Bosch TDS1526/01 Handleiding

Merk
Bosch
Categorie
stoomstrijkijzers
Model
TDS1526/01
Type
Handleiding
25
nl
Algemene
veiligheidsinstructies
Belangrijk!
• Leesdezegebruiksinstructies zorgvuldig
voordatuhetapparaatgebruiktenbewaar
zevoortoekomstigereferentie.
• Ditapparaatvoldoetaanalleinternationale
veiligheidsnormen.
   
    



 



 
    



  

       


 

 

 

      

    
  
   


 


 


 

 

 


      

 
 
 
     

       


 



 

 
 

 



 

       




      


 

 

 


26
nl
 

 


    


   

 Letop:

   

Dit apparaat is speciaal ontworpen voor
huishoudelijk gebruik en moet niet voor pro--
fessionele doeleinden gebruikt worden.
A)Inleiding
      
     
      

 

  



B)Algemenebeschrijving




  




  












C)Voorbereiding



D)Metwatervullen.






   

Belangrijk
 







 
 



 

E)Detemperatuurinstellen



     

 
27
nl


 
 

   
      



Tips:
 



 
     
  



F)Strijkenmetstoom




(Als er een te lage temperatuur is geselec-
-
teerd en er wordt gebruik gemaakt van de
stoomfunctie, kan er water uit de voetplaat
lekken)









 

      

Alleenvoormodellenmetkurkhandvat:



    

Opmerking:
 



Belangrijk
       

 

        


G)Verticalestoomfunctie



     




Letop:
  

H)Strijkenzonderstoom
     


        

      

Extraonderdelen

28
nl
I) Automatische
kabelopberging.
TDS1536


 


 

 

J) Voetplaatbedekkingter
beschermingvanweefsels

    









      
     
      

      




Apparaattype Materiaal--
nummer
(klantenservice)
Nummer item
(specialis--
tische winkels)
  
  
  
K)Reiniging&Onderhoud
        




   
      


5. Gebruik geen van een professionele stoom-
-
reiniger om dit apparaat schoon te maken.
L)Deboilerreinigen
Belangrijk!
Laat het apparaat altijd eerst afkoelen alvorens
de boiler te reinigen!






       
    







4.Maakgebruikvaneentrechterom1⁄4lwaterin



M)Hetapparaatopbergen







29
nl









Informatieover
afvalverwerking


Ditapparaatisvaneenlabelvoorzien
overeenkomstigdeEuropeseRicht--
lijn2002/96/EG,aangaandegebruikte
elektrischeenelektronischeappara--
ten (afv al van elek tris ch en
elektronischeapparatuur–WEEE).
Derichtlijnbepaalthetkadervoordeterugkeer
enrecyclingvangebruikteapparaten,zoals
vantoepassingisbinnendegeheleEG.
GARANTIE
     


     






Foutopsporing
Probleem Help



















      










