Defort DAG-1200N-R de handleiding

Merk
Defort
Categorie
haakse slijpers
Model
DAG-1200N-R
Type
de handleiding
15
NL
Haakse slijper
INTRODUKTIE
Deze machine is bestemd voor het (door)slijpen en
afbramen van metaal en steen zonder gebruik van
water; met de juiste accessoires kan de machine ook
gebruikt worden voor borstelen en schuren
TECHNISCHE SPECIFIKATIES 1
MACHINE-ELEMENTEN 2
1. As
2. Spanmoer
3. Sleutel
4. svergrendelknop
5. Zijhandgreep
6. Beschermkap
7. Opname- ens
8. Aan/uit vergrendelschakelaar
9. Blokkeerschakelaar
VEILIGHEID
LET OP! Lees alle voorschriften. Wanneer de volgende
voorschriften niet in acht worden genomen, kan dit een
elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg
hebben.
Gebruik deze machine alleen voor droog (door)
slijpen
Gebruik alleen de bij deze machine geleverde
enzen/ spanmoeren
Deze machine mag niet worden gebruikt door
mensen, die jonger zijn dan 16 jaar
Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat
u een instelling verandert of een accessoire
verwisselt
ACCESSOIRES
• Gebruik de originele SBM Group accessoires, die
verkrijgbaar zijn bij uw SBM Group handelaar
Neem voor het monteren/gebruiken van niet-SBM
Group accessoires de instructies van de betreffende
fabrikant in acht
Gebruik alleen accessoires met een toegestaan to-
erental, dat minstens even hoog is als het hoogste
onbelaste toerental van de machine
• Gebruik geen beschadigde, vervormde of trillende
afbraam-/(door)slijpschijven
Ga voorzichtig met afbraam-/(door)slijpschijven om
en berg deze zorgvuldig op; dit ter voorkoming van
splinters en scheuren
Bescherm accessoires tegen slagen, stoten, en vet
Gebruik geen afbraam-/(door)slijpschijven, die gro-
ter zijn dan de maximaal aanbevolen diameter
Gebruik alleen afbraam-/(door)slijpschijven met een
asgat-diameter, waarbij opname- ens zonder
speling past; gebruik nooit verklein- of aansluits-
tukken om afbraam-/(door)slijpschijven met een
groot asgat passend te maken
Gebruik nooit afbraam-/(door)slijpschijven met een
schroefdraadopname, waarvan de schroefdraad
korter is dan de lengte van de machinetaal
Gebruik nooit accessoires met een “blind” gat, waar-
van de schroefdraad kleiner is dan M14 x 21 mm
GEBRUIK BUITENSHUIS
Sluit uw machine aan via een aardlekschakelaar (FI)
met maximaal 30 mA uitschakelstroom
Gebruik alleen een voor gebruik buitenshuis goed-
gekeurd verlengsnoer met een spatwaterdichte con-
tactstop
VÓÓR GEBRUIK
Laat u zich vóór het eerstengebruik van de machine
ook praktisch over de bediening uitleg geven
Bewerk geen asbesthoudend materiaal (asbest gel-
dt als kankerverwekkend)
Tref veiligheidsmaatregelen, wanneer er bij werkza-
amheden stoffen kunnen ontstaan, die schadelijk vo-
or de gezondheid, brandbaar of explosief zijn (som-
mige soorten stof gelden als kankerverwekkend);
draag een stofmasker en gebruik een afzuiging voor
stof en spanen, als deze kan worden aangesloten
Wees voorzichtig met verborgen electriciteitsdra-
den of gas- en waterleidingbuizen; controleer de
werkomgeving, bijv. met een metaaldetector
Wees voorzichtig met het frezen van sleuven, met
name in dragende muren (voor sleuven in dragende
muren gelden in Nederland speci eke voorschriften;
deze voorschriften moeten beslist in acht genomen
worden)
Klem het werkstuk vast, als het niet door het eigen
gewicht stabiel ligt
Klem de machine niet vast in een bankschroef
Gebruik volledig uitgerolde en veilige verlengsnoe-
ren met een capaciteit van 16 Ampère
Draag een veiligheidsbril, veiligheidshandschoenen,
gehoorbescherming en stevige schoenen; indien
nodig, draag ook een schort
Monteer altijd zijhandgreep en beschermkap
; gebruik de machine nooit zonder deze bestan-
ddelen
Zorg ervoor, dat de machine is uitgeschakeld, wan-
neer de stekker in het stopcontact gestoken wordt
TIJDENS GEBRUIK
Houd altijd het snoer verwijderd van de bewegende
delen van uw machine; richt het snoer naar achte-
ren, van de machine weg
Als het snoer tijdens het werk beschadigd of door-
gesneden wordt, raak dan het snoer niet aan, maar
trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact; ge-
bruik de machine nooit met een beschadigd snoer
• Druk asvergrendelknop alleen in, als as volle-
dig stilstaat
Houd uw handen uit de buurt van ronddraaiende ac-
cessoires
Bij het slijpen van metaal ontstaan vonken; houd an-
dere personen en brandbaar materiaal uit de buurt
van de werkomgeving
NL
Nederlands
16
DK
Vinkelsliber
INLEDNING
Dette værktøj er beregnet til slibning, skæring og af-
gratning af metal og stenmaterialer uden brug af vand;
med det rigtige tilbehør kan værktøjet også anvendes
til skrubning og nslibning
TEKNISKE SPECIFIKATIONER 1
VÆRKTØJSELEMENTER 2
1. Spindel
2. Spænde ange
3. Nøgle
4. Spindellåseknap
5. Støttegreb
6. Beskyttelsesskærm
7. Monterings ange
8. On/off låseafbryder
9. Knap til fastlåsning af afbryderen
SIKKERHED
VIGTIGT! Læs alle instrukserne. I tilfælde af mang-
lende overholdelse af nedenstående instrukser er der
risiko for elektrisk stød, alvorlige personskader, og der
kan opstå brandfare.
