AL-KO MH 4001 R Handleiding

Merk
AL-KO
Categorie
grastrimmers
Model
MH 4001 R
Type
Handleiding
NL 1 Vertaling van de originele gebruikershandleiding
Inleiding
Lees de gebruikershandleiding goed door. Infor-
meer u over het juiste gebruik van de machine.
Bewaar de gebruikershandleiding voor later
gebruik of voor een volgende eigenaar.
Let op veiligheids- en waarschuwings-
aanwijzingen op het apparaat.
In de gebruiksaanwijzing worden de volgende
symbolen gebruikt:
GEVAAR
Dit symbool betreft de handelingen en de
bedrijfsomstandigheden die strikt moeten
worden gerespecteerd om gevaren voor de
gebruiker of andere personen te
voorkomen.
OPGELET
Dit symbool betreft de informatie die in
acht moet worden genomen om schade
aan het apparaat te voorkomen.
OPMERKING
Dit symbool betreft de technische
eigenschappen die in acht moeten worden
genomen.
Algemene aanwijzingen
Gebruiker
Het apparaat mag niet gebruikt worden door
kinderen en jeugd jonger dan 16 jaar en
personen, die niet op de hoogte zijn van de
gebruikershandleiding. De plaatselijke
bepalingen kunnen een minimale leeftijd voor het
gebruik van de machine vaststellen.
Draag een lange, aansluitende broek en stevige,
niet-glijdende schoenen.
Werkgebied
Gebruik het apparaat niet op ruw terrein met
stenen.
Controleer het terrein goed, waarop u wilt
werken en verwijder alle vreemde objecten als
stenen, takken, kabels, beenderen ...
Let ook bij het werken met het apparaat op
vreemde objecten.
Als er zich in het werkgebied personen bevinden
(pas op bij kinderen) of dieren (pas ook op bij
kleine dieren), dan mag het appraraat niet
gebruikt worden.
Gebruiksduur
Houdt u aan de gebruikstijd volgens de
uitvaardiging met betrekking tot het maaien van
grasvelden (gehoorbescherming), die voor elke
staat specifiek is.
Zie voor de gebruikstijd de
gebruikershandleiding.
Werk alleen met het apparaat bij daglicht of bij
een goede verlichting.
Gebruik
Controleer steeds voor het gebruik van het
apparaat de buitenkant ervan. Het apparaat
moet zich in een veilige gebruikstoestand
bevinden.
Beschadigde of versleten onderdelen moeten
ogenblikkelijk vervangen worden.
Gebruik het apparaat slechts in een technische
toestand, die door de fabrikant is
voorgeschreven.
De gebruiker van het apparaat is
verantwoordelijk voor de ongevallen die aan
anderen zijn veroorzaakt of voor de toebrenging
van schade aan hun bezittingen.
Verwijder geen veiligheids- en
beschermingselementen van het apparaat.
Bij het starten van de motor mag niemand voor
het apparaat of voor het werkinstrument (het
snoeimes) staan - de aandrijving van de
snoeimessen moet uitgeschakeld zijn.
Benader de roterende onderdelen niet met de
handen of voeten.
Hef het apparaat met draaiende motor nooit op
en draag het niet.
Wacht tot de snoeimessen gestopt zijn en
ontkoppel de connector van de bougie.
Monteer of demonteer het transportwiel en stel
de remkoppeling alleen in bij uitgeschakelde
motor en stilstaande snoeimessen.
Schakel de motor uit bij het rijden met
gemonteerd transportwiel en wacht, totdat de
snoeimessen gestopt zijn met draaien.
Het gebruik van het apparaat is slechts
toegestaan, als men zich houdt aan de veilige
afstand, die door het handvat wordt bepaald.
Houdt u aan de veiligheidsafstand.
Werk altijd dwars ten opzichte van de helling.
Werk niet naar boven en naar beneden op de
helling, en evenmin op hellingen met een
inclinatie van meer dan 10°.
Vertaling van de originele gebruikershandleiding NL 2
Bescherm de uitlaat en de motor tegen bladeren,
gras en weggelopen olie.
Laat het apparaat niet zonder toezicht - schakel
de connector van de bougie uit.
Waarschuwing! Benzine is zeer brandbaar!
Sla benzine slechts op in containers die daarvoor
bestemd zijn.
