedor o al
Centro de Servicio Acreditado Ryobi más cercano a su domicilio.
Los derechos legales relacionados con los productos defectuosos no son
cuestionados por la presente garantía.
GARANZIA - CONDIZIONI
Questo prodotto Ryobi è garantito contro tutti i difetti di fabbricazione e
pezzi difettosi per una durata di ventiquattro (24) mesi, a partire dalla data
indicata sull’originale della fattura compilata dal rivenditore e consegnata
all’utente finale.
Il deterioramento provocato dall’usura normale, da un utilizzo o una
manutenzione non conformi o non autorizzati, o da un sovraccarico,
è escluso dalla presente garanzia. La garanzia è esclusa anche per gli
accessori come batterie, lampadine, lame, punte, borse, ecc.
In caso di malfunzionamento nel corso del periodo di garanzia, riportare
il prodotto NON SMONTATO corredato della prova d’acquisto al fornitore
o al più vicino Centro di Assistenza Autorizzato Ryobi.
I diritti legali relativi ai prodotti difettosi non sono rimessi in causa dalla
presente garanzia.
GARANTIEVOORWAARDEN
Dit Ryobi product is gewaarborgd tegen fabricagefouten en defecte
onderdelen gedurende een periode van vierentwintig (24) maanden,
te rekenen vanaf de officiële datum op het origineel van de door de
wederverkoper aan de eindgebruiker uitgeschreven rekening.
Beschadigingen veroorzaakt door normale slijtage, door abnormaal of
ongeoorloofd gebruik of onderhoud, of door overbelasting vallen niet
onder deze garantie, evenmin als accu's, lampen, bits, snijbladen,
zakken enz.
In geval van slechte werking tijdens de garantieperiode, wordt u verzocht
het NIET GEDEMONTEERDE product samen met de koopbon aan uw
leverancier of aan het dichtstbijzijnde Ryobi servicecentrum te sturen.
Deze garantie doet niet af aan uw wettelijke rechten met betrekking tot
defecte producten.
GARANTIA - CONDIÇÕES
Este produto Ryobi está garantido contra os vícios de fabrico e as peças
defeituosas por um prazo de vinte e quatro (24) meses, a contar da
data que faz fé no original da factura emitida pelo vendedor ao utilizador
final.
As deteriorações provocadas pelo desgaste normal, por uma utilização
ou uma manutenção anormal ou não autorizada, ou por uma sobrecarga
ficam excluídas da presente garantia assim como os acessórios tais como
baterias, lâmpadas, lâminas, ponteiras, sacos, etc.
No caso de mau funcionamento durante o período de garantia, queira
enviar o produto NÃO DESMONTADO com a prova de compra ao seu
fornecedor ou ao Centro de Serviço Autorizado Ryobi mais próximo.
Os seus direitos legais relativos aos produtos defeituosos não são
prejudicados pela presente garantia.
GARANTI - REKLAMATIONSRET
Der er reklamationsret på dette Ryobi produkt for fabrikationsfejl og defekte
dele i fireogtyve (24) måneder fra gyldighedsdatoen på originalfakturaen
udstedt af forhandleren til slutbrugeren.
Skader opstået på grund af almindeligt slid, unormal eller ikke tilladt
anvendelse, forkert vedligeholdelse eller overbelastning er ikke dækket af
denne reklamationsret, det samme gælder tilbehør som batterier, pærer,
klinger, indsatser, poser osv.
I tilfælde af driftsfejl i garantiperioden skal produktet afleveres IKKE
DEMONTERET med købebevis til forhandleren eller nærmeste autoriserede
Ryobi serviceværksted.
De lovbestemte rettigheder i forbindelse med defekte produkter forringes
ikke af denne reklamationsret.
