Vega EL 4 Handleiding

Type
Handleiding
Handleiding
Conductieve meerstaafs-meetsonde
Conductieve meetsonde EL4
Document ID: 32653
2
Inhoudsopgave
Conductieve meetsonde EL4 •
32653-NL-190426
Inhoudsopgave
1 Over dit document ................................................................................................................... 3
1.1 Functie ............................................................................................................................. 3
1.2 Doelgroep ........................................................................................................................ 3
1.3 Gebruikte symbolen ......................................................................................................... 3
2 Voor uw veiligheid .................................................................................................................... 4
2.1 Geautoriseerd personeel .................................................................................................. 4
2.2 Correct gebruik ................................................................................................................. 4
2.3 Waarschuwing voor misbruik ............................................................................................ 4
2.4 Algemene veiligheidsinstructies ....................................................................................... 4
2.5 Veiligheidsinstructies voor Ex-omgeving .......................................................................... 5
2.6 Milieuvoorschriften ........................................................................................................... 5
3 Productbeschrijving ................................................................................................................ 6
3.1 Constructie ....................................................................................................................... 6
3.2 Werking ............................................................................................................................ 7
3.3 Bediening ......................................................................................................................... 7
3.4 Verpakking, transport en opslag ....................................................................................... 8
4 Monteren ................................................................................................................................... 9
4.1 Algemene instructies ........................................................................................................ 9
4.2 Montage-instructies .......................................................................................................... 9
5 Op de voedingsspanning aansluiten ................................................................................... 12
5.1 Aansluiting voorbereiden ................................................................................................ 12
5.2 Aansluitschema .............................................................................................................. 12
6 In bedrijf nemen ..................................................................................................................... 15
6.1 Algemeen ....................................................................................................................... 15
7 Service en storingen oplossen............................................................................................. 16
7.1 Onderhoud ..................................................................................................................... 16
7.2 Storingen oplossen ........................................................................................................ 16
7.3 Meetsonde inkorten ....................................................................................................... 16
7.4 Procedure in geval van reparatie .................................................................................... 16
8 Demonteren ............................................................................................................................ 18
8.1 Demontagestappen ........................................................................................................ 18
8.2 Afvoeren ......................................................................................................................... 18
9 Bijlage ..................................................................................................................................... 19
9.1 Technische gegevens ..................................................................................................... 19
9.2 Afmetingen ..................................................................................................................... 20
9.3 Industrieel octrooirecht ................................................................................................... 21
Uitgave: 2019-02-25
3
1 Over dit document
Conductieve meetsonde EL4 •
32653-NL-190426
1 Over dit document
1.1 Functie
Deze handleiding geeft u de benodigde informatie over de montage,
aansluiting en inbedrijfname en bovendien belangrijke instructies voor
het onderhoud, het oplossen van storingen, het vervangen van onder-
delen en de veiligheid van de gebruiker. Lees deze daarom door voor
de inbedrijfname en bewaar deze handleiding als onderdeel van het
product in de directe nabijheid van het instrument.
1.2 Doelgroep
Deze handleiding is bedoeld voor opgeleid vakpersoneel. De inhoud
van deze handleiding moet voor het vakpersoneel toegankelijk zijn en
worden toegepast.
1.3 Gebruikte symbolen
Document ID
Dit symbool op de titelpagina van deze handleiding verwijst naar de
Document-ID. Door invoer van de document-ID op www.vega.com
komt u bij de document-download.
Informatie, tip, instructie
Dit symbool markeert nuttige aanvullende informatie.
Voorzichtig: bij niet aanhouden van deze waarschuwing kunnen
storingen of foutief functioneren ontstaan.
Waarschuwing: bij niet aanhouden van deze waarschuwingen kan
persoonlijk letsel en/of zware materiële schade ontstaan.
Gevaar: bij niet aanhouden van deze waarschuwing kan ernstig
persoonlijk letsel en/of onherstelbare schade aan het instrument
ontstaan.
Ex-toepassingen
Dit symbool markeert bijzondere instructies voor Ex-toepassingen.