Anvend kun dette værktøj til tør slibning/skæring
• Anvend kun angerne, der leveres med dette værk-
tøj
Dette værktøj må ikke anvendes af personer under
16 år
Fjern altid først stikket fra kontakten, førend De for-
etager nogle ændringer eller skifter tilbehør
TILBEHØR
Anvend det originale SBM GROUP tilbehør, som
kan fås hos SBM GROUP forhandleren
Ved montering/anvendelse af tilbehør, der ikke er
fremstillet af SBM GROUP, skal den pågældende
producents instruktioner overholdes nøje
Der må kun benyttes tilbehør, hvis godkendte
omdrejningstal er mindst så højt som værktøjets
max. omdrejningstal i ubelastet tilstand
Anvend aldrig beskadigede, deformerede eller vi-
brerende slibe/skæreskiver
Slibe/skæreskiver skal altid behandles og opbeva-
res omhyggeligt for at undgå, at de revner eller bli-
ver beskadiget
Beskyt tilbehør mod slag, stød og fedt
Anvend aldrig en slibe/skæreskive, der er større end
den maksimalt anbefalede størrelse
Brug kun slibe/skæreskiver med en huldiameter,
som passer til monterings angen
uden spille-
rum; anvend aldrig reduktionsmuffer eller adaptere
for at få slibe/skæreskiver med større huller til at
passe
Anvend aldrig slibe/skæreskiver med et gevindhul,
hvor gevindet ikke er langt nok til at tage værktøjets
spindellængde
Brug aldrig tilbehør med et “blindt” gevindhul, der er
mindre end M14 x 21 mm
In geval van electrische of mechanische storing, de
machine onmiddellijk uitschakelen en de stekker uit
het stopcontact trekken
Wanneer de (door)slijpschijf geblokkeerd is, met
een plotselinge reactiekracht van de machine als
gevolg, de machine onmiddellijk uitschakelen
Als de stroom is uitgevallen of de stekker per onge-
luk uit het stopcontact wordt getrokken, de aan/uit-
schakelaar
onmiddellijk ontgrendelen en in de
OFF-stand zetten, om ongecontroleerd herstarten
te voorkomen
Belast de machine niet zó sterk, dat deze tot stils-
tand komt
NA GEBRUIK
Voordat u uw machine wegzet, moet de motor uit-
geschakeld zijn en alle bewegende delen tot stils-
tand zijn gekomen
Na uitschakeling van uw machine, nooit een dra-
aiend acccessoire stoppen door er aan de zijkant
iets tegenaan te drukken
De machine is dubbel geïsoleerd
overeenkomstig EN 50144; een aardedraad
is daarom niet nodig.
ONDERHOUD
Zorg dat de machine niet onder spanning
staat wanneer onderhoudswerkzaamheden
aan het mechaniek worden uitgevoerd.
De machines van SBM Group zijn ontworpen om
gedurende lange tijd probleemloos te functioneren
meteen minimum aan onderhoud. Door de machine
regelmatig te reinigen en op de juiste wijze te
behandelen, draagt u bij aan een hoge levensduur van
uw machine.
Reinig de machinebehuizing regelmatig meteen zachte
doek, bij voorkeur iedere keer na gebruik. Zorg dat
de ventilatiesleuven vrij van stof en vuil zijn. Gebruik
bij hardnekkig vuil een zachte doek bevochtigd met
zeepwater. Gebruik geen oplosmiddelen als benzine,
alcohol, ammonia, etc. Dergelijke stoffen beschadigen
de kunststof onderdelen.
De machine heeft geen extra smering nodig.
Indien zich een storing voordoet als gevolg van
bijvoorbeeld slijtage van een onderdeel, neem dan
contact op met uw plaatselijke SBM Group-dealer.
MILIEU
Om transportbeschadiging te voorkomen, wordt de
machine in een stevige verpakking geleverd. De
verpakking is zo veel mogelijk gemaakt van recyclebaar
materiaal. Maak daarom gebruik van de mogelijkheid
om de verpakking te recyclen.