Tank alleen buiten. Rook niet tijdens het tanken!
De sluiting van de brandstoftank mag niet
geopend zijn bij een lopende motor of een heet
apparaat en er mag geen benzine bijgevuld
worden.
Gebruik bij het tanken een trechter of een
vulbuis, zodat de brandstof niet op de motor, de
afscherming of op de grond stroomt.
Als de benzine overstroomt, mag de motor niet
gestart worden. Het apparaat dient gereinigd te
worden. Het apparaat mag in geen geval gestart
worden, voordat de benzinedampen opgelost
zijn.
Vervang uit veiligheidsoverwegingen de
benzinetank en de sluiting van de tank bij
beschadiging.
Gevaar op verbranding! De uitlaat en de
delen in de nabijheid van de uitlaat kunnen
een temperatuur van 80° hebben.
Vervang de beschadigde gedeeltes van de
uitlaat.
Wijzig de instelling van de motorregelaar niet.
Laat nooit een verbrandingsmotor lopen in
gesloten ruimtes - vergiftigingsgevaar!
Reserve-onderdelen en
toebehoren
Gebruik uitsluitend originele reserve-onderdelen
en origineel toebehoren.
De producent behoudt zich het recht voor om
wijzigingen in de constructie en de uitvoering aan
te brengen.
Betekenis van de symbolen op
het apparaat
Lees voordat het apparaat in
gebruik genomen wordt, de
gebruikershandleiding!
Roterend apparaat! Niet met
handen en voeten benaderen!
Gebruiksdoelen van het apparaat
Dit apparaat is slechts bedoeld voor de
bewerking van van tevoren losgewoelde grond.
Dit apparaat is ongeschikt voor de verwerking
van vaste grond, bijv. een vast aangestampt
gazon.
Een ander gebruik van dit apparaat met originele
aanvullingen is slechts toegestaan voor de
vastgestelde doelen.
Een ander gebruik is niet toegestaan.
Gebruikstijd:
Houdt u zich a.u.b. ook aan de gemeentelijke
voorschriften die te maken hebben met het
gebruik van grasmaaimachines!
Montage
De montage vindt plaats volgens de
afbeeldingen 1 tot en met 16.
Onderdelenbeschrijving
1 Koppelingshendel
2 Gashendel
3 Hendel voor achteruitrijden
4 Startkabel
5 Transportwiel
6 Hakmes
7 Veiligheidsglas
8 Veiligheidsplaat
9 Remsteun
In gebruik nemen
Neem het apparaat pas in gebruik na een
algehele montage ervan.
Vóór de eerste maal in gebruik nemen
olie en benzine bijvullen! Geef daarom
onvoorwaardelijk gehoor aan de
aanwijzingen in de bijgevoegde
gebruikershandleiding bij de bediening van
de benzinemotor, die door de
motorfabrikant is geleverd.
NL 3 Vertaling van de originele gebruikershandleiding
Bij modellen met achteruit (MH xxxx R) is
de stuurkolom naar links en rechts
zwenkbaar.
Stergreep (afbeelding 14) losmaken, de
stuurkolom naar de zijkant zwenken en de
stergreep handvast vastdraaien.
Instelling van de handvathoogte
Stel de hoogte van het handvat in op grond van
uw lichaamslengte.
Een normale hoogte-instelling komt met de
hoogte van de zijden overeen.
Draai de schroeven op de basis van de
afschermkap los.
Stel de hoogte van het handvat in
langwerpige openingen.
Draai de schroeven opnieuw aan.
Transportwiel
Door middel van het transportwiel kan de
motorhak naar de gegeven plaats worden
getransporteerd.
Voor het werken met de motorhak het
transportwiel verwijderen.
Starten van de motor
Bij het starten van de motor mag de hendel van
de snoeimessen niet worden geactiveerd!
De hendel van de choke stelt u in de stand
START" .
Trek de startkabel snel aan en laat hem
langzaam opnieuw opwinden.
Starten van de snoeimessen
Koppelingshendel helemaal omhoog trekken
en vasthouden. De snoeimessen mogen pas
halverwege het hendeltraject beginnen te
draaien .
Uitschakeling van de snoeimessen
Laat de hendel van de koppeling los.
A
ls u de koppelinghendel loslaat, mogen
de snoeimessen niet draaien!