DK
FR
GB
DE
ES
IT
PT
NL
CHV182 manual (EU).indd Sec1:139CHV182 manual (EU).indd Sec1:139 3/4/09 7:55:17 PM3/4/09 7:55:17 PM

Documenttranscriptie

GB FR DE ES IT NL PT DK SE FI NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR TR Nederlands warmtebronnen, olie, snijdende voorwerpen en bewegende onderdelen. Het gevaar voor elektrische schokken wordt groter als het netsnoer beschadigd is of in de knoop zit. ■ Bij gebruik buitenshuis moeten eventuele verlengsnoeren geschikt zijn voor een dergelijk gebruik. Zo beperkt u de kans op elektrische schokken. ■ Als u niet anders kunt dan het apparaat in een vochtige omgeving gebruiken, sluit het dan in ieder geval aan op een stroomgroep die beveiligd is met een aardlekschakelaar. Door toepassing van een aardlekschakelaar wordt het gevaar voor elektrische schokken beperkt. Opmerking: een aardlekschakelaar wordt ook wel aangeduid met de Engelse afkorting “RCD” (residual current device). ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN WAARSCHUWING Lees aandachtig alle waarschuwingen en alle voorschriften. Als u onderstaande voorschriften niet opvolgt, kan dit leiden tot ongelukken zoals brand, elektrische schokken en/of ernstig lichamelijk letsel. Bewaar deze waarschuwingen en voorschriften zorgvuldig om ze ook later te kunnen inzien. Met de term “elektrisch apparaat” in onderstaande sveiligheidsvoorschriften worden alle type apparaten aangeduid, dus zowel apparaten met een netsnoer als apparaten met een accupak. VEILIGHEID VAN DE WERKPLEK ■ ■ ■ Zorg dat uw werkruimte opgeruimd en goed verlicht is. Rommelige en donkere werkplekken werken ongelukken in de hand. Gebruik elektrische apparaten nooit in een explosieve atmosfeer, bijvoorbeeld in de buurt van ontvlambare vloeistoffen, van gassen of van stofdeeltjes. Door de vonken van elektrische apparaten kunnen deze in brand raken of ontploffen. Houd kinderen, omstanders en huisdieren op afstand als u een elektrisch apparaat gebruikt. Zij zouden u kunnen afleiden, waardoor u de macht over het apparaat verliest. PERSOONLIJKE VEILIGHEID ■ ■ ELEKTRISCHE VEILIGHEID ■ ■ ■ ■ ■ De stekker van een elektrisch apparaat moet zonder meer passen op het stopcontact. Ga niet aan de stekker knoeien. Gebruik nooit een verloopstekker voor elektrische apparaten met aardaansluiting. Zo beperkt u de kans op elektrische schokken. Voorkom aanraking van geaarde oppervlakken (bijv. buizen, radiatoren, fornuizen, koelkasten, enz.). Het gevaar voor elektrische schokken wordt groter als een deel van uw lichaam in aanraking is met een geaard oppervlak. Stel een elektrisch apparaat niet bloot aan regen of vochtigheid. Het gevaar voor elektrische schokken wordt groter als er water binnentreedt in een elektrisch apparaat. Houd het netsnoer in goede staat. Til uw apparaat nooit op aan het netsnoer en probeer niet om de stekker uit het stopcontact te halen door aan het snoer te trekken. Houd het snoer uit de buurt van ■ ■ Blijf attent, kijk goed naar wat u doet en gebruik uw gezond verstand als u een elektrisch apparaat gebruikt. Gebruik het elektrisch apparaat niet wanneer u vermoeid bent of onder invloed bent van drank of drugs, of wanneer u medicijnen gebruikt. Vergeet niet dat zelfs één seconde onoplettendheid ernstig lichamelijk letsel kan veroorzaken. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Bescherm altijd uw ogen. Draag afhankelijk van de omstandigheden ook een stofmasker, schoenen met antislipzolen, een veiligheidshelm of gehoorbeschermers om gevaar voor ernstig lichamelijk letsel te beperken. Zorg dat het apparaat niet ongewild in werking kan treden. Zorg ervoor dat de schakelaar op “uit” staat voordat u het apparaat op de stroom aansluit of het accupak in het apparaat steekt of wanneer u het apparaat meeneemt of vervoert. Beperk het gevaar voor ongelukken: verplaats het apparaat niet terwijl u een vinger op de schakelaar houdt en steek de stekker niet in het stopcontact / steek het accupak niet in het apparaat als de schakelaar op “aan” staat. Verwijder de stelsleutels voordat u het apparaat in werking zet. Een achtergebleven stelsleutel die aan een bewegend onderdeel vastzit, kan ernstig lichamelijk letsel veroorzaken. Zorg dat u altijd uw evenwicht goed kunt bewaren. Ga altijd stevig op uw benen staan en reik niet te ver weg met uw arm. Door een stabiele werkpositie bent u beter in staat om uw gereedschap in bedwang te houden als er iets onverwachts gebeurt. 