Breng oude machines wanneer u ze vervangt naar uw
plaatselijke SBM Group-dealer. Daar zal de machine
op milieuvriendelijke wijze worden verwerkt.
DK
Dansk
48
GB
DECLARATION OF CONFORMITY
We declare under our sole responsibility that this prod-
uct is in conformity with the following standards or
standardized documents: EN60745-2-3, EN60745-2-
3, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-
3-3 in accordance with the regulations 2006/42/E,
2006/95/E, 2004/108/E.
NOISE/VIBRATION Measured in accordance with
EN60745 the sound pressure level of this tool is
<92,5 dB(A) and the sound power level is
<103,5 dB(A) (standard deviation: 3 dB), and the vi-
bration is <8,17 m/s
2
(hand-arm method).
DE
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Wir erklären in alleiniger Verantwortung, daß dieses
Produkt mit den folgenden Normen oder normativen
Dokumenten übereinstimmt: EN60745-2-3, EN60745-2-
3,EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3
gemäß den Bestimmungen der Richtlinien 2006/42/G,
2006/95/G, 2004/108/G.
GERÄUSCH/VIBRATION Gemessen gemäß EN 60
745 beträgt der Schalldruckpegel dieses Gerätes
<92,5 dB(A) und der Schalleistungspegel <103,5
dB(A) (Standard- abweichung: 3 dB), und die Vibration
<8,17 m/s
2
(Hand-Arm Methode).
FR
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Nous déclarons sous notre propre responsabilité
que ce produit est en conformité avec les normes
ou documents normalisés suivants: EN60745-2-3,
EN60745-2-3, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2,
EN61000-3-3 conforme aux réglementations 2006/42/
EE, 2006/95/EE, 2004/108/EE.
BRUIT/VIBRATION Mesuré selon EN 60 745 le niveau
de la pression sonore de cet outil est <92,5 dB(A) et le
niveau de la puissance sonore <103,5 dB(A) (dévia-
tion standard: 3 dB), et la vibration <8,17 m/s
2
(méth-
ode main-bras).
ES
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que
este producto está en conformidad con las normas o
documentos normalizados siguientes: EN60745-2-3,
EN60745-2-3, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-
3-2, EN61000-3-3 de acuerdo con las regulaciones
2006/42/EE, 2006/95/EE, 2004/108/EE.
RUIDOS/VIBRACIONES Medido según EN 60 745
el nivel de la presión acústica de esta herramienta se
eleva a <92,5 dB(A) y el nivel de la potencia acústica
<103,5 dB(A) (desviación estándar: 3 dB), y la vi-
bración a <8,17 m/s
2
(método brazo-mano).
PT
DECLARAÇÃO DE CONFIRMIDADE
Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade
que este producto cumpre as seguintes normas ou
documentos normativos: EN60745-2-3, EN60745-2-3,
EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3
conforme as disposições das directivas 2006/42/EE,
2006/95/EE, 2004/108/EE.
RUlDO/VIBR AÇÕES Medido segundo EN 60 745 o
nível de pressão acústica desta ferramenta é <92,5
dB(A) e o nível de potência acústica <103,5 (espaço
de erro: 3 dB), e a vibração <8,17 m/s
2
(método braço-
mão).
IT
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Dichiaramo, assumendo la piena responsabilità di
tale dichiarazione, che il prodotto è conforme alle seg-
uenti normative e ai relativi documenti: EN60745-2-3,
EN60745-2-3, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2,
EN61000-3-3 in base alle prescrizioni delle direttive
2006/42/EE, 2006/95/EE, 2004/108/EE.
RUMOROSITÀ/VIBRAZIONE Misurato in conformità
al EN 60 745 il livello di pressione acustica di questo
utensile è <92,5 dB(A) ed il livello di potenza acustica
è <103,5 dB(A) (deviazione standard: 3 dB), e la vi-
brazione è <8,17 m/s
2
(metodo mano-braccio).
NL
CONFORMITEITSVERKLARING
Wij verklaren, dat dit product voldoet aan de volgende
normen of normatieve documenten: EN60745-2-3,
EN60745-2-3, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2,
EN61000-3-3 overeenkomstig de bepalingen van de
richtlijnen 2006/42/EG, 2006/95/EG, 2004/108/EG.
GELUID/VIBRATIE Gemeten volgens EN 60 745
bedraagt het geluidsdrukniveau van deze ma-
chine <92,5 dB(A) en het geluidsvermogen-niveau
<103,5 dB(A) (standaard deviatie: 3 dB), en de vibratie
<8,17 m/s
2
(hand-arm methode).
Product managament
V. Nosik
SBM group GmbH
Kurfürstendamm 21
10719 Berlin, Germany
DK
KONFORMITETSERKLÆRING
Vi erklærer under almindeligt ansvar, at dette produkt
er i overensstemmelse med følgende normer eller
normative dokumenter: EN60745-2-3, EN60745-2-3,
EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-
3, i henhold til bestemmelserne i direktiverne 2006/42/
EØF, 2006/95/EØF, 2004/108/EØF.