Document transcriptie

nl Algemene veiligheidsinstructies • Dompel het stijkijzer of de centrale nooit onder in water of enige andere vloeistof. Belangrijk! • Het apparaat mag nooit onder de kraan gehoull den worden om het met water te vullen. • Lees deze gebruiksinstructies zorgvuldig voordat u het apparaat gebruikt en bewaar ze voor toekomstige referentie. • Als u klaar bent met strijken, en bovendien als u het strijkijzer achterlaat, al is het maar voor even: • Dit apparaat voldoet aan alle internationale veiligheidsnormen. l stel de variabele temperatuurknop op het minimum in • Alvorens het apparaat voor de eerste keer te gebruiken, controleer of het spanningsbereik op de typeplaat overeenkomt met de netspanll ning in uw huis. Dit apparaat moet aangesloten worden op een geaard stopcontact. l zet de hoofdschakelaar naar de –offlpositie • Als het absoluut noodzakelijk is een verlengsnoer te gebruiken, controleer of het geschikt is voor 10 A of meer en het een stekker bezit met een aardverbinding • Dit apparaat mag slechts gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor het ontworpen is, d.w.z. als een strijkijzer. Enig ander soort gebruik wordt beschouwd als ongeschikt en derhalve gevaarlijk. De fabrikant kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade die voortll komt uit misbruik of ongeschikt gebruik. • De elektrische stekker mag niet uit het stopll contact getrokken worden door aan het snoer te trekken. • Stel het apparaat niet bloot aan weersomstanll digheden (regen, zon, vorst, etc.). • Laat het strijkijzer niet onbeheerd achter terwijl het aangesloten is. • Houd het apparaat buiten het bereik van kinll deren. • Dit apparaat mag niet gebruikt worden door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of die geen ervaring en kennis hebben, tenzij hen toezicht of instructie gegeven is omtrent het gebruik van het apparaat door iemand die verantwoordelijk voor hun veiligheid is. • Er moet toezicht op kinderen gehouden worden teneinde te verzekeren dat ze niet met het apll paraat spelen. • Haal de stekker uit het stopcontact alvorens het strijkijzer met water te vullen of het resterende water na gebruik ervan eruit te gieten. l plaats het strijkijzer op zijn apparaatsteun l haal de stekker uit het muurstopcontact. • Enkele onderdelen van het strijkijzer zijn licht ingevet, waardoor het strijkijzer een lichte geur kan verspreiden als het voor de eerste keer ingeschakeld wordt. Dit zal echter na een tijdje vanzelf ophouden. • Voordat u het strijkijzer voor de eerste keer gell bruikt, verwijder alle stickers of beschermende laag van de voetplaat. Reinig de voetplaat met een zachte doek. • Doe geen azijn of andere middelen om kalkaansll lag te verwijderen in de watertank. • Gebruik niet alleen gedistilleerd water. • Poog niet op eigen houtje onderdelen van de stoomcentrale te repareren. • Als het stroomsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant of zijn servicelagenschap of een vergelijkbaar competent persoon vervangen worden, om kans op ongelukken te vermijden. • Na voor de eerste maal ingeschakeld te zijn, kan uw nieuwe strijkijzer tot maximaal 10 minuten een geur verspreiden. Dit is te wijten aan de initiële opwarming van de gebruikte materialen. De geur is veilig en zou niet opnieuw moeten optreden na initiële opwarming. Bovendien is het mogelijk dat het strijkijzer enkele kleine deeltjes afgeeft uit de stoomgaten. Dit is normaal en het zal niet opnieuw gebeuren na verscheidene malen de functie “stoom” gebruikt te hebben. • Richt het strijkijzer niet op personen of op uzelf tijdens gebruik van de stoomfunctie. • Het vulklepje mag tijdens gebruik niet geopend worden. • Zorg, wanneer het strijkijzer op de steun geplaatst wordt, dat het vlak waarop de steun geplaatst wordt, stabiel is 25 nl • Het apparaat moet worden gebruikt en geplaatst op een stabiel oppervlak. 