30 CHV182 manual (EU).indd Sec1:30 3/4/09 7:54:24 PM GB FR DE ES IT NL PT DK SE FI NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR TR Nederlands rekening met de gebruiksomstandigheden en de gewenste toepassingen. Gebruik een elektrisch apparaat uitsluitend voor de toepassingen waarvoor het bestemd is om gevaarlijke situaties te vermijden. ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN ■ ■ Draag geschikte kleding. Draag geen wijde kleding of sierraden. Houd uw haren, kleding en handschoenen uit de buurt van de bewegende delen. Wijde kleding, sierraden of lange haren kunnen beklemd raken in de bewegende delen. Zorg ervoor dat het stofzuigsysteem goed is geïnstalleerd en ook wordt gebruikt wanneer het apparaat daarmee is uitgerust. Zo voorkomt u gevaar voor ongelukken. SPECIFIEKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR APPARATEN ZONDER SNOER ■ GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN APPARATEN MET SNOER ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ U mag het apparaat niet overbelasten. Gebruik een apparaat dat geschikt is voor het werk dat u gaat doen. Uw elektrisch apparaat zal veiliger en zekerder werken als u het gebruikt op het toerental waarvoor het berekend is. Gebruik een elektrisch apparaat niet als u het niet meer met de schakelaar aan en uit kunt zetten. Een apparaat dat niet meer op de normale manier aan-en uitgezet kan worden, is gevaarlijk en moet absoluut worden gerepareerd. Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact of haal de accu uit het apparaat, voordat u instellingen uitvoert, accessoires verwisselt of het apparaat opbergt. Zo verkleint u het risico dat het apparaat ongewild in werking treedt. Berg elektrische apparaten weg buiten bereik van kinderen. Laat het apparaat niet gebruiken door personen die het apparaat niet kennen of geen kennis hebben genomen van de veiligheidsvoorschriften. Elektrische apparaten zijn gevaarlijk in handen van onervaren personen. Houd uw gereedschap in goede staat van werking. Controleer de uitlijning van de bewegende delen. Kijk of er geen onderdelen zijn gebroken. Controleer de montage en alle andere elementen die de goede werking van het gereedschap kunnen beïnvloeden. Als er iets beschadigd is, dient u uw apparaat eerst te laten herstellen voordat u het weer gebruikt. Ongelukken zijn vaak te wijten aan de slechte staat van onderhoud van het gereedschap. Houd uw gereedschap altijd scherp en schoon. Wanneer het mes van snijgereedschap goed scherp en schoon is, bestaat er minder kans dat het geblokkeerd raakt. Ook kunt u het apparaat dan beter onder controle houden. Gebruik het elektrisch apparaat, de accessoires, de hulpstukken, enz. in overeenstemming met deze gebruiksvoorschriften en houd daarbij ■ ■ Laad het accupak van uw apparaat alleen op met behulp van het laadapparaat dat door de fabrikant is voorgeschreven. Een lader die voor een bepaald type accu bedoeld is, kan brand veroorzaken als die voor een ander type accu wordt gebruikt. Accugereedschap mag alleen in combinatie met een bepaald type accu worden gebruikt. Het gebruik van andere accu’s kan brand veroorzaken. Houd de accu, wanneer deze niet gebruikt wordt, uit de buurt van metalen voorwerpen zoals paperclips, geldstukken, sleutels, spijkers, schroeven en andere metalen voorwerpen die verbinding tussen de klemmen zouden kunnen maken. Kortsluiting van de klemmen van de accu kan brandwonden of brand veroorzaken. Zorg dat u niet met accuvloeistof in aanraking komt als dit uit de accu is gelekt bij verkeerd gebruik. Mocht dit gebeuren, dan dient u de betreffende plekken overvloedig met helder water te spoelen. Raadpleeg ook een arts als er vloeistof in uw ogen is gekomen. De uit een accu gestoten vloeistof kan irritaties of brandwonden veroorzaken. ONDERHOUD ■ Eventuele reparaties mogen alleen door een bekwame vakman worden uitgevoerd met gebruik van