STØJ/VIBRATION Måles efter EN 60 745 er lydtry-
kniveau af dette værktøj <92,5 dB(A) og lydeffekt-
niveau <103,5 dB(A) (standard deviation: 3 dB), og
vibrationsniveauet <8,17 m/s
2
(hånd-arm metoden).
HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ
DE
Alt-Elektrogeräte sind Wertstoffe, sie gehören daher nicht in den
Hausmüll!
Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag bei
der Ressourcenschonung und beim Umweltschutz zu unterstüt-
zen und dieses Gerät bei den-falls vorhandeneingerichteten
Rücknahmestellen abzugeben.
ENVIRONMENTAL PROTECTION
GB
Discarded electric appliances are recyclable and should not be
discarded in the domestic waste! Please actively support us in
conserving resources and protecting the environment by
returning this appliance to the collection centres (if available).
INFORMATIONS SUR LA
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
FR
Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne fait
pas pas partie des ordures ménagères! Nous vous demandons
de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au mé-
nagement des ressources et à la protection de l’environnement
en déposant cet appareil dans sites de collecte(si existants).
RICHTLIJNEN VOOR
MILIEUBESCHERMING
NL
Gebruikte elektronische apparaten horen niet thuis in het hui-
safval!
Wij vragen u daarom een bijdrage aan de bescherming van ons
milieu te leveren en dit apparaat op de voorziene verzamelpla-
atsen af te geven.
ANVISNINGER OM
MILJØBESKYTTELSE
DK
Kasserede elektriske apparater indeholder materiale, der kan
genbruges, og bør derfor aldrig smides væk som almindeligt af-
fald. Når dette apparat skal kasseres, vil vi derfor opfordre Dem
til at aevere det på et egnet opsamlingssted, hvis et sådant n-
des, og således være med til at bevare ressourcer og beskytte
miljøet.
AVVERTENZE PER LA TUTELA
DELL’AMBIENTE
IT
Gli apparecchi elettrici vecchi sono materiali pregiati, non rientra-
no nei normali riuti domestici! Preghiamo quindi i gentili clienti
di contribuire alla salvaguardia dell’ambiente e delle risorse e di
consegnare il presente apparecchio ai centri di raccolta compe-
tenti, qualora siano presenti sul territorio
ADVERTENCIA PARA LA
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
ES
¡Los aparatos eléctricos desechables son materiales que no son
parte de la basura doméstica! Por ello pedimos para que nos
ayude a contribuir activamente en el ahorro de recursos y en la
protección del medio ambiente entregando este aparato en los
puntos de recogida existentes.
INDICAÇÕES PARA A PROTECÇÃO
DO MEIO AMBIENTE
PT
Aparelhos eléctricos antigos são materiais que não pertencem
ao lixo doméstico! Por isso pedimos para que nos apoie, con-
tribuindo activamente na poupança de recursos e na protecção
do ambiente ao entregar este aparelho nos pontos de recolha,
caso existam.
ÅTERVINNING
SE
Elektriska verktyg, tillbehör och förpackning får inte kastas i hus-
hållssoporna (gäller endast EU-länder). Enligt direktivet 2002/96/
EG som avser äldre elektrisk och elektronisk utrustning och dess
tillämpning enligt nationell lagstiftning ska uttjänta elektriska
verktyg sorteras separat och lämnas till miljövänlig återvinning
YMPÄRISTÖNSUOJELU
FI
Älä hävitä sähkötyökalua, tarvikkeita tai pakkausta tavalli-
sen kotitalousjätteen mukana (koskee vain EU-maita). Van-
hoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan EU-direktiivin
2002/96/ETY ja sen maakohtaisten sovellusten mukaisesti käy-
tetyt sähkötyökalut on toimitettava ongelmajätteen keräyspistee-
seen ja ohjattava ympäristöystävälliseen kierrätykseen
MILJØVERN
NO
Kast aldri elektroverktøy, tilbehør og emballasje i husholdnings-
avfallet (kun for EU-land). I henhold til EU-direktiv 2002/96/EF
om kasserte elektriske og elektroniske produkter og direktivets
iverksetting i nasjonal rett, må elektroverktøy som ikke lenger
skal brukes, samles separat og returneres til et miljøvennlig gjen-
vinningsanlegg
KESKONNAKAITSE
EE
Ärge visake kasutuskõlbmatuks muutunud elektrilisi tööriistu, lisatarvi-
kuid ja pakendeid ära koos olmejäätmetega (üksnes EL liikmesriikide-
le). Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2002/96/EÜ
elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning direktiivi nõuete
kohaldamisele liikmesriikides tuleb kasutuskõlbmatuks muutunud elekt-
rilised tööriistad koguda eraldi ja keskkonnasäästlikult korduvkasutada
või ringlusse võtta
APLINKOS APSAUGA
LT
Nemeskite elektrinių įrankių, papildomos įrangos ir pakuotės į buitinių
atliekų konteinerius (galioja tik ES valstybėms). Pagal ES Direktyvа
2002/96/EG dėl naudotų elektrinių ir elektroninių prietaisų atliekų utili-