Achteruitrijden inschakelen
Schakel de achteruit nooit in terwijl u
vooruit rijdt. Hierdoor kan het apparaat
ernstig beschadigen.
Hendel voor achteruitrijden tot de aanslag
omhoogtrekken.
Achteruitrijden uitschakelen
Hendel voor achteruitrijden loslaten.
Uitschakeling van de motor
De hendel van de choke stelt u in de stand
"STOP".
Onderhoud
Vóór alle onderhouds- en reinigings-
werkzaamheden dient u de connector van
de bougie te ontkoppelen!
Reinig het apparaat na gebruik.
Besproei het apparaat niet met water. Het
water in de ontstekingsinstallatie of in de
carburateur kan storingen veroorzaken.
Als het apparaat naar één zijde is
gedraaid, moet de carburateur naar boven
wijzen!
Specialistische controle is noodzakelijk:
nadat op een obstakel is gereden
bij plotseling stoppen van de motor
bij verbuiging van de snoeimessen
bij beschadiging van de koppeling
bij beschadiging van de aandrijfriem
Cardanolie verversen
In principe moet om de 100 werkuren ook de
cardanolie worden ververst. (olieviscositeit SAE
80).
Olie verversen
Vereiste hoeveelheid olie:
types van de reeks 4000, 5000 ca. 0,5 l.
type MH 350-4 ca. 0,2 l.
Oliedop (afbeelding 15) losmaken.
Nieuwe olie ingieten.
De olie moet zichtbaar zijn bij de vulopening.
Vulopening afsluiten met oliedop.
Motor:
Olieverwisseling / luchtfilter / bougie
Zie de gebruikershandleiding die door de
fabrikant van de motor geleverd wordt.
Afstelling van de bowdenkabels
Een fijne afstelling wordt uitgevoerd middels de
afstelschroef op het bovenste handvat en op de
basis van de motor (aan de eindes van de
bowdenkabels).
Draai de contramoer los.
Vertaling van de originele gebruikershandleiding NL 4
Stel in middels de afstelschroef.
Juiste instelling:
De snoeimessen kunnen pas beginnen te
draaien in de tweede helft van de
hendelbeweging.
Draai de contramoer aan.
Gasregeling
zie de gebruikershandleiding die door de
fabrikant van de motor geleverd wordt.
Onderhoud en opslag
Voor dat u welke werkzaamheid dan ook aan het
apparaat begint uit te voeren:
Schakel de motor uit, wacht totdat het snoeimes
gestopt is en ontkoppel de connector van de
bougie.
Draag altijd veiligheidshandschoenen bij het
werken met de snoeimessen.
Sla het apparaat met benzine in de tank nooit op
in gebouwen, waar de benzinedampen in contact
kunnen komen met open vuur of met vonken -
gevaar voor ontploffing!
Leeg de benzinetank alleen buiten.
Laat de motor afkoelen vóór opslag in gesloten
ruimtes.
Besproei het apparaat niet met water.
Reparaties aan het apparaat mogen slechts
worden uitgevoerd door geautoriseerde
specialistische reparateurs.
Toebehoren
In plaats van de remsteun kunnen verschillende
toebehoren worden gemonteerd. Vraag dit na in
een speciaalzaak.
Milieubescherming,
afvalverwerking
De verpakking, het apparaat en de accessoires
zijn van materiaal gemaakt dat hergebruikt kan
worden. Lever uw bijdrage hiervoor.
Hulp bij storingen
Vóór alle onderhouds- en reinigingswerkzaamheden dient u de connector van de bougie te
ontkoppelen!
Storing Opheffing van storing
De motor wil niet aanslaan. Tank benzine.
De hendel van de choke stelt u in de stand << START>>.
De connector van de bougie monteert u op de bougie.
Controleer en vervang evt. de bougie.
Maak het luchtfilter schoon.
Het motorvermogen daalt. Maak het luchtfilter schoon.
Maak de snoeimessen schoon van plantenresten.
De snoeimessen draaien niet. De bowdenkabel van de snoeimessen is niet juist ingesteld.
De snoeimessen bevinden zich los op de transmissieas.
Beschadigde aandrijfriem geautoriseerde reparateur
Transmissiestoring geautoriseerde reparateur
Storingen die niet via deze tabel verholpen kunnen worden, mogen slechts door een
geautoriseerde reparateur verholpen worden.