originele reservedelen. Zo kunt u het elektrisch apparaat veilig blijven gebruiken. SPECIFIEKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN ■ ■ ■ ■ Laat kinderen niet met de kruimeldief werken of spelen. Wanneer het toestel door kinderen wordt gebruikt, dient dit onder toezicht te gebeuren. Deze kruimeldief is ENKEL geschikt voor huishoudelijk gebruik. Gebruik deze kruimeldief ENKEL voor datgene waarvoor hij werd ontworpen en wat in deze handleiding wordt beschreven. Gebruik enkel de verlengstukken die in deze handleiding worden aangeraden. Indien de kruimeldief niet naar behoren werkt, in de grond viel, werd beschadigd, bleef buiten liggen of in het water viel, dient u deze naar uw dichtstbijzijnde onderhoudscentrum terug te brengen. 31 CHV182 manual (EU).indd Sec1:31 3/4/09 7:54:24 PM GB FR DE ES IT NL PT DK SE FI NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR TR Nederlands SPECIFIEKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Misbruik het snoer niet. Draag de lader of basis nooit aan het snoer en trek nooit aan het snoer om dit uit het stopcontact te trekken. Houd de lader vast en niet het snoer om het toestel uit het stopcontact te trekken. Laat het snoer niet over de tafelrand hangen of in contact komen met hete oppervlakten. Raak de kruimeldief niet aan of bedien het toestel niet met natte handen. Stop geen voorwerpen in de ventilatieopeningen. Gebruik het toestel niet wanneer de openingen worden geblokkeerd. Hou de openingen vrij van stof, lint, haar en alle voorwerpen die de luchtstroom kunnen verstoren Zuig NOOIT voorwerpen op, zoals hete kolen, sigarettenstompjes, lucifers, enz. Gebruik het toestel niet zonder gemonteerde stofopvang of filter. Schakel alle bedieningstoetsen uit vooraleer u het toestel uit het stopcontact trekt of met een stopcontact verbindt om op te laden. Wees uiterst voorzichtig wanneer u het toestel op trappen gebruikt. Gebruik het toestel niet om harde voorwerpen op te zuigen, zoals nagels, schroeven, munten, enz. Er kan schade of letsels optreden. De kruimeldief hoeft niet met het stopcontact te worden verbonden en is dus steeds klaar voor gebruik. Wees u bewust van mogelijk gevaar wanneer u de kruimeldief gebruikt of wanneer u de toebehoren wisselt. Verwijder de batterij wanneer de kruimeldief niet wordt gebruikt en vooraleer u onderhoud uitvoert. Leg de kruimeldief of de batterijen niet in de buurt van vuur of hitte. Ze zijn explosief. De kruimeldief wordt best opgeladen op een plaats waar de temperatuur niet minder is dan 10°C en niet hoger dan 38°C. Onder extreme gebruiksof temperatuursomstandigheden, kan de batterij lekken. Indien de vloeistof met de huid in contact komt, wast u de huid tenminste 10 minuten en raadpleegt u onmiddellijk medische hulp. Batterijen stoten waterstofgas uit en kunnen ontploffen wanneer er een ontstekingsbron is, zoals een waakvlam. Om het risico op letsels te beperken, gebruikt u best nooit een draadloos toestel in de nabijheid van een open vlam. Een ontplofte batterij kan afval en chemicaliën lanceren. Indien u hiermee in aanraking komt, spoelt u onmiddellijk met water. Ken uw gereedschap. Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing. Bestudeer de toepassingen en beperkingen en de mogelijke gevaren die specifiek met dit toestel zijn verbonden. Wanneer u deze regel in acht neemt, beperkt u het risico op elektrocutie, brand en ernstige letsels. ■ ■ ■ ■ Gebruik de stofzuiger enkel binnenshuis om het risico op elektrocutie te beperken. Draag altijd een veiligheidsbril. Normale brilglazen hebben enkel slagvrije glazen; het zijn geen veiligheidsglazen. Wanneer u deze regel in acht neemt, beperkt u het risico op ernstige letsels. Bescherm uw longen. Draag een gezichts- of stofmasker wanneer de werking van het toestel veel stof veroorzaakt. Wanneer u deze regel in acht neemt, beperkt u het risico op ernstige letsels. Elektrocutie kan voorkomen indien het toestel buitenshuis of op een nat oppervlak wordt opgeladen. Controleer op beschadigde onderdelen. Controleer zorgvuldig beschadigde onderdelen vooraleer u het toestel verder gebruikt om vast te stellen of het nog verder kan werken en zijn