zavimo ir pagal vietinius valstybės įstatymus atitarnavę elektriniai įran-
kiai turi būti surenkami atskirai ir gabenami į antrinių žaliavų tvarkymo
vietas, kur jie turi būti sunaikinami ar perdirbami aplinkai nekenksmingu
būdu
APKĀRTĒJĀS VIDES AIZSARDZĪBA
LV
Neizmetiet elektroiekārtas, piederumus un iesaiņojuma materiālus
sadzīves atkritumos (tikai ES valstīm). Saskaņā ar Eiropas Direktīvu
2002/96/EG par lietotajām elektroiekārtām, elektronikas iekārtām un tās
iekļaušanu valsts likumdošanā lietotās elektroiekārtas ir jāsavāc atse-
višķi un jānogādā otrreizпjai pārstrādei videi draudzīgā veidā

Documenttranscriptie

NL Nederlands Haakse slijper INTRODUKTIE Deze machine is bestemd voor het (door)slijpen en afbramen van metaal en steen zonder gebruik van water; met de juiste accessoires kan de machine ook gebruikt worden voor borstelen en schuren • Gebruik nooit afbraam-/(door)slijpschijven met een schroefdraadopname, waarvan de schroefdraad korter is dan de lengte van de machinetaal • Gebruik nooit accessoires met een “blind” gat, waarvan de schroefdraad kleiner is dan M14 x 21 mm GEBRUIK BUITENSHUIS TECHNISCHE SPECIFIKATIES 1 • Sluit uw machine aan via een aardlekschakelaar (FI) met maximaal 30 mA uitschakelstroom • Gebruik alleen een voor gebruik buitenshuis goedgekeurd verlengsnoer met een spatwaterdichte contactstop MACHINE-ELEMENTEN 2 VÓÓR GEBRUIK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. As Spanmoer Sleutel svergrendelknop Zijhandgreep Beschermkap Opname-flens Aan/uit vergrendelschakelaar Blokkeerschakelaar VEILIGHEID LET OP! Lees alle voorschriften. Wanneer de volgende voorschriften niet in acht worden genomen, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben. • Gebruik deze machine alleen voor droog (door) slijpen • Gebruik alleen de bij deze machine geleverde flenzen/ spanmoeren • Deze machine mag niet worden gebruikt door mensen, die jonger zijn dan 16 jaar • Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u een instelling verandert of een accessoire verwisselt ACCESSOIRES • Gebruik de originele SBM Group accessoires, die verkrijgbaar zijn bij uw SBM Group handelaar • Neem voor het monteren/gebruiken van niet-SBM Group accessoires de instructies van de betreffende fabrikant in acht • Gebruik alleen accessoires met een toegestaan toerental, dat minstens even hoog is als het hoogste onbelaste toerental van de machine • Gebruik geen beschadigde, vervormde of trillende afbraam-/(door)slijpschijven • Ga voorzichtig met afbraam-/(door)slijpschijven om en berg deze zorgvuldig op; dit ter voorkoming van splinters en scheuren • Bescherm accessoires tegen slagen, stoten, en vet • Gebruik geen afbraam-/(door)slijpschijven, die groter zijn dan de maximaal aanbevolen diameter • Gebruik alleen afbraam-/(door)slijpschijven met een asgat-diameter, waarbij opname-flens zonder speling past; gebruik nooit verklein- of aansluitstukken om afbraam-/(door)slijpschijven met een groot asgat passend te maken • Laat u zich vóór het eerstengebruik van de machine ook praktisch over de bediening uitleg geven • Bewerk geen asbesthoudend materiaal (asbest geldt als kankerverwekkend) • Tref veiligheidsmaatregelen, wanneer er bij werkzaamheden stoffen kunnen ontstaan, die schadelijk voor de gezondheid, brandbaar of explosief zijn (sommige soorten stof gelden als kankerverwekkend); draag een stofmasker en gebruik een afzuiging voor stof en spanen, als deze kan worden aangesloten • Wees voorzichtig met verborgen electriciteitsdraden of gas- en waterleidingbuizen; controleer de werkomgeving, bijv. met een metaaldetector • Wees voorzichtig met het frezen van sleuven, met name in dragende muren (voor sleuven in dragende muren gelden in Nederland specifieke voorschriften; deze voorschriften moeten beslist in acht genomen worden) • Klem het werkstuk vast, als het niet door het eigen gewicht stabiel ligt • Klem de machine niet vast in een bankschroef • Gebruik volledig uitgerolde en veilige verlengsnoeren met een capaciteit van 16 Ampère • Draag een veiligheidsbril, veiligheidshandschoenen, gehoorbescherming en stevige schoenen; indien nodig, draag ook een schort • Monteer altijd zijhandgreep en beschermkap ; gebruik de machine nooit zonder deze bestanddelen • Zorg ervoor, dat de machine is uitgeschakeld, wanneer de stekker in het stopcontact gestoken wordt TIJDENS GEBRUIK • Houd altijd het snoer verwijderd van de bewegende delen van uw machine; richt het snoer naar achteren, van de machine weg • Als het snoer tijdens het werk beschadigd of doorgesneden wordt, raak dan het snoer niet aan, maar trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact; gebruik