13. Controlelampje strijkijzer • Het strijkijzer moet niet gebruikt worden als het gevallen is, het zichtbare beschadiging heeft onll dergaan of als het water lekt. In dat geval moet het gecontroleerd worden door een bevoegd technisch servicecentrum voordat het opnieuw gebruikt kan worden. 15. Stoomslang • Laat het netsnoer en de aanvoerslang niet in contact komen met de voetplaat als die heet is. • Let op: De stoomslang, de basiscentrale en in het bijzonder het strijkijzer kunnen tijdens het gebruik erg heet worden!! Dit apparaat is speciaal ontworpen voor huishoudelijk gebruik en moet niet voor pro-fessionele doeleinden gebruikt worden. A) Inleiding Dank u voor de aanschaf van de professionele stoomcentrale sensixx B15L van Bosch. Lees eerst deze instructies goed door. Ze bevatten waardevolle informatie over de unieke kenmerken van dit systeem en enkele hints om het strijken eenvoudiger te maken. Dit systeem produceert nonlstop stoom ten behoeve van een ideale strijkprestatie. Wij hopen dat strijken met deze stoomcentrale een prettige ervaring voor u is. B) Algemene beschrijving 1. Controlelampje “Stoom gereed” 2. Controlelampje “Water leeg” 3. Variabele stoomcontroleknop 4. Hoofdschakelaar (Strijken met stoom /OFF/ Strijken zonder stoom) 5. Plastic kapje van boilerdop 14. Vergrendelingsknop voor permanente stoom 16. Strijkijzersteun 17. Plastic kapje van boilerdop C) Voorbereiding 1. Verwijder alle labels of beschermingslaag van de voetplaat. 2. Plaats het apparaat op een stabiel oppervlak. D) Met water vullen. 1. Schakel de hoofdschakelaar (4) naar de OFFl positie en haal de stekker uit het stopcontact alvorens de watertank te vullen. 2. Open het klepje van de waterinlaat (9) 3. Maak gebruik van de bijgeleverde, om de tank met water te vullen. 4. Vul de tank met water tot de markering voor MAX. Belangrijk • Er kan water uit de kraan gebruikt worden. Als het water in uw regio erg hard is, adviseren we u het te vermengen met een gelijke hoeveelheid gedistilleerd of gedemineraliseerd water. Dit zal de optimale stoomfunctie van de stoomcentrale verlengen. U kunt laten zich informeren over de hardheid van het water bij uw locale waterleill dingbedrijf. • Gebruik nooit alleen gedistilleerd water. • Om schade en/of contaminatie van het systeem te voorkomen, doe geen parfum, azijn, stijfsel of enig ander type chemische substantie in de watertank 6. Boiler dop • Gebruik geen van condensatiewater uit droogll trommels, koelkasten of soortgelijke. 7. Opslagcompartiment snoer / Automatische kabelopberging. E) De temperatuur instellen 8. Bedieningsknop kabelopberging 9. Waterinlaat 1. Bekijk het strijkinstructielabel op het kledingstuk om de juiste strijktemperatuur te bepalen 10. Watertank 2. Plaats het strijkijzer op de strijksteun (16). 11. Stoomvolumeknop 3. Doe de stekker in het stopcontact en zet de hoofdschakelaar (4) vervolgens in de positie voor of voor . 12. Temperatuur knop 26 nl 4. Selecteer de juiste temperatuur op het strijkijzer door aan de temperatuurknop (12) te draaien • Synthetisch materiaal •• Zijde/Wol ••• Katoen / Linnen 5. Het lampje voor stoomfunctie gereed zal opll lichten tijdens het opwarmen dat ongeveer 2 – 3 minuten tijd in beslag neemt. (Bij het voor de eerste keer gebruiken kan de voorverwarll mingstijd 4l10 minuten in beslag nemen.) Tips: • Sorteer uw kledingstukken gebaseerd op hun reinigingssymboollabels. Begin altijd met het strill jken van kleren die op de laagste temperaturen gestreken moeten worden • Als u er niet zeker van bent van welke stof het kledingstuk gemaakt is, begin dan te strijken op een lage temperatuur en kies de correcte temperatuur door een klein gedeelte te strijken dat gewoonlijk onzichtbaar is als het kledingstuk gedragen wordt. F) Strijken met stoom 1. Controleer of er genoeg water in het apparaat zit. 2. Draai de temperatuurknop (12) naar de stoomll positie tussen •• en MAX. (Als er een te lage temperatuur is geselec-teerd en er wordt gebruik gemaakt van de stoomfunctie, kan er water uit de voetplaat lekken) 3. Plaats het strijkijzer op de strijksteun (16). 