NL
6
EG-conformiteitsverklaring
Hiermee verklaren wij, dat dit product, in de door ons in het verkeer
gebrachte uitvoering, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen,
EU-veiligheidsnormen en de productspecieke normen.
Product
Havekultivator
Serienummer
G2212215
Fabrikant
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
89359 KOETZ
DEUTSCHLAND
Gevolmachtigde
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
89359 KOETZ
DEUTSCHLAND
Type
MH 350-4 / 4000
4001R
5000
5001R
EU-richtlijnen
2006/42/EG
2004/108/EG
2000/14/EG
2002/88/EG
Geharmoniseerde normen
EN 709:2000-03
EN 709/A4:2009-07
ISO 14982:1998-09
Geluidsniveau
gemeten / gegarandeerd
MH 350-4 / 4000 92 / 93 dB(A)
4001R 92 / 93 dB(A)
5000 92 / 93 dB(A)
5001R 92 / 93 dB(A)
Conformiteitsbeoordeling
2000 /14/EG
bijlage VIII
ORGANISMO NOTIFICATO SE-
CONDO
Reggio Emilia Innovazione
Via Sicilia 31
41122 Reggio Emilia - Italia
Nr. Istituto 1232
Kötz, 2011-12-07
Antonio De Filippo, Managing Director
Garantie
Eventuele materiaal- of fabricagefouten aan het apparaat verhelpen we gedurende de wettelijke termijn voor garan-
tieaanspraken naar onze keuze door reparatie of een vervangende levering. Deze garantietermijn wordt bepaald door
de wetgeving in het land, waar het apparaat is gekocht.
Onze garantietoezegging geldt enkel bij: De garantie vervalt bij:
correcte behandeling van het apparaat
inachtneming van de bedieningshandleiding
gebruik van originele reserveonderdelen
pogingen tot reparatie van het apparaat
technische wijzigingen aan het apparaat
gebruik dat niet in overeenstemming is met de bestem-
ming (bijvoorbeeld bedrijfsmatig of gemeentelijk gebruik)
Uitgesloten van de garantie zijn:
lakschade die is veroorzaakt door normale slijtage
slijtageonderdelen, die op de kaart met reserveonderdelen zijn gekenmerkt met de omkadering XXX
XXX
(X)
verbrandingsmotoren – hiervoor gelden de aparte garantiebepalingen van de betreffende motorfabrikant
Bij garantieaanspraken kunt u zich met deze garantieverklaring en het aankoopbewijs wenden tot de distributeur
of de bevoegde klantenservice bij u in de buurt. Met deze garantietoezegging blijven de wettelijke aanspraken bij
gebreken van de koper tegenover de verkoper onverkort van kracht.
─────┐
─────┘

Document transcriptie

Inleiding Gebruiksduur Lees de gebruikershandleiding goed door. Informeer u over het juiste gebruik van de machine. Houdt u aan de gebruikstijd volgens de uitvaardiging met betrekking tot het maaien van grasvelden (gehoorbescherming), die voor elke staat specifiek is. Bewaar de gebruikershandleiding voor later gebruik of voor een volgende eigenaar. Let op veiligheidsen aanwijzingen op het apparaat. waarschuwings- In de gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen gebruikt: GEVAAR Dit symbool betreft de handelingen en de bedrijfsomstandigheden die strikt moeten worden gerespecteerd om gevaren voor de gebruiker of andere personen te voorkomen. OPGELET Dit symbool betreft de informatie die in acht moet worden genomen om schade aan het apparaat te voorkomen. OPMERKING Dit symbool betreft de technische eigenschappen die in acht moeten worden genomen. Algemene aanwijzingen Gebruiker Het apparaat mag niet gebruikt worden door kinderen en jeugd jonger dan 16 jaar en personen, die niet op de hoogte zijn van de gebruikershandleiding. De plaatselijke bepalingen kunnen een minimale leeftijd voor het gebruik van de machine vaststellen. Zie voor de gebruikershandleiding. gebruikstijd de Werk alleen met het apparaat bij daglicht of bij een goede verlichting. Gebruik Controleer steeds voor het gebruik van het apparaat de buitenkant ervan. Het apparaat moet zich in een veilige gebruikstoestand bevinden. Beschadigde of versleten onderdelen moeten ogenblikkelijk vervangen worden. Gebruik het apparaat slechts in een technische toestand, die door de fabrikant is voorgeschreven. De gebruiker van