de machine nooit met een beschadigd snoer alleen in, als as volle• Druk asvergrendelknop dig stilstaat • Houd uw handen uit de buurt van ronddraaiende accessoires • Bij het slijpen van metaal ontstaan vonken; houd andere personen en brandbaar materiaal uit de buurt van de werkomgeving 15 NL • In geval van electrische of mechanische storing, de machine onmiddellijk uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken • Wanneer de (door)slijpschijf geblokkeerd is, met een plotselinge reactiekracht van de machine als gevolg, de machine onmiddellijk uitschakelen • Als de stroom is uitgevallen of de stekker per ongeluk uit het stopcontact wordt getrokken, de aan/uitonmiddellijk ontgrendelen en in de schakelaar OFF-stand zetten, om ongecontroleerd herstarten te voorkomen • Belast de machine niet zó sterk, dat deze tot stilstand komt NA GEBRUIK DK • Voordat u uw machine wegzet, moet de motor uitgeschakeld zijn en alle bewegende delen tot stilstand zijn gekomen • Na uitschakeling van uw machine, nooit een draaiend acccessoire stoppen door er aan de zijkant iets tegenaan te drukken De machine is dubbel geïsoleerd overeenkomstig EN 50144; een aardedraad is daarom niet nodig. ONDERHOUD Zorg dat de machine niet onder spanning staat wanneer onderhoudswerkzaamheden aan het mechaniek worden uitgevoerd. De machines van SBM Group zijn ontworpen om gedurende lange tijd probleemloos te functioneren meteen minimum aan onderhoud. Door de machine regelmatig te reinigen en op de juiste wijze te behandelen, draagt u bij aan een hoge levensduur van uw machine. Reinig de machinebehuizing regelmatig meteen zachte doek, bij voorkeur iedere keer na gebruik. Zorg dat de ventilatiesleuven vrij van stof en vuil zijn. Gebruik bij hardnekkig vuil een zachte doek bevochtigd met zeepwater. Gebruik geen oplosmiddelen als benzine, alcohol, ammonia, etc. Dergelijke stoffen beschadigen de kunststof onderdelen. De machine heeft geen extra smering nodig. Indien zich een storing voordoet als gevolg van bijvoorbeeld slijtage van een onderdeel, neem dan contact op met uw plaatselijke SBM Group-dealer. MILIEU Om transportbeschadiging te voorkomen, wordt de machine in een stevige verpakking geleverd. De verpakking is zo veel mogelijk gemaakt van recyclebaar materiaal. Maak daarom gebruik van de mogelijkheid om de verpakking te recyclen. Breng oude machines wanneer u ze vervangt naar uw plaatselijke SBM Group-dealer. Daar zal de machine op milieuvriendelijke wijze worden verwerkt. 16 DK Dansk Vinkelsliber INLEDNING Dette værktøj er beregnet til slibning, skæring og afgratning af metal og stenmaterialer uden brug af vand; med det rigtige tilbehør kan værktøjet også anvendes til skrubning og finslibning TEKNISKE SPECIFIKATIONER 1 VÆRKTØJSELEMENTER 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spindel Spændeflange Nøgle Spindellåseknap Støttegreb Beskyttelsesskærm Monteringsflange On/off låseafbryder Knap til fastlåsning af afbryderen SIKKERHED VIGTIGT! Læs alle instrukserne. I tilfælde af manglende overholdelse af nedenstående instrukser er der risiko for elektrisk stød, alvorlige personskader, og der kan opstå brandfare. • Anvend kun dette værktøj til tør slibning/skæring • Anvend kun flangerne, der leveres med dette værktøj • Dette værktøj må ikke anvendes af personer under 16 år • Fjern altid først stikket fra kontakten, førend De foretager nogle ændringer eller skifter tilbehør TILBEHØR • Anvend det originale SBM GROUP tilbehør, som kan fås hos SBM GROUP forhandleren • Ved montering/anvendelse af tilbehør, der ikke er fremstillet af SBM GROUP, skal den pågældende producents instruktioner overholdes nøje • Der må kun benyttes tilbehør, hvis godkendte omdrejningstal er mindst så højt som værktøjets max. omdrejningstal i ubelastet tilstand • Anvend aldrig beskadigede, deformerede eller vibrerende slibe/skæreskiver • Slibe/skæreskiver skal altid behandles og opbevares omhyggeligt for at undgå, at de revner eller bliver beskadiget • Beskyt tilbehør mod slag, stød og fedt • Anvend aldrig en slibe/skæreskive, der er større end den maksimalt anbefalede størrelse • Brug kun slibe/skæreskiver med en huldiameter, uden spillesom passer til monteringsflangen rum; anvend aldrig reduktionsmuffer eller adaptere for at få slibe/skæreskiver med større huller til at passe • Anvend aldrig slibe/skæreskiver med et gevindhul, hvor gevindet ikke er langt nok til at tage værktøjets spindellængde • Brug aldrig tilbehør med et “blindt” gevindhul, der er mindre end M14 x 21 mm DE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG Wir erklären in alleiniger Verantwortung, daß