4. Doe de stekker in het stopcontact. 5. Schakel de hoofdschakelaar (4) naar de stoomll positie . 6. Het controlelampje voor “stoom gereed” (1) zal onafgebroken aanblijven nadat de boiler/het strill jkijzer de gewenste temperatuur heeft bereikt. 7. Stel de gewenste hoeveelheid stoom in met de variabele stoomknop (3). 8. Houd de stoomvoumeknop (11) vast voor de productie van stoom tijdens het strijken in horizontale positie of het opfrissen van klell dingstukken in verticale positie Druk voor permanente stoom op de vergrendell lingsknop (14) en schuif hem naar achteren totdat die vergrendeld wordt. Als u de permanente stoom wilt uitschakelen, schuif de vergrendelingsknop naar voren. Opmerking: • Het controlelampje “Water leeg” (2) zal oplichten als de watertank leeg is of als het waterniveau te laag is. Vul de tank bij als de stoomfunctie nodig is. (zie D) Belangrijk • De stoomslang kan heet worden als u lange periodes strijkt. • Terwijl er op de stoomvolumekno gedrukt wordt, kan het apparaat een pompend geluid maken. Dit is normaal, het geeft aan dat er water in de stoomboiler binnen de behuizing gepompt wordt G) Verticale stoomfunctie 1. Zet de temperatuurknop (12) op positie ••• of MAX. 2. U kunt gordijnen en hangende kledingstukken stomen door het strijkijzer in verticale positie te houden en op de stoomvoumeknop (11) te drukken. 3. Laat het strijkijzer op een afstand van 10 tot 20 cm functioneren Let op: De stoom is erg heet. Richt de stoom nooit op een persoon. H) Strijken zonder stoom • Schakel de hoofdschakelaar (4) naar de positie om te strijken zonder stoom. De boiler wordt niet geactiveerd. • Strijken zonder stoom is ook mogelijk in de posi tie als de stoomvolumeknop (11) niet wordt ingedrukt. In dit geval wordt de boiler geactiveerd. Extra onderdelen (Afhankelijk van model) Alleen voor modellen met kurk handvat: 27 nl I ) Automatische kabelopberging. K) Reiniging & Onderhoud TDS1536 Voor een gemakkelijkere opslag, is uw strijkstation voorzien van een automatische kabelopberging. l Trek aan de stekker en haal de kabellengte uit die u nodig heeft. De kabel wordt automatisch geblokkeerd l Probeer niet om verder te trekken dan het rode merkteken op het einde hiervan l Druk, om de kabel op te rollen, op de knop voor opwinden. J) Voetplaatbedekking ter bescherming van weefsels De voetplaatbedekking ter bescherming van weefsels wordt gebruikt voor het stoomstrijken van delicate kledingstukken op maximale tempell ratuur zonder ze te beschadigen. Tevens maakt het gebruik van de voetplaatbedekking een doekje ter voorkoming van glans op donkere materialen overbodig. Het wordt aanbevolen eerst een klein gedeelte aan de binnenkant van het kledingstuk te strijken om te zien of het geschikt is. Als u de voetplaatbedekking op het strijkijzer wilt bevestigen, plaats de punt van het strijkijzer in het uiteinde van de voetplaatbedekking en trek de elastische strook over de lagere achterkant van het strijkijzer totdat hij goed strak zit. Om de voetplaatbedekking los te maken, trek aan de elastische strook en haal het strijkijzer eruit. De voetplaatbedekking ter bescherming van weefll sels kan gekocht worden via de klantenservice of van specialistische winkels: Apparaattype TDS1506 TDS1526 TDS1536 Materiaal-nummer (klantenservice) 464851 464849 464851 Nummer item (specialis-tische winkels) TDZ1510 TDZ1520 TDZ1510 1. Haal na het strijken de stekker uit het stopll contact en laat het strijkijzer voldoende afkoelen alvorens het te reinigen. 