bedoelde taak kan uitvoeren. Controleer de uitlijning van de bewegende delen, de verbinding van de bewegende delen, defecte onderdelen, houders en elke andere omstandigheid die de werking van het toestel kan beïnvloeden. Een beschermdeel of ander onderdeel dat werd beschadigd moet degelijk worden hersteld of vervangen door een gekwalificeerde onderhoudsdienst. Wanneer u deze regel in acht neemt, beperkt u het risico voor elektrocutie, brand of ernstige letsels. Bewaar deze instructies. Raadpleeg ze regelmatig en gebruik ze om anderen die het toestel mogelijks gebruiken, te instrueren. Indien u iemand het toestel uitleent, leen dan deze instructies mee uit. LADERVEILIGHEID ■ ■ ■ ■ ■ Stel de lader niet bloot aan vochtige of natte omstandigheden. Het gebruik van een accessoire dat niet is aangeraden of verkocht door de fabrikant van de batterijlader kan resulteren in brand, elektrocutie of letsels. Om het risico op schade aan de basis en het snoer van de lader te voorkomen, trekt u de lader via de stekker uit het stopcontact in plaats van via het snoer. Zorg ervoor dat het snoer duidelijk zichtbaar wordt gemaakt om te voorkomen dat er wordt over gestapt, gestruikeld of op een andere manier onderhevig is aan schade of spanning. Het gebruik van een verlengsnoer is af te raden, tenzij absoluut noodzakelijk. Het gebruik van een ongepast verlengsnoer kan leiden tot brand en elektrocutie. Indien een verlengsnoer moet worden gebruikt, zorg er dan voor dat: a. er hetzelfde aantal pinnen op de stekker staan en de vorm en afmetingen gelijk zijn aan die van de stekker op de lader. b. het verlengsnoer degelijk is geaard. 32 CHV182 manual (EU).indd Sec1:32 3/4/09 7:54:24 PM GB FR DE ES IT NL PT DK SE FI NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR TR Nederlands LADERVEILIGHEID ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ MODEL Bedien de lader niet met een beschadigd snoer of beschadigde stekker. Indien beschadigd, laat u het onmiddellijk vervangen door een gekwalificeerde onderhoudsman. Bedien de oplader niet indien het een zware klap kreeg, in de grond viel of op een andere manier werd beschadigd. Breng het toestel naar een gekwalificeerd onderhoudsman. Haal de lader niet uit elkaar; breng hem naar een gekwalificeerd onderhoudsman wanneer onderhoud of herstelling nodig is. Onjuiste montage kan leiden tot elektrocutie of brand. Om het risico op elektrocutie te beperken, trekt u de stekker uit het stopcontact vooraleer u onderhoudswerken uitvoert of het probeert te reinigen. Het uitschakelen van de bedieningstoetsen vermindert het risico niet. Trek de stekker uit het stopcontact wanneer het toestel niet in gebruik is. Gevaar voor elektrocutie. Raak het ongeïsoleerde deel van het stopcontact of batterijterminal niet aan. Bewaar deze instructies. Raadpleeg ze regelmatig en gebruik ze om anderen die het toestel mogelijks gebruiken, te instrueren. Indien u iemand het toestel uitleent, leen dan deze instructies mee uit. CHV182 BPL-1820 BPL-1815 BCL-1800 WAARSCHUWING: Laat uw vertrouwdheid met dit product u niet zorgeloos maken. Hou er rekening mee dat een kleine onoplettendheid voldoende is om ernstige verwondingen te veroorzaken. WAARSCHUWING: Draag altijd een veiligheidsbril of veiligheidsbril met zijdelingse bescherming wanneer u met toestellen werkt. Wanneer u dit niet in acht neemt, kunnen voorwerpen in de ogen terechtkomen, wat mogelijks leidt tot ernstige verwondingen. WAARSCHUWING: Gebruik geen hulpstukken of toebehoren die niet door de fabrikant van dit toestel worden aangeraden. Het gebruik van hulpstukken of toebehoren die niet worden aangeraden, kan leiden tot ernstige persoonlijke verwondingen. Lithium-ion batterijpack Nickel-cadmium batterijpack AAN/UIT-schakelaar Inschakelen Uitschakelen Borstel/Verlengstuk voor smalle openingen Stofopvang Ontgrendelknop Filter Knipsluitingen Sleuf Knipsluiting TOEPASSINGEN U mag dit product voor de onderstaande doeleinden gebruiken: ■ Licht stofzuigen van droge oppervlakten. WAARSCHUWING: Haal het batterijpack altijd uit het toestel vooraleer u onderdelen monteert, het toestel afstelt, reinigt of wanneer het toestel niet in gebruik