SIL-toepassingen
Dit symbool markeert instructies betreende de functionele veiligheid,
die bij veiligheidsrelevante toepassing bijzonder zorgvuldig moeten
worden aangehouden.
Lijst
De voorafgaande punt markeert een lijst zonder dwingende volgorde.
→
Handelingsstap
Deze pijl markeert een afzonderlijke handeling.
1 Handelingsvolgorde
Voorafgaande getallen markeren opeenvolgende handelingen.
Afvoeren batterij
Dit symbool markeert bijzondere instructies voor het afvoeren van
batterijen en accu's.
4
2 Voor uw veiligheid
Conductieve meetsonde EL4 •
32653-NL-190426
2 Voor uw veiligheid
2.1 Geautoriseerd personeel
Alle in deze documentatie beschreven handelingen mogen alleen
door opgeleid en door de eigenaar van de installatie geautoriseerd
vakpersoneel worden uitgevoerd.
Bij werkzaamheden aan en met het instrument moet altijd de beno-
digde persoonlijke beschermende uitrusting worden gedragen.
2.2 Correct gebruik
De EL 4 is een sensor voor niveausignalering.
Gedetailleerde informatie over het toepassingsgebied is in hoofdstuk
"Productbeschrijving" opgenomen.
De bedrijfsveiligheid van het instrument is alleen bij correct gebruik
conform de specicatie in de gebruiksaanwijzing en in de evt. aanvul-
lende handleidingen gegeven.
Handelingen die verder gaan dan hetgeen beschreven in de ge-
bruiksaanwijzing mogen uit veiligheids- en garantie-overwegingen
alleen door personeel worden uitgevoerd dat is geautoriseerde door
de leverancier. Eigenmachtig ombouwen of veranderen is uitdrukkelijk
verboden.
2.3 Waarschuwing voor misbruik
Bij ondeskundig of verkeerd gebruik kunnen van dit instrument
toepassingsspecieke gevaren uitgaan, zoals bijvoorbeeld overlopen
van de tank of schade aan installatiedelen door verkeerde montage
of instelling. Dit kan materiële, persoonlijke of milieuschade tot gevolg
hebben. Bovendien kunnen daardoor de veiligheidsspecicaties van
het instrument worden beïnvloed.
2.4 Algemene veiligheidsinstructies
Het instrument voldoet aan de laatste stand van de techniek rekening
houdend met de geldende voorschriften en richtlijnen. Het mag alleen
in technisch optimale en bedrijfsveilige toestand worden gebruikt. De
exploitant is voor het storingsvrije bedrijf van het instrument verant-
woordelijk. Bij gebruik in agressieve of corrosieve media, waarbij een
storing van het instrument tot een gevaarlijke situatie kan leiden, moet
de exploitant door passende maatregelen de correcte werking van
het instrument waarborgen.
De operator is verder verplicht, tijdens de gehele toepassingsduur de
overeenstemming van de benodigde bedrijfsveiligheidsmaatregelen
met de actuele stand van de betreende instituten vast te stellen en
nieuwe voorschriften aan te houden.
Door de gebruiker moeten de veiligheidsinstructies in deze handlei-
ding, de nationale installatienormen en de geldende veiligheidsbepa-
lingen en ongevallenpreventievoorschriften worden aangehouden.
Ingrepen anders dan die welke in de handleiding zijn beschreven mo-
gen uit veiligheids- en garantie-overwegingen alleen door personeel
5
2 Voor uw veiligheid
Conductieve meetsonde EL4 •
32653-NL-190426
worden uitgevoerd, dat daarvoor door de fabrikant is geautoriseerd.
Eigenmachtige ombouw of veranderingen zijn uitdrukkelijk verboden.
Uit veiligheidsoverwegingen mogen alleen de door de fabrikant goed-
gekeurde toebehoren worden gebruikt.
Om gevaren te voorkomen, moeten de op het instrument aange-
brachte veiligheidsmarkeringen en -instructies worden aangehouden
en moet de betekenis daarvan in deze handleiding worden nagele-
zen.