het apparaat is verantwoordelijk voor de ongevallen die aan anderen zijn veroorzaakt of voor de toebrenging van schade aan hun bezittingen. Verwijder geen veiligheidsbeschermingselementen van het apparaat. en Bij het starten van de motor mag niemand voor het apparaat of voor het werkinstrument (het snoeimes) staan - de aandrijving van de snoeimessen moet uitgeschakeld zijn. Benader de roterende onderdelen niet met de handen of voeten. Hef het apparaat met draaiende motor nooit op en draag het niet. Draag een lange, aansluitende broek en stevige, niet-glijdende schoenen. Wacht tot de snoeimessen gestopt zijn en ontkoppel de connector van de bougie. Werkgebied Monteer of demonteer het transportwiel en stel de remkoppeling alleen in bij uitgeschakelde motor en stilstaande snoeimessen. Gebruik het apparaat niet op ruw terrein met stenen. Controleer het terrein goed, waarop u wilt werken en verwijder alle vreemde objecten als stenen, takken, kabels, beenderen ... Let ook bij het werken met het apparaat op vreemde objecten. Schakel de motor uit bij het rijden met gemonteerd transportwiel en wacht, totdat de snoeimessen gestopt zijn met draaien. Het gebruik van het apparaat is slechts toegestaan, als men zich houdt aan de veilige afstand, die door het handvat wordt bepaald. Als er zich in het werkgebied personen bevinden (pas op bij kinderen) of dieren (pas ook op bij kleine dieren), dan mag het appraraat niet gebruikt worden. Houdt u aan de veiligheidsafstand. NL 1 Vertaling van de originele gebruikershandleiding Werk altijd dwars ten opzichte van de helling. Werk niet naar boven en naar beneden op de helling, en evenmin op hellingen met een inclinatie van meer dan 10°. Bescherm de uitlaat en de motor tegen bladeren, gras en weggelopen olie. Laat het apparaat niet zonder toezicht - schakel de connector van de bougie uit. Betekenis van de symbolen op het apparaat Waarschuwing! Benzine is zeer brandbaar! Lees voordat het apparaat in gebruik genomen wordt, de gebruikershandleiding! Sla benzine slechts op in containers die daarvoor bestemd zijn. Roterend apparaat! Niet met handen en voeten benaderen! Tank alleen buiten. Rook niet tijdens het tanken! De sluiting van de brandstoftank mag niet geopend zijn bij een lopende motor of een heet apparaat en er mag geen benzine bijgevuld worden. Gebruik bij het tanken een trechter of een vulbuis, zodat de brandstof niet op de motor, de afscherming of op de grond stroomt. Als de benzine overstroomt, mag de motor niet gestart worden. Het apparaat dient gereinigd te worden. Het apparaat mag in geen geval gestart worden, voordat de benzinedampen opgelost zijn. Vervang uit veiligheidsoverwegingen de benzinetank en de sluiting van de tank bij beschadiging. Gevaar op verbranding! De uitlaat en de delen in de nabijheid van de uitlaat kunnen een temperatuur van 80° hebben. Vervang de beschadigde gedeeltes van de uitlaat. Gebruiksdoelen van het apparaat Dit apparaat is slechts bedoeld voor de bewerking van van tevoren losgewoelde grond. Dit apparaat is ongeschikt voor de verwerking van vaste grond, bijv. een vast aangestampt gazon. Een ander gebruik van dit apparaat met originele aanvullingen is slechts toegestaan voor de vastgestelde doelen. Een ander gebruik is niet toegestaan. Gebruikstijd: Houdt u zich a.u.b. ook aan de gemeentelijke voorschriften die te maken hebben met het gebruik van grasmaaimachines! Montage De montage vindt plaats afbeeldingen 1 tot en met 16. Wijzig de instelling van de motorregelaar niet. Onderdelenbeschrijving Laat nooit een verbrandingsmotor lopen in gesloten ruimtes - vergiftigingsgevaar! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Reserve-onderdelen en toebehoren Gebruik uitsluitend originele reserve-onderdelen en origineel toebehoren. De producent behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de constructie en de uitvoering aan te brengen. volgens de Koppelingshendel Gashendel Hendel voor achteruitrijden Startkabel Transportwiel Hakmes Veiligheidsglas Veiligheidsplaat Remsteun In gebruik nemen Neem het apparaat pas in gebruik na een algehele montage ervan. Vóór de eerste maal in gebruik nemen olie en benzine bijvullen! Geef daarom onvoorwaardelijk gehoor aan de aanwijzingen in de bijgevoegde gebruikershandleiding bij de bediening van de benzinemotor, die door de motorfabrikant is geleverd. Vertaling van de originele gebruikershandleiding NL 2 Bij modellen met achteruit (MH xxxx R) is de stuurkolom naar links en rechts zwenkbaar.  Stergreep (afbeelding 14) losmaken, de stuurkolom naar de zijkant zwenken en de stergreep handvast vastdraaien. Instelling van de handvathoogte Stel de hoogte van het handvat in op grond van uw lichaamslengte. Achteruitrijden uitschakelen  Uitschakeling van de motor  Vóór alle onderhouds- en reinigingswerkzaamheden dient u de connector van de bougie te ontkoppelen!     Draai de schroeven op de basis van de afschermkap los. Stel de hoogte van het handvat in langwerpige openingen. Draai de schroeven opnieuw aan. Door middel van het transportwiel kan de motorhak naar de gegeven plaats worden getransporteerd. de motorhak het Starten van de motor Bij het starten van de motor mag de hendel van de snoeimessen niet worden geactiveerd!   De hendel van de choke stelt u in de stand START" . Trek de startkabel snel aan en laat hem langzaam opnieuw opwinden. Starten van de snoeimessen  Koppelingshendel helemaal omhoog trekken en vasthouden. De snoeimessen mogen pas halverwege het hendeltraject beginnen te draaien . Uitschakeling van de snoeimessen  Laat de hendel van de koppeling los. Als u de koppelinghendel loslaat, mogen de snoeimessen niet draaien! Achteruitrijden inschakelen Schakel de achteruit nooit in terwijl u vooruit rijdt. Hierdoor kan het apparaat ernstig beschadigen.  Hendel voor achteruitrijden tot de aanslag omhoogtrekken. Specialistische controle is noodzakelijk:      nadat op een obstakel is gereden bij plotseling stoppen van de motor bij verbuiging van de snoeimessen bij beschadiging van de koppeling bij beschadiging van de aandrijfriem Cardanolie verversen In principe moet om de 100 werkuren ook de cardanolie worden ververst. (olieviscositeit SAE 80). Olie verversen Vereiste hoeveelheid olie:  types van de reeks 4000, 5000 ca. 0,5 l.  type MH 350-4 ca. 0,2 l.  Oliedop (afbeelding 15) losmaken.  Nieuwe olie ingieten.  De olie moet zichtbaar zijn bij de vulopening.  Vulopening afsluiten met oliedop. Motor: Olieverwisseling / luchtfilter / bougie Zie de gebruikershandleiding die door fabrikant van de motor geleverd wordt. de Afstelling van de bowdenkabels Een fijne afstelling wordt uitgevoerd middels de afstelschroef op het bovenste handvat en op de basis van de motor (aan de eindes van de bowdenkabels).  NL 3 Reinig het apparaat na gebruik. Besproei het apparaat niet met water. Het water in de ontstekingsinstallatie of in de carburateur kan storingen veroorzaken. Als het apparaat naar één zijde is gedraaid, moet de carburateur naar boven wijzen! Transportwiel Voor het werken met transportwiel verwijderen. De hendel van de choke stelt u in de stand "STOP". Onderhoud Een normale hoogte-instelling komt met de hoogte van de zijden overeen.  Hendel voor achteruitrijden loslaten. Draai de contramoer los. Vertaling van de originele gebruikershandleiding  Leeg de benzinetank alleen buiten. Stel in middels de afstelschroef. Juiste instelling: De snoeimessen kunnen pas beginnen te draaien in de tweede helft van de hendelbeweging.  