is. Wanneer u het batterijpack verwijdert, voorkomt u dat het toestel per ongeluk start, wat kan leiden tot ernstige letsels. EIGENSCHAPPEN VAN DE BATTERIJBESCHERMING Ryobi 18V lithium-ion batterijen zijn ontworpen met eigenschappen die de lithium-ioncellen beschermen en het leven van de batterij maximaliseren. In bepaalde werkomstandigheden kunnen deze ingebouwde eigenschappen ertoe leiden dat de batterij en het gereedschap dat ermee wordt aangedreven, zich anders gedragen dan nikkelcadmium batterijen. SPECIFICATIES Spanning Luchtstroomvolume Stofopnamecapaciteit Gewicht LADER (niet inbegrepen) WERKING BESCHRIJVING 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. BATTERIJPACK (niet inbegrepen) 18 V 0,83 m3/min 650 ml 0,91 kg 33 CHV182 manual (EU).indd Sec1:33 3/4/09 7:54:24 PM GB FR DE ES IT NL PT DK SE FI NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR TR Nederlands stofopvang. Het deksel van de borstel/verlengstuk voor smalle openingen glijdt naar voor en bedekt de borstel zodat de borstel niet als verlengstuk kan worden gebruikt. ■ Schakel de stofzuiger uit. ■ Verwijder het batterijpack. ■ Breng het verlengstuk aan de voorkant van de stofopvang in en zorg dat het verlengstuk stevig op zijn plaats wordt geduwd. WERKING Tijdens enkele toepassingen kan de batterijelektronica de batterij het signaal geven om af te sluiten en ervoor zorgen dat het gereedschap stopt met werken. Om de batterij en het gereedschap te resetten, laat u de aan/ uitschakelaar los en herneemt u de normale werking. OPMERKING: Om te voorkomen dat de batterij verder wordt afgesloten, dient u te vermijden dat het gereedschap wordt geforceerd. ONDERHOUD Indien het loslaten van de aan/uitschakelaar de batterij en het gereedschap niet reset, is het batterijpack leeg. Indien leeg, zal het batterijpack beginnen laden wanneer het in de lithium-ion lader wordt geplaatst. WAARSCHUWING: Gebruik voor het onderhoud alleen identieke vervangingsonderdelen. Het gebruik van enige andere onderdelen kan gevaarlijk zijn of schade aan het toestel veroorzaken. BATTERIJPACK INSTALLEREN Zie figuur 1. ■ Zorg dat de schuifknop in de uit-stand staat. ■ Bevestig het batterijpack aan het toestel, zoals getoond. ■ Zorg ervoor dat de knipsluitingen aan elke kant van het batterijpack vastklikken en dat het batterijpack in het gereedschap is vastgemaakt vooraleer u het begint te bedienen. WAARSCHUWING: Draag altijd een veiligheidsbril of veiligheidsbril met zijdelings bescherming wanneer u met het toestel werkt. Draag ook een stofmasker wanneer het werk veel stof veroorzaakt. ALGEMEEN ONDERHOUD Voorkom het gebruik van oplosmiddelen wanneer u plastic onderdelen schoonmaakt. De meeste soorten plastic zijn gevoelig voor schade, veroorzaakt door verschillende soorten commerciële oplosmiddelen en kunnen door hun gebruik worden beschadigd. Gebruik schone doeken om vuil, stof, olie, vet, enz. te verwijderen. BATTERIJPACK VERWIJDEREN ■ Druk de knipsluitingen aan elke kant van het batterijpack in. ■ Verwijder het batterijpack van de stofzuiger. WAARSCHUWING: Batterijproducten zijn altijd klaar voor gebruik. Daarom moet de schakelaar altijd worden vergrendeld wanneer het gereedschap niet wordt gebruikt of langs uw zijde wordt gedragen. WAARSCHUWING: Voorkom steeds dat remvloeistoffen, benzine, petroleumproducten, penetrerende oliën, enz., in contact komen met plastic onderdelen. Chemicaliën kunnen plastic beschadigen, verzwakken of verwoesten wat kan leiden tot ernstige letsels. STOFZUIGER STARTEN/STOPPEN Zie figuur 2. ■ Stofzuiger starten: Schuif de schakelaar naar de voorkant van de stofzuiger. ■ Stofzuiger stoppen: Schuif de schakelaar naar de achterkant van de stofzuiger. Open de batterij niet zelf. Er bestaat gevaar voor kortsluiting. Enkel de onderdelen die op de lijst worden getoond, zijn geschikt om te worden hersteld of vervangen door de klant. Alle andere onderdelen moeten in een erkend servicecenter worden vervangen. BORSTEL/VERLENGSTUK VOOR SMALLE OPENINGEN Zie figuren 3 – 5. De combinatie van een borstel/verlengstuk voor smalle openingen is handig gemonteerd aan de onderkant van de stofopvang. Om de borstel/verlengstuk voor smalle openingen los te maken, trekt u het naar voor en verwijdert u het van de KRUIMELDIEF REINIGEN De stofopvang dient regelmatig gecontroleerd, geledigd en gereinigd te worden voor de beste werking. 