2.5 Veiligheidsinstructies voor Ex-omgeving
Houd bij Ex-toepassingen de Ex-specieke veiligheidsinstructies aan.
Deze zijn onderdeel van de handleiding en worden met elk instrument
met Ex-toelating meegeleverd.
2.6 Milieuvoorschriften
De bescherming van de natuurlijke levensbronnen is een van de be-
langrijkste taken. Daarom hebben wij een milieumanagementsysteem
ingevoerd met als doel, de bedrijfsmatige milieubescherming con-
stant te verbeteren. Het milieumanagementsysteem is gecerticeerd
conform DIN EN ISO 14001.
Help ons, te voldoen aan deze eisen en houdt rekening met de mi-
lieu-instructies in deze handleiding.
Hoofdstuk "Verpakking, transport en opslag"
Hoofdstuk "Afvoeren"
6
3 Productbeschrijving
Conductieve meetsonde EL4 •
32653-NL-190426
3 Productbeschrijving
3.1 Constructie
De levering bestaat uit:
Niveauschakelaar EL 4
Documentatie
Deze gebruiksaanwijzing
De EL 4 bestaat uit de componenten:
Deksel behuizing
Behuizing
Procesaansluiting met elektrode
1
2
3
Fig. 1: Conductieve meerstaafs-meetsonde EL 4
1 Deksel behuizing
2 Behuizing
3 Procesaansluiting
Om een meetsysteem te realiseren, heeft u een conductieve mee-
telektrode en een meetversterker VEGATOR 131, 132, 256C of 632
nodig.
De typeplaat bevat het serienummer van het instrument. Daarmee
kunt u via onze homepage de volgende gegevens van het instrument
vinden:
Leveringsomvang
Componenten
Serienummer - instru-
ment zoeken
7
3 Productbeschrijving
Conductieve meetsonde EL4 •
32653-NL-190426
Productcode (HTML)
Leveringsdatum (HTML)
Opdrachtspecieke instrumentkenmerken (HTML)
Handleiding en beknopte handleiding op het tijdstip van uitlevering
(PDF)
Opdrachtspecieke sensorgegevens
Ga naar "www.vega.com" en voer in het zoekveld het serienummer
van uw instrument in.
Als alternatief kunt u de gegevens opzoeken via uw smartphone.
VEGA Tools-app uit de "Apple App Store" of de "Google Play
Store" downloaden
Data-matrixcode op de typeplaat van het instrument scannen of
Serienummer handmatig in de app invoeren
3.2 Werking
De EL 4 is een niveaudetectiesensor met deels geïsoleerde conduc-
tieve elektrode voor niveausignalering.
De EL 4 is zeer robuust en kan op alle terreinen van de industriële
procestechniek worden toegepast.
De niveauschakelaar kan in geleidende vloeistoen zoals bijv. water
worden toegepast.
Typische toepassingen zijn overvul- en droogloopbeveiliging.
Het conductieve meetprincipe stelt geen eisen aan de inbouw. Daar-
om kunnen vele applicaties met de EL 4 worden uitgevoerd.
Conductieve meetsondes meten bij het bedekken van de elektroden
door het product de productweerstand.
Het schakelsignaal wordt door de lengte of de montagepositie van de
betreende elektrode bepaald.
Er stroomt een kleine wisselstroom, die door de elektronica van de
meetversterker op amplitude en fasepositie wordt gemeten en in een
schakelcommando wordt omgezet.
De EL 4 wordt met externe meetversterker gebruikt. De aangesloten
meetversterker voedt de EL 4 en stelt een schakelsignaal ter beschik-
king. Met dit schakelsignaal kunt u een nageschakeld apparaat direct
bedienen (bijv. een waarschuwingsinrichting, een PLC, een pomp
enz.).
Het exacte bereik van de voedingsspanning vindt u in het hoofdstuk
"Technische gegevens" in de gebruiksaanwijzing van de meetverster-
ker.