2. Veeg de behuizing, de hendel en het strijkijzerll frame schoon met een vochtige doek. 3. Als de voetplaat bevlekt is met vuil of kalkafll zetting, maak hem schoon met een vochtige doek. 4. Gebruik nooit schuurl of oplosmiddelen! 5. Gebruik geen van een professionele stoom-reiniger om dit apparaat schoon te maken. L) De boiler reinigen Belangrijk ! Laat het apparaat altijd eerst afkoelen alvorens de boiler te reinigen! Om de levensduur van uw stoomcentrale te verlenll gen en de opbouw van kalkaanslag te voorkomen, is het van belang dat u de boiler na elke 10 keer gebruiken uitspoelt. Dit zal de levensduur van uw apparaat verlengen. Als uw water hard is, verhoog dan deze frequentie. Maak voor het uitspoelen van de boiler geen gebruik van ontkalkmiddelen, aangezien deze beschadigend kunnen zijn. 1. Laat het apparaat afkoelen. 2. Houd het apparaat ondersteboven. 3. Verwijder het plastic kapje van de boilerdop (5) met behulp van een schroevedraaier of munt. Vervolgens de boilerdop aan de onderkant (6). (Zie afbeelding K). 4. Maak gebruik van een trechter om 1⁄4 l water in de boiler te doen voor uitspoelen. 5. Schud het apparaat licht om kalkaanslag los te weken en giet het water in een gootsteen. M) Het apparaat opbergen 1. Laat het apparaat altijd eerst afkoelen alvorens het op te bergen ! 2. Zet de hoofdschakelaar (4) in de OFF positie en haal de stekker uit het stopcontact. 3. Giet resterend water uit de watertank (zie afbell elding M). 28 nl 4. Bewaar het snoer door het in het opslagcomll partiment (7) daarvoor te drukken. Bewaar de stekker door het in de gaatjes te steken naast het compartiment. Voor de modellen met kabell lopberging, lees a.u.b. paragraaf I. 5. Als er langere tijd niet van het apparaat gebruik gemaakt wordt, leeg dan ook de stoomboiler door de stop onderaan het apparaat (6) eruit te halen (zie afbeelding L). Informatie over afvalverwerking Informeer bij uw verkoper of de locale overheid over huidige middelen voor afvalverwerking. De richtlijn bepaalt het kader voor de terugkeer en recycling van gebruikte apparaten, zoals van toepassing is binnen de gehele EG. GARANTIE De garantievoorwaarden voor dit apparaat zijn zoals ze gedefinieerd worden door onze vertegenll woordiger in het land waarin het verkocht wordt. Details met betrekking tot deze voorwaarden kunnen verkregen worden bij de verkoper bij wie het apparaat gekocht is. De verkoopnota of het ontvangstbewijs moeten getoond worden bij het maken van een claim onder de voorwaarden van deze garantie. Onderhevig aan verandering zonder voorafgaande waarschuwing. Dit apparaat is van een label voorzien overeenkomstig de Europese Richt-lijn 2002/96/EG, aangaande gebruikte elektrische en elektronische appara-ten (afval van elektrisch en elektronische apparatuur – WEEE). Foutopsporing Probleem Help Er komen druppels uit de stoomgaten Houd het strijkijzer boven een doekje en druk op de stoomll bij het starten of na pauzes tijdens het controleknop totdat de stoomproductie genormaliseerd is. strijken. Draai de stoomvolume knop (12) omlaag. Dit is normaal (slang is koud — stoom condenseert). Geen stoom Schakel de hoofdschakelaar (4) naar de stoompositie : Druk op de stoomvolume knop (11) Opmerking: Soms is hete stoom nauwelijks zichtbaar, in het bijzonder als de kamertemperatuur hoog is of als de tempell ratuur van het strijkijzer bijna maximaal is. Er wordt maar een beetje stoom Draai de stoomvolume knop naar een hogere positie (3). ontwikkeld Na de stoomfunctie (4) ingeschakeld te hebben, wacht totdat het controlelampje “Stoom gereed” (1) stopt te knipperen (ongeveer 3 minuten). Controleer of het controlelampje “Water leeg” (2) aan is. Vul het apparaat bij met water als dat nodig is. Er komen kalkaanslagdeeltjes door de Spoel de boiler met kraanwater (zie sectie “De boiler reinill stoomgaten. gen”). Voeg gedistilleerd water toe aan het kraanwater (zie sectie “vullen met water”). 29
/

Deze handleiding is ook geschikt voor