34 CHV182 manual (EU).indd Sec1:34 3/4/09 7:54:24 PM GB FR DE ES IT NL PT DK SE FI NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR TR Nederlands Wanneer u een vervangingsfilter wenst te kopen, vraag dan onderdeelnummer 019484002004 aan. ONDERHOUD STOFOPVANG VERWIJDEREN Zie figuur 6. ■ Verwijder het batterijpack van de stofzuiger. ■ Druk de ontgrendelknop aan de bovenkant van de kruimeldief in. Trek de stofopvang naar beneden en naar buiten, zoals getoond, om het van de motorbehuizing te scheiden. STOFOPVANG OPNIEUW BEVESTIGEN Zie figuur 8 ■ Plaats de twee delen zoals getoond. Lijn de gleuf aan de onderkant van de stofopvang uit met de knipsluiting aan de onderkant van de motorbehuizing en klik de twee delen samen. FILTER VERWIJDEREN EN REINIGEN/VERVANGEN Zie figuur 7 ■ Verwijder het batterijpack van de stofzuiger. ■ Verwijder de filter door de knipsluitingen naar binnen te drukken en de filter uit het scherm te tillen. ■ Schud het stof voorzichtig van de filter of stof de filter voorzichtig af. ■ Schud het stof voorzichtig van het scherm en schermmontage of stof voorzichtig af. Was uit, indien nodig. ■ Ledig de stofopvang; was uit indien nodig. Zorg ervoor dat alle onderdelen droog zijn vooraleer u de kruimeldief opnieuw monteert. MILIEUBESCHERMING Recycleer grondstoffen in plaats van ze als afval weg te gooien. Het toestel, de toebehoren en de verpakking wordt best gesorteerd voor milieuvriendelijke recyclage. 35 CHV182 manual (EU).indd Sec1:35 3/4/09 7:54:25 PM GB WARRANTY - STATEMENT All Ryobi products are guaranteed against manufacturing defects and defective parts for a period of twenty four (24) months from the date stated on the original invoice drawn up by the retailer and given to the end user. Deterioration caused by normal wear and tear, unauthorised or improper use or maintenance, or overload are excluded from this guarantee as are accessories such as battery packs, light bulbs, blades, fittings, bags, etc. In the event of malfunction during the warranty period, please take the NON-DISMANTLED product, along with the proof of purchase, to your retailer or nearest Authorised Ryobi Service Centre. This warranty in no way affects your legal rights concerning defective products. FR GARANTIE - CONDITIONS Ce produit Ryobi est garanti contre les vices de fabrication et les pièces défectueuses pour une durée de vingt-quatre (24) mois, à compter de la date faisant foi sur l'original de la facture établie par le revendeur à l'utilisateur final. Les détériorations provoquées par l'usure normale, par une utilisation ou un entretien anormal ou non autorisé, ou par une surcharge sont exclues de la présente garantie de même que les accessoires tels que batteries, ampoules, lames, embouts, sacs, etc. En cas de mauvais fonctionnement au cours de la période de garantie, veuillez envoyer le produit NON DÉMONTÉ avec la preuve d'achat à votre fournisseur ou au Centre Service Agréé Ryobi le plus proche de chez vous. Vos droits légaux se rapportant aux produits défectueux ne sont pas remis en cause par la présente garantie. DE GARANTIE - BEDINGUNGEN Für alle Ryobi-Produkte gilt eine Garantie gegen Material- und Verarbeitungsfehler für einen Zeitraum von vierundzwanzig (24) Monaten ab dem Datum der vom Wiederverkäufer für den Endbenutzer ausgestellten Originalrechnung. Fehler, die auf Grund einer normalen Abnutzung, einer unberechtigten oder falschen Wartung oder Handhabung oder durch eine Überbelastung auftreten, sind von der Garantie ausgeschlossen. Dies gilt auch für Zubehörteile wie Batterien, Glühbirnen, Sägeblätter, Ansatzstücke, Beutel usw. Senden Sie das Produkt im Fall eines Defekts innerhalb des Garantiezeitraumes in NICHT ZERLEGTEM Zustand zusammen mit dem Kaufnachweis an Ihren Händler oder Ihr nächstes RyobiKundendienstzentrum zurück. Diese Garantie hat keine Auswirkungen auf Ihre gesetzlichen Rechte in Bezug auf fehlerhafte Produkte. ES GARANTÍA - CONDICIONES Este producto