3.3 Bediening
De meetsonde heeft geen eigen elektronica. De meting wordt via de
aangesloten meetversterker bediend.
Toepassingsgebied
Werkingsprincipe
Voedingsspanning
8
3 Productbeschrijving
Conductieve meetsonde EL4 •
32653-NL-190426
3.4 Verpakking, transport en opslag
Uw instrument werd op weg naar de inbouwlocatie beschermd door
een verpakking. Daarbij zijn de normale transportbelastingen door
een beproeving verzekerd conform ISO 4180.
Bij standaard instrumenten bestaat de verpakking uit karton; deze is
milieuvriendelijke en herbruikbaar. Bij speciale uitvoeringen wordt ook
PE-schuim of PE-folie gebruikt. Voer het overblijvende verpakkings-
materiaal af via daarin gespecialiseerde recyclingbedrijven.
Het transport moet rekening houdend met de instructies op de trans-
portverpakking plaatsvinden. Niet aanhouden daarvan kan schade
aan het instrument tot gevolg hebben.
De levering moet na ontvangst direct worden gecontroleerd op volle-
digheid en eventuele transportschade. Vastgestelde transportschade
of verborgen gebreken moeten overeenkomstig worden behandeld.
De verpakkingen moeten tot aan de montage gesloten worden
gehouden en rekening houdend met de extern aangebrachte opstel-
lings- en opslagmarkeringen worden bewaard.
Verpakkingen, voor zover niet anders aangegeven, alleen onder de
volgende omstandigheden opslaan:
Niet buiten bewaren
Droog en stofvrij opslaan
Niet aan agressieve media blootstellen
Beschermen tegen directe zonnestralen
Mechanische trillingen vermijden
Opslag- en transporttemperatuur zie "Appendix - Technische
gegevens - Omgevingscondities"
Relatieve luchtvochtigheid 20 … 85 %.
Bij een gewicht van de instrumenten meer dan 18 kg (39,68 lbs) moe-
ten voor het tillen en dragen daarvoor geschikte inrichtingen worden
gebruikt.
Verpakking
Transpor
t
Transportinspectie
Opslag
Opslag- en transporttem-
peratuur
Tillen en dragen
9
4 Monteren
Conductieve meetsonde EL4 •
32653-NL-190426
4 Monteren
4.1 Algemene instructies
In principe kan de niveauschakelaar in iedere willekeurige positie
worden ingebouwd. Het instrument moet wel zodanig worden gemon-
teerd, dat de elektrode zich op de hoogte van het gewenste schakel-
punt bevindt.
De meetsonde heeft voor het vastdraaien geen speciale zeskant.
Door de zeskantige vorm kan het huis zelf worden gebruikt voor het
inschroeven.
De sleutelwijdten vindt u in het hoofdstuk "Appendix" onder "Maten".
Gebruik de aanbevolen kabel (zie hoofdstuk "Op de voedingsspan-
ning aansluiten") en draai de kabelwartel vast aan.
U beschermt uw instrument extra tegen het binnendringen van vocht
door de aansluitkabel voor de kabelwartel naar beneden te leiden.
Regen- en condenswater kan dan afdruipen. Dit geldt vooral bij bui-
tenopstelling of in ruimten waar met een hoge vochtigheid rekening
moet worden gehouden (bijv. vanwege reinigingsprocessen) of op
gekoelde resp. verwarmde tanks.
Fig. 2: Maatregelen tegen het binnendringen van vocht
Houdt de EL 4 niet vast aan de elektrodenstaven. Vooral bij langere
staafuitvoeringen kan de sensor door het gewicht worden bescha-
digd.
Bij over- of onderdruk in de tank moet u de procesaansluiting afdich-
ten. Controleer vooraf of het afdichtingsmateriaal bestendig is tegen
het product en de procestemperatuur.
De maximaal toelaatbare druk vindt u in het hoofdstuk "Technische
gegevens" of op de typeplaat van de sensor.
4.2 Montage-instructies
Roerwerken, installatietrillingen e.d. kunnen de niveauschakelaar
blootstellen aan sterke zijwaartse krachten.