Draai de contramoer aan. Gasregeling zie de gebruikershandleiding die door fabrikant van de motor geleverd wordt. de Onderhoud en opslag Voor dat u welke werkzaamheid dan ook aan het apparaat begint uit te voeren: Laat de motor afkoelen vóór opslag in gesloten ruimtes. Besproei het apparaat niet met water. Reparaties aan het apparaat mogen slechts worden uitgevoerd door geautoriseerde specialistische reparateurs. Toebehoren In plaats van de remsteun kunnen verschillende toebehoren worden gemonteerd. Vraag dit na in een speciaalzaak. Schakel de motor uit, wacht totdat het snoeimes gestopt is en ontkoppel de connector van de bougie. Milieubescherming, afvalverwerking Draag altijd veiligheidshandschoenen bij het werken met de snoeimessen. De verpakking, het apparaat en de accessoires zijn van materiaal gemaakt dat hergebruikt kan worden. Lever uw bijdrage hiervoor. Sla het apparaat met benzine in de tank nooit op in gebouwen, waar de benzinedampen in contact kunnen komen met open vuur of met vonken gevaar voor ontploffing! Hulp bij storingen Vóór alle onderhouds- en reinigingswerkzaamheden dient u de connector van de bougie te ontkoppelen! Storing Opheffing van storing De motor wil niet aanslaan. Tank benzine. De hendel van de choke stelt u in de stand << START>>. De connector van de bougie monteert u op de bougie. Controleer en vervang evt. de bougie. Maak het luchtfilter schoon. Het motorvermogen daalt. Maak het luchtfilter schoon. Maak de snoeimessen schoon van plantenresten. De snoeimessen draaien niet. De bowdenkabel van de snoeimessen is niet juist ingesteld. De snoeimessen bevinden zich los op de transmissieas. Beschadigde aandrijfriem  geautoriseerde reparateur Transmissiestoring  geautoriseerde reparateur Storingen die niet via deze tabel verholpen kunnen worden, mogen slechts door een geautoriseerde reparateur verholpen worden. Vertaling van de originele gebruikershandleiding NL 4 NL EG-conformiteitsverklaring Hiermee verklaren wij, dat dit product, in de door ons in het verkeer gebrachte uitvoering, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, EU-veiligheidsnormen en de productspecifieke normen. Product Havekultivator Fabrikant AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 89359 KOETZ DEUTSCHLAND Gevolmachtigde Anton Eberle Ichenhauser Str. 14 89359 KOETZ DEUTSCHLAND Type MH 350-4 / 4000 4001R 5000 5001R EU-richtlijnen 2006/42/EG 2004/108/EG 2000/14/EG 2002/88/EG   Geharmoniseerde normen EN 709:2000-03 EN 709/A4:2009-07 ISO 14982:1998-09    Geluidsniveau gemeten / gegarandeerd MH 350-4 / 4000       92 / 93 dB(A) 4001R 92 / 93 dB(A) 5000 92 / 93 dB(A) 5001R 92 / 93 dB(A) Conformiteitsbeoordeling  2000 /14/EG bijlage VIII Serienummer G2212215 ORGANISMO NOTIFICATO SECONDO Reggio Emilia Innovazione Via Sicilia 31 Kötz, 2011-12-07 41122 Reggio Emilia - Italia Nr. Istituto 1232 Antonio De Filippo, Managing Director Garantie Eventuele materiaal- of fabricagefouten aan het apparaat verhelpen we gedurende de wettelijke termijn voor garantieaanspraken naar onze keuze door reparatie of een vervangende levering. Deze garantietermijn wordt bepaald door de wetgeving in het land, waar het apparaat is gekocht. Onze garantietoezegging geldt enkel bij: De garantie vervalt bij: „„ correcte behandeling van het apparaat „„ inachtneming van de bedieningshandleiding „„ gebruik van originele reserveonderdelen „„ pogingen tot reparatie van het apparaat „„ technische wijzigingen aan het apparaat „„ gebruik dat niet in overeenstemming is met de bestemming (bijvoorbeeld bedrijfsmatig of gemeentelijk gebruik) Uitgesloten van de garantie zijn: „„ lakschade die is veroorzaakt door normale slijtage „„ slijtageonderdelen, die op de kaart met reserveonderdelen zijn gekenmerkt met de omkadering┌──────┐  XXX XXX (X)  └──────┘ „„ verbrandingsmotoren – hiervoor gelden de aparte garantiebepalingen van de betreffende motorfabrikant Bij garantieaanspraken kunt u zich met deze garantieverklaring en het aankoopbewijs wenden tot de distributeur of de bevoegde klantenservice bij u in de buurt. Met deze garantietoezegging blijven de wettelijke aanspraken bij gebreken van de koper tegenover de verkoper onverkort van kracht. 6
/