dieses Produkt mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt: EN60745-2-3, EN60745-23,EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3 gemäß den Bestimmungen der Richtlinien 2006/42/ЕG, 2006/95/ЕG, 2004/108/ЕGС. GERÄUSCH/VIBRATION Gemessen gemäß EN 60 745 beträgt der Schalldruckpegel dieses Gerätes <92,5 dB(A) und der Schalleistungspegel <103,5 dB(A) (Standard- abweichung: 3 dB), und die Vibration <8,17 m/s2 (Hand-Arm Methode). GB DECLARATION OF CONFORMITY We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with the following standards or standardized documents: EN60745-2-3, EN60745-23, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN610003-3 in accordance with the regulations 2006/42/ЕEС, 2006/95/ЕEС, 2004/108/ЕEС. NOISE/VIBRATION Measured in accordance with EN60745 the sound pressure level of this tool is <92,5 dB(A) and the sound power level is <103,5 dB(A) (standard deviation: 3 dB), and the vibration is <8,17 m/s2 (hand-arm method). FR DÉCLARATION DE CONFORMITÉ Nous déclarons sous notre propre responsabilité que ce produit est en conformité avec les normes ou documents normalisés suivants: EN60745-2-3, EN60745-2-3, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3 conforme aux réglementations 2006/42/ СEE, 2006/95/СEE, 2004/108/СEE. BRUIT/VIBRATION Mesuré selon EN 60 745 le niveau de la pression sonore de cet outil est <92,5 dB(A) et le niveau de la puissance sonore <103,5 dB(A) (déviation standard: 3 dB), et la vibration <8,17 m/s2 (méthode main-bras). ES DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este producto está en conformidad con las normas o documentos normalizados siguientes: EN60745-2-3, EN60745-2-3, EN55014-1, EN55014-2, EN610003-2, EN61000-3-3 de acuerdo con las regulaciones 2006/42/СEE, 2006/95/СEE, 2004/108/СEE. RUIDOS/VIBRACIONES Medido según EN 60 745 el nivel de la presión acústica de esta herramienta se eleva a <92,5 dB(A) y el nivel de la potencia acústica <103,5 dB(A) (desviación estándar: 3 dB), y la vibración a <8,17 m/s2 (método brazo-mano). PT DECLARAÇÃO DE CONFIRMIDADE Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que este producto cumpre as seguintes normas ou documentos normativos: EN60745-2-3, EN60745-2-3, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3 conforme as disposições das directivas 2006/42/СEE, 2006/95/СEE, 2004/108/СEE. RUlDO/VIBR AÇÕES Medido segundo EN 60 745 o nível de pressão acústica desta ferramenta é <92,5 dB(A) e o nível de potência acústica <103,5 (espaço de erro: 3 dB), e a vibração <8,17 m/s2 (método braçomão). IT DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ Dichiaramo, assumendo la piena responsabilità di tale dichiarazione, che il prodotto è conforme alle seguenti normative e ai relativi documenti: EN60745-2-3, EN60745-2-3, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3 in base alle prescrizioni delle direttive 2006/42/СEE, 2006/95/СEE, 2004/108/СEE. RUMOROSITÀ/VIBRAZIONE Misurato in conformità al EN 60 745 il livello di pressione acustica di questo utensile è <92,5 dB(A) ed il livello di potenza acustica è <103,5 dB(A) (deviazione standard: 3 dB), e la vibrazione è <8,17 m/s2 (metodo mano-braccio). NL CONFORMITEITSVERKLARING Wij verklaren, dat dit product voldoet aan de volgende normen of normatieve documenten: EN60745-2-3, EN60745-2-3, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3 overeenkomstig de bepalingen van de richtlijnen 2006/42/ЕEG, 2006/95/ЕEG, 2004/108/ЕEG. GELUID/VIBRATIE Gemeten volgens EN 60 745 bedraagt het geluidsdrukniveau van deze machine <92,5 dB(A) en het geluidsvermogen-niveau <103,5 dB(A) (standaard deviatie: 3 dB), en de vibratie <8,17 m/s2 (hand-arm methode). DK KONFORMITETSERKLÆRING Vi erklærer under almindeligt ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med følgende normer eller normative dokumenter: EN60745-2-3, EN60745-2-3, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-33, i henhold til bestemmelserne i direktiverne 2006/42/ EØF, 2006/95/EØF, 2004/108/EØF. STØJ/VIBRATION Måles efter EN 60 745 er lydtrykniveau af dette værktøj <92,5 dB(A) og lydeffektniveau <103,5 dB(A) (standard deviation: 3 dB), og vibrationsniveauet <8,17 m/s2 (hånd-arm metoden). Product managament V. Nosik SBM group GmbH Kurfürstendamm 21 10719 Berlin, Germany 48 DE HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ Alt-Elektrogeräte sind Wertstoffe, sie gehören daher nicht in den Hausmüll! Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag bei der Ressourcenschonung und beim Umweltschutz zu unterstützen und dieses Gerät bei den-falls vorhandeneingerichteten Rücknahmestellen abzugeben. GB ENVIRONMENTAL PROTECTION Discarded electric appliances are recyclable and should not be discarded in the domestic waste! Please actively support us in conserving resources and protecting the environment by returning this appliance to the collection centres (if available). FR INFORMATIONS SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne fait pas pas partie des ordures ménagères! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au ménagement des ressources et à la protection de l’environnement en déposant cet appareil dans sites de collecte(si existants). ES ADVERTENCIA PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ¡Los aparatos eléctricos desechables son materiales que no son parte de la basura doméstica! Por ello pedimos para que nos ayude a contribuir activamente en el ahorro de recursos y en la protección del medio ambiente entregando este aparato en los puntos de recogida existentes. PT INDICAÇÕES PARA A PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE Aparelhos eléctricos antigos são materiais que não pertencem ao lixo doméstico! Por isso pedimos para que nos apoie, contribuindo activamente na poupança de recursos e na protecção do ambiente ao entregar este aparelho nos pontos de recolha, caso existam. IT AVVERTENZE PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE Gli apparecchi elettrici vecchi sono materiali pregiati, non rientrano nei normali rifiuti domestici! Preghiamo quindi i gentili clienti di contribuire alla salvaguardia dell’ambiente e delle risorse e di consegnare il presente apparecchio ai centri di raccolta competenti, qualora siano presenti sul territorio NL RICHTLIJNEN VOOR MILIEUBESCHERMING Gebruikte elektronische apparaten horen niet thuis in het huisafval! Wij vragen u daarom een bijdrage aan de bescherming van ons milieu te leveren en dit apparaat op de voorziene verzamelplaatsen af te geven. DK ANVISNINGER OM MILJØBESKYTTELSE Kasserede elektriske apparater indeholder materiale, der kan genbruges, og bør derfor aldrig smides væk som almindeligt affald. Når dette apparat skal kasseres, vil vi derfor opfordre Dem til at aflevere det på et egnet opsamlingssted, hvis et sådant findes, og således være med til at bevare ressourcer og beskytte miljøet. SE ÅTERVINNING Elektriska verktyg, tillbehör och förpackning får inte kastas i hushållssoporna (gäller endast EU-länder). Enligt direktivet 2002/96/ EG som avser äldre elektrisk och elektronisk utrustning och dess tillämpning enligt nationell lagstiftning ska uttjänta elektriska verktyg sorteras separat och lämnas till miljövänlig återvinning NO MILJØVERN Kast aldri elektroverktøy, tilbehør og emballasje i husholdningsavfallet (kun for EU-land). I henhold til EU-direktiv 2002/96/EF om kasserte elektriske og elektroniske produkter og direktivets iverksetting i nasjonal rett, må elektroverktøy som ikke lenger skal brukes, samles separat og returneres til et miljøvennlig gjenvinningsanlegg FI YMPÄRISTÖNSUOJELU Älä hävitä sähkötyökalua, tarvikkeita tai pakkausta tavallisen kotitalousjätteen mukana (koskee vain EU-maita). Vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan EU-direktiivin 2002/96/ETY ja sen maakohtaisten sovellusten mukaisesti käytetyt sähkötyökalut on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen ja ohjattava ympäristöystävälliseen kierrätykseen EE KESKONNAKAITSE Ärge visake kasutuskõlbmatuks muutunud elektrilisi tööriistu, lisatarvikuid ja pakendeid ära koos olmejäätmetega (üksnes EL liikmesriikidele). Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning direktiivi nõuete kohaldamisele liikmesriikides tuleb kasutuskõlbmatuks muutunud elektrilised tööriistad koguda eraldi ja keskkonnasäästlikult korduvkasutada või ringlusse võtta LV APKĀRTĒJĀS VIDES AIZSARDZĪBA Neizmetiet elektroiekārtas, piederumus un iesaiņojuma materiālus sadzīves atkritumos (tikai ES valstīm). Saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2002/96/EG par lietotajām elektroiekārtām, elektronikas iekārtām un tās iekļaušanu valsts likumdošanā lietotās elektroiekārtas ir jāsavāc atsevišķi un jānogādā otrreizпjai pārstrādei videi draudzīgā veidā LT APLINKOS APSAUGA Nemeskite elektrinių įrankių, papildomos įrangos ir pakuotės į buitinių atliekų konteinerius (galioja tik ES valstybėms). Pagal ES Direktyvа 2002/96/EG dėl naudotų elektrinių ir elektroninių prietaisų atliekų utilizavimo ir pagal vietinius valstybės įstatymus atitarnavę elektriniai įrankiai turi būti surenkami atskirai ir gabenami į antrinių žaliavų tvarkymo vietas, kur jie turi būti sunaikinami ar perdirbami aplinkai nekenksmingu būdu
/

Deze handleiding is ook geschikt voor