Extreme trillingen in de installatie, bijv. door roerwerken en turbulente
stroming in de tank bijv. door uïdisatie kan de elektrode van de EL 4
in de resonantietrilling brengen. Wanneer een lange staafuitvoering
nodig is, kunt u daarom direct boven het uiteinde van de elektrode
Schakelpunt
Gebruik
Vochtigheid
Tr
ansport
Druk/vacuüm
Roerwerkenenuïdisatie
10
4 Monteren
Conductieve meetsonde EL4 •
32653-NL-190426
een geschikte geïsoleerde ondersteuning of inspanning aanbrengen,
om de elektrode te xeren.
1
2
1
2
Fig. 3: Meetsonde xeren
1 Meetsonde
2 Kunststofbus aan uiteinde sonde resp. zijkant gemonteerd
Wanneer de EL 4 in de vulstroom is ingebouwd, kan dit ongewenste
foutieve metingen tot gevolg hebben. Monteer de EL 4 daarom op
een plaats in de tank, waar geen storende invloeden, zoals bijv. van
vulopeningen, roerwerken enz. kunnen optreden.
Dit geldt vooral voor uitvoeringen met lange elektroden.
Fig. 4: Instromend medium
De elektrode moet zo vrij mogelijk in de tank steken, om afzettingen
te voorkomen. Vermijdt daarom sokken voor inschroefsokken. Dit
geldt vooral bij producten, die tot afzetting neigen.
Let erop, dat de mechanische aansluiting van de meetsonde met de
tank elektrisch geleidend is, om voldoende massa te waarborgen.
Gebruik geleidende pakkingen zoals bijv. koper en lood. Isolerende
maatregelen, zoals bijv. het omwikkelen van het schroefdraad met
teon band, kunnen bij metalen tanks de noodzakelijke verbinding
Instromend medium
Aansluitingen
Massaverbinding
11
4 Monteren
Conductieve meetsonde EL4 •
32653-NL-190426
onderbreken. Aardt daarom de meetsonde aan de tank of gebruik
geleidend afdichtingsmateriaal.
12
5 Op de voedingsspanning aansluiten
Conductieve meetsonde EL4 •
32653-NL-190426
5 Op de voedingsspanning aansluiten
5.1 Aansluiting voorbereiden
Let altijd op de volgende veiligheidsinstructies:
Waarschuwing:
Alleen in spanningsloze toestand aansluiten.
De elektrische aansluiting mag alleen door opgeleide en door de
eigenaar geautoriseerde vakspecialisten worden uitgevoerd.
Sluit het instrument in principe zodanig aan, dat spanningsloos
aansluiten en losmaken op de klemmen mogelijk is.
De elektrische aansluiting van de EL 4 vindt u in de gebruiksaanwij-
zing van de bijbehorende meetversterker.
Geschikte meetversterkers vindt u in het hoofdstuk "Technische
gegevens".
Het instrument wordt met standaard 2-aderige kabel zonder afscher-
ming aangesloten. Indien elektromagnetische instrooiingen worden
verwacht, die boven de testwaarden van de EN 61326 voor industrië-
le omgeving liggen, moet afgeschermde kabel worden gebruikt.
Waarborg, dat de gebruikte kabel de voor de maximaal optredende
omgevingstemperatuur benodigde temperatuurbestendigheid en
brandveiligheid heeft.
Gebruik kabels met ronde doorsnede. Een kabelbuitendiameter van
5 … 9 mm zorgt voor een goede afdichtende werking in de kabelwar-
tel. Wanneer u kabel met een andere diameter of doorsnede gebruikt,
vervang dan de afdichting of gebruik een geschikt kabelwartel.
5.2 Aansluitschema
De elektrische aansluiting van de EL 4 vindt u in de gebruiksaanwij-
zing van de bijbehorende meetversterker.
De kabelbreukbewaking is nodig bij meetsonden met toelating con-
form WHG of Ex.
De kabelbreukbewaking of alarmfunctie denieert de werking van de
meetversterker in geval van een storing.