Ryobi está garantizado contra los defectos de fabricación y las piezas defectuosas por un período de veinticuatro (24) meses, a partir de la fecha que figura en el original de la factura establecida por el distribuidor al usuario final. Se excluyen de la presente garantía los deterioros provocados por un desgaste normal, una utilización o mantenimiento incorrecto o no autorizado, y una sobrecarga, así como los diversos accesorios: baterías, bombillas, hojas, puntas, bolsas, etc. En caso de funcionamiento incorrecto durante el período de la garantía, envíe el producto SIN DESMONTAR con la prueba de compra a su proveedor o al Centro de Servicio Acreditado Ryobi más cercano a su domicilio. Los derechos legales relacionados con los productos defectuosos no son cuestionados por la presente garantía. CHV182 manual (EU).indd Sec1:139 IT GARANZIA - CONDIZIONI Questo prodotto Ryobi è garantito contro tutti i difetti di fabbricazione e pezzi difettosi per una durata di ventiquattro (24) mesi, a partire dalla data indicata sull’originale della fattura compilata dal rivenditore e consegnata all’utente finale. Il deterioramento provocato dall’usura normale, da un utilizzo o una manutenzione non conformi o non autorizzati, o da un sovraccarico, è escluso dalla presente garanzia. La garanzia è esclusa anche per gli accessori come batterie, lampadine, lame, punte, borse, ecc. In caso di malfunzionamento nel corso del periodo di garanzia, riportare il prodotto NON SMONTATO corredato della prova d’acquisto al fornitore o al più vicino Centro di Assistenza Autorizzato Ryobi. I diritti legali relativi ai prodotti difettosi non sono rimessi in causa dalla presente garanzia. NL GARANTIEVOORWAARDEN Dit Ryobi product is gewaarborgd tegen fabricagefouten en defecte onderdelen gedurende een periode van vierentwintig (24) maanden, te rekenen vanaf de officiële datum op het origineel van de door de wederverkoper aan de eindgebruiker uitgeschreven rekening. Beschadigingen veroorzaakt door normale slijtage, door abnormaal of ongeoorloofd gebruik of onderhoud, of door overbelasting vallen niet onder deze garantie, evenmin als accu's, lampen, bits, snijbladen, zakken enz. In geval van slechte werking tijdens de garantieperiode, wordt u verzocht het NIET GEDEMONTEERDE product samen met de koopbon aan uw leverancier of aan het dichtstbijzijnde Ryobi servicecentrum te sturen. Deze garantie doet niet af aan uw wettelijke rechten met betrekking tot defecte producten. PT GARANTIA - CONDIÇÕES Este produto Ryobi está garantido contra os vícios de fabrico e as peças defeituosas por um prazo de vinte e quatro (24) meses, a contar da data que faz fé no original da factura emitida pelo vendedor ao utilizador final. As deteriorações provocadas pelo desgaste normal, por uma utilização ou uma manutenção anormal ou não autorizada, ou por uma sobrecarga ficam excluídas da presente garantia assim como os acessórios tais como baterias, lâmpadas, lâminas, ponteiras, sacos, etc. No caso de mau funcionamento durante o período de garantia, queira enviar o produto NÃO DESMONTADO com a prova de compra ao seu fornecedor ou ao Centro de Serviço Autorizado Ryobi mais próximo. Os seus direitos legais relativos aos produtos defeituosos não são prejudicados pela presente garantia. DK GARANTI - REKLAMATIONSRET Der er reklamationsret på dette Ryobi produkt for fabrikationsfejl og defekte dele i fireogtyve (24) måneder fra gyldighedsdatoen på originalfakturaen udstedt af forhandleren til slutbrugeren. Skader opstået på grund af almindeligt slid, unormal eller ikke tilladt anvendelse, forkert vedligeholdelse eller overbelastning er ikke dækket af denne reklamationsret, det samme gælder tilbehør som batterier, pærer, klinger, indsatser, poser osv. I tilfælde af driftsfejl i garantiperioden skal produktet afleveres IKKE DEMONTERET med købebevis til forhandleren eller nærmeste autoriserede Ryobi serviceværksted. De lovbestemte rettigheder i forbindelse med defekte produkter forringes ikke af denne reklamationsret. 3/4/09 7:55:17 PM
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147

Ryobi CHV182 Handleiding

Categorie
Boormachines
Type
Handleiding