Om een kabelbreukbewaking met de meetversterker VEGATOR 131,
132, 631 en 632 te realiseren, moet u in de aansluitbehuizing van de
meetsonde extra elektronica inbouwen.
De extra elektronica voor de kabelbreukbewaking is in twee ver-
schillende uitvoeringen leverbaar, die optisch verschillen door de
gebruikte kabelkleuren.
Kabelkleur rood - in combinatie met een meetversterker VEGA-
TOR 632
Kabelkleur blauw - in combinatie met een meetversterker VEGA-
TOR 131, 132, 631
Veiligheidsinstructies
aanhouden
Voedingsspanning
Verbindingskabel
Aansluitruimte
Kabelbreukbewaking met
VEGATOR 131, 132, 631,
632
13
5 Op de voedingsspanning aansluiten
Conductieve meetsonde EL4 •
32653-NL-190426
1
Fig. 5: Extra elektronica voor kabelbreukbewaking in combinatie met VEGATOR
131, 132, 631, 632
1 Verbindingskabel rood - in combinatie met de meetversterker VEGATOR
632
Verbindingskabel blauw - in combinatie met de meetversterkers VEGATOR
131, 132, 631
Montage - extra elektronica
Ga bij de montage van de extra elektronica als volgt te werk:
1. Sluit de kabelschoenen aan conform de volgende afbeelding.
Let erop, dat de kabelschoenen geen contact maken met andere
metalen delen.
2. Open een van de andere klemmen en plaats de extra elektronica.
3. Draai de klem weer vast.
1
3
2
Fig. 6: Montage van de extra elektronica voor kabelbreukbewaking
1 Aansluiting op klem 1 (massastaaf = langste staaf)
2 Aansluiting op klem 2 (max. staaf = kortste staaf)
3 Extra elektronica voor kabelbreukbewaking
Wanneer u een meetsonde zonder de extra elektronica voor kabel-
breukbewaking gebruikt, wordt een storingsmelding gegeven.
14
5 Op de voedingsspanning aansluiten
Conductieve meetsonde EL4 •
32653-NL-190426
Let erop, dat bij een storingsmelding tegelijkertijd ook de schakeluit-
gang wordt geactiveerd.
Alleen storingen van kanaal 1 worden bewaakt.
Zie hiervoor de gebruiksaanwijzing van de meetversterker.
15
6 In bedrijf nemen
Conductieve meetsonde EL4 •
32653-NL-190426
6 In bedrijf nemen
6.1 Algemeen
De inbedrijfname van de EL 4 vindt u in de gebruiksaanwijzing van de
bijbehorende meetversterker.
16
7 Service en storingen oplossen
Conductieve meetsonde EL4 •
32653-NL-190426
7 Service en storingen oplossen
7.1 Onderhoud
Bij correct gebruik is bij normaal bedrijf geen bijzonder onderhoud
nodig.
De reiniging zorgt er tevens voor, dat de typeplaat en de markering op
het instrument zichtbaar zijn.
Let hiervoor op het volgende:
Gebruik alleen reinigingsmiddelen, die behuizing, typeplaat en
afdichtingen niet aantasten.
Gebruik alleen reinigingsmethoden, die passen bij de bescher-
mingsklasse van het instrument
7.2 Storingen oplossen
De EL 4 biedt een hoge mate aan functionele betrouwbaarheid. Toch
kunnen er tijdens bedrijf storingen optreden. Deze kunnen bijv. wor-
den veroorzaakt door het volgende:
Sensor
Proces
Voedingsspanning
Signaalverwerking
Het oplossen van storingen staat beschreven in de gebruiksaanwij-
zing van de bijbehorende meetversterker.
Wanneer deze maatregelen echter geen resultaat hebben, neem dan
in dringende gevallen contact op met de VEGA service-hotline onder
tel.nr.
+49 1805 858550.
De hotline staat ook buiten kantoortijden 7 dagen per week, 24 uur
per dag ter beschikking. Omdat wij deze service wereldwijd aanbie-
den, wordt deze in de Engelse taal verleend. De service is gratis,
alleen de normale telefoonkosten komen voor uw rekening.
7.3 Meetsonde inkorten
De meetsonde kan willekeurig worden ingekort.
Opmerking:
Let erop bij het inkorten van meervoudige sonden dat de klem 1 bij de
langste en klem 2 bij de kortste elektrode hoort.
7.4 Procedure in geval van reparatie
Een formulier voor retourzenden van het instrument en gedetailleerde
informatie overr de procedure vindt u in het downloadgedeelte van
www.vega.com.
U helpt on zo, de reparatie snel en zonder tijdverlies vanwege vragen
uit te voeren.
Wanneer een reparatie nodig is, gaat u als volgt te werk:
Onderhoud
R
einiging
Storingsoorzak
en
Storingen verhelpen
24-uurs service hotline
17
7 Service en storingen oplossen
Conductieve meetsonde EL4 •
32653-NL-190426
Omschrijving van de opgetreden storing.
Het instrument schoonmaken en goed inpakken
Het ingevulde formulier en eventueel een veiligheidsspecicatie-
blad buiten op de verpakking aanbrengen.
Vraag het adres voor de retourzending op bij uw vertegenwoordi-
ging. Deze vindt u op onze homepage www.vega.com.
18
8 Demonteren
Conductieve meetsonde EL4 •
32653-NL-190426
8 Demonteren
8.1 Demontagestappen
Waarschuwing:
Let voor het demonteren goed op gevaarlijke procesomstandigheden
zoals bijv. druk in de tank, hoge temperaturen, agressieve of toxische
media enz.
Houdt de hoofdstukken "Monteren" en "Op de voedingsspanning
aansluiten" aan en voer de daar genoemde handelingen uit in omge-
keerde volgorde.
8.2 Afvoeren
Het instrument bestaat uit materialen die door gespecialiseerde recy-
clingbedrijven weer kunnen worden hergebruikt. Wij hebben daarom
de elektronica eenvoudig demonteerbaar ontworpen en gebruiken
recyclebare materialen.
WEEE-richtlijn
Het instrument valt niet onder de EU-WEEE-richtlijn. Conform artikel 2
van deze richtlijn zijn elektrische en elektronische apparaten daarvan
uitgezonderd, wanneer deze onderdeel van een ander apparaat zijn,
dat niet onder het geldigheidsgebied van de richtlijn valt. Dit zijn o.a.
vaste industriële installaties.
Voer het apparaat direct via een gespecialiseerde recyclingbedrijf af
en gebruik daarvoor niet de gemeentelijke afvalverwerking.
Wanneer u niet de mogelijkheid heeft, het ouder instrument goed af te
voeren, neem dan met ons contact op voor terugname en afvoer.
19
9 Bijlage
Conductieve meetsonde EL4 •
32653-NL-190426
9 Bijlage
9.1 Technische gegevens
Aanwijzingvoorgecerticeerdeinstrumenten
Voor gecerticeerde instrumenten (bijv. met Ex-certicering) gelden de technische specicaties
in de bijbehorende veiligheidsinstructies. Deze kunnen, bijv. bij de procesomstandigheden of de
voedingsspanning, van de hier genoemde specicaties afwijken.
Algemenespecicaties
Materiaal 316Ti komt overeen met 1.4571, 316L komt overeen met 1.4404 of 1.4435
Materialen, in aanraking met medium
Ʋ Procesaansluiting PP
Ʋ Procesafdichting Klingersil C-4400
Ʋ Isolatie (deels geïsoleerd) PP
Ʋ Elektrode (staaf deels PP-geïsoleerd:
ø 4 mm/0.157 in)
316Ti, Alloy C22 (2.4602)
Materialen, niet in aanraking met medium
Ʋ Behuizing PP
Ʋ Deksel behuizing PBT
Ʋ Afdichting tussen behuizing en deksel
behuizing
NBR
Ʋ Kabelwartel PA, roestvast staal, messing
Ʋ Afdichting kabelwartel NBR
Ʋ Afsluitplug kabelwartel PA
Procesaansluiting
G1½ (DIN 3852-A)
Gewicht
Ʋ Met kunststof behuizing 400 g (14 oz)
Ʋ Staafgewicht: ø 4 mm (0.157 in) 100 g/m (1.1 oz/ft)
Sensorlengte (L1-L5) 0,1 … 4 m (0.33 … 13.12 ft)
Isolatielengte 78 mm (3 in)
Uitgangsgrootheid
Geschikte meetversterkers VEGATOR 131, 132, 256C, 631, 632
Omgevingscondities
Omgevingstemperatuur aan behuizing
-40 … +80 °C (-40 … +176 °F)
Opslag- en transporttemperatuur -40 … +80 °C (-40 … +176 °F)
Procescondities
Procesdruk
-1 … 6 bar/-100 … 600 kPa (-14.5 … 87 psig)
Procestemperatuur EL 4 van 316L -20 … +100 °C (-4 … +212 °F)
Elektrische geleidbaarheid product min. 7,5 µS/cm
20
9 Bijlage
Conductieve meetsonde EL4 •
32653-NL-190426
Elektromechanische gegevens
Kabelinvoer
1 x kabelwartel M20 x 1,5 (Kabel:
ø 5 … 9 mm/0.2 … 0.35 in)
Elektrische veiligheidsmaatregelen
Beschermingsgraad
IP 66/IP 67 (NEMA Type 4X)
Toelatingen
Instrumenten met toelatingen kunnen afhankelijk van de uitvoering verschillende technische speci-
caties hebben.
Bij deze moeten daarom de bijbehorende toelatingsdocumenten worden aangehouden. Deze zijn
in de leveringsomvang opgenomen of kunnen via invoer van het serienummer van uw instrument in
het zoekveld op www.vega.com en via de algemene download-sectie worden gedownload.
9.2 Afmetingen
66mm
(2.60")
62mm
(2.44")
4mm
(0.16")
55mm
(2.17")
78mm
(3.07")
22mm
(0.67")
SW 60mm
(2.36")
G1½A
L2
L3
L1
M20x1,5
Fig. 7: Conductieve meerstaafs-meetsonde EL 4
L1 Langste staaf - sensorlengte, zie hoofdstuk "Technische gegevens"
L2 Kortste staaf - kabellengte, zie hoofdstuk "Technische gegevens"
L3 Sensorlengte, zie hoofdstuk "Technische gegevens"
21
9 Bijlage
Conductieve meetsonde EL4 •
32653-NL-190426
9.3 Industrieel octrooirecht
VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see
www.vega.com.
Only in U.S.A.: Further information see patent label at the sensor housing.
VEGA Produktfamilien sind weltweit geschützt durch gewerbliche Schutzrechte.
Nähere Informationen unter www.vega.com.
Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuel-
le. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site www.vega.com.
VEGA lineas de productos están protegidas por los derechos en el campo de la propiedad indu-
strial. Para mayor información revise la pagina web www.vega.com.
Линии продукции фирмы ВЕГА защищаются по всему миру правами на интеллектуальную
собственность. Дальнейшую информацию смотрите на сайте www.vega.com.
VEGA系列产品在全球享有知识产权保护。
进一步信息请参见网站<www.vega.com
9.4 Handelsmerken
Alle gebruikte merken en handels- en bedrijfsnamen zijn eigendom van hun rechtmatige eigenaar/
auteur.
22
Notes
Conductieve meetsonde EL4 •
32653-NL-190426
23
Notes
Conductieve meetsonde EL4 •
32653-NL-190426
Printing date:
VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Germany
32653-NL-190426
De gegevens omtrent leveromvang, toepassing, gebruik en bedrijfsomstandighe-
den van de sensoren en weergavesystemen geeft de stand van zaken weer op het
moment van drukken.
Wijzigingen voorbehouden
© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2019
Phone +49 7836 50-0
Fax +49 7836